Page 1

tNi!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАін, ЄДНАЙТЕСЯ!

79 (149)

Вс;ї наші ~рагнення спрямовані не тільки на те, щоб відбудувати зруйноване, але й рушити ШВИДh<і­

ЧЕТВЕР

МИ і вел шими кроками вперед до нового розквіту економіки, науrш 1 культури Радянської держави.

25 ЖМПНЯ

1!J45

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

U

I__~_~a

15

(3

р.

коп.

ДОПОВіДі rO.IOBII РlIlі ;ПСР і секретаря ЦК IШ(б)У ТОВ. М. С. ХРУЩ{)ВА па YPOQI\CT03IY .ае/данні lІартїИllо-рад:шеr,RОГО активу 11. Києва 13 ЖОВТІІЯ 194.5 рОІІУ).

РОЗГОDНіМО GОUіаЛіGТИЧНО змагання GіЛЬС~IИХ РаНі Х V сесія Райради депутатів трудящих за НDащв ВПОDянкуваннн наших СІЛ .. ., . 4 ДНІ тому, в ПРИМІщенНІ райпарткабінету, ВідБУ;Іася

витку тваринництва та пІд- ЮІ колгоспник!в, РQбіТНИКіВ готовки до зими, сесія Рай- та службовців.

X~ сесія Броварс~кої район но\ Ради ~~oIIYTaTIB ЧJУДЯщих, на ЯКlИ розгляну І о п~ до змогу більше уваги віддати тання "Про виконання РІ-

ради депутатів ТРУДЯІ~ИХ З метою збільшення про­ своєю постановоuю зобов яза довольчих реСУРСіВ і підвн­ ла ~ик~нком Р~иради, РЗ.В, щення грошових прибутків

ЗВЕРНЕННЯ ЧАПАЄВСЬКОЇ СІЛЬ~ЬКОЇ РАLlИ

ДЕПУТАТІВ ТРУ ДЯUJ.ИХ ЗОЛОТОНОШСЬКОГО

РАЙОНУ НА ПОЛТАВЩИНІ

Колгоспна Чапаєвка Вс:ЛИКОї Вітчизняної війни на всю Україну славилася своІми багатствами, красою і впорядковяністю. lv\и успішно, за

плаНО~1,

по-ново­

му lІеребудували своє село.

у нас була школа-деСЯТli­ річка, стадіон, кінотеатр, електростанція, свій радіову з ').1, гараж, кі.'lька рень,

млин,

госпниQ

і

майсте­

ВИНО[Юбня,

піонерський

КО.1

бу-

цій важливій справі.

Закликаємо всі Ради Радянської розгорнути

сільські України

соц'аліСТИЧr:е

змагання за швидше і краще впорядкування наших сіл.

Наша сільрада зобов'язує ться:

До Жовтневих свят впо

1.

рядку вати всі

хати, побіли­

ГИ їХ, полагодити

ПОКfjівлі,

очистити садиби.

ДИТЯЧИЙ

садок,

а

нас

гурто­

до

розвитку

житки, їдальні, комори, стаіі ні.

110чати відновляти ог()­

4.

рожу садиб добитися,

l(ОЛГОСПНИКіВ,

щоб

на

са]щбі

б'

"

ЗИ \11 В,11

р"

u

тваринництва

та

лі,

перетворив

на

згарища

60 процентів

колг()спних доо ріВ, спаливши 436 хат. На­ ші збитки

обчислюються

в

кілька деСНТКів міліонів кар

боваНЦІВ

Нелегко відроджувати Ча ШJЄI3І<У

в УІ

красі

і

багатст­

ві. Але колгоспники наші не боялися і не бояться тру д­ нощів. З перших днів виз­ волення ми

почали енергій­

но і оргяпізовано споруджу

вати громадські будівлі і бу

дувати нові хати. Постійна бригада під керівництвом техніка вже Відбудувала і поставила нових 250 хат, які мають по дві--три кімна

ти з кухнею.

довано ще мось

за

Крім того збу

хнт,

86

за­

кам,

які

мають старі

перебудовувати

ним

планом Виділити

7. 8ати

і

хати,

за

єди­

Відбудови

впорядкування

гаду

Іх

почати

і

села.

шляхову бри впорядкову-

грейдерний

шлях

полагодити всі містки.

та

Під­

готувати \1(lТеріали на новий

а;ючний

міСт через річку

в

конеl: для

комплектування

кого згоріла

ха­

вивести

із землянок у

світлі, просторі

хати та

по­

бу лу вати виробничі будівлі, знаходимо

час і

сили, щоб упорядкувати все село.

ництва

цегельного і

чере-

пичного заводів.

Швидше загоюймо рани, заподіЯНі німецько-фашист­ ськими загарбниками!

28

в

кол­

коней та

конання державного І1лану робочих волів; вирощуван­

ня встановленого мінімуму бичКl в для вирощенння ВО­ лів; розкріпити все конепо­ голів'я за конюхами та 1з­

ДОВИМИ, особливу увагу звер

нути на розкріl1лення жереб них кобиломаток та жереб­ ців-плідників для догляду

го

молодняку

на

щоб забезпечити

ферми;

Llля повного

передачу

на ферми здорового

і доб- ня

Райради,

роботі

sабезпечен­

тваринництва

кормами,

зобов'язує

ку тваринництва в колгос- встановити постійний конт- РЗВ, голів сільрад та кол­

пах не виконзний ПО всіх ви РОЛЬ за вирошуванням йо- госпів, завідуючих ферма­ дах худоби і птиці. го; систематично перевіряти ми: забеЗІІечити lIагромад­ Незад()вільний стан коне- стан розрзхунків з контрак ження грубих, соковитих поголів·Я. Окремі правління тантами, які

к()лгоспів

допустили

заГIl-

аяк

здали

'.І ол од- та

концентрованих

кормів

ВіДПОВідно доведеного

на ферми.

ПЛ3-

бель значної кількости коВраховуючи, що при од- ну РЗВ і передати їх заві­ ней та яловість кобиломcJ. норззовому прискоренні роз дуючому ферми або фура­

ток. В артілі "Новий ш.1ЯХ", витку продуктивного тварин жиру; дільничим зоотехні­ с. Бервиця, заГИlіУЛО 24 ко- ництва,-розвиток птахівни- кам з ираВJIінн"м колгоспів ней, в артілі "Червоний пра ІОва є одним з важливих та зав. фермами скласти

пор" с. КРЗСИдінка, ]0 голів засобів забезпечення Чер- графік використаннS'I кормів, В КОЛГОС,lах є чимало ниж воноТ АрміІ і населення міст до

новленню

кормової

м'ясом, сесія Райради, зобов'язує, голів сільських Рад, голів колГОСП в та завідуючих тваРИНI!ИЦЬІШМИ ферма ми, забезпечити шляхом кон IтрактаЦії,виконання державr ного І/лану розвитку пта хів

бази в і ництва.

Особливу

нового врожаю,

і ззт­

веРДI!ТИ його правлінням КОсlГОСПУ, а ревізійним комісіям щомісячно перевіряти стан зберігання і правиль­ НІсть витрати КОРМІв. Щоб негайно закінчити буді вництво та ремонт тва­

увагу ринницьких приміщень,орга

колгоспах, заг()тівлі потрі6- звернути на укомплектуван- нізувати в колгоспах СlIеці­ них запасів грубих, сокови- ня птахівничих ф~рм маточ- альні будівельні бригади і тих та концентрованих кор- ним поголів'ям, що відіграє широко

практикувати

від­

мів. По колгоспах корма як основну ролю в забезпечен рядність на роботах. За ор­ слід не заскиртовані, не виз ні інкубаторної станціІ ін- ганіззцію бригад покласти начено скільки є Іх, не всю кубаціЙНИМ яйцем.

ди по актах передаНі

заві-

відповідальність на техніка

Сесія райради вважає не- будівельника РЗВ тов. Ко­

ДУЮЧО~1У траринницької фер оБХІДНИМ IІриділити серйоз- вальова. ми чи фуражиру. План сило ну увагу розвитку бдЖіЛЬЗобов'язати Великої ЖовтневоІ соціалі­ Зустрінемо

справа

ня всього наявного

ферм, забезпечити повне ви- госпах поголів'я

лу, державний план розвит ре розвиненого молодняка, сесія

че-сереДIJЬОї вгодованності 8. Побудувати колгосп- та виснажених коней. Сесія звертає особливу ний радіовузол. 9. Вз~мку заготувати на увагу РЗВ, голів сільрад та лісопильні і в майстернях КОЛІоспів, дільничих зоотех фермами більше дерева, вікон, две­ Ніків, завідуючих рей і рам, щоб наступного на недостатню роботу по від всім, у

що

тівлю корМіВ,llіДГОТОВКУ при увагу звернути на своєчасну або відзначилися • Ilередачу законтрактовано- після визволення.

селі.

першочергове та. Підготуватися до будів­

колгоспників

проте,

культурним

села.

Допомагати колгоспни-

6.

ти

завдання-швидше

ми,

гро­

Будує- року закінчити будувати ха

ПJIаном.

Хоч наше

мадським і кладам

світло

вуючи,

ГЛЯНУВШИ питання про стан засобів комплектування тва за досвідченими доглядача­ РОЗВИТКУ ТВ:lринництва, заго ринницьких ферм, особливу ми, які працювали до війни,

для худоби. відЛихий ворог завдав Ча­ кожного КОЛГОСПНИhа було міщення як 15 значає, що в наслідок недос паєвці болючих і глнбоких посаджено не менш, татньої роботи рад~нських ран. Він зруйнував і спалив фруктових дерев. 5. До Жовтневих свят да органів району і райзеМВіддімаІЇже всі гримадські будів ти електричне

в

худо И виконати державнии план розви . , . тку конепогол1В я є в колгоспах \ радг о с ІІ а х розвитку тваринництвн по ОДН!'М з е .] п ршочергових зав УРСР . кожному зокрема колгоспv, дань о . . . П б .' П Вlдродженнню СІЛЬ З ДОПОВІДдю " ро ВИКО- за езпеЧИВШIІ збереiJ(ен~я ського господарства, сесія нання рlшеlНlЯ РНК УРСР всього наяв~ного ПОГОЛІВ я Райради, зобов'язує РЗВ,го­ і UK КП(6)У ,.про хІд ви- худоби, ОСООЛІІВО молодня- лів Сільрад та колгоспів' за­ конання державного плану ку н~родження 1945 року, безпечити повне з(jере~ен­ готовку

контрактаЦI\ молодня~уху~о би в колгоспн.иК! В, роБІТНИКІВ та службовЦl~ до ] -го грудрія, Вlюрядкований парк, головну вулицю й ферму і КИ рнченко. частину шляху, що йде на В оБГОRоrеНllі ДОПОВІДІ ня ~ У46 року, систематично пожеж не деН0, цегельня, прийняло участь 19 деllута- роз яснювати колг()~пникам, напереДОДНі ніillJИ lІочали Золотоношу. 3. ВllОрядкувати гн()євищя тів Раііради та членів викон робtТни.кам та служБО~ЦЯМ будувати водогін, а край в l(олгоспі і ОЧИСТІІПІ гос­ кому Райради. ваЖЛИВІСТЬ контрактаЦll хусе,:Іа - новеТВЗРИННИЦі,кеміс феРМІ!. ХV сесія Райради, роз- доби як одного з ГОЛОВНИХ течко іЗ стеП()ВОI1У ГОСIIO­ ПОД(] рСЬКі Д130РIІ та дарстві БУJIИ у

забезпечити

нання державного плану роз ти всіх 1УСИJIЬ, щоб до l-го. провесіи зариблення Іх. витку тваринництва та під· січня 1946 року повністю В "ХО

2.

в

КОЛГОСП1В, колгоспів

\

UK КП(о)У ,.про ХІД вико ВlДуючих фермами ПjJИКЛСІС- всіх зо\'йнованих ставків та

Зберегти вже насадже­ підготовку до зимівлі худо кожній бригаді дитячі ясла; ні по вулицях і на громад­ би в I(О.lГОСl1ах і рндгоспах завідуюлазня, амбулаторія, родиль­ ських дворах бригад 20 ти­ УРСР", ВИСТУІІИВ ний будинок, хаЛJ-ла60рато сяч дерев, цілком обсадити чий Броварським РЗВ тов. Динки,

голІв СІльрад

шенн~ P~aДHHpKOMY ~PCP і дільничих зоотехніків та за 1946 році 'Відбудову і ремонт

роковини

завідуючих

55 ництна та рибному господар зоовеТДільниць, голів кол­ Ми добре пам'ятаємо сло стичної революції в упоряд сування виконаний на процентів. ству і зобов'язує голів кол госпів та зап. ферм, уком­ ва Микити Сергійовича Хру кованих селах! Будівництво і ремонт тва госпів, завідуючИХ тварин- плектувати постійні тваринщова: "Одночасно з органі­ зацією нового будівництва в седах j колгоспах, треба про вести

велику

роботу,

упорядкувати всі села.

щ()б Це

значить-опорядити хати, по

бі,lИТИ Іх,

полаl'ОДИТИ дахи,

відремонтувати шляхи, мос­ ти,

посадити дерева, впоряд

І(увати ставки

й

колодязі.

Ве,IИКУ роль тут відіграє со ц'алістичне

ЗМ,Jгання

між

сільськими РаД3).IИ за

кра­

ще

впорядкування і ЗОEJніш

нє оформлення села." Тепер ми завершуємо осін ні польові роботи і маємо

Хай живе наша Відбудовна робота!

творча ринницьких

Хай живе наш натхненник

вождь великий Сталін!

З доручення коІ СільськоІ

виконкому

С. ПРОКОПЕНКО, Член

Г.

виконкому u

ТЕРТИШНИИ.

Голова колr;оспу А. ВОИUЮХ. Технік-бу дівельник

КОJіГОСПУ Н.

в ницькими фермами та пасіч- ницькі бригади, визначивши 1946 ро на відповідальнІ .l.ілянкн ро

но. Окремі правління

арті- ці на

лей безвідповідально віднес

100 процеНТіВ

шенн" бджолородин

збіль- боти найдосвідченіших кол­ та ор-

госпникі8; закріпити ло ак­

поголів'я худоби Чнпаєвсь­ лися до иієІ важливої спра ганізувати в кожному кол- тах ви, не організували пост1йгоспі пасіки. Особливо увата окремими робіТНИІ<ами Ради ,l.е­

путатів трудящих:

Голова

приміщень

колгоспнх проходить повіл}, ників зsбезпечити в

ЛЯШЕНКО.

но-діючих будівельних бри- гу звеРНУТІ! ШІ організацію ~варинницыlихx бригад, вета гад, в наслідок чого ремонт доброго ДОГЛЯДУ за бджоло 'овити облік удою молока,

твариннИІ~ЬКИХ

приміщень

родинами в зимовий

період

зі рвано. Llo таких належать 1945- 1946 років. колгосп ім. Молотова, с. Го голів, ім.

1

травня та ім. Ле

ніна, с. Семиполки, ім.

ліні на, с. Літки

Ка-

та інші.

Для розширення колгосп- І орядок ДНЯ і них

пасік,

рекомендувати

правлінням колгоспів провес

ти в

1946

роцІ

плану

роз-

чітко

1. .шонувати; стежити

роз­ його

за пра

вильністю нарахування тру­

закупівлю доднів

Для забезпечення виконанІ роїв, одержаних від

НЯ державного

ІрИрОСТУ МО,IJОДНЯК<і, роз ро­

пити на кожній фермі

робітникам

трарин­

пасік ницьких бригад, запровади­

індивідуального користуван- ти Аодаткову оплату

праці.


жовтня

25

БИВЕРШИТИ ЗБИРАННЯ ТА КАГ АТУВАННП КАРТОПЛІ) ГОРОДИНИ! хівському "Червоне

Колгоспи району вирости :ІИ

цього року

зна чно

створилася

кра­

село"

загроза,

що

не­

ГО року

"Про збирання кар­

ТОІІлі в

КО.1Госпах"

щий урожай зернових, кар­

викопану картоплю може за

:IИВ

топлі

сипати сніг. ДОПУСІИТИ

це,

які працюють

значить

пе­

картоплі, десять

та

ПРGТd

Та

городніх

культур

минулого року.

вирестити

привести до

З.10ЧИН

Червоною АР"lією,

даJlеко не все. Головне-Зіб рати його,

учинити

ред Батьківщиною, народом,

врожай ще

ти

по­

і

кол­

ло проведено задовільно, а передові КОЛГОСI1И навіть відсутністю

уболівання

за

:~С~~~і~~~~о.уп~g~~ич~~сьз ~i; ~~;:з;~~т~а:о~;:;::еО;:~1ао~ першість в СОЦіаJlіСТИЧНОМУ

вище.

своєчасно

Негаразд справа і з

кага-

СlIравилися з наступною ро- туванням картоплі. ЯК пише

ботою --КО[lанням

каРТОI1Л: колгоспник

т.

Попович, V

До l1ереДОВIІХ відноситься Літківській артілі ім. 18-го артіль "Жовтень", с. Требу П<1ртз'їзду,де на полі лежить хів. Тут три неділі тому як чимало незакагатованої кар зібрали урожай картоплі на топлі, а чистина II ні­ площі 130 гектnріВ. Частину чим не накрита,

її здано деrжзві, частину за

кзгатовано для наСТУПНО\IУ

посадки

чого

вона

в насліл.ОI<

приморозилась.

в ДОIlУСТИТИ таке

роні та за:rише

можуть тільки ті

становище керівники,

ІІО на розподі.l між КОЛІ'ОСП що втратили почуття відпо-

НlІками на

трудодні

і для відальності за доручену спра

корму худоби.

Теп~р на селі, в колгос­ Рано- ранком, 22 червня року, порушивши кор­ пах найвідповідальніша по­

збиранні процентів

1941

дони

ву.

Добре упорався з збиран Не закагатована картопля ням KapToIl.li Гоголівський у Княжинькому колгоспі ім. колгосп ім. Петровського. JUорса,Бобрицькому ім. Ста На жаль, не всі колгоспи ліна та в інших.

священної

колгоспниками, видавати

п()

а другу

З:1кінченні

що

JІИВОї роботи, в наслідок ч()-! дей на закінчення збирання го і те!Іер вона не закінчена.В каРТОl!.1і.

Семипо:!кїВСЬКОМУ колгоспі І

належить їм на тру дод­

з

гатування картоплі,

Одноразово

12

наших ніг.

[ІОСИЛИТИ кагатування ЇЇ. При

морожену картоплю кагату­

KerOB(]Ha

ці;:;ї

нершої

в ючим Генералісимусом

дити

так як

цього

вимагає

i1гpOTeXHiKa~-B кагатах

ста­

визволительки, дянського

вити веНТИ.JJяціЙні труби.

3

всього

натхне .. С1ни.ків і ..орг.а.,Нізаторін другOl

CBlТOBt;J1

Вlіі!lИ,

над

Ф . гурами г:тлер'вської розбіlіНИIl,ЬКОї 31'раї, що несла смерть і розорення міЛіонам мирних JIlодей в усіх країнах Євроцими

головними

вия. вила

\ неперевершеНІ

свята­

ції.

ра­

З свого боку я обіцяю си­

народу.

в~ресня

1945

стематично удосконалювати

року Чер­

С80Ю бойову і політичну під­ В I<О.lгоспах є також СІе воною Армією та 8ійськами готовку , наполегливо оволозіБJ.lана Юlflуста, буряк, морк наших союзників була роз­ дівати військовою Пі,J(ГОТОВ­ Щі.Uі культури Te)l{ повинні громлена на Далекому Схо­ І<ою,зміllнювати оборонозда бути зібраними та пrиведе­ ді іМlIеріалістична Японія, тність нашої Батьківщини. після чого настав мир в ні до порядку в найближчі

усьому світі, лю.а:и зраділи, З більшовицьким ПРИRі­ взялися .. О мирної праці.На том ваш земляк, колишній Треба посилити здачу дер

цні.

жаві картоплі та

роди

городини.

Необхіпно не на

ків і

взятися за

КО.1ГОСПНИЦЬ.

Г?:ІОRНИМ НІШНЬОГО

\ ти

нашої

словах, боту по ВІДБУДОВІ народно-

го господа рства в уСі.х га-І

Аивер-

СКИДАН ОСТАП

._.. _.. _.. _.

СЕМЕНОВИЧ

кими

Польова пошта 25597-Д

окупант:зми.

Не і є

ЗАКОРДОННІ ТЕЛЕГРАМИ

завданням сьогод дня.

Подіі У Венеuуелі НЬЮ-ЙОРК 19.

Як передає

(ТАРС).

зидент

Медіна особисто командування

вашінгтонський взяв на себе

кореспондент агентства Ас­

урядовими

сошіейтед

пив ка:~арми Сан-Карлос. ЯК

Пресс,

держав-

ний департа~lент США одер І жав повіДО~lлення, що у Ве

IHeцye~i почало~я

українців.

'

КраСШlів­

боєць Червоної Армії

лузях, зруинованого НІмець

Суворо повинні відповіда керівники, що затягнули

міліонів

БаТЬ~іВщини колгоспник села

ВJ{ЛЮЧИЛИ~Я в гра~ДIОЗНУ ро ки

яю

повстан-

беруть

в

Отже,' ньому участь, розміщені по

Ра- них ~ЛОЧИllЦів, яких судити пили резиденцію

групи дянського Союзу товарише" С' талІНИМ,

великі

невої Соціалістичної револю

Ві1ТИ із :цоровою забороняє­ результати героїчної GOpOTb ться. Роботу треба перево­ би ВОїнів-переможців, армії­

КИ\ІИ ВОЄННИ.\IИ злочинцями. Верхов~ІИМ Головнокоманду наш рахунок до цих голов- казармах Сан-Карлос, захо-

справі

зустріти

ралісимуса Радянського Со­ та Києва від німецьких оку юзу товариша Сталіна. Це пантів та 28 роковини Жовт

жовтня цьо топлі!

Армія,

ше вивершити ці роботи, ГІД

наслі­ но

вивершен­ док визволення сто­ мудрого керівництва двохріччя ням К()ІIі1ННЯ картоплі треба полководця--стратега Гене­ лиці Радянської УкраїНИ міс

Розпочався про!~ес над пер І розбіЙНИЦЬКИХ розрахУнках. мадян, серед них 'близько 2 ня. ВlИська, ГОЛОВНИ~IИ німець- Червона

Це

з

Раднарком Союзу РСР в; копання та кагатування кар­

ім. Франка, Пу- постанові від

05винувальний висновок

городи

ни, оранки на зяб, виконан­

роки ми вели

капітулювала, склала зброю

біля

огляд Мt·жнародиии'" . 24

осінніх польових робіт­ вивершення збирання та ка­

половину

ні.

а на ділі

К,)\1У ві ·щеслися до зБИР211НЯ \ годи. 1-1Іе гаючи жодного дня, КС!рТОIІ:!I,не організували JlЮ- жодної ГОДИНИ, 110трібно мо деіі на виконання ці!Ої важ-І бі.1ізувати в сеШ1Х всіх то-

шнми

Німеччина,

4

ра

зем­

напала

кагатування.

Сllравилис>/ з посгаВ:I\~НIІМИ Поча.:IИСЯ осінні замороз- шення збирання врожаю-мо перед НЮІВ ззвдаНIІ5J\-іИ.В ря-. КИ. Тепеr вже не можна СІЮ бі.lізувати на цю роботу ді арті.lеН [10 fI~ {'OCII().'Lapcb r діватися на 11О1<ращання 110- всіх без винятку КОЛГОСПІІН

ім. Леніна,

нашої

лі, на Батьківщину

заробле­ фашистська якою понад

картоплі,

колгоспники і КUJІгоспниці!

велику Вітчизняну війну. В ня овочепоставок, підготов­ ході боїв Червона Армія ки тваринництва до зимівлі. аРТІлі ім. Шевченка. Чим ін Карт~)Плю, ::іароблену на зби зміllніла, загартувалася і пе Вам, товариші колгоспники шим,як не байдужістю,безвід ранні ;<олгосг(ники одержува ремогла. 9 травня цього ро необхідно прикласти "lе повідальним відношенням, тимуть зверх тієї кіЛ!)кості, ку фашистська Німеччина більше сил, щоб якнайшвид Аналогічне в Жердівській

Збирання зернових культур в цілому по району бу

вони

ної

негайно,

госпникам.

рядку.

змаганні,

дорогі товари ші

дозво­

від накопаного, при чому ПО

заподія­ ЛОВИIlУ

шкоди колгоспу

~.-:-~_

Гідно 3УGТDЇНЬТВ свята!

видавати колгоспникам,

на

1945 __раку.

_-Y"~

президен­

військами і захо

повідомляють,

запеклі

тички тривають у

су­

Маракаї

(за 30 миль на захід від Каракаса) при чому заколот ники мають деякі

моторизо

вані сили.

НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС).

ме МіжнClРОДНИЙ військовий та Медіна упригороді міспередає кореспондент _ . . та Ка рака са. Я к пові дuмля ЯК світові І ТРllоуна.l., д.уже В~ЛИКИІІ. агентства Юнайтед Пресс з

зразки героІ" .... . ІІЗМУ, стратеl'IЧНОI майстер-

Н а :IСІВl ПІДсудних сидять .. .. . Г'!ТнаИГОЛОВl1lШI llОШЧllИКИ

І НОС1і. Нині ті самі німецькі лера. !(ореСllOндент

ЮТЬ, незабаром після півно-

чі

виникла

посилена перест

Каракаса, преЗ!lдент Медіна каПітулював перед

а"1,ери- рілка.

фельдмаршали і генерали, канської газети "Нью·Норк НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). як наприклад, фельдмаршал геральд триБІОН" ДiJніель Агентство Ассоші е й т е д

Кейтель, генерал lодль, що повідомляє, що головні во- Пресс передає з

Вашінгто­

учасни­

ками повстання, які контролюють

ці.1КОМ

становище

в

країНі.

Кореспондент агентства пи, малює страхітливу кар- сидять на лаві підсудних, - енні ЗЛОЧИНЦі-Герінг, Гесс, на, що державний департа­ Юнайтед Пресс у КараЮJCі тину тих злочинів, які вчи- які чотири [ЮКИ тому, "про Кейтель, Ріббентроп та інші мент оголосив представни­

НИ.1И обвинувачені. рокували" блискаВИЧIIИЙ роз намагаються перекласти всю кам преси, що за повідомГіТ.1ерівська розбійНИllька грам нішl,ЯМИ Червоної Ар- вину на Гітлера. Ця такти- ленням американського пос зграя

ІІриіішла до

влади в мії, визнають, що на радян- ка дуже характерна для ні- ла у Венецуелі

запевняє, що вглиб країни

Медіна

втік

з неве,lИКИМИ

силами вірної йому

Коррігана, ної гвардії.

цивіль­

Німеччині в 1933 році. Вона сько-німецькому фронті Зllай І мецьких воєнних злочинців. надісланому увечері 18 жовт встановила режим жахли- шла собі смерть і була роз- На їхній совіс сі Міліони за- ня, повстання почалося 18 вої, кривавої фашистської громлена майже вся німець катованих в душогубках,на жовтня о 16 год. У казар­ диктаТУРИ,ВИНИЩИJlа й ув'яз- ка армія, а цвіт німецьких фабриках смерті Майданека, мах Сан-Карлос. До 21 го­

Однак, 1<Orecпондент агентства Ассошіеіі тед Пресс у Каракасі під­

тисяч. антифашистІВ,

капітулював

нила в концтаборах. десятки дивізій був знищениіі

B~,e ОсвеНІlіма,

~ух~нвал~да, дини 1l0всталі захопили ре­

роз-І протягом першого року ВІИ- Б~льзена-УКР:llН~IВ, POCI~H, ,зиденцію lIрезидента, а та­

горнула шалене готування до другої світової віііни.

тверджує передане

раНі ше

повідомлення,

Медіва

жаючими

що перед

силами

і

перева·­ ДО.ll.ає,

ни. БІЛОРУСІВ, ПОЛЯКІВ, чеХІВ, кож віііСЬкову академію, що що деякі члени його урнду Німецькі ва рвари завдали сербів, хорватів, греків,фран знаходиться поблизу. Пре

Незліченні ті 3.ТІОчини,які величезних руйнувань Ра цузів, бельГійціВ. Але мер-' німецька армія, гітлерівські дннському Союзові, зокре~lа зенні кати бояться суворої

також затримані.

Сп"

і

u

розбійники ВЧИНИЛИ щодо Радянськііі УкраїНі. На оку кари. Вони всіляко хитрують тt,аик аргліиських докер R слов'янських народів Радян пованих німцями територіях викручую:ься, .намаг~ючись ЛОНДОН 21. (ТАРС). Як не зважаючи на ухвалене ського Союзу. ~ОЗП:JЛ.ИВШИ І Радянського C~.IO~y, а особ- скласти, ВІ д llO"Вl?-альНlСТЬ на; повіДОМJІЯЄ ~гeHTCTBO Рейтер 19 жовтня рішення. В пордругу СВІТову В1Ину, НІмець 1ливо на УкраІНІ панував ІНШИХ. Звича1ll11 кати поси- 20 овтня О е Б' е _ б j кі і~lПеріалісти і їх Гітлерів: жахливий режим масових лаються на накази обер-ка- хед)аК де . бд КаРИ clpK.~ ти, де астують докери, в д . б . ! б' " б Г - " ВІД ув tТЬСЯ траик правлені нові війська ;J.ЛЯ CЬКl ПСИ УJIИ впевнеНІ, що і гра увань І знищення ко/!- ТІВ, а таКІ о ер-кати, як е не прист" и и робо оз а аження суден Ім вдасться протягом корот-: госпів і радгоспів, заводів, ріиг, Гесс, Ріббентроп, Лей, .J п л до _ ти, р в нт .

кого часу завоювати

весь: культурних закладів країни, Кейтель та інші, переклада­

Радянський Союз, знищити :знищення нашого HapOJLY. ють усю відповідальиість Червону Армію, поневолип Ці варварські руйнування на відсутнього на лаві під­

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДА ЧУ ЧЕХОСJlОВА Ч­ ЧИН! ВОЄННИХ ЗЛОЧИНШВ

уярмити російський, україн набрали особливо великих судних Гітлера. ПРАГА, 20. (ТАРС). Празь ІРіонеткового "уряду" Сл 0ський, білоруський та інші розмірів під час панічного від Даремні і незграбні ('про- ке радіо повідомляє, що вакії ЧехословаЦЬКЩ1У уря­

народи Великого Радянськ

го Союзу.

ступу німецьких військ. Усе би! Міжнародний військовий уряд США віддав роз поряд дові.

І це робилося за

заздалегідь трибунал,

який

Жорстоко прорахувалАСЯ опрацьованl'ІМ планом. Нім-. волю миролюбних

уособлює ження комаН.1.уванню амери

народів, канськими окупаційними вій

гітлерівські стратеги, ПОЛі-І ці загнали до себе на катор 'І покарає головних воєнних ськами в Німеччині видати

тики і

дипломати

в

своїх

гу

4

міЛіОни радянських гро- злочинців.

ОГ/ІЯДА Ч.

зрадника Тісо і

членів ма-'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Відповідальний редактор

В. РУДЕНКО. ~

БИ-50141 м. БРОВ-аРи,КиїВСЬКОї-ОБЛ:Вул. Кірова-:-Друкарня раЙгазети ~CTaxaHOBeЦb". Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 1525.

79 номер 1945 рік  

79 номер 1945 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you