Page 1

nрол~тарl всіх країн, єднаliтесяі

ХVІІ З'ЇЗД КП(б) УКРАїНИ

НЕДІ.lЯ

2S

КОГО НАРОДУ,ТІСНО ЗГУРТОВАНОГО НАВКОЛО

19Б2 р.

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради n.епутатlв трудSlЩИХ, Київської областІ

х

І

3' ї 3 Д

24 вересня на раНКОВО\IУ :~a­ ДОВО ~ОрО.1ніх тракторів , потуж­ сі;хапні х.УІІ ;~'Ї:1;I. Lіlllб) ~'i\paї­ ІІИХ иагіСТРJ.JЬНИХ тепловu;~ів, ни заслухав :lВітну ДI)ІІоніДI> важкпх і спепіі1.lыlхx верста­ секретаря НІі ІіП(б)У тов .• 1. Г. тів, HaBi(,H~X сі.ІьгоеШfіШIllIІ, МеЛЬППl\ова, ;І.ОІІОві;хь ГОJОІШ IIJШ.1d;1ів ВI1С')I\ОЇ ІОЧ!lисті і гір­ центрз.лыlїї РсвізіJ1Нuї Помісі ї lIIРIllХ маШIIII, ІІеl)uхіJІШХ ДJЯ RП(б)У топ. О. ll. ДаЮІ10ва. I~O~ fl.1СК('Ш)Ї ~lехаJJізації видо­ На вечірш.ому ЗJ.сідаНllі IIO'lLl- бутку вугі.І.JЯ. :шся дебати. О('ОГІ.1ПВI~ ~!iCi[C n діЯ.lЬНGсті Доповідачі і де.1сгаТlI :j'ї:~]y, всіl:Ї партііін()ї ОРГdні;l.щії Ук­ які ВlІступа.1И, ГОЗ0рП.:1lI про раї!lВ :1J.fiJIilC ('1l0РУДіl{fIlIlЯ I\lLте величезне ПОJітпчнс і !lH-І ХОІІСЬТ,ОЇ гі:rроr.1СТїГІЮС'Т<lнції і рог,НlIче піДIlссешш ('l'!Jl';t тру- IliJ3J.f'I![I)-ХI';Р3Ї!lС!.кого !\ан3..1У. ДЯЩИХ РаДЯIlС!)I,ОЇ ~TI\paїI!II, ЯІ\С llровс:І,СНО H;I~e Be.'IlIl~Y POUOTY

викликане іСТОРIlЧНОЮ ПОJіl;IО--1 пи :ИІіІщеНIІІО І\1ДраМІІ ІЩХ бу­ СКЛИІtанняи \1\ з'їзду ВЮІ(б).

Доповіlач і lr.l p raTH З'Ї;НУ, які виступаЛlI, піlбll!lJ.ЮТЬ пі:t­ сумки веЛІІчезної роботп, m\~' виконала IilIl б) ~T КРJ.ЇНil за зпіт­ ниИ період під БСЗІІосереJнім

керівнинтвом центра.1ыlгоo

1\0-

)UB,

теХllіЧUО~ІУ оснащенню їх.

створенню В.1аСIIОЇ ІШРОUlJИЧОЇ UJ.Зil і іIШТС.1. llлаrш бу діВС.1Ь1c-.мОJlТilil-LІШХ РОlІіт успішно ВlIКОНУJOТЬСЯ. В ЦbO~IY ро­ пі почато будівництво основ­ ІШХ гіJротехніЧlIlІХ споруд гі:tРОСТаІщії і ЗРОШУВJ..1ЬНilХ

ПАРТІї ЛЕНІНА -

79 (878)

Ціна

10

В

НЕСЕННЯ ВСЬОГО УКРАїНСЬКОГО РАДЯНСЬ­

ВЕРЕСНЯ

Н!!

ПРОХОДИТЬ

ОБСТАНОВЦІ ВИСОКОГО ПАТРІОТИЧНОГО ПІД­

РІДНОГО

коп.

СТАЛІНА, НАВКОЛО

БАТЬКА,

ВЧИТЕЛЯ

І

СВОГО

ВОЖДЯ­

ВЕЛИКОГО СТАЛІНА.

УКРАїНИ

К О(б)

ну Bpoa~ai1HiCTЬ наftВilіІ\.lИВЇших

керівні ПОСТИ. Часто партійні шо інте.1ігеlщії і всіх ТРУДЯ­ ОрГІНИ, міністерства, і відомства щих. Проте, ш\ підкреС.lювть­ гро­ ВИСj' ваlOп праціr.нпка, не вра­ ся в ДОП08іІ1і і виступах, це

сі.1ьсt,кI)госпоlар~ыхx КУЗЬТУР.

;~Ha ЧІІО ;ЗjJОС.10

маlСЬІ\ОЇ

IIOrOJiB' Я

!lрО.1}' КТJIВІІС,Ї худоби.

ДУМІШ про ньога пер­ тількп початок ті(;ї веЛIlКОЇ ро­ ВllIШОЇ партіtlної організації, БОТll, ЯНУ партittна організація ні.1ВIlЩ!lВСЯ MllTcpia.ThНlli1 доб­ комуністів. Такі керіВlШКlI паtl­ роІіут і ку.1ЬТУІ)JШП рівень 1\0.1- частіше допускаЮТh наttгрубіші У країни мас ВlІконаТІІ, щоб повністю .1іІ\віlуваТІІ відставан­ ГОСІІНUГО се;шнства. ПОЮІlЮІ в піJборі кадрів. ня на і:(еологічноиу фронті. В ЦI)O~IY роні II;L Yf:paїIli БПНе поиі чаючи нових, зрослих рощено ;t,)ttp~fi УРО;1аП всіх ПРtщіВlІиків, Jеякі обкоми, В кінці вечірнього засі;щн­ міСЬКІ\ОМІІ і раtl!\о'мИ партії об­ пя з 1 їзд заС.Jухап доповіJЬ го­ I\У.зьтур. межуються ву~ькпм КО.10)І ві­ лови МаlЦіНIІОї комісії тов. Та­ Партіі1l1i.L організанія ~ТІ\Рз.ї­ ,·ЮМlIХ їм осіб, lIepillKO довгиtl ІШ ІІРОВil1ІПI) постіі1пу робо­ расова С. Н. IIi;J: БУРХ.1иві ДОВ­ 'l(lC терш.шть на І\ерівrшх пос­ ту ІЮ ]ю;зшuрrНilIО посівних тах НСIlрuдатrшх HpauiBUllKJB. го не СТllхаючі ОІїлескп .10пові­ ІІJОЩ IJL1Пваil~.1ивішої ПРОJО­ J,ач повідом.1ЯС, що ІІі1 всіх IIUІЮ.1ЬЧОЇ KY.lbTYPll-ОЗЮIИЇ uше­ Ве.1пке міспе в доповіді і ласнпх паРТШНI1Х КОН1І'L'реlщіях шщі. Посівна П,,'юща ОЗШІОЇ ПРО)lОвах ТПХ, щО виступа.:Ш, пшеНlIці в порівнянні з 1948 заtlНН.1JI питання ідеологічної пеРШllМ де.1егаТИI ХУ ІІ з'їду роком зрослt1, більш як на 2,:1 роботи. ІІартіtlпа ОРГdнізація КомупіСТllЧllОЇ ІІартії (Uі.1ЬШО­ мі.1ьПОIlі1 геlПdрів. Восени цьо­ ~T l\раїllІІ мала серпозні ПОМИЛІШ ВІІків) ~T КрйїНИ о:шостаttllО OUГО року I\ОJГОС:ІШ розширяють і недоліКІІ в І\ерівнпцтві ідео­ раппй Boa~J.b партії і ра;шнсь­ П.10ЩУ n.і(;Ї ку .1ЬТУРП ще на логі чною роботою і бу ла піJда­

lЦе GіJ!)Ш~ З~lіl(llіДII

ховуючп

КО.1ГОСІШ,

кого паро;1.У ііОСІІФ ВІССАРІО­

ОДllН мільйон геl\тарів. Рік-у-рік на крипщі газетою «Правда». НОВlIЧ СТАаllI. Де.1сгата ми розшпрнсться ПJоща і збі.1h­ дя більшовицької партії і ра3робllВШП необхідні вuсповЗ'їцу одностаПно обрані товаВе.lпчеЗIlОГО РОЗ~IilХУ в респуu­ шуються BPUi-;аї теХllіЧНllХ KYJbДЯНСЬКОГО народу товариша 1\11 3 Jопущеuих ПО~Ш.10І\, пар. В М М Г М тур НУКРОВІІХ битків і ба­ ліні Шібра.;ю І\;J.піта.ll)llе будів­ Сталіна, Вllкрuвають і кри­ тіПна організltпія JT І\раїllИ г.шб- РПШl • . олотов, . • вовнПІ\У. ТИКУЮТЬ хиби в господарськШ, lШЦТВО. ше і більш прсд~етно стала МалеhКОВ, л. п. Берія, К. є. партїПно-політичнїfi і ідеоло­ Be.1IJ!\olO п~,ре~IОl'ОЮ П2.ртіі1- заftмаТІІСЬ ідеологічною робо- Ворошилов, А. І. Мікоян, ~" спіШIІО розв' я~Уt;п.ся зав­ мітету ВІіП(u) і особисто

вож­

гічніft роботі, на~lіч(j,ЮТЬ

пер­

спективи

дальшого

:~росташНІ

економіки РССПУU.1іIШ, РОЗВilТ­ ку науки, літератури і мистен­ тва, підвищешІЯ рівня всі(;ї партifiно-організацШної і масо­ во-політичної роботи.

3аUДЯКlI повсякдеНІІОИУ піlt­ луванню і увазі

ЦсптраJІ)НОГО

систем.

данuя іJl:tустріЙ.1і:lаціі ІШХ oulacTetl У і\РJ.їШІ.

~axiд­ пої органі:\ації ~T І\г аїІІИ В роз­ веРlllеllllЯ колеКТllВі:~аціі

(;

:щ­

Комітету ВКІІ( б) і о(;сбllСТО товариша Сталіна, :МВДЯКJI брат­ ніп ДОПОМО:1і ве.1ИіСОГО роеіі1сь­ кого народу j всіх нароnів па­ шої країни PaДНlICЬ]\i1 У країна ;~ОПОllі;І.ач і ті, що впступt1,­ Ci.lbCIJKorocao;J.ap('I)KolO техш­ за короткип строк НС ті.1ЬКІІ :ІІІ В дебат;J.Х, BI\a;~YBa.1II па кою, їм створені всі УМОВІІ ДJЯ відбудувала. сво!; ГОСІІодаРСІВО, серtlозні ІІеДО.1іКI\ в pouOTi Цl'і дальшого ШВlllКОГО РОЗВIlТКУ. зруйноване війною і пімсl{ыtІо ІіlI(б)У і окре~шх партifiних Основна ХlIба в ci.1ьcы\~yy окупацією, але fi доби.шся ;Щ.1~­ організанift в І\ерівниuтві ІІРО­ шого РОЗВllТКУ ПРОМlIСДОВОСТl, мисловістю. О;щією :3 наttбілыll roCnOlapl:TBi реСПУU.1іIШ, як сільського господарства і ку ль­ істотних хпб в діЯ.1ьноr,ті мі­ від~liча.1И доповіJаq і Де.1е.гатп, турп, стала ще могутнішою ін­ ністерств і відоистu, багатьох що ВІІСТУllа.lІІ, - ІIllзыlаa про· дустріально-ко..1ГОСПНОЮ респуб­ обко»ів і міськкомів партії с ;J.\'КТИllпість тваРИНlIІІцтва в ря­ лікою. Bil.10Blltl підхід до OI~illKII робо­ ;1.1 об.1астеїї, особ;шво в надої Відбудова і РО;НШТОІ\ промис­

ловості У країНІІ ПШ..1И по лінії корінної реКОНСТРУlщії CTap~x

найновішпх

ДОСЯГ­

нень радянської науки і впр~­ вадження передової технолоГІЇ у виробництво і, таl\ШI ЧlI!1ОМ, досягло значнпх реЗУ..1ьтаТІВ

зростанні

у

ІІРО~IИС.10ВОГО вироб­

СсрtlОЗIlОЮ ХІІUОЮ в роботі ПРО~ПС.'Іовості G llезltдові.1ыle ВJIКОРІІсташш резервів впроб­ нпuтва у вугільніtl, металур­ ritlHiit, !llltttIПІІоfiУ;І.івнitl 'Іа ін­ ШllХ галузнх ПРОИИС.lовості. ІІа маШИllобудіВІІИХ ;~aBoдax тіль­

ництва по наfiваіІ\ливіШІІХ впдах продукціі. В 19~ 1 році обсяг ва­ ки 1О II роцсптів верета тів НС­ лової продукції збі.1ЬШИВСJl по­ репедепо на швщшісні реЖШIll рівняно з 1948 POKO~I на 89,4 різання. Багато піlІІРИЄ~СТВ процента і перевпщив довоєн­ не справляються ще з заВ;Іан­ виИ рівень на 3;),2 процента. НШІ по ~НШІ\еншо собівартості, Teuep УкраІна дає бі.1ьше, нііІ\ працюють llереНТdбе.1ЬНО. у 1940 році, вугілля, ЧJ.вуuу, 3авдякп ве.:1Пчезнitl допомозі сталі, прокату, Зіілі:шої і мар­

ганцевої руди. Більш ЯК У два

рази випускаGТЬСЯ тракторів, у п'ять

3 ПОЛОВІІПОЮ

раз більше­

парових турбін.МаШIJнобр:іВІIll­ ки ОСВОЇЛll виробшштво бі.1ьше нових

740

верстатів,

~ІаШИП,

приладів і мехаlIі3~lів. ІІаJагод­ жено

ВИГОТОВ.1ешІЛ

екскаваторів

15

3

кубометрів,

веЛll!\ИХ

см кістю l\опша

*

*

*-

місцевої ПРОИIlС.10вості, колгосп­ ДелегаТІ!, що ВllСТУІІIІ..1И в НИКll і мсхаllіз;порп сі.:ІЬСLКОГО ,1сбатах, від:шача.1И ве.lllче:шу господаРСТВ1 з ра,1іетю і ГОРJістю і нсонінеНlIУ ДOIIO~OГY, яку повідОМЛЯЮТh про свої ВlJрuбlllІ чі

Цlі ВІіIL(б), Ра;ЩІІськпtl уряд і переМОГll, досягнуті в (·Оlй;J..1іс­ особисто товаРIІШ Сталін 1l0С­ ТlІЧlIО.му змаганні lla чссть нас­ тїfiПО подають РаДЯlIСЬКШ У краї­ тупного ХІ \ з 'їзду BliIll б).

ні в lJOЗВИТl\ові її госпо;щрства Всього n деuатах на ~шіТІІі і культурн, ІІідвшцепні кате­ ріа.1ЬНОГО добробуту ТРУДЯЩIIХ. ;1.0повіJі Центра.1I.I!І)ГО КИJlіте­ ту Itll( б) У країIll[ і l~ептра.1Ь­ ти IIiДIlpиC~ICTB. lIерідко гос­ MO.10Ka~ llCJocTaTBH )'вага РНіІУ ВідзпаЧJ.ЮЧIІ досягнуті ~rспі­ ної Р('ві:~іііпої !iO~Ii('iї ВllСППll­ подарсьКі і партіttuі І\еріВIIIIКИ керіВПllків об.1tiСтеП, районів і ХІІ В ПРОМПС.10вості: сі.:п.СЬІ\О~IУ ло 44: ЧО.10віІ\а. :{·їз). 1111I1tl.\!(1(: оціuююТl. роботу ПРОМllсловості колгоспів до створеuня міцної господаретві і в пі;1.нссеШІі рів­ рішення про щшшшешІЯ де­ за ссредні~ш ІІОКі1ЗІШКd~Ш, ІШ­ кормової бази, ІІОJішнення пле· ШІ ідеfiно - ІІО.JіТИЧIlОЇ роБОТil батів. пускаЮТh :3 УВ~LГИ підпрпемства, мінної справи, ::lбіJьшеІШЯ ма­

і будівництва новпх ІІІ]­ приєкств, оснащення їх сучас­ які відстають. ною техніКОЮ~ широкого вико­

ристання

ТОЮ. ІІОСIIЛПЛа, uоротьбу з уся- М. о. Булганін, л. М. Кага­

сі.1I.­ кого РО,1У перекручеШІЯМІІ, нович, А. А. Андрєєв, М. с. шпок lIі1РОllIlОГО ГОСПО;1llрства ського господарства в західних ширше РОЗГОРНУ.1а КРИТИКУ j Хрущов, о. М. Косигін, М. М. ЦИХ oll.1aCTcii ЕК.1llдено за 3 ро­ оUластях. На основі су l(іJыlїї саИОКРПТllКУ, ПО.lіШlIIJ.1<1 робо- \ Шверник, М. А. Суслов, П. К. ЮІ понад 4,5 мільярда І\i.lрбо­ колективі~ації в нllх областях ту ІІО I\О~IУIlістичпоиу вихованПономаренко, М. Ф. Шкірятов . ..1іквідоване КУрltJ'ЛЬСТВО, зав­ ванців. JaHo нищівного удару псдобит­ Всі ні успіхп У ві;J.бу;юві і Ka~[ україІІсыllхx буржуазнuх да.lыllмуy РОЗВilТКУ НРОМИСЛО­ Пllціоналістів. 2;) і 2G вrРССШІ пt1, ХУІІ лпстів Te.leгpaM, n якll\ ковості PI'CH~'U}IiKll (; pe:~Y.1ЬTaTO~1 3сШДНКІІ ве.lllче;шііі допомо­ з'ї~;~і І\Щб) УІ\раїIlИ трпва.!Ш .1СI\тИВП гірників і )ICTilJypriB, IН'.111 че:шої Д(}ІІОМОГИ 3 (юку ЦІ\ ШіН(б), СОIOЗНОГО урЩ,у і зі ра;хяIІсыоїї дерil\іLВll молоді деUIlПI І1і1 ~шіТlIі допопіді Пен- будіВUllJ\ів і СІІСРl'епшів, М,LIШl­ КО] ГОСШІ ~ахіДIlИ х оGластеtl TPil.lblIOfO lіоиітету КIllб)У і 1І0uудіШШІ\1ІІ і траНСIIОРТJlпків, оеобистй 1'(,ваРl1ша CTa.1illd. ~' краї!ш оснащені ІІере.1l0IЮ:О цcIlTp~.1ыІїї РевіJійної Ko~iciї. ІІраціВllиків леп\ої, Х;І рчової і

Цп BKllli)) і Союзного УРЯ.1У, особпсто товариша Сталіна, R реЗУ.lЬТJ,ті оргапіз.LТОРСЬКОЇ ро­ БОТll партіfilJllХ організаціtl, са­ иовіДJаІІОї праці КОЛГИСІІшшів, працішшків МТС і paJГOCIIiB досягнуто серtlо:ших успіхів у ві.1uУДОві і розвитку сі.1ЬСЬКОГО rOCllolIapclR(L ~'країшr. ПовнісТІО ОСВОСІІО орні зе~lJі І\ОЛГОСllів і Рі1;1.ГОСlIів, Р03ШllрСПО посів­

дизе.1ЬUllХ, са- ні IlJl.Ощі,

точuого IIOrOJiB' н ху ДОUll, особ­ партiftних оргапізацitl У країПll, де.1егатп у своіх впступах го.1ИВО l\орів, ліквіданії Я.10воеті,

3 зltl,ДЮЧНШI C:rOBO~1 ВllСТУПIІВ

JTI\paїJlll збереженню всього МО.101 шша ; ловну увагу ПРИJ,іJЯ.1И питан- ceI\peт~p ЦК lіlI(б) НП~ЬІ\ПП viBeHh РОЗВllТКУ сільсь­ UЯ~І, зв'нзаним ~ вирішеПIlНМ тов. л. г. Мельников. кого госоодарства в пuліськпх :laBlallb п'ятої сталіUСЬІ\ОЇ н'я3:ї~д 0.1ІІОГО..10('1І0 нрпftма" раПонах республіки. тпріЧКІІ. ре:юлюнію ІІа :\вітну ;tоповіJЬ

Rерую'шст) ВКIl( б) і

постановою

Bl\a~iBKOIO

Цп

товарllШtL ~

ІІіД,аЮЧlI гостріі1 крптпні Xll- Ц.ептраЛI~.НОГО .1,~O~Ii,т,eTY

I\o~y-

,. . .. , ШСТlІЧНОІ партв (UUІ.ШОВІІКШ) uп в .)(lЯ,;1~НОСТl ,H~ K~(o)~, У ItpaїIl 11 , в ш\itі ВllЗІІЙr. lIО.1і­ обкоміВ, МіСЬККОМІВ 1 раfil\ОИlВ І ТilЧНУ лінію центра.1ыlгоo lіо­

llL1ртіПІШ організація у країни ПрОВ~.1'L за ОСТtшніі1 час зuа чпу роботу по зміцнеu­ llapTiї, міністерств і Hil0~C~B, ~liTeTY l\lI(ГI). ~T!\p~їllI1 I~PIlB,II.1b­ ню кадрамип артіfiІІПХ і раДШІ­ ;1елегаТil ГОВОрll.1И про heoUXJ-1 ною, ,а IIp:tKTll IН~ POUOT). .. задоВl.1ЬНОЮ. СЬКИХ органів, прu~шсловості,

CTd.liIlL1,

сільського господарства, зз,клJ,­

дів наз КИ і культури.

Проте,

як відиіча.1И

допо-

lllCTb

усунення ЦІІХ хпu, впсу-

ва:ш шпаНIIЯ, зв'я~ані 3 даль-

тпм

піднесепняя

пе­

переВDщено ДОВОЄН- бірливість

ПрИ висуванні

Центра.1ЬНОЇ

Реві;ййної

господарства, під.впщенням доб- КО)1Їсії RП(u) JT країни. Потім з'їзд

переходить

до

обговорення

4 пункту ПОРЯJ;На вечірпьо~[у засід.анні 26 ку денного Х"ІІ З'Ї3J,У I\Il(б)

партifiною організаціGЮ рес­ пуБJікп. Деякі ОUІ\ОЮІ партії, вереспн з ІІовідомленням міністерства і ві;хомства допус­ таріату ХУІІ з'їду l\аІОТЬ порушення бі.1ЬШОВllЦЬ­ У країни ВИСТУПИВ тов. КІІХ принципів підбору праців­ Мацуіі. Він повідомив, Нl1ків за поліТИЧIiШШ і ділови­ а..1ресу Х"lІ з'їзду ІіП(б) МИ 0знакаИll, проявляють нероз­

peJ

3'1:3;1 01ПОГОЛОСIlО 31твеРДіІ\УС

нарО,1НОГО звіт

відач і ПРО~lОвці, рівень робо­ Тll ~ Кі1драми ще відстав від робу ту раДЯНСЬКІІХ лю:(еft. зрослих завдань, що стоять

f

на ни одержано велику

секре- у І\раїllИ. І\П(б)

П. о. 27 вересня з 'Ї3.1 ПРО.10ВЖ~·6 що па свою роботу. JfKpaї-

кі..1ькість


СТА

2

На трудовій •

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

в честь ХІХ з'їзду ВКП( б)

ваХТІ

з'їзду КП(б)У

XVII

І

Х

'* "*

"* "*

ХІХ З'ї.Зду

партії

ll'ЯТПРІЧIIОЧ~

ІІО

плаІ~У

**

П'ЯТО~ІУ

19.1:1 РИlІі пп .16 неllтнсрів.зср3. 110 КlII~Щ п' ЯТllРIЧКlI

ро:~впТl~У ,~OBIIX,

вересня

року

1952

НА ЗВІТНО-ВIIБОРНПХ ЗБОРАХ RОМСОМОЛЬСЬКІІХ

ОРГАНІ3АЦІй

Посилити ідейне виховання молоді Не мало бу ло розмов за звіт-,

Перевірка виконання взятих зобов'язань Активно проПШ.10 У Н3.С на ро!\у МІІ посіП.ІІІ 1GO гектарів І бригаДНIJХ З11орах оGгопорення Прl! ІІ.1іші 150. Сходи прскраспроекту Цlt ВІіЩu) «ДuреКТlIIШ ні. аробl!~ll) все, щоб зіuраТlI в

28

Гостро критикували

комсо-

ниП період про те, що треба органі~~унати ПОJітгурток для топад )1., які з ДНЯ в leHb пе­ КОМСОМО.1ьнів і молоді \\О.1Госпу реВИКОIІУЮТЬ норми вuробітку імені Андресва. А.'Іе розмови ІІа копанві каРТОПJЇ. так і залишнлися ро~иова~ш, ГострНІ КРІІтиці були піllllаuі бо ~a органі~ацію IIO.1iтrYPTKa КО.1ГОСПlllщі Стасюк О. і Ilряд­ не НЗЯllСЯ секретар КО)lСОМОЛЬ-

моль ці на звітно-виборних збо­ рах і раЙві;аі.n кінофіканіТ (за­ віду юча т . Романенко). Рідко КОЛІ заїЖДil\ае в село кінове­ ресувка, а КО.1П вже буває кі­ ІІО, то ВИlіЛlJкаг. тільки обурен­

ПіДВОДЯЧІІ попередНІ підсум- парторганіза.ІІії т. ХомеlШО.

ханіІ\ умудривс,я «прогнати» кінофільм за 37 хвилин! Щ'.U рішуче піднести актив­ ність комсомольців, всісї моло· ді в колгоспному виробництві, в громаДСЬІtо-політичному жат­ ті се.'Іа, новообраному комітету слід взятися за ідеfiпе вихо­ вання )(0.10ді. Комсомольці пев­ ні, що раПІ\О~1 КОКСОІІОЛУ і парторганізація колгоспу також зроблять належні висновки ~ ВИКРІІТИХ недоліків ва ~BiTBO­ впборних зборах.

ШІ У глядачів.

Ні

про,итати,

СРСРllа 19;)1-19;)~ P?I\II}):~Ia OYД~He ~lеНIlIеПlіІ\ ІЮ 20Ц~IIТ- КО Г. Вони Uі.1ьше базарюють, сы\її організації т. liсуш і не що наПJlсано на екрані, ві по­ честь ХІХ З'Ї;~JУ Вt"'Пlu), Х\ 11 п~рш.:\ гектара. піж працюють. ('Пllтав з нього за не секретар чути нічого. ОстанвШ раз ке·

З'Ї;~lУ ItП(б)~Т ~ce . Ш_ІІрше ризгортаеться

СОЦІа.1IСТJ\чне

Цікаві I~Пфуи навів у СВОС-

З~lа- :.у.. B~CTY III

ОРІІ,Г,адир

Tpa,~TOp' кп псре,1З'ЇЗllіпського змагання,

гання.... ІЮl ()pllra~II т. lаран А. 10РІК зБОРІІ віД~ІІаЧІІ,;]И, що J\o.JJrocu - ПарТl~ п~редuа '11С . У попо- I\ОJГОСll ООС.1~IБува~1О 4: тракто- успішно завершив ~бираннн му П',яТllРIЧІІОIІУ ПJ(Ш!,,- Jl- ри, а ~ ньсму PO~O В<І\е, ~), при- ~ернових, осінню сівбу. 3а

..

Зllачп~ у CBOC_~IY пuетуш IJрига-

дпр РІЛЬНIІЧОl ОрlIга:щ

Т.

ЧО11У

I~.

IlОТ}ї-Бшсп, ,ЗОI.lI~ШlI-

Т<І.- JJ.C}! МtіПjRе

BllI\Oe. (-,

день-дв3. буде закінчена молоть­

ПОВНІстю оа

а до

ран .,-IllL о(·.нові lI.іJВПЩСllllП І IIjlllчіl1l1пf1 інвентар. McxaHi~a= каРТОН:Іі. ПРО~УКТllвнrIСТl пращ

1\о.1ГО(' і[-

ТОРІІ }на '1.110 llеревпкона.1ІІ C~OI

ІІИ~І

5 жовтня-копання ДОС1РОКОВО, з :шач­

перебі.1ьшенням, виконано

ПШ\І~, зростаl[~І.Я i\OJrOCIIllOI'O ВІІРСИІІІI'1l ;~(lпдання. ~юш п;д- ріЧНІІЙ илан И',ясо-і jJfiцепос­ ВИРОUIlИЦТВLl, ЗОl.1ьшешш про- ШІТО BiI\~ tJOO гектарш ЗЯlIУ. тавок. ІІа чесТІ) З'Ї:'lIУ буде дукції 3~МJСРОБСТВlL і Т~llJНШ- БрuгаJtL З0~ов"язалася до 3 здано в рахунок 1953 РОКУ ще НІІцтва lІЦВИЩUПl ГРОШОВІ ~ ІІ3.-

10 тонн

іlіОВТПЯ ІІОВШСТЮ виконати ІІ.'Іап,

СВІІНІШИ.

ДО

дня

від­

Хоч і не таке, як uажано було б, але все ж таки є в ко.1гоепі щшміщення клуuу, і ініціативнuй KepiBHllK КО~ІСОМОЛЬської організації, при активній допомозі партійної організації, міг бл організуваПІ роботу так, щоб моло;{і було де культурно віДПОЧІІТll. Але нічого ПОll.ібноГО тут немае. Пеиає справжнього завідуючого клубом, ІІемас і pa;J.II клубу. ІІавесні були організуваЛІІ драмгурток, а.1е,

туральпі JOxo;J.u К?.1ГОСПІІuків TpaKTop~IC! ~робеНІ\О .О. трак- КРІІТТЯ ХІХ З'ЇЗlIУ партії колгосп (у ГРОШОВО~ІУ вираЗІ) не ~lеlIше TLiPO~1 :л u4: що~мши при HlIKII зобов'язаЛІІСЯ повністю позбавлениfi будь-,якого керівяк на 4:0 І1[ЮI~еIІТіп. 1I.I3.11i ~,~ reKTapa ВІІОРЮ(; 7,5-R розрахуваТІІСЯ ~ державою по нпцтва підтримки, він роз-

-

)і нас

G

для нього всі КОЖ- гектарш,

Гсщенко І.

впконує всіх видах поставок і грошових

пався.

с. Богданівка.

ливості. БРlIга.'l3:, ЯКУ н ОЧО.1юю, З~ІіШlе .завдання на 125-130 lIJатежів; закінчити підготовку вже в UbOMY рииї, порівняно 3 19)0 POKO~I ,одеРЖ(l.1а ~ І\ОіІіНОГО

IlропентlВ.

громадського тварвнпиuтва

J" свОІх

виступах

ПЕДКОJlЕКТИВУ

гектара на 7 пrНТІІС рів ВUЩlltl Jfяте М., Стасько В. і РЯд інуроmзtt. ТаІіі jl\ ПОІ\(lJІШКll . і n шпх ро~шові':lII, Яn, вони ВІІКОіНШllХ (lрига]llХ. Не -lI(іСJlJОR НПОТh Сl)ційJістпчні зобов' нзан-

М. Іваницький, змінний редактор щоденної стінгазети

Дпректор семиріЧІІОЇ школо Незадовільно також виконав с. Вигурівщині т. ЦИМОil"l і но заков про загальне обов' лз· за ЙОГО ПРИК.1адом ри] учителів кове навчання. Троє учнів ще не приділяють ніякої уваги ні pa~y не були у цьому нан· ш кільнitt КОМСО)IQ"lьській орга- ча.ІЬНОМУ році в. ~колі. Крім

.За Вlтчиаиу-.

зокрема заllРОВilllікеlШН мехаІІі- Вїхша'Існі кращі КО.1ГОСIlноці зації. Ні] уvо;ь:ай пастршого ІЕLlllиН!,[\а О., ТОТl\ал Іі., .-[Н(',-

Колгосп іменІ МО:ІОтова, с. -ОГО:ІЇn.

нізаllії. ТОКУ-ТО серед учнів того, щодня не BlДBlДYIOTh шко· B~bOГO .1ише п'ять KOMCOMO:b-І:r у до 25 учнів. HlН, хоч ба~а для росту оргаЛ. Біnоnіпова . '-.

ЗВЕДЕННЯ раіісі,ll,ГОС пві,,;lі:IУ

району

Назва ee.1J,

'"§:-;::. :Z~ 73.Н

()t<,:J 6-1.5 51.0

l·ого.'1ів, i~I. МО.l0това i~{. Леllіна

В.-Лнмерка.

511,()

Троєщина, ім. ВОРОШIІ.l01За

46.3 45,0

Княжичі, i~I. Ш.орса

І'ого., ів, "Червона Україна· ~2,'2 411,0 Погреби, ім. Кірова Мокрець, i~{. Б у ;tl,ОIllЮГО 3авори'!і, i~I. Кірова

;35,:~

35,U

П.1ОСКС, i~I. Jlеніна Рожки, v БіЛЬШОВIlI-':"

на

станом

КО.lГОСПУ

Требу\ів, і". Хрущопа H.-дIНlерка, ім. ДЮIJІТРОВ<1 B.-ДЮІ~рка, i~l. Кірова

ВИКОIІ<1НIІН

про

34.1

32,7

:? ::

ё

.::

~;--

25

195~

року

ІІО

~

:)

Назва

ее.Н,

~.~

КО.lГОСПУ

::

;~

55

38,0

Пухів),а, ім.

І PYCdHIB, i~,.

18,'2 10()

JIiTKlI.

Ral утіllа CTa.lilla

i~,. Ка.1інІна

Ка:lIlТа, ім. Ста.lіllа

РУДНЯ, i~,. КагаНОВ\lча

(j(j.7

СеМI\ПО;IІ{Н, i~I. Леніна

2(і.()

Н.- Л" \{(-'РІ,а, ім. IJІевчеllК.1 KpacII.liDKa, 1\1. ЖД.ilнова ЗаЗI\!.І·Я, u ІІ1J1ЯХ І.l.1іча" СвіТІІ.lпне i~l. Ма_lснкова іl\срдова, ім. Леніна

100 f:j;),9 13() 143

85,7 127

~;.

:;'"

І Богданів" •• Ім. АН.lр"єва І(у.lа;.кс)щі, .Зори" ['О6РIІ!{, ім. CTa.lil!a

:::=

;::::..::

31,7 28,9 27,'2 27,0 26,8 26,() 23.3 21.6 20.7 18.1 16.6 16,1

28,3 30,6

11,3

7,1

r:: ~

о

На по"аток навчального РО-І то з рапкому _1KC~I~T K~' В русанівській сереlll~ііі ШКО- ~lупістіl3-Dеllагогів.

::

~~

36,4 151 59.1

27,7

22,6 2(),9 24.4 43.6

Л~ було 25 комсомольцІВ. A~e

хоч;хо

;-);),7

47,7

44.1 ~O,O

інформації

ПО

На феІН1Ї

я

2200

літрів МОЛОl\а на фуражну "ОРОВУ

праНJ(JlО

п'ЯТh І

років, З Яl\ilХ остаНІІіх ТРII-дояркою. Торік на КОіІ\НУ;\ ~) ~~aKpiII_1eIIOX за мною корів наДОЇ.аа ІЮ 2150 літрів ~10JOK,1, а

Te~ep ТіЛ~І~Н ~a .8 міtяців і. ~5 ДШВ-ІІ~ 22О9.lІlДВlIIцився ~ JІ.Й мол?ка І II ЦlJОИУ ІІО. феР~~l.

1I0РlВНЯIlО З ~tJIНУ .:шм ро\\оу,_ lС-

пер ІІа це ж число

H,aJ.or.lI.u

I~a

фураЛШУ.І\ОРОВУ ШL ()UO .1lТpIn МО.Іока БІ.lьше.

Піс.lН lI.ОЇIШЯ ВЮl'Я і

дійКІІ

ремиту

спочатку праву

його так і раПкому коясомолу. п. Гончаренко, 1(.1~1! райкому ЛКСМУ.

62,4 Н·О

JlICTII ~O РЕДАКПІї

119 118 55,6

--_._----

Розтратника-до

Недопустим~ с!авленняl 3а договором з агрономом т.

І\аРТОfI.JПО варимо, коре­

відповідальності

спеЦІаЛІста

.я:рмоленком :М., якиtl уже

;tpy-

РеаліЗУЮЧІІ продукцію, КиЛ­ ГОСП ник ЛптшІН г. розтратив

G5UU

карбованців

колгоспних

в КОрОВІІ нас у хо ВІ1Ти рll 10 , а неплоди, такі, як UУрЯR, морк­ гий рік працює в жердіпському грошей. Про це ще в .uипні В.1іп\у, щоu Jitll\ll не потріСI\а­ BtL, - IlодріБНЮ~:МО,tОЛОМУ -різан­ колгоспі імені асніllа, праВ..1ін­ довідався раttсільгоспвідділ і .шсл, ~Мil:\УЮ їх ще tt ЧИСТІВІ КУ заrrdІ)JОС.\fО і З]ОUРЮС~fО КОІІІ{­ ня артілі зобов'нзапо на,ЩТІІ для переві РКІІ надіслав у кол­ І\орм:амп ЧИ іНШI!}I. На кожну fiOJlY квартиру. Сltількп не на­ госп свого інструктора. ваЗС.1інои. Той Вlі1~]ПНО Зllати всі ПрНИХI! корову 3 моєї групп, і так-на гадус про це т. Ярмоленко, побув, установив правильвість \\ОЖIlОЇ І\орови. IItLпрнкла], 1\0- всі, доведепиtt плаІІ удою МО­ а.1е він і досі живе з сі~I'GЮ факту й на тому все закінчи­ рова \(.ІlОстра) JОЇТЬСЯ лишс ..10ка на КОilШИЙ місяць, і, З0К­ лося. Р03ТРLtТІІИК же 11 досі не ;10 гщіВJі, а «J.YWtt)) ІііСJІЯ доїи­ реиа, день. Вї:хповідно у;{ою у не ПРUСТОСОВ(1НОМУ дЛЯ іІ\Uтла притягнутиtt до відповідальнос­ нн [Jовшша обов'язково одер­ встанов.lЮЄТЬС,я і раціон I;:ОР­ приміщенні. ті, гроші не повернуті в apTl.1lbiliLlТlI смачну і ПОіЬ:НВНУ ніл­ иіп. В літніf1 час і до глибокої Недопустимо так ставитись ну касу, KOP~IKY. ЯІ;:ЩО цього lle зроб.llO, осені КОРОRИ-В таборах. Крім до спеціа.nіста. Група колгоспників.

Перед ;~ОЇІІНЯМ ПРОВОllіІ\У II вона на :rPyrlltt раз не віддасть випасу, ;щємо коровам :~e.1eIlY корів ма.саж Ішуені. РОlІЛlO не всього ~Іолока. Rо:ш якась коро­ ~Iacy КОРКОІШХ кул!.Тур.ТИ~l, ЩО так: охоплюю

про

педколеКТІІВУ,

auo

діЯJьність ніхто НС llі]Г t пувавея. Не потурбувався про це ніх-

до

ко-

ІІопообрапип па зборах ко­

тету КОМСОМОЛЬСЬК'Оl оргашзаlЩ МОГІІ як З боку

серед НІІХ нсмае, і до ~UiTY

37,5

27,7 40,4 36,8 26,0 27,1 44,&

~

НШОГО З старого ~~ла:tУ ~\OМl.~. мітет потребус активної допо­

5~,9

2~,6

член ВКП(б).

Без належної підготовки

<.J ~~ <'J '-J

~ ~

E-~

:-:

,

знаЧllJ.,

о

;'~

с

~ С' ~

шзаЦІІ

кодгоепах

(В процентах)

-'-'

~:.:

3(1,4 45,:3 26.6 27,/) .jS.5 20,3 40,7 45 .. 1 25,7 18.7 47,7 53,1

сі.'1ьськогоспо:т.ареЬКJlХ робіт

вересня

СЕРЙОЗНИЙ НЕДОЛІК У РОБОТІ

до

Гуть А., ЗlIміВ.lі,

росту І\УЛЬТУРU ЗСИ.lероUства, НЯ па честь ХІХ З')'ЗJУ ВІіЩб).

В. Негода, член ВЛКСМ.

n

ва з неві,10ЮJХ ІІрП"ІІН

половину ВЮlсні і злеГЮL стис- дacТl)

MOJO!\tl,

менше

зудоси

10-1;)

І. Швачко.

Колгосп імені СталІна,

с. Бобрик.

літрів МО.10ка,

то,-Й раЗО~1 з ~oo· до зелен()ї ~асп добавляємо

Слідами наших виступів

1

ШТОВХУЮЧІІ вверх, иасажую діп-

кі.10грам концкормів, а з удосм .Ще раз про княжи~ьку бlблlо- сті.lьців, невистачає стелажів та техніком T.~aBидeHKOK установ­ бі.'Іьше 15 літрів-по 2 кі.10Г­ теку--під таким заголовком в га- іншого інвентаря. .1Ю(;~ІО, чому не так. В бї.lьшості ра~ш у впг .1Яllі пїn.1а. зеті "Стахановець· від 11 вересня Завідуюча віддІлом ~ультосвітніх таке бува<:: з-за ТОІ'О, що кор­ установ виконкому райради депу· Ставши на трудову вахту в був надрукований матеріал, в яко- татів трудящих т. Литвинова пові~1II oltHoMalljTlIi. Тоді їх зиішо(;-

ЮІ, СТlIСКУЮЧИ їх I;:У.1аК01l.

МО.

кую, гла.'lЖУ Ії ЗВСРХУ]ОШІЗУ. Так само роб.1Ю і :\ JЇВОЮ частиною. Поті~l, СТІІха пі;{-

честь ХІХ З'JЗllУ нашої люби- му Шlса.l0СЯ про те, що в бібліо- домила про те, що неДОIlіки УСУНУ­ мої партії, всі МII, Донрки, ще теці немає достатньої lІ.ількості ті, створені умови дпа нормальної

ДОЮ ШВИдКО, проте спокіпно. І\орів ~lIlYCI;:aIO ;3(1 50 - 6О Перед закінчеНІІЯ~1 знову роб- днів 10 ОТС.'ІУ. Ilіс:ш отелу uільше ПО.1іUШИ.1И ДОГ.1яд лю М(1саж ВШІені, а.1е на цеп корова даG ;ша ЧIlО бідьше мо­ короваМIl, змага<;l10СЯ ~a

раз уже біJЬШ енергійніше роз- ~OJ;:а, ніж та, що не тираю кожну його

1l0.10ВИНУ і .'Іась. ~T нас ІІа фермі

запуска­ щоб ще скза]е­

чверть. Як праВІІ:ІО, додоюю но графік паруваlIНЯ, запуску молоко до ОСТіінніх СТРРІочків, і розтеJеllНЯ корів. оскільки останн(; мас центи жирності.

3,8-4

про-

Прагнемо якнапкраще, раиіопа.1ьвіше витрачати КОІНШ. lІе-

більше

роботи бібліотеки.

за

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

те,

одержати від

НИХ МО.10ка.

КО.1ГОСПНИК великодимерського КО.1ГОСПУ імені Димитрова І. І. Ва­

Ky.leHKo райгазети

Гаnииа Маnюга, д.оярка

КО.lГОСПУ

іменІ Леніна. с. П.10еке.

звернувся

до

"Стахановець"

гою на те, що

прав.lіння

редакції

скаргу,

дав

вказівку

праилінню

КО.lГоспу про повний розрахунок з КО.1Госпник()м І. І. Ваку.lенком.

з скар­ затри­

мує видачу йому продуктів і гро­ шей на вироб.lені трудодні. РаЙсі.lьгоспвідді.l, перевіривши

Редактор

С. ПОГРЕ'6IнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської облапl, вул. КІрова

БИ

01525

Брова,рська районна друкарна Київського 060111C80ro упра8.lliвu

спрuu ПОШРlф1і та IIІДUIUЩТII

За

1372-2368

79 номер 1952 рік  
79 номер 1952 рік  

79 номер 1952 рік

Advertisement