Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН,· ЄДНАRТ!СЯ! · -------.._------~

ОР ГАН БР О В АР С Ь КО· ГО МІС Ь'КО ГО КОМ І ТЕТ у КОМ У Н ІСТИ Ч НО Т ПАРТ І Т У К.Р А f НИ, М І С Ь К О І І Р А я· ОН Н О І Р А Д Н АР Од Н И Х д Е П У Т А Т І В К И І В С Ь К О І О Б Л А С Т І '

Газета виходить а

квітва

17

1937

року+ ~

79 (6327)

Вівторок, 18 травня 1982 року •

Ціна

коn .

2

І

~6WАіііhіііІІІОШІШІІІІПІОІІПШІІІІІІІШІІІІІІІІИІІІИІМНІІІІJІІіііііііііЬШПІІІШІІІЮІМІІІВVj~

ПОР А

І

великого молока Великі завдання на одииа,адяту п'ятирічку поетаІаив nеред сільськими трудівниками XXVI з'їзд КПРС. Одним

із

них е підвищення.

продуктивності

абільшення виробництва молока та м'яса. Виходячи

з

цього, тваринники

..

=

-~---

.

.

у А А р н А

.-

.

.

НА. ЧЕСТЬ.

в А І т А

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

.....

1 Промисловість міста і ра. І:·~ 4 м!<ЯЦІ ц. •· -

· . я СРСР- нувза~:~~п;:=g~~в з.:;:: 60• РІ·чч·

-

і збиральних

комбайнів

Е З стор.

·

· . · · ;ji До анrло-аргеитlнськоrо IR-'IIIIIIIIJIII~UIIID.umuпнпmmi_.ММUDJ конфлікту - 4 стор. ..r

.

худоби,

.

господарств

нашого

11

району ВЗЯЛИ ПідВИЩеНі СОЦfаJJісТИЧНі зобов ' язання на нинішній рік. Зокрема вони дали слово ІІадоїти від кожної корови по 2950 кілотрамів молбка, реалізува­ ти

його

ферм

дерЖаві

75,5

тис1чі

тони.

Тепер

докладають чимало зусиль для

нання

Все більше ОВDо чІв

трудівники

У цьому неабияка

ні всі господарства району одержують щодня все більше продукції, використовуючи зелені корми. Приклад показують nлоскІвськІ тваринники, які вже

:sacлyra

ницької, ЛідіІ Марченко, Н ад і і Товстенко,

ву за добу по 15,4 кілограма молока, що на 4,8 кiлo­ більше nроти вІд.повІдного періоду . мину~ого року. Нещодавно тут· почали випасати худобу на окультуреному пасовищі, а також згодовувати ііІ зе­ лену масу озимих ку.ІІьтур. Крім тоrо, до ріщіону до­ дають сіль, грубі корми. Надої nомітно зросли. В своЄчасно

nо;~~.бали , цро

п~реведення

на .rіітньо-табірне .утримаинв; · Добре

якіfХ

ви бачите на знім•

кожну коро­

ку

nід

час доrля­

АУ за огірками.

rpal'tfa

господарстві

комсомо­

лок Катерини Бра­

давно вийшли на рівень · літніх надоїв. Добре йдуть справи і на · молочнотоварній фермі радгоспу сТреб~­

доби

у

мере­

жу 3 КалинівС!>І<"_ го радгоспу-комбІ­ нату сТепличниІ! •·

. .

Незабаром літо, ІІаіІкраща пора для одержаннІ високих надоїв, пора ве.11икого мо.11ока. Та вже й . ни­

на

надходить

торговельну

успішного вико-

в3втих соціалістичнИх ·зобов'язань..

хівський», де надоюють· у середньому

-

Фота М.

· Семинога.

11

ху­

Ііо,ІІагодж<!-

. но

табір для корів, СТІІО~о ІІалеЖні · умови . для високопродуктиІіІіої праЦІ тваріІниикfв,.. ІКІ зобов'яза­

ПсІ м кінцst травнst дoae'c'tit

с_~рІАJІЬЬJІ.обові на.JІ.оі

молока на корову до 115~Drrt~ · . ·. у нинішньому poiti значно краще стала розвиваrиrіІ галузь тваринництва В 1Jaдrocni -tMeHi Щорса. lй nри­ ДіЛЯЮТЬ постійну увагу партіАІІа О.1!Г~!fі~аці:я, керівники

та . fПеціалісти

rосподаре.тва.

. ·наЛагоджено · · чіткий

контроль за роботою молочнотоварної ферми. Резуль­ тати відрадні. В · ці д.ні тут одержуюТь від кожної корови по 12,1 кілограма . молока, що на 3,3 кілогра­ ма більше, ніж на цю дату торік. А передові оnера­ тори машинного доїння А. М. Остаnчук, О. А. · Са•

лаА та інші надоюють Ііого від кожної корови більш ІК по пуду. Колектив ферм!f sайияв nерше місце в ра/Іонному соціалістичному змаганні за пІдсумкамч мину.~ого

кварталу.

Прете це не заспоко~ тіаринників.

Вони nрагнуть

одержувати ще вищі надої s тим, щоб на nочатку на­ ступного місяuя надоювати від кожної короіи за доб) щонаІ!менше по 13 кілограмів молока. Для цього ство­ рено добрі умови. Худобу nереведено на ~еленІ кор­ ми .

~ ---.--~~п - ~ -в··у· ~ ІіаЗІіана:

.

Нращих

як і

корисrу·

ються: · авторИтетом

носеіІьц1в,

у

називають св J ­

тати .до .сІльс.ьк-ого орг ану .

Радянської влади

vчасни- ­

ки зборІв трудОВИХ КОЛе];{· Жердови .

Сеuед

В. - В . Сітарський , П . П. ХИ'І'РНй, · В . Н. Налю н, оПератор машинного доїн­

посівах

оsнмих

культур.

Нині тваринники одер~ують у середньому за добу на 3,5-2,5 кі.~оrрама молока більше nроти відnовідноrо nеріоду минулого року. Майже всі господарства раІіоІІу nовністю sабезпече­ нІ зеленими кормами дл1 тварин. Скріsь е чудові посіви озимих культур на sелениА· корм, на кожному rек1;арі яких можна sібрати більш як no 200 цент­ нерів зеленої маси. Треба тільки сnовна використати цю можливість. Для цьоrо необхідно · зробити роsра­ хунки по згодовуванню тварннаІ'оf зеленої щоб кожні/І з них щодня nриnадало її по

маси

50- 60

так, кІ­

лограмів. Вся зелена маса повинна бути оброблена мінерал ьним и добавками, lЦО сnриятиме кращому nо­ іданню її, а також sаnобІгатиме sахворювани10 ху· доби. Уже зараз слід nеревести всю худобу на літнІоо­ табірне утримання. Проте в окремих госnодарства."; ше не підготовлені табори. Так, наnриклад, · у радrос· ni імені Докучаєва не вивеsеио rній із sаrонів. У рад­ госпі імені Мічуріна не встановлено Аоільноі установ­ ки в таборі, а також холодильноі камери для охолоІІ.­ ження молока. У радгосnі «Гоголівський• табори nо­ ча.~ и

ремонтувати лише

з

настанням

теnлих

диів.

Керівники і С!'JеціалІсти всіх госnодарств зобов'яза­ ні якнайшвидше організувати 11еІ'оfонт таборів з тим. щоб найближчим часом nеревести хуАобу иа літньо­ табірне утримання. Чималу доnомогу . в _цьему ім _ nо­ винна подати сnецслужба · раІ!сільrосnтехиІки, Яку очол~ І. І. БілановськиА.

,

Треба в

кожному р_дІ(госnІ розробити c:xel'tfи 5еле­

ного конвейєра, визначити, коли · І npoт,.гol'tf якоrо часу згодовувати тваринам зелену масу тІєі чи Іншоі

культури. Тільки тоді fІJОЖна буАе сподІвати.ся на )'СПіх. Одноч асно потрібно розnочати ремонт - І деsинфе"­ ~о~ІЮ тваринницьких примІщень, nідготовку іх до на.,-уnиої зимівлі. .

ЛІто ·

tJIQ;IJia~

-

пора веJІИКого мояека. ВикорІІеfаІмо

П

н т

пу-комб інату <<Налитянс ь'Кий » Імені 50-річчя Союзу РСР. · При плані 4403 тонни було реалізо­ вано держа ві 4426 тонн

соке довІр ' я, затори: М. І .

r. ' n.

ня М.

І.

-

ЖердІвськоУ

школи

механ і ­ · Горєлко ,

Нос.як.

Шусть ,

переможцями

од-

їмИ . кандИдатами в депv·

тнвІв

Вийшли

виробничникl.з ,

·

чали

на

ро

Значно nеревиконаа план · чотирьох місяців з основних економічних nо­ казників колек тив радгос-

'

тих . · кому виявлено це в и­

худобу

у д а : р :н и_ ·.,.:.

ф

. ВОДі Й

вчит елька

восьмирІчноУ

є. м·. Голомоз еІ-'­

ко.

Успішно

завер шують

зимі влю худоби і п е-рево· дять її на та бірне утри­ манн я

тваринн ики

госпу

«ЛіJків ськ ий ~ .

Найкраще

ся у цей

рад­

потрудила-

відп о відальний

період бри гада

очолює Ніна

NQ 1,

Іванівна Ів­

ченко .

Соціалістичне

зо­ бов ' язання чотирьох міся­

ці в по ництву

валовому вироб· молока бригада

виконала

на

У спі шному

нанню

всіх

казників

nро­

105,8

ц ен та .

планових

сприяла

продуктивнІсть

худоби.

Так. nри зобо в ' яза ннІ

бриrаднр

ро ви

того

·

грунту

закр..r-

тут

Г.

шеtmІ

сумлtиноrо активіста

nрац\ІІ· у

внр\ ­

громадських спр::~r.

Протягом

к1л~кох

склІJ­

к_аиь була Г. М. lгнат'ЬЄ· ва члеаом Ради, і . завжди

!!ИбОрцl будИ іУ

За)ІОІЮЛЄНі

д!ильністю

на

депутата, . адже

маrа:11ася .

ароnо:sиЦіУ

nосту

вона

виконати

·

ні·

всі

одиосе.іІьцІв.

юлограму

його

одержала

Передові позиціі' в со· ціалістичному

змаганн і

бригада .М 1 . утримує і в цей nерехідний nеріод .

калова . А. Д. Верп ека та ін шІ . С ередньодобов і при­ рости тварин у їх групах становлять вІдпо відно

663

та

грами.

622

В. ТИЩЕНКО ,

Л. НАГОРНА,

аооrе~ік·селекцІовер.

ПУАОВІ НААОТ Усnішно

радгоспі

трудиться

Імені

в

Щорса

майстром м ашинноl'О

старший

економІст.

до·

Він

добре

овол од і в

справою роздоювання корів,

старанно

доглядає _

надалІ житиме

Ін ·

тересами. громади.

В. ВІТРОВА, J'OJ!Oвa викоіuсому сіпь~

вююнає

по

взяті

зо­

бов'язання. Він першим у госnодар ствІ

довІв

року

1600

надоїла

надої

йоrе

кілогра м ів .

З кожним дн ем

чатку року одержав його

по

2170

кІлограмІв .

Не nозичати . наnолегли­

їх, долає внссжl рубежі вості в роботІ, майстерно· rto надоях молока. Торік . стІ в оволодІннІ своєю

ще як по

в:певиеність, шо

п!шно

чатку

щується

nІдвн·

продук ти вність

молочного стада в радгос­

nІ . Зараз тв аринн ики що·

no 12

дня од ержують

кІ-

їння корів Анатолій Ми- молока до 17 кІлогр-амІв лограм І в мол ока від коро­ колвйович Остапчук. на корову за день, а з по- ви, або на 3,3 кіл ограма

наприклад, - одержав бІль-

v

радИ.

З!кріrілених

на фуражну корову н Ір:е вагомІших резуль­ подруга no роботі Євге- татІв добиваються У ці· н !я Григорівна Нарацюба. днІ оператори Г. О . Вет·

по

ні-вку кандидатом депу. тати сільради, люди в и­

~она І

· корів Омеля. При планІ 60<> грамІв тут одержують що­ одержала по 1414 кіло· доби 613- грамовІ приро­ грамrв молока . По 1301 стИ живої ваги тварин. 28

890

ВисуваЮчи Галину Миро­ слоsили

ня Раїса Володимирівна цював. колектив цеху від· Наліс . яка від кожної з годІвлІ , який очолює В. !;

М.

знають' Галину · Мирон•.е­ нина,

одержали

. . ·Значно ~б 1льшився ви­ хrд поголів .1!• зросли при­

можцем змаг_ ан ня ,вийшла І рости живоr ваги тварин. оператор машинного доїн· Особливо добре папра­

кІлограмів в ід кожної кn­

Іrна'І'Ьєва. Не вперше в и­ явлJІЮть Уй таке високе nовір'я односельцІ. Вони ях

довому суnерництві пере·

свини ни .

радгоспу

сЖердІвськнй•

ну

по·

ви сока

кілограмів молока .

у індивідуальному тру·

вико­

Наидидатом у народні обранцІ · зноsу названа 1 бригади

яку

920

прирости

.

'

·нандІ.Jдатом . активіс тів ,

ВисокІ

Тваринницn.о..._ ·: . ._.. . -

;.(

Помітно зростають надоі молока иа фермах радгос­ nів «Русанівський», «Красилівський», сЗаворнцькиА• та. інших. У цих господарепах ще в кінці квІтнst по· випасати

~\

.

.

8Н~~.МО _ ДО ВИБОРІВ

справою

і

Олександр І

4000 ·кілограмІ в Олександрівні

Борисен -

в!Д кожної \ корови. В ни- ко . Це їй забезпечує від­ нішньому роЩ бореться раднІ результати . Вона за те, щоб від кожноУ другою в радгосnІ досяг· тварини ззrіисати на свІй рахунок

no 4500.

ВсІ

ла пудових

надоїв ,

а

те­

na- nep щодІіЯ одержує по 16,5 кілограма мо.1ока ·J!A ~1 корови. З no-

ні свідчать про те , що до'JІРИИав Аа-ИОГО СJІова, у~

б і льше . ніж тор і к .

В се­

редньому

кожну

кор о-

1260

кіло­

на

ву надоєно по гр амів

.

В останнІ

дні

<< крива •

ііадоїв круто пішла вгору, ос кІльки

в

рацІонІ

корів

з'явилас я

зел ена

маса

кормових

культур.

Неза-

баром худоба буде nере­ ведена в літні табори, якt розміщені в полі .

А. ФЕДОРОВИ't.


нов~

жнttJІ

ПЕРЕМОГА, ЗАВОЙОВАНА У ПРАЦІ ,слово ПРАВОФЛАНГОВИМ ЗМАГАННй

Бригада у нас -

ІІексна,

об ' єднує

КОМП· повинні здати й~го 11 ро- четsертому кварталі. І

у }!іЙНИ. Склад

зу·

стабІльний,

КОЛ~КТИІ)'

5ітник1Е різних спеціальн()стей. Серед них є му-

силля усіх робІтників опрюювані на дотриман-

вень дисциnліни ; Щоб не гаяти

nяри,

тесл.1-

ня

усі

rив,-:це багаторічна р<;>бо-

до

ra

у ПМИ-8 тресту <<Бр~Jв~рис!Льбуд~ - Адже своУ •автографи~ ми залиши ли на багатьох oб'Єk'rdx міст~ і pattoнy. Особлю:1о пам'ятні будинок по ву-

ступаємо до даху , до настилання пІдлоги. У еередньому норми виробtт ку вИконуємо на 115-t20 цроцеf!тів. . Важко визначити скла-

лиці

дов!

штукатури,

встановлених -строків.

480

ИЬОІ'о року,

високий і рІ- ше місце

хвилин

часу,

віддавати

у

а так.ож ~р­

суnер'іr!ЩТ~І

·

бригад тресту. Зараз багато говорять ІІJро бригадний nідряд. УсІ зІJають, що за цим

рІ, бетонувальники, · · мо~- А зроблено вже чималJ. роботі, з вечора плануємо r.іжники та іншІ. А гj- Особливо за зиму. Uеглf· обсяги робіт на н~_стуn­ методо~ 'колектив звІJ· ІІовне, що об'єднує коЛе:<- ної кладки залишилось ний день. ИолИ на об'єктІ дить об'єкт з нульового

Польовій

у

Брова-

кубо~Іетрів.

20

успіху,

адже

Прн-

звикли

рах, 12-квартирний у Калинівці, дитячий садок радrоспу-комбінату ~Tenлвчний ». І хоча середнІй вік nрацюючих у бригалІ 32 роки, трудовий стаж кожного з них переЙШО'8 десятирічний рубІж. Саме тому, очолюючи бригаду лише рік, Г')· ловну ставку роблю на

працювати саме так. Перш за все, кожен член бригади має високу ква· ліфlкацІю. Більшість набула опецІальності професlйно-технічних училищах: М, В . Носков, М. І. ПустовІт, Л. М. Скороход, М. С . Павлюк . Майстерно nрацЮють А. А. Са11ельєв , В. Г. Недаш-

ність

О. Ф . ПетрІв, М. м . Не-

досвід людей ,

їх

завжди

·

.v

гот~в- к!вська, Т. С . Рогозовець,

прийти

Ііа

працювало більше люде<і, цикrоr й до здач! його організовували двозмінну замовни11ам. І мц . почцна­ роботу . _ _ 'ли Будинок побуту. Бу~с­ Проент новобудови мо Й штукатурИ'!'И ПDИМІ· ск л адний. За тиловим зво­ ЩёНН!І. Але власйЯ•МИ CR· дити об'єкти легше. Тому лами не 'Встигнемо, !о­ в·есь час доводиться щось му що колектив наш ма­ удосконалювати, раціона­ лочисельний. . Потрібна лізувати, щоб прискорн.. nідтримна кадрами спе­ ти роботи й не зни·зwrп ціалістів , щоб збІльшити якість . СкажІмо, дещо бригаду хоча б до 20-25 змінили пІд час ветанов­ чоловІк. А взагалІ робіт­ лення сх!дцевих маuшІв, ники підтримують цей J'!fе­ l проектувальники лого­ тод. розуміють, що вnро­ дилися з нашим р!цrен­ вадження його сnрияє не нЯм. Завдяки цам чИнни­ лише прискоренню будІв­ кам бригада й домага­ ющтва, а й ntдвищен.н10 ється високо! продуктив­ якостІ виконуваних робІт. ностІ. Як нагорода за це А наш Д€В~ пуснові .....:. присудження нам пер­ здаватк у строк. шого місця у соцІалІсти'!·

~дОІЮмогу один одному. дашківськи·й, І. К Лифс.- ному змаганні будІвель. Зара~ ми вводимо Бу- ренко - ветеран праці них бригад району за дИиок nобуту у БровараJС, І ВеликоУ ВітчизнянQІ перший :нвартал иин!Ш-

Безсмертною мавою вкрили еебе в роки ВеJІвке! Вітчизниної війни бІйці військ НКВС. І иІІНішис

. поколtвви

І

На цьому Знімку ви бачите, ик вчорашиt · JЮfJІ1'­

ивкк, службовцІ, вступаючи в ряди радлнської міJІіцІІ, дають мятву пильно

,ц;Іиеькііх закои1в.

стояти

на

сторожІ

ра~

-

З текстом прнслrи в руках

м~10Ііер міськоrо відділу ввуrрішиІх справ етар.

О. СКОРОХОД,

IJ.Ptn'a•иp

стражів правопорядку з честю несе •ван­

нА: радинеького м1Щіонера, захищаючи права Інтереси громадJІИ Країни Рад.

.Ва

RОМШJеRевоІ

Bhn'Of

Семенович Гасюк .

!Ріn'ад~ П~К-8.

фf.)IJ()

м.

АО. ІОІІІІЕІО-3 ІИСОКИМІ ПОКАЗНІКАМИ

HAW НОМЕНtАР

t

8

" ;,у ·

nочатку

Т

нинішнього

промисловими підпри­

potty

ємствами пущено

БроіІарщини ви­ різноманітної

дукціі н~ к&рбованців, тисяч

що на

встановлено­

го завдання. Лише за \(Ві­

мільйон карбо­

ванців .

Особливо добре · попрацю· ваЛи заводи порошкової металургії імені 60-річчя Радянської України, торго­ вельного машинобудування

імені

XXVI з'їзду

КПРС,

Гоголівська стрічкаткацька фабрика та інші. Тільки одне nідприємст­ во

-

У процентах)

-

молоkОза!ІОд

не

справилось з nланом - з ви­ пуску валової продукціі. Однак у порівнянні з від­

nовіднИм періодом минуло­ го рокr продукціі випtіце­

101,0 101,5 104,5 107,7 103,2 102,5 102,1

100,6 105,2 103,2 103,7 107,5 106,1 . 100,4

Друкарня

103,9 102,4

103,1 102,0

Завод алюмІнІєвих будконструкцій Шиноремонтний завод

104.4 100,4

!02,1 100,2

103,2

104.6 105,6

Побуткомбl.нат

104,6 101,1 116,7

100,3

Зав6д нестандартного комунального обладнання

100,5

101,7

103,8 95,7 113,1

104,3 101,9 103,0

103,1

102,8

Завод порошковоУ металурrіУ Світлотехнічний завод

Завод пластмас

Деревообробний комбінат Заводобуд-lвний комбІнат ДосліднЬ'"Е!ксnериментальниА Ремонтно-механічний завод Ф абрик а верхнього дитячого трикотажу

Виробниче деревообробне об'єдн ан ня

Дослідно-е ксnеримента~ ь ни й завод буднонстру~ц!й Хлібозавод

ЗавQІД

торговельногq

машинобудування

но ~ бі.'!Ьше на 781 ти­ сяч карбованЦів.

Гоголівська

з

тим декілька

колективів не досягли\ ми­ нулорічних показниkів. Се­ ред них взвк; дослід.;.

но-експериментальний за­ воД, хлібозавод, раіkпоЖив­ спілка,

дослідно-експери­

меит!льниІі

Завоj метало­

конструкцій . Деякі прорахунки щено

при

випуску

вn вИдів nроnукціі. Якщо понад план випущеІtо чи­ м:аJіЬ Залізнщ·о порошку, металокерамічних виробів, світильинків й іншої про­ дУІщіі, то таких іі видів, як

п9ліетиленова

фабрика

зварні

плівка,

102,5

101;3

з авод

110,3

110,1

Haлиtяitcj>IrnЙ комбікормов!Р!

БУДОВИ

ження

рІЗНО! КОН· - кана л і в,

відстійників,

рів

-

сПоруд-

nромислових

ЄМНОСТей фіr.ураЦlї

резервуа ­

заб езпечує уні­

версальна

І

102,7 113,3

ЗавоД металоконатрукцІй ПромИсловість РСС Разом по місту і району:

101,0

114,6 103,~

103,9

установка ,

Л юдИнА : _;_ -- госпоДар своєі долі.

(ремонтно-механічний завод), ізол (шиноремонтний завод), меблі (виробниче деревообробне об'єднання), швеиНІ вироби (побуткомбінат), недодано до завда_ння.

ні, профспілкові та комсо­ мольські організаціі покли­ кані націлювати трудові І\олективи ІІа те, щоб не знижувати темnів нарощування виробництва, досягнутих на передтравневій

Минула середина друго- вахті .

Треба

го кварталу. І перед про- nоказниками nідприємствами річний

з

високими

зустріти 60-

ІЬвілей

утворённЯ

створена в Доuецькому rнституті ~ Промбуд­ НДІrrроект>>. Самохідний агр егіl т оснащений м еталевими щитами, янІ викону­

ють

роль

оnалубки

і

вібраторІв, що ущіль­ нюють бетон у міру

надхадженна бунк е р а .

боЧу зм іну

За

його

з

одну ро­

дистанцій·

но

керована

машина

сnоруджує ретонну сті­

ну

nлori(eio

60 - 70

квадратних l.Jётрів. Це

майЖе _вДвЬ є. nереви­ щує звичайнІ темnв будівництва таких об ' · єкті в .

холодцл~пик

БЕЗ СНІtОВОІ

«ІіІУБИ•

ВИnуск

удосконаJІе·

8

Це nравильн.нй вираз. Але · В житті інколи трцлляються прЩ(рl вн­

rромадянсьну

Жит:rя. Ось приклад. Сестрисблцзнята, назвемо їх Галиною . J.. Валенти.ною,

активнІсть

тягнулися до св!тJіа, До знань. Приї-­

хали здалеку в Бровари. Стали вчи­

тися в Ниїв ському полІтехнІчному ін­ ституті на вечірньому відділенні. Вже були на другому курсі. Та рап­ том все обірвалося . Ки.нули інсти­ тут, порвали зв ' яз:ки з комсомол ом . Чому? ВиявилосЯ , що буліІ: на квар·

тирі,

де жила сім 'я баnтистів ,

трапили nІд

1

відношенні до релігіІ та закликала

наще сусnільство

по­

чека·

трудових . колективах

завдань комунІстичного будівництва? ЗрозуМіло, нІ. Тому XXVI з'їзд КПРС 1 звернув увагу ноа поліnшення Ідейно-виховної роботи, формування у радЯнських ,тrіодей науково- мате­

виток

атеїзм

розкрІnачення ,

несе

відводить

Ух

що

хоЛодильнИх длЯ

Для

торгівлІ -~. грЬмадсьіюrо

харt{уваннл ос_во1в Му­

nо­

качtвськи!і з аІіЬд ГОВеЛЬНО.ГQ

ТQр­

устаткува_н­

ня в Зa~:taprtaттt. АГре­ гати комплек:rуЮть,ся пультами розмЬрЬжу­ вання,

що

виключа є

ручну nрацю в догляді за

приладами.

ших

успіхів

холодильної

установки

виnарник

покривається

який треІjа усувати, порушень

цієm

дить с я

льодом,

с воєчасно

щоб уюІк__.;ути температур­

ного режиму

3

в

камері.

метою

дово­

· агре1 насухо ви-

з упиняти

гат, миfИ

1

к оли деяк і молоді

Ух

трудову

і

громадську

світлt

атеїстичного

XXVI

вимог

з'їз­

у

цій

в ажл и.вій

nартІй-

ній сп.равl . Б, РИСОВ, керІвник секції наукового атеїзму міського товариства _ «Знання~.

пЛуатаЦІї

.

громадянина

вдосконале ння

Як відомо, ІJРП екс­

пІдnриємств

ри с

ду ИПРС необхідно роз' яснювати рlшен.ня з'їзду в проц е сі атеїстичної роботи, використов увати матерІали партійного фо руму для критики релІ­ гії , в.ключати атеїстич ні питання у всІ наnрями соціал ьн о-кул ьтурної ra ідеоло!'Ічної діяльності. Тільки при такій умов і мож на досягти ще бі л::.­

духовне

ка­

зниж;, є

вихован:ня у

а , навпаки, роз'ЯснюЮчи масам, згу_!)­ то!Іує вІруючИ~ І Ііёвlj>уючих для сnІльної боротьб}І :За nобуДову нового сусnільства . П!І.ртіЯ Завжди засуджу­ вала всІіІЯRІ викривленнЯ політики у

нИх

мораль·

активн і сть.

милкових уявлеІІ'Ь та ілюзій. Керуючись ленінськ!іМИ заnовіта­ ми, «<>муністичца napT\1! в своїй nрактичНій ділльІJостl · _ не ставить атеІстцчну rtporiaraн.дy як самоЦіль,

мер

здор о ва

люди пІдІПадають п ід в·п л ив баnтисr· ських та інших р елігій ни х вірувань,

ате­

від

1

Але є у нас . як ми вже

говорил и, випадки.

яке невіддІль­

людям

кращих

труд!вн,ика.

не вІд соціалізму, _втілює його мо­ раль. Стверджуючи активну життє ву позицію,

церкви

атеїстичного

но-nсихологІчна атмосфера. Ue ян в дзеркалі відбиває фактор духовного зростання людей, утвердження l роз­

рІалІ-стИчного світоглЯду, який доп о· магає правильно розумІтИ об'єктивнІ закони суспІльного розвитку. вихованню ,

до

виховання комплексно, відносячи сЮ­

ти від них nовної вІддачі, розуміння

їстичному

nідх-одити

ди освіту , пропаганду, культурно-ос­ вітню роботу, соціалістичні т-радиції. обряди , церебудову nобуту на безре­ лігійних 'засадах тощо. XXVI з'їзд КПРС у своїх ріШен­ нях підкреслив, що в соціал!стичшtх

їх вnлив.

Чи може

БЕІДА АТЕІСТА

ВІІХОВУЮ'ІІt

падки, коли люди надівають на с.ебе невидимІ, але мtцн! і ваЖкІ кайдани релігійних Ілюзій І ламають собі

Важлива роль тут належить

кЬнс.трукціі (Б3БК) 1 авто- дu_nущені помилки. Партій­

метало- стоіть завдаІіня вйnравити СРСР.

новини ТЕХНІНИ -- - ---- - ·CROPOXirt, дJія - Швидкісне

стрічнаткацька

·

10Ь ,4

Літнlвtька фабрина художніх виробів ім . Т. Г . Шевченк!.

виробИ з nласт!Ііаси (завод мисловими пластмІtс),

допу­ крани важли­

еація

nр-одукцІІ!

Молокозавод Райс!льгосптехн!.kа

Разом

РеалІ­

ІІалова

3588

тень надплановИй рахунок

перевищуЄ

обuстова.пьвогd центру ·дер*статкс'І'ВІUІ.

про­

тисячі

93294

більше

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

ІQfQЬеаеВїІМв пІдприємствами За чO!JgtJІ tdcМd · ltti$ , ро~ (за даJUІміІ міського tифоJtіІіаЦt_ІїІО­

тирати в сю

внутрішню

пове рхню.

Тепер снігова

•шу­

ба >> не с трашна. Як тільки вона з'являє­ ться, холодильник, вІд­ ключившись

тич!;о , пристроєм

денсат нає

а втома­

с п еціальнИм

!

усуває

знову

кон­

почи­

nрат{ювати .

(РАТАУ).


НОВЕ

За висоuий урожай

рІ,.

25,1 мl· Це на 9 міль· нІж за none·

льйона гектарів nолів. йонlв гектарів більше, редній. У uілому по країні, за даними ЦСУ СРСР на І О травня, яр! розІІіі· щені на площі 65,6 мільйона гекта·

На nівДні Російської Федерац!У

Чита.Jfа ваmо1 rа3етВ 'І')'Рбув оіеть продукцП, яісу випускає мtсьnй хm.бозаво'д. Іх цІкавить тв­

інших культур, в реё:публІках Серед·

~ЬоІ АзІї 1 Казахстані .

кож і можпвІеІь розmвревия асортименту хлібо­

.:... бавовнику,

буліJЧІІВХ :виробІв пІдпрнвметва: вкий поки що ие

рису, кукурудзи на зерно. Фронт по· JІьових робіт перемістився на nІвніч і схід краІни. · (ТАРС).

вІдПов1да8 3р6стІі.Юч:им nоТребам броварчан. Blдn<~­ :вfcrir ва ЦІ запйтІUіJіJІ мв nопросиJІИ начальника за­

:водськоІ л~бораторlІ В. Ф. КОВАЛЕНКО. - Наш хлібозавод випу.::­ кае щодня два наймену­ вання хліба сукраЇНС!:>·

Бригадним

«Плосківський»

ведеться за

завані

ланки

за

цим

З rіJіlвкн. Воно моЖе довго пролежа­ ушкоджує

nр<;>гре·

сивним бригадним методом.

nраво·

дять весь цикл робіт на плантацІях кукурудзи, кормових буряків та.•ово·

чів на заплавних

землях

холодна

увагу

Трубежа.

весна

поrоднцми

муть

каже •'О·

-

також

участь

у

збиранні

вро·

висl~а­

rербщидами, щоб не допустити їх За-

ський>>. На

розсаду городини

середньо-

ливо

не

просто

виростити

техніна.

У соціалістичних зобо­ в'язаннях, прийнятих на районній нараді механІзІJ· тор:в та ін.женерно-техніч­ НІ!Х працівників, заnисн·

но: <<ремонт зернозбираль· них комбайнів завершити до 15 травню). ЯJ\ же

виконуються ul зобов'r.зання? 3 цією метою н,1 ша рейдова бригада лобу· вала в радгосnі імені Мі­ чуріна.

НезважаюЧи на те, що робочий день закінчував­ ся, біля своїх машин по· ралися ~ьмбайнерд кому1іісти Минола ІвановИч

Н

багато

її

rе'і­

зайня·:о

МеханІза-

Гаврнлович

уць

зусиль

докладають для

тогІJ,

якнайшвидше

посІя-

ти кунурудзу. Вони пра­ цюють по 14- 15 годин

догляд nосівів.

Н. КОЛЬЦОВА, П.

ТЕПЛЮК.

До ремqнту коr,іба~­ пр!ісТуПИЛИ

ЛИЦІе

ІІ

трав}!!,

дванадtіяt~..

ОсЬ І пqсrt!­

шаёмо. щоб не сталос~. Щ\ торІк, .колИ весь райQН дdrtdмaraв

нам

збирати

'

Пі>Иіфd, Що .ЩНША Д:>-

еві~ мину.т.щх

рон ів. став

наукою лИше

старший дисІІетчер.

органи ЦСУ,

значиться: з

fернових комбайнів полагІ'Іджено 6. ФюпИЧ'Ю

12

ж це тІ, що не брали участі у минулорічннх жниЕах <1бо 'знаходяться на гарантійному обслуго· вуванні. У нинІшньому році поки що не відре­ стві ремонтникам, мех<І­ нІзаторам, в один го. лос заявили робітники.­ Немає в нас і нІмнати для вІмочинку, взимку доводиться

працюват;J

просто неба, не з розумі," І і поряд•ки з виписування~! палива

та

кормів.

-:- ЧотИри сезони пра--

uюІо на Ц1>ОМУ

жо;:1ного

ком­

байна. У радгосп <<Літн!всhкий>> їхали, сподіваючись побачити іншу картину,

адже

господарство

rува.1о

про

ІІість

відзві­

повну

готов­

зернозбиральН'!Ї

зинів уночІ. Але це nитан- укладання хліба

не вилу•

винно

вивозитись

до

мага-

ня й Зараз не вирішено. Та- чив його. У

результаті в

му хліб Н1Ігро\Іаджується в

торговельну

мережу

скорочувати виробництво, або складати продукцію

Виходить, технології

експедИІІ.іТ, .доводИТЬСЯ

щільно. До чого

скос~в

У першому

байніі! тут прнСТУПИ-ІІ.И 13 .к~рrопляну гичку на плю~._ запІзненням мехаНіза ro· ЩІ 120 гектарів та кон рів не Сізw~йомй.іІИ з шину на 70 г~ктарах. :ож

випадку до

умовами

змагання

на ремонтІ тех-

3азtдуЮЧіtй В.

СпраВе.j!ЛИВі

майстер- nред'являют!>

КулИниtl

У тракторній бригаді відділ:ка М 1 працювала лан:ка з шести ремонтни­ нів.

претензії механ!затu-

не

ри і до інженера-технола­

ф!ка іІtІхрДу text~.tщt :> ре· монту, НІ накаЗУ Диренцп

В. І. Мовчана, який рі~ ЩJ буває біля ремоНТН!с'­

зміі' поназати нам нІ гра· га

райсільrосnтехніюІ

гЬсnмашин. - Мало уваги приділя·

мало · Цікавиться 'і-.; роботою. У зведе.нні, яке іюю~-

ЄТІ>СЯ в нашому rocnoдat·--

НЄjрНВ: tлужба

переДає Б

Це

токар,

Великої ни

ти.

. М.

nотрtбен сер.иоз·

соціалістичноrо ний. Доводиться посrпша

нlки. нею

cn·

вет,р:tн

Вітчизняної

і праці

І.

І.

вій­

Краснn­

щок, слюсарі 0.. 1:'. ХJ­ менко~ .І. Н. Щитник, ко­ валь JV1. М. Савченко та інші. няті

Вс!

вони

_ремонтом

МТЗ-50. Обидва

байни,

як!

1 rічних До

ліній; у другому _

тор якості зовнішнього s людьми.

псуванІІJІ

вигляду буханок. У с::вою чергу спеціалісти підприємства постійно сте· жать за роботою обладнан·

10

років існування Jаво-

побачИли

на території бригади, бу· ли. в стадlї ремощ:у, хJч

ф

ак•

це і робоrз

КожиНА випадок браку обов'язково розглядається у коJІективі. У бригадах проводимо збори. Щоміс<І·

на

підприємстві

вається

день

відбу·

якості,

на

ду майже половину Gблад· який запрошуються нача.1ь· нання замінено на більш ники змін, змінні техно.10• продуктивне.

І

у нинішньu·

му році намічено всrано· ги, робітники провідних про• вити нову хлібну піч. р~· фесіі!, що допустили брак. конструювати

· робки

лінії

сироватки

пер·~· Обговорюємо ~ого причп'іи

та

інше.

намічаємо

заходи

по

іх

Контроль за які ст~ з~ ій-~ -·~'Jіквідаціі. снюе .заводська рія. Перевіряємо

лаборатоякість ІІК

Якість продукuіі це один з rо.ювних nоказни­

сировини, так і кінtІ.евоrо· 'кіJІ прИ nідведенні підсум• продук~у. Якщо зна.ходи~о ків соціалістичного змагаtІ· брак, вщправляємо ного на

переробку. •

..,.

ня.

1.аким чином, це питан-.

НЯ

ВзагалІ.

НІКОЛИ

не

СХОДИТЬ

система. контр·J· рядку денного

З

ПО•

адміністра•

на ПІДПрИЄМСТВІ рОЗШИ· .• . у . рена. Цими питаІІнями,заіі· щІ, !ІартІйно. т~. прорсш.~·

ЛЮ

маються

не лише лаборак·

ти,

начальники

а

і\

ково!

орган1защи

шдпрІІ•

змін, ·ємства." Підвищити

якість

технологи, бракувальники продукuії. Я б ск;!зала, щр якість це справа всіх робітників.

вироблюваної продукціі наща спільна мета, і нама· гаємося робити все для то· го, щоб досягти іі.

на паперІ вони вже спо­ лагоджені». Того дня іх ремонтом нІхто не зай­

трІбно для ремонту ком­ байна? з таким запи­

мався.

нього.

- Комбайнери зайняті на Інших роботах, nJ· яснив механІк. ДлЯ ремонтників тут не створено елементарних умов, всі приміщення в

танням

3вернулися

Не

днів,

менш як десять

при

-

частин,

до

наявності пояснив

зап­ меха­

нізатор.

Комбайни nІдготовлен! до

будуrь жнив у

аварійному CTilHI. НІхто . не зай)\іався ре­ монтом комбайі-І!в І Юі відд!лну .N'2 2, де механІ­ ком О. Б. Грановський,

тимуть цва тижні для під­

а

готов·кн

точнІше

не

до

нього

приступали,

ще

хоч

і

го·

вав:

комбайни,

На

МС'ВЛЯВ,

віддІлку ,N'g

І

3, що

у Рожнах, МІ:і З!).СТ1JJіИ пе· редового kоМбайнера. гос­ подарства І. Г. Мичака,

- Іван Григоровиtt д-освідчений мехс:шізатор, розnовІли-

ТQваришl по

пр 0

ньЬго

роботі.

18 лІт трудит.ьсЯ комбай·

нером,

До теf(JІіцн

ІІитьс.я

бережно,

СТ\1-

no-rbcnoдaptьiЩ

5

років

йоrь

комбайн працює без кал­ ремонту; А торІк нaMtiJia· були за/і тив інН\l)ільшf! ~ госпотракторн - дарстві . - . 425 тdнн вер.

ж зерновІ 1\С'\1-

ми

не·

рем.ьнту не nотребують.

·

дотримання найважливі·

стабільної роботи техноло- лити, що першоряднии

ловний інЖеІіер перекону.

ства.

що

-

ша ланк-а в нашій роботі. це призводить? до того ж хочу підкрес•

А що ж виявилося на­ справді? Разом з голuu­

господар­

по•

або трапляє неякісна продукці'І,

техніки.

вІдділках

бере у ру•

пропустив

<<Ниви~.

зж;::~жд:х p~~нrk~~pi~~~~ збирання хлі~ів црацІ., :з ремонт

неточ•

справи,

який 'поравсЯ бІля своЄї

минулорічних

контейнери, що

рученоі

трьох

стемоІQ ОЦJЩТИ

приrотуваи-

нерівномірне вивезення хлі· брак. у свою чергу бракv• ба. 75 процентів його по· вальник через щ.ільнісr;.

технологом В. М. Пилн­ пейком побували на всіх

ремотець

час

допущена

. Лричин Іі зниження Іс- серйозно поставився до Д')•

иує кілька. Одна з них -

слу~ба поки, що не . і3РО- жнив, - торік намолотюJ били наЛеЖних . висновю~ 400 то.нн зерна. ПІсля

іНЖенер!fа

Під опари

ки кожну буханку, теж н~

НШ\1 інженером господаР­ ства П. О. Хмілевсьним та старшим інженером­

гьсмдарсtва.

напремонту,

:~тонтовано

гам.

роз­ АДм!нісtраuія повів м. І. Влезьно, пе­

нізатщ:Jів.

Для меха- без

комбайні

Влезьfіо, Станіслав ФеДо­ що.до умов ремонту сІль- нів,

рович Абакумка, Микола Фе~орович Печура та Ін­ Шl.

робот!

Микола

щоб

п'д-

500

Житина та микола Басильович

-

його. А для/ цього ще за­ хліб.

довго ДО . ЖНИВ ПОВИИН::! бути приведена в повну готовність зернозбиральна

тори

стиглих І Пізніших сортів. На ділян-

- пояснилІі мехіJ­ а Хх. у нас пол!, ::t нізаrори •. -

хороший врожай, а й вчасно, без втрат з!бuати

цій

агрегати.

1\ах, де овочі посіянІ з осені, розгор·

ПОВідЬМЛЯє РЕFІДОВА - - - - - - - - .

той хліб, що в ТОЙ, ЩО В KOMO~f}>, Па/k.

два

посіяно

пона;~

кий урожай другого рону п'ятирічки І щі по 25-27 гектарів.

оброблЯ·

нів

На 1008 гектарах вир·J.

Вже

ме завжди відповідає вимо-

за

щуватимуть кукурудзу на силос І на зерно rрудів­ ни.Іш радгоспу «Требух;t;­

ndля

ня

ня, його оновлен~:~ям. Так, ця

зерно

Завершуючи весняну посівну камна добу. При нормі 15.6 пан!ю, плоск!вці без перерви вступа- , гектара хлібороби сію~·ь ють у новий етап боротьби ~за висо- 1 кукуру;:tзу за день на пло­

Анатолій

-

Ноляковоі.

СИЛОС

на 1

ється спеціальним розЧином, завn.яки

Целегкий шлях. від зер­ нини до колоска. І все н; у народі говорять: «Не

На

брати-

нуто міжрядне розпушування; Живлення рослин.

зaitoбlгa.trnя

пояснює

Насіння

Фото Г.

пе·

т

внеІвається в грунт н.е

rtр·епарат,

На фото: І. В. БОБКО.

КИnИть • робота і на інших полях рїщі:'осду. Сумлінно потрудилися меіаJНЗаtори на обробЦі посівів озИмих

на

nошкодження його шкідниками.

сам

з дня у день

бІт у овочівющів, ,J,Зони висаджують

ні добрива повністю внесл11 у грунт перед оранкою та культивацІєю, а

Тимофійович.

умовами.

ре­

комплекс nольовИх po~lr.

Іва·

З кожн. им днем ширшає фронт no-

Кукурудзоводи подбали ПРо .Удоб· рення зqкріnлених д!лщн)~. М~нера1Jь­

Власне,

с!вачем

прискорити

монт техніки з тим. щоб якнайшвидше завершити

2.4-Д на всІй площ'.

культур.

ють лише хімІкати дл.ІІ

слюсарJЦИ

бур'янення.· Двома аrрегRтами росли- на площі нИ обnрнскан,о rtреrіаратами групи І тарів.

посіє ще 65 ге~:tтар!в ку­

тепер одночасно з насінням

добре знає свою справу. ОдноЧасно вІн допомагає

.

курудзи Ііа силос nісля збирання про·

-

з

полІ .JІа­

годнти сільськогосподар­ ські машини. Трудівнак

родю­

жаю.

ловни~ агроном господарства .АІШtР: , лій ТИмофійович Тарасенkо. А

І

Ланко~пй

лущува!h!я м!ЖРЯ1\Ь. І восени

Через день-два Валерій завер· шиtь цю роботу на всій · зaкplrtJieн!A

міжних

кор­

Він

хлlборобюd

безпосередньо в

ревИконували норми. Вони Ж правоДttтИмуть шароt:Шу, а пізніше роз·

-

вліtку він

вирощуванню

Іван

Бобко.

допомагає

ном Яковичем Топіхою, долаюuи труднощі, винликані несприятливими

· розкни_улось se·

-

приділяють

ротехніки.

Тут сіє кукурудзу

гектарах,

Васильович

строии, з дотриманням усіх вим·ог аг­

сокої якості.

125

газоелектрозварmік

ханізованої ланки Петра Нузьмови· ча Rрасникова ведуть сівбу в ·кращі

ланковий механізованої лаіНШ Ba.rie· рій Власович Пернатий . Працює fІін сумлінно, змінні норми вІJробітку щодня nеревиконує, добиваєtьсл ви·

-

вlfкльовують

коренІв з кожного гектара, члени ме­

Зразу за селом, понад старJІМ РУ·

площі

регатів чергує ланка ре­ монтників. Серед них -

не

чих земель. Щоб дотримати даного слова зібрати по 1200 центнерІв

прогаяне.

санівським . шляхом,

не

маЮть 11 О гектарІв иайб!льш

довГо

nогоди у першій декаді травня ~они набрали широкого розмаху, Механі· затори nоспішають, Щоб швидше на·

лике поле рІллі.

дротяник,

його

мових буряків. Цього року вони зай­

·стримувала розгортання польовііх ро· біт. Але з настанням сухої сонячної

долужити

не зіпсуватися,

Як і раніше, у господарств! велику

Під ними зайнято великі nлощ!.

Затяжна й

1

fP<!Hff. РобИмо це з допомогою зви­ чайної бетономішалки.

Механі·

методом

На весняно-польових роботах у радгоспі імені Докучаєва: в полі біля аг.

~ому покрИвається міЦною оболонкою ти в земл!

Ось, скажімо, такий прик• лад.

кий:. і «кишинівський:. та 7 ність, неуважність робітНІІ• видів булочок. І нас, вироб­ ка. А з цього й починаєть• нични.ків, так як і сnожива­ ся якість продукціі. Потім чів, турбує якість цродук: трапилась затримка з випі· ціі, адже вона, на жаль, канням. Укладач хліба а

методом НИ-нішнього року вирощуsаНн.я більшості просапних культур у орде· на Жовтневої Революції радгосnІ

З CTOfl.

НАЙВАЖЛИВІША ЛАНКА РОБОТИ

і УкраІні в основному завершено с!вбу багат.орічних трав, зернових та

ній тиждень нимИ "заІіняtо

*

рОК\'

1982

ЗА ПРОХАJПІЯМ ЧИТАЧІВ

8

1982 року

nосівноУ Госnодарства краІни нарощуЮтІІ темnи сівби ярих кулртур. За bctatt·

rpa&H~

18

ЖИТТЯ

на, . виЩu-ов nеремоЦ>Ц~І.І соЦіал!стіІчного змаганй:t. Сітmе. сnеціаліст досвід­ чений.-

-

СиtJІ.ІІ.кн

час1.

по-

строк,

-

туацію

головний

резюмував

си­

інженер.

- Та 14' перед збираннmІ хлібів механізатори м1· машин.

Проте таке виправд'ІF· ня звучаЛо непереконли­ во.

Час не жде. І щоб жни­

ВС\

були

радісним

вінuем

наnруженої npaui . бага­ тьох людей, треба подба­ ти про вчасний ремонт зернових комбайнів. Особ­ ливо

це

хочеться

нага;:а­

ти адміністраціям радг~r­ пів імен! Мічуріна, <<J'Jpя~, сЛітк1вс1>КИЙ». << :rе­ лик~димерський», «Гого­ лІвський>>, які ше й за r 13 не поспішаютlf організ;'· ра~и.як слЩ ремонт зер­

но:Юиральноі

техніки.

Рейдова бригада: Я. СОЛЯНИR, заступ. JtИR. ~~руючоrс paЯciJtJ,. rocme:mlкoю: В. НЕ­

КРАШЕВИЧ, нер-Діагност госnтехніки;

ct. і.Іtже­ райсіль­

ІJ. _ ГАМА­

ЛІН, кореспондент «Но­ воrо ж•rжа.t~


~ 4 стqр.

"1t І 8 травнJІ 1982

ро ху

НОВЕ

ЖИТТІ

----~----------------------------------~~-------------------------

. • БЕСІДА НА МІjКНАРОДНІ ТІМИ.

МІJІІтаристса.на авантюра

неоиопонІsаторІв

І

АтлаитяцІ

разгоряється небезпечне вогнище напруженості, викликане англо-аргентінсьним конфлінтом з nри­

заду Фолклендських (Мальвінських) nереч

наполегливим

вимогам

островів.

вирішити

ІН1зtщія Об'єднаних

численні

Націй,

сьRІ

вІйськово-морськІ

стягнуті

в

район

конфлікту,

t

()омбардуванням адмІністративний центр архіпелагу

nІонерсЬкоТ орrанІ•аціУ Іме­ нІ В. І. Леніна. Док. теле­

Пуерто Архентіно (Порт-Стенлі) 1 розташований зід нЬого за 90 -км Пор~арвІн. Англія. оголосила мор­

ФІльм сУрочисто ФІJІЬМ з.

ськ.у 1 повітряну блокаду не тільки зони навкола островів, а й усього аргентінського узбережжя. аргентінський крейсер

l

~ідновити колоніальне панування над ними.

nродовжує

.11ацу вІ -

нарощувати

свф ударний кулак у Південній АтлантицІ. До зо­

10.00 Актуальна камера: 10.35 ТелефІльм сВітрило

,даними аген.тства ЮПІ, найближчим часом кІлькІсть англійсьних бойових кораблів поблизу островів до­

10.85

сягле 100. У міру розростання

11.40

тільки

активно

підтрш~Іує

мІлІтаристську

Вашінгтон

уже

давно

заз1хає

на.

nарткви'rок.

сМу3И'ІІІ(

·

ТелефІJіьм

17.55

rІна•.

КJІ.

2

сАн-rевІва. ІІРа•

Тел·еаІзІАвиІІ

Училише rотує

nідприємств

~и СlПА розраховують з доnомогою свого англій· оеького союзнина по ·воєнному блоку НАТО, за спи­ ІНОЮ якого вони стоять з самого початку конфлік·

22.40

ДовіJІ.І-ОВа

ВечІрв•

каsаа ..

Вмоrонка

МJфу.

промислового

з

юнаки та дівчата з освітою за

Училище забезnечує учнів безкоштовним харчу­ ванням. одягом. гуртожитком. ПІд час nрактнии уч­

npo

ності.

~меринанських

l

всіх

країн

світу,

яні

ти ці

з

країни.

допомогою

змусити

:ведливої боротьби на

сили

їх

намагаються

відмовитись

вІд

заляка­

їх

спра­

захист nринципів незалежно·

сті, суверенітету, територіально! цілісностІ. Імпе­ rр1алізм, як знову переконливо nідтверджують nодії 11 Південній Атлантиці, nрагне зберегти або вІдно­

погрозами

t

тиском,

шантажем

І

nеред застосуванням зброї, вдається до tлизьк! до колоніального розбою.

дається

ні,

блонадою,

дій,

доцтво

Цей, злочинний курс зустрічає найрішучіший осуд врегулюванні

і

про

ня

островів.

Щодо ПОЗИЦіУ НаШОЇ краЇНИ, ТО ВОНа ЧіТКО ВИЗНа· •ена в промов! товариша Л. І. Брежнєва на обід! в

1982

(.Пільних питань мирним шляхом,

за с~олам

rоворів.

:АДРЕСА

J ТЕЛЕФОНИ:

'lyn,

КиТвсьна,

154.

акn•

,

зв'язку,

ааре\'ВІ,

t'81·

(ф~~а

·

ву.п ..

50

·ІІРОІІІІСJІОвоt'rІ,

.Іис-rІв

r

ЛТЦ-49

ралей зв'язку І телебачення

на

Броварська СПМК-580 тресту

«Укрелева•

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ЗАПРОШУ€:

··

rазозій

.N2 4.

торм.линмонтаЖ».

сrаршого інженера nланово-виробничого відділу, слюсарів-монтажників, електромон­ тажників, газоелектрозварників, інженера-на·

.'J6.

розря21і:в, rокар

ладчика,

За довідками звертатися у міське бюро

no

nраuевлаштуванню. Заrублене еві4оцтво N• 4, ви4ане 28 липнJІІ 1~5З року БІ>О•

в~рським

19·3·82; ~~~~т. ре.11ахтора, alu;lay иаJWІІвеrо

масо110t

та

ро~

5-15-20.

мІсцевоrо

пого:J·

За пошкодження кабЄJІЬИИХ ліній мІжмІського з.в'язку Указnм Президії ВерховноУ Ради УРСР від·· 15 rрудня 1969 року встановлена кримІнальна відповідальність. . Технічвий вузол союзних магІст­

ІJРожнвання

сНоаав

іtІ.ІІ.nовІ.~tальноrо секретарв, вІu;Ілу' dльеьаеrе roe-

а:орес:пов.~tевта

бути

вИконанІUІ робіт в охороннІй зонІ кабЄJІ"_

раJtкомуиrосnом

fщеико и•

Ре.ІІ.аатора

робіт nовиннІ

иої лівІУ забороняється:.

nинки «Півник» ..

19-4-47;

години

земляних робІт можуть погоджуватися та­ кож у НиУвсько.му технІчному вузлІ ресnублІкан· ських магІстральних вузлів (НТВРМЗ) за адресою: и. НиУв. вул Івана Сірка, 2. темфон 24-20 36.

розрядів, фрезерувальники 5-б роз}'Я· дів, слюсарі 5-б розрядів. Іхати автобусами .N2.N2 41, ·120, 121- до·sу­

_:rЕJІІ!ФОНИ:

nроt>кти

За вказІвкою nрацівників ЛТЦ-44

4-6

М. ЧИГИР, (ТАРС).

255020, М, 6РQВАРИ, •

місця

4-6

8

ємства, .аке обс.луrовує кабельну лінію мІжмІськоrо

Бровари,

те.'1ьні, електрозварники

ранку.

. проекти

РОБОТУ:

пере­

1 до 10 години

гуртожитку, -ІдаЛЬ·

інженер-хімік для роб9ти

Реаантор І. ФЕДЯИ.

НАША

ручно-·

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІЯНУ

втручан!Ч'І у вреrулюваиня

nонеділках, середах, n'ятницях з

Без дозволу вИJrоОикому з вІдмІткою в ордерІ ВИ· рабинчої 'дІльницІ І викJІИку представника -підпри­

Киівській птахофабриці

усунення існуючих і відвернення нових

попередж;·

жен! у лінІйно-тех!flчному цеху .N'9 49 за адресою: м. Нозелеuь Черн\rІвськоУ області, вул. Номсомоль­ ська, .N9 10, телефон 2-14·73.

залів.

з

l

(телефони 19-5-78, 25-10 08 (київський те­

·no

ськr,му лІсництвІ

ДиреІЩІJr•..

·у західній nівкулі, як і в інших райоца,х земноУ_ ку· ОП!, Радянський Союз виходить з своє! nрющиповоІ )огнищ напруженості, недоnущення ZІнутрішні справи держав і.· народів,

м.

сСкуJІЬІІ•

ФІJІьм сНІна~. Довідкова сJІужба.

заміркими стов111чиками

р.

1\ремлі на честь державноУ делегації Нікарагуа. яка :trеребувала в СРСР. Як nідкреслив Л. І. Брежнєв,

-

дові;:rку

Адреса vчилиша: ВЛRСМ, .N9 14. Тел.

Док. тмефІльм тор МаНІ3ер•. сЧас•.

Пря nроведенні земляних робІт у селах Гогалев'. ЖердовІ, плоскому, НалитІ (нова), РуднІ, Опанас:>­ !!1, Шевченковому (станція Бnбрик) І Се:11иполків•

Свідоцтво пnо наро;:rження або паспорт nодаютЬ­ ся ·особисто. Документи приймаються до ЗО серп­

:канфліюу відnовідно до рішень ООН про деколоні­

!І'Іолітики

корпусу,

сnортивного

освІту,

с ЧарівинІ

скла­

npo склад с!м'У, довідку про стан здоров'я .N'9 28t), 6 фотокарток розміром Зх4 см.

англо-аргентІнського

tаЦію Фолклендських (Мальвінських)

електрозварювальник

навчального

ка3ка.

екран•;

знаками.

·зо хвилин

муляр-штукатур.

Для вступу необхідно rюдати такі Документи: заяву Із зазначенням обраної спеціальностІ,-

якІ

!Ірогресивних сил усьоГо світу, які наполягають на nолітичному

з

актового

20.00 Вечірня КОВ•

ВІдnовідно до ,-сЦр~_вил охорони лІній зв'язку-.,

Jrефон)

·

Училише розташоване у комnлексі, який

іВИТИ сво У позиції nанування, нав' язати народам чу­ Жозе~ІНий гніт. З 'цією ме1ою він не зупиняється nеред

місяЦів):

Початок занять з 1 вересня. Звільнені в запас з лав Радянсько'! АрміУ t:!Іtер­ жують стиnендію ·75 крб. на місяць. Учні .. які и:аа­ чаються 1О місяців, забезпечуютьrя стипенДі~ІО у розмірі ЗО нрб., відмінникам навчання стипеид1я nідвищується на 25 процентів.

,ваються. А вже США вкупІ з своїми англійськими -союзниками

позначенІ

лава, 7

РадянёьноІ Армії приймаютьс:я в групи з таких сnе-

ціальностей (строк навчання :зварювання.

З концертів V nленуму Киівської місько!' opraвl3.t• СnІ.1ки комnозиторів.

ції

лиnня 1969 року .N9 567, при nроведеннІ зем­ JіяFІИХ робіт в м. Броварах і в смузІ автодороги :КиІв Бровари Нозелеuь проекти робІт по· виннІ бути погодженІ в лінІйно-технІчному цеху .N'9 44 (ЛТЦ-44.) за адресою: м. Бровари, вул. СверJІ·

·

слюсар-монтажник,

студента-заочника. Фі3ика.

22

середню освіту з присвоєнням розряду па сrrеі!14ЛЬ·

го

ка.

:!!атверджених nосtановою Ради МінІстрів СРСР в111

ням виплачvєтьсЯ половина заробітку З$.• ,внк01Ц-~ роботу. Вr{пускнию! одержують сві'JІ6ц.nо. · •і'Ь

розви­

теJІе<Ьес­

Концерт вокаJІьво-Інструмевталькоrо ансамблю сМзі.УРІ~.

~

Випvскники rеnеднІх шкіл та зві.'Іьненl· у .заnас" з

країн

курс.

2 \8.\0

21.00 2\.45 23.05

вальними

вісІм класів.

:Коли &сі спроби американсьноУ адміністрації вчи~ !!ИТИ тиск на Аргентіну 1 примусити її погодитися з колоніальними д'Омаганнями англійського уряду nровалились, США відкрито виступили на боцІ Лондона. Вашінгтон не тільки офіційно оголосив

Таним чином, існує справжнісІнький зговір двох імперіалістичних держав, сnрямований своїм віст­ ря~! як проти Аргентіни, так і nроти інших латино­

2

Природознавство. Новини.

На за,:111ських ділянках траси підземні лінІ! зв'яs­

зварювання, газое.'Іектрозварювальник (навчання nрояодиться з спортивним ухилом). .. На навчання з трирічним строком прнймаютьtJІ

\ПРОТИ Аргснтіни.

'

Гайда..

щатику.

20.15

ку

rq

це, а й запровадив воєнні та економічні санкції

А.

і

І7.ІО Екран

JІюбителІв

~.tP

проводиться з сnортивни:v~ ухилом), ~'І.'У~SТУJІ-абJ'щ­ цювальник-плиточник. електрозварюваМ.ИИк pyqlif'o.

ХІРJ!Крити імперіалістичну суть свого курсу.

книrи

жать.

слюсар-сантехнік,

nку спочатку розвивав Вашінrтон, що видавав себе

мовою завісою, з допомогою якоУ США намагалися

І

ВІ""

депутатів, 'ІН не проход.ать иа місці намічених робі., під3емиf кабельні JІіиіІ зв'.азку і кому вони нале­

Т&!І'!ІХ

контрольно-вимірювальних приладів 1 автоматики, машиністи козлових та мостових кранІв (навчання

за так званого <<безстороннього посередника• між Англією і Аргентіною, була нІ чим іншим, як ди­

бІблІете­

Якщо вам потрібно провести будь-якІ земляні ·ро. боти, з'.асуйrе .у виконкомі. місцевої Ради народних

.!!JUI

Те~ер уже не залишається ні найменшого сум­

иіву В ТОМУ. ЩО бурХЛНВа ДИПЛQМС\ТИЧНа Д!ЯЛЬН!СТЬ,

ЛенІнська

Д() УВАГИ- .КЕРІВН.ИЮВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЯ, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ!

4

б~·n1зни­

освіти

Лебе••

•Твій день нароJUКеНІІІІ, nІонерієІ•. ВІдеореnортаж І nІонерrькоrо napaJJ.y на Хре­

17.40

\

В.

.

Житти

\5.00 15.20 16.15

кииrи.

uyJII[6a.

nіснІ

ра.

дзвІночок.

молодих

Іі

ЮнІ repoY у , ВеJІвкІй ЧИ3НЯНііІ віfІні.

Новинf!.

курс·

раб!тник!в

середньої

ка

дру3ІВ~.

сторІнка».

іе­

радянському обра30о мистецтві.

ІЗ.ОО Твои

11.25 · ПеfІеJІ.ача, nрисвячена 80· рІчЧ.ю · ВсееоІозиої · nІоиер­ ськоі .opraвlsanJT іменІ В .. І. Леніна. IJo •акІвченнІ -

СІ>ібН1111

с Пора

ва-І(умача.

10.00 АктуаJІь,.а камера. \0.3& Blieoen, орлsrта! , \0.55 КовцеJІт - ко:~мсомолwькоТ

сЩаС.1ИВа

в

ВІршІ

\2.30

14.15

•Час~.

те.,ефІльм сЧер~аиІ arl· татор Трохвм ГJІІіDков•.

МІністерства

слюсар-монтажник.

ту.

ма

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

'Респvблікавський

ЧаііковськиіІ.

творчому

Охотникова.

ск.JІнкає

П.

11.55 Історико-революційна

'nРОГРАМА УКРАТиського

с ПJсня

естеТИ•

року•.

АлексІн.

М.

Технічна

вечірньоі'».

11.25

13.45

18.00 18.10 }8.30

Спорт sa тнЖJ.евь.

кваліфікованих

цтва УРСР з наданням спеціальностей:

,

РРФСР

HaJk

11.05 Науково-nоnу·.,ярнніІ фІJІЬМ • Від ранково'! зорі до аоJІІ

фіJІіаJІ.

А.

рік

2

ка.

тива.Jіь · nІоверськоt · nІснІ.

врее-Цуб.-

ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ НА 1982-1983 НАВЧАЛЬНИй· РІК

іНОУ АмериІш. Судячи з усього, реалізувати цІ намі­

та

сеJІІ8.

19.00 20.00 20.15 20.45 21.00 22.00

Броварське міське середнє профте~е, .NЬ і

Фо:тн.1ендсьні (МальвІнськІ) острови, замиш.1'.!!є створити на них свою базу, яка слу-мила б воєнно­ стратегічним планам США в Південній Атлантиці і, зокрема, тримала б nід nрицілом країни Півден­

виховання.

nісні.

СТУ.ІІЄІ!Та-&І;О'І!ІВП. Виша матема'rика.

3устрІчІ~.

ма.

Сnрава в. тому, _що. як відзначають бага_то ;,ару-_

nисьменник

мова.

9.35, 10.35 Географія. 7 кл. 10.05 Учням IJTY. Естетичне

АН

віJІJІ.ілення

Томський

Німецька

чання.

19.SO т_е,,.фі.•ьм «20-е rІ!УJІИЯ•. 2 сер1ІІ. 21.00 сЧас~. 21.45 Обличч• аІ>узів. ВеJІ.учиА

с:tаJІЬ.

'r~JІЧ«'rl

ФІ.1ьм-ковцерт

17.45

13.45 ФіJІЬМ «Четверта висота~. 16.00 Новини. 18.10 СрІбний .~tsвІночок.

в.1асних корисливих інтересах.

І

ОстроІІtькоrо.

І6.І5 Екра.в 2 курс.

спІв­

7

екран.

ваJІt!І.ІІІІе

житт8

\4.З5 Слово npo \5.20 Новини.

12.10 Техеоrля.~t •Точка sopy~ 12.45 сМолоJІ.ь Краіни Pall.~: Дркумеитальна кІноnр~rра-

а.ван·

СРСР.

rpyв-ry~.

rаJІтуааJІаеь

Сторінки

ва-

еВеснивІ

ШкіJІьннА ФІзика;

тюру британських неонолонізаторів, а й прагне ВИ· користати обстановку. яка · створилась, у своІх

б!жних газет.

13.50 Так

sвуччsr~.

нонфлі1<ту дедалІ чtт.кіше nроявляється неприваблива роль США як сили, що

:не

фІльм

світ

tз.о:ос~~~:;~;::~не

ПРОГРАМА УКРАТИСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

АІі~. Муз.

СибІеськоrо

8.35 9.05

з'Тзду

В.ЛІ(СМ.

Гімнастика. . Док. телефільм «Чекайте зірки». Д.1я вас, батьки.

нас,

Свято

18 _45 Сьогоnні у світІ. \9.00 НІІШІ аІти. КІноетюд. 19 . 05 Життя науки. до 25-рІчqя

бу11.ова~.

8.00 8.20

ро·

8.35, t\.55 Шахова школа. 9.05 Чоrо І вк вав'І&ІІІ\'Ь в ПТУ. Про nІ.ІІ.rотоаку сІJІьських мехакІ!а?ОJІів. 9.35, 10.35 Прнродоsиавсуво. 2 кл. 9.55 Науково-поnуJІІІJІІІНІ фІJІЬМ «Водосnади Сави~. ,

сПотаемниІІ

•'ТздІв. По 3акІнчен­ СьоrодвІ у світІ.

ми та Іншою сучасноЮ бойовою технікою: На їх борту великІ нонтингенти десанrних військ .. За

•Як

nІоиеоськоі nІснІ. 18.15 ЩnDelfHИK ХІХ

М.

середжених там уже 50-60 кораблів nрямуІQТЬ но­ ві есмінЦі й ІншІ війсьнові судна, оснащені ракет~­

Маяковський.

бити віршІ?·•. \8.20 Шахова шкоJІа. І6.50 СаJІют. nІонерІеІ

тецтвІ. 22.30 .Сьоrо11.8і у світі. 10.55 Пое3ія М. Асмва. n.43 Aeti· s опер дж. ВеРАІ. 11.35, \2.40 БотанІка. 5 u. М. ГлІнки, ·с. Прокоф'єва у І2.25 Науково-nоnул 11 рниІ фіJІЬІІ виконаннІ нароJІвоrо артис-

rPYAR••.

21.00 «Час~. . 22.00 Конперт АJІЯ JІ.меrатІв ХІХ •'T3li.V ВЛКСМ. Пере­ Аача 3 КремлІвськоrо Па·

до ще більш великомасштабних бойових дій проти Аргентіни, маючи намір силою захопити острови t Лондон

с20-е

19.55

В.

15.40

ПЄРЄДАЧf ОБЛАСТЬ ..

f

<ькому обраsот~Р'ІІ!Му мис-

s'tз,~~;y

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ ІІА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

nlaиepcьJtoT орrанІ•апії Ім. В. І. .Леніна. Док. фІль~и

ІО.О5 Обра•· комувІсУа в J:ІадІІІІ•

світі. ХІХ

влксм. Телефільм І сері•.

англійський есмінець.

Зараз анr лійсьне командування веде Підготовну

З цією метою

Сьоrодні у ШоJІ.енник

18.45 19.00

ОбидвІ сторони мають втрати. Потоплено, зокрема,

обіцяю ... ~.

rруди 11 ~.

8.00 Гімнастика; 8.20 Науково-nоnуJІІфІІиІ фІnм «Наша

Я•бІбІ>.

с20·е

серІ•.

с ІJІон~рІя Країни . Рад•, •Схnаи•. •Я nіонер•;

3АГА.ЛЬНОСОІОЗИА

fi

15.55 Міжнародвий .~tевь музеів. 18.30 ФІльм-концерт с БалаАа npo nісню•. 17.50 До 60-річчя Всесою•иоі

сили,

.ІІІ'rнІ

.

·

ПРОГРАМА ЦТ НА КИІВ ТА

«Комсомол мои аОJІЯ~. Док. фІльми сЩасливиІІ rо­ ри•онт•. с Василь Суворков та йоrо бриrада•, «Турботи

урJц

nІддають обстрІловІ

трудова.

радяиськоі nісні. По •акІнченні Новини. Новини.

Англій­

аобравІ'І,

с чае~.

ФестиваJІьвнІ dвмІІ.t. Фільм cCeJІriA JІаsІІ•. (ІСІвІІ•

14.30 14.50

держави, Орга·

військово-nовітряні

1

юність

сtаршокласввкІв. сТо.

CTYJJ.Isr сМО.JІ.ІІОВІІ·фІJІЬМ> ). По .. 3аківчевнІ Иевиви.

Концерт

Всу·

консервативний

Наша

На

20.40 21.00 22.00

.

ми•.

конфлікт

Англії став на шлях неnрикритої агресії.

Дли

18.00

ЦТ

19.00 Актуальна камера. \9.30 Для старшокласників сТо··вtриш~ (виnуск 3). (0.(5 сХочу· все sнатіІ~. .. 20.05 .Му3. фільм сРосІАськІ аІ\0.25 Клуб кІноnоаорожеІ. :іерунки• · 11.~5 Передача. nрисвячена 80- 20.40 На добранІч, діти! Рі'Ічм) - Всесою~ної nІо.в~рсь• 2\.00 • Час• · коУ 'орrакІзаціі Ім. В. І. 21.45 І. Муратов. сОставня хма• JІеиІва. · По·. · sакІнче.внІ - _ рииа~. Телевистава. В п.. Новини. рервІ Новини. 14.30 Новини. \4.50 До· 60-річчв . ВсесоюзноУ 11 ЗАГАЛЬ.НОСОЮЗНА І

вариш~ (виnуц 2). Концерт KOMCOMOJІJ.eЬKOJ nІснІ. ·

Москва. КІнооrлид. Фільм • Вони були nерши­

10.30

!МИрним шляхом, з якими вистуnають найширшІ ко­ ла світовсУ громадськостІ,

19.30

S.OO сЧ;tса. 9.\0 ТелефІm.м

.11.118

20.0,';

ЗАГАJІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА. ЦТ

МІжІІ&РОІІОrо ТелефІJІьмв. •Сучасники•. Актуа.JІьв~ камера.

.му3еіа.

сЧае>.

8.00 8.45 8.55

До

Ко!'исвІ порци, 18.ЗО Фільм-концерт с3ахарпа'Іо ський хоровод•.

19 ТРАВНІІ

І. ЗЛГАJ1ЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

18.00 19.00

17.05

ТРАВНІІ

IIJBTOPOK. 18

' Є!!РІЦІ.А,

тут.

1\ \\

Ось уже півтора місяця в Південній

18.:\а сАбІтурІ.UТ·S2•. ЬІJІ&!І)ро ськвА ІВ.ІІ)'С'rJІІ&JІЬВнІ . lвtrw•

.,f{fP:I;~~~~~,. . ,.: _, Т& ' '·.. -

рцІомоuевв• ро~оти

19-4·87.

19-3-IS; ._.stul«lв

жиsнь~

варсхого.

.Р.ІИІІЬІ.-

rooontкoro

·с.,ае,.ов І(кевекоtІ

ot~raf!

-

ropo.11cкoro

І(оммувистическо1!

..

на

ім'и

О.

nраво володіннІ! буnинком,

RЗ\>ОдНЬІХ облаети.

БJ)(І­

комите;а

nартии

и

Ук!'аІІонного

r азета

середу,

·депутатов

t;роварська .~~:рукарм j(иівськаrо обмоліrр~фвиJtаву, и. Бровари, вул, Київська, 154, Друк виеохий, О~ 1 uукозав~ аркуш.

А.

ТираЖ:

Стебакової

та 1(. Я. недІйсним.

вважати

виходить у п'итницю

Індекс

11.900,

вівторок.

·:а

суботу.

51964.

Зам.

2138,

79 номер 1982 рік  

79 номер 1982 рік