Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

РАЙОННО'

МІСЬКОІ

Газета ВИХОДИТЬ з

квітня

17

ПАР ТІ' УКР А КОМ І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ Н 0'·1 Д Е ПУТ АТ.І В КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ НАРОДНИХ

МІСЬКОГО

РАД

року.

1937

~

79 (6535)

Субота, 21 травня 1983 року

даткові

заходн

врожаю,

по

постанову

~Про

забезпеченню

заг.()тівель

до­

посилення

збирання ви;користанням

сільськогосподарських

женням

продуктів і кормів У 1983 році і успішного проведения ЗИ!'1івлі худоби в період 1983/

і

за

збере­

нафтопродуктІ,;

у

ферм і цехів худоби. Постановою юrь,~я

господарствах;

Щ

!

умови

ЗНМ:ВJIі го

передбача­ оплати

пре~Ііювання

пра­

праців­

зокре~18,

там

заходи:

Пр1іскорення

при

збиранні,

п€ре­

ремон,

н~ж за два тижні до пО­ чаТRУ збирання врожаю,

пального

і

матеріал:в

необх:дних па.Сів.

їх ..

страхових

за- ву

кормо,вих

к:лькостях,

ресурс:в;

збираль­

роц:».

району.

!

культуру

Радісна

дійшла

.

Другий се!'ретар MLcbKKOMY КП ~країни І. С. Рудам інформував присутніХ".""РО результати ро­ бми за 4 Мі,еяЦі цього року. Було наlголошено на необхідное ті C.HOHЦ€HT~ ~зусилля на пускових ІЮМОГУ

об єктах,

Про

стан

у

БУДівницТВі

доповіли

1.

керую­

НуровськиЙ.

,-

У роботі наради взяли участь начальник від­ ділу капІтального буд!вющтва Ниї,вського облвн:­ KOНROMY М. М. Михалевський і голова внконкому міської Ради народних депутатів Л. Х. Че,рнеНRО.

Н.

займається нум!змати­ кою колекціонуван­

дитячого

підсум­

громаДСЬRОГО

культури

ням монет. 3а їх іні­ цlатнвою у районному історико - краєзнавчо­ му музеї обладнано внставку «Свідки істо­ рії», на ЯRЇЙ вистав­ лено моиетн різних іс­

ог­

вироб­

торн~них

хJдок музей CЬf;oї,

ва».

Одночасно

RолеRТНВ

ТРИRотаЖНИRів нагород­ жено Дипломом Мін: с-

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

епох.

Чнмало цікавих зна­ представили в учні Зазим'ян­ Русанівської,

Великоди мер с ь

ї,

свідомпередовиків вироб- рускою дальшого ен{)но­ н!щтва підпрнємств Все- мічнorо зростання послу­ с,()юзного об єднання «Со- ЖИ.'Jа боротьба за підви­ юзпластперероБRа~, У якій взяли участь праВI)флаНГОВІ 3 усіх підпри· ємств галузі. В:I,:щриваючи

заняття,

начал.ьник віДДі.'ІУ 1 заро6;тної плати

нання

• щення

праці об'єц-

«У"рпласти:к" В. Ц.

Малярова

к'оротко

розпо-

п'рац:.

П'РОДJffiтивно,сrі два рони в,она

За

зросла на 8,2 процен;га.' що дал'о можm!'вість ви­ пустити

на~плановоУ

дук.ц:ї

на

про­

М:ЛЬЙОІНИ

32

варськ·ого

мас Г.

Інженер

зав'оду

М.

Бро­

пласт­

НiBOK,ypцelВ зу­

ро,звитку

ального

пл!дно

чатку річки.

з до

розвитку

з

одинадцятої

ІІО­

п'яти­

.

MicЬКJ(OMY

НОМ­

І

соцІального Підприє,моСТв;!.

Наш завод, наголосив в:·н.

працює

на'дцятьма ними

щирим привітанням присутн!* звеРну'ВСіі

ce~peTap

номічного

мує

з

закладами,

ТісНі

п:дтри­

зв'язки

з

зул:ьтаТі

цього

за

ні РОКИ проведено

тило. У своєму вистуаj !Він розповів про те, як

реКОНС'l\р')"Кцію,

НПРС,

спективи рі!!.

'ГОї

велику

впровад­

жено в д!,ю ~иеокопродук­

про

XXVl пер­

осво!ти виробництво виео­

К'OЯRІсних

труб,

плLвСЖ

ваиня.

з,агальsо:му

роз.витку Броза­ тов,арів 'народного

АналІ.зуючи

ия за два

ре­

ооСтан,

І району ти'В,не технологічне облад­ втlл€нням нання, що дало змогу

в життя наюреслень в'їзду

зару·

біЖНИМи Фірмами.' В

партії України А. Г. Му­

трудящІ міста працюють над

п'ят·

нау:ково-дослід·

досягнен- СЯJЗl

роки о:динздця-

П'Я1'ирі'Жи,

У

06-

останніх за Р!Е ви-

заступ- рo6JIяємо більш ~ на 2

4.8

про­

сок

зробили

якІ

працюють

1

колективи,

за

бригад­

методом оргаНіза'ії

Продуктивність

нас зросла на тів,

замив

'чальника

25

праці

у

процен­

заступник

цеху

О

ЖПНС],]ЮГО

на­

плівок

М.

скатерок Г. М. Биков. Ми впровадили у вироб­

на

питаннях

ництво бригадну фОР~IУ і обгрунтовані норми, ЗМіЦ­ НИЛИ трудову і виконав· ську дисципліну, посили­

зації праці.

Потім поділилися дос­ ВІДОМ роботи за методом бригадної організащії пра­

профкому Бо­ рисове ького заводУ В. Г. Гаро,

сенретар

мольськоІ Свердловського

комсо­

організації з,аводу

В. П. Чуха,рєв, майстер змUlИ Орехово-3уєоського

Л.

я.

за~оду

зупинився

вдосконален·

виробництво ва­ системи органі-

ли особисту і колективну відпов!дальність.

На

за,кінчення

шlVОЛИ

директора

/

RОИТ­

заводу Г. І. Єршов, иаставник Г. Ф. Безуглий. який допоміг 12.

гІдно продовжуватиме CJIaBHi трудові традиції

А. МИКИТЕНКО.

порошківців. Молодим робіТИИRам

вручено

посвІдчення,

пам'ятні стріЧRИ і цінні подарунки. На З8нінчення свята відбувся Rонцерт.

О.

м и,

БУЛАХ,

ROMiTeTY

В ТАБОРАХ Тваринники «РУ'сан:.вськиЙ» нин; аа л:тнім

радгоспу праl\ЮЮТЬ реЖИМО:l!.

ди почали випасати худОбу по де,Кілька годин пе­ ред ра,IНЮВИМ доїнню!.

де не в табори. Худоба цІ· .'І0добово перебуває на

ху.:\обll на свіЖОМу пов;трі, достаток зелених КОР-

СВ' JjЮ\І.У Д('ІІЬ на

мів, дотримання л:тнього режиму • б.lагО1ВОРНО

Усе дійне

.1]('!lО

розгортати

змаган­

ня за пі.щвищення ефек­ тивності виробництва 1 якоCJr! роботи.

А. КОЗАК.

пєреве·'

повітрі, весь пасовищах, а

!ІОВІ

доїльні

агре

Пост;йне

,/асного

гатп ~'ДC-3A, у друг:і1 (,Рllгаді(бригадир І. М. Солопей) є тахож устю

перебування

знижен!!я,

ІС],О

неодмінно настає' з ·пере­ ходом У табори, поступ о­ ВО п':двнщуються і стабі­

НУВЮШЯ

для тимчасового лІзуються. Тспер ми одер­ охолодження молока. Н';УЄ:\10 його більш я,к по Пос;.ви «зеленого кон· 12 І,:лограмів на корову вейєра1> розм'щені ДужРза День. близько від л!тніх табоПеребуває у літньому р:в, що сприяє поліпшеп- таБОРі пепода.уік ВІД села

ню випасання корів! п:д·

Перше

ВИІІ\СННІО

лІв молодня~(а великої оо­

їх

ПРОДУ'l\'!"ИВ-

ності.

Зараз

ся

д:лянхах,

ІІа

вони

паС~'ТI'"

де

вие!,,-

но сум'ш зланових і бобо вих багаторічних трав. На ніч за]{ладаємо в год',вниці зелену масу ж~· та. У таБОРі другої брига-

учасни:

«Союзпластпере р О б ка»

стадо

ВlЮЧ; утримується в за- впливають на тварин. На­ гонах. у таборах встанов- ;jОЇ молона після коротко­

СЕЛЬ ПРАЦЮЄ

одностайно..

прийняли звернення до всіх трудящих об'єднання ширше

віД­

(ТАРС) .

виступили

ЛКСМ"f.

ня форм бритадної орга­ нізації прац! і впровад­ ження у з'овської

катаст­

треба

ролерами ВТК. На святі посвячення ~x у

фрезеруваль н п

Гаврнлов.

Назарко

мир для

Ядерну

рофу можна і вернути!

ceRpeTap

«Союзпластпер еро б к.а» Т.

міцний

народів.

заСТУПНИR

поповнилася 38-ма мо-

відділу організа· праці об·єднання

В.

дію;

ху аrресивних сил, забез­

печити

лоднмн ТОRарями, слюсарями, гальваниками,

У заключному слові на·

і

в

робіТНИКИ

любителі-Rолек-

Робітнича сім'я за-

ча.1ЬНИН

ції

приведеНі

вони здатні звести нездо­ ланну перешкоду на шля­

ремі

воду порошкової металургії ІменІ вО-річчя РаДЯНСЬRОЇ УRраїНИ

П. є. НУЗI!С'Ц().}Jа, пресу· вальник • Л('Нінградс],]{ого

В.

будуть

них шкіл, а таRОЖ ок-

ПОСВЯЧЕННЯ В РОБІТНИКИ

П!)('сувалr,IІІЩЯ

IIOBO~OCKOBCЬKOГO

заlЮДУ

ного знищення. Сили ми­

ВСЕ ДІЙНЕ СТ АДО­

;щію;:\у

Грехова,

загаль­

-

від загрози ядер­

пресуваЛЬНИRами,

ня.

RілыІсьІюгоo ~aBo,lY Б. С. ІТlапіро. МаІ!ІІшіст J~;\ep·

.

стцмулювання праЦі.

! ці голова

спожи­

IШR наі'!аЛlЬНШ(а 06'єднан- М1J1ЬйоВі8 крбо)alJЩ1З.

ро­

продук­

цента; НаіЙвагомІший вне­

в:ла, ·я~их досягнень до- пини:вся: на питаннях еко- ннм

билися підприємства рес­ nyблі~и у вИКОН:3JННі пла­ :ніа економічного і соц!-

нинішнього

підвlШЦИЛИ

ТИІБність праці на

ка рбо,ванц:в. Головний

ми

щоб

Д. М. Шило, П. п. молодим працівникам Зубченко, В. А. Кузуб ДОСRонало оволодІти та інші. • обраною спеціальністю. ця виставка аlllllllli.ш _ _...,~~..в.нєтрова'8lд Імені кала у відвідувачів ІІІУ'fаваришlв запевиила зею веЛИRе зацікавленприсутніх, що молодь

заводу Т. П. Бугрова, пресун8ЛЬНlЩЯ Сімферо' варському заводі пласт-. ПОЛhСЬКОГО заводу В. С. мас розповІв голова проф­ Новалєнко, ливарниця спілкового lюмітету В. А. Дзержинсь,]{ого ;J<:\BO;:\Y Рожко. Працюючи під де­ В. І. Варфоломєr.на. прr­ суваm,нИ1\ О.1аііненського візом «Честь і слава заводу В. І. Полі]{арпов. по I!paцi~, сказав він, з машиніст р];струдеРі1 ку

здобуток

конференцl!

ціонери А. М. ЧерНJlВСЬRИЙ, А. Х. Васи."Іенко, І. В. Кравчук,

Про розвито-к соЦіаліс­ тичного з,магання на Бро­

початку

загальнолюДСЬ­

ПЛОСRівської, Мокрець-

Всесоюзна· школа передового· досвіду Впродовж двох днів на ая 4ССОЮlЗпла·стперероб8аВОді пластмас працю- ка» В. П. Філін зазначив. вала школа об~!іну до- що найважли:вішою 3ало­

зусилля,

захис.тити ний МИр

небез·

кої, ПогребіВСЬRОЇ та. ВІІСЬRИХ 7-ї і 9-ї серед-

ЧЕШУЛЬКО.

верхнього

об'єднати кий

люд­

планеті

Учасники

СВІДКИ ІСТОРІЇ

ництва на підприємст­ вах Міністерства лег­ RОЇ промисловості УРСР за фабрикою збережено звання .Підприємство високої культури· внробницт­

трестами «Броварипромжитлобуд~ М. І. Сава, .-Бро.ва'рИСілЬбуд» Б. І. Станкевич і начальниlt БlVIУ-35 І.

Р.

Fa-

всій

всьому

вчених.

легкої промис­

У наШОnlУ місті і районі чимало людей

Ками

'11

1983

ДЯНСЬRОЇ України Києва на фабрику

JIJlДУ

. справ

столицІ

ТРНRотажу.

а також посилити шефську до-

селу.

з

До

ними в роботі цього фо­ руму брали участь близь­ ко п'ятдесяти зарубіЖНИХ

товариства.

звІстка нв­

нале­

РаЗ0М з радянськими вче­

1 за-

ловості УРСР, УRраїн­ CbROfO республіRансь­ кого ROMiTeTY галузевої профспlЛRИ і Правлін­ ня науково-технічного

ДИПЛОМ ЗА високу

вченим

війни

чало з трибуни Всесоюз· ної конференції вчених, яка проходила в МосквІ.

(ТАРС).

терства

Позавчора у місьн,комі Компартії 'У'країни вtдбу·· ~ася чергова нарад,а з питань будl,ВНИЦТва. у . ній . взяли учарь керів..>rНКи будівельних оргaнt~ацій

захо­

в

ної

звернулись до вчених усього сві ту з заклюtОМ

ніж пеку прислухаються міль-, ру є могутнішими, йони людей. Це вагоме сили війни. говориться У відозВІЇ. І якщо всі вони С.l0ВО застереження зву­

бази Мі· заготівель

урожаю

ядер­

ству,

без,печення схоронності зерн<:\ і нас:нн,я ол:їmих

Ky.lhTYP

загрози

загрожуючу

матер;­

СРСР до ПРИЙ~1ання

УСІ СІЛІ­ НА ПУСКОВІ ОВ'ЄКТІ :міста

::!одатков!

ECIX рез·ерв:в з метою ,'10-. а,lьно-техн;чної датковсго нагромаджеННfJ Ністерства

'масти~ьних

до забезпечення своєякІ забезпечили б безпе­ ни..х агрегатів кваЛіф!R"­ реБJіну ро60ТУ автотрак­ часної підготовки тваринПРЮ1іщень. обпарку на зби­ ницьких ваними механ:заторами А торного тваринницм\Их організац:єю їх роботи ранні врожаю ,1983 року. .'1аднання

Уl(QI:\1Jплектування

«Про

викори'стання ;щ по підготовці

відвернення

їх авторитетної думки про

су, тра'в'яного борошна та Рада М:н:стр:в СРСР інших КОРМ:В. створення прийня:,'!а також постано­

везенні і зберІганНі сіль­ ськогосподарсь~ої продYR­ ту і приведення У ПОВНУ тотовн:сть ус:єї зБИРlЛЬ­ ції; до нагромадж е н н Я ної теХН:JШ не п:зн:ше, до

ПРИЙНЯЛИ відозву, в якіЙ

у шеренгах всесвітньо­ руху громадськості за

жить особливе місце.

конання в кожному гос- 1983' року стосовно до П.'1анІв заго- рroв, ЯКі дІяли в 1982 'У' постанові зазнача­ пє.реважно у дв! з:о.r:ни, а подарстві Бт'ра­ т:вл: с:на.' сінажу. сил]- РаЦ:. ється, що повинні бути також зamоб:,t.ання вжиті,

коп.

майбуrньоrQ ппанети до

до виконання ! перев:{- никІв на збираННі врожаю

року».

1984

контролю

2

Ціна

в Ім'я мирноrо

ВАЖnИВI ЗАВААННІ .ЗЕМЛЕРОБІВ Уряд СРСР прийняв

, Н И.

страшні

стошливі

потоки

бавовняним плантацІям, розташованим біля від­ рогів гіссарсыгоo хреб­ та. На їх шляху стала чаша Кизилсуйського ее­

лесховища.

всі

. Увlбрааши

І

і

300

Решта

нетеЛj

го­ те­

утриму­

ються в оборах білятва. РИННИПЬІ(ИХ приміщень. В. ВДОВИЧЕНКО, головний З0отехНіR рад­ l\І)СПУ. себе

тепер спу­

селевІ

худоби. і

десятки

чечок,

НА ВРОЖАЙ Не

гатої ЛЯ'Г

Травня

гІрських

сховище

початку

вже

нинІшніх

рІ­ ДО

вегета­

цІйних поливів забезпе­ чить вологою поля б!ль­ шості господарств Якка­ бмького району Нашка­

да,р'їнської

області

Узб~

киетану.

{!rAPC}.


"ОВ!

ЖНТТІ КОМІНТАР

ЗАЛЕЖИТЬ ВІАКОЖНОГО ,

Аваліl! mдcyмкi8 ви.ко.aюrll ПIДРЯДНilХ р06IТ

Р9311JO'11ТИХ об'єктІв, ана.­ нЬ вменшились ~яrl

ЦІямн 'мlста І села за сlчень - . квІтень показує,

дуться при закладанн1 фундаменту. Зараз осно ..

будІвельними

щоне

Херсонська облаcn. Сто П'JrтдесJIТ в'вТН8МСЬюа

'І'еслярlв, токарІв.

ПАРТІЙНЕ

_ _ _ _ _ _ _ _ __

ЖИТТЯ:

І

-

пад

свІдчення

ЩО . може

того,

трапитися

з

ко·

мун1СТО:'і, якщо вІн вІд· ривається вІд турбот СІІОЄЇ партійноУ органІза· ца, життя трудового ко· .пективу.

М . І. Джужа, Я1\ИЙ про­ ЖИЕає в се.чі ДимитровІ ,

до квІтня 1978 року був на свІтлотехнІчному за­ водІ майстром. Та потім розрахува.вся,

працювати спlльнаго

у 'Сфері су· виробництва,

мотив~ючи

за

перестав

це

хворою

доглядом

мат І р ' ю.

Причина, зрозумІло, nOBaїt.Iia . Слнlвський борг потрІбно вертати. Але для цього не обо­ в'язково кидати роботу, НОЛИ

в

на

дві

І

сім ' у

ще є дружи·

ДОРОС .'і

доньни,

хоч вони Й зайнятІ ' робо. тою та навчанням. А для чоловіка - може знайтися Нічна робота. наприклад, сторожем,

чи

МОl!Jfен і стю .

-

ло

не

за

до·

Головне

десь

бу'

поривати

Із

ОП і ЛЬНО-НQРИСНОЮ цею

су·

пра·

. .

вихідного б у.10 . Та ,

Джужу

становища не на жаль, М . І .

це

не

турб у вало.

Став соБІ «фсрмером~ , відroродившись вІд біло­ го св І ту, так би мовити, високим

парканом.

пишеться

мlС1>ККОМУ кІА но

у

партії,

над і вав

ляри

І

та

оку- .

киУвському

ринку "ЮнІсть,> квІтами

до

сспо·

темнІ

на

ВІн,

листІ

TopГYlВaB

Іншим».

нонали

тут

умо·

пояснити

орга·

26

з

генпlдря-

14, а влас· - лише 12

спецбуду, СПМИ-2. Як колективи

СПМИ·503

план

лише

ви-

з

геи-

ИОЩ8МIf.

Проте

дівельни.ки

лися

з

ція

то

колективІв

данням

мІста

пІдрозділІв

тресту ~Бро'

за в- варисІльбуд». янІ

а

про· ють постав.,ених завдань.

лише

силами ,

справи.-

власними

сІльськІ

довжують

4:пасти

ЦЯ

в

стаТіВ

на

щували вони

завтра

заводах,

хлІб.

виро-

C~ГOДHi

ДОПРИЗОI!ННКИ,

стануть

Радянських Сил.

а

воїнами

Збройних

Трест

мtсяць

не

иа

ходив

зрідка,

не

партlйиl

партІйних

не

виконував,

внески платив по двІ ко· пійки як такий, що нІ.де не працює. Зате при· ватновласницьке болото засмоктувало його все бl .,ьше . Бички, свинІ, IH~ ша

живнІсть

на

300

та

«добрий

ГАЗ-:И .

автомоБІлІ І ім ' я.

Обидва

записанІ

.

не

комуН1ста, пив

на

тІльки

але й

межу

якостІ

пересту·

. елементарної

людської порядност і, ко· ли взяв участь у бійцІ з

жІнкою

пенсіонеркою,

своєю сусідкою, пІсля чо· го

та

потрапила

у'

лікар·

ню.

ДжуЖІ

ліния

ту

дІІ

М.

отримали

управ'

механізаціУ

трес·

~УкррадгоспспецБУд» .

В

зв язну

викону·

ПМН-9

ПМИ·24

З

курсом ,

голошується

иа

необхід­

ностІ дальшого поліпшен, ня , виховання учиlв в ду. сІ , високої ідейностІ та вІдданостІ Ідеям комуніЗ, му , непримиренностІ до буржуазно! Ідеології І моралІ.

Иеруючись партії,

ХІХ

вимогами з'їзд ВЛИСМ

рекомендував

комітетам

комсомолу пІдвищити рІ· вень полі тичноro ІНфор' мування шко л ярів, полlп ·

якість

орган і затоРів

пІдготовки ц і єї

роботи.

рюються на базІ будинків пІонерів. У нас, в Броварах, та·

байдуж і сть І

ка

свІтлотехнІчного

.яке

протягом

роКіВ

дальну

займало

бюро І в

заводу,

стІльКох

позицІю,

спогля·

поки

колентиви

щеНИJl лlниl

Ух

І

ролІ

тановами,

не

трапитися.

А.

школа

.

була

лютому.

СПlЛЬН1ІМ

створена

цього

року

рІшенням бюро

мІськкому ЛИСМУ , місь·

кого вІдділу народноУ ос·

віти , будинку пІонерІв ~~

І

ВОЛОШИНЕНКО.

·Дарницьке

вже

пІд ви·

РайШРБУ

ус·

РБУ 06ЛМlсцеJШРОМУ

БУl\івельнИRУ

Опец.

від­

РБУ

Разом

по

Разом

по мІсту

сщ

~иу

ПОnlт61йцІв

форматорlи

.

обов ' язнове

проходять навчання

старшокласники, органlзатораl\fИ .

янІ є полі тич-

контр'олем .

У школі

юних ПО .'1ітін·

Так,

ленЦ\єю

наприклад , <fАктуальНі

хача1lfИ школи иий лектор

нІ

партії

пІонерських

та

м~льських

камсо·

активістІв

з

про·

б.1еми мІжнародного життя» виступи-в перед слу·

ної ІнформацІї. Мета школи полягає в оаброєн,

Ф.

сМолодь

знаннями про зна'чення І ротьбі

Т.

позаштат· міськкому

Шипиленко.

планети

в

бо­

за мир. '- таку

сутиlсть полІтично! іН· лекцІю прочитав лектор формац1У: Ії види. форму- Ииївської об л асної орга· ваННіІ вИ'Ків

у иих y~IHЬ І иапІдготовки прове·

деннЯ

полІтІнформацІй .

узагальненнІ внутрішню

полІтику

. 1

знань про зовнішню

ИПРС І

ськоУ' держави, молодІжного та

Радян·

проблем дитячого

нізації товариства сЗнан· ня,., член Спілки журна·

лІстІв УРСР Н.

Ю.

Иоц .

З бесІдою «З чого ПОЧИ· нається БатьнІвщина ? І

спогадами про свій

бойо­

вий шлях поділився вете­ ран партІї П . М. Ферlєрі .

руху. питань мистецтвз, лІтератури, спорту І т . д .

ХотІлос!> активнІсть

Заняття в. школІ юних ПолІтІнформаторІв Пррl!О'

учнІв В;! л еНТИllИ Артюх . Наталії Иривошеї . (школа N'q 7), О .1ексія Бермана

длться два рази СЯJ\Ь, в середнІй

на ' мІ· школі

(школа

формІ

леКЦій,

Участь

у

формацІй ,

бесІд.

Ін·

семІнарів.

проведеннІ

за·

би вІдзначити на заняттях

N2

.1\'9 7. Вонн проходять у Лук'янова, лицької

(школа

багатьох ІНШИХ. На

О.1ега

9), Віри

заняттях

Ионоп­

Nq 3)

та

тори

гаж

позаштатної

групи

НЯ»,

ветерани

ВелИ'Ної

парТі!

Вlтчизняно!

та

вІй·

Ольги НИЧlfПорlвни Ппса· ренко.

Проводжаючи

си -

Сl'!оїх

знань,

але

І!

гартуються ідейно, що доr~оможе Ум у виборІ

правильної роги.

Л. САМОТЮК. керІвник школи юних ! ПОJIІТ1иформаторlв. ми воїнами, гордо нести це Ззa.Rня І' повернутися 8 рІднІ колективи .

шам щасливо! дороги, Разом з Іншими хлопця· вірностІ військовІй при. ми віН поклявся свято сязl. виконувати почесний обо--ВрученІ з

в'язок

118101

рlдиою

броварчанам урочисті про­

води до лав Радянсько! Армl!. Сюди при~ли рі4нІ майбутніх воїнів , Іх Otрузl,

рани

наставники,

Белино!

вете·

В1тчизня·

теран

пар,l!

Петро рlєрl.

Миколайович

_

та

найважчІ

вІйни

Фе·

Батьківщини.

громадянина

JtOро.. . СРСР,

землею

Бажаю

часи ;\янський обов'язок.

ІсторІІ У нас було Rайго' ЛОJlи1шс uparвеаня --

вам

ка сторожІ мирно! працІ загиблим

ЯJщайкраще виконати всІх радянськнх людей. свій священний громаЮиармlйцl вручають По-материнсьнн ми були напутНl

допризовнинам

нака,з

мі·

телли· сьної комсомольс&коІ ()І'слова rан1зщu: бfТИ Ао6лJСЦИ'

роки ної

БРОВ!l'чана.м у

Великоr

вІйни.

старший

чаJIЬиика

ти

за

вправними

людей

у

руками

ЖОВТИХ' куртках,

що роблять ремонт оглядають за:)lзничнl

чк ко­

ЛІЇ . Не лtгка ,ЦЯ робота. Адже всІ роботи викону­ ються пІд час безперерв­ ного руху поїздІв. Але вІд уважності І вчасного втручання ремонтникІв

залежить безпека бага­ тьох пасажирів . І цІнних народногоспод а р с f, к и % вантажІв.

Вже

,

по

цюють

рокІв

30

пра­

ремонтниками

на

станц І ї Бобрик Володи­ мир Іванович Безжон та Уляна

ГнатІвна

ченко .

В ірод­

Високо ЦіНують УХ

сумлінну

роботу.

що

за­

безпечує безаварійнІсть р у ху, майстер цІєї дlл&­ ницl І . В . Литвин, всі

,

ВІтчизня·

М.ГОЛЕЦЬ, помl'ПІНК на· вІдділенн.

мlcькрайіlЙСЬUOl1ату,

П.

громадський

КУДІН,

кореспон­

дент.

життєвоУ до·

на в армію, вона побажа. За ,щирі напутнІ слова ла йому та його товари. подяк$'вав ВІктор Артюх. ­

бочки

96,"

залІзничники.

не тІльки поповнюють ба·

мІ ськкому партІІ, праців· ники мІськвно, лектори

97,0

95,7 97,3 106,8 120,1) 104,1 , 91.?:

Иожному З нас ДОВ()4 диться не раз спостеріга­

шнолярі

нять у школІ беруть лек·

секретаря виконкому ПуХівсько! сІльської Ради

ноУ вІйни, щоб побажати вІдстояти свободу І неза· юнакам вІдмІнної служби' лежнІсть Нраїни Рад , і щасливого повернення говорить Петро Микола­ до рІдних домІвок . Йович . БоротьБІ за це . УрочистІ проводи вІд· вІддавали сВО! сили, вмlи' криває перший секретар ня, а коли потрібно було мlсьного 'комІтету комсо· І життя люди старших молу Оленса.ндр Деркач. поколІнь. І от сьогодні

ни.

'.17,7 101,8

І в спеку, і в .ХОa1l0Д

будуть с.помином про от. Учасники урочистих 3а традицІєю минуло! край. Пам'lІтайте:ПРО80дlв пок~ли гірлян' 113 словами вІтання прийшла ваша черrа крl- чий недІлІ БІля пзм'ятиина звеРНУВСJl вн стоятимете ду Слави до пам'ятника до молоді ве- питн оборонну MOryтHICT& вІдтепер загиблим вІдбулися

c:nецбу,цу

СПМИ-1

в управ·

зараз

мехаНіЗЩ!У

СПМИ-l

оргаИlзацlями».

І кожному

102,5 102,7 97,0 101,2 108,8 106,9 120,1 104,1 93.0 96,1

РВУ

УпраВЛІННя

тру-

пІдприємствами,

ЮНИХ У документах ХХУ! з'їзду ИПРС І ХХУ! з'їз­ ду Иомпартlї УкраІНН на·

корисної працІ, хуліганство ві.н виключений:з рядІв ИПРС. Але дивує партійного

про

92,О

C'r!МИ- 503

ШКОЛА

Розв ' язанню поставле· них завдань ПОВНІшІ СПРИЯТИ школи юних по· лІтІнформаторІв, якІ стВ{)·

нІсть

.Закону

взя, потр1бно

пову ' оц І нку . За втрату партІйних якостей, не· скромнІсть, корисливість , ухилеffНЯ вІ;\ суспільно-

бе з принцип-

д1ю

90,8

СПМИ-509

тим у будівництвІ на як· повІдати за C'l'ан справ найшвидше завершення у своїй органlзаціl.

1. шити

принци·

з

колектив

на·

За роки життя без ко· леКТИБУ М. І. Джужа втратив

планом

справився

мет­

вар». СудІть самі . За цей час до машини« Вол· га» Г АЗ-21 добавилася І

одне

не

його. першим Інтересом, бо

приносили

.ВО.'Іга.

час

тел.їиця

квадр~тних

рІв стали життєвим

у

Вперше за ДОСИ'ТЬ дов- , дов І гий

ПМИ·

зад·

ка,рбованц ~ в.

полІтзаЮIТЬ

вІдв і дував.

доручеи.ь

360РИ

98,б

87,3 67.4 94.9 100 ,0 69,7

ПМИ-8

нlх,.. В результатІ в цlНИНі кожний колектив лому ІТО місту І району має багато прав у вирl­ вІн Ії не шукав. за 4 мІсяці недовиконано шеннl основних виробии­ Так продовжувалося буд і вельно-монтажних ро- ЧИХ питаю.. Вони значно п'ять років. Микола Іва· б1т на -1 млн. 153 тисячІ розширяться 3 введеннJЩ нович

96.2 107,7 94,3 101,3 113.6 112.1

«БРОВіИСІ;n,(!oyД.

у т. ч.

мlся'

:J

88,7,

119,1 71,3 110,8 108,7 75,4 101,4 94,3 101,3 110,4 111,7 101,8 82,2 65,3 '74,8 74,7

іО3.0

ШБУ-50 СПМН·580 Разом по мІсту

пози­

ПМИ-15

96,7

84,7 96,6 71 ,5 111,2

БЗБИ ПМИ·5

незрозу­

.:5і •

)O~

9Т,2

СБМУ·6 Мостоооїзд·814 ПДБП·2 БроваРСМtа ПМИ РБУ·4

І янщо вІдставання де­ Я1<НХ органІзацІй не мож­

~~oo

Трест .Вроварипромжитлобуд~ в т. ч. ПМН· 15 ВМУ·35

вирооничим

Ідуть ХJlопці е Армію Ще !'Чора цІ хлооцl в'ІИJfИСЯ, стояли ' бlЛJII вер­

ОрганlзацП

номплексl .ЧеркаськиЙ» У ЗолотонІському районІ. птахофабриках у Вишго­ родському районІ на Сум· щиЮ.

члена партН повнІстю не ШКОЛЯРІВ мІста, преЗИДІЇ Для реал і зації продук· смоктало мІщанське мlсько) о рганІзацІІ това· БроварськоІ міської І Ии· й рис'1'В8 «Знання» І пра· ївської обласно! цН М. І. Джужа, бе-зу· за . оргаяl· болото. А цього могло цює пІд їх керівництвом зацій товаРИСТlа .Зиан, мовно, ~находив час, І не­ має сумніву, що при ба· жаннІ змІг би 31Іайтн І

",

1C5~ "с: ..

ІІИНО­

залишаЄТЬСJII

о

колектив

робить дл"

пояснити,

сІчень-квІтень

труд'

ться роботи на тваринницькому селекцІйному

мІлою

за

у процентах).

нання Продовольчо! про­ грами . Ось І зараз Be.l(y-

на

орrан1зацlями

(Юку (за даннми мlCIrKord ІнформацІйно­ обчислювального центру держстатнстИRИ.

1983

придІлено

тимчасовими

багато

будlDeJIЬНИМИ

rrlдрядних робіт. Все це та СБМУ·6 тресту ' ..еБро­ ПР,извело до того, що бу· варипромжнтлобуд», усІх

щоб приносити суспІльству . , Та

ЗрозумІло,

У даному випадку без·

як

роботу. користь

чим

раНіше,

ПМИ с 9 ' І

Коли нажива бере верх Те. про що розповl.да­ тPfється В матерІалІ, МОЖЛИВО, виняток Із . пра­ вила . Але виняток три· ВОЖЮіЙ. Под.lбниЙ прик·

Інакше

механІзацІї СПМИ-1 та

АВТОРИТЕТ І ЧЕСТЬ КОМУНІСТА

увагу

, Викона HHSI ' ппану

ае­

якими

погоднІ

Нижче своІх' можли· востей rrрацювали колек· тиви тресту сБроварипромжитлобуд», БЗБИ, СПМН-509, управлІння

Н. знІмку: М8ЙБУ!RI 'BapJlJllC1l БуІ Ип ІІІ і Фаll ТЬЄН Лок під час за)lЯТТЯ, яке проводить майстер upoбннчого .навчаНИJr О. Ф. Ш.nуба. ФO't"O Г. Ячменьова. (Фотохрон1ftа РАТАУ).

ну

якІ

спрИЯТЛИВі

иlзацlй план ду виконали ними силами нолективlв?

бетоJlВJПC1в, зварникІв,

колен·

роБІт,

землерийним роботам, J)eманту технІки. Це пере· ключення пов'язане з дє­

той фант, що з

ІОнаків . оволодІвають робlТIПl'ПlJiн професІями в Каховському навчаЛЬНО"1 ко_бlв.ті уПр8вліния

'отув

трудові

палебlltиих

тиви працюють тан , щоб повнІше використати як внутрІшнІ резерви, так І ви.

.'Укрводбуд., який

всІ

органlза-

СлІдами ненадрукованих

листів ЖИ'Телl скаржилися

с.

ПухlвRИ

на

порушен­

ня строків ецдlлеlЩЯ ком·

бікормlс за здане молоко. Районна планова комІ­ сІя

повІдомила,

но

дlючого

що,

зг1,Ц·

положеняя,

комБIКОР:'1И за здане IJ. ІУ кварталІ 1982 р. молоко &Иділялися _в І квартал! нинІшнього .

З~ ІУ квартал 1982 ра­ ку житеЛЯ)lf с. Пухіsюr потр і БН О було продати 20 тонн комб і корму. В 38'113ку =' недопоставкою фан­ ТИЧНv видІлено 1О тонн. Решту комбікорму ff-aceлення отримає найбnюв­ ч.и14 ja~ .


НОВ!

1I траВИI t 983 рожу

ЖИТТЯ

Іх КЛИЧУТЬ ПО·ЛЯ rr1.I

МИНУЛО<І'О року' п~ля аaJclИЧПИJl ЕкзаменіВ двана;:щять випускникІ" СемиполківськоУ . середньо! ШКОJUI пішли працювати" сІльсWtє госло­ дарство. Як І личить КОМСОИОЛЬЦJlМ, старанно тру;tИЛИСЬ у М!СЦЄlЮму

на

збlіраннl

картоплІ

І

з меншим

нулого

працювали кин і шньої ранніх ярих зернових культур. Вони також шІ роботи. Скоро у вl.дбудеться неабияка

Ар­

й Інші

"ипускникн ми­

року.

НИІ"' ЗО ВlШУс~икІJ З

рад­

вчаються

35, що на­

деСJlтомукласі,

виріши ·

ли піти працювати 8 сільське госпо· дарство. CepeJl них, У першу чергу,

АнатолІЙ СИДОРRЧ8НХО; якнй нещо· дааиОбра. участ& в районному кон·

кореке­

завзяттям

РадяиськоІ

С'!'аранио працюють в сІльському

п.10дів, сівбі озимини. А пІзньоУ осе­ нІ і зимою допомагали ремонтувати сільськогосподарську технІку.

Не

nратрк

roсподарст,1

rocni імені МІчурІна Володимнр Дворник, Валерій Василенко 1 80,1[0.1ю\шр Чечко. Вони брали участ" в ;:>оботах на жнивах, В заготІвлІ кор­ мІв,

боІOJІ

м1І .

весни на сLlбl І зернобобОвих виконували Ін­ життІ хлопцІв подІя: С1'аиуть

оrортала

бази,

\іУ, у першу чергу, тори виробничого

І

ааЙlfНО!

друте

M~cцe.

клала

підніжжя букет троянд. І подумки

раз,

рила,

мов

клятву,

слова,

одержуючи

які

повто­

сказала,

партійннй,

корови

у

став,­

кви­

ток:

від

кожної,

ради, комсомольські збори, в школи, щоб поділилася думками про роботу вели­ кого форуму комуністів У столиці рідної Батьківщи­

3МІСТ За активну участь

'1

присвоlла

сЗасnуженвй

завжди

свій

багатий

ною

новою

перемогою

віку.

Гідно

очолила

«Русанівський»

часто пригадує той незабутні!! день. Пригадує з хвилюванням. Хоч, мнну.ІІО відтоді більш як чверть несе

М.

З.

С&'Ц}И . Віра

ла,

давала

яким

для

Надія

Безпа-

рекомен­

встуІіу' в

члени

Дмит­

Валентина

Фесюк,

інших,

зовсім

молодих

і

ліrНіх трудівниць, які тру­

до-

харівна

Захарівна

І

на-,

Ольга Курильчук та багато

лива,

сил.

Це

своїй

та

ренко,

давалося віри у власні си· ли, бажання добитися більшого. у 1972 році Марія За-

Марія

іншим.

КПРС, і Світлана

щоб бути гідною 'високого звання члена партії великого Леніна: Додому nоверталас~ щас·

Тепер

досвід

Шевченко

дяться

,припливом

Захарівна передава л а

дякують

дації

ринництва респуБJIІJCИ.

новим

корів,

колективу тва­

Марія

ставниці .

ва­

.Захар!виі ПнльтяЙ. Цього 8В8RВJI трудівниця удостоІлася першою серед працlВИJiJd~ тва­

з

ма­

комсомольсько­

щедро

серця

майстрІв МІIПRНИОГО доїння корІв радгоспу сРусанівськиЙ. МарІ!

окрилена,

того,

І в-они тепло, від .глибини

молодІжного 'колективу

так,

вибор­

майстром

доїння

ринників,

цІалістичної ПрацІ бриrадвру комсомольсько­

Працюватиму

для

щоб "кнайкраще справити­ ся· s їх наказами.

молодіжного

ставиик молодІ Укра1иськоІ РСР. Герою Со­

-

робнть

шинного '

виховній І васта8П­

звавиJl

обранця,

довір'ям

все

бригадиром

цькlй роБОТі Президія ВеРХО8ноі Рар УРСР иедавио

дорожить

'ці8,

Праиюючи

життя

11

народного

в

радгоспі

комсомоль-

сько-молодіжну

бригаду

на фермі .

- Спасибі Захарjвні за за

нашій науку

сердечність,

ку

ласку,

говорить

материнсь­

виховання,-

Віра

Ш~вчеll'КО, вий

за

Іванівна

нині

оператор

доїння

Маріі nраиі.

передомашинного

майстрів машинного доїиА стількн Ж ще роботи ня, стала завідуючою фер- вдома! Трьох 'синів ВІІ.\О' мою. у. неї роsширилеся вала Марі!! Захарівна 3 коло обов'язків" побільша- своїм чоловіком Іваном .'10

роботн. Адже на фермі

Кнриловичем, якиА працює

Пильтяй високе звання ко- працювало більще 50 доя- водієм

в радгоспі. Стар­

муніста . рок, ТeJI!!ТННЦЬ, фуражирів. шиА Станіслав закінчив • Трудова біографія її по. J необхідно було знайти до Україиську сільськогоспо­ чалася в 1947 році в ко- серця кожного ключик: ко' дарську академію і нині лишньому

тень».

.

колгосП1

Праиювати

«ЖОВ-

го

похвалити,

пішла ти,

кому .

піl1бадьорн- трудиться

скаsати

рано. Батько Захар Андрі- слово,.' ІНШОМУ нагадаТНе' ніком.

ЙОВИЧ не повернувся "й

3

важ-

що ~ЛІJ!. працюватн кращ, стежкою

. ,- '. СУМЛ1ИНlше

ки~ ДO~lГ ВІ н,и, а в .CI~ І,

КрІМ неІ, ще п ятеро ~ITe

. Н~легко було

...

виконувати

обов'я3l<И. Все це !Іона робила

з

особлявим

на

Семиполків­

тепле ській птахофабриці зоотех-

тактом.

з

ним,

Володимир

І

нинішиьої

батька

Сергій

весни

Заl'а!. служить

і

пішов

працює

закінчив TeXHiI$YM .

в

лавах

T~ДI О Ma~ Коли праЦЮlала маАст- Радянської Армії. Най6ільPI!iЦ~c пр~~ювати. ро~у:ала ром машннного доінн" ко· Ше щас:тя для матері, ко­ колг пни картоплю,

Мli ви рів, Батьківщина нагороди- ли діти бу:n а ланковою,,' ла її орденом Леніна, а

А коли в сел} укрупнилис

кількома

трудилася

ці

рок"wи

виростають хоро­

пізніше шнми люJtьми. Заслуженим

колго~пи, а ІХ було чоти- преЗИДІ'!! ВеРХО·ВИО-l Ради авторитетом користуються Ф у її сини в колективах, де ри, П1шла иа ерм ~ С СР присвоїла зваии" працюють. І дл!! неї це СПQчатку свинаркою, ПОпТІМ Геро!! Соціалlcтичиої Пра- найвища нагорода . телятницею.

о-

трібна була доярка-і вона

. ' У родині Марії ЗахарівЗГОДИJJЗСЯ на цю роботу . СвОЕЮ самовідданою, маВажко було тут. Корми полегливою роботою ие •• и,и заВЖАИт naHY~ злагода, "I'в "И здоltул" достаток. _ епло 1 затишок коровам розносили вручну. томиа т РУ"" НИ.. и.. C."!!H"LKOI хати прохолод. шану і авторитет. Комуиlc-' ":'" ....... .' , НІ' Так і доіли їх, напували. ти КИ-ІВЩНМИ тричІ підря w НІ. Л.ІТНІ С,ВІтанки, солаг І А коли

необхідно було ви.

чистити У корівнику, в ру. посилали її с.оім

ки брала вила, лопату.

А

Аелега- ЛІсНІ наЗ8IЖJl.И

причарува-

том на ХХІІ ХХІІІ і ХХІУ ли її І всю сім'ю Jl.0 рід'

з'їзди КПРС.

На

ХХІУ иоro сел~, B~I сили свої Додому приходила стом, з'їзді партії в Кремлі Марії віддає MaplJ' ЗахарІвна

ВеЛИRобританії

прийняв р і шення .про

роз­

пуск пар.lа~lенту і при­ значення на 9 чеРЕНЯ до­ ррокових

)1арла~lен'тсь­

ких виборів. Строк повно­ важень найвищогО з ако­

НО;tа'вчого в 'ЯКОМУ

органу

ють' надійну закінчується травнІ Як

країни,

консерватори ма­

бі.'1ЬШ1СТЬ, тільки в

наступного року. вiдo~!O, консерва-

ти в на

партія

траДlщією

ЮТЬ ,

(або, 'як

її

ще

парт і я

за

Назива­

торі) ,

що

1\1.

інтереси,

Тетчер,

уряд,

яка

заявила,

проводитиме

очолила що

вона

та!\у . по.1іти­

ку, яка «об'єднає всю на­ цІю» . Однак чотири роки правлі.ння торі показал~, що парт і я великого каш­ талу діяла аж нІяк не в

чекають

ПОЛ fl

то

учнів

пол і ,

на

врожаю...

та

нича

,

школи

працюваТШIУТЬ

заготівЛі

збиранн і

зобов'язалас'Я

вир() с ти'

Зокрема,

бригада

у

корм і в ,

учнІвська

виро б ·

ти дорідНИЙ урожай кор~ювих б )"р я­ ків на 10 гектарах. А. ФЕДОРЕНКО.

мільярда

фунтІв

гІв. Жодна на держава,

СЩА, не озброєння

стерлlн-

групи пра,вих дІячів І ут­

капіталlстичза винятком

ворення ними соЦ і а.l-де­ 1ІІ0кратичної парТІЇ. витрачає на, 16 травня офіціЙНО потаких коло- чалася пере;tвиборна , K a ~i-

сальних коштІв шениj до свого

у відно- · панія. Консерватори за­ валового являють про намІр про~

національного продукту . Торі розв ' язали збройний

водити старий курс як у . внутрішній, так і в зов­

конфлікт З Аргентіною з

нішній

ПРИВОДУ

Фолклендських

твердять , що все гІрше в

Там вони ведуть тепер воєнне будівництво, маючи намір перетворити ар-

слід чекати прогресу, про що ніби-то свідчить деяке СНОРI)Ч~ННЯ !lІф-ЯII 'і .

(l\Іальв і нських)

острОВіВ.

політиці.

економіЦі

хіпелаг ':і стратегічну ба-

lЦ ()до

вже

Вони

позаду

і

лей60р"tCТСЬRО~

нує

дальше

ядерного

нарощування

потеНЦіалу

Ве-

як

ню нових а:\Іери[{анськшс ракет сере;tНЬОЇ да.'1пнос­ ті у ВеликобритаНії та

Згоду

на

ним

перших.

західноєвропейсь­ Разом 3 тим в-они заявляють про вірність дальшій учас тІ країни в НАТО. В ра,зl приходу до влади лейбо-

з

це

він дав 0,1,- інших ких

роки

зросла

в

від'!]овідав би інтересам більшостL населення краУ­ ни~. Англійські комуніс­

правління

ревищує

то­

безробlrilих

три

тепер

рази

три

парламеНТСЬ[{j

і

цьому

тов.ари

ЕЖИJТКУ.

консерва,тори,

без-

сумнівно, беруть до унаги ослаблення свого основного суперника лей-

бористеької зультатІ

партlI

виходу

в

І

ти

виступають

у

передви-

борній боротьбі пІд аунгом «Робота, а бомби!~.

лон'е

ре-

Т. КУДРЯВЦЕВА.

не!

(ТАРС).

пе­

міль­

ШЕФФІЛД-МІСТО миру

йони ч о ловік. А за дани­ ми ПРОфСПіЛОК, вона на­ БЛЮІ;ає т ься до п ' яти міль­ йонів. Безробіття, с!<орочення асигнувань на соціальнІ потреби, зростання цін на

скороти-

ви­ своєї партії, гадаючи, що Згор­ .тепер у неї поки що є і де­ шанси на перемогу. При

суднобу­

звели до небаченого зро­ стання безробіття . 3а чо­

кількість

ристи обіЦяють ти безробіТ Т Я.

заЯlВИВ він, повинна про­ водити полІтичний та еКОНОМіч.ниЙ курс, «який

наЦіоналізація цІлих гапромисловості при­

тири

державах.

вибори.

. лузей

рІ

вважа­

РО3:\lіщ е н­

ликобританії, розміщення на її території американських крилатпх ракет.

металургія.

добування вугілля. тання виробництва

лейбористи

запобігти

Червень цього року М. Тетчер визнала найбільш СПРИЯТЛИВI-JМ часом для

величезної шкоди З8'вда­ но таким традиційним га­ лузям анг лійсы{її про­ дування,

ням

ють

Із за·кликом до трудя­ щих активізувати бороть­ бу за усунення вІд влади уря;ду консерваторі'в висryпив Генеральний сенретар Номпартії Г. Мак· леннан. ВеЛlfко6РИТ8Jнія,

широкого

скорочення

жит­

лового будівництва до найнижчого за останні 60 років рівня і при цьо­ му

підвище'ИНЯ

квартплати

зростання

вдвоє

призвели

злиднів .

до

Рі-

вень життя майже 7 міль­ йонів жителів Британсь­ ких

. сьогоднІ

острОВів

нижчий від офіцІйно! ме­ жі бід~ості.

Такою ж антинародною в й торі .

зовнішня політика Для неІ характерне

повне

змикапня

з

агре­

людиии.

СЬRИХ трати

Минала втома. Та на ду. іщла .оаа ДО ЛЮl1еЙ. уі за­ ші бу.lО важко; нал.ої н8.І. lфОШУ.IJI. .. .fAlIРИЄМ~

випускникІв

Економічний курс конінтересах «усієї нації», серваторів та багато аса проводи.lа !\урс, вигід­ пектІ,в зовнішньої полі,тиНИЙ великому англ!йсько-' ки викликають У ВеликоБРllтаиії незадоволення. му бі з несові. ПО :lіТІІка консерваторів МІльйони англійців бев економічній галузі руть уча,сть . у русі проти політи.ки уряду. грунтується на постійно­ ядерної незадому об:l1еженні державних Побоювання, що зростатиме, і асигнувань ~a потреби волення кабінет торІ націоналізованих під- примусили достроковІ приємств . В результаті призначити

все буде гарам».

додому,

Отже,

ве­

сивним курсом ВаШінгто, на ібезза<:тережна п(;\,

Москви

спільно і вирішую т ь

::1~' R.нглLйсько! й а :-.н'рн, парті!, то в її передви­ ЛІН\(}ГО Е;.J.піта.:і~-. П Р 1! ': jїl::U~. канська! FЮЯЧЧІІНИ. Війна борному маніфесті Г<J .'1nЗ­ В!и'.1I!ка.'1З ·ною 301шішньополітич­ ДО в:r,щи весною 1979 З Аргентіною хвилю шовініс- ною метою проголошуєть­ року. То.:! і вона п еремог­ в Анг.'1ії збереження миру 1 .1а на в и бо р ах з Допома­ тичних настроїв, яка дос! ся досяrнення роззброєння. гою грошей і демагогіЧ­ не у л'яглася. Уряд М. Тетчер пла- Першочерговим завданНІІХ обіЦЯНОК. Ії л ідер представ.1ЯЄ

рідніЙ 5атьківщинl. І в:е вважає найвищим обов'язком комуніста, радянс:ькоі

з

Всі вони

і ферми . Пlдчас літніх каніКУл бага'

навчили [нструк, наRчання школи

лена, та мати Євдокія Захарівні був вруче!ША Олексіївна умовляла: «ПО' третій орден ЛенІна. працюєш трохи, звикнеш, і І кожен раз, повернув· шись

ренко .

питання профорієнтацІйної роБОТІ! .

АНГЛІЯ: ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ

мисловості,

радгоспу.

дарств Василь Григорович Заг у м с н ний та Володимир Дмитрович К у д .

Така помітна тяга у випускників роботи у Сільському господарстві результат ПОСИ.1ення профоріЄН-

Уряд

в'язки

розповідають про ромаНПІКУ ТІЄl аб о

[ншої професІї. Не гостями ВІДВ!ДУ' ють школу І директори цих госп о

БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

ни.

а згодом

- - - НА КОНКУРС «НАШ СУЧАСНИК. _ _ _ _•

-

бувають передовики вир!>оництв~: як

школи

до

Велике довір'" виявили , своїй землячиі. вже І по 2.500-3.000 кі­ русанівці лограмів. Раділа молода Вони більше десяти разів доярка, колн на свій Ra' підряд обирають її депута­ ХУНОК ' запис.JГa першІ 'ГОМ обласної Ради народ­ них депутатів. А ие тому, 4.000, а .пізніше 4.500 кl­ що . сумліино виконує обо­ лоrрамів . молока. 3 кож-

до

свіжих ще

лока

середньої

роботи як колективу НІКоли.

ак і шефів радгоспу i~leHi :'ІІічу ' р1.на і птахофабрики . У ~JКo .1i част о

Любити ці профе­

-

Ще за,!l0'8ГО ДО заКіичеКЮI навчан' ня обрин сво! шляхи-дороги випуск­ ницІ Тетяна Чорноус і. Любов Ма-

. ермі МарІ" надою,ала по ф 1.800-2.000 кілограмів мо-

до пам'ятник. В. І . Лені· ну. Якусь хвилину посто,,· ла 8 глибокій задумІ, по'

;tиректор

В. А. Москвич.

ГеорГ і Й Миколайович Мишаков Михайло Федорович Поживіл.

справи

, тацІйної

спецlаль­

цювати механІзатором в рцгосп іме· нІ МІчурІна.

ли більш продуктивними. У пе!'ші роки роботи иа

серие. 'Підіfпuла

CJIодобалась

мерсWatiЙ.,

племіиноі

тваринництві

УМ

If~CТЬ оператора машинного доІння корів. ЦІ!!' ваЖЛRВІй справІ вонн 1 віддали перрвагу. А ЮРіЙ Демен­ Т1Єв 1 Вжтор МИIIJl(О згодилися п:тн слюсарями \ по ремонту технологічно' го обладнання на птахофабрику ... - Твердо в.ирішили бути тракто· Рі«:тами, комбайнерами, слюсарями по рем оJl ту сlЛЬСЬJroгосподарськоУ техніки 17 наш.их в'Ипускник!в,­ говорить

ВОНА вийшла з райкому звичаАно бум КИ8ьхl. lа, '1 бу дівеJlьиl організа' З поліпшенням кормової ціІ, ка райониl активи, на·

партії радісна, схвильова­ на. Маленька червона кни­ жечка, яку щойно вручив їй перший секретар райко­ му партії, гарячою ,'(рилею

Обом

8 стор.

І

курсІ молодих мехаИlзато,рів-ораЧіВ, що вІдбувся в радгоспІ «Великоди,

. ШСЛИ здачІ екзаменів юнак пІде пра·

юиаки

1LiЙ.

*

ТРИQ\ffiа

ЙОГО

мілітари6'­

планів. Воєнні краІнп досягли

иордноІ

суми-

ви­ ре­

15,0

І

ШеффІлд четверте за величиною місто Вели­ кобританії, одни з найБІльших металургІйних цент­ рІв країни, на заводах якОго виплавлиютьси вІдомі ВС&ОМУ свІтовІ ВИСОКОJlкlси1 марки CTaJII. Жителі мlСl'а одними 3 перших у країні оголо-

снли Шеффілд вІльним вІд розміщення, ВНРОБВИ.­ цтва і зберігання ядерно! зброї.

На знІмку: в центраЛЬИlй частині Шеффілда,

(ФОТОХРОНJ1на ТАР.С

-

РАТАУ). ·


.

житт.

МОВ!

ь

СУБОТНЯ

СТОРІНКА

-

Два

Багато молодІ ка 8aВQoo

дІ

порошкової металургl~

захоплюється

На знімку воКаль­ ний ансамбль заводу BH~ тупає перед робітниками підпрнємства.

ров.

Фото

роботи 21 квітня

В1дбула,ся

!\'рит'тя

1981 POIКY' музе!. В селах

урочисте

нашого

f!рає'знавчого

від-

іСТОРИКО- ся

музею.

Во-

ств<>рюmь-

хороші

Му\'3еІ, при

краєзна,ВЧl

дорогого

вож;:{я

.1итянсь,,'Й,

СеМоИJІОJ1R:В­

В. І. Лен:на і стало вели: СЬ'Кій шналах.

ною

под:єю

в

культурно-

Тут

в:;з:з-начити

слід

ентуз:астlа,

освІтньому житті міста І Ніким на.1ежать lнlц:атива району. Пройшло два ро- j на.полегливість у' ствоil\И, і ми можемо у пев- реннl музеїв В. П. Ній мірі підсумувати на- ИраСОЕIСЬh'У, І. Г. Ма­

ту роботу.' Всього у иу- рухненна,

М.

тисяч

v

:зеї

побува.10

:llайже

в:,дВідувачів,

ведено

25 чен,,,а.

про-

енскурс:й,

276

тому ЧИС.1!

Є музе!

у

А.

нас І на під-

фабриц:

ху дож·

Із lнших міСТ ніх виробів, заводІ «Торт-

..

ЛЮДИНА І nfIМfIQA

СПОРТ

Тиждень

ВАСИЛЬКОВІ ВИХОВАНЦІ

6адьорості

І здоров'я

ВДОВИ-

приємс"твах. Зокрема, на Літ-

50 екснуРС:Й кіЕ'СЬК:Й

ДЛЯ гсстей

3 2 по 9 травня три-

вав

Тиждень

культури

і

с.вяч:ениЙ

Ура-а-ЗІ! Граf!И прилет!ли!...

-

ф:зичної 05,lИЧЧЯ

спорту,

при'

. Дню Пере:vюї'И.

РІзноманітні

б:уру не при'несла успіху.

-

рс'змаХj'ЮЧИ портфе!1ем у дверях, СГО.l0СИВ баIТЬК8іМ новину Василько.

ЙОГО

ся<Яло.

Ніби

ши

.1И'в:ша п' ятірна з П.:1ЮСОМ прописа­ .1ася в його не в M~PY сбшарпано~ту Иинувши портфе.1Ь. тре· ТЬСЕ.lасник вибіг на ву.1ИЦЮ. В c~­ HЬO~,TY неб:, югкреслюючи . неВ1ЦЮlі

змагання ЩQ;<еннику.

ПРОВОДИЛИСЯ У ці дні В нашому місті. В стрі-

B~ЦГYK:B про наш музей ПОРОШRОВОї металург:ї. 1 ПОДЯК тим, хто його Треба, щоб в . RОЖНО:lrу створював. В музеї про- ее.lї наllЮГО району, а та-

роБНОГО номбінату про- птахи. Неголосно перегукуючись, во­ ЙШЛИ змагання зі стріль- н,и все част:ше В:ДД:Ля.1ИСЯ парюш .. би, в яких особливо ус- В"сна в.1а;:{но в<ступа.1а в свої права ...

чю!а.10

па.1F.ИХ ТRаЦЬR:Й

БОДИ.1И'СЬ. .1еНіН'СЬІі':

Ю,J,

ПРИЙОJІ

1П:'онери,

В

уро-

ЖОВТЕнЯ'та,

посвячення

D!онервсжат:,

J3

урочисте

фабрицІ,

завод!

ксж на пі::r.приєметвах бу-

.1и музеї чи ~іУзеЙні I'~~_

нати

трудової

с::r:д

с::rави,

псжазати

де

:стор;ю!

іЕ,!'учення па'спорт;в. орга- B~e к,раше. що є на за'во-

lН:зовува,lИСЬ зустр:чі з ді, фабрИЦі чи ветеранюlИ парт;ї, в:йнй Орган:'затор:.В

~ праu:. чита:rнсь .1ЕНЦ'ї. ентузіаст:в НаЙб!.lьше

ВИJ\Oристо-

можна

pa,;rrocnI.

ц:єІ

знайти

музеїв,

справи

В

будь-

Б>у~а.1И ~Іузей Д.1Я наа- Я.НО)!V се.1і. Але вони почальоНОЇ : ВИХQВНОЇ роботи требують дс'по:oJоги. Нашколи N9Ng 1, 7 та друга ста,в час по;:rумати 1 про

1 третя ВЕЧірн:. На жа,lЬ, рсзшиuення П:JОЩ! каШ0·

жодної енскур.с:ї не бу.10 ГО м:сь,,,раЙонног.о MY~ сз в-сї середньої IllliО.1'И зею. ТуТ вже стає Т:СНО, 'Іа І-ої ВЕЧірНЬОї. Не бу- Hi;:re роз)т:стити ун:~кальI11И тут і дея'К! :сторики Ні ен,спонати і ху;:rожи! ,.а кеР'ВЕИЮ1 ШІіі.1, яІі твори, Нf:I>!ає залу Д.1Я вир:шити

ду~!а,lИ,

ТЗ''.ІИ.

та!іИЙ

що

в

Броварах

чудов'!й

l\1узєй

~!vзеЙ».

;:rає

~!о~;лИВіСТЬ

ВИРЧИТИ р:;:(ний край. ви· ховати почуття люБОВі до

нього. а тю! С.'НІИ:VТ і виховувати

ці

паТР:ОТИ3:l1.

МСЖ.1ИЕості

нористовують тан

і

ще

в<І-

ШКОЛИ,

підпрr"",~!ства та

ган'заu'ї

району.

Треба

не

ор-

_

зазначити,

шо

зах{).:!ів.

-

в'j,;rнри-

вис:таМ'Н,

ве.1ике

B!nOB-

У музеї В:ДБ!дувач~ для роб.7!ЯТЬ

СПОРТC:lте-

Шдсум"ом Тижня ф!з-

культури

і

спорту

стала

Перемоги. На п.10щі біля МіСЬRВИНОНКОМУ з і бра.1ИСЯ краші леГІіаатлети м:св І району.

пластмас,

третє-

шиноремонтного

заВdДу.

міСЦЯ відпові.:lНО. заЙНЯ.1И команди міських ш"іл

.NQ 5, XQ 9 і N'2 8. ПереможЦі

наГОРО.:lжені

серце

:тю-

1

Тижде:!'lЬ

І

спорту

.......

скарrами ТРУДИЩИХ. V пе· беруть учить члеll КПРС, секретар Ц!(

ЦК

КомпартІї

Украіни

Б,

8.

Качура, член ЦК Компар­ тії України, перший с"",,ре­

НЕДІЛЯ. 22 ТРАВНЯ І ЗАГАльНОСОЮЗНА

8.00 8.45

ПРОГРАМА 'Іас.

покликав

Державного

а«а·

дсмічного

російського

ка-

родного

оркестру

Осипова.

9.1.; 9.30

Док.

телефільм

М.

«Балхаш-.

Бvдильник.

ІО.ОО С:,ужу

ім.

Радянському

Сою-

зу!

11.00

Н,45 Ранкова

12.1:; Зустрічі

пошта.

на

раДЯIltЬ8:IА

землі.

12.30 Сільська 13.30 Музичний 14.00 Сьогодні

17.00

збираемtК.

вас.

15.00 Концерт. 15.50 Мультфільм І ,собачка

.Як

мили

кішечка

пlдлогу-.

16.00 Клуб мандрівникІв. 17.00 Більше вимогливості А . відповІдальності. Із циклу «Вирі шується

НІ!,

міськвиконкому

місцl-.

З

досвіду роботи партійних. радянських організаціІ' )'КIIIt раіни :; "истами. пропозиціЯМи

Г. ВаСИJlЬЄIІ. ВідбірковиJl матч че!olnlО. нату €вропи 3 футболу, ЗБІрна Поnьшl зБІрна

18.45 19.00

Співає

СРСР.

У

KepeplIl

_

екой

Ааи

райОнного Советов

области. Газета

выода..

21.00 Час. 21.35 КОНІІерт стичної

Героя

CouJи\·

ПрацІ,

Jlllуреата

пре!ollТ,

артиста

Q390J.IIO·

СРСР

Е.

Гі·

Jle.'1hca.

22.30 Футбольннй оr.lЯА. 23;00 НОІІННИ. ПРОГРАМА . VКРАJИСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 Лl<туальна камера., rO.45 МУз. ФІл... «смга.. ІІ\Ю вlЙСЬКОllиА Ol>kectp-. 11.35 док. фіnьм «На С7уnlв" вище

•.

майст"ІІЮ X}'.I(OJll1ll!ItIl, Заслуженнй ХУ.І(ОЖJIИІ< УРСР'

12.05 V

и8родиыx

депутато.

(На умраинском нзые) •• P~дaKTOp Е. ФЕДЯІ'І. ВЬІходит С 17 апреля 1937

вторник. среда,

Веnо­

Миру.

• НОВАЯ ЖИЗНЬ- оргав БрОВ8І'СКОro roPOJlCКoro комитета КОМ муиистнчесКОА "",ртии УкраинЬІ, горо". екого и

Ге ...

роА Соціалlстичво'! Праці В. А. ЗгурськиА. 18.00 МІжнародна oaHOl>aMa.

го

кіоск.

зал

riї Украіни. оершиJl се"ре­ тар Во.1инськоrо обкому Комоартlї України J1. І.

ЛенІнськ01

година.

Концертний

DJiтница,

I(И_

феrтива.'1Ь нІ «Пісня

года.

.•

кіноза.'1.

перепс'Чиm;у свої;;!

батькам.

ветеранами війни. 18.30 Муз. те.1Сфі.1ЬМ Актуа.1ьна

.Весел-

-

Б.

Харчук . • Па.1агна •.

Те.1евlзIЙна

Шко.,а

Те­ пла-

вання. Урок шостий. На добраніч, дІти!

20.40

21.00 Час. 21.35 Те.,.Фlльм

«'Сlльва-.

серія. Новини.

22.55

11 ЗДАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.20 ТелефІльм .Забутl речl-. 9.80 док. фІльми. 10.20 К()нцерт. 10.55 У світІ тварин. 11.5'5 В гостях у казки . • Фlніст -Ясний Сокі.,- •. ІЗ.З5 СтадІон' для 14.М Пісня-83.

15.00 Науково фl.,ьм.

15.20'

-

РОЗПОlllдають

Адреса

всІх.

де

Т;.lЬІіИ

~Іожна

дістати

ВОРОJl:е зустр:.1И й()го появу на дере­ В! на

j ;:{оро,сл!ї граІіИ, сусідніх деревах.

Три зу.

."Іні

А

на

лазив

що

гніздилися

ВаСИ.1ЬКО

четрертиЙ...

НИ3,1Ив:

ГО.10дні

ПіК.1уваТ!lСЯ

на

не

бере·

пов::ри'в

Спроба

рішуче

оголосив

дep€.Вo

по стов-

з.1:!З'ТИ на

ве.1ИКИЙ гн'з,да.

!'Іро

чорний

Васи.1ЬНО

граченят.

птах

впізнав

ра;:{ість

за

них переllюг.1а. Вию!Нув з баНІіИ' на­ збираних черв' ?"Ііів і став СПі"'('тері­ гап-! за галаС,'1иви~r С':\ІеЙством. Минав час. Набиралися си,щ ~o,гo пі.:lО~ЧН:. щоб зробити свій першиП в житті ПО~l:Т. Спт:;r;!j\"рати СИ.1V ІіРИЛ,

н.рИ!ш.

Заберу їх, в:н батькові.

-

ОЧЮІ:

С1ців СRраю

ча.1И. Іі.1и"а,lИ батьнїв. Х.10П.ець не да.1і спсж:йно С,'ryха'ти їх про­

3

ІН.

ГОВОРУШКО.

ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

нашІ

редакцЩ

корес·

255020.

Н.

поміж

Нк

Ва Ap~aидo r(MtecoeМ Без в;тчизни " Мов гн'ана в,ітром'

ніхто,

В

Сива хмара. .lистопцом об~крадена

15.5{) 2 16.4,;

Те,lеФі.1ЬМ

.Жан-Крlстоф-.

Любителям

хорово,о

спі­

г.у.

змаrання:

на

пам'яті

KJHne

s

баЙ1l.арках

Ю.

І

Рябчив ..

ської.

18.15 Честь 18.45 СьогоднІ

«ЗО~10!иl1:

18.~O ~1іжнаРОднj ЗМаrання зІ стриuків на батутІ пам'яті СРСр

Доброво.1ЬСЬХОГО. хвилин н·а розду­ В гостях у сім',! софІї

19.05 П 'ять

ва.

га».

ПОНЕдіЛОК, 23 TPABHJI І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА Новини,

14.30 14.50 Док.

ЦТ

фlJlЬ!olИ

Фі.1ьм-виста­

сиlтl.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1'0.00 Актуа.1ьна камера. 10.35 Доброго вам здоров'Я. 11.05 Естрадний концерт. . 11.20 Народна творчість. РІзьбяр

М.

Ляшенко.

екран.

серІя. Док. фІльм мl.,іці ••.

Д.1.

ФІзика.

«Орієн·

«ДвІ

ів.З5 Стадіон

путі8КН

дп"

JК:ix.

на

за.

Новиии. Срібний дзвІночок.' Те .• ефl.,ьм • Курземе-, Людина І море. Романси Ю. Мейтуса. 17'з{) РІшення ХХУІ з'їзду

Док. фі.,ьм «Подорож .1(0 Греції.. до 25-рlччя това­ риства сСРСР Грецl._.

17.20

Мамина

БРОВАРИ

КИJвськА.

школа.

КИJВСЬКОІ

І(П РС

-

в

дії.

Комуністи

80-х. У o,-,ртlІl"l/\ організа· цlї Я.1Тинського морського

.. порту.

ОБЛАСТІ •

154.

редактора 19-3·82; заступника редактора, вІддІлу партійного життя відповідального секретаря. відділу сільського госпо.аарства 19·3·18; кореспондента нісцевого радіомов.,еаИJi ,... 19·3·05; alддilliB пронисловоетl, дистіВ І JШ:CIIQt JQБОТIІ !!"! 1904-67. -- ~

вання.

20.45 21.35 22.3.';

Урок

61964.

ва ний аркуш. Броварська

сьомий.

Док. тео1ефl.1ЬМ. НОВИНИ.

11 ЗДГАЛЬНОСОЮЗНЛ ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КІОВ ТА ОБЛАСТЬ

13.50

Науково-пооулярниil парадокс:..

фІльм

с Ве.1ИКИЙ

14.10 В.

Шекспір.

.Ромео

«Собака

f

Бас­

керв.і •• ів>. І r 2 серії. 17.50 «Честь рІдного міста'. 18.20 «Вишневі усмішки'. Л'І~ передача.

Грані пізнання. Зустрfq • академіком' АН УРСР, Ге. роєм Соціа.1істичноі Праці

19.20

О.

С.

Давидовим.

19.50 Довідкова ·С.1ужба. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Міжнародна панорама. 21.35 Фі.1ЬМ «Гепард>, 22.50 Спогади про військовий оркестр.

Індекс

.СО"ОВ'Їииll

На добраНіч. діти! Знlмаеться кІно.

ратурн.

ТИр>.

16.00 16.10 ВОД», сМугалlм~. 16.30 1'5.35 Г. Успенський. По сторін­ 16,45 ках творІв. 17.15 країни

фільм

15.:Ю Те.lеФI,1ЬМ

.Допомогла

шкоnярlll.

вчн.

Актуа.,ьна камера. Правила без винятків. Знайомі обличчя. О. Кам. бурова. 20.35 Те.1Е"візіЙна Школа пла~

Джу.1ьетта».

сСI.1ьва_.

13.15

<ЗдрастуІІ,

19.00 19.,30 20.00

2З,{)':}

УКРАІНСЬКОГО

11.40 Шкі.,ьниі\ 10 к.,ас . 12.10 Те.1ефl.1ЬМ

ФЕДЯЯ.

€.

pOMaHC~.

'Іас).

у

ПРОГРАМА

ВОРОБЕЯ.

Темфl.1ЬМ

18.30 Муз.

.1lтня СпартакІада СРСР. Баскетбо.'.

Жінки. 23.30 СьогоднІ

13.30

тenесТУ.l(fЙ

вік».

18.00

сім'ї,

те.1Ю!»

По працІ. у світІ.'

(21.00 -

УІІ І народІв

22.50

Ротару.

20.0{) Вечірня казка. . 20.15 По Індії. Кlнонарне 20.45 НароднІ Ме.10дії. • 21.00 'Іас. 21.35 ФI.,ьм .КОIІ'ТРОJlЬва сму­

Редактор

19.С() Му.1ьТфі.1ЬМ «ПО.1ювання>. r~.IO Це ви можете. 19.55 Ба.1ет д. ШостаковиЧil

r8.00 Лlу.1ьтфl.1ЬМИ.

Г.

М.

ке:. ТЗ.,.lJіАСЬКОГО палацу пІонерів І школярів. •

n

жити без

і не зітхнути без народу"

-

береги.

17.50 Концерт. ансамблю .Сили-

серія.

17.31() r"іжкаlРоди.1

мені

TaR

сніг-ами,

не

МИТі

Без Н'ар6ду тан мені, Мов З:l!ерзлій гіЛЦі Ирай дороги майорІть

тополя,

бджолі,

Чи З8жута січнем Річна

17.05 поnyля!) н н Й

ВУЛ. ТелеФоню

скр',зь,

цей пташиний де.1'1іатес. Пташен,ята не відразу визна.1И свого рят:внн.'Ка.

в:н. Сто:\швся чи була я:кась !нш;з, пгичина Василь,ко не знаходив ЦН;,IУ ПСJI,снення. А пташенята кри­

ми.

камера.

лtвистава.

20.30

батько.

у НЬOJІУ батм:а пташенят. Серце ра­ д:сно забил()ся в ГРУДЯХ. І хоч було тр:шки СУ:lШО. що не з '\10 же б:.lьше

.lьnтчика-космонавта

ка».

19.00 19.30

гЮзцІ.

..,

порадив

ТРУ;!ИВ'СЯ З ус:х сил, щоб нагоДу.ва­ ти пташенят. та через три дн! знин :

ВСС"о1ун.ання

reJle ..

піонерської лІс", скдикзє друзів»,

І .lюБО8. І шана. Зу~тріч майстрlв мистецтв УРСР 3

.. 19-4-47;

суббот-.

.Друж-

ба», Спінає народна артист~ ка СРСР Зара До.1уханова. Респуб.lіканськиЙ

КиУ.·

не­

;:{аЮЧіі

понде"ти.

І(атруснн

говка

Здоров·я.

Крижевськиll.

I~.]5

rО,.,ОDЗ

настаз

не

васи.1ыf(,'

-

К.льна раз!в на день Васи.лько го. ДУВ81З своїх п'допічних. Вони вияви· .1ИСЯ ненажер.1ИВЮIИ. ГО.10ВНИМ ".,()о потом Д.1Я Х.10пчи"а ста,lИ черв'яки. Він копав їх на ГОРО;:(і, б:.'І<І фер'l!И, Еишуr;ував під "а~1'ННЯМ ! дошна~.!и

в'трам

нарешlТ:

їх,

:'І!а.1!,

ГО.:J.,уй Щ1ЮЮ там. А раптом грак

-

~Te·

заГС'р.lаНИ.1И

дуже

свої:.І

на

Та.lантн твої, Україно. с.,зва СО.lдатська.

16.15

ського

Концерт

Г.

12.45 13.45 14.25

тар Херсонського оо кому Компартії Украіни А. М. Гіренко. член ЦК Компар­

ПалажченкО.

ЦТ

І ось

гн:здах

нього.

}Taтip-гpa.~.,\Xy. Х.1Г:ПЧИК не в:Д,разу ПОJ!:ТИВ 11 зниннення. Ба,тько·грак

фізкультури

В. ІВКОВ, майстер спорту СРСР.

редачі

в

дістаТИСJl

повернеться?

РО! ;:{ове;:{еться йому зам.!нити бать­ і:'в, узяти на себе турботу про жит­ тя граче'нят. lliopcTClf(a рука вбила

М!СЬКСПОРТКОМі-.

тету.

кам.

-

Ще

город

без

неп:;:{владні

жо,вторстнни,

спахаю і

кубками

в:д-

ПОГРЕБОВСЬRПП, голова ради WJYsеІФ.

дні.

КО.1И

теГП.1ЯЧ:

гра-

Bl:rrYK:B. А.

из

дружно,

Побачнв­

сина

перехі.:lНИМИ

Там.

,.ури в селах Л:ТІіИ, Се· ~И\ПО.1КИ вже створені

будували

l\Іина,lИ .час,

і

старти тисячі броварчан, дав великий заряд бадьорості всім його учасни-

КУЛЬ-

виб:гав

граки

чорні

на

За.1ИШ

-

гюзда.

МQтами

бов'ю до ~iJHOro К1'аю, Вітчизни. Про все це св:дчать записи в кн.и'з!

будинках

ЩОД·ня

Я'R

ШТ{Q,lярів призозї УІіг

Серед

оС'танн:м часом музейній спраВі в районі надається б:.1ЬШorо значення. при

ВаСИ,lьке

Г,lЯНУТИ.

некваlП.1иві

намагання

дивились

спостеріга:ючи :JеГRоатлетична естафета. Не ;:{умав Василько, яка проводилася в День за пташиною метушнею, що незаба­

не:vтало

критт:в. хвиаюючих ;ryшу, наПОЕ;НЯЮЧИХ

сі.1ьсьКі

заводу

значення.

себе

СЬКОЇ школи NQ 8 змага-

JIИСЯ ни.

КРУЖ.1ЯЛИ

В TY~H:

басейн! мі-

npa-

на повну си.1У

~Іають

заводу.

ПJIавальному

~fузей

тий .1ише в суботу, H€ДOстатньо прово;:rиться :>.!а-

сових

мехаЦj.чного

;r:н'ї,

спорт-

тта·

!

В";:rв:::rуЕ3Ч'В

І як!

не

Я'h

шсє не

ДЛЯ

виступили

смени ДОriу і ремонтно-

з

питання

А;:{же

пішно

тирі деревооб-

ПризовІ місця в естафет! розпo;:r:ілилися таІі: перше місце завоюва)Jа команда заводу порошнової мета.1ургії, друге -

:l\riCTa таІі і с'.l. А Ті, що CTaBOR. С,lід. нарешг:, вибу.1И. ГОЕСРЯТЬ: «А ~ІИ не

леЦЬКО~IУ

маРНі

JЗ<ЄРХ:ВJШ берези, де було гн.jЗДО, бать­ ко принІс драбину. Переборюючи страх висоти. ВаСИЛЬRО вибраВСIІ вгору. у гні;ці було троє пташенят. Гоа{)д,н:. посин:.l:, вони переЛЯікано

найваж­

та заруб'жних країн. :І!аш~. Створюються вони За цей період нали- на Гого.1іВСЬК:Й СТР:Чl\О-

сано

Семниога,

муз€t.

но було приурочене ДО ТребухівсЬR:Й, Погр-еб:.в­ ll1-Ї річниці з дня на- СІ:>К:Й, Н>расилlвеькїй, На­ родження

М.

ГоголевІ

Погребах

Є

музикою,

співом.

Друк

Муз.

фі.1ЬМ.

високий. Обсяr І АР""'" примІрників Зам. 1981.

1 "раж 12.560 друкарня

Київського

обласного

управління у справах видавництв. по"іграфll І книжкова! тороів.,I. Адреса друкарНі: 255020, м. Бровари Київськоl областІ, вул. Кнївcuа, ~ Те.пефОIl 19-4-37. _.

#79 1983  
#79 1983  
Advertisement