Page 1

СЕРЕДА

2 жовтня

2002

р.

N!!79 (9381)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

І

3BEPHI111tl.

nреІ~АІІІІСІ.• У~'(ІЇІІІІ

. · ІІ~А•КУІІМІ· ,,, .. ...... , :

.

' .. ·. .·•.·.,

.•···,•,',.•·· :'···

··

...

,· .

.'·

Розглядалися і питання щодо ви­ конання Указів Президента України і Постанови Кабміну «Про передачу об'єктів права державної та кому­

· ... .

AOYipCII.CJtiO,O,~IIP,AJ•·i···

нальної власності>> та створення ко­

мунальних підприємств на території

Дорогі cniввimчU31luкuf Події

останніх днів

КОЛЕГІЯ Броварської рай­ gержаgміністрації розгJІЯНула готовність об'єктів соціальної сфери району go роботи в осінньо-зимовий nepiog 2002-2003 років.

викликають у мене

змішані

Калитянеької

селищної

та

Кра­

почуття: і надію, і гіркоту, і навіть тривогу.

силівської сільської рад.

Ви знаєте, що останніми днями Верховна Рада на­ решті спромоглася фактично утворити більшість. Це дозволить парламенту почати практичну роботу. Від мітингування та створення слідчих комісій Верховна

З першого питання доповідав за­ ступник голови райдержад­ міністрації І.З. Петренко. Він зазна­ чив, що у багатьох підприємствах, господарствах і організаціях все ще

Рада нарешті перейде до ухвалення законів. Це ве­ ликий крок уперед. Я сподіваюсь, що найближчими днями більшість буде сформовано остаточно. У той же час група народних депутатів неприми­ ренної опозиції відмовляється виконувати свої прямі обов'язки законодавців. Замість цього вони намагаються створити в країні атмосферу політич­

ної кризи. Цим людям слід було б задуматись: чи во­ ни воліють виконувати обов'язки, які на них поклав 50-мільйонний народ України на виборах, чи вимоги учасників мітингів, які зібрали по всій Україні близько 50 тисяч людей. Я поважаю співвітчизників, що вийшли на мітин­

ги. Не можу не визнати: ці люди мають реальні при­ чини для невдоволення і цілком природно поклада­

ють відповідальність за негаразди в країні на владу. Але одна річ висловити своє невдоволення, а зовсім інша вимагати насильницької зміни влади і суспільної системи. Підкреслюю, насильницької. Згадайте, як група депутатів вдерлася спочатку на державне телебачення, а потім у будинок Прези­ дентської адміністрації. Згадайте саботаж у Вер­ ховній Раді, який намагалися вчинити ці люди. І перші «результатИ>> їхньої роботи вже маємо: в чет­ вер, 26 вересня, серед багатьох законів, які були провалені, закон про пільги для сімей, в яких є ·два або більше інвалідів. Державна допомога їм те­ пер затримається на кілька тижнів, а може, й

місяців. Не прийнято також закон про протидію відмиванню брудних грошей. Це створює Україні негативний імідж у світі і може спричинити санкції міжнародних організацій. Можливо, саме цього й домагаються організатори парламентського сабота­ жу 26 вересня? Характерна риса: під одним прапором об'єдналися ті

політичні

сили,

які

ніколи

не

були

разом.

Ко­

муністи з націоналістами, радикали - з тими, хто завжди відстоював поміркованість у політиці, борці з корупцією з особами, щодо яких порушено кримінальні справи саме за корупційними статтями. Непримиренні вимагають, щоб я подав у відстав­ ку. Категорично заявляю: я цього не зроблю. Не зроблю тому, що я обраний народом глава держави і відчуваю всю повноту відповідальності за те, що відбувається в країні. Ці люди вимагають для себе права перекривати вулиці. Права зневажати й обра­ жати міліціонерів. Права вриватись у приміщення піД тим приводом, що, мовляв, депутату все можна.

Іх мета революція. Але Україні революція не потрібна. За останні десять років ми пройшли не­ легкий шлях і зуміли, на відміну від більшості країн колишнього Радянського Союзу, уникнути крові, громадянської війни і танків на вулицях міст. Зараз Україна потребує здорової економіки та грома­ дянського порозуміння. Довгий час ми скачувались

на дно економічної кризи. Сьогодні йде економічне зростання. Ми пережили гіперінфляцію нині гривня стабільна, як ніколи. У нас є всі підстави пе­ рейти від вирішення економічних проблем до вирішення соціальних. А це неможливо зробити без плідної роботи Верховної Ради. Така робота розпочалася. Я певен, що депутати спроможуться її продовжувати. І тому я знову звер­

таюсь до радикалів: схаменіться. Ви можете повер­ нутись у парламент і там доводити свою правоту

-

якщо

на

доведете.

Або

ви

можете,

спираючись

кілька тисяч своїх прихильників, ще раз вивести людей на площу. Вибір за вами. Громадянам України мітинги 16 і 24 вересня пока­ зали: переворот у нашій країні не пройде. Десятки тисяч громадян вийшли на мітинги, висловили своє невдоволення. Але на відміну від депутатів не спри­ чинили жодної бійки, жодного серйозного інциден­

спостерігається давня

готуватися

до

зими

практика

здебільшого

у

серпні-вересні, коли календар пока­

зує

настання холодної пори року. Життя показує, що слід рішуче

відійти від давніх звичок - сподіва­ тися на допомогу зі сторони. Потрібні нетрадиційні і нестан­ дартні методи вирішення поставле­ них цілей. Відмінною рисою підго­ товки об'єктів житлового фонду до зими

в цьому році є те,

що

пере­

важна більшість об'єктів передана з балансу

базових

сільгосп­

підприємств у комунальну власність

сільських громад, що покладає на сільських голів додаткову відповідальність за функціонування об'єктів житлово-комунального гос­ подарства.

На сьогодні, зазначив у своєму виступі І.З. Петренко, на території району налічується 242 багатопо­ верхові будинки, де в 3662 кварти­ рах мешкають близько 1200 жи­ телів району. Успішно завершують підготовку житлового фонду у се­ лах Калинівка, Плоске, селищі Ка­ лита. Гірші справи у селах Го­ голів, Богданівка, Княжичі, Жердова, Семиполки, селищі Вели­ ка Димерка. На колегії значну увагу приділено стану каналізаційна- водопровідного господарства, ваним

оскільки

централізо­

водопостачанням

корис­

тується Зб відсотків населення рай­ ону.

Більшість

каналізаційних сільським

водопровідно­ систем

передані

територіальним

грома­

дам. При сільських радах утворю­ ються комунальні підприємства з обслуговування цих систем. Узагальнюючи ситуацію, що скла­ лася в населених пунктах району,

доповідач зазначив, що районний комбінат комунальних підприємств, який обслуговує селище Велика Ди­ мерка, села Богданівка, Гоголів, працює незадовільно, про що свідчать численні скарги мешканців і

сільських

голів.

Тому

голови

сільських рад порушують питання про повернення об'єктів водопрово­ ду

і

водовідведення

вання

підприємств,

сільських радах. Обговорюючи

на

на

обслугову­

створених

колегії

при

ситу­

ацію, що склалася у селах району зі створення комунальних служб, го­ лова райдержадміністрації АА Вайсфельд наголосив, що на папері комунальні служби створені майже в усіх селах. А на ділі вони поки що себе не показали. Райдерж­ адміністрація неодноразово прово-

дила

наради,

пункти

з

роботи

виїзди

метою і

в

його

досвіду

узагальнення,

ганізаційна робота проведена дуже значна.

Однак

господарство

на

місцях

теплове

ремонтується

аварійно

небезпечної

ділянки

щодо

забезпечення

громадянами

консти­

туційного права на звернення>>. Він повідомив, що за вісім місяців по­ точного року до адміністрації звер­ нулися 1002 громадяни. З них 349 осіб звернулися на особистий прийом до голови райдерж­ адміністрації. Найбільше скарг і звернень надійшло з Гоголева - 85, Требухона 73, Калити - 72, Ве­ ликої Димерки 68, Мокреця 43, Княжич- 58, Калинівки - 47, Семиполак 38. Аналіз скарг показує, що пере­ важна більшість їх народжена бездіяльністю окремих районних

теп­

тують резервний котел КВГ 4/150. У Літках повільно ведуться роботи із заміни водогрійного котла. У ба­ гатьох сільських радах незадовільно оформляються документи на ново­ введені об'єкти комунальної влас­ ності, є заборгованість за побудо­ вані котельні.

служб і окремих посадових. осіб. Порушуються і терміни розгляду звернень громадян. Передусім це стосується фінансового управління, відділів земеЛЬних ресурсів, у спра­

вах сім'ї та молоді, містобудування,

ЗИМА СПИТАЕ, ДЕ ЯІТО &УЯО?

архітектури

роботі

в

становлять

допомоги

зимовий

теріальна

У

власності»

ного

та

підприємства

а півроку

та його

кошти

на квартал

на півроку на на

телями

-

його

- 1

- 9 квартал 4 місяць 1

н.

грн. н.

заступників

села,

на

заступники,

мадян

побувало

217

яких

поряд

з

керівники

уп­

у

виконко'.1ах

селищних

та

сільських рад помітно поліпшився.

З розглянутих питань на засіданні колегії райдержад~1іністрації зроб­ лено графік виконання доручень го­

лови

райдержад2У1іністрації.

чені

виконавці

контролюватимуть

і хід

Визна­

особи,

які

виконання

додаткових заходів, що забезпечать повну готовність оfі'єктів соціальної

сфери до роботи в осінньо-зимовий період

2002-2003

років.

Галина ПОЛЯКОВА.

коп.

60

коп.

20

коп.

65 55

2002

стан діловодства щодо звертань гро­

грн. ЗО коп. г

перевагу

равлінь, вімілів і служб району. П.П. Іваненко відмітив, що взагалі

20

З грн.

надають

головою райдержад;-,1іністрації на запитання громадян відповідають

території

грн.

зазна­

осіб, тоді як за цей же період 200 І року 59, а по пря:-.юму телефон­ ному зв'язку зв'язалося 45 людей. Приживаються в районі і такі форми спілкування керівників рай­ ону з населенням, як «День відкри­ тих двереЙ>>, а також зустрічі з жи­

комуналь­

- 7

Іваненко

року на виїзних прийомах у голови

комунальної на

ПЛ.

ками району. За вісім місяців

надали

створення

урахуванням

безпосереднім зустрічам з керівни­

акціонерні товариства <<Комбінат «Тепличний>>, «Будперліт>>, сільсько­ господарські товариства «Бобриць­ ке>>, «імені Щорса», підприємство «Факел>>, комплекс відпочинку «Княжий Двір>> та інші. В цілому спонсорські надходження склали 38 тисяч гривень. Серед основних не­ доліків у підготовці закладів освіти до зими було названо проблему підвезення дітей до вімалених шкіл автотранспортом. Передусім це сто­ сується Мокрецької середньої шко­ ли та інших. На засіданні колегії райдерж­ адміністрації з доповімю «Про ви­ конання Указів Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України «Про передачу об'єктів

та

доповіді

мадяни

різних спонсорів. Велику допомогу

д.ержавної

з

роз­

райдерж­

у селах району, а та­ кож прямі телефонні зв'язки з гро­ мадянами району. Щоправда, гро­

ки. Приємно зазначити, що дедалі ширше до ремонтних робіт у закла­

права

надається

голови

заступників

фарби, миючі та господарчі товари.

закладам

загальну

чив, що у районі стали традиційни­ ми щомісячні виїзні прийоми голо­ ви райдержадміністрації і його

У школах відремонтовані харчобло­

освітнім

на

безпеченим громадянам.

одержали

залучаються

надання

рішення комісії з визначення і на­ дання соціальної допомоги малоза­

бюджетних коштів. Аналізуючи підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, голова райдержадміністрації Л.А Вайсфельд наголосив, що в ос­ новному питання тут вирішені. Для ремонтних робіт було виділено 82,5

освіти

допомога

адміністрації

ти аж 48 тонн. Фельдшерські пунк­ ти, які знаходяться на балансі сільських рад, паливом забезпечать сільські ради. До решти закладів вугілля завозитиметься за рахунок

дах

про

громадянам

порядженням

вугіллям, а його потрібно заготови­

школи

звернення

суму 19875 гривень (у 2001-му році на 22150 гривень). Така ма­

період закладів охорони здоров'я. А - дільничні лікарні, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти. В основному вони опалюються

гривень,

житлово-комуналь­

матеріальної допомоги. З початку року райдержадміністрація надала

це

тисячі

та

ного господарства. В цілому ж се­ ред звернень до райдерж­ адміністрації більше половини

Велику увагу на засіданні колегії приділялося

ВІДОІVІЧА:

при

реалізації

ломережі. У самій котельні не мон­

на м·

засобів

жадміністрації

неза­

довільно. Так, не виконується графік заміни старих газових лічильників на лічильники підвище­ ного класу точності (села Погреби, Літки, Зазим'я, Мокрець), у селищі Калита зволікають із заміною

Заявляю з усією відповідальністю: я сам ніколи не піду на порушення Закону. Але й будь-кому іншому сування неправомірних силових вирішенні політичних питань. Дякую за увагу.

бор. Заступник голови райдерж­ адміністрації, керівник апарату П.П. Іваненко доповів на колегії «Про додаткові заходи райдер­

здійснювалися співбесіди з голова­ ми сільських рад. Здавалось би, ор­

ту.

не дозволю порушувати Закон і провокувати засто­

Красилівської сільської радИ>> вис­ тупила голова сільради Н.М. Жери­

населені

вивчення

коп. коп.

звертайтеся до найІїПИИСQИХ віддіnень

зв'язкv аоо до nистоноw


(21

2.10

N!!79 (9381)

urnшmdtШ1tna; т~ш~L)l..- - - - - - - - - - - - - - - -

Броварська міська рада Київської області

Броварська міська рада

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРІД)КЕННІ віА

РІШЕННІ віА

N!116

ПРО ПРОВЕДЕННІ АКЦІЇ ЩОДО ЗАОХОЧЕННІ СПЯАТИ НАСЕВЕННІМ ПЯАТЕЖІВ 3А КОРИСПВАННІ ЖИТЯОВО· КОМУИМЬНИМИ ПОСЯУrАМИ ТА 3А ТЕПЯОВОДОПОСТАЧАННІ З

метою

забезпечення

Відповідно України

комунальному

ства,

Броварському

тотранспорту є юридичні особи та грома­

України

дяни, які паркують автомобілі в спеціально

податки і

збори",

по

оплаті

В

за

тепловодопостачання

01.10.2002

акції

в

керуючись ст.

Україні",

2.

в

коиісії

про

споживачі,

ко;-.Іісій

це

щодо

залучивши

визначення

до

міської

БРОВАРСЬКА РАЙОННА

роботи

ради,

за

ДЕР~ВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

зго­

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ня акцій, які довести до відома населен­

від

ня.

Контроль за виконанням цього розпо­ покласти

на

ЦІnЕй ПОЖЕЖОFАСІННІ

l'vlіський голова В.О.АНТОНЕНКО.

В НАСЕJ1ЕНИХ ПУНКТАХ

-miЬwz,•-- -~

: ВиrраЕте. ви, : І

ВИrраЕ МІСТО

І

Усі три підприємства-організатори І

І

акції розробили положення про проведення

цього

заходу,

учасниками

1

якого

І ;-.южуть стати усі споживачі, котрі з 1 І

1

по З 1 жовтня поточного року здійснять оплату

за

користування житлом,

за

1 .

І ку у приміщенні міськвиконкому відбу- І ·50

переможців

від кожного організатора, а всього

111

ltso

1

-

ю1 складає lб тис. грн. («Броваритепло-

-

8

тис. грн., водокавал

І тис. грн., ВУЕРЖФ- З тис. грн.).

1

1

чоловік. Загальний фонд заохочен- І

~Іережа»

-

5

Коротко про порядок визначення та

розрахунку

переможцІв.

1 І

1

ПІсля

І закінчення терміну акції картки з но- І

1

мерами

осо~ових

ПОl\ПЩено

в

рахунків

оарабан

1

шд

районного

~мережа»),

100

кожного

буде І

вище

з

заохочення

грн. (водоканал), бО грн. і

~ римають премії, ці суми будуть зарахо- !і

М вані на особові рахунки з оплати кому- m І нальних послут. Згідно з Декретом І 2б.12.1992р.

Украіни

від І

NQ1З-92 «Про прибутковий

І податок з громадян» з кожної суми за- І І охо•Іень буде утримано 20%. Акція про- І водиться

за

рахунок

власних

кошпв

І підприємств-організаторів. Про резуль- І І тати акдії

буде п?відомлено в засобах

m

L-----------d масовш шформацн.

забезпеченням

підрозділів пожежної охоро­ ни,

розрахунку

ваним

V.

на

яку

нарахо­

податкових органів.

Відповідальність за повноту і своєчасність сплати збору покладається на Броварське виробниче управління кому­ нального господарства відповідно до чин­ ного законодавства. Контроль за сплатою збору здійснюється податковою інспекцією. Зайво внесені суми платників зарахову­ ються в чергові внески або повертаються

(

інвалїдам

війни,

в т.ч. учасникам бойо­

вих дій); потерпілим від аварії на Чорно­ бильській АЕС І та 11 категорій; реабіліто­ громадянам.

за заявою платника та висновком податко­

Порядок обчислення та строки

Збір

вої інспекції через органи Державного каз­

сплати збору припаркування автотранспорту

за

начейства.

Секретар ради Л.В. ГОРБАТЮК.

а

також

через

те,

Ш

від 2б.О7.94р

NQSOS,

чивши у при

цьому:

що

ресурсів

Закону України

«Про місце­

ве сююврядування в раїні» та ст.27 Закону р аї н и

<<

Про

Ук­ Ук­

1.

Сільським та селищним

плану

залучення

сил

та

по­

жежного автомобіля повинно

бути не менше

50

літрів для

забезпечення цілей пожежа­

б. Начальнику центру елек­ трозв'язку

N21

7.

Начальнику району елек­

в

пожежних

депо

сільських пожежних команд.

((Укртелеком»

Голова адміністрації

Л.А. ВАЙСФЕЛЬД.

Гаюку В.А. організувати опе-

2. При щорічному форму­ ванні районного бюджету враховувати потреби фінан­ сування сільської пожежної команди у відповідності до витрат

селищних

З. Затвердити перелік но­ востворених базових сільських пожежних команд

та місця їх розташування (до­ дається).

4.

Під час

гасіння

пожеж

дою

в

населених

пунктах

відповідно

до

плану

ня сільської пожежної охоро­

водити відповідні розрахунки

ни у населених пунктах рай­

за

ону відповідно до Постанови

тильні матеріали та забезпе­ чити їх резерв при кожній

Міністрів

України

витрачені

паливно-мас­

жовтня

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на

ПРО ПРОВЕДЕННІ МІСІЧНИКА ПОІЕІНОЇ ВЕЗПЕКИ

ст.25

Закону

місцеві

адміністрації",

ном України

дер­ Зако­

"Про пожежну

пташиних

господарств

ження

грубих

кормів

осінньо-зимовий

в

період

і

з

районну

підведення

місячника пожеж­

підприємств

усіх форм власності і комісії забезпечити організаційне проведення місячника в рай­ оні.

4.

Начальнику району елек­

забезпечити

пожеж

і

забез­

роботи тваринницьких ферм,

перевірку

ліній

щення пошкоджень будівель

електропередач

та загибелі людей і тварин:

ницьких фермах, пташвиках і

1.

Оголосити

з

І

по

З

1

"Укртелеком"

фонного

зв'язку на

ницьких пташвиках

тварин­

фермах у

та

сільськогоспо­

ону.

б. Визнати таким, що втра­

тричних мереж Шибіку М.В.

безперебійної

NQ 1

Гаюку В.А. організувати опе­

тило чинність, розпоряджен­

римання,

передження

Начальнику центру елек­

району, керівникам сільсько­

підготовки їх до зимового ут­ недопу­

5.

господарства і продовольства

чення пожежної безпеки, по­

також

незалежно

дарських підприємствах рай­ сільського

безпеку" та з метою забезпе­

а

району

від форм власності.

ративний ремонт ліній теле.

Створити

господарських

всіх

фермах,

подарств

ження про нього.

ної безпеки. З. Управлінню

форм власності, місць збере­

районі безпеки

трозв'язку

підсумків

СІnЬСЬКОFОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЕМСТВ РАЙОНУ

в

тваринницьких

комісію

І СІmАДАХ FРУІИХ КОРМІВ

"Про

року

пожежної

пташвиках і складах грубих кормів та затвердити Поло­

2.

НА ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМАХ, ПТАШИНКАХ

Керуючись

2002

місячник

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Ng366 від ЗО серпня 2002 року м. Бровари

печення

відклю­

тричних мереж Шибіку B.l\'1. не допускати відключення струму

гасіння.

його

чення в пожежних депо.

пожежних команд.

залучення сил та засобів про­

жавні

баку

за­

Провести реформуван­

України

паливному

собів з наданням методичної допомоги та професійної підготовки кадрів сільських

району

Кабінету

У

ремонт зв'язку та

допускати

сільською пожежною коман­

головам:

1. 1.

не

нації дій для цілей пожежо­ гасіння у відповідності до

п о же жну

безпеку»:

5.

ратинний

1.1.З. Узгодити з ЗДПО-2 м. Бровари питання коорди­

кошторису

комуналь­

уста­

нов та організацій усіх форм власності. 1.1.2. Прийняти на баланс по актах передачі від сільськогосподарських підприємств пожежні депо та прилеглу територію.

Та СІЛЬСЬКИХ рад.

до

100

сільській раді не менше літрів постійно.

підприємств,

ково

передана

передба­

Створити сільські по­ жежні команди на базі спільної власності тери­ торіальних громад та залу­ чення матеріально-технічних

соціальна сфера на селі част­

5 (ВУЕРЖФ). !І! І Споживачам-переможцям, котрі от- І

Міністрів

матеріально­

технічним

наглядом

І складає 160 грн. (ПТГ'Л «Броваритепло- І

І Кабінету

управління

скорочення штатів, неза­ довільний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, скрутне стано­

І діставати:-.Іе картки і називатиме пере- І РозмІр

ліквідацією

сільської пожежної охорони,

І комісії незалежна відповідальна особа І можц1в.

з

громад, керуючись ст.4З п.20

1

по

зв'язку

ної власності територіальних

проведення акцн б листопада цього ровизначення

У

!!

довідведення. Зг~дно з положенням про

~ деться

РАЙОНУ

по- ііі

І слуги тепло-, водопостачання та во-

1

N2362

серпня 2002 року м. Бровари

29

ПРО ЗАІЕЗПЕЧЕННІ

конавчих органів ради Дьяченка О.С.

1

надаються:

1. 1.1.

заступника

міського голови з питань діяльності ви­

r--

в

Пільги по збору.

учасникам війни

в

податку,

Збір, внесений за рахунок коштів юри­ дичних осіб, відноситься на собівартість продукції. VI. Відповідальність платників і контроль

авто­

В.О. АНТОНЕНКО

розробити положення про проведен­

рядження

транспорту

з дня опублікування.

дою;

-

припаркування

встановлюються

lV.

Горбатюк рішення

за

Пільги по збору за припаркування авто­

за при­

платника

вується пеня, згідно з діючим законодавст­

р.:

комісії

депутатів

збір

боргу

цього

за одну годину парковки в розмірі З відсотків неоподаткованого мінімуму до­ ходів громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсоток у відведених місцях.

Міський голова

05.11.2002

збору

транспорту

З. Це рішення набувас чинності

Керівникам комунальних підприємств

переможців,

куль­

бюджету,

ради

тепловодопостачання.

створити

та

для

вом.

Ставки

питань

газеті "Нове життя".

ту за житлово-комунальні послуги та за

-

з

відведених

ІІІ. Ставки збору.

автотранспорту.

опублікувати

або

місцях.

в новій редакції:

Секретарю

Л.В.

котрі в указаний термін здійснять опла­

в термін до

обладнаних

враховуючи

розвитку,

паркування

по З1.10.2002р.

беруть участь усі

місцеві

ВИРІШИЛА:

послугаl\Ш та з~Іеншення заборгованості

збору.

Міністрів

1. Затвердити - Положення

за користування житлово-ко:v~унальними

Платники

доповненнями. Декрету Кабінету "Про

Облік сплачених сум збору проводиться податковим органом. Розрахунок збору за припаркування (додаток 5 ) подається до податкової інспекції щомісяця, протягом 20 календарних днів, що настають за ос­ таннім календарним днем місяця. Сума збору за припаркування в повному обсязі вноситься згідно з розрахунком протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку. Несплачена сума збору у зазначе­ ний строк визнається сумою податкового

за

Il.

фінансів та цін ~Ііська рада

заохочення сплати населенням платежів

ця.

припаркування автотранспорту встановлюється згідно із Законом України "Про систему оподаткування" з наступни­ ми змінами та доповненнями та Декретом Кабінету міністрів України "Про місцеві податки і збори"

Закону

соціально-економічного

лового фонду дозволяю провести акцію

J6ip

автотрансnорrу

Платниками збору за припаркування ав­

турного

уп­

Авансові внески збору за припаркування

автотранспорту перераховується до місце­ вого бюджету до 25 числа поточного міся­

вання" із наступними змінами та

равлінню з експлуатації та ремонту жит­

термін з

ст.15

танція встановленого зразка.

р.

І. Загальні положення. Збір

систему оподатку­

рекомендації

господар­

виробничому

до

"Про

дування

підприємству

водопровідно-каналізаційного

nопоженн• про

Ja прнпаркуванн•

2б Закону "Про місцеве самовря­

стабілізації

комунальних

підприємств міста ПТІ'Л "Броваритепло­ :-.Іережа",

N!84·05·24

"ПРО ЗАТВЕРДІЕННІ ПОЯОЖЕННІ "ПРО 3&ІР 3А ПРИПАРКУВАННІ АВТОТРАНСПОРТУ'

м. &ровари

функціонування

12 вересня 2002 NP84-05-2i4

м. &ровари

вересня 2002р.

12

від

вересня 2002р.

12

спла<гується водіями на місці парковки. Особі, сплатившій збір, видається кви­

"Затверджено"

рішення міської ради

на

ня

голови

райдер­

жадміністрації від

27 .08. 2001

NQЗ57.

7.

Контроль за виконанням

цього

сти

розпорядження

на

заступника

адміністрації

покла­

голови

Дмитриченка

в.м.

тварин­

в складах грубих кормів гос-

Голова адміністрації

Л.А. ВАЙСФЕЛЬД.


(ЗІ N!!79 (9381)

2.10 в

часом СТ АНН ІМ ОУкраїні в цілому і

в нашому місті зокрема набу­

вступив в силу вирок Бро­ суду, міського варського

здійсненні операцій з мета­

Броварів за скоєння злочи­ І ч. передбаченого ну, Кримінального Ко­ ст.21З

негативно

дексу України, тобто, за на-

порушення

поширення

ли

при

законодавства

чинного

що

лобрухтом,

відносин у державі. Правовідносини в сфері поводження з металобрух­ том регламентуються Зако­ нами України "Про метало­ брухт" від 05.05.1999 року, "Про ліцензування певних видів господарської діяль­ ності" від 01.06.2001 року та ак­

законодавчими

тами.

приділя­

органи

посилену

ють

право­

питанню

Цьому охоронні

По­

увагу.

до

притягуються

рушники

тому

в

відповідальності,

19

їх погляд, наживи за раху­

оздоблення алюмінієвого під'їздів шахт, ліфтових житлових будинків та про-

2002

вересня

року

приймаль­

нок реалізації в пунктах

них

металобрухту ними

пошкоджених

з

ма­

ризику­

агрегатів,

та

шин

встановленої за­

ють, крім

конодавством кри:\!інальної

ДО ВІДПОВІДАІІЬНОСТІ

і

понести

відповідальності,

цивільно-правову, яка може

бути досить значною в гро­ дання без спеціального доз­ приміщення

волу

Ряд

що скоїли осіб, зараз злочини подібні слідчими розслідуються Броварського МБ ГУ МВС України в Київській області і в подальшому будуть на­ правлені до суду для прий­ у рішення няття відповідності до закону.

вироком

чотирьох

а саме, викрадення з місць

момент,

той

враховувати

справ

відносно

його в якості приймального пункту мета­ лобрухту. З початку 2002 року при­ кримінальної до тягнуто відповідальності з обвину­ використаня

вальним

кримінальних

Слід

вимірі.

шовому

:\1ИСЛОВИХ СПОруд.

для

осіб за наругу над могилою,

числі і кримінальної. Так,

ли стати на шлях легкої, на

економічних

цивілізованих

іншими

осіб за­

крадіжки

за

суджено

чити, що особи, які виріши­

розвитку

на

позначається

11

вочки та інше).

:\Іешканку

засуджено

яким

зазна­

також

Необхідно

кольо­

з

виробів

поховань

рових металів (огорожі, ла­

що часто вартість пошкод­ женого майна в сотні разів перевищує

здобу­

вартість

того металобрухту. Сергій БОГОМАЗ, старший помічник проку­

рора міста Бровари.

!'1!r~·;1 зi~Іm;·~::ICE!JI і j!І і Іfj j5і·І':І!*Ір;f1t:~;,:і::;;:І 111 ._~--············~

•• 3 ВАТЬКІВСЬКИМ •• :• ПІКЯУВАННІМ :• найбільше

щоб

Хочу,

• • •

броварчан

дізналися про людей, котр~ турбуються ІІІ про сирІт, нашвсирп, дпеи, чш батьки ІІЩ

!.і позбавлені батьківських прав, так, на-

.,.

чебто це їхні власні сини та доньки. Во-

1"111

1"111

ІІЩ ни вімають їм тепло і ласку, турботу і •

ІІЩ увагу, виховують на власному прикладі ІІЩ

• •

себе . •

вимогливість до

працелюбність,

Якби вихованці дитячого будинку «Лю- ~~~

ІІЩ бисток» не потрапили туди, вони б по- ІІЩ

соціально- гуманітарних

Місце

редньої освіти визначається, пере­

учнів, коли

тим

вони

ливі умови для розвитку творчого

здатні

справляти на процес фор­

потенціалу дитини, для її розкрит­

са:-.1е

тя, самозатвердження. За цією ме­

який

впливом,

А.;vке

особистості.

мування

-

особистість

засвідчують

це

і

суспільства у суперечливому, бага­ світі. товимірному й мінливо:чу тому особливої уваги на­

Власне,

буває потреба у створенні засоба­ соціальної для умов циплін адаптації молоді, виховання свідо­

.,.

мих

громадян-патріотів,

1"111

них

до

гратами.

ІІІ

Тому велике спасибі всьому колекти- ІІІ • • ву, який згуртував директор Віктор Іва- ІІІ Jll нович Колісник. Усі його турботи 111

Jll

подІляють та впроваджують ідеї в жит- ІІЩ

тя дРУЖИна Галина Дмит.рів~а, заступ- ІІІ

іІІ ник

1"111

з

навчально-виховно!

роооти,

а та-

кож педагоги-організатори Любов ІІІ

• Анатоліївна Шинкаренко, Марія ІІІ • Дмитрівна Бондар, вихователі Ніна ІІІ • Петрівна Степанюк, Валерій Васильо- ІІІ ІІІ • вич Крикун та інші. Багато душевних сил вкладають в • looij

свою роботу медсестри Ніна Володи- ~

1"111

мирівна

Марина

Боровик,

Володи-

1"111

• мирівна Підпала, кухар Олена Ан- ІІІ • тонівна Твердохліб та інші працівники. ІІІ • Щиро вдячні вам за ваше велике серце, ІІІ • чуйну душу та важку щоденну працю ІІІ • заради того, щоб діти-сироти пізнали ІІЩ • краще життя, не були обділені іІІі • • батьКІвським шклуванням. Тамара БЕРЕЗЕНКО,

• •

бабуся. ІІЩ

дис­

соціально-гуманітарних

ми

за

1"111

є виз­

розвитку

чинником

начальним

повнили ряди маленьких бомжів. А зго-

б

-

численні події сьогодення

дом

опинилися

культур, загально­

досвідом,

збагачених

здатних

цінностей,

людських

толерант­

і

народів

інших

до

самостійного й відповідального ви­ бору. А.;vке головна людина в світі -учитель.

Найважливіший сенс учительсь­ учителів

передусім

і

справи,

коі

-

правознавства,

навчити дітей

~""~проживають

вул.

по

ЗО,

Хоменка,

1"111

ВІку, одинокі,

ІІІ похилого

багатодітні та ІІЩ

ІІІ малозабезпечеНІ. Св01ми . власни;-.ш ко- ІІЩ штами вони неспроможНІ були заради-

ІІІ ти цій біді. Тому звернулися за допомо- ІІІ ІІЩ гою

до

ІІІ Леоніда

• •

Jll 111 1"111

Jll Jll • • • ..,; : 1"111

ІІі

голови

райдержадміністрації ІІЩ

Ароновича

Він ІІІ

Вайсфельда.

близько до серця сприйняв нашу біду і

111

пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб до- ІІІ помогти нам.

Нещодавно здійснено якісний ремонт ІІІ

покрівлі. Вперше після дощу жодна ІІІ

крапля не проникла в кімнати. Меш- ІІІ канці

глибоку ІІІ та 111 райдержадміністрації

будинку

вдячність сільській

раді

висловлюють

за

вирішене

питання ІІІ

благодійною

з

співпрацюють

ор­

За дорученням мешканцІв

-

Микола БЕЛЕНОК.

ІІІ

роботі

в

Малоі академії наук.

Суттєву допомогу в підготовці до уроків

із

соціально-гуманітарних голо­

надає

учителям

дисциплін

спеціаліст Броварського

вний

ра­

йонного управління юстиції Тетя­ Вона

Марійко.

Михайлівна

на

знайоlІrить їх зі змінами, що відбу­ ваються у законодавстві України. співпрацюють

Продуктивно

учителі та учні шкіл району з ок­ ремими районними вімілаl\Ш, уп­ равліннями, інспекціями. А саме з

реєстрації

вімілу

начальнико:-1

спільно,

сприяють форму­

Демен­

А.В.

економіки

уп­

сільського

реформування

госпо­

дисциплін

во». Нещодавно за сприяння бла­

відчутна з боку заступника голови

годійної організації «Вчителі за де­

районної

Постійна. підтримка методичних

соціально-гуманітарних київщинознавства

та

Шуриги

Г.Ф.

ради

та

завідуючої загальним вімілом рай­ ради Г.Д. Вайсфельд.

чих дисциплін». На прикладі цього

Наталія ЛУТАК,

району засвоїли

методист райметодкабінету.

семінару вчителі

Александрович

границя

пише,

Остерського

що

в

1552 році «... ... южнее

староства

Бобровицьr и севернее Басани проходила на запад к Трубежу». Тоді ще тут поселення не остерські

але

було,

в

раз

<< ... один

год

бояри

вьrезжать

повинні на

були

охоту,

по

первой пороше со старостою или его слуга­ ми за Трубеж на три дня». Серед остерських бояр Акктрація 1636 ро­ ку називає такі і~1ена: Федір Денисенко, Федір Войцех, Соцко і Жан Лапи, Данила і мо­ Соцко Барановські. Лапа і Денисенко були Барановські а прізвища, крецькі пізніше власника:--ш в Мокреці. Ці землі, які ще

не

були

зайняті,

заселяють

втікачі від панеької неволі

-

селяни

-

і російської, і

польської (відомо, що в Україні закріпачен­ ня проходило набагато пізніше). «І'v!осковская Украина в зто вреия засели­ также

лась

разньrм

пришльпч

людом,

кото­

рьІЙ основал слободьr ... Поселення зти бьrли не что иное, как сбор вольниц, назьшавши­ еся

«черньrми

государевьrми

мужами,

но

ничего в казну не платившие. ІvІногие пого­ стьІ бьrли просто пантомом разбойников».

Григоровичі, Лапи, Броневицькі і т.д. Але остерський староста Лаврін Ратомський са:-1 прикордонних грабіжництвом займається земель. На нього пишуться скарги. Та він нікого не боїться. Король далеко. Старости мали велику владу. Вони давали землі боя­ рам. «В 1587 году остерский староста Лав­

начальником

болотною,

об'єднань

правознав­

ми, які входили до складу Польщі і Литви і до складу Московської держави. Очевидно, саме в ті часи виникло прислів'я: «І'v!окрець - світу кінець». Це був кінець Українських зе,Ілі. !VІосковські починалися і зе:-1ель

ростами. Так сюди потрапили Барановські,

го застосування набутих знань. У найтиповіших життєвих ситуаціях допоможе курс «Практичне пра­

виконання

звільняли від податків. У середині XVI століття по цій території проходив кордон :чіж украінсьІ\И'vІИ зе,rля­

Мальченко, з начальнико:v~ вімілу

дарства С .А Севрук.

підходи до

це було на сто років раніше. В польській люстрації 1б28 року ладується слобода Мо­ крець у числі нових осад Остерського зюr­ ку. У наступній польській люстрації І бЗ6 ро­ ку Мокрець названий в складі однієї зі слобід цього замку. Старостою тут був Сте­ їх пан Аксак. Нові слободи мали привілеї -

у справах сім'ї та молоді В.М. За­

ванню в учнів навичок практично­

мократію та партнерство» відбувся семінар за темою «Нові методичні

Село І'Локрець розташоване на кордоні Киівської і Чернігівської областей, за 60 км на схід від Києва, вздовж залізниці Київ !І:іосква. Історична довідка часом заснування !VІок­ реця вважає 1728 рік, сюди поселилися ко­ заки після закінчення петровських воєн. Та

Для захисту кордону польський король посилає сюди шляхтичів, призначає їх ста­

ком, головним економістом вімілу

дяться

СЯО&ОДА ЧИ КОЗАЦЬКЕ ПОСЕЯЕННІІ?

Л.В.

стану

громадянського

равління

рин Ратомекий отдал старое селище Одбинь шляхтичам Вайцеху Барановекому и Вайце­ ху Григоровичу». Це були часи сшчозванців на троні і не тільки. Про одного з них піде ~ІОВа.

Староста Лаврін Ратомський подарував батькові Юрія Рожиновського поселення Рожни. Воно перейшло до Юрія. Але той був учасником повстання Крпштофора Ко­ синського, і староста по:vrістя в нього заби­ рає, однак залишає у себе служити. Юрій дізнався, що «... все пространство оть Тру­ бежа до ДесньІ, два века тому назад принад­

Віміл

питань надзвичайних цивільного захисту

з

ситуацій

та

райдерж­

Броварської

населення

до

відома

адміністрації

доводить

працюючих

пенсіонерів-чорно­

бильців, що Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N2 887 внесені зміни до Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків

Чорнобильської

катаст­

рофи та соціального захисту насе­ лення.

П.20 даного Порядку передбаче­ но

виплату компенсації,

непрацюючим

та

допомог

працюючим

пенсіонерам проводитися органа­ ми

праці

та

соціального

захисту

населення.

Для отримання компенсацій на

харчування 1-ї та 11-Ї категорій по­

працюючим

~~~

місця на

та

олімпіадах

і партнерство». Заходи, що прово­

ту ПОКрІВЛІ. Тож дякуємо ВСІМ, ХТО ДО-

обласних

ганізацією «Вчителі за демократію

терпілим внаслідок Чорнобильсь­ кої катастрофи працюючим та не­

.

іхні вихо­

ванці посідають призові

перед лицем світу. Щоб виконати місію, вчителі району плідно

цю

В.М. Верха­

Саме

П.І Клишта.

дуб,

Л.!.

вчителі

працюють

Савчук, Г.А Догаєва,

актів

фІНансування комплексу робіт з реман- ІІІ

ПОМІГ нам у ЦіЙ біді.

тодикою

так, щоб вони не розгублювалися

НЕ СJРАWНИЙ : :~ ДОЩ Довго жителі села Богданівки, які ~ • страждали від дірявої покрівлі будинку . • • Грибок уразив стіни, мокротою і • ІІІ цвіллю покрилися в кімнаті речі з тка- • Jll нини. Значна частина жителів - люди ІІЩ

створюються сприят­

дусім,

looij

або

і

форм

інтерактивних

методів співробітництва вчителя й

спилися

:vrетодику

дисциплін у системі загальної се­

,., 'UR'OJ'1'!'f"t!JlDmmaП'!'f!ff:j1'~f!f'i!z1'!!

терміново

пенсіонерам

представити

в

уп­

равління соціального захисту на­ селення (кімната ти:

4)

такі докумен­

1.

( 1, 2, 11

Паспорт

сторінки;

копія).

2.

1

звільнення;

сторінка,

копія). З.

потерпілого

Посвідчення

від

аварії на ЧАЕС (копія).

4.

Довідка

з

роботи,

місця

по

який час виплачена компенсація на харчування.

5.

Довідка з

дійсно

працює,

роботи,

місця з

якого

часу

що по

даний час (працюючим).

б. Довідка з Пенсійного фонду

про отрИl\Іання пенсії.

7.

Довідка

МСЕК

категорії),

копія.

8.

землями

у

Остерського

старости

Лавріна

Ратомського. Той звертається до суду, почи­

Трудова книжка (непрацюю­

чим;

князям Половцам-Рожиновским». лежали Юрій Рожиновський оголошує себе їхнім нащадком, краде папери на володіння ци~ш

Експертний висновок (І кате-

горія), копія.

9. Ідентифікаційний код. 10. Ощадна книжка. 11. Папка для паперів. Начальник вімілу

В. І. ПРУДКИЙ.

Рожніновеького процес. судовий нається підтримав київський суддя Іван Аксак за ха­ бар (в разі перемоги в суді Іван Аксак отри­ мує половину володінь), «на зтом основании

Аксак завладел СветильновьІм, Рожна;\ІИ и Летками». Це сталося в 1бОЗ році. Іван Ак­ сак заводить нові слободи: «При нем осно­ вались: Богдановка, Бобрик, Рудня и Новь1е Рожньr близ Летою>. У І б 1З році король

Сигізмунд ІІІ подарував ці села Захарію Яловицькому і виДав папери, які це підтвер­ дили. Коли Яловицький приїхав у Рожни, Степан Аксак (син Івана) зібрав озброєну ватагу і вигнав того.

Король не тільки не покарав Степана Ак­ сака, але й залишив за ним володіння, і на додачу ще й призначив Остерським старо­

стою після Лавріна Рато!'>rського. Польський король побоювався козаків, а Степан Аксак перебував деякий час на Запоріжжі. Ми зустрічаємо прізвище Степана Аксака в польській люстрації 16Зб року. При цьому виникає Мокрець, очевидно, між 1622 і 1б28 роками як слобода Остерського замку. Оксана КАРБОВСЬКА, учениця Мокрецької ЗОШ. L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _


, .•.;-<-=··"

·-:::;.:.:::=:<]~: :-;>

:...--: :--,:~.:\8&(~

:~-":':

[;)®@Ш Ш ССІ ШQQ[1DШ Шl1С3Ш О rоро6ина (ароні•) 81Орноnпідна В Україні горобина чор­ ноплідна

широко

вується як цінна харчова, лікарська та декоративна рослина.

Плоди аронії мають ве­ лику кількість антаціано­

вих

пігментів.

стача

Плоди

води (глюкоза, фруктоза , сахароза 4-11 %). пек­ вини.

дубильні речо­

За

ганічних

аронії

вмістом кислот

значно

мандарини,

ор­

ною

плоди

цінніші

суницю,

до

розумового

за ма­

та

ють

Його

по

і

2

ст.

за­ роз­

на

прийом).

При

Кількість

склерозу можна

плодах

(до 40 мг %) наближається до кількості його в плодах

виразці

також

при

Сік

можна

зовнішньо

опіків.

шипши -

Усі

нально го

кількість крадіжок на місцях поховання ваших рідних та бли зьк и х (алюмінієвих огорож, хрестів, гробничок) , по ­ надмогильних

споруд, збільшується кількість актів вандалізму у ста вленні до померли х. Для нас усіх це мораль­ ний та м атер іальний зб и ­

х анням,

забез печ е ння

п о­

рядку на кладовищі та збе­ р е ження

н ад могиль н и х

с поруд декілька охоронних підприємств звернулися до нас з пропозиціями ор ­ ганіз увати охорону кладо­ вища , (з повною ма ­ теріальною відпові­ дальністю), за р ахунок коштів рідних та близьки х померлих.

Охорона кладовища ко ­ штує близько 12 тис . грн . на місяць . Мі с цевий бюд­ жет виділити такі кошти для

охорони

не

має

упр а вління

мож­

paAu,

равлінню

с плату

місця

кладо вища

уп ­

комунального

господарства

за

охорону

вищевказаної

суми.

Для вивчення вашої дум ­ ки

стосо вно вищевикладе­

ного

просимо

фонув а ти т е лефон а ми

в ас

зателе­

нам

за

4 - 05 - 47, 4-03-46, 5-96-72, або на­ правити листа за адре сою :

м. Бровари, вул . Шевче н ­ ка, 2а, виробнич е уп ­ равління комунального господарства .

Остаточне рішення зале­ жить від вас та вашої ак ­ тивно с ті . Пр о прийняте рішення ми вас повідо ми ­ мо через засоби масової інформаці!.

кому -

колекmuв

раuонна

АержаАМінісmраuія.

Свідоцтво про державну

р€ЄСmрацію К/ f'l 259 від 10. 12. 1997р. індехс

вивчи­

одного

проводити

реАакuії газеmu, Броварські міська і раuонна

допомогти

Охорона

• Н О В Е Ж И Т Т Я • - raзema Броварськuх міської ma раІіонної рц, районної Аержавної аАМінісmраuії. СПІВ ЗАСНОВНИКИ:

господарства

поховання за місяць буде коштувати 1,35 грн . 2,0 грн., якщо сплачувати такі суми дасть згоду біль­ шість рідних померлих. Для того, щоб ВУКГ ук­ лало договір з охоронним підприємством. родичі по­ хованих повинні щомісячно

ливості , тому міськвикон­ ком та Броварське вироб­ нич е

17.00

ти це питання,

ток .

Дл я

до

та близьких, похованих на міському кладовищі, з про ­

Броварів з питання охоро­

шкодж ень

8.00

звертаються до мешканців міста, котрі мають рідних

ни міського кладовища у зв'язку з тим, що з кожним днем збільшується

На фото : садова бригада Н.Т. Кольцової (в центрі)

" Требухівське » та зроби­

виростила гарний урожай

ти

горобини

61285

(у робочі дні).

заготовки

1.

Дні тижня

«Тре­

Години прийому

який

Урупа М . М.

10.00-1 в . оо

заступник голови

Вівторок

Бідзюра І.П.

10.00- 18.00

заступник голови

облдержадміністра ці! Кулеба В.Ю .

14.00- 18.00

заступник голови

облдержадмініст рації

N2N22, З.

Середа

Засуха А .А .

10.00-13.00

голова

облдержадміністрації Бойко Л. В.

: 1-кімнатну:

;ку на вул . Короленка .

14.00-18.00

заступник голови

облдержадміністраціі

4.

Губарєв В . С.

Четвер

10.00-18.00

заступник голови

облдержад міні стра ц ії Ш овкун І.В.

:Бар Вінницької області.

14.00- 18.00

зас тупник г олови

об лдержадміністр а ції П'ятни ця

5.

Рябоконь О . Г .

10.00- 16.00

зас тупник го лови

об лдержадміні с трац ії

6.

Субота

10.00- 13.00

за окре мим граф іком

: •• !:.J'.~tf.C?'!: .~=~~--1_~·.. :

Юридична адреса: смт . Калита Бро­ варського району Київської області, вул . Шевченка , 23, кв . 11 . Керівні органи : Рада . Голова осередку: Кушнір Дмитро Яко ­ вич .

Літківський первинний сільський осе ­ редок Броварської міськрайонної ор­

Графік особистоrо прийому rромадин керівниками районної державної адміністрації Дні тижня

N!!

Прізвище, ім'я,

1.

Посада керівника

Народного

від

18

Руху

вересня

Укра їни

2002

Години

no

батькові керівника, який веде nрийом

П/ П

Понеділок

Петренко

nрийому

заступник голови адміністрації

1.3 .

2- й поверх

2.

Вівторок

Лук ашевич С .І.

засту пн ик г ол ови адміністрації

2-й поверх

10.00- 12.00

з.

Середа

Вайсфельд Л. А .

г олова адміністраціі

4.

Четвер

І ван е н к о П . П .

зас тупник голови

10 . 00 · 1 З . ОО

адміні ст рації, керівник

ка б .22 1

5.

П ' ятниця

Косе нко А . Т .

ро­

апар а ту

1 - й поверх

перший заступни к голови адміністр а ції

10 .00- 13.00 каб.223 1 - й поверх

Дмитрич е н ко В .М .

б.

Су б о т а

видане Броварським відділом соцзахи сту населення на ім ' я ДВОРЯНЦЯ Івана Григоровича, вважати недійсн им

адміні страції, н ач альник

управл іння с ільського

З - й п о верх

з а окр е мим г р афіко м

І Втрачене посвідчення учас ника бойових дій серїі А видане 02 .07 .1996 року Бровар ським міськвійськкоматом н а ім'я КРИВЕН КА Віктора Григоровича, вважати недійсним .

2-іі 3АПD м. 'ровари

N2169 145 ,

ПОВІДОмnRЕ, що прямий зв'язок з керівним скла­

дом заго ну буде проводитися кожної n'ятн иці з

9.00

л ефонами : Журнал

нович .

N2124165,

10.00-13.00 каб . З26

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни nриймаються ПО3АЧЕРГОВО

ку) .

І Втрачене посвідчення ветерана праці

заступник голови

г ос п одарства і продово л ьс тв а

- Скибинський первинний селищний осередок Броварської міськрайонної ор ­ ганізації Народного Руху Украіни (свідоцтво NP139 від 18 вересня 2002 ро­ Юридична адреса: село Скибин Бро­ варського району Київської області, вул . Озерна, 73. Керівні орган и : Рада . Голова осередку : Кушніренко Юрій Іва ­

до

години за те ­

17.00

5 -00-56

та

5 -69-49.

реєстрації

п ов ідомл е нь

Бровари з находиться на пункті зв ' яз ­ ку

поженої частини за

адресою

м.

Бровари, вул. Ч ерняховсько го , 11 -А .

07400, Кuївська обл ., м. Броварu, бульв . Не залежності , 2. РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4 -21-34. ВіААілU: сільськ ого госnоАарсmва 4-02-92; nромu словос mі і соuіальнuх numaнь, л u сmів і масової poбom u 4-04-81; бух галтерія ; npuuoм оголоше нь 4-23-26.

І Втрачене посвідчення інваліда війни серія Б N2501024, видане Броварським уnравлінням соцзахисту населення на ім'я МАНЬКА Івана Мусійовича , вважати недійс ним . І Загубл ене свідоцтво при ватного підп риємця ШЕМ ЕТЕН· КО Ірини Миколаївни за N<J2242203180 вважати недійсним . Дружина , с ин, онуки , ус і рідні та близ ькі глибоко сумуют ь з приводу тя жкої втрати трагічн ої загибелі дорогої людини - Євгена Михайловича Ликова , п олковника авіації у відставці, учасника бо йо вих дій . Земля тобі пухом '

lІ.рук oф cemнuu .

ААРЕСА:

Редакція не завжди noдi.nяt nозицію авторів.

За точність викладених фактів відnовідаt автор. 1\истування з читачами

-

10.00-13.00 каб . 227

ку).

Юридична адреса: село Літки Броварсь­ кого району Київської області , вул . Шев­ ченка, 120. Керівні органи : Рада. Голова осередку : Шусть Лідія Про ­ копівна .

10.00-13.00 228

каб .

-

• • • •

СТОВ

Посада керівника

по батькові

прям ого зв'язку з громадянами міста З повагою­ нач альник ВУКГ С.О. ОРЛОВ.

в

бухівське».

Прізвище, ім"я,

Понеділок

2.

- Калитянський первинний селищний осередок Броварської міськрайонної ор ­ ганізації Народного Руху Украіни (свідоцтво NP137 від 29 серпня 2002 року).

NP138

і

облдержадміністрації

но:

(свідоцтво

себе

веде nрийом

Броварським районним управлінням юстиції Київської області, відnовідно до ст. 11 Закону України , "Про nолітичні партії в УкраїнІ зареєстрова­

ганізації

для

своїх клієнтів.

:районі) БУДИНОК ум . : КУПЛЮ

1987.)

nридбати їі у нас в СТОВ

керівника,

:квартиру поблизу рин - :

Звертатися за тел.: б-29-47

з

м.

N2

:на житло у Броварах чи:

думка,

сто громадян Броварщини

n/ n

r------------------------------, ........................ . : ПРОДАМ (поміняю:

стані. Ціна договірна.

и ягодньr е растен ия­

целителю> , (Київ, Наукова

садків, їдалень, кафе , про­

Контактний телефон: б-70- 15.

ПР~ЄТЬС• АВТО&УС

дит­

Київської обласної державної адміністрації

Ветеринарна допомога тваринам (в тому числі сільськогосподарським) в клініці і за викликом додому . 3.Широкий асортимент медикаментів. Розпорядок робочого дня: 8.30-17.00. Обідня перерва: 12.30-13.00. Вихідний: субота, неділя. Наша адреса : 07403.. м . Бровари, вул. Будьонного,

МАРКИ KABJ-3685 1985 р . в., після капремонту 2001 року, у хорошому

лікарень,

бригади. Використані матеріали з книги: Л.Г . Дудченко , В.В . Кривенко "Плодовьrе

Графік особистоrо прийому rромадин керівництвом

види лікувально-профілактичних послуг для

23-а (р-н "Торгмаш"). Іхати маршрутним таксі 5, 327 до з-ду "Світлотехнік".

запрошуємо

керівників

2.

ненько!

господарства

Тому

На трилітрову банку кг горобини , 1-2 скл. цу­ кру, І ч. л. лимонної кис­ лоти закип ' ятити і залити ягоди с иропом. Можна

домашніх тварин.

Тобі в цей день ми квіти піднесем, Ти наше сонце, матінко рідненька, Ти над усе дл.я нас, ти над усе! Про хліб ти дбала і до хліба, Плекала нас, своїх дітей, Хотіла дуже. ненько мила. Щоб в нас було, .як у л юдей. Ти ніжність, ласку дарувала, Навч ала добре працювать. І з днем народження, матусю, Тебе ми хочем привітать.

з

же цінний харчовий nро­

(можна і більше),

аnтека nри ДП 11 УКРВЕТПРОМПОСТАЧ" nponoнyE: 1.

зрозуміти

дукт для дорослих і дітей.

1

літрах води

можна

вищесказаного, аронія ду­

Компот із гopoбURu

листків вишні чи

4

Як

змішати . Лікер готовий.

Кпініка ветеринарної медицини та ветеринарна

Матусю, мамо, рідна наша

нального

горілки

бригадир садової

ти аличею.

Охолодити , додати 1,2 л с пирту або 1,5 л міцної

Аіхер Проварити 1 кг гороби­ смородини у

з ВО-річчям від дня народження!

До вас звертається ви­ робниче управління кому­

чор­

виноробній промисло­ вості . У домашніх умовах я готую з чорноплідної го­ робини лікер та компот. Ось їх рецепти:

400

Надія

протягом ЗО хвилин, охо­ лодити, процідити. Додати 2 кг цукру і б чайних ло­ жок лимонної кислоти. Киn'ятити ще 15 хвилин.

лікуванні

Горобину

часно

АНАСТАСІЮ ОПАНАСІВНУ КАЛАЧАК

"DBAPIB!

вживати

при

ни і

Щиро вітаємо маму

ШАНОВНІ МЕШКАНQІ

та

ноплідну використовують для приготування барв­ ників в кондитерській та

вживати

плодами

шлунка

гіперацидних

сік або плоди аронії одно ­ з

аронії.

гастритах.

ліку­

ванні гіпертонії та атеро­

·

при

ложки

марганець, молібден, йод.

варення,

плодів

дванадцятипалої кишки , а

тричі на день за півгодини до їди (або по 100 г плодів

кий· набір мікроелементів - бор, фтор, залізо, мідь,

із

Але лікарі відзначають, що лікування соком аронії не рекомендується

рекоменду­ з

використовують

компоти,

джеми

протисклеротич­

аронії.

У плодах аронії чор­ ноп~ої виявлено вели­

в

метою

також

ною дією. У лікувальних цілях використовують свіжий сік та плоди

лину, че рвону смородину.

йоду

що багаті на аскорбінову кислоту. З лікувальною

витку у дітей, нервових розладів тощо. Окрім того плоди горобини чор­ ноплідної цінний ліку­ вальний та профілактич­ ний засіб. Вони наділені ефективною гіпотензив­

(0,8%). вітаміни - С (150170 мг %), РР (до 0,7 мг %). каротин (4-6 мг %), вугле­

(0,5 %),

призводить

тримки

містять органічні кислоти

тин

ни або чорної смородини,

фейхоа рослини, яка відома як концентратор йоду. А це надзвичайно акту~но в наш післячор­ нобильский час, коли ми страждаємо від дефіциту йоду. Відомо, що його не­

культи­

на сторінках zазети.

За з..чіст реклами вЮnовідальність несе рекламодавець.

Об с яг

1

друков а нu(J а рку ш.

Віддру ковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у с правах

ma

npecu

інформаuії Кuї вської

облдержадмініс mраuії.

З а м. Тираж

4026 2130

прим .

#79 2002  
Advertisement