Page 1

ПАПИ ПР ВІТ JІЕПЕГ І Т 11 XXV МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ НОН ФЕРШІЇ! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

Бойовізавдання партійних організацій респуОліки

І

о

.Nir 7 (3913) СУБОТА

12 СІЧНЯ р.

1974

Плеву:м Цевm.рал~воrо Boмi.me.my

Ціва

Вомпар.mіі· Тв.раі·в•

КОІІ,

2

Почуттям внсокоі відповідальності, партійної принциповості була пройнята робота Пленуму Центрального Комітету Компар­ тії України,

який

обговорив

10

січня

підсумки

rрудневого

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання партійних оргавізацій

республіки. З доповіддю в цьому питанні виступив член Політ­ бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Ко~ІПартіі України В. В. Щербицький. :Глибоко проаналізувавши результати роботи про­ ~Інсловості 1 сільського господарства за три роки п'ятирічки, він відзначив, що досягнуті успіхи стали можливі завдяки само­

відданій праці робітників, колгоспників, інтелігевціІ республіки, великій організаторській 1 політичвій роботі партійних органі­ зацій, постійвій увазі 1 допомозі Центрального Комітету КПРС

1

Радянського уряду. Позитивні підсумки господарювання дали можливість

поста­

вити перед промисловістю і сільським господарством УкраІни новІ, більш складні завдання. Іх виконании вимагає значиого напруження сил, підвищепня ефективності суспільного виробни­ цтва. У цьому році в республіці передбачене зростання націо­ нального доходу на 6,3 процента. Обсяг промислового виробни­

цrва збільшиться на 7 процентів. Є реальна можливість, вико­ ристовуючи досвід соціалістичного змаrання у минулому році,

спУ;>аючись на творчу

ініціативу трудящих,

виробити в

1974

році надпланової продукції на одни мільярд карбованців і, та­ ким чином, перевищити завдавня чотирьох рокІв п'ятирічки за

темпамн зростання виробництва. ТрудІвники села ставлять своїм завданням виростити, як мінІмум, 47 мільйонів тонн зерна 1 про­ дати його державі не менше одного мільярда пудів. Тварни­ ники борються за приріст продукціі на 6-11 процентів. Дуже напружено треба попрацювати 1 для того, щоб виконати завдан­ ня по зростанню продуктивності праці, реальних доходах насе­

лення та інших показниках.

ПромовцІ

-

перший секретар

Дніпропетровського

обкому

партіі О. Ф. Ватченко, перший секретар Донецького обкому пар­ тН В. І. Дегтярьов, перший секретар Кіровоградського обкому партІї М. М. Кобильчак, першкй секретар Білокуракинського райкому партіі ВорошиловградськоІ області О. І. Рогачова, ди­ ректор Харк1вського заводу транспортного машинобудувания імені Малишева О. В. Соїч, rолова виконкому Одеської обласноІ Ради депутатів трудящих В. П. Походів, пряднльннця Херсон­ ського бавовняного комбінату В. Н. Гончарова, міністр чорної металургіі УРСР Я. П. Куликов, директор радгоспу-технікуму <<Перемога>> Запорізькоі області М. Ф. Бородін та інші, одно­ стайно схвалюючи Звернення ЦК КПРС до партІУ, до радян­ ського народу, вказували, що осuовннм завданням партійних ор­

ганІзацій, радянських і господарських органів є мобІлізацІя тру­ дящих на самовІддану працю в ім'я Батьківщини, використання

всіх наявних резервів. Разом з Радами, профспілками і комсо­ молом необхідно по-бойовому взятися за практичне розв'язання поставлених завдань,

надійно підкріпити

господарські

плани

широкою організаторською 1 політичною роботою, поліпшенням планувания і управлІння виробющтвом. Найважливішим засо­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІJ УКРАІНИ,

МІСЬКОJ І PAROHHOJ РАД ДЕПУТАТІВ

ДО НОВИХ ТРУ ДО ВИХ ПЕРЕМОГ! ю. соколов­

У партійних органі­ заціях району, на збо­ рах

трудящих

яльносп. -~авдання полягає в тому, щоб істотно піднести рівень

дисциплінованостІ,

безгосподарності,

порушень норм партійно­

го життя.

У прийнятій постановІ Пленум цілком І повністю схвалив рі­

шення грудне~ого.

(1973

р.) Пленуму ЦК КПРС, положения і

висновки, що ІХ МІстить промова

Генерального

секретаря ЦК

КПРС товариша Л. І. Брежнєва, і прийняв їх до неухильного

керlв!fвцтва і виконання. Учасники Пленуму ЦК КомпартіІ ~краmи висловили палку підтримку 1 схвалеШUІ діJІJІьності ЦК

H!JPC, його Політбюро по здійсненню рішень XXIV з'Ізду uар­

тіІ у галузІ внутрішньої і зовиІшньоі політики і запеввИJІН, що

докладуть усіх зусиль, щоб успішно втілити плани комуністичного будівництва.

в життя величні (РАТАУ).

ВИСОКА НАГОРОДА БАТЬКІВQJИИИ Яскраву сторінку до героїчного 1ітопису боротьби за успішне нті.1ення

в

життя

з' їзду

КПРС

1арод

у

рішень

вnисав

третьому,

XXIV

радянський

вирішальному

юці n'ятирічки . Під керівництвом І(о\Іуністичної партії, в дружній :ім'ї братніх ресnублік нових ycliXiІJ у розвитку економіки і куль­ гурІ!

досяг.1и

трудящі

України .

3с.1ику трудову перемогу здобули lр ;щівн нкн сі.1ьсь1;ого господар­ :тва респуб.1і ки. В середньому на Jс ій nлощі посіву зернових зібра­

ю

по

29, І

3асІ11tано

центнера в

з

гектара.

засіки

Батьківщини

юнад

м1.1ьярд пудів

українського

с1іба.

Цей

рубіж

узято

праці

робіт-

ви сокий

1авдяки самовідданій

.

ІНКІв,

.

ко.1госшшкш,

.

.

...

штетгенц11-

Українська РСР вийшла в чис­ .1о nереможців у Всесоюзному соціалістичному змаганні nраців­ ників сільського госnодарства за збільшення виробництва і прода­ жу державі зерна та інших nро­ дуктів землеробства в 1973 році і нагороджена Червоним nрапо­

ром ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

10

січня відбу.1ось вручення цієї нагороди . У торжестві взяли участь керівники Комуністичної

партії ки,

України

чпени

і

уряду ресnуб.1і­

кандидати

в

члени

ЦК Компартії України, члени Ревізійної 1\Омісії Комnартії Ук­ раїни, депутати Верховних Рад Союзу РСР і Української РСР, керіІJники ністерств і

;СІХ трудящих чотнрнждиордено-~ республіки . юсної Радянської України, no1зякденній доnомозі ЦК КПРС.

і

ресnуб.1ікансью1Х мівідомств, знатні люди

Високу нагороду вручив за· стулник Головк Ради Міністрів

ди­ вели­

ний обсяг робіт викона­ но по благоустрою.

У відповідь на турботу партії, яка визначи­ ла

головним

зн~чне

завданням

дев'ятої

п'ятирічки

піднесення добробуту радянських лю­

де~, трудящі району не шкодують ні сил, ні

шетичного буДІвни~тва. Свідчення цього -ре­ зул ьта:и роботи СІльсьних трудівників райо­

грудневого

(1973

р.) Пленуму ЦК КПРС .

У Зверненні партія закликає радянських людей до нових трудових перемог в ім'я даль­ шого зміЦнення могутності рідної Батьнівщи­ ни. Сьогодні представники більш ніж чотири­ тисячного загону комуністів міської партійної

організації, зібравшись на свою

XXV

міську

партконференЦію, обговорять роботу місьюю­ му Компартії України в звітному періоді (грудень 1970 січень 1974 рр . ) , визначать завдання на 1974 рік і в Цілому дев'ятої п'я­ тирічни.

вмІння для вт1~ення величної програми кому­

яу, ящ достроново виконали трирічний план продаж~ державі зерна, картоплі, овочів, мо­

лока, м яса, дано велику

яєць . Державі понад план про­ кількість сільсьногосподарсьної

продукції.

Парті~ і Уряд внеоно

оцінили

f!рацю ешьських трудівників,

натхненну

присудивши ра­

Іюну за підсумками Всесоюзного соціалістич­ ного змагання за збільшення виробництва і заготівель продуктів тваринництва в зимовий

перюд

ронів

1972-1973

Червоний

праnор

ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ . 217 кращих виробничнинів

Напередодні конференЦії в усіх первинних партійних організаціях відбулися звітно-ви­ борні збори комуністів, де було глибоко про­ аналізовано діяльність ножної партійної орга­

рад~оспів і птахофабрин нагороджені ордена­

нізації чи групи, роботу кожного члена пар­ тії. Збори всюди відзначались зрослою актив­

ня виробництва продукції, що в роботі пер­ винних ~артійних організацій, ще є недолі­

ністю

комуністів,

вимогливістю,

діловитістю.

Перетворюючи в життя величні накреслен­ ня XXIV з'їзду КПРС та XXIV з'їзду Ком­

річки

і

добилися

добрих

резудьтатів.

4,5

мільйона карбованців, або

процента.

38,3

Продуктивність праці зросла на 22,3 процен­ та. Це дозволило лише понад щ1ан вироби­ ти промислових товарів на суму 12,4 мільйо­ на нарбованців . За три роки п ' ятирічки 15 будівельних ор­ ганізаЦій району освоїли 144 мільйони кар­ бованців капіталовкладень. Серед новобудов перший у республіЦі Калитянський свиновід­ годівельний номплекс, повністю зданий в експлуатацію в минулому році, комбікормовІ:Ій завод, хлібозавод, нові виробничі потужності на заводах, у радгоспах і птахофабринах. У розпорядження трудящих будівельники пе­ редали 67,3 тисячі нвадратних метрів житла,

26

магазинів, введено в дію

4

ми

середніх шно-

1

медалями .

Відзначаючи певні успіхи, ми розуміємо, що використовуємо

радгоспах

погано

м_ожливості

з

промовою.

nрапор

прийня .1 11

член Політбюро ЦК КПРС, пер· ший секретар ЦК Комnартії Ук· раїни

В.

В.

Щербицький,

чл е ни

Політбюро ЦК Комnартії Украї­ ІІІІ Голова Президії Верховної Ради ;у·рср І. С . Грушецький, Го­

пава Ради Міністрів УРСР О. П . Ляшко, голова Укрпрофради В . О. Сологуб,

nередовики

сільського

госnодарства.

З с.ювом-відповіддю виступив ч.1ен Політбюро ЦК Комnартії України, Гол ова Ради Міністрів УРСР О. П. Ляшко . Він запевнив .1енінський Центра л ьний Комітет КПРС, Президію Верховної Ради СРСР і Раду Міністрів СРСР, що труд ящі Радянської України зроб­ .1ять усе для того , щоб з честю виконати

завд.ання

четвертого

ро­

ку n'ятирічки, внести гідний ВІ\Лад у зага.1ьну сnраву будівництва комунізму в нашій країні.

(РАТАУ).

СЛОВО

-

збільшен­

використовуються

збільшення

нем організаторської

наявні

виробництва

ПродуНЦіЇ.

і масово-політичної ро­

дову

активюсть,

посилювати

відповідальність

номуністів за стан справ на виробництві.

Всі· ці та інші питання щодо дальшого по­

ліпшення роботи місьнкому партії і первин­ них партійних організаЦій стануть предметом

«?бговорення на міській партконференції. Мова

иде про те, щоб закріпити досягнуті успіхи і прцмножити їх. Партійні оргаІНізації, комуністи панликані очолити соціалістич­ не змагання, розгорнути широку організатор­ сьну, пропагандистсьну і масово-політичну ро­

боту серед трудящих, спрямовану на достро­ нове виконання народногосподарського

поточного року і в цілому п'ятирічни.

ДЕЛЕГАТОВІ

виконанням

планових

завдань і соціалістичних зобов'я­ зань визначального року п'ятиріч­ ки. І ми, вчителі міської середньої школи . .N't 2, працюватимемо так, щоб внести гідний вклад у здій­ снення

для

боти первинних партійних організацій, яні зо­ бов ' язані постійно удоснона.т~ювати стиль і форми ідеологічного впливу на маси з тим, щоб ще ви~е піднімати їх політичну і тру­

скликання прийняла сОснови за­ конодавства Союзу РСР і союз­ них республік про народну осві­ тр. Це -- турбота партії і уря­ ду за дальший розвиток освіти. Наш народ самовіддано тру­ над

резерви

Подібні факти пояснюються недостатнім рів­

М ИНУЛИй рік багатий на події, що безnосередньо стосу­ ються життя школи. Шоста сесія Верховної Ради СРСР восьмого

диться

для

СІЛЬСЬНОГОСПОДарСЬНОЇ

~'~""~ Червоний

всі

ну потужність експлуатують техніку, випус­ кають продукцію низької якості. В деяких

СРСР Г. Т. Новиков, який висту­ пив

не

к~, котр1 заважають рухові вперед. Онремі ПІдприємства працюють неритмічно, не на nов­

За

цей час нолентиви про~шс.т~ових підприємств збільшили приріст промислової продукції на

;;~

')"

закладів,

nлодотворної праЦі радянського народу в тре­

На Пленумі велику увагу було приділено підвищенню рівня

державно1 1 трудової дисципліни, підвищити вимогливість до кадрів, повести рішучу боротьбу проти будь-яких проявів не­

дошнільних

тьому, вирішальному роЦі дев'ятої п ' ятирічки і визна чен о конкретні завдання на 197 4 рік , що випливають з рішень XXIV з'їзду партії,

трудящих на виконання державних планів і соціалістичних зобов'язань трьох років п'яти­

економікою, особливо у справІ прискорення науко­ во-технІчвого проrресу в промисловості, посиленна спецІалізаціі і концентрації у сільському господарстві, говорилоса про необ­ хідність наполегливо боротися за утвердження справді партій­ ного пі~ходу до розв'язання питань в усіх сферах виробничої ді­

6

тячих

Компартії України

зараз

nровадиться жваве об­ говорення Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу, в якому дано глибокий аналіз діяльності партії,

бом підвищення трудовоі активностІ мас покликане стати соціа­

•• _.;Івннцтва

ли,

перший секретар міськкому

партії України, первинні партійні організації району спрямовували увагу комуністів, всіх

лІстичне змагання.

ТРУДЯЩИХ KHJBCЬKOJ ОВЛАСТІ

грандіоЗних

накреслень

з'їзду КПРС, щоб виправ­ дати довір'я інтелігенції, вислов­ лене у Зверненні ЦК КПРС.

XXIV

Н. ЛЮБИМОВА, заслужена вчителька УРСР.

плану


ПАРТІ.Н- РОЗУ'NС,

ЧЕСТЬ

яку я очо.1юю.На корову одержа- ко:v1уністів, до всього радянського І<i.lorpa~riв ~10.1ока при зо· народу вrrкоr1ати і перевнконатп бов'юанні 3350. Окре~rі доярки rrародІrогосподарський план. З ве­ досяг.lІІ значно внщих ноказннків. .1ики'1 інтересом ознайомився і.> Так, Ганна Оме.1янівІrа Колут- Звернення:vr ЦК КПРС і колек­ ІІІщІ,J<а rr:tдoї,la 110 4127 кі.югра- тив нашої брr:га:r.н. Воно всім на\І \І ів, Тетяна Ананіївна Жук- :r:o,1a.1o сил і енергії. Mrr сповне­ :3.388, Катерина Феодосіївна Юр- ні бюкання працювати ще кrаще чснко ··-- 3841 кі.1ограм. і досягтr1 значно вищих показни· Досягненню тдюІХ виробничих ків, ніж торік.

---~---

110 3366

Центральний Номітет НПРС звертається з закликом до пар­ тійних організацій, усіх номуністів очолити могутній рух ра­ дянських людей за усnішне винонання завдань четвертого рону п'ятирічки, повніше винористовувати нагромаджений досвід, удосконалювати свою діяльність, бути завжди попере­

ду, бути там, де важче, віддавати народові, боротьбі за його інтерес і щастя свої знання і здібності! Разом з Радами, nрофсnілками і комсомолом по-бойовому взятисоя за практич­ не розв'язання поставлених завдань, надійно підкріпити гос­

ноказникіІІ значно сприяло вико·

nодарські плани року широною організаторською, політичною

сві:r:у. Торік на

рнстання л.;rрсt.кОІ

та ідейно-виховною роботою. (Із

Звернення

партії, до

Центрального Комітету КПРС до

радянського

М F.HI пощастило том

бути делега·

з'їзду

XXIV

КПРС,

на

якому затверджувався план дев'я­

тої

п'ятирічки.

Тому

особливо

радісно усвідомлювати, що на­ крес.1ення партії успішно перетво­

лнвим засобом досяrшення намічених рубежів партійний комі­ те-т птахофабрики вважав дальше поліпшення організації соціа­ лістичного змагання. Протягом року питання змагання неодно­ разово виносилясь на порядок денний засідань парткомів, пар­ тійних зборів. Також велику роботу проводили низові ланки партійні відділкові організації та партгрупи. Так, партійна група молочнотоварної ферми, яку очолює і\1. В. Павлова, постійн<1 тримає під суворим контролем вироб­ ництво молока. У кінці листопада на фермі різко знизились надої через неполадки у водопостачанні. Ручне напування не могло забезпечити водою худобу, а служба головного інженера В. П. Шинкарьова зволікала з ремонтом. Номуністи зверну­ лися з конкретною пропозицією до парткому. Було вжито тер­

рюються

мінових заходів.

діло.

Вони

організатори

-

індивідуального змагання між доярками, результати якого під­ водяться ношного дня, декади і місяця. Така система допома­ гає повністю розкрити працю всіх доярок, дисциплінує їх і

спрямовує

на більш продуктивну

роботу.

І не випадково комуністи М. М. Бабко і Г. Г. Печура ве­ дуть першість в соціалістичному змаганні. Марія Микитівна Ішдоїла по 7043 кілограми молока на корову, а Галина Гри­ горівна 5023 кілограми. Правофлангові

змагання мають своїх послідовників.

Це

-

п'ятитисячниці Т. І. Остапець, М. К Гуща, М. І. Булах. П'ЯТь доярок

господарства

вийшли

дою молока, а дванадцять

-

на

чотиритисячний

рубіж

по

на­

на три з половиною тисячі кіло­

грамів.

народ

в

У відповідь на Звернення Центрального Номітету НПРС до

життя,

що

добивається

нових

радянський

все

нових

трудових перемог.

ням цьо~rу є підсумки

і

Свідчен­

1973

року.

Са~rовіддано потрудився торік і колектив

тваринницької

бригади,

Но:wсомольсьна юнь форму­ ється під безпосереднім впливо:w ко:wуністичних

·ідеалів.

Очолю­

вана но:wуніста:wи, вона є надій­ ни:w по:wічником партії у роз­

в'язаннІ основних завдань ко­ :wуністичного будівництва в на­ шій країні.

Більше

ко:-.Іуністів і нан­

180

дидатів у члени

НПРС працю­

ють секретарями,

групко:wсорга­

:wи,

входять до

силаду

бюро і

KO:VIiTeTiB ІЮМСО2VІОЛУ. ВОНИ Є ак­ провіднина:wи

партії серед

рішень

молоді, очолюють

радянського народу тваринники прагнуть пр~цювати

1\ОМСО:'vІОЛЬСЬНО-~ЮЛОДіЖНі ЛаНКИ,

ще краще, добиватися вищих показників. Вони зобов язалися у четвертому році п'ятирічки надоїти по 4000 нілограмів мо­ лока від корови. Перша денада січня свідчить, що стартували непогано. ІЦодобовий надій на корову становить по 9,4 ніло­

трудове виховання й ідейно-по­ літичне загартування підростаю­ чого поноління. М. З. Пильтяй,

грама.

Не менш відповідальні завдання стоять перед працівнина­ ми рослинництва. У минулому році механізатори з тракторної бригади, яною керує член парткому Д. А. Сизоненко, зібрали картоплі по 170 центнерів з ноншого гектара на нруг, а меха­ нізованІ ланки Л. Т. Геруса та В. Д. Лебединця по 175 центнерів. В 1974 році механізатори дали слово виростити по 200 центнерів бульб на кожному гектарі. Партком спрямовує увагу спеціалІстІв на підвищення вро­ шайності зернових. Тогорічний поназник 22,3 центнера з

-

геІітара

нередавого до·

тварннникн

зобов'яза.1ися надоїти

наlі!ій фер~Іі булн

в Іrьo:vry

не задовольняє трудівників господарства, хоч і знає­

мо, що вищого урожаю за останні рони ми не мали. Виростити по 30 центнерів з гектара, в тому числі по 33 центнери пше­ ниці наше зобов'язання на 1974 рік. Така наша конкретна відповідь на Звернення ЦН НПРС до партії, до радянського народу.

Зараз закладаємо основу під майбутній урожай. Для цього створено спеціальний механізований загін, яний щоденно виво­ :зить на плантації по 350-400 тонн органічних добрив. _

бригадн, наші

році по 3700

кілогра~1ів

\!О.'rока на корову. З перших же злів ВОІІІІ пове.1н наполегливу бо­

ІІРОГРА~ІА

ва, за rrіл:вищення продуктивності худобІ!. Середньоденний надій на корову вже :~ріс бі.1ьш як на пів· тора кі,JОГрама проти початку r рудня шшулого року. А Ольга

ДІ І

дотри~Іання даного ело·

·;u

Тимофіївна Ковбаса,

яка догля­

дає

надоює

групу

первісток,

по

16,4 кі.1ограма. Ми впевнені, що

нинішній рік

приміщень. У всіх корівниках вста­

принесе нові радощі і трудові здо­

rrовлено

бутки. Працюючи за накреслення· ми рідної партії, будь-що викона­ ємо взяті зобов'язання. Дорого­

агрегати

доїння

корів

цснтра.1ьнюr дозволило

для механічного

«Імпульс-620»

з

молокопроводом.

Це

запровадити

вказом

дворазове

у

досягненні

мети

слу­

доїння та обс.1уговування однією дояркою 50 корів. Набагато полег­

жить Звернення Центрального Ко­ \tітету КПРС до партії, до радян­

шилась

сLкого

пращІ,

зросда

її

продук­

народу.

тивність.

У перші дні 1974 року

- визна· - Цент­

м.

Герой

чальнот року п'ятирічки ральний Комітет Кому11істичної партії звернувся із зак.1иком до

пильтяп,

СоцІалІстичноІ Пра­

ці, Сіриrадир першої молоч­ нотоварної ферми радгоспу

«Русанівський>>.

Твій резерв, napmie]

ТИВНИМИ

партії, до

другої

науки та

В

молока. При зобов'язанні 151 тонна м'яса здали 368 тонн. Безумовно, такі показники не прийшли самі по собі. Важ­

всього

ко.1ективо\r

вання тварr1н, прrrб1:рання гною з І ротьбу

народу).

Трудівнюш СемиполківсьІюї птахофабрики добилися знач­ них виробничих успіхів у вирішальному році п'ятирічки, зо­ крема в тваринництві. Продали державі 2415 тонн молока на 520 тонн більше проти соціалістичного зобов'язання. Річний надій на кожну фуражну корову становить 3965 кілограмів

партгрупи до

сr.1ьськогоспо-

~Іаксr~мально ~rеханtз~вшн "тру до\Іtстк: процеси год:в.1я ІІ напу·

Комуністи попереду

Членам

Уклавши ІJ.Оrовір на змагання з

на.1,бань

бригади, юtіни,

пінлуються про

Г. А. Строкач, М. С. Сніцарун, О. Я. Соло~1ченко, обрані деле­ гатюш

XXV

міської партнонфе­

ренції, власним прикладо:w, сло­ во~! і діло:w ведуть за собою мо­ лодіжні нолентиви.

На постійну турботу Но,1уні­ стичноІ партії

юнаки і дівчата відповідають новими трудовими звершення:vш. «Рішення XXIV

з'їзду

НПРС

-

в щиття!»

-

ко:vrсо:wольсько-:~юлодіжних

111

Невикористані резерви виробни­

нолентивів, 749 ударнинів ному­ ністичної праці очолюють соЦіа­ лістичне ю1агання :.юлодих ви­ робничнинів району.

До 29 жовтня -

ження

про

робіт­

дострокове

ського

комуністи

вико­

виступили

кращих

-

рону денну

один ду

і

рони, що

редньої

<<Ударно2V!у

вої

·

спрямовувати

на

силу,

три

часу попе­

конференЦії,

220

ви­

нщ1сомольсь.кі

антивісти,

із

заводу

метащrргії,

Алла

порошно­

Мурай

із Богданівської птахофабрики, Надія Жук із Семиполківської птахафабрнии та багато інших. Увесь запал

всю

молодих сердець,

набуті знання й досвід віддають

юзний Ленінський залін на честь 50-річчя присвоєння но:о.Ісомолу імені В. І. Леніна, у ньому бе­

коннрет­

них завдань СЬОГОДНІІІІНЬОГО ДНЯ.

вони творчlй праці на благо рід·

руть участь понад 8 тисяч ном­ сомольцін і молоді. У ці дні

чів, кормових культур -над цим працюють сільсьні но:vІсо:wольці.

під

таним

девізо:w

йде

Всесо­

енергію

на

вирішення

Створення механізованих ланок

по

вирощуаанню

картоплі,

ної Вітчизни.

ово­

С. НОСКО, секретар

міськкому ЛКСМ

України.

У відповідь на заклш< партн трудівники птахофабрики примножать свої зусилля, ударною працею забезпечать успіш­ не винонання соціалістичних зобов'язань визначального року п'ятирічки. Номуністи очолюють цю боротьбу, йдуть попереду, Dони там, де важче, і особистим прикладом ведуть за собою іНШІІХ.

в. москвич, секретар партійної організації Семнполківської пта­ хофабршш.

Відповідь доярок :івернення ЦентралЬІноr·о Комі­ тету КПРС до партії, м радян­ ського народу гли,боко схвилю·ва­ .10 працівників молочнотоварної ферми радгоспу «Требухівський ». Приємно високо

усвідомлю,ва ти,

що

оцінено на,пол·еглишу пра­

цю трудівників сільського госпо­

да.рств.а. Адже .вони вrнесли ваго­ ~ІИЙ вклад у виконання завдань

н~ заклик

ня. Так, комуністи О. :М. Ковба­ сянська та А. М. Чайка дали сло­ во надоіти від кожної фуражної

коро·ви по

продажу

ції

111

2

стор.

41 ОО

кілогра­

О

Працівники

партійної

радгоспу

організа­

«Требухів­

о

радгосnу

імені Кірова

в

минулому році

лише

nонад план продали державі 273 тонни молока, 210 тонн м'яса. У цих здобутках велика частка nраці ко­

муністів,

ський:..

процен·тів. О

і

М. ГРІНЧЕНКО,

рjч.ки. В цілому по ,радгоопу план На

4200

мі.в МОЛОКА. секретар

ІНИКОНаНО

11вари·нниюt

вирішили досягти нових трудових успіхів. 1\()жна доярка ·взяла під­ вищені соціалістичні з.обов' язан­

·вирішального року дев'ятої п'яти­ МОЛ·ОКа

партії

і

пластмас, Григорій Смолігонець

тисяч

досягнутому,

всю

За

Люд:vшла Флоренцева із заводу

Но:v~со;vюл вчиться у партії не зупинятися

шнолу

гарту.

:-.шнули з

дольникова

металургії (бри­

гадир Михайло Царюк) за мину­ лий рік зеконо~шв ~Jатеріалів та

cy:wy 1 7

які пройшли

передові робітники Галина Мов­ чан із заводу електротехнічних виробів, Раїса Бурян із Ниїв­ ської птахофабрики, Ольга По­

за чотири дні!». Лише

електроенергії на nарбованців ..

з числа

дидати:wи в члени НПРС. Серед них

колектив токарів із заво­

порошкової

лав

робничників стали чле-нами і кан­

ударні те;vши», «П'яти­

-

своїх

кращих молодих тру­

ко:wсомольського

ініціатора2V!и

молоді

з

дівнинів,

Іван Ра­

розгортання масового руху но2VІ­

со~шльців

народу.

поповнення

тушний (завод <<Торг:wаІІІ>>), Ва­ лентина Нухарєва (трест «Бро­ варисільбуд»), Раїса Буряк (Ни­ ївська птахофабрика) та багато

інших

про­

Партія черпає нові сили для

нання зобов'язань третього, вирішального року п'ятирічки.

Молоді

якостІ

дов. Це ділова відповідь на Звернення Центрального но~Іі­ тету НПРС до партії, до радян·

ників промислових підприємств, радгоспів і птахофабрик рапор­ тували

поліпшення

дукц.ії мета пошуку молодих робітників заводів, фабрик, бу­

Дня народ­

- 650

комсомолу

цтва,

які

трудяться на вирішал·ьних ділянках вироо­

-

иицтва. ЦІ усnіхи результат широко розгорнутого со­ ціалістичного змагання за дострокове виконання взя·

тих

зобов'язань

яке

сnрямовує

партійний

Хід змагання ре'гулярно розглядається

комітет.

на засіданнях і

nартійних зборах у первинних nарторганізаціях. Стало практикою заслуховувати звіти комуиістtв-сnецІалtстtв, членів парткому, секретарів відділкових парторганІзацІй

___

НОВЕ ЖИТТЯ

0..;;......_

1

партгруnоргів

про

виконання

поставлених

пер.ед

ними

завдань.

:V відnовідь

на Звернення Центрального Комітету КПРС до nартії, до радянського народу кірооці зооов·я­ залися довести виробництво молока у 1974 році до 2050 тонн, м'яса 1710 тонн, що значно біJІьше плану. На фото: чергове засідання nартііІного комітету. Зліва направо

-

Скриnник,

кому М. О.

Субота,

члени

парткому

секретар nарткому Пономаренко.

І.

М.

В.

І.

Стеnаненко,

Глушак, Фото

12

січ:НJІ

1974

року

В.

член

А.

М.

nарт­

Бендика.

о


•• І СОВІСТЬ НАТПОІ ЕПОХИ В. І. ЛЕНІН. ний медаллю доблесть». Він Книги Пошани варнсі,1ьбуд»,

~1е ·

спс ц іалі~ювану перес\' ВНУ

.N~ ."SOH , чим ал иІ'І

хані:ювану нолону маючи за плечн:\Іа

Щ.Jаці

привернув

ІJіІІ

до

вперта боротьба не тільни за ХUИЛІІІІІІ, а Й СеІіуН,J,И. J В НіЙ Леонтій Степанович вийшов

ПАРТІ\ОНФЕРЕНЦІІ

пере :ножцел1.

~

~--

. . , _ ...,..._

.,•

..-.., • - • - ... •

..,~.,.._.

,.";•І#•

._

С~о#

Закріплюємо і примножуємо успіхи кілограмів на корову центнерів. Надоєно молока. Плани і зобов'язання значно перевико­ нані. Набагато більше, ніж позаторік, вироб.1ено і продано державі тваринницької продукції . Ко­ легія Міністерства сільського господарства СРСР і Президія ЦК профспілки робітників та служ­

Чітка і злагодже­

і

кожного

Високих показників добилися

Комітету

Центра .1ьного

Звернення

радянського

КПРС до пйртії, до

народу) .

нашого

х.1іборобн

піднесення

радгоспу

Зер­

з гектара .

В обстановці величезного по .1ітичtюго і трудоІюго

і рільники.

новнх зібрано на круг по 38,4 це нтнера, в тому чис­ 42,8. Картоплі вирощено лі озимої пш е ниці овочів гектарі 170 центнерів, кожному на 240. Зріс урожай і кормових культур. Зокрема по 1264 центнерн одержано кормоuих буряків

колективу, кожного nрацівника. (Із

на­

заготівель

прапором.

Червоним

радгосп

городили

та

господарства

сільського

бовців

кварталь­

і

законом

стати

nовинні

завдань

них

виконання

місячних

змінних,

ІІеревиконання

року,

днів

перших

з

робота

на

зу-

стріли Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу . Гордість і ра-

3 а сум .1інну працю багато наших трудівників удостоєні внсоІШХ урядових нагород.

хи, досягнуті радянським народом під керівннцтвом Комуністичної партії. Відрадно, що в них і . колективу радгоспу закладена частка праці

тету КПРС до партії, до радянського народу ко.1ектив радгоспу, зваживши свої можливості, взяв підвищені зобов'язання. Вирішено, зокрема,

«ПлосківсьюІЙ». Партійна організація повсякденпіклується, щоб змагання було дійовим, ціле-

виростити зернових,

У відповідь на Звернення Центра.1ьного Комі -

дість викликають повідо~Ілення про чудові успі-

110

виконанні

у

~Іісце

своє

:т айти

трудівинкові

кожному

допомагає

спрямованим,

і

завдань

ріа:Іь11е заохочення. Комуністи розстав.~ені на вн-

.'J.а ТІІ~Іс

виробництва, є

радгоспного

ді.1янках

нинішньому році по кукурудзи центнерів коренеп.1одіn,

40

центнерів силос, на

ценшерів

45

r.

сіна

50

ТнарИНІІІІКІІ

-

ІІа

на.'І,оЇТІІ

с.1ово

да.111

добнпІся таких покйзникіn, торік бу.lа проведс>на

Н еш\,10 ко~Іуністів працюють у рі.lЬНІщтві. Так, \tех01нізовйні •1<~ІІк н тракторнетів О . Г. Титарен-

коnродуктнввих

о~очів, рі. 1 ьннча брнгада м . 1. Топіхи одержа.lа

~ 10 35 ІІСТе.1ів. Корма~ІІІ за безпечені : на кожну

вести

уже є 34 дояркн, ЯІ<і подола.111 чопІритисяЧНІІіі

.'J.O

НІІ:ІІІІ.'

І.

п .1о дів та

Мирошника-

упдь

3788

торік

ІНІробІІ.1Н

гектарів

сто

центнерІВ, \І яса

ТОІІІІ

МО.10Ка,

що

с,1іта,

к.1асу

до

--••••••••••••••••••

.З тонни

----

-

оцінений по заслугах. Уна-' зом

Президії

Верховної

Ра­

ди СРСР за усnіхи, досягну­ соціалі­ ті у Всесоюзному і

змаганні

стичному

виявле­

ну трудову доблесть у вино­ нанні взятих зобов'язань, Ле-

тії ,

до

народу,

радянсьного

Л . С. Гаврилишин ІЮ}1 у ніст зобов'язався щоденні норми

завжди винонувати на 120Комуністи 130 nроцентів. виявили

парторганізації

йо­

довір'я, обравши ~~У внеоне делегатом XXV місьної парт­ конференції. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

кілогра\Іів ІЮІщеІІтроваНІІХ

чоТІІриста

ноО~~:. :~~cr~ ~~~~~д~~~~и~:~~~~~м~~сягнемо ноб

В~ІХ Ру Іежін п ятирІЧІ<ІІ.

СП\-

по

велетенсьної ново­

Зверіз Ознайомившись до парнення:vr ЦК КПРС

е.lіта-рекор:\

.1СНІІ~ІІІ. Щодобові надої ~10.1ока на корову ста-

сі.1 2ь0ськогосподарських

-

рудження

радгос­ будови п'ятирічни пу-номбінату «Калитянсьний>> Союзу РСР імені 50-рі•ччя

'Іатеріалів.

І;ормів. Вонн зго:tону ються ті .1ькн добре підготов-

сесоюзному соціа.lіСТИЧНО\ІУ змаганні, тварин-

ІІОВ\ПЬ14І0І0а

Снро~ший внлад, внесений у спо­ Л . С. Гаврилишиним

ра­

низь-

корову :ю кІнця ЗІІ~tів:Іі є в наявності п'ять тонн С'ІІ.10су, ;ші тоннн сінажу, чотиrи тон1ш корене-

М.

газетах.

стінних

1973

відзначили НУ>>, яким його сіль­ Міністерства колегія сьного будівництва УРСР і республінансьного Президія номітету nрофспілнн праців­ нинів будівництва і промбуд­

високопродуктвн-

центнерів коренrп.1о ;\ів.

но·ІВ. активності всього ко.1еКТІtву. Беручи участь 11\tІ\И

роЗ .'J.ОЕНfІ:ІІІІ

Третина

стал.а.

первІСТІ<іІШІ . в ЦЬО~ІУ році на сто корів матнм е-

44 щ•нтвери пшениці. [lрнк.1ад передовиків сприяв піднесенню трудо-

у

\ІО.lО ЧІюго

корів замінена

внсокий урожай

брнгада

<<Листнах трудової слави>> та

стичного змагання

до ї9. Щоб

1609 центнерін, ~~·яса -

якостей

ТІІвних

по

червоний вим­ торі майорів пел. Про його трудові подви­ << Блиснавнах>>, ги писали у

-

велика робота по по.1і nшенню порідних і продук­

рову.

траІ{Торно-по .1 ьова

соціалістичного переможцем змагання, і на його енснава­

нагорода

почесна

чить

з начок «Переможець соціалі­

J

J'

І п'ятитисячний рубіж по наJ,оях мо.10ка на ко-

1300

янос'І'і робіт, номувіст Л. С . часто виходив Гаврилишин

на , щ< і для багатьох радян­ ських людей, він був ранам Про це свід­ ударної праці.

tjJ'''JaЖІІ''

корову ::> тнся•І І,і.10гра~Іів ЖJ.1ока, а нихід їюІ·о на сто гектарів сі.1ьськогоспо;J.арськнх у гідь до-

на І<ОЖІІОчу гектарі

номплексу. відгодівельного внеоної продун­ Добившись і відмінної npaцl тивності

автомашиною.

тресті Леонтія Знають у антив1ста Степановича і ян Він життя. громадсьного обирався до силаду партійно­ го бюро СПМК, сумлінно ви­ нонує обов'язни агітатора. ... Закінчився третій, вирі­ шальний рін п'ятирічки. Для номуніста Л . С. Гаврилиши­

центнерів КО1НІОВІІХ о:щшщь на у\юв-

та К. О. Мнко.1аєнко надої.1и торік від кожної ІЮроІJІІ по 5235-4010 кі.1ограмів мо.lока. Тепер

внростИ.111

од-

винонувати

авто­

може не­

бульдозера,

ну го.1ову худоби.

змагання. Так, організаторамн і заспівувачами А. Строкач, В. С. ОсьЧ .'ІеІІ\1 КПРС доярки ~ І ак, кандидати в ч.1е1ш КПРС К. Г. Купріянчук

ка та В . І. Бігуна

перших

з

долю

-

машиніст

багаторі•Іних трав і rio 350 цснТІІерів однорічнІІХ та багаторічних трав на зе.1сннїІ кор\І, що CJ(.1a ·

в'язань, повніше запроваJ.жує моральне і матерішальних

в

300

центие;Jів

1100

зобо-

рувати

Степа­

Леонтій

нині

нрана,

на споруд­ земляні роботи Калитявсьного свино­ женні

4619

Якщо ми будемо працювати завтра краще,

виконані, а й перевиконані.

НИ:\>1

честь

суміжними

оволодіває

професіями . нович

його

На

велика

випала

І він вивчає іншу техні­

ну,

справи

досягнуто­

на

зуп инятись

му.

-.с-....7.".~.,.~..,.~~.....,;?-~..:?'".,.....-..-І..."...",....

дінням нею.

ніж сьогодні, то наші nлани будуть не тільки

та

~ свое І

исенк? про:

ихаилович

Та не в харантері но:v~уніс·

\ Майс~_ер

во;J.ІІть чергове заняття раионно1 секції по.1ітінформаторів .

зовнішньої

форматорів з питань по.1ітики КПРС.

зав жди на внсокому ідейному рівні проводить бесіди з труд11щнмн •-

- ке- д секції політін-l митро

районної

шко.1и- інтернату, рівник

Броварської

МО~ІСНТ, КОШІ Л

ня зафіксован о той .. М

ман-

ДІЮІТЬ~Я ПО.1ІТшформатор стернІстю з колегами. ВІн

\СТОучитель

-

робіт . йшла

і внеону ЯJ{ість

ПРО ДЕЛЕГАТА

Ко~ІУНІСТ Д. М. ли.сенко спеща .1 ЬІІІСТЮ, за рик

nро­

Чотири енснаватор­ фесією. НІШИ ю1агRлись на швидність

РОЗПОВІДЬ

На зн іш<у нашого поз а штатно· активНІ.'.~ району з актуа.%НІІХ пита~ь між: І По.1ітінформатор . життя . . Досвщчеш~и го фотокореснонде нта П . Голова­ па_РТІІ. 1 народного поттики пропаr~нднст

за

нращого

на

ноннурс

себе увагу дос"онаJІІІМ з нан­ В~1іЛИ:VІ ВОЛО· нюІ ТСХІ! і ЮІ і

~

трудову <<За занесений до тресту «Бро­ нагороджений

гра,ютою, відзначений по ;(я­ ною і грошовою прем і єю. Янось у тресті проводився

~осві~ роботи на вс:шких но ­ вобу;(овах кра їни. З перших днів

нагородже­

онтій Степанович

ІЮМУНІСТ Леонтій Стеш­ нович Гаврилишин прибув у

У

році

визначальночу

четверто~Іу,

П. ВОЛОХА,

75

Токар-карусепьник, ударник комуністичноі праці І .о\. Рубаник

. ииіІ робітник ремонтно-механічного заводу, нагородженні\

-

nередо-

значком сПеремо-

жець соцІалістичного змагання 1973 року. . Багато часу ; сил він придІJІяє г~о~адським ~правам. Іван Андрідович - заступник партгрупорга цеху . До-

81 ~=

:;r.Jкнуі~т~~к:р""еВ:.уєР;Б-::~тиюк. на робочому м•'сц•·.

Фото в. Бенднка.

директор радгосnу.

-- ------- - ----------~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

f дЗЕТУ

«ПРАВДА>> перед-

-

Батечка.

Іnановнча

1{0.111

Не­

на, йо,го мрія, свої крила в іс­

І

то­

торичном у сімнадцятому.

ті.1ькн-но

давно, нібито, давав р е комен­ дацію д.1я вступу .в партію, а заступник секрета­ НІІІІі він ря партійної організації. Кон­ кретним був виступ і безпар­

отрІвІав газету, пішов на стан­

тійної Марії О.1ексіївни Онуф­

Червоної Армії . Гро~ІІІВ Ц СМ Лише не І\GJ .1чака в Снбіру. ~Ічався степом приві.1ЬШІМ на червовій тачанці. А кінь його

плачую

все

життя,

вщ­

разу сказав при зустрічі Кирн­ .1о Федорович Рудь, ветеран партії.

вчора,

Ось цію

у

Читав

ко.1ег.

своїх

до

як

ВЕТЕРАН колективі ЗвернсІІНЯ Централь­ партії, до до ного Комітету радянського

-

К.1ІІК до дії, І<інчснні.

І

він

народу.

партії

с.~ово

-

-

сказав

відчував:

то

за­

по

за­

присутні

по.~ум'яні сприйня.1н серцем перед Звернення. Ось рядки ним схвильоване обличчя Мн-

о

рІєнко,

касира

...

ЗаІ\mІК до дії! Ці слова най­ авторитетніше звучать у селі

з вуст Кирила Федоровича . Бо то відпо­ все його життя відь на зактtк партії. Бо є в його автобіографії однн незви­ чайний рядок, де · про час всту­ пу кандидатом у члени КПРС пише: «Прийнятий безпосеред­ ІІьо у Ч .'ІеНИ ПартіЇ 13 ,1 \ІСТОПй Д і 1917 року» .

щ ну,

мрію. ~1ав Е ЮНАКОМ Мрію широку й прекрас· немов

Мрію, мов

те

Субота,

й І

бі.1ий .

сміливу ,

сонце

ранкове

му небосхилі.

світ

той

стрімку

на

чисто­

віднайшла

12 cl'IJIII 1874

року

не· во-

му пішов, не заду~Іуючнсь, за бі.1ьшовнка\111. Партійний ІШІІ· НЖ ВИдаВ УфІІ~ІСЬКІІЙ Г)'ОІ;О:ІІ.

J

став

сталевий ІІІІХ

КОЛИШНіЙ

на

НаЙШІТ бііі­

рейках

викрешував

залізнич­

вогонь

смер­

ТОІ-ІОсний д.1я ворога. У скла­ бронепоїзда імені ді командІІ По :1упанов а , що входив у ди­ візію Чапаєв а, був і юний Ки­ ри.1о Рудь. двадцять пер­ початку На партія направляє шого року його у Київ. Тут залізничника партійної секретарем обра .111 орг а нізації депо Київ-пасажнр­ ськнй. Так став одІІІШ з пер­ партійного шнх організаторів осередку

в

о

Він усе і завждн робив д.1я народу . Кнри.1о Федоровнч не бонвся

.1ІІ 1\иїнськнй губк0:11 напранин Тара­ нрод загону КО\Іісаром щанського повіту. -- Треба! - прозвучало на­ казом у тридцять третьому, і комуніст К. Ф. Рудь, не закін­ інститут Харківський ЧІІВШИ пі­ транспорту, залізничного шов у подітвідділ МТС. Зас.1уги ветерана ленінської нартії відзначені орденом Тру­ дового Червоного Прапора, ба­ І ·а тьма

Мав

НОВЕ ЖИТТЯ

меда.1ями.

він

мрію...

І

пішли

у

світ творцями до.~і своєї два теж Іюмуністи. Стар­ СІІІІІІ ІШІЇІ, Валентин , спочатку був

Зас1іЗІІІІЧНИКОМ, НИНі ~ праців­ ШІК виконкому Київської місь­ кої Ради депутатів трудящих. бригадир депо Дар­ Віта.1ії1 шщя. Дочка, І0 .1ія, як і бать­ ко,

депо.

бандитських ку.1 ь, І\О·

і

За.1іЗ ШІЧІІІІЦЯ.

о

СИ ДІЛИ мп у скромній вітальні Кири.~а Федорови­ спогадами . він Ді:ІІІвся 'Іа. І, як в саду nосени, пахли на сто.1і яб.1ука, котрими щедро частував госnодар. Я ж була

п еп на: не всІщить у теплій ха ­ Федоровнч, не зв а­ ті Кнри.1о свої 78-м. Одно­ на жаючи це

про

се.%ці

знають

давно,

депутат Шевчен­ адже він ківської сільської Ради .

... Настав вечір . Вікна в усіх м'яким спалахнули бул,инках Світлом світлом. голубим щасливого життя, радісного й цього не заможного. Зар~щи шкодуnав

в'я

Заради серце тїі.

сил,

ані

ані

б'єт~ося

цього

ветерана

Л.

ленінської

3

Рудь.

палке пар­

ЗЛОТНІКОВд.

ст. Бобрик.

О

здоро­

Федорович

Кирн.1о

стор.

О


~

а

Нt..БЛИЖАВСЯ іИ,

КОЛИ

ківець

ДО

кожнУ

з_м~­

НЬОГО

ЇІІІ!Ла

атаку

очолювали

комуністи. Вони вели бій­ уперед, у бій за Батьків ­

ПІДІ­

JІюбоn Самотюк. Юріс· ВаrtІ.lЬОІJІІчу, я ,10 вас. ПроІІІУ ;'\аТІІ реко~ІеІІ,'\аІІію

нів

д:Ін

арт ;щвізіоиу здобув після того

--

НІІ

rзступу

кандІІДатом

п<1ртії.

Доnір'я

у

ч.1е­

постараюсь

-

Вірю, не підведеш, - від­ повіn за мить . - Ду~Іаю, това­ рнші підтримають :~-1ене. до

не

нього

з

вперше

звертаються

такнм11

проханнями.

Зверталися і піс.1я цього . І він З<ІПЖДН радів За ТІІХ, З ЮІі\1 іТІІ в

о:щочу

внріш<J :Іьиого

.'\і

і:ІІПраnд<1ТІІ .

Вж е

ЩІІІІу. Це ПОЧССІІС Право дВад­ ІНІТІІріЧН!ІЙ КО\ІаИдИр розвідКИ

-

строю

у

ПОПРРL' .1У IJOHIJ .10\1 -- ударною

доводять ді­ самовідданою

у

листопа­

ташовуваnся всього за кіло­ метр від передової. Бій чекав

иа

них

нспегкий .

Ворог

міцно

укріпився

у круговій обороні. Розвіл.ка л.оносила: єдиний про-

у

Сиваською.

задуі\ІЛІШО

J \івчІІиі,

щавнІІІсь,

ДІІВІІfІСЯ

котра,

попро­

ПОСПІШІІ.1:J

корилоро ~І . ХІНІ.11ІНІІ

Колн

ЛУНКИМ

б хто у ці

ПІІ.1ЬІЮ

ВДИВІІВСЯ

В

об.lІІччя комуиіста, зрозуміfІ Ull душевне ХВІІЛЮВаІІНЯ ЙОГО. тоді, як завжди у такі мо­

Ш'ІІТІІ,

у

спогад11 ... давість

пам'яті

зринають

його покоління

партії,

своєму

від­

народо­

хі :<

пря~ю через Сиваш. Не ­

-

-

безпечио

озеро

мулке,

бо­

.'ЮТІІСТе. Але ЇІ виграш вели­ tшй. Перевага раптового уда­

-

ру

ворог .звідси його не че­

(\<lЄ.

.. . Перед

боєм кожному ду­ про своє. Напружену

мапься ТІІІІІУ

перериває

вигук:

Братці! Київ звільнено! Окрн,1ені йшли у бій. Пере­

-

правилися

швидко .

Командир

Юрій Токар вміло орієнтував­

ність доводІІЛО життям. Мірою

ся,

ІJІІМОГЛШЮСТі

комуністів,

ДО

НИХ,

ставала

МОЛОДИХ

щохвилин­

ГОТОВІІіСТЬ ДО ПОДВИГу.

СЛОВО

-

точно

корегуючн

вогонь

нашої артилерії. А навколо юшів атаками бій. Наступ на ­ ШІІХ військ був нестримним. Ворог поспішно відступав.

зав

ворогом ху,

до

до

останнього

І в мирні часи надовго зв'я­

поди­

перемоги.

А попереду ще чекало бага­

то боїв . І йшов в атаки

виконання виробничих нагороджений значком

реможець

На думку мінний вих

зма·

знатного

від·

-

додав

мирну

від­

медаль «За доблесну

•Іетвер_ТО":fУ

ІІІсть

1

за виявлену муж­ вщвагу був нагородже­

ний орденом

Червоної

до

кінця,

і

Зірки.

кожен

перспочинку

думав

про

11езбагненно

далеке,

таке

иа.1ІІТІІ

наказала

військове

на передньому

Напринлад, член КПРС Микола

на нові

ще,

ніж

наші

честь

Галина

Чер­

дев'я­

тої n'ятирічки. І де б вони не

силькові чи

бікор:wові

спору­ у Ва­

Кагарлику, ном­

заводи у Пол!Сь­

ио:-.tу чи

СингурІ

--

знаходять

резерви

підвищен­

ня

продуктивності

скрі·зь

nраці

зниження собівартості

ництва. ~Іають

краї п'ятирічки.

Важливе у~tіла

ЦіалІстичного

Іларіонович Гор!лно виробив

будів­

організація со­

впровадження передового

на трактор 1235 гентарів умовної оранки при плані 750. Крім того, він зібрав комбайном 200 гентарів зернових. Механізатор добре підготувався до весняних польових робіт, до 20 грудня

номуніетичної працІ, якою керує член НПРС М. В. Пав-

доведені плани по виробітну умов­

тар.

Приклад комуністів відіграв вирішальну роль в підготовці теХІніки до весни. Колектив бригади успішно виконав план чет­ волагодив весь сільськогосподарський інвентар, перший період весняних польових робіт.

в

. :с

у

радянського

На

року. Але

народу

рану

М. САМОИЛЕНКО,

с.

Вирощено зернових цит з

--

Ваго:\1і

Це

у тому числі пшеницІ

~ае

ну

з

елевато­

149,0

158,0

з

130,0

121,0

108,0

678,5

601,0

428,0

nрийняли

зу­

nро;{уктив­

тії.

В. БОНДАР, секретар партійної орга­

нізації ПДБП-2.

кr

1973

рік

2764,0

2684,()

95,9

93,7

92,С

231,0

194,0

222,С

2942,0

108,8 106,7 113,8 114,7 117,8

119,0 105,4 118,3 141,6 128,8

Овочів Молока М'яса

ra

на

Продано продукціІ в проц. до завдання: Зерна 139,1 169,3 123,S

Вирощено картоплі цит

але наш

зупиняється

Наполеглива, всебічна ро­ бота по впровадженню резер­ вів виробництва допоможе нам добитися нових успіхів у з.:~ійсненні накреслень пар­

курку-несучку шт.

33,4 39,5

173,0

успіхи, не

пі.:~внщити

Картоплі

ra

про­

н і сть nраЦі на 2 nроценти, знизити собівартість будівни­ цтва на 15 тисяч карбован­ ців. збільшити освоєння ка­ nіталовкладень на 80 тисяч карбованців.

Одержако яєць на

Вирощено овочів цит

43.2

стрічний план на четвертий рік п'ятирічки. Вони зобо­ в'я-залися додатково до пла­

Вироблено м'яса на сто ra сільгоспугідь

"'·g

сягли

дівельники

строк

па корову

1974

nродуктив­

десягнутому. . Відповідаючи на Звернення ЦН НПРС. бу­

впевненість

t

росту

рівня, заплановано­

нолентив

згуртованості

~~~~~

27,0 29,4

26,2 27,1

ra

Вироблено молока на сто ra сільгоспугідь

радrоспу.

".о LQ._,

""

>.~,= ~

хлібопро­

го на кінець п ' ятирічки.

направляємо у нращі брига­ ;{И, де разом з майстерністю будівельника ї:w прищеплю­

"-:с

о

місткість

КО\tбінаті

ності nраці

У нашо~1у колективі. бага­ то молоді. Партійна органі-за­ Ція постійно турбується про неї . Новачків, ян правило,

-~~

"'"

колен­

закінчено першого

темпи

цента

тового типу виросло у Нагар­

""" ·-" ~ ~:.т:~·-

всього

дуктів . На перше січня

лнку_

товариськості,

сумІжни­

nриклад кому­

успіхам

сьно:wу

ра. Це зерносховище безбаш­

і

бригада:;,­

на 11,2 тися·Jі тонн на НиіВ­

було завершено спорудження

почуття

злагодже­

В

планова елеваторна

кість робіт. У :wинуло:-.tу роцІ

ється

Бевдика.

листопада. Понад завдання виконано будівельно-монтаж­ них робіт на 780 тисяч кар­ бованців. Стала до ладу над-

трудоміст­

енспери:wентального

Г.

розповсюдження

лого року

полі,п­

короткий

Г.

тиву. Державний план мину­

ефективності будів­ В елеваторобудуван­

рекордно

В.

силу

нолеr<тиву .

дови:w

ні вон11 здійснили перехід на

у

корови.

доярка

бою робітників сприяли тру­

буді­

конструкції.

кілограмів

14

фуражної

Осо:бистий

лектив ентузіастів зробив ба­

з:wеншує

по

зобов'я­

ністів . уміння повести за со­

ної Праці М. А. Злобіна. ко­

повнозбірнІ

Ко­

n'ятирічки .

набуло оволодіння ми nрофесіями.

на

ЗМАГАННІО­ ШИРИТИСЬ для

вищі рік

передова

широкого

вир!ШІ!­

МОСІЮВСЬИОГО

корисного

ще

щодня

кожної

знімку:

ного

ВеЛЬНИКа, Героя СоцІалістич-

вдвічІ

від

у всемогутню

року . Це дуже відповідальне зобов'язання. але цілком ре­ альне. Працюючи за методо:.t

шення ництва.

взяла

Фото

відповідь

Від

надої­

ПЕЧУРА.

ли здати елеватор до Дня бу­ дівельника у серпні 1974

.;,

о.

група.

парткому

у

корів

Центрального

визначальний

надоює

Надоєно молока

"._,

Із задоволенням і радістю сприйняли механізатори Звернен­ ня ЦК КПРС до партії, до радянського народу. Бо їх задуми на четвертий, визначальний рік п'ятирічки сnівпадають із за­ клином партії примножити трудові здобутки. Колектив бригади ~:sзяв на себе підвищені соЦіалістичні зобов'язання виростити по 300 центнерів овочів на гектарі, по 700 центнерів нормо­ вих буряків, 40 центнерів зернових культур. Тепер розгорта­ ється боротьба за їх виконання. В ці дні посиленими темпами ведеться вивезення органічних добрив на поля. Організатором і натхненником цієї боротьби, як і раніше, виступає партійна

член

колективі

гато

вона

молока

Звернення Центрального Но­ :-.tітету НПРС до партії, до

ЗНаТНОГО

Зверненням

на

Зараз

ленко. За планом ця важли­ ва будова повинна стати до

1975

кому­

Печура .

закріплених

СІРОБАБА.

ладу у травні

доярка

птахофабрики..

КПРС до партії, до радянського

народу, зання

передовій.

<:

свята

потрібний

на

Із

мітету

зу­

соціалістично­

5023 кілограми молока. ОзнаАомив­

шись

наказ .

25

з

у

добилася

ГригорІвка

Показники змаганни трьох районів за

шими поставили на лінійку готовності свої трактори та Інвен­

новорічного

до­

На спорудженні елеватора у Василькові працює бригада

ної оранки на трактор і механізатори-Іюмуністи Петро Прокопо­ вич Хитрий, Віктор Кузьмович Фесюн, Олександр Іванович Вітров, Анатолій Іванович Мандрика. Майже кожен з них під час жнив зібрав більше 200 гектарів зернових. Вони ж пер­

до

та

свіду .

відремонтувавши закріnлений трактор та сільськогосподарський інвентар .

тракторів,

та

значення

з:wагання

ла

за

всіх

торік

Галина

кожної

комуніст. А це зна­

-

завжди

І

в аван­

nрацювали, що б не Д1кували - елеватори

цей

до цього

-

чить

будівель­

завершення

виконувати

Бо він

ло Павленко, Володимир ПлоскІн, Василь Вербиць­ ний, Петро Захарченко, Ми­ кола Філінович -- право­ флангові боротьби за до­ строкове

ністка

Кожен

Вважаю

показників

змаганні

Семиполківської

силь.

МінІстерства буд.Jвництва

робітники,

перемог.

сьогодні.

Док.1аду

тру­

nерехідний

трудових

гарді соЦіалістичного змаган­ ня йдуть комуністи. Михай­

Всі члени партгрупи показують приклад у роботі іншим ме­

ремонту

внх

вдоско­

мистецтво.

му

повІІІІен завтра працювати кра­

б утн є .

партія

Високих

КПРС

лу. Ось взяв с.1ово партгру­ nорг Юрій Васильович Токар: Партія кличе нас до но­

до болю вимріяне мирне май·

Та

Звернення

Комітету

до партії, до радянського иаро­

у

хвнлини

обговорюватІ

Центра .1ьного

лення Білорусії, Литви. Дій­ шов до Кенігсберга. Шлях вів ііого на Берлін . Війна набли­

ють

ровський.

по

сти

Потім бу.1и нові нагороди. Брав участь у боях за визво·

жалася

приладів

та автоматики були коротки­ ~ІІІ, виступи ді.ювими. Комуні­

зві.1ьненні Севастополя у сорок

На вс-іх восьми

ІніЦіатором і зачинателем всіх хороших справ у колективі t: партійна група, у складі якої налічується вісім комуністів. Очолює групу завідуючий майстернею Петро Маркович Кома·

кварталу

вимірювальних

При

них майданчиках, .де nрацю­

Велиних трудових успіхів досягли в минулому році механі­

Набагато перевинонали

рядах.

буд~ІатерІалів.

затори тракторної бригадh першого віддіЛІ\а радгоспу «Жердів­ сьний». Нони виростили високий урожай зернових, картоплі, городини та інших культур. Тут дбайливо зберігають техніку, правильно її експлуатують, добиваючись максимальної вІддачі.

Яєць

121,:: 110,1 110,( 108,7 122,{

РеАПТОр Є. ФЕДЯR

'*с;О::-:и:==~::::::к:г~:Р::с'g'~'gн::;:;;С::Р"QС##т:::Ф::и~:д:к:о:а~::;~:;п::ас::::-:401:::7~~~-;::т:::~;;ьс 'І

К.оммуннстической

партии УкраинЬІ, городекого и раІІониого

СовстоR депутатоо трудящихся •

нагород

СРСР І ЦН nрофспілки nра­ цІвнин!в будівництва 1 nром­

Будні партгрупи

--

перших

воний прапор сільсьного

московського

ханізаторам, вони завжди

у

присуджено

М. ОПАНАСЕНКО, бригадир мулярів ПМК-7.

колективу

-працю» .

дові звитяги. От і недавно за третій квартал третього року п'ятирічки нам було

зав· « Пе·

соціалістичного

жди

надихає людей

дали слово здати цей будинок в експлуатацію достроково - до кінця цього року.

1

-

армією

спеціаліст. А до бойо-

знаку

Ради МІністрІв СРСР та ВЦРПС . Ця висока нагорода

будівельника Миколи Злобіна. Велику наснагу до праці додало нам Звернення ЦК КПРС. І ми

-= •

з

жди на правому ф.1анзі, він у дарник комуністичної праці.

зи;Щ Верховної Ради СРСР.

А тепер будуємо 120-квартир· ІІИЇІ будинок для працівників за· воду холодильників. Працюємо за

вертого

долю

Працює електрослюсарем. Як і на.1ежить комуністові, зав­

зав-

колективу ПДБП-2 була від­ значена Ювілейним Почес­ ним знаном ЦН НПРС, Пре­

r·ання».

методом

свою

тут був потрібен. А коли ви­ йшов у запас сидіти без діла не зміг. Скоро десять ро­ ків, як на порошковому заводі.

ДО 50-РІЧЧЯ утворення Союзу РСР доблесна праця

ДЕЛЕГАТОВІ

Уже дев'ять років працюю на різних новобудовах. Найголовні· ша із них Калитявський відго· дівелький комплекс, потім спо· рудження Бортницького теплич­ ного комбінату, Богданіаської птахофабрики. Торік за достро· кове дань

Токар Кінча'

дидатську картку . Як найдо­ рожче, прийняв його молодий командир і поклявся битися з

ЗАВЖДИ НА ПЕРЕДОВІЙ

ві стверджувало у боях. А вір­

иа

ЮріЇ! школу.

ЗБОРИ у цеху контрольно-

Довго

І

штабну

тн війну дове.1ося вже на Да­ .1еІ\ому Сході. Згадка про ті nодії ме.з.а.1ь «За перемогу иа.з. Японією».

працею.

uс.1ід

командир

вищу

~·вечері, у час затишшя, на­ пнсав Юрій заяву з проханням прийняти у партію . А за кі л ь­ ка днів у землянці, прямо на передовій, йому вручали кан­

РОЗПОВІДЬ ПРО ДЕЛЕГАТА ПАРТКОНФЕРЕНЦІІ

партію

прнходtпь надіііне поповнення. <..:воє право ІІа прн11алежність до :Іав 1\О.ІІуністів, право бути

бою,

43-го . Іх коректува.1ьний пункт роз­

поїхав

Піс.1я цих боїв дивізія стала йменуватися

киевскоІІ

-~ ?4/1' •ІЬ Ф..о"##І":О'оО'##СоІ'

ІНДЕКС бІ964.

области. •

,... .оС"#

І

·~~:1'

м. вул. •

255020. БРОВАРИ. К.нївська, 154.

І відповідального секретаря, відділу сільського господарства, кореспондента

радіомовлення

_

масової роботи, фОТОJ<Ореспондента

r~,.g.,:-q...,.ІC#Dd:O'

Броварська друкарня Київського облупраа.rrіння

місцевого

•....:-

t

*#•#_,..:"' е. е.

19·3·18, відділів - 19·4·67.

*#,.,

е

е

в єnрааах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул.

промисловості,

ФІ'~ •

~·я~t;:о:'к,і су~о~~:

/ І

ОбсІІ: О,б форкату гаsетв

=

&### •

Київська, 154.

е

сПраІД810

18' ФІ • 1 • . е

Зам.

192-10.470.

7 номер 1974 рік  

7 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you