Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАРІТВСЯІ

РІ.К ВИДАННЯ

31·1'1

.1't 79 (3077) ВІВТОРОК

7 липня

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ

ЛИПНЯ 1970 ,РОК:У НА ПЛЕНУМІ ЦЕНТ­ РАЛЬНОГО КОМІТЕТУ К!ПРС ПРОДОВЖУ­ ВАЛИСЬ ДЕБАТИ НА ДОПОВІдЬ ТОВ. Л. І. БРЕЖНЄВА «ЧЕР.ГОВ.І ЗАВДАННЯ ПАРТІІ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАіРСТВА». ІЗ ЗАКЛЮЧНИМ СЛОВОМ ВИСТУПИВ ГЕНЕРАЛЬНИй СЕКРЕТАР ЦК КПРС ТОВ. Л. І. БРЕЖНЄВ.

ПЛЕНУМ

ЦБНТР.АЛЬНОГО

К!ОМПЕТУ

КПРС ОДІЮСТ АйНО ПРИйНЯВ ПОСТАНОВУ ,<ЧЕРГОВІ

ЗАВДАННЯ

ПАРТІІ

ГАЛУЗІ

СІЛЬСЬКОГО ГОGПОДАРСТ,ВА».

НА

ЦЬОМУ

ПЛЕНУ'М

РОБОТУ.

ЗАКІНЧИВ

Рівzеввв JZввве:воrо ПJZевуму ЦВ ВПРС -а

ОВОЮ

at.R'2'2'a

РІШЕННЯ ПАРТІІ ВАДИХАЮТЬ іПоМІВЧора 'У раІД·ГОСПЇ «Тре-

в1дбувсл

день ·

м·exami13atropa.

Г-олоwИІЙ агро-

ном го"mодарет·ва Ольга Мики­ тuв!На ХоІЛІQІД у ОВ•ОЇЙ Д·О'ШJ!Віді пvдсу;!Іf'УІваІЛІа .вироб-ничі досЯІГ­ не·ннл першої половИ!Ни ю-ві­ лwоrо ·року і Р•О'ЗІПОВЇЛа про за~JЩа~н:ня на леріод з-бирwння xJFiбfв та 13СlіГО'І1іІВJІі кормів для

ttix 3 .мате•ріІалами Плену'МУ ЦК &ПРС. ІііІУм-у,н1стІІ!'LНа па'рті"я ПР'ОЯІВ:ЛЛ6 іl~еЛИІКУ турі}оту ІПРО і];а·льше >ПІі,щн~сення сіль·сЬІк-ого лооподар.ства,

лини. .ІІ'Кщо :ми 3бе•ремо в'Часно і я-кіс·но нинішній у·р.ожа.й, то це буде великою зшпорукою

них

вИІкDІна•н:ня

•кшпіталоІв•клаіДень.

Для

cellly -

вона,

-

ста•вить

ч-отири цент•не·ри

з

заJВ­

rекта,ра.

·н.а.ІдЗІвичаіfно

Нам необхі:д:но .лише з більшим енту,зі.а13М•ОМ. взят·ися до праці,

.р-а·з ІПовинні б-оротися

що1б

.виІшнання. Ви;ди на -нро;юай у на-с чуд-о•ві. ПІУrр~бно лише сво·6·часн-о і б-~з в·трат зі·брати

•Н'а

які

'

ІП JІТИірІ~ЧЧЯ

липнев(}ГО

у

ріІ-

Пленуму

Ві:д імені механ.ізат·орів взЯв сл01во

од111н

ветеранів,

до­

сві.д·че-нИІЙ к•оІМІбшйІНе·р Ва-силь Сте•пашович Мельниченко.

Коли зуміли вщюстити до·ріІДІН-і хлі<ба, - ·С-Ка\3<1/В В•ін,­ Т•О ЗУJМІіЄМО ЇХ СВ06ЧС1ІСН•О і без вт•рат зібрати, щоб .не пропала

в життя.

механізатори

за:в<да·нь,

ЦК КПРС.

мудрі н-акреслення рідної

На:ші

ІНЗІСТу!ПН е

ШеННЯХ

Кому·н.і·стИІЧНО'Ї шартії переТІВ·о-

. РИ'ТИ -

тих

лост<vвил1а Комуністична ш~:рз'ія

велика.

Це ЦЇЛ•КОІМ реаЛІш-е 3аіВДаНІНЯ. Тру.д,івники раІДЛОСІПУ ,вже за­ за йо·rо

р~і·ональне :вико­

- Для 'ЦЬОГО буде ВИІДЇJНJІІЮ В JІМ:т'}'П:НОМу п'лтир.іччі 77,6 :міль.я>рща 'К1Іір6овющів дІJ'ржа.в­

на

во'рить

ІПе:стить .неlІс погода. Тре,ба бо­ рист.адІІня Кі()ЖJНОЇ ПОІГОЖОЇ х;ви­

дання на ·оосту.пну Іn'лтир,rчку підвl_!Щити вrюжайнkть зерна

wap инництва ~

У ової'х рішеншях лип­ не'ВИІЙ ,ПлеІНум ЦК ІШРС,-го­

-

І'ОЩфИТЬ ДИ­

рект·ор рщщго"пу І~н ·Михайло­ . 'ВИІЧ К·овбаІсишісІ>кий. Але !Не ротІ!ІС'Я за

до-

жюдна зе'рнwн-а.

Не пошкодує­

вироще'НИІЙ ур,rхжай. І ми з чес­

кла.ли багато ст·а~шнь і вм·іншя,

тю В'ИКО'Н&6М·О щціалі-сти~ні зо­

ЩО>б БИрОІСТИТИ Д·СІР''Д:НИЙ у·р·О­ ЖаЙ хл:ібіrв і техніч:них куль­ ту,р. Куди 1не глянеш око

•не>вий Пл~НІУІМ ЦК ІіlПРС пере.'\

милують ,п;шеничні лшни, кар­

ращнн:сЬІК'ІІ'МИ ~хлібор-обами.

бо•в' язаІІІІІоЯ ЮІві.лейно>rо року. Свк·рет·а:р парт:іІЙ:но•го коміте­ т·у Мико·ла Пет:рович Гр-інчен­ ко детально ·оі)найомиш присут-

тюпляні

П:Л.СlІНТ&ЦЇ>Ї,

Г·О·Р·ОДНІі

мо сил, щоб з чеетю виконати т:і завдання, .ячсі [юстwвив лиш-

А. КОЗАК.

та

ВLД 1-м-енl нашоУ .Ва~ть~tвщИНІИ і. зва:НJня «Льотчик,космоJІавт Мос:Іmа тепло ~ 'сердечно Іві·т-ала САСР>>. :} ,ЛИІШfЯ 'у<Ча!СНИІК>ЇІВ 'В~а!ТІНОІГО У СТ:ВQреНJні КqраОЛЯ «Со­ ~ОІС.Мі'ЧіНІОІГО :рейсу IW ·КQраІОЛЇ ЮІЗ-9», у 'За000Пе'І8~і ЙОІЮ ЛО<<СОЮЗ-9». .ЛWТ1у і ,рОООО'И> ек:1пJаіжу, rовоВИІЯІВОМ ,всенаро,днюї любооі ,рить Л. І. 13jpeJЖIНfm, бра·ли ,ЦО ІКОС.МQНЗІВІ'11]в А. г. НИюлшша 'УІЧаІС'ТЬ ІТИІСІЯЧ'і людей. Це ІВИ­ Іі .В. І. СеваотЬЯІНІова, :гордості дашнtі ІвчеНІі, І-юнетру.к:rори j ро­ за ЇХІНІіЙ ПадБШ', ІВИЗІНЗІНІНЯ '1ИіjДа1т-• йіJТІНИUШ, прекраюНІ~. QП€Щі-а·JІ!!.ІС·ТИ, КОІНС'І.'ру!КТО- ЯКі ВіlдмllіШЮ 'ООJЮд'і:юТЬ СуІЧаС·

гооорить вlli.

-

еі:Лм.:ького гооrюда-рства буде посmвлено 1700 тис·.яч тра,к­ то.рів, 1100 тисяч ·ванrr·аж·них а'В'ГОІМ'ООіл:LВ, 541 ТИСJІЧУ Зе'р:но­ ВИХ КО 1 МІбСlJЙНІЇВ Та б.агаТО fН­ ШОЇ тех1ніки. Я.к ба:чwrе, у•ваrа

rр•омаtД·с мvoro

ЇіІІ'Шf ІК'УЛЬтури, -

Батьківщина вшановує •• repOIB КОСМОСу

НИІХ ЗаІСЛУіГ Іу<ЧеІНИ:Х,

НА НОВІ ТРУДОВІ 3ВЕРШЕННJІ бухJвськИЙ»

pjjв, ІіІНЖе:неріІв, ТеХІН!ЇІНІЇІВ 1 робіТtНіИІRЇІВ, іЯ!НІі '300еІ3JІ)Є'іИЛИ УfСІІfЇШНе ЗідіJЙІСНеНІНІЯ [JOЛЬQry, був ІlІрИІЙОМ у Ир-емлі. Ploro ІВJJІа.ІІІТуІВ·аІJІИ Це>нтраштий Номі~ет ИПРС, Црезидіія ІВе~ОІВ!Юї Р-ади СРСР 1 Рада МіІніІСТріІв СРОР. у ГеорІ1іЄІВСЬІК<JІМУ залі велиooro <1\іремJІІІівіСьlООІГ() nалацу зібрашІІся члени ЦИ RПРС, нандищаrrи 'У Чill•ffifИ ЦІ\ .І\ПРС, ЧЛ·ени ЦеНJ'11ралоної ІРевtзіJйної коміс.ії RПРС, 1\і'іІнІtст,ри, предстЗІВІНи-

НОЮ 'ТеХІН!ЇІКОІІО, СЛОІВ()ІМ, ІВЄЛИІКа а!рМія •С•аJМОВІіМЗ1ИНІХ ~-а.с'І'іІв КОІСіМОІНа!ВТИІRИ. Др НИХ, .fШ\ і зав­ ЖІДИ .в таІRИХ ІВиnа:днсш, звертаютЬІая :наші ІІ{У'МJ\И, ,наші ПОЧУ1'fт,я іВІдmнос:'Гі. Іх ДіІялЬІНіс.ть дістаІЄ високу оціІІІКу Ба,ть.ківщиІНИ, усього раJДЯ;нсмюrо нарОІДу. .МоЖІНа. з ymeвнffilliic'IIO ока:за­ ти, що тІВорча 1думка, золоті ру­ КИ, ІЖ~ВІШЕН'НЗ ПJРаЦЯ ,ц.j;єї ІRаіШОЇ Ч'УЩОООЇ ноамінної брИІN..ДИ за· ІбеІЗІпечать .вихіЩ у міжооряні

ни громаІДСЬІКООТl· і ІТРJ!ДЯІЩИJС сrол.ищі, •ВОЄНЗІЧаЛЬ'НИІЮf, ЛЬОТЧИ-

ІПрооТО\РИІ -нових ІРаІдЯІНІСЬКИХ ко­ .раІбл.іІв, Н'ОІВ1 ПОІд!НШ'И ІВLДВЗЖН.И.'{

ІІШ•к-сюмонruати СРСР, діІЯчі на-

-рЩЩfІНІСЬІНІИІХ

УІІШ 11 НJУ ЛЬІ'11У'РИ.

. .Працівники р-аІЦrоепу

«3.оря » 3

·викGнуютьс·я

зобов'язан:нл

і ни­

Іі 3 'ВЇІАКРИТ•(}ОО грунту. Врига·да .Григорія ФІJ'дор.овича Дяченка зда­ іІа •@рші цеtІШ'Не'РИ •оr~ркіІв, виро­ щеипІІХ у ІПqді. ЛаJНІКа -Г~роя Соціа­ ЛЇісТ'.ИІЧН-ОІЇ ІІ!рсщі Кат-~рин-и Терен­ тіївни Дяченк-о почала збирати з ВІЇ:ДЮрИТОІГО rpyнrry !ІЮМ'Ї~ОРИ. •llр-щ·овжуGМо. збирати ciJm:i тра­

>ВеЛИІК'ИІМ fНІГере:со:м '3На'Й-О:\ІЛJІТЬСЯ нішньQІго ptOK'Y. ТаІК, за ,півроку з мат~рі.алами ~ипне.в·оd'о Пле1нуму вир•оІб:ЛfJІНО •на к·ож-н>і ст·о геокта:рін ЦК КillPC. СЇЛЬ•СЬ'К-ОГО•СПО:Дар·СЬКИХ угідь 3 45 В цих історичнИІх док:умешт·а.х це•ІГГНер'rВ MO>JI-O%a, ІПР·одаж Й•ОГО на 100,4 процента, ви, ПРОВІО\ДІІІМ·О ОСТаІНН'Ї ІПРИІ'ОТу'ВаН­ відбwлі 'щtаrгнен.ня У'сіх пр.ац~вни­ викона:но на. 10·4,5 щюцета. Ви- НЯ до Ж!Нив. Наш Jі;()Лектпв праr­ к~в ·села. Адже ,в 1них наміче-н-і за­ м'я:са ХО'ДИ 11110 ща·Л!іllІ.аму розвитку •мате­ К•О'Нано 'план ріально-техні"ШІ·ОЇ б.ази 'Сільсько-го .р1!JІ:ніх овочіІВ.

rоепО'даІрства,

:ЗІбільшенню

вир-об-

Пр01д01вжують

:щю1дажу

державі ·не У'сшіmн-о ІВик•онати зобо:в' язан­ ня, взяті .н.а ювілейний рік

ІІшдхо)\ити

А. КУПРІ€ЦЬ,

овочі

нИІцmв·а рослИІншщьк-ої і тва·рин- 3 те~плищь, почався збір гор•оди:ни

нищько[ ІПІроду,щ1ї.

Нwше гаоло~д~р.ство· аа uстаІнні рО•К'И ІШ<tЧ.НО 3М•ЇЩІН'іJЮ. У І)П~ШНО

у Rремль ІПІрИІЙшли 1 ті, хто ІІІОБУ 1 ДООКОНалу КОІСмlN::ну ІГеооні,ку. 18 :rоДИІна. До ,залу ВХОІДІЯТЬ 'керівниІКИ Ному:НІііСти•щої партії ;і RаІдЯІнсьиото іУІРЯ,дУ, 1ЯКИІХ тепло ~уст:ріли ~ЧаІСІНИІІШ прийому, НУІРХЛ-ИІВі оІпл-ески луtнають НаІЗуІОТірїІЧ А. Г. НtИDЛ;аеву 1 В. І. ееваютья:нову. ІВОІНИ ПЇ\ЦХОіЦЯТЬ до 'КЄІрііІВНІИІІrLв nаІрті-ї та У.РЯідУ- Чуються слова даповід'і 'ІЮМаІНідира .корабля про у,спd!шне ІВИІКО\НЗІНІНІЯ .заІВІдаІН'НІЯ .ВаrrІ>кіlвщинщ п-ро ГОІТОВІНІkТЬ :КООМОІНІаІВТЇВ

лиІПІН•Я у Великому ~рем.л.і-всь­ аюму па.ла•uі В•Ї'д)буІІюя ІП·рийом на ЧеСТЬ 'ВИІПУ•ОКНИКііІВ ІВІій>СЬІКОВИХ а1КЗ­ де.м.і'й 3броІЙІН.И•Х Сил СРСР. П.!\11; Ібурх.л-иІВі о.плеак-и Мін.lістр оіборони СРСР, МаІрІШа:JІ РаІ)!JяІDсь­ Іюго ОоюЗ>у А. А. Греч.к·о· ого.ло•сив тек•ст прИІвітшн,mя ЦК КПРС, Пре· зи:д:•ї Вер,ховної Ради СРСР -і Ра­ дЯІН<:ЬІКоrо УJРІЯІдУ ІБІІІП!УJСЮНИІК-аІМ ІВfй­ СЬКОВИІХ а'Ка.деМіЇJЙ.

4

П.от.і.м слово пу•аюн.иІІЮІ&І

буJю

'ВІЇІЙСЬІКОВОЇ

.нада•но ви­ .аІКаідЄМ•ЇЇ

і-мені- М . .В. Ф,р~НІзе ІМаІйоро:ві А. В. ЄріІ\1 ЗІКО!!!У ,j: ІВИІП')І'С'КННІКОІВ.Ї ІВІЇ>ЙСЬКО­ в-ої аІка,деміІї Генера.п.ЬІного шта:бу

ЗбройІНИІХ Сил ·СРСР ~'мен·і К. €. В-орошилова ІПОЛІКОВІН·ИІкові ун~рсь· кої На,р-ощ,ної Ар.мі>ї Ф. ла,сло. (ТАРС).

радгосnу.

ІіюсмQИаВтіІВ,

:ІІJОІВ·і

iJijДkpиmr,я, НОІВІV ,мир$ ООІІЮІОВаВІНЯ у ·ІЮСмоСІі Ів іНІТерес.аос науки

1•

Н'Щро{ДНІОІГО ІГОІОПОІДаІрс'ГВа.

Гр:иІМЛІЯТЬ бУJР~ИІВі оnлески. Голова .Президії ВерхоВІної Ра1ди OROP М. ,в. ПІ:дгоtРНий оголоІШj'І€ УІкаІЗи П.рези:д1І Бер­ х01вної Ращи CRCP цро НЗІГОІРмж-еНІня <К<JІСІМОІНаІВ!ТіІв. Тов. м. В. Пі!діrорний поодо­ ,РОВЛ!Я€ ТОІВаІРИШЇІВ А. Г. НLко­ Л-а€1Ва rra ,В. І. .Оев~тьяпюоза і. вручає ї,м .на,rорми.. ,f\ер.LВІНІИJКИ партії 1 у.ряд:у об­ М'іІнюються міцними РІУИОСТИ'С­ ·На!Ні!ШІІМИ .З А. Г. lli.ІKOJla.GBИM

ІДО ІВИІНОЖ!ІНІн.Я .нових 3аІ!ЩаJНЬ.

ІЇ В. І. С€1001С'ТЬІЯІНОІВІИІМ.

:І\еріJВІНИІКИ КомІу:НІі,стичJюї na·pmі>ї Іі РЗІдянського ~PЯ!JW сердечІНо ,в~та!ЮТь rероїчнИІй екіnаж «Союза-9». До ІПJРИ'QJ'!ТІНІLХ звертається Ге-

А. Г. Ніаюлаев ~ В. І. Ое:в.а•атьян01в rсемечно ,дЯИІують ЦИ Н:П~С. Пре:щдШ ВерховноІ РаІЦ·ИІ ОРОР, Раді MilнiCf1.1PLB СРСР

не:ра.лЬІниrй

оеюрета;р

ЦК НПРС

за -в-ели:к·е доВІLр'ІЯ і :вІІІСо~у <ЩіІИ­ І!fУ їх праІЦL.

"ЮваІриш Л. '1. Б!режНІ€ІВ. .Прийом у ВелНІКому 1\іремл•і,вТов. Л. ·1. _Бретнев с-ерд~но СЬІКОІМУ Іпа.лаІЦі 'Я!скраво проде­ ІВІ\д!В•а!ЖІНИХ

Геро~В

З

~МОНІСТ,руtВЗІВ,

ffi(

1ВИІСООЮ ОЦЇІНИJІИ

у:опішним зwвершенІНЯІМ ·вщаmно- парті.я ,і ІНІЗІРМ новНІй

великий

ro ІКОСІМ~ЧІН'ОІГО ІРейсу. Ві'Н' пові- ІНІРОІК lВ оовооІІНі косШчноrо nро­ ідОІМ•ЛІЯЄ, що ПрооНІДія ВерхоВІНої cropy, .важл-иtвИІЙ ІВКJІЗ!д у роови­ Р~и СРСР З<І; .муmfІіс~ь і ге~ тоо ряду ГЗІJІіУІЗ-еІЙ н'а)"КЩ .в у:до­ ·РОІ3ІМ, ІВИІЯІВЛ.еІНl ПрИ ~Д.ІЙІС'Н€ІНН1 'КООМіЧНІОІГО nолЬОІТу ІНіа Кора\бЛі «Союз-9», НаJІ'ОІРОід'ИJІа· Героя

РЗІДЯІНІС:Ьі!ЮГО Союзу ЛЬОТЧИІКаНОЮМОІНЗІВІТа О~СР .ТОІВЗІрИШа Ні­ •НОЛаооа АНІдрt,я:на f1рИІГороІВИІЧа ~руіГОЮ МЄ/ДаІЛЛЮ •«,30ЛCJI'lla 3ір­ ІКЗ>>. ЙОІМУ Та!К'ОЖ І!ІрИСВОЄНІО ,ВЇЙІСЬНОВ€ 'ЗіВаІН:НІЯ ~еНера!JІ-Майора ЗІВі<щіії. Т01Ва-рши6Ві Севаотья­ .нову ВіІталіrю ІІВаtн:9ІВИчу при­ 'СІВОЄІНІо ЗІВаІНІНІЯ ГеірО!Я РаJДЯнсь­ ІКОІГо Союзу G ІВ~уt·Н~НІИІЯІМ ом,ена Ленuоо :і- ~медалі «3ОJЮТа Зtрка»

ІСКОНіаJJ!еННІЯ КООМОС'і.

€ 100

Тех:Іі!JІШ ПОЛЬОТіtв у (ТАРС).

МІЛЬЯОНІВІ

СОКАЛЬ, ЛЬВІВСЬИОІ ОБ­ ЛАСТІ. Набагато раІНІіІШе ст,року ndІдН'.ЯТО на.,гора 1 ООоМJЇJІЬІЙОІJШІУ з ІПOJti·arr-Iry еJrоІІлуатації ЛІmІі:всь­ ІІЮ-ВолпнсЬІкОІГо бЗІСейну ЮНІН·у ІВут.ілЛЯ.

І~ЇІЧІНІfіі •ВJ!ідООУfТОR 'f1Y:T ДОJВ~е­ НО ДО 12 м'іЛЬІЙОНіІв ТОІНІИ.

~ІІІ•ІІІІRІВІІІІІІПІВmRІШІІВІІІІІВІІІІUВІІІІІІІІІПІІПDПІІПІDІІІІІІІD8......._ПІd8UПUІІNUММІШПІМІМІІІРІUuІІІЬМЬМ У райкомІ КП УкраТни

ВІТЧИЗНИ ВІРНІ СИНИ

ДІІі\)еКТОр

.

<J'l11ЮpiO€

'по:щоровИІВ

ВЕЛИЧНА ПРО ГР АМА

КОІП.

2

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Пленум Центрального Комітету Ко.муністичної партії Радянського Союзу 3

ЦіІНа

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАйОННОІРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

р.

Посилити догляд за картоплею .за,ВІда•н•нІя Іпо.л.я.гає ,в тому, ІПfіі.ІІІюреслено ІВ ІРІішен:нt <бюіро раіЙІ!rоМу КП УІІ<;р·а•і:ни, щоіб :у •Н.аІМЛ'Ію~і :2-3 і!ІіНІЇ ІН-а< ооі1х ІКаІрrгОІПЛЯІНИХ- площа.х

ТІРJ'ідІЇ'В'Ішки рщдгооо,ів :і Іпта.хофаІбрІІІК .ра,ЇЮІJ!ІУ в окла1дних [ЮГОІдниас УМ'О!ВЗ>Х у ІСТИСЛЇ оОТірО~И Іі- ІН•З ІВИС'ОКОМУ аі!1)()І'ГеіХ·НІЇІЧНОМJ' 'Р·ЇІВ'Н<Ї ПрОВЄЛИ са~п_іІн.н,я ~а,рТОІПЛЇ' ІНа 'ВОЇІЙ ІЗ•ЗІПЛЗІНОВа>!ЕЇІЙ ІПЛ'ОІЩ~'. З,аСЛ'УfІ'а 1В !ЦЬОМу, ·на­ СЗІМ•Пере:д, ~механ,іІзова~н-их .ла:нок. ВИІдіИ -на .вр<JІЖ>а<Й ІВ бі·лЬІшості rоепо­ дарств непо•гшн•k Одна.к част-і Ідащі- ~і•лЬІнюють ІМ 1 ЇЖІр-Ядt!ІJЯ, сцри:яють росту 6ур'!ЯІНІЇІВ, рОЗВ·И"ІЖУ ШNЇlЩН:И'КЇ'В ІЇ ХІВОр·Об, ЩО· .МОЖе :НеТЗТИІВіНО ІВІПЛИІНУТИ ·на ІВІрО.ЖаІЙІНІЇосТЬ. Це пнта•нн,я -обговорено •н-а ІЗасіща,наJІі 1бюр-о :р•а,й:ком.у КП У~Іра•ї.ни, ,де були ·п.ри•сутtнtі' ~zжре•ктор-и ;patLJJrooпiІВ ,j Іпта,хофаібр:нк. З а<на.лjзом ХОд;у ІроібОТИ !ПО Д<JІІ'Л•ЯІдУ :за ІКарrгОіПЛеІЮ .j ІЗаІВ.д,аІННІЯІМ 'В ЗІВ'ІЯІЗІКУ '3 ЦИМ

~нИІЩити ·бур'яни, обр·()бнти О'І"))'УТООО~м-і'КатаІми ІПр-оти ~олор-а.дсЬІкого "''УІК.а ·і фііwфто:ри, Т•РІІІМаІТ•И ,м,Ьжр~ Ів юпуше·НОІМІУ •стані, .ПіідІГОрІНути каР'ТОІплю. Че;ре:з •чarn ~-Olllii -мііІнер-а\Л·ЬІНІі ~добр·и,ва.,промнлиюя .в П·Ї'ІІІОІР,Н:ий ша.р, '!'ому поrгріІбно провести і!ІіОіда11ІЮве >ПЇІДІЖИ'в.леwн.я ка;ртоолі. Поси­ лити ~да!Чу _р-аІН·Н'ЇХ Ібу,л;J>б, 0рГаІНІЇ\3уІВаТИ СТ·афа'Н>НІИЙ Щ.ОГЛЯД з,а. ОВОІЧа•МИ У ·В>Ї[ІІJК'Р·И'ТОМУ ІІ'Іроу·нmі·, аібИІра,НІНJЯ •врожаю,

ви-ст'УІПИІв за·~:ЩуюІЧІfй >ОЇ<JІ'ЬІГООП.ВІЇ'дJд'іІІюм КНІі•всЬІК'ОІГ·О обко:му КІП УІК,ра.ї­ ни А. І. ШулЬІГа. Пере•ві:р·кою на м.і•оця.х у,стаІІювлено, що в Іде:яnшх rо,ап{)(!tа:р-сТІва•х, зок;рема 'Ра.и:госпа.х «ІБобр.ии:І>КиЙ» (ди:рект<Jір ІВ. Ф. Ма>ксимщь, голов­ ний аІГр-оном І. І. М~щеНІІrо), «~РУJсаІ!ІІЇівсЬІКИІЙ» (rв'ИКОІН'у'ЮЧІЙІ обоІв'ЯJЗіКи

ст·ва-.

директора І. Т. Костюк·,

ІГОЛОВІНИЙ

.ш-р-ооом·

Ф. РІ. -БОІЧ'ковсЬІКий),

<<За:пла·в,ний» (дщ)е.кто·р М. Г . .Бо,рІІІсе,ІІІКо, ІГОЛ,ОІВИ,ИJЙ аі11р,аном Ф. С. ЛебединсЬІКий), •на частиНІі .площ •вкр-а.й ЗіЗІбуір'ІЯІНена ооа1ртопля, -не сn>ушені .ІІІІlіж•рядІдя, ІНеЗаlІІІОІВІЇІІН>но nрово..дитwя •боротІ>ба з шюі:.rниІКа­ МИ. Це :реІЗУЛІflаТ ІПОСЛаібле•НІНІЯ д/ОГЛІЯ,,щу ІЗа ІІЮОа&ІМJІ, ІН•а ЩО було 3вер.нуrо ув!Ш'у ·в-сі,х \ІІоИ,РЄК"rор,ЇІв.

Для ІJ:ЬОГО за<Л'у.'ЧНТИ ДО !РОбОТИ ІПоrtр:іfбну ~ЇЛ•ЬКІЇІСТЬ '!lj)а.КТQр~в і ма­ ШИН>, .усе ІПра;цез,даТІНе ІНаселен.н,я. РаІІ!іоналЬІНо .вІІІКОІр.нсrати р-обіmн:и­

'К'іІв З •ІJІЩJП!р·И.ЄМСТІВ ІЇ I]'ICfl' аІН•ОіВ, ЩО ІІ>р ІІІЙ.ШЛП ІН а ДОПОМОІf'У 'В ГОС.ПО!Да'р­ На ваоіІдан,н.і ІВИС1'УШ>ІІІВ nе,ршІІіЙ сек,рета~р р-а.йаюм>у .І(,П У~р·а,їн:н В. О. ,Кjр-ивош.лІІІК. Ві1н ·ЗіРООИІВ н.аІrолос на ІЗаІВ'даІН•НІЯ·х n-а:рт:Иіних -~рга­ н.Їі:~ЩЇJЙ ,р•аІ!;{ГО<ШUВ •і ша,хофабр-ІІІК у ІМобіІЛіІЗЗІЩіІЇ ІКОЛЄІК'ШВІЇІВ На ІВІІІКО· 'Наіаня ;ВіЗ'ЯТІІ'Х ообов',ЯІЗа,нь, ІІІерет,ворен.ня ІВ життя ПостаІНови JLНІП.Не'ВО-

1['·0 п~еН>уІМУ цк КПРС. У 'Ро00Т·Ї LЗІЮЇ(Д8ІН·НЯ

6юро

,ВJ3ЯІВ

т:рест'У •раІдІ['ОС.пі·в П. П. Че.боrгаfРЬОІВ.

учаСТЬ

ІІІ,Иіректор Да.р.ІІ.ИЦЬІКОІГО


ЮВІ.ЛЕЙНОГО

НОВОБУДОВИ

РОКУ

ДОДАТИ Б... КОМСОМОЛЬСЬКОГО ЕНТУЗІАЗМУ «Ударна комсомольсько-моло- повним ходом,-закінчув т. Ридіжна будова лікарня на 240 жий.-Погано тільки, що останнім nіжон». Такий напис впадає в часом нам мало допомагають комочі кожному, хто проїжджає Бро- сомольські організації міста. Споварами ського

-

в

В якій

стадії

nошена ударною комсомо"ьськопускового об'єкту? пацікавились ми у моnодіжною будовою. Щоб не кидати/ слів на вітер, никонроба БМУ-39 Г. П. Рижого.

-

спорудження

·Всі·

корпуси

за

винятком

почнуться

з

настанням літніх канікул

середини

ву вона спромоглася посnати

на тами. А 10-12 чоловік щодня 9 чоловік. Соромно нас повністю влаштувало б.

організацій. Виявляється, що вІд лікувального закладу,

до послуг і спрямувати роботу заводських і

середини травня, крім колективу. якого доведеться звертатися май- фабричних

райпрофдезвіддіnу

і працівників же кожному з нас!

липня.

закінчується

комітет комсомолу з заводів і фабрик не спромігся надісnати на

штукатурка стін. Субпідр11дні ор­ пусковий об'єкт своїх юнаків і гані"Jацїі ведуть на об'єкті оздобдівчат. Прикро, що комсомольці лювальні, сантехнічні, вентиляцій­

ні, ізоляційні, електро- і ліфта- і молодь заводів

холодильників,

комітетів

комсомолу

І здавалось так, щоб на будівництво лікарні

лікарні (163 чоловіка), ні один би, хто може відмовитись відnра- вони

повністю роз­

У решті приміщень

червня. Бо всіх їх ми навіть не змогли забезпечити інструмен-

27

журналу, в якому веде обnік ро- за таку неорганізованість. Адже До думки будівельників варто боти комсомольсько-моnодіжних йдеться про будtвництво такого присnухатись райкому комсомолу

зараз ведеться підготовка до ма­

які

верхнього дитячого трикотажу. 3 більш як півтисячного колекти-

Георгій Павлович звертається до об'єкт всього

інфекційного, який теж буде го­ товий у цьому місяці, уже побу­ довані, говорить Георгій Пав­ лович. У головному корпусі лярних робіт,

3

зараз чомусь комсомольський ен- другого дня - аж один! Не від- ралів, щоб на будівництво разом тузіазм погас, хоч лікарня і ого- стає від своїх сусідів і фабрика приходило по 160 чоловік, ·як знаходиться

шляху.

зараз

-

спорудженні новобудови. опустів і наш майданчик, каА від заводу нестандартного же Г. П. Рижий. А допоміжна комунального обладнання одного робоча сила нам так необхідна. чатку ми відчували підтримку, а разу було два представники, а І не обов'язково вдаватись до ан­

семиполків-

наnрямку

нізацій жодного разу не були на

людей

П.а.м'JrтнИіК ІВидатнОІМу ділче'Ві

більш чи менш регулярно. Адже До початку екзаменів найчасті- комсомольський ентузіазм дуже

1\Jомунvстипщої ІП&р'І·іі Радянсько-ї держави Г.ригор1ю Іванови­

цювати день-два

лікарні?

на будівництві

змогли

видіnяти

шими і найорганІзаванішими по- необхідний зараз на ударній момічникамн школярі.

будівельників

чу Петраоському в Киаві.

були лодіжній будові!

Фото О. БорІмотDІва•. (Фото.Х•!ЮН·Lка РАТАУ)'.

Н. ШУЛЬГА.

монтажні роботи, роботи по радіо- електротехнічних виробів, заводо-

iaiWIWIIІIIIIІЩWUUPIIIIUUWdiІUIUЬWІ•І11iiІІiiiiUWUOIІIIIUIUII8JIIIIQШIIUDIIQiUUDU-

фікацїі

КОЛИ ~МІЇ'Ністрщія за·воду nо­ рошкової ме'11алурrії у сіІчні цього

Словом,

телефонізацІї лікарні. будівного «начинка»

будівлі

комбінату,

мебльової

йде фабрики та бага.тьох інших орга-

ІІІJІІІІІІІІІІІІlІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUО

КОРИСНИЙ

М. С. Л·исенко •rона.йомив його уча!ОНИІК'ЇІВ •З історіЄ•Ю C1HJI'O села.

СЕМІНАР

союзному

Потім було піt,щбИ'l'о n~сум•кц уч&сті •іНбл1отек раЙОІНУ у Все­ громадському

оглщі,

rирис•вяЧ!ен-ому 100-рі'Ч'Чю з :дня :на;ро~е·Н'Н.я .в. І. Леніна. Пере­ :можщями ,ви:шюю, ~piN •районних Х•ач Галина Мmколаівна ОлійбібЛtЇІО'.\'еК 1!;ІЛЯ ~(}.{)О•СЛИХ та дітеЙ, tНИК лИІШе кілька р(}Іtів Т(}МУ •ста­ такі сіл~сь,кі 6іJблі10теки: Вш'данів­ ла ;заві~дуючою ffіняжиць,кою сіль­ ську, .Kpwcmri:вcшy, ТребухіІв­ ськ()ю 'бібліотекою, але цей куль­ ськ·у, Ру>сащі!!Іську та ІКн.яжицьку, •rурню-осві'І1ніІй ш11клад уже Іно­ Я•К·~и ·керують .м. П. ХарчІШко, сить звання 'бі:бІЛіоте·ки •ві.д·міJнної

И. В. ЧерІняжька, В. І. Товстен­ ко, Л. Б. В1рич та Г. М. ОJrійник. ці занесенІ() на ра;Й(}ННУ Дошку по­ Доб!ре 1попращювали 3авідуючі шани. аб(}не~енrrами р<І;Й()ННИХ бібліО'Іек Тільки за 5 мkщіlв цього ІЮ­ О. 11. Фур,сава та О. М. Пиццю·ра. ку д·о 'бі;бл•іОО'еки зашисало·сь 967 ШбJІ!іІоте,'Иfі nращівюши ()бміІн.я­

vu<б-оти, а ім' я сюромно•ї ТРУ'д~вни­

читачіJв, до .П(}с.лу·г яких

9463

то­

лися

досВЇ\Ц(}М.

ми ХУІДОЖНЬОЇ, ·СУ•<.ШіЛЬІІЮ-\ІІ·ОЛіТИЧ­ Пухівсь%О•Ю НО•Ї, науково-щриродничої, тех·ніч­ юию М. М. ноі, СіЛЬСЬІКОГОСJПОдар1 СЬКОЇ Та Ї:Н­

Та-к,

с•ілЬІськОію бімі>оте­ ОлексеJІІІіІо ро001овіла,

ШОЇ літе•ратури. 3а :цей nеріад як У них !Пропагують ви;дано чwгача•м 11 тисяч К;ниг з rо.сuнщарсЬІкі 3НаІННJІ.

рі·зних галузей знань.

Вс·і читачі подмені !ІЮ ГРУІІІах. Для .кра;щого їх об.слуго·ву·вЗІНІНЯ етворено 2 ІІІУНкти видачі книг. · в і.б ШО'Іекі!іреві lдОІПО•магають 70 RІНИ!Г(}НОШ.

заві,цуюча

Пл·оскіJвсЬІКІ()Ю

та

сЇІЛЬІськоЗавідуючі

ШИТЯІН·ською

сіт.сшими бібл1011'еКаJМИ С. П. Фе­ ce•mo та Л. І. Кудренко·, а тшк·ож .бі•бл•іоооека•р з ·С. Гоголєва В. О.

Ось•мак ЗУІПИНились •на ·питаннях

()Ібслуnовуооння читачів та насеІЛЕШИХ ПУНІКТЇ.В, а. Т<І:ЮОЖ еаЛУ"J!е>!FНЯ ЧИТа"Fі:в ДО .бЮліІ()Тffі\И. г. м. Олій­ ~ик рооповіла про ІІІ,ифер~нцИЮ.ва­ !Не ООслуго-вува;ння читачів та ке­ р·~внІЩтв·о чита>.ІІlНЯІМ у КняjЮИJЦЬ­ кііі сільській бібл1отеці.

Для ·аб.слуговува·ння ооеціалістів ·ведеться 'КаJртО'Іека !і:нфо.р~а­ цій. ПОІпавнюЄ'Ім:я ящик ;вибору літе•ратури, альбом вілгуків чи­ тачів ·на Іпр,очита·ні ~книrи. Офор­ млено ·виста;вки: «,К:ниги про ІЮни­ ,ВіfіліОО'е•чним ІП!ращrвникд.ІМ було ги» та «·Wниги З•а адре·осоо», а та­ ~тю цілІ!'Й ряд ·консультацій npo кож тематИІЧні 'ПОІЛИЦі: «Ці ;к:ниги р•об,оту ·біібліотеК ІПО ТРУ)J;ОВ•ОІМУ !ВИ­ 'доrиоможуть •вам виконати со­ ХОВаННЮ М•ОЛ<Щі, :ІJ;О:3ВИ'ЮК та робо­ цtаліІстичні ІЗОібов' яsання », «Наш суочаJс:ник у художній ·літературі»,

«Дари ІЗемлі»,

«Лое3ія

хвилює

серце» та ін.

Ту :н.ооrаціооарних

форм

бі·бліо­

теч•наго обслутовуванн.я, підготов­ ку ДО ІВЇІДЗ'Н.аЧеНіНЯ 150-<ріЧЧЯ 3

.Склruдає ГаІЛина ,МИК!ОІЛаї•вна і ~ня нарщжеш•н.я великого ,ревоіІНІДивідУ'аІЛЬІні плани чита•ннл. Із ЛЮ!Ціоне.ра та :вчИ'І\еля с"Вітооюго актинною, учас'!'ю читачів про·ве- ІІІРолета•ріату ФріІдрrха ЕнтеІЛьса, де:но в ц1юму ,році

4 читащьrких іІІР{)· ІІІ·осиле·НJня роботи бібліотек в

ко'нФе·ренцН, 2 JІЇ'rерату~р•них :ве- пеj)'іод •збира·ння врожа.ю тощ(}. чори, 7 біІблі·отечних ІО'Гляд.і'в,

дИ'l'ячі

рмиrи,

книг.

2

2

•К.о:mсультац'Ш ІПР·~вели · ІІІращів-

•обговорення 1ники :раІЙffіШJИ:Х

~б~блі,отек

Ді'І1Кuв•сІІк.а, Г. В. Rасіч,

0.

О. Л.

П. Фур-

А ще треба •<.ж.а'зати, що llirя- сова, ·0. :М. П:индю·ра, К. Ф. Ліс­ жицька сілнська бібліоте·ка стала няк, а також зwв·і·дуючИ!Й райвідшкfіл·ою пе·редоІюго доооіду по діІлом культу~ри В. І. Ту•р.ський. керівництву чwганн.юм. Саме ·на Семінар був к•орисним і по•в­ базі цієї б~бліQТеки і був nрове- чальни·м. Він допоможе 6ібліІО'І'еч­

дений ІЦИ!МИ ДНЯМИ ~ВОДеRНИ!Й ее- НИМ ІПрЩіВНИКа>М у ЇХ ІПраК1'ИЧ'НVЙ міна"р іНбліотечних працівників р·О'боті. Б. ДЯЧЕНІ(О, р.ай10ну. На;сСІJМІперед, голава ·вик&н­ громадський кореспондент. ком·у ffіНЯЖИІЦЬЮО'Ї •Сіw:ПІСЬКОЇ •Ра:ди О

2

стор.

О

СТАНОВЛЕННЯ КОЛЕКТИВУ

Р'ОІК'У nр:иіін.яла рішенНJІ ІІІро об' єд­ наІ!Шя ІЦе<Ху ІВОіЦОПОСТаЧаJІНЯ

3

rа­

ВОСИЛ•О'ВИМ цеJюм, ~мате,ріаІЛьні ви11'0\дИ ~ІЛЯ ІІІЇ\ЦІЦРИІGМСТВа ЗJJ'8.13Y Ж були зримі.-:!АQКе тільки вивіль­ нення 6 керівн·ИІХ пращів·ншtів тор~ї •ООВ·Оіп'У, Й за ІЙОГО uриІноое щом·іС'JІІЧНУ економію " М:NK<I.Mif. біІЛьш як на .1000 кwрбовruнців. Виіlюдил·о та,к, що люди &іль­ А ·об'єлнwнНJІ .води, ІІІа:ри, газу, шkть робочого ча•су на всіх об'єк­ стис·неfюl1о :повітр,я в {)ІДИН юом­ тах залишаються с111мі tПО собі. ІПЛе<:юс?.. Це теж .оора:ва !НемаЛ(}Ї ЗоміІНІНИЙ маJйстер, авичайно, не ва.rи. Тепер, іІІІК ІКа*уть, не буде мав ·:~моги на КОQКНому а них по­ :Кивати Іван па Петра., а Петро на бувати раз чи два м зміну. І са­ ]вана. Не потрібно ·зайвих «узгод­ мі ·р·обі'І1нИІки, пращюю·чи в мній же·нь» ~оох •сJІ'у'ЖJб, щ.вох началь­ зміні, ІМО'ГЛИ не •бачитись 'ІЮ кіJль­ ників цехів, а це •ООІаrч:но 3'більшує ка мі>сJЩів, ·на·віть і не знати :м&НеІВ'р.е.ні·сть

ен.е.ргетичними

ре­

ОДІfН

ОДНІОГО.

сурсами.

- ПотріІбн.о, - ГОВ()рили ко­ Об'~наш:ня ,щвох :ве.лmких це~ів 'МУіНJЇ>Сти, - ІГУ'РТ}'івати людей. JІк­ виюликаІЛо :нові турботи кт~уні­ ІНаJЙІб1ільше давати :ШОІГИ ї•м с·піл­ Істrв, nостшвило шере.ц ними бата­ куватись і ІВ р~бочий час, і в час то не.-вЇJДІкладних 3аВДаJІЬ. На·йбіль­ tдозвілля. іЕо:мунkти знали: ніде ше турбувало ї·х одне: як зrурту­

вати, здружити НІ()•вооrво·рений ко­ леоктив,

чи

не ІІ]ОіЗ'Начиться

це

ТаІК ·не !роІ~КрИваЄ'ІЬСЯ V\}'іШа ЛЮІДИ­

ІНИ, лк на lЦ·озвіллі.

ходи в ;кі,но, театри, 111алац опор­

ту, ІШ:ІЇІЗД•ки на рибмовлю, ві,д·по­ чин·ок у ліе~і чи 1на рісqщі.

Вже •сьогQІД·НІt ·можна

оказати,

що ·неі :ці зах•ОІДИ дали :свої наслід­

·ки. •е за ча'С .·об'єлнаної пращі доох ІЦе,хів nл·&Н ІJІО вИІІІ}'10ку вало­ Ів-ої ІПРОД'У'ІЩЇЇ .в серЄ[)І)ньому вико­ нується на 107 ·щюцент~в, а по

152

виІпусІку това·рної -•на

лро­

ІЦенти. Зниження ·собівартості да­ ло цехові о

7,5

тис·лчі ирибутку u

'ВІ!l\ ,вившьнення мивих

одиниць одерQКа:но О()Ва!НЦ ів.

4

а '

ро·бочих

тисячі кар­

іІІартіНна і щюфооілкова орг а­ ~ні·защй оргашіз·}'!ВаЛи серед трудів­ ників щ•ЇІйове С·ОІЦіа:лkтичне lІМ:а­

зу­ ІГаІ!ШЯ. ПосІtЛеаrня ·організаторсь•кої і вИJХовної ІІЮ6оти сприяє дальшо­ ІПраЦі. Адже ІПі•СіЛЯ об' е,щна;ння ста­ СТРЩІЇЇ це·ху, па.Р'ТіЙіній іІ пр·офооіJІ­ му rаrурту·ва:нню •колективу, мобі­ ;ОО' еднаІНІня на ·Чі'І1К·Ості органіІЗації

Ва·гато довелася ІЩокласти

!МtЧаJІИіСЬ !ІЮ.В'~ >ПЛа!НИ, :ІІР'УІП'ОВЇ ПО·

·силь В ЦЬ(}МУ

НаІПРЯІМК'У

.а.дм]ні­

не біля д·~СJІ'І1К1Іі об'єктів, •кожен 3 .ІШИХ OOMYJ'OBY€'J'.ІjC.Я людьми ІІІО­ ~овій оргаЮзІщІі-ЯІм. На Зі6о.рах ро­ лізації ЙИ'Оі зуtиль ІНа ід·О'Строкове ~ін, ЩО ІПРОВО:ЦИЛИСЬ ВИК@а'ІШfЯ ПЛWИm ІІІ' ятиріІЧ'КИ. стііно. Вагато з них ще потребу­ бітІІІичих

ють ІПеріодwшаго 'КОН'І'РОЛю. А ці щомtсЯІЧно, •Іrі,ІJJбИІнались

підсум·ки

об'екти розтwшо~вwні 1110 ІВСій терн- •рОбОО'И, 'ІІИЯ!ВіJІЯЛИ'СЯ ІНеДОІЛЇіКИ, На-

У середній школі робітничої пішним закінченням середньої молоді М 3 96 випускників одер­ школи прибули секретарі парт­ жали атестати про середню осві­ комів заводів порошкової мета­ ту. Велике бажання вчитися, на­ лургії та ремонтно-механічного полегливість у досягненні мети, 6. О. Харламов і М. П. Заваль­ вміле поєднання навчання з пра­ ний, секретарі комсомольських цею ІІІа вироб'н.ИІЦ'І'Ві допомоrли організацій ЗВК Володимир здійснити життєву мету. ОудаІренко, ВМУ-38 ВячеСеред наших випускників ве­ слав Сокотюк, виконроб Київсь­ лика кількість робітників заводу

порошкової металургії, 3ВК, ВМУ-38, ВМУ-39, РМЗ, ШР3, заводу пластмас та інших. Уч­ ні Берло Володимир (ЗВR) та Мат­ :ві~>•вськ~ Олffіі!сwндр (зruвод nю­ !!)ОІШJювоі :металургії) мають в ате­ •статі з У·сіх nредметів ~ише «від­ •МІtНІно». У:спішно :з&кінчили школу подружжя Влощинських і Мани­ лич.

15 ники

година

30

заходять

ХВІtЛЮЄТЬСЯ

-

хвилИJН. Вwпуск­ до

залу.

Кожен

і учні, і ВЧИ'JІЄJІЇ.

Привітати своїх робітників з ус-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

В. ДОЛІН, громадський

кореспондент.

дає глибоких знань,

давно роз­

віяні, адже багато наших випуск­ ників навчається у В}'ІзаХ, техні­ кумах, зокрема Георгій Пономар­

чук (Київський політехнічний інститут), Зоя Сульдіна (інсти­ тут іноземних мов), Віталій До­ л'ін (КИІїІВСький ІЦержунівер,с·rегет).

Школа має всі умови, щоб 3а­ безпечити учнів глибокими знан­ управління М 2 Г. Т. Куценко. нями. У цьому навчальному ро­ Від імені товаришів по робчті во­

кого

ремонтно-спеЦІашзованого

ни вітали випускників з важли­ вою подією

в житті

і вручили

ц~ приібуло батато

- 11

м:олоlJІ:і

до

8

'клаІсі'В. О,Циащ ідеІХ'І'О ще не

зрозумів

важливості

одержання Час Т~·ж пютурбуйтесь

ім пам'ятні подарунки. - Школа дала нам не лише загальної середньої освіти.

ще 'Не ІПІіJ:шІіJй. знання. Вона нас зріднила. Важ­ ІІІJЮ себе, шшовні то.ва•риші, і ІІІО­ ко уявити себе беа цього колек­ V~айrе заяв:у ІПР'О оорахува.ння ва•с тиву, сказав робітник заводу

порошкової металургії Григорій учнями на;шоі школи. Нез 'ВЇДРІІJВУ від вироо·ництВ"а ви одеtржите Васюк. Вчитися далі така думка ате<ста.т зрілО'Сті. Л. СУХАРЕВА, багатьох випускників школи. По­ заступвик директора по переду технікуми, інститути. Мі­ навчальнІй частииl. фи про те, що вечірня школа не

о

Вівторок,

7

mmиa

1970

року.

о


r<7•• ."...,...,..,..

-

бореться нолектив у ювілейному році. Особли­ ву увагу зосередили в радгоспі на вирощуван­ і 1 ,ран•ніх овочJіІв у за•крИІТОІNQУ ,груtН1'і пі<д полі­

метрах. більше

на

плівноІ<t.

етиленовою

2150'0

квадратних

З нього вже надійшло тільки огірків тонн, дозрівають помІдори та інші

50

культури.

Оглядаємо одну з багатьох сонячних теп­ лиць. В ній працює майстер-овочівник Ольга Володимирівна. Чунян. Огудиння високо під­

нялось на шпалерах. обважніло від рясних плодів. ,Ольга Володимирівна зібрала на кож­ метрів закріпленої ному з 500 квадратних ПЛОЩі М•аJЙЖ1 е ІПО 5 іНІLЛОГраМ~В Olffip~~B. ВИІСОКИХ показників добиваються також тепличниці Ма­ рина Lванівна Зінченко, Марія Павлівна Мі­ щенко та .інші. Можна не сумніватися,

-

-

'ПіРОідЗ..ЖУ овочhв

було

'ГИІС:Я'Ч :Н3ірбОВ3JНІІ!)іІВ.

'DруtДІііВ.НИlНИ Б-Же З3ІраJЗ ПірОІЙІНЯТ.і ТІурбоітОЮ цро ~~рожаJй ІНаJа~nНJОІГо ро~у. ПіД ,раНІНІі ово­ чеві 1ку.льту;ри ,ви.д1ляютwя площі, lде є wращі ПОІІІередІНИІНІІ'. 33ІГО'ЮІВJLЯІЄІТІ;С.Я :На І!ЮЖНИЙ rектар

1оо

j

12 х~~оQІГра.міІв з 'кож:но~о 'ЮВЗ.:Цра'!1НОО'О метра. Собівартість ПJЮ­

суниперші

В ІРа:дІІ'ОСП.і iJIJJiaІHYJВ3!ЛИJ, щоб у .КаІQУ 'в!д реалі­ нар­ заJції :раІнtнііХ О1ЮчtіІВ ІНІСІІД~йшло 46 ІТИІояч 60 більше б.ова~нціІв, фаІК'І'.ИІЧІНО ж одержано

ІДО

~ j

на :ю~к.ах соJІОІМИ. іПлоща, яку ,займають огі,ІЖИ в ІВ'И'НЇlПНЬОМУ !ЮЦІ, становить 12,.2 тИісячі ;юва.дратних метрів. Ек.сm:ероент 'в:даtвся ,о;ночFВіНИ!КаJМ. Ноинd йде ююове ІООИі}аJН'НІЯ тtщів, вир.о­ ЩеІних :на ·сОJЮІМі. БМ:ЬІШі:сть rо'С.П'ОІда, рств · QіЦержує оо 10-

ЮНіН

леревИІКОНІаJНО.

~а;силd.ВІчани прqдоІвжують зда~вати цю, на :mрилаJВки МІаJМЗИІНІіІв на~дійшли ТОНІНИ ра!ННЬОІЇ ІН>а:ріТ(mJDЇ.

пона~нини

За ще вищі

Успіхи окрилили.

ЗНаJЧМО

і

до июцевиrх У'М'О'В ,роо,І}обили теооношQгію ВlфОІІЦУІJІаІІШJІ ()]'ірхів

ЗНа'ЧНУ •а •Т3:КОЖ ОГіІр~іІВ, 4 'ТОНІНИ ІПОМІЇідОрі,В, ·кільнd•С1'ь ,і.нш.их овоЧІіІв. РобИІмо ІВС·е для того,

щоб і ~зобСJІВ'wаJння по

і

ОГ~РКИ НА ... ~ОЛОМІ. !Вивчивши Д{)~і,ц ооопода11>ств Під­

щержали їх з кожного гектара по 175 цент­ :Іерів при плані 130. Це дало змогу викона· rи договірне зобов'язання по продажу держа­ Овочівництво ві городини на 142 проценти. ~тало рентабельною галуззю господарства.

30

.,...,.,"..,..j

моск~в я, учаению·в ВДНГ С~ОР, ооец'імrети тресту СТОWІІ'ИО

- До 10 1Л'ИІПНІЯ, - осв·а.ли:ться заJСТуtnнИІК .ди­ ректора ІПО реаІЛ·~заJцtї ІПрQДУJІЩН І. МаJтВІі·ЕШКО, ІТОНІН ·~аІПУІСТИІ,

w ... .,.4/r..,.,..,...,.....,;мu

НИЄВО-СВltТОWИНСЬИИИ РАИОН

красилівчани умінням Здавна елавляться зирощу,вати високі врожаї овочів. От і торік

•50

w'"' -

У друзів по змаганню

І Ж ТЕ ВІ 31DPOB' В Qy.JДe Ще :ЗД8.ІНО ~О

w • .".,.,..".

ТОНІН М'ЇіОЦеJВИХ ідООРИІВ. М. ІВАНИЦЬКИП.

'дУІІЩН З:На'Ч'НО :НИЖІЧа, НІЖ :JВИ!ЧаЙ:НО.

НАДОІ ЗРОСТАЮТЬ. За останній ДОСТАТОК КОРМІВ час ІНа· Д()Ї у радгоспі «·Руt&е, ЖlівсЬІКІШ» ІПО~ІJ'НО зростають. Ни­ ні добовий ІІfЩЦій 6аІгатоох доярок ~тмrовить nуд і' бmьше мо­ л,m<а. Рkт щщцу, ктявнОІС'І'і тltарин:ництва ставс-я, ншеамш!·.І>ед, ~·вдяки · вв~денmо в р:щ'Їсm ~:rеленої ма>еи. Де-нна :норма цьо~го ЦІІfН·О·ГО К'О/}Мf ІНа :КОЖНУ ІК·()Іj)О,9f СТ<ІІНОВWГЬ ЩОН&ЙМЄНШе 45 -55 lКілограиів. Сющи ІВходить .юо·рм •Не '11ільки із полів «зе­ ленОІГО кООІІВ>е'Йє:р.а », а й з культур·ниrх ІП&ІСі!'ВИЩ, я.кі є ооиов­ ним дже~ел·ом дешевоrо мотжа.

У ДРУЖБІ 3 А,f:Р,ОТЕХШКОЮ. У радІГоопі «Та·рІІ.ІСівсЬ:КНЙ»

іІІО!СТіІЙНО Л{)ають 111.\}0 ІПЇ(ІІ)ВИІІЦеН!fЯ lКУЛЬТf'РИ земл·е.рОО'СТВа.

У

ниніlІП'НЬому році тут ·вирrшили зібрати з ,к()ЖІНОJГО гектара по 140 цеІl'!'Нерjв :к.арт<mлі і ІІЮ 1~80 центн.е-рів О!ВОЧ'ів. Гіщ·ний . вк.лwд іВ rцю ,оораву вносять мех<іJШаrори. Ка:рТОІПЛЯ поса;дже­ на ІН311JіІИ1.\}еООневим ооо~об-()м . tВoora ~дооре доо-лянута. Пізня

запевняє го­

безрозсаднШІІ. калrуІста 'lІеж пОJСія·на ІПІЮГІ)е'СИ'ВНИІМ оІІоообом Чисто ·оброблена, пІЛа.нтащія мав осороопі ви~и Іна урожай. На­ ,юшом ·Мін~стерс'!1ва ·сілІ>Сьюоrо rоооодарства СРСР rцей радrо~п 33111оорщже:ний ·.mt виробнича баІЗа для ІПрооюджен!ІІя п.ракти·ки

ловний агроном радгоспу Михайло Григоро­ на кожному квадратному мет­ вич Чуnян. рі буде не менш~ 10 кілограмІв овочів, як і записано в зобов язанні.

~туще;нт.і:в ;вищих уЧ'6ових за;к~Іа:,n;ів.

А як у відкритому грунТ>і? Обабіч гоголів­ іПШlІНІГЗ..ЦіЇ ського ШЛЯХУ 'РОЗІЮfНіУ,ЛІЮЯ Q!ВОІЧ·еВ1 радгоспу. Праворуч рівними ряднами, немов раІНіНJЯ бі.локача,нІН·а, у •Строю ,стоїть іК8.ІП'J'СіТ·а розкущуються помідори, стеляться в ряднах трудяться огірки. . На догляді за посівами

·ВЩПІОЧИВАЮТЬ ХЛІООРОБИ. НИНІіmн:ьО'І'О 'ІЮКУ на . К!)И'М­ ськом.у у:збере.ж~і ЧоІ)ноrо моря, :на 1\.аІвказ-і, » іПрикарпа'Г'fі Та В tНШИХ lК'}'ІРОР'!1ІІИХ ІКУ'lІОЧКаіХ ІК•р3JЇІНИ, В р<rЗ!ІІІ(JМаИІЇТНИХ са­ :lІЮ'ОРЇJІІХ лікуталось ІП~нwд 1:40 пращівникіІв радгоспів району .

.механізатори Сергій Гісар, Віктор Самсонов, Григорій Зінченко, Василь Якубовський.

П~ІЗJІ'К.ЗіХ 'ПООf'ВалО

КИ

ВУ'~ИІН·КИ :ві'ДІПО'ЧИJІІКУ ]!ІЇ\Дівід~о

ЛаІН~а,рН>И'Й ІВИІГЛ'Я'Д іМаJЮТЬ ОВОЧі .На :ПЛОІЩі жодної зна1й,деш Не Ма~рії МоскалеНІно.

лано:н від­ Тривалий ,чаJс одна .і:з овочевих ГалИІНІУ стшв.ала. Торі1К ІПри:зна,чили ланнооою Дяче11ню. І людей неначе ІПЇідіМІ,ннил.ИІ. В перший ОВО­ Же 'Р'lІН tВО.НИ !В'И,роСТИЛИі ІВИІСОЮІІЙ вроЖаЙ QдержаюІ .додат­

Ще З ІООНИJ .J1Jра.ЦЮЮТЬ кову 0/ПЛаІТУ. В Uji ІдіНі більшою наІСІнагою, щоб ,вибороти ІВИІсокий вро·

рослоі lІІТИЦі.

lLPАЦЮЮТЬ 3 ПРRВУ'nКААtМИ. Па•рнИІКове rоощцарс'DВО МедвежоозерсЬІІtіQІГО в~ ІРЩЦrоСІпу «' :ІОраіс<нЬІЙ Л·УЧ» - реJІ­ tJ'&бе:лЬІІrе. В м.инулооrу ..\}Щі віІд реалі3аІфі овачfв одерЖ&Но 30 ТИСJІІЧ арІбоваВІЦів ІП]н.JібуткDв. ІВ цоому ,І}ОЦЇ бу~е бі.льmе. У,ооіх ·виріІІПИЛо lКультурне JОО)ІіеНІНЯ J'ООІІОда'РС'І'ІІа, раціоналЬ'Не

жай.

Хороше ,працюва,ла ланка ,депу,тата. райр<JJДИ на Менжеги депуrrаТіІв ТРІУІдffЩИХ КатерИІни .вирощуtва:н,ні роІЗССІІДИ, а ~епе:р на ІВИІрощуtв·аtННі

ОІВОЧ'UВ у вuдн.риrrОІМіУ 'ГРJ'ІНІ'І1і. Одна за 01днюю йдуть ,аJБ'ТОМ•а.шини, підВОідИ, ·НаJваін'І'аІЖені ІГОРQДИІною. Але Івюна 1не залежу-

ється 1на •склаJДі го·rової 1продуtкфї. Ва~силь МаJ'!1віЕШ'К·О, С€1РІ'іІй !дяченко,

Ш·офери Олекс•ій

На фото: одна з ІІфМЦИХ .теnлИІЧІНИ'ЦЬ

,на Диченко.

Коова.

'І1ринмц.я:ть рокіІВ ІВ'ОНа :вирощує

овочі 1і за~втди lдОМаІГаЄ:ТЬІОЯ 1ВИІООК.ИІХ нрожаГіtв.

Декіmька ,днuв тому р~дгооп облеті:ла ращі'с-

У НІіІlІ!ЇШНЬОМУ ,РСЩІ ІООНіа ІВИІрОЩІУЄ ОГ1ірнИ Ra ІПіІД ПОJDі:етИІЛеІЮІВОЮ

:На :ЗІВіІСТНа. ГоСПОід3ІрС~ВО ІНа ·QДИІНаІдІЦ.Я:ТЬ ДНі.в раніше •СТрону ІВИІЮНа•ЛО ІІJЛ•3JН ІПрQда:Жу ,РаJНіН:Ї'Х

500 J:\ІВ3;Драі11НИХ метрах ІПЛЇІВ'НОЮ.

ОІВОЧІЇJВ; ЯІКИХ ІН~іІЙШЛО ІВ ТОірГОВеЛІ:Щу мережу

зна~чно бtльще, н!ІЖ плаІНуtвали.

188 rrоНІН -

ра,д·

гоопу, маJЙІС'Г. ер 19ИІС<ЖИ:Х ~аі'!Jв Олша. Lва~нів-

Та~раtн т. а Іі:нші щодНІЯ ·В'і)Двозwrь овочі в ма.газини

Фото А.

J\OOaJI(aJ.

~~~~~

ВИКОРИІСТ&'RН'Я 'КОЖНОГО КJІМІТІmа. GeмJii. ВЕТЕРАНИ ІІіРАЦІ В РОБОЧОМУ C'l1~0IO. !Поряд з м{)ло>ди­ ·ми .І>о6ЇТІfИКаІМИ фаІбІ)ики імені Свердл-ова ~еиі!нІську Ю>ltілеІЙІну 1 Іючесну вwхту ІПІЮДО'ВЖІУ"ІОТь неІСти lК&ідJJОО!іЇ рооітник.и. Фабрич­ ІНИЙ R-омітет щюф·спіл,ки разом з а\ДІМШі~траrцією прооняли рі­ ш~я ПРИІСІЮЇТИ :tва.ІfНЯ «ІВетераІН ІП])аЦ[» ІЦеСЯ'І'И RЩЦІЮВИМ ·.~>абоJтНИКЗІМ, трущовий 'стаж яких пе-ревищує 30 роІсів. Незва­ жаючи R3. ПеІН'С'Ї!ЙІнИЙ ІВЇІК 1 ІВОІНИ ІП}Ю.Ц'ОВЖ)'ІЮТЬ ІПО-удароому .п:рацюІВати на ІІІ•ідпр.иемстві.

ГОСТІ

говорить:

ІМJ'Ідрtсть

<<Не ТОЙ хлШб, ЩО В ІІІОЛі, а ТОЙ,

Це ~на.чить, що

що в ІКОмuрі>>.

.не :доПІУmиmи

.Щоб

оожеж

·В

ЦЮІГ

біrr!НіИІ~tв раJДГОСІПІНВ, ІПІDаХ!офа_>QрИІК, щоо солома. зН<ІІХодилаJс>Я 1не і 'В'ЧаJСНО ІЗа:ЙІНі.fFГИХ На ЗбИjраІНІНІі ХЛіб~В. З баJГаТИІЙ ІJ'ІРОЖаІЙ, але без- блИІЖче, ,як .за n'я:ть іМетріІВ від його зi~parrИl, заІКрнrг.ИІ •воі шля­ І]]ІраІВ'ИЛа!МИ ІП:рОТИПОЖеЖJНОЇ ЇХ СОЛОМlУ б.і·ЛІЯ ІПраЇJЩДЖ'JШс 11:81\И і ,дОібИlВаrгИІСЯ :СуtВОрОГО 'дОріГ. хи ·МОЖЛИІВИІМ ІВТра'NlІМ.

важлино •не

іВИJростити

.тільки

QдІНІіІєю з прИlЧ!ИН іВ!ТІРа:ти

зер­

на ,і COJJIOMИ ПЇjД ЧаJС :3бИіраJНіНІЯ Є :наJЙtСерйозН!Lшу ТоМІу пож€'ЖІі. на орга~ні­ уІВа['у СЛІіlд зверНІJ1ТИ

ДОТІрИІМаіН!НіЯ.

Ho.rnи

стиг-

.воснова

настан:е

лі,с.ть хлІ6іІв, ,великі 'масиви ·СЛІ!д по 50 розбив.аІти 'На дt.лянки -

'дРОІТИІПОЖеЖІНОЇ ·ген,тарі:в ІІVОЖНа, ·зробиrrи

заціІю .НЩЩЇІЙН'ОЇ

охорони ХJЛІіІбНІИІХ масИlвЬв, Мі'оць обмолоту 11 :зберіІГаІНІНІЯ урожаю.

ТоріІН з ІВИІНІИ деяки.х бе3'11УР·

.в них

пtр()ІЮСИ в 10~•12 мет.ріІв і nро­ орати

І&ЩОІВ'Ж

смугу

Іпрокосу

заІВІШИІРІl.Ш{И не менш ЯІН

·і 'Р'іІв. бО'Ші'ИІХ іН•ерlіВІНИ!~ЇіВ ра;дГО:СПіІВ ПІТ3JХОф3ІбрИІН, а Та,НОЖ ІНеJдt)аJЛО­ ·Ві<д ПрОЇІіЩІІjЖИІf ШЛя.х1іІВ

ГО СТаtВЛеНІНІЯ <тремих ЛЮДеЙ ДО

ІВЛООНО­

ОХОрОІНІИ іСОЦіаЛ,іІОТИІЧНОЇ С'І1і

мали

МІі'сце

ноли

.вип.аJДки,

11раJН.'ТОрИ, ІНОМібаJЙНИ, автомаши­ НИ', ЯНІі nрацювали на ІзбираІН:ні

мет­

6 і

За­

ЛІіІЗНИІЦЬ ХJD\бне ІІІОЛе ТІреба ІВіД­ :ДЇЛИrfИl-ОбНОІСИlТИ ІПІ~шо;х:і,дНІі

'РУХ!У.

шляхи

транrrора. Не ·можна I(JKИIP11JI:Barrи ОнИ'рrrи обав'utзІюtВО треба обо-І ;рювати 'і ІзаІбезпечИІТ>И ~добDІву

охороНJу.

і

В орга~ніІзації

<мЇ!сЬІК.Кому

ВЛКСМ

в

МІЩ~~ ШК·?UJ·И CY'f&ICНOl 1rоІ!СТР)'ПЩ'іЇ І ІDЛ&ІН'У'В'аRІН.ІІ', 0001.\}fДжено 13 змпзобетоmmх mнелей. Тадоі ШК'ОЛИ ОІЮруджен'і

~авжИlни,

.волокуші та1кої

На tзaпrpmш~Н1ILJI

. НОВА ШКОЛА 'На 640 ІМіщь Ібудrєтwя в с. Сер100В{). П·ри. •

ра~Ніні, ІЮВІИІІіНІі бути забезпечені

13aJC003JMИ ПQ!Ж€· періQД збИІраJІІІНІЯ і ООМОЛО'DУ і!!ро­ d,оwрогоонИІНаJМИ, ЖОГаіСЇІНіНЯ, ,мати mpoc або ЛаJН· жаю, ,11реба ОЗНа!ЙОМИТИ •ВСІХ ;ро­

3 ЛАТВІІ.

раМон прибула \ЦМегащія з ЛатвіЙІсьКіОЇ ,рер, .~мООМ{)ІJІЬЦі і ІМ·олщь ТалсинІськ,ого .рай,он•у '3ІN11ЙтІЛЯ'!'Ьіс·я з }Юб.()І11ОЮ щош,кІОІВ­ сЬ:Ких ю:на.ків і дівчат, що ООJЙІНЯ'І1і у сфері о6с.лу·ГОІІ'УВ3Н'НЯ.

Новому врожаю-надійну охорону На~рqдна

чолоВІfк, а в туристеьких

НОВА Г АЛУ3Ь. :Юрім мОІЛ'оюа, ~·.яса, ооючіm і •&а;рТОІШІі, 11 ІІІ{))а .кмrоопі «Пам.ять Ильича» ·вщющують mІЩю. Це rалуt~ь :вир.о6ництва. 3а.р.а:з 'В ІІ'ОІСІІІОдаJРетві nm~a,ц 16 ТИІСJІ'Ч rо­ а лів ІПТИІЦі. Затлшновмю бущі'ВН1ІІЦ1\ВО тиооВОІГо та.ПІJИика 'КОМІІUІеІК~~н.ою :М·ехані!заrціею пращ;і. 3 введе-НіНЯМ йоrо :в ~фо ~ОІЛ'Г()СJІІ ІМ&тиие ІМ()ІJІМИВіІсть 'У'l'Р'ИМ}"Вати 30 тиснч rолі'В Д{)­

ранньаї ІKaJJlJytc·ти.

виІН{JІНали план :здаЧІі• їх,

.250

труд~ВНИКИ села. (З rазети «Wnяx до комунізму»).

UЦОЛИОВСЬИИИ РАИОН

Тетеjрун Галини бу,р'я.нини. ЯолеНІтИІв Л3JНІКИ Ц€lHI'l1H€lpiiB збирає З НОЖІНОГО 'Г€'1\іТаJра ДО 250

ЧЇІВ,

104

Лосwн,о-Петровськом:у ~ ·у Фр.язmrо.му.

(З газети «За иоммумизм»).

~

.. .. .. _ _ , ,_ _ _ ..:1'_" \' ....,, >Іо.г_-.г_-.г .. , · --.г · -~ -..:-.,.:..- · - - -~

їх цtло-

п.ров~енні

,ці.єї .роботи ІваJЖлиtва роль іІ!jале­

жить .неріІВІНИlНаJМ ІР3ІдІІ10СІІІ1В, mа­ хофаібрИІн,

:ниос

d

брИІГЩЦИІраіМ

.траJКТОр­

.ріЛЬНJИЧИХ брИІГа:д, .мехаJНJ­

ІЗаrорам, •члеіtаJМ поженшю-сюро­

жової охqрони

і lдобровіл:ЕтО['О

!ЦрОТИJПОЖ:еЖНЮІГО

ТО!ВаJРИІСІТ ІВ а,

і' обqраrrИІ, а ІКОМіСОМОЛЬІЦЯіМ 1 і 'у.Ч•НІЯіМ CTщplllИ:X

ЗаJКРИІТИ

Сліlд та'ІЮЖ

•ДЛЯ

оргаІНіІЗІуtвати

фжщобо&у охор01н:у

ооліІв,

не

ІКЛаІС~В. НеІ)ЇІДКО

МОЖІН'а

'ПОЧ'у.'ТИ,

ЩО

Н1. . стИІХійне лиооо. :ножежа ІЗабезпечеН'і ІДОІПУІСІНаrги поблИІЗУ JшібНИІХ ·ма­ у;рожаао, не були без­ це 1рщульrrат ІЮІЖежа ЇіОWр0!1аІСНіИІКаJМИ1, з.аХИІСН:НіМИ цро ­ багаrrь та ІВ:ЇІРJІІОВ'ІjдаJЛЬІНОС:Ті СИlвІіІВ розпалюв3JНІНЯ J ІНеІдбаJЙЛИІВО· ТИJПОЖеЖІНИlМИ ІnрИІстро:ями і пе.р­

вИlннимИІ ІЗаJС·об.аJми ІПQ!Жежогас. L'Н­ ня,

ЩО

могло ІПРИ13ІВ8С1'И: до ІВИ­

НИІІ~нення ,пожеж, ЯНИ.Х

МОГLЛа

ІВ

·результаті ІВеЛ.И:Н-3

33JГИН'уtТ.И

1\ііІЛЬНіllс:тЬ krepHa і ·СОЛОіМИ. ТаJНІІ фа!Н:ТИ маІЛи :мЬсце ІВ рад­

госпах «JИmкі!всЬІІVИЙ>>.

« Го.голнв­

сьний». Семиполкі.вськ,іІЙ РуднянсЬІІюму фабриці, птахозавод1 і ін.

о

Вівторок,

·ВіJДНрИ!'l'О['О ІВОІ1НЮ. сті окреіМИІХ людей. · В пер!Lо,д Всі траІНІтори, ІІЮМібаJЙ\ни і а:в­ іЗІбИІраІJпmиос ,poбirr rrpeбa орга!Ні­ ЩОО .ПИІТаІН· ·юмашИІни необхі)Дно І3а6езпечи­ іЗуtВаtr.ИІ роботу ТаJК, ЗахИІСНИМИ НЯ 'ЗапобШ'3ІІіЮІ ІІІ.Q!Ж€'Ж8JМ C'J.\3JJIИ іІсКроГЗІСНІИІМИ.. 'І"ИІ 33JСТОІС!УВ3ІНJН'Я

,пІротИІПОЖеЖІНИІМИ "'ПРИlС'Г{ЮЯ·МИІ •і КРОІВНОЮ апра!ВОЮ ІООіІХ роб\і.'11Н'И· пожежо­ iWi:B раІДГООП1ів Іі ІПТаJХофаіб,рИІН. .перви:ннИІми заJсобаМи Д. ГУЗІВ, гак:ІіІНІ!ІЯ.

Особливу ytв<JJry cJDLд зверну­ птахо­ пле.м­ rrи на збе:режеНІНІЯ соломи. T,paa<-

TCJiPif, ЩО ІПраJЦЮЮІТЬ

7

липни

1970

року.

ІНа ЇЇ ООИ-

ст. інспектор ШспекціІ держ­ пожнагляду райвідділу внут­

рішнІх справ.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

по­ ІЖена ·Гр<JJМоrою облЗІQної Ра,ди ДПТ. На фото: , (,страІВ,а): Д. Зlку­ веТ>еран сrщшпtй машИІНИ, члени ~Війни вов -

АІwrИІвно !діє доброsі•лЬІНа ІЖеЖІна

~рутина

~а!Воду

цилЬІникіІВ,

~ очолює

Вел·ИІКої

ВirrчmmmюY

холо­

О. П. ІльІн. На астаJН!Ніх район­ них

змаІГаJНіНЯХ

о

зай~ла

вона

ОІдІН€ З ПЄр!ІІИХ •М'ЇJСЦЬ

iL

Наrор<Щ-

бОІЙОВОІГО

РОІЗ'~ Г. Пруд­

М. Васько, В. Печура, кий, · М. Горовий. Фоrо В. Полотн.ІШа.

О

з стор.

О


fІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПППП

Бесzди теми

ОЛЬСТЕР (Північна

Ірландія)

ву лицях Белфаста і Лондондеррі, вбито 6 і поранено близько 300 чоловік, пожежами спустошено

ув' язнення в тюрму члена парла­

цілі квартали, багато людей ареш­

рення

товано. В Ольстер спішно пере­ кидаються військові частини на підкріплення до більш як вось­ ми тисяч британських солдатів, які окупують цю країну G серп­ ня минулого року. Лише за ос­ танні дні чисельність англійських

лення? Адже перед арештом Дев­ лін уряд Ірландської республіки спеціально попередив Лондон про наслідки цього кроку. Берна;детта ДевлШ, МуЖІНЯ

військ у Ольстері зросла на три

менту Бернадетти Девлін немину­ че викличе сильний серед

вибух обу­

католицького

дваІДцятирі!чна

,студ!іІfl1Ка, стала для tрлruщщів ·Си:мволам \Шору, і арешт

11

Gразу

ж

викликав

в

Ольстері масові мітинги і демон­

англійське коман,J;ування посилає

душення було кинуто війська, вулиці Белфаста і Лондондеррі

бронема­

страції протесту. Коли на їх при­

піин і п'ять великих підрозділів вкрились барикадами,

залунали

залпи.

На думку францунької rwзети «Орор», ситуація у Північній Ір­

мендантську годину, британським

вЛадарюй», яку багато років про­

воДив

англійський

імперіалізм.

Рубці і шрами, заподіяні цією по­ літикою, досі відчувають на сво­

єму тілі Індія і Пакистан, Кіпр

і Нігерія, Ірак і Цейлон -

краї:

ни, в долю яких у свій час втру­

В Ольстері

запроваджено ко­

військам дано наказ розстрілюва­ ти без попередження: кожного, у

кого буде помічено озброю. Пар­ ламент Північної Ірландії прий­ няв но,ві 'закони, які передбача­ ють суворі покарання за «зако­ лотні дії». Але репресії можуть лише по­ силити рух опору. Зараз в краї­ ні ненависть до окупантів вели­ ка як ніколи. «Англійські солда­

тився британський колоніалізм, ·С'ві:дчить 'юоресnондемт посіявши отруєне насіння міжусо­ ти, биць {}асової ненависті, націо­ італійського журналу «А-Ві-Чі», ізольовані, їх ненавидять усі». наЛЬ'ІІІОЇ і релkИ~аої ІНО·рожшечі. Ірландці

не

можуть

с. лосєв, (ТАРС).

простити

Лондону насильство поділу «Зе­ леного острова», 'Здійсненого піс­ ля

1919-1921

повстання

Тщі

брІf'І\ансЬtюі

пра>в.лячі

не

я

ю&e.rni,p, а,, не ІВtр ...

не

Юш~а Г,Ру[!ІКОЮ

юшrюю,

а

грушка

...

Юнона ІПерсона, бо вслк боїться, ЩQІб Юп.~тер носа не rвиrrep

Юпка, шита, а

словом, НQІсить

,ДОЗІВОЛ.ШТЬ У:ЛИТа ... Юшки голої к:ують

на СИ!до,ра Минита, як

дали

Юхим морЯіК по оуті, хоч ІВ'еШТ•СІJЄ'ТЬоСЯ ІНа СУ'ЖJІПІУТТі ... Юлі.я

НІУЩЬlf1У•Є ...

погуолює,

а

НіаjД ІRаІСТруЛею.

ЮнwцькИ!Й зwпал в Пе11руся: на с11і•л подали порося!

d

прав,

ІВЗІЯ)ТИ!Й ... ІНа п~дмогу.

ЮВ'ілей Ідобр,е :ВіtдЗІначений, Та Не ІВСіМ·а О:ПЛаІ'JеНИ:Й. ЮшечіКа. ое:ВІяrr-еньRа, рЯіченьп-tа,

салом

якщо га­

ЗаІІІІРаІВдена,

ще

Й :На ІС'І1іоЛ ПОСТаІВЛеІНІа. Юрась Jювнть

опектоtр

-

карася,

,а;

ін-

Юрася.

ЮХИІм Пе11рухно

ІПри.йшоо із

JLі,рИІЧНОГО •КіІНО Та Да!В!ІІЙ ·1з ЖіН­ 'ИОЮ...

,м~риrrИІСЬ.

в

(ЗакІн'чення.

Поч.

в

.М.N!І

123, 124, 126, 132, 138, 140, 146, 151 (1969 р.), 8, 11, 15, 27, 28, 35, 41, 55, 61, 67, 73).

в

ки, а як на СаІНІЯХ СІІІИІ~ іНЇJДе Д)ЇJ'І'И ...

ови:нІі 1немає рила.

Яна баба Хим.ка, така їй піДЯк для ~с.ебе ІПОЛОІВИІНа, то не

-

левИІна

Як

rro

й чобіт

би ІН€ порядНІУJВаіВ, ян би

ха;зяйст.во не !В'~в. а

чоботи

не без халяв,

-

авшrа

-

не без

Я~б.и СЛИ\Ва 'Qyt.Лa, ЯК ·OOJ11YU'O, а яблуіко, як ІКСЩУJН, а oi01iВ"Y'lf, я·к ~аІта ото:ді б ri я 'Qула бa~a­

rra.

Я, ,каmе, не ;З ти~. що ча:рку ІВИІІІИІВ

Як машюенІЖИІЙ оlіу'К,

РУІ\а!ВЇJВ ...

баби, як без ру.к.

Як rолООr,ЩНИ!Й, то :на все з.юд­ ний, а ЯК ІНаІЇ\ВоСЯ, ТО Й ЗаІ!ЮМИ­

ли р, ·ю ІЙ :не ~и б.

ЗІЕВОЯ

...

Яtк,е ~оббі 1МаJЄ Мат,рин женишок? JіОЛ·еJІЩіОНІУ'Є Єfl'ИІКе11КИ ВіД ПЛЯШОІК!

-

Як за ІБ-ОІЗом СЗ.НЬІМИ

-

не

с~отіІВ,

за

і оПОГО11іІВ.

-

Яt~би не rnч tби через .НІіtч.

Якби :шаJиІІ, що 1не лообіда­ Якби Т.ЄІреНІЬ

левізійні

вІсті.

-~Для

18.00

сСпівае «3ОJ:іянка:о.

дітей.

(Дніпропетровськ).

ЯJк ПOCJIJY'J(;a!'fH ЦЬОГО МОЛОДЦЯ,

Яtк ІГОЛQІДНИІЙ Мухам,ед, циqулІЯ, моо мед.

ЗЛОЧИННІСТЬ»

онаоUІІ~й ratзem ІВіЇіД 6 ч•ервня, по­ РУіШІУІВаJЛось мободеНІне питаІНо'Н.я

ІІІЇІД ЧЖ оЗеМЛІЯІН<ИІХ робіJт. ВіІДПО­ ,В~ДЬ На Цей М·аJТерJЗІЛ НСЩІ:сла'В

стаю, монт шл:яхіІВ rпок.ладено на тех­

JВ Аrг~ШІІ~ва .та Ба.наrдарова

ІНіЯІМ

у Ні•ЧІНОГО

1

10.05- Новини. (М.). 10.15 сНептуи і літ<»>. Спортивна програма для школярів. (М.). 10.45 І(ольорове те­ лебачення. Художній фільм сГусар­ ська балада:о. (М.). 16.50 Новини. (М.). 17.00 - сВииахідник•. (Ленін­ град). і7.30 І(ольорове телебачення для

школярів. «Російські художники· пейзажисти».. (М.) 18.00 - Новини. (М). 18.05 І(ольорове телебачення.

караваи:о.

нецьк).

-

«Пісні

нашого

Телевізійні

23.00 -

вісті.

23.і0

сБіл>Ій

Телеспектакль еФа уст» о

9

Перша

11.15 -

фільм

програма

«Дворянське

(Азербайджанський

балету

Ху·

гніздо».

ім. М. вісті

театр

Ахундова).

опери

23.35 -

та

Те­

левізійні

Друга

програма

17.05 - Новини. (М.). І7.і5 - За без­ пеку руху. (М.). 17.30 «Актуальні проблеми економіки». (Ленінград). 18.00 - Новини. (М.). 18.05 - сДзве· ни

наша

пісне:о.

І<онцерт

дитячих

му~ичиих колективів. (М.). 19.00 -Ю­ ноновела

19.10 -

дожній

20.30 -

ЛИПНЯ

І(ольорове телебачення. фільм

(М.). 13.00 Телевізійні вісті. 13.10 Телеспектакль сМитя». 17.05 Наша афіша. 17.10 І(онцерт самодіяльного ансамблю танцю «І<<'лос:о. (І(ірово· град). 17.40 Телевізійні вісті. і8.00 -Мультфільм.. 18.15-«Республіка жни_ вує». (Херсон). 18.30 «Імення горде --трудівник:о. (Донецьк). 19.00 Н\)­ вини кіноекрана.. 20.30 Програма еЧ ас». (М.). 21.00-І<онцерт учасників lV Міжнародного конкурсу ім. П. Чай. ковського. (М.). 21.45 Для воїнів Радянської Армії і Флоту. сБуревіс· ник». (Одеса). 22.35 сНаші гості•.

сВ ніч на неділю:о. (М.). І(ольорове телебачення. Ху­ фільм сБіг іноходця:о. (М.).

Українське

кольорове телеба­

чення. Документальний кінонарис сВі_Р­ ні заповітам». 21.10 сНа добраюч, діти!». 21.45 сТеатральні зустрічі». (Тбілісі). 23.00 Новини. (М.).

.... •• ............. ~................ ,,,,,,........ ,,,,~ttltllt81tlttt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:. - орган Броварского районнога комитета І<П УкраинЬІ и районного Совета депутатов

1

вул. Київська,

трудящихся

154.

~ ТЕЛЕФОНИ: редактора 8

21.15 -

розбійни­

сНа добраніч,

21.00 -

ЧІ!ТВІ!Р,

дожній

~і. НАША АДРЕСА: м. БРОВАР'"

f відділів

дітиі:t о

(М.).

Мульт­

18.30 -

сорок

ХудожніО

19.00 -

(До­

сСтарт-70». ~.so••• •·~•...ec-e-..•.-c••

t•

сАлі-Баба

(·М.).

краю».

-

19-3·82,

l(

иевско

заст. редактора,

·

Й

б

о ласти.

ІНДЕІ<С 61964. Газета виходить у

BiBTOQOK,

четвер 1 суботу.

боти), фотокореспондеита-19-4-67, відповідального сек·

(партійного життя, промисловості, масової ро- І ретаря -

19-3-18, відділу сільськ. госпоJ1:8рства-19-4-47.

.-..~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,,,,ltlti~., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SIIIItttttttltltt•Іtlltllllllttt

Б:ро•ва•J)>СJ>Ка

д;руІКа,рІНЯ,

час

лицях Пушк.іІна та ЧаJП.а.є,ва бу-

У ІВИПjраІВІН<О~Т.рУ'ДОІВ'іЙ

КОЛО-

Редактор

ПЩПРИЄМСТ,В,у

ків:>.

22.30 -

ІКОМбіІН<ІТУ

у ДаJНИоЙ

Є. ФЕДНR.

БРОВ.ді~СЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ

(Львів).

«Юнопаиорама».

кер!іВІНИІКа

l{l{ll оВІЗЯБ nі,д оувоІрИІЙ КОІН'l1роЛЬ 'ІШІКОІНа:ння землІЯІНІИІХ робіт і:Н-

ІНИ су.воrрого режиму.

портрет.

21.00 -

та..•

КИІМ :ЗагоЛJОВКОМ, надру~кованJ.й у

засУІдИІ~. перШОІГ·О .----: до чот~- дуть rвdідінсrвленrl ІІТротягом цього ~ьох. ,дру['ого до .т,рьох рокl.в мІ:К>ЯЦЯ>>. ПОЗібаІВЛе НІНІЯ В OJ!Ji З ІП ер ебуuшн- t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

рис "сЯреиЧаие~~кий

(М.).

Б. ДЯЧЕНКО.

На,рОtдНИІИ С.УІд рашону н~о- :nИІми QУІ.діJвельнИІМи органlза.~~Івоно Р~ЗІr:ЛЯІНІУJВ с~раtву ~утга~ ціями. ЛОІШКОtдЖеші оМ'іоОЦЯ на ,ову-

та

Програма сЧас:о.

то й

- ІПро ІПОШКОі.дЖ€/ННІЯ асфалЬТО­ іВИХ ШЛІЯХ.і\В :у ІРаІЙОІІНІ(Щу ЦЄІНІrрі

«АЛКОГОЛІЗМ

рес·торанІу ·~аотерщл~н:у ШІЩДу.

(М.).

(Ю. Сммич}. 20.30 -

ІІld,в­

У •к:риrrИІЧІНІLй зам:ітщl rпіІД

били ІНеІВИІННИХ Лі~ДВИ, ,ЗаJПО!ДІІЯЛИ

фі-пьм

літопис».

no ...

тора ІЯІЙІЦЯ.

.pecoтqprum «ПроJШІсок~ бt.ИІІ(У •. по- л. о. ФесеrИJКа.

Музичний фільм.

Лtтературний

СТОЯІВ би

<<ТОП БУДУ~ ТОП РУПНУЄ»

;« нового життя »

у ШЧІН[ ~•970 1Р~Ку ІВЧІ'І.~ИЛИ

18.30 - . сСвіт соціалізму». (М.). 19.00 - сІ(упьтура слова». 19.30 - Юнона­ і9.45

і дОСІі

то .в нього 'КіУІРJtа ІНІес-е

е. Пі.цлІі'ООЯ.

і о~дучи У Інетверезом,у

Друга програма

Те­

:не СІПQТИЮІІВІСЯ

день у день ,на ~о;рОІЗоі пень.

:не nepeв8.oJl11Jв

~~

Полотняка.

«Краса людська». (Львів). l7.40 -

ro без

Ян •саJм .нероба, :то ·лма~ч·а й .юудоба.

rв~у>чи розгульнИІи ~по~tб житт~ -сональну оВІіWЮВіщ<МЬІНІість за ре­

сво­

12.і5 Українське кольорове теле­ бачення. сМолоді гопоси:о. І<онцерт. і3.00 Телевізійні вІсті. 13.10 Теле­ фільм «Не загубІть прапор». 17.05 Наша афіша. 17.10 Телеальманах

ЗаІТИІХ.

елеІН~1J'СЖ3JВаjЩИІ!( Ш!ІІЮДООУ!Ц~ВНОІГО ді ИJКП. ІІ{рИ1ТИКу Га!зеrn !ВИІЗНа­

ЛИПНЯ

8

і

-

Як ГУJКаІНІL гоотt не з'явилися, ТО Й :Н~Ка:Н'і ІЗна/ДОбИ1Л:ИСоЯ ...

НО•Мб!На:ту А. Г. Аганш1є:в : ІН'О .сщра~нещлиіlюю, наміІЧено за­ (у м~.1ю~у .маІВ чотирирічну, хсщи ,по не:доІП,ущенню псщібних е~дИІМ'І'С:ть) ~а армаотурНШІ~ ЦЬ<JІГО І.ВИJі13ІД:у;•:в у мruйобутньому. При ш~рисм>СmВа О. "В. Ба~ка,даров, про:ведеНІні: ІЗсІМ.дJ1ІННОС Іробіт пер­

населен­

Перша програма

то

Як ІНІВfП'•mЬtСЯ Назар-!Не роз­ бере, оде ІВНІІЮ, а де ІJІЗВар.

09034

НА ПОСПІШУ РОБОТУ

СЕР-ЕДА,

•СИІдіrrи,

та,м. зсщрема, іИШЛОС.Я :про !•е, що І обговорено на ІВИІрОібнИІ'tlй ІНара­

британське

В.

...

Як шв,ець нез.дара, чоботу ІВ!е па;ра.

НЕ ВІДСТАЮ ВІД МОДИ ... Фотоетюд

Як 1Їt'І1И ІІrіІІшш, то fuля,ть ніж-

ре:з:ня щд т-аІІШМ за~rоловком на- ІНИ!Х ІПЇ!дІJРООМС'І1В :т. Чайка: «-За­ :дРІУ'НСІвано h'~ИІТІNну стаrrтю. ,мJщну «Той бУІ.дує, той ру!ЙІНуЄ>>

червня багатотисячний

27

то

І

командування і північно-і{}ланд­ ський уряд Чічестера-Кларка до­

зволив

до ГІі.Л'КІ'І

У «Н?во~у житт.і>> .віІд 26 бе- ,\fачальнИІК .коМібtнату :комУJНаль­

протестантську верхівку.

випадково

Як посду~аrrи КИІрила,

рр.

го правління північно-ірландську

Хіба

·МОВЛЯВ, ІНа МісЦі.

xarry.

•кола

опору

Й

Юхим ;не ЗаІЗІдриІть І0Нtдр1!Іту, бо :І'ІеjреИtрИІВ ШИферQМ ХЛіВ Та

і громадянських

перетворивши

то

чоловін

змінювались, але політика щодо Північної Ірландії залишалась незмінною: колонізатори по·збави­ політичних

та й

ЯіК є що в мисці, 00 й душа,

Як послухаrrи неробу, уЗИІМ•К:У... ІПаІС ху]Доб,у.

заяча

від неї Ольстер. Уряди в Англії

ня

ЯблУJ:ка ·заосочеw -

ПЇідСJКОЧИІШ.

Гнат, що :та1ке калим, а що таке

і очі-

-

ХІВаJІИ.

ви, але одночасно вони відірвали

частину

б:у.в

три,мка.

рення Ірландської вільної держ::~­

католицьку

то

блат ...

...

були змушені погодитись на ство­

ли

Ян QYJB прИІЙІМаІ:ком,

пе­

.ЯГоди для злаf\ОІЦ'И, ~риби не ІЦЛ~ злоби.

.но:ма~ОМ, .а ,ЯJК ОТаІВ ІГОСІЮДа:рем, Яік !ЮЗіВ, МоQІВЛІЯІВ, не 10НІУJВаІ0НИJМ був і дJіLд, ~а МИІНІУ ЛО )'1Се ходИІть JQQІДором. •тИІме, то й ніхто з них не ви1вже стільки ліІт! .. Який школ.ЯІрИІк, та•кий бу.Иtва- :падатиме ... Юрба?! Хіба? А ~ iliJJ'iMaІВ РИІК. Я, :каJЖе, ЗІвІі~іл.я, ~е заблубаба Верби~а та дід Верба ... Як бу:в rMaJJIИM, то не ЗІнав · Ікало МаІИщрове теля ...

--

Ю,РQІДС'11ВІУ.Є 'ВІСJЮ ДорОJ1У, ХОЧа

піхоти.

ландії нагадує громадянську вій­ ну. Те, що в~,щбуваєть'С'Я таrм, це результат політики «поділяй і

Ювеліtр рензі.рЕІвши,

насе­

тисячі чоловік. 3а рішенням кон­ сервативного кабінету мшІстрів дивізіон

ю

марш. правих екстремістів на ка­

ЗНОВУ у 'ВОГНJі. Пі,J, ЧЖ бОЇВ, ЩО Т'О.гІИІЦмtі кв.аJртали ·Белфа·ста? І евалахнули в кінці червня на хіба власті не знали, що арешт і

у Белфаст ще

Новий словник-жартівник

Ольстер у вогні

на між:народні

Киі·вськоі о<блас11і, ВІVЛ•, Киівська,

154.

Тмефон~19-4-б7.

За1м.

2840-7013.

водії І,

2, 3

ПОТРІБНІ:

класів для роботи на вантажному

nасажи.р­

ськоі автотранс-nорті, конд

т~,/

учні муляр

,

~арів, nідсобні робітники.

За, доов•і:д;ка.ми ЗІвертатиое.я :на a:r.pecy: м. Бр{)Івари,

талурr<іІв,

22,

АТП

09034,

від.rіл ка.,Щр!,в.

вул.

Ме·

Адміністрація.

..........._•••••• ~ ..............- ......._,_,~............._.... __.._........_...., ............. -•••• ...._......1 ~-·-···~·~·~·~·~·~·~·~

БРОВАРСЬКОМУ РЕМОНТ,

І

,

ПОТРІБНІ \1~ СТ

~·~·~·~·~·~·~~

діІОЧНОМУ ЗАВОДУ

НУ РОБОТУ:

./" С токарі, ~ЧWоРУ'альники 5-6 розрядів, І~ f газоеле JtІf'Іарювальники, V/ с~а і о ремонту обладнання,

/ f

:

І,

исти, такелажники, електрики,

ро ники інших професій. • ~ин а н беЗJпечуютьая ~УІРТОЖИ·Т1ЮМ. ~вертатися за щцресою: м. Біроваори.,

в.:ll!JдJiл ,каодрі'В.

.........._._ ............. "·-·-·-·

пр{)Імвузол,

~-~-.-.-~

...............,. .....

РМЗ, ,.~

...............

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІ:В ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

І\ ~втомеханіка, малярів, ~

кочегарів (для роб!Іти на газовому nа.ливІ), газоелектрозварникІв,

слюсарів-<антехні.ків, слюсарів по ремонту устаткування, електриків, ВІІІНТаЖ:Ииків.

А:дреса.: м. Бров·аІрИ, вул.. Чкало;ва. 3. Ухати а·втобу-сом Nv З до •:JУПИІНки ~за,вод електrротех.акр•абіІв».

79 номер 1970 рік  

79 номер 1970 рік

79 номер 1970 рік  

79 номер 1970 рік

Advertisement