Page 1

СЕРЕДА

28 вересня

2005 Виходить 17 квітня

з

1937

р.

N!i!78 (9687)

року Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

+

+

У КИЇВСЬКІЙ О&ІІДЕР.JКАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРО ПЯАНУВАННR І ЗАІіУДОВУ ІЕРИІОРІЙ Київська обласна дер­ жавна адміністрація до­ водить до відома, що 28 липня 2005 року рішен­

пропонує всім бажаючим

дами Київської області», якою передбачається розроблення схеми пла­ нування території Київ­ ської області. Відповідно до ст. ст. 8, 9 Закону України ссПро планування і забудову те­ риторій", з ме1ою враху­

ням двадцять п·~тої сесіі

Київської обласної ради скликання затвердже­ но сеПрограму розробки містоGу,цівної документс.­ ціі та створення містобу­ дівного кадастру на 2005-2006. роки для спільного використання територіальними грома-

lV

вання

громадських

надсилати до 1 листопа­ да 2005 року свої пропо­ зиціі (зауваження) до тех­ нічного

по

розробці схеми плану­ вання територіі Київської області у довільній формі з додаванням графічних матеріалів до Управління

інте­

ресів під час планування

містобудування та архі­ тектури Київської облас­ ної державної адміністра­ ціІ. за адресою: 01196, м.

території Київської об­ ласті, Київська обласна державна

завданнР

адміністрація

СОЦІАІІЬНИЙ 3АХИСТ

А ІОРrИ ДО ПЕНСІЙНОrО ФОНДУ ІАnИWАІОТЬСІ •••

Київ, пл. Л.Українки, 1, тел.jфакс (044) 285-4622, електронна пошта zast4@kra.kiev.ua, або че­ рез веб-сайт Київської обласної державної адмі­ ністраціі, підрозділ «Вла­ да» (проекти для обгово­ рення), з позначкою «пропозиція (зауваження) до технічного завдання по розробці схеми плану­ вання територіі Київської області».

Проблеми соціального захисту лю­ дей хвилюють усе суспільство. Згідно з діючим Законом України «Про за­ гальнообов'язкове державне пенсій­ не страхування» у кошик Пенсійного фонду від платників надходять кошти від сплати страхових внесків. За ра­ хунок одержаних від nлатників коштів ІІроводиться аиплата пенсій nенсіо­ нерам, які одержують пенсії за віком, по інвалідності, при втраті годуваль­ ника.

Гак за 8 місяців 2005 року до бюд­ жету ПФУ з усіх джерел фінансування надійшло 51948,7 тис. грн., в т.ч. за серпень- 7116,4 тис. грн. Виконано планові завдання за серnень місяць на 104,8 %. ІІатреба коштів на місяць станоаить 8133,8 т.грн. Тому свою повсякденну роботу управління Пен­ сійного фонду України у м. Броварах спрямовує на забезпечення nовного і

«ЗМІНА ЦІІІЬОВОrО ПРИЗНАЧЕННІ ЗЕМЕІІЬНОЇ ДІІІІНКИ» Встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки можливі й проводиться у порядку, визначеному

чинним

законодавс­

Що

віднесена

згідно з Генеральним планом міста до земель ·житлової забудови, є внесення відnовідних змін до гене­

мадянина, юридичної особи чи у власності держави. Відnовідно до абзацу 11 статті 1 Закону України «Про землеустрій» цільове призначення земельної ді­ лянки використання земельної ділянки за призначенням, визна­ ченим на підставі документації із

твом.

ра.ПhІ-юго nлану.

Згідно із частиною першою стат­ ті 20 Земельного кодексу України віднесення земель до тієї чи іншоі категоріі здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зміна цільового nризначення зе­ мель згідно з ч. 11 ст. 20 Земельно­ го кодексу України провадиться ор­

Зміна цільового nризначення зе­ мель, які перебувають у власності

ністрів України. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів N2502 від 11.04.2002 року

ті

затверджено Порядок зміни цільо­

ганами виконавчої влади та органів

вого

місцевого самоврядування, які nриймають рішення про nередачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп)

ребувають

документація, яка визначає прин­ ципові вирішення розвитку, nлану­ вання, забудови та іншого вико­

земель

і

затверджують

проекти

землеустрою або приймають рі­ шення про створення об'єктів при­ родоохоронного та турного

історико- куль­

призначення.

для зміни

+

земельної ділянки,

цільового

Підставою

призначення

громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою влас­ ників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом мі­

призначення

у

земель,

власності

що

пе­

громадян

рахунок ПФУ, недопущення змен­ шення темпів наповнення та підви­ щення забезпеченості власними коштами для фінансування виплат. За звітними даними, заборгова­ ність станом на 01.09.2005 року по основних платежах становить 6 623, 1

землеустрою у встановленому по­ рядку.

Згідно з абзацом восьмим стат­ «Про· nланування і забудову

1 ЗУ

тис.

територій» генеральний план на­ селеного пункту містобудівна

або юридичних осіб. Цей Порядок

ристання

визначає механізм щодо зміни ці­ льового nризначення земельної ді­ лянки, яка перебуває у власності громадянина або юридичної особи.

пункту.

Отже, процедура зміни цільового призначення земельної ділянки за­ лежить від «форми власності, в якій вона перебуває, - у власності гра-

своєчасного надходження коштів на

територП

в

т.ч.

по

страхових

внес­

- 2 431 ,О тис. грн., по пені 690,5 тис. грн., по штрафних санкці­ ях- 2 326,4 тис. грн., по пільгових пенсіях - 1 175,2 тис. грн. Недоїмка

населеного

Відповідно до ~астини першої статті 23 Земельного кодексу Ук­ раїни землі, придатні для потреб сільського господарства, nовинні надаватися насамnеред для сіль­ ськогосnодарського

грн.,

ках

викорис­

тання.

сумі виnлат пенсії по місту. Найбіль­ шими недаїмниками є:

- Казенний завод порошкової ме­ талургії (керівник заводу - Тонковид А. М.). Загальна сума боргу стано­ вить З 871 ,4 тис. грн. - ВАТ БЗБК (Дудар М. І.). Загаль­ на сума боргу становить 658,8 тис. грн.

-

Комунальний

становить

684,6

БЗАБК

-

борг

тис. грн. Завод зна­

ходиться в стадіі ліквідаціі. - АТВТ «Світлотехніка»

-

голова

nравління Вісковський О. В. Загальна сума боргу становить 444,7 тис. грн. Порушена справа про банкрутство.

- ПП «Ліфтмаркет•• - керівник АНТОСИНА В. С. Загальна сума бор­ гу - 153,2 тис. грн. - ВАТ «Софія» - керівник Ча­ юн В. Г. Загальна сума боргу стано­ вить 283,4 тис. грн. Борг новоутворе­ ний, збільшився порівняно зі станом на 01.01.2005 року на 109,6 тис. грн. Недоїмка по вищевказаних підnри­ ємствах становить 6 096,1 тис. грн., що складає 92,0 % від загальної суми боргу. На жаль, не всі керівники зрозумі­ ли важливість своєчасної сплати обов'язкових платежів. Адже, не сnлативши своєчасно належні кошти

до Пенсійного фонду, витрачаються кошти на сплату фінансових санкцій

по внесках зменшилася у порівнянні

та пені. Але основним nитанням за­

зі станом на 01.01.2005 року на 354,5 тис. грн., а порівняно зі станом на 01.08.2005 року - збільшилася на 80,6 тис. грн. Працівниками відділу постійно ведеться різнопланова ра­ бота по зменшенню недоїмки. Незважаючи на зусилля працівни­ ків, заборгованість залишається значною і дорІвнює маиже місячній

лишається

те,

що

nеріоди

роботи

працівників, за які не сплачені стра­ хові внески, не включаються у стра­ ховий стаж та у заробітну плату для обчислення nенсій, чим порушуються законні nрава наших майбутніх пенсі­ онерів.

УПФУ у м. Броварах.

29 BEPECHR - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ &І&ІІІОТЕК

.аАРУЕМО ЯІОдgм МУДРІСТЬ КНИrИ

І

Книжність, освіченість -

одна з ха­

рактерних рис українців, починаючи з княжої доби Ольги, Володимира, Ярос­ лава Мудрого, який :tапочаткував чи не першу на теренах Східної Європи кни­ гозбірню.

У· Броварському районі діє централізована бібліотечна система, що була створена 1 лис­ топма 1975 року. Незважаючи на складну економічну ситуацію, проблеми з фінансуван­ ням, на сьогодні вдалося зберегти ЦБС як ці­ лісну структуру. За роки роботи в умовах централізації було впорядкувано мережу, побудовано механізми комплектування, внутрісистемного обміну, міжбібліотечного абонементу. Все це дозво­ ляє підтримувати на належному рівні роботу

всіх бібліотек системи Міністерства культури і туризму, що входять до мережі книгозбірень Броварського району. Серед позитивних наслідків збереження централізації варто відзначити, що в Бровар­ ській ЦБС вдалось уникнути скорочення шта­ тів і переведення працівників на неповний ро­ бочий день. Сьогодні населення міста та "району обслуговують 74 бібліотечних nраців­ ники, з них вищу освіту мають 34, середню

спеціальну 26. До послуг користувачів понад 431 тис. примірників книжок, які зібра­ ні у 35 бібліотеках ЦБС. Це невичерпна скар­ бниця, могутнє життєдайне джерело, яке за­ безпечує невnинний духовний розвиток нашого сусnільст11а. Стан бібліотечних фондів - один з основних факторів, що впливає на якість обслуговування користувачів та задоволення їх запитів та інте­ ресів. Тому хочу подякувати всім, хто взяв участь у акціі «Подаруй бібліотеці книгу••, яка сприяла поповненню книжкового фонду ЦБС

на 1258 примірників книг. Це передусім М. Г. Овдієнко, керівник літературно-мистець­ кого обєднання «Криниця» (460 кн.), В. П. Кра­ сюк, автор книги «Память

-

знергия вечности»

кн.) , поетеси Г. Т. Тарасюк та Н. Т. Коль­ цова; П. О. Перепелиця, М. А. Говорушко, А. В. Кривонос (139 книг), а також депутат Верхов­ ної Ради України П. М. Мовчан, який очолює Всеукраїнське товариство «Просвіта». Завдяки

(25

йому ЦБС одержала безкоштовно 885 книг і аудіоматеріал ів. Одним з джерел надходження літератури є

тодів роботи, форм обслуговування та інфор­ маційних послуг. Броварська ЦБС також ро­ бить певні кроки у цьому наnрямку. Упродовж 2004-2005 років у ЦРБ продовжується ство­ рення Інтернет-центру, де впроваджуються системи автоматизаціі на основі комп'ютерних систем, що дасть можливість оnеративно кон­ тролювати надходження інформаціі, диферен­

обмінний фонд Київської обласної бібліотеки для дітей ім. Бойченка (генеральний директор кандидат історичних наук, Заслужений праців­ ник культури України М. П. Зніщенко). За його сприяння Броварська ЦБС збільшила свій фонд галузевої літератури та книг на допомогу шкільній програмі. Фінансові обмеження спричиняють суттєве

ційовано враховувати запити користувачів пос­ луг Інтернет-центру. Ми (як методичний та координаційний центр системи) визначили пріоритети своєї діяльності і почали розвива­

зниження

Броварської райради Л. В. Слободянюку за ро­ зуміння потреб бібліотек. Але ще багато пи­

рівня

комплектування

фондів сіль­

ських бібліотек. Надходження одиниці при­ мірників. 80% нових вітчизняних видань взага­ лі відсутні у фондах. На сьогодні гостро постала проблема онов­ лення бібліотечних фондів району, оскільки 75 відсотків з них видання 60-х 80-х рр. 20 ст., які не користуються nопитом, а є лише ра­ ритетними виданнями.

Важливим асnектом роботи залишається збереження книжкових фондів, які є інтелекту­ альним та культурним н;::д5::Jнt1ям українського народу. Для їх з~хисту КабіІ-Іетом Міністрів Ук­ раїни бvло прийнято Національну Програму збереження бібліотечних та архівних фондів. Броварською ЦБС також оули розроблені за­ ходи н::: ":ї виконання. Сере!'. них - створенн~ у 2004-2005 роках на бязі Калинівської селищної бібліотеки-філіа­ лу Музею Книги, експонатами якого будуть ра­ ритеlні книжкові видання. Робота музею буде спрямовз;;а на пошук, розкриття і збереження найбільш ціJ-Іної і рідкісної частини книжкових фондів міських та сільських бібліотек. Швидкі і кардинальні зміни, що відбуваються у нашому суспільстві останнІми роками, вима­ гають якісно нового розуміння призначення бібліотеки і організаціі їі діяльності, нових ме-

тися

як

загальнодоступний

інформаційний

центр.

Хочу висловити

подяку голові

Броварської

райдержадміністраціі М. Ф. Діденку та голові

тань необхідно вирішити. І головне серед них - опалення та ремонту приміщень. Основним скарбом бібліотеки є книга, але особливої уваги і поваги заслуговують бібліо­ текарі, що своєю копіткою працею дають мож­ ливість усім бажаючим скористатися цими скарбами. Скромна людина, інтелігент з ма­ ленькою зарплатою намагається дати вірні орі­

єнтири не тільки в світі літератури, але й у жит­ ті, допомогти навчитись любити книгу і все жипя неквапливо розмовляти з нею.

Особливо слід відзначити роботу завідуючих сільських філіалів: Г. М. Рубанку (В. Димерська б/ф), А. Л. Марусик (Калинівська), Н. С. Таран (Гоголівська),

Л.

О.

Сліпко

(Літківська).

О. П. Слюсар (Пухівська), В. О. Галушка ІРож­ нівська),

Л. І. Денисенко (Заворицька), Г. І. Магдик (Мокрецька1, Г. В. Науменко (Та­ расівська), М. П. Крисько (Требухівська), Н. В. Кривобак (Погребська), а також бібліоте­ карів: Г. П. Бабченко, Л. М. Селюк, Н. Г. Збро­ жик, С. В. Кеуш, Н. Т. Кольцову та колективи міської (зав. С. О. Степанова), центральної ра­ йонної бібліотеки та дитячої (Г. В. Сушка). Для кожної освіченої людини бібліотекар це, насамперед, творча особистість, яка без-

корисливо, щедро, з nовною віддачею слу­ жить суспільству, читачеві. Досвід бібліотеч­ ного працівника, його безмежна відданість своїй справі не може не викликати захоnлен­ ня і поваги. Напевно, ніхто в житті не зміг обминути біб­ ліотеку. Це велике диво - спілкуватися через час і відстань з живими і тими, що пішли від нас. Це диво, витворене справжніми подвиж­ никами бібліотечної справи, тими, хто стоїть на сторожі слова. Бажаю всім вам, шановні бібліотекарі, нау­ ковці, педагоги, студенти, які пов'язали свою долю із цією важливою галуззю, успіхів, міц­ ного здоров'я, щастя, великих творчих здо­ бутків! Людмила КОШЕЛЄВА, директор Броварської ЦБС, Заслужений працівник культури України.


28.09

t

ВІДrОМІН СВІІТА

,

~

І

- -

ФІІИ'ІНА КУЯЬТУРА ТА СПОРТ - ДІІІІ &РОВАР'ІАН

премій імені Володимира Сосюри, Ос­

ди, які проводилися за підтримки міської ради з нагоди святку­

вболівальників

-

Змагання,

що

зібрали

значну

-

кількість

го на»

гідний привід про­

-

Іван ПАЛАМАРЧУК, тренер з легкої атлетики Київської обласної школи

вищої спортивної майстерності

NQ 2,

заслужений тренер СРСР та України.

ДJІКУЕМО ЗА ОНОВЯЕНЕ МІСТО та. Яке красиве воно цієї осені, оновлене, зігріте турботою ба·

гатьох людей, які І'Ііклуються, щоб Бровари були дійсно сучас­ ним, квітучим містом з комфортними умовами прожив<>.f!НЯ і відпочинку.

Особливу вдячність хочеться висловити нашому меру Вікто­

РУ Олександровичу Антоненку, котрий господарює в місті як справжній дбайливий і хороший господар. За часи його голо­ вування жити у Броварах стало світліше, тепліше, зручніше і затишніше. Ми забули про проблеми з гарячою водою. Та й не тільки це! Бювети з чистою цілющою водою, г::!;сний маі'<дан, красиві вулиці центру міста,

сквери, доріжки,

гарні огоrюжі,

зручні лавочки, де можна відпочити, помилуватися розмаїттям квітів, зеленню дерев. Душа радіє, дивлячись, як змінилося на­ ше колись провінційне місто, стало красивим, сучасним. Тож хочеться побажати Вам, шановний Вікторе Олександровичу, і Вашій родині міцного здоров'я, довгого віку, тепла, сонця, ра­ дості і любові. Нехай Господь допомагає і оберігає Вас, а Віра, Надія і Любов будуть завжди супутниками Вам у житті.

Антоніна БОРОДІНА.

У &РОВАРАХ. ДО&РЕ

основа основ чистоти і ЗДоров'я! До речі, готель

«Сnорт» у плані чистоти може позмагатися навіть із київськими подібного рівня.

· Тож хочу подякувати колективу обслуги, які старанно став­

ляться до своїх обов'язків, а також заступнику міського голови Людмилі пе,ч>івні Шестопал .зіі сnри_~jіНЯ і. взаєморозуміння,

Аеліта ЛЕФТЕРОВд.

популяризацїі літератури.

ля Миколи Даниловича Сома. Саме у такі осінні дні 1955 року юний поет із сільської вулиці Сомів надрукував най­

теля тепло і сердечно привітали шанов­

перші

учні.

вірші

Для літньої хворої людини, інваліда війни навіть побутова дрібничка стає проблемою. Тож коли я викликала майстра із ЖЕКу N2 1 для ремонту замка у дверях, то не сподівалася, що при.,дуть відразу аж троє сп~ціалістів.- Анатолій Олексійович Заnадько, Володиt./ІИР МиколаІіІович терлюк із своїм начальни­ КОМ Василем ГриrоровичЕfм Кодолою.

~еЛ\:1~~--С:~(lСИбіци.~.. чуйни~.людям, , котрі ІlОЛагодили усі нес-

правності й зарадили справі<

на

сторінках

Броварської

районної газети «Стахановець» та сту­

·

Юного симоненкознавця та його учи­ ні письменники, журналісти, вчителі та

Серед них

директор Публічної

-

бібліотеки імені Лесі Українки Людмила Ковальчук, письменник-публіцист Віта­

дентської багатотиражки «За. радянські кадри», де своїх ровесників охоче пред­

лій Карпенко, літературознавці Михай­

ставляв староста університетської літ­

ло Наєнко та Василь Яременко, поет і

студїі Василь Симоненко. Так почався

лікар Анатолій Вітюк, бібліограф Оксана

поета із

-

Вінтерле,

редактор

них та гумористичних творів, усім відо­

відповідальний

мих придибенцій, епітафій та популяр­

парламенту Володимир Проненко, ху­

них

дожник Валерій Франчук, онука поета

лауреата

літературних

Оксана

передач

українського

пісень,

радіо

музичних

когорти шестидесятників, автора лірич­

Прилипко,

працівник українського

+

ДУМКИ ПРО ВИХОВАННЯ Першого

вересня

весела

зграйка

чили. Пасажири

молоді розглядали ту медаль. Але ніхто

універмагу. А потім кондуктор дозволи­

більше не запропонував йому сісти. Так

ла зайти і nенсіонеру з паличкою. Сидя­ чі місця були вже зайняті. Тому пенсіо­

він і доїхав до «Пекарні•• стоячи. А кондуктор ніякої уваги на

нер

дівчинка

звернула. Якби ж вона, як господиня в

запропонувала йому сісти, але він від­

автобусі, спитала, хто хоче поступитися

мовився, бо їде ж він безплатно. І ніко­

місцем такій поважній людині, до неї са­

став

біля

дітей.

Одна

це

не

ли не сідає принципово після того, як

мої було б більше поваги. Дуже рідко

колись кондуктор з криком вигнала його

зараз бачиш в автобусі хазяйку на сво­

з автобуса, бо він був уже 1)'Т зайвий. А

єму робочому місці, що не тільки зби­

коли він заходив, кондуктор була біля

рає гроші за проїзд, а ще й скаже доб­

задніх дверей і не чула, як він просив

ре

дозволу зайти.

людину. Щось рідко тепер видно давню

Щодня на зупинках можна спостері­ гати, як пенсіонери ніби милостиню випрошують, щоб їх підвезли кілька зу­

симпатію усіх пасажирів

пинок.

то на них не повинні сідати тільки моло­

Якщо ж nільгові

місця зайняті,

про це, а не ображати старих людей і не принижувати їх.

слово

і

запросить

сісти

-

стару

кондуктора

Клаву.

Якщо в автобусі чотири пільгові місця, ді. І кондуктор має за цим слідкувати. Коли іноді поспілкуєшся з іноземця­ ми, то так прикро стає і соромно за на­

Так от: молодь сидить, а 75-річний війни стоїть. Розговорився зі знайомою пенсіонеркою. На їі запитан­ ня: в яких справах він був у цих краях, той з гордістю показав красиву коро­ бочку, а в ній - медаль до 50-річчя Пе­ ремоги. Це йому тільки сьогодні їі вруучасник

ше виховання. І думаєш, що не тільки

чати с.тиці, кул"турі спілкування. Та й культурі праці теж.

Раїса ЩЕРБАКОВА-КАЙДАН, броварчанка.

лася міська бібліотека по вулиці Гага­

у неділю відбирав розірвані книги, які не nід силу було відремонтувати гур­

ріна,

тківцям

7.

р. в Броварах відкри­

Я мала честь бути першим

бібліотекарем. У ній доля звела мене з неординарною людиною - Сергієм Панасовичем Решетняком. Пройшло немало років моєї роботи в бібліотеці. Зустріла багато шану­ вальників книги, які щиро допомагали

-

Анто~І~а ВИШ!'НЩСІ:Jt<А,

«Живи,

книго•,

колишня nартизанка.

В сентJІ6ре

43-ro АОІіІ

Так давно нашу землю трясло ... А мне кажется будто недавно. Все, что бьtло

-

бьtлье.м поросло,

Ну. а память .11оя и подавно ...

Стрельt молний пронзали село, Словно вьtрвались черти из ада ... Вихрем крьtшу сарая снесло И забросило в заросли сада.

Залпом грянул раскатисто гро.м

(Никому Іtе да но столько власти!) И, как бомба, над нашим двором Шар огня разореалея на части.

Сильt неба разбили шесток ... Загорелись стропила

u

сводь! ..

Пес Пират оборвал поводок И с испу?у удрал в огородьt. Мать .молилась святьt.м образам

И у Бога просила под.моги...

...

А огонь подбиралея до рам.

Завернув меня наспех в платок, Мама белкой метнулась из хатьt ... Рухнул сразу же вниз потолок

відновлював

И в костер превратились пенатьt ...

зіпсовані чи відсутні сторінки, переп­

літав книги і повертав, як нові, в біблі­ отеку. Скільки книг врятовано золоти­

Десять лет нам пришлось с той порьt.

ми руками Сергія Панасовича!

Жить изгоя.ми в мрачной землянке

Світла пам'ять про цю чесну, доб­

И точить по ночам топорьt,

ропорядну, самовіддану людину з5е·

і допомагають бібліотеці, хто чим мо­

ріг:~єтьr:я в серцях тих, хто його знав,

же. Проте, подвиг Сергія Панасовича

а книги, ним врятовані, до цих пір зна­

ніхто не повторює. Регулярно із тижня

ходять своїх читачів.

рік без відпусток Сергій Панасович у трьох бібліотеках

посвящаю

Обжигая и руки, и ноги ...

Чтоб деревья рубить для вре.ч.янки. Пе забьtть мне zpuJbt тиго дня

И детишек иссеченньtх градом,

в тиждень, із місяця в місяць, із року в

_ Зловагою-

«ДеТЯМ ВОЙНЬІ»

дітей наших, а й їхніх батьків треба нав­

-----~СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ- с·ЕРrІЯ-~-RАНАСОВИЧА-_ ~ЕЦІЕТНЯКА 1971

ТВОРЧІСТЬ КРИНИЧАН

і молодь, і не дуже

-

старшокласників зайшла в автобус біля

1 ~ерпня

ЩИРО ДJІКУІО

раїнки, де Микола Сом очолює сектор

ської діяльності відомого поета і вчите­

кондуктор повинен спокійно повідомити

Волею долі (хочу повернутися в Україну із Росіі, де зазнала багато несправедливості), опинилася у вашому місті. Оселила­ ся в готелі «Сnорт». А перед цим мешкала у приватних кварти­ рах у Севастополі, Сімферополі, Балаклаві (міста моєї моло­ дості, де працювала за направленням, як.молодий спеціаліст). Проте зіткнулася їз проблемою, про яку броварчани, мабуть, не здогадуються: чиста вода, що тече із крана цілодобово.

Адже це -

ники Публічної бібліотеки імені Лесі Ук­ Минуло півстоліття творчої і громад­

творчий шлях Миколи Сома

Ще й досі перебуваю під враженням від святкування Дня міс­

Фото Миколи СЕМИНОГА.

про неззбутнього Василя Симо­

-

ливої акцїі активно долучилися праців­

і спорту. Тож на сторінках газети «Нове життя» хочу висловити

варчан у ці святкові дні.

Олександра

Роком Василя Симоненка. До цієї важ­

міська влада приділяє значну увагу розвитку фізичної культури

ненку за чудовий святковий настрій, що супроводжував бро­

філолога

ний календар» проголосив 2005-й рік

переконливий доказ того, що

слова подяки міському голові Віктору Олександровичу Анто­

юного

ненка. Річ у тім, Що «Український народ­

демонструвати спортивну майстерність. Вручення цінних при­ зів переможцям та призерам

учня,

Каленченка під назвою <<Чого <<Не мож­

серед броварчан різних видів спорту, залучення молоді до здо­

-

Віра ТКАЧ, завідуюча Київської бібліотеки. ім. Василя Симоненка.

дання Миколи Сома та його колишньо­

це найкращий спосіб популяризацїі

рового способу життя. А для спортсменів

культури, молоді та спорту Броварської районної ради Раїса Овдієнко.

їнИ відбулася презентація нового ви­

від легкоатлетичного пробігу до футбольних

чи боксерських баталій,

та всієї громади села оголосила голова комісїі з питань освіти,

Національній Спілці письменників Укра­

вання Дня міста, відзначались. організованістю, масовістю, ши­

програмою.

ської вдячності від імені Самової вулиці депутатської

тапа Вишні, Дмитра Нитченка, Олекси ГІрника та Фонду Гараса Шевченка. Цими днями у клубі бібліотекарів при

Мені, як фахівцю, приємно констатувати, що спортивні захо­

рокою

СОМІВ

YIILII

Юлія Сом, вчителі та учні Требухівської сільської школи. А слова любові та люд­

Как и мать, что спасала .меня, ~­

Софія ПОГОРЕЛЬСЬКА,

(районній для до­

бібліотекар І категорїі Броварської

рослих, районній для дітей та міській)

центральної районної бібліотеки.

Жаль, что нету ее больше рядом.

Николай НАЛИС.

ПРИ

І

На ст. Бобрик зроблено прекрасний ремонт, все радує око. Але людям від цього не легше. Чомусь зрізали сходи і завари­ ли металом східці з Ніжинської платформи. Пасажири, які при­ їхали додому, мусять стрибати на рейки. Із дітьми, сумками,

CW.1.(.lj.1.! [, (.0.1.И·іt 1Ї Ц 1·1 (J проблем, які назріли у місті, с -ЕРЕД зношення абонентських скри·

ЦЕ НЕ ПО-rОСПОДАРСЬКИ

ньок, що знаходяться у багатоквартир­

ження

них будинках. І якщо у приватному сек­

місті і виявила, що всього у будинках

нентські шафи знаходяться на балансі

торі ми практикуємо подвірну доставку

встановлено

не­

ЖЕКів, тож КП «Служба замовника• по­

темно. А зимою, в негоду? ПрИкро, що на численні звернення

кореспонденцїі, то у багатоповерхівках

обхідно пофарбувати, додатково вста­

листоноша розкладає їі в абонентські

новити

винна виділяти кошти на їх капітальний

залізничне начальство не реагує. Село Шевченкове 4000 Залізниця ділить його на частини .. Цілий день в

«кравЧучками». Падають, травмуються. Вже тепер вечірні електрички приходять на станцію, коли

Об!ОХ..НЗПD!RМІКЗХ

.

залишена без криво.

комірки. Туди ж вкладаються повідом­ лення

про

сплату

комунальних

плате­

жів, за міжміські телефонні розмови і т. ін. На жаль, як і самі будинки, так і їхнє

абонентського

2649

1059 потребують 1030 765. До люди

-

речі,

у

шаф, з них штук.

1035

Заміни

у

замків

комірок, а дверцят-

старих

слідкують

господарства

за

n'ятиповерхівках

станом

поштових

ново, а от зношені (або й розбиті nід­

скриньок і бережуть їх (наприклад, буд. NQ 300-А на вул. Київській та інші). А от у таких будинках, як N2NQ 15, 9, 11, 1О, 2 на бульв. Незалежності, NQNQ 56, 60-А

літками) абонентські шафи роками ви­

на вул. Короленка є під"ізди, де шафи

сять у під"ізді, руйнуючись далі.

зовсім відсутні.

начиння з часом виходить з ладу, стає

непридатним. Але, наприклад, труби чи ліфти намагаються полагодити термі­

ють газети і журнали. У той же час або­

ремонт та

заміну,

адже

експлуатація

цього обладнання повинна бути закла­ дена у квартплату. Тим більше, що такі витрати

можна

спланувати

протягом

прийнятних термінів, поступово, за не­ обхідності. А не чекати вкрай

необхідне

20

майно

років, поки зруйнується

вщент.

Марія ЧУКАВІНА,

Тож комісія районного вузла пошто­

Як бачимо, картина невтішна, через

заступник директора Броварського

вого зв'язку нещодавно провела обсте-

що багато броварчан не передплачу-

вузла поштового зв'язку.


(3'1 +

N!/78 (9687) І

28.09

ІНТЕРВ'ІО

HAWI

ДЕ&АТИ ••• ~у'

у

rУМОРИСТОМ

3

N\,::j: _-_,,,-,/д:с ~ U'%t~"'t{i"j;. >:: "'~ : . .:,:;: .-' ~,-:;: ~, _. ~'·_ <:, --:·<,-о-У~';;;)< :'(:

>і -• -;: -":\--;/(::/.:<::~-:::'_,,__ -: '' ~:

' :· : -:. - :; - : '-::~_-, ' -,

70С:~

·•·•· ·. .· Я ви~а се!)ід 3eneifИ)( х;атин()к-вуликів (па­ січнИft8ІQt були мо'і Аідусь • • і . бабуся), ходила

({·~~·rjр.),~ок--фуДівІf..Ц'а;,є~р.) -tJ~tliт

поміж НИ)( з димарем,. т~ ()дJІdл все ж таки трохи

пасічника, 8ne більше - про загальні nроблеми H8WQГO ЖИТТІІ·(ЇуУТЯ МОЯ СІ!о()ГОДНЇWНЯ розмова 3

ує

боялася. Це тільки згодом зрозуміла, що бабуся,

наwим постіііним автором

навколо себе такі магічні для простої людини по­ няття, як пасіка, бджола, рій, вулик, а ще -ме­ доноси, медогонка, прополіс .•. І над усім цим­

котра пуkаво говорила: «Дивись мені! Бджоли все знають!•, просто хотіла таким чином трима­

рОТі'

~;

беЗnіч

. ·.

ІАfацііі. Це слов~нмед». во

ти мене, як кажуть, •У строгості•. І все ж я й до­

постать пасічника: мудрого, статечного, неквап-

сі переконана: вони таки щось знають мудрі, працьовиті золотокрилки.

rливого і часом загадкового, як сама бджола.

Володимире Омеляновичу! З

...... проза'їком, поетом, гумористом, членом Національної Спілки пись­ менників, автором книжок •Як не в людей•, •Фі­ гури з натури•, •Новели з вечірнього вулика•, •Непарламентські дебати• Володимиром ЯКУ·

наwі

-

БОВСЬКИМ.

напрямку, долати перешкоди. Робо­

одужання забезпечено. Це дурниці,

так. Останнім часом непокоїть мене

часу нашого з вами інтерв'ю під

та

жінкам

породжені хворобливою уявою ди­

те, що Спілка й не думає реформува­

промовистою назвою «Колюче жало у бджоли. Страшне перо у... пародиста» минуло вже біль­

часто заважає їхня емоційність, від­

летантів. Мед не потрібно ні з чим

тися. Пояснюється все дуже просто:

сутність виваженості та врівноваже­

змішувати, бо він сам

переважна

ності. Отже (для їхнього ж благопо­

продукт, який містить у собі більше

ше семи літ. Скільки води збігло

70

за ці роки! А скільки меду з'іДе­

луччя!)- на пасіку всіх жінок! На засадах доброго гумору хотів

Це легкозасвою­

важко сприймає новаціі, викликані сьогодненням. Декому з літераторів,

но! Поговоримо? - Поговоримо! - Почнімо з пасіки. Бджолярство - це покликання? Стан душі?

би порівняти бджолу і жінку. Скажу відверто: багато спільного. Говорив же відомий дід Лаврін, що жінка, як бджола, хоч постійно жалить, зате

вані вуглеводи, важливі енергетичні

зокрема Роману Кухаруку, це навіть

Професія? - Безумовно, бджолярство - це і nepwe, і друге, і, звичайно ж професія. Якщо немає відповідного стану душі, будь-яка людська діяль­ ність на професійному рівні немож­

інколи й меду дасть. А якщо серйоз­ но, то жінка це, крім душевнос­ ті, ще й матеріальний бік нашого жипя. Чоловік більше, ніж жінка, «витає у хмарах», перебуває у поло­ ні власних професійних, суто чолові­

протизапальну, протимікробну і противірусну дію. І головне, мед потрібно вживати усім. Це буде оз­

лива. В усьому повинен бути про­

чих проблем. Так вже розпорядила­ ся матінка Природа. На відміну від чоловіка жінка завжди готова відгук­

доровлення організму і профілакти­

-

фесіоналізм,

а

не

аматорські

на

пасіці

заспокоює,

а

речовин,

безцінний

-

необхідних

ського організму.

для

люд­

більшість

минулою

їі

керівництва

системою,

тому

не всі мені подобаються. Я розумію,

мінеральним

усій літературі колгоспно-радянської

що вони на знак протесту проти «ОС­

солям, органічним кислотам, вітамі­

доби, адже більшість творів тоді було

півування

нам, фітонцидам та іншим речови­

написано з позицій морального ко­

старшим

нам,

дексу будівника комунізму

чорного

завдяки

меду

ферментам,

які забезпечують у комплексі

ка багатьох захворювань. Не можна

доволенням

тивості.

професіоналізм відсутній у багатьох сферах нашого буття. Бджолярство

тиви жінки, вистачить років на де­ сять. Загляньте в підвал і

теж не терпить аматорства. Зі свого досвіду знаю: багато хто намагався ~ати пасічником, але в них нічого так і не вийшло. Ще й дотепер такі

переконаєтесь. От так і бджоли за сезон меду збирають стільки, що вистачило б на n'ять зимівель ... Не скажу, що всі пасічники ідеальні лю­

суб'єкти «господарювання" вимага­ ють державної підтримки, тобто

ди, а те, що праця на пасіці, поряд з бджілками-трудівницями, робить

у чому «варюся» і я,

збільшення тягара для платників по­

бджоляра добрішим і мудрішим

датків.

це факт.

класти мед в окріп або гаряче моло­

сентен­

-

О. Стусенка, яку він подарував мені,

ренності, але більшість з них дянські, тобто антиукраїнські. Інша проблема конфлікт

ра­

взаємостосунки між людьми. В моє­ му ж розумінні література це

між

щось світле, піднесене, непримири­

запивати

них про запас і, звичайно ж, з ініціа­

теплим молоком або чаєм. Що сто­ сується вживання інших бджолопро­

ратурній Україні•• статтю «Куди ко­ титься торба сміху?••, в якій

- Поживемо - побачимо. А якщо серйозно, то будь-які плани це

дуктів (пилок, rіерга, прополіс, ма­ точне молоко), я радив би звертатися за консультацією до

насмілився покритикувати «Корифе­

всього лише слова.

їв .. , акцентував увагу на ліричному

поплакати.

Краще за

меду,

все ковтати ло­

а

потім

спеціаліста.

А тепер перейдемо до того,

-

чості

-

літературної.

до твор­

Ви

член

-

змішати за спеціальним рецептом з іншими продуктами (часом зовсім

Спілку як громадську організацію, де в мене буде можливість спілкуватися

ючи

Інша річ

несумісними),

вживати

з

що Спілка може найближчим часом

тричі

і чудодійний ефект

на добу,

по

ложці

професійними

селіше»). Що ж зчинилося на шпаль­

тах письменницької газети? Замість аргументо­ ваної полеміки «метри•• зі злістю та агресивною революційністю накину­ лись на молодшого колегу, обзива­ доброзичливої критики,

розглядаю

літераторами.

його

«Гадюченям>>,

вдячний долі, що все сталося саме

АНАІІІЗ ЗВЕРНЕНЬ rРОМАДІН ЗА Броварська об'єднана державна податкова

інспекція приділяє особливу увагу всебічному

шло

25

письмових звернень, з них З

-

колек­

10

прийомів громадян. У звітному періоді

розгляду звернень громадян, задоволенню їх

неннях питань стосується роз'яснення норм

начальником

ОДПІ

законних прав та інтересів і забезпеченню

чинного

заступниками

-

~алізаціі громадянами конституційного пра~ звернення. Основними завданнями є ~єчасне реагування на проблемні питання, заявлені у зверненнях громадян,

виявлення

податкового

законодавства

щодо

оподаткування фізичних осіб, фінансово-гос­ подарської

діяльності

ницької діяльності,

суб'єктів

підприєм­

контрольно-перевірочної

роботи, спрощеної системи оподаткування.

причин '1'х надходження, усунення наявних по­

У податковій інспекціі виділена та обладна­

рушень та прийняття заходів' щодо поперед­

на кімната для прийому громадян. Аналіз ро­

ження скарг на діяльність податкових органів.

Судячи з проведеного аналізу, за

8

місяців

поточного року до Броварської ОДПІ надій-

боти

серпень

ЗВЕРНІТЬ З

15

липня

постанов

2005

Кабінету

року внесено зміни до Міністрів

України

щодо

здійснених

особистих

ганів

прийомів,

9

своєчасно

податкової виявити

служби

ся за принципом організаційної єдності реєс­

збору, тобто до

траційних

2005

року.

від

Броварської ОДПІ.

ференційованих нормативів плати за корис­

процедур,

що

нормативи збору за спеціалоне водокористу­ вання та плати за користування надрами для

би.

-

юридичних осіб та відокремлених підрозділів

Наказом ДПА України від 08.08.2005 року Ng317 «Про зміни та доповнення до Інструкціі про порядок обліку платників податків•• вне­

юридичних осіб здійснюється за їх місцезна­ ходженням

відповідними органами держав­

ної податкової служби після внесення відо­

2

сено зміни та доповнення до Інструкціі про порядок обліку платників податків.

до постанови Кабінету Міністрів України N28З6, де по м. Бровари та Броварському ра­

Зміни та доповнення затверджені з метою приведення у відповідність до Закону України

йону норматив збору за спеціальне викорис­

«Про державну реєстрацію юридичних осіб

підприємств та організацій України.

тання поверхневих вод становить

коп.

та фізичних осіб-підприємців••, а також інших

Узяття на облік фізичної особи

коп. зам' во­

законодавчих актів, запровадження реєстра­

ємця здійснюється за місцем проживання та­

ціі суб'єктів господарювання за принципом

кої особи відповідним органом державної по­

видобування мінеральних підземних вод. У новій редакціі викладено додатки

за мЗ, а підземних вод-

14,06

1

10,08

та

ди.

Для підприємств, що виробляють напої з

використанням

підземних

вод,

норматив

збору становить дві гривні за мз води. Нові нормативи застосовуються при скла­ данні розрахунку за ІІІ квартал

2005

року.

Розрахунок подається до податкової інспекціі до

9.11.2005

року.

Збір за спеціальне вод~жористування по­

••єдиного

вікна.. та видачі документів про взяття на облік платників податків за принци­ пом організаційної єдності, на виконання до­ ручення Президента України від 01.06.2005року NQ1-1/444 та n.8 розпоряд­ ження від 08.08.2005року Ng321-p «Про пер­ шочергові заходи щодо поліпшення стану справ із прискореного перегляду регулятор­

верхневих та підземних вод та плата за ко­

них актів та вдосконалення реєстраційної і

ристування надрами для видобування міне­

дозвільної процедури ...

мостей

про

них

до

Єдиного

державного

реєстру або, у випадках, передбачених зако­ нодавством, після присвоєння ідентифікацій­ них кодів за Єдиним державним реєстром

даткової

служби

державного

на

підставі

реєстратора

про

-

підпри­

повідомлення проведення

державної реєстрації фізичної особи підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєс­ траційної картки на проведення державної реєстраціі фізичної особи -підприємця. Ольга ЧЕКМЕЗОВА,

ральних підземних вод сплачується протягом

Узяття на облік платників податків органа­

начальник відділу інформатизаціі

календарних днів, наступних за останнім

ми дерЖавної податкової служби здійснюєть-

процесів оподаткування.

10

Інтерв'ю провела

Валентина КОВДЛІВСЬКА.

·зо ~~р~Й~ .26as·· ~6кvнбб9в

,Ч11нноgі.Закон України від року NQ 2635-IV

2 червня· 2005

внееенн• змІн до

України про

провадяться дер­

Узяття на облік як платників податків

тування надрами для видобування мінераль­ змінено

Чекатиме-

жавними реєстраторами, та процедур узяття

ються органами державної податкової служ­

саме:

Заінтригували...

мо! Дякую за ромову.

НА ЗМІНИ! на облік платників податків, що забезпечу­

а

рідних криничан.

-

Відділ з обслуговування платників податків Броварської ОДПІ.

заступник начальника

вод,

-

пільно значущі проблеми, попереджувати ви­

Валентина ЄРЕШКО,

підземних

доробок своїх колег, і в першу чергу,

никнення суспільних конфліктів.

«Про затвердження нормати­

них

за архівами в Чернігові. А ще

-

сус­

вів збору за спеціальне водокористування•• та від 07.03.00 Ng456 «Про затвердження ди­

18.05.99 Ng836

Черга

уважно і доскіпливо читаю поетичний

дають

найгостріші

днем граничного терміну подання розрахунку

листопада

ності. Опрацював усі матеріали на цю тему у Київському державному архіві.

ІНФОРМУЕ ПРОКУРАТУРА

один прийом.

державної

змогу

року, свідчить про те, що в ці-

19

не тільки історико-краєзнавчою. Знач­

порядку розгляду звернень громадян до ор­

прийомів громадян, ОДПІ за січень­

YBAfY

здійснено

+

Системний аналіз та узагальнення даних

керівництвом

2005

РОКУ

лому посадовими особами інспекціі здійсне­ но

«Кілером••,

книга про рідне село Красилівку буде

реорганізуватися.

8 МІСІЦІВ 2005

тивні. Переважна кількість порушених у звер­

І все-таки!

«Жовторотим••. Тому я не дуже вірю,

Я

У &РОВАРСЬКІЙ ОДПІ

-

ний акцент зроблю на їі публіцистич­

вило, виняток. Але і в нашій Верхов­ ній Раді жінок не так вже й багато.

що

що у вашому «творчому

проголосив облудний постулат: «Жити стало краще, жити стало ве­

ред тим,

зазначив,

А

Працюю над архівами. Але, враховуючи сьогодення, моя майбутня

то достатньо купити баночку меду,

я

-

портфелі»? Щось плануєте?

гуморі, який, до речі, і мені близь­ кий. (На мою думку, гумор та сатира почали виконувати невластиві їм функціі відтоді, як вусатий вождь

статистикою, жінка-пасічник, як пра­

На побутовому рівні існує пе­

-

же, треба працювати в потрібному

ме та доброзичливе.

жечку

себе

реконання: якщо людина захворіла,

парламенти Європи. От­

землено і навіть цинічно трактують

Солінь, компотів та варень, зробле­

для

Занадто складне питання. За

-

до

книжка

старшим і молодшим поколінням. Два роки тому молодий автор Олек­ сандр Стусенко надрукував у «Літе­

правил?

-

(остання

так і називається «Чорні вогні»), при­

- Дайте пораду до часу, ска­ жіть кілька слів про. мед.

виняток

гумору

дійсності••

вдаються

мораллю. Безумовно, були твори й українські, в яких витав дух неприми­

з

це

-

соціалістичної поколінням

ціі наскрізь фальшивої, з подвійною

Спілки письменників. Кілька слів про ії проблеми, ситуацію, так би мовити, - «кухню». - Так, з березня 2001 року я член Національної Спілки письменни­ ків України. У заяві, котру подавав пе­

З огляду на моє дитинство:

то

думку, Спілці б час вже дати оцінку

властивості

ко, бо втрачаються лікувальні влас­

-

молодих,

коштувало членства у Спілці. На мою

проявляються

харчування.

нутись на чуже горе і з великим за­

жінка-пасічник

Стосовно творчості

Лікувальні

продукти

потуги. Біда нашого суспільства не тільки в тому, що править бал зас­ таріла та викривлена ідеологічна догма, що постійно звучать попу­ лістські обіцянки, а ще і в тому, що

~

вихована

м·!~К~ІІі(;!'Іи,ц юридичної відnовідальності. змІісl·оt;І :::!>акону, дРібним викраденням чу· oa<>'llf<>c·т~..r•a і те, яке вчинене nов·

змовою групою осіб, орrаІ-tіз,ов;аН<)Ю>n)УПІОЮ, поєднане з проникнен· ням у житло, приміщення чи сховище, як· що вартість вИкраденого чужого майна на мо­ мент вчинення правопорушення не перевищує

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів гро­ мадян.

Так, викрадення буде вважатись дРібним, як· що вартість .f3Іf1~раденого на момент вчинення правопорушення

31.12.2003

не

перевищувала:

до

:...:. 51 грн.; з 01.01.2004 р. по ВКЛЮЧtЮ- 184,5 грн.; З 01.01.2005 - 393 грн.


N!!78 (9687)

28.09

НЕДІЛЮ, 18 вересня, об 11:00 У на МайданІ Незалежності стар­ тував •Пробіг заради жипя•. Ця благодІйна акцІя вже стала тради­ ційною подІєю осенІ, тому навІть похмура погода не завадила всІм небайдужим вийти на старт і про­ бігти

чи

пройти

ходою

трикіло­

метрову дистанцію. <<Пробіг заради життя» був запо­ чаткований Представництвом Орга­ нізаціі Об'єднаних Націй в Україні у році.

2001

Завданням акціі є при­

є Представництво ООН в Україні, Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ­ інфекціі/СНІДу, Міністерство охоро­

мешканців столиці, але й наших броварців. Тому серед учасників ак­ ціі була і команда «УФСТУ (Всеукра­ їнська Федерація Спортивного та

проблеми ВІЛ дальний кожен. кан о в

наголосив,

ни здоров'я, Міністерство молоді та

Традиційного Ушу), яка в основному

лює

Київська

ськість,

трація,

Всеукраїнська

складається з броварчан (на фото). Вона нараховувала 65 чоловік віком

мережа

лю­

дей, які живуть з ВІЛ. Цього року кошти, зібрані під час

від

8

до

43

тому

громад­

люди

самі

ням: «Як батьки, так і діти зацікавленні у тому,

Серед тих, хто вийшов на дистан­

пробігу, передані на потреби облас­

сьогодні

працюють над їі вирішен­

років. Атмосфера свята

захопила як дітей, так і дорослих.

що

проблема ВІЛ/СНІДу хви­

спорту,

міськдержадмініс­

відпові­ О. В. Чу­

щоб

здоровими були не лише

вернення уваги громадськості до та­

них та

інфекційних ліка­

цію і активно підтримав боротьбу з

майбутні

кої важливої соціальної

рень, згідно з запитом від Всеукра­ їнської мережі людей, які живуть з

ВІЛ-інфекцією, були і відомі та ша­

наші

новані люди

батькам, котрі виховали таких свідо­

переконатися,

мих нащадків».

здорового способу життя

як

ВІЛ-інфекція

та

проблеми,

пропагування

районних

В. В. Литвин (почес­

-

а

й

Варто

подякувати

відпочити разом. Ми вкотре змогли що

n'ятим, він

міського центру СНІДу, в якій кожен

передував святкуванню 60-ї річниці

міг пройти тестування на ВІЛ. Пробіг

тренер України), А. М. Коваль (трик­

А. О. Бородай, голова Броварської організаціі Молодіжний союз Наша

їнській

Організаціі Об'єднаних Націй.

нараховував більше

ратний

Україна.

Традиційного Ушу за те,

лоді.

Цьогорічний

«Пробіг

ВІЛ. На територіі майданчиків пробі­ гу працювала експрес-лабораторія

життя» був ювілейним

-

11

тисяч офіцій­

депутат

чемпіон

Європи зі

призер

учасників

пробігу

був

підтримують представники

но зареєстрованих учасників. Взага­

чемпіонату

спортивного

Після пробігу відбувся святковий

як національних, так і західних ком­ паній, посольств іноземних держав в

лі ж на старт вийшло близько 20 ти­ сяч людей. Проблема, вирішенню

УШУ). Усі вони пропагують здоровий

концерт, щоб усі бажаючі могли не тільки

подолати

Україні, відомі українці. Ініціатором їі

якої сприяє пробіг, хвилює не тільки

спосіб життя. Своєю участю в акціі вони показали, що за вирішення

але

поспілкувалися

Акцію

світу

і

Серед

й

разом

ше красиві слова,

пропагування

президент УФСТУ, народний України), О. В. Чуканов (президент УФСТУ, Заслужений

заради

здорового способу життя серед мо­

ний

покоління,

сучасники.

але й,

не ли­

-

перш за

все, діі. Хочеться подякувати Укра­

Федераціі

Спортивного що

та

вона

допомагає у вихованні свідомої та активної молоді.

дистанцію,

Альбіна МАЛЯР.

між собою,

До уваrи nідnриЕмств, установ, орrанізацій, житnово­ ексnnуатаційних контор і rромадян міста &ровари!

Івана Андрійовича ДИШЛЕВОГО, заступника генерального директора

фінансового директора

-

ЗАТ ссФірма Теплицьтехмонтаж» з ювілейним днем народження!

У зв'язку з необхідністю перевірки роботи теплотехнічного обладнання котельних та теплових мереж після завершення ремонтно-профілактичних робіт комунальним підприємством «Бровари-

Валентину Анатолuвну О БОДЯНСЬКУ!

теплоенергомережа»

Прийміть вітаюtя рідних щирі!

2005

Хай доля щедро розквіта,

Хай у здоров'ї, щасті, .мирі

Бажаємо ювіляру міцного здоров'я,

Рясні красуються літа.

великого родинного щастя, миру,

Нехай любов незгасно світить,

взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день Вашого жипя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а Ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Хай сонця радість осява. Для Вас усі найкращі квіти І найяскравіші слова.

року

будуть

7

по

Бажаємо здоров'я міцного.

Вез ноого не милі всі інші діла, багатство, і радість, і сила,

А більшого щастя на світі нема.

Колектив ЗАТ

«Фірма Теплицьтехмонтаж».

через які (або поряд з якими) проходять

жовтня

теплові мере.жі, повинні вжити заходів з

пробні

їх збереження, на випадок пошкоджень

проводитись

Громадяни! При виникненні провалів і появі на поверхні гарячої води будьте

мережі та внутрішні системи опалення об'єктів до прийому теплоносія. При виявленні протікання на трубах і радіаторах опалення в приміщеннях не-

обережні, попереджуйте дітей про не­ безпеку. Не наближайтесь самі й не допускайте дітей до провалів і місць витоку гарячої води. Про виникнення повідом-

обхідно терміново звернутися в ЖЕК або

ляи.-те з. а тел.ефонами: .5-24-65,

відповідне відомство.

•ОJДО&JІІОВАJІЬНИКІВ; •ЕJІЕКТРОМОНІАІНИКІВ; •РІ3НОРО&ОЧИХ.

•МУЯІРІВ; •&nОНУВАJІЬНИКІВ; •ШТУКАПРІВ;

тец.:.~ (0~4) 244\30·49.~ ~~ sЩr!UI: 8(9~.~}.~9.4.;~6·82.

ручності.

КП «Іроваритемоенерrомережа» •ШJ::.ШIO'L)It: ШІІШnІІr. ІІ',Іt:ІІ І

1.

, І

:fl!ll

,

ПАРОВІ КОТЛИ ДЕ-6,5 гjкал Бій­

ського

ській

котельного

обмурівці

міжне

заводу

та

завод­

котельно-допо­

обладнання

автоматика,

в

(пальники,

димососи,

вентилято­

ри).

2. Дві ВЕРТИКАЛЬНІ ЄМНОСТІ ІЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ об'ємом 2000 мз кожна під демонтаж. З. НАСОС Д 800/57. 4. ПІДІГРІВАЧІ МАЗУТУ. 5. МАЗУТНІ ФІЛЬТРИ. 6. КРАН БАЛКИ 0,5 тн; 2 тн. 7. ТРУБИ ПхВ И 160 мм- 100 мjn. 8. ГВИНТ: 6х10; 8х45- 200 кг. 9. ШУРУПИ ЗхЗО; Зх25; 4х20- 500 кг. 10. СОГИ (залізобетонні вироби 2х2х1

м, ДВЕРІ АЛЮМІНІЄВІ ПОДВІЙНІ. Ціни за домовленістю. МоJІUІивий бартер.

м. &ро•арн, •yn. repqeнa, •іАдіn комnnектаqІі.

vстанов, орrанІзацій та насеnеннн.

800-1000 грн.; ВОДІЙ СМmІВО3А1100 грн.; ВОДІЙ НА АВАРІЙНУ ІІІФУІВ (режим роботи - доба через три)- 800 грн.;

що видавництвом «Юрінком Інтер» та «Юстініан» видаються газети «Юридичний вісник України» та <<Юридична

газета». Повідомляє­ мо, що названі видання містять аналітичні матеріали з актуальної правової тематики, економічні ог­ ляди, консультації, правничі нови­

ВОДІЙ АВТОМАWННН МА3·5551

ни, коментарі, що розраховані на фахівців, а також громадян, які ці­

- 700-900

грн.;

ВОДІЙ АВТОМАШИНИ

3111·130- 500-700 АВІОІІІІІП'РНК -

кавляться правовою тематикою.

Враховуючи актуальність та вищеназваних ви­ дань, для бажаючих передплатити їх вказуємо передплатні індекси: практичність

700-800

грн.;

06674.

1

J

j

І J[І]ІІ І ОФІС-

20

:

' І

lj

'

І І І~ І І

потрібен ремонт)-

200

90

-

rрн.; МАWИНІсr ІКСКАВАТОРА-

8 (050) 334-10-01, 8 (067) 966-37-47, 8 (04494) 5-62·09.

Biuin иvnьmи

відділ культури Броварської

колекmuв

реАакuіі газеmu, Броварські міська і раuонна

paAu,

районна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

07400, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2. РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

ААРЕСА:

ВіААілu: сільського госnоАарсmва соuіальнuх

бухгалmерія,

numaнь,

лuсmів

і

npuuoм оголошень

4-02-92; nромuсловосmі і 4-04-81; 4-23-26.

масової poбomu

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор.

• •

Листування з читача..чи

-

Київської

БАСЮК

Юрій

КОВ­

Васильович

за телефонами

286-84-11,

286-10-06. Броварська об'єднана державна податкова інс­ пекція доводить до відома жителів м. Бровари та Бро­ варського району, що 28.09.2005 року з 14.00 до 15.00 за контактним телефо­

ном 5-З 1-05 буде провеІJ.Іііі. j_ но сеанс телефонного зв·я~ ~ ку ••гаряча лінія» за участю заступника начальника Бро­ варської ОДПІ ЄРЕШКО Ва­ лентини Олександрівни з питання взаємодіі податко­ вих органів з платниками по­ датків.

11 Втрачене свідоцтво N2 369 про право осо­ бистої власності на жилий будинок, видане на підставі рішення N2 125,2 Літківською сіль­ ською радою від 22.11.96 р. на ім'я ШЕСТО­ ПАЛ Тетяни Григорівни, вважати недійсним. 11 Припиняє свою діяльність ПП •НПК ВІСТ •, 32128888 від 7.11.2002 року, реєстр.

св.

І Паспорт, втрачений 8.09.05 р., серія СМ N2 665370, виданий Броварським МВ ГУ МВС 29.12.04 р. на ім'я ГОРБАЧА Юрія Володими­

міської ради за тел.:

раііонної Аержавної ІАІ'!інісmраuії.

голови

облдержадміністрації

®ІJ'®.Ш®[!!]'\:7@ ~®IIJ[ШJ[;)@

За довідками звертатися у

СПІВЗАСНОВНИКИ:

заступник

видане виконавчим комітетом Бро­ варської міської ради, ідент. код 3212888.

який буде розташовано в парку

pu,

телефонний

зв'язок з населенням області

Броварської міської ради

культури та відпочинку «Перемога».

прямий

з прово­

-

кв. м.

ВОЇНАМ-АФfАНЦІІМ,

raзema раііонної

дити

року

кв. м.;

СКІІАдСЬКЕ ПРИМІЩЕНН•

ПРОЕКТУ ПАМ'ІІТНИКА

-

29 вересня 2005 14.00 до 16.00 буде

кв. м.;

НА виrотовnЕННІІ

• Н О В Е Ж И Т Т Я • Броварських міської ma

r

кв. м.;

МАrАJИН (виробництво)МАrАJИН (виробництво-

108

ш

ІІ НІ

Тел.:

грн.;

СІІІОСАР..МОТОРИсr

ill1111:. .> 1 l~

700-800

-

08282; -

3,

8 (044) 4-06-90, 4.04-23, 4-02-30.

ДОВОДИМО ДО ВІдома ІІАПРИ&МСТВ,

«Юридична газета»

4-11-01

Просимо вибачити за тимчасові нез-

На вулицях або садибах можливі пош-

Оплата праці -двічі на місяць.

-

в

тепломережі.

Будівельна компанія запрошує на роботу:

Ми зичимо Вам у цей день.

«Юридичний вісник України»

приміщень,

АдмІністраціsr• КІJ .«Spoaap~tтennoeнeproмepeжa».

Щасливого й довгого віку

-

підвальних

яких зберігаються матеріальні цінності й

вих мереж під тиском 16 кгсjсм'. Просимо підготувати відомчі теплові

Пошани й добра від людей,

-

5

Власникам

з

пуски котельних та випробування тепло-

Снаги трудової без ліку,

В здоров'ї

з

кодження підземних трубопроводів виникненням провалів, витоків.

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

5-10-61.

N2 2678,

ровича, з моменту втрати вважати недійсним.

11 Втрачену колову печатку (фізична особа -підприємець Горбач Юрій Володимирович) з моменту втрати вважати недійсною. 11 Втрачений договір купівлі-продажу на квартиру,

що

знаходиться

за

адресою:

вул.

М. Лагунової, 13-Б, кв. 127, виданий Бровар­ ською нотаріальною конторою 14.08.97 рОКУ. за реєстр. N2 1-2795 на ім'я ГОЛОБОВСЬКОІ Валентини Володимирівни, вважати недій­ сним.

друк oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у справах

npecu

інформаuії Кuївської облАержаАМінісmраuії.

ma

Зам.

Тираж

2977 2780

прим.

#78 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you