Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

К О М )" Н І СТ И Ч Н О І П А Р .Т .11 )" К РА І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ~ОТ ОБЛАСТІ

ОРГАН &РОВАРСЬ~ОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОТ І РАЯОННОТ РАД НАРОДНИХ

. Газета

виходить з

17

квітня

*

року

1937

*

.N'2 79 (7572)

Субота, 21 травня 1988 року

ПРАЦЮВАТИ ПО-НОВОМУ, ПОЄДНУВАТИ ТЕОРІЮ 3 ПРАИТИНОЮ І.

С.

Р У Д А

У ході здійснення про­

єдині виробничі завдання,

XXVII з'їздом, партія вбачає своє головне зав­

школах будується на ана­ лізі проблем, що вини­

дання

нають,

в

розвитку

творчої

чання у системі марнсист­

сько-ленінської

економіч­

ної освіти ·бо саме

несуть'

вони

'відповідальність

не тільки за формування в людей нового мислення, але й готовності працюва-ти по-новому, застосову­ вати свої знання на прак­

тиці. Вимоги до цієї кате­ горії

ідеологічних праців­

ників зростають. Свідчення цьому прийняття ЦR RПРС постанови •Про перебудову системи політичного і економічно­ го

навчання трудящих»>.

З

моменту

цього

прийняття

~~

докумен­

та минуло небагато часу. Тому говорити про нагро­ мадження партійними ор­ ганізаціями принцШІово нового

r

досвіду

поки

що

не доводиться. Та все ж, розмірковуючи над питан­ нями перебудови політич­ ного і економічного нав­ чання, ми робимо наголос на удасионаленні партій­ ного нерівиицтва ним, ставленні до політнавчання. ян до важливої пар­ тійної справи.

Оскільни головною лан­

а

тому

навчання

пошуку

в

таких

шляхів

ди,

тячого

дільниці.

ністи й безпартійні про­ являють більшу а:ктив­ . ність. Та є в нас й інші прик­ лади. На завадобудівному иомбінаті, автобазі N2 2 такий підхід до навчання членів КПРС себе не виправдав. Тому при ком­ плектації шкіл на наступ­ ний рін необхідно врахо­ вувати не тіль:ки виробни­ чий принцип, але й віко­ ві особливості, інтереси,

мими організаторами нав­ чання. І це правильно, бо хто, я:к не партійна орга­ нізація, :краще знає, що хвилює людей, є актуаль­ ним

для

:колективу.

зультати

їхньої

ре­

праці.

Головною фігууою пе­ ребудови системи nолі­ тичного й економічного навчання був і залиша­ ється nропагандист. Якіс­ ний снлад цих кадрів у раЙОНі ДОСИТЬ-ТаКИ ВИСО­ КИЙ. Звичними вже є та­

уномплектовано за вироб­ ничим принциnом. Парт­ організації заводів порош­ нової металургії. пласт­ мас, ДОНу, фабрики верхнього

дитячого трико­

тажу. тресту «Бровари­ сільбуд» одержали від цього

чимало

Київ.

ХІХ

nереваг.

Всесоюзній

п.е"ртІНонференції

nрисм-

чений ЦИІНЛ Лі~атуrрІНИХ ЗІУ'С"ІJРі·чеrй, qрrанізованих. АJ!Я !ВО.Шів Rиїзсьного гарнізону 1 ,допризо·в-ної молоді міста сnЩробітни­ ками

мемqріа.льного

!l(OM-

такої форми роботи є на заводах порошкової

лургії,

мета­

шиноремонтному,

тресті «Броварисільбуд>>.

Та є ще в такому важ­ ливому nитанні

й

недолі­

пагандистів у nарторгані­ заціях заводу ремонтно­

ДОНу,

буді­

вельних організацій, а в радгоспах «Пухівський»,

<<Жердівсьний»,

.

•Заnлав-

ний>>, управлінні торгівлі, на районному вузлі зв'яз­ про

пропагандистів

взагалі згадують тільки перед nеревірками.

Та й від самих пропа­ гандистів залежить бага­ то чого. Саме вони по­ винні застосовувати ак­ тивні форми і методи навчання слухачів. Тан, ян це робить нерівнии

а

за~няпя

цро:хю·

д-ять як і parnfiшe .нецІжа · во, сухо, з про·явами фор­ маЛ\ізму.

УІНІРай погано займають­ nа,р'І1іЙJНІі ОрГІІІР.іЗац.і'ї Й робоІТою з номУІН1ста•ми,

домагатися

результатив­

склалася

чітка

якими

справді

керують

досвіДчені

ідеоло­

працюючи

риментальним

за

експе­

варіантом,

наголос було зроблено на щомісячних секцІйних за­ няттях на яких особлива

увага · nриділялась проб­

лемам методики, вмінню індивідуально працювати

з людьми. Та цього, зви­ чайно, недостатньо. По­ требує поліпшення інфор­ маційно-методичне забез­ nечення. аналіз, узагаль-

методини,

психології дозволяють йому знаходити контант із

присутніми.

Те ж саме моЖІНа с.на­ зати і про В. Д. Харіва із управлІі'НІНЯ виробІНичо-.тех­ ,нюлоrd'Ч'ної ~омnлеюrації d забезnечення, Н. М. Ни­ нифорову із зав.оду

лорошкооот

металу:рсtї

іМЄІНІі 60-річчя Ра,дяніСЬlЮЇ УікраЇІНи, Ф. 'ГруіНІГЛО~а· - d.з мостооагону-112 та ІJ]нших. А в праІWrн.:ку по· літбійців О. С. Савчун (ремсюJЮ-меха'!Шчний за­ вод), М. М. Сую<а (за­

r.

!Вод

аЛЮМІ~НІіЄВИХ

б_уд':коН­

струnЩtй), В. Г. Ох,рdмен­ І!Ш (ПМН-5) ЗВИЧІНО Б\ВІійш­ ·ли ~ работу прІІІlСТИЧ·н1.

ро-лю

за

ІНавчаіН!Ня.м

~ому­

UіІС'11lів за .іН7\НІВіід'УаЛЬІНими планами?»> С)1льша nоло­ ВИІН·а

вата:жпdв парторгані­

зацій віДnовіла, що такої

сис·теми

:контролю

н~має.

ФормалІізм І начотющт­ во в

орг.а.н:і:зації політнав·

чаrНІНіЯ

:юара•н;rерн.і

для

робо·ти цропагандист!в, що ПРацюють із Кf.>МІСО­ МІОльщями. У парrlйних СJІРГанlзацLях заводобуД1Ьв-

ІНог.о •КС·МІбінату, АТП-1063, ПМН-5 nитан.н.я.м навчан­ ня НОМІСОМОJШ>~ІJВ взаrа:Лі ІІІриділЯється

~ага.

Та все ж а•lСТИ!ВНd фор­ .ми 1 мет9щи навчЗіНІНЯ не ІН.абули Ще СцраJВЖJНЬОГО ІІЮШИРЄіНІНЯ. В ОЩ>еМИХ nrа'РТЩ)Га.НJlзаціях nеребу­ дОІва ІВ системі n.оJІІі,тНЧІJЮ­ ·го

наВЧJаНІНя

звелася

до

що за­

.няття тут, та й в і-нших орган.lзацtях nроходять на низькому

теоретичному

рівні. а члени ВЛНСМ заводу «Торгмаш»>, обл­ племоб'єднання, заводу nластмас, автобази N2 2 нерегулярно ЇХ.

відвідують

НСІІВЧаЛЬІНОМу

проведено

рОЦі

mО!ЦНРtГо

Не

в!Д­

'h'РИ:ТОТО заняття. Недопра­ цьовує В ЦЬО'М'У Й МіrСЬJ\ИЙ ІНомdте.т. ЛНСМУ (друrгий се:кретар Л. Щирсьна), а танож них

сен,ре·гарі

первИJН­

ком~о.мольських

О'р­

гані:зацій. Хоч у nостанові ЦН ІШРС «Про nеребУІЦову системи ПОJІітич.ного і еко­ номічного ДІЯЩИх•

нІІІВчанІНя і

'l'РУ­

наголощується

на необхЩності посилити увагу др пропозИЦій 1 за­

ува·жень

слухачів,

робо­

та баJГатьох перви\НІНИХ парrорганlз:ацlй у цьому плані носить епізодичний харантер. На заоощах ато­

мtн:іє.вих

бУ\дКОІНС'!'РУ1Щ1Й,

-

механічному,

шинореМОН'mІому, щомсбtУ­ дІІВЖJму номбJJн.аті, радго­ спах «Зqря», «Велwк.оди­ мерсЬІНИЙ», «За.ворицький• ,взагалі БІІід)Су:'І1Ня состема ІВ роботі З nроПІОЗИЦdЯМИ •і зауваженнями слухачі-в.

<< Украі1НсьюШ

дер­

жавний музей історії Ве­ лиІІюї Вітчизняної війни

1941-1945

рокЬв•.

З

ро,злОІВd!дями n,po бійців nарті'і, які вершили Ве--

лиюm Жовт~н:ь. будУБали соціаJІ!істи~п-rу

піІднімалисЯ

держа.ву,

першими

в

ата;ку на фронтах ІJР<>ма­ дянсЬІНОї та Велиної Віт­ чизняної

воє.н,

nер~д

мо-

КИЙ».

ло,дИІми

npo

жеш

парт.qрга.нtзацІlї

занrять

На спо­

N2 1.

нла'СІН!ість,

підтвердиЛи,

а

17-

ників

і

монта ж н и :к і в

С. П. Подстре.ті,

А.

А.

інші.

Спо­

риться робота в руках тесляра М. Г. Юрченка. Творчо, наполегливо

нож

трудяться

змушують

замисли­

тися, чи все нами зроб­ лено, щоб домогтися СЩ)а:Б/Жl!ІЬОЇ

В!JАЦаЧІі

ВіД

Отоюаmrо

,J1і:двищення

еноНJОмі:ЧІНих знашь. належить вИІрішwtн

завдання: систему вчання

Тут два

nеребудува.ти

економічного на­ на основі поєд­

нання його з професlй­ НИ•М і ВІКЛюченням його в систему

nереnідгото!ВНи

ка:цр!JВ.

а

таоож rrообути­

ся істотних неЩQЛ'іЮв, та­ ких ян валовий ПІІдnд,

фqрмсщlз·м. фі·каціи

НИGЬІ\а

н·валі­

п,рапаrаJН:дисті!В.

Та й тЗ!НІі пита'НІ!ІІЯ,

m<

розгортання всеобучу ро­ бі11НИІ!dів, пІ'Д!ІJИЩЄІН.НЯ еІ(()­ НОМіЧНОЇ підготовки май­

стрів і бригадирів, шуюТЬ/Ся

Це

дуже

се,рйооні

ШЛЯХУ

вирі­

поВі.ІllінО.

цраІКТИЧJН'ОГО

ово.лоД1Ін;ніЯ

ТІрущящими

еноІНомічними методами уцраміння ІВ умовах пов­ ного гаспрозраху,нну. Тут теж неоо.оре поле :ціяль­ нО!СТ'і ДЛЯ П~РВИІННИХ парТ· ОІJ)ГаІОЗацЮ.

у

повинні

цілому вони

раз

1

назаІRЖДи

п<JКІ!Jнчити з недооцtниою значен/ня мар:ксистсь:ко ленінська'! освіти, подба­ ти про ~и:тичну ~нку СТІІІНУ слра.в, уміле ВИ'КО­ ,рИСТ81НІНЯ

1

пооиrrНІmюго

ІІІуІК

примножен:ня доовtду,

ІЮН\Щ}е'ЛНИХ

мето•ДІ:В щення ідейпю

і

-

rrо­

форм,

шлях1ІВ пІдвирезультативності теоретичної піД·

готовни номуністів t без­ nа~n~них. До цього їх зобо·в'язує не ТіJІЬІ{И nо­

станова ЦН НПРС, сам

процес

саме

жНІТТя.

з

а й

nЕWеQУ'дОВИ,

акrrуальних

пе,ребудови

в

nи­

жиmі

1Р<ЩЯІНСЬИО·ГО наро;ду і ЙО­

то.рІІ.

ред

мостозагонівці.

успішно

ються

з

справля­

поставленими

ними

Зб!І:юй:них

ничниrх

пе­

завданнями

Сил,

тематичні

про­

ні•нолен­

(РАТАУ).

і

туrнельних

хопроводів

по

і

шля­

nроходів

та

інших станційних об'єктів у Київській, Хмельниць­ кій. Чернігівській та ін­ ших областях республіки. План чотирьох місяців з усіх техніко-економічних показників винонали і пе­ ревиконали. Впродовж цього

періоду

винонано

додатково

будівельно-мон­

тажних робіт на сяч карбованців. За підсумнами

57

':\'И­

соціа­

лістичного змагання за чотири місяці nерше міс­ це присуджено дільниці

очолюваній винон­ Б. О. Сикотюком.

N2 2, робом

А. ГАВРИЛЕНКО.

гальма на

ДО

Та й

Вони

будівництву мостів, заліз­

навчаІНІНя.

літера:то­

танож

не

«Мостобуд>>

рудженні ваЖливого об'­ єкта особливо відзнача­ ється колектив будівель­

ти слухачам ВОНа була nонижена. Ці цифри та­

ГО

Відбудуrrься

госло-

свою

1729

ЙдУТЬ

ІРИ.

у

ІРай~у

одер­

Пілошук та

про­

ІНИЇБ<С'Ьltі

виявив

недавно

жав колектив Броварсь­ кого мостазагону .N2 112 ордена Леніна тресту

щили

Бать'Нівщини та їх ровес­ відні

У максимально стислі строки збудувати підзем­ ННІЙ тунелнний перехід у місті Славутичі та:ке

майстра М. Г. Велідченка з дільниці виконроба М. М. Сидоренка. Якісно виготовляють арматуру Я. М. Юзків,

:нина·МІИ

ІВНІСТуnллт.ь

завдання

'!1ідЬІКи ·слабку теоретич· ну П!!Щгото:вку crorxa·чLв, але Й ИИЗЬКИІЙ орl'ан.іза­ цlЙНИЙ р!Jвань. У резуль· таті заліків 450 слуха­ чів :к.оМІПЛіffі\іСІНИХ шкLіІ у юmlшньому _році пІдви­

тань

захиснrn<а·ми

Відповідальне

завдання

На жаль, цього н.е ска·

бесІіди

Назустріч ХІХ Всесоюзній партконференції nленсу

бінату «Калитянський», Ниі.'ВСЬІКої пта!ХОфабркни, радгослів 1ме:НІі Юрова, Lмені Що,рса, сРусан.Lвсьс

нмостатніЯ

Не дИІВно,

3'Ї3ДУ ИПРС

в життя

ЮТЬ ЇМ ДОІІЮМ'О<ГУ ПЗ!РТQР· ганіЗації радгосnу - ком­

да,рств.ах

ремонтно

ЗаJ~ДСІІ!tНJЯ.

нада·

На заnита·НІНІJ'І &НJ:кети «Ніка 1сн.ує сИІС'rема конт­

му

знання

nроnаrЗІН-

кЗІДРі:в,

- леНІ~НJСьку теорІю за tндив~уаJШНимlf nлІІІНами.

ио

готовка,

Та є ще й інший бін сnрави майстерність політбійця, вміння цікаво вести навчальний процес,

«Теплицятех­

систематично добо,ром і

:РадІГОООІJв <<'Вминодимер­ сьний», «ЖердІ!ВІсЬІННІЙ•, «Зоря». Х4д nі!Дсум.пооих

що заоооюють .марю:истсь­

монтаж» І. А. Дишлевий. Серйозна теоретична nід­

школи наукового комуніз­

тресту

цією справою астаннtм чаоом намітили­ ся nознтивнl :n>ушення.

ся

му

році,

їх

Мож­ використання

nитань,

організаційних

сада.

Насамперед, персмяну­ то струнтуру навчання і

nроцентів

індиві­

вирішення

ської роботи, займана nо­

кі nоказники, ян вища освіта, стаж nропагандист­

гічні працівники. У ни­ нішньому · навчальному

номплентацl'!

для

рівнІЩТВі

ДНІСТ'СЬІКИХ

0,УТТ€1Вим недо.лmом є і те. що не налаго:джано обмІі.ну досвііДом :комсо­ МОЛЬІСЬІНИХ nропагандистw. Та1tИХ, як П. Ф. Пазич ІЇіЗ заJВОІду алюмtн1євих Цwі.І!ЮRС'І1Р.УІІЩій. На базі ЙІОІГо школи в нинішньо­

Що ж цра:!<'ТИчно вдалося досягти?

k nринципи 'шніл, -80

ливості

ну

нари,

про

дом застосування дуального підходу.

механічного,

стави

спятати

бистих творчих nланів, люди обмінюються досві­

са­

навчання. Тому є всі під­

НУР­

політ­

nрисут­

ності адміністрації ПІрохо­ дять семінари nроnаган­ дистів з аналізом їх осо­

ний рін їх визначено

система роботи з nрооа­ гандистами. Основна П форма районні семі.

на

в

де

ни. Не налагоджено сис­ теми інформування про­

нізації

навчання

трикотажу,

Розвитку демократП сприяють і нові підходи у виборі :курсів, що вивча­ ються. На новий навчаль­

ідеології було

організаторів

нагромаджено

щоквартально

рід занять.

ми не маємо права забу­ вати. У міській nарторга­

ними

досвід у цьо­

nлані

на фабриці верхнього ди­

:кому­

ня номпетентності секре­ тарів, їх заступників з

сах

Цікавий му

цеху,

nарторга­

нізації.

вирішення. Та й у ш:колі, створенЩ на базі брига­

ності, впливати на тру­ ДОВУ Й громаДСЬКО-ПОЛі­ ТИЧНу активність. І про це

з

слово nервинні

їх

ною перебудови навчання є первинна партійна орга­ нізація, то для підвищен­

проведено

нення й поширення досві­ ду :кращих політбійців. Тут nовинні сказати своє

виріш у ю т ь

грами соціально-економіч~ого розвитку, визначеної

ініціативи .людей, створен­ ні в трудових колективах такої морально-психоло­ гічної обстановки, при якій би ножен член суспільст­ ва міг працювати по-но­ вому, відчував себе гос­ подарем виробництва. Досягнення цієї мети в значній мірі залежить і від організаторів нав­

:

Колективи

щеніНІЯ nоліrrиЧІНої, еконо­ мачної d профес1й1Ної пІІЦгот,авни сіль.сьних трудів­ ників. У nартійному не­

РОЗІСТІІІНОВКОЮ

перший секретар ..мlськно.м.у Ко.м.партії України

Ціна З коп .

Оооб.лИJВу У'БаіГУ !Необ· ~ з:в~.ти н.а n!Двои­

Серйозно і займаються

R,

*

Найважливіша турбота Найважливішою тою

трудівників

турбо­

радгоспу

«Русанівський:~> у цей час є догляд за посівами. Ад­ же вже з' явилися дружні сходи огірків, кабачків, мор:кви

та

інших

На всій

nлощі

огірків,

столових

nроведено

овочів.

:капусти, буряків

розпушування

грунту.

Щойно

цей

важливий

агрозахід у два сліди nро­

вели на

300

гектарах КУ­

курудзи,

яка

вироuцується

за

астраханською

техно­

логією. Високоякісно ви­ нонали цю роботу меха­ нізатори М. М. Романен­ ко, М. І. Соловей, М. Т. Нестеренко, комсомолець Володимир Хамбір та ін. Посіви овочів та злако­ вих трав у міру потреби поливаються

дарстві шув.аНІИх

545

-

у

госпо­

гектарів зро­

·земеЛrЬ.

Овочівники радгоспу уже зібрали і відправили в магазини 60 тонн цибу­ лі,

салату,

огірків.

С. МАРЧЕНКО, rоповний аrроном.


«НОВЕ

стор-інка.

2

ЖИТТЯ:.

травня

21

року.

1988

У ·ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ПОШУК·У Де

шліфується

стерність

пагандиста

і

від

на залежить? зі

стажем

ло

є

чого

во­

Політбійці

назвуть

,мо:м.ентm.

яких

май-

будь-якого про­

чима­

кожен

етапом

до

із

зрос­

Саме такий дух пошу­ ну і характерний, наприк­

дист

лад,

сформулював

для

пропагандиста

заводу алюмінієвих буді­ вельних конструкцій Во. ладимира Васильовича Приходька, му занятті

на відкрито. якого мені

обгрунтував

вильніс·гь

Воно

пра.

думок

і чітко

визначення.

було

підкріплено

прикладами

з

літе!ІJатури, враженнями

і

художньої

ЗоИІрема, журналіста

вдалося нещодавно побу­ вати. Я не випадково зу­

Гіляровського від відві­ дання нічліжок на Хит. ровці. Все це не могло

чами був глибоким, аргу.

пинився

не

ментованим,

ті, бо на ньому панував дух творчості. Та й пи­ тання вивчалося справді

мент,

важливе «XXVII з'їзд НПРС про удосконалення

ної однорідності в соціа­ лістичному суспільстві.

тання,

ще

однією

кою до того,

сходин­

щоб

який виступ

будь­

перед слуха­ дозволяв

сповна розкривати тему і в той же час відзначався доступністю й викликав у присутніх зацікавле. ність.

Це

і

-

праця

самое т і й н а

бійця ідеологічного

фронту лами

над

першоджере.

і вивчення конкрет­

них фактів практичної дІ­ яльності

того

колективу,

ним

чи

І

передового

вміння

та

іншого

засвоєння

досвіду,

прагнення

єднати

теоретичні

ження

з

по­

поло­

конкретними

прикладами.

Перелік

жити, на

та

найважливішим,

МОЮ

НІСТЬ

можна продов­

думку,

Є

ГОТОВ­

пропагандиста

творити

кожне

пере.

заняття

в

nошук форм і методів впливу на слухачів, вмін­ ня заІ;{рІпити набуті знан. ня,

викликати

інтерес

наступних тем. завжди

таке

до

І хай не

заняття

вда­

ється, але організаторам його, мабуть, не можна

закинути жаннІ

докору в неба­

працювати

Тобто,

творчо.

ежmерИІментуrвати,

шукати лиІL:е

йому

при.

таманний

стиль

в

б поєдн.увався

:ко.тІРому

досвід

колег

самого

роботи,

і

погляди

пропагандиста,

на

цьому

соціально-класових 1 на. ціанальних стосунків>>.

То чим же була харак. терною ця зустріч Воло. димира Васильовича з слухачами? Насамперед самою

ме,тод!И'КОЮ

дення

розмови,

перекинути

бракує навіть досвідченим ідеологічним працівни. нам. Небагато часу відвів цьому питанню В. В. Приходько, але й за кіль. ка хвилин зумів настрої­ ти аудиторію до роботи творчої, адже слухач! да­ ли відповіді, що стосува­ лися суті соціальної спра­ ведливості, вислав и л и свої погляди, розуміння її на сучасному еталі.

щих• робиться наголос на зростаШІі ролі ідеоло­

rічннх

ІПрацJвцнкlв.

завдання муиІстlв уміШІям МИСJІИТИ джуваТИ Інтерес знань,

Іхиє

- озброїти ко­ і безпартійних політично, зріло Й ДіяТИ, пробу­ в людей живий до

теоретичних

вчити

застосовува­

сприяти

поширенню

соціалістичноrо

способу

~озпочалося

«Що

тане

із

запитання

класи?».

Нали

свої

пропаган­

дисти ці вимоги? В чо­ му вбачають ВОШІ шляхи удосконалення

навчально­

rо процесу? ЯкІ є nере­ воШІ иа цьому~ шляху? Окремі думки, пропозиції стосовно

цьоrо

висловле­

ні у вІдповІдях пропаrан­ дистlв на анкети, роз­ повсюджені серед ШІХ ра­ дою кабінету політосвіти міськкому партії. Деталь­ ШІЙ аналіз цьоrо заходу

буде дано на сьогодніШ­ Ній наухово-практнчній конференції. У газеті ж подаються

лише

кайцІ.Rавlmі

вІдповіді

запропоновані ЗАПИТАННЯ. му

окремі

на

запитання. У

нинішньо­

навчапьному. році

:sнач·

А

нім було розказано про основні напрямки проце. су становлення соціальної однорідності, названо нон. кретні

які між

приклаДи

того,

відмінності існують містом і селом, пра.

цею

розумовою

ною,

Досвід

присут.

і фізич.

індустріальною

і

ручною.

Було створено на за. нятті й проблемну ситуа. цію, бо ІВ учасни:нів розмо­ ви викликали дискусію відповіді на запитання <<Як проходитиме злиття двох форм власності?». Головне, що людu самі дійшли до вИсновку, що вирішення нинішніх проб­

пrрапага~ндИІСТа

системи

лем

залежИ'Ть

від

марк·

ц\атИВНОМtу, '11ВОРЧОМУ nід:ооду ДО СВОЇХ: .J. обов'ЯЗ!~J:в зу:Міlла ПОСТаІВИ'ТИ оправу т3!К/""І'

1 СИС11СЬІНо-лен.ШОСьІІ\Ої ос.І~і:tн Г. О. Неrоди НИІНІі ШИjрОІКО ВИНО/РИСТОО!іУЮТЬ пропагаІН­ ДИСТИ, іДеологічні бійці' спеціалізованоr

що

заняття.

як

перЄСJ"ВНОЇ мехаН)і3оІВ111НОї нолони NQ 509 тресту << Бр.р!Ва!JШСІільбУІд». де вена пра­ цює Lнженером вИ!рОбн.ичо-теХНІіЧНІО'ГО

КіІВ,

уІГІраІВ\Л·LнНЯ

лективу, На із

фото:

вдало

тах, підкріплю-вав виклад теми прикладами. місце.

у

колективі

.•

пропагандист

на

основних

нен.а

момен.

вими- фактами, наочними посібниками. Я не маю на меті nов­ нІстю аналізувати всю методику

няття.

проведення

за­

Головне. що nану­

Можна було б ширше розповісти про це занят­ тя. бо пройшло воно

вав

жваво.

тільки пізнати щось но­ ве, але й висловити свою точку зору. Саме з такої

на

одному

ні. вмістнло в форми роботи.

дихан­

собі різні Причому

на

часті, ся

ньому

дух

пошуку,

прагнення

на

иІпькІсть

пась

на

«разом

шкІп

ба:sІ

формува·

трудового

за

-

разом

ви

вважа·

працюємо

навчаємося•.

ко­

принципом

Як

єте, виправдує себе такий підхід? Чи вдапим є цей спосІб

формування

громад­

ської думки, здІйснення партІйного вппиву на маси чи це «механІчний пІдхІд,. до попітичного навчання?

ВідnовІді.

Номплекту-

В-аJіІНЯ ШКіЛ За ПрННЦИІІlОМ' <<jразом

ПІРацюємо- разом

ше

фоіІJІМуrвати ДуІМІRу

В

ви­

зручнІі­

І1рОмадсь­

RОЛеКТИіВ.Ї

-

бригаді. службі, в,ід;(іл.І, а та·кож ефе:юrивно вплИ'Ва­ ти на ВИ!рііШе-НІНя виробни­ чиос

питань.

За цей .метод на нашо­ му

ПЇдПІРИЄМСТВі

ВИСЛ08И­

ЛОС'Я вісім цроrrагандистів, прсvrи

-

один.

О.

Машинін,

завод

пластмас.

Цей ,м-етод дозволяє на~ близити парт.іЙJНу цропа­ N.ІНІЦУ

до

.КО.Ю<;реТІНОІ'О

виробниц'І1Ва, ЖИТТЯ.

·зом навІЧаємося•

да:нІНІЯ

завод дІвельних іКОнструкцій. Метод ВІЩРавдує себе.

ходом

занять.

ад·

же ви

н~рід:ко темою розмо­ стають nштаНІН.я, .яні

необхімrо вирішувати робочому ПО;Ря.дку. Н. завод

в

Никифорова,

nорошкової

мета­

лурrtї Імені 60-рі'І'Ія Радянської УкраїШІ. Навчання за принципом ~,раз·ом

lІраІЦЮЄ.МО

-

ра-

парrг Ії.

·Відповіді.

Це

було

б

вИІВЧенн'Я

першоджерел.

Не варто також відділяти .КОМУІНІі'Стів від колективу. На оа!Мості,ЙJНе .вИІВЧенІН.я

МаіІJІНСИС'ГСЬІНО

-

тійщів,, '}(Отрі не зайнm.і ЛjраПtа'l'а:ндис'І1ською робо~ .тою чи тани.х, які трИtва­ лий час :віді,рваІІJі В:і:д с-во­ !КОЛе КТ ИJВІ.У.

одностайна

ду;МІКа

n,ропагаІІщистlв

'дУ·

заво­

О. МашШІtн.

В ЦЬОМУ Є ЯІ!\ ПО:ЗИ'ТRВ­ Ні, ТВ.!Н і негат:щан! мо-мен­ ти. Слухаq ма'В би змогу црацювати в зручний час, глибше засвоїФи той чи 1ншИІй матерlаJІ. Але ж ~опагаІНДІИс.тові

неможлИ'Во

б

~~ролюватм

п;ро·сто

стало

про­

засвоєння

слухачів

з

необ­

систему я

вва·

сnіл-ку.вання

да·сть

більше

ПОЗИ/fІАВ'Н'ИХ

jрезуJІЬТа Тів.

Н.

Никифорова.

ЗАПИТАННЯ. вив

З'їзд

-

завдання

від

вапового

пІтнавчаннІ

поста­

перейти

пІдходу до

в

по­

мансимапь­

ноі конкретностІ в справІ виховання, концентрації уваги на інАивідуапьному пІдході до пюдини. ЯкІ ре. апьні шпяхи ІндивІдуапьної роботи ви бачите чи вико­ ристовуєте

ськІй

в

пропагандист­

роботі?

Відповіді. Реаль:ні шля­ хи

удОСІНонале:ння

індивl­

дуалЬІНої !РобОТи: особисті бесі,щи з :коmнИІм із слу­ хачj:в для з'ЯІС)"Вання їх tндивіщуалмшх особливос­ тей, пост~не врахування nсихолого - педаІГоrічних фаІК"ГО,рів у навчальній ді­ ял•ьності,

црагненн.я

ство­

ІРИ7rИ таІНу атмосферу, де б П'анувашr до.ві•ра, пси­ хологічна но.мфорrгність СЄ\Ред

слухачJ.ІВ,

проведен­

ня 1\ОІНІсультацій по гру­ nах (2-3 слухаІЧі) з ме­ тою формування в них бажаннІЯ са,мостШно одер­

жати ти

інФО!Рмацію,

засвої­

м•а'r€іРіал.

О. Машинін.

твар.

слухачів

Недоцільно вtдJВо.л.І.Нати цропагандиста на цІ:лий де'нь ~ід виробництва. Пі;цготов,ка до занять і '!'ак забирає баІГа'ТО часу. в

тому

У ло

числі й :робочого. В. Приходько.

цей б

день

можна

проводити

цропа,гаІНдистІів

ми ся,

з

лекЦія­

or ля­

занять.

да,ми ос.новноІ та додатно­

вої

JІJi~a'l'~И,

сrанню

ВИІКОіРИ·

rrеЮІічних

засо­

бLв наІВчання. Можна та­ ІКОІЖ оргаІН•іЗУ'вати пере-­ м.яд

mуІКово-поп.улЯІрних

фlJл:ьмів, проведення н~ій ...

Я.кщо ж Щ!НЬ

ДО

ОО.'НЯТЬ,

цей підго­

на

б

вашу

його

ВІдnовіді,

думку,

можна

провести?

На

нашу

НЕГОДА

Фото

знаН!НЯ

СІІІра.ВИ.

А.

('В центрі)

Гараженка.

обоnільноУ зацікавлен.:;сrі й починається шлях до досягнення ефекту від за­ нять у системі марксист­ сько.ленінсьноІ освіти, зростання соціальноІ й ~омщцІЯнСЬJ<оУ антиооості

людей. бо nісля такоІ .... розмови. я певен. слухачі · не тільки поповнили ~;поІ знання, але й глибше ус. відомили свої місця 1 роль у справі перебудови.

М. ГОВОРУШКО, керівШІк секції район.: иоrо семінару проnаган­ дистів.

НО·т1 ВОІНИ ВИСЛОІВЛеНі В ПО­

станові· ЦН НПРС. О.

ТО

Не

Машинін.

До цропагандистсьної робОТИ 3аіЛуча'ТИ ВИСОІКО· .ІаВал!фі'КОІВаних підготов­

_

лених

цропагандистLв.

сшсриmи зу

длІЯ

матеріальну

п;ропаrан;ди

по

ба­ ви­

вченню передового досві~ ду (фото, ніно, лекції, -ма·nнітофоннІ заnиси). По­ ІКИ що в кабі•нетах пол!'і'­ освіти

ТІ8ІКИХ

.немає,

'вах

і

а

матеріалів

на

пІддриєм,ст­

ПОГОТі'В.

В.

Янщо

Приходько.

•ми

цроводимо

заня·11rя в систем! політ­ осІВіти в перший ! 1;ретій понеді·лоІН, то- .Іншим захо­

дам можна. в-І~€сти будь­ ЯІНИЙ із решти 28 дНІJJв мі­

~яця.

Бо

нерідко в

день

nолlmа:нять

щюводІЯ'ТЬСя

\РЇGНОІМ:ЗСНL'І'Ні

збори

і

на­

ради, на якІ :ві·дволіна.. ють ~1 слухачJІв. Пропо­ ную: день nолітзанять 11mажати єдиним політ1111

ІЦНеІМ 1 іНіЯКІИХ Заходів" більше цього дия не про­ водити.

Н. Нmсифорова. щоб ILaP'ffiOM і

партбюро І1Ір!ИДЇЛЯЛІИ ню

бtльше уваги КО'l\Ш.Ле'К'Гуван­

JЧЮП<І'Г31НДІІС:ТСЬ.КИХ

ІВСі · nроnага-ндисти (у то­ му числ.! й я) ви.ко.рнста­ ють його для цього. Тоді

ІКадрJів. Вони павиНІНі бути Не:ріВНИІRаМН і ГОЛООНИ!ІІИ

Щ>аще

ЛИ'Тh

дні'в,

не

бо

mщцнти

до

ПІрихо.дити

людей

та'Ких

ТІРООа

пІдготовл.ениІМ,

зуміти зацікавити Іх. а nотім уже чотось вимага­

зицІі щодо перебудоан пІтичного наачания.

бупо

О.

Ва:рто,

:WОбИ'ГИ

самосrr~йноІ

ТОІВ:Кff

Г.

ещ:­

ти-.

як,

бу­

семінари

по темі, що ВИІВчаєть­ рекомендаціями по

nрОІВ€'деJіІНЮ

здобуті

КОНН1J)~11НІ\

не

~МІНу. його можна при­ святити засвоєнню новоІ 1:нформац!І і ВНІВЧЄННЮ СІ:1Іа..ДЩИНИ ~ласи:кІв марк­ сизму-ленінізму в кабіне­ т.! політосвіти міськкому партії або в читалЬІНО·МУ зал! однієї з ~упних бJб­ л,Іотек м-Іста Києва. О. МашШІін.

зАnитАННЯ. Якби бупо веедено щомісячний «твор­ чий.. день пропагандиста,

що

ме.то-

то

Та

ЖИІВ·е

лкщьми

Та .й nід.готов.ка

Інди:вlдУальним

інд:ИВ!ду­

проду~мати

(Жаю:

слухаІЧ.а,

за

на

навчанн.я.

нон.сул:ьтацій.

тих тетм.

ІНа9Чається

ви­

В. Приходько. ПлюсіІв у цLй справі не бачу. Нищо ж пере:ооди­

ЛеtІін,сЬКОЇ

теорП сл-ід n~вecw но­ мун'істів-пенсіонерів, грун­ тоІВно nідготовлених па,р­

ЗНJа'Ч'НО

рtВНЯ.

хЩно

недоцільно. адже не всі чле.ни па;ртії валодіють нави'!Нами самос:т.ійного

Це

потребує

ЩО'ГО

альне

ЗАПИТАННЯ. Яні ппюси І мІнуси бачите ви в про· позиції перевести всІх ко­ мунІстІв на самостІйне ВИ· вчення марксистсьно-пенІн· сьної теорії за Індквідуапь­ ними ппаиами7

всіх

,дом,

·ти

карня.

Щоправда. 'ІШНИІНЛИ труд­ нощі в здійснеШІі KOHf!PO· лю

зав­ зав­

Р. Берковська, центральна районна лі­

го

В. Приходько, алюмінієвих бу­

дозволяє

мраще ПОІВ'яз_уmаrги дання виробництва і

робітниІКІЬв.

відчувало­

/

пективу

щоб

В

слухачами.

в'язливо залучав людей до диснус!У, загострював увагу

стали· цІкавими

чИІСла

КОЛОНИ.

прагне,

В'ІІіЛЮВа:JІИ'СЯ

повнення новим змістом nатріотичного та інтерна­ ціонального виховання. Розповідь пропагандиста самі

з

ТеаретиЧJН>і положеНІн:Я цропагандист 11l,ано пов'язує з цраJ~ти;ною роботи но­

Незважаючи на те. що :-.шн,_уло лише три роки з ТО['О чжу, я.н Галина Оле.н­ СІіївна була реuюмендоваІН.а партійним бюро нолОІНИ на цю важлИІВу д.іля:нну ]ДеологічІюї роботи, ІВана завмни Lн.І-

підкріnлювали

вЕЩе.

Та'К і ДЛЯ ~НЖ€ІНЄІРНО-теХІНІіЧНИХ працJіВІНИ·

в:ідділу.

сам

якt

для 'CJWXaчilВ

ЯК ПІАВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННІ?

економіч­

навчаШІя,

виз.

пропаган.

ІКу

ного

програма.

після цього

лення соціальних стосун. ків у країні» також були розглянуті всі аспекти, підкреслено необхідність пошуку нових форм, Н&-

СРСР>>

Зрозуміло, досяrнення цієї мети можливе лише за умови докорінної . пе­ ребудови марксистсько­ ленінської освІти та еко­ номічного навчання, по­ шуку нових форм і мето­

й

вже

сова струнтура в

її

мету.

Так

пОJІ.lтично;rо

соціальна

І при винладі третього питання теми «Удоскона.

план

[J;равдує себе.

Як же розуміють осиовна катеrорія орrанізаторlв

назвали

Розириття першого питан. ня теми <<Соціально-кла­

дав

визначив

сповна

слухачіВ.

самі

заводу.

теми,

викладу,

наJвчаєІМося»

впливу на

Слухачі

приклади того. як на під­ приємстві здійснюється

нальностей

нової

життя, передових форм організації праці й ви­ робництва.

діВ

по­

казу становлення соціаль.

ефективності його зусиль.

пропагандист перейшов до

ти набуті знання на прак­ тицІ,

мо­

передував

про спільну працю пред­ ставників різних націо­

дали

трудя­

що

альної активності кожно. го члена суспільства,

сам

~~~авчанвя

інтересу.

слухачі. Так. О. П. Соло. губ, зокрема, говорила

кілька­

повторення,

заводчани

мtчноrо

виклинати

Важливий і такий

соЦі­

Підсумувавши хвилинне

начення,

систе­ екоио­

від

розмови попередньої до нинішньої, чого нерідко

хачі в.

У постанові ЦК КПРС

прове­

вмінням

місток

глибина теоретичного ма­ теріалу й точка зору слу.

«Про перебудову ми політичного і

занят.

Н.

Никифорова.

ЗАПИТАННЯ.

ВІдповІді. В

Ваші

пропо­ по­

усl:й пов-

сnеціалІста,ми. JІІРаще

Це

доз.во•

знати

слуха.

ЧіІВ і біІЛНШ і.НДИ:ВЇдуіJ.ЛЬНО JІІІWСО\ЦІИти до них. Та й ·заІВДа·ння

nартіІ

ці

кому-

ністи tКерl·вни.ки та сrrеціаи1сти розуміють црави.JWНо,

мінн·я цих

а

отже,

розу­

завдань пер-еJ

даІВа11ИІМеться

й

слухачам.

Р. Беркоаська.


травня

21

ХіО'ІЧЛОСЯ віtРити сльо· за,м

Жі'нки,

і

все

ж

таки

чомусь :не м,Lг. Чому? На­ певно

тому,

що

сНОВЕ

року.

1988

за

роки

щО

ж мені залишалося робити? Звичайно ж, ВИПJРаВІд.о.вувати надії НІ­

Уроки я стала проводити в присутностІ дирекціУ, яка прагне знайти недоліки в мо'ій роботі. Суть всієУ

ни Миколаї:вни. Бо ко,му хочеться. щоб його з,ви·

поляганням

жwналlстtької роботи не раз доводилося спіЛ·КУВ<І­

.н~ватили

тися

з

сті,

вже

навчився

людьми

і

трохи

рщрІ.о,няти

СfІПJаJВЖІНє горе навіть за спокійними слова,ми 1 фальш, яка о:цятає шати зі сЛJіІЗ, жалісливих cлls, 'ВНІСОJЮМ.ОІРа:льних

нота·

цій.

А межливо ще й то·

му,

ща щ~реді

МІНОю

ле·

жа:в mrcт, в я~ому коле­ ги ЗВИІНУJВаЧу1В3.,ЛИ ЦЮ Ж~Н· іКУ .в непоря;д;ності, фаль· ШИІВОС'І1і, зневажанні то· ва;ришів по роботі. Але про

все

по

К ОЛИ

заtmта:в

· N2 4,

фесІйrно

і з <<Пр.отивіtшками'> Н. М. Ма·гдич,

у

броnро­

учили­

ще то пащюсив зу­ С11РіЧІі з майстром виробничого .на:вчаНІНя НіІною

її листами в

зверталаJСя,

а

не

СКС!ірl'И

ви­

на

!Ін·

шому рtвні. Довелось ска:зати. що прибув не по листу ки

...

лег, ЯІКі не задоволені ти:v~

кліматом, ся

у

в

яuшй

С11Ворwв·

колеюи.в·і

училища

результаті

Н.

М.

«ПИС3.іНИ:НИ'>

Ми,колаї·вни, чи,

за

кий п.риблооно діалог:

-

Покажіть листа. Будь ла.ака. НіЬна Миі<Олаї<вна пей>· шим ділом взялася ви,вча· ти під:писи :пJ1.л ним, а по­

-

тім

вже

в·ірок,

прочитала

листа.

ось що писали в лист.! но·

леrи майст,ра виробничого на.вч·а!Ння ·до редаlЩП: .Ми,

інженерно

технічні

nрацівники. звертаємося до вас за допомогою. Допомо­

жіть налагодити мікроклімат в колектНІВі·, бо Н. М. Маг­ дич

просто

Вона з

дескридитує

працює

серпня

в

СПТУ

минулого

нас.

N2 4 року.

Тут

-

Ві!!(

ВСе

рІ·з­

-

лося

ти

почала

висловлюва­

НеЗ/lДОВОЛеННЯ

майстрів, хователів,

nознущатися, а іwколи й обізвати прокльонамИ. Коли товариші

по

роботі

засуди·

nи її поведінку на раді май­ стрів. а разом з тим і її кваліфікаційні здібностІ. які не

відповідають

навіть

ниженим вимогам. nізні інстанції

скарги.

Після

лІв

колектив

від

різних

тепер

затоді в полетіли

таких

сигна­

залихоманило

пере~Ірок.

дивитись

Ми

один

одно­

му в очі не можемо. А Маг­ днч хоч би що. В неУ тепер один девіз: сЯ адмІнІстра­ цію

розжену,

директора

дина виховувати че покоління?

підростаю­

Під листом вісім підпи­ сів. дв,оє з них люди. я.к.і були

ева.куйован1

з

При·

·П'яті, а НИІНі ЖИВУТЬ У нашому місті і працюють

за спец!.альністю в

цроф­

техучилищі. Люди JlO су· 'іІІі нові і СІJІРІИІЙмають, на­

ІПевно. осе та·К, я-к може й ні.

є. А

Так от, хотілося ІНИ'Т'И, Х"Ю Ж у ЦіЙ

вИНІС· СИ'Ту­

ації rnраJВий.

Н:і:н.а,

І то~і

МИІкалаївна nочала ІРОЗ· повіІДати. Про те, що їІ переслІдУЮТь за КІРИтику, за СІПргJВедливість, що колектав

не

має

л,рава

зв:щ,няти її, а на нараді майс:'І)р~в більш1сть з них ВИіСЛОВИІЛаСь і ПрDtГОЛ.ОСУ· вала за звільне:н.ня ... Далі пішли црізвища ЛЮДей, ЯІКі Під'Jmе,рідЯТЬ, що дИІРеІІО:іІ!ія училища ста­ витьс·я до неї улередже·

но.

І

-

на

зак!ІнченІНя:

Яооцо

спрЗІВедли·ва,

допомоми.

ви

людина

то

зможете

за

ставлення

до

З

характаристИІни.

пІд·

у

оте довірливе НІни МИJКо·

nрацювала

майст­

.. .НедостатнЕ/о nідготовле­ на до керівництва буді­ вельними процесами, тому самостійно не працювала. а виконувала завдання nід ке­ рівництвом ста\1ШОГо... Не вміє

ших

за

віком

І

групи,

де

з

Вважаю, що Ніна Ми­ колаївна страждає нІ за що. Вона нормально веде занят­ тя. хороший сnецІаліст. Факт переслідування -за кри­ підтверджую.

Л. Л. Федорова, член профкому: З приходом нового ди· ж

відчутні

тепер

займатися

ник

А.

директора

-

політнко не

має

ніякого

вІДно­ Хай свої

.ва

'Rаверlна, на

те, що ре:ктор

ЙШЛИ і почути

йшли. і

про

через· май-стра ди· перес·тав займа­

ТИ!СЬ ·ВИІРіШеН!НЯМ ВОЇ проблеми для н"І-жів. хоча

nішно.

ЖИТЛО­ г.раців·

й почав П ус­

Заj'ІВаження

що

училище

нія

для

-

не

типу, коло"

mеревихова<Ная

майстрів, тут І без того nроблем з вихо:ваІНням ви­ стачає і т. д. Більшість гооюрила щро НІЬну Ми,кола їlВІНУ як Il\PO людину, що не на своому місцІ.

Що ж,

'!Ю'діl

давайте

звеРіН.емось до до.кум-ентів, снаРІГ Н. М. Магдич, пр.о­ СЛІіДКуємо хронологію роз·вИ11Ку по~й. зуємо ЇХ.

111РОа.нал1·

першому листі

звинуІвачує

ВОІНа

диреwrо,ра,

що

той мС!іВ на неї, як на жЬНІку,, таи би МІJІВИ'ГИ, якісь ((!ВИДИ». Цитувати ІНе хочеться, бо й самому сороМІно

на

:дИІР·ЄІRтора

витяrj'ІВати

сто,рІіmш

·

та·ке

'У'РИlВО'К з другоrо

·

ректора

ли­

ста. е<ПІсля відnравки nершого листа мене всіляко nе­ оеслІдують наші керівники.

амо·

,розмови,

яка

мОЖІНа

покарати

по пар·тіЙІНій лLнії, зІВІ.ль­ нити з пос.ади. А потім, очеви,щно, Х"J;'ОСЬ ·зП «При­ хильниН'~В))

lВИріши!В,

що

це бе.здо~азо:во. і вже 27 січня, тобто через два д:ні в ті ж другий

до

інстаJНЦJї летить лист ~в'ідnОЕd~о

вимог часу•.

вже

ди.ректо.ра

чують в

Тепер ЗВИІНува

·

Щ!ІРесл1дуІІіанн1

за КJ)J!!"fИJ}(Y, гальмуtВаНІНІ перебудови. Диву даєшся

невже

-

'КерівнИІК

за

О!дИН день (перерва між ли-стами) ЗУІМІlів та:к бага·

то з.робити ку

і за ~ити­

-

:пересл!Ідувати,

І

недо­

Лі<КИ ви.шуfКУівати. Почало­ ся .звич:айше нагJІlтання обста'НDІВІШ.

З ВИІС'ТJ'ІПУ дич

на

них

газети.

в

!Віцбу лаС'Я за пtв,року до цього. (До речі, ніким. ~рім Н. М. Маrщич, не пі.дтвеwджена). Чи не П!Рав!да. знайомий стиль't Майсщр знала, за що ди·

не

сказати.

Довелось

с.І•~ні,

вачеІНІНя

конкретного

А люди

у

Іванової,

ральІJЮСТі

Нічого

можу

~ИІРетором

прохання

Магднч):

-

з

а 25 сіЧІня летюь лист. адресований оІІІJразу в ЦК КПРС і в цк КОМПС.\І)ТІї УкраЇІНИ. У НЬОМУ ЗІВИНУ·

тор по кадрах (до неї, як

до

про·

ХіJЮНОЛО"

Гію. Збори ВІІіцбулися !В першому п!ІВІРі31Чі. Розмо­

Н. І. Манукова, інспек­

звернувся

давайте

СЛіДІКуєМО

шення до колективу(?). директор сам виясняє стосунки з Магдич(?)

1

rre[J€p

А

виховної робо·

Вввжаю. що цей К!JНФ·

лікт

троху

скору

мано.

з

тн:

-

про

всіх. крім себе. Однак Ніна Миколаївна на зауваження відреагувала грубо, нестри­

заступ·

училища

і

BaJC))

що це

-

непо·

~ажучи вже,

аJНТиnеІЦагог1чно.

Вцдаючи

себе

за

бор­

неоораведливістю,

Магднч.

цр<>стіше

переJКЛаідає

все,

здорової

1.3

голови на ХІВ~У. А як же буrrИ ми

ТОДі

З

'11верд.Ж·ЄІНІНЯ·

xrro

тих,

вважає,

що

НLна JУІи.І'Оола,ївна права? Давайте послухаємо зно· ву

ж

учн<~в:

Василь ОлеКІсtйович,

наш

масний

часто

не

іКерІ.ВІНИІК,

цриходи.ть

чи­

тати пол.і"Dtнформації. F.lo· го nlдМ'ІJняє НІна МиІКола· . і1Вна ...

Додаймо

З С'ВОЇІМ

до

цьоrо,

ЩD

Недеfщнм ХараІК­

терам В. О. На:веріІн не дуте лаІЦить з адмі:н.tстра­ ц,!єю, то стане зрозумі· лим, на чию сторону він

1988

Маг·

23

ЛЮТС'ГО

мене

поганих

М.

парТій­

збораХ рОН'у:

... На Інших

Н.

в~ритих

не

може

бути

характеристик

місць

з

роб9ти ...

З характеристики"

щд-

nростУІІJає

в

.реаль·

них .рисах. Але не в усіх. Квал:іфtкаЦіЙІна 'ком:ісІл, НІКа

пер~dряла

рtвень

знань майстра Н. М. Маr­ дич. в~дзначИІЛа, що 2,5 метра кубічних цerJLJiНOЇ клСlідки

час,

вона

лкиu

ВИІКіЛала

вдВІ!ч1

за

переви­

щує нqрму, а ЯІКІ!·сть

ро­

біт :не вЩпО!ВlІДає вимогам третього р~р~у. У той же час Нlіна Ми!Колаїmtа rrpe.д 'явила сві:цоцФВо му· лт>а

струменти. а тільки перед самим уроком з'ясовує, чо­ го нем~ає, і одразу ж nише доповідну на ім'я директо· ра. При цьому звиt,увачує

дово­

відпові­

Іванова,

взаємОвіАНОСИНИ їі

передодні не готує потрібні для уроку матеріали й ін­

дями на скарги Н. М. Маг­ дич. nояснювати в J:J!зних інстанціях, доказувати свою невинність.

А.

про

педагогами

nеревірку рівня кваліфіка­ ц!У майстрів виробничого навчання. Ці питання nід­ няті том:v, що були виnад­ ки незадовільної ·підготов­ ки майстра Магдич до уро­ ків виробничого навчання, npo що йшла мова ще в першому півріччі нав· чального року на nартійних збоРах (наявність цього в протонолі підтверджую В. Т.). Дал-І розмова була про те, що майстер І нада­ лі допускає порушення, на·

-

одразу

через

не

СТJ'ІП.НІШа

НИХ,

ж

страждаю

стане. Дивує і пооидіІЯ за·

днч:

але

слуховує nід д,верима», «Я

Р.R'д'Н'ість,

НапевІНо досить. Облич­ чя «борця за nРаІЗДУ» па·

що

<<Не говоріть го­ бо дИІрещгор піД­

лосно,

керівників ...

май·

стром працює Н. М. Маr­

диться

лаШни

відрізнити,

людсЬІКа

В. О. Rаверін, класний

ректора

ще

звичаЙІНа

ПРАВДУ"

...

тику

жуть

стар­

ви(\луховувати

"БОРЕЦЬ ЗА

nо­

що­

ром.

ОБЕРЕЖНО!

водженні з товаришами гру­ ба. Чого варті тільки П сло­ ва на раді майстрів: сБудУ я вашу болтовню слуха·

керівник

слова

так би мовити,

виробничого навчання (до аварії . на Чорнобильській АЕС працювала в Прн­ п'ятському СПТУ):

не­

бажаЯІ.НЯ :пtрислухатись до ДУМОІК ПІі(ДОП'іЧІНИХ, 3аJП'ЇЗ· нення на полі'JІінформаціtї.

~ажучи,

аJНаЛіЗj'ІВ<ІТИ,

Ніна ·миколаївна

3аЛЯКj'ІВаІННЯ,

ПМК-9, де вона nротятем

року

1

ка­

до роботи гур'ІІИа іJнфор­ 'матики) залишаться поза увагою ЦИХ ХЛОІЩів. І В той же чак; вони не :мо­

ПИ'саної кері·щшком та головою nрофсnІлки

до

ЮТІЬСЯ,

:недотримання

неї ...

з

день

.ніІКул, невnJІзнаmання сво­ їх учІНіlВ, коли ті віта·

М.

С. І. Qсипчук, майстер

з

роботи знімv. а тоді заспо­ коюсь». Чи може така лю­

скаргами

упереджене

П(рЗ.ЦЬОВj'ІВа·тиІме

з

на) подати їх.

роботою

викладачів, ви­ над якими могла

користувалася.

антипеда·го· (залякуван­

ня уЧІН'і'В тим. що кожен за годину прогулу вІд­

Н.

чимало.

сдопома­

авто­

·Рі·н. що йог,о nlчні вип·ади

ця

навчання

почала

.

не

І

поперед­

колективі

залякувала

майст­

уроки

завжди

догану

з.

ставила себе над іншими. Створювала конфліктні си­ туаціУ. П9и обговоренні її поведінки в колективі сво­ їх помилок не визнавала.

в беЗ[]О·

готуватнея

не

Має

Обов'­

Василь Оле111оійович Каве­

працlmшків

нічної бази училища. Але замість того, щоб активно включитися у роботу, но­ вий майстер виробничого гати» професійними заува­ женнями., я~! були наскрізь непрофесійними. З часом коло її інтересів розшири­

ритетом

що розмови

nроводити

заздалеrі.:.~ь

У

працюва­

друкаркою

рік...

догану

женням.

МаJ"дич:

краще

·

виконувала

сурову

І. МаJНу·

'КОнтакn

1979

четверто·го

Зага<Дка?

3 •.

розрму.

ІИ.

~опоІБdд~ої

М!СЬІКС11 О

Ві(Д;ДіЛу

н!х сп,рав: «У другій ресня нулася

записки ВНj'І'рІШ­

nоловині

ве­

М. Магдич звер­ організатора ви­

rl. до

робничого навчання ПМК-9 В. Б. Фурси з чистим блан­ ком

посвідчення

про

при­

своєння кваліфікації з про­ ханням, щоб Фурса В. Б. заповнила цей бланк. Маr·­ дич

при

цьому

вона, нібито, начальником

сказала.

що

розмовляла з колони О. О.

Сакам і той дав усну згоду. ... Виписане посвідчення начальник пІдпР.сав, у бух­ галтерії поставили печатку•.

Ось так, nротягом 1\ІЇЛЬ~ОХ ХІВИ~ИІН, без В:ЇДПО· відного

навчання,

КИ з'ЯІВИІВСЯ Ще ЛЯР

ЧЄ'DВЕ!'WОГО

практи·

ОДИІН

му·

РООРJ'.!дУ

З

фіюИІЕІНими документам\.!.

Тут .двох :ду,мо'К бути не може. Н~на Миколаївна, я~ка

майже всю свою тру­

до·ву 'ді~н'ість пропрацю­ вала

сенретарем

-

друкар·

кою і лише Р~'К після за­ о~ного

на:вч;ання

в

техні­

кумі майстром на лІнії, і то не самостlЙ!Но, стала на ШЛЯХ Q:РЛМОІГО обману. Тепер про її заrюв.нен· ІНЯ, що вона робить свою

роботу і лLти люб.пять її. Щодо остан!Нього, не за­ перечую. Засту:ІІІНик ди­ РІекІТО ра НС!ідаІВ С'В'Lй урОІК, щоб я зміг .віч·на-:віч ІЮ· гово:рити

з

учнями

груnи

N2 16, де Ніна Мниелаїв­ на майстром. Якби Запи­ сати цю беаіду на ма,гm· тофонну rmliвlкy, то, напе­ вно,

всьому ~нж€нерно-ле· дагоr'іqномv .колективу бу­ ло. б Інад чим замисли·

ТИІСЬ. І rrpo те, що особлИІво чутли:ві

діти до не·

ВИХОВІНОУ

А.

А.

ІіваіноооУ.

ма

ПОСТаJВИВ

з

ІЮ·

роботИ

Я

недар­

З:НС!ІJ(Н

ЗаІ1И·

тruн.н.я JІіс:Ля її слі:в. Невже АJнто.н;іна , Анд,ріїВІНа не ба:Чить, Що в конфліщт втяnнуто

людей,

чимаІЛ·е

р13нІ1

коло

Шстанції.

Що це :конфлІ.іюr ІНе двох, а ІВ к.о:леmИВІі. ВИF'іІдІна де­ ста.білі·зація і деякнІМ hн­ шим црихильнИіR·ам Н. М. Магдич, бо я.кщо замі·нять і цього директора (шосто· го за ІСІім ·РОіКіІів існу~ан­ ня училища), то дощІ но­

ВИЙ

~оди·тим~

С!1ра,В,

МОЖІНа

цювати

в

нурс

ЗІіОВУ

~1не засукуючи

цра· ру­

І о,с11аннє невже В. Г. 3аІПеіІ\а .НОООІ'J>іШНИІЙ? Ні, ІВ]Н ТеЖ ДОПУІСТИІВСЯ ПО· миJІІки. Передусім тому. що не поЦ'І.кавився харак·

Т·€•РИІСТИКСЮ майС11Ра З ПD­ пе;редн;іх місць ;роботи. ОкріІм того, проЯВМІВ еле­ мента:')ІН!У юридичн:у без· r<рамот:ність, коли наказом

N2 113

оголошував Н.

М.

Малдич дога.ну за .неви­ хфд на роботу в першу зм'і · ну, коли вена пОВНІНІна бу­ ла

підмІЬнити

Аlдже на~каз

ви:кла.цача.

про заміну

був переданий їй у.с.но, ,налетн.о не оформлений. І ос.кільки немає підnи-су, що Ніна МиІЮлаї:вна оз­ найомлена з ним, то ~ цре'Те'Нз<Ш до неї бути не може. Та1к що йоrо по­ '11РібІНО в!дмЬняти, але п;р.офком теж в~е себе беЗІЛрамютно, даючи ще ОДИ'Н !(0Зир В РУНИ Н. М. Маг,дич і п;рнвdд длІЯ на­ СТУ<ПіНИХ скарг. Щодо О. О. Сака, який nідnи­ саtв ~Lктивне посвІдчеmя, то

це nитаm:ня

бюро

О.

суlВору

НІЯМ

роогллнуло

МіСЬІККОМУ

О.

Са,і\у дагану

дО

пар'11!.Ї,

і

оголошено з

облі<tОВОЇ

за.неоен­

~аР'J1КИ.

Виник·ає за[Jитання, чи ІНе ПОІРа &ЇІдРЯІДЖ€Н:НЯ, ЧаJС, затраЧіGНИЙ

на

беЗІПіLдС'І'аJВних ла'{ув,ати

розгляд

скарг,

оп·

перевdряючим

за раХУ!НОК по,r.Jбних •бор­ ці<в

за

ПА РУБЕЖІ ХХ СТОЛІТТЯ (Закінчення, початок у .N!!.N2 68,

правду:~.

спецкор тя•.

В. ТУГЛУR, •Нсгого жит­

78)

Про революційне мину. ле, героїчну участь бро­ варчан у громадянській війні вже сказано чимало у публікаціях, приуроче. них 70-річчю Великого Жовтня. Тому цей nеріод ми

опускаємо.

ПІсля громадянської війни міс.о почало жити новим,

тям. ва

незвичним

Починалася

народного

жи:т·

відбудо.

rосподарст.

ва, робилися перші кроки на

шл~ху

соцІалістичного

суспільс.тва.

Були

важкими,

вони

супроводжува.

лися спалахами

класової

боротьби. На 1924 рік у Брова. рах проживало 4864 жи. телі. З 828 будинків, що були

власністю

громадян,

націоналізували

10.

В ос­

новному це були палаци багатої верхівки міста. Зокрема ФІалковського, Антоненка. Квятковсько. го та інших. За дочками

ку.nця Квятковського було

залишено один будинок. 'У подяку за це їхній брат лікар Жовтневої лі­ карні міста Києва Григо. рій Іванович Квятковсь. кий подарував Радянській владі велике зібрання картин російських худож­ ників. Частина з них збе. рігається нині в Київсь­ кому музеї російського мистецтва. На картинах є штампи Г. І. Квятков. ського.

На

початку

двадцятих

ІJ>О~ів у Броварах було торговельних

29

приміщень,

52 рj'Інд_уки, 3 комуналь· ІН1 пІ:д:цриємсmва та од<на з кращих у губернії no. жежна дружина. Двад­ цять процентів від усіх було кооперативних гос. подарств. У тому числі тартак

з

лорамою

пересувною

ли~

та

по.

двигуном

тужністю в 14 кінських сил. де працювало 23 робітники. одна скотобой­ ня, :Д 1Ва заВОІДИ ПО обробці шкіри. Прибуток від ко. мунальних

та

господарств

кавів)).

ІНяти

віД

директора

·

JІІіТИІКО

справедливості, в той же час ще не в:МІіють в.4цр!з­

фальшивос'І'І.

БРОВАРИ

цраІВди. Хай не спод.іва· ється класний неІР~:вник

за.ціЯІНІ

зміни на краще. Подивились би ви раніше на вхід в училище сірий як в тюрмі. А зараз любо зайти в училище світло, чис­ то. Міг би директор з своєю енергією зробити ще

Саме в цей час колектив успішно працював над зміц­ ненням матеріально · тех­

М.

Магдич

по

добросовісно.

іНСП€ІКТО·

старшого

М.

секретарем

1977

язки

чого навчання Н. М. Магдич про те, що Ій необхід.іО

головніше, звича.йн,о., лю­ ди, ~озІМ:Qви з ними·. По· стараюся ~оро'І\Ио (бо га· зетІНа площа не безмеж·

ти•

з

- У січні відбулася у мо­ їй присутності розмова ди­ ректора училища В. Г. За­ пеки з майстром виробни­

зважУJВати. Та все ж, най·

-

те,

середньому

Н.

па·ртійних органів до суду і црDІКуtраТj'ІрИ, обл:профра· ди і та,к ~дaJLi. Майже сІм­ десят сторШюк. Що ж, ДОlВеЛОСЯ

ЗаІПИОКа

затшени

реагу-

були

ла

ПОЯІСНЮ·

ра, я.кий Іtрацює

лере·

aJ<'I1iB

на­ по­

ди:ректо1ра з Н. М. Магдич ПІРО ЗІВіЛЬІНООІНЯ Не було. Рмки з пояснювальної

кажу·

·ВіІ!(rщв,іJДей,

вань.

-

G,рооуміло. А для м·ене lЩРЗ.з було н~розj'Імtлоrо чимало. Бо

пояюнень,

я

вишукування

Па!ШІ;і

кової про

наслід· мовити,

в:tд

у

валона

вхоли-вся­

,розбухла:

у

ра по кадрах Н.

ме.ні

чесно

голооу

папна

Магдич в різні ін­

ста~нції. Далі відбувся та·

з

... Н.

моєму

За

недотІкі·в•.

Далі

бур·хливої д.tяльності Нtни

всі

дооомоrою

цих

.

би мавити одразу ж дала «ВІід;від)). М:JІВЛЯ8, :до ре­

Уї СІкаргах, а по

різні іJнІСтан­

·Вручили папку ками. так бн

в

листі.

директора

включились

<На .JJі,слані для реагуJ3а•ння в мі·сЬІ!{ІКОім Компарт.ії У.к­ раїни.

·них

даGЩії за

з

ці.ї. а точніше Гене· раль1ному се'Кретареві ЦК КПРС (два). першому ее· к.рета.ре1ві ЦК Комnартії Ук:раїни (дві копії), які

Микала.ї'аною Магдич. Тільки ВІСтиг відРекомен­ дуІВатись їй. яІК вооа так

рlшуватим,уться

ознайомлення

викладена

пис·аної начальником та головою профкому ГСКТБ « МиЙІногD обладнанІНЯ'>:

винна була знайти роботу в тижневий строк, але від­ мовилась. Тепер він шукає nричину для звільнення ме­ не з роботи по статті. ...ДирекцІя і заступник з політико - виховної роботи

несправе~ливості?

Коли в мlсь~комі

с·ереднє

техніЧІне

необ'єютивно·

Отже, почалися годинm бесіДИ З «ІLРИХИЛЬііНИ:КаJМИ'>

пормку.

ІВарське

в

в

справи

попередньому

З сторінка.

ЖИТТЯ:.

державних

у

р і к

--

12163

карбованці. У грудні 1927 року відбувся XV з'їзд ВНП(б), який визначив конкретну програму

дальшого

гортання

роз.

соціалістичної

реконструкЦІї

народного

господарства,

усунення

диспропорції,

ліквідації

відставання сільськогоспо. дарського виробництва. намітився курс на колек. тивізацію.

У 1928 році в районі налічувалося 19 сільрад. Головою райвиненкому бvв П. Клименко, голо.

вою

судової

земельної

комісії (була і така поса­ да) І. Суботовський,

-

за.ворnві.Д;Іj!лом рамк!н, народною

Пост· освітою

завідував Бабак, охоро. ною здоров'я І. Ти. шенко, секретарем рай­ парткому З. Аронов. На той же час в районі було 20 трудових шкіл, де працювало 112 вчите. лів, навчалося 4078 уч. нів. У Броварах функціо. нував районний будинок культури, бібліотека. На той час було також два пересувних

кінематогра­

Фи. три українські драм. гуртки та один єврейсь. кий, два приймач! з гуч.

номовцями.

На

рубежі

три:дцятих років ішла роз. робка першого п'ятиріч­ ного

плану

родного

розвитку

СРСР у світлі

XV

на­

господар с т в а

директив

з'їзду ВКП(б) . Д. ГАМАЛІВ, краєзнавець.


4

сНОВЕ

сторінка.

Бабуся живе в селі. Я люблю там буtВаrrи. хОч 1

довго

'iJJ:i

автобусом.

ще люблю сад.,

там

rв·д

А

вишневий

СОЛОд:!W СИНЮ

ШО!ВКО­

ли я прИІїха:ла в село, жоржНІНа Ті:лЬ•КИ розпусти­ рожЄ'Ву

-

НІВ;іТ>ку. Бабуся М<J'вила: От і добре. Сьо·год­ ні буІЦемо чаJклувати. Ді­

ось

ЖІД-ем.ос,я

ла

свою

Вона:

nершу

ЦіШІ.rВО

роЗІПООІЦд.ала,

що

мені

все

до

ЧОіГО

-

таJн,

воно

таєМІНиче

-

ВОtНа

зrrишила

го­

ЧЄІрез тиждень по­

знайомищся з бі.лявень­ .ним юна'Ком. Ви ооодоба­ втесь о:цне gд1юму. По­ бач~щ

Ось за.раз змиємо !КОСИ НЗІВаІРОМ З цієї

-

пРИщурИ­

ОІЮ:

лос,

~rві11КИ,

ніби

- Ось так Яюцо ти ·нlному не розnавІІси, буде

йде? ТВОЇ

таємначе,

Якого НІСЛЬQРУ була НІВ~тна? РОЖ$0С0.

:ки, а все-таІНИ кортІло ді­

-

один

-

ста­

ка­

зала бабуся.

В мене ІНа обличчі про­

Тепла во>да несла ПІРЯ­ ємний запах літа, першо­ го цв-ітінІНя і чарів.

явилася ·недювtра.

ба

тане

Аж

за.кутайся в

xycrmy.

ПОrЗМОВНИЦЬЮІ,

ло не по собі. Ду:м~аю, вже ВИЙШJІа З ТО·ГО Віку, h'()ЛИ віриться в бабу;син.і каз­ знатися

'Гецер цю

Бабуся

суТІнок

таІК

.раІПтово

Ну,

:х;l­

буває?

-

*

*

*

ось ІП,ромайнув, як день,

1

тиждень,

п:ро

я

сказа­

ЗНІНу і МОіІИТЬ:

ПІ.д%одить до мене СЬОГОІдІНі РО.МаНRО, сусtда, 1 тихо так заnитує: сЦе до вас онуша з міста при­

ва

fІІРОС·ВіlЧУІJ3али

ва

Я g!ЩnовІідаю. що тан. А в!Jн таІК заш~вся. сДо

nоб,а.че:юrя•.

:каже, і пі­

-

шов. діJ чого б то воно? .ЗmичайНJО,

бабуся

але Ф·:к.ав<>,

вига­

все вона

розпО'Віла чи Н!і? Ввече,рt чомусь у

НІітним

снаво

* * * багато co6J.

б1т.

юн.аJН,

С'І1J)уRІНИІЙ ... Просто тant я повірила в бабусИіН'і 'КВЗ!КИ, просто набрала води, t вМ­ ШУІНала своє біЛЯІВе ма­ рення.

Марива БОЛЩО~.

Сwеп-еІНrеться

:'IJ(>GSl'r.P~O.

і

Чи наяву це, Чи мрія? Губи у губи -

Чи

Кто не грустил,

І чи усе обналено у глин'і? .. Г1уде З.емля довічний наш П~ас, ІІце ВЇ.ДЛУJНІНЯ: ВИ'НІНІі, ВИН\Ні, ВИІ1ШІі ...

Ома.ХІНУІВ слезу, чтоб не ІВцдали, Содщат, С·О шрамом ·.вдоль (фооей, Из

гимнас·терки,

под медалью,

Достал матрОІСу nять рублей ...

. Немало

сталщИІЙ и 0'11НО!СОВ

ГОЛОС

СЛЬІШУ

Я ма'J1Р(>Са,

И С КаждьІМ Г.о!ДОм ОН СИЛЬІНей, сНова.я жІtзнь• орган Вров&рского городеко­ го комитета Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого :11 райОНІНого Советов иаJЮдНЬІХ депу­ татов киевс:кой обnасти. (На украинском язwке). Редантор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета вЬІходит с 17 апреля 1937 года. Дни вЬІхода: вторник. среда. пятН!Ица, суббота.

На зиlмку: ка сцеиі Микола Боцюв.

Лишь ощущение Порой приятно

*

вnасти,

погодьІ.

погрустить,

ВЬІЛ,

Когда. дела все на nотом

Я не раскис, МОЙ ОПЬІТ Но кто мне может

ГОДЬІ.

заnретить

шал,

Де

природьІ

змdшав.

Прийшли. ОпИJНились. СсІН чи д;lЙІСІНJ!сть? Тепло долооь, С!КJLЯJНИЙ бар'єр. Життя людсЬІНІоrо ненадdЙ!Нdість Оцей !1а!Не&lий tнrre,p'єp. Р<J'ЗІМОІВа без мети

Ми с'ІІ!лЬки мучились, стр!l:ЖІltали,

Та хто

ПОЧІУВ наш mіІЗний зОО!к? Лиш телей радіокаrнали З р И!ВІались

зріІ!дка

з

І теми,

Та змах руu<и, мов злам ~рила.

І зарндал·а Jq)ИІЗаrитема, Яюу для Вас я ІІ'РИІВезла.

но-r

Ми

...

Та есе І:ІЛ:ЯІГлось. Лиш

йUІІЛи ІСJ)ізь црост.J.р, час

Крізь

і ВІ!Д1стаІНЬ,

[І!іД.mіст.ь,

запав

і

Андр і А МА Т~ІЄНКО

01~ криlІІ'Гал:Ь:Ні лел1тки. Верби н.а берег до кручі МаІНИТь село наше Літин. Кожиюму ЗІМалечнУ рідне Любича mвобе;режжя. Жити ос:ІШІВrа<ним гідне Вроди '1\ВОЄЇ безмежжя. Ла~днІІ. життя nринрашати J1і'І1НЬОГО Л:у!ІW :КЗіртИНИ, Нраю деоонщr<:ЬІНОГІ> шати­

Сяй'Н.1 багаття :налини. ТУ'Т ми ст.рtчали .коХЗІНН:Я, АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Тепефони:

ред;актора

Колектив

сумує

Квітне село наше Літки Руши

двогоІдИІlШІУ

з

біль за"Чаєно змор:ииrу ва чоло.

Бо зноо РООЛУJНИ біла

хулу

У тУ забуту богом На

у

зрадУ

чайка

До нас тQ!РlОНулаося

ПР:ИС'l'аJНЬ

Сонце у ~вило! ~іГУЧі

все нестерпно,

Все НезІВИ!Чlіо так. Мов землю й небо бог

Мов пої:зди не гу,J)'.ЮОтlли, Мов НІ~ви с'І1J)унами були. Я:к небагато ми хотіли І як багато не змогли.

Хотя бьІ на день

зонтом,

дл:я язичнmсlв~ На той с~рщець раптовий

ЗВИ'ЧаІЙ'Ні, НемО!В нічого й не було. Немоо роолуuш біла ча.йІка Нас не торкалася

мажор.

полюбить Печаль таинственной

под

На те ІІQQстрище

* * І *ІМИ

Усе ВЛЯГЛОІСЬ.

нрилом.

щастя!

Тот многого не пережил, Когда в д.vше и за ОІоНОМ ХолодиьІй ветер злобно

Смешалось в пЗІmти моей ...

Но

ре­

Марія ОВДІЄНКО

Це наяву, а чи СОіН це? В грУІдJЯх у мене сОІЩе! ЯІ( би в цю мить

не вірю,

В ну;nе пр01<У'Р8НrНОМ И Ша~ОІМ, Под С'Г:<,1К ИІЗІfЮ.ШЄІНІНЬІХ ІКОЛ~. Поет, ИІГра~ на треJD,Рядке,

телеглядачів

•Майстри .rумору•.

УЩ~JІЬЮІ'l'Ь'СЯ.

не

И лишь прогулка

тиСJІЧІ

иародвt

А вещодав~о

Фото М. Семивога.

Ciвlrre, о с:кі·льки

*

АНВИЛИСЯ

онрайчик

Їм ріа

тот счастлив не бьІл,

Николай НАЛИС

Под Сталин.град<J•М В00І.JІ.е п:ушни За'РЬІЛ я в з-ЄІМІЛю ДІВ.е носи.

-

ГеннаднА ИВАНЮК

*

ІВИступ

спубліки у передаЧІ

Серце до серцз:

й не вtа>ю.

нас

глядачами ухраУвськІ

ПЄtРедзіВОЮfТЬС,Я

*

Ми не с:пrі:знилИІсь. Стане ще і нам На пшениці, на ГJречну бiJЮIIdumry Сльози piчQJ< і доброго зерна У 3Р.ОІС1:11 МОJІОІДОМУ і НеІОІИЩІНО\М,у. Ще ста1не шоІЩу нw~вдиких · 'ftРЗІВ, Пейзажу кл:апо-rь, .І1К стІrйке щ..мушшя. Та ІВЖе мудрець Іі1Lц нолбами зdqparв У1се жив·е, таJНе зеМІНе ~ суще ...

с.амодІЯІІЬИИй ар­

усмішки, сатнричвt міиlатюри тощо. його

Анатолій ЛУЦЕНКО

*

но виконує перед

Ти І'УЮlеШ, і відлі.у!н.нн вчується,

Та чи ніжність здолаЄ

*

активІJИЙ

-

душі-

забущrеться, все роогубит~

ЛR'СТО:ПадОІІО,

Микола !)оцюв

тист Броварського будИИКу культури. Вів майс'nU'·

розчулено

миІНучим

Все

зла.

Та f(Оли у сльозі

наші суМ1Н!1ви і вагВІНіНя.

Пошм.атували ·хмаіри сРJ.бцІ. леза ...

овалили «меосе,ра; в авраг. ... Напраан.о сь»н.а жщет етарушна ... БратонІ Матросу ІПQМО!ГИ,

сто.яв

таннй

і

біжать кол:Іщатном

Віrї до вій не вtрю! ТорІ<аюся їх, ян мрП, то.)Жаюсь 1 в"!,рю

О rом. ·нак погибал сВа"JЩГ•, И !{ЗіН ИЗ Т8дШФІВ на платфор.мв.х

мною

біл:явень;кий

та й оДДВІла.

Ба, з Д)jібничQк .яюа вага! І

* * *

Вайіной из.раJНІЄ:НІНЬІй матрос. Поет о М()Іре и о штармах,

Може дооомогти?

-

похИ:Лилася

Було за полудень, як нЩЦІіІЙшли і ми В рОІЗІкішний сад. Там ВІ!Іцбула 'ІІРааІеза­ Пере'І!Р!Я'СЛИ оселі вте громи,

О Т К О С ЬІ

:ніг.

ВЩро вже було повне, во­ да відображала р_ум'.япrе небо і nагоІНи г.оробини.

1

Не мучим.ось.

(Простіть її. ~ли забраате сили). Хоча б осот і·з вашої м.огили На чужиrнd ще зможе прорости?

про

ла­

до

'11воя ·~вітна найнраща при нQІJ>ен:і

Однащ земля е:цроможиться пРОСТИТЬ.

рrоказано

г.арнулаrсь

груоость? Чи гр.озою югу р<>ЗВієщ? Заооокоюєш. ушжорюєЦІ. ДобрОВІ!льно. Без болю

ВиnраtВДОВуемось.

fU{ИІНа дРЕЩН'іЯ :х;ата,

'Dра­

шо~ом

Іван ШАРАПОВ

уиюв<ільнюетьсн

Хоч порtВіfі,у неІfіmран:tв На!М і атомdЗ, Та рі3інtі ще сtnти й матерmш.

усе

золотом,

Любила я з нриіНиц1 цІ.єІ во;цу брати. Во~~tа: була глибоІКо внизу,. а коли

нас

пручається,

Ронамн дІІm вам. безвістю рони.

1 під.и

вітерець.

Десь на спод1 д.ylll\1.

Та ж ви авоє ще до J!1і,нця .не :mЩалв.. Мої земляни, НІроВНИіНИ моІ.

там

тихий

Пе;рЄІдd

І ховаєм.ось у собі.

Небеаний пил чи незба:І1НffіІ\На тлrінь? По що й.цет.е в неп1з1н.аІніІ. WJaї По щаrстя дл·я лщцrей. ~УжіІ б!щн?

І :х;ач з~щля -

добре. От і га­

Візьми відІРО

}((J)И!Ницl.

дУІВ

їхала?•

пробаІЧаємо.

у,сі вЬни у вивержених глибах. М.а•ї антеї, ВИ'СТОЯТЬ ЗМОГЛИ б ВИ, Коли б наща:дон в ОЧі не дививсь? Коли б не пращурів м.Щtна велична тіНь У землю перейшла ТУ'ГИМ 1\J()ІрІLшІ:яМ, Хто б ви були в .щвадщятому ст.ворІіН!нJі,

вода.

Н~ечіlр сонце захю­ дило, і в<:е небо мЩилось рожевими барвами. ДЩ)е­

не бабусею. А одного ра­ зу вона прпйш.л.а з мага­

Ян

і воо,роДИІСь,-

Or 1

ДО

Марія ВОРОБЕЙ Умри на ціJй земЛі

року.

1988

го:

рщд.

зО'ЗС'1м забула

дує,

акLнчИ:Лась

травня

21

Ба!іус~ наче р~іла з то­

ЧlftiPШ

ВИЦІО і море н>ві'І':Ьв. З цих НІВітіІВ вrсе і почалося. К<»­

ла

rn 1 rn ш ІІІ u

ЖИТТЯ»

крамолу.

дитячого

nриводу

садка

крилом.

М

nередчасноУ

16

сСвІтлячок•

смертІ

п,рацІвницІ

глибоко колек­

тиву

І висловлює ної.

'І!РУ\дИІТИСЬ

ЩИГОЛЬ Людмипи &орисІвни щире співчуття рідним та близьким

nокій­

п;ривчали,

В час трущоІІЮго змагання Ниви ~нями звучали. Л1'11Кd:Вісь:ІО нdЖН!І світанки Блузам дарують узори, Наших майстринь ІВИшиванки

-

ВоLм до .вnодоби убори. Дружать зимою і вліmу

Колектив

ремонтно-механічного

ваводу висловлює

щи­

ре сnівчуття nрацівникові nІдприємства ЩИГОЛЮ Бо­ рису Антоновичу з приводу тяжкоУ втрати смерті його

дочки

людмили.

Колектив Броварського nобуткомбінату висловлює щире сnівчуття робітниці будинку послуг сБроварчан­ ка• Щиголь Ніні МиколаівнІ з приводу смерті дочки людмили.

П:раця і ІJІіОНЯ веІСела. КвJ:ІІНе село н:а~ Літки­ ІЦастя люДСЬІНОГо оселя.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

255020, Київська область, м. Бровар+І, вул. Київська, 154.

4-03-76; встуnнина ред;актор;а, вІддіпу партіАного життя, відnовід~nьного секретаря 4-04-61; вІддІпу сІпьс:ького господарства 4-23-26; віддІnу іnромисповості І соціапьн~tх nитань 4-02-92; вІддІпу пистів і масовот роботи 4-04-81; кореспондента місцевого радІомоапеннІІ 5-13-91. -

Друк

Індекс

дРукований

15.987

61285.

офсетнИІЙ.

Обсяг

аркуш.

Тираж

примірників.

Замовлення М

3323.

Вроварська друкарИІІ ------~--------~------------------------------~----------------------------КнІвськоrо обдасиого управлІння у сnравах ви.д&ВН'И'ЦТВ, noлk'paфtr І кнИЖ!ЮіtОr NрrІвлі. Адреса друиврнt:

:КИІвс•ка обпаст~о, м.

Бровари,

вУл.

КиІвська,

154.

#79 1988  
Advertisement