Page 1

ПpoAtm4pl

краhІ, еднаіітеся!

acl.x

Рік ВИАаНJІІІ ХХІ

СТЯХА И DBEllb Орган Броварського райониого комітету Комуністичної партії України та районної РаАи Аеnутатів труАJІщих

ніколи r.tіцною, єдиною

4 JIИllHJI

15

р.

Вона завжди

Радянського Союзу в

Кои-увіети ноGЇ країни Комуністи моєї країни!

- одиого з бойових загонів КПРС. Комуністична партія Украіни, організатором якої був великий пройшла

славний героїч­

і перемог і

перетворилась у ·провідну

украінського

народу.

КПРС, вона беззавітно трудящим, в до кінця

змужніло,

Скільки мужності, злетів орлиних, Скільки сміливих, гордих дерзань!

Ділом славних героїв труда, Виростають, міцніють їх крила,

Ленін! Все ій він дав у житті. Хто вказав ій дорогу в майбутнє? Ленін! Він указав ій nуті. І не гас..и в походах надії, І свободою кожен горів,

Не згасають серця пломеннсті, В мирних звершеннях дочки й сини. ПопереАу ідуть комуцісти Честь і совість епохи вони! Честь велика співати поету, З комуністами йти уперед,

І з'єдналися руки Росіі Із рухами вкраїнських братів.

Не спиняти орлиного лету По дорозі до сонячних мет,

Комуністи моєї Вкраіни!

силу

Ін народ наш веде на вершини,

Там, де битва за щастя,

УпередІ

-

Олекса НОВИЦЬКИП.

~ ФФФФФ Нагородження учасників підпільної ~<і><і><і><і><і>ф

го Жовтня, ідучи по ленінському

в могутній і монолітній сім'ї на­ родів СРСР, в суворій боротьбі з

"Партизанська іскра"

~

<і>

внутрішніми і зовнішніми ворога­

~

ми здобув свобОАУ і незалежність, возз'єднав усі свої землі в єди­

ній Українській державі, добився

Ф

ГЕРОЯ

~

соціалістичної економіки та куль­

~

тури, в підвищенні свого добро­

~ Ф

~

буту. ус­

року

1958

присвоїла

посмертно

<і>

<і>

<і> <і>

звання

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ організаторам і керівни-

• •

-

<і>

«Партизанська

<і> <і>

іскра•, 11ка діяла в Первомайському районі, Миколаївської

<і>

війни: ГРЕЧАНОМУ Парфентію Карповичу, ДЯЧЕНКО Да-

<і>

кам

ПІДПІльно•

комсомольської

об.11асті, Українськоі

організації

РСР, в період

Великої

Вітчизняної ~

рії Григорівні і МОРГУНЕНКУ Володимиру Степановичу. Президія Верховноі Ради СРСР

<і>

~ <і>

за мужність і відвагу,

~

проявлені в боротьбі проти фашистських загарбників у період

Ф

Великої ВітчизнІІноі війни Указом

Ф

пішно перетворює в життя велич­

<і>

проти фа-

шистських загарбників, Президія Верховної Ради СРСР Указом від І липнІІ

0

історичних завоювань у розвитку

За мужність і героізм, nроявлені в боротьбі

~ ф ~ ~

* *

комсомольської організації

g !

ШJUІХУ, український народ під ке­ рівництвом Комуністичної пWІ)тії,

народ

ти

А одне nам'ятать

там він!

ресів . . В результаті перемоги Велико­

український

~опереду

в·

служить вірним і

Сила іх\tя росте молода.

З комуністами,

БоАовиА, героїчинА загін,

Як і вся

послідовним виразником. їх інте­

Тепер

І Стільки вирОСJJо, стільки

Скільки nодвигів, скільки змагань,

Хто ж окрилив цю силу могутню?

сорокаріч­

чя Комуністичної партії У країни

ний шлях боротьби

була і

марксистсько-ленінської теорії, за перемогу комунізму.

коп.

енергії зустрічає український на­

Ленін,

партн

боротьбі за торжество ідей ленінізму, за чистоту і творчий розвиток

ЛЄНlНСЬКUМ nрапором, -

як

навколо

буде вірною опорою Комуністичній

У poзuiri своіх творчих сил і ІЮд знаменну дату

відзначає

і монолітною, тісно згуртованою

ленінського Uентрального Комітету КПРС.

Під

липия, 40-річчя

Своє сорокаріччя Комуністична партія Украіни

П'ЯТНИЦЯ

1958

5

Rожуиісmичиої партії Уираїии .

.N'!! 79 (1681)

Ціна

Київської області

8авmра,

віА І липня

~

1958 року

~

нагородила орденами Радянського Союзу 44 учасників під·

~

~

пільної комсомольської організації «Партизанська іскра•. З ~

комуністичного

~

Рад11нська молодь, весь радянський народ з гордістю ви-

~

-

колишнього

Про видатні _ успіхи Радянської

секретаря комІтету комсомолу середньої шкоJJН в селі Крим- ~

~

ка, командира організації «Партизанська іскра:.

П . К. Греча-

Ф

іскра• В. Ф. Моргуненка та іх славних боАових соратників - молодих радянських патріотів. (РАТАУ).

ні накреслення ХХ з'іЗАУ КПРС по

будівництву

Ф

суспілfства.

Ф

Украіни, досягнуті під прапором

~ Комуністичної партії, Говорять С'І'Ворених у республіці, випуска- соціалістичного сільського госпо­ Ф такі дані. Валова продукція •про-; Ю'І'Ь 6щrзько 75 процентів усієї дарства. мислово,сті республіки в минуло­ промислової продукції, му році збільшИлась порів,няно з робляється на Українl.

1913 роком майже в 20 раз, а ПРОАУКЦія машинобудування і ме­ талообробки за цей час зросла в

ШИроким

фрІ)нтом

гілля в

розгорну- ки і культури. Тепер на Украіні

в

експлуатацію народному

господарстві

раз більше, ніж ви­ щею 7,8 вся царська Росія в метрів, ·

мільйона

працює

МОВJІІІють імена

Героїв

РадІІнського

Союзу

<і>

<і> ~

ного, активної учасниці організаціі Д. Г. Дяченко, колиш-

~

*

нього директора школи, керівника організацІі «Партизанська

~

<і>

<і>~~<і><і><і>~~~~~~~~~<і><і>~~~<і>~~<і>~<і>~~~~~<і>~<і>~<і>~~<і>~~~~<і>~

Перебування в ~оскві Президента Чехословацької Республіки А. Новотного

2 липня в Радянський Союз на вотний, К . Є. Ворошилов, М. С. квадратних з вищою і спеціальною сере){ньою запрошення ЦК КПРС і Президії Хрущов та інші з аеродрому по­

житлові будинки загальною пло- понад 1.250 тисяч

4-5

а за шосту п'ятирічку 1913 році. По рядУ основних еко­ приріст житлового фонду за раномічних показників Украіна ви­ хунок нового будівництва дорів., переАиnа такі капіталістичні нюватиме майже семи таким міхраіни, ак Фра.нція та Італія. етам, як Киів. Все більше спорудJsраінський иарод разом з жувться будинків у сільській місробляла

Видатних успіхів добився ук- ~

раївський народ у розвитку нау-

лось житлове будівництво. Тіль- всіма видами навчання охоплено ки в минулому році в республі- близько 8 мільйонів чоловік. У

~27 раз. Тепер Украіна вироб­ ці було здано ляє чавуну, сталі, прокату і ву­

яка вІІ-

*

них сорок чоловік нагороджено посмертно.

усім радJІнським народом самовід­ цевості.

спеціалістів

освітою . Розцвітають література і мистецтво, які відіграють важли­ ву роль У комуністичному вихо­ ванні трудящих. Український народ добре усві­ домлює, що всіма своїми успіха-

Верховноі Ради СРСР з офіціаль­ їхали в Кремль. На всьому шляху

ним дружнім візитом прибув пер­

слідування гостей з Чехословач­ ший секретар Центрального Комі­ чини і радянс ьких керіщшків

тету Комуністичної

партії Чехо­ гаряче і сердечно вітали тисячі словаччини і Президент Чехосло­ москвичів, які вийшли на магі ст­ вацької Республіки Антонін Но- ралі і проспекти столиці.

ми в економічному і культурному вотний в супроводі визначних че-

В другій половині дня

2

липня

товариш Антонін Новотний зро­ РаАJІнська Україна _ респуб- будівництві, в неухильному хословацьких діячів. На льотне поле Внуконеького бив візити Першому секретареві заниJІ висунутого КПРС завдання ліка не тільки високорозвинутої піднесенні свого добробуту і куль- в найближчі 15 років не тіль­ індустрії, але й передового соціа- турного рівня він зобов'язаний аеродрому зустрічати друзів при­ ЦК КПРС М. С. Хрущову і Голові Аано бореться за успішне розв'я­

ки наздогнати, але й переверши­

ти сучасний обсяГ

виробництва

найваzливіших видів продукціі у США. Ва&ливу роль в цьому ві­

діграв намічений травневим Пле­ нумом ЦК КПРС прискорений роз­

лістичного землеробства, одна з мудрому керівництву КПРС і іі були товариші К. Є. Ворошилов, найважливіших

житниць

нашої

рів

JPCP

була лише третя части­

на промислових підприємств, роз. тапювавих на території Украіни,

КомІ·- О

країни, потужна база тваринни- тету. цтва. Колгоспне селянство, праТрудящі нашої республіки пицівники радгоспів наполегливо шаю:ься ~им, що на прапорі бор19ться за виконання всенарод- Украшсько1 РСР в~лично кра801.0 завдання _ в найближчі сується ~рден Леюна - знак роки наздогнати США по вироб-І визна.ння ІХ в_исоких заслуг ~ бо-,

виток хімічної промис.вовості і особливо виробництво синтетич-, них матеріалів та виробів з них. ництву м'яса молока і масла на ' Комуністична партія Радянсь­ ДУШУ населення. Виключно важкого .Союзу провела докорінну ливе значення для дальшого підперебу.-ову управління промисло­ несення сільськогосподарського віеm і будівництвом, значно роз­ ширила права і відповЦальність . сою~ших республік у галузі гос­ по~рського і культурного будів­ uицтва. Якщо чотири · роки тому в підпорядкуванні Ради Мініст­

ленІ·нського Центрального

В

КуусІ·нен

А

І

М1"коян

· · ' · · ' К. О. Фурцева, М. С. Хрущов, М. М. Шверник, О. М. Косигін, }1. С. Полянський, керівники па­ лат Верховноі Ради СРСР, мініст-

ри СРСР, маршали Радянського Союзу, comi роб.ітників, службов­ ротьб1 за будІвництво комуюзму. ців і студентів Москви. До СВОГО СОрОкарІ"ЧЧЯ К""Пар-

·

"""

0 13

ГОДИНі

30

Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилову. Разом з Пре­ зидентом були визначні діячі Ко­ муністичної партії Чехословаччи­

ни

і Чехословацької

держави.

Під час візитів відбулися сердеч­ ні , дружні розмови.

Потім Президент і партійні та державні діячі, які при були разом

ХВИЛИН ПОВіТ- з ним, відвідали Мавзолей В. І.

тія Украіни прийшла як ніколи ряний- корабель « ТУ-104», ескор- Леніна та Й . В . Сталіна .. Від іме­ міцною, єдиною і монолітною, тований винищувачами, зробив ні Першого секретаря ЦК Ком­ партії Чехословаччини, Президен­ виробництва мають рішення лют- тісно згуртованою нанколо ЦК посадку.

певого Пленуму ЦК КПРС про дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію машиннотракторних станцій, а також рішення червневого Пленуму ЦК КПРС про новий порядок заг отівель сільськогосподарських про-

КПРС. Вона завжди була і буде вірною опорою Комуністичної партії Радянського Союзу в боротьбі за торжество великих принципів пролетарського інтернаціоналізму і зміцнення дружби між народами, за непохитну єдність рядів партії,

то тепер ій підпорядкована май­ дуктів. Ці рішення відкривають творчий розвиток

Президент Антонін Новотний разом з К. Є. Ворошиловим і М. С. Хрущовим обійшов стрій почесної варти. Оркестр виконав державні гімни Чехословаччини

і СРСР. 3 вітальною nромовою до при~

за чистоту і булих гостей

звернувся

М. с:.

марксистсько- Хрущов. Промову-відповідь виго~

та

Чехословацької

Республіки

Антоніна Новотного були покла­

дені вінки. На стрічці

одного з

них напис: Безсмертному револю­ ціонерові

трудящих

і геніальному

усього

світу

вождеві

В. І.

JІеніну. На другому вінку написа­ но: Великому цю і борцеві

И. В. Сталіну. же вся промисловість. Шдприєм­ щ~ більші можливості для вик~-~ лені.нсьКоі теор~~ за ~е~емогу ІЮ- лосив А. НовО'l'Ний. риставня невичерпних резерВІВ муИІзму в нашІИ краІН!. У відкритих машинах А. Но-ства одинадцяти раднарrоспів,

марксистові-ленін­ за

соціалізм

-

(ТАРС).


2

СТАХАНОВЕЦЬ

• ••

Великій !

~

"При 6дuпій дії І

і

~ nр од ет ар і в

!

~ ведииорусьиих і і

на

до­

організаціі, члена КПРС з берез- ОРдени і медалі

подяка Бать­

-

року, Івана Гнатовича ківщипи за бойові подвиги.

~уираїпсьиих!= ня 1917 ТроФімова. У дні Великого Жовті відьпа Уираїпа f ня він декілька раз бачив і слу-

~ таиої 6дnості іі Леніна.

! про пеї !

жоже іі

ne

на­

на чолі

партії

ністичної

з н

роки. Иого

Перший з'їзд Комуністичної пар- том за післявоєнні

буде, то і

йти

рік пізніше Демид

Змести тебе воліли, з'їсти,

Чумак.

ливою ілюстрацією до цього може Груди багатьох з них прикраше­

відстояв?

-

Кому ти склала вдячне слово За перші велетні-будови,

За мільйони сонць іскристих,

-

Дніпрельстана,

За пісню над колгоспним ланом

...

ських орд, коли над країною на-

майстри високої

'"С#..::>С'..,."__ C'-.71-tl

HR

Кому, кохана?

-

одного з славних бо­ Украіни йових загонів Комуністичної пар­

комуніста,

очима стають,

перед

правити і наша районна партій- ні орденами і медалями по­ наче живі, сторінки всієї героїч­ на організація. Понад 490 кому­ дяка Батьківщини :аа трудові под­ ної історіі нашої партії. вступили до ністів Броварщипи виги. Серед них нагороджені орМ. Иремець, лав партії » грізні роки Великої завідуюча сектором обліку найвидатніші Леніна Вітчизняної війни проти фашист- деном

Комуністи.

Україно!

Титана-батька

Понад 550 комуністів районної

Чим далі, тим більше зроста- партійної організаціі вступили до тії Радянського С~юзу. Але, вни-~ ють лави партії Леніна. Перекон- лав партії за післявоGнні роки. каючи у життєвии шлях кожного

Хто з словом Леніна у серці Повів народ і в грізнім герЦі Тебе

Тимофійович ники сільського госnодарства.

року, в

1914

ПРО

ПRМ.'ЯТЬ

Федір Михайлович Семенець,

Комуністам.

продуктивності І

КП

раАкому

Украіни.

щасті ~

в

-

.

nрислів'я).

(Чародні

ІS:І• е ІІ./І.І/.І/.ІІ•t

Єдність Нема Вкраіни без Дніпра, Немае дня без сонцесходу, Немае щастІІ без добра, Нема без партії народу. І я цю радість не втаю, А рознесу по Украіні: Завжди в труді, як і в бою, єдині. Народ і партія

-

€дині в помислах, в ділах, €дині в радості і в ropi, у них один в комуну шлях,

внетрадані

Де сяють

Червоні зорі.

по

возвеличене

Ти

зорі.

Життя!

01

праву!

Відвагу батьківську і

РОКИ

множте

Беріть і

член КПРС з

славу,

повсякчас.

Хай знають недруги і друзі, UЦо сонце правди сходить в нас

році працював на залізничній

1919

... Свинець

станції Бровари. Тут же він виконував ряд бо­

В

йових завдань партії під час громадянської вій­

Вже сорок весен, сорок літ

Під норотом земля палає. Фашистові ні стать, ні сісти

..•

В дні підготовки до сорокаріччя КП Украіни т. Семенець

За мир блакитний, за свободу,

Україно!

нерами, з якИми працював

Прекрасна, горда, nовна сили

Кіндратом Макаровичем Шитим та Мироном Му­

Ти

йдеш

до цілей

променистих

...

ще

44

Безсмертне Ленінське знамено комуністи.

Іван

НЕМИРОВИЧ.

м. Бровари. ~~~

Посланці "Арсеналу" Січень

1918

Героїчний

року.

Київського в руках «Арсеналу» зі зброєю повстав проти контрреволюційної робітничий

колектив

Центральної ради.

В той час в Броварах

НАШ

*

ROM

В раАкоме храиится, друзьІ, много .11ет ПрострuеннwА пу.ІеА партиАнwА бвлет. дата, Там подпись в.ІІадеJІьца двадцатого

-

И фото в крови комнс:сара-солдата. На битву с врагамн солдат вдохновлял Он словом и личнwм примером. В каких бw боях батuьАон не бwвал В победу грядущую верил. Когда ж над ОтчизноА вновь пь1лапи пожарw, Нарушил наш труд н спокоіствне враг,

-

видели снова в строю комиссара Белесая проседь легла на висках. В бою за столицу, жестсжом, суровом, Колючей студенноА зимоА

Mw

-

Ф. М.

..•

нові загати

...

Свято.

НОСАР

цю радість не втаю,

Завжди в труді, як і в бою,

Он нас вдохнов~ІІ~ и примером и словом, Сража11сь с фашистекоА ордоА. В се.Іе за Днепром он бwл пулей сраженнwА, Раскрwл окроваuеинwА рот

Народ і партія

-

єдині! м. сом.

с. Требухів.

..•

~~~~~~~~~~

Кончину учуяв, он криквул со стоном: За партию, братцw, вперед! Умолкли бон и погасли noжapw

-

1936

Разбит у рейхстага бwл враг ...

з передач по радіо і газет дізна­ Лисенко Павлович лися: Іван

А образ святой боАца-комиссара Живет в наших вернwх сердцах.

ди СРСР.

А. КОЗЛОВ, робітник.

У напруженій праці пройшли і тому в роки,

послідуючі

м . Бровари.

ків. Доповіли про це партійному кого райкому РСДРП (більшови- тів ще вчитися, але примушений лав Червоної Армії додому. Орга­

Працював у нізована при його активній учас­

лісопромисловців

році трудящі нашого села

обраний депутатом Верховноі Ра­

можна схилити набік більшови- Київського Передмос~о-Слобідсь- вчитися в школі. Сильно він хо- повернувся Іван у 1923 році з і військовому керівництву «Ар-\ ків) віддали своє життя за спра- був піти у найми.

11

І

А рознесу по Украіні:

Поранений на фронтах грома­ один з петлюрівських полків. мен Егер - робітники, Яків Батьки наші були селяни-біднявійни, нагороджений дянськоі років 6 1,1далося секретар ки, але Івану Слобідчани дізналися, що полк Гріншпан - студент

сеналу»..

-

Партійне

Семенець,

стояв

ву Леніна, за Радянську владу,

первоцвіт,

Народ стрічае у труді Святе

На фото: (справа наліво) К. М. ШитиА і М. М. Фіщун.

сійовичем Фіщуном.

-

Несуть знамено

А на Дніпрі

роки тому,

І кличе сяйвом вогненним

як

Дивись: жита, як на воді

Розправила могутні крила,

Комуністи.

Союз!.

По добрій волі комуністів.

колективів трудищих

району, побував у своіх старих друзів. У В.-Ди· мерці він зустрівся з старими путійцями-пенсіо­

-

нездоланнім

життя,

Встає

вистуnав зі спогадами перед заліа­

ничинками і рядом інших

Хто йшов переднім?

міцнім,

В селі найдальшому і в місті

ни.

За дзвін полів, за тихі води,

..

• • • ••н•ІІ•ІІ·ІІ·ІS

Україно! дим гуля над краєм,

~

Беріть, сини, без каяття

~~",.,. С'#С'оС">С"...4

МИНУЛІ

uaprni6ю

жити і t~вісmи.

Номуністи

Криваво-п'яним, чорним шквалом

~

***

Ва

заяву один з наймолодших кан­

районної нашої дидатів партії і тіі Украіни, вступив до лав зусиллями пі)UІято з руїн тисячі партійної організаціі, колгоспник ~ Gути й жови''. і ! КПРС Олексій Прокопович Дячен- міст, сіл, ві,цро,цжені і спорудже­ калитянеької артілі ім. Сталіна В. І. Ленін. і ко. В розпалі громадянської вій­ ~ підприємств, Ф. Г. Гайовий. Такими думками нових тисячі ні і • ,.. ,•ІІ•••••••·••'ІЇJ ни S•+ІІ+ІІ+ІІ•ІІ•І••• в 1919 році вступили до Здійснюючи рішенu пройнята кожна нова заява кра­ історичні Дмитрович ХХ з'їзду Комуністичної лав партії Митрофан партії щих синів і дочок народу про Божко, Самуїл Осипович Гейфман, Радянського Союзу І послідуючи~ nрийом до партії. Василь Якович Авдеічев, у 1920 пленумів ЦК КПРС, добиваються Україно! .. lІаша районна партійна органі­ - Ганна Іванівна Дяченко, на. все нових і нових успіхів трудівКоли петлюрівські навали частка КП невеличка зація -

! ! !

JІ,е вгасие.

то.-п

закінчив свою

Цими словами

!

еві- !!

пад

піиоли

життя своє за справу Леніна».

~

ясие: ~

соице

«Прошу прийняти мене до лав

У тому ж році, коли відбувся ленінським Центральним Коміте­

жов ~

Лeuin,ia~t,

Юрченко.

народ під сили, а, якщо треба

радянський

звершив

раку.

тва-

в

ривиицтва

подвигів Кокуніетичної партії. Віддам всі

героїчних

Багато

~МОЖЛИВА, Gев і хав виступи Володимира Ілліча керівництвом своєї рідної Кому­ !

громадського

лю одного з найстаріших комуні-І висла смертельна небезпека. Гру­ шому районі - доярки Марія За­ стів нашої районної партійної ди кожного з них прикрашують харівна Пильтяй і Домна Минівна

і

1958

о

ЖИВІ СТОРІВКВ ІСТОРІІ

Велике щастя припало

о

о

о ••н••r•rr••••ll•tШ і

nиnня

4

Леніна-слава!

napтtt

о ~,.,,.,,.,,.,,.,,.,

П'ятниця,

сплавляв ті сільськогосподарська комуна у

числі період навчання в Тіміря­ зєвській академії. Перший день

шини за­ Великої Вітчизня·ноі став брата в Дніпропетровську на партійній роботі. І тут починаєть­ ся нова сторінка його життя. В

1942

році, коли земля наша

фашистськими загарбана обрала була Керівники «Арсеналу» утвори- за щастя народу. Вони заслужили ліс по Десні, пас худобу, працю- сусідньому селі Жердова розбійниками, Іван після трива­ головою. своїм його киівських у ли групу, до складу якої увійш- того, щоб трудящі свято шанува- вав биндюжником лої розлуки знову з'явився у рід­ хазяїв. Колишні комунари З захопленли Михайло Калиновський, Яків ли іх пам' ять.

Гріншпан, Семен Егер

та Іван

Лисенко. Четвірці запропоновано

було негайно виїхати в Бровари

І добитися переходу полку на наш бік.

Посланці «Арсеналу» в руки петлюрівського

М. В. Иадинавський,

член КПРС з 1917 року.

Спогад про брата

Не тільки я, але і всі літні лю- ням розповідають, з яким запалом

ди нашого села пам'ятають Іва- Іван працював, виступав на збо-

як сам відважних синів Батьків­ на, як скромного, справедливого, рах. Бувало, приходять косарі з

ЩО дуже ненавидів багатіїв. Силу поля втомлені, іН()Ді чим-небудь

цієї ненависті відчув одного ра- незадоволені. Заведе з ними Іван

після того вивели

щини, опускається з літака на парашуті над лісом у сусідньому

ому районі. про Вищедубечанськ задушевну В центрі нашого села пам'ят- зу на собі синок одного куркуля- бесіду, живу, попали діяв партизанський Героїчно куреня ник. Навколо нього зараз квіти. гуляка, що любив знущатися над партію, про щасливе життя, яке

смерті . Іх страшенно катували, а Іх принесли діти, молодь, літні сільською М()ЛОддю. ЗакінчИлося буде, коли здійсняться всі ленін­

· Наповал

них місцях. Виконуючи завдання партії, він з групою таких же,

на розстріл. колгоспники і колгоспниці.

був убитий Семен Егер,

тим, що вристав приїхав за Іва- ські плани, і з насолодою

Під цим пам'ятником похова- ном, але він сховався.

слухали,

ловили

кожне

загін. Орденом Червоного Прапора бойові відзначила

його Батьківщина

подвиги брата. Незадовго до звіль­

слово.

3 великою радістю сприйняв В 1927 році здійснилася мрія нення нашої землі віл фашистсь­ останні важко поранені. Незаба- ний мій рідний брат - Іван ПавПри­ революцію. про звістку Іван знацей у Хочу Лисенко. про навчання - nартія по­ ких загарбників він пав смертю лович брата ЛиІван та Гріншпан Яків ром ентузіазмом він слала його вчитися в Харківський еенко померли в Броварській лі- менний для всього }'іtраінського гадую, з яким похований у рідному хоробрих карні. 3 чотирьох, що були пославі партійним і військовим кехоч «Арсеналу», рівництвом важко .був поранений, але вижив тільки один.

Комуністи Іван Лисенко та Се-

сорокаріччя Ко- організовував молодь на боротьбу народу день з куркулями. >JІартіі Украіни муністичної В 1918 році він пішов з дому радянській розповісти щасливій в .І.(ніпровській воєнній служив і його з епізодів молоді декілька флотилії. Того ж року він став життя.

Народився брат у

1899 році. чJrеном Комуністичної' партії.

комуніверситет. По закінченні йо-

го він був висунутий директором

однієї з МТС Молдавії, райкому

В. П. Лисенко,

і через

деякий час там же обрали його

секретарем

селі.

партії.

В

член КПРС з с.

1929

Свиноїдн,

Рожнівськоі

сільради.

року.


П'ятниця,

4

nиnня

1958

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

ТРУДОВl ПОДАРУНКИ

з

Борець за високу купь туру звмперобства

ТРУДОВІ ПОДАРУНКИ

6162 гектари землі - вІ>ло­ стивостей. Найціннішою допомо­ ганізації, депутат Верховної Ради ЗА­ діння ЛИВАРНО-ПРОКАТНИй ХОЛОДИЛЬНИКІВ. ЗАВОД колгоспу гою всій артілі стала карта гр.ун- Украінської РСР, агроном Ольга требухівського ВОД. План першого півріччя по Взяте зобов'язання на честь юві­ Микитівна Холод. тів. дорево­ у тільки Не «Жовтень». на виконано валові/і продукції ви­ JІею виконано достроково Приймаючи нещодавно високу. 108,1 nроцента, зокрема по ви­ люційні роки, але і після пере­ робничу програму першого пів­

пуску покрівельного тонкого лис­ литву на та на 119 і пічному

100,7 процента, в тому числі за були низькі. 126,7 і на

відповідно: червень 100,4 процента.

урядову нагороду

моги колгоспного ладу врожаї на

Щоб уявити

собі,

зер-нових з гектара,

інженер.

головний

18

новобудовам ресnубліки

кукурудзокапібровочним

у тому

Долинському,

чиспі

-

заводам,

зростала сила і міць Батьківщи­

а торік по

ни, добробут всього радянського

Ко­

Волно­

бепяцькому, 'І(ов'язькому,

Біпо-Крииицьк'ому.

вахському,

Червневий ппан виконали на

102

проценти.

елект­

виробничники

Передові

С.

розварник

Баринов,

вові глибокого вивчення іх вла-

120--140

ви.

-

бІЮєнні зустрічає колгосп «Жов­

На фото: О. М. Холод.

гом ряду років секретар nартор-

На перший погляд

-

все, як

157, 154, 170,

НАПЕРЕДОДНІ

кович

на перший nоrл:Яд. На ділі, куди для агітаторів про доходи артілі.

П. ХАЛЕЦЬКИй,

начальник планового відділу. ПРОМИСЛОВО

глянути на лани

ди на врожай хороші. У всеоз­

про­ у буденнИй день. Але це тільки

центів.

* * *•

...Любо

ТЕКСТИЛЬ-

не прийдеш: в бригади, на луки, Торік вони становили

до тваринників -

3

мільйони

а Михайло Омель­

Лукашенко

-

кращих наших свинарів

з

один

-

390.

трудящих серед Піднесення села знайшло яскравий вияв і у року надібільтакому факті. Переважна тисячі мають які шість господарств,

повсюдно лю- 505 тисяч карбованців. За перше

ди працюють з особливим підне- ПІВРІЧЧЯ

1

нинішнього

243

мільйон І саме завдяки цьому ишло 4 дні ви· сенням. як запланували. Не в власні корови, почали щодня стільки, ніконали план першого піврічч 11 , в картопля, овочі, як на підбір, тому числІ червневий на 100,5 де і ознаки від бур'янів, які бу- боргу і перед колгоспниками продавати державі молоко. НА АРТІЛЬ. Раніше на

процента. На честь ювілею ком- ли сильно підняли голову після видано за п'ять

сомолки

Віра Харченко,

Немеровець,

Єсін

НадіІІ

сяців.

8

мі-

по

6

.. .Останні приготування у свят.

карбованців грішми на трудодень.

Марія рясних дощів.

та р11д

інших ткапь аиконаJІи ппан

місяців

Ко.жен

ве чорt'є, а працt·вники кон""'ри •u

працездатний

ще на своіх місцях. Підбивають ник виробив з початку

б' б колгосп- ковопри раному кпу 1.

·

ьогодю

сорокаріччю

КП

П. Лукашенко, секретар парторганізаціі.

вок і яйцепоставок, і процентів на нопля, Семен Іполітович МакушВолодимирович Микола виконаний річний план здачі ненко,

60

І(олгосп ім. Сталіна, Стовбуха, що працюють на тамолока державі. *Ім. КАЛІНІНА, Готує бухгалтерія і довідку ких же роботах, виробили по с. Бобрик. КОЛГОСП -..-..:-..:о-_" с• ' ' -~ '"с•--~...,.,с.,., с.оо.с,_..:-,.:о._"...,"_,~...,.:>".:о.,_, ___~ ....г~-.-4............ Л ІТК И. МеханІnтори закінчи-•заступник голови артілі .

* *

с.

ли підготовку до жнив. ВІдремон­ товано два комбаАни, лафетну і кінні жатки, 11кими буде зібрано близько 600 гектарів зернових, у

частині на більшііі тому чиепІ п.nощі ро:Jді.ІІ•ним способDм. Го· това до робми молотарка сМК·

1100..

А. ЧЕРНЯВСЬКИR, тракторист.

***

Організатори соціалістичного

виконали свої договірні зобов'я- значена для силосування в стадіі сомольці тезки

М. РАК,

----~--..;--.,.,., .... __ ..:о-_.

8

план

піврічний

виконав

червн11

ще

підприємства

копектив

по валовій продукції, в тому чис­ на 126 лі червневе завдання Понад план виnущено продукції на 640 тисяч карбован­ ців.

процентів.

В. КОВБАСИНСЬКИй, секрета р

партор г а ні з ацїі.

***

ПРОМИСЛОВА АРТІЛЬ імені ПАНФІЛОВА. Піврічний ппан по виконано на валовіА продукції 104,8 процента , а тому числі по хлорвінілу з виробів і капрону на 117,5 про­

випуску на

113,2

цента,

на

виробів

пластмасових

116,7. Л.

ОЛЕВСЬКИй , п ром а ртілі.

голова

***

ПРОМИСЛОВА АРТІЛЬ імені

8-го БЕРЕЗНЯ . У червні викону­ вали почесне замовлення

товипи

для

-

виго­

сnеці алізованого

ма­

газина виставки передового досві­

в

ду

господарстві

народному

бпуз та чоловічих сорочок-украї­

нок,

а

обслужуючого

дJІя

також

персоналу

виставки.

Ппан червнІІ виконали в цілому по артіпі на 110 процентів, а ба­ ткаль,

гато

вишивальниць,

швей,

Барланицька, Н. у тому числІ Г. Король, Г. Савченко, П . Бон­ на 150Г. Коваль даренко,

160

і більше nроцентів. голова п р ом а рті л і .

***

КОЛГОСП, ім. ЛЕНІНА, село ПЛОСКЕ. На пуках біля Трубе· жа працює більше 130 косарів. Покпали траву в покосн на 300

Василі

разом

з

механізаторами

мольці Василь

Патьола,

комсо-. но доставляють

який траншей.

щойно закінчив середню школу,

і Микола Конах.

Нині переключили всі сили і

буде зібрано на всіх луках.

М. КАКУН, г олови

заступник

зелеRу масу до

***

ла окучувати картоплю на площі

-

в

42

Головне, щоб була в брига- бригада.

гектари

гектарів тимофіївки та вівся-

Поступово

бригада

- --- -

друга

рільнича

В. ЩИГОЛЬ,

Рільничі і тракторна бригади ді міцна трудова дисципліна, щоб

скосили 180 гектарів конюшини, сам бригадир показував приклад: t

45

к олг ос п у .

Деркач, КОЛГОСП сШЛЯХ ІЛЛІЧА», І тут же nісля ~сідання правП рацю- півня розповіли йому, за що в с. ЗАЗИМ'Я. Найnершою закінчи-

ймальниіі пункт більше 700 літ- ливо наштегливо трудяться тут ючи їздовими, вони безперебій- першу чергу слід взятися.

прнймальниця молока.

між цехами, робітника­

змагання

rектарах тракторним роспнопід- ревиконують норми, викошуючи їздовим, а тепер ~разу доручають трави, бригаду і до того найвідсталішу. куку- по 0,45-0,50 гектара живлювачем. На посівах рудзи, що на зерно, також внес- Степан Таран, Григорій Іваниць- «Чи справиться він :1 такою від- гектарах, на частині площі сіно виник згребли. До початку жнив сіно пи аміачну се.пітру і а.піІну сіль кий, Сергій Таран та багато ін- повідальною роботою», -

. К С Г зання по продажу молока державі. Софрон Юрченко здав на при- ~олочно-восковоі стиглості. Особ- уть, ушко 1 рикуп. СоловеА -- по 500-600.

Широ-

соціалістичне

розгорнувши

ко

В. МОЖЕЛЕВСЬКИЯ ,

у самого сумнів . з розрахунку по 1,5 центнера на ших колгоспників. - Партійна організація, правна зайнята що молоді, Серед підЗакінчуємо гектар. кожен село КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, копгоспників живлювати кукурудзу, яка при- силосуванні, відзначаються ком- ління колгоспу .цопомож}·ть. РУСАНІВ. Багато

рів, Дмитро Соловей та Григорііі

•••

РАйПРОМКОМБІНАТ.

змагання

кормів

на заготівлі

парторганізаці ї.

року в тут урочисті збори колгоспників, України велику кількість жіночих

НаАраніше справився з завдан- дані за перше півріччя. Переви- середньому по 120 трудоднів. присвячені ням на червень - 110 процентів конано річний план м'ясопоста- Комуністи Іван Кузьмович lto- Украіни. колектив механічного ткацтва. М. КРОЛЬ,

С

КУЗНЕЦОВ ,

І. секретар

ми,

стопІІрі

бетонницІІ Я . . Гейко, І. Брусов, Н. Гончар та багато інших вико· нали свої ппани на

народу.

результат

-

у червні.

з року в рік зростала врожайність на наших ланах, щоб невпинно

·тень» жнива . Хлібороби nринесли Полум'яним пропагандистом і матері-Вітчизні свій гідний тру­ значної агрономічної і організаторської роботи. Тут, зокрема, вся організатором боротьби колгосп· довий подарунок на честь с оро­ робота по удобренню грунтів, до- ників за високу культуру земле­ каріччя КП України. П. Саrмійnенко. бору КУJІЬТУР nровадиться на ос- робства в артілі виступає протя­ Ріст врожайності

завдання

піврічне

понад

пустив

моїх скромних за· соку оцінку слуг. Буду працювати так, щоб

Колгосп nІ>чав центнера. КОМБІНАТ. збирати високі БУДІВЕЛЬНИй врожа1 1 tнmих Залізобетонні конструкції та сто­ культур; зокрема овочів по 250 лярні вироби у червні відправля­ -300 центнерів з гектара . ли

Цех · холодиль­

процентів.

105

тії і Радянському уряду за ви-­ 15 холодильників, в тому числ і 5

17,9

***

на

центнерів

8

28 червня, в то­

річчя завершено

ників (начальник П. Кучер) ви­ Спасибі Комуністичній пар­

-

який крок зробили трудівники ар.

зібрали на круг по

орден Тру­

лод заявила:

Формувальник-ливарник В. Го­ тілі, очолювані партійною органі­ історичних рохівський, вагранники Ю. Стеба­ зацією, за час після ков, А. Царенко та багато інших рішень nартії про круте піднесен­ робітників викона.чи свої вироб­ ня сільського господарства, наве­ на 200-250 про­ ничі завдання демо декілька цифр. В 1953 році центів. Д. НАЗАРОВ,

-

дового Червоного Прапора, т. Хо­ му чиспі план за минулий місяць

землях

nоліських

цих типових

-

- колгоспник.

долала · ~~~~~--.г ... ~-~

--.---

Одною з перших в колгоспі за- засоби на заготівлю кормів для пиці лугової і закінчують Іх своє відставання. Згодом вона чи літрою, суперфосфатом та калій­ мінеральними добривами кінчила обробіток просалних куль. громадської худоби. Організато- скиртувати. Покладена У покоси не найпершою ·в колгоспі упора- ними

тур рільнича бригада , яку очолює рами соціалістичного змагання на трава на

150 гектарах

природ- лася з збиранням вр.ожаю, своє- з розрахунку по

2,5- 3 це нтне­

комуніст Д. Безсмертний. Кар- косовиці та силосуванні, як і під них луків. На 120 гектарах сінQ часно посіяла озимину. Зар.аз ри на кожен гектар. НіЙКраще в бригаді і з сіно­ топля чиста, окучена . Вирішило час догляду за посівами, висту- згребено. В облицьовані траншеї третя рільнича бригада, яку очо- скошено траву на збиранням Заєць, Микола успіх те, що бригадир довів ді-~ пають комуністи і комсомольці. заклали 500 тонн силосу. До ПО'" лює комуніст

ляпки в натурі до колгоспниць, і Комуніст Григорій Жовтуха Gчо- чатку жнив закінчимо збирати одна з передових в колгоспі. Зо- 150 гектарах, на 100 гектарах кожна прагнула виконати роботу лює будівельну бригаду, а колц ~іно і заготівлю раннього силосу. бов'язавшись зібрати по 40 цент..1 корм складений у стоги. Бригада

Так було настала гаряча пора сінозбиран-

М. Іваницький,

нерів кукурудзи на кожному з 37 бореться за те, щоб до початку

зроблено і з кукурудзою.

ня, він взяв косу в руки і ви-

агроном.

гектарів, вона на честь 40-річчя жнив упоратися з сінокосовицею

кінчили міжрядний обробіток про. сапних культур. Картоплю на 270 гектарах підживили мінеральними добривами, в тому числі на 210

Наnолегливо Олексій Колесник. Для Миколи Зайця це було трудиться, вправно володіє косою КОМ}'Ніст Микола Приходько. На., майже несподіванкою: раніше він роботах. слідуючи їх приклад, значно пе- працював на рядових

якНайшвидше , якісно.

КП йшов на луки. 'І:ак само зроби!! і сорокаріччя На честь Украіни всі рільничі бригади за- бригадир кормодобувної бригади

І<олгосn сПеремога:t, с. Гоголів.

***

КП України першою закінчила і найшвидше, без втрат зібрати посівів, завершила урожай озимих та ярих хлібів . І>бробіток

окучування картоплі на 72 гекрQзІіивалися тарах. Щоб краще рослини, бригада підживила кукrрудзу і картоплю аміачною ее-

М. Неїжсаnо, секретар парторганізаціі. Колгосп «Червоний пра пор», _ __... с. Світильне.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

З ПЕРЕДЮВІЛЕЙНОЇ

П'ятниця,

Лекції для трудящих

редакційної пошти

з виключною увагою вuсду-1

Оловіданки

11

• • •

0 g g

в·

r

. .

.

ПрОЧИТаНІ

Про

lДІ'fІИ

. '

gтями і думками рро свято ра-і світлено було також хід СІ}Ціаліс- госпів, підприємств, промартілей ~дянськоІ- молодІ·, що вІ'дбулося<:> тичного змагання на честь ювіV

червня .

<:>29 <:>

0

Воно ще більше<:>

ле

"" ~згуртувало нас навколо Кому-~ g gністичної партії.

о

ю.

gнула

<:>Юнаки також у цьому не від-~ gстали. Почалося святкове на-g

радянської

Дня

<:>першого

мо-<;>

лекцій в

о закІнченнІ

І через якусь мить над селом

кашке-

піднЯJІася велИка заграва. Горіла

вершники

неслись три та.х з

червоними

в

зірками.

школа ...

Воt~и

о_ десятій годині ранку на май-

бі- даю в центрі cena зібралось ба­ гато людей.

нієі великої банди білих, яка про-

присутніх з промовою:

також група юнаків і дівчат на- підприємсті та інші. Випускників

шого району. gдистів виступала того дня наg Випускники, які виступили, gрайонних змаганнях в Брова-~ розповіли про · свої плани. Іх ду~рах. Біля літнього кінотеатру<:> ми і прагнення піти працюва.<;) • V музика, ПІСНІ,<;> <:>не змовкають. ти на підприємства, будови, в

вітала також 11.вев делегації болгарськоі молоді, au гостює в Києві Радка Серцалова. На зборп буJІо вручено хомсо­ випускникам, мольські путівки

gбимий «ГІ}пак». g

наш лю-<:>

g У веселощах і радощах про- g

0

нас

<:>для

великим

л . .г уменюн,

0 0 0

0 <:> 0 0

<:>

святам.

комсомолка. с. В.-Димерка.

Вперше

*** в житті

0

0

ф Ф

районному

У

ставив п'єси

gлиста до редакції. Хочу поді-g

комедії

музичн<>і

театру

го

Ф

посилаю<;>

арти­

сти Києва та інших міст респуб­ діки. Колектив митців стмично­

0

0 0 0

кудьту­

Будинку

все частіше виступають

ри

· ·

Броварів

трудящих

для

«Сватання

акація»,

«Біла

по­

на ГончаріВ)tі» і покаже комедію

глядачами

юними

Тут

щастя».

«Бажаємо

перед

виступали

театр

У

Кіровоградський державний ро­ сійський драматичний театр імені липня поставить на сце­

8

«Дмнтрий

драму

кудьтури

Будинку

1(,

Процак,

службовець.

ар-

'

вогнем,

пиячили

в

·

хатах

тіів. Та ось до отамана

nодіяли.

дня організувати суботник для того, щоб відбудувати приміщея­ ня школи. Селянам думка ця ду~ же сподобалась. Вони дружно

Він доповів

вістовий.

вийшди на роботу.

.,.,,

Через

1

в

•n:Ждень

знову

село

про

червоних козаків. Отаман

бага-

кіннотників Пр

появу

·

·

и ~ому ~І:ж ним · одним старим дІДом ВІДбудась

.

1

така розмова:

підбіг

.

Ви дуже добре придумали,

-

нам

порадивши

. пров~сти -

ехо- суботник.• Спа~бt тобtІ

оцеіі

ска­

пився, як обпечений, почав кри-

зав старин хлtбороб.

чати скаженим голосом на всіх, хто тільки йому попадався на очі.

- Мені нема за що дякувати, дідусю, суботники не я вндумав.

його гарячка посилилась ще дуж-

Стоянов».

ворог

до седа, заїхав командир загону червоних

де точився бtи.

респ У бJІІ·кансь к о г о

Кірова

· 'й .•пtдІ шли

Бандити поставили коней в яру і · П(!икрнваючись кулеметним

ЛЯдЬОК.

ні

КОJІИШНІМ

ОЧОЛЮВаНІ

пtдщдьником,

тисти

селяни,

Люди ловили кожне слово діваним. Але червоноармійці не розгубились. Вони лише змушені командира. ПіСJІя невеличкої 118У· заговорив. були поки що відступити за село, зи промовець знову щоб потім дати ворогу відсіч. Він порадив селянам наступного

КІННОТНИКИ,

секретар райкому ЛІ(СМУ.

секретар

перший

ТЕІ\ТРІ\ЛЬНЕ ЛІТО В БРОВІ\РІ\Х

gйшов день. А ввечері на кож-g

g gній вулиці пісні, музика. <:> День радянської молоді був<;>

життя

трудове

сьогодні

-

кувати ті рани, які вони вам за·

Те, що сьогодні банда розпо-

чада бій у такий час, було неспо-

gi

-

Товариші, трудящі

с~азав він,

накоtв у вашому селі багато ли­ ха. Не здригнула рука у закля­ того, щоб запалити навіть шкму. Але вел_икий Ленін, Комуністич­ на партtя допоможуть цам заді­

валнсь в лісах, а вночі вривалися в села, забирали худобу, хліб, одяг. По навколишніх місцях їхня тактика була всім широко відома.

Командир загону послав гінця в віддмене містечко, де стояди що Цуть працювати ва виробниколгоспи. козаки. червоні gпарою кружляють у швидкомуg Іх поздоровили з успішним за- цтво. Зв'язківець з депешею прибув легкому танці українськоїg кінченням школи і вступом у н~ місце опівночі. ~ на ранс;ж І. Забопотнміі,

g сміх, завзяті танці. Пара заg <:>польки. За ним

-

до

звернувся

загін од- червоних козаків

бивадась до кордону .. Бандити з

загону

І(омандир

лоrвардійців, що неслись як шака-

ли. Це був передовий

ЛКСМУ Є. І. міністра ос­ Петрусенко, промислових

Синиця, секретар ЦК Чмихало, 3аст:упник віти YI'CF Т. С. представники р.иду

Во-

за ставок!

Відходити

-

гримнув постріJL По вулиці про-

багатьох клуtіах відбулисJІ кон- щосили поганЯди коней. Іх переслідувала група

церти художньої самодіяльності.

раку.

десь за окмицею досп. і шкму спалить!

1-го липня в Жовтневому па-, Київського міськкому партії М. С. своїм атаманом вдень перехову- -

лаці культури столиці республі0 0 0 родне гуляння. 0 ки відбулися збори випускників g На стадіоні відбулися спор-~ середніх шкіл Києва та р.ІдУ ~тивні змагання на приз імені<:> шкіл області. Була на цих зборах 0 v

gлоді. Група наших велосипе-~

ра ону.

.

.

в гостях у молодих киян

вбрання.<:>

краще

своє

"ПРС · член ~

с. Пухівка.

Ранок. Іtожна дівчина одяг-g

~

nондар,

П

й

1958

рез секунду на землі корчилось лише закривавлене тіло. Отаман і не глянув на свого прислу:жника. Він зіск-очив на ко­ ня і крикнув:

·-

ЛЄІЩІІ

будо ні душі. gся поділитися з т~бою почут-~ ли К. Є. Петренко. В лекції ви- також з бага,ьох інших cin, кол­ І от раnтом

nиnня

Перший суботник в селі

11

Сонце сідало за обрій. Тихий вітрець погойдував запилене ли<;> в стя. По дорозі раз у раз зривалаелине свято g КП України, з якою виступив проведенІ бесІДИ, присuченІ co- ся курява. Час ішов повільно. Дорога редакціє як хочеть-~ КІ}Муніст, учитель сільської шко- рокаріччю КП Украіни, на.-їіmли Село наче спало. Ніде не видно хали колгоспники артілі ім. Ва. . . про СОрокарІЧЧЯ ТУТІНа ЛеКЦІЮ

4

че,

кми

навкмо

всього

села

за-

Іх

в

багатьох містах

проводять

-

про

це

робітники в

газетах

пишуть. От недавно суботник був

тріщали пострілИ.

Денщик отамана спершу зблід, У Москві.

- Такий, як У нас? потім почав кусати губи, а ще gлитися своїми враженнями про~ трохи перегадя якось дивно при- - Такий, дідусю! Аде на ньому Екскурсія у канів <:> ~свято радянськаі моладі. Близько 100 чоловік, які пра- зей, в якому огдянулн експонати, сів, дивлячись в одне місце свої- був і Ленін. g Добре до нього Підготовила-~ М. ЗаІцее, дітератур- ми зеленими оченятами, вийняв у двох промартілях села, зв'язані з :життям ~юють <;>ся колгоспна молодь. Всі праг-* робітник. до собі його приклав маузер, енна геніального ДІ'яльністю ною · К ·м. Бровари. виска і натиснув на гашетку. Чеgнули прийти до свята з пере-* були на екскурсн У м. аневt. ------gвиконанням виробничих норм.~ Вони побували на могилі Т. Г. украінського народу. g

29 червня молодь зібралася~

<:>у святково прибраному Будин- 0

І.

Шевченка і поклади вінок з жи-

вих квітів біля підніжжя пам'ят­

СемІчее,

Раджу і іншим так

агітатор.

зробити

с. Літкн. gку культури. Лунали пісні,* ника. Екскурсаити відвідали му­ gграла музика, юнаки і дівчата~ Зал для бібліотеки gтанцювали. Після того відбув-!

gся концерт. Зал був перепов-0

<:>нений. Серед присутніх - ба-* gгато літніх колгоспників. Впни*

~з радістю дивилися, як молодь*

Ф

0

г , р·ан,

.

ЮНІСТЬ.

комсомолець. Колгосп ім. Сталіна, с.

В

зал.

великий

ньому

роз-

Будуємо новий свинарник

Нинішнього року запланували Ф будівництво нового свинарпика ф

на

0

Закінчили

0ФФФФ0Ф0ФФФФФФФФФ0ФФФФ

50

нової

заливку

споруди.

в будівництві надають нам ше­ фи.

н. СОІІО88Й,

з приплодом.

свиноматок

Ф

ф

бІбдіотека. сільська І. Wеечевко, голова сільської Ради. с. Рудня.

міститься

робо­

ф ф

ф

.

Русаюв.

будівельні

ти. Тут буде споруджено ще один

Спасибі партії за нашу щас..,*

0фЛИВУ 0 0 0 0

почалися

Ф

gпроводить своє дозвілля.

<:>

сільського

приміщення

Бідя

клубу

голова

фундаменту

Значну

допомогу

с.

колгоспу

«Зоря».

Кудаженці.

Rииги до 40-рі'Ч'ЧЯ Rожуиісmичиої партії Комуністична

в

резолюціях і

Украіни

партія

рішеннях

раїні напередодні з'їзду, героїч­

Уираїии

з'їздів

ній боротьбі украітького народу

і конференцііі. Збірник. Державне

ментами кожного з'їзду або кон-

проти німецьких окупантів та іх

літерату-

ференціі вміщено короткі вступ-

прислужників

ні статті.

націоналістів.

видавництво ри

УРСР.

політичної

Київ.

1958,

До збірника увійшли

цв І рішення

704. резолю-

стор.

з'їздів і конфе- радянським

ренцій Комуністичної партії Ук-

раїни, починаючи з І з'їзду (лицень 1918 року) і кінчаючи ХІХ з'їздом (січень 1956 року). Вперше публікуються ре золюції ІІІ з'їзду КП(б) України (бе-

резень 1919 року) про поточний момент і завдання партії, на звіт на І конгресі делегації ІШ(б)У деякі інші також а Комінтерну, партійні документи. Резолюції і рішення з'їздів і конференцій

Збірник допоможе партійним і

у збірнику

друку-

кож

працівникам,

широкому

колу

33

створення

розміщені

- всього лише 10 карбованців. Після ста-

вклад до ощадної каси

всеукраїнського партійного цент-

Ра~у і іншим так зробити.

в. ХІІН8НКО,

колгоспниця.

с. Гоголів.

зібрала ---.-----

Подяка аа гостинність з'їзду ра і скликанню Першого КП(б)У присвяченІ} третій розділ Нещодавно на запрошення ке­ час по своїй спеціальності. Щиро вдячний кодгоспникам за іх го­ Іtнижки. колгоспу руднянеького рівників змогу ~инність, що дала мені величезне ім . 40-річчя Жовтня я, робітник­ Перший з'їзд мав швидко і добре виконати роботу. українського штукатур, працював тут деякий значення в житті І. Вовк. КП(б)У. Державне видавництво народу, в історії Комуністичної об'єднав Він Украіни. політичної літератури УРСР. Ки· партн 2:0, АЛЕ НА ЧИЮ RОРИСТЬ? їв. 1958, стор. 154 (видання дру- більшовицькі організаціі у все-. В «Стахановці» від 25 червня броварчан, як зазначено в газеті. українському масштабі і утворив розповідалося про зустріч волей­ а гоголівцІв. ге). Броварськеї команд Спортивна честь нашої волей У першому розділі книги автор Комуністичну партію більшовиків больних з славинІІІі Украіни, побудовану на непохит- Промартіді ім . Панфілова та тек­ больної команди нам дорога, l знайомить читача сторінками історії білЬШІ}ВИЦьких

них

принципах

демократичного

зану з РКП(б) єдністю програми

с. Гоголів. стильної промартїді Все у цьому матеріалі викладено вірно, за винятком... результатів змагання. Гра дійсно закінчилася з рахунком 2:0, але не на корнсть

присuчується і статуту, спільною генеральною Другий розділ обстановці, що склалася на Ук- лівією.

____________ _________________________________ ------------------------,

Непомітно

купила хату.

Комуністичної історії вивченні скпадовоі і партії України невід'ємної частин~ КомуністичНQЇ партії Радянського Союзу. Перший з'їзд У. РЯДНІНА.

в таюи революції.

послідовності, в якій відбувалося обговорення питань. Перед доку-

році я внесла перший потрібну мені кількість коштів

єдиного карбованців.

на Україні з часу централізму і пролетарського інються в хронологічному порядку; організацій до Жовтневої тернаціоналізму, нерозривно зв' яз'їзду або їх виникнення кожного матеріали

конференції

1948

Боротьбі більшовицьких орга- ла щомісяця вносити по 25-50

а та- нізацііі

читачів у

буржуазних

В

Адреса редакції:

м. Бровари, І(иівськоі області, вул. Київська,

тому просимо повідомити читачів «Стахановця».

npo

Куліш, Стасюк, ОстрицькиА, Осьмак, ТомІлІи, Леиь. с. Гогмів.

Рекактар С. ПОГРЕ6ІНСЬКИА.

N!! 138.

Броварська районна Арукарпи І(иівськоrо обпасвого уnраміння кудьтури.

Зам.

2880-2500

щ

79 номер 1958 рік  

79 номер 1958 рік

Advertisement