Page 1

ПРОА.еЛJарl цІх краін,

єднайrnеся!

tчк видания ХХІІ

СТОХI1ПОВЕ Ь

Делегатам ХХ з'їзду

.N't 7 (1762) П'ЯТНИЦЯ

Комуністично1 партІї України-

16 СІЧНЯ

Орган Броварського раilонного комітету Комуністичної партії України та раllовної РаАИ Аєпутатів ТРУАЯЩИХ

при в І тІ

палкий

1969 ,.

Київської області SE!S!

З'ІЗД КОМУНІСТІВ УКРАllіИ І На чвс;ь ХХІ 3'18;' КПРС Сьогодні в столиці республік" не менш як до 3,9 мільйона ТОНІІ ,

відкриває'І'ЬСЯ ХХ

з'їзд

Ком}'- молока

1\

І ХХ з'їзду КП УкраІни 11

_ . ;~o 26 мільйонів тонн, І

І

ністичної партії України. Обран- вовни -

ці

славного

тези ДОПОВІДІ

приблизно до

бойового

загону тонн і яєць -

товариша

М.

великої партії Леніна обговорять 11lТ'YK. С.

38 тисяч

ПотуЖНіСТЬ освоєно

до 10,5 мі.1ьярда

При цьому

шим,

найважливі-

невідкладним

завданням

Гірннки шахтн

є

СРСР на

1959-1965

роки.

ВсеН&ІЮдне обговорення

істо­

ричних документів листопадового

Пленуму ЦК КПРС перетворило-

ся повсюдно у яскраву демонстрацію непохитної єдності партії і народу. Вони викликали у тру_ дящих всієї нашої соціалістичної

Обговорення

семирічного

но~учвугілля» за два роки ос- j ВОІЛИ

проектну

підпри€мства

пла-

-

2

палива за добу.

ну, історичного рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС, завдань,

поставлених січневим

«Ново-Пав-

потужність

тисячІ тоин

TaKoro швид-

кого освоєння потужностІ на комБІнатІ «Донбасантрацит»

Пленумом

досягнуто вперше.

ЦК ІШ Українн перед трудящи-

ПересуВНі

ми республіки, викликали нову хвилю с;:оціаЛістичного змагання. ТруДівники соціалістичного сіль,ького господарства України

трансформаторні пlдстанцll У днІ передз'fздlвського змагання на ЗапорІзькому

Батьківщини нове Moryms під- ставля'І'Ь перед собою завдання несення ТВОРЧОl- активносТІ'. Це - виконати СРМИРІЧНИИ план доз особливою силою проявляє'гь- строково - за 4-5 років.

трансформаторному заводІ ви-

ся у величезній кількості ВИСТУ-

пlдстанцlll.

З

ПРОПОЗИЦІЯМИ

до

готовлено першу в

u

му

сеМИРІЧНОГО

ІСТИЧ о

піклування КОМУ.- . Р го

паРТlІ

І

СоюзІ

І

Президія

Верховної

раїнськоі

затвердження

устаткування

альному металевому НевеликІ

складу

галузей

ному змаганні за дострокове ви- ськогосподарського конання

поставлених

партією про

доБІЮБут

.

завдань.

ЗМіЦнення

Семирічний план

передбачає оборонної

сіль-

виробництва,

народу,

.

про

раїнської республіканської

колгоспниця

спілок,

могутності

Byr льним

І

б овою

Батьків-

Застосування

номіки і культури квітучої

раїни _

Ук-

протя-

arperaTY

стаціоиарних

промисловості зросте за семиріч- вистуПl на з орах, присвячених

розвиватися майже в три рази піст, голова ІЮжнівського колгоспу «БіЛlІшовиlt~) т. Мехед В. І., більшими темпами, ніж розвива-

лась промисловість

Сполучених ми

переглядаємо

зараз

На

Буковині

1 1·'

ВОД,

оснащеннА

технІкою.

взяте

став

ство

обліковців

ни.

районноro

центра

ро-

зустрічають,

як

пожалувати! _

словам и

ку з тим, ЩО він в цей день виіж-

з YCTplJ:Ia .

го'!!ині

вести валовий збір зерна до

знання і енергію

2,1

мільярда пудів, значно збільши­ ти виробництво технічних куль­

СПРЯМУ6МО Ніі

те, щоб внести гідний всенародну

СІ·М·-І . Також тепло зустріла

Д.

Мельннка

ролера

€.

Заповнивши

дала

та

родина

с, Літки.

обліковця

відповіді .

Обліковці

Котляров,

свої

переписним

м.

***

2,5

б ули виконаНІ. якна й швидше ку ліці вихід м'яса у забійній вазі і якнайкраще. "

І

Державне . видавництво полі- сійської періодичної преси (потичної літератури випустило чинаючи з пролетарського періозбірник

«Ленін включені

про пресу» .

В

найважливіші

ду

визвольного

руху),

ленінські 'статті, промови, допо- про головні проблеми

а

також

преси в

віді, замітки, листи, які дають цілому. ясне

уявлення

ПРО

розвиток

(ТАРС) .

ІЮ-

8.74б КІЛОГРІ\МІВ МОЛОКІ\ добилаСR нової трудової доярка колгоспу «КОJlОС» Пе­ вона при зобов'язанн( реяслаlll-ХМeJIЬНИЦЬКОГО району Ге­ перемоги кlJlorpамlв наДОЇJlа вІд рой СоцІалістичної Прац! €вфро­ 8600 сииlя Панасlвна Демиденко три кожноі корови по 8746 кlлогра­ роки пІдряд одержує иайвищl на мів МQJlока. Такого високого по­ )'краінl удоі молока вІд корІв хазиика дouгиуто иа УкраінІ

своеТ

групи.

В

МИНУЛОМУ

роцІ

нього,

вперШІ.

**

НавчаJЬН8 господарство Інституту

Волков,

*

тІ

Ки'вська область. Велнке і різностороннє на­

вчальне господарство має Білоцерківський сіль­

СІм мІльйонІв. reKTapiB займуть цІєї веснн посІ­

33

ні. В минулому роцІ на площІ більш як 3 мІль­ йони гектарІв кукурудзи сІяли гlбридним насІн­ ням першого поколІння. Завщякн цьому додатко­ во одержано маАже 90 мlJlьйонів пудІв зериа. В цьому роцІ гlбрид­ ними І найБІльш уро­ жайними районованими сортами намІчено засі,,­ ти всю площу, вІдведе­ ну пІд кукуруд.ау.

М.

завідуючого

УНІверситет

робітників підприємства учас­ ників змагання за право називатись бригадамн комуністичної працІ.

чис-

Украї­

поряд­

Заводські ,ІІВ8РСИТ8ТИ культури

культури

СЬКОГОС110дарський інститут. Тепер його майже повністю обслуговують самі студенти. ВироБН1fча практика студеита становить нині

на

в

створила

'уде посІяно ГIdРИДНIІI насіННЯІ кукурудзи

Петренко,

ПрезидІя Украінської республІканської ради професІйних спІлок схва­ лила інІціативу проф­ спlJlКОВОЇ органІзаціі XapKiBCbKoro електроме­ ханlчного заводу, яка

шла до мІста МакІївки.

ви

т. все

РЕСПУБЛІЦІ

остан-

кукурудзу

нас

~----------

лом пlдіому, і вода пl-

BclO

Княжичі "у

виконують

Інструктор-конт- '

Требухів.

агрегати

четвертого

с.

нашому

перt'ПИСНИМ відділом.

с.

Донбас.

включаються

сумлінно

заступннк

О 14 годинl 45 хвилин

••

ЗБІрник творІв В. І. ЛенІна про пресу

книгу

-

з

по

організовано.

ку».

будІвництва другої чер­ ги каналу ШвнічниА

вклад у

боротьбу, щоб велич-

НАШІЙ

...

почався

повіДОМІІВ:

Бровари,

Тараненко,

населення

обов'язки.

ролер

відділом.

ви-

проходження

***

Перепис відділу

завідуючий

родині .

об,1іковеuь .

мlтинг, ПРИСВRЧений до­ строковому закІнченню

Донець

про В.

Н. Корнієнко . Всі дають вичерпні

П.

цій

переписний лист,

довідку

інструктора-конт-

Матяш

вчора о 8

в

з черпні відповіді на всі запитання,

родина

А. Гераснмовича обліковця М.Ор- перепису,

за-

*

ні накреслення партії на семиріч- насосної станцІї

тур, картоплі, овочів і фруктіR. Довести в 1965 році по респуб­

••

по

я

І Зустріли мене привітно. дали ви·

Штатів Америки за останні 40 нами нещодавно зобов'язання. мІльйона центнерІв цукрових Під час попереднього обходу громадянин Нетреба Д. звернувІЮків, і майже у п'ять раз швид- Нові, більш високі зобов'язання бурякІв. ше порівняно з Англією. на 1959 рік - перший рік се- Іь:===================:~~~:ся~д:о~м:е~н:е~з_проханням прийти У результаті здійснення розроблених партією заходів за роки, що минули після вересневого Пленуму ЦК КПРС, на небувалу ще досі височінь піднялося соціалістичне сільське господарство республіки. Схваливши контрольні цифри розвитку народного господарства на семиріч­ ку, Пленум ЦК КП України, який боАове соціалістичне змагання на з'їзду недавно від,бувся, поставив зав­ честь ХХІ з'їзду КПРС дання у найближчі роки до­ будівників комунізму. Всі сили.

ранку

лову. яка переписала всіх членів

пlдприєм-

І мирічки взяла і самовіддано бореться за їх зді~снення знач­ на кількість працівників тварин­ ницьиих ферм, трудівників трак­ торних і рільничих бригад. Канав Пlвнlчниl ХХ з'їзд КП України знаменна, радісна подія у нашому ДОН8ць-ДонОас житті. Трудящі району, як і весь збудовано український народ, з ще біль13 січня поблизу сели­ тою силою розгорнуть У ці дні ща Криннчна вІдбувс"

(PAТA~·) .

8 годині ранку всі 26 до нього 15 СІ'ЧНЯ враНЦІ в зв'яз·

Добро

_

такими .

ладу

переробити

колг{)спів, установ

зіЙUJ.IIИСЯ учора по своїх дільни , джає з села . І ось

найновІшою

За сезон

зможе

до

цукровий

т;}

колективів

доаро nожа ..rtуваmu! Рівно о

Новий цукровий завод Кельменецький

представники

від працівників Київ- підприємств,

11'

частини великого і MOry'МfЬOГO прийняли трудівники літківсько- І цІй, що тІльки в умовах ДонСоюзу Радянських Соціалістич- го колгоспу ім. Калініна. Під цим , басу може даги щорІчну екоже куroм зору заявив У своєму І номію до 150 MIJlbAoHIB карних Республік. Валова ПРОДУКЦІ'я І бованцІв. . б' 11

Пnахотнин,

Смоnич

Вчора почався Всесоюзний перепис населення

складової і невід' ємної гом п'яти років. Таке рішення І дільничних підземних пІдстан-

що промисловість України буде ховання трудящих села, кому-

К.

--_._-- --

ки дозволнть вlдмовнтися вІд

чя на 77 процентів. Це означає, ряду питань комуністичного ви­

Ю.

Ю.

лету імрні Т. Г. Шевченка, сек-

В' гlрннчоруд-

І спорудження

інші

акадеМІЧНОГО театру опери та ба-

небувалі ще 'reМПИ розвитку еко- щини буде дострокове виконан-І І ніА промисловості нової техн!ня се "ИРl'чного плану -

Архипівну

М.

спідки

ського. державного ордена Леніна І і громадських організацій Украї­

ком а ном а о вру-

машиною.

ради

заступником ·письменник

дарису

Руденно -

ви IПlдстанцlЮбпйересувабЮТЬ за І

_.

е к о ном І Ч Н О І

республіl(анської

Верховної Ради Української РСР увійшли вибійник О. А. Коnьчик,

ro безпосередньо поблизу ви- І цях . Всюди їх робо~. В мІру вІддалення ла- І бажаних гостей.

всіх

від

-

комісії затверджено Костянтина Федоровича Москаnьця-від Ук-

у

розвиток

Петра Кириловича Му­

-

сієниа

У число членів Цептральн()ї виборчої комісії по виборах ДО

дозволяють встановлювати Ао-

зростаючому . соціалістич-

місії

Централь-

кількості 15 чоловік. Головою Центральної виборчої

плану, які обнародувані в пресі, уряду про дальший неухильний все

ретарем Центральної виборчої ко­

організації ПРОфесійної працівників культури.

корпусІ.

розмІри

Ук-

ної виборчої KOMICll по виборах до Вррховноі Ради республіки в

трансформаторних Все

Ради

РСР видала Указ про

голови

Радянсько-

пІдстанції міститься в спецl-

адянсько

Затверджено скпад Центрально' виdорчоJ комlсН по виОорах до ВерховноІ Ради УкраІнсько' РСР

прОфесійних

партІю' пересувних

шахтних

Нашою найкращою відповіддю

пів на зборах трудящих, листах на постійне . . н' н і

І

лlВСloКа Східна» тресту «Крас-

контрольні цифри ІЮзвитку н;- м'яса. господарства

'

за два РОКИ

Хрущова на ХХІ з'їзді КПРС пllil всемірне збільшення виробництва родного

11

проценти ycьoro иаВЧILIIЬНОro часу,

а в да.1Ь­

шому вона дорівнюватиме 40 процентам. У 1959 рОці в навчальному господарстві зібрано з кож­ ного геК1 ара по

22,6

центнера зернових, у тому

чнслі озимої пшениці - по 32,2 центнера, кукуру­ дзи на зерно--по 45 центнерів. Від кожної коро­ ви вже надоено в середньому більш як 4300 кі­ лограмів молока. Річний грошовиі! прибуток rocподарства становить близько мільйона карбо­ ванців.

На фото: на фермІ навчального господарства і нст'итуту.

Інструктор

правильнІсть

студеитом

М.

встановлення

ІІІ

курсу

М.

Фома

перевіря€

доїльного

зоотехнічного

апарату

факультету

о. Мануковнм.

(Фотохроніка РАТАУ). ФОТО Н, ЦидіЛЬКО8ськоrо.

на

для

Заняття в університе­ культури, розраховані два роки,

ведуть про­

відні маАстри мистецтв міста в заводському Палаці культури. Лекції СУПРОВ,одяться

театральних· а

також

показом

постановок,

виконанням

му­

зичних творів І демон­ струванням фІльмів.

Почин харків'ян пlд­ ТРllмаJIИ всІ профспІлко­ ві організації пIДПРII­ ємств Украіни. Тепер унІверситети КУЛЬТУРІ: працюють в багатьох заводських КУJlЬТУРИ

Палаца."1 СталІнської,

ДнІпропетровської, КВ­ івської І Луганської об­

~aCTeA.

(PATA~).


2

СТАХАНОВЕЦЬ

. w ) -

П'ятниця,

січня

16

року .

1959

~-

Семирічку-за

5

київ у 1965-му•

рок і в

цифри ... Деякі " 3 а 100 центнерів м'яса і 425 центнерів молока на кожні 1ОО гектарів нихКонтрольні закінчуються дванадцятьма

1959

сільськогосподарських угідь у

На с вітанку ВеЛИКИХ перетво- КПРС і січнево.го

році

нулями. І в цьому

Пленум}' ЦК ЦИХ КУ!ІЬТУР, що сприятиме зни - наше зростання: адже за семи-

рень, що відбулися в нашій краі- КП України викликали нове ж('ннlО ЇХ собівартості. ні по волі партії, видатний ук- могутнє піднесення. Будемо R раїнський поет Павло

Григоро-

вич Тичина написав свої відомі

цьому році мирічки

першому році . с е-

-

боротися за

-

цент-

17

рядки: «Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та ». Продовжуючи цю думку, хочу у день відкри'1'ГЯ ХХ з'їзду КП України сказати: не ті тепер Літки, що були у

ВИЯВЛЯЄТhСЯ

б'

річчя в народне господарство країни буде вкладf'НО майже

Поліпшення природних

ЗІЛЬШИТІ,

СI' на

урожаиНlСТЬ

В' минулому роЦІ

вдвоє.

луків стільки коштів, скільки їх б"на

ос-

ло витрачено вання

за

всі

Радянсь((ої

роки

J

існ\!J

дрржави.

воєних заболочених з{'млях одержаН0 з кожного гектара по 320 Справді, хіба це не чудові центнерів І\ОРМОВОГО буряка і по перспективи : зБУАувати за 1959 35 црнтнерів зррна кукурудзи. -1965 роки тільки на Україні У найближчі роки освоїмо ЩІ! близько 1ОО мільйонів кваАрат-

1953 році на час істо-

200 гектарів, де будУТЬ розмі- них lNIeTpiB житла -

в

2,2 ра-

шив питання про KVYтe піднесен -

ня всіх галузей сільського госпо-

дарства. У 1958 році ми зібрали з кожного гектара по 16,6

кормового люпину по 350 цент- Данії і Норвегії , разом узятих . нерів з гектара _ майже ВТРОС В кожній новій цифрі, зверненій

центнера зернових, картоплі -

більше, ніж минулого року .

і овочів

122

по

-

'Гаких наш

100 гектарів

виробничих

колгосп

ще

не

угідь .

за

шуватиметься . Якщо тепер має-

мо на

нерів зернових ,

У декілька раз зросли за цj роки прибутки колгоспу і торік становили вже 4.400 ТІІСЯЧ кар- . (юванців . Це дало можливість

картоплі

150 -

гектарів сільськогое-

100

подарських угідь

13,5

корови, то

60 корів . При середньому удої 3150 кілограмів від корови ви­ дибі - нові капітальні тваринОбговорюючи перспективний роблятимемо 750 центнерів мо­ ницькі приміщення , потужна план розвитку ко.1JГОСП.У на 1959 лока на 100 гектарів угідь . МТС 3 пр -1965 •роки , загальНІ збори арНаші розрахунки по виробтехніка, придоана н . а о-І . . . ваджено щоміСJlчне авансуваННJI ТІЛІ пр.ииняли РІшення вико- НlЩТВ)' 125 центнерів м'яса на колгоспників . Видано на трудо- HaT~ иого дост-роково - за 5 кожні 100 грктарів угідь такі: дрнь грішми, крім натури, по 9 рокІВ. ПроведеНІ нами розрахун~ свиней відгодовуватимемо 975 го­ ки показують , що в 1963 РОО\І Виріс за ці роки чи сельний !агін

передовиків

подарства,

сільського

чий

досвід

гос­

свідчить

про те , що у нас ще є величезні

і кафе,

ощадні

пош­

каси ...

Іншим стане і правоб е режжя. Цілі квартал и п'ятиповерхових будинків під Ч l'РВОНИМИ дахами і красивих котеджів :чіднімун(: я на

вкритих

гаями

вздовж

автострад ,

Мінськ,

Житомир,

3мінять свій І\И

околиці,

частина

місце

займуть

У

Bt',lYTh

Білу

ЦеРI\ВУ.

вигляд не тіль­

але

міста.

лицях

J1агорбах

що

й

На

центvaльна

багатьох

старих

пу­

будиночків

нові житлові

корпуси

-

тострада

вого

головна артерія но­

житлового

розмах

і

Вона

від моста· імені е. О. Патона. В центрі міста, біля підніжжя Че­ репанової

гори ,

культурники

Д аванте •

району.

відкриємо завіс)" май-

бутнього одного лише міста УІ\ ­ раїни, 11 славної столиці­

_.

« дужники »

кам'яний нанною

киlвські

одержать

свої

просторий

Па.1ац стане

спорту .

площа

фіз­ біло­

Невпіз­

Перемоги,

на І,інець 1963 року буде 25. Києва. Коли знайомишся з пла­ яку прикрасять висока гvзнітна і 250 центнерів овочів з кож­ Кожного року в нас прибавляНОм будівельних робіт серце колона-монумент на честь воз­ ного гектара, за 100 центнерів 1'ИМРТЬСЯ за -рахунок вирощення радіє: за сім років буде зliудо­ з'єдН'ання всіх ' українських зе­ м'яса і 425 центнерів молока на власного молодняка і "упівлі вано більше половини сучасно­ мель в єдиній Українській ра­ кожні 100 гектарів сільськогос-

значно збільшити відрахування подарських угідь. до неподільного фонду. На са-

карбованців .

такий

кість якої з кожним роком збіЛI>- мрії.

всю

свою історію.

бачить

Створимо таким чином ",іцн\ такі тt'мпи , за якими ваЖI\О кормову базу для худоби, кіль- угнатись навіть найсміливішій

покаЗНИКl'в

знав

відділення,

радянська візьме свій початок біля Дніпра,

У близьке майбутнє , людина

222,5

центнеvа, виробили по 80,7 .центнера м'яса і по 394,8 центнеvа молока на

'І'ові

щені кормові культури. Ставимо за більше, ніж за попереАні сім з вітринами магазинів , що виу нижніх перед собою завдання _ :Юирати років. Це -- майже 2.500.000 блискуватимуть поверхах. В одну з найкраСlІві­ по 500 центнерів зеленої маси квартир, в яких можна б уло G кукуvудзи (с~бел і качанів) та розмістити всіх жителів Ісландії , ших перетвориться Печерська ав­

ричного вересневого Пленуму ЦК КПРС, який по-ленінськи вирі-

по

магазинів, їдалень

ми

зможемо

20

врожаї:

200

одержувати Ці)нтнерів

центнерів

центнерів

сталі

зернових,

картоплі і

овочів з

300

кожного гек-

го Києва!

його ЖИТДОВИЙ

збільшиться з

5,5

фонд д,янській

мільйона квад­

державі ,

ВРликий

Київ

vаТ1fИХ метрів до 9 мільйонів. Трудящі дістануть понад 120 ти­

великого

сяч

ніж

порту.

Планом

років

бачено

й

їх

квартир, було

тобто

збудовано

більше , за

сто

у дорево.1JЮЦїИниЙ ча(" .

fiудинки

цир­

ку, універмагу.

роки

вимагатиме

ВНУТРІМІСЬКОГО

це.

широко

семирічки Через

і

транс­

Пt'ред ­

півтора-два

розчиняться

двері

Розглядаючи цей П.1ан , дум- перших п'яти станцій метрополі ­ лів, пташиного м'яса маТlІмемо кою нрначе робиш подорож у тену. Величезні потоки машин , 140 центнерів , кролячого-З0 тисяча дев'ятсот шістдесят П'ЯТИЙ вантажів і пасажирів приймуть

-35,

решта

м ' яса

реаJlізовуватимемо

чиною .

Вже

центн е рів

- - 2225

ялови­

в наступному

році

рік. Ось Даvниця - один з місь- на себе два «київських кільця » ких районів, що широко і при - -- навкружні автомобі.ТJьна до­ рога

й

рдек.трифіliована

залізни-

вільно розкинувся на лівому бе­ 125 центця . кількість відгодівельного матеріа- резі Дніпра. 750 цент- лу - свиней, птиці і кролівВ найближчі РОКИ місто діка, яку очолює Т. Марченко, з нерів молока на кожні 100 гек­ Цьому мальовничому КУТОЧКУ стане чотири нових вокзали -року в рік вирощує по 600матимемо в .10статнііі кількості . тарів сільськогосподарських угідь. річковий, при650 центнерів помідорів з кож­ Виділяємо нагульну групу вели­ - - СВ06рідному місту-супутнику автомобільний, відведено місце вдалині від міський залізничний і аеровокзал . 30бов' язання цілком реаЛЬНІ!, кої рогатої худоби 250 голів. ноГо reKтava, Г . Краснощок по 50 центнерів суниці і по 180 але для того, щоб виконати його, Реалізуватимемо кожну з них ва­ гомінкого прибою lіИЇвських ву- 3 Києва в усі кінці кvаїни і за і більше центнерів картоплі, А. Юр­ треба всім нам у колгоспі пра­ гою до 300 і більше кілограмів. лиць і ПДОЩ. його оточать зелені кордон щодня відправлятимуться ченко-по 45 центнерів зерна ку­ цювати зі значно більшим напру­ Будемо щороку контрактувати в гаї, пишні фvуктові сади. 3ади- реактивні і турбогвинтові лай­ шивши після тvудового дня за- нери-швидкоходи. На cтalleBY курудзи і 110360-370 центнерів женням. Вирішили вносити що­ се.1і не менше 300 телят. HP використані резерви . Так, лан­

тара; виробляти нерів м'яса

по по

водський цех, робітник ІІРОВОкормових буряків. Доярка П . Тро- річно на КОЖНИй гектар землі Після встановлення ДВОХ до­ дитиме тут вільний час. . хименко надоїла торік від кожної по 20 ТОНІІ компостів і оvгано-мі­ їльних площадок І будівництва .тІівобереЖНJtЙ .Київ розт~гнr-І IiОРОВИ ПО 3968 кілограмів мо­ неральних добvив. У найближчі кормоцеху, що заплановано на ться вздовж Дншра на КІЛька перейдемо на лока, свинарки К. Костенко І 2 роки повністю цей рік, буде в основному закін­ високоврожайні у наших умовах кілометрів . На місці лук і пісГ. Донцова відгодували, відповід­ чено мехаl!ізацію трудомістких «островський», ків виростуть величезні масиви но, по 77 і 81 кабану загадьноlO сорти картоплі процесів у тваринництві. «майкроп» та «рання рожева» . п'ятиповерхових будинків . В вагою 15692 кілограми .

Створена у нас міцна еконо- Вирощуватимемо овочі тільки мічна для

основа, нового

підготовлені ДІОДИ

трудового

Тези доповіді

наступу .

товариша М.

торфо-пеveгнійних

квадратним і квадvатно-гніздовим

С. способом .

Наявність

пvидбаноі

макси­ Хрущова на ХХІ з'їзді КПРС, рі­ техніки дав можливість мально механізувати вирощення шення грудневого Пленуму ЦК

НА

Р о б очии•

цеху

_ЗМІНи .

пеРШОI

наше

соціалістичне

Такі

наші

зо­

розрахун­

ки.

Ф.

Музиченко,

голова колгоспу ім. Калініна . с.

ЛіТkН.

ПЕРЕ Д З 1 1з Д ІВ С Ь НІ Й день

мебльового

Таке

R бов'язання . горшечках

прагне

420 хвилин

якнайпродуктивні-

шпаклюють

ВАХТІ

столи, ХХІ з'їзду КПРС .

за допомогою спеціального прист-

рою .

ні українські міста ,

заТlІшні пере- і нові. Як величні

Конвейєр

рухається

з'їздівській вахті комплрктуваль-

череа ники па!}Торг цеху А . Галушка

з'являться

пам'ятники

важно дво-трикімнатні квартири. першої комуністичної семирічки,

Щоб уявити колосальний роз- вони виростуть на Донбасі і на мах забудови Дарниці, досить Волині, в Поліссі і на берргах вказати, що тут одержать нові дніпровських морів. ШЛЯХ дО

самовіддана і героїчна

є населення, наприклад, У Чер- праця радянських людей, запа­ нігові. Поруч 3 ЖИТ.10ВИМИ ма- люваних MYДPO~) паvтією КОМУсивами вироетуть школи-інтрр- ністів . Д . донськой.

не може БУТІІ: весь кодектив з'їзду зобов'язалися

цеху дав слово до 27 січня дня відкриття ХХІ з'їзду КПРС-

ше. Ось вправними рухами ком- сушильні камери, де с'Голи швид- та А. Г~дзь, комсомолки е. Воли- виконати місячний план. сомолець В. Копчинський разом ко висихають, а далі-«остаточ- нець, О. Романенко, а також Так воно і буде . про це свід-

3

Таким буде Київ ч е р е з сім років. Помолодіють всі стародав-

. Г . СОС ' 6 СВОІО роо'от}', І' на~тупном\' нати, дитячі садки і ясла, сотні ТСl1анова, . ом, на ' J

. .

ВІДДІЛенНІ

наближається М. Скидан

використати

-

швидкість яких досягне 140 кі-

лометрів на годину ...

ква!}Тири стільки киян, скільки цього -

дО кінця, але ні на хвилину H~ зачищають, а І. Накалюжний Розмовляємо з робітниками, що порушуєт' ься ритм роботи. Кожен та І. Компанець фарбують їх виготовляють тахти . На передробітник

кожному з них

MaгicTpa.ТJЬ Київ-Москва вий­ дуть потужні електроекспреси ,

план

січня

виконати до 25 числа.

В. Ковбасинський,

секретар 11&

181

парторганізації. 11&

3магаючись за те, щоб міСJlЧ­

товаришами складає стіл. ний туалет»_ А . Петренко, Г. Новікова і багато чиJ'ь високе трудове піднесення , ну програму завершити до дня - Як сьогодні працювалося? _ Чим, Іване Олексійовичу, інших робітниць значно переви- ДlИове соціаліст,ичнр змагаnня відкриття ХХІ з'їзду КПРС, на

-

питаємо в нього .

-

Спасибі, хорошо .

29

стіл

можна поздоровити вашу брига- конали норму

збираємо понад змінне завдання, ду? 3 півгодини

ще в резерві.

цеху С.

звертається Одинець

Поруч пресуваЛЬНIfК М. Олексі- т. Кушніренка .

-

19

начальник ЩfЛИ понад змінне завдання.

до бригадира

-

б

честь ХХ з'їзду КП України

.

тахт вигото- ме .1JЬОВИКlВ ~

Дуже не хваліть нашу змі-

І. МихаЙnеttко. Завод холоди л ьникіе . м . Бровари.

ви­

конали план січня на 65 про­ центів. Ще кращих успіхів до­ бився цех машинної вишивки і пошиву, яким керує комуніст

ну, - говорить нам майстер І Борис Бондар. Місячний план - Сьогодні працювали краще, І. Любович, бо зміна майстра Колектив vайпvомкомбінату за тут виконано на 80 процентів . які виконали змінну норму на ніж учора і позавчора, є 38 П. Кайдана, з якою змагаємося, В. Мож,nевський, 140-150 процентів. столів понад завдання . 3автра . . 15 днів виконав місячний план голова промартілі ім. 8-го БезпеVCРВIJИМ потоком столи перекриємо і цей показник. Це І виготовила на КІЛька десятКІВ на 60 процентів, випустивши березня. підвішуються на кільцевий кон- наш трудовий подарунок ХХ столів більше, ніж ми . Проте ві­ продукції більш як на 600 тиЄНltо,

верстатниця

Н.

Пvудка,

***

ВіЙ;Р. В су,і,циьому краrильному s'їз,цу КП У"раінк, ІЦО розпочи· римо, що випередимо, та інакше сЯЧ карбованців .

На честь ХХІ

с. Літк".


П'ятниця,

січня

16

:1'=-- tl

tI -

u

ПОПЕРЕДУ прреддень відкриття

1 Слово , Пригара. І

варської

відділення

лаикова

-

тільки

палко вітаємо

-

Бро­

тези доповіді Микити Сергійови­

4

ча Хрущова на ХХІ з'їзді партії.

РТС випустили

зобов'язуємося

.

качанами

куку-

МОJIОЧНО-ВОСКОВій

з

стиг­

тракторів жерді вс ького колгоспу ім . Леніна та богда­

лості.

Будемо

нівського

освітній

«Комунар».

агротехнічні

Перед

ведуть комуністи

і

зміцнювати

підвищувати знання,

свої

загально­

К)' льтурний

дружбу

рів('нь,

в

:1анці

і

добрив.

їж дж і

дороги

до

крою

У восьмому класі чірньої шкоди .

і електро?блад­

ВИКОНУЮТЬ

В. 11

Дудченко, майстернею.

була на деякий час

***

І:

За першу поло,ВИНУ

свою удюблену роботу.

січн~

-

по 8,2 цеьmера

500

на 100

': гектарів сільськогосподарських - рожнівський колгосп

1 угідь

своїх

площ

Тищенко ,

і

шиття,

що

на

успішно

звертаючись

«Більшовик » . На другому міс­ І ці в районі - пухівська ар: . тіль ім. Ватутіна - по I:S

цеНТ!іерів.

і

залишити ловості Батьківщини . -

Ланку те, -

до

• ДІвчат,

_ о.

'0 ;\JИС-

І

І

\ пу

Прославилася

...

спекції.

,

райСільгоспін,

рівна пильтяй.

перед веде Софія Лу.кашен­

річки зобов' язалася

надоїти І

кожної корови. 3а

півмісяця І

І

11'

кіло-

134

дожньої

на

концерті

самодіЯJIьності,

ху­

який

клуб готує на честь ХХІ

з'їзду

КПРС. Якщо не гуртом, то поо­ місяць,

можна

ве-

ніки,

І

ilOili,

художня

Іх

запропонувала

' пропо з ИЦІЯ

енергійні,

Давай- комуР.істичного.

від імені

п І' дхо ПіІен J а

,.1

-

.

·и

по І

вони

Мо-

знаходять

рік працювала

від кож- групу корів, і дівчина

раз обганяла

В. Нудрявцев,

се"ретар

комсомольської організації, Колгосп «Червоиа Україна» ,

надоях каЗИИI\

с.

Бобрик.

Дружні в роботі "ош() с пниланки Катерини Понома-

Серед

Вона

! брат~

1' lі

чим ранішt>

не відзначалася Га-

глядати

корів,

правильно

году-

лина Мищенко, яка після закін- вати, доїти їх, комсомолка Марія Вірич.

МОЛОДЬ, в похід за кукурудзу!

Прагнення

добитися

ремоги у змаганні ,

виtокий

пе -

порівнятися

з Марією Пильтяй забезпечує їй

. І\а р -

урожай

, ТОПJlJ, вони вивезли і! ку 110 тонн гною -

на

ДІЛян­

наіібідь­

і ше по бригаді . До весни буде І

і заготовлено ще

тонн

200

І тонн.

Ланка має також тонн

калійної

до

солі

та

ситиме в грунт

10

інших

мінеральних добрив , які

вно­

під час бо­

ронування грунту пер('д садін­ ням картоплі і використовува­

тиме для підживлення посівів. Д. rузій, бригадир

5000 кілограмів МОДО-

З · ої

бригади .

Колгосп ім , 40·річчя Жовтнп ,

нових імен

доярка

-

с . РУДНЯ.

і

Соловей

по 68 кілограмів

молока від ' кожної корови

вчилася, як до-

ШВИД"IJ ,

i~1 своєчасно. 30бов'язавшись зі­

-

на

***

Для ВИР ll щення ранніх ов о чів перша

городня

бригада,

яку очолює М. Лесик, вигото­ 1 І ВИJIа 48 тисяч ТОРфо-перегнііі­ 1

І них горшечків на декілы\a тисяч більше, ніж друга . 3акінчено також очистку котло­

ванів і ремонт рам. НезабаРО~1

123 кілограми молока від "ож- лока. Спочатку У колишньої доярки редовиків показує, ЩО можемо І ної корови і посідає друге І l' ході соціалі стичного змаган- Домни Минівни Юрченко, яка і повинні добитися значно ви,І місце в колгоспі. ,1 ня на ч.есть ХХІ з'їзду КПРС і першою в районі стала п'ятити- щої продуктивності худоби. , М. Пономаренко, \ ХХ з'їзду КП України серед доя- сячницею, а потім у Марії 3ахаА. Соловей,

Колгосп ім. Сталіна,

ВатутіІІа.

іі ренко: вс!' роблять

MOJIOK/j.,. від корів. Ії по- щодня надоює по 10-11 кіло- 2 кілограм" більше, ніж за від­ -- 5259 кілограмів мо- грамів молока від корови. повід ний період торік. Досвід пе­

рок народжуються нові імена. Ні- рівни Пильтяй

СВИНОфеРМОIO ,

в доїти У першому році с('мирічки

почала

місць.

кілограМІ!.

д. Петренко,

***

сеМИРІЧКИ

яка торік не першої декади січня вийшла на госп одержав по одне 3 передових

1832

завіДУlOчиіі

с . Гоголів.

одержала п:) грами молока, перевиконавши зо- ка від корови, Гaг.ifНa

свою подругу

ві.~г()діВllі

3

І всього на КОЖ!'Н гектар по 15

Відрадно на серці у по- бов'язання, і посіла 12 місце в та ряд інших сдавних трудівниць. СJIідовниці Марії - Пелагії Тро- КОJIгоспі, а зараз по показниках 3а першу декаду січня кол­

химівни Безпалої,

зняла

вага яких

ці

момент.

:'

першу групу свиней, загаЛЬНа

Колгосп ім. с. П у хів"а ,

літt>ратура .

1)429.

'

зоотехнік.

с'оцька

, ,

.

декаДІ

пеРШІИ

под- Чt:ННЯ школи

І.

побачити в

нарешті такий

зобов'я-

нини, колгоспниця Домна Ви-

динці їх часто, по декілька раз на

взяті

одержати по І\ОШОС-

пу на кожні 100 гектарів ор- І ! ної землі по 65 центнерів сви- "

що працю-

Протягом остан- дала телят. 3годом їй доручили ка від корови .

Торік, наприклад,

ко , яка у першому роЦІ семи-

Нінель Ходос -

дружних

~Іарія 3аха- рільничій бригаді, а потім ДОГJIЯ- не менше

ніх років вона надоює

вона одержала по

ланку

-

зання

ної з закріПJIених за нею корів віддавати всю себе ЦІИ РОООТІ. У JIяна Литовченко, яка щодня на-І і понад 5000 кілограмів молока. Торік вона надоїла по 3604 кіло- доює по 10-11 кілограмів моло­

у змаганні доярок колгос-

І грами,

трудовими

вигами комуністка

по 3400 кілограмів молока від

у

І НОВІ ІМЕНА І

Ю. Роговський,

зоотехнік

і

вчаться

сільської

11

'!

їх

очолила її подруга Ольга Тищен- ланки Ольга Тищенко, - змагаКО. тися, хто більше збере . Ми зобо_ Погода, -- сказала вона, в'язуємося боротися за першість .

найбільше здав м яса держаВІ

1.

тільки те й роБЛЯТI"

дівчата

ПРОЙШ,10 Близы\o двох місяців Прийняла наша комсомодь- час і для того, щоб допомогти після тих багатолюдних KO'dCO- ська організація рішення:-очис- своїм батькам по господарству, мольсько-молодіжних зборів ТИТІ! село від металолому, який любовно прищеплюють старшим сталося так, що Віра повинна потрібен соціалістичній промис- і молодшим в сім'ї риси нового,

по ПІвтори

;і норми.

завідуючий

Виконуючи

погляд,

курсах

во називати.СЯ тич ної праці.

нання

ПОПЕРЕДУ

дівчат

Всі , за винятком захоплюють новини науки і 1'1'Х­

будемо БОРОТhСЯ за честь і пра-

іl ної апаратури

і

дівчата сільській бібліЇУгеці. Іх осоБJIИВО

і у навчанні.

ливай, які на ремонті палив-

комуніс-

юнаків

полегливості показують

дат в члени партії Борис Ко­

.1Jанкою

.

багато інших ланок, їздових. 3раЗQК оргаНІзованості і на-

Ольги

і

На перший

прикладом знайшди у ті дні про-

БРllгаді. Таке наше рішення, так

Мирошниченко

гектарів

12

канди-

Іван

десятки

ВОНИ ЙДУТЬ

. зараз. активну

Наперекір примхам погоди вони, ють і вчаться. Але це не так. як БУJIО зазначено за граФіком, Незабаром село почує і побачить

зеленої у

беруть

1Т країна колгоспу і села .

І комсомолки не постvпилися

стерні тракторна бригада

рудзи

нся

участь

знає~

тити у 1959 році по 280 цент­ вивезли на свої нерів картоплі і 450 центнерів тонн місцевих

литянської артілі ім. Сталіна,

нас тепер не

але

ремонт тракторів і комбайнів з допомогою робітників май­

маси

вирос­

сеJЩ

Вітаємо

ка­

і

щю

tr===

І ЖИТТІ

Віра. но не. грає. Але не haM-.перед нею змаганні tt()ступитися,

сказала вона,

3

роботі

в

трактори. Повністю завершила

у змаганні

I1

взяла

нового

Ми, молоді колгоспниці,

-

ХХ

:і з'їзду КП України :і майстерні бобрицького

Риси

11

ВОНИ ИДУТЬ У

СТАХАНОВЕЦЬ

рону.

1959

бригада почне забивати

пар­

никові рами добривом і грун­ том.

А. Іщенко, агрОIЮМ .

член КПРС .

Колгосп ім,

Колгосп ім. Сталіна,

Щорса .

с . Княжичі.

с . Русанів,

----

у сусідніх колгоспах

жувати у виробництво найнові- успіх . Вона нині посідає перше Вже не перший рік як по вро- ду не тільки сусідніх, але і ба­ ші досягнення иауки і передово- місце в колгоспі за декаду жайності зернових та ряду іншихгатьох інших колгоспів району. К У ­ го досвіду. надоїла по 126 KjJIOrpaMiB модо- сіJIьськогосподарських культур і Це - одна 3 основних передумов

Ми заКЛlІкаємо всіх комсомодь­ ців

і

МОДОдЬ,

рів

МНОЖИТИ

піонерів ряди

і

школя­

молодих

Itурудзоводів , трудитися так, щоб уже

в

першому

(,держати

не

році

менш

семиріЧКIІ

як по

центнерів зерна і по

45

35-350--

центнерів зеленої масц ку­

450

курудзи

з

гектара

в

(Із

ди

звернення учасників нара молоднх кукурудзоводів рес-

публіки).

ка від кожної

корови. Молода деяких інших показниках кол- ДJIЯ того, щоб забезпечити висодоярка докладає си.1и, щоб не по- госпники еіJIЬГGспартілі «Жов- ку продуктивніСТh громадського ступитися

.... o7".-..;о-..?.,,~-------t:J

прршістю ,

а

прагне

t:J

на-

тень», с . Требухів , ідуть поnере-

'_'_"07""'_ 'o747"Q47""U • • "..

Товарuutі nт.аut1-f,uці, npuu;nauтe їх вuu.ltUU!

qiвдешшх

об.1Jастях; по 500-600 центне­ рів зел('ної маси в Лісостепу і на Поліссі; по нерів

з

600 -

гектара

.1астях

в

uб­

паТ'ріОТИЧниіі

по­

ре с пуБJIіки .

Підтримаємо

'іин механізаторів Дніпропетровщини,

які

закликають

заu,';)п (> ­

чити комплексну механіаацію рощування

просапних

доб'ємось ,

щоб

у

ві

працювало

JI е ксній ня

не

механізації

кукурудзи

і

!

говорить

зведення

про

на­

надоїли

за десять

69

кі­

лограмів молок<І. від корови, а в другому сусідньому колгоспі імені

Bll -

Щорса, с. Княжичі, по 54, І то у КОJIгоспі «Жовтень » JIише ' по

49

кілограмів молока

на ко­

; РОВУ .

одного

Де причина, що требухівці від­

комп­

стають від ряду колгоспів райо­

по

вирощуван-

двох

ж

днів, хоч також мало-по

культур,

менш ~

виходить,

Так БУJIО у минулому році, і про

Красилівки,

lІиніШJll>О'IJУ

агрегату

так

дої молока у першій декаді січ­ ня нинішнього року. У той час як у ко,лгоспі ім . Жданова , седа

році в кожному КОіlгоеllі, РЗДОСмолодіжного

А на ділі не

особливо по виробництву молока . це

цент­

900

західних

тваринництва.

ну, в яких кормова

комсомоль­

база менш

міцна, ніж у них? Тідьки в од­

сько-молодіжних ланок. При кож­

HOM~': тут порушують раціони го­

ній фермі , в кожній школі повин-

дівлі

ні бути свої гектари «чудесниці ».

по-справжньому

Хай ще яскравіше РО3ГОРЯЄТЬ ­ ся

полум' я' соціаліС1'ИЧНОГО

гання

між

діжними

ланками

за

звання

високе

зма­

КОМСОМОЛІ,СЬКО-~10 іlO­

і

агрегатами

колективу

ко­

муністичної праці.

Дорогі друзі! Похід за врожай починається сьогодні. Тому треба перш за ВСР вивчати і впровад-

худоби ,

тичне

давно вже лунає слава у Підмосков'ї про трьох комсомолок-пташниць Віру Перякіну, Ніну Межіну та Лідію Петухову з колгоспу «Гlламя» нашого району. Торік вони одержа· ли по яєць на курку-несучку. Борючись за почесне звання колективу комуністичної праці, вони зобов'язуються у першому році семирічки перевершити цей показник на

170

п'ять штук яєць.

Який колектив працівників колгоспної пта хоферми Броварщини , питають наші пташни­ ці , вступить з нами в соціалістичне змагання? Редакція газети «ПУТЬ ИJlЬИ'lа., м. ДМИТРОВ0 , Московської області.

нІ.'

змагання

Трудівники

серед

району.

соціаліс­

доярок .

колгоспного

Требухова багато зують приклад

організовують

бойове

села

у чому пока­

іншим

колгоспам

Требухівцям не до лиця

відставати . Вони можуть іповин, ні

показаТІ! приклад і

у

вироfi­

иицтві ПРодуктів тв~ринництва.

П. CeprICHKO.


-,..,t -

.!_. . .

~.

n'1f1МИЦJI, 16 січня 1'959 рОну.

СТ~Х~НQ8ЕЦЬ

За любимим

З8 KOHиEPТlB КАПЕnИ БАНДУРИОТІ8 ~ ·Руками УЧНіВ;

народним

Інструмевтом

, виробничоїбригади ~ *З ко. со. о nь С ь кн. \

j~OicH~:~~г: н~ю~~~~; і

,

L

ІНЩІАТИВА ЗАГОНОВОГО ВО}КАТОГО Всі зібралися?

-

Олексій Кот обводить ма присутніх

На минулому занятті ми

-

ІІ

вами почали вивчати дво­

3

тактний двигун. Продовжимо .. :

іl І

І .

Уважно

слухають

присутНІ

викладача. Всі знають

його,

як одного з кращих трактори-

IWлгоспу

доручила

О. Коту бути загоновим вожа-

ТJDI У 7 класі, він сприйняв це, як почесне і відповідаль­

ниці збираються слухаЧІ гуртка: один раз, щоб вивчи­

ти теорію, а другий, познайомитися

Кl)лгоспі.

щоб

з машинами

У

Н. Федоренко,

старша

піонервожата .

Новні хlрургlчниі корпуо При нашій лікарні на кошти міоцемго

бюджету

будівництво

розпочато

хірургічного

кор­

пусу на 15 ліжок . Вже зведе­ ні стіни з цегли, придбано за-

лізо для покрівлі та інші бу.

.

ДlвельН1

І

І

І

.

матеРІали.

Гадаємо будівництво завершити

Ц.

І

ще

до

першого

р.

то

про

колектив,

яким

я

керую.

Але потім подумав: в н.аш час час бурхливого розквіту культу-

кобзар. із них механік,

травня

І. Меnьник, головний лікар.

с. Літки.

то ,є думка керувати

запроriонувати

цією

капелою.

вам

Згодні?

Я то згоде~, - відповіідаю:але ~ треба ІНСТРУ~~ИТИ, нащонаЛЬНI костюми, ПlДlбратн лю· дей ... і взагалі, це справа складна ... Оцю розмову, мабуть, мож·

учнів

виробничої

-

має свою Галина

бетоиниця,

Олексій

Супрунчук, Василь Білич пра. цівники райспоживспілки та Еду­

вака,

-

не маєте бажання пов·

читись грати иа бандурі?

хали і трудящі Броварів, і сусід. ~_~_~~~~~~~~_ ніх районів Вищедубечансько.

О С ДАРГОМИЖСЬКИИ"' : :

Калинівки та інших сіл, зару6іж-

11

ні гості, що приїжджали до нашого раЙрну. Аплодувалн капелі кілька

столиці.

разів

і

мократіі.

самперед

дlllсності, композитор спнрав-

ВІЛЬНОСТІ. Але поряд з ЦИМ існує

«такого-то

жати

себе

товариша

членом

вплив так званих «стиляг», зая· вила, що їй «соромно таскати цю коробку». Не знаю, можливо, винна

капела чи керівник,

змогли

прищепити

старовинного

їй

любові

народного

да

иlcть,

разу, А

ого

яненко .

Уроки виробничого навчання Поруч з бандурами • вводяться наші учні полюбили по-справж­ нові Інструменти, такі, як баян, ньому. І хоч не маємо ще всіх сопілки, барабан, цимбали . Зараз капела готує програму, присвя­ необхідних підручників, юнаки чену ХХІ з'їзду КПРС. і дівчата глибоко вивчають і добІван Немирович. ре зас~'1:СЮТЬ кожну тему. Це Н а з нім к у: капела бан· дуристів . Зліва керівник можна сказати про Ганну Рогач,

Час не

знали,

Ті, як

хто

рік

тримати

в

цІльні ри

«Засвистали

ним

руках

І.

Немирович,

і

блаrородні

ЇХ

людеll,

морально

характе­ протистав­ спустоше­

аристократам.

ЯК

і

інші

діячі

російської

ЯЗ но ставився до України, цІ­

кавився

ПОбутом П иароду, ті

чудовим

3

музичним

здобутком.

українською тематикою зв'я-

зані

lІого

симфонічна ськиil

козачень-

у

їдкоі

(романси

культури, Даргомижськиil при-

кн») .

капели

до

сатири

простих

ляючи

тому

бандуру, нині впевнено беруть на басах і приструнках повні акор­

дарівна»,

доходить

симпатією і повагою зображує

дисципліни ...

творчої

іде .

традиції,

сЧервяк» і ституляриыA советник»). Композитор З щирою

Такі бандуристи, як подружжя Віра і Володимир Трикози, Михайло Войченко, ЄвфРОСИНіЯ Пінчук та Олена Колесник,

е взірцем

що

політичної

менту, але з Валентиною приЙш· лось розстатись.

госпі». Недалеко другий стенд - зразки найбільш поширених бур'янів. Поруч ви можете ознаАомитись з видами добрив, з тим, як вони впливають на Р03ВИ'І'ок зернових, з хімічним складом рослин.

але

опера

«Русалка»,

п'єса

козачок»

не здІйснена

сУкраїизадумана,

опера

с Пол-

тава». Твори го

бов'ю

С. Даргомижсько-

трудящих

ківщини, зику,

палкою

нашої

лю­

Бать­

всІх, хто цінить му­

пройняту

чуттям,

цент'·

О.

користуються

глибоким

передовою

по­

думкою.

Надію Солодку, Надію Сом, Мико­ рі заспівує І. Вознюк. І. КОМАРОВА. лу ltорнійка і, звичайно, про Фото В. Дяченка . бригадира виробничої бригади • • Анатолія Оксюту. ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДRЧІ ... Багато нового вніс в наше 17 СІЧНЯ 16 СІЧНЯ ЖИ'l'l'я закон «Про Зllіцнєния Субота: 19.00 останні ВІСТІ зв'язку школи з ЖИТТЯІІ і про П'ятниця: 19.00 остаииі віс­ (Москва); 19.20 передача ті (Москва); 19.20 передача ,цJIьший розвиток систеМИ васНашіil партІї спасибі»; 19.40 для дітеll; 19.35 назустріч ХХІ родноі освіти в СРСР». з'їзду КПРС. Передача СШ.ІІІІ­ назустріч ХХІ з'їзду КПРС. Пе· В. Ващенко, хом боротьби і перемOf'»; 20.35 редача сСторінки славного лfто­ викладач виробничого - концерт україиської радян~ ПИСУ»; 20.00 - концерт майстрі\!

навчання.

Адреса редакції:

ця фраза, І

одного

на гостра соцІальна спрямова-

інстру'

культур, що вирощуються у кол-

riлі.

сказав

І рактерну рису росІйської му­ зики. Не тільки в його опе. . рах, але І в романсах поміт,

що не

удобрити

кожне

правди», -

вІн

щоб

стала справжнІм девізом

під

її та провести сівбу.Треба досконало знати агротехніку. І тут на допомогу учням приходить кабінет виробничого навчання. Пройдемося по ньому та ближче познайомимось з його експонатами. Перш за все, вашу ува-

любовно виконують

Хочу

яку

сХочу,

виражав слово.

Середня школа, с. Требухів.

11

родно-демократичні

попавши

вати,

наше завдання. Стенди, табІдемо далі. Перед нами лиці та інші наочні посібни- плакати окремих агрегатів трак-

мови.

які ще здав'ttа становили ха- 11

очевидно,

Гній на ділянки учнівської бригади вивозить на причепі ди, поступово оволодівають нот­ Виступають. Ім колгоспний тракторист. Але неда­ ною грамотою . аплодують. Але... вле стільки ще леко той день, коли машину пове­ попереду роботи, творчих шуї дуть юні трактористи, які зараз кань, пов'язаних з вдачами і нев, вивчають теорію, закріплюючи її дачами . Приймаються до репер· на заняттях у тракторній БРlП'а­ туару більш складні музичні тво­ ри (<<Кантата про Леніна», «Бон­ ді, яку очолюв комуніст Ф. Лук'­

друзі

розмовної

І звук прямо

на з здібних бандуристок В. Сер-

пом, основними Аого галузями господарства. Проте й інакше не може бути. Адже більшість випускників школи залишиться працювати у колгоспі, і .,они повинні добре знати грунти своєї рідної артілі . Ось стенд «Сорти зернових

"0

ся на иародну пісню, на по-

дюк, ·

і дівчата готуються до весняної еівби. В цьому році вони ВЗJlJlИсь посіяти 30 гектарів кукурудзи, посадити 20 гектарів картоппі . Площа чимала. Значить і попрацювати слід добре. Справа ж не тільки в тому, щоб підготу-

ка6інеті відвеВсі ми дуже вдячні завідуюч&Му плодорозсадником колгоспу В. Рогачу за ДОпомогуvчнівській бригаАі, за зразки саджанців, які він підготував для кабінету. Хороший подарунок одержали і від правnіння колгоспу. Це муляжі сор'!ів яблук, груш, помідорів і баклажанів, моноліти грунтів ар-

до

Траплялись негативні явища і , творчостІ. і: іншого характеру. Наприклад, од- І Даргомижський поглибив на- I1

тора «ДТ-54» та деякі його час-

Значне місце в 1 деН0 садівництву.

мистецтва

І бутовиll романс, на інтонації

колективу».

тини в натурі. Поки що, правда, своїх трактористів не маємо.

гу . приверне КімнатнийпаРНИЧОК' «А щО в ньому?» заПИ'Jаєте ви. В цьому · парничку закладаєдосліди для розпізнавання злаків на схожість. Підігрівавться він електричним током. Устаткували підігрів самі учні. Взагалі, треба сказати, що руками учнів в кабінеті зроблено і багато іншого. Борис Сом, Галина МаксІОХ, Надія Сом та їх

наблнження

вва·

р у І..

площу,

іх

«Русалка».

сувора дИСципліна. Після кількох

як і у всіх колгоспників арТІЛІ Все, що розміщено в кабінеті, «Жовтень», гаряча пора. Юнаки тісно пов'язано з нашим колгос-

скажемо,

сп р а в а

НАВЧАННЯ

опері

Ставлячи перед собою завдання добитись максимального

для цього треба було подолати відстань понад зо кілометрів і після закінчення репетиції вночі їхати назад, щоб зранку не спізнитнся на роботу. За рік соого існуваиня банду­ рнсти дали 38 концертів. Іх СЛУ·

являвся на репетицію, хоч

в

Відвідування репетlщій капели П?6УДОВ~Ні на принципі добро-

ючих, які з'являлись, багатьом приходилось відмовляти , оскіль, ки виконавець·бандурист повинен сам гратн і співати. Так що одиих музичних здібностей малопотрібниА ще А голос. Нарешті явились люди, які вlдпові-

взяти здібиих людей? · Із баЖ:і- лину

,

11

слово своє стримав. Мало того, кілька місяців йому, як муляру. довелось працювати у селі Заво­ ричах. І ОТ. кожного разу, тричі на тиждень, він хвилина в хви­

віи

заАмає

гатив вітчизняну класику. Вlи І' створив У російськ:ій музицІ драматичний напрям, який І иаllбlльш повио виявився на- І

місяці були придба1lі (за ними прийшлося Чернігівську музичну частина костюмів. 3аголовне люди. Де

що

місць

«Я такой влю6ленны>>;; музика В. Мураделі, соліст - столяр Опанас Хоменко), пісні народів Союзу РСР та краін народної де-

Через 2 бандури їздити на фабрику) і лишалось

скажемо,

видних

ЧИСТОМу», музика П. Майбороди, І ки композитор доповнив! ізба-

- Хочу, - просто відповів безпідставних пропусків на черюнак. І хоч товариші почали бу­ гових зборах перед винуватцем ло підсміюватись (мовляв, «який ставиться питання: «ходити або з тебе бандурист?»), він рішуче не ходити». А був'ало й таке, ща заявив: - Скажіть куди, я прий- всі учасники одностайно ВИСЛОВі Вознюка

з

тор Олександр СергіАович І Даргомижськиіі. Під безпо- ! середнім впливом М. І. Глін-· і

права

бригади, ки

одне

В репертуарі капели - близь. ко зо творів. Тут і пісні радянських композиторів (<<Гей, у полі

лювались за те, щоб позбавитн

фазою

і'

11

на

початковою

І

видатний росіііськиА компози-

ду на репетицію. І до честі Іва·

вважати

І

(до 90-річчя з Аня смерті) ' І В історії російської МУЗИКІІ І

вимогливі глядачі

колективу.

на

го та Бориспільського, колгосп-

ники Рожнів, Пухівкн, Гоголева, ~

створення

КАБІНЕТ ВИРОБНИЧОГО В

Пермі нова

-

ри-можливо в деяких будинках ард Смоленський раніше зов' культури, клу6ах району будуть сім не тримали кобзи в руках, створюватись подібні самодіяль- але горіли бажанням оволодіти ні ансамблі, то чи не стане ЇМ нею. в пригоді наш досвід? .. .Ідучи якось по вулиці, я по· .. .Одного разу, десь у листопа· чув , як хтось приємно сокови­ ді 1957 року, мене запросили до І тим басом співав ·«Взяв би я райкому партії. При райспожив- бандуру» . Підходжу до хлопців. спілЦі, Іване Олексійовичу, ска· -ЗдрастуЙте.-Це хто співав?­ зали мені, вирішеио створити капе- питаю. Хлопці, сміючись, показа­ лу бандуристів. Оскільки ви має· ли на високого юнака.-Ось він, те відповідиий досвід і освіту, Іван. Ви,- звертаюсь до спі­

,-

с . Семиполки.

І

всім

мовитись. І справді, це ж незруч· виявилось, що навіть но писати про самих себе, тоб- · B~aCHY бандуру. Інші

Коли комсомольська органі-

І[ вогником. Кот створив у класі І гурток по вивченню сільсько­ І господарських машин. ЩоП'ят:

І

в,имогам

ського мистецтва. Один - Андрій Лип'явка -

зація

'І нувати його з комсомольськи~

I1

дали

стів артілі ім . Леніна.

! не дор'учення, і почав вико~

11

Коли редакція газеrи попросила мене написати про капелу банду. ристів, то Я спочатку хотів від-

І

І

очи­

інагадув:

ської

нал

музики;

і

фільм

кіножур­

мистецтв

України.

сКому­

Ре"актор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

иlст».

м. Броварн, КиівськоУ оБJJасті, вул. Киівська,

21.10 -

художній

J\\

lЗ8.

-----.:..-._-

р

аро.аР8Н8 раАОИJlА Ар)'каРИJl КиУlакоro оCSл.a8l0ro УnРUJIlв"" КУІІІІТУРА,

Зам. 262-4і50

,.

І

7 номер 1959 рік  
7 номер 1959 рік  

7 номер 1959 рік

Advertisement