Page 1

Фе;п.яй

Шульга Іваницький

:-

Полотняк

Се§дічний r а р йчук

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ RРАІН, ЄДНАП:ТЕС.

---

Теплюк

--------

Козак

.>

.Nir 7 ( 3005) СУБОТА

17 СІЧНЯ р.

1970 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУВІСТИЧВОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОВВОІ РАДИ ДЕІПТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

З У С Т Р І Ч П РЕДСТА В Н И КІВ КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ

коп.

2

у

райкомі КП України і виконкомі районної Ради депутатів трудящих

ПАРТІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАІН У Москві 14-15 січня 1970 року відбулася зустріч представників 28 комуністичних і робіткичих nа.ртІй країн Європи.

Зматаючи<;ь ІЗа ·гідну зустр1ч lОО,річного ювііllею

ІМЕНІ :КІРОВА (дире~тор раІДгоспу О. М. Чижик,

з 1дня народження В. І. Леніна і уапLшне виконання .рішень ХХІІІ з'їзду RПРС та ХХІІІ з'їзду НП Ук-

секретар партійної оргаrнізаІЦШ В. І. Глушак, голова .комітету профапілни І. М. Степа1не.нно) з врученням

ра~їни, сільсьні тру·дівнини району достроново

колеюиву .перехіднОІГо

вино-

нали р~чні плани .продажу державі хліба, молока, м'яса, яєць, виростили при неспршятливих погодних

Червоного

прапора райному

НП Укра·їни та виконкому ;районної РаІДИ де.пУ'татl9 трудящих 1і занесенням .на рwйонну Дошку поша,ни.

В ній взяли участь представники Центральних Комітетів комуністичної партії Бельгії, Болгарської комуністичної nартії, Комуністичної партії Великобританії, Угорської соціалістичної робітничої ,партії, Соціалістичної єдиної па.ртії Німеччини, Німецької комуністичної партії, Комуністичної партії Німеччини, Соціалістичної єдиної партії Західного Берліна, Комуністичної nартії Греції, Комуністичної партії Данії, Ірландської робітничої партії, Комуністичної nартії Північної Ірландії,

умов-ах порі·вняно непогані .врожа~ї овочі.в і картоплі. Підві·вши підсумки •соціалістичного зма•га·ння в перед'ювілейному 1969 році серед т.рудівників рад·госп.ів t птахофа~брик, бюро райкому КП України і ,виконкам районної Ради депутаті.в трудящих .постанавили: Перемолщем у •со>ЦіалістиІЧ.ному змаганні по ви:рощенню нисоких :вро.жа~їв зернових культур визнати радгосп «ТРЕБУ-'GІВСЬRИІ'І~ •(,директор радгоспу

По виробнищту і продажу Ідержаві молока вИІзна· ти переможцем саціаліІСТИЧНОІГО змагання радгосп <<ПЛОСНіІВСЬНИІ'І>> (директор ра'ді'оспу П. Ф. Волоха, ·секретар партійної орrа~нізаJфї М. С. Буз.ник, голова комітету пр()фспілки Т. У. Фесюк) з .врученням кЬ.Лекти.ву ехLдІного Червоного прапора рай· Ію;vіу НП У іни ·та ,виконкому ра!Йонної РаІДи де· ,.путаті·в дящих і занесенням на• районну Дошку пош , .

партії, Прогресивної партії трудового народу Кіпру, Комуністичної партії Норвегії, Польської об'єднаної робітничої партії, Португальської комуністичної партії, Румунської комуністичної партії, Сан-Марінської комуністичної партії, Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії Туреччини, Комуністичної партії Фінляндії, Французької комуністи.чної nартії, Комуністичної партії Чехословаччини, Швейцарської партії

ції М. П. Грінченко, голова комітету профсnілки А. Т. :Ковбаса) ·з врученням нолентиву nерехіідноrо Червоного ;пра~пора ра:йкому КП Укра.їни ~а .вико ко.му раійонної Ради депутwті.в 'J\рудлщих і зане~ ням на районну Дошку поша:ни. ,./ По вирощенню ·виJСокиос врожаїв картоплі t овочів визнати 'Переможцем сафал~стичного зма•гання радгосп «RРАСИЛІВСЬRИІ'І>> (дирентор радгоспу

ерем:ожще оцLаJІJістичного ·з·магаоння РУДИЯНСЬН~ Л МПТАХОЗАіВОД :(дире.нто;р М. В. Д~м е , е етар парторганізаJції М. РІ. Rулнро, г о а ом1 ту профспі,лки В. П. Rараібут) з вруче ня колективу перехіднаго Червонато праІпора ра1 ому RП У.кра.їни та виконкСІІМу районної Ра~ди депутатів трущлщих .і занесенням на районну Дош· ку пошани..

ністів Югославії.

П. Ф. Го1р:дієнко, голова комітету профспілки А. В.

Комуністичної партії Ісnа•нії, Італійської комуністичної

праці, Лівої партії -

І. М. НовбаJсинський, секретар партійної організа-

комуністи Швеції, Союзу кому-

В .. І. Чернишенко, .секретар партійно·ї

Учасники зустрічі обмінялись думками по проблемах

Нравченко)

колективної безnеки і миру на європейському континен-

ті. Вони nоінформували один одного про заходи, які

з

врJ"Чення.м

о виро~ицтву і продажу держа·ві яєць вИІЗнати

організаІЦії

колективу

ВнІЗнати старанну роботу

«РУСАНІВСЬНИй>>,

перехLдного

ЩОРСА,

радгеюпів

КАЛИТЯН-

Червоного прапора ,ра.Jйкому НП України ·та :вико.н-

СЬНОІ ПТАХОФАБРИНИ, IHRYBATOPHOI СТАН.

н:ям на ра1йонну Дошку ІПОШа:ни. По :виробнищтву і прсщажу державі м'яса визнати :переможцем соціалі~СТИІЧного зм-агання радгосп

За високі показники в .праJЦі по виробництву сільсьІюгоапода·рської проду:~ц1ї велику груnу передо· виків нжороджено ціННИ!МИ подару;нками.

кому районної Ра:ди депутатів труІДЯІЩИІХ і занесен-

вони проводять у зв'язку з 100-річчям з дня народження В. І. Леніна. Зустріч пройшла в дусі товариського сnівробітництва.

колектwвів

ІМЕНІ

ЦП І МОЛОRОЗАВОДУ.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІnІІІІІІІІІІІІІІІІІПІППІІШШШІІІІППІОІІІІІШІІІІІІШІІШІUUUІІІUІІІШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППШІІШІПОІШІППІІПІОDШІІJ

УЧАСНИКІВ РАйОННО! НАРАДИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ВСІХ РОБІТНИІОВ І РОБІТНИЦЬ, СПЕЦІАЛІСТІВ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИК РАйОНУ

ЗВЕРНЕННЯ ДОРОГІ

бов'язання торік і наші тваринники. Зна••­

ТОВАРИШІ!

З величезним трудовим політичним nід­ несенням nрацюють· зараз трудівники ра­ дянської .Вітчизни. Повсюди шириться зма­ -rання за гідну зустріч !ОО-річчя з дня на­

родження вождя і вчителя, засновника Ко­ муністичної nартії і першої в світі держа­

ви робітни.ків і селян

Володимира Ілліча

-

Леніна. Змагаючись за дострокове ви~онання со­ ціалістичних зобов'язань перед'ювілейного року, трудівники nолів і ферм Броваршини n'ятирічний план no м'ясу і зерну ви·кона­ ли достроково за 4 роки. В

складttих

погодних

умовах

минулого

17,1

року одержано в середньому по

цент­

нера зернових з гектара, в тому числі по \9,9 центнера озимої nшениці, по 108 центнерів овочів.

Значно кращих результатів домоглися окремі колективи і nередовики сільськогос­ nодарського виробництва. Так, радгосnи << Плосківський» і «Русанівський» одержали по 32,5 центнера пшениці з гектара, рад­ госn «Требухівський» по 26,1 центнера nшениці, по 45 центнерів кукурудзи, по 27,5 центнера люпи•ну. Високі врожаї овочів з ро·ку в рік одер­ жує

ланка

Катерини

Героя

«Зоря>>, яка в

no 18

407

Соціалістичної

Терентіївни

Дяченко

з

минулому році виростила їх

центнерів

з

гектара

на

nлощі

_

гектарів.

Колектив

Праці

радгоспу

відділка

.N'2 1 радгосnу •fре­

бухівський», де керуючим М. І. Прудкий, виростив по 259 центнерів овочів, по 122 центнери картоплі і по 198 центнерів фрук­ тів з гектара. Механізована ланка Івана Стеnановича Геруса з Семиnолківської пта­ хофабрики виростила по 148 центнерів кар­ тоnлі з гектара, ланка Марії Кирилівни Юрченко з радгосnу «Русанівський» зібра­ ла по 16 кілограмів огірків з квадратного метра

теnлиці.

З честю виконали взяті соціалістичні зо-

ви•ростити на кожному гектарі по 19,5 центнера зернових культур,. в тому числі по 25 центнерів озимої nшениці;

\

-

_'

прмріст по 624

/'

всіх

н

их

можлив

кожному г~одарстві е

таних ІJ~3€рвів, про ".

які

відчить

·Кращиі колективів, окремих передовиків.

.К ювілейному році кожен з нас повинен nрацювати так, як працюють nередові ме­ ханізатори,

доярки, телятниці,

ланкові

ме­

ханізованих ланок. Тоді наші усnіхи будуть набагато кращими.

Слід nам'ятати, що застосування

Учора

одержати

на

курку-несучку

по

185

".Кам необхідно уже сьоrодні сnрямувати .Свої зусилля на усnішне використання до­ сягнень сільськогосnодарської науки і пере­ дового досвіду, nідвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, ви­ везти до веснИ під уроЖай ярих культур 350 тисяч тонн орга.нічних добр11в, вчасно відремонтувати тра:ктори і всі Інші сільсько­ госnодарські машини.

досяг­

нень науки і передового досвіду у виро­ щен•ні сільськогосподарських культур за­ порука високих врожаїв, неухильного зміц­ нення економі.ки радгосnів і птахофабрик.

Усnішне розв'язання nитань кормової бази, впровадження комплексної меха:нізації, на­ лагодження nлемін,ної справи дасть можли­ вість nідняти на вищий рівень основу ос­ нов продуктивність тваринництва.

Закликаємо

трудівників сіл

всіх

зусиль,

Броварському

ний рік. З доповід:W ,nисту.· пив голова

ради

викоJІ~У ра~І_­

д~пута11і~} тру

И:х

т. Біfі'нr ..Р. 'fl. На ~ &l,i и присутні делега ії щ ~овсь· кого І?. о~у к ськоі

nодарствами, бригадами, ланками, добити­ ся, щоб кожен трудівник села в ювілейно­ му році виконав взяте особисте зобов'язан­ ня, включився в боротьбу за звання удар­ нн.ка комуністичної nраці. Наш девіз в ювілейному році працювати по-комуніс­ тичному, множити багатства любимої Батьківщини. докласти

будинку культури відбула·Сl рай-онна на.ра:да пра.цівникіЕ сіл~ського господарства, на якій були обговорені під· ·сумки 1969 сільськогоспо­ дарського року і намічені рубежі на нинішній юеілей·

Сьогодні ми звертаемось до всіх робітни­ ків і робітниць, спеціалістів радгосnів і птахофабрик з закликом-широко розгорну­ ти дійове соціалістичне змагання між гос­

Ми, у~скики райони наради праці ків сільськ'ого госnо ства nують

ГОСПОДАРСТВА

штук -яєць,

від курки-нЩчки,

\ ..· · ·

СІЛЬСЬКОГО

t~ентнерів овочів; центнерів картоплі;

л ока;

а спинарка радгоспу і!ІІ. Кірова ~га Тро­ химівна Івашко ~увала 84~ голів сви­

грамІt:

ПРАЦІВНИКІВ

виробити на 100 гектарів сільгоспугідь по 55 центнерів м'яса і 515 центнерів мо-

тяй надоїла на кожну корову по 4552 кіло­ грами молока, Катерина Мака.рівна Швач-

ней, ор;Е~Ж).врн~ і'. *'-обовий

140 no 115

по

-

січня.

НАРАДА

-

Значні усnіхи мають доярки. Герой Со­ ці.алістичної Праці Марія Захарівна Пиль-

ду одержала пр 270 •

16

Беручи високі соціалістичні зобов'язання в ювілейному році:

них усnіхів домоглися трудівники ферм рад­ госnу «Плосківський», які уже одержали по 1000 центнерів молока на 100 гектарів сільськогосподарських угідь і надоїли його на фу;Jажну корову по 3656 кілограмів. Ви­ соких nоказників домоглися тваринники радгосnів «Русанівський», «Требухівський», імені Кірова та інших.

ко по 4391 кілограму, YJJJUІa Миколаївна Коваленко по 4288 кtлограмів. Вони набагато nеревико·нали в:tяті соціалістичні зобов'язання. Птахарка (амна Иосипів~~' Слуговина з Руднянц.ког&- племnтахозаtІо-

Бровари.

облас'Й та о- в ошинсь:кого райо , Я'~ИМИ змагаєть-ся наш район. Керівники цих делегацій - другий секретар Щолков-

ського

Броваршини

мkьккому

КПРС

т. Акімова Л. С. і член бюро

щоб гідно зустріти

100-річний ювілей Володими.ра Ілліча Лені­

Києво-Святошинс~:>кого

на і до 53-ї річниці Великого Жовтня вико­

І<'ому КП

нати завдання завершального року славної

ОДНОГОЛОСНО

ПРИІ'ІНЯТО

НАРАдІ

ГОСПОДАРСТВА

ВАРСЬ~ОГО

РАйОНУ

1970

ни,кі•в

НА

ства

ПРАЦІВНИКІВ

СІЛЬСЬКОГО

голова

райкому профспілки

n'ятирічки.

РАйОННІІ'І

У•країни,

сільського

і

рай­ робіт­

господар­

заготі,вель

т. Пото­

пальський В. Т. тепло при­

БРО­

СІЧНЯ

вітали учасників

РОКУ.

наради

і

в їх особі вс·іх трудящих ра·

ЙОНУ.

Мільйонний ЦентральнИJй Номtтет Rому­ Ні:стичної па1р11ії Радянського Союзу і Рада Мініст.рі.в СРСР палко

ПОіздоровили

Волгогра·дського заводу імені Ф. ського

з

.великою

колектив

тракторного Е. Дзержин­ трудовою

пе-

трактор

валгоградців

ремогою виnуском мільйон­ ного трактора. Ц:К КПРС і Ра­ да Міні:стрів СРСР висловили тверду ВІпевненLсть в тому, що вол['оградські транторобуді•в:ни·

зобов'язання, ВІЗЯТі на честь 100-.рі<ччя з дня на:родження Володимира Ілліча Леніна.

ки успішно

.нанні

п'я:ти.річки

виконають завда,ння

і

свої

со.ц1алlстичн1

• • •

За досягнуті

успіхи у вико­

завдань 1ПО за~безпеченню с.ілЬ'Сь·кОІГо госпащарства кра.їни

тракторами, рСІЗ'ВИ!ТОК

знаІЧНИ!й

в•іТІЧизняного

вклад

у

тра•кто·

робудування і в •зв'яш'у з ви­ пус.ком мільйонного трактора Президія Верховної Ради СРСР нагородила .Во.лгОІГра.дсь­ кИ!Й тракторнИІй .заво!д .ім€ні Ф. Е. Дзе.ржИІнсько['о орденом Леніна . (ТАРС).

Нарада лістичні

1970

прийняла

.соціа­

зобов'язання

на

рік і звернення до всіх

трудЇВНИКЇІВ

СіЛЬСІ:>КОГО

ГОС·

подарст.ва району.

Докладний звіт про нара­ ду буде надруковано.


Комсомольське

життя

ШОВ ДРУЖбИ «Партія надає участі молоді в вірить в її сили (3 Тез ЦК наро;~жен.ння

великого значення свідомій сусnільно-nолітичному житті, і можливості». КПРС «до !ОО-річчя з доня В. І. Леніна»).

КРИЛА МІЦНІЮТЬ

В

стілІJчи.ків для :кафе «Ле·ва.да.». Протягом рок у всі ПЗ•?.І'ята.lи tпро взяте слово. І кожен .нама·rав· ся зе·коно~шrи у вели:кому ·і малому. Тому коли нещо!дав.но

.юго на•роджується в тако,му ·випадку сумнів, який, звичайно, висловлюється вголос.

- ,Вмтр.иrмають, - лерею~нує хтось твердо. !(рила мЬцніють в ;ПО.1ЬОТ·іІ Мудро сказаtно. Краще не .прщr~у;rаєнr. І сто­ с\·єтися це ·не лише :nтахів, а й людей. Справді

вона

·-

ж

сомо.1у

nрІ):в·оїв

6рнrаtді

звання

соки.й, куче

** **

за.nfітали

в; ·Є

СЕРЕДНІЛ

ВІК

БРИГАДИ?

20- 21

ОСВП А? СЕРЕДНЯ .

ЗВАННЯ ПРИНЦИП МОГА.

У січні

РІК.

і-

ІМЕНІ 50-Р, ІЧЧЯ rВЛКСМ. ДРУЖБА, ВЗАЄМОДОПО-

його.

к:нчення

&і дала у тій

Будь - .13'СКа•, rми ·не .проти. ,Ба.жа.ємо успі~Lв.

- Ba.1ep'ir По.1уян буде т.во"і:м учителем, .ска·зав брита\П,и:р. Якщо ста•раrнnме.шся, чере з

Одер­

подарунки».

ня

~1ину ,1и:й

JJ iK

ДІЛО

було заnи·сано:

-

години, .Мико.1аївна вже 3вичай- Хочеть.::я

, рокІв на

залі3'Ниці

·ол а

ярадює

фанта•стичний образ,

-

І<а , бог.а- сина та бога ,святого ду­

ха (тан звана тро1ця). Богосло ­

ОСІ-ЮЗа р еЛІіГ1ЙН ИХ уЯВ\!І еН Ь ПрО kнуІNlННЯ надприродної істоти з прит.а:маІНною їй особливою

:ви, бу:дучи н еспроможні nоясни­

.всемоrутН'і•стю. Поняття бога склалося поступово, п:ройшов­

цях 01ди.н

ши тривалу й складну еволю­ цІю вІд п ерві•сних примІтивних ре.mlг!йних уsrвлень до сучаоних уяв·л е нь

пр о

н:адприроднє.

На ранн ьому розвит.ку

повнІй

ст у.пені

люди,

с вого

знаходячи.сь

залежностІ

від

сил

у

при­

рDІЦи, уособлювали ці сили і ВНІЛОНЯЛИСЯ Ї.М. Я.н зазначав Ф . Енгельс, саме уособлення природи привело до вининнення

перших бо•гІв. ної влас:ност і , атації

появою приват­ нл асдв , ен.сплу­

3

людин и

л юдиною

n<JІряд

із силами природи в НІступають і СJ"С1І'І•лЬІні

сили,

ять Л•ІЦДИНІ

що

про·тисто­

і панують над нею.

В перІод утворення держав від­

бува.вся перехtд від багатобож­ жя (nолlтеї:зму) до є.динобожжя (,можrrеї:зму), що m нож вlдо· бра·з ило нові с у спі·ЛЬНіі відноси­ ни, ос·нlЛЬ'ІШ << ЄІДНІНИЙ бог ніко­

ли не м\т би появитись .без єди· н осо царЯ>> (К МарІ\'С і Ф. Ен­ гелІ>С. Твори, т. 27, стор. 54). В Іудаїзмі, христИ:Янстві та іс­

лам!

віра в єдиного бога є ос­

новним догматом. О

2

У христиІ'tн-

стор.

О

ти,

як

в

одному

образі

сполу­

чаютЬ:СЯ три лиця і в трьох ли­

бог,

радять

своїй

паств.і прийма:ти це положення н а .віру, б ез дока•зу.

СоЦіальні nеретоорення в сві­ т!, бурхливий роовитон nрирод­ ничих і суоПііЛІ:>НІіХ наук пере ·

но нливо

до:водять

ність

релігLйних

бога.

Вичерпна

фантастич­

уявлень наулава

про крити­

tКа ід~ї бога належить кл аеи:кам маросизму-.леніні,зму, Я•Ні в .своїх працях розвінчали нама­ rа.ння теологів nрищепити лю·

дям

неіс нуюч ий

ПQТОйбlчний

іІдеа л .

Соці ально.;історичну роль

•!ІДеї бога з усією повнотою

ви­

~rрив В. І. Ленін : <~:Бог є (істо­ рично і жИІтейrськи). на.сам.перед •ком:nлеІ\'С

ідей,

породжени.х ту­

пою ПІJ>ИІда-в•леністю

людини

зовнішньою .nриродою

ІВИМ гнітом,

-

і класо­

п,ридав·ленlсть,

сиWUІють (Т.оори, т.

35,

нласов·у етор.

ВАВІЛОНСЬКЕ ВОРІННЯ

-

і

Lдей, які закрІп­

ляють цю

прн­

боротьбу >>

зем л і

долин;і

рес т·али

люди

розумі.ти

Так лег е нда «.ро зв'язує ~ пи­ та·ння про в ини к нення різних мов. Одягнут а в релігі·йну хла­ миду, вона базується на реаль­ .них істqричних фантах. Вавl­ ло нсьна башта справд! Іс нува.ла ('і н е одн а ). оn о ру:дж·ували її за в:аві.лонс ького царя Хамму -

раІпі (друіІ'е тисячоліття дон. е.). Висота

башти,

часи, досягала

нечувана

90

на

ті

метрів, таним

же бу.в і діам етр її основи.

Башта в.И'Нонув:ал а роль с.воє­ ,Рlrдної дстрономіч ної обс.е.рв а­

СТОВПОТ-

ня:

цей похо­

один

о·дноrо, розбрелися по всьому св·!ту . А МІl с.то, де це в\.д6ув а­ uюся, назвал и Вавілоном, тобто З.:v~•ішаНІНЯ'М.

торії, проте ма л а рел і гійно-ри-туальне

дить від біблійного МІіфа про буд:іннищтво ваwлонсьної баш­ ти, з яною нібИІто зв'язано по-

рlчон

Тігр і Євфрат, вони жили без­ тУІРбот.но й ща.оливо. Це при­ звело нібито до того, що їх охоnИ1ла гординя. І Jюбажали люди п·і·днятис.І, до с а місіньного неба. Почали буІд'увати височен­ ну башту . Занеnокоївся бог, роз· nніна:в-ся, і, щоб внести в ряди буід'івни.к!.в башти сум-'яття й не­ .розбериху , змішав ус-І мови. Пе­

93).

вислів

розмов·

ля.ли одні-єю мовою. Заселивши

ст.в.і о-Qра:з бог.а до того ж втілю­ ється в трьох особах : бога-бать·

(Продовження. Поч. в .N'v.N! 2, 3, 4, 5, 6).

БОГ

хо.дження рі:зних мов. У біблій­ ~ніw ннизі <<Витіє• розповідаєть­

родючі

на

ще і пев не п:ризначен­

її останньому

поверху

був вл.аштова.ний храм, в якому н'!би:то вl:дбувалось <~:таїнство>> шлюбної ночі божества з своєю

чи

•І так працює ко·жен, ·відч~lваю­ !Відповідальність за доручену

ванщже:Н'нЯ ва,гонuв » .. За допомо­ гою

такого

'К{)ЖНІІІМ роком 3рОС1'ає меха­ рочу:вати

вдається

ско­

лро·стО'ю ІВа•ГІ)Ніз.

дукціТ

ні Й()rо 3а:мінИJІа еле·ктрична сиг­

окремих ке-рівникіш,

налі'зація. Черговий, не виходячи

ВИ1ПЦІ)К ПрОСТІ)Ю

ЖИТТЯ

через

нерюпо·ря;ривіеrь але

1\І)Жен

ВаГО'НЇ'В :Не ПрО­

приміщення, ·по електрич·іІому ХОДИТЬ .МИ'МО УВМ'И ЧЛеНUВ Як бачимо,

ні

будівництво

башти, ні П п,ризначення не від­ повідають тому, про що йдеть­

tя в леген~l"міфі. Чому ж ав­ тори м-іфа обрал и саме Вавілон? Пооспюється це дуже просто. Будуючи башту, цар і використо­ вув али рабів і військовоnолоне­ них, ян! розмо·влЯли різними мо­ в а,ми. У авторів, що, можливо , .т еж були раіба;ми , в пам'яті в·ід­ билась тяжка .в аrвілонська нево­ ля, вони згадува,1И різномов­ ніс-ть лІЦДей, незнайомі звуки і сло;~а. Все це здавалося Ім чу· ,цом, незбаnненною загадкою.

Та~е « чудо•. нарівні з гірними оrюга•дами, 1 потраnило в міф про вав"lлонську .башту і т ак зване змІшання м·ов. (Між ін­ шим, у легенді

дивує

неnослі­

довність. Оnоч.а:'nку говориться про єдину мову, зрозумілу для

ншродн~го юттролю,

rру.ПИ

яку очолює

С. Г. Горбенко.

У~піх ообри.цьких

заліінични­

ків плrд зусиль всього колеІ\­ тиву, його разу•му і в~tіння, вда­ .ТJого

ПОЄДНа:ІfНЯ

ЗУСИЛЬ

ЛЮJИНІІ

З

технікою. ,Все н01ве, що з'являєть­ ся в ()рта·ні:r.щlі nраці, знахttдить Т}'Т n<ЮТі.йну .nрІ}шіску. Бобриць­ кі залі3ничники ,nершими се р ед :ко.'Іек-rивів КиїrвсЬІіІ)ГО відділення

оволоділи 'Су'Міжними професіями . Стрілоч.ники, наприк.1ад, навчи,1и­ ся поЇ3;.t;И ·с·кладати, ва•rарі

-

гони

ва н та­

огля,J,ати,

·кас ира•ми

ва­

жів ·стали :білет•ні касwри і ·н аJв·па­ ки.

3

rорд rстю

nошаною

ють в колективі

:назива-

імена ста·ршогu

стрілочника Іва·на Ковтуна, біл~т­ ншо касира Марію ОнопJlієнко, Ка­ зміш ав

всіх. Поті·м бог ніби:то уа! мови. Звідси лоrіч.но випли­

терину ;МелJ>ник. Це ·за·вдяки

ває , що !с.нувала не одна мова ,

праці ета'НІЦія з •року в ,рік, з мі­

а ба:га то, інаІШІе як би їх мож­ на бу ло змішати?). НаУ'новl дані повністю слро­ стовукrrь .nодібн'і ви.-адки про ~божесrrвений акт• ст.ворення мов. Довменно, що єдиної мо­ ви віноли не було. Перш! люди ЖИЛИ

НЄВЄ·ЛИКИІМИ

да.ми,

n леменами

гру.nа·МИ,

і

ножен св·оею мовою. Мова ,ниюl а

лк

опосііб

ро­

розмовляти

ви­

сnілкуна ння

між людьми .в nроцес•і їх трудо­ вої кол е:н.тивної дІlяльностl.

·сяця в місJІІЦь •п е ревикону є

Ж:а!Ші

о

Субота,

іmани. І ·з а •м инулwй:

сsщь ій

де р ­

мі­

ІЩ)Исуджено nе-рехідний

громадський

17

їх

Че•рвоний пр&П()Р .Кwївського від­ діленн залізниц~. А це нелегко се ред 65 nрет ещеwгів вибо·ро­ ти першість. ·В дні ювілейної вшхти ·на честь 1ОО-річчя з дня на-родЖе'ІІ'НЯ В, І. Леніна, робітни­ ки долають нов·і трудові 'РУ·бежі, У'СПішно виконують соціалістичиї з-о•б~tв'язання. А. ЯЩЕНКО.

(ДалІ буде).

НОВЕ

метІ}ду

ча'С

повідомляли .по телефону, то ни­

обра~нищею.

о

доброго

Іва'Нович ·Справу. Нанриклад, вантаж ще в

----------------------------------------------------~----------

СЛОВНИК АТЕЇСТА

їй

іти в но.гу ·з життям.

з

Н. ШУЛЬГА.

ЛІQДИ

поба.жати

ніІза.ція та автm.~атизація залізни­ Пра'вда, ·бува-є, що на етанц.ії за­ ці. Якщо ра·ніrше n·po рух на колії тримуєть:ся роІз ванта.ж~ння nро­

...

сnоч.атну

пенсії, але ·n•родовжу6,

П!}е'МЇ'Ї, !Гра•МОТИ, 1ПОДЯКИ, ПраІГНУВ

3

Адже з ~~оа:рюван­

жеНі

що

.на

дія.пьність

Батечко. На якій би nосаді не дорозі, а ·робі,тники віщділен·ня nо­ ТРУ1дивх:я С'f•рілочником, білет­ відомляють в орrганізщію щю при­ ним касиром, за·вжди оде-ржував •бгrтя nоїзда: « 3абеаnечуііте •р ·оз­

основна :робота в бри•гаді, о•соблиІВо на оле·

ся,

Миколаївні Ка­

здоров'я.

комrо,рг бригади і Катерн ­

зеко.Іюмити

,5

зобов'Н33;ння трудову

годин

гаєш за .ро:батою зварюв ал ьни.ків і думаєш: з ум: ­ .lИ вон.и .зв а рити шов дружби м іж •с.Юою . Треба тільюІ вміти оберігати його від усяких пошкод­

У соціа.1і.сти:чно)ІУ зобов 'я:за.нні коле ктиву брига­ ди :за

скороче·но н

в то.й час як бр

раuії вИІготовле,вня ,стоякови•х ;пі.ддоні•в. Спостер і­

·рі люди.

-

......:

рювальни:ка Миколи Корні•Йа<а .

І зра•ді л о •маrтериІІІсЬІке ce;pue. Пр.иt€!мно, що си.н ста € на н о ги і допомагають йому окри .1итись добЗА СЛОВОМ

вагона

,на Р.srбіні·на. на·вчаються в ,рІщіотехні'чному техн і ­ кумі. Пі:дгото·&чі •курси 'Від&і•дують Ми·кола Кім­ на•цькнй ·і В італій Л.ихогод. Останній теж п:сл11 заюнченІНя школи .цриі!Jшов у колектив, ово.1 о.д і в 'спещ-іа.1ьн істю слюса,ря, а зара.з стоїть біля зва­

са·рної е~прави тобі .зна.йомі з школи, нdбу ван пра·ктІІку . І скоро .доручи.:vю тобі ~~ое рстат . .. Слова. бри.гщди1ра окриди,lи юнак а . Через .дея•КИН ч ас Микола .пи са в додом·у: «Я вже не учень, а усtм

знову JІо;веJ)ну-rж:ь rв 6p1rraдy.

На•ді я Закомірна

Мені

нуЛОО(у 1 ~69 роЦі цонц пла - А ІВ она не рахувться з часом , ваІН'ІІажено і розва:нтаЖt:ио влітку квіти вир·ощує, взим·ку ететовни вантажів, -:nрості кожного жить ·за прим іщеиня~. Нат.алія

за­

.1оді, всі мають середн.ю . ос&іту.

деякиІіІ час лрисвоїмо тобі розряд. Оонов.и с.1ю.:

Купив

служби

а піс.1я

:РО3ІшвіІдае начальни!і

Петро Да·нилович Рак~їд. -

опублікувала ці~q~.ві 'цІJІфри. В :ми- с ян, що 3Міна дwвно зак1нчилась.

Цього ленінського .запові·ту с~~оято дотрІІмують­ ся ІВ -бригаді. Крі•м Валер і я Полуя.на і Петра Пр111ходька, які •&іІдві,дують .школу •ро~JіотІІІичої мо·

ВО.10Ді1'И, ЛО :ІНаЙОМІ!tЛИ З .1Ю.ДЬІМИ.

зарnлату.

Козак а .

табло С'І'еЖИТЬ за ру·ХО'М ·поїзда. Ле,rким •натиском кнопки перево­ дить він стрілки. Тут же іНа столі ра•діmлефон, 3а ІдІ>П~моrою яко­ го rпідтрим~ь'Ся зв' ЯІЗОК з маши_. ·ні·СТО'М е.лектровО'За, регулюється його nересу·ва:ння. - f()РдFстю И<ІІШІ}Ї ета:нціі є

пиці се-ред новоріrчни~ аТер!аліu б " · иці Наталії

А щоб ці сили d •мож.тьивост і .мати, то треба вчи­ тись, :В"ІИТНІС Ь і !ВЧИТИС Ь ..

В б;рИІГа..ІJ:і В а лентwна Анніпера хлопц~ зустрши прwвітно, ло.ц'·к а ви.~ись, якою •ашщіа льн:стю хоче

Робота .пр~оба ється.

Л . ГАЛИЦЬКИFІ

Нещода!,'Іно ~тінна газ~а . а:аліз- ча·сто Д()ІВООДИТься ·нагаду:вати тех ­

«Парт~я ~~о:,ри•ть у .сили і можливості моло.д :»­ читають хло;пці та дівчата в Тезаrх ·ЦК КПРС «до 100-річчя з дня на.родже.ння В. І. Лен і н а».

брИІГаІді, що й вона·.

жав першу

року бобрицьким

1961

ІВ комунrстичному вих~ванні тру­

...

~

праruюю са·мостійно .

В. МЕДВЕДЄВ, О.

ГАЛИЦЬКИR,

::~щих було присвоєно зва:ння ко­ люди,

.ніри, ·nросили частіше ПІІІСати листи,

М.

Тут- .пра.ц.ює .моя сестра, .вона мені ;про завод. Я 6 хотів :геж

ХИЖНЯК,

В.

Фото А.

залізнични·каJМ за високі ШJК:!.~ня­ ки в 'С()Ц3Маха:нні і у:опіхи

тер'а .1ьно . Тому й і·снує в ·бригаді а•т·мосфірз -ПО· шан.и і др у жби. Коли МНІхайло Ба,ид'Ура і Борис Г усдзь ішли ІВ а.рм·і ю, то НЗ[)утнє слооо прийшли ска.заТ.ІІ юнз·кам &с і . ПрНІнесди їм :nа•м'ятні суве­

и

-

М.

О підеумовують свої першІ досягнення у новому роцІ .

НА ЗЛЕТІ

л:дтри.~Іа,й йо.rо .мора.,1ьно, а якщо треба, то й ма·

·й,

И'Т

кави.ми ()ЧИ~Іа. Скром,ний, остий - ІВИ Ще Не іНа•ЙОМИЛ~Ь З Пі

В . БУЛОВА,

Л·ективу КІУМУ'НРСТИЧНОЇ nраці.

•СІв:т

·

Н та робітники

ОШИН,

іrмені 50-.річчя

.ні коле.ктиву ,поклявся висо.ко ·тр.ИІмати його ·честь, Жfі'ТИ за принципом: ~да:й •руку това•ркшу :в бі д і ,

Не ту,рбуйтесь, ма.мо, і ви, тіr.у,

вельного ·ма.ши,юбу дУ'ва•н~ .

В

__.

стаqJша.

со·ром ' sв.1Ивий. На. на~.1иш

О.

та \· ПА8Л

ВЛКСМ і при·~у.щв Ї•Й в.им.пел на вічне з6еріга;н­ н.я. При·ймаючи .дороге знамено, :б,рИІГа,дИІр від іІме­

коїв син батьк:в. Все ОУ\де ~ар.а І ось у вересн і }Vlи к o ..la За кбtмі ий при•йшов у в ідділ ,кадр 'в е кспери~tентально заводу flо-

.-

tltia t&то: в: ' КР

ЩЦ!ІіАJ(,

У день пі·&ві•кового ю&ілею .Всесоюзної Леюн­

Та слух~йся Wfiдi,

-

n'ІІтирІчне завдааа..

еької Комун:стичної Оаілки .Молоді 1ра·йком ком·

Колю, си:ночку, ти ж як •в.1аштуєшся, зр~

просить.

По-удз.рному несе JІенІнську трудову вахту на 3аводі nJІастмас зміна Ві· таJІІІІ )(рнкуQа. _По_ мmусІІ}' nоJІІетнJІеновоі п .. Івкн вона вже виконала своє

ЗВАННЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄ

квіт~в у ·рука.х •прово:джає її ·до шкоди.

-

вияви­

робота, її доручають комсо­ мол~>еІ.ко-.мощщіжні•й, обо знають, що хлооuі і ді в­ <tата .не n :•;uведуть.

в тру.дову сім'ю, м·олода .1юдина •стає на ноги, так би мовити, матеріально, шліфується її ха· ,рактер, аерекона.ння. На.ро.джуєтЬІся са.мостійність, за. ЯКУ ТаК .ХВІМЮЄТЬІСЯ МаТИ, •КОЛИ рОДИІННе Г·НЇЗДО за.лишає щmина, що .17 чи 18 ро·ків була nі!д. її ·крилом, .на її очах . .. .Провод.жаrrи Миколу За•комірно.го іfІри.й;шл!І о,що·класники, СJ1Сіди.. Людей бу.16 багато 11 xarrJ. Батько 'Чатував гостей ·за столо•м, а ненька скла­ да•ла реч·і tB чемощан і •весь час сх.~ипува;;lа•. Marrи є мати. Вона з махує •сльозу і тоді, коли :вперше заю~шає дити.ну в я.слах, і тоді, tКол.и з букет о·~І

наnиши листа,

то

яка-с;, n: .1•n<'<в',1a:.lf•IИ

бо : ВЛИ.ВаІЮЧИІСЬ ІПіСЛЯ за,к:·нЧЄ.Н•НЯ •Сере.д,ІІЬОЇ ШКО,1И

-

роботи,

У •квіт·ні •минулого року, у день масового юві­

не в од­

-

лідсумки

лейного комуністичного суботника, колектив брига· ди •В . Ан,н іпера також ві:Щзначився. Раозо~ з і·н­ шиши рОІОЇТН:ИІКа:МИ в:н ВИГОТОВІІІВ кафе «Леващі» •і 85 стільчиків для •ньюго. Неда,ремно, коли "!І тре­ пому слюса:рно-·складальном'У щеху .з'являється

rа·ги..

Чи виrг.риІмають rда.1е.ку доро.гу?

.пі.д!би.ли

.1Оtсь, що в·зят·і :аобов'язан·ня не т:льки ВИЮ)На ні , а й .перевик онані. Електрод і•в, •зок·ре-ма, зао.щадже· но 700 к і лоrраrм\в.

ПОЛЬОТІ

Таtк кажуть tП;ро .птшшенят, що лаштуються в:д­ Ііта•rи у ВИІРШ, опо·стер :·гаючи, які 1юни ще без­ .Іораtдні і •на .перши-й .погляд .с1абіші від ус ієї ва·

-

.к ілоr:рамі•в електрод і в, ;випу·стити nона,;~. п .1ан

250 150

сlчии

1970

року.

кореспондент.

о


КУТОЧОК ГРОМАДСЬКОГО ВІДДТЛУ ВШСЬКОВО­ ПА.ТРЮТНЧНОГО ВИХОВАННЯ Незабаром мине рі.к, як створено радгосп «Жер­ дівський». За цей час колектив молодого госпо­ дарства досяг деяких успіхів у своїй роботі. Бу­ ли, безперечно, й недоліки, які негативно позна­

чились на результатах господарювання. Далося взнаки те, що була елабою матеріаЛьно-технічна база, а нові кадри спеці.алістів були не досить обізнані з людьми та умовами виробництва. Це в значній мірі ще й тепер

вплива€ на відставання

радгоспу.

Про все це недавно говорилося дівської

сільської

Ради

на сесіі Жер­

депутатів

трудящих,

у

якій взяли участь численний актив села та багато робітників радгоспу. З доповіддю про підсумки Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників і зав­ дання

свого

господарства

виступив

директор

рад­

Питання розвитку сільського

господарства

-

30

зібрали· мізерний урожай картоплі по цент­ нерів з гектара. Після дощів грунт не розпушува­ ли.

Не на повну потужність використовувались ма­

шини й механізми . .Якщо тракторист Петро Лях на старий трактор сДТ-55», я·кий підлягае списан­

ню, виробив за 11 місяців 1779 гектарів м'якої оранки при плані 1100 гектарів, шість

механізаторі.в

не

виконала

умовної то біль­

доведених

зав­

1тo:~~jtJI!Jчi#N~·яaJI'бl"i~o. ·т обІ

Це Микола

Горелко,

який

на

дні моряк запам'ятав

і скрізь п а

ох виконаних р

опом.

.Якість ба-

·.т. була низькою.

Сесія схвалила соціалістичні зобов'язання рад­ госпу, взяті на нинішній ювілеАнніі рік, та намі­ тила заходи дальшого піднесен·ня господарства І поліпшення його роботи. вести невтомну

боротьбу за підвищення культури землеробства, рішуче боротися з недоліками. У цьому запорука успіху.

активіст Пантел1й Павлович неодноразово оби· рався депутатом сільської Ра· ди, є членом товарисьного су· ду, агітатором. В Ці дні він роз'яснює трудівникам села Тези Центрального Комітету КПРС до 100-річчя з дня на· родження Володимира Ілліча Леніна. М. САМОПЛЕНКО, громадський

с.

Рішення •Сесії райооrноІ Ради статньою депутатів

трудящих

про

поліп­

шення роботи навчаш>Них nун:к­ тів 01бговорили nартійні оргзяі­ зації заводів холодильни:кі·в і пла•стмас. На обох підприєм­ ствах

на.вчальні пу.нкти

nрацю­

ють зара;з наібаJГато краще. Рай­

:кількістю

Буде добре, :коли па'х <<Вобрищьююй»,

в радrос­ «Гоголів­ <~Великодимерсь:КИ!Й»

ський>>, так

же

шення

RИІКО•нуватимуться

сесії ра.йонної Т.

цивільної оборони. Начальник штабу ЦО ра,дгосшу М. Хамбір перевіряє готовнІсть форму­

даднанwй

Ідоnовідаючи

результати

«Дії особового складу форму· Вд!НЬ робі'І1ни:ків і службовціt:~ в~дділків радгоопу nри загроз! нападу

ворога

і

за

сигналом

«Повітряна тривога».

Починаються тувальна

В.

:кома•нда

Губановим

на

Ря­

чолі

пристуrпила

підготовки сховища ного пуннту рщ;~гооцу.

Хто сяде за кермо?

з

до

:команд­ Тварин­

ники на чолі з Н., Шубкою об­ ла-дна.ли майданчиіt.ддя обробки отруєних тварин. '.Начальни:к

же цілий поі,зд. Якщо раніше та­ Роціл народногосподарсь•кого І по краі·ні по·чав анижуватись. плану на .завершапь·ний рік п'яУ 1962 р(щі, Н/lІприкла;д, де·н­ кі доорква М/lІЙЖе цілком іщли

Опо·стережний

команди захисту росли!f Ф. Боч­ ковсьний .зі своєю номандою присту.пив до rермети:заЦlї при­ :v~іщень з .зерном та фуражем

пост

зг!Jдно

був

о.б­

інструкції.

СnостерІ.гачі тримали зв'язок з

Цоотральним штабо;м ЦО і сте· жііли за оібстаншжою.

·

Саніта,рна дружина виявляла хворих і .перевіряла са.нітарний ·іста•н ,будиІН:ків. Діяла дружина чітко. В цьому ·заслуга її на­

чальника Т. ,Цзюман та голов­ ного л.інаря. М. Бутенка. Друж­ но

навч<І!ння.

-

ЧИТАЧЕМ

органt~овано

діоакти:вного nилу в_инаристову.­ вала•сь .синтет.mна .nлlв:ка.

начальни:ку ЦО радгоооу М. Ха­ зану. Він дає розпорядження на винонання бойового завдання:

РОЗМОВА

СТЕПАНЕНКО.

ВіЛІЯ Будинку :культури зі­ брались учасни:ки навчання з

вань,

0

.рі­

Ради.

.

Навчання пройш.1о

Фото А. Козака.

·наоч,нкх

посібНИІJ:(іВ.

ком ДТСААФ за.безпечив їх до·

3

кореспондент.

Жердова.

Після сес~ рfіиради

І. ШВАЧКО, громадсЬКІІіі коресnондент.

трактоіJ

все І відує магазином в рідному ее·

Пантелію Павловичу запенлих боїв у тилу ворога в районі Канева, де наш землян діяв командиром взводу, а потім роти у складі онремої гвардійсь:кої Повітряної десантної бригади. Хоробро діяли десантни:ки, відстоювали :кожен :клаптик рідної землі. А потім-переможний шлях на захід, пам'ятні дні боїв за

розооветнавчан·ня робітників.

-

на

відстояли. Не забути

Почався новий р •к, але в господарстві І тепер багато недоліків. Дуже повільно йде підготов· ка до весн·яної сівби. На поля маііже не ви.возяться органічні добрива. ВІдстае від графіка ре­ монт тракторів та інвентаря. Не проводиться аг­

Головне завдання хліборобів

різних роботах в ttолишньому нодгоспі, в системі. споживчої кооперації, а з 1956 ро:ку за·

:коТі

життя. Чимало бойових товари- лі. шів віддали своє життя за Ветеран війни Вітчизну, але місто на Неві громадського життя.

овувал сь :і

дань. Лише декілька чоловік перевиконали річні плани.

Чехословаччини.

бу. Оборона Ленінграда лис1ш Великого Жовтня.

ру землеробства на Підлісівському відділку тоJJік

Поло-,звільнення

Вітчизняної війни. Застала во· І орденом Червоного Прапора 1 на його на Балтиці, де т. По- медалями. лозюн служив стронову служПісля демобілізації на

Під час п

ться й нашого радгоспу.

Павлович

лісом.

г

ціл ряд культу­

Пантелій

зюк ровесник Великого Велике свято перемоги. Жовтня. йоrо завоювання він За бойові заслуги перед відстоював в запеклих боях зІ Батьківщиною гвардlІ лейте· ворогом на фронтах Великої нант . Полозюн нагороджений

які розглянув з'їзд колгоспників, - сказав він,­ зокрема питання .культури землеробства, стосую­ І доповідач і промовці вказали на недоліків у цій справі. Так, через низ

Славний бойовий шлях

Виступаючі товариші вказали на ряд інших недоліків, що іх допускали керівники радгоспу. Робітник Тарасі.вського відділка Іван . Хомичко навів приклади нерозпорRд.ливості. Був випадок, коли п'я·ть автомашин простояли на станції. Боб­ рик цілий день, бо туди не прибули робітники бу­ дівельної бригади· на розвантаJ'еННЯ вагонів з

~ІІе за

госпу В. Ф. Чепела.

-

«Т-74» виробив 1991 гектар при завданні 1400, Сергій Селюк - 500 гектарU. на «Т-16», або на 200 гектарів більще плану. Вищих показників, ніж планувалося, добились також Микола Хитрий та Петро Гришко.

діяда і nожежна нома.нда.

.Ми

в

lідальні.

nановані

у

Проду.:кти

.синтетичну

за­

пл1вну.

Люди., що і!'отували їжу. у протипидових ма·с:ках. .В!нна і двері щільно :завLшанl пліІВ·КОЮ. В цілому навчання .пройшло добре. До недоліків слід .віднес­ ти недостатнє ви:корИJСтання nри­

лЗ.Ідів радіаційної розві:д:ки.

На

розборі

'нача·льни:к

ЦО

радгоспу М. Хазан оголосив по­ дяну .нсім

уча,снинам .навчаяня.

М. Р.ЯБОКРИС, на пі;~ техніч,ні культури, тепер краї­ посередник штабу ЦО району. Ддя у:криття проду:ктів хар­ ставки машин для сільського гос- 15-сІШЬНИ!Й трактор становив у ·на має можливість у •все3ростаю­ Радгосп «Р.у\:а,нівсЬІКИЙ». пода рства, ·бюсумнrвно nораду:ваз колгоспах країни 2, 7 rектара чих розмірІlіх використ~в}"вати їх чування, води 1 фуражу ,від ,разе~І.'Іероба. Ще 6 пак про- м'якої ораІНки, а в 1968 році і піщ зер.нові. Це означає, що те­ мисловіеrь за рік поставить селу 2,4 гекта•ра; у радтос.пах відпо­ .пе·р кожний колгооп і радгосп по­ поюJ..J: 312 тисяч тракторів, май- відно - 2,2 і 2,1 ге•ктара. А тим ВИІНЄ'Н ІМ·ати свою солідну «хіміч­ Нещодав-но відбулось засІ­ nеремоrи над rtтлерівсЬRою Ні­ же 130 тИ!сяч аерноних і силосо- ча-сю1 у 1962 році тракторний ну С'дужбу», яка поклmса·на за­ дання презцдії ·ра,йному меччиною і проведення тради· зuиральних комuайнів, по·над 1til) пар·к вшщристовувався теж дале­ бе:течити стармrне 3бе·ріта·ння хі­ ДТСААФ. На ньому було обго­ ційного мtсячника оборонно-ма­ мі.катів, сооєчасве і а~Г}}Отехнічно ворено ;ряд .ва·жли:вих цитань. тисяч ва·нтажних а·в·rо.мобілів та ко не ідеально. ,сової роботи. nрисвяченого йшлося про розгортання со­ 52-;й річницІ Ра,дянсь:кої Арм!ї ба·гn'fо іншої техніки. Тра·ктор, що його випускають гр·а·мотне їх внес·ен·ня ·в грунт.

тирічки, в якому визначено

·по-

ний виробіток ·у розрахунку

Місячник оОоронно-масової роdоти

Це аначить, що кожен із 49 тепер •наші заводи, тисяч колгоспів і рад,госпів краї- нЇ'сть близько 55

має потуж­ кінських сил.

У цьому

зв' язку Л. І. Бреж­

нєв гаворив у своііі промові

ни в ·найбюІ·жчім місяці одержить ВеІІиких втрат за3нає господарст­ з'і·з;~і

колго-спників:

ва

«Rожнuй

ціалістиqного ·змагання за rід.ну

ЗJ"стріч 100-рІччя з дня народ­ ження В. І. Леніна, дальше під­ несення рівня ві•йсь:ково-па.тріо­ тичното виховання молодІ, по­ лі,пшення почат:кової війсь·Іювої підготовни дапрИізовнині:в і при­ зовни;ків і .пі.дготовки технічних кадрів для сільського госпо­

і

ВІйсь:ково-Морсьного . Флоту.. Вирішено поширити :ЦОСВід

nередових пла•стмас,

органlзащІй заводtв холодпльнинtв, рад­

гооп!в «РJ"СЗІНіВІСЬКИ!Й», сТребу­ во наві'fь теці, коли •простоює ли­ КОЛГОСЛ і ра,ЩГОСП •ПОВИНеН СDОЄ• ХіВ>СЬЮіІЙ». «ЛітнLвсью!ІЙ», Вели­ ше одна машина, яка .:містить у ча•сно і пла·НОL\Іірно готувати :ме­ кодимерсьиОІІ середньо! школи, ~ані•заторrв та і·нших спеціалістів, не по·повнення йде в ·машинні собі більІШе, лк .пі'вс·отні ко·ней. допомо.гти поліпшити оборонно­ масову ·роб01ту організаЦіям па·рки господар·ств! Наведені цифри пока;зують !На- мати певний резерв цих кащрів, д·бати про ·ство·рення ,цля ниос не­ да•рства. ДТСААФ Боодані:всь:ко'і птахо­ Саме тому й було поставлене оЧ<но жю важ.лИІві·сть ,проблеми Прийнято рішення .про участь фабри.:ки і шиноремонт.ноrо заобхіІД'них .вироб.ничИ'Х та побутових на ве·сь зріст у промові Леоніда п~дготовки досвідчених кадрів у Т. БАРИЛО, первинних організацLй ДТСААФ воду. УМ·О'В.

У ·сереt:~ньому шість тракт·орів, по

три ·комбайни і грузовики. Солі;~;-

Іл.1іча Брежнєва

•на

госпникі·в питання

з'їз;~;і к.ол- колго,с-шlх якою

-

рою готаві колгоспи і радгос.пк до

використан~я НQВ<ОЇ ~е.~'ІІіки?.

·Радгоспах, ка:д;рів,

Треба добитися тwкого ста•но­ вmца, щоб техні·ка не ·стояла в сільськ·о•го.с­ чеканні кадrрів, щоо справа хrмІ­

лати па,рк

сучжної

Чи подарської техніки,

який дедалі

є в них шдготовлею меха'Н!зато- •ЗІбільшут'ь·ся. ри? Словом, хто с.ІQ.е за кермо? 6 і ще один ва·ЖJЛивий момент,

Рі:ч у тому, що че·ре·з

нестачу зв' язаний з поставка•ми нашої ін­

досвідчених кад.рrв у багатьох го-с- дУ'стріі

псцарств.ах машини

і,

для колrоспно•радго-с'Пно­

зокрема, го вир()Ібництва. Йдеться про хі­

на.йу:ніве<р)Іальніша з них -трак- мізщі-ю сільського госп01дарств·а. т·ор -'У.tсто-г}"сто простоюють, а ча·сом і в гарячий час польо·вих робі'l' ~використовуються лише в о,У:Іу зм~ну. В результаті виробіток ·на трактор за останні роки Субота,

17

в nщготовці до 2·5-річчя

нашо·ї

голова райкому ДТСААФ.

мі- які можуть по..,справжньому QСі·д­

зації і мелі{)'р.ащії аем·ель була

·в

Ру'КаХ. ПЇ'дГОТО'ВЛеНИХ дЮ'ДеЙ».

Держава, р·обітничий ДИJНаміЧ•НіШе,

у

кла·с ·Все

3J)ОС'І'аЮЧИХ

ЧИТАЮЧИІНШІ ВИДАНН~

00-

"ПО Так цlю,

ноомно

ВСІХ

корреспонден­

наІДруковану

«Красная звезда• вІд

·в

СЮ'аХ ОС'.!FаЩУЮТЬ СілЬСЬКе ГО'С'ІІО­ ц. •Р· В нldt Jідеться про даrрсТВО

машина·ми,

хrмtка.та,ми,

НАПР.ЯМКАХ"

гсщеті

січня участь

14

·іІашо,r газети в ;конкурсі

преси

·різними ІМатеріала.м:и •виробничого «.ВеІІш:ка .перемога». У ць·ому році для села буде, Ав•тор .кореспонденції пере­ призначення. Вміло ро:торЯІДИ'І'И­ раосовує ряд МІатері·а.лів, присвя­ наприклад, поставлено ·більш як с.я ІНИМ:И -одне ІЗ nершочергових чених героїзму радянських лю­ 46 мільй·онів тонн мінеральних завдІ'І!нь кМІГоопів і •радrоспіrв. дей ІНа фронтах Великої Віт­ добрив. Це 900 ТО'НН в середньо­ І. АРТЕМОВ, ЧИ!Зняної :вІійни, навчальним буд­ :му :на ко·жІІе господарство - майоглядач ТАРС. іІfЯ'М радянсь:ких •воїнів у наші

січня

1970

роКJ.

о

НОВЕ

ЖИТlЯ

~Иі!, роботі і призовної

серед ДОJІіРИЗОВНОЇ молодІ. Особливо

вtдЗІRачаІЄТЬ·ся товлена

на

сторінка,

nрохання

підго­

гром·а.дсь­

:кого Н~дділу. :ВІіІЙСЬКОВО•іІLаТрlо­ Т.ИЧНО·ГО виховання ра·йгазети <<Нове життя» rазе'І'ою Черво-

іНопрапорного

Нпївсьного війсь­

ково.го окр}'ІГу

«Л~НИНІСкое з.на­

·мЯ>>, в я~Іій цінаво роонрита те­ ма СЬОГОДІНіШНЬОГО ДНЯ alpMli.

О

З етор.

О


ЧИТАЧІ ПOBIДOllfЛJJIOTЬ, RPHTHRYIOTЬ, ПРОПОНУЮТЬ

-

Ми

за нові програми

Учителів нашо:і се·рtщньоі шко- ними .навич,wwми

:У попере:д,ні роки, коли

чере.і зве•ртаю·ся до редакції

проходила вузла Русанів не (за<відую­ дорога, пасажирськиіі

шосейна зв'язку, міСІцевої філії автобус чий І. ·Вірич) ІСіЛІ>СЬКОЇ Ради все ж ходив до села, lН>ЗІертаю~ та диреюції радгоспу у Руса:нові чись •на його околиці. До нашого збудована ще ~бУ\:jО·ва:но нове приміщення філії села Овітильні·в 3в'язку з сяючим елект];ІJfVJІих ·краща дорwа, асфальтова .. Проте 3усил,lями

фунщаменто:м,

-

Коли буде автобус?

ЗАПРОШУЄМО ДО БУ ДИ ИКУ ЗВ'ЯЗКУ

ли спочатку хви1лю·вали •нові про- бе·з якого не можн,а б}'Ло братись грами. Я>к діти бу:дуть сприймати за вивче·ння ·нового ІПро:грамо:в·ого їх, як подати нові уроки, щоб матеріаJІІу. мати добрий ефект?.. Бать•кмв ми та:кож о3на:йомили з

ршйонного

r.

Почали ми з вивчення сш~шх ви·\югами ,нових програм. 3 ча·с­ програ·м. Ш~відали перші кдаси тиною дітей, безперечно, ~ов~лось освітлеяня~r.

з

таким

проханням: допоможіть нам про­ 'довжити авт~буоний !Маршрут до нашоrо еела, то·бто до кінця до­ ро:ги, як це було 'В Руса:нові. Ві~

цього матимемо ведику

вигоду

не дове~деться годинами мерзпути

водяним опаленням, автО<бу.сного сполу·че.ння 1ДО 1нас не пrд селом, чекаючи попутну ма­ Васи:~ьківсь·ких середніх шкі.'!, п•рацювати додатково у літній Пtро.сторими l)обочиt.t:и ~абіне1'ами. нала1годжено й досі. Автобус хо- шину. ідхід до приміщ~mня асфаль­ дить лише до Плоского. ПРОЦЕНКО. щt~ вже працювал~ за новими ча.с. Тепер можна '<Казати· іІ товий. Тому я від ім~ні одн1Jсельчан с. Св.:тиль.ні.в. пр·ограмами, виготовишr потрібне деякі насліtдІШ. ВО'НИ ' у-

r.

До Ш}слуr ·на~:еленюr

унаоч·нення. І ще в січні минуло- ють. 'Першоклм~·ники го року задучи.1и майбутніх пер- сприіі·мають про:гра,

сучасні

меблі, .переrово•рна •кабіна. У кім­ умови ІІfЄ

шокласників до під,готовчих груп.

·вЦпачин­

слово, русан.і'вці

жа

одер-

чудовий подарунок до юві-

ю

вождя.

Л·а•скшво запрошуе.мо 1до будЮІ­ ку зв'язку! А. КАГАРЛИК, заступник

вчителька

с.

для ВСІХ

У міськш tперукарні 11рацюР. багато, що доводиться чекати по багато досвідчених жіночих май­ ~е·кіль·ка годин. Прикро, що окре·стрі~. які вміють •з•ро·бити хорошу мі майстри потурають цьому, Ні:! зачіску. перманент, укладку. І за ·хочуть 3розуміти, що перую~рня ма .о·бслуговува·ння відвідувачів не заІВJl\;ДИ виявляється на висоті псу·є людям ·настрій. Особливо та­ ке

трапляється перед 'свя'Гами.

У ті дні, .крім «живої»

існує інша су·сідів. При

черги,

черга знайомих

-

чому, їх буває

вузла

зв'язку.

Трсбух'в.

Правила це їм ·спасибі. Та ось сам•а систе­

начальника

tia Одеській науково-.дослідні.й випробній станції

втwгували «·своіх»

Звертаючи на це страцп

увагу

комбінату

у ІІJобо­

й

л. гиrиняк. прац\,вник і,цальнІ .М 5. Т. СЕРДЕЧНА, вчителька школи .Ni 5.

са·мі

:виходиди за

в

,рукав

цієї ро,боти вик!Унати в даний час ві:д 16 груд•ня, було піtддано кри­ не можна існуюче обла:~нання тиці керівників будийкоупраВ.тІін­

~~ нового життя » заправки

rазо·сІшщду

ком·біню

13

В нашій га.зе·ті від п1д та,ким заголО'нком

грудня !НадруІкr.ва­

но к•ритичшоrо листа.

його автор

ємств

не

пристосоване

еврмо.глись

прОІІ'нгом аюго­

виготовJfяє

1;Ц~црu:-:

на ·споруд·ження нового га3оскла­ вулиці Машинобудівній.

За по­ відом.1енням голови 'МіСЬ'К'ра:ди ·т.

ду, за nроекто·м там передбачена запра·вка 'uалон~в 'Різної місткос­ Нарижно:го, критика

пор}'Ішував пита:ння ·заправки зрід- ті, в женим газом мртативних балон-

«САМІ РЕМОНТУйТЕ»

редакції го-

ни .не

жих дтиів минулого · ро·ку ві>дре­ 'дОКУМ:е~ацію ,мо-нтувати Ідах •будиlІ'ку М 9 по

·к·ому~а.льних

то·му 'ІИСЛ.і і порта·тивних.

чиків. Як пові!домив

ня міеwвиконюому :за те, що во­

дu

таких балончиків ... 3а·раз

(Jудинкоуправління

* * •

Художній рія),

ря Ізобов'яза-но

«На

фільм «Щит і меч». Фільм-концерт.

добраніч,

діти 1 ».

Перша

18

пра·

ПОНЕДІЛОК, І

Перша

17.00 -

СІЧНЯ

журнал

)'

·ремонт другому

19

СІЧНЯ

програма

17.05 - Теле­ 17.40 - Телевізій­

Наша афіша. «Піонерія».

18.00 -

ні вісті. зико-математична

nрограма

провести

будинку

кварталі цього року.

(2 се­

20.30 -

НЕДІЛЯ,

зга~а·ного

житті»

19.45 -

щцресу

Республіканська фі­ шкоЛа, «Оберталь­

9.05 - Кольорове телебачення. Ран­ ний рух і сили». 18.30 - Польський гімнастика для школярів. (~\.). 9.15 - НовнАи.· (М.). 9.30 -Для шко­ телефільм «Ставка, білЬша за жит­ 9.05 - КолІ")nrювt' телсбn'ІСНІІЯ. Гім­ лярві. «Будильник». (М.). 10.00 - «Му­ тя». (13 і 14 серії). (М.). В перерві передача «З понеділка до неділі•. насТІШа для всіх. (М.). 9.:ю ІІовн­ кіосК>>, (М.). 10.30 - «СІЛЬ· 20.30 - Програма «Час». (М.). 21.00ІІІІ. (М.). 9.45 - сВчеві України в зичний сь><а година». (М.). 11.30 Наша афіша. Москві». (М.). 10.15 - Ранкова му­ Н .35 - Для ш><олярів. Телефільм «Раз. «Ленін- і Україна». с!сторія двох фо­ тографій. (Заnоріжжя). 21.25. Співає зична протрам а. (М.). 10.45 Кольо­ два. трю>. 12.00 «Свято братів». До чоловіча нароДна хоров·а капела вчи­ рове телебачення. «П·алітrа», «Аква­ 2Q-річчя ннзволен.ня . Кракова. (Київ­ телів Мукачівського райоІ\у. (Ужго· рель». «Краса». (М.). 11.15 .- сМн КракіЕ>). 13.00 Мультфільм •Коза і род). 21.55 Кінофестивqль «Подвигу комуністи». (Свердловсик). 11.45 Троє козенят». 13.15 «Медся». Сп ек· Муз'нчниіІ ·турнір міст. (Пенза, Фрун­ такль Московського театр-У ім. В. Мп­ - чверть віку•. Художній фільм «Від­ nлата». ( 1 серяf). 23.00 Телевізійні зе). 12.45 - ІІа ша афіша. 12.50 - яковського. (М.). 15.45 - Новини. (М.). еіСті. «Дорожче золота». Мультфільм. !3.00 16.00 - Для воїнів Радянської Армії Друга програма - «Подвигу - чверть віку». До 25- і Флоту. (М.). 16.30 - •Союз неруши­ Телевізійні вісті. 11.10. -Те· річчя визволення Варшави. 13.30 - l(о­ мий». (Туркменська РСР). 1. Вистуn 11.00 льорове телебаtІення. «У світі тварин» .. nершого секретаря ЦК Компартії Ту1~К­ лсфільм для дітей сНове плаття ко­ (М.). 14.30 - Телевізійний народниіі мсІ<истану М. Н. Гапурова. 2. •Пісні роля». 12.l.:) -«Тобі, IOHlCTb!». «ЮНі університет. (М.). 16.00 Літоnпс пів· Дута ра». Телефільм. З. «Люди мсЕ!І техніКІі». (Тбілісі). 13.00 - Новинh. віку. Телефільм «Рік 1919». (М.). 16.50 рссnуб.1іІ<И». Реnортаж. (М.). 18.00 - Новини. (М.). 17.00 - «Мелодії Ка <<Ласкзно просимо на той». Конецрт. (М.). 17.00 - ІІашз афіша. 17.05 релії». Фільм-концеjн. 17.35 - «На (М.). 19.10- «Клуб кіномандрівників». Новини. (М.). 17.15 - Телефільми сту­ ефірі «Мо.1одість» меридіанах України». 18.05 Чем­ (М). 2000- В дііі крзїнн. (М.). 18.00 - Новини. піонат СРСР з фігурного катання. 20.00 с:Алло, ми шукаємо таланти». (Рига­ (М,). 18.05 Телеагенство сП іонері я». До 25-ріЧЧЯ ВИЗВОЛСfІНЯ ВарШаВИ. Львів Перм). 21.00 «Америка, pik (Л\.). 18.30 Телефільм «Серафимо­ (Польща). 21.00 сСвіт соціалізму.. 1%9». Прем'єра документального те­ Міжнародна програма. (М.). 21.30 - лефільму. (М.). 22.00 Художній вич». 18.55 М. Семенкt'вич «Свеа­ «Веселі р·озплюїв.ські дні». Кінокомс фільм «Запах мигдалю». 23.10 «Ка­ Gорг». Телеспектакль. 20.45 - <На дія. 2:3.00 «Галина У лавова». Твор мертон доброго настрою». (Ворошилов­ добраніч, діти!». 21.00 «Ііа робіт­ чий портрет артистки. (М.). 24.00 -HG град). вини. (М.). ничій заставі». (Горький). 21.30 -«Бе­ Друга програма Друга програма сіди про літературу». «Поет М. Іса­ 17.55 Наша афіша. 18.00 - Ху-- ковський». (М.). 22.30 - «Спортивна 16.55 - Наша афіша. 17.00 - Теле­ дожній фліьм сЩит і меч». (3 серія). театр для дітей. Д. Крюс <Тім Та­ nанорама». (М.). 23.00 По рідній Творчий вечір Л. Заnорожце­ лер. або nроданий сміх». Прем"ера. 19.20 країнІ. (М.). 23.10 Новини. (М.). (Частина nерша). (Ленінград). 18.00- nої. 20.30 - •На добраніч, дtти!». 17

СУБОТА, Перша

СІЧНЯ

Ішва

програма

ІІ""::~;:;~~~::"'"""~~~;.;;·~~Е;;;·~~~~;,~~~;:;;~;;~-~іd~;аул.

Київська,

ТЕЛЕФОНИ: вІдділів

ч~твер і

154.

редвктgра

(партійного

-

житт11,

19-3-82,

заст.

редактора,

nромисловостІ,

масової ро-

j боти),

ретаря

фотокор~сnонд~ита

-

1~-3·18,

віДдІлу

суботу.

- 19-4·67, вІдповІ,ІІ,альиого с~к­ сіл ..ськ. господарства -19-4-47.

............................................................................................................................................ І),роварська .щрукарня, Кнік»кої області, аул. Кв.і.кwка,

.. "."..~~

-~......:--- ...,.~<lf7..r.,"4",.:.~~.",..".

ЗА про

ОСТАННІ

РОНИ наука

захворювання

серця

досяг­

ла значних yc.nlxiJJ, особлІШо Р лікуванні хворИХ· Інфарктом міо.карда. Півтора-два десwrи­ рІччя •то.му ІВчені працюва·ли над проблемою 'збеуеження жит­ тя хворого з І·ифарктом: мІокар­ да. В наші дні •смертність від цієї хвороби ;знизилась в 3-4 ра.зи. Тепер хворі вже .запи­ ту;ють:

чи •зможу-ть .вони nрацю­

вати, ходити на: ЛИІжах, ІПідніма­ ти:сь по схіІдцях і т. ІІІ.

Таким чином, ШВИДКО

в

кардіології

рОЗВИВа/ЄТЬСЯ

наnрЯІ>f

відновлення здоров'я і праце­ здатності ХВОрИХ оПіСЛЯ ·інфа~~~

вильною, керуючого В. Л. Сніги­ ту

У аамітці під таким заголовком,

л~ва міськвиконкому, у Броварах на.друкиваній у «Ново,му

на

визнана

154.

Телефон-19-4-57. Зам.

130 -

6775.

разів.

....

Відновлення працездатності піспа інфаркту міокарда ~~::::

Не допомогли боІІ[JІІЙ час.

наші намагання навести поря­

так приіl'Іаль·ню і просто

«ДЕ ЗАПРАВИТИ БАЛОНЧИК?»

•І"І"# ... "...:*'.::--....,.-

ватна. ПО'В1.ні ·б}"І'и ~. · і для кіх. ПерРІД Новим рGком майстер Бл ких та ЗВІ!Іомих иехd пепо rме·ні Рая майже ·не відnуска- ру рі GбосJІ)ТОУJОТЬ у ПОІЗ&])О­ .'!а люде:й ,з черги.

30--40

На фото: ІВІІІПробування 1\ра.кторів Т ,J50 на новому тре.ку. Фото І. Паме;нІКа·. (Фотохроні'Ка РАТАУ).

де·ржавна устанО'ва, а не rrpи- '1ИІГ\ча.с правила ()іkлугов}'!В&ІННЯ

-

і док. Майстри

(

ва,н.ня несучо1 .систе.м.и траІКтара ·В

а,J\ІМЇНі­

комунаЛІших

підприGмств, 'Нwrадуемо:

ДержНДІНАТІ

здано •В експ~уатацію новнІЙ трек. Він дозоолиrrь скоротиrrи випробу·

відвідувачок.

міокарда проІблема ме­ дwчної ре.аібілІтацІї. .Jї мета виявити резерви організму, сти­ мулювати :його фіІзи•чні, духовні і [Jрофесtйні можливості. Ба.гато ховорих з радістю ді­ знаються, що .вже через декіль­

ка місяців вони зможуть повер­ нутись .до любимої праці, роби­ ти фrзи:чні вправи, ·дотримую­ чись, звwча/Йно, деяких обме­

жень,

будучи під

НІаглядом

лі­

~аря.

Медична

реабілітація

стала

можливою завдяки послідовно­ му лінуванню. Хворий одержує Іша,ліфікDІва·ну медичну допомо­ гу в поJLіклLиLці, лікарні, у про­

філакторі'ї, в санаторії. Всі ці СЛJ'ІЖби проводять оздоровчу ·роботу за єдиним nланом, і зу­ силля всіх нюють одні

слеціалісті.в одних.

допов­

Хворих з Інфарктом до·став­ ляють в лJкарню. В стацІонарі в

ІПерші

дні

лікування

дома­

гаються заживлення інфаркту. В цей час велwке значення має фі.зи<чний опокій. Рухатись хво­ рому

ше, но

дооволmоть

ніж

нолись

ножнаму

знач·но

х.ворому,

Ро.сті від <ЙОГО стану). шило

кількість

рані­

(індивідУаль­ в

.залеж­

Це змен­

ускладнень:

тромбофлебітJв, за•стійнИХ запа­ лень легенів,

мендують лікувальну гімнасти­ ку, яка треНj"є м'язи серця: і дихальну

систему.

ДіаиІазон

розширюють

постJїпово,

в

·реко-

але

в

15-20

років тому. Однак помиляють­ ся ті хворі, які без дазволу лі­ каря прИІСкорюють темпи фізич­

но•ї антинно.сті.

Тут обов'яаново

пит.ріtбни:й контроль фующією серця.

ліІ<аря за

Тривале медикаменозне ліку­ вання,

nра•вильний

чу.ва:ння,

режим

фtзичне

хар­

тренування

:ДОЗВОЛЯТЬ ІПОріВНЯНО ШВИ'ДКО ДО·

оягти бажа:них наслІдків в ліку­ ванні інфаркту міокарда.

Після лінування в стаціо.нарі таких

·хворих

ляти

доцільно

.

місцеві

направ­

кардіологічні

санаторі.ї. Мо~ша продон-жити лікування і вдома. В середньо· му через 4-5 місяців, іноді через

рік

хворі

повертають­

ся до <ПР<Щі. Тепер значно рід­ ше виникає ·необх.ідність пере­ водити ність.

пацієнта

.на

інвалід­

Людина повертається до пра­ ці за своєю спеціальністю, збе­ ріrа·ється nопер~дн!й заробіток

Тепер чаються

та.кож

рідше

зустрі­

КО/ЛИ

важко

випадки,

подол.<JсТИ негатИІВні психічні ре­

аІІЩії, яні неминуче виникають при зах.ворюванні. Адже зустрі­ чаютьс•я ще такі хворі, фі:зич­

.

ний •СТаН ЯКИХ ДОІЗВОЛЯЄ ЇМ ПО· вернутись •до пращі, а:ле цьому заважає П•СИІХіЧНИІЙ Н<іtДЛОМ, Не·

обгрунтований

страх.

Зневіра

в свої сили, почуття страху і відчаю •Настільки ще у окремих хворих глиtбоні і сильні, що вони стають серйозною пере­ шкодою для відновлення праце­

здатності. Тому лt.карю і близь­ ким но

слід наполегливо

nерекОJНува,ти

і

настій­

хворОІГо

в

то­

му, що він не .повинен боятось

перене~ого Jнфаркту.

атрофій мускулів.

лікарні .хворому

рухів

рази швидше, .ніж

2-3

М. КУЦЕНКО, лікар-терапевт.

Вже в ранн~й nеріод .перебу­ ваоння

по.переджує

ускладнення.

м. Бровари.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

Дирекція, партійна і організації. весь

кова

працівників

редньої школи боке співчуття

ганізації димиру

ду

профсnіл­ ко.•ектнв

Великодимерської

се­

висловлюють гли­ секретарю партор­

школи

Драному

Костянтиновичу смерті його батька ДРАНОГО

з

Вол"­ приво­

Костинтима Терентійовича.

Дирекція

та

партком

«Великодимеrський:о глибоке тійної

співчуття

організації

Драному

секретарю середньої

Володимиру

вичу з nриводу

радгосnу

висловлюють

смерті

пар­ шкqли

Костянтино­ його

батька

ДРАНОГО І(оетвнтииа Терентійовича.

7 номер 1970 рік  
7 номер 1970 рік  

7 номер 1970 рік

Advertisement