Page 1

Про,итарі

ес/х KpafH. єднайтеся!

Рік

видання ХХІV

П' ята сесія Верховної Ради УРСР

ВVДІВНИК

1

1961

пипня

ГОТУВf\ТИ

г-

38.

за

вИ'ко:наlННЯ лержав:ної П'рот'раМIf.

Це IСЛіщ ура:хуватизruра'з і обо­ В'Я3IІЮ'ВО :roУД}'Івати і обладна­

парти

,Сlяде

пOtНад

ти

14 тиеяч учні'в. Для се})еlд'ні,х ш~іл новий наlвчальний рік б у-

учні:в

же

cepelДНiї\x

шкіл»

пмат{)тїчним

ДОПО~ІО­

ще ви~ пі'іЩ!еlСТИ {l)ЇIБеНЬ ко­ муні,стИІЧНООІО

дОГО

миріЧlні

ВИlХ()~НlI'я М()ЛО­

IШtО'ЛИ.

БtзєнНJlМ

покоління.

М

палива

длл

ВU,ДOМO, щО в 'YlсiILЇшн~й ор­

Ові­

паpтmні

і

ра­

і mнЄ'Ги і 8 ма,и,СТЄlрень. В цьо­ . му 'Році 'РО3lпочнеТЬ,СJI будів-

більшість НОІВИХ

І 'Г{)му, щобв'ча'сно і JliKilCl!O за­ кінчити peMI)Hrr шкільнИІХ при­ МJЇще'нь, ПОПОВНИ1и на,вчаIJІЬ'ні

пі,др,учнИJк.ів о,бм€женlІ!М

ти-

,ражем.

Своєча,сно піWОТY'l!'ати шко­

каО1НIJIГИ,забеЗtПечити іх при­

ли до

НОІВого

навча~JЬiНОГО

ро­

лад3!ми, !lблаt}щати С1Іюртmвні і географічні М.ІНЧИ,КИ, по­ п()в.нити Ш'кі,льні біб.1'іотЄІКИ

'Ку ва.ж,лпве і відповща',lыеe за I ВЩ3JН,н'я. Вон{) буде YlСIІІІі!ІІІІНО

[ 'В лереlDaЖ'Ній бїJIышстіi шкіл [

JlИlше 'РаіЙОІН~нийВІЇ:JII1\іл наро:щної освіrrи, а й 'вм I1porмaдcЬ!IcilcTЬ,

ВИКОІНане !ПJ)и 'УМові,

І :необх~дн;ою mтеv<lТУ'Р()Ю.

,

раАону реМ'О:нт р();3Поча.'l'O ево-

ра.Аянські органи ,на

ЄЧШClЮJ і 'ВЄlдеТI>М 'УІС[Іq,ШНО. 3а'ЮіНІЧені 'РемоremШ р()боrrи у Гого.'ІіВIСЬ:ЮЇЙ j МЇСІ>кій М 3 !ВО­ сьми;рі,чних школах. Шість

не

них кухонь. Корисну іlнktiа'ТИВ'У ви-

CI>KOЇ. Закарпатської і СТ3Інkлав-

рони здоров'я

c~oї

ської

забеЗпечено подання на-

IIL2IНСЬк.і'Й

,добу,:щ{)ва

восьмИ{!}і'ЧlIriй

без ЯIItOЇ туТ змушеRi праlЦЮвати в

3, в

не

IIIIIWЛJi,

2,

Кулаженська) не маJIИ майстещО

дуже

Y'J1'PуДню,~аuІО

організації

населення

Україн-

РСР».

І ться на розширення сіт,ки медич- ди YKpaїHCI>KOї РСР. зак.lадів, у ряді .областеЙ, З. ДО,повіддю в цьому питанні використовуються не ПО·ВНJiстю. ВиП . В .КОНКОМИ МІсцевих . Р .. виступив се"рета,р резИДIЇ ерад не завжди _ дба~ть

про створення:

Пірацшникам

належних

медичним

ХОВНОІ Ра.lІІ УРСР депутат А. Н.

умов

Зленко.

для

роботи. Сла,бо вп'роваджуєть~я в

Верховна Рада Української РСР

практику д:осяпне!.'ня меf!ИЧНOl науки та передовИі~ ~OC~IД !'ращих МeJlИЧНИХ ззкл,аідlВ 1 ЛJlКа,РI'В рес-

прийняла Закони і Постанови про затвеlj)Дження :У:к азі в Президії Верховної Ради YКlpaїIНCbKOЇ РСР,

ченосri медични'ми lКа.llJl~а,ми. В ам6у,латоріях та полікліні,ках п.о-

публіки. Окремі лікувально-профіла.ктичні заклади ще не ПОВ'ністю

прийнятих між четвертою і п"ятою сесіями.

чина ють

80

до

і

закінчують

процентів

звертаються

по

лікування

усіх хворих,

які

медичну допомо,гу.

промис.lО!'ИХ

підГ\риємствах медико-санітар­

290

леНIНН. Тільки в

5,5

забезпечеНі

обладнанням

і

апа-

Прийнято також Поста,нову про

ратурою, ще не всі сільські лік,ар- обра~ня ч~еllОМ Верхов'ного CyJJ.Y

. . . . YKpalHCbKOI РСР тов. ЦУПіренка НІ укомплекТQваНI ЛІкарями, а ЛІ- І п. г. у зВ'ЯЗIЮУ З увільнення,м віід ка'рі, які працюють на се.lі, завжди забезпечені ЖИТ.10М.

не І цієї І

ПОС'8.'lИ

ТОВ. Ліпатова В. Ф. (РАТАУ) .

тисячі здо­

1959 -

Дружба і співробітництво народів-братів нерозривні

ро-

1960

М І 28 червня у Ве.шкому Крем- Ідепутатіrв 'І'руДЯЩИIХ '. . ВООРОВгатьох областей Украї!ни зБУДlув:а- лівськ(шу па:лаці J31іЩіБУ'ВСJI міТИIІІГ' НИКОВ. 3 П'!)IЮIО'В'3!МИ ВИСтуі!ІИЛИ ках за почином колгосп·ників Чер-

каської облаоті сільг.оспарті.Іі бали

330

дільничних л.jка,рень,

ам-

33

дружби між наРЩ1ltми Р1ItД:Я'НіСЬКО- ре!ДalКТОР жур,на,lУ

«Ра і б<О'І1Нища»,

булаторії, 392 КОЛГООП1НИХ радиль- ГО Сою'зу і Демокра'ІИ<rНОЇ Респуб- ЗalСТУІІIНИК годови пра:RЛlїJІІ'НЯ То-

них бylдинки,

476

фельдшерсько-

,

-

а:кушерсыихx пунктів, 1458 ДИТЯ- ліки B'Є'I1Нarм. вариства раДJIIНСИtо~в 6'l1Нa1tOOЬ&o[ чих нсел. Добре будують медичні Тр~:лиrми, б,у'PtX.'ІИВИМИ ОПіЛе,с- дружби В. Є. Ba.Bi<JJ:i:нa, C'I'j)}'1ГаIЛЬ­ за,кл.а,ди колгоспи Одеської, MIIIКtO- каrми зу;стрі.1JИ }lчаClНИlКИмітИІН'ГУ 'ник заВl)ДУ «К'раIСIНЬІЙ ПРООІеталаї:вської,

ської

Вінницької,

хмелыlщI>коїї

Житомир-

областей.

У

реопубліці проводиться УКір,упнення .. і орга'llі~,ація бага'ТОПРОФіЛ. blни~ р~ионних .ЛІкарень ~a 110-200 І БІльше ЛІжок та ДІльничних-на 25 - 35 _ 50 ліжок. Лише за

....

.......

P'~~» Д

появу в пре'ЗИД11 УIРіЯДОВОl .:\е.1ега-·ш

І ції

Д~м:окраггИЧlНоі

Реlспу:блї!ки . Д(~Hткa

І

..

го"'баче'вlсыкиоo

~rnТУ

1'"

B'Є~HaM на ЧО.ОІі ~. прем. 'Є'P~М!i'lfiICT-1 Е. А. ЛошнО'ва. po'~r чде'ном ПОJШ,m.юро ЦК пар... ' ,

сту-

.,

іме:ні

Ба'у:мана .'

З ве.'Іlfче'зно'Ю ува.тою ПРИlСуТНl

тн ТР)'1Д!.Ящих Вє'!1Н ЗМIУ Фа:м Нан ВИ1слу'хали промови Пе)JIШОГО оокдва останніх роки укрупнено дО'1l'Гом, това;ришї'в Л_ І. Врежнєва, jJ'етаря ЦК КПРС, ГОЛOlВИ Ращи БЛИЗI>1.'О 600 районних і . діЛblIfИЧ- Ф. Р. КО'3ЛО1Ja, О. В. КУУ1сШнена, MiHk'J1j)iB СРСР М. С_ Xj)yJlЦoв'a і

H~'X Л!'КЗірень. Bo.н~ у:комплeкrroва- А І. Мікояна Н. А .. MIYxiT!;tЇ'Н()'Ba. пре'М'Є'Р-міністра основними спеЦ1аmСІТ·ами те. , '_ ' ,

ю

рапевтами,

хіРVIPга'ми,

акушер а- К. О. Фурцеву,

ДеМОКj)аТИЧІІюі

М. С. X'pJYIIЦ{)laii, РеСПУ'О:JIlКИ В є'l'Ra!М Фа.м Ва:н Дон-

ми, педіатрами, санітарними .'ііка- ~I. М. Шве,!J'НИіКа, П. М. ПОСlПєдо- га. Іх ВИСТ)'lIIИ не ра,з neре,РИіварями і таке інше. ва, Г. І. BO])'OiHo~a. ,'ШСН БУIР.хливими, 'J1ривалими опНа Укра,їні працює веЛИIІ<ИЙ заМітинг вvдкvив гоЛ'ова викон- ле'СЮНIИ. гін учеНИХ-іМедИlКів, які розробили кому Мосмвської м:іIСЬКОЇ Ра:ди (ТАРС)_ багато аlктуаЛblНИХ П1р.облем охоро-

ни здоров'я і медицини. Серйозна увага

приділяється

профіЛЗік,тиці

і

Оlюєчасному

ліКYlванню

із

злоякіоними

новоугворен.н,ями.

хвqpих

Створено обласні Оlщюло,гічні ди­

6

ти-

І шин, за,стy:IJlНИК Гю'ЛOOJИ PiWI Мї­ нll'C'I1P'ЇB СРСР В_ М. НОІВИк.ов, мї­ НЇ1С'І'Р1f ОРСР, ГOJ\1O'Ви Дe:ptЖ~l'1~НИ:Х комітетів C~CP та інші офіЦliа:ль-

го ЛOlВ ОЮ ЦК ні особи, ЧИOJre'НJНі пре.дС'І'а~ики

Д

ЕМ()КРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА В'ЄТНА},'l. При госпіталі ав,

ТОI/ОМНОГО району В'є'н-ба,к Є ШКО."13 ДЛЯ підl'ОТОВКИ медиq:IЮГО пеРСОНШІ'У з представників наlЦіО'lс!,альних меншостей---'мионг, таї,

- _.-,._._.-

ці Дем'ян Чуб кіл~а років під;р'яд

будryть

ці .р,нд шroі.'І (Княжищька, 3'а- [ })еIНЬ,

по

_._~-_-....--.

Ініціатива комбайнера

Руд­

ком'у­

дичних праціВНИrкі:в. Україна, як і весь Радянсь:кий Союз, займає перше місце в овіті по забезпе-

три зм,іни.

ТРОЕ)щи.нська

областей

~-...--.-._._.-

В МИlI'}1ЛОМУ Н<Lвча:льноIМУрО­

ВО1IНЩІ>It:a,

СИ1сте!Ми на-

будІВНИКІВ

--

ман та інших. шем Юм Lp CeIНOM. ВalНі в СРСР. На фоrrо:на, занюlГЯХ з офтальмології. ДЛЯ зу'стр:і~ па<Р'l1ійно-уp!ЯtДо'ВЮї на ЧеІС.ТЬ ВИlСОКОГО ГОІС!ГЛ на ае. делетації КНДР іНа внуRовcыкщ рщроміб:уло ВИШИJXyШaJlIO' почес­ аеро:цром ІІІРИlбytли Перший ОЄІКре- ну вaprry, ВИlК0Оі3:mJ державні гilМ­ тар ЦК КПРС, Г()lлова Рщди Міні- ни КНДР і СРОР. атР3 ' В СРСРТОІВариш М. С. ХруНа aepOДlpOMi то.ваІНlш,і М. С. ЗН8'ТIIШЙ комбайнejp КОЛГОСПУ І бр,ав участь у з·6ираlfllН.і на цідищов, товариші Ф. Р. Козлов, о. М., Х'Рущо~ і Кім І1} Се:н обlмiНJliШЮЯ «Ленінським шляхом» Перещепин- ні. В раДГОClПі ім. Пушкіна Ці­ сьаюro району Дніпропетровської линоградського .краю ві," акОСJШI lii()сиг1н, А_ І. МікОЯН, К. О. Фур- IІІіІ}(),"ОDaМИ. області Герой Соціалістичної Пра· 1087 гект.арі,в хлібів. це,ва, П. М. ПОClII6ЛОВ, В. В; Г'РИ(ТАРС).

IN'їicыкїї і

і

людеи

J JЩХ

Т,РіУ1дОВОЇ партії КОІреї, головою трудящих ,сто:лищї, 'глави \!tИЛломаКаlоонету мiнicтpli;в КНДР тОІВаРИ- ТИЧНИХ tПр~лС'Гадmицтв, ще\ЦИТQ-

чати J\iTeM у цЬ'!~м:y селі? Не ви:ріmе'но ПWГМІJI1Л ІІЦ)О p()i3Мj­ оосьмирі'ЧІН()Ї школи ;м

результаті

спа'нсе:ри, рOЗtГОРНtyТO понад

І КНДР, очолювана

ще налеЖ­

А ча,с іще. де ж ДYlМають НаІВ­

роопо'Ч'ата

ЖИТ,ТЛ!М

На заlIIрQше:НІН'Л ЦеН'l'р,ального К,ом,Їтеl1У КіПРе і Ра:ди M'~HieтpdIB СРСР 29 че.рвня в МОСіЮву при. була партіЙню-у:рIПД'Ова. ,целеІГaLЦ:Ї1я

ної }"Вати. 30lJlCім не JЮi:mочи­ нали РOlбіт;по ;ло,БJ'ЩO'Вi 4-ос кла.сIНИ'Х LЮЇIм:нат у 'С. ОВЇ'гкльне.

щеJIiНЯ,цвох t1CЛ.1ІCJЇIВ

:Thгі'Цне:нIНЯ

лив у увагу буде звернуто на про-

ведення науково-дослідНИХ робіт,

урядової де.Іегапії КНДР

ВИК()нКОIМ[В

На/дають

навчаЛЬІНО~)!ате'Р,і­

КУРОРТІВ

Приї;зд У Москву партійно­

сіДI>СЬ'КИХ РаіД, ДИ'РЄІКцій lPa,~OIC­ пів іголіlВ ,КОJI'I'О,СtПів ЦЬОМW пи­ та:нню

кон­

ІІЖЦНОЇ ое~іти.

кла'сі'В1к·абіlНеті1J_ ОлїIД ряд

По.трі6ні

ЩQДО ,щlлыІІІгоo

,да.1МІІИЙ 1}ОІ:JВИ'І'О~

:РЩЩГОІСІП'У

На жаль, пере·важна більшість ШКЬІ працює ще у дві 3'М!ЇНИ, не вистачає 22 май~­ те;рень, 30 на'вчальниіХ кабіне­ ВИ(l)нати. що

'з'аІХ(ЦИ

вимог За'К,D-НіУ щю зв'Яlзку ШlКОли з

та.

та

ува'гу.

кретні

а,1ЬНОЇ бази шкіл ві;)JJI]ОIВПДIНО до

«Се,мИ'ІІОmci'вський » ус. КмІИ­

тів

лежну

зміцне'ННIЯ

ції ,ращгоClII'У доБуд'о'вуєты\я у С. В.-Димерка, сті.1JЬ'КИ ж ЛІри ~иреКlЦ:ії

м,іlСЦЯіХ

прИ!Діл.ятимуть цій СІІІ.раві на­

кла'СІІШХ юїмн'ат IПри аlКТИІВ'ній учаlстісіль'виконкому .та ДИ'РЄІК­

ДОIJIОМооі

КОІЛИ не

Р03ВІІl1КУ

юзму. Верх.овна Рада од,ноголосно прийняла поста,нову «Про стан і заходи 110 дальшому поліпшенню

Значно поліпшилось меди,чне обслуговування сільського ІН асе­

які були в ЩОРИlстуванні. Т'ре'ба пам' ята ти, що в ЦЬOOliY' I)JIЩi

~.альшого

K~X

В МИНУЛОМУ році були допу­ ще'ні іСТО'I'l1i недоліки в за,бе'з­ печ е'нні учшіlВ пі;з;р'У'ЧІНІІМ!М и.

обм:їн юнит,

ма

шерок і медичних сестер. Для ді-

них частин і понад

і

1,5 мільйона чоловік Те- T~X і села~. виникнуть но.ві галу-

тей збудовано опеціальні зд:равниці, ОЗДОlювні табори, для на,йменших створено понад 700 молоч-

ровпунюів.

с'лі,д тепер ЩOlДefffНО crvОНТРО.'ІЮ­

йооl'lООМУ центрі та ТИlIIО'ВОЇ школи в С. Княжичі. І '3а'ВlДа!ННЯ за'раз П{)ЛlЯгає в

КО-

СlIIiраву, сЛЇ'А як.наЙШВИІ)ЩІІе за­

вати 3а'кyrШlВ'ЛЮ

:ництво школи-інте'рна~ У ра­

ГОЛОВи

вершити за'везе'ння шwпrnа.

Щобзшпо.біши Їх повторенню,

близьк? ..

створено небачен,у у світі державну систему охорони здоров'я, розвинуто широку сітку медичних

організ.овано

осmти,

нові

дівника ко.муні,зму в нашій країнії

При

н{)ї

з6удоваJНО

ням про ЗМІЦнення ЗДО!ЮВ'я і під­ вишення працез-датн.ості радянсь­

на ,вИ!везе.НІНІЇ багатого врожаю.

ВіїlдlIМадаю"ІИ

Буде

гів, 11 тисяч лііЮllРів-педіатрів, велик,а кі,лыістьь фельдшері.в, аку-

Отже зарwз, не

HWI}()k

трудящих.

До послуг 'J1рудящих понад 500 І ліка,рні, поліклініки. дитячі дош­ caharrqpho-кУІРОРТlНИХ закла'ді,в, я.к,і кілЬНі заклади. Значно розши;ре­ ті.льки в цьому році обс.лужать но сіг,ку медичних за'К.1а,дів у міс-

СТИЧНОЇ партії і Ращянськог.о уряду про рад:я,нськ,у ЛIQДИНУ бу-

пе'РебудоlJ)'

си'стеМIf

шенню медичноro обслугов'yrвання

шир.оке впров.а,д;кення. в медич.н~ прак!ику нау,кових дася,гнень.

а'ВтотралСІПОрт

заинятий

населення.

,Велика увага придІляється охороні ЗДОРОВ'І{ маегері і дитини. В

жить на~чаlЛЬН'о-мате,ріаUIЬНlї!Й баз.і. ЗДНЮСНЮЮ'ЧИ ЗWК~Н ЩJО

буде

систематично І вцтку охорони здоров'я і поліл­

масові профілактичН,і

алыомуy забезпеЧell'НЮ депутата М. П. Суркіна та в промов.ах ~-

тилыllїська,' Жер;Uвська, Ка­ линіВіСьК'а. Не:забаРQ,м ЖIНИlва,

дянIсыкi органи, г'ро,мщ~с.ык~'Іьь Р1JJЙОН'У чима.10 зробили і роб­ ЛЯТЬ по 3І'.!іцненню її. За o~­ таJНній час поБУідовано 40 ,кда:с. них кі'Мlнат, 4 наВ'І'а_1ЬНПХ ка­

11

співдоповіді

га:нiJза.ціі :НаІВ'Ча'ння і вихо'ва,н­ р{)ль Ha~e­

нлдітеи велика

цро кон-

по дальшому РОЗ­

дмутата П. л.j пер ЗДlИСНЮЄтьс,я широка n,poгp~- ЗІ меДИЧНОІ ПРОМИQЛОВОСТІ. Особ-

ЛЮДИ1ни збільшилась у дв,а рази. Ліквідовано багато інфекцій,них ЗЗХВОРЮВЗІНЬ. . . . В респубшш тепер наЛІЧУЄТЬСЯ 4125 поліклінік і а мбул arrорі,й , 4232 диспансери, працює 79 тисяч лікаlрів, 273 тисячі середніх ме-

/Вlчите-

ШК'ОlJМХ. ЯК РУ'ДНЛНlСЬІка,

охорони

говорилось

заходи

загаЛЬ~lа с:-!.ертність '~a- ~олгос:~,них мол~Ч'ІІИХ КУХОНЬ, де Потім Верховна .Рада пере. йшла в У:юра1НСЬЮИ РСР ПОРІВ- ІХ наЛІЧУЄТЬСЯ БІльше ста. до розгляду другого питання поаяно з 1913 роком зменшилась у Водщораз на сесії відміча.lОСЬ, рядку денного сесії-нат,верджен­ кіЛЬNа раз, а ТРlІІвалkть жиrrтя: що значні кошти, які відпускаlO- ня УJ\jа,зів Президії Верховної Ра-

Гірше з за-

лї'в, ОСОlБШfIlО в т'акНІХ 8-річних

по

сесії

ва'l;Іість. І селення

ІЮСЬ-

3

м,ініст,ра

УРСР

медИЧlНюї допомоги. В

пали.ва,;j:LЯ

;ЩIН'ЇВlсь'ка, MЇtcЬKa

заходи

цього значно знизилась заХIВОРЮ-

Мокрецька, Іі:ра:силівсык,' Бог­

IколеК:Іивам

і

На кретні

селенню ·безплатн.ої кваліфікованої явили КОЛГОСПИ Чернї,гі'вськ'ої, Оде- медичного обслуговува,ння і охо­

везли його Требухівсь,ка,місь­ ка ;м 2 сере,д:Нії, Пухj:ВСЬІКа,

!ІІа,вчаіННЯ

стан

в усіх об-

путатів від,значалось, що завдяки республіці налічується майже 6 ВСІ про..мов~ депутатів ~a сесії величезному піклуванlНЮ Комуні- тисяч лііка!рі,в, акушері,в-гінеколо- були ПlЮИН.ЯТI великим П1клуза:н­

шкіл і вчителі'в. ПO'l~НПIСТЮ ви­

«Про поліп­

ШNІ!НЯ вир·OtБНИ!lЮГО

огляди

про

місії по охороні здоров'я і соці- УКlPillIIИ.

Не 'Менш важ,ливезначе.ння

І де 3Ю!jМ'еllШИl!d_ ПОС'ТМІOtБа Ради ЮністрJ,в СРСР

!dаЙcrге'Рlrnі.

маєзавооеНlЕЯ

питання

заlкладів

місяці 110чнеть­

маСОIВИХ школа~ нашо'Го

раи'О'н;у

проводяться

Шупика,

ШКОЛИ

навчальний р,Ьк.

сяч ліжок в онколо,гіЧ1НИХ і ра.ді-І

двох днів депута,ти обговорювали

В доповідІ

"* Ціна 2 коп.

року.

за~"іН'Іила

ологічних стаціонарах,

здоров'я

ДО Нf\ВЧf\ЛЬНОГО РОКУ

два Ч ЕРЕЗ {'ІЯ :новии у

Субота,

Киє,ві

д,аlllЬШОМУ полі,Qшенню медИіЧнюго обсЛУГОВУ'ванIНЯ та охорони здо'ров'я населення рес.пу:бліки.

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

*

в

свою роботу П'ЯТ.а сесі'я B~XOBHOЇ

Ра,ди У'КРЗ,Ї'ОСЬКОї РСР. Протягом ластях 'республіки

IІІУОВ31У

.N! 79 (2140)

червня

29

j

~====c===================!

Вlд'lЗд МАЙОРА 10. О. ГАГАРІНА В XEJ1bCIHKI на літ:ні свя'l1a !J)<l'ДЯ'Нlсько-фінrurнщ­ ськ,ої дружби виїхав перший lРа­ Вчора на ЗalЩJOшеНIНЯ то,вариffl'Вa ДЯНlеький льотчик-к()омонаlВТ Ю. О. «ФіНЛЯ'lFДЇя - СРСР» у ХеЛl>сіюі1і faT3.VrЇH.

Москва,

30

чеlj}1JНЯ.

(ТАРС).

устатковує 'J"Iриковим

".

ОВІИ

агрегат

ек<Щен-

мотовилом,

двоножевим

єму

апар,атом,

стеблепідїй-

Д<Н[В

різаль'НІ~М

мачем, гр.абля,ми. В минулому р.оці КИй

новатор-мехаllізатор строк

на своїй

Щ~:б гідно ЗУС11Ріти ХХІІ з'їзд

паР111 , Дем'ян Чуб взяв зобов 'яза'Н!ія в цьому році зіБР8rrи в С!ВО-

з'авершив

360-,гекта,РIllІЇЙ

у

колгоспі

400

молотити на,

а

КОРОТ- імені

косовицю ділянці і

1200

за

9-10

робочих

гектарів КOJЮООВИІХ і на­

12

п.отім

тиСяч цell'"ГНepiB зер­ ВИЇJOати

ПушlК'ЇІ!І1а' і

та,м

в

ра.дгосп

СIСОСИТИ

гeкTa~iB.

(РАТАУ).


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Субота,

1

nМnНЯ .

1961 ........ -

року .

~-

~

......... - -

..

~

.,, ' .

~

Літопис нашого життя с АМЕ ТАК хоч:т ься охафаlкте: І ВЇ'ЙСI>КОВОЮ п,рисягоюна ві,рність І д~ють

рИ!3у,ва,ти новии за.хоп:n.юючии,' фllJШМ «Н~tШ МИJКита С~ргlИ()ВИЧ», ВИ[Jущении ЦеНl'ральною . о,Р~1UI 4еірвоного Прап?ра . СТУ:д1€Ю докумен,т.аЛЬНИІХ фIЛЬМ~'В' ПИСЬМelНJ.

про багатогр.аНJlУ

НІСТЬ Микити СеDГltйовича Х;ру­ щова~Першого . секрета,ря Цен­ 'І1рального Ko:-!\:г ету КПРС, Голо,ви Р а ди МІНІстрів Радянсь~ого. Союз у . Яка ки,пуча енер,fJЯ,

чя

МІІНЮ€

НИІК . В. Ззха,рчеНІКО І режисер І. з'вук, ми бачимо з виразу облич- С~IJlЬКИ ВIІІКОРИс.т~вши . Д<!К умен -

C€TКl~a,

діяль­

ВіТt!Иі3lні . І знову Микита СерГійо-1 вич серед народу -народу в. солдаТСI>КИХ шинелях. Ха,й в умо - І вах війни. на поля:х битв опера тори не завжди мигли з.аписувати М.

С. Хрущова,

з

того,

ЯК

сили й Н!lснаги

ця НleЗ'вичаИНа

І

ВИПРО-

водночас

таЛЬНІ каJliРИ, ЗНЯТІ в рІЗНІ роки, слухають ЙОГО солдати з їх пос- проста раДЯНСЬіка ЛЮДИІна! .\.\. С. ~ворили хвилюючий фіЛЬМ . . . З мішок, що слова його' ніколи не Хрущо~ . дола€ со::гн і кілометрів фJlJlЬМ~ яСКфЗВО ~ИП!ІИlВає деВІЗ : були позбавлені теплоти, задушев- по КРЗ'І~ІІ, бачимо иого в Цілинно ­ ~ОМ'УНіС:ИЧlна парТІЯ І IН.арОД-Jiе- Н'ОСТі, що він умів пронШ\lН'У'ГИ в му краl, в ~удинку . КОЛ~ОСПlника, B'I~M~~... душу солдата, llі~бадьорити в серед шахтаРI'В . І СКРІЗЬ ВІН уважЦllilНlCТb К'IIНОl1'ублLЦИС:'~IКИ поля- C~PYТHY, тяжку годин'У . тяжка година .. . Була вона і в

гa€ саме в тому, що за 11 допомо-

но прислуха€ться до людей,. допомагає порадами, вивчає НОВІ па­

гою фіксуються и_ай'ваЖЛIІІ~іШі ета- М. С. Хрущова-батька. З еюрана POCTK~ нашої соціалістичної дій · пи ~и",ку I\раIНИ. збеР:lгаютl>СЯ дивиться юнак. Молоде

для. пщростаюч~го п~коЛl~~НЯ до· не о?лич'tЯ,

уомі;Xlне-

русявий

чуб . Син

CHOCТl.

Кадри

розпов-ідають,

нага,ду ­

рОГІ серц,? сторшки Ic~pII. Див- Леоюд, ЛЬОТЧИК. Він загинув. за. ють.. . Ми не забули і Ініколи йе лячись фІЛЬМ, МIІІМОВОЛl згадуєш хищаючи рідну з'емлю.. .

слова М. С. Хрущо~ва: «Хто хоче

Микита

заобудемо

Сергійович

бути з ЦIljРОДОМ, 'l'ОИ заl ВЖlДИ буде з групою

веЛІІІКИХ звершень

зустріlВСЯ ших ДНІВ . Юба МОЖlна з·абути той

віЙСl>ковополонених ні- день, коли в КОСМОС

з пар·ті€ю. Хто твердо стоІть на МЩblКИХ солдатів .

Дивиться 'на

з народом» . ФІЛЬіМ ще .раз ЯClКра- моженИtх . Так, багато з них були СТІІНВ

ЖНІИ KOMYНl<;!Т. . Життя І Дl~лью~ть

06д;урені біснуватим фIQР~РОМ, його божеВlіiJ\ЬНИМИ « ідеями » . дехl'О З НИХ прозрів, та надто пізно. У жорстокій боротьбі перемогли наші ідеї,--ііlдеї гумаill'ізму, людської свободи, ідеї соці.Зrлів:м'У. З а -

ГЛЯД~'ЧІ

мо~ли

На

eKlpahi-леремігший

народ.

вже бачити ІВ кадрах ЮНОХіpDНl1<И Ста,рий дідусь припав до Мики'ти та кі,нонарисах. І,нші можуть П'ри- Сергійовича Хрущова у звільне-

гад.ати Ilише люди. старшого по- ному Києві . Радісні кo.лdНfIIЯ. Проте ВСІ К~Д;РИ,. об'€д- Сталінграді,

ЛЬІВОві.

,і t t ! !

, ! !

І

і

П ОТУЖНІ КАМЕРИ ,

ступи

радують

Ti€Ї

П,РOt!l.укщі ї,

за КlP~цeBY ~iЦb рідної

ргі€ю, волею,

яка виросла в

зусиль,

щоб достроково, д о ДіНЯ від­ криття ХХІІ з'ї з ду КПРС, за­ вершити десятимісячну про­ г.ра:му.

Bн.rryCKae

На

знімку: ПОТ()IJ( о ва

лін іfl в

Готуючи гідну зустрі't ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ з'їзду

дильників .

.

Фото .\\ . Ландо.

...... ~"'_~ .. .-.... __.....-... __ A.-:..

ЗвІти і вибори в первинних партійних органІзаціях

АНАЛІЗУЮЧИ

ПРИЧИНИ ВІДСТАВАННЯ

п,рацьо.ви-

ЦИМИ ДНЯІМИ ,в'Ї:ДlОУIЛИСЯ

'тичмрQі 60та ее'ре.щ членів 1WлЄIК-

3DiTHQ-

с-гріча€ теп.ли.Й прийом. На екрані тіihlіlИ органі'3аціі пропливають к.аlдJРИ зустрічей .

Рожнівсь~o.rо реоН1tо:не аllfалізує ПJpИЧИllf ПIjЮСІІ'Оза ЇВ a<rn''''''aтiB із-за ;ПОЛОМ"''', <""1'

.

ПООІере';QН1-

....""

U\J\..,..,

'. .

Росії залишили мер- світу. ЛЮДСbl\ИЙ поті,к ле~е Сl1РИ- МИ даlllИМИ, ЯК П'ро це говорИlВ У стали дуже ча;crгими. Ще .що цьо­

«'8

п.о.ліцеЙсь,кі. 'СВоїй звітнім lДоповї'дісе.liфе'га'Р го часу не ЗalJ(,ШІче:но набір сеіЮНт

Ми:хайлеоJEК'О, ННІХ робітнИ'Юв. На

волелюбного радя'ОСЬКОГО як зав~и.' ПРИ1віт,.ниЙ: с~ок~йний, П~д~И'ЄМ' C'l'Во мож: не ВИ'IiJ{)нати

народ;у, народу! За шіс'\1Н,адцять

Hai/lipaJC

колектив

в сіх

завжди зу- виборні з{іори в пеtp'Ви:нні,и пар- ти.ву. ІнжекерrmРИЄJМJС'!1ва т. Сі-

К?"Муніс: тву пустелю» і навряд чи «росія- мую.ть. mри.голомшені

розумом ,1ЮДИ'НИ, душі

У' к.раї.ни,

д оклада€

мебльовом у цеху заводу холо-

тиrqно\ паРТI1 . . Дивишся ФІЛЬіМ-І НИ швид'Ко зможуть звестlІІОЯ на РаДІСНІ оБЛИЧЧJI, ТИСЯЧІ рук T~Г-I партoprа'Ri'зщії 3а,хоплю€шся ТІ€Ю ·величезною ене- ноги». Та не з-6агн'ути ніколи їм нуться дО М . С. Хрущова. АВІІН, .

впевнено

ККУ

pa~OCТI и ГОРДОСТІ З цинtїlЧIНОЮ віДВejpтістю нахваіЛЯ- посланця миру в рі'зних частинах Т<tрфOJJi!JПРИемства.

за Н'аш ГflРОЇЧ'НИ'Й, мужній н.аJЮJl., лись, що

з аво ду

ків.

'~ .-...-...-~~..-....~. ~

народа,м усіх кра,ЇIН,

Сергійович

гобеле-

Броварський завод ХОЛОДИЛІ>НИ-

t

ТИХ і бен' тежать за,ХИСНJlі<Ї.в капітаiJ\істи,чного світу. БЛИЗЬКИІЙ і

ІСТОРИЧІні Микита фашисти

чесних,

ХОЛОДИЛЬНІ, Компа.ртії "раси.ві

нові диваlни -л іЖlка,кухон,на мебель з П .'tзстикови.м ПОКІРИТтям , вулики, комба, йнові плаlНки далекіО непов'ний перелі'к

всім н,ародам доходять до серця кожної простої людини . його ви-

ЗУСl'річі в зрозумі.'lWЙ

нані одним задумом І ма'исгерно ка!Цри біля . реЙхстагу... ском\ЮНовані, ВIІІКЛИІК~ю!ь У гля: ДИ!Кroр н,асадує, як

дача [fОЧУТТЯ

Юрія

Гагаріна! Таке не стира€ться в пам'яті , воно CTa€ надбаН:fIIЯIМ світової історії. Багато у фільмі розповіда€ться про міЖlнаlРОДНУ діяльність М. С. Хрущова-видаl'НОГО борця за

І

KOМiYIН,i- Сергійовича про МИір , про щастя

ні. з pDЗВ и:ко:-, , ЗМІ~нен~qм І роз- СТИЧ.НОЮ парті€ю, РО3ГIlJOМИiJ\И КВll'ОМ СОЦ1а :llСТ~ЧНОI ВІ~И3НИ. "уБJlО німецького фашизму. еЩ'30ДІВ

по-ба'!'ькіIВСblКОМУ зу­

першого космонаВта

ради тих самих ні'мців, заради м.ир. ,п()ДОРОЖі по к;раїна, х овіту, М. С. Хіру- трудящих УСЬОоГО світу славні ра- ДІЛОВІ розмови. . Слова Микиrrи

щова показ·а.Н! в 1'1~HOMY пое.Дна,н- ДЯillські ВОЇ'НИ, керовані Басаrro

:щіЙня.'lася

рад.!!!нська .'l юдина, коли Ми'кита

позиціях партії.. той завжди буде них, оБДУlрени х , жалюгідних, пере- Сер.гіЙович во демоН'СТРУЄ, що все своє ~І\УГТЯ М. С. Х~ущов П~JlQВЯ1'ИВ ЗМі1l1i~енню паРТl1, СЛУЖІННЮ ,нЗ:РОДОВІ. В постаті Микити СеРГ\lйовича бачимовзі'рець :ГОГ о , я~<им ПОВИНJен БУІ:~ справ~1J,lЙ .'leH~IHeцb, опра,в-

на­

І І • І

це вказували назборах

. . .

пімя- близblКИИ І зрозуМlЛИ,И Мlльионам IUВp~''IOIIOГo пла:н;у. Кр'<lJСіIЮ.~~НО гО- і комуніІСТИ тт. Тpj}1ба, Неї'~ало,

стоїть за !КерМом МО- ВОЄННИХ років з IруїlНmдня.лися І люд~й доброї волі.

ворять про це TaJКЇ фа.кrrи: .не ви- . Лисенко В. П . .та jнші. Вільщ нjж

гу.'\1НЬОЇ держави, що неухильно нові, ще кращі міста і села пов- Аса,м,6лея 01)ганізації Об'€днайде до звершеНІНЯ ленінсblКИ'Х ністю ві\дбудовані ПIРОМИСЛ~Вість них Націй. З гідніwю і тверДОЮ ko'H-уєтыяя план ВИJПу,с,ку В1WЮВОl-І ДИ'В~И'м був вИ'стyn т. Р.~aHeiНIКa, м.ріЙ.

і сільське

господа/рсТ'Во

набули І переконаністю М. С. ХРУЩОВ-[JО- ПРOl;J.у~ціі, з,а'ВданН'я по торфO)lJO-

Спочатку кінокаiдJJИ нага\дують нового могутнього розвитку. Кад- лУМ'ЯНIИЙ пропагандист ідеї мир- бу·ва.нню і m.:\'биРalf1IІЮ 'ГОJ}фу.

буремні роки п~рших п'ятирічок. ри філЬіМУ з хронологічною

то'ч- 'ного співіснування, ЗіН ищення ко- бj.ВIІІР11ЇtсТЬ

М,а!ЙстеРIІІО ЗоН яті епі'ЗОДИ B~Д;ТВO- ністю відтворюють сторінки нерюють атмосферу ~і:lllНосення і даJl8Ки.х рокі'В . Моло,ді хлопці й

пали'ва

ще

лоніаЛI>НОГО гніту-<проголошу€ з іКа. Із трьох "tЛЬНИЦЬ триБУНlI ООН il1eї довічного миА'

якии за~начИ'В, що паРТШlна

O'j)lI'a-

Н'Їзація поmpацювала Д{)оре і зро­

00-

ВИ'СО-

била дуже бlliI'ато. А що ~&Мe 31}О­

дв.і (3а- била, так і не сказав. 3а!!'альним

ТРуЩОJ!l()ГО дерзalНIIIя радянсь,киJC ді,вчата одержують ,комсомо.льсь- ,ру на зем.'lі. З якою впевненістю оорицька і Сві'fИI;Lь'нівська) не ви- був і :вист}'ІІІ дИJI)eЮЮ,р.а І1Ї\ЦІІ'І}ИЄІМ-

людеЙ-буді&lИІК.Ї'В

нового, соці- кі путі,Вl<И. Перший ТрtЗктор про- говори'!'ь Микита С~ргійович про К(lliали З3івдан·ня

ПО 'ВИ:~ОІбyrnюy ства т. Вогдюка. ві:н ГО'ВіOV'И'В ПірО

ал.істич,ного жи'f;'f~. На e"p.aH~ про- кладає першу боРО31ну иа неосяж - неми.нучу перемогу комуністично- торфу протягом квітня і тр,аIВНЯ. те, що ,камyн:iJсти П()ВИIНlНЇ ЛpaJЦЮ-

ПЛИlВають ,p aAkHi, з6УДЖf1ні о:б.лич- ни'х ці"ш:н.них просторах. Опалаху- го суспі,льства в УСЬіОму світі!

слід пооШшпиrrи

чя, ОСЯ'ЯJНі пафосом віlТlЬиоі пра- ють вогні нових елек-гростющі'Й. Заслуга авторів фільму в то- 3 Х:ВИЛЮіВaJННЯМ ГО'ВO'j)и.ТИ КОМ'У- вати краЩе, що ці. Ось вони, герої [Jер~Во€НtНИХ Юнокадри переносять нас у му, ЩО вони показали життя і Нlїіcrrи про ці величеан.і не. ДОЛlіки. OPTa'Нil~aTop;~ЬKY і ma' COBO-11'ОІЛітпч-

1>0I<JЇ6~ЗIНІЗ.тниЙ металург Коробов, діні

роботи

ХХ з'їз~у

КПРс. діяльність М. С. Хрущова у зв 'яз· В<rnи вказували на при:чини, ЛlКі ну р,ОООl1У . І т. П . А ОСЬ ЩQ к()н-

відомий взyтт€вlІІК Сметанін, чу- М . С. Хрущов говорить з 11рибу- ку з розвитком

дові трудІвниці

Паша Д,нге.'Ііна, ни З'ЇЗДоУ пjЮ вел ич е3'Н і творч, і до-

жави.

Слова,

Радяжь,кої дер- ЇХ пtm(}1І'ИЛИ. Так

сказ.ані

Ми.киrrою

~... "

член КПРС І кретносшд ЗJ}ОІбити, щоб ВlШо-

Маlрія ДемченІКО, llкалі сест,ри С!lJГНОО'НЯ нашого трудового на- Сергійовичем-Я виконую волю В. ,1ІИСЄ'Н1К'О заlЯ'вИ'Вна зб ора:х , що нати держ'3і~ИІіі: ПOlаоН ісоціалї'сВи'ногра,дови.. .

POt!l.y.

HaTXlНteНHe, урочисте об.'ІИЧ- ра.дsжнсЬІКОГО народу», Я.КІнаЙ,краще партійна і профСІПі'Jl'КОІВа ОрГа;ні3а- тич'не зобов .~3аНlНЯ, т. БОГДЮ1t не

ЗlНайоме кожній людині на зем- чя людини, я,ка пиша€ться с.вої.м виражають

лі обли'tЧЯ . ~ері'в'Ник МООКОВСЬКОЇ fIIароДом,

ві'РИТЬ v неперемоЖlН'У роду -

парfійної організації М . С. Хру- справу па, ртії. ЩОВ вистymа€ перед . будіВІникаКінокадри

М" М&lРО...

Де

б

не висту-

виборцями, в ПаU1аці піо.нерів, на

жають простота, С~РДeчlf!liсть, уміння говорити й слухати розуміrrи П.

.1аконіЧі!Ю

розпові-

єднання партії і на- Цtii неЗalдовіль1l'O ор;га'll'i13}'1ВIWIИ ІСО- ОІМювИDОЯ НІ ~OВOM.

ОСІЮВУ могутності нашо- ціал],стичне :JМагaJННЯ. На низыt--

го соціалістичного лаlДУ.

М. СJlободян.

В поста!lЮВ1, JllКa прИЙ!Нmrа на

зб""" v , на"'''''',С'ЛеНQ захо ,mи ,.і\ І" "СУ~...'"'" ••"" ""'. I'/V :1'

му pill'Н'i BeДteTbIM і maeOIBO-іЮлі-

НейІня наявнИ'Х He.дomкiB і лiwвi-

Q0<>

пав М. С . ХіР'ущов--ша зуст,річі з Ві,ц,к.ритті ра,оонної сільсblКОГОСПОдарської вистаВКИ,~за~жди вра-

,

Як

вам

доставляють листи

Gт.ріJLКИ ГОДИІн:ника tПорі'R!fIЯ'ЛИ'СЯ

дацИ віде'га'ВaJНllflЛ. ПOТJ)'і6но оаж'а-

газети?

нdlЗУ1lати бойове аоціwcrrИ'ЧІНе зма.. гаlН'НЯ шж дільн'ицятми, 6рИ'ГaJДЗJМИ,

Скаж.у ва,М B~вep'11O,-ГOBO- ЖIYlрна.т, пошroв.і ЗШ/l.КИ. все це аі1рет/l.тами та окремими р.о6іт-

-

ЛlOдину, на цифрі 12. В цей час бі:ЛlЯ Bi;J.- ,РИТЬ па!ptНИ'КОВОД а.ртілі ім. ВaII'Y- вИ'ета.'В~ЛeJНjО ·на IClПеціально облаід:на- н~!Ми. H~ кожну карту. СJЩ за-

І крmиrrи

У фільмі, до речі, ~іленн:я 3:j!'ЯЗIiiУ с . ПухііВlta 'зymи- 1'Ї'на І. ЛоООїю, -ЛИіС110ношею Олек- них ВІтринах.

чаото Д\І!КТОРСЬКІІІЙ чергуєтьСЯ З мовою М. С .текст Хрущова. Бо нила;сь

'" aJВT о"а щ шипа

""тmo са."" ... Ю В ИlС о ЦІ>К'NЮ v

aГlTaтopa.. Нообхцно по-

з Я і Тру1ДНI(lщі в J)()б·оті веlСТИ р:ШПУ'чу боротьбу за зний CJПра~ді: ніЯlКі коментарі не мо- NJЮ Іна .КУЗI)ВІЇ. ШвиlдКО rnpQООДИТЬ К'aJНцї нашоіВУIJІИці за.до,оолена. ців. Дуже lВажlКО пого:ворити по · ж'еRНя cvmBavтoCi'Гi щюm'llЩliї. жуть Зlрі~иіЯТИСЯ З оз.вучени;ми офОРМЛЄ'IfНЯ ДОClТавлє:ноі корес- Жодної Сlка'рги ДО неі не пvед'я- reлефО!Ну з М. КИЄВОМ. КОЛl'КТИВ рож'нівеыоо'оo торфоб".... ПОЮ ,~UV . ,," '" -

.1'

"С'І' '~еш..,. ''

" 3В'ЯіЗ:к.IВ-,

кі!нодокумеНіГ.аIМИ, Я.кі віД'ГВQРЮЮТЬ ПІО'нденціlї ЗaJніlДlyЮtчий вїМ:лен-вимо. _ Це cl>oг01l'Uj lIаlЙоолючіmе m,щmpиtJМІ С'І'Ва ма'є всі MO~ 11W О виступи С~ргііювича. .... ,Кадри Микити проходять один за од_ Н:ЯN О. Оліфер, також ШIВ"•.,.,... Те ж саме почу.1И!МИ і пр,о ,ро- лИ'Та:Н'Н:Я,-ГО1!ОРИТЬ нам завtiдую- овоєчасно заlВЄ\рІІІИТИ ,річнИІіі: ПOlан

ним. М. С. ХРУЩОВ-ПЕ\РШИЙ еек- зatКJi:нчуют.ь С()ljЩIjOOJНJIЯ листоно- &оту ЛИ'С'І'ОIЮШ С. MOOIJroBOЇ та її чwИ В'ЇJДДілeJНШІМ.-В селі ЖИ'J!е гilД,HO '3)'1стріти ХХІІ з'їад МРС: ретар

ЦeНlтрального

КОМУ Jfiсти"ШЮї

пар1'И

Комітету rni.

України . так

15'- 20

хвилИІН, і люди з п<цруг Г. BwcOIЦМOOї та У. Діде,н- багато людеіі, JШti мають р,v;QНИtX і В. Лисенко, інструктор райк;ому КП У~раїни . :1наЙQМWX у СТОіlиці, rnpиб,уває чи-

;JЮІ,ЙОМИJМИ всім шwiрJIIНИМИ

Знову бачимо ЇІОГО серед Тр'У'ДЯКО. щих, у сердечни.х розмов'ах, за,вж- с.У'М1\.а.МИ в,і,wули до с:воіх пеtpедди ув.ажного, ПlРизіl1НОro. І .'Ію- J11.тarrників в ОС. ПухіlВiК:а та Р()\:-

ди .відповідають , .тим , ж~лю60в'ю,

жівка.

ВІдверТІСТЮ,

В ці ДІНі в Уlсіх нас елених ЛУПрі:к. .. ДОВІ,РЯJМ. Спокі' йні обли,ччя, щас.~иві усм. ішки РОбіггНоlІІКіВ, що ктахраион:у ПР()ВOiJI,reТЬС,я р.еИ!D;И-

1941

йдуть зеленОЮ аЛеєю. І от з лю- пе!р€'вірки р)"ху

KopeooOlн.~elHцH

І'1

-

Рей д r а зет и

І

"БудІвник комунІзму"

ма'ло Т'j)у:~их :на віДІЮЧИIНОIК !На

ClК3ржа.ть'с:я на П!m'аниіі 3'В'Я301t з

Киево.м. TOlВ. Iliнч)"к;у на це с:ліlД А,КУшєptка МЛ'!'ОС'ПП0'І10 j}О'ДИ:ЛЬ- зоор,н!ути ооРЙ· о:mу уна!!'у. Бажано, було б тalКож, щоб ШШІ бі~l>ше

ка фашистсЬіКОГО лі'tака л,етя,ть та ДOtста'I!iКИ її на! се.'reННЮ. Робо- ного будwнlСУ М. Cep~дa сказала на МIфИУ ра.J!.ЯНСь.ку зем.лю пер,.. Т' нам: надсилали газет і журнаOl!Ї'В д,ТЯ ші бомби. Війна .. . Скі.rJЬКИ горя, ТИ У ЗІВ Яі3КІВЦІВ не,мало.

скі.1ь,ки страЖlд.а,нь Пlринесла

на

130-

одній Пу хї'вц і

нашим людям! І lводночас- Що';щя СЮДИ

тльки в

700гоооодарств.

приЮ1у8аЄ

500 eR-

Хо,роші ДіїІвчата, вони не

ОІ6меЖУЮТbJСЯ

ТИ'М, щоб вручити

])OO,'Wiбного ПIjJОІДажу.

ді

не~O'j)ООленОІСті

П!O'llp[OOrо

яке ВНlщюбува;ння СИJiИ Ра~я,нсь- ЗЄМПЛ:ЯРiJв цеlн 'rpальних Та. об\.'1а~-газету, ж'урна'л або листа. Обоо'я- УСУІІІ:УТИ. В друж:номуКQлективJ

иої держави!

Єд.ини.м

поривом

підJНЯВСЯ багатомі'ЛI>ЙОНIНИЙ народ них газет,

146

о

-Ір;а.мoomrol.

на заtXIfCТ Oвo€ї ВіТЧИЗІНи,во.rnі. ЧaJНи та .рожівці

-

П

фронту генера.л

М. С. Хр'уЩОВ.

К:іtНокадри за- зети.

В

Y!XlB-

Дn'~~

б

'

I.IV'l'е о ла,,щнaJНО І приющен\Н!Я

партії та уptЯДу,

JIЮJtіrrич;нИlИИ і

ДокументаJlЬНИЙ кінофіJlЬМ УчаснИ\Ки рещової 6рИJГа,ди 1'0- <,пеціа'льни:ми П_lаІК/l.тами. Тут іВИlд­ с Наш Микита СергіАович» по­ ворпли З багаrrьма ГРОlмаl'\'mfами 110 сп,раВЖIНЄ п],ItЛУ1ВаlJl'НЯ про чинає демонструватися в широ­

коекранному Т.

кінотеатрі імені

Г. Шевченка

3 липия ц. р.

села, цікавиди, оя ТИМ, як працю- ТРУ'ді'внИ'Ківсе.,а. 3а,вжщимож.'На ють зв' JllЗкі,вці. приі\'ба ти ціка,ву КI НИЖiltУ, гаооту,

паРl'lіР'Улорга

оБГОВQPення на

l1варин-

Iни.цькі.Й фермі т. Довгодька Ф. Зараз тут 11 KOMy,f!liCТi. B, !щі сло­ вом І особиетlІІМ ЦРИJКла~ом ве­ дуть за собою всіх тваРИННИlКіrв.

За перше піВірічЧ'я цього 'року ви­ робдено по 200 цен:тяері,в молока і 49 центнерів м'яса НІЗ НЮ гек­ тарів угідь.

хі вської сільсЬJ<ОЇ

palНO

ПОНУЮ,ТЬ ,конверти, маj)'КИ, п.laatа- чeтЬtCJI побажа.ти ЇІМ ще ~ращи<х га- ТИ, КJIиЖІКИ . ycrIiїJxїB У іх ,корисній j бщ.rоро~-

фіксували MOMeнrг, коли він твер- ТatКож веЛИIJtУ кіlлыкстьь листіІв не- ві'~іле'ННlЯ зв'язку. Воно оздоб~'1е­ дою рукою ставить свій підпис під 06xi~НlO С'вO€час'НО вру'чити 1ИМ, не портретами керів:ників нашої хто з НЄТЄlj)<II'ЇI }Е1tЯ1М че' кає її.

.........

650

. сю цю к()р.е'СІІІондеIНЦ-ІЮ, а

З~lТУ

А. Кагарлик, помічнИJК на­ чаЛl>ника райконт~ри Зов'яз­ ку, Т. МикаJl, депутат Пу­

J~

1"""

1'01'

;'\кти~но проЙ!ш.ло

Відзначаючи позитивне , кому­ ністи М. ЛИООНКО, І . Ячник, С. ДОВГОДЬІКО, В. Мехед roВОРИJiИ і про недо..1іки, головним з ЯКІІ!Х € несв,о€часна достаlвка ЗeJIеної маси на ферму. ВиcrryпаЮЧd гост­ ро критикували КОМІуніста М. Ка­ биша за посла6лен!НЯ ВИХОВІНої роботи з 'ГваРИН!НИlКами. Робота т. ДOBгoДЬJ<a Ф. визна­ на за\ll,овілююю. його знову 06-

31\IOIВO ПОБе<""'"'ь MOtВy ІІІ"" irepe~- зв'яOOtівцїJВ П""";tВCЬКОО'О ВЇ':J11,;ле'н-

переі~Ма.чують плату Іна МaJибyrmtі СТJ}<tки, заПJjJl()- ня па.н~ ТPY'~вe лiJднесенн:я. Хо-

В цеН'Ilpі ВОЄНІІІИХ операцій, на 170 журна"Ї1В, оде~'УЮIІ'Ь найвідповідаль,Нliших міСЦЯХ-Ч'J\ен е,К6еМ'плярів 6ага''!10ТИijJ<lЖ'Нlоі Військової ради

'

ЗВІТУЄ ПАРТГРУПОРГ

бере~и K]}a'OYhi-ДеIСIІЩ і всі вони

'Ж ІИ pooQТi.

Рейдова бригада:

Ра,ди, Л.

.пащенко, праціВ'I!ИtК р",йон ­ ної ОЩ З1ДН ої каси, М. Ти­ щеико, від редакції газети «Будівник комунізму».

партnрYlПОРТОМ . застуПІІІИК

Г. ПищаА, Сelфетаря

парторганіЗ!(lції. Колгосп <Більшовик» .


Субота,

липня

1

року.

1961

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

ДО ЖНИВ

3

ГОТОВІ

Молодняк в надійних руках

Ме'Ха1l!ЇlзаТ~ІН! a,JXlIЇ~i «,БіIлыш-- B1uweMQWГ'OBalHa teoch:iIK<l.-rзаДI0рука Уляна ЛИl~ВИlНеІНІК(), АН3ІС\та1 сіЛI ЛOlВНlістю :по'[Д)али ,корми. OYїВOll>O ВИlК» ~ли багarro 'СИЛ, щOlб TO'l''O, щО врожай буде зiliбlрано Шита - гщшодаiplКИ ВИ!МОІГЛИ'ВОІГ'О',:\,'ОТІРИМУЮТЬ з'ОотехнjчlНИХ пра­

Я'Кнамшвидше віrдремООІТУвати зби- ВЧIJiС:I!'О і без B'l1Parг.

Ij}IIIЛЬН'У теХіні&у. 3араз ;в'Они 3 'І''ОР~k'[ю М'Ожуть заJliВИТИ: д'О Ж!НИ!В гот'Ові! .ВїДpelМlOНIГoвaHi всі три ,ІюМJба,ини, ла'фе~на жатка, В'ОЛОlкуші і

рухливог'О, пухШIJСТ'ОІ1'О п(j111llда. Во- вил, рі3lН!омаНlітять

vаці'Он

3eJlle-

Ра'зо,м з ЦИ!М в гаРlячі дні :до­ ни домядають КУРЧМ·. еl}ШУ пар. :мkячн'Ог'О віку Нп,\lИ .к'ормами, ЯКІ caМJi заготовМЯД}" з,а посіlВами ме!Ханізатори тію МОЛОДНЯlка В~ДуlТЬ перед на о,БРООітКlУ fftа,ча- <ПташниlЦІЇ вже переідали в crrarp- ляють . НИІСТОЇ. Т'р~т'Ористи ПеТlpО 3а- шу ГРУП/У. 3ap3.13 ОДЄріЖано ,друГ'у ~І{}ло,1іНя.к добре рОЗВИБа€'ГЬІСІЯ, ха'рченк'О та Петро ДOВIГOДЬK'O пар,тію-ЗІН'О'Ву 1000 голів. набирає у Ba~i.

'оз:!.юrкиди 3M'OIf!Г()вa;Hi на TP<IIКfГ'O- СВОЇІМИ ,машинаl)!И закінчlli.'ІИ щю­

C'}'IМJIiIJlНЇ 'ІWДJЇiвшщістаiJXiНН'О В. Петров. ПОЛКУ і піджИ!вленlНЛ :КYfftУРУIД3И m''Є'жать за тим, Щ'О'б fftурчаrrа Радгосп «Великодим~рськиіі». ------на 150 геюгарах, ПРИ'С'І'Уі!ІИЛИ Д'О ОІКучу,вання. Механі,зат'Оrpи на ці'й Час навести порядок ро6'Оті вИ!КОIIJУЮТЬ деННУ ;но,PlМУ Микола СYlс.лю, Іван та МИfft'Ола \ВИірOlОО'l1КУ на 120-130 пр'ОцetНТiв. Вже другий Ij)~ за,відУЮЧ'ОЮ [[1'а­ на птахофермі Д'ОвгО'ДЬ'ки. Всі в>узли і механізми І 'Фо ДОВГОДЬНО, агітатор, х'ОфеjJIМО'Ю в Ю)'ЛГОІСllIі «Ч.еР~ОІН,а

рзос «БI:шаи~сь». При, обкатці 'КОІМбамнів не ВИJlвщен'О ЖЮІДНЩХ дефе'ктів. Добре IlI'ОТРУ;;\И)JШСЬ на ,peMOIНTi В Азербайджані йдуть жнива. На фото: збирання ячменю у працюють кол,госпі «Червоний па'l)тизан» AC'Ilpaxah-Базарського району,

(Фотохронuка ТАРС). Фото Я, Халілова.

1:1---

---1:1

безпЄ'реб<ійн'О.

Якіен'О

с, Рож,,",

Y~paїIHa» працює 3даєтмж, два 'роки

Чому не закінчено ремонт комбайнів? КО.'1е:Iі;ТИВ раЙОIIJН'ОГ'О

ві')Цілення

Пр,оте ці ус1Iliхи ніяк не

А. БИЧЧ''Оlва. ВИlПус,кають ,на 11]>'ОІ1УJ1Я:Н!КУ, а між Д'ОlС11amніlЙ ТНІМ в приміщеlн,н,і TIJIМH'O, дerpе,Ба,

-

чаlС, щ'Об ознамомитися здоруче­ ною

,сп;р,а'в'Ою. Проте

мl()- Д'ООВ'ОЇх

А.

О'б,()!в "Яl3Іюів

БИJчкова

щ'ОрОЗРОС.1ИОЯ

наВЮ'О"'І'О~уіде~а, заті'НЯЮr:lЬ д()!ступ С'ОІІЩЯ.

Треіба таlКОЖ

СТ(\IВИlТЬСЯ

зауважll'ТИ, Щ'О

ета,ршийз'О'ОтеXJНік артіЛlі Д. пa.mй «СіЛЬГ'ОСІІІ'І'еlх'н~ка», НДУЧИ назу- ЖУ1Ь заlКРИІГИ тих неДО'ЛІfft:JiВ, що бшЙ;wже. ,ВідВ>ї!щавши фе'jJIМ,У', ми встаlН'ОВИ­ на птаХ'Офе1рм,і не буває, не к'Онт­ стр,іч ХХІІ з'їзду КПРС, б'О,реть- м'ають маlсце в пw'От'О,вці д'О зби­

Трудове

.

.1И, щ'О КУРЮ'Чfftи тримїlcячн(}г'О ві­ 'р'О.1юt: і :не ДOlПI'О'~lагає в ~()б(}1'і КУ не віДОІкrpемлені від піВіНИJків, А. Бичковій. Все це nРlІ'звеіЛ'О \ЦО р'Оку семиrЖіЧКИ. П':ЯТИ~lі:с:я'Ч'ний а в к'Олгоспах іращгоапах району відстають у РО3ВИТКУ. Одержані Т'ОГ'О, Щ'О за п'Орі'внян'О к'Ороткий пл<'liн рем'Онту 'MOТ~PЬB д'О тр'акт'О- д~ci не готові .щ'Ороботи 18 к'Ом­ pIЇ~ та авrroмашин ВИlКОІНан'О іНа баЙнів. В ЦЬ'О!ІІ'У знач:на вина j 12 чеj)'В'НЯ з інкубаТО'РНОlІІтахіВІНИ­ ча,с загинуло 206 к,а,че~Н'ят і 110 пр,оценТів. Цьому ClПIJ}Иij[lj13 ві\,щ;Ijі.теIННЯ «Сі'ЛЬГОС'!І'1'ехнік'а», ч'Оїс'ганції 3400 качеНJ!Т не за­ 6000 IКУ]Jчат. М'Оже, правління ЩJ)rrі,л.і втру­ еaJ~ювіJJlдана праця: пе,реЦОВИlКiїIВ лке ,св'Оєчасно не забеапе'ЧИlіlЮ за- бе;mечеlні ,к'Орма,ми. Деrprrь ,llЛЯ НІИІХ ся за ВИlк'ОнанНlЯ за'Вlда:нь треТЬОІГо рання вр'О'жаю. НеЗ31бар'ОІМ ЖНИіВа,

ПІднесення

Все ширше p0'3ГOpn'a€TbCJ! СiQ-

ці"алЇ!с'ІИЧіне змагання на честЬ ХХІІ з'ЇI3ДУ КПРС та ХХІІ з'їщw КЮlМШі'р.riі України .сереіЩ К'О.'1гоап'нИfft1'В бригади' М 1, яку 'ОЧ'О- ВИР'Crб:ництва

tokavi'B-;КО:М;УНЩl'lIВ ШІJСІІШМИ чаістинаімимашини, які 33IГ'Отувати не П'О'ГYlPбу:ва.'1ИСЬ, а 'ТИТЬСЯ В цю справу і розбеvетьгодують .'ІИure пш'Онян()ю кашею, ея, хт'О винен. д. Пінуль, JFЮє О. KOoreнJК'O. В бри:гащі ЗIlJaЧ- ВіТ3І.'1ія ВЛlJiсенка, Мик'Оли П()!н'О- треба ще реМОНlІ}'1В3!l'И. зоотехнік іlнкубаторно-птахів­ :ЯJК<l ~'ІЛ П'Іщі не,корисна. но [J1'ОIJIlіП'lllИ!Лruсь 'lIрудОіВа ДИЩИІП- Ma'pbOO3la та ба'гать'Ох. інших. Нащ>УЖЄlНе стагН'ОlВище в JФ.1-

nШна, 331КЇJН1Чешо IIIJ)OIПIOJШУ ОІВоче-1 . Х~~'ОmИІХ П'О~a:JIШКІІВ П'О м.еха- rOC'lIi «Червона Ушраїна», де з 3араз вони добре нша'Ц'll тру?~'Оюс'l1КИХ процеlCll'В 'У 12 ком6айнів до ,роб'Оти пї'щroтав­ I)Qз'виlваютыя.. к'Олгоспах 1 paдro~x )]10б~а.сь леlНО П:'ОJЮВ1fIН'У. В цей же Ча!С вих КУЛЬТ}'і}.

Оооб:шm'О

ВИ'~іШ~6ТI>М

М();rщщяк на П'РО1'я~і тиа;ня HP

ничої

станції,

......

-...................-.• ... • ...• .............--0

llJюща, 6~,И['а!~а м'ОнтаЖНИКІВ. ПЛIJiН п ІОИ ііЗ ГОГ'О.'ІЄ'ва не ПОСТУПИВ в ;май­

закріплена за Л'alВlКою HaTaJliї'Ї К'О- м.юящв ВiИlКОінан'О ,на. 167 П'роцен- 'стерню На :ре'м'ОІНТ жоден кОМ­ C'reHK'O. К'Олroапнищї вча:сно пrp'О- ТІIВ. БРИТ31ДОЮ У1С'ГЗ.'ІювлеН'ОСИlсте- баЙн. ТакИ'Й же стан і в КЮ.1Т'О,спі ОО.1'Оли і п~дживили' м,іlнеі)аIЛЬНИ- 'МУ авт'Онапува:ння га мехашчнOlГ'О ім. Itip'OIВa, ,С. 3авО']}ичі, зві;JJКи з

ми доб'рwвaми п'Оміі.\ОІ])И, Яlкі маЮ/ІЬ доїння на феrpмірад,гоClПУ ~M. Кі- великим запа':mеННJDI при6у.'ІО три х'Орошу за.в'Яl3Ь. Пр'Орвано м'Орк.- 'P~:Ba. 3атершуютЬ'С',я .роб()ти по машини. Це в тОй час, я'к май­ ВУ. ВСЯ r'O,poAwHa на 28 гекта,ра.х ВіІІIРlOваДЖ'е'IIJНЮК'ОіМ'[шеюCJНОЇ меха- сте,р!IfiВli!;ЦЇ.1е'ння «Сі.1ЬГ'ОIСlПтех'ні­ чиета віl:\ &ур'яні,в. ні'зації на тБаIРИННИЦЬfftих фермах ка» не БУШІ П'l)внkтю зава'нтаДобре ТРУ;J.ЯТЬСІЯ ;1анки, ЯlКИМИ УК'ОіІГОСП1 1іМ. Cтa.'riIHa, с. РУ'са- же·ні.

керують г. Івче>н~'О 11а Г. ОМе'ЛЬ- нів. Ч'}"К, щ'О з,шгаютьсяміж с~б'Ою. На зз'юріпле'НИХ за ними ~iilimH'IUlX огір'ків, п'Омі~ОІРІЇв, ц,иlБУЛlі розпу­ шено(} ГРУНТ, не-ма6 бyjp'Янdв. 3 ВОГJlИlКо..'11 лроаЦЮЮТЬ В ла~аlХ R'ОJU10<пnшці М. Сахн'О, Н. Лук':я:ненюо та інші. Пе]}е1!И'Ji.О!НУЮ'ГЬ н'Орму вир:о:бітку л~'І1Н.і .ж1і'll!КИ П. ЛYfft'яненк'О, г. СаХІН'О, п. lль­

Г. Васильченно.

Забезпечити механізми кадрами В ЦЬОМ'Уроці 'наш paJ,v'OCIII ІІІ'О-І

ВИНе'н зuбrpати 1481 гектар зер.нових культур. ВСЮ ПЛОЩУ сліщ 'скосити р'ОздільнИlМ 'епос'Обом за 10 Р()lООЧИІХ Дl!l!Їв З Л'ОС.'1іl,1іуіЮЧИМ ООм'ОЛiO'f()М КОМIОwЙна.ми із BamUlВ. Че'Н'Ко. 3аВ'дання ~OJI.Я'I'ає в '[100t!'У, щоб ,сгвоечаено ПолШIlшились оора:ви і в р!їль­ ве,сь вр,ожай ·'зі6]Jia.ТИ

ничщх. лаН'ІіА'Х,

на ДОIl1'ОМОІГУ яким

п,рийшли ов~чеводи,. 3а:лИШИІЛОІСЯ пр()опоЛlOТИ лише 4 ге,юmrpи wopм.ових бркї'в. Через 3-4 дні буде заіК'ЇІНчепю 'О1iJУ'ЧI}'іВ3.іН'ШЯ КyIilУ­ РУДl3и на 75 геКl'а.р.ах. С. Музичекко, а!Гітатор.

Колгосп

с.

ім.

~аліlніна,

і . без

Але,

на

palдГ'OC!l

IПреще

ДЛЯ т'Ого, щ~б у lWiМIIJIеіЮсі прю-

ВІО\цити всі роботи, 'я:кї збkаЮ'ІЬіС!Я з зБИ'palНJНJIJМ Вj)OжaJO,-ора:н:ка 1Iri.д. 'озимі, дуЩe'l!!Н!Я ,стерні, ,C!JtИJYl'Y'OOНня СОJllоми-тре!ба старанно пїJДrо­ Тf1Вативсі за'соби ВИlр'О'бющтвз і на'С<1МПе.ред зз,бе;;mечити меХaJНіЇЗІ·МИ кадраіМИ.

Ж~ЛЬ,

пов'НlСТ.Ю

ПЩГОТOlВлении. ДО П'lЮ-1 риrст,uв, двох lКO'МJб~в,

щц:ремонтовано ,дВil н.а1fЮНИХ іЖаггки

9

!ЮГ0 збир,ання врожаю, Пр,,"ведено в порядок приміщення для

Ц~'OT'O

зе'Р,НМЧИlсні ,машини. Не пЩщготов-

(ФотохрО!Ніка РАТАУ)'.

чаlСУ ПР'ОТИ!­

І. Литвиченно,

~'O З3'СИlПКИ

yrpoжаю.

КУКYlPудзи.

'ком,бaJЙiн.еrpiJв. Не ,воо­

jJlЩЩКОООJl'О д'О

a['POHOM-lІІлановик. Радгосп «БоГД3JН1всblКИЙ».

ліметріlВ. Це 3абезпечить НЗ:дїЙlНУ роботу жатки і ПОВlні,стю виклю­ чить

поломку

польов.а

ШВИДКІСНА КОСОВИЦЯ ХЛІБІВ

На віANРИТИХ площаlZlJКах відділу мех,анї'зації сільсь:коro гоcrюдalJ)<:ТBa Ви,ставки досяrur€IНЬ народного ГООПО.lIJЗlPсmа (BДHГJ демонcrруються числеНJні оільсЬІКОГОСподаlРСЬкі машИIRИ й устаrrкуооння. Сере\!!: них ПРедс1"авл'ено не3'вичаЙ/ний elКОПОНJат, що нащійшов на вистаВlК:y з Одеської області. Це валкова жатка без моroви.ла. - Навесні МИІН'УЛОГО року, поясщоє екскурсовод, MexalнU-

з.аГГQРИ Одеської обласггі вперше в країш широко заСТОСУ1Вали підвтцені робочі ШВИдlКості на сівбі

і

міЖlРSIjДllюмуобробітк,у п,росап-

МОТОВИ(/JО з трим.ачами і привод- 'кріплених натяжним пристроєм і стояками lІ'а ний механізм. BliiдOMQ, що 'НJaBirгь чотир'ма ОПОРНИІМИ при звичаЙ'ні,й швидкості в 5-7 висоті 5 саНТИМe'fIJJів від пальцьового бруса. Стояки розташокілометріL1! на годиау мотовило викликає вел.ику вібрацію, що не­ вуються в'здонж бруаа на відстані І ,6 метра оди:н віід одного і з,а _ pilДjKO ПРИЗ'ВОДИІТЬ до його поло­

мок,

а

також до

&иходу злаідУ

маши'НJИ. З'!!ІЯТТЯ мотовила, його ОПОРНИХ ~роншrrеЙlні,в і приводного п'ристрою Зlначно зменшує вагу ж а,тки , надає їй більшої сті,йкос­ ті в роботі. Переобладнан.а та­ кИ'М способом, вона може працю­ вати з шви:дкістю до 18 кіЛОlМет­ рів на годину. Продуктивність її

збіл.ьшується з

4,5

до

8

гектарів

ти досить ТУТО, щоб не було про-

висання. Тоді зрізаlн:і стебла, б'юЧИСЬ овоєю нижньою частиною 06

частина

РУСЬ», «МТЗ-5МС», «МТЗ-5ЛС» І гають на траlНlспортер. При мен­ або <МТЗ-5К» і безлафemої ряд- шій швидкості зрізані стебла мо­ кової жатки «жр,в-4,9» ПФВОМlа'й- жуть безладно звалюв,атись ІІа CbIКoгo заво.l!;Y. Звичайно, жатка стіІНУ нескошеного хліба, нагро­ в ТЗlКому ВИГЛЯ\ді. в якому її ви- маJJ.)!С~БЗТИСЬ пе;ре.д паJlЬЦЬОВИJМ ПУ'Скає завод, не ПlРидаwа для брусом жатки і забивати ріжучий швидкЮної. роботи. Тому одесьапарат. ким мехаlllїза1'ОРВ;М довелося їі Косовицю хлібів висотою понад трохи переоблаtЩНат.и. Щоб ж'а~а 1,2 метра т:реба вести за допо­ могла працювати на підвищених могою ДіР оту або троса, наТЯI(lНУ­ швидкостях, з неі довелося зняти тих по асі ПaJЛЬЦЬОВОГО бруса і за-

польового. колеса

досягається;

ус­

таНОВJЮЮ додаткового дільник'а планчастого типу дуюподібної форми, заlкріпленоro двома бол­

Ви­

готовляється він із Сl'а:левої шта­

би перерізом IООХ6 і ДОВЖИНОЮ приблmно І ,800 міліметрів.

жаткою

мож­

25-35

геКТ!liрі,в. Можуть спитати: чи ВПЛlIJває під:вищена швид,кість на ЗlНІОС ма­ шИlН? Досвід показав. що тех­ ніtfний стан жа,ток піоля сезону роботи був не гіршим. а в біль­ шості випа.дків Кlрашим, ні/ж при

роботі

Адже

на

звичайних

зняrrя

ШВИДКОСТЯХ.

мотовила,

а та.кож

повеРХІнею

I1РУНIГУ. На

полі

іноді зачіlП,а;ги.ме

гаlНlНЮ

зані стебла дістають пОШТОВ'Х рі-

такою

у 1960 році в lюлгоспах Одесь· кої області ШВИlд.кісними агрег.а­ тами бу.lО скошено· більше .двох 'Гретин посівів зернових. ВаlРГГість ШВИідкісного зБИ'j)aJНlНЯ гектара хлі­

цю. це СПіри'яє швидко,му дости-

«,Бма-І жучого :шарarrа і за uнерцією ля-

швидкостях

Віщведення нескошених стебел від на скосити лише

необхідно

Чим більша ШВllдiКість жатки на

вилом ПОБ-1І'Н1на бути не нижчою 10 кілом,етрів за годину. Тоді зрі-

агрегат

кремлен'lfЯ скошеної м,аси від нес­ кошеної, ч,астина стебел ч,нється.

трамора

встаlНОВИТИ ГО'j)ИЗОlІІТально або з на,хилом в 1-2 rpадуси назаід, в бік вітрового щим. Та'ке положен­ ня платформи зменшує дорож­ ній просві,т між ОСІЮВОЮ рами і

по-

кість руху жатки із 3'IІIЯ:ТИМ мото­

жаmний

діЛМ;lИка. Польовий дільник ж а тк и «жр,в-4,9» не з,абе3Печує відо-

з

збиранні середнього хлібостою, тим краще зрізаlн:а м,аСа YКlJlaдaється, на полотно. Ва~юк виходиrrь ріIВНІИЙ, КОЛОСІКИ розташовуЮ'І'ЬСЯ віяlЛОМ і кожний ВЇДRiРИТИIЙ сон-,

на

без мотовма оаме і дала ім мож-

Ш,вщдкіснИІЙ

встанов­

внутрішнього

акладаєтьсg

його підтримуючого і прИ!водного ПlJ)ИСТРОЇВ значно облегшує жатку і .,іквідує вібр,ацію.

ЛЯігатимугь

ливість здіЙOll.llJТИ со.вицю хлібів.

складається з тракroра

жа11КИ

спереду

який

«МТЗ-5ЛС» і переоблаДіНаної жатки «ЖРБ-4,9», може працю­ вати з швидкістю до lfi--..,18 кіІло­ метріlВ на ГОДИНIУ, TpaKTQPIIICT Михайло Кливець з колгоClПУ іме­ ні Ка.рла Ма;ркса Ста:рокозацькorо району косив хліба з швидкістю 20 кіломеl1рів на roДИ'll'У. За світ­ ловий день BUH збирав 147 ГE!lКiTa­ рів хліба, тоді як на З'ВИ'lаіі~их

З'вича,йно плаlтфQрма жатки має нахил 5-10 г:радусі,в вперед. для

!1РОС. краще ЛОФНО.

1Іа ГОДИНУ. За світлОіВИЙ день така жаrrка скошує до 120 гектар,ів. Практика показ,ала, що ІІІОвид­

ко-

вузла.

юріплюються В отворах ддя балтів. Дріт або т,рос слід на,тягну- ~а,ми до основного дільника,.

них культу,р. Це прогресивне ,нововвЕЩeR1НЯ вони вик.о:ристали і на косаВlЩі хлібів у Балки. Жаrrка швщцк:іoory

самого

Компенсатор регулюється на П'lJlшіпній окобі трактор.а так, щоб люв.а(/Jась

На ВДНГ

імені Шевченка Васи.1Ь-

Зберіга.ння качанів КУКУРУдJзи. Тепер будується сховище на 200 тонн. На фото: будівництво приміщень для збері,ганн,я качанів

по­

«ЖН-4,0». Не Г'О::ОВІДО ]}Об'Оти;~ пожежний IlIJВeнтap, осоБІЛИВО в'О3іе'рнови,х <К'ОмбаИllfИ та ,еКПaJДНІ гнегас'ники 'Д'О ~омбаіЙJнів.

зеl}на ,н.~BOГO

сільгос,паРl'і.lі

жвського району Київської області готуютьсg до насryп­

не І ТИ в на,с неВИlCтача6

~д.еiНJНIя: jh1JfИ:В.. Д~ ЦЬО.[1() ча.су не М1ЇЧНИікЇ'в

~РIJlOl~ховИ'Ща

КОЛГОСПНИКИ

П]>DТe Д.'1Я бе'3ІІеіре!ООіЙн'Ої vюоо5 Тр3lКто­

1І.елИ'~ИІИ

лені

Літки.

'ВТРаі'Г.

u

t

зерн,а

і

висиханню

BaJIIКa,

швидкіс.JIОЇ

рама

роботи

з.на,ч:но скорочує ,розрив між косо-І і створюватиме вицею

і

підбира:НlIlЯМ

вал:ків.

Щоб

В конструпщії жатки «ЖРБ-4,9»

уникнути

формою

в

її

неріВІНОМУ

цього,

під

середmй її

плат-

чаСТИlНі,

передбачено компенса,тор. його ПРИ3l1~аче!fНЯ ~ протидіяти заносу (ві:дста,ванню) польової части:ни платформ.и жатки.

ВCТlа~ювлюlOТЬ плаваючий башмак, виroТQlВлений з ЛИQТОІЮЇ сталі за типом башмака HalВЇCHOЇ жаlJ1КIІ «ЖН-4,0». Під&ищена ШВИUJJКість ЗlнаЧJНО ДJiЯ кращої амо.ртизації і КОз6ільшує Нlаrва:нтаЖ€IНJlЯ на ПOJlьо- піювання повеРXJНі поля тиак в ши­ ВУ частину платфОіРМИ і викдикає нах жатки РЄІКом,ендується ЗIНИ'зи­ вигин ВНУ11ріШ1lЬОЇ 'І1руби компен- ти до 1-1,3 атмосфери. са,тор,а. Щоб уаИI<ІН,У"ГИ цього, треДосвід роботи одеських мехаlllі­ ба за!мість труби встаllЮВИlТИ ста- заторів на збиранні врожаю в левиіі

стержень

діа,метром

40

мі-

1960

році

бів зменшилася з

33 ДQДатковий опі,р. 20 Гр'У'нт

показав,

що

anpeTaT,

копійок

у

26

старих

ка.рБОВ<І,нuіВ гроша~

до

ка.рбованців 10 копійок. КQIЛ­ гоClПИ о'бласті ЗЄІКОНОМИЛИ близь­ ко чотирьох мільйоНІЇ!В карбован­ ців і' за рахунок СКQРОЧeНJНЯ стро­

ківзбира:ння

з,береми від втрат

сотні тися.ч центнерів з CiPIН,a. По­ ширення швидкісної косовиці хлі­ бі!В допоможе зі6ржи в,рожаlЙ 'І'ретього року і без Вllрат.

семирічки

шви.д,ко

.г. Григоренко, головний методист Вitдiді.лу меха.нізації сільського ГQOПО­

дарств.а ВдНГ СРСР.


БУДІВНИК KOМYНJ3MY

4

Субота,

Читач

1- ГОТУВАТИ школи"до НАВЧАльного"року:J О

Q

о

п

ЧУДОВА ФОРМА ВИХОВАННЯ

Мине зов{'lм ча-су, і наша

не'багато школа бу-

Ніколи ще в наrnии ШlWлі не де IПОI8Шtтю підг(}Товлебу'до та,кого 1РУДОВОГ(} ня,

ЯК

rпіднесен- на ;~ ново,го

в цьом'У ,на;пчалЬJIЮМ}' ро-

НОГ(}

н

в

навчаль-

РОЮ)' .

и

О

завтра

ЇХ зміНЯ1Ь

.1Я Слов'яrrі'нз,

Ка!NI МlliЩ'eШtо, Ht:B.

І так всі

'

ГОRЧа,р проявив себе !д,оW~ео"w..r lі

фarpO}'lВаIЛЬНИlКОМ.

,'

Tboro

Пю<вн'іС1юза;везене падиво ДЛ'Я школи і

•••

3t>Вici.M H~дa:BIIO !Щ,ти с,н·а(щ- і\

. ли: « До по'бачеНIНЯ, шк(}'.чо !» . І: 1 А тепеір РОЗІГО)}lll'У'ла,сь ПЇJ.1го- lі 'І10,Вка до НОв()іГО на'в'Іа'лыІІ10o І і

I(]риміЩelll'НЯ. Його t>б_1ИЦЮ-

вади цемою

і вкрwди

3'aJIroo..\!. все це-:сюї)[и рука~и, без ззт-

рок,у . 3акі,нч('.f[О

рат держа'ВЮI'Х .кошт.ілІ. В МИ:НУ.1У

11

'сте.рні .

pe~IOHT ~ай- ,І

По:сильну

учаСТ1,

В І

неді.'ІЮ на 'робоФу ВИЙШ~lИ 10 учи- 11 цьому взяли і учні. 3а'везе:но І

телів, 12 учнів і ни мkw,'1И Г:ІИІН'У,

ма'З'ади

ді веЛЬllIfХ

32 бать.к-ів. Вошпару.ва.1И

lІТа.1ИВО д.1fЯ школи і вчитеді~. І і О РlГаноіз,о'ВаІН о п!Ю'и:Шlла ВИ- ІІ

і

стіни та стелю. На бу- І робнича ро6ота.х

ві',~ачилlOCЯ

учні B3JC~ Чередничок,

V

практи·ка.

і УІ кда'сів

40

YЧlнів І

пр t>ПО.1(}'ЛИ

і!llI'Ге'Ре<сОМ

тара.х. lЮни ви;рощують Т'ри гек-

І Литвиненко, ВаJIІЯ Вегера, Га- .

rnpацю'вати на піOlнерсь·ки'х

гек-

ГelК.'Гар

).і.'FЯJlщі.

на

му необхі~нicrь?»

нади.

Кова_le'IШО

з}'ва.lа

цю

справу

пари

П

- - Від!шачте, б}1).Ь _lас_ ка,-каже boha,'-МИІКО-

лу Селюка, 1Ю.'!0IДІІ:!іIf))3 Яr-м,о , "е"'ка, Ол",t."lсj,,, Ка:р'} '

. 1.1

пеllfка,

"'"

ГЛЯНУТИ на всю І ' PO'OOТd.

пшщу, на ЧlYJдiOfВі К'Ва;Д'І)аТИ, лю- , І І

БQв,н() обор(}бJIe'JIі

МOJJJOДИ1llИ

ру- !

АктИВ!Но

ді. батьки.

щасливих

танцюючих.

о·вним

мі).ори,Кarп}'1С'Т~", пTh.'1УНWц.ю, ви'd ОІРК ВУ ,

'/

РО'З·.ЯСНИ'1И

Була R нас перукарня . Працюва, ла во",а Bi~ радгоспробкоопу. Була, та З'араз немає. .. Між тим

для перука,р:н.j є хароше

с. B - ДII~lepKa .

щеИJIIЯ при Будинку культури . е

s

і!

~аТILИХ, не пристосоваrних для ро­

БОТ.И

своїм люби­

мим вчителям.

після

танці.

Д

Rocrrюма,

с. В.-дllмерка.

цього

НН ГЛИНІ БНГJ\ТО

РОГАЧ,

НЕ ЗRРОБИШ ...

старша піонервожата. Середня школа . с . Трепухів.

при реІМОНті пл(}ща~и 1дJI<Я су­ КО~l'roопу Пl()ІГріб'на бу.'1а Г_lина. 3ве;jJIII'УШIJCЬ до е:воїх Q}'\'iдi,B, з Я\КИ1МИ 3ЖІ­ га.€)[о,СіЯ , РОjh'Н~ВЦ!ЇВ, З ПРОХaJII­ НЯ)[ ві:дfl}'ІСТИТИ деrкіпь'Ка машин

0 - - - - - - - - шій'mя зеJ)'На 'наш()му

о

з Їх ка.Р'ЄРУ.

-

учитель восыlирічIIoїї ШКО,1И .

к

.

школи .

-

але

фarкт:

ТОІва-

В3JIIЛИ

У

.щруги.х <:Y'ci~iВ­

На гдин.і,

шаlll"'ВІІИЙ то.ваІ. Губа,

НаТОРФОВИЩI Рожнівського п lдприє.мства можна часто бачиТИ учнів Р"Ж' lІіВ С I>КОЇ ВОСl>мирі'lНОї ШКО.111 . Вони допомагають рОбітника,>.! пр(;сушуваТJ! і СК.lадати паливо . .

На ] н і мку: діти :!а роботою.

,c. ..............

rO~I. 13- мі.1Ь~JOIJIIИЙ народ ,.'lе~юк-

сеЛЯ,НСЬІ(і

виступи набрали

,ім.

колгоспу

KaV1iНiЇHЗ .

- оДИВ ІТЬ С Я

країн ,

За ОСТАННІ ' тижні

го.10ВИ

С . Літки .

_______ ~_....

прем EP-~,-1IIJlCTPOM Фам Ва н Дон- тому ЧИ<С'ЛІ селяrнство. раТИIJНО:О В ЄTHa~y ~О()И'ВСЯ вели-

заступннк

Фото Г. Литовченка.

• ________ _~ б ' В Д п у M~K!! .'є.тна.м ( РВ) 11<1 чолі з І населення . буржуазних

в

особливо

І

ТЕЛЕ ПЕР ЕДА ЧІ .

2

ЛИПНЯ

!fе~I~Я:. 12:40 . -

УіРОК

.' ких успІХІВ У СОЦlаmстичному пе- І го("грої <<>рми у Фраlщії «Гнів ; БОІ ПГIЄIJIЧНОI Гlмнастнки;

palНКO13.00-

'І peтBop~HIHi . сво. є~ країНІ! . Б _11I ЗЬІКО с~л!Fн ОХОПИВ усю Фра'ІІІЦію». _ і «Таемн~~я З.еленого бору». Новий

НОСТІ РИСУ господарська

(головна культур а

СІЛЬСЬКОв країні)

на гектаlр орної ~емлі ДРВ ВИЙ':';'-

Л~

11

В.,-1І10

ришу, багат'о не зар~БИ'Ш.

, с. улаженЦІ . !! 90 процеНТІВ УСІХ . ~е_1яlt ~ЬКJlХ гос_ _ _ _ _ _ "-_ _. __ . _ ~ _. == I , под а рств ресnуБЛI'КИ об є:'!наllО в '#'-.г~-.гo.г_'<?"_.,г ... _ _ _ _ ~ __ _ ,c.,_~_. ,с.и.о-,,_К?QЛеративи, яких наmчуєтьс~ БIЛЬ1.не 41 ТИСЯЧІ. Щодо ~.рожаи -

П,РОПОЗИlЦії про і пак!!. МІІ ВИЯВИ,1И Р АДЯНСЬ,КІ УК,1адеIИІЯ МllрНОГО договору Г.1Яі'Р;'ТИ () У'дь-які

Мехе;).

3 &aJPlбова.нц~ за машину.

ЇМ , ЩО вони .Biд,~

.. '

ла'Clка,-ві;щювm го­

четься 'сказати:

М. Начор,

11

С . ."1окрець. _ _ _ _

Бущь

ЛОВа кroлгоспу т .

вище:щубечашщів, а т. M~eд'Y хю-

Праця-. qУДfl8а фОР'"а ВИ~ОВаоІl- :! кори,сl'lО І дуже ци,а:во . І. Вікторов,

Кононенко, служ()овеЦ!, .

Р(}ЗМО:ВУ. МИ

!1.IІректор восьмнрічної

відре-

в з уття.

І.

ТОІВНО

Щ"у~rCnI, нар.еШТI,. Вl'дПОЧИНОК І в пнщерс.ыихx тао.о.р' а ,х-все це .

білого

lІе пофарбува'Ги

монтованого

Та, lІа жаль, не

11

НЯ школяр.ів.

До речі, в Ци,х з ам о вНіТИ

НеЙІМові,рн(},

,ЮГРМІЇВ к(}ж·ниЙ. Ща.1енно згі'д- ',Та:нцl .... ТУJ)ИС'ГСЬ~І по,~оl.'\И, eJК-

, .,

не

Риші сусї;ди вирішmли 10ргувати.. , землею. Г'lину ми боокош­

Пі()Н'(IjД 50 К;JЮ_1ів на шкіЛl>Н].й: ',1 1\~,Н'ікули в y~HiB ~ро.хоцЯ'ІЬ не ТІ:lЬКИ в праЦІ и ку;)ь *,родефер:мі. Всі Вt>ни в хорошому І! . ' ,. . / а _в • пані, мають наг,у від 2 до 5 ,юі- !і TYPН~M} Bl>WO IИнк}. Ігри, дівни:ки.

будинках .

маистернях

ігри, пісні ...

Г.

прИМі:

в нас дві майстерні~шевська та швейна. Розміщені вони у при­

та багаlfі) їх І

гр~чч , І пов~да~ть аа вих(}вання Дl,геи І : наРI!ВН! з на~lИ .

но графЇJка ТУТ чергують ю~і К!Ю-

пе-

май -

Середня школа,

ти живих ,квітів знову

стіни,

Пlриміщения

тору і госпмаг.

Успіхів вам, друзіІ-ска­ зав т. Лапшин.-Успіхів у .пра­ ці і дальшому навчанні. Випускники вручають буке­

3 привітаиням до восьмикласників звернувся директор школи т_ Лапшин Г . Шд оп­ лески гостей він вручив випу­ скиикам свідоцтва.

несподівано

ламати

іде реоб.lа~н;ати

В. 3абережний, учиrrель.

в а.м, Д р у

пісні.

та

Чil.'lЬНОГО р(}Ку.

Iваша

лунали

сті' ни,

БУТііЬОГО побуткомбі,нату під кон-

Івана Де'МіЧelfliКа,

радян­

б

ар увати

СПОЖИВСПavJКИ

ходом

ка,~и. і 11 ВСІ. 3 М. Шwнкa;p.eшtі)М та На навча;.'1ЬНО""дІ()ІС·~l4JJних ДJi.1ЛН- ; І' Г. Литвю;енtКO н<ш довелося ногра.д, l(ІВа,оо.'1Ю , пшеницю, ЖИТО...

По-

fl;а~іЙшло . рішеНІІ/Я ПІР а влі.1IJII я рай-

ДМІOrМ<lJГаюrrь шко-

&аХ діти вирощують буряки, пп -І ! мати серищну

перебільшен:ня :

підготовка дон(}вого нав-

111.

Тетяну ПО.'lоВІК(},

Ф

Р08lСIЖО'ГО фарбують . пар-

ти.

""бор.

СЬКИХ дітеА. Тут було багато квітів, грала музика, кружля­ ли

в'чи-

... ~

Випускний вечір учнів вось­ мих класів пройшов у нас як свято

' я тосується

6ез

мерчан мало ' хто ту,рбується

навчаJIЬНО-;'І,(},С.1і.;\'ніИ І .:tР' ~lЗі~ не раз в,і,дз.пачапиrс ,я в

Лю60

(<<.Бущіеник ко-

А YIrнi ІХ К':Іасу піlд про побугове оБСЛУГОВУ'ВаllШЯ ди-

те.'1ька \" Б_1а су Н. Же-

Успіхів велике

Скажемо

кар.ен·ко, ~аля Ше.в.чеНItО. ОЛЯ І·

тари кача'ни~Т'О.j у J)а.д'ГО'ClПі і (}дин '1 ''fЯ

ра,АrЮ6у1'КОМ'

БLlf'ату А. м,аКOВG<іиа «Яка В цьо­

f\.laeiB. Добре о:ргаНі-К'ері'l!ІР.ИЦт.оом учитедя чали БУ,il;увати п06уткомбііна~, за'РУЧII:OЇ прщі М . ФеіДО- лишилось ПОШl'У'Катуриrrи і по-

та ·

ної куК'}'Р'Yl.mИ, Д(}ПQ1ІІага,lИ ви- і . бирати . по,~иц~ . Хороші, пра- І: І ЦЬОВИТl наш] Дrlти! Оля Шин- ':

Олєк:сї6НІКО. 3

вчи-

"11

Петя І ІІ!IЮРJt'ШИ 'Тори геmари :JYадгt>(\п- 1

Ва'сько, А'дь<оша ее,менов , ВОЛ(}ДЯ

Діти 'П'рОІД()IВЖУЮ1Ь

б'

тру ДІ І ВІДПОЧИНКУ І, І

І'

3аюj.нчуеть~:я б}~і:вницl'ВО ТРС-

fiатыки

;ІИво без заТРИ)[БИ пе:ре-

34 баТЬіЮів... :НОІС'ятьв са'раи учні \' -

)'ч- с.мертна та Н. РОО'(}:ва.

Ось і СЬОСО;Щf.іН<1 виНш.'!И

. Лист директор,а

ДОМ

Ю . б.узи та М. МОlко,сія_ Па- ;[иво C}~~.1iHHO попр·ацю- і нашого села.

ПРOlC'К'П!'КО і Т. К)"зьмиlК .

ВсеIIЩЩН~ IСrrlНИ '1ЛlIіТЬ 3акінчуєтьІС<Я ШІГУіКатурка :ювн~шні!Х стін . технічні ІІР'aцjВНИПtи ШКО. Рооота B~HHa! Та іна- _lИ . І тут виоока якасть робіт. Приклад по.ка.зу€ кше 1 бути не може, аІД­ ' Х 0 .й Ж~ її , ви;коо{'ують .дO'ClВilД- 57 -РІчна . U't'М'.'1ЯК. , 0го нас.1~,іІ;ують В. І\узьIki 1\іIМ'НЗТИ ДВ(}Х шкіл по- чені маireтри І. ХОІМенк(} ШlJ'у,к:ат.уРWЛИ і побіJIИЛИ у,чеJНИці та А. Тимченко. А доrпо­ ~шк, Н. І\ра'вець, Г. Кушка , Н . 1i}'1U&a, Г. В~зУІ - VII к,ла~ів Ма.рія Во6&(}, Лю-

Юна ПРО' h"1j"д:їна, НаТа.ІJl'а ЛУІК'я- . ро б' !}"!'), ~I(}B<I, Ві'ра Турено.к і JLDда ОлексіЄIІІКО. У че'нь VІІК1ласу ВїК'І'ОР В

Це стосується і нас

дітей 11 « а}) кда'су П. Си-I,теліВ. В ЦЬ()lМУ велика І МИРОН,ЦЯ, ВОДОДlми·ра мунізм'У» Bitд 17 червня Ц. р.) ма, Є .. - І актуа.%не з на.чеН'Н'я , ООКЇ.льки пі~Н . Р orOBa, а заС'.lуга ШОфера І . Га,р- Г, pWKY·Ha. Ц е 'П," ЯЮ 0000дopemкo, ня;ге в ньому п",танн с

ці. 1I(} .дeK·ЇVIьuca ТИСЯЧ карб<УВаНців витрачалося раніше па поточнwи ремOOtт приміщень. Тепер же вчителі, уЧ'Ні, батьки 3РОби.'!и все б~:mлатн(}.

ба ТеШІО)'ХЮва, Ва'JIЯ Халеєва, Ва- магають ЇМ батЬіКИ

о

х

продовжує

РО8МОВl

О

м

1 липня 1961 рону .

на

пер~е

~Icцe .~epe;I

ПIВ;Д~НIНО-СХJд;1О1

. АЗIJ .

краІН

Ве.1И:КИХ

готовність роз - успlXJ~ . добилась І ПРО~~ІСЛОВJCТ" КОРИQні пропо- ресПУОЛI'КИ .. Базою для 11 роз,вит-

в~дзначає буржуазн. а газета «Па- ' ХУДОЖ'!.IІ~ фІЛЬМ; 16'~О-ПI?Ре:дёtча І PI-ЖУ.р", ЗаворушеllliЯМИ охоп - д;'Я .~OIHI.B Р':ідЯНСЬКОІ АРМIJ . «Ре, лено десятки депа,ртамен.ті,в . J1JKB/J БОИОВОI ~лави»; 18.00- ДО, . Учасники заворушень організують кументаЛЬНI фІЛЬМИ ; 18.30-спор­ ! демонстрації, влаштовують заго- т.ивна передача . (Моск,ва); 19.45 : роджеuня на заліз'НИЦЯХ і шосей- -КОI'церт а:ртисті:в ЛеніНl1Радсь­ : H~X шляхах, що вeuз.уть у великі KO~ еС11Ради ~ . 2І.05-«Коло». Но ­ .\11 ста , обривають телефОНІНі і те - ВИН ХУДОЖIIJИ фIJlЬМ. .•1еграфні проводи, демонструють • 3 ЛИПНЯ , 11еред УРЯДОВИМИ установами. В "?неДIЛОК: 11.00 - «<О б р а з : ряді районів відбуваються сутич- Л~Нlна в образотворчому мистец­ : КlI селян з поліцією. На фасадах T~!»; 1.1.20-«Машенька». Худож­ , СС.1ЯНСЬКИХ будинків У ФРЗllЩії в, н~и • фІЛ Ь:, ; 18.00-передача дitя

] НімеЧЧIІНОЮ і В~.~юваіННЯ н. а з иціі з ахідних держав у німецьuій оої(}ві станОВища в заХідно-І КОМ\' Пllтан·ні . Радя,нські пропо-

ку .є ба'гал р<>:довища кам·.яного ~уплля. а патиТ1'В. фосфориТІВ T ~

обговорюватися в усіх

n:'l.aH РОЗВИТК У eJ\OHO-1' ЧСРВОIІО, ГО ТРИКУТ' ника з МУСКУДI!_I, п,,~ка~IIІ'Н!,И <l!tльм : І8.30 - урок МІ' КИ респуБЛІКИ (1961-1965 рр . ) стою РУКОЮ се.'lянина , яка тримає ППЄНJЧНОІ. Гlм'н . астики; 18.45-рі­ пере~бачає зростання про мис.l0В.о. r три з убі ВИ,1а. Під ТРIІКУТНи,ком на-І шен.ня .СIЧНевих П.ленумів ЦК го виробництва на 148 процеllТIВ. , г.ис : «Боротьба до переможного КПРС І ЦК КП УкраїНИ­ а сільськогосподарського ІІЗ II\ іНUЯ» . У життя. "Ве.1ика дружба»; 19.00 61 п, роцент. Французькі се.пяни протестують - .«Новини д.ня~; 19.20 назу_ Досягнення Де- проти урядової по.lітики заохочен- СТРІЧ. спа.l1таюаДI ДТСААФ «На І МОКlратичної Рес - ня вели,ких с~.'1ЬСЬКИХ госп.ода.рс'ГІВ земm, в 'He~ecax і на морі»;

му БерліНі

продовжують жвав(, з иц і ї відкривають широкий шлях І~ШИХ . кор~сних копалин. Першии І

країнах. Ідо МIJРНОГО розв'язання німщь:ко- п.ятщнч!нии

Невіпк.пад;ність розв'я.заНІІІЯ цих , ГО питаll, НЯ . Проте войовничі кола питаllЬ в і,нтерєсах миру і бeзnе- З (lхідних країн, осо бливо Захі\lllНОЇ

ки народі!! визнають багато по- Ні~1еччини . закли,кають застосува · :ІіТИ<J!lIІХ діячів і органів преси ти CII.1Y, щоб перешкодити переткапіта\llістични'х країн . Але там є і воренrню в життя наших пропози·

нпливові кола, не за і !f1'epecOB ані в цій . А"е МИ такої оздоровлеlllні між,народ:ної об<..rа- погрози не боімо -

нов.ки . ВфДОбражаючи

їх дJYM'KY, ся, і.цк за,явив

деякі політичні діячі і газети ви- :Ч. С.

Хрушов, у

сту.пають п,роти lf.)ЮпоноваlНОГО на- кінці цього

року

Вимога ж нтт И

що радяrнські про~озиції

лу і є нібито

ні6ито

ратич:юю

.

«у.lьтн-ма,тумом». .11I<ОЮ.

дні можна бачи,ти зобра.жеНIНЯ. ДJ~еи .".BIT~pe~b»;

В'єтнам Іна шкоду інтересам дJрібних . Згід- 19.45-«.<:ИЛЬ.Н1ше урагану». Нови,.

рівнопра'ВНО- 'ІЮ З спеціа.шним законом

ного 8'втнаму-в СРСР

*3

змішовати суопільни.А

.1ад, що

склався в Німеччи,ні і в Зах,ідно~'V Бе "l' н'l

ХУДОЖНШ фІЛЬМ;

21.05 -

РесП'уб-

,. .

у ФранцІї

б

мог} НІСТЬ, з а ез-

Щождо.

ІТЬ єдНІСТЬ І згу,ртоваНlСТЬ УСІХ

соціалісти,чних країн .

«Між

міжнародни­

ної сім'ї соц і - ють ttе~жаВ'Ні субсидії і кредити, ми КІнофестивалями у ,Moc~i». а .'1 іст и ч!них дер- а ДРІБНІ, в . як~х зайнято 2/3 се- «Кіномистецтво наших ДРУЗІВ». аворушення сеЛЯНІ жав _ збільшують лян.ських _Сlмеи Франці,ї, позбав- (Москва) .

~X ПОI(р?Вите~'IВ. то ІМ ~ротист?-

Радянськн,й Союз не Пlропонує

вели-

І

печу,?ть

.1е1!l

таКОІ допомо,гн .

дрl6НІІІХ селяиськнх

НОГО

}\.\.

табору.

А

це,

як

говорив

!JРОДУКТИ

сільськоrоcnода'рсь:кі

зберігаються: На

~. Х!РУЩОВ . В ОД;НОМУ З ви- І<ОМу рів.ні. тоді як

СТУПlв у Єреваю,

ТIРУiдJнощі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!

ГОСіПодарств

~pO.Cl'a,н- J:?г.1~fблIOЮТЬСЯ тим , що закулоч-

Такі тверджеН'Ня дa~leKi в.ід істн- ~~гроз боннсь~их ре~а'ншисТl!В та ІІЯ дОбробуту наРОДІВ СОЦlа.lIСіИЧ- ІІІ ЦІНИ на ни. як небо від землі.

18.IО-мульти­

осnаНЦI демократич-, го члена мілья,рд- кі сільські господаlРств,а Q~ержу- перши~ та другим

шою країною плану розв'язаНІНЯ підпишемо мирний ІІімецького пита'IІІНЯ . На обг,рунту - догооір з Ніва'ння своєї позиції вонн твердять, мецькою Демок-

за. вдають шкоди IlНтересам Захо-

публіки

* П'

!

джере.юм нат, товари дОірожч.аlОТЬ.

низь-

промисло1\lї

Редактор В. ПИНДЮРА.

П!'лига Анатолій

ФедOjРОВИЧ.

я,кии Жи,ве в с. Бобрll!К, порушує

ВАЖЛИВИМ В1,<ла1!-ОМ у. зміц- хнен'НЯ для" труд.ящих каліталісВи.стynи французьких селян _ ~ПР2ВУ про роз,л.учення 3 Палиroю н:еиня д,?у~би І СП1,вроБIТИИUТ- тичних кра,IН, ЯКІ посил!?ють бо- оди," з проявів боротьби """"дя, вдокією Iва,ніВ/ною, яка живе ва МІЖ СОЦlаЛlСТИЧНИМН держава- rютьбу проти екcnлуатаЦIІ за кра І"И ф" ....." у м. Бі .l0пі.1лі, Сумської обл.,

. , З ,._ . р.. .. ' І не пред являє а - ми є приїзд в нашу ""'а-І'''''' .' Im ядо В " -." Х ра'НЦIІ проти Hacтy:ny мо- вул. петровсыого,' 4'5 . • ,.. .'J ., '.. Іне життя . ЦЮ боротьбу вклю- нополій ІІа їХ ЖИ~ВІ' , ХОДОВІ НlЯКОГ':; у.льтиматуму. Нав- вої де.1егаllії Де:мокра'тичної Рес- чаються да ' ' . • ,<о п,ра.ва та Справа слухатиметься в нар~-;;;А;~:;:--іпу;;;;;;е:д:::;.1~1:--:Il::-:ІИ~Р~U:І:І=ве~Р-:СТ~В:И~II:.:..IТ~е::р..:е.:си:.:.:._ _ _ _-;.д~.~к::а~с~аТ~К~і,::н:.'~~c~y~дi БілопіЛЬСblКОГО району. «СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» - орган Броварского раАкома Украи,нЬІ н райсовета депутатов трудящихся. _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7_~А:д:р..:ес:а~р~е:д:а:Щ:I:І::~М:.~Б!р:о=м~.~к~~~а~в~.~вс~а.~~J~а~,~~~~~а~.

KIJ

Броварська райо,нна друкарня обласного управління культури .

За,м . 2885-3309.

79 номер 1961 рік  

79 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you