Page 1

J"ueтa

а

ІtВ.ХедаУь

&ві'І'ВІІ

17

СУБОТА,

ДО ВІДОМА ВИБОРЦІВ

До 50-річчя визволення

На другому засіданні першої сесії міської Ра­

У"раїни

.ди

нувати

культурно-спортивного

ник

:комплек~

підготовку до

відзначатиметься

в

основиому

8 жовтня відбудеться м'ятників. і братських бі.ля nам'ятника

8-9

броварчанам.

У

і

гості

міста

змІ»J(уть

окруrу

випускник

училища

Кличко,

я.кий

зайняв др.уrе мі.сце і на­ городжений срібною ме­ да.ллю.

П'яте

місце

ваговій

модіяльних ху.дожникІів та .майстрів народних ре­ месел. Буде й вистав.ка твор.чості під.літкових клу­ бів. У кінотеатрі «Прометей» знову відбудеться

у

своїй

категорі'і

посів

Кастявтни

R·алаІШІШtов.

РОЗПОЧАЛАСЯ

nодивитися

ТИ

У святкові дні nрацюватиме виїзна торгів.ля. Про детальний план свята газета іиформуватн;ме

І

ЖУРНАЛИ

і

nрисвя­

с.пра.в,

внутрішніх

інформаційно-об·

числювальний

центр,

!VІ•LС.ЬККООПТОрГ.

ма,гаІЗИНІ:І:

чена ходу підготовки життєдіяльності міста до

опалювального

тор>>,

гуртожитоR

го.спу

«Нова

сезону

рр., засвід­ не всі об'єкти

1994-1995 що

'1111

Жіfоr.Ло.всто

фонд<у

ІЕа

nромислових

об'єктів

го­

тові до зими. Всього було заплановано

ня

вересня

диІІІе У

.виконан­

заходів.

348

15

до

158

Проте на

реалізовано

і

частково

Л0БНО~1У

ООСЯЗі

вершили

їх

автобази

.NQ 2,

бу дІ<онструк­

ладнання.

лацу

ОО•

виробничого

управлі.ннл

ту

заводу

!<0!1\ІУНGЛЬНОГОІ,

ційнога

З(і·

иолентиви

алюмі·Нієвих

ф~І.

31.

водаканаліза­

господарства,

во~них

<<Ну пава.»

виДів та

па·

спор­

деякі

;ін­

17.

Майже

не

розпочали

промивання.

гІдравлічНі

ви.щю~уваннн

!'f'nщo

:11ереж <<Прt.>мтехмонтаж».

<< Брои<~:рнсіщ,бу ;(:>>.

рад-

<<НОВОГО

вих но

та

пунктах.

27 тепло­

Та.к, заМіне­ частину

колектор,

на

вс.тановл.ено

котел

комбінат

іНШІі.

:vшнулорічної

зими

було у

но­

Південнщ·о мікро­ На жаль, і тепер

а,дміністрації до:І1обудів­ ного комбіНату та АТ

котельні

Вокзальцій.

по

ТакНІМ

на

тах,

згі'дно

nровести

зичної

Що

та

в

училищі

фі­

нульту1р11.

ПТМ

ЖНН

<<Врова.рнтеrrломер е ж а»,

Тірест

ro

згідно

ІІРОІJ~'і\ено

із

планом

роботн

на

тут

15

г.рафі.ком

реж.

за­

усунено

мінено

мереж

трубному

них

пориви,

мет.рів

470

лових

у

теп­ двох­

обчисленні

різ­

діаметрів.

т.а,ким чинюм, обсяг ви­

роб(т

склав

карбованців.

2,3 Із

споживачів тепла rіjд­

готовлено і здано по фор­ мі Т-8

-

155.

Негати.в.но хід

стосується

пунк­

·ВИ­ ме-

270

Чималий обсяг робіт ще

із

ре­

проведено гідравлічні пІробування теплових

конаних

СПТУ-1

По

виборЧОМ)'

вплива€

rІіідготовки

вальноrо вий

Через

і

округу

настрою,

жаль,

nрограв

у

першо­

му ж .поєдинку .кубин­ ському боксеру, але nро­ тистОJів . й.ому з гІ.диі.стю. Сердечно вітаємо на­ ших

с.порт.смеиів

та

тре­

нера боксерів Олександра І.ван.оВИ'ІЗ Подt.щ)'!Ка з в

цілому

успіщним

рецьким»

«ту­

ввстуцом

на

рингу.

ров'я,

житейського

В.

по

Цікаво, чи яка nроблема ницт.ві

Броварськоrо учнлнща фізнчио'і куJІЬту.рн.

НА

нині

знаєте ви, на .вироб­

є ·одні.€ю

ги брак Іне

Так,

коштів

до

сезону

стаІf

на

опа.лю­

фіНансо­

nідприємства.

забоf.Ігованість

ж-ива•Іів

тепЛ:l,

ЖИТТЯ»

крб.,

не

В

це

людей, ніх

-

справж­ зщвдя.кh

майстерності яких <<ОЖИ· ває» холодний метал і в'tрно

.вироби,

слугуватимуть

нам

ця б!,да

і

Незавидна

приз.вела

й

до

того,

засуджувати

людей

ми

не

маємо

дехто в них окаж1мо, одержавши коа: перативне

~роботи

по

ремонту

мереж,

димової

труби на котельні по вул. Нірова, ·ВlдсутН!ій у належній кількості ава­ . рійний заіІІас труб, . на­ .сос.ного обJ!аДНЗ'ННЯ, електрообладнання.

_

Можливо, не всі .розу­

яка.

сnо­ на

цьов,ану

Тому милася

ється

І

хо­

(а це 75 споживачів

ча населення. процентів

користу-

nільговими

рифа:І'ІИ,

та­

однаково

несвоєчасну

через

оплату

за

комунальНІі

послуги

ЖЕО

<<БроварИ>>

винне

<<Бро­

825

вари-тепломережі>>

.мільйоНів

.карбованЦів.

Сл1д пам'ятати що ·ВИ.роблене і теnл.о

А

необхі,дно

цьому

не

нинішній дикнів,

че,Ірез

сприятиме

стан наших де

у

двері

Отже, чиrrь

берегти.

незаоклені

вІІ'биті

згодом

шибки

J

Але

виста­ ж

часу

обмаль. холодами,

зима

а

ос.ь-ось

nостукаю'І'ь у двері.

Н.

1

г.уляє віт.ер.

залишається з. її

бу­

пl.д'їздах

роботи

усім.

Осінь

і те, подане

ГОМЕНЮК.

приємно

коли

познайо­

трудовою

Рябцо.вих,

т,рудяться

дальному

у

ди­

які

механо-скла­

цеху.

Стаж

на

підприєм.ст.ві глави сім'ї Воurодими(ра П€:тровича 32 роки. До -речі, .йо­ го,

доброоо

газ і .воду наnе:ред.

зміну.

була

нас'ІІією

жиш.

за

зміг

чес.но .вЩпра­

нелегну

здивована,

СВОГО

заплаrrившJІ

не

би .виплатити внески за Ті ІШПЇЙКИ, ЯКі одержу.

м1ють, що теnло не одер­ не

житло.

ва.в за .свою

'LG:i'Y

завод.У

ком,

спеціа:лі.ста,

Сергій,

і

електрозва:рю­

;комітету.

~ Це наш золотий фонд, з горд~стю гово­ рить про цих профе:с:іо­ налів винануючий о,бЬв'­ язки

,начальника

цеху

Волод:шир Вікторqвич Тимошечні·н. І в то­ му, ЩО На нашу продук­ ЦіЮ вже біль.ше чотирьох рО'Ків не надійшло жод­ ної

-

рекламації,

заслуга

цієї

та,кож

nрацьовитої

.р::щини.

Звичайно, портрет ди­ ностИ був би ·неповним, якщо

Н:;е

зга.дати

Рябцови

те,

що

багатодітна

-

сLм'я. Володимир Петро­ вич та Ганна Євгенt.вна ВИХОВа•ЛИ

Ще

ДВОХ

ДОНЬОК

-

Грину та Олену.

ша

вже

нечку

за,м:іmня

..

Натру.сю,

Ста·р­

має

до­ :11ОЛО.дша

закінчила 9 класів. Ще двоє онучат Оля та Сергійко підростають в сім'ї Сергія·. До речі, йо­ го дружина Наталя пра­ цює бухrалте.ром тут же, на заводі. Не так ,4авно

одру~ився кають

й

Олег.

молоді

ському

в

жіш­ завод­

гуртожитку

.

Справи сі.мейНІі, справи виробничі ... Те, з чого

·

сллітаєтьс.я

ча,сне життя. І приємно, коли діrи гордять·ся ба.ть­

Довгий бригадирам

заготіне.."Іьному

час у

цех у.

Звід.си r:ішл.а його дру.rКина сені·вна,

батьнові

віщпачається

~rомунального штампувал:ь.ни­

буn

скромністю.

<<.Пере:І1аНИЛИ>>

обл.аднанн:я. працюв.ан

вдумливістю

притаманними

нового

збереже.~ня

колективу

цювати.

запСІЗ!НО·

ра­

неритміч­

фё.хі,вців,

цих

ПОВНОМУ

виконано

зем)Іих

сиро.вини.

що на дdль-ниці котл~.в ~е лише розпався кІстяк колишніх однодум~ів. а й взагапі нема кому пра­

120 тис.

-

еко­

вальник. За серйозн.і,сть. доброзичливу вдачу його обрали члено:11 профспіЛ·

і

:пос.та.ІЧання

Не о,бминула

1995

і

та 'брату,

з

загальнотрадиційні

торг.м.аші.вців.

ГАЗЕ-

ПІВРІЧЧЯ

благополуччя

~ащrу,альніших? Зви­ чайно, не беручи до ува­

усім

сиорту

.nодоланні

ВСУПЕРЕЧ УСІМ НЕГАРАЗААМ

що

БОRЧЕНКО,

у

народжуються

методист

І-ше

иаполегтmості

дощів.

новський, директор заво­ ду алюмінієвих буді-вель­ 'НИХ констру.кцій.

и.а

з .професійним

номічних nроблем підnриємст.в иа благо ваших сімей і народу всієї У.країнн. Міцног.о вам здо­

(ву.л. Нороленка. Чер.няхівQЬкого) Ста­ ніслав Михайлович Мах­

Дзін.ЦзІру.к),.

«Ст.ріла>~

Зичимо вам, шановні друзі, доброго виробни­ чого

.N'2 12

Серr,Ій

кранобудівиого

святом.

комбінат».

'те.плое.нерnlї)

теплових

мільярда

Олімnійській.

чиготові

Закінчено плановий

теnло:11

по вул.

вул.

.

<<Світлотю:ніка» не квап­ ляться. аби вча,оно по­ дбати про забезпечення

будинків

но-

«Унtіверс'а.л»

lІюнт

воселів райо.ну.

маш»

Двор­

голова ,ради .оренда­ <<Броварський nобут­

рів

ванd

котла .NQ 2 та котельні << Промsузла>> та нап01рний

а т' е л ь є

проблем

Іванович

теплових

монтно · виробничий ком­ бінат, фірма «МріЯ>>, де­

Чи;о.Іало

Валерій

ді'в

ном, ус'і котельні до пуску.

та

.N'2 10

обсязі

оонвентивну

Україна>>,

ревообробний

Міська Рада народвих депу·rатів щиро вітає трудові колективи !броварських заводів <<Торг­

виборчому округу (вул. Гагаріна) -

сьQГодні сягає 14 .мj,Льяр­

«МріЯ>>, автюпіДприємство .No 1 063, УВТН «ТеПІЛИЦ!Яf!'еХ.М О.Н Т ІСJІ Ж>>, Ниївський обласний ре­

теп-

м\сь

котельнях

вий

тtринотажне

треба

ші.

<< Ноопера-

18,

Кар­

директор

пласт.мас.

По

ПЕРЕДПЛАТА НА

3има стунаЕ у двері. Чи готові ми до не У.,?.~ міськвиконкомі

заводу

иік,

Іван

-

Токар,

права

ВАР:ГІСТЬ

відділ

пович

РОНУ.

читачів.

кий

Лі-нського)

доrОІІіриа

вересняДень машинобу дівпика

Бе­

УВАГА!

програму.

Нарада керівників, про­ ведена минулої середи у

,N'q 79 (8560) ЦІм

24

Лагунової,

платня

вечір-зу­ вечір з

-

ПО·

металургії:

Володимир

жовтня біля музею пройде відкриття пам'ято знаку в честь 163-ої дивізії, котра визволила W'Jcтo, а в міському .клубі виставка творів са­

спортивну

3аВОДу

CeJ\TOpa

кож

1!'1

Броварчани

началь­

У неділю 18 .вереевя, у Стамбулі заверщи.лася nершість світу з боксу. У С·КЛаді збірної України виступади вихованці Бро­ варського учиJППЦа фі­ зичної культури Ко­ стянтин Калашников та Сергій Дзіидзірук, а та­

міському музеї буде відкрита виставка, nрисвяче­ на цій даті. В парку «Перемога» гратиме духо­ вий оркестр, у кінотеатрі «Прометей» відбудеться святковий концерт. Молодь зможе розважатися на 'tUЩЮва.льиому майданчику.

святковий коицер.т. У міському клубі ст.річ з ветеранами війни. А для молодІ участю музичного театру «Ма.льва•.

Клименко,

,вул.

.N2 3

Парадували 6роварс~ні Іонсери

покладання квітів до па­ могн.л, марш ветеранів,

загиблим

вико­

ОлЄlССаид­

По виборчому

працюва.лн.

велику

.виборцям

погодився

рошкової

жовтня. А напередодні в шко.лах пройдуть . уроки мужності, на nідприємствах урочисті збори із заnрошенням ветеранів війни, котрі раніШе там

мітинг

депута­

2, 3, 10. 12,

Віктор

рович

святкування 50-річчя визволення Украіни від німецько-фашистських заг~бннків. У місті пла­ нується широко відзиачиrИ це свято. Будуть за­ прошені ветерани із війсьtсових з'єднань, які визволяли БровІJрн у 1943 році, гості із міст­

Ювілей

з

звертатися

обов'язки

Розглядалося питання про

побратимів.

до ного

питання

де вибори не віДбулися. По виборчому округу .N2 2 (вул. Ниївська, Но­ роленна) депутатські

У вівторок під головуванням О. М. Іщенка від­ міста.

те,

тів

до свата засідання

Піднято

округів ММ

ПЇАГОТОВКІ

су

бу ло

;про

Ведеться

булося

РОКУ

1994

ГАаТА i,_ANIIIIIIIDWIDI ТА f&ІОИІО1 f&ІІАrОІІІІІЕnПАТІІ

року.

1937

ВЕРЕСНЯ

24

на nенсію Ганна Єв-

теж

ио:v~,

не

наше

повсян­

наr()родженим

так

да.вно

ще

ордено:vr

Трудuвсї Слави ІІІ ступе­ ня, медаллю <<За трудо­ ву доблесть», числ<.нни­

.ве11еран

ми

гра,мота,ми.

дип 1.ома­

nра:ц~. Тепер Рябцовста·рший разом ,і.з синами Се:ргlєм та Олегом виго-

.ми

і

вистаІВок.

де

демонструвалася

товляють

т;а, що піднесла цей ко­ леюив у розряд добре .знаних у республіці, зро­

технологічне

обладнання сильні сь;ні

тістомі-

машини.

кон;дитер­

електропечі,

торго­

вельне обладнання. як зауважив батько,

І, ни­

нішнє

по­

покоління

стуn~ться

старшим

,вnравн1стю. вже

про

. Так, закdнчив

не

не

кажучи

знання.

Олег,

наприклад,

механо-металур­

rійний техні.кум, nройшов випробування АфганІста­ ном.

.Молодого

·складаСІьника

отавитИ

на

слюсаря­

можна

будь-яку

&щйвhцІповідІаJІь.Иіших лянок виробницт.ва. Майстерністю.

а

по­

з

ді· таиож

.

медаля.ми

дукція

про-

торгмашівЦів

била авторитетом у ·СВО· їй галузі. І марку св·зго колективу

.заво::~чани

т.римають зважаючи

з честю. Не­ на нестабіль­

ність

в

усьому,

nро::~ов.·

жують

шукаіrи

вихЬд

КрИЗИ,

О!ЮВЛЮЮЧИ

із

асор­

f!':иІме.Нт', удосионалюючи евою продукцію як виробничого п:Ризна,чен­ ня. так 1 вироби для на­

селе,ння.

Іх чимало. ·вони

популярні,

ст.Н~ним

Н.

користуються

попиrrом.

ЧЕМЕРИЧЕНКО.


стор.

Субота,

8

24

8

ПОНЕДІЛОК • 26

14.40

15.40

вересня

ІіРНГ{)М

16.00 У 'Н І б. 1О Ll: ·" 11• re'' ." Зірочка•. Концерт f-10~

•,сподарем на землі. НовІ

1'орми органІзації nраці на ..>«кapnarn

17.10 Ф·льм-конQерт •Ольга Басисс 'ТЮК,.

17.30 Обличчям до столиці 18.00 ·Без протоколу•. АналГтична проrрама

18.30 ЕстрадниИ кІЖцерт 19.00 УТН 19.10 Ай П1 Ки1в рекламує 19.15 Авторалі ·Чисте nовітря• 19.45 К1ноф1льм •Чудотворство• !0.15 3пато і булат !0.35 Поради телврадіорЕ!іС11ами !0.40 На до6р<ані.. , діпІІ !1.00 УТН . !2.55 Худ. фІІІ.... •каrафаІІ•• 0.10УТН

5.30 ·РАНОК• в.оо ДІловий вісник

Самі про себе

17.00 Новини 17.25 СвГт сьогоднІ 17.40 Азбука власника 17.50 Пnrода 18.00 Година пік 18.25 Tenecepian ..Дика Ро~• 18.50 СпІває ансамбль ·•Кр>"ІнvщР• 19.00 Сміхопанорама 19.40 Ве"іРІUІ казq 20.00 новини 20.35 Погода 20.45 Гол 21.15 Прес-клуб 22.40 Канал ілюзій 23.00 новини 23.40 Прес-ексnрес

«НОВЕ

21.05 ВІ~и-...1 21.10 Прем'€ра. Світовий детектив. tЕр~<юль Пуіtро». 1 серів 22.10 еДЕН- ТБ· представл"Є 22.30 СІТ-3 22.40 Телегра "5+ 1· 23.00 ВІкна 23.30 Про-вІДео 0.30 СІТ-3

0.00 Т .;лє~омпані" •Ру ;$іія• (Д.rю­ '"'" вісниІ(. Ні-йкіно38.11.,..

8.20 Подивись. послухаи 8.40 Тмесе~іаІо •д а P03U 9.05 ти nам ятаєш, товаришу ... 9.50 новини

...

BIBTOPQ.~ • ~!.

23.2\} Х.УА· фільм of'nм6oecQIIOAНa 3Ірка-6•

.• а екрані ме11одраМа)

18.00 МуІІ ..тсріп,.мн «Хатнна АІІда.ка Тома•, сОчманіnий .-,ев•

кнй рей нжер-2• ОФ Блекнесс

20.40 Х!д· фіп w. «Уnеред, Фр<ам­ ЦtеІ•

0.15 Муз. кліп "С. О. С. Бенд• 0.20 Худ. фіпІ>М еСуt'М'ІІСІІ•

«<CIV• ~:J..Ti-81) 8.25 Програма nеродач. Анонс

=•·

8.30Дит~тuео•ріu еКару­ се~~•• {М..СИІІа)

9.50 Мр.!сер/м elulfro. ~) 10.00 Прем'с~-~ «Морена SOap.. ~нкуuа) 10..45 у*Иm: Медичнийогляд уША)

11.10 Прем ера темаріму •ПасІо наріІІ - •lnca nj111Cfp8ai•. 95 СеріІІ (88Н4м:уоа)

12.00 Ігри народjе с:ві'ІУ 12.25 Проrрама nередач не вечір 12.30 Перерва 18.00 Програма nередеч на вечір.

Едінбурrу

Анонс

18.06 С/-БІ-ЕС. Вtв'ІірніііІвиnуск (ан· ГІІійСЬКОІО 'МОВОЮ).

9.00 Телегазета 9.10 Муз. кліnи: Брайан Адамс, Аарон Невіл

Нова лінія Лікаря викликали?

9.20 МуІІ"тфіn•мм «Не38М'Іайннй

· .сГаі.rсмрсіо«І хро-

баrоuк..

... ФІІІІІМ «ЛІОДН·ДННО3а8-

1uріІІ

1~50 ~нес у РосІі

рандеву•

Ук­ раІни від н•мецько-Фгшист­

СЬІ<их загарбни_юв. Г'І. Топ ..ій -СПІваК 3 УкраІНИ

11.40 Фільм-концерт ·Ольга Басистюк•

12.00 УТІ-j 12.10 ХуА- фІn•м «Жуnо.стта• 13."5 Поніеечений злГт. Лауреат

Дер]Кавноі премії Украіни по­ ет ВаСІ<ль Голобородько аІ{аде­

мія наук України. Елек­ тронна ~омп~ютерна газв· та ·Все- вам•. ВІдеоон­ формація і реклама .. Ком­ п'ютерна інформацІЯ або­ нентам

16.00УТН

16.10 Для дітей. ·Повір у себе• 18.40 ОсвГтній канал для школярів. Українська література. Остап ВИШНS\. •Вишнево усмІШКИ•. Історія Украіни. У стародав­ ньомуКиєві 17.35 Хто захистить сnо)І(ивача? Взуттєве виро&мцтво Украі-

. ни:nартнерство,як~ь 18.10 Сві'І:оеий Конгрес Українок.

ОСТАНКІНО

5.30 •РАНОК• 8.00 Огляд ринку нерухомості 8.20 Телесерім ..Дика Рок• 8.45 Сьоме небо 9.50 новини 10.00 Справа 15.00 НОВИНИ (з сурдоперекладом)

15.25 ~п ..тсеріа.а. «Війна го6оті••· f5.50 Мож нами, довчатами .. 16.05 Рок-урок 18.40 За кулісами. Інтеграція: іншого шляху нема

17.00 новини 17.25 Технодром 17.35 Погода 17.40 Пам'яті Р. Рождестаеt&ькоrо 18.00 Годиналік 18.25 Tenecepiu..Д...a Ро3а• 18.55 Тема. 18.40 Ве"ІРНІІ казка 20.00 новини 20.35 Погода 20.46 З перших рук 20.55 Футбол. Кубок УЄФА. 1/32

21.55

•РОТОР. 22.50 •50х50•. У перерві- 23.00 новини 23.50 Прес-ексnрес

УТ-2, УТ-3 І канап «РОСІЯ•

Фільм З- -:,до віри і любові• •

6.00ВІСТІ 8.20 Потрібні ... Потрібні ... 8.30 Формула-730 7.00 Часділовихлюдей 7.30 •20 років сходження на вул­ кан•. Прем'єра док. фіІІьму з

18.00УТН 18.10 Ай Пі Киів рекламує

18.15 Пектораль. Майстри Буковини

18.50 ЕкономіЧНИЙ ОГЛІ\А 20.05 Футбол МІОС 20.35 Порад11 телерадіореІиІеми 20.40 На до6ранІоІ, А!тмІ . 20.55 дй Пі Киів рекламує

18.30 ДитІNнй fU8C'Apiu el(apy(Jilluatu) 20.30 Прем'ер,. ~1. •Море­

cu•• ма

9.30 х,

САіжи~

рм•. 25с.

·

OJ!!J..Ylli. ·-- -

21.25

Нова ЛІНія

Ваше пра оо 17.05Людина сnрави 17.40 Свято І<ОЖ>Юrо дня 17.50 Ніхто не забутий 17.55 Здорово живеш 18.15 Всеперемагаючий голос ВІ·

21.15

I<Np••· 51 сеРІІІ (венес,е-

~-ТІ-ЕН. Міжнар. огляд

21.55

НІІ

0.10 Про-відео 0.40СІТ:3

7-ti КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАJІ ?;оо <О ЛЮДи Діія людей•. Ранкова nрограма< .· .· . . 8.00 Т~ОМІ'ІВНЇЯ •Pytetliяa (Діпо­

ет..с:~~•

.

10.40 т елеrазеtа

ХуА. філ.м 'ВтІr'!а невмнно-

·rоо

кий рейнжер-2•

11.00 Муп ..тфіп•м «Карпсон повер­ нуь•са•

11.20

,

ТРК «ГРАВІС»

(35--to.

пе:LІ••• еСмн...-:іор Друnі•

КАНАЛ)

ба•а•, «Смуrастнй rocROдap•

20.45 Худ. фІп•м «Мантнс• 22.05 Пр:>rрами- лауреати телефес­ ll~валю •Бархаn<ий rезон-94»

вим•

8.55 Реклама

10.00 Анонс nрогра•' 19.•05 Бістро ~ГравіС• 19. fO·My.,lotфim.м~ (YR!I(A~ТV). 10.35 Кінофе(;о"ІtІІІаЛь ІіІ.І<ТОРІВ кіно ·Сузір:'я-94•. ЧастІ-\на

22.35 Телегазета · 22.45 Худ. фіпьм еТаемниЦІІ"ор­ ннх дроздів•

0.15 Муз. кліп: •Саундrарден• 0.20 Худ. фіп"м еЗіц:тере-нІІh

.

19.45 Худ. 4ііІ* «l<atira~t• (УtІКА·ТV) 21 .35 Біс1'рQ •Гравіс• ·· 21.40РW.ама , . · 21.46~ . . 2UO По місту()_део на білому мер-

«ІСТV» (Ай-СІ-11-ВQ

if.iJO Дита.. ий тепесеріаІt «І<ару­

сепь • (Мексика) 10.30 Прем'єр<~ тenecepiany «Море18 Кnа~·· 51 серіІІ (Венес:ума) 11.15 Прем' єр<а тепесеріаІоу сПасіо­

смесі ІУНІКА-ТV)

23.20 Киів nопіfмчний 23.40 Бістро .Гравіс•

наріІІ- каіткаnрнстрасті•.

23.46Ремама

12.00

12.50 Т """r"''flтa

18.30 ДмтІІчмі - p f u •К.". - · (М..СІІІСа) . 20.30 І1рем'ера 1U8Cepiwly .Морена км..

ляд (~81\Мкобританія) 21.30 np... ера 1U8c8pluy

нар/11

~ЦМ.О.(США)-

10Ао Селяна.ке питання

22.АО ~автомат

11.00 ВІСТІ 115.00 ВІСТІ 15.20 Студія ·Рост·

23.00 Ай-ТІ-ЕН. МDкнар. 8J'ІІЯД (ан­ rлійа.ІСОІО МОВОІО)

" • ооограма "8WL!t .. P"R

5.50 Там-там..!:ІОІИНИ

1Єі.35 МуА~тфітом оСк~н заrу6.'Нt1 tto;: naмnм1t r~S1VтL. америІеі:1НСЬf:d

18.10

21.50 ..J<иїВІ<іно• rоредстааляє: ху­ во-ки :1Ї С~ефе>СТІВ

Arperanti ст- речовини

22.10 х,... фІІІІом •Ас Ь асІ••

23.50 •ПОС1'>о . . . . . .

Украіни. nетро Саrайда'ІtМЙ:

0.20 Худ. фІм."' «Срfбна qap

воон, nonmtк; людина

12.05УТН

..ЮТаР~ІОС•

12.15 Ху"" фі- dloJra Монтас• 14:40- 15.40 Національна акаде-

7.00Аrіро6к-~ 7,10 НОВИНИ УНІАР

мія наук Украіни. ·Елек­ тронна комn'ютерна газе­

Му-·--

та •Все- всім•. Відеоін­ формаціІІ і реклама. Ком­ n'оотерна інформація або­

7.215 Екmрес-~(~•о~ 7.АО .

e.os~:

а.зs

noc т -- музмчні нов-

.

.

8.50 І<інотеаrр 1'&-6. •8а.-нКІ>

16.40 Художня nанорама. Живоnи·

ш:=•)

·::~~~~~!lf:!ь-т АО М~.

сець Микола Бідняк: 17.10 Синтез. Центр радіофізично­ го зондування

17.30 Док. ф~дьм •Дума про україн­

·14.40 о•Р\1НQК• (nізНВІІWІЬНЗ nporpa·

ську наФту-

ма}

18.15 МупьтфІпьм 18.30 Сеі1 -:>вий Конгрес СоІОЗу Ук­ раїнок Фс,ьм 4- .. зірка На­

15.10 КІнотеатр ТІНі. •ПоверненНІІ 6yдynu•. 2 серІІІ 16.45 Кокотеатр ТІНі. -l<f)011n•

талІ! Кобр<><ськоі"

19.00УТН

f-i~PІQ: (Мюt1Хен}- ~д~намо"

номікм)

7.55 • ТАН•(~ІАtеагttНТСТ80

неwтам

16.00УТН 18.10 ДІІа Aheii. •Кuкм АQІ&НП-Но80Ї•

баянtстІв KL~ іаської Фmарманїj.

НО8~1НИ УНІАР (нічний ви­ пуск)·

«ПТ-А·ПТ» -е-:оо i"'f);)rpa;:.;з .,ер·€да·,

6 05 8.25

----·-

М~•·•ми., n 1 ~осрой

CY:)~I(.IMnt:И'

19.45 .. теrР.с~т.,

t;f36ЛQIO"Тb. 'іГорt..і.J,ИrіЗ

20.15

10.25 Х~д. фіn•м •А!: і3 асІь 12 05 Poc.:·Acn~ :1 Е:'.ег.q

20.35

(ос-:~д новин .<з· ~Of ...fiOtІr1 ..~X тслекm..о;~аніУ.' "'~1ііН... ьt..І yCI\4flk...!.~·.~,. МуІІ~тфіпьмн

21.00 Тел-.с~ріа.JІ .. на nopo3i НО'ІІ•.

XJn· фіn..і >ТихнйДон •. 1 (:е­

...

р:•

21 зо-- 21 5О Y.(C·:"liНCf,f".~Й it-tфop-

:)0 ·і'-~:.:J:З.• .. ;-.;~·:,. 'H)t..:.Д,'.... f3.M'-;~· ),,,;:"'-;:r.:-r) 11{.: '"РИМу ЛЛіЗ '""'i't;J"rl 1~.~ Худ ф!.nьн «Т4!'ма~ .

1...J

маІ~йно•й експЕ·римо?но

19.ЗО • Е~С11рєс- і;-!фо.,м•. (новими

•!Онkт~ Мuсм"'""

10.05 ГrcCZJm,cт;;a " ~·"ра ін• rі~сд ·

12.З5

· (Польща) •18.55 flQCT - 'АУЗІ"ЧНІ НСВИ>;И 19.10 .. ~~•'f.J в;,~"" І. ВиІJус~ 7 ·Й 1g :JQ - 20.15 УкраіНСЬ" "Ій ...:ф(.;р­

Бу"о таке ,.;н:;· жуд. фі,,ь ..

«ТОНІС"

9.00 Телеrіі)Е:;.г,;---------9.10 Муз. кліп>~ .. трип Шексnор•, •СС Перістон•

9.20 МуІІ,.тфіп,.мн 9.30 Худ. фU.".. еВісІм секунд• 11.15 Муз. nрограма: •Роксі МЬІОзиtс:•.

18.00

Бржвстова.ю

10.55 Концерт В. Кузьміна 11.40 Шкільний еtфан. 8 кл. Ісrорія

20.15 Наук -'lCn фІльм "Спом:..н• 20.35 Г'орзди rелерад:орекла•-•и 20.40 На добра;оіч, ді'П<І 20.55 Ай Пі "·""' реклзмуf. 21.00 утч 21.20 Фvтбо,, ;l;га "емnіомІВ ... 5а

C\ri; і!,~1Ськ;J БуІ!о тахе кіно: худ. фільм

еІОнісТІ> Ма•-• 19.50 35 ХВі'ІЛ"\Н джЗзу 20.Х~~.а!'·Зо 21.00_ Худ. Фі•"м «fанrстера.кІ жронt.м•. 3 серіІІ

10.25 Українські піСНі виконує є. Мі• рошниченко 10.35 Шкільний екран. 7 кл. Фізика.

СЬ•ИХ загар6ник•в. Кеар1ет

23.45

17.55 !1осольства в Укр!і:ні ПiJЄД(.:т<lfl­

пань-

Оr1їни ет, НІМеUьКС··dJаШИСі­

.n.cr.

- atnca nрІІС'Ір8СТІ•.

17 серіІІ (Вем8суUа) 22.15 -~ ІС8Т8СТJ)Оф., Доку­

8.45 Свічадо 8.30 Телефільм •Балада про Шам-

Привати·нЦІя

.. 52 С8ріІІ (1'-мqма)

21.15 дЙ-'П-ЕН. М~й оr­

.

19.35 До 50-:::-іччя визволемня Ук­

96 серіІІ { Вен~уем) Музи .. но-сгюртиана прО!lІ8-

ма•МАКСАУТ• ~8.00 Програма передач на.,., .. 18.05 СІ·БІ·ЕС. Вечірній виnуск 1 глійськооо моеою.)

13.00 13.1

8.00УТН в. 1о Фінансовий 01'лІІД 8.25 Уроки французьке. і мови.

19.10 Ай П1 Киіврекr~мує 19.15 3аn~о<т~ііІте- в1дnоащаємо.

18.30 Телегазета 18.40 Худ. фІп"м оВІсім секунд• 20.25 Муn•тфіпо.мн •СтоммІІСІІ,ІІК со-

«ЮТаР-ПЛЮС»

7.00 Анонr. npor.' 1м 7.05 бісТро •Грає k;. 7.10 Киів ПОЛітИ' 11И'іІ 7.30 РоІС-н-рол to (.. tiДat«y , 7.50 •Итоm• з Є", ,,Юt.І Кисельо·

1o.3IS Телеrазата

t

Муз. програма "Дайр

СтреИтз•. 2 ч. 18.00 Му·дьтфІп•м «Сумнрнмй ту6і-

на ВІІРані t.аподрама)

20.05Сезон 20.20 ·Приваr- ТБ• представляє 21.20 Поза амплуа. •,дніпро-ТБ• 22.00 ·Приват- ТБ• представляє 22.30 СІТ-3 22.40 Звороnіий зв'язок 22.50 ХуА- фід"м на aawi за-8/Іеtt­

-

9.00 Телегазета 9.10 Муз. кліnи: Роб1н ХІТ·<кок. .. f.кстрем• 9.20 Х)•д. фільм « Уокер - техась­

2.1.36 Бістр•J •Гра8• :• 23.40 Бrржа нерухо•юсті 2:).50 ?еклама 0.00 ТелекомnаFІ>м ·Рутенія• (Діло­ єий Бісник. Нічt<ий кінозал -

18.45 Ки1вська панорама 19.05 Візитка. Оксана Марченко 19.1 О МуJІІІтфіпьмн 19.30 CNN 20.00 Ві:::итка

9.00 Телеrазеоа 8.10 ХуА- фІам •МанчІnоаерr&-

«ТОНІС»

~-9<'·. Ч.З

21.З5 totpJI\.0 м<!рухомхті 21.45 РеклаМі!

руючоrо

ІІИЙІІЇСНИК.ПрограМа студії •Рам•: Діпоеий ІІІісні'!ІІ:)

tJJE:н..:: ~1:JМ,ь ак ~of,:~e кіно «Сузі-

"

УІАКІІУ •Світ вулканів• !США) В.ОО Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.211) МуJІІоТІН1УІІ"'111 8.315 Ранковий концерт 8.АО Без ретуші 8.45Абзац

21.00УТН

21.36 Порад11 телерадіо~ 21.40 Блок·Нот 22.00 Ай Пі Київ рекламує 22.05 Уnерше ма екрані хм. фІІІ... сС.кретнміі еІІІ8JІОН • 23.35 •Останки•

16.05 16.50

фіналу. •НдНТ• (ФраНЦІЯ)­

18•.-& Фінанеовин ОІ'ІІЯД

•'І( ~~ ЇR\

79 ( 8560)

20.30 Муз. кліпи: ЕміГрант, Саунд

11.00В1СТ1 15.00 ВІСТІ 15.20 М)'ІІІоТІН1УІІ"'111 15.!10 Там-там новини

0.15 МолодІжна С'!удія. ·Нон-стоп

8.00 УТН 8.10 Перехреспо 8.40 Yre прокіно 9.25 Доброго вам здоров'я 9.55 Худ. фіп"м •Катафалк• 11.05 До 50-річчя визІЮлення

14.40-15.40 Національна

.М!

18.45 Муз. кл m ·Екстрим" 18.50 Телега:зета 19.00 Худ. фЬ,ьм «Уокер- техасr.­

УТ-2, УТ..З І КСІНСІJІ •РОСІЯ• 6.00 ВІСТІ 8.20 Потрібні ... Потрібні ... 8.30 Формула· 730 7.00 Час ділових людей 7.30 Вусmми маляти 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.30 ХуА- фіпІІМ •Сnрава Горrоно80і•· (По~~о.ща). 1 серіІІ ' 9.40 Театральний фестиваль в

115.06 16.35

t)

__ __

·УТ-1

Урок4

ЖИТТЯ»

10.40 Селянське питання

ОСJАНКІНО

8

року.

16.40 Т~лерадюкомпан•" "Мир·

УТ-1 >1а41о•.зльма акаде · МІ~ наук Укоаіни. Елек­ трt):-іН.З КОМГІ.КПерна f ЗЗе· т(І ,Все··- saмn. Відеоін­ формацІя 1 реклама. Ком­ n'ютерна інформація аоо­

16.41)'

1994

JO.c..epiL ___ ·-·-- _____ .::.,_ _ ... M::!.Шir1tU1Й ексnеримент

'2 І .ЗО "')rJ ~1'-<И УНІАР :?t .50 Jt уд філь" .-з:акоіанІ баrаі-1.

1

ч

Му,.~ еПасnса- кІоuсм•

18.46 Телегазета 18.55 Худ. фіп".. •Ypou АМ!Іан... 20.35 Муз. пауза~ 20.40 ХуА- фІмм •IC8iiq h:._, 'Jk• 22.05 Телеrазеm 22.15 Програма ·Пташи-й ринок• 22.25 ХуА- фІІІ..,.. •w.-.i _,.. . . . міСІЩІо• 23.55 Муз, КЛІП •WepeJІ• 0.00 ХуА- фіІІІІм еРоа•


УТ-1 uІІЮ УТН 8._10 Заnитуйте- відnовідаємо. n~ватизеція 8.30ДО 50-річЧІІІ визеолення Ук· раїни від німець~О'·фаwист­

СЬКІ4Х загарбникІВ Худ. фІm.м •Вторrненн••

10.00 Фут(Юn. Лі-а чемnіонів.

•Ба­ верія• (МІонхен)- ·Динамо• (Киів) 12.05 УТН _ 12.15 ХуА- 'фЬ... .Секретним еwе­ ІІОН•

17.15 ФутООп.

Ліrа 'tІІмnооНІа

Or-

лмматчів · Конrрес Союзу У• · раіН()І(. Фіnьм 5- •Епеrант­ ність nовертається• 18.50УТН 18.00 Футбол. к~ ІІОІ1QДВрів ку6ків.~()'краі.е)­ .Г~(ШtіейцаріR)

18.15 Світовий

20.45 На Ао6ранN. Alntl 20.55 ArA Пі Киів рекламує

21.00УТН 21.35 n~ телерадіореосnами 21.40 •Маю nраво•. Проблеми за-

бе:snечения теnnом rрома · ""н Украіни в зи-й nеріод 21.55 ArA ГІі Киів ре~ 22.00 Мо.,одіJкнв СJУдіА. •Г арт23.00 ХуА- ....м ЩО·рмn.наІ.-. 0.25УТН

.nan,ra.

осrАНКJНО

Те.nесерІм .Дика Роза• Футбол. Ліга чемnіонів ... Ба­ варія• (Мюнхен)- •Динамо• (Киів) (9.50- НОВИНИ) 15.00 НОВИНИ (з сурдоnерекладом) .

8.20 8.45

15.25 Му••тсеріu еВІАна rо6отів• 15.50 МуІІІІ1111рОІІ .. 18.05 ... До 16істарші 18.25 Teneceplu .Дика Роза• 18.55 •Срі()на куля•. Авторська ''Р" rрама Б. Вульфа 19.40 ВечірНІ! KUICII 20.00 новини 20.30 Поr·ода

20.40 21 .ОО 21.35

Москва-- Кремпь Лопо •Міль,;.о," А. Деnnн у • уд. фільNі .на J!С­ мравому сонці• (Франо.;ія) новини

8.00УТН Акорди "Поет Василь Щурат

ХуА- фІм.м •Пanyra, що . _ . р_ІR• на ідмw• 10.20 Ну. щр за ГІіснw без !ХІяна 10.50 •Уосртелефnьм• предс•ав­

- : ~Вихщ•. П~nеми уn­

.

.-м- 8 УкраІНІ

1&55 Київська

~ніwічаси Ук·

12.15 Моnоді- CtYдiR. •Гврт-

13.115 Канап

.д•

14.40-15.40 НаціоналІоНВ акедв·

мія наук Укреіни. Елек­ тронне комn'tОJерне газе­

та ·Все- вс;Ім•. Відеоін­ формаціІІ і реІUІ&М8. Ком­ n'ютерна інформація або­ нектам

t8.00УТН

18.10 МОкнародний турнір 3 к~· LLІМІ«8й-карате серед дітеи

18.40 Громадська думІСЗ 17.00 ПАМ'ЯТЬ, ТЕЛЕМАРАФОН.

ДО 50-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ

УІ<РАІНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФА­ ШИСТСЬКИХ ЗАГАРбНИКІВ

18.00УТН

1V.10 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕЛЕМАРАФОНУ •ПАМ'ЯТЬ.

20.45 На АО6ранІсі, АІ11ІІ

21.00УТН -а.'.ао ПРОllОВЖ:ЕННЯ ТЕЛЕМАРА·

ФОНУ •ПАМ'ЯТЬ.

~-майдан

nанорама французької мови

Wс>вини

Дом) 8 rСІСТІІJІ у казки. ХуА- теnе­ фіІІ ... •РvдмА1 чесмміі, зако­

.::еоІ8

СУБОТА УТ-1

8 10 РитмІчна rімнастІ<к;:о 8.30 д><вов;•АІ.нІ1й свІт природІ-'.

Наук_-nсп фmьм .,С.з.v1rак~ .. На заме-в; ечн~ r лРда ... ;а_

ФІf'tЬМ·Рl'Зf1001ДЬ « Т~<НР Г!q­ раджа;-;,;в.;r

10.30 Дof,pcrc:

в.1м здорсь';; rт.". f\o'l~1 I(QH(DЄC ykpGiHCbi(~~X Л•К3

11.05 ~~враіна сь.~сrдні 11 .55 Род..а ""uва 12.10 (. П1.-JO:"k(;1; ._.R_. '~ 'Jt';t)_,...K~·l.~oJ~:a в~~::r~Rrl ()д.:-··;,,c-:.;r'J

z,6'

:e.J;py

оnери ra б':tс~"' Страхова M~J1~1~J.~'·-~ ,~.rГ..~"І:

t(J-:tJ:1,Іit.И ~8~~:.;~~<:;·::--.: с:-·. 74.306J;,1r;3 6iC1t: j F.Іi(:J:··, Pt'r!"""f:"\)C'." \S.OOYТ"rJ Всес~ітІщ1. ~,._ ;~: r~н·н~;~~ _.н· ;l~fi. ,)і("1"І'А;r

15.10

t5 1() [ .. н,х..., бt:-н~1JІ.1' 16.10 Для.ІJіТ!!Й- )Іуд Ф'-'""' КсntбрІ» 17.4Q УС'-'ІШr~

18.05 Гі:;Є~.Ц.З -3УСt~:·І ;

19.00

j

.. день

КГJ~ІаLі

r:-ь~ИJV! 'St::>,.,~c•.н·н(.lt\~ -,.-.... ~~~і!Н сн::"rо ГЮХШ.1 ..... 1,;о .... ~.q· ~ '~•....~,itit:nм

УТН 19.10 д..1 Пt КИІВ~-}~~ f<.~"-:)"€ 19.15Інтеркою;,п

20.00 Хронік<:~ МВС 20.15 Вокно в дмер••"У 20.45 НІ Ао6ранІч, діти! 20.55 д;;; Пі Киів рекламує 21.00УТН

21 .35 дй Пі kиіа р~кламує 21.40 Сrюрткур'єр 21.50 ДО 50-рмчя 8ИЗ80ЛЄН~ У~· раїни вод ІfІМещ.ко-фаwист­ ських заrар~никІВ. Худ. ф~ • Пернірка на дopo­

ru•

23.30 Відеофільм ·kитай• О.ООУТН 0.10 •Франс-Інтернасіональ• nредстааляf': концерт МСІ\4.

Частина

1

ОСfАНКІНО

О ffl1 Субоtній ранок ділової люди-

7.15 Сrюрт-шанс

___..;.:!~~2і"-.,

ночі•,

14.25

СТVДІЯ •ГРАВІС•

1-4.50 ХУІІ· фіА .... •Л•nас. ІІІСоrо не

Ч.4

21. 15 Бtржа нарухомості

19.50

21.26 РекЛамІ

21.35 бістро •Граеіс» •. .• 2t.40Є~~on

.· . . / . . ..·

22.10Біржа ~ .. . .г 22.20 ХуА- ....... •"JСПІІ._,_ Карr-6аа-·

23.50Рвкламе

.

. ·

• .

0.00 Студія •Руrенія• (.Ціnовий віс­

ник. НЇ'8tі~АкІн- ..,.ма •рані 1118J10Др818)

---- --

•Чем ти не npиiiWos?•

на Кп~ра•.

.

20.58 МеркуріЙ

1-1.30 Просрама •Пташиний ринок• 11.40 Муз nрограма ·Роко Мью·

21JIIS

~мкантм•

-

:~~ очмма очевмд·

2t~_ -_.хм. фІІnом .r~мІ хроІіІІІм•.4«ріІІ.

22АОС8Ькина

.

.

23.10 :х,._ фІmім а Т•Ік ~іІсс:• сІОТdР-МЮС.

-----

'JИК•. 2 Ч. My,..mporpaмa. сПастка А/ІІІ кhuooc•. 2 ... 18.45 Те.nеrазета 18.55 ХуА- фіn•м «Haw амерм~~ан­ ськміі &ор.• 20.20 Муз. nауза Веста, Баррі Уайт

18.00

М()К Ч

11.10 Прем' єра re/1ecepiany • Пасіо­ иаріІІ- квітка nрмпрас:тrо.

98 сері• 18.30 д;-.-..

(8eнf'cyena.)

.... тuecepia.n ol<.tpy-

ceJІO.•

19.50 Му11ьтсерfм •Аміrо• 20.00 •УWВЗЙІІ- Ризиковано захоn­ Ленн<j•-·Ч. , (США) 20.30 Прем ера телесеріалу о Море· на 1Саара•.

.

м)

s• серія (Венесуе-

2 ,-. 30 Прем" ера тиесеріалу сП~сІо­ наріІІ-

alnta nрмстрасто•.

99 серія (Венасуеnа)

__

народното Фесmва/1ю тenetji· зійНИ)( npOtJhiM "f">Зр)(~ТН~Й.

сезон-94•

23.00 Tener.:Jзeтa 23.10 х,,..."""" оНа-.tі .бttватм•

uv61

0.45 Муз. nауза д,.ен.,. Д.ео<сон 0.110 JI.YA- фіІІІІм c0fea0o oltwo-

а/І •ІуаІЩІ с-..рамцмс:осо. .

·r-..

4tep/8

•ГІогІІІІА• 3 0.1Ію(ІимQВІ4М 23.00 новини 23.10 Воnейбоn. Чемnіонат світу. Чоловіки. Збірна Pocit -збір·

0.00

на Канади Прес-експрес

УТ-2, УТ-3 І 11U111CU1

iliO ВіСТІ

«POCnl»

8.20 Потрібні... Потрібні ... 8.30 Формуnа·730 . 7.00 ЧасдіnОІІИХnюдей 7.30 •МістечІсо•. Ро3881Кальна 8.00 ~~НОІІИНИ Ей-Бі-Сі 8.25 Поїхали!

8.35 •Осинцев бал•

9.05 ХуА- темфІІІІtм •Самта-&аа6а­ ра•

9.55 ·ЛаміІіарія, або Життя 3 точки зору ... • .ІJІ;ж. фіпьм

10.35 Телегазета 10.40 СеляНСЬІСеnитання 11.00 ВІСТІ 15.00 ВІСТІ 15.20 С1удія ·РоСт· 15.50 Там-там новини

ВсеперемагаІО'Іий

8.00 тeneraзent . 8.10 Муа. nеузв .rtрайз., •Сопд . . А

8.20 ~ТФІ•• «донаіІІоа rpac rОІІІІф•

у

••P•-

8.30 Хм. Фіа• •"-_ cWUtA6op8• · . . _

ronoc ві·

·=··-

10.55 Му•'ІфІам ...........

руючоrо

18.45 КиїасЬІСа nанорама 19.05 Візитка. Ганна Безулик 19.10 МуІІ·11І~)'ІІІоІІІt 19.30 CNN 20.00 Сьогодні на сьогодні 20.10 Худ. темф/ІІІtм сСанта-6ар6а-

11.15

~·-··см:•

уз. nporpaмa

..

18.00 Му•'ІІІІйа• · -. .

............еаа-.а ...... -

t8.50 ХУА- ф/8м .c.m..·illl6rnм_•

;:..,.1(3 .

20.20 Муз.

21.00 21 .05 Віннео-по

8.30 Телер::щюкомпано" ·Мир• 10.00 Ранкова nошта 10.30 Я- жонка 10.45 Без nаузи 11.10 •Сма~· 11.25 Доnомо"'и собо сам 11.55 Людина і закон СnецІJИnус• 12.00.Китай: екзотика і не тольки 13.50 НОВИНИ 11 сурдопеоекла· дом)

14.05 Te.or.cкon 14.35 Теnесеріа.ІІ дпя дІтей. •Ке•15.00 15.40

візпо. Дзеркало

Роr..ійСt...КІ народнІ г:;(н, r:.'(.\·

ма"~"' сrна;;є Д :<.вoo-J·rvвСьІ(иЙ · 16.05 У свот! rвзоин

16.45 Щ<>с-;;;.<~ІІй ВІ<П<Ща•. • 7.35 ііа: r.:сл~ . t8.ЗО 5омоt1д

10.45 (,,м нсr. Оr:тамk!Н~ і'ч1 ....-;ч,,

19 40 род!"ий день му:tи<и . 8еч•рвя мазn

20.00 Но""ни "ЛІОС 20.35 Погода 20.4.'5 Худ. фіпо.м ~Буйно боже"""'

nауза .Д.еремі деіЬ-,

•МокТарт,...

15.05 Мупьтн-nупьnо 15.15 Фугбол без кордонов 16.10 Прем'єрамупьУфіnьму оТри мrwосетерм• (США)

17.05 іJІс1<оми мал"m

17.35 '.'у:. фІЛьм •Дуе'. дует• ІЗ OG 'І,ожнародна·христИ«нська •,;J." рама ·Відrюеідо• 1H.3'J '<"•ьсь•а nанорама 18 5О : "•·«а зору

'"·іЮ 6о:•Інка. АнатоЛІй Бондаре>4КО

'9.

•о Мультфільми

.

1'1.3U :_:NN .:« .35 ~j;-:І.,l,c,) ;•Q 40 :-А,.rасюл., nредстаРnяє :."() S:S ~і·"~..-~ 2'' ·:ю;: -: .. ·,··•І РІ.~J:1.1rи J1..1P Г..":'Р'-':rт;..~\ 21 :!~ · .'·- ,_ ·v "'•Он"''' ,,,, -;::о

~2 ;-~~ · ; · ?:<::·о

т

, -,:.,

7.:? .:.j.-, .• ').-'·· ,;~ .-:-ь. nr:е.:J,г:r..:..вл74Є. ,__·,_ •, ~- Хїf фmьм

•.'

--·-----

7 -М 1<:01\1\ЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ /_~( .. · ~;:;,-- "-'"'іІ

!.30

ЧО,106ІІ<И ЗбірнG РосІІ -··;І~ ;: ма f'рецоі

~.ЗО Тел~:rи:?-ета 8 .:ю Мул.. rфІльм .. 9 ОО --Люди д;к• людей•. Ранкова

23.52 НОВИНИ

УТ-2, УТ-3 І канаn «РОСІЯ" 7.00 ВІСТІ

7.25 .. душі npekpaCI-'o 'lориваннs;7 55 ~ок Ф;~ьм • УІІ• ти nу.~~отн 8.25 Студі", Рост" 8.55 ПІЛІ' r;1м 9.40 Музика всіх г:околонь 10.10ТелееруДит 10.15 До Мос~ви -далеко 11.00 Кліп-антракт 11.10 ХуА. фІІ! ... •Весе11е 'ІІJUІунство• 12.20 Кіно у жоетні 12.35 Телеерудит 12.40 Селя>іське nитання 13.00 ВІСТІ 13.20 •Перерваний дзвін у КарнепХол•

20.05 •Місто• 20.25 Реклама 20.35 ФІ-nри1ер rемфfс:тІНІІr-

і ~-'е' .Jt-'i'>ahiR "Руl'енія• \ді110

.,,._. ~...:вик. n~'ori)aмa С!'fд;І --i'u.зJ. Д~10в.Ій шсник)

РDОГр.іма

10.50 Тег.егазеrа 1l.OO nо""анови~ ц -_..,

11 30 Єе.JНrепьс~ зу;тріч 11.45 n;сно радОС7І 12.50 ТІЗлеJ азета 13.00 Циюеи;, вісник 13.10 Х1д. фі,..,. (-торн.ноrо

kiН~l)

14.45 TeneraJвтa 14.55дІловийвіс15.05 Х1д. фіJІІом 18.35 ВІдеОМ)ЗИІСЗ 17.50 Телеrазета 18.00 Люди ДЛR людеА•. Вечірия nporpaмa

18.55 Телегазета 19.00 УХРТ. •Ці зниkІІіJЧІІ-tКІ<І• 19,30 Т~tлекомnвнія •Рутанія• ~ вий віСник. Програмз сrудіі •Рада•. Діповий віС:Ник)

14.40 17.00 17.50 18.10

.-.МІ cl$apxantнliu~• ·.nроІІІиц!НмІ ~на-ннтос:rІ• 21.30 ХуА- ф!Ам оПрмrодм 20-АОІІа· poвoromnipцll•

22.55 Рек.:>амз 23.06 Містс _ 23.25 ·~нм с.Jд· '-;, 1 іУН'Кд- iV) 23.50 Рекмма 0.00 Сrудія •Р{rЕ:.;ія• Ід•лооий ІІіснІ'к Нічний кінозаn- наи-

2 1НЮ х.·

чі~ (СШд)

2?..50 ноr;ини 23.00 '<оrою 23.10 Волейбол. Чемпюнат св1:·~,

·

~ t.:_:uJД}

20.30 Ху,11. філ".. o&in;, містмао 21.40 nрограмІ• .. nаурея ти ІІ М;ж­

ЛW"Jilo.-1:1,-t їИ-*.Н·~

Теnесерім .Дика Роза• Поле чудес ВечІрНІІІСUка 20.00,Н08ИНИ 20.35 Погода 20.48 ЗустрІ'І 3 О. І. Солженоци--. 21.0S У jll8fe11118ia. Телесері-

22.CIS

(8~несуе·

Л[JМИ ;H~J'I"ТC'~··~'.Jt ~~-" ВІДf't -.-~~'J

n•мс~кмм 'ІемnІон•

-

53 серія

ІІІ)

9.30 ХуА. фіn•м сУрооси ДМХаННІІ• 11.1 О Мул~отфіJІІІ<М •&ременс•кІ му­

:<' --

ка)

10.45 <сЯ-- ОЧЄ&ИДі!~.!:-.'. :],! М.1'" ~)~_);,) ·

J0.15N?Jt~ .• 20.30 ~ nporpaмa •СІТ· з-

сеІІJО• (Мек~ноtа)

9.50 МупьтсеріаJ\ «Аміто• (Мемсм·

НОВИНИ У'rіІАР{нічний-.м­

9.00 Т елеrазета -----9.10 Муз. кліпи. Стінr, Емо Грант 9.20 ~!ІІЬтф~N •~уффІ - ОІІім-

17.25 Муn•тфі.ІІWІм -18.00 6уІІО , ... ІІЇНО. Ху........· .n-рнвнНІІ мнс-•

8.25 Програма 11ерег.~ '_Анонс 8.30 Дитячий телесеріал • К.tру­

сТОНІС.

КСІ.1И8

21.05 ФастиІІаль акторів кіно ·Сузі-

-~СТV• ~~!l:!t_ __ _

10.00 Прем'єра r~мecepiillly •• море­

nуск)

18.0Q •Чом ти не nрийшов?• 16.20 Худ. фUІ.,. o3ueltfli,.......

20.40Му•~-

CfНitcA)

0.05

було•

20.1 о РеІ(І>амз

!!:11·94-

~ооі~,..-_.----

·Хочу ще!•

23.25 Муз. КЛІІІ 23.30 Худ. філ0ом •Хто ця дІвчина?• 1.00 Муз. к11іn 1.05 ХуА. фіп•м .np~Joиa~~•

• 1

8.оо УТн------------

8.50

21.00 ~nесерім•На nopo3i

•ПовернеННІІ М~КСІІІU• Посольства в У•.раїні nр€Д­

18.20 18.50 19.40

18.15

8.50 10.00 БізН8С·КІ18С 15.00 НОВИНИ (з сурдоnерекла­

20.4() Муnьтфі.h~м · 20.50 ·Посередник• --діловому сво·

:;:_;~·Jд;:~

ма

8.40Т.,._рім еД..Рои•9.1 О Лідія Скобликова. Автоnорт-

f

.. Рада•. Діловий ІІіІ:ник)

ТРК JРАВІС. (35-і КАНАІІ)

ра•

10.25

фіпьм. сІсе -.е не МІАІІна• 1 серіІІ 17.45 •Нокаут•. Сnортивна-програ­

5.30 •РАНОК· 8.00 Ноаий старт 8.15 •Сорока•

ханнІ!•.

'

аналощчІ-'.а про~ма)

8.00 Проt рвмQ РЩ.-.ед;rІ 8.05 Мупо.тфіп•мн . _ 8.40 &упо тuе кІно. х-;;а. фіт.м

nомс·

та•

е фі"ьмu •fіnіАQІІнцміі• ТІІ оЕлекrрм-оtНМЙ 6yAMt40K»

~~: ~~~-= n'ІІТНІІЦІІJІ. ХуА-

ОСfАНКІНО

Н5.25

.·. :

3-4 серії

стааІІЯООТь. а...ерІ<ІКВНСЬІ(а В>І· 13.іо ХУІІ· фі- (noвtOj>tci'lt<orO мі~ 21 ....,- .u:.OS >країнський •нфор­ гmйська .. озапу) маціИний ексnеримент 10.45 ХуА. фІп ... o11onlцeiicwte уn21.30 НОВИНИ УНІАР 19.00 УХРТ. •Ці зниклі ланки• раuіНІІІІt 21.45 •· Е~оr;оміЧ>іий дЕі"іджест• ( or19.30 Телекое.іmt~<'І •Рутеніf!• (Діло· 12.30 ~- фUп.м .т,.хнідон•. 2 с:епяд о;оеин економіки і бізне11ий віс,_, Програма сrудіі

19.35 Худ. тоефІмм сСанта-6ар6а­

11.40 ~ 1119*1- 7 КІІ. ІсторНІ

Fт • ТрМПіnw:ьке диво

20.20 •Постскриmум•

17.55 18.00

8.55

12.CIS

СТ80•

УТ -2 І канаn «РОСІЯ» --6.00 ВІСТІ

с.:.~~ -~--

-

71 КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАn --в.-. іуд. .... !Н..... 86-

20.00 Анонс програм 20.05 Бостро .Гравіс-

8.30 Поіхал...' 8.40 ХуА- ._..,... оСакта-бар6арао 9.30 Цілком rаємно 18.50 Ру{)еJКІ 17.06 Будні 17.46 Сеято ІС~ГО д"" 17.55 МуІІ•1фіІІ18.10 Митниця 18.25 ВсеnеремаrаІО'ІИЙ І Of!OC ВI· PYJO'IDrO

6yдynu•.

18.10 КІмотеаур Т5-6. Ііастер КІпон

22.00 23.15 Проrрама •Таратата•. Зуст­ річ з Патріцієоо Каас

20.30 Худ. фіnо.м •Пробац• 21.50 Телегазета 22.00 Худ. фіп0ом .nекеn•на

15.00 Му_...1фіь_ 15.30 КІнотеа'І) ТІНі. •П-рнен!Сf

nерерві- •Хіа/13• nроnонує Бумеранr

Урок4

.,.s Огnяд р~о~нку 11ерухомості

Кубок євроnейських чемnіо­ НІВ з баскетболу. •Будівель· ник-Jlніnро-Інком• (Україна) - .Г\а-наіт.акос• (Греція). У

23.35 23.45 iloec·e•<::npec

18.15 Уроки

·РАНОК•

8.10

20.25

palfi меІЮдр:..tаІ _ТРК «ГРАВІС~_і3~й___~~~L 17.00 АнОtіС. npor-.)~tt-" 17.05 M·c-rti

17.25 Муло.тфіп•м •Ве~";,; r>риr>:~дн

.хсрое)ро~ )1(.&~ 11 .,.,.rи ..

18.55 f"oзe<Jrn <'»oro.::•; (іНІ~.А- ТV\ 19.20 XtA· фfт•. м .crapt а•тс.мо6t-'

11 ;~ (УНІКА-n') 21.10 Mrc rc ·21 зо р,.~ 116 ,, 3 21.35 r10 стаг... тум 21.55 Худ, ср;~.,,. •ТроnІЧНі' cneuo 1 с;ерІІІ

сЮТаР-ПЛІОС•

8.00 АеробіІСЗ 8.10 НОВИНИ УНІАР 8.25 МуІІьтфіІІІІ8.40 Ексnрес-rнформ іновиНІіt t'ІСономіки~ _ 8.55 ПреУ'ЕР·В!Д€0 V.25 Мула.тфіІІІІ9.55ЛОСТ- музичні 'і08ИНИ

10.10 КІнотеа.rр Tt;:6. оН.Мrра.-в.нІ

сТП·А·-ПТ»

тоеоrо МІНО. МаРІІооt БputAO в фіnа.мі «0Аноокі NJІerн•

(США~

19.15 20.05 20.20 20.55

8.00 П""""'MBn-""'n"" - - - .--· ....· ~.--....... 8.05 Саі:іоu<нв 8.30 МУJІІо1фіп8.00 ХуА- фіІІWІ аЧмае не6о• 11.50 •К~о~іеконо-_nре,t.1,.:1't1вn<Іє. "-V· ВОJКНІ!!~И зо cneцeфet.:ns . і>ржеt.товскі 1_2_ х~ •.u.... •Щит і ....... 'с• 22.0&

.os _ ·.

_ 13.4о-~--•""-._•_.u. ..._•І.Цtп ;...,._

Zce-

15.-40 .,_,......,. еПhерПен• 17.00 ХуА- ФІА... сНеАмиІрні nрмro_.. 6111а q у._.,. .18.30 Муnь!'ф/мм •(Ісар6м ~ НQЇ ммnм• ~ • · · &._ 45--~ Еку.ь. с=· .си· _ · о-..._·. оч_ВІЩД• 20.201.

7

_·_.··._· _

·Доnомо1!'еоо.оО РуаНДі•. Кон· церт Зірок с.-вітоаоі естради ПОСТ- музИЧНІ н08ИНІ<І •Круїз' Розвак.альна nрограма ·Рес-

.

~-= ~:·: кохання - - - - - -20·00-днонсnрограм СТУДІЯ •ГРАВІС• ~--_-_.зо _ _ ·_ ·.:!'"· -·. ·_.··.~----.--·.-~ _ .· -_ 'nt)orpaмa_ ·_·_ с_._._ІТ~ • •С~оеофонnаст~~ ара - ·-м_ал_ята_м____ · ~тро~гі" орки ерики _ _ _ _. _ _ _ _

ськн•

21.30 Jl.y,11.

фіІІ ... оВт.ча немоЖ1tн­

аа•

23.00

МуnьтфІІІьм сСммфонU. у

Cneнry•

23.10 Худ. фі110ом •Прмго~tи БіJІІІі і Теда•

0.50 Муз nауза· Гnор"' Єс-тефJ" 0.55 Худ. фільм • nюбов" і історН •

8.25

Пр(ч рама ~-!eйe!J.J""

8.30

Mynarcep4a..~ ~"<iflur~~ - :н.­ J(Нсник Всесвнr• Му11ьтсеріа11 ,т~·•сФ<>рмерч

f:. · 1 __,, .. -·

8.55 9.20 ТеІІесrрііlІІ •Wмн• "Р•еа•74 сері А 10.10 Ж3t)Т·І.. Н))". ;·~pViAfJд.Jt-•(; ІІ..о;""'•·~-:10.30

~~.фільм .НР.6е311е"на rpa"

1 ~-ОО Програм з t.~кo.1or ічr-юr·о теле

.

баченн~ ,.с ;на (N-:ч ~'-"'~)'

12.50 Ток-шоу Оп,_;а В•>"Ь~І 13.35 КіноексГІрРс 14.00 Фі&м із серії • Зомтмй вік . кунr-«jІу• ~n-J06oв тмrра• 15.30 9одеомандрівка. Фnорида 16.00 Сnорт н<J супер-tеаНіJІІ (ан· rлійськооо мовооо) Проrрама nереда~ нз вечІР Анонс 18.30 МуІІ•тсеJІ/811 оВоІІОоJРОН -:.

23.50 НОВИНИ УНІАР (нічний 11140.05

-----··~~ (Ай-:_~!:.Т.і:-!S~...

18.25

ейнтб<т- клуб npeДCf88/ltle 22.10Хм.фіам .. ·

13.30__ nередодні

19.40 :Худ. фіІІо.м •Wnю6 nо-іfаJ1ім­

80Доt~

11.40 Іtімотеаrр.Тб-6. •Ві3мr АО МІ· нотаара•. 5 cepitt 12.55 ТЬ-6. Муп•ТфіJІІІоМн 13.15 ·Ми):. tJ~м!• BtІ'JYCK 8-й 13.35 Дитячим сеанс: 14.55 Є110<.1r.еі'оеьки0! кЗІІейдоскоп 15.25 сІІі~ но ......, 15.55 ТБ... МуІІОотфЇJІЬММ 16.25 Кінатеатр Т&-6. Wедеерм саі­

22.55 М:и~

23.15 Дрт-оеорІЛ . .:;•·ос Як розмов· 11Аnи міми ... 0.10 Petcnaмa _ _ _..;.._ _ _ _ _ _ _ _ __

Прмхм.n.никам індіма.11оrо кіно. сОаrоrнення:о Myn•rnpo.-paмa еГуффі• ХУА- фіІІ- •Помінt~rм маму• Проrрами-лаур;;озшІІ Між>с:J· родНОrо телефестиваnк:. •Бархатний сезон-<\4•

~lи~нийвериісаж• СВА"rо

каіІіе (випуас

.

~..

2)

сТОНІС.

11.00 Телеrазета 11.10 Мул•!'фі".м

сТа€М-ЦJІ nом­

НІІ'ІОЇ печери•

12.40 Худ. фі,..,. АК•

14.10 Муз.

сд,оІи а мраінІ Чу­

nрограма: Елтоtf Джон

ХІІСНИК 8сес8Їту• ... 18.55 МультсеJІ/811 •Тр;tнсформер 19.20 Макс Аут 19.45 •Веч•ро:.,. З сероі •Золотий

20,35 21.40 22.00

вік ІJОК -н-рол)" Проrра- коротк-тра)ІООІ •УА- фU.ьмІв Авто. Теле)І(урналдмо авто мо6ілостоа Ху,.. фU!о.м сІ<оромва t4t

.-ен••· Фіn•м з серії •6JIJ03 ГU.<тріт•

23.00 дЙ- ТІ-ЕН. Міжнар. оглм Іа глійсь.:ою мовою)

23.25

Програ..а nередач на рано


ч стор.

t_;уоота,

вересня

24

року.

1994

«НО В Е

ЖИТТЯ:.

-

8.30 Доки неі вдома

УТ-1

10.00 Кришталевим черевичоо.

8.00 УТН 8.10 Ри1Мічна гімнастика

10.50 Е~стро-НЛС'

11.15 Ширше KUJJ() 12.45 •ШnaptliJiкa• з nодарунком

8.80 У "едіІuо epattЦi

8.30 З джереп8 вцди JКИВОЇ. Ком..ta.OO д!:ж. серіал •ПІДІІQДН& ОАіс· позиmр Іва" Козвр . . . С8ІІ КОМ811/»" Kycro10.00 С/1уІку Іf2ІРОД)' Украінм! . 11.10 НОВИНИ {З сурдоnерекпв· 10.00 КІІес>Іоtіар,СЬtес . ДОМ)

13.1sк.-n~ .

,

14.00з..-U818'R.

атІІ•

18.15 Муз. клtnи: БеверліГра-.. Enic Купер

21.00 Теnегазета 21.10 Праrрама •ПтаUІ*И4 р.. н:ж.•

21.21DX..41'-.,..,.........,IC8.

:ra.ao Шоу Монті І'\РfІона·.: 23.40Xra.-- МІІНІІО8-·

· · - -r- - - - 1'-10 АмІІрмка_ з М. Таретуnмо . . _ Т8118110Ц11

·' .

на(Juдноrо телефестивалю

• Б& рка rнмй сезон-94» 17.05 Худ. фіІІWІ •Р-80 І ДІІІут.­ НайнІч Нейпз, ОлетаАдамс.

- . - "'-"" ......""""........

15.00 УТН 15.10 Село і ІІ0ДМ

15.55=-··IIIIWI···.I8DIIi.~. 1JJІІНОВИНИ .. 16.85 дo./Jitll ~.... ~.. .., 17.1& ~ •&аск816оІІ. •ІІез8м lliAt8.Q81!11it·,_, << :.>: .cnp...J-11.t15М,....... · · ;-~_ ..'>·. . ~-_nри• А-•· 11.as пр,м·..,. доК.•~........., ·. •1е.nсм:оде

811--•·

WІІВСІІІС811081Я:еаDІІ8~ - · менrаха · .. ' . .

11.00 ЧемnіонвтУtсреіtмз~. ·Ме~-~~~--~ тайм .

18.50 З кіноКІІМІІРQІОnО ~:.

Док.~СЬІСИЙ парк• 18.00 УТН . 18..20 Ай Пі КиіврекІІ8Іооt)ІЄ 18.25 Свічадо. Peanlottictь.t181i101К·

8JIIS Проrрема пер&Дач. АноНІ: 8.10 м".....,.... •ІСІІІ~отро.. -

18.10 Aфiws фестивалю. •СхОДИtІ· . ка до ПарнаС\'•

ХІІСИМ ІсеСІІІ" •

ИАО XrA- ~ •Таксмст• (lтultl) RI.OO •Недіnя• 21.50 Спорти-й уЖ-~ 22-05 Променад у Марtї~ькому 22.50H08iilriil\ 23.05 Ф~ ;tІМnюнат Poct··

• , upneдv•

а• Мj~~~отсерІм «Транс:форtое-

1*•

8..20 Ху~~о ~ «6111ніі •-•~~~~•

10.50 •Хард-рок•. З сері1

(М\іСКВЗ)- •Ро-

ауд.фіІІ-\а ма~с Аут 1з.оо ФіІІ- і3 серІї «ІіІІІО:ІІІ CtpiY• «КораІІ- 18 денtо· 13.45 Шоу Герапе.до Р!верм

12..36

~~-------------------У1'·2, УТ·3 і КСІІІ8ІІ cPOCD8 7 .оо ВІС11 7.25 Учитеп .. Cyprym 8..25 СтудіfІ -Pocr• 8.515 Сві10ве село 8..20 доеіроrо р&*У. Європо 8.80 Ати-бати. 10.20 Кіпрас МажЕІИка. Penopraж• з

К)'ІІа'УР"'

22.00 ·•без nротоколу•. Аtвліrична ІlpotpaM8

14.ЗО ХJд. фЇІІІІМ «ПJІНІІІК'І'ІІ?

r,,....

15.25 Проrрама передач не веч~р. Анонс

1Е.ЗО Муnетсе~Вот.ТJІО" -

10.50 Ху~~о фіпем «Живі і мер111і• 1 серіІІ

о.оь .о/Ті-' О.1Ь •QІран<.;-ІнтерttасіОtІ&ІІЬ»

ХІІС-

ри•

1З.ОО ВІСТ! 1З.20 Не вируба о r. 1З.З5 ХуІІ- фі- о:Живі · мер••••

ОСТАНКІНО 7 lf' '-•l1ІМnіЙ~~ paf10k 1:.\Хі Map,;ф•Jn- 1!:: І:.зt :; ;.іі ... к!· раненько

15.15 Т t!JІІ!КОНІ< J',J'. •J',J••'-' 11~ 16.00 •'lервоцні• · М'"'""Р'.Ідниv ФестиваtІ<· д.. rso ..o· 'І>UР.,.JсІІ. 17.46 Яхщ:

S.UL:

18.30

'·юntrUt-t

11.10 МуІІмфU.... .t.;м,б;-ду УІі wко11& пер888р•но..,.. 12.46 Худ.фіІІ- ,.fірмнц та~ р&І\0

•. t.~-

.дСОНІАНІ~

ЗАІІАСУ Два роки тому я поховав дружину. Тепер тяжко на душі: .і добротний будинок власний, і приса­ дибна ділянка є, і сам ще здоровий, та й рокам!'

'Ї~І'.J' ;,JilMV

Шановну

lввествційІ!а компані•

з якою ми могли б створити

.,ИІІІС~U РІІІІ"

45-52

Чекаю листа на адресу:

вари, а/я

.N'2 3.

Гоголів:

15

соток

• •

землі,

погріб, газова лінія. Тел. •

ПРОДАЄТЬСЯ

ДВОРИЩЕ

гараж,

сад,

в

се-

усіма

комунальни-

4-21-67

• •

до

17.00.

HARMY дво- або- трикімиатну квартиру. ТеЛе5-10-60 після 17.00 або 4-03-71 з 10.00 до 14.00.

фон

ВЕРЕСНЯ в районі «Торгмаmу• у Броварах ПРОПАВ СОБАКА породи ризеншиауцер, кобель, окрас чорний, кличка «Джой». Вік 3 роки. Прошу повернути за винагороду. Тел. 5-75-84.

18

• • •

ПРОДАЮ ДАЧУ в с. Літочки (на річці Любич) або міняю Уі на квартиру. Телефон: 4-19-96 (Ше·

18.00).

ЛЯ

ПРОДАЮ БЛОКИ керамзитові

Виконую будівельні роботи. Те.п.

40 х 20 х 20. 4-03-22.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ по Броварському району запрошує головних бухгалтерів та працівників розрахункових груп на семінар, який відбудеться 29.09.94 р. об 11.00 в веJІИкому залі райвиконкому.

ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАННЮ «КИІВТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» терміново потрібен на роботу токар lV розряду. За довідками звертатися за адРесою: м. Брова­ ри, в~·л. Шевченка, .N'v 8-А; телефон 5-35-47, від· діл

кадрів.

сНОВЕ аАомної

інвестиційний фонд «КиІвська Русь-МДС» продаж сертифікатів вартістю 103 тис. крб.

ЖИТТЯ• газ,ета Броварських міської та народних деnутатів. колектив редакції газети, Броварські районна Ради народних деnутатів.

Рад

- МДС·інвест ·- розміщенна сваучерів• промислових об'єктах за вашим вибором. Акціонери

і

Редактор А. ВОJІОШИНЕНІ(О. Газ~та виходить з Ії квітня 1937 року. дні вихuду: сер~да, субота.

користуються

у Києві

вул. Малиновського,

-

тел. 419-83-08; вул. Котельникова,

Нехай

цей

ва

й

бдагосJІ'()ВИІть

Родину,

кім.

10,

JWШY,

326,

· Здора:в:я, Від

25-А,

тел. 450.37-12; 10, тел. 446-52-44; 1, .кім. 2, те.п. 295-34-01; вул. Лебедєва, .19-А, кім. 36, тел. 552-40-68; у Броварах: вул. Грушевського, 2 кім. 305, те.п. 5-67-60.

Страхове

медичне-

БРОВАРЧАНИ!

товариство

вам міцного здоров'я і Але,

на

жаль,

«Надія»

довгих років життя!

життя

не

ший

за

Ми

на

бажає

страхову

маємо

смерті

внесок

у

разів

нас

досвід

роботи

і

за

10.

5-93-62.

ВТРАЧЕНЕ

ціі

державну

ції

.N'2 204964,

житта

4·02·92;

:а точнісrh nІІкла.tеІrнх фактІв ВІ.ІІ.nовІ.ІІ.аJІьиість несе автор. ·Листування rількн на сторінках r·азетн. Ред.акцік не зао,..JІи DОJІІ.ІІве вознцІ10 авторІв nубJІІкацІіІ. РукоnисІв

-

~~04·61;· еІдлоеІJІгльного лро.,н,,1овості

І

секретаря

соціальних

пнта11ь,

~-21-34:

-

листів

радіоінформації

~-

і

ПОСВІДЧЕННЯ

аваріі

учасника

на ЧАЕС

не

читачамн

-

nовер·rаемо.

РедІі.ктор А. ВОЛОШИНЕНКО.

вІддІ.<іу

відділів:

суспІльно-полІтнчноrо

·

сільського роботн

-

господарства

4-114-81;

С•ідоІtтно ПІЮ процікі КІ ."і•

деrжавну

61285.

Друк · Іносutшn. КОКИНИЙ

Обсяг

ЗJЖ}'Ш.

1\ttївс.ького ІІОлІграфІї

АР\'Ка.рнf:

І(нТасt.к61

обласного

уп;рав.1!нІІя

книжкової торгІвлі. об11ас·rь~ м. Бровари.

у

сnравах

.rv,

10~

вндавннц1

І

аул.

І(нlвська,

І· дру-.

!,HJJ3Ж· ~.051

ПРІtмірники.

АР~КіІІ>ИІІ

реє­

17.

Індекс

-

відділу

5-13-91.

Лдреса

11 А

адміністрацією в 1992 році на ім'я Ннкончука Віктора Івановича, ВВАЖАТИ НЕДІПСНИМ.

масової

Броварс•.ка

ліквіда-

категоріі

ЗамонлеІІІНІ1

з

лlквіда-

категоріі 11 А

видане Київською обласною державною

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, КИївська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. редактора,

учасника

видане Київською обласною державною

наслідків

Дзвонити по телефоІІJ 5-30-83. АдРеса: вул. Красовеького, 18 (1вжевер11111 І<Орпус заводу сТоргмаm», 1-й поверх).

заступника

аварі'і на ЧАЕС

ВТРАЧЕНЕ

4·03·76;

по­

адміністрацією в 1992 році на ім'я Коломієць- На­ дії Олександрівни, ВВАЖАТИ НЕДІRСНИМ.

Оплата договірна.

-

ПОСВІДЧЕННЯ

наслідків

.NV 204153,

адресою: м. Бровари, бульвар Стоматполіклінfка, «Надія».

І•едактора

ВВА

«ДЕННА»

за винагороду у вільно конвертованій

-

валюті. Тел.

мен­

11автажинкаr Бажано осіб, які мешкають в раІовІ

ТеJtефони:

ДП

онучка.

в~риути

КООПЕРАТИВ сВЕСЕЛКА• запрошус ва •~ стійІіу роботу продавців ди 110ргІвлі 3 лотків, •Торгмашу•.

дім

ЗАГУБЛЕНО СУМОЧКУ з документами на Сотникона Василя Семеновича. Дуже прошу

ліцензію на право здІйснення страхової діяльності.

Вас чекають Незалежності, Тел. 5-20· 70.

землі,

рЬ,ЩНий

сонця, раді•сної днини уоІх тобі .на іменини. Дружина, дочки, зять,

суму.

трнрі'ІНий

й

р., видане Броварьким райвідділом со­ ціального забезпечення. на ім'я КРИШИНА Олек· саидра Гнатовича, ВВАЖАТИ НЕДІRСНИМ.

застрахованого.

2-10

суще на

28.09.1993

вічне.

момент

страховий

ти,

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ інваліда . ВеJІИКоі Вітчизияио'і · війни 11 груnи за . .N'2 641618 від

За цією програмою «Надія» бере на себе значну частину ваших скорботних турбот, незалежно від ритуалу

все

ЗАГУБЛЕНУ .ПЕЧАТКУ

СЛУГИ.

Сьогодні

родився

·зеМJJІіо

ЖАТИ НЕДІПСНОЮ.

ТОМУ МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ'ПРОГРАМУ СТРАХУВАННЯ ВИТРАТ НА РИТУАЛЬНІ ПО·

вартості

•коли

І ти, наш рі-Дний, 6УІдЬ щасливим в нім!

вул. Шутова, 4, кім. вул. Ком. Каменєва,

ШАНОВНІ

день,

Єднає св'іт у злагоді й любові, Зійде зернам в бJІаrослове.нНі·М ·слові

пільгами.

Наші представництва:

Засновннкн ·іська

З 55-ріЧЧЯМ.

-

вантажів.

Дзвонити по телефону

«СВІТАНОК».

Дорогого чоловіка, шановного батька і дідусІ КАПДАНА ОлександРа Михайлови~а QIPO вітаєм•

Ми надійні партнери і працюємо над:

з

ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-53 А з газовою ~·стаиовкою в хорошому стані; шукаю роботу ДJJJІ

·

стелися,

Колектив дитячого садка

Це щасливе майбутне ваших дітей і онуків; Це міцнИй фінанеевий щит від інфляції.

5-06-59.

1-кімнатиа,

доJІе,

народженнJ

.

держави;

колодязь.

ми зручностями, квартира (14,5 кв. м) ва .1-му по­ версі в с. Богданінка Броварського району, вул. Хоменка, 30, нв. 6. Уткlиа.

ІІеревезения

Це бездоганна репутація офіцерів запасу; Це білЬш ніж 300 представництв в Україні; Це статутний фонд у 100 мільярдів карбованців;

Бро­

ращості,

ГОНЧАРЕНК

днем

Це інвестування фінансів в промисловість нашоі

ТЕРМІНОВО· ПРОДАЄТЬСЯ лі

м.

255020,

ГаврИJІівиу

Красною вродою, щастям всмі~нися. Здоров'я даруй, як у полі роси, Життєву с-тежину добром притруси. І сонцем надій освіти променистим, ІЦоб твоє ща.стя було сві·тлим і чисти, Хай пі•сня дзвінка виграє на вустах. Хай с-мутку німоли не буде в очах.

ФША.НСОВО•ІНВЕСТИЦІfІНА КОМПАН:ІЯ «КИІВСЬКА РУСЬ·МДС•

тишо~ і доглянути· один одного у взаємоповазі і

злагодІ.

Галину

Нвіта.ми

ПРОПОНУЮТЬ

домашній за·

lt~;.l (аН" JlІЙСЬКОЮ MOBOf'.J:

23.25 ~-Іро• ;;амг ''"'IJ"'D.<Jч н;;. ран'-''

щиро вітаємо з ювілейним Бажаємо всього найкращого.

окремо.

років

шu~

.ОІ.і JІ.уд фоnІо.. «дРrrиfІ•анс:•

СОНІ'ІНІ ВІТАННІ

ОФІЦІ.І->ІВ

Тож хотілося б, Щоб відгукиулась мені порядна,

добра, без поганих звичок і намірів Жінка

flё;t'y~CI'! и " МІЖ

УКРАЇІt~І

«Міжреrіональвві Дім Се.ІІен•·•• і n.•:-.іенt"рн4":•. тttнар••·тво ,.КмІвf"•ка P!t (" .. -

не зовсі~tl старий 57, працюю на виробництвІ, але самотність дошкуляє. Є си~t, але він з сім'єю

Cetterar.

ri!J.,XUIКIНCI камера. Жарт­

23.СХ; J,іЇ\ !і-ЕН. МіжнаРQАний or·

~4.3( ,~~,,.. фІІІ..., сІ>vз;мвао

О!.ІПИ"t'і'НN .~~·-- ••. 1(ІІІИ;J,І

75серІіІ 8ще•Jмао-щрівка.

2С 1 ~ Z.4C

2:

·~4.06 Му-...~ fiJJU"~MC' ·•С.ТІНГ•

Прошу відгукнутися

живе

18.20 ТеІІ8С8ріи «WmuiІІ npuu.

--------·

"'1-=-1.-=оо=-=тепеrа--зе-т-.-·

2 серіР

7.5( "'...,!.ІUР'!'ЛQІ~

31·

18.56 МуІІ~о'І'С8рІм сТражіформе

12..40 Шість L"'rot<

ll!Jeдctaanяt:: концерт МСМ. ;~~~:•и112 ~,

ru..

16.00 Нічttий КС•·· •<;~рт у ОФіямор• 1Сі.5б ХуІІ- фіь t. «Прмrо,~~~~ Po6(tl

•Мапоі Євр<ІІlи•

22.30 Худ. фіІІмо «Все мо.....,...•

•Золотий

віІr рок-н-роnу•

11..36 Проr~ KopcrtiiONeYpDIНIIX

тор. 2 •ай., 23.82 новин~

20.10 nиво~ Муз. фtnьм •Ірина Грей. 20.25 СторіІt... Вмикоі """"'· М1а~оnІІІІ!ІІМ .Д.НІім 20.55 Аі n; Киів рекламує 21.00 У!Н 21.20 Впра;~< Вересневі "011Мt1М

.N! 79 ( 8560)

18.ЗО ХуАо фі- «КІІіффора•

..,,,=":"'"~·-Док. tе.аDЖМеедвреворемесеn.

11A5.XJA...........

8

J54.

#79 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you