Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕС2Ц

ВА СТУП ДОБЛЕСНОї ЧЕрвоноl АРМІї про­

7(77)

.ні,

ДОВЖУЄТЬСЯ. Війська І-го Білоруського фронту ВТОРГЛИСЯ в межі німецької Померзнії і зq,О6М ОВQ.;'Іоділи містами

ЧЕТВЕР

І лютого

шr~НЛАНf{Е, ЛУКАТЦ

1945 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО~РАЙКОМУ КП(б)У ТА

КРЕИТU,

ВОЛЬДЕНБЕРГ,

ДРІ3ЕН та рядом інших. ІІередові чаСТИНl1 фронту перебувають в 150 кілометрів від БЕРЛІНА.

5 "КіїіііОПіїііі·~_....;С;;Л.;.;А Н А ЧЕРВ0 НІЙ АРМІЇ! РАЙРАДИ ДЕПУТАТІН тру ДЯ ЩИХ, киї ВС;.;Ь~R;.;О;.;.Ї.;О;;.;Б;.Л;А~С~ТР1_~~ ..і_на_lіїііі

rолова колгоспу

в Диt Віт"ИЗнВиоt вlltНИ кlичУютЬ

Втрати противника і трофеї вІйськ ~-ro, 2·го, І-го Білорус ьких, І-го І j-ro Українських фронтІв З3 час

перечищатИ, пе·

б)'ТИ керівником колгоспу. реВоДИТЬС8 наготіВЛИ мІсвиконувати всі ті заВАанив, цевих

добрив,

б

.. наступальних

наВ'lаються

01з

lJ:

3

12

по

24

сІчня

1945

року

ВІиська 3Го Білоруського ТИМИ понад 70000, .1JiTaKiR -І йовоТ технІки і ЛЮД8Х станов-

що вимагав теперіШніЙ ЧаС. колгоспнІ кадри і успішно фронт\', під ~омяндуванням З8, танків І самохідних гар- ЛаТЬ: По.1l0неними і вбитими випраВА()вуВаrи високе АО- провадяться Інші робоТи генерала 8РМІІ ЧЕРНЯХОВ maT-562, гармат-1463, мі- -101900" ~iTaKiB-98. танків вір'Я, яке ВИЯвИЛИ КолгоспПриклади ОрГаніаат()рсь· СЬКОГО. аа чао наотупаль· нометів-684, кулеуетів- 1 самохІдних гарМат -787

ники і ОДноГ!а30dО

з

ТиМ ких ЗДібностей в кеРіВНИЦ' них боІв-:з 14 по :.'4 сІчня 2872, аВТОМаШИR-25~~.

зуМіТИ їх мобілІзувати На ус- ТВі господарств?м подаю.ТЬ І завдали f1РОТИВl!икояі ТаКИХ

Війська І-го Білоруського

гармаТ-2546, мінометІв ~ 3420, кулемеТів-6100, авто­

nfшне викон'!нна всіх СілЬ голови КоЛГоСпlВ: ГОГОЛІВ- і втрат у ЖИвІЙ СИлі та ФРОІІТУ, пІд КОМаВДvваНfI.ям МаШИII-21750. ськогосподарсы<хx рQбіТ І ського ім МОЛОТОВа Федір теХНіЦі: Мвршала РаАР.НСЬКОГО CoIVВІйсЬка 4·го УкраІнського РіЗних поліТИ1И И Х кампавlIl ЛР.онтіввич qупринка, Ве-. Знищено: лf!аКlв-183, тав- зу ЖУКОВА, за час насТу' фронту,оlА комавд ванням

-величезної і ві.l.ПОВ!А8ЛЬНОУ лИ1<одимерського 82 а П·.-· кІв f самохlДНИХ гармат- пальних БОЇ8 з 14 По 24 Генерала f.рмії ПЕТРОВА. ВаГИ спраВI\ Отже, як буде тврlЧКз 8 Володимир Петро-І-понад 700, гарц&т - 710, січня, завДЛлИ противникові за час наступальних (j(r,,-

справлятися ГОЛОR& J(ОЛгОС- вич 3абережниЙ. Своєю на·

пу з циМи заRданнями- в значній Мірі буде аалежати авторитет ЙОГО сереА кОЛгоспників. Голова колгоспу, Як керівниК, повинен ГЛибоко ВниКати в усі гаЛУЗі свог()

полегливою працею т. Т. Чупринка та 3абереЖRИЙ Завnювали собі авторитет і повагу, рад.ятьс и 8 ко,пгосПRиКаМИ .JlІС краще Jиконати те. чи ІНше заВАаниЯ, а вІД ЦЬОГо вся робота в RОЛrocnax іде 3лагоджево 1

господарства, знатSi tJ.еТRЛЬ ВО, Bltf\ провадиться робота дружно.

MiHOMcTiB-480, кулеметів- таких Атрат у живІй силі і з 15 По 24 січня - завдали 1 9~0, авт?маШИIІ - 2.500, технlоl. І ПDОТи~нИкові takR-, БТР, l' тракторІв 1 ТяГачів - 270. 3нищено: літаків 123 У живіЙ силІ f техніці зflи­ Противник ВТратив ТіЛЬКИ танкІв t самохіАНИХ гармаТ І щено: танкІв і сам .хlДних в6ИТІІМИ ~OHa~ 60.0nО coJf.. -понаА 400, га~uаТ-П()Н і4 г;'рмат-68, гapM~T - З(JО, датІв І ()PlЦ~PIB 70n, мінометів-950, кулеме- "'ihomeTiB-200, кулеметіВ3а цеи же чао вІАськз тів-2.900, броаетран('ПОР- 800. бронетра'lспорте{)lв 80, Фрон!у ЗаХОПИлИ трофеf: терів-320.авто\'!ашltн-5500 автомашин - 160 Против. ЛІтаКlв-30, таНКіВ та СаМО

ПроТивник

хіА8И Х ГРР\,Іат-88 гармат379. MihometlB-222, кулеме т18-2 532. гвинТІ впк і авто· мчтІв--8 500, метальних апаpaTi'~-99, рацlсстаиц і Й-l1, автомаШИН-522, веJJосИпеДі!!-2.478. складів з бовпрв

вбитиМИ попад 80.000 СоЛ- П'1?а t 20 ООО СОЛдатів і ефідатів і офіЦерів. цe~lB. За ЦеЙ же чае ВіЙСька За цей же ЧаС війСЬК& фронту 3ЗХОlИЛИ трофеї: фронту захопили ТРQфеі: літаків-120, танкІв і Са\!о- Танків і caMoxlд~",x гарм.іТ хідних гармаТ-ЗБО, Г2рм!\,т --40 гармаТ-382. MЇlluME'TiB -145:2. мІн' МеТів -1300 ку-,-130, R)-м"метіn-875, бро.

ВГРIiТИВ

сьогоавl, ЩО ПоВинНо РО()И тись\автра, Передбі!чати напереД. ~loГO увагу ПОВИН на заЙмати кожна дрlt'ничка, Щ) міШаЄ в ЗміЦненні колгоспног<, Г,СподарСТ98 Але одноразова ГОJlова ар

Д 'бре такnж працюють і ряд інших товаРИШіВ голо· вама КОЛГоСПіВ Але поряд КР;ЗЩИх 6 й такі к~рlвники артілей, що На ПРОТяЗІ три~алого періоду своєї роботи Не I:!ИПР!l.ВДс>ВУЮТЬ того до- пасаМИ,СПОРяДЖеввам і про· леметів-8000,

тілІ повинен

вlр'Я, яке виявили дО

приrлухати('я

Дu голuсу коЛГ'JСПНf1кlв, ра Д!JТИ('Ь З Н\>ІМИ, яІС І<р~щ" ви· рішити Ту, чи іншу СПр'lву. Керlвник арrlлі. що СаМ ви рішує С'lрави Часто пОМИлЯ €TbC!I І RUкЛИКа6 Не1аДnВолення сере1 КОЛГОСПНИ~іВ до себе

КОЛГоСПНИКи. До таких ведбаиливвх в пеРШу черГу слід віднести гo.ТIo~y Кня, ЖИЦЬКоГО КоlГОсПУ ім. Щор,'а Купріннко Логвина. Тут 3 JTCЇMa роботам. не 'аразд. Молотьба вр')жаю лише місяць тому, ак заКіН-

у повсаrщеннН\ практичнІЇI чилась. підг.)говка

робоТі розпорядження rO.10

НИХ Дп ВОЛь ством

IJЯНОЇ Сіп6и H~

до ввс

на

НИк втратив тільки вбитими

гвинтІвок і і Ht"TJ.!aHcuo~'TepiB -44, авто­ автомаТіВ- понад 35000, бро. М Р wи Н -іі79, возів з ванта­

73

Взято в пОлон понад 400О неТРЗНСПОРТt>ріR 51, аВ1ОМаНімеЦЬКИХ солдатів і офі- Шин-679. Тракторів і тяГЗ-. цер!в. qів-З88. п"ровозlв-IЗ4,f1а 01'же, в результаТі оди- l'ohiB-2773,залізничних еше наДЦflтиденяих настуааЛЬ''ЮНіEl ЗозБР06!Шям,Боєпrипнних боІв війСЬК з-го БіflО- (ами Та ІнШИ\! sіЙ(~Ьt<ОВИ,'" oyCbRoro фронтv, вrР1tти маЙнОМ-29. воЗіВ з військо ПГЮТЛВIfИК:1 По ОСноВНИХ ВИ- вими в8нтаЖами-І0400 КО

жа"п НОЄНн го lІ.Іайна-747 t І<онеЙ-2J33. паро"озів-Н, sаГОllїв-5!9,СКладїв З. ()06ПРИI:асами, спорЯДЖеню;М j П.р'ОДОВольсrвом- 15. ВзЯТо 1:1 ПО.ilОн-72')() ні. ме~ь[<их солдатів 1 офіуе. іВ Отже,в результаТі десяти-

дах 60Й'IВОЇ техніки і людях

ПРОВОД!І1Ь

ВИ ~О.llгоспу, ііоГо в~с3іВІ\и і ся, немає ПОрЯДку

Тіл.Ь><и

тва-

неЙ-ПОНі1Д 8(100, складів з АеНни.l наеТУ'lальних 6и!Е\ становлять: Ilолоне<-tИМИ Т8. боєприпаса"lи,СПОРНДЖf'НRЯМ Військ 4 го У Ііратнсногс вбитими n Jlt8Д 64.000, літn- і ПРОАОВОЛІ ctBom-229. фронту, ВТрати пр 'тИ iВfI.\tJ

ПОради Для бригадирів, лап РFННИЦЬКиХ фермах. СВNЄЮ ків-д3, танків і сам()хіДВзято в ПО.lОн 37700 ні- по осН',в~их !'и'(ах 6\ 110Bu) К.- вИх і РЯllODИХ кl)лГоСПнИ- чеповаРоТЛиВіС,Ю тов КуП- Них гармат-788, ГаРМаТ меuьких соллат в і офіrt~ріft "І' х "'КИ і живііі си "і СТа"'О­ KlB Є наказ і 8іН ПоRИ нСН НеуХИЛЬНО виковУВа тіІсЬ. Але даючи його, ГОЛОJ:'а коЛгОСпу З('lб-;в яза

Р 6иRО з8f\ IУЖив П(lгану ре"lутаЦіЮ серед I{()ЛГОСПНИRіВ, а це віА6иваеться на РОБвитку

аРТі;:ІЬНОГО

BCbOrO

1089, міноме'ІЇВ -702, кулеmeliB-4472, автомашин 3 022. Війська 2 го Білоруського

Оrже,в результа1і ОДИН Д ЦЯТЙ,4t'ННИХ На"Т, П .. лЬНИ боів військ І-го Білор\ сЬко

вл~ть: полонених і вбитих-· понад 27000.TaHJ<iB 1 саМ' ХіД" 'их гармат- 1118, ГаРмат­

го фрОнтV, втрати ПРI'ТИf<t)И

082, MJaOMt>1js-330

кулеме­

НиЙ ПРОl{онтролюватичи чіт господарства. НіД таких ке· фронту, під командуванням Ка По ОСноВНIІХ видах б()йо' ТIIІ-1675, а"'томаШин-5З9. ко ці Р;)З:lОРЯ4Ж~ННЯ ВИко' ріЕників, Щ) МОЖУТЬ пра МарШ!lла Радянського Сою- воУ техНікИ та людЯх стаНОвВ реЗУJJЬТt1ті НаСТ.' ПалЬ­ НУЮ1ЬСЯ,

і

чи не

перекру·

цювати, але

не

хоЧУТЬ, В зу

ЧуютЬсlJ, але 011НОРllЗОВО 3 першу чергу і потрІбно Ти", Він повинєн не ЗЛов- Позбавл.ятись. живати своїми правзми. Го Н~задовіJ\ЬНО пгаЦЮЮТЬ лоВа К)лгоСпУ старший голоВи колгоспів: Краси·

товариш 1<0лГоеПЮJІ<іR. в'н' лівСЬКОГО орган 1 31ТОР їх на ВИКОНllннq Пор~

с ЧIJ[ВОнИЙ

ПавлеНКо

РОКОСОВСЬКОГО,

за лвТь: ПОJl0нени\~и і Rбитими

НИх 60УВ.

uрведеНИI

з

12

чr..с наступальних боїв-з 14 117700, лIГакlв-243. тан, ОО 24 січ"я, ВіЙСЬКа І-Го, По 24 СіЧНЯ заВАаЛИ прот"",· ВіН і СамохіДних гармат- 2-го і 3-г, Білоvуr·ьких. никові таких RTpaT В ЖIAВЇЙ 750, гаI)М8т-2152. міноме- 1 Го І 4-го УКР~,Їнськи:s СJілі та техніці: тів 2250, кулеметІв-І ІІ900 фронтІв заВД'ІЛИ противнп·

пра 3нищеНО;.ІlїПI.КіВ-38,т&нкІв бронеrранЦlортеРЇ[1 - 490, аВТоМаШин- 617!J.

СеrгН1, і СIJ.МоХIДНИХ гармат

371, ІИН! таких втрат

JIO

оСНОВ­

них АНдаХ бойової т.ехніІ<Б. Війська І-го УкраУнськnго f жиВіЙ силі.

ВСіх r.IЛЬСьКОГОСПОАЗРСЬКИХ ГоГОЛіВського Ім. Бульон гармаТ-830,мінометів-470, робіт і поЛіТИЧНИх кампаній НоГО ,Лось Степап та інші. кулеметіВ-І.830, автомашин фронту. під командуванНЯМ 3нищено: л.такlв - 442, Багато є чому ПОВЧитlІСЬ ГО!lова t<ОЛГОСПУ-Рідпо- -18.00, бронетранспортерІв Маршала РадяНСьКОГО Сою- тзцкlв і самохідних гарма1' у годови

- Н. противник втратив зу КОНЄВА,З8 час насту· -2.138, Гармат-3.490, мі· IRaHa: ЧіТКо працювати І ВИКОн!ва тlлЬІШ вfiитими понац 65.000 палЬ8ИХ боїв - з 12 пп 24 r homeT!B-l.960 кулемегів­ Михай 10вича КовбзСинСьКО- І ти всІ ті заВД"НН8, як] в солдатів f офщерtв. січня-завда 1И противнико-19.5.70, автомашин - 24.960-

КоЛ спу

(I'РflбухіВСI.FОГО ВідаЛьНа ос06а. ВІН повинен

"ЖОВ1'ень"

го. ПіА його вміЛИ\1 керіВ- 'теперіШНIЙ час виникають І

3а цей Ж'j Ч8С війс"ка ві ТаКИХ втрат у живій силІ І Противник втратив ТіЛЬ!,!)

Н'<ЦТВОм КоЛГОспНИКИ УС!1НІІ·1 Rюшгає сучасна обстанов фронту ЗаХоПИлИ Т[10ф~Ї: і теХніці: З!:fищеqо літаКів-І вбитими

но закінqили сіЛЬСЬКОГОСПО-J ка, оргt1.l'ізу: в ати

дарський 1944 рік і НаПолеГли'іО готуюТьСЯ до весняної Сі.з6и. В колгоспі ПО3;Jістю за;'Иі1зні аосі9НЇ і страхоВі фОНДИ, більша частина ЯКИх ,дОВ"А('на до ВИСОК<)Ї посіВ-

J ників на зМІЦНенНЯ

--

л.онад

КОЛГ~СП-' танкіВ і саМОхі.n:НИХ гapM~T 98, танкІв і Самохі НИХ гар-І солдат!в і oq)]~epj~.

аРТ1ЛЬ- -72, rapVfaT ~ 633, міниметlв ного госпо.n:арства 1 beCTBI-214, ку.пеме1іВ -1042, рішучу боротьбу з ледаря гвинтівок і aBTOM<tTiB понад МИ-КО.JIГоСШlиИи нахлібни 10.000, брон~травспортеріВ ками Тільки ТаКИИ годооа -37 автомаШИН-729, ВоЗів будз мати аRт"ритет j ко· із віі'rcьк')JШМИ вантажами

295.000

мат-480. гармаТ-950, міно3ахоплено: ~ITaКlB - 150, метів-860, кулемеТів-:lІОО Тl1.нків і ('амох'дних гармат автомашин - понад. 150по. -857, гармаТ-4.442, Міно· Противник втратив тільки меТіВ - 4 426, кулемеТів-­ вбиТИМИ понад :СООО СОЛда- 16.449, автомаШИН-9.059 тів 1 офіцерів. ВЗЯТо в ПО'лон - 86.330

ної кGНДИЦіУ, а решту ПJСів-1 РИСТуrатиметься . повагою матеріалу колгОсПНИКи за- серед КОлГОСПНИкІВ.

-347, КlJне~-246, т.яга'І~В- За Цей же час RіЙсь.~а фрон - ніМеЦЬКИХ солда1ів і Офіце 66, П<JРОВО3Iв-38, вагов'в- ту захопили трофеl; танкІв; рІв ~ 1800, СКЛ3АЇВ З 60єприпаса· f саМОХіАНИ)( гармаТ-307, /' Отже, в резу.ТJЬТ8ті на УКАЗ ПРЕзИnІІ ВЕРХОВНОї РЛПИ СРСР ми, споряДЖенНЯм та про- гармат- 1596, МіномеТів - ступальнвх боІвп'яти фропПРО НАГОРОДЛШННЯ МІСТА ЛЕНІНГРАДА Д()ВОЛЬСТВОМ-161. 2560, кул~метів-4000. IiBTO-, тів, втрати ПРОlИВНиКа ПО ОРДЕНОМ <ПЕНІНА Взято в 1I0ЛоН 5.530 вl- МаШин -6750. пар )возів 22 оСНОВНих ВИД1Х бойової TeK~ За, В!lЛ8тні ЗЗС.JIуги ТруДИ J бї З ні "'еЦl>IШми загарбника· МеЦьКиХ· С.)Лl1ilтів ~ ОФіцеРіВ/ З8лі:щичних ваГОнів - 1200. нlЮІ і людях станоялять: щих Ленінграі1а перед Бать· Ми у ТЯЖЮl1С умОВЗХ вора· Отже, В рrзультаТl ОДИ· Взято В UОлl)Н 31900 німе·! полоненими і вбитими понад !{11Ш'{чНоЮ, З~ му >t<аіСіЬ і ге

жr·Ї ().'101(і\ДИ. на,ор оДИ т и надцятиденни\(

РОіз:.r, ДИ'·ЦIl!І.1іну

М!сТо

({ЇСТь, ПРОЯБл.еRї В

і

стій

ЛенfНГР'lД

бор'1ТЬ' ЛЕШнА

наступаJlЬ' ЦЬКИХ I'О.llД11ів і

орденом них б::ЇR [;іflськ 2-го БііlOру·

0~iцepiB'1380.000, .лігаКіВ-592, TaHK~B

ОТЖ!', в результаТІ тринЗ- і і

ського фРОНту, втрати DРОїАu.~ти!,еиних

самохІДНИХ гарМаТ-2.g9::>.

наступ:,льних' гармат -

7.93~,.

міНСМСТll1

ГОЛ()в1 ПреJЩl.ії Веох"вн()ї Рци СРСР ;'Л. KA~.IIHIH. тивннка по ОС,ІОВНПх ви д аХ\601В dlиСьК I·Го YK P aIНCЬKO-\-7.386, кулеметІВ - 26,019,

CeKfJeTap ПреЗИАіУ ПерхС>вної Р.ци СРСР О. ГOPКlH. бnиової те\ніки

МОС/l.ва, Іtремл." 26 сіqня HJ45 р.

та

лЮДіх го

q-рОНТУ, втрати

t стаН\)В!Jять:полоненими'l вби і ника пО

против

ОСНОВНИХ ВИАах 60-

автомаШИн-34.019.

РАДІНФОРМБЮРО.


СТА Х А Н О ~В~Е_Ц-"';Ь____!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!~.=====~=1=Л~Ю~Т~ОГ~О=19=4=5dР~О!!!!!КУ~!!!!!8!І'

2

у Виконкомі Райради біАЬ

ЛИСТ

3

Знищимо HIMeць~y rадину

29 С'ЧВА BIдIiY~60B чеРГ0· Ів JtacIABt..Ha ВОКОВКОМУ Рай·

Та ВРО провадилась,

рі,.І{ ШКО,1Ту

паЛl'fВом І

роз·

І. 8КО»У були обговорені lНor&аия: 1. Про пІдготовчу робо. гу Ао обкnао4аННI1 ПОДІтltaми НІ 1945 рІк 2. Про врУЧ~Вн8 РаlyПов· карltомвагом 80бо,.'JlIIІИЬ по А'р••оставкам в& 1945 рІк. 3. Про роботу сlльсь1lCИХ

водилась. При сіЛьських Рапах улаштовані ВіТРИ~И, але аа них ГаВеТИ не вивlШУв8ЛИСЬ. Голови оlльрад Т.Т. Лебе

НЯХ сlльвИКОВКО!(У не праlt В&МОР, Іtр!)ль, Мамон, Ві. тикув&лИ розгладу питань розуб, ЗавіДуючий раlвеТам. аро побутові умови ЖиТТ8 булаторll т. Мельнlченко. а а

рУГИ! Дозвольте переJ{8ТИ ВСіМ Вам ПалКиЙ фРОНТеВJfЙ приlІіт і найкращі побажання в роБОТі І ЖиттІ Вашому. ПовІдомляю, ШО 11 ПРОА08ЖУЮ з веПрИМlfри· Мо1) ненавИСТІ) знищува· тИ ВСіма нами ПроКЛ8ТИХ

хIВКІ. 4. Про стан навчаJIьно·IИ· Х08ноІ роботи По школах району 5. Про боротьбу з !Сорос тою ва конях. . По lІермому п.танню, про

ноар!(lйцlв та сиріТ, в нас· лlдок чого по о. ПуХівul 2 ДІтей-сиріт не відвІдуютЬ школу. Не веЛаСЬ також робота по усиновленню оирІт колгоtПнRКаМи ,.одl, ЯК _аша держава цьо!(у пи·

так І моХ фронтовІ друзі пе p~KoHaHl • БЛИзькі. перемо­ зі baA-ВОрогои. Це підтверд· жувться ТИМ, щО наШі сИЛи 3 коЖним .аНеМ зростають, а иlмеЦЬ"а армІя І технІка з 1С0ЖНИМ нашим ударом зНи­

(Д!в"ата.-КОIГООП1lВЦIDl, ІІОІГОСПУ І •• Кірова, с. Завори,,)).

Ш'>llицька ПРtСа дО ШИР0- ооqати бу .аіВНиl\ТВо СТаНАарТрУДЯЩИХ, ких КолГОСПНИХ мас не до Твоl ШRО·ЛИ в сеЛі.

)аАIІ АеПУТ8тіlS

добрий день

ОБГоВорюю"'и питавня про боротьбу з кор оСт О Ю на тваринах, заСіАаНИIІ ВИКОн кому о:::оt'iлИВУ увагу ПРИ]ll. лило ва' те, що завІдуючІ

динець і },Івка" на засідаи· зооветдіЛьниць т. Т.

Окне-

дорогІ под- мецьку армію і П TeXHiwy. Ми, бійці ,ЧервоноУ Армl'

Рад сіл В. Димерка Та ПУ., коЛГОСПНИКів, сімей черВ0· ниМи і рlfД ГОлІв Itоnгоспів НіМеЦЬКИХ фашистів.

.ь ГОldРИВ заВідуючиll Вро варсь1СОГО РlllфlН1SіДАIЛУ '10 •• 30ЗУЛ8, sacinIHH8M ВІІ· коа.о!(у було винеСено В1АповІдне рішенН8. РоаГл8ВУВШIJ друге пи· танн", засl,uвва ВИКо_КО. ку Райради вІдмітало Иеза-

АQвільау роботу керівни.18 "РаRУП08наркоwзагу, _акресJJилО Р8А ЗаходІв про П~(С· ращенна робот. і зобов а3&.10 заВіо4УюЧОГО комІтету заготівеЛЬ Тов. УстіНОl8 та ЙОГО ЗаступнИКа тев.

ТаВНI> приДілив S8ачвоr ува· rи. 3асlдавв. Внконкому Райради ЗоБО.'8зало голів '1.'1'. ЛеБЄДIlВЦЯ та М.каЛа звер_ути осоБЛ.IОЇ ува Ги ва заВВачеві Хllби 1 пок· раЩIІТИ робот, сільських

Рад Прид1J1яI>Ч. 8на1lноІ уваги обговорен.ю пи,ан~и Про виховання Д\Теl, і 8lДмітивш. 8елику творчу роБОТ1 пО ЗДійсненню загально -

Крп- обов'язковоГО

н8вчаНн8

в

не ведуть регулярно', рlШучоt БОРОТьБи з вахворюааннЯМИ ТіаРИ11 Ва коросту, В наСАіАОК чого в ГОГоліВСь. ,ому кмгоспl 1м. ПетровСltкоГО (rОЛОВI ТОВ. Гуть) БIЛ"Ш1 пОлоВи&:& наявних ко

Як 8,

_еll І 10 телят хворИХ На щует.,ся. Наприклаl: ва про· кОРОсТу; ім. Будьонного т,.зі трИltалого часу ваА (ГОЛОВа ТОв. Лооь)-10 кС\ней нашими бойовими. ЛіНіями КОРОСТIІ8ИХ, а • артІлі • чеР.1 мИ баЧИJIИ не. БІЛЬше 10 IA»на Yl<paI~&" (голова ТоВ. ВОРОЖИХ діТаКІВ, ТОо4І, "к Батина) з наявних 33, 8.:lВО- Ваша славна авІацІя ПРОАоl· ріло 14 I:ОНtЙ. Не ВеАУТЬ жує безпощадно масовани· також БОротьБи 3 ХоРОстО» ми налЬОтами знищувати ні

3а неЗа.llовілltно Qрганlзо- КОНКОМу

вІдмІтила,

СеЛах

го народу з

що в прокуратури про те, що

АО

запевняємо Вас, розгромиU:О

ЩО

скоро

німеnьких

аа.·

гарбниКІВ і помножимо сЛаВ­ ні боПові традиціJ наших Ве .. лИкИх Поцерео4НИRіВ.

Ми, иадів1lfОСh, що ВИ, АО· рог! МОІ земляки, rие більше бу де те допомагати на!( фрои товикам,

ЗМіЦ ~eHHBM

госпів і

дуктІв

кол·

посrачаНН!lМ про·

ЧеРВоВіЙ

зоМ З усіма

АрмН, ра·

•• -

народами

шоІ БатькІвщИНИ ваБЛІ'8ите рао4ІСRИЙ День пер~моrи. Ц.

благорОДні дІла ВаШі, на· блИзять Чllс ващоl з Вами зустрічІ.

ПИШіть ЛИСти, БУАУ ВАІІЧ­ нИМ.

фронтовим

3

ПрИВітОИ,

ГВ8,Мії леЙтенант

ІВАН ЖИГАЛА llО.lьова пошта 04521-К

Ва ТВlринах в ТровЩ8ПСЬ к:"\му Колгоспі 1... lз.річчи Жоатня(голо .. а Т08. Дурно Навести порядок D РаlБУДl{онторl глазо~), БоrдаНіВСЬКОМУ ік. Сталіва (ГОЛ'lва тов. Теп. у вирішальні ДнІ ісТО' Вести рlшvчу боротьбу а JJJ)K) 1 рJlД Інших. РИЧноl боротьби раданськО. ледарямИ. змІЦНЮвати тру­ гlТJIерlВською дову АИСЦИПЛ!НУ серед

в_шлика в КОрОтКИЙ термін раllоні Рай ВНО та колек· Вдруге звернуто уваГу На Німеччивnю, робота Кожно J1іквіАувати АОПУщенl хиби. тПВами шКіЛ, засlДаlНЯ Ви- незадоВіЛЬНу роботу Pajj- ГО гро:маДlІнина, що пр&. вану робоТу То". Кривошлв- ,кремих

ФРОНТУ

цюЄ

.11.0

» ТИЛУ.

повинна спра.

ЦЬОго цього чаСу, за винятком 2· МО8уватнсь

на

біТНиКів. потурає

ро·

ледарям.

СТІ Є ДИВНИМ. JgO заВlду· Рай бут КОНТОРИ тОв.

невпинну ЮЧиЙ

ку ВИНесена дОГЬона. часу ПаСивно вІо4ВОСЯТЬС8 3 спра.в, не розглянуто Ма· допомогу фроитовl, він ЛіЩУК на ПроТязІ д()вгого 3упии.ючи,::ь иа роботІ АО такОГо великоХ вага Аер- терІаЛІВ та не притигнуто UОВИН~Н працювати за ДВоХ часу С80вІ робо Іи мириться сІльських Рад с.с.

В,

ДІІ· жавного

завданаЯ.

до суворої

вlдповіо4'LЛЬНОС-

мерка та ПухIВ1С8. заGlдани. ГОАова сlльраJ{И о. Боr- тІ ГОЛів КОЛГОСпІв, які зJJіс- -ТРЬОх. Виконкому вІдзначило по- да.івКа тов. РОИСКОJСЬКИЙ н() ухиляют"ся 8ід Лікуван· Але рОбітники Рsйбуд­

зитивну ото рОНу сільрад, .. але ПРИ.l{іляв уваги роб()Ті В!І корООТВ на КОНЯХ, тодІ КОНТОРИ 1ншої ДуМКИ ПРО але п()ряд з цим було аа- ШКоЛІ, ЙОГо не туDбув те, ІІк ці права Аанl Ій j ПрО роботу, вони схильні на гострено увагу на Те, в що наВЧlннЯ переВОАИТЬСSl це Записано В ПОС'Тr!яовIРНК те, щоб працювати аби день

.0

процtюі роботи 8а МинvЛИЙ в пристосованому Примlщен' та ЦК ВКЩб} про БОРОТЬ' д() вечора,

період голови ТТ. Лебежи ні, в якоУу ПО 2 .v;Bi не топ. бу з коростою. нец ..

1'3

МИКаЛ АОПУСТИЛН л8тьс. груби,

8

ньому хо-

В0

поспІшаю·

чи. РВА З Н'ИХ заПіЗНЮ­

Голови колГоСпіВ, старшІ ЮТЬсЯ на роботу, не вироб­

рад ХJlб, аких при бажавиі ложнО, АРО. Не З!lвезенО, то. конюхи. завідуючі

ЗОовеТ- лвють Аенних иорм. а

від

МОЖRа б було не допуститн • .11, в. Ліс 81.11 .КОли зоВсіМ дІльниць, райвеТlмбулато ЦЬоГО замовлення і Р'lбота Істот.и!(и хнбаМИ СіJlЬСЬ· БJIНSЬКО. Тов. РоЖКОIСький рlІ повиНаі lе~ти рішучу бо· CBoS"laCHO не виконуютьс •• КИХ Рад б~ло те, що на ие органІзував в селі бу- ротьбу з за:lворуваНВЯIІІ 1:0 T~K, наприклад, понад 3

11 недопустимими фактаМИ ПОРУШ Р НН8 ТРУДОВої дис· ЦипліВи Із СвоїМ заступ­ ИИКОМ ТоВ. ГамаЛіС .. , Потурає ледарям;

ПОрядку в

Мивал

не "'И, мотивуючи це тим,

складали ЧітКоГо плану ро· н0уає

робочоІ

СИлН,

цюlІ&Ти

11.

у

Віякl

• КОвському, ЗаСіДанНЯ Бикон .ходів по Лікві4аЦіІ КОРОСТИ, СНІГ В зал бv ДИПКУ культури.

обох сільраА&iL не ПраЦЮ8а- кому 30БОD'Jlзало lІого Л., аГIТаЦlйно-маС08а poGo· безпеЧJlТИ На ЗиМОВий

За- таке рІшення вИНесЛо 8асі· ТеХнік РайБУАJ:ОНТОРИ тов. Пе· ,ЦаНнв ВикоНкому РSilраJ{И. ГамалІй замість ТОГО; щоб

~~~=~==~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~===========~!!"!!!!!'!!"~~!!'!!!!!!!!!!!!!.!-!!!!!!

І

Наш П8DОДОВиR клас

виховаННІ)

радянського

Ві учнІв про

Тов. ЖурІІЛО чаСfо вlАВ -

реДНЬОl

Практикує

пїерчемоzнуї АБОР?ї'J'ЬБУ учНів Jilа

патр ОТизму славно

~qител.~ка ГогоЛіВСЬКо! се· I~Ші школи

час,

По'

РЯАОіС В РаllБУДRОВТОрl. д. ТАЛІСМАН

І

Д

обре

3А. КОРДОНОМ

Становище в Німеччині ЛОНАОН,

26. (ТАРС).

Як

переДає СТОКГОЛЬМСЬкИЙ Ко-

органlВОВIВI

та реСПОНJ{епт Ньюс конікл.

жує ба'!'ьКlВ УЧН!В, веде з ПоБУJ{ована наВчалЬно-ви· наступ Чер~оної Ap~iI вик:

Багато працІ й уваги при. рило читала УЧВ8М ВоВИИи 811МИ задушевнІ .І.іл.sє

вІАськовий

а РаАпрокурату· лення на ВиГОТО8ленн. дла

боти І ТІка велас. безпла· Для поб,,1(Ов8 коопераll:ІІ рі притаГаТИ До суворо! БУДИIКУ :культури дверей, ІІ080, Із 5 пості. но-діючих Така в. вІДповідаЛЬRості ГоЛів Кол. але так і до цього часу Вони :коміСіЙ, 3а ВИн8ТКОМ шла ВИніСШИ дога_у тов. ро.· госпів, ЩQ &:евиконують 8а. не.ВРОБАеНI. і вІтер заносить хоао-будІвельних,

роБОЧІ чаСи.

наВестИ більшовиПЬКНЙ

ІВо в найкоротший ТерМін пікві· но В Райбудконтору аамов

.ле дувати

ЯКий наВіВ

Настав час Пl')КлИR8ти та­ ких кері8НИків до ПОРJlДКу, яаичити їх, яК потрІбно пра­

:Кожен мlСIІЦЬ голови Іх Т.т. дtвництвО стаВ,Іартноl ШКО, ней на коросту з ТИМ, що б МІсвці тому мною було да·

Лебединець Та

не

ервоно

матеРі~ЛИ.

ЛЮДМНЛа Rlлька мlс.и:u.18

рІО

і в

.. ВітИ

власних

та Поряд кра.иХ

розмови. ховна робота TO~. Журило лиКаВ Паніку В БерлінІ За Окремих забезпечила УСПІХ. 7-а КЛlс,

зборах' керІвником якоГо 8 людми- вJАОМОСТ8МИ, вартими Дові-

відчитують- Аа Яковівна є

ПереДОIИм В р'я, Девкі урндОВі

органи

Минуло ся гірШі. УЧНі: ЯкІ не звиК- ГоголіВській середнІй Шко' Німеччини ВЖе ВИУхалИ 3 шкоЛІ лИ ГОтувати АомаШні завl1аН. Лі.

столиці до Іншого "центру·

ЯRОВіjВН8. ~урило. Ще :в почали вІдчувати, Що віб· ня, або роБЛIТЬ Ух lаспlх, І УчнІ ЦЬОгО класу в кра- - МОЖливО Ао Мюнхен!!.. До ~.е't~г:Л~ ~ ~~~a~~Г~~H.HH.~ раНі нею lJирlз:ки та васто- ЛЮДМИЛІ ЯкоВівна пере. і- Щими учаснИкаКИ В гуртках Берліна аа ОСТанні 3 Ані

.

. .

. с х ВІ сованІ в наВ~lльній Прог- ря8 Особливо уважно. ХУо4ожньоJ самоДіяльності, приБУЛІіІ 81 СХ01lУ ТИСlJчі бі· ЦЬКИ х во ку па ВТІВ, ме вона рамі Д я и:тан в даю І· ц е повіо4ОмИВ корес.почала збирати газети а60 . л Ч Н, ть ПQРJl'ц 3 успішним праве' активно 8 І J{814УЮТЬ пОлІТ- жеНЦІВ.

3іврlЗУ:ВаТИ

а

НИХ

О~ВСИ гарН1 наслІдки.

епізоді. героїчної боротьби

'С$IЙціВ ЧервоноІ

АрмІї

Людмила

денним JHIXOBHOX р С) б о r и, Школу,

ЯRовlвна ста·. Людмила ЯКОвІВRа придї.лає

та ранно готувТЬС8 до урокІв. уваги

випускові

класної

J{обре

IІИКОнуЮ'l'Ь ПОНАектові шведської газетИ гроМаАСЬКО-КUРИСНУ робо ... ПаГенс НІехетер· ~qеВИ1еuь ту. пОВіДОМИВ також, Що бер­ ОАнак, • Цьому класІ в лІнські готелІ були зВільнені певнІ Хиби. Ще .1)дОСТатньо проТягом однієї ночі АЛЯ то.

партизанІв проти німеuько- Вона ЗаВЖДИ змістовнО Та сТіннО! гаЗети, в акІА Профашистських загарбвикlв. ЗРОіуМIЛО ВиRJl8Аsв лекції. ваДИТЬС!J Настирлива Думка,: Вона також збира.1Jа Мате. На уроках, ВК ПіДСобвиЙ Що учні можуть 1 повимні І .v;ружно ПРОВОJ{ЯТIt СIОЮ ро· го, що6 надати прІІМіщення рІали про напружену робо. MaTepiaJl, ШИРОКО :викорис ВЧитиСЯ Краще. СтІНГ8зета боту окремІ КОМСОМОЛЬUі.м~- сім·ям великих гІтлерІвських -ту рОбітнИКіВ та КОЛГоСП. тОВУЄ Г2lзеТIІ, читав учням ЗНайомила 3 окремими ви- ло З6ираЮтьсs батьки учнІВ ЧlІноВників, вкі ВтеКЛИ З 'lfИкlВ

по

вІАбудові

на· епІзоди Про ЖИТтЯ

ЧеРВ0

могами >-Правнл АJ\JI учнІв·. кл2lСУ на збори.

Вчителька СхlдноІ

p,O~.HOГO . господарства на- ної АрМії та Ії БОРОТьБу Найбільших ПорушнИкіВ ДИс. Т08. Журило прикладає Зу- Польщі. ,ШоІ крsrни. проти Иімецьких 8агарбии- UиплїНИ та неробіВ газета СИJlЬ, щоб лlКВІДУ8ати не Досить ЧаСТn до УРОкІв, _Ів, роботу радвнського ти·' Гостро ВllrмІює П RриТикує, .І.011Іки. Після нИХ, а тО й иа вели· 11У, 8ИХОВУЮЧи цим самим п()ряд з тим, розповlJ{ає про ,Rtй перерВі, заllишаючись в В діТей любов до своєl кращиХ 1 дисципЛінова.В8Х

&вовму 7-а класІ, Т08. Жу.\ БатЬ\{ іВШИ8И.

І уЧНів.

Г.

МЕДВЕДЕНКО,

.-;иректор ГОГОІівської еере,IЩЬОЇ ШКО.lи

Прусі( і

ВіДповІАальний

3ахlАНОЇ

редактор

В. РУДЕНКО.

s-и 02085 м. Бровари. КиlвськоІ обл. вул. КІрова. Друкарня р~йгазети .Отахавовець·. Телеф~-н,"';';"";'р-е-д-а";'кц-І-Я-2"--З-В-.-Т-и-р-а-Ж-l0-0-0-е-кз-.--

7 номер 1945 року  

7 номер 1945 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you