Page 1

Проимрl всіх "раїн, 60наtJт~ся/

а

НЕДІЛЯ

21

20 СІЧНЯ

1952

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатів трудящих, Київської областІ

7

(806)

Ціна

15

коп.

TOpJНeCTBO nеНіНіЗМУ Двадцать вісім роКів тому, січня 1924 року, перестало битися серце геніального мис­ .пи теля , організатора і вождя біJIЬШОВИЦЬКО! партії, ТВОРІ(Я Радянської держави, вчителя і

21

єдність радянського суспільства, сталінська дружба народів, іІШ­ вотворнпtl радянськиП патріо­ тизм. Зміцніла і загартувалась випробувана в боях ве:шка пар­ тія Леніна - Сталіна, неЗJIам вою

вождя трудящих

Під прапором Леніна, під ПРОВОЩ~l това.рпша Сталіна

~волення

РЮЄ прп роду ,спо­

і

,

народу,

тично! революціІ письменності, -.пе~гинською, татською, кабар­

нз,­

ленінському

вірменською,

естонською

видаються

разів перевидавалися окремі твори В.

І.

Леніна.

3.ШІСИ{ВХ

наро­

БІльшовицькоl партїl і великого творця першої в світі радянсь­

дів, прп Ух ве­ І{Ої ~ержави В. І. Леніна. личtзній допо­ Виходом у світ тридцять четвертого і тридцять п' ятого мозі, щасливим томів завершено видання Творів В. І. Леніна украlнською мо­ і радіснпи ста­

ШJlЯХу,вона живе

в перемозі ве.nи­ кого китайсь­ народу, в

націо-

ло

ЖJIТТЯ

укра-

вою. Переклад ~ четвертого видання здійснений У краІнськии Філіалом Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВІtП(б).

ІНСЬІ\ОГО народу. До роботи по виданню Творів В. І. Леніна українською мовою

нально- визволь­

ІІа небувалу височіПL піДШІЛась 110ГО економіка, Р,оз ц nіла с~цjа.лі:

ної боротьби на­ роду В'єтнаму, в мужній 60'Ротьбі корейсь­ в , ." :

зростанні революційного руху світі.

.патиською,

Леніна. Тепер закінчені видання Творів В.І. Леніна УItраІнською, біJIОРУСЬКОЮ і латиською мовами.

українською мовою

PO~HoI демокра­ тії, що йдуть по

народу,

руднпках,

Під великим і вепереможнии Державне видавництво політичної літератури УРСР випус­ прапором лені­ нізму в 6ратер­ тило в світ У перекладі на українську кову тридцять четвер­ cы\ti ci~{'ї ра- т~й і тридцять п'ятий томи Творів геніального організатора

мільйонів трудя­

кого

шахтах

Закінчено видання Творів В. І. Леніна

який будує ко­ мунізи, в niJIax

успіхах

. Великого поширення в нашій краІні набрали праці KJIa-

литовською, руджує гігантсь­ Твори В. І. І\і гідроелектро­ російською, стаllції і зро­ Багато шувальні систе­ ми на Волзі і Дону, на Дніпрі і Аму-Дар'ї,ство­ РЮЮЧІІ матері­ ально - технічну базу комунізму.

живе в героlч­ них ділах радин­

КОГО

Видання в СРСР Творів В. І. Леніна за 1917-1951 роки

дах і лаборато­ динською, адигейською, хакаською, тувінською та іншими. ріях, на полях радгоспів і кол­ Одинадцятьма мовами-росіlською, украІнською, білорусь­ гос пів, перетво­ кою, у~бецькою, казахською, грузинською, азербайджанською,

тру дя­

краін

у

наукових закла­

ку. Справа Леніна живе і перемагає. Вона

щих

років

~, 222.360 тисяч примірників досяг тираж творів В.І. Леніна. Ного ген~аЛЬНі праці. виходять 78 мовами, У тому ЧИСJIі мова­ у ии народІВ СРСР, ЯКІ не мали до Великої Жовтневоl соціаліс­

дах,

еького

радянськиіі парод, патхнениf1 СИКІВ маркси~му-леIlінізму. За даними Всесоюзної кнпжкової величною сталіПСLКОЮ програ­ палати, за роки радянської ВJади твори К. Маркса, Ф. Енгельса, мою будівнпцтва комунізму, В. І .. Лені~а, Й. В. Сталіна видані тиражеи 889 мільйонів самовіддано працю(; eKpi~Ь-Ha ПРИМІРНИКІВ. фJ.бриках і заво­

всього світу Володимира Іллі­ ча Леніна. Все своє жит­ тя віддав великиЙ Ленін справі бо­ ротьби за ВП­ щих від ярма капіта.лу, за перемогу соціаліз-

28

3 дня смерТІ ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА

р.

N!

січня минає

в

усьому стала єдність

її

рядів, не роз- мою

були за.lучені найбільш підготов.пені в марксистському відно­ шенні кадри, мовознавці-перекладачі, кращі сили видавництв і друкарень. Усі томи нового виjtання любовно ОфОРМ.ІІені і доб­ ре поліграфі,но виконані ко.пективами найбільших на УкраІні

сти~на ~И1сто~ 1 Київської КНИЖКОВО-ЖУРНaJIЬНОі фабрики і харківської фабри­ HaЦIOHa~.ЬHa фор- ки ім. Фрунзе.

І\ультура

укрюнського

РИВНИЙ її зв'язок з маса~ш народу. ВікаИl1 роз'єднані землі І

Після смерті Леніна бойовий трудящих, які сповнені безмеж- України возз'єдпано в єдиній дерленінський прапор високо під­ ної любові і довір'я до більшо- Українській РадянськіЙ жаві. няв і поніс вперед геніальниП ВПЦЬІ\ОЇ партії. продовжувач справи Леніна Осіненниft прапором Леніна, під У країнськпfi парод свято збе-

Видання творів В. І. Леніна украlнською ковою-велика

подія в ідейному житті RП(б) України і всіх трудящих респуб­ ліки) новий крок вперед у пропаганді безсмертних ідей леніні~му, в справі комуністичного виховання радянських людей. Партійні ~ргаНіза.ціІ Радянськоl УкраІни діста.ли. ще ширші великий Сталін. Він згуртував керівництвом великого Сталіна ріга6 заповіт пеЛІШОГО деніна мо.жливосТl для бl.nЬ~ОВИЦЬКОГО загарт~ваиня K~дpIB! вих.овання під .пенінським прапором МО­ радянськип народ віДСТОЛЕ честь, про те, що тільки «Прп єдипitl ВСІХ тру~ящих в ~YCI ПРО.llетарського lНтернаЦlOна~ISМУ І друж­ rутню партію більшовиків, весь свОбоду і неза.lежність своєї дії пролетарів nеЛІІКОРУСЬКИХ і би наРОДІВ, в ДУСІ животворного радянського патрІОТИЗМУ. радянський народ і світовий Батьківщини в жорстокin nitiHi комуністичний рух. 10вариш проти німецького фашизму і Сталін да.пі розвинув ленінсь­ японського імперіалізму. ІсТОке В'Іення, ~багатив його но­ ричпа перемога Радянського вим історичнии досвідом, ге­ Союзу у Великій Вітчизняніtt віа.в:ьно перетворив у життя BitlHi відкрила шлях до вільно.пенівські заnовітп. го ft Щасливого життя народам

українських Bi.1ыI~a,' YK~aїHa Вихід у світ Творів В. І. Леніна українською мовою дає м~.жnива,. ?ез~ таКОl CДHOCТl про можливість па.ртіЙним кадрам, інте.пігенції; всім трудящим рес­ He~ не М?ЖС UYTJ~. ~ МОВИ». В публіки ще глибше ВИВ1fИТИ рідною МОВОЮ всі геніальні твори

змщненш ве.ЛИКОl!

пепоруш- В. І. Леніна.

-НОІ дружби ІЗ СВОІМ старшим Великою подією в житті партійних організацій, всього братом великим росitiським на­ родом і 3 усіма народа}lИ на­ украlнського народу є видання украlнською ковою тринадцяти

Під проводом товариша Сталі па, ряду країIl Європи і A~iї. IIe~Mip- шої РаДЯlІСLI{ОЇ Батьківщини іАУЧИ по леніНСLКОМУ шляху, но ви ріс і зміцнів табір ми- він баЧІІТЬ заПОРУІЧ свого віль­ радянський народ добився все­ ру і демократії, очо.пованиЙ НОГО розвптку і процвітання.

томів Творів Іі. В. Сталіна.

Вив,ення геніальних Творів В. J. Леніна і п. В.Сталіна

підіграє найважливішу роль у пропаганді марксистсько-ленін­ світньоіСТОРИЧНIІХ успіхів У бу­ РаДШІСЬКИ~1 Союзом, Яlшtt ве.де Виконуючи заповіти великого ськоІ теорії, в піднесенні всієї ідеологі,ноl роботи, в підви­ nівництві соціалізму. В небува­ послідовну і паполсгЛІІВУ 60- Леніна, під І~('ріВІІПЦТВОМ щенні політичної свідомості народних кас. ло короткі строки наша Радян­ ротьбу проти amePlkaho-англіfi- бі.:ІЬШОВПЦЬКОї партії, під муд­ ська

Батьківщина

перетвори- ських

.Іась у МОГУТНЮ індустріально­ КОЛГОСПНУ соціалістичну держа­ ву. Розгорнулись такі рушійні СИJlИ) як морально - політична

НАРОДНА

паліїn вitlни. Наша РlJИ ПРОВОДОМ геніального про­ Робітники, трудівники соціалістичного сільського госпо­ Радянська Батьківщина G світо- ДОВіКувача безсмертної справи дарства та інтелігенціЯ Радянськоl У кра!ни, як і весь радянчем і надією всього прогре- ~Іеніпа-товарцша Сталіна ра­ ський народ, у геніальних працях В. І. Леніна і Й.В. Сталіна сивного

людства,

ОПJlОТОМ

миру в усьому світі.

непохитним дянськиіі народ впевнено

п ІС Н Я

йде черпають величезне натхнення, озброюються Г.llибокими знан­ вперед, до пере~IОГП комуніЮIУ. НЯНІ! карксистсько-ленінськоІ науки про закони розвитку сус­ пільства, про перемогу комунізму в нашій країні.

Твори В. І. Леніна і Й. В. Сталіна,

Стоїть дуб зелений Сто,ть Ауб 88118НИИ, Шумить вІн гіллями,

ОА, там два сокаl1И Стиха промовляли. А цих соколоиьків Та всІ добре Інають: Перwиіі оокlл -ЛенІн, Др,rиil c,kill-СТ811Iн. П.рwиR со_ІІІ-ЛенІн,

Др,r... COKln-СТlnIН.

А навколо иих же ЗВИІІИСЬ соколята.

Першому соколу

ПрнАWIІОСЬ помирати,

Та й до свого друга Віи став промовляти:

-Соколе мій милий, МенІ вже не жити, ТоБІ доручаю

Справ, заверwитиl

видані JкраlНСЬКОЮ

ІОВОЮ, стали надбанням мі.lьЙонів трудящих респуБJIіки.

ІДРУГИЙ соколонько До нього промовив:

-Клянемось тобі мн,

Не Івернем І дороги!

у краІнський філіал Інституту Маркса- Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б) ~акінqив перек.пад Ів ОХ томів «Капіталу» Карла Маркса і працює тепер над перекладом

третього

тома.

І тепер вся молодь

у краlнською мовою видано перший том і знаходиться у вироб­ ництві другий том вибраних творів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. Видається «Листування К. MapKC~ і Ф. Енгельса s

Весело співає,

російськими ПОJIіrи,ними діячами).

Про сокола Сталіиа Та и пісні скпадав.

(РАТАУ).


СТА

2 любіть, побут,

"Пам'ятайте,

нову

1

А

ОВ

R

культуру

Е

Ц

.U··

парТI~НОI

ге­ Особлпвого значення в певід соціалізму редове JЮДСТВО відзначають сьо­ ніа.1ыly програму І\О~lуністич- ріод переходу годні двадцять восьуі роковп­ 1І0ГО б\rдіВНІІllтва. НаПг.1uбшою до комунізму набуває комуніснп 3 дня сяерті ВОДОДИМUР~ вірою в СII.1П· РіЦЯlІСЬІ\ОГО на­ тпчне виховаНIІЯ трудящих. Ілліча Леніна, творця більшо­ роду проfiшпі історичні слова Комунізм не може бути побудощо вапий без повного ПОJ:олання ВИЦЬІ\QЇ партії і РJ.ДШІСЬКОї дер­ това РІІша Сталіна про те, у о;щitt переЖІІТl\ів капіталізму в св іжави, веЛІІКОГО вож;щ труд.н­ пnБУllувати КО~lуніз~{

країні ніЛІ\ОМ ИОjJ\ЛІІВО, особ­ домості людеfi. Будівництво JШВО в такіІ! країні, як Радян­ нового суспі.:Іьства вимагас Безсиертна заслуга деніна в ський Сою~. комуністичного ставлення

щих усіх країн.

про реВОЛЮllitlпу паРТlIО POUlТ­ ничого класу і створпв велuку

За

• ...

оргаНІзаЦІІ

Первинні партiflні організації, зазначено в Статуті ВКІІ(б), -основа партії. Вопп повинні пращоватп за ПРОДРlаПllМ планом. Для більшості первшшпх партіі1 НПХ організацій, як ТО по-

До чого призво:щть відсутність плану НilОЧНО показали звітно-впборні збори в партор­ ганізації І\олгоепу ім. Будьонного, с. ~IOI\peЦb. llаР'іійні збо­ ри скликалися від ВІІпадку до ви падку і як слід не готува­

ти стало законом. У I\ОilШОМУ з них, як прави.'lО, передбачені осповні заходи, які Ішмічає парторганізація. Візьмемо, для прикладу, план

ціаліСІичне змаГdННЯ серед колгоспників не бу ло розгорнуте. Правильно зробпли комуністи, що більше не обради т. ЛИХва.­

пу «Більшовик», с. Рожни, на січень. У ньому передбачено провести закриті і відкриті партійні збори, два засідання бюро, 4 заняття гуртка партійної освіти, 3 лекції, 2 семіна-

організації т. Кисіля .М. 30бов'язали щомісяця пре.дставля ти на затвердження партійних зборів П.1аН роботи.

РЯ секретарем

парторганізації,

роботи парторганізації колгос- а новообраного секретаря парт­

Небагато користі і від тако­ до праці, піклування про го плану роботи, який скла­ Бі.1ьшовицька партія і Ра­ охорону і збагачення соціари агітаторів, бесіди по брига. дений поспіхом, непродумано. дянська дepiI~aBa планомірно й

у гігантському масштабі чво~raтеріальну ОСlIОВУ :рення більшовпцької парТІЇ ра- 1НОlOТЬ

паРlію більшовиків.

року

ка5али зпітпо - виборні збори, лпся, !tfaсово-політична робота щомісяця складати план робо- бу ла па НІІЗЬІ{ОМУ рівні, со­

пе­ вчення деніна, накреслпв

тому, що він розробив. учеІ!~Я

1952

План роботи первинної

вождя.

ЛЕНІНІЗМ-НАШ ПРАПОР У БОРОТЬБІ ЗА КОМУНІЗМ Радянсьтшfi парод і все

січня

ПАРТlfiНЕ ЖИТТЯ

Ілліча,

нашого

20

по

-

нашого Іллічу. Ніколи не відмовляйтесь від малого в роботі, бо 3 Боріться і перемагайте малого будується велике,-В ворогів, внутрішніх і З0В­ цьому один 3 важливих за­ нішніх,-по Іллічу. повітів Ілліча". й. СТАЛІН. Будуйте нове життя, новий

вивчайте вчителя,

Ь

. ство­

лістпчної власності. Чим ви- дах, КО~lсоиольські збори, за- А такі планп, на жаль, часто ще

буде сві'"'{омість

радянсь- сідання радп громадських пра- складав минулого року секре­

І\ИХ ЛЮ;Іеtt, ТШІ швидше буде цівниць, редколегії щоденноl тар lIарторганізації колгоспу І{ЮI~їlізму ,організують нове мо­ зом з дені нии боровся товариш наш рух до І\ОМУІІЇЗМУ. Ідеї стінгазети. Передбачено в пла- ім. nагановича, с. Рудня, Т. гутнс піднесепня всіх галузей Сталін. У тіснШ співдружбі ленінізму С-.Jушать могутньою ні партittноl організації також Іванов П. В них здебі.1ЬШОГО

парo,lНОГО ГОСlІО;Іарства. На па­ Jеніп і Сталін впховалп і за­ шuх очах ВlIнпкarоть нові ~lic­ зброєю комуністичного вихо- проведення бригадних і ~агаль- тільки перед?ач~.JlОСЯ, ~ол~ гартувалп партію більшовиків та, заВОдll і фабрпки, перстпо­ вання трудящих у дусі радян- ноколгосшшх зборів, присвяче-І пров~сти паРТІfiНl збори, 1 ДНІ

у боротьбі ~a справу робі:.~п­ чого класу І перетворилп

ського патріотизму, дружби на- них розгортанню соціалістич- паРТl~ноrо на.вчан.ня. Що ж родів і інтернаціоналізму. ного ~MaгaHHn за успішне до ВСІХ шших ВИДІВ парТlЙНО-

РIOGТLСЯ прпрода.

11 В

Втілюється в іІ\ІІТТЯ ве.1ИЮІЙ ТоваРІІШ Ста.lін вчить: виконання взятих зобов'язань політичної роботи, то ВОПИ не лепіПСЬКІІЇ1 заповіт про те, світі. «Пам 'ятаtiте , любіть, вивчайте на 1952 рік. І це цілком вірно. передба~али.~я в п~ана.: робо­ що J\омунізм - це Ра;lЯнська Iл.'Ііча, нашого вчителя, вашого В плані роботи партійної ор- ти паРТlЙНОІ оргаНlзаЦll 1 лк" Велич ЛеніIlа,вка~ус товарпш влtl:rа П.1IОС елсктрuфіl\ація ВОЖДЯ». ганізації ~пачне місце повинні що проводилися, то лише в СтаJіи, ПО.:шгає в TO~IY, всіІ;Ї країнп. На ВО.;Ізі, Дону, посісти питання виробни~ої ро- 3B'~5KY З якою-небудь ПО~ітичЩО він, СТВОРИВШИ Республіку Дніпрі і .\My-~ap'ї c~opy,"{:

наfiреволюцifiнішу

партію

В

Рад, тим Сампя ПОІ\азав на ді­

жуються

веЛІІКl

сталшсьКl

Двадцять вісім років, щО МІІ- боти, розгортання соціалістич- но-гос~одарською кампанн;ю.

нули після c~epTi В. І. Леніна, ного ~магання, поширення досНеВІРНО '1'аКОil\ буде, ~КЩО насичені ПО,lіяии BceCBiTH.ь~ic- віду передовиків. п~реО.БТяжити .план наДМІР.ВОЮ

І\О~lунізму - llаfiкруплі nрпгноблеНІВI масам УСI.ого Gу;"{ови світу, що надія 1[(1 визволення ніші в світі гі,lротехні чні спо­ руди. Нові е.аектростанції да­

ториrшого знаЧ~НІІЯ .. ЛешНlЗМ

вічне, що царство праці мож­

людеll на BClfi земНІЙ КУЛІ. Со- відповідає за проведення того ниВ актив, якиfi згуртований

не втрачепа, що напування ІІО­

Дуже важливо, щоб у плані КІЛЬКістю заСІДань.

ПаРТІйна

визначено день, організація по~пнна дбати .за ва ТШ,ІУТЬ щороку дваДIlЯТЬ два став . прапоро~ 1 К~РІВНИЦТВОИ було точно міщиків і капіталістів недовго3 ПО.10ВlIНОЮ мі.1ЬНРДа. ItiJOBaT- до ДІї ДJЯ ~IІЛьfiон~в пр~стих І ГОДИНУ, місце і хто конкретно те, щоб КОМУНІсти, бе~паРТlft­ на створити ЗУСИДЛЯМІІ

саМІІХ

ТРУДЯЩUХ.

ГОJШІ

дешевої

Розширення

електроенергії.

зрошуваних

і llїалістпчні перетворенн~ в ~paї- чи іншого міРОПРИGмства. Тіль- навколо неї, мали

обводнюпаних пдощ Д~СТh мож­

якнаfiбіль­ нах народної демокраТІЇ, ІСТО- ки прп цій умові можна забез- ше часу для підвпщення сво­

Газом ~ .lеніНІІИ створював лпвість додатково Вllроб.lНТІI на ричпа перемога великого ки- печити узгодженість в часі ро- го ідейного і культурного рів· і зміцнював ра;:rянсыty держа­ ріК 3 мі:rьfiопп ТОШІ бавовни­ таІіСІ.кого народу, успіхи впз- боти партійної, комсомольської ня, для проведения масово-по .. ву товарпш Ста.:Іін. .Іені.1I і СПРIlЮ, півмільярда пудів шне­ вольного руху колоніальнпх і та інших громадськпх органі- ліТИЧНОJ роботи серед трудящих. Сталін запалили сrрпя робlТІШ- ппці, зо ~lільtlОIlів пудів рпсу за.1еЖllИХ народів, героїчна бо- зацift в колгоспі, селі, налаВ. Кривоwпик, ків і ССJШІ усього світу над.ісю і G ~li.lI.fiolliB тонн Щ'І\РОПОГО ротьба волелюбного корейсько- годити контроль ВІІконання назаВ.Відділом партійних. профва ВПЗВО.1ешlЯ. ЦИМ. і понс­ бурш\у. Поголів'я веЛІШОЇ ро-

i~leIla гатої хулобu в Леніна і Сталіна стаЛІІ найлю- збі.1ЬШІІТЬСЯ на бпміШІІМИ іиенами tepe;~ трудя­ :Іів і ОВСЦh-ІШ

нюється

Tofi

факт,

що

щих мас.

Після смерті

N.

І.

pattouax 2 !t1i'nbfioHlI го­ 9 мільйонів. цих

го народу

проти

американсь- міqених

партifiною

організа-

ких інтервентів свідчать про те, цісю міроприємств.

організацій райкому КП(б)У.

що ленінізм живе і перемагає. Мільfiони прихильпиків

ии­

lIоБУJ:ова комуністичного сус- ру гаряче схвалюють миролюбЛеніна пільства може БУТll Доснгнута ну політику створеної Левінии

Пропаганда стахановських методів праці

вчення Леніна неустанно роз­ Ш.lНХОМ творчої праці і бороть- і СталіПШd Рd,:щнськоі держаНа трибуні-комуніст, один виває й вті.1ЮG в жпття fioro бп мільйонів. Іtомунізм почи- ви. Наша країна очолює МО­ 3 найкращих стахановців на­ вірниfi соратник і друг, наш пається там, ука5ував Ленін, rYTHifi демократичниї1, антиім· шого деревообробного комбіна­ велпкий вождь і ВЧІІтель le з'являється самовіддане пік- періаліСТПЧНИfi табір. В РаДНІІ­ ту Петро Андрifiович Шевчен­ робіТНИКіВ товариш Сталін. Викопуючи запо лування рядових ко. Він докладно розповідає віти .lеніпа, товариш Сталін ІІІЮ збіJьшеНІІЯ ПРО;ХУlіпшності СЬІсому Союзі передове людство присутнім - понад 130 робіт­ бачпть втілевнл ленінсько розробив геніалыlfi ПЛ(1Н по­ праці, про охорону кожного сталінськпх пршщипів миру і никам-про свої методи роботи на шипорізному верстаті. будови соціалізиу R нашііі краї­ пуда хліба, вугілля, заліза дружби між народаии всієї земні і очолив боротьбу раlЯПСЬ­ -В нашому ділі,-ГОВОРИТЬ кого паро;ху за його здitlснеНШІ. 3авдякп СОllіа.1істпчнitt індуст­

ріалізації зації

країнп і ІіолеКТІІві-

сі.1ЬСЬКОГО

господарства

РаДЯНСЬІ\ПЙ Союз став могут­ ньою соціалістпчпою державою,

нездоланним ОПЛОТО~І боротьбu tрудящпх усього світу за свос

ІІіЗ~IУ. Соціа.1іс ПІЧIIllfi лад під- праrІОРО~ денша,

.

няв па пеuувалу ВПСОЧШЬ прос-

пільного

fi

державного

суе-

ладу,

Такі лекції

стахановців

бітники з задоволенням відвіду­

радянський

.

'- б.

.

маси. Проfiняті беЗ}lежноІО ЛІО- Сталін-це деніп сьогодні. 3

бов'ю і довір'ям до біЛЬШОВІІЦЬ-

су виконаний на 125,5, по ва­ і більше ловій продукціі - на 107,9 про­ цента. Невпинно ~ростають ла.. ви стахановців, що систематич­ Товариші, що зібралися, за­ дали т. llІевченку значну кіль­ но перевиконують виробничі

норму на І.1ЬШ?ВИЮВ, Ha~K~Сталша. В СтаЛІНІ, процентів.

впевневіетю дивляться

радян­

180-200

кість практичних запитань; 9 чоловік, в тому числі it диреІ{·

норми.

п. Кучер, секретар парторган~ацП деревообробного

комбінату.

Редактор

с. ПОfРЕ&IНСЬkиА.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Кіроаа

014014

у

пас провадяться, з ініціативи партійної і професіЙНОІ організа­ цій, ЩОТИЖIIЛ у вівторок. Ро­

парод ЩІЛЬНО згуртованпй нав- но, і Я систематично впконую

кої партії, до товарпша CTaJiHa, тор комбінату т. МаЗНИ'lенко П., міць ~броfiнпх СlIЛ СРСР, муд.- радянські люди успішно ВІІКО- ські ЛЮ1И в своє прекраспе май­ виступи.ци В обrоворенні лекСталін веде рість поліТІІКП більшовицької Ha.lll піС.1ЯВО(jШІУ п'ятирічку fi бутнє. Товарпш ції стахановця. У наступні дні партН. шші добиваються НОВПХ і но- партію, весь радлнський народ не раз можна бу ло бачити, ЯК до повної перемоги комунізму. окремі робітники підходили до Ее.'Іикиfi зодчий І\О~lунізму впх успіхів У дальшому русі І. Собко. т. Шевченка і бсзпосеред·ньо товариш Сталін, розвпваЮЧІІ впере;І, до КО~lунізму.

БИ

3

:Іенінізуу

::І Ю,l ШІ v - труд.івнш\а залу- коло партв f Великій Вітчизняній війні . J 'ЛО товариша l'аДЛНСЬІ\ОГО варо;ху проти ні­ ту 'ШВ до активної історичної твормецько-фашиеТСЬКІІХ загарбнп- чості багаТО~lі.JlьПопні пародні наtlбільшifi людині сучасності, втілена воля і MYJ:picTb Леніна. ків особлпво яскраво ВІ1ЯВІІ.111СЯ життєва сила раlЯНСЬКОГО

біля верстата знайомилися його методом роботи.

ють «стахановські вівторки», де діляться досвідом своєї ро­ Jlіать CYCllї.3bCTBY. т. llІевчеllКО, - дуже важливо, боти. Часто 3 таких питань неСТРІІМНО приваблює під пращоб робоче місце завждп у те­ виступає інженер комбінату Соціа.1істичне змагаJ~ЮІ, яке пори комуністичної партії всіх бе було в порядку, щоб пот- т. Малахов Віктор Федорович. ОХОПП.10 всю нашу крашу, пов- І чесних люде П, хто живе своею рібний інструмент мав свое Про результатп організованоl r не приюшдів мас.ового. Tp1 no- працею, ХТО не хоче тягти яр­ постійне місце і був як слід пропаганди стахановських ме­ вого геруїз.му робlТІIПІ~Ш! KO~- ко капіта.:Іістuчного рабства. підготовлений. З того часу, як тодів роботи свідчать виробничі ГОСІІІШКlВ І ра,"{ЯНСЬКОl lНтеЛІ. . почав так робити, у мене ні наС.1іДКІІ. Виробничпй план ми­ гепції в і~I'Я персмоги комуБорючись І. перемагаючи Ш;!: одна хвилина не пропадає мар­ нулого року по розпиловці лі·

і інших прО::tуктів, які Ішле- лі. Ве.'ІІша прап,:щ,

,.

визволення.

спілкових і комсомольських

Броварська районна друкария Київського обласиого управління в справах ПОJlіграфlї та видавництва

3ам.

84-2880

7 номер 1952 рік  

7 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you