Page 1

СЕРЕДА

11 жовтня

2000 Виходить з 17 1937

р.

N2 79 (9178)

квІтня року

Ціна договірна

Газета

УСПІШНО

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

завершують

нинішній сільськогосподар­

ський рік трудівники сільськогосподарського ви­ робничого кооперативу імені Щорса. Незважаючи на ве­ ликі труднощі, які довелося пережити в період реформу­ вання і становлення нового

сійовичу Волосі

приватно-орендного

на поміч.

агро­

формування, вони одними з перших у районі закінчили жнива-2000 і зібрали хліба на чималий коровай. Наперекір несприятливим

умовам,

зуміли

погодним

виростити

непогані врожаї овочевих і кормових культур.

У ці дні в господарстві по­ вним

ходом

ведеться

комп­

лекс осінніх польових робіт. Зранку й до пізнього вечора в полі працює вся наявна в господарстві техніка. Навіть із сусідніх господарств Бро­ варського й Бориспільського районів задіяні трактори на збиранні врожаю проса та ку­ курудзи, підготовці площ до сівби. Разом з головою СВК імені Щорса Тетяною Миколаїв­ ною Руденко ми побували в полі, де кипить робота. На останніх гонах механізатори збирають врожай кукурудзи на силос.

-

Маємо два старі, зно­ шені силосозбиральні ком­ байни,

-

розповідає Тетяна

Миколаївна,

-

Затратили

значну суму коштів на їх ре­

монт. А вімачі належної не маємо. Часті поломки затри­ мують хід робіт. Спасибі доб­ рому другові, вчителю й по­

раднику директору ДПЗ "Плосківський" Петру Федо-

-

він допо­

ча,

щедра

на

врожаї.

Для

магає, підтримує і морально,

одержання високих урожаїв

меню

і матеріально. Навіть голов­

механізатори дотримуються

пельмені,

ного інженера відрядив нам

усіх вимог агротехніки.

страви, фруктові компоти.

На іншому полі майже без­

Місцеві механізатори Ми­ кола Олександрович Мазій та

входять

вареники,

м'ясні

На жаль,

і

в

й овочеві

СВК

імені

перебійно працює агрегат із

Щорса, як і скрізь, с свої про­

блеми, негаразди. І тут вими­

Мазій дискують і культиву­ ють грунт .. Увесь світловий день готують площі до сівби озимих також механізатори Володимир Григорович За­ лозний, Олександр Григоро­ вич Залозний та Анатолій Петрович Знаємський. А слідом за ними працюють сівачі Андрій Іванович Пасі­ чний і Анатолій Григорович

заготівлі сіна з другого укосу трав. За кермом - досвідче­ ний механізатор пенсіонер Микола Маркіянович Пампу­ ха. Він скосив отаву і затю­ куnав уже майже ЗО тонн ви­ сокоякісного сіна. До речі, в господарстві особлива увага приділяється заготівлі кормів на зимово­ стійловий період для гро­ мадської худоби. Як сказала Тетяна Руденко, кармовироб­

Кучерук. Їхню роботу конт­

ничники вже припасли

Микола

Володимирович

в се­

кають світло, відключають газ за борги, що накопичуються роками.

Зрозуміло,

напружує стан,

все це

психологічний

порушує технологічні

процеси,

несвоєчасно доять­

ся корови, падає їхня продук­ тивність, втрачається поголі­ в'я. Ось і нині майже всі ви­ робничі

об'єкти

в

госпо­

дарст.ві відключені від елект­

ропостачання. Внаслідок цьо­ го не працює крап-балка в майстерні, де нині знаходить­

ролює головний агроном Ва­ силь Іванович Кравченко. Він дбає про ретельну підготов­

редньому по ЗО центнерів

ку грунту, про те, щоб у доб­ ре підготовлений грунт ляга­ ло протруєне високоякісне насіння. Одночасно вносять­ ся комплексні мінеральні доб­ рива. Уже посіяли озиму пше­ ницю районованих високо­

доби. Є тут і невелика сви­ ноферма, де вирощують по­ росят для трудівників госпо­

врожайних сортів на площі

збирається, частково реалі­

ЗОО гектарів. Завершується сівба жита на 1ОО- гектарній площі. Усі озимі зернові ви­

зується, а також видасться се­

го перебираrшя й реалізації

лянам

або засипки на насіння. При­

рощуватимуть на площах, де

попередником були переваж­ но багаторічні трави й куку­ рудза на силос. Хлібороби планують у наступному році зібрати щонайменше З5 цен­ тнерів зернових з гектара. Можливості для цього с. Та й земля тут порівняно родю-

кормових

одиниць

на

умов­

ну голову великої рогатої ху­

дарства.

Цього року в Княжичах ви­ рощено непоганий урожай овочів і картоплі. Все це нині

у

рахунок

оплати

праці. Адже працівники гос­

подарства охоплені тут все­ бічною турботою. Для тих, хто

працює

в

полі,

кухарі

їдальні Лариса Савівна Мель­ ниченко, Людмила Василівна Купрієнко, Катерина Петрі­ вна Горбив готують смачні страви, а шофер Володимир Іванович Кравченко достав-

ся кілька потужних тракторів па ремонті, не працює меха­

нізована лінія з перебирапня картоплі і т.д. От і доводить­ ся більшість робіт виконува­ ти вручну. Так па персби­ рапні картоплі щодня працює ЗО жінок. На кагатному полі лежить чимало зібраного вро­ жаю, який потребує негайно­

кро, але процеси ці, з усього видно, затягнуться надовго. І шкода, коли зібраний непо­

ганий урожай картоплі "при­ хоплять" морози. Зрозуміло, значних

втрат

зазнають,

у

першу чергу, ті, хто її виро­ щував.

Галина ПОЛЯКОВА.

зимово­ Н АПЕРЕДОДНІ го сезону 2000-2001

високим ККД в с. Красилів­

виконання

нала­

лах Тарасівка, Княжичі, Го­

ка. До початку опалювально­

док котлів,

газових

голів, Літки, Требухів. Тож

років всіх жителів району турбус стан паливно-енерге­

го періоду буде закінчено ре­

лічильників та встановлення

конструкцію котла НІІСТУ-5 в с.Богданівка (згідно з роз­ робкою інституту УКРНДІІН­ ЖПРОЕКТ). Уперше в цьому році проводиться хімічна про­

лічильників теплової енергії

сільським головам треба серйозно подумати про ство­

тичного комплексу, особливо комунальної теплоенергети­ ки.

У Броварському районі на­ лічується 22 котельні на га­ зовому паливі, 19 з яких підпорядковані районному

мивка котлів, яка до цього ніколи не проводилась.

режимних

заміна

на котельнях, заміна насосів

рення житлових організацій

тощо.

у своїх громадах та паведен­

Усе це потребус вели­

ких коштів. Виконання програми енер­ гозбереження з комунальної

Броварщині оплата за спожи­

теплоенергетики дасть еконо-

ту теплову енергію. Так, борг населення на 1. 1О. 2000 року

комунальному підприємству теплових мереж

«Бровари­

теплокомуненерго»,

яке

за­

безпечує теплом житлові бу­ динки та об'єкти соцкультпо­ буту.

Виробництво теплової

енергії складає в рік близько З5 тис. Гкал.

Котельні, що раніше нале­ жали сільськогосподарським

РО3РАХУЕМОСІ 3 &ОРrАМИ &УДЕМО 3 ТЕПЯОМ

підприємствам, були передані

Закінчується будівництво

нам в 1996-99р.р. із застарілим обладнанням, що споживає

котелень в селах Шевченко­

ве і Тарасівка. Зараз прово­

мію газового палива близько млн. куб. м на рік, а це складає 500 тис. грн. у цінах

значну кількість природно~о газу та електроенергії. У 1997 ми розробили та за­ твердили в райдержадмініст­ р~ї програму технічного пе­

диться повна реконструкція

цього року.

ре<fснащення теплового гос­ подарства Броварського ра­ йону на 1998-2000 р.р., а та­ кож

комплексну

програму

енергозбереження

Бровар­

ського району на період до

котельні у В.Димерці, де буде встановлено

нове

високое­

фективне обладнання. Це дасть значну економію спо­ живання природного газу та

електроенергії.

Велику увагу приділяє цьо­ му питанню районна держав­ на адміністрація. Протягом 1998-2000 років на реконст­ рукцію котелень та придбан­ ня різного обладнання для

року. На жаль, через об­ коштів вона до кінця не виконується. Закін­

теплового

чується встановлення систем

виділено близько

автоматики на всіх котель­

з місцевого бюджету. Однак, незважаючи на ви­ конаний великий обсяг робіт, ще багато треба зробити для

2010

меження

нях. Щоправда, ліквідовано малоефективну котельню в с. Літки, проведено заміну

господарства

700 тис.

вже

грн.

морально застарілих типів

приведення теплового госпо­

котлів НІІСТУ-5 на ВК-З2 з

дарства в належний стан. Це

ня порядку в цій сфері. Незадовільно ведеться на

2

Великі втрати тепла у жит­

лово-комунальній сфері. Вони становлять З5 40 відсотків. Головною причи­ ною є недосконалість тепло­ вого захисту будинків (кон­ струкції вікон, дверей). Та найголовніше те, що житлові будинки після реорганізації сільськогосподарських

підприємств залишились без власника. Вони практично не готові до приймапня тепла. Підвали та горища не закриті, трубопроводи не заізольовані й потребують ремонту, внут­

склав 1 млн.100 тис. грн. Ве­ ликими боржниками є насе­ лення Гоголева - 110 тис. грн., Богдапівки 50 тис. грн., Тарасівки - З5 тис. грн., Княжич Калити

- 45 - 650

тис. грн., смт. тис. грн.

Загальна заборгованість за теплову

енергію

підприємствами

2

млн.

50

перед

становить

тис. грн. Борг на­

шого підприємства за спожи­

нариику КСП "Оболонь". На той час е будівлі утримувалося понад 1ОО сеиней і 25 телят. Причина загорання приміщення- коротке зам­ кнення в електромережі. І хоч живність вдало­

ся врятувати, але фермське приміщення во­

гонь nошкодив, адже ніяких первинних засобів пожежогасіння, аби. nриборкати "червоного півня", тут не було. Не говорячи. вже про nо­ жежний автомобіль, що був при колишньому радгоспі "Гоголівський". Ось уже впродовж трьох років про його ремонт· ніхто не думає. Цілодобового чергування в пожежному депо немає. l це при тому; що вогняна стихія щоро­ ку "записує" на свій рахунок усе нові й нові жертви. І не лише у вигляді знищених будівель, втрачених матеріальних цінностей, але \1 за­ гиблих людей. Та це, схоже, не дуже хвилює місцеву владу, керівників новоутворених агро­ формувань, які крізь пальці дивляться на

рішення й розnорядження районних структур про створення міжгосподарської nожежної команди, Доводиться лише дивуватися: невже

місцеві господарники не розуміють,. що вкла­ дена в цю справу гривня обернеться для них не тільки сотнями, тисячами гривень збере­ жених коштів, але й врятованйми людськими життями? На жаль, гору бере байдужість. і віра в те, що "дивись- пронесе". На жаль, подібне спостерігається і в інших сільгосnпідnриємствах, населених nунктах. Кому, якне сільвиконкомам і депутатам се­ лищних та сільських рад, стати ініціаторами розгортання роботи за збереження матеріаль­ них цінностей, людських життів від пожеж. Не маю на те nовноважень повчати людей, наділених владою, як їм працювати. Але ос­ кільки контроль за станом nротипожежної охо­

рони покладено на нас, то деякими своїми думками хотів би nоділитися. Чому, приміром, із наближенням цієї пожежонебезпечної пори не створити при сільвиконкомах спеціальні комісії, члени яких перевірили б стан при­ міщень, де утримуються худоба й mиця, збе~ рігают!;>СЯ та готуються до згодовування кор­ ми, як ведеться пожежно-сторожева охорона

ферм, свинарників, nташників? Підсумки пе­ ревірки можна було б обговорити на розши­

ре'них засіданнях виконкомів і сесіях рад, а виконання вжитих заходів з ліквідаціі недоліків узяти під суворий контроль.

Чи то руки в депутатів і nосадових осіб до цього не доходять, чи видається це їм друго­ рядною справою, але на фермах як nанували

безпорядок і безвідповідальність, так і пану­ ють. Нам не .раз доводиться бувати на фер­ мських територіях уночі. Побачене - вражає. Порушень- хоч греблю гати. Експлуатацію пе­

рев~ної більшості будівель треба було б при­

млн. ЗО тис. грн. Для того, щоб розпочати

злочинній недалекоглядності. Обірвані й ледь

1

опалювальний

сезон,

по­

трібно розрахуватись за спо­

житий природний газ, а та­ кож закупити його на жов­

тень - грудень для цього треба Не сплатимо за

2000 року. А 550 тис. грн. газ - не бу­

демо мати тепла. Це повинні усвідомити не тільки ми, ви­ робничники, а й також усі споживачі теплової енергії.

пинити,

aJ)e Худоба і

nтиця не винні в людській

стулені "до купи• проводи електромереж, тех­ ніка, ~о зqеріл;1ється в при~іщеннях ферм~

добитІ до ручки воданаnІрНІ башти, забитІ сіномі соломакі заnаtні виходи ... А ще- в сто­ рожках п'яні охоронці, І(отрі куняють із запа­ леною цигаркою. На жаль, винятки з таких "nравил• .дуже ріДкісні. Про елементарні засо­ .9и rюжежогафння й говорити не доводиться.

Іх або немає зовсім, або ті ж вогнегасники,

строки використання яких давно минули, про­

сто звалені десь у куточку.

Повірте, боляче писати про все побачене.

Ад)ке лише спільними зусил­

СкладаєтьсЯ враження, що пожежний стан

лями можна досягти бажаних

ферм і місць складування кормів хвилює тільки районну владу і нас - сnівробітників пожежної охорони. Госnодарникам же про нього дума­ ти ніколи. Коли ж ферма запалає у вогні, кри­ чати "SOS" буде пізно ... Павло КОЛЕСНИК, старШий інспектор 2-ЗДПО м.БроЕіари.

'результатів. Петро ВАСЬКОВИЧ,

промиваються, с великі вито­

директор підприємства

Найгірший стан житла в ее-

приклад, що є своєрідним nідтверджен~ · й безвідповідальності І окре~м~Іх господарників. ... Тієї лютневоїночі пожежа виникла в еви­

тий природний газ складає

рішньобудинкові системи не ки води в підвалах.

Із настанням осінньо~зимового періоду ут­

риманнSJ худоби і птиці в сільгосnnідnриєм­ ствах Броварщини, якої б .Форми власності й nідпорядкування еони сьогодні не були, різко зростає Загроза виникнення пожеж, що обер­ таються, як правило, значними матеріальни­ ми·. і. моральними збитками; Минула зимівля; які nопередні, -тому nідтвердження. Ось лише

«Бровари­ теплокомуненерго

».


-· -·

2

Ng 79 (9178)

11.10

-

цікаве, наскільки ж і склад­

вського полковника Станіс­

цю землю. Представники требухівського козацтва Без­ люденко і Глущенко писали

не. Воно зіграло велику роль в історії України й Європи. Існує немало версій щодо по­

лава-Михайла Кричевського

навіть з цього приводу геть­

під Лаєвим (Білорусь). Того

ману Данилу Апостолу. По­

дня козацькі полки, які на­

дібна картина спостерігалась

ходження спільноти і само­

правив гетьман Хмельниць­

і

го слова

кий на

після поділу земель дістались

- явище на­ К ОЗАЦТВО стільки надзвичайно

а.ІІІС :!І r."1t'..llllll1

ВУІ, ВІ/11(­ дn•І(/1

вже у

відкритого університету розвитку людини "Ук­

1649

"казак". Набійльш

21

липня

року у складі військ киї­

захист від поляків

в

Плоскому,

де

козакам

україн­

малородючі наділи на право­

ських земель, були розбиті

му березі річки Смолянки. До речі, плосківське козаць-

північно-західних

gольсько-литовським

І 303 році серед

половців

раІна", що базується у ЗОШ NQ9. Урочистості з нагоди вручення студентських квитків тим, хто навчатиметься на стаціонарі, були, як і годиться, з усіма атрибутами: висту­ пи, привітання, квіти, хліб-сіль від батьків. Участь у святі взяв президент університету Пет­ ро Михайлович Таланчук, колишній міністр ос­ віти УкраІни, а перед цим - ректор Київського

у

значенні

"сторож", "воїн". Також

документи 1308 року із Північного Причорно­ мор'я засвідчують сло­ во "казак" в такому по­ відомленні: "Того ж дня помер поранений каза­ ками раб божий Ал­ мальчу, син Самака".

політехнічного інституту, людина ініціативна, добре знана не лише в Україні, а й за кордо­

Що ж це за вуз, що другим після Харківсько­ го інституту управління прокладає власний фар­ ватер у галузі освіти на Броварщині? По-пер­ ше, це універсальний навчальний заклад, де студент може обрати собі професію до душі від гуманітарна"! сфери до обчислювалоної тех­ ніки. По-друге, його регіональність, адже пред­

редстепова

смуга

них і районних центрах. Тобто, вуз максималь- -

ниж­

"прикордон­ - коза­

ки. Перші відомості про козаків взагалі відно­

ке ім'я Топіха згадується ще 1612 року в реєстрі ко­ зацької старшини, яка бра­

сяться до

року, а

ла участь в поході гетьма­

про козаків Київщини ДО 1492, 1493, 1499

но наблизився до студента. І, нарешті, така особливість: зарахування у студенти відбу­ вається без вступних екзаменів, на підставі ком­ плексного, в тому числі психологічного, тесту­ вання. Воно не лише допомагає абітурієнту виз­ начитись із вибором спеціальності відповідно до здібностей і можливостей, а й паралельно виявляє рівень знань, зокрема ті прогалини у базових дисциплінах, на які потрібно звернути увагу. Такі студенти зараховуються у спеціальні групи вирівнювання. Не менш важливо й те, що в Броварському філіалі працюватимуть викладачі провідних на­ вчальних закладів Києва: Національного універ­ ситету ім. Т.Шевченка, Політехнічного, універ­ ситету економіки та лінгвістики тощо. І хоча сьо­ годнІ цей вуз поки що на третьому рівні ліцен­ зування, а його акредитація планується через

на П.Сагайдачного на Мос­

1470

кву.

Село Плоске,

жодного

ка,

населеного

Пухівка, Вигурівщина, Ста­

-

як в історич­

риця, Верхня та Нижня Ду­

них джерелах, так і в

бечні), входило до Гоголі­

народних

вської сотні Переяславсь­

легендах,

пе­

кого полку. Більша части­

ріальні одиниці існували не­ Броварська

сотня

(перший сотник

- Федір МедвідІ;>) з І 648-1649 років, Заворицька з 1649-1653

І останнє. Цьогорічна випускниця ЗОШ NQ 1 О Олена Хобтан обрала одну із спеціальностей економічного напрямку. Дівчина впевнена, що зробила правильний вибір: ціни за навчання тут помірні, до того ж - буде відчутною економія,

бо відпадає проблема транспорту, чого не ска­ жеш про тих, хто навчається у столичних вузах.

А головне - вона вже знайшла друзів і одно­ думців. Тож, у щасливу путь, майбутні еконо­ місти та правознавці!

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

у

варська сотня й загинула.

дворів. Їй належали 24 хати,

(Бо­

на сотенної старшини жила

Гоголеві, де займала інших будівель,

40

1612 5 вітряків, 5

ІЗ

ка~!, яких було втричі більше·, належало

ралень тощо. Рядовим коза­

58

дворів, по два

шляхти на Правобережній Україні в ЗО-40р. XVIII сто­

відсотків козаків мали лише

ліття. Про це свідчать матері­

невеликі земельні наділи,

али допитів польської військової комісії учасників повстання 1747 року. Серед

окремі не мали взагалі.

них згадується ім'я козака з Требухона В.Никоненка. Як

вітряки й гуральні. Майже

60 а

Го­

ловний двір сотні знаходив­ ся в тій частині Гоголева, яка

зветься тепер Замком. Із дво­ ру виходило двос воріт Київські і Світильнівські. По­

р. р. Але й за такий короткий строк існування своїх сотень броварські та заворицькі ко­

свідчать документальні дже­

рела, у цьому селі в 1737 році зі ста дворів його мешканців

яла

заки здійснили ряд визнач­ них подвигів й через що, власне, увійшли в історію. Так, заворицькі воїни брали участь у повстанні Севери­

двадцять були козацькими.

Господнього, біля неї

Тут, як і в інших селах, коза­

рев'яна школа, а також шпи­

ки й селяни жили нарізно, окремими кутками. На Бро­

таль і сотенна канцелярія. Першим гоголівським сотни­

варщині, де кращі земельні

ком історичні джерела нази­

на Наливайка проти польських загарбників у 1594-96 р.р., а козаки Бро­ варської сотні - в останньо-

наділи належали київськи!'І

вають Василя Гоголівського (1649 рік). Відомі також Ар­

монастирям,

точилась

по­

стійна напружена боротьба між козаками та монахами за

близу Ки-ївських воріт сто­

церква Преображення

-

показує,

що

в

національностей. Так, серед броварських козаків (1649р.) поряд з українськими прізви­ щами Юрченко, Авраменко, Андрієнко зустрічаємо украї­ нізовані тюркські імена (Салтаненко - від імені Сал­ тав), польські (Томашенко від імені Томаш, Янушевсь­ кий від Янош), балтійсь­ ко-пруські (Лайдоновський

-

від назви пруського насе­

інші. Тюркські елементи просте­

му

польської

сотень

них перебували люди різних

гу­

тивну участь у гайдамацько­ проти

ших

леного пункту Лайденау) та

сятин землі,

русі

цікавить дослідників? Як правило, це селяни-втікачі з різних регіонів України, котрі рятувались від польського гні·rу; серед ко· зацької старшини бачимо і представників древніх украї­ нських шляхетських родів. Аналіз прізвищ козаків на­

де­

риспільська сотня Переяс­ брали ак­

лавського полку)

у Броварах та Заворичах сотні як військові й терито­ довго:

військом під командуванням Я.Радзивілла, в ході чого Бро­ Требухінські козаки

Гоголів були центрами од­ нойменних сотень, котрі вхо­ дили відповідно до Київсько­ го, Остерського і Переяс­ лавського полків. Щоправда,

стей.

В.Ди­

вався без козачини та

Бобрика, Бервиці та інших сіл. Бровари ж, Заворичі та

ково·! економіки. Також велику увагу приділя­ ють в університеті залученню до навчання інвалідів, для яких також є чимало спеціально­

Рудня,

мерка (в окремі роки також

ня Рудні, Плоского, Калити,

професійну підготовку. А це, погодьтеся, буде не зайвим в умовах нинішньої нестабільної рин­

Бобрик,

пункту, який би згаду­

ють серед давнього населен­

ломи, що засвідчуватимуть дійсно грунтовну

Ру­

санів, Світильне, Богданів­

реказах. Козаки фігуру­

три роки, нинішні першокурсники матимуть дип­

як і

років. На Броварщині немає

козаків

турліним. Посланці мос­ ковського царя поспішали на урочисте оформлення воз­ з'єднання України з Росією._.., У Гш·олеві їх зустріли свя­ щеники з хрестами, а в Пе­ реяславі - Гоголівська сот­ ня, як і багато інших військо­ вих формувань, принесла присягу на вірність союзу України з Росією. На урочи­ стостях у Переяславі пере­ бувала і Заворицька сотня на чолі із Максимом Гайворо­ Хто ж були ці козаки, чиє

не" населення

ставництва "України" створено вже у ЗО облас­

Олександр Солонина (1744р.), Филимон Шафансь­ кий ( 1750р.), Мазарикій і Пальчевський ( 1779р.). У 1654 році через містечко Гоголів проїздила з Москви до Переяслава спеціальна ко1місія на чолі з боярином Бу­

славне минуле до цього дня

че Києва, де жило "по­

рубіжне",

лаш,

ном.

Центром формування козацтва було Середне Подніпров' я, його пе­

ном.

БУДУ нлапатнея ло аналізу

му для себе бою

відповідає дійсності думка М.С.Грушевського, котрий стверджував, що "казак" тюркське слово, відоме

Ще 60 юних броварчан визначились у виборі свого майбутнього -вони стали першими, хто вступив до представництва Міжнародного

НЕ

....

- ~-----------------

де­

те"-! Гнсвуш (1660р.), Матвій Соболев-ський, Кузьма Та-

жуються і в деяких прізви­ щах козаків Заварицької сотні (165Зр.)

- Пересей, От­ рубей, а також білоруські (Селівоненко) та польські (Потоцький, Вітковськиі.j.J

Топонімічна карта Бровар:)(' щини рясніє назвами, які за­ лишили нам наші предки-ко­ заки: Козачий хутір, Ко­ зацькі Могили, Сотницький хутір та багато інших. Дуже добре, що наш народ береже пам'ять про славне козацтво. 14 жовтня, на свя­ то Покрови Пресвятої Бого­

родиці, ми відзначаємо День українського козацтва. Є тут чим нишатись і нашій Бро­ варщині. Володимир МЕЛЬНИК. м.Бровари.

ливо через зміну структури елект-

господарські підприємства, утворені

роенергію споживач все ж таки зму-

тя») про випадки крадіжок електро­

роспоживання.

на приватній основі. А таких бе:юп-

шений заплатити.

енергії з зазначенням прізвищ ви­

латних світильників по району до тисячі штук. Для довідки: робота з відключень

Крадіжки виявляються і під час заміни лічильників. Зловмисники намагаються красти електроенергію

нуватців та місця їхньої роботи, пе­

1\Ир<'КТІШІІО! С'КОІІОЧІКН ОДНй КІЛОПdТ­

Спробуємо порівняти, скільки спожито електроенергії населенням: 1990 рік - 58,1 тис. побутових

ГО/\ИН<l коrrпува.\а під І ло З коп., а

споживачів використали

безоплатних

без зриву пло"Іб, за рахунок зміни

Чіктка складовоІ

кВт.г.,

<·<jJ<•ктиnності

ро<•нергїr в

ликористаІІІІН елект­

IIC'N1Лl'KOMY :\fИІІулому.

Скажу м1ше, що в у~юпах планопої,

1999 рік - 61,2 50,2 млн. кВт.г.

60,0

млн.

реле часу чи фотореле. А тому, якщо

ряд "ноу-хау'',

світильники вмикати через рубиль-

встигли застосувати на практиці, а

троенергії.

ник чи вимикач, то хто буде відключати їх, коли, наприклад, у червні

також традиційні способи крадіжок. Хочу попередити, що вищезазначені

мо регулярну заміну електролічиль­

нагоро,л,и, і безпечне :чuйбутнс в ке­

трос по жнеиван ня, •••••••••••··~n~·t:ЗiЦf~B·~JaІII :,~ffii1)~~·!1J••••••••••••• приклади є прийоми ще навчиtAІ.-ІI:J-- .. -.u.;.g мами "енсргозбе-

трансформаторів з навантаженням

рrnних крrс.\ах Які сп. продукції тоді

лись

тільки

тужність, впровадимо комп'ютерну

ло уnu.ги 'ІіІйже не бралась.

витрачатиенергію. Наші перевірки

для злодіїв, бо інакше їхні дії ква-

програму розрахунків за електрое­

ттускал,н:я, не п<·реБищуБала

10%.

вачіn і

Ще наведу рівень оплат побуто-

Н<шіщо було АУ'ІаТІ1 про еконоl\Іію

вими

('Irl'prop(•<...:ypciв, КОЛИ ГОЛ<ННІИЧ .1<1В­

59,5%, 1999

І\<1!ТНЯ~І

було ВИКОНі1ІІНЯ

ПЛану БИ­

пуску валової пролукціі. А це

-

і

АлР :<ара:\ 'Іи унійшли Б ринкові

1990 - 59,9%.

споживачами:

рік

-

рік Незважаючи на скорочення елек-

того,

комісії, а також посилити рейдову

кріплень лічильників, аби ці прилади були в неробочому стані. Є іще

сн<:'ргію Б собіБартості продукції, що

Крім

завер-

місцях викрадені або були відсутні

електро­

шується.

світильвиків

у багатьох

:~атрат на

тис. спожи-

редавати матеріали про крадіжки в судові інстанції, прокуратуру, адмін­

які деякі

економно

відносини :<<Ідля того, аби вижити в

показують, що до-

конкретІ!Ій боротьбі за випуск які­

сить

сної продуКЦіЇ за І!ИЖ'ІИ~ІИ ЦіНа~ІИ,

часто

"умільці"

реження"

EHEPrD31iEPEJКEHH І

-

ліфікувати

QE PEAAhHO

на

не

можна.

марнотратного

ників

з

менше

нергію

використання

Окрім того,

перевіркою

10% з

на

елек­

забезпечи­

розрахунків,

розрахункову

населенням

"РЕН",

по­

що

дасть можливість контролювати стан платежів та їхнє проходження, да­

змуси­

підприємствах включені в роботу

по-госпо­

споживачі зайвої,

дарсько~Іу. А :1 урахуванням подо­

недоцільної потуж-

за

місяців ц. р.

ду в експлуатацію програми "РЕН"

рожчання енергоносіїв

ності. Це

складено й оплачено 128 актів на

Саме життя, його реалії змусять

:<а

споживача,

а

отже

ло підходити до

життя

всього

слід у пер­

-

ресорні установки

використання

від

тоб­

20

до

100

кВт, а потреба в стис­

зробити все можливе, щоб не допу­

стити енергетичної кризи в н~­

вого

кої діяльності, в комунальному гос­

ристовувати

подарстві 1 побутt.

Який же стш1 енергозбереження

тивні компресори. Це й завищена потужність трансформаторних

суттєвий. Хто не знає про крадіжки електроенергії? Крадуть їі різними шляхами, в основному в побуті й у

у споживачів електроенергії в зоні

підстанцій, де втрати холостого ходу

різних кооперативах, де оплата за

Броварського

досить значні,

електроенергію на потреби квартир,

Отже,

трохи

-

споживання

електроенергії

промисловістю ~Ііста в новило

119

273

\990р. ста­

>ІЛН. кВт.г., у 1999р.

-

~І.\ІІ. кВт.г.

неефективні освіт­

енергозбереження,

і досить

ня. І, звичайно, відомий усім факт

Потім

використання

електроенергії для

йдуть заявки про, так би мовити,

обігріву прие\rіщень, води, як в тех­

зняття лічильника,

далі

-

ний будинках не поодинокі). А потім,

~rлн. кВт.г., в 1999р.

ва і сільськогосподарська продукція,

ної економічними важелями, тобто

ничих та конторських приміщеннях.

97

чено. А це означає: буде промисло­

ки з енергозбереження, підкріпле­ кредитами і т.п., факти крадіжок

підприсмствах електроспоживання

'rЛJI. кВт.г.

досить електроенергії, за яку спла­

гаражів, погребів і т.п. проводиться

нологічних процесах так і у вироб­

- 29 -

ви), нераціональне її використання, відсутність дісвої державної політи­

готівкою протягом декількох місяців.

сільсІ.когосподарських

\990р. склало

ний осінньо-зимовий період 2ооо2001 р.р., щоб виробництво мало

вентиляційні установки,

викрадення лічильника чи "самоход" (хоч і такі випадки у багатоквартир­

у

троенергію (а це тема іншої розмо­

жаючи на те, що неплатежі за елек­

кондиціонери, холодильне обладнан­

лювальні,

статистики:

більш ефек­

Особливим

рядком

року.

енергією на сучу І Зб тис. грн. Зва­

кілька разів. Тож необхідно вико­ новітні,

- 1 квартал 2001

безоблікове користування електро­

р<'ЖеІІІІЯ у псіх сферах господарсь­

в де­

чення та ін. Термін закінчення вво­

Наведу ще один фактор можли­

неному повітрі

зменшилася

9

ватимемо попередження про відклю­

настає світловий день о 4-й ранку?

то :JайнятисІ, rшроваджсння~І їх збе­

РЕМ?

являє немало. Так,

комп-

шу чергу аналі:Jувати ефективність енергоресурсів,

Таких фактів наш персонал ви-

роботу з виявлення безоблікового і

електроенергії, ми змушені будемо встановлювати детальний баланс між надходженнями електроенергії

у мережі РЕМ по фідерах та їі реа· лізацією, відключати боржників, по­

виділю

коли уважно з'ясовуою кожен кон­

зовнішнє освітлення вулиць сіл ра­

кретний випадок, виявляє"ю грубі

тею~ійних учасників крадіжок елек­

Запорука цьому

-

енергозбере­

ження! І якщо кожному господарю, громадянину дійде до свідомості, що економити

-

це вигідно,

значить

стануть реальними блага від безпе­ ребійного постачання

електрое­

нергїі.

йону, оплату за використання елек­

порушення. Тоді вже йдуть слізні

троенергії,

троенергії яких Бідмовилися прово­

прохання, але у будь-якому випад­

інфор~rувати через засоби масової

Михайло ШИБІКО,

спІнстаІJІІТИ дані практично немож-

дити як сільські ради, так і сільська-

ку доплату за необліковану елект-

інфор~rації (радіо, газета «Нове жит-

директор Броварського РЕМ.

ко:чунально-побутово~rу і приватному

електромережі,

буде світло в наших оселях.

секторі

у

дрібно~ІУ

від

будуть комунальні послути, нарешті,


з

ЦІЄЇ ПОРИ важче

ної

-

льору

тут

розгулятися

с

за

нич

1 яс­

краво-червоного.

де

оuоркн,

трій11і:

чорного, білого

за все з вибороІ\І ко­

У

:чу

ТрсІП<'І(ІІ,

фан­

IjiO 'ІОНОТОНІІУ Га~ІУ

СПіДІІІЩі

Cl'f1l';\JIІ,oi

навіть

вносить пожвавлен­

довжини

-

фор'ІУ

метри моди розійш­

ня золотий і срібний

просторих

"труіі",

лися в ду~1ках щодо

блиск. З літа у лечу

ПрИ:JіU]J<ІНІІХ /1,0 '1\І,\іі.

Адже

визначення единого

кольорового

Згідно з концепцією реформування_ системи охорони здоров'я в УкраУні одним із шляхів піднесеt#Ня медичного обслуговування населення є впро­ вадження в робоw медичних закладів nринципу сімейноУ медицини. Така

шення

смертність населення, останніми роками зовсім не реєструється дитяча, досягнуто позитивного приросту населення, сто відсотків працюючого

ЯКЩО коротко і офі­

-

ційно

то це фахівець з

вищою медичною освітою, котрий забезпечує первин­ ною

медико-санітарною

допомогою

населення

не­

форму иедобслуІ·овуваІшя

раАу,

населешш низнано як таку,

АОМОГАИСЯ ПОВНОГО

ОАужання хворого.

-

Саме так.

що

здатна

нивести

~Іедич­

Сьогодні

ну 1·алузь із кри:ш, спричи­

про все це подбає сімейний

неної пробле~ш~ш еконо:.І­

лікар.

Він стежитиме і за

колір, що був непо­

вий, жовтий, бордо,

тобто із

пулярний в останні

яскраво-зелений, са­

довжиною до колін,

взуття:

рОКИ,

латовий.

А з літа перекочува­

пі 1\оІІІві,

і

Як

завжди,

риж.

"коричневу

спідниці-99,

Па­

з асиметрични'І

/\ОЛО'Ч. Також поr>ср­

ЦІ,ого се:юну

модні піджаки при­

таLться

свосї а~~:туальн9сті сірий колір, проте

талені, короткі, ~Ііні

трете

і

спілниця-к~\ьош

його рейтиJ!r,оrіус­

бортні і однобортні,

тився значп'О'нижче від лідера і насm-'

з кочіро~І із хутра і

подовжені,

дво­

:1

иинулого у

тисячоліття

Модm-І~Ш деталя­

~Іи

без нього. Спідниця

блу:юк кут10р'с

жи·пя, ноетійними нснхо­

в'я дідуся та бабусі, у кот­

соціальними

не

рих "стрибає" тиск чи тур­

Варовадження

просто вузький фахівець, а

бують якісь хронічні неду­

медзакладів

привцину

спеціаліст, який може на­

близьких знають усі. Але

ги. Усім їм буде забезпече­

Допощ1гай

якщо ти будеш говорити ї~І

дати різнобічну допомогу,

не своєчасне профілактич­

сімейної медицини покли­

старенькій сусідІІі продук­

кане покращити "Іедобслу­

про

постійно перебуває в кон­

не лікуваннн. Навіть нкщо

ти,

говувашш і здешевити вит­

нуть глибшими. То~ІУ под­

рати на медицину. Про це

звони сестрі

такті з усіма '!ленами ро­

у родині всі здорові, лікар

,.-~шш,

а,

відвідуватиме її двічі

може

помітити

стані

отже,

tвоєчасно

зміни

здоров' я

пацієнтів,

на

у

місяць, вестиме медичний

своїх

паспорт кожного. Якщо ж

на які дільнич­

націєнт

захворіє

і

потрібні спеціальні обсте­

нув

проводить

ження, то сімейний лікар

би

уваги,

профілактичну,

роз'ясню­

поведе його до найкращих

вальну роботу щодо здоро­

спеціалістів, тих, яким до­

вого снособу жи·1тя, харчу­

віряє сам. А нкщо потрібна

нання,

буде операцін

несе

відпові­

-

хірургами обговорить й хід,

НОІ'О її члена.

попередить анестезіологін

У сім'ї чекають дитину.

зу

бутшо

стежить за

таційний періоди. З сімей-

станом її здоров'я, а наста­

ним лікарем також можна

1

порадитися щодо проблем

'

вразливі

вихованнн

З ІІеМОВЛ5JМ Ще В ПОЛОJ'ОВО­

вашш,

МУ будинку. І вже удома до­

психолога та інше. ЗгодніІ

дитини,

хар'ІУ­

звернутися

як

до

державна

'~и~1 питанням була

яку ти

Зна­

вілчусІІІ,

приносячи користь іншич, ПіДІІі;ІІL'

тебе

у

ВЛіІСНИХ

очах. Не забувай слухати інших, співчув,JІочи, на;~Jа­

гайся

зро:Іучіти

інІІІИХ.

БудІ, 1\оіJро:тчливо!О.

Т11

що

ТІ(о ЖfІТ­

моnодоста

'ІИ 3НАЕІЕ ви, що

...

ним дощем": в Польщі

грошей, в Болгаріі- із інжи­

братиму участь. Днями у

з собою й оточуючими

том розквітла, в їі очах засвіти­

Ізраілі

лося світло, і все склалося у неІ

пелюсток троянд.

просто чудово. Здається, що з роками вона помолодшала. Якщо

стату Украt·ни, у минулому

щодо продуК'І·ін харчуван­

справі

13НОЧі

нн, медикаментів, екології.

сімейної медицини побував

Мабуть, кожна із нас знає

медамбула­

метою

надання

ДОІІО~ІОІ'И

у

впровадженнн

відповість на будь-які запи­

Тепер лікар повинен бути

представник

тання, що постійно вини­

людиною, обізнаною в усіх

організації охорони здоро­

кають при догляді за дити­

сферах житгя. І він уже не

н'я з Великої Британії Тре­

ною.

на бричці, а з автомобілем

вор

Гіббс

і

-

,\ЯХ. Ко.\І,ори

най­

,-'\

рі:що~!ішітніші.

-

щс

актуа.\ЬІЮСТІ

ІІ<ІОУВсJС ІІІКір!1

13ЗjТТЯ

і:1

'1<1 "\ll'l'<l-

fJL'ІІТІІ.\іГІ

\f<IТl'jJi<IІ\iB 13

Всесвітньої

-

і рап­

у багатьох країнах мо­

ру, у Франці!'

-

-

-

із

з рису, в

із вівса, у Інді1

-

з

за даними Держком­

тіло одухотворене зсередини,

році на кожну тисячу ук ла­

якщо на обличчі і в очах світить­ ся душа- жінка розквітає. Повер­

дених шлюбів nриходилося

нути собі внутрішню гармонію, а

бyll нрисмно

...

704

розлучення.

18 сімей

році тільки

не пізно ні в якому віці. Ви будь­

тисячі розпалися.

води. Потрібно відмовитися від м'яса з макаронами, сиру з бул­ кою, молока з хлібом. Річ у тім, що для перетравлювання різних продуктів шлунок повинен ви­ діf].Яти різні речовини, водночас це зробити він не може. Тому частина їжі буде повільно пере­ тяравлюватися, швидко відкла­ деться у вигляді жирів.

Друге правило. Обмежте себе у вживанні жирів, таким чи­ ном знизите калорійність їжі.

шлунково-кишковому тракту.

Клітковину містять овочі й фрук­ ти, хліб, висівки. Четверте правило. Ніколи не їжте після 18-ї години: резуль­

тат не забариться. П'яте правило. Потрібно їсти три,

а

краще

чотири

рази

на

день, але потроху.

Шосте правило. Пам'ятайте, що будь-яку І·жу потрібно

"відnрацювати". Так, щоб згорі­

із тієї ж

ли калоріі, одержані з порцією морозива, потрібно ходити швидкою ходою 40 хв. Врахуй­

те, що при сидя•юму способі

Для порівняння: у

разом з нею молодість тіла і душі

cпtP!f1tko1o

Навчіться смажити і варити усі продукти без жиру. Третє правило. Вживайте більше клітковини. Вона сприяє швидкому просуванню іжі по

гармонію, навчилася жити в мирІ

МОЛОКО,

лікарем

чи:чість,

бабусі.

красунею, та знайшла внутрішню

бити, щоб збереІти грудне

-

листа

ІІська конференція, J3 нкій

практичної

крок

ши

буде аронедена Всеукраї­

земськи:-.1. Та тоді не було

перший

рання у її квартирі, напи­

лодих обсипають "ритуаль­

такого

прикорм,

пересвідчитися,

СЕКРЕТ ВІЧНОІ

нри­

немонля, підкаже, що зро­

Перший

роботу з новою поча­

зроби генеральне приби­

жінку, котра в молодості не була

з

ЧИ окруТ.'ІИМ НОСКО!\!,

як у дитячих туф­

Перше правило. Не вживай­

' ;нчена Україно- Британсь­ -<1 конференція. А у жовтні

llильно доглядати, І'одувати

і

на

нро­

Каливінській

13ДеНЬ

з красивої чашки. Прийди

І'Р<І~Іа "Сі!'>Іейна медицина".

торії

нотоку інформації

Послухай улюблену

мелодію, випий чай чи к<Іву

року виходить на­

ЖИ'І"І'Я

гостри:ч,

те одночасно продуктів, що містять і жири, і білки, і вугле­

білІ,ше яскравих колr.орів.

у

плоскій

з

VJа,юю

щоб

СJІ

ІІ<І

послугу з

тя :щіниться, у нмщу iJyдL'

сімейного

можн,

помноженою.

разоч

раніше, щоб ІНс поспішати,

нкоюсь мірою порівннти 1.1

лікарн

запропонуй

подрузі,

сімейних лікарів, з верес­

1999

Зі\ЛИІІІ<ІСТІ,СJІ

xoiente -o/Jпtu

Купи

скоро побачиm,

діс

номоже молодій мамі адап­ як пра­

і скажи:

ІНШИ"І.

дою, вийди з до~ІУ трохи

і

туватися,

нан'ІИТЬ,

дощі.

країн

нрийнята і шІроваджусгь­

місцн. Разом з ним пройде

буде поряд, познайомиться

почуття ста­

піднічуть

асоціація

ня

післяопераційний, реабілі­

він теж

до

радощі

уково-практи 'ШИЙ журнал,

ностійно консультує май­

-

ваші

почуття

Дозволяй собі чалент,кі ра­

Безумошю. В Україні

створена

тобто

не час пологін

це,

твої

ся до тебе

світу?

Сімейний лікар 'ІУІ' перший порадник і номічник. Він маму,

тобі настрій на. І\ІАІІЙ дет,.

про

ше твоя любов повернеть-­

цину, вивчався АОСВіА ви­

-

що

ла про тебе". Так чи інак­

в~увати сімейну меАИ·

вже настала весна. Ці ,І,І­

ленькі

віку: "Я тільки-що поду;ча­

Отже, перш ніж впро­

сокорозвинених

висловлювати

свою любов. Ти впевнена,

скучаю за тобою", а чоло­

в охороні здоров'н.

-

про всі проблеми хворого, найбільш

роботу

такий сносіб подолали кри­

разом з

дальність за здорон'я кож­

УМІЙ

свідчить досвід країн, які в

ЙО!\ІУ

ний лікар просто не звер­

ріВНН

стреса~1и. в

але не МСІІПТ ЧО;\ІІИ­ ЧИ

Яk1ІJО

ічного, соціально1·о харак­

то

це

JJ<І

кокетф.

батьків, і за станом здоро­

-

по­

атаку"' не втратив

ну здоров'я. сімейний лікар

запі1хоч

ла в зи'ІУ спілниІ(JІ

моду

світові диктує

Незважа­

залиша­

сами, Ні\ "lІ!ПІІ.\І,ІІ,і",

Модною

теру,

ж популярно,

чс:рL:­

вики з гострІІ\ІІІ но­

здоров' ям дитини та її

Якщо

обнр,І­

'IOOITJOJ,

-

ються

~ІОЛОЧНО-

І

ВІ,\ПОНІ 1 \І!l'

В:З)'ТТЯ

залежно від віку, ста1і і ста­

ЗНИЖеІJНЯІ\1

і

блакитний, малино­

в

ТК,ІІНІІІ

І\Іо,\ІІІІІ(і

перекочували білий,

ючи на

цепта, а АаАи б АОбру по-

про ШІJІІ\ І'ІПІОру.

палітрі

що

відтінків.

nовісти нашим читачам, що ж таке сімейний лікар.

і f ІІІІІф<JІІ}', Кlfll'.l,

напіsчоііпки,

чорно-шоколадних

населення охоплено профобстеженнями, в амбулаторf/ функціонує ден­ ний стаціонар. Ольга Олександрівна - член асоціаціі сімейних лікарів Украі"ни та правління КиівськоУ обласноУ організаціі. Ми поnросили їІ роз­

j)l'

існус й коричневий

ли,

Одеській, Терно~ь~й, !ІьвівськІй областях. А нещодавно і в Броварах з'явився перший cf~ пікар- О.О.Сокур, яка багато років очолює медамбупаторfю у с.Калин/вка. До речі, тут- найнижча у районі загальна

-

вирі­

осінньо-зи­

які кутюр'є нагада­

і. в Укра"іні. Сімейні лікарі nрацюють уже в

-

'K!JII,\J,J(H", roф­

K!!",

J()Тf,

мових колекцій. Де­

nрактика добре зарекомендувала себе у багатьох високорозвинених краУ­ нах світу, а віднедаащ.

",\JXT<lpH-

СКЛ<І;\КfІ,

1948

зубчик,

перший

і мобільним телефоном

з~Іінами,

коли можете почати все з по чат­

На Заході давно зрозумі­

і усе це

разом

доступний хворому для по­

які відбуваютьсн у нас н ре­

ку, дивовижно змінитися так, що

ли, наскільки важливІ узи

життя схуднути

ради

формуванні

вами всі почнуть захоплюватися. Як же зберегти молодість душі?

Гіменея. Президент США підписав закон,

в якому

можливо, навіть постійно обме­ жуючи себе в їжі. Помічено, що

Жити в гармонії з собою, дати

шлюб оголошений основою

надмірне фізичне навантажен­

собі установку, незалежно від

процвітаючого суспільства.

ня знижує апетит.

віку: жипя лише починається - і одержите шанс на вічну мо­

На пропаганду міцно1 сім'!'

Сьоме правило. Їжте по­

конгрес вирішив виділяти

вільно- таким чином можна на­

лодість.

щорічно до

50 млн. доларів.

сититися меншою кількістю їжі.

-

з

досвідченим

спеціалістом, добрим по­ радником,

людиною,

котрій можна довіряти. І так постійно

-

-Мабуть, у цьому немає

у будь­

який час доби.

-

вражений ти"ш

систе~ш

охо­

рони здоров'н.

Чи кожен Аікар може

стати сімейним?

під нагля­

дом, опікою, турботою.

і допомоги

-

-

Отже, сімейна меАИЦИ­

на має майбутнє. А

Наступного

року

можАиво

уже

зараз

чи Ае­

здійснить перший випуск

таАьніше познайомитися з

сімейних лікарів

роботою сімейного Аікаря

Націо­

нічого нового. ЗгаАаймо земських Аікарів. Це був

нальний медичний універ­

той самнй сімейний Аікар.

спеціалістів сімейної меди­

ситет.

А

поки

готують

та уКАасти угоАу?

-

Так. Якщо звернетеся

СтарожиАи міста й АОСі з

цини курси, що діють при

Гагаріна,

академії післядипломної ос­

ЄАИНОГО у Броварах АіКа·

віти.

до Калинівської медамбула­

ря /.А. ФеАЬАМана, розетрі­

проходять лікарі, -котрі :.~а­

Анного німцями. Був він і

ють значний досвід прак­

пеАіатром, і гінекоАогом, і

тичної роботи.

невропатоАогом, і хірургом

-

Чи буАе Аоступна така

ВОАночас. Аікуван і старих,

первинна меАнко-санітар­

і маАих, знав усе про своїх

на АОПомога пересічному

пацієнтів.

Мабуть,

саме

ГрОМаАЯНИНу,

ТОбТО АЮ·

сімейного Аікаря ми потре­

АННі із сереАНіМ АОСТаТ­

бува.І1И, коАи шука.Аи через

КОМ?

2,

торії, тел.:

тел.:

6-29-85 або

nІРІЦ6 В МАРИНАДІ

9-81-66, 9-84-21.

При знайомстві з родиною

нідбуваєтьсн детальна бес­ іда, з'нсовуютьсн нсі про­

бле~ш зі здоро-в'нм. Уже нри першій зустрічі лікар

дасть від-новіді на неі ваші запитання,

а

також

не­

обхідні поради.

знайомих фахівців, котрим

Сімейний лікар буде

Розмову провела

буАо АОВіряти, які

пацією·у із ее­

Надія ГАМАЛІЙ.

. Саме

ФАРШИРОВАНИЙ

за адресою у Броварах: вул.

ВАJІЧНіС710 ЗГ~УЮТЬ КОАИСЬ

Підготовку на них

практично не­

'

Розтерти З жовтки з 1 скл. цукру, 1 пачкою розм'якшеного мар­ гарину, додати 1 ч.л. соди, по­ гашеної оцтом. Замісити тісто і розкачати тонким коржем на

лист, викласти яблука, розрі­ зані на 4 частини, "спинками" догори. Залити 0,5 л сметани. Випікати 50 хв. А потім виклас­ ти зверху збиті з 1 скл. цукру З білки. Поставити ще раз в га­ рячу духовку на

10 хв .

Очищений від плоданіжок і насіння перець фарширують дрібно насіченою капустою та морквою, яку перед тим блан­ шують протягом З хвилин у

киплячій воді. Перець укладають в банки, додають тмин, чорний перець, заливають маринадом і стери­ лізують 15 хв. Для приготування заливки на

1О півлітрових банок потрібно: 400 г оцту 9%, 60 г солі, 120 г цукру, 1,5 л води.

Перець готують і без стери­ лізацїІ й зберігають місяць на холоді, але беруть 500 г оцту,

20

Г СОЛІ.

140

Г ~~укру і

1,З5

Л

води.

РУЛЕТ 3 ОВОЧАМИ М'ясний котлетний фарш сформувати у виглядІ велико­ го

млинця.

покласти на нього

начинку з підсмажена! цибулі, моркви Til вареного яйця. Кра1 защипати.

Запікати в духовці, злегка по­ ливши сметаною на змащено­

му олією листі до готовності.


11.10

V~~

МИ ЖИВЕМО у час, щед­

подарувала

слухачам

зичні композиції Ф. Ліста, Ф. Шопена. Дивовижні за красою та різноманітні за настроєм романси з великою майстер­

рий на стреси, та час висо­

ких технологій. Сьогодні магнітофоНІІі записи, платі­ вки користуються попитом

і з задоволенням розкупову­

світ При

у середньовічній Іспанії,

шистьrе».

досягти, дякуючи сумлін­

виконав пронизані добро­

ності та майстерності їх ху-

тою і любов'ю музичні тво­

продовжує діяти.

Зворушливі романси, які

Наймолодша виконавиця Настя Комлікона полонила своїм співом концертну

під шквал оплесків заспіва­

аудиторію,

ли С.Дудніков, В. Шестаков. Пронизливий психалогізм романсів та широкий спектр почуттів викликали бурю емоцій у глядацькій ауди-

виконавши ро­

свічках в теплій душевній

манс М. Глінки «Не щебечи

атмосфері Лариса Ужвій

соловейку»

та

користуються

романси

дожнього керівника М. Сіроштана, котрий був на цьому вечорі і концертмей­ стером.

Любовна лірика поета Геннадія Іванюка полонила слухачів своєю ніжністю,

теплотою,

чарівністю.

ЩОРОКУ на початок жовт­ День учителя і Міжнарод­

ний день громадян похилого відомо що

1 жовтня

за рішен­

роль

музики

в

нашому

класичну

житті.

Нетрадиційно

Саме любов до музики, до прекрасного й привела викла­

гу естрадній музиці (60%), але є бажаючі слухати українську народну музику (23%), а також

того, щоб підкреслити особли­ ву

нашого життя.

більшість людей надає перева­

ням ЮНЕСКО відзначається День музики. Це зроблено для

На

відзначила

дачів та учнів до клубу "Ак­ тивіст". Вони· спілкуються, зай­ маються цікавими справами,

(17%).

запитання:

готують

"Чи відомо

цей день дитяча школа мис­

вам, де в нашому місті знахо­

тецтв. Члени клубу "Активіст", який існує у школі з лютого

диться школа мистецтв?" 58% опитуваних відповіли "так",

минулого року і створений за

42% -

дискотеки,

на

яких

вихованці вакального вімілу вже відчули себе справжніми співаками.

ініціативи викладача М.Ф.Те­ мофеєва, провели у нашому

бажання відвідувати у школі

Багато задумок у клубу по­ переду: організ'ація конкурсів, походів до лісу, кінотеатрів, поїздки до театрів та на вис­

місті соціологічне опитування.

мистецтв виставки та концер­

тавки, а також популяризація

Активісти клубу Олексій Рогазін та Михайло Матюш­

ти

ко

про

і висновок напрошується сам

одержали

по собі. Так є і повинно бути:

підготували

роль

музики

анкети й

"ні".

А відповіді на запитання про

-

просто порадували. Адже

у світ гар­

монії, казки, щастя і мрій - музика. Я не уявляю

свого

життя

без музики. Для мене

музики.

81% відповідей- "так". Отже,

-

височінь

воно втратило б свою

Валентина ШИКУ ЛА, завуч дитячої школи мистецтв.

У 19 містах України не­ забаром розпочнуться змагання І спортивних ігор школярів України з 27 видів спорту. Випала честь і Броварам прийма­ ти найкращих борців та гандболістів України. Змагання з вільної бо­ ротьби розпочнуться в спортивному комплексі училища фізкультури вже 12 жовтня, а 14-го визначаться переможці.

гатимуться в цьому ж залі з 16 по 20 жовтня, а хлопці - з 23 по 27 жов­

ласті. Його мета - про­ філактичні заходи боротьби

з аварійністю та крадіжками транспортних засобів. Пра­ цівники нашого відділення

тня.

Тож запрошуємо при­ йти повболівати за наших земляків, адже серед учасників будуть і ті, кому

доведеться

також взяли активну участь

у справі дотримання Правил

дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. За цей тиждень автоінспекторами виявлено 183 порушення дорожнього руху. Як не при­

через

чотири роки на XXVIII Олімпійських іграх відстоювати честь нашої держави.

Юні гандболістки зма-

Олександр ЧИГИРИН.

r

~ S

1-' 1

санепідстанції щ~ро вітає Надію Іванівну НАИДЬОНОВУ і

-

лаборанта лабораторії комунальної гігієни з

1.

ювілейним днем народження. Нехай літа не стануть тягарем, Нехай душі ,не вистигне зірниця.

~

ї

l

вік прожити.

..1

\

В здоров'ї й радості бажаоt

Колектив _Бровар_~ької санетдстанци.

r. .

sc--'~~~c-'~_,.....,~1. ·новЕ

життя·-

СПІВЗАСНОВНИКИ:

реАакuії газеmu, Броварські міська і раuонна

paAu,

раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс

61285

мрій. Музика вихова­ ла в мені любов до прекрасного. Допо­ могла мені зрозуміти

но!.. Музика ще більше надихає мене і приносить найвищу

усю

красу й

велич

музики дитяча школа

мистецтв, в якій я на­

насолоду, а коли сум­

вчаюсь по класу гіта­

но та неспокійно

ри вже четвертий рік.

-

вона стає бальзамом

ніжності, своєрідним цілющим нектаром. Мистецтво дарує не­ обмежений простір уяві, і ти себе відчу­

ваєш найщасливішою людиною. Коли я слу­

зиці,

любіть її.

вона є

Бо

невід' ємною

частиною

нашого

життя, складає неаби­ який простір наших духовних цінностей.

Ліля ОГ ЛЄЗНЄВА,

чарівність і красу, стало б одноманітним

хаю

то

вихованка дитячої

і сірим.

миттю поринаю у світ

школи мистецтв.

У музиці я

ного

шедеври

Тож навчайтесь му­

музич­

мистецтва,

РУХУ пе­ дотримуватись Правил до~l( ражнього руху, то ніякий

працівник ДАІ не зможе зу­

відзначився й браварчании Ігор Михайлович Гераси­ менко, котрий на автомобілі ГАЗ-24 захотів прокататися

закритому шлагбаумі перед самісіньким поїздом. Чим не героїчний вчинок!

давайте будемо уважними,

Як не дивно, поганий при­

з вітерцем. А для таких горе-водїІ·в, як Степан Воло­

димирович

Адаменко

руху. На залізничному реїзді

"Княжичі"

клад тут же знайшов по­

слідовників. Пішоходи Іван Іванович Гриценко, Микола Олександрович Юрченко

пинити подібні вчинки. Тож дисциплінованими, законо­ слухняними на вулицях на­

шого міста.

Юрій ТРОЦЕНКО, начальник відділення ДАІ

думка:

області, майор міліцїі.

правила

дорожнього

тут

напрошується

8 ..иісько..иу

ку.льтурно..иу

конкурсно-ігроВа програ..иа,8есе.ла ..иузик.а,

сеанс телефоннаго

Державне підприємство «УКРВЁТПРОМПОСТАЧ» ПРОПОНУЄ ЦИБУЛЮ

заціноїо 0.60-0.90 грн. Розпорядок дня: 8.30 - 17.00. Обідня перерва: 12.30 - 1 З .ОО.

~ м.Бровари, вул. Будьонного, 23а.

І(иїеській

Звіт голови правління. Звіт голови ревізійної комісії. З. Затвердження річного звіту та ба­

1. 2.

лансу.

4. Вибори правління та голови прав­ ління. 5. Вибори ревізійно·І комісії. 6. Порядок розподілу прибутку ВАТ, отриманого за звітний період.

області

7. Затвердження форми випуску акцій ВАТ. 8. Затвердження договору з неза­

.ХОМЕНКА ...

лежним реєстратором.

Контактний теіІ~фон:

Початок реєстраціїня реєстраціІ - 10-00.

246~23-40.

07400,

Тел.: 5-54~ 13; 5~35-79;

ВАТ «СПЕЦБУДМОНТАЖ -503" по­ відомляє, що 12 грудня 2000р. о 10.00 за адресою: м.Бровари вул. Щолківська, 4 відбудуться збори ак­ ціонерів з порядком денним:

ників nодатків з~ учщ:тю голови

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

а Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААЇЛU: соціальних

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ + + +

& ЧАРІВНІСТЬ

якщо ми самі не будемо

«r:-~р.яча ~ІНІЯ>> з про­

і

директор будинку культури СП БЗТМ.

ють

Зв'язку

колекmuв

Валентина ГРАБОВЯК,

кро, але доводиться конста­

ААРЕСА:

раА, раііоІПІої Аержавної аАМінісmраuії.

алів.

вони

~олод~мир~ · . ~иколайовича

S

пристрастей і високий іде­

тувати той факт, що за кер-

детt:>ся

в

глибоких думок, істинних

здійснили переїзд колій при

броеарська об'єднана дер­ жавна пьдаткова інспекціs:~ до­ воД~тt:> дрвідомаллатників nо­ Д~тків, ··що.1!' .)КС)ВТНЯ 2QOO рс;жу з.14~Удо 15:-'r годИни ві.Цбу­

ДПА

ний світ справжніх почуттів,

міського відділу

нрї податкqвої слуЖби та плат­

Хай рідна пісня душу звеселя,

свій особливий і прекрас­

ГУ МВС України в Київській

Добра і щастя золота криниця.

J

юних, молодих і старих у

під коліс потяга. Мимоволі

бЛ~м 13Заємодїіорrанів держав­

Десятки літ ще .мріяти, творити,

непохитно і красиво ЗаJjfП­

лює все більше і більше

ледве встигли вискочити з­

Хай повниться до краю день за днем Нехай наснаги додас життя

ся здавати своїх позицій, а

(м.Бровари) та Гаврила Ко­ стянтинович Слуценко (с.Княжичі) взагалі не існу­

Q.la Вас чекають:

Колектив Броварської

старого і доброго роман­

вання і надії. · Радіс­

запа.льні танці, розВаги. Вхід 8і.льний. nyдe..uo раді зустрічі з ва..ииt

'-S

-

су, який зовсім не збираєть­

мо продовжують сідати водїі в стадії алкогольного сп'я­ ніння. Тільки за цей корот­ кий період виявлено шістьох таких "сміливців". Серед них

козацтВа. DійстВа 8ідбудуться14 жо8тия о 13-ій годині

~~~~~s

відрізнити

порухи душі, пережи­

Ш;A.Q.LOВQ-LCJ nPOB.:A.PЧ;A.Q.LU! Запрошує..ио Вас ВідсВяткуВати Dень українського центрі <(]lрЬ..иетей>>.

можемо

ніжний голос нашого друга

бачу наше життя, в ній відбиваються всі

ТИ.:JКДЕНЬ нещодавно було проведено на територїі Київської об­

ми

Традиція творити і співа-

Чудова природа, ди­ вовижний пейзаж, ласкаве осіннє сонеч­ ко, теплий і грайли­ вий вітерець, чепур­ ненькі пташки-співа­ ки перешіптуються на лісовій галявині. Чуєш, як лунає у твоїй душі, що пере­ повнена радістю, ок­ рилено здіймається у

невід ємна

відповіді ста громадян нашого міста, з яких з'ясувалося, що

віку. Але, на жаль, мало кому

годнішнього дня, то і нині

з майбутнього» вселив надію і налаштував на оп­ тимістичні ноти. Окрасою цього вечора, що гармонійно вплітались в його nрограму, були висту­ пи ансамблю бального танцю «Престиж» (ху­ дожній керіВ!іИК М.Пащен­ ко) і юної·балерини Мілени Сидоравої з хореографічни­ ми композиціями «Кармен» та «Есмеральда».

ЖИnІ УТРАТИЯО

ня припадає дві визначні дати

-

Чистий, як гірський кришталь, голос Ірини По­ пової зачарував усіх своєю мелодійністю і красою, а романс з кінофільму «Гостя

А

І якщо

прислухатись до голосу сьо­

ри.

любов'ю слухачів і співаків,

насолоду від мистецтва, яке народжується лише при без­

ти у прекрасний справжніх почуттів.

писав слова і музику, а й сам

авторів, народні і класичні.

радість живого спілкування

На початку жовтня у День музики в будинку культури спільного підприємства "Броварський завод торго­ вого машинобудування" пройшов вечір романсу. Глядачі мали змогу полину­

оналізму співакам вдалося

заслужено

дачі мали змогу отримати

з прекрасним.

ти ро:чанси, що народилася

<<Белой акации гроздья ду­

раїнських, так і російських

зникає

тому що

Андрій Буряк не лише на­

посередньому контакті пуб­ ліки з артистами. У програмі вечора були романси як ук­

від такого посередництва техніки,

Але як багато ми втрачаємо

торії. Такого рівня професі­

••••••••••••••••••••••••••• • • • • • евіm сnравжніх • • • • • • • • •• noчymmiв •• • • •••••••••••••••••••••••••••

ністю виконали С. Дудніков, .В. Шестаков, Н. Комлікова, І. Попова, А. Буряк. А гля­

ються цінителями музики.

~--------•

шаль»,

«Темно-вишневая

му­

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читача.чи

-

на сторінках zазети.

За з.чісm рекла.чи відповідальність несе рекла.чодавець.

9-00.

Закінчен­

5-65-45. Факс: 6-48-49.

JlП НдПОСТІЙНУ РОБОТУ

ІJ()"fPІS~I ЧОJ10ВІКИ:

-

зварник-аргонник (по нержавіючій сталі). Досвід роботи, 28-45 р. - шліфувальники-nолірувальники 23-35 р., - різноробочі 23-35 р. Прописка обов'язкова. Зарплата вЩ виробітку. Адреса: м.Броварн, вул.Будьонного, 25-а. Тел.: 5-30-52, 6-38-47. 'І Загублені свідоцтво nриватного підnриємця N2 ФОО10317 від 5.04.2000р, ліцензія на стримання і утримання гральних закладів N2 від 2.04.2000р., видані Броварською РДА та свідоцтво

04054820

07

про сnлату єдиного податку N2 065058 від 1.04.2000р., видане Броварською ОДПІ на ім'я Куз­ нецової Наталії Євгенівни, вважати недійсними.

'1 Загублене свщоцтво Б-460048 про сплату єди- j.. ного податку від 27.09.2000р., видане Броварською...­ ОДПІ на ім'я Потапенко Лесі Миколаївни, вважати недійсним.

1 Загублене свідоцтво ветерана праці АА N2 761728 від 13.10.98р., видане Броварським рай­

відціпом соціального захисту населення на ім'я ПАН­ ЧУК Галини Тимофїівни, вважати недійсним. Арук

Обсяг

oфcemнuu. І друкованuu аркуш.

Віддруковано "БРОВАРСЬКА

в

уnравління у сnравах

ma

ЗАТ·

АРУКАРНЯ"

npecu

інформаuії Кuївської

облдер-жадмінісmраuії.

Зам.

3795 Тираж 2000

прим.

#79 2000  
#79 2000  
Advertisement