Page 1

СУБОТА

13 жовтня

2001 р. N2 78 (9279)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

--------і@!І

І Ш!rliШ1tJmш1IJ І

~

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

І

Заради

Про nризначення черrових виборів деnутатів місцевих

=

рад та сіnьських, сеnищних, міських roniв у

І май6утньоrо і І

.

j~

І

Відповідно до пункту ЗО статті

""

України Верховна Рада України постановляє:

Нсшерс•додш Дня пра- і$

Й ЦіПНИКіВ ОСІЗіНІ ГОЛОБіJ

І рсійошюї державної іJД- І ;І ~rіністрації Л.А.

Вайс-

1

85

Конституції

Як стало відоою, ІІ]юt•кто~r

Закону вро бюдЖL'Т У крсІІІІІІ !Ісі

ПіЛЬГ,

1

ни, Праці, ІЗііkЬКОБОЇ С\уЖf5!1, усіх !Jl'!IC:IOI!l'piБ Те! ІІШсІ;\іДіВ.

Утрl'ТС

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ.

'tщ ::r~i~~//~~J::~~:~~~i2~i~;;~ Б~

М.Київ,

лодих БЧИТL'ЛіБ. Відрdд- І

жовтня

4

2001

року,

!ІсІ

~

СТаБНИКсl~ІИ СИЛЬІІОЇ СТа-

попоШ!l'ІІІІЯ с пред-

І,,

І ті. З приБітальним ело- І nом до молоді зІЗернув- І

ІЩj

~k\

Щj

СЯ ГОЛОВсі рсіЙДержадмі-

Жі rricтpilцii Л.А. Вайс-

Ді

1m;

t~ фельд, котрий шголо- ~у ;ш сиn, що ПІJіорип•тним у щ;; ~

llii\jHIД !IcJПL'jJL';\OДIIi

Пр!іЙІІЯТІ'>І <Jlt>ДЖl'TY

lll'IICioll<J-

Hl'IJИ ІІl']JБ)ЮЛ, у ЧL'Kcllllll

NQ 2741-111.

ДilЛЬШl!l'lJ

:іІІІІЖl'!ІІІ>І

і

ПІСЛЯ рефор~rувашrя сіГрофір­ ми "ЛаІІ" (село Кріlсилівксі)

було

гсктаріІЗ,

жита

тритіксіле-

150 гектарів, 10 гект<ІріІЗ. У грунт

фер~rою Борис /\сонтійоІЗич Р,J­

У

Іlcllllo:\ly

:\Іісті

ІІt>ІІ•Ц

туш. Він зу~rів добре ІІdлагодити

ТИС>!'! ,\ll> 1 \<'Їl Г!OXll,\lJI<J

17 uiK\',

Пl'j)l'Bc!Жilcl

НКІІХ

створс>Ію сільгосптовариство ~~об­

ЛЯГЛО НаСіННЯ ІЗИСОКИХ ПОСіІЗНИХ

ІЗиробничий

межсІюю відпоІЗідальністю "Кра­

кондицій

ІІсшколо себL· uімшrий спр<ші ко­

бідус, ~Іi:H']JIIlJI Пl'IІL'il lll' lШ­

силіво,кс>".

продукції.

Лl'ктиu ТІЗсірИІІІІИКШ. Так, !Ісі СІЗИ­

CTclЧclC ІІсШіТЬ

нофермі працюють лише три ош•­

рТИ]JИ

Те!

КОоІУІІсі,\І,ІІИХ

С;\уГ. А

N'

ж 1~1 дістати кош­

Це

багатогалузсІЗР

ПрИІЗаТІЮ-Орl'НДНС

ПіДПрИС~ІСТІЗО

елітне і першої ре­

-

На ф<'р~Іі утри~ІустІ,ся

600

го­

очолив досІЗідчений керівник Ва­

лів ІЗеликої рогспої худоби, у тому

ратори

ПсіІЗЛо

-

згуртуБ<Ш

БсіЛL'НТИНоІЗич

lJl,\LilllCТ!,

l)cl

0!1,\СІТУ КВсІ­

силь ПетроІЗич Паюк. У цей скла­

числі кор1в

!\1арченко, Яніна !ІЗаніІЗНd Ссіu'я­

ти ІІсІ ліки, транспорт,

ІЗиробники заготоnили на зимо­

Іrенко,

чуваІІІІНf.

трясінь, негарdздів він вміло по­

во-стійловий період для

успішно спріlБляються зі сІЗоеми

h\\ ~~ гогіl~ІИ. Він також за- І

вів за собою колектив зе­

обоІЗ'язками.

млеробіІЗ

ЗсіІЗЖДИ

і;~ зпачиu, u~o t-.Ісtйжс всі

1

початкуючі вчителі Зd-

кінчили ІЗИЩі rrавчальrrі І

1

І :Jаклади

чРрrзониrчи ~f

J

~~ дипломсl!\ІИ. То>К с спо- {і ДiБdl!ll>I: CcJ~!L' ІЮІІИ З~!lJЖУТЬ БИХО!JіJТИ СПрdБЖ­

., Шt

ш~ !ІЮ іІІТL'Лl'К'І'УаЛЬІІу L',\i-

tk

§Ш ту нашої держави.

'і~

І

Перед присутні~rи та- І КОЖ

БИСТУПИІЗ

ГОЛОБсІ

І райріlди Л.В. Слободя- І І rнок, зdпеІЗняІочи, що І k' районна Td сільські 1::•

~;: рс!ДИ робитшrугь усе від

Ш !!ИХ ЗсіЛеЖІ!l', сlбИ про- ~~ б,\l'~l у ~ІОЛОДИХ ОСБіТЯІІ І було ЯКІІсІй~Іl'ІІШL'. Зво-

J;1

рушлrши~Іи були висту- "' . ' ПІІ БL'Tl'fJcliiiБ ІІl'ДсіГОГі'І- (Ц ної праці 0.1. Хuрліко- ~@

it 1\:

гроМіJД-

тваринників

Bipil !ІЗанішrа Трухан. Вони На

ЧИСТО,

фер~rі

заТИШНО,

шляхо~І подальшого зрос­

СІЗИНі ІЗЧаСІІО НаГОДОВаНі. А

ТіJШІЯ сільськогосподарсь-

Це

НАД РИ

кого ІЗИрОбІ!ИЦТІЗа. На

кріlсилівських

зем-

лях непlJІ'іlІЮ зdродили Зl'­

рноІЗі,

BИPIWVIOTb VCE

кор~юві, технічні і

ОІЗОЧlсБі культу.ри. 0ДІІОЧіJСІЮ нарощусться поголіІЗ' я

великої рогатої

худоби і СnИІІСЙ.

Про це

ГОЛОІЗ!Іе ІЗ ЇХНіЙ ро­

-

чудоІЗі овочі у закрито~ІУ і

БЖL' ІІИІІІ Ill'~!clЛO JiJC,\J'Жl'ШIX

відкрито~rу грунтах. У те­

ІЗL'ТL'рсшіn

плицях цього року зібра­

C"IiTTC:JBcl;\IIЩrlX

ЗІіі!ЙТИ :!iJC:OlJИ і\0 іспуБсІІ!ІІЯ іJбо стоїт!,

Ilrl

трушки, кроп~ редиски. А

стяпrугшо

рукою.

капусти, столоІЗИХ бурякіІЗ, морк­

ІІіШlІіЙ сільськогоподарський рік.

того, щомісяця

ви. Були тут і помідори, рання та

сприятлиІЗих погодних умов хлі­

бороби зібрали на круг у серед­

кор~юва добаІЗка сприяс

ньо~ІУ по

ЩL'ншо продуктишюсті ТІЗіlрин.

21 центнеру ранніх зе­

продукцію

крскиліБЦі

рt•алізу­

ють :J ранньої весни і до пі:шьої осені. По три

-

чотири ~ІашиІrи

KOIIiiJ

про­

~!ciC~IU ІІ]Jс1ВО

ЧО~ІУ

111JЛОЖL'ІJІІЯ

3dJcl-

про пілІ,ГJІ і Пl'j)L'БаПІ

,\ЮДl'Й похилого віку

конуютьсн 2

Чому

Hl'

ви­

КtJЖІюrо

року уря,'\ !І()С>ІІ'і!С ІІс< <-<щі.І­

ЛЬІllІЇІ JclXIIП' Бl'Tl'!JcllliІJI ВІІ­ К.\ИКсІ(' ІІсІД:\ВІІЧсІйІІ)'

CT)jJlJ()-

ЗоотехніЧІІсJ

~юї ПШl'ІІИЦі ІІа ПЛОЩі

Гl'KTa­

увагу приділяс ІЗідтворl'!ІІІІО дій­

24 ЦІІТ, ОЗИМОГО ЖИТсІ !Ііі 110 гектаріІЗ - по 24 ЦІІТ.

ного стада. Створl'ІЮ r·рупи нете­

ЇДУІ'Ь !Ісі рИНКИ hjJOBdpiБ І ]\.ИСБсІ.

Пі.\ІЛІ 11•1 lJt•:\KlJlllТlJБIIIIЙ ІІ[JО­

лей- до !ОО голів. 5-ІкІснс ІЗиро­

Овuчі Ді!І<УП, чи~ІсJЛі грошоБі ІШД­

ЇJД у ВСіХ ВІІДсІХ llcll'clЖII]Jlї,­

ПО

piu площі

особлиІЗу

середня капуста. Отож оБочсву

С!,ОГОДІІі ПИТати:

вулиці 3

рІЮІЗИХ культур, у то~ІУ числі ози­

200

сАужба

підІЗИ­

у

ІІс!ДісЮ

3

помідоріІЗ, сельдсреrо, пе­

на полі нині йде збирання пізньої

фер~rу заІЗозять

копирсастLся

ли HeПOГillli Б]ЮЖіJЇ ОГірКіБ,

ІЗДОСТаЛЬ

I!il

ський догляд. Призушшt'ІІІІЯ 2002 рік ІЗl'ТС'рсі!ІСЬКИХ

Ilil

ПіЛЬГ ПОСТсШІІТЬ ПC'liCitJI!L'piІЗ

ІЗИрощуІЗати

грубих і СОКОІЗИТИХ кормів. Крім

по 60 тоІІІІ пивної дробини із Київського заІЗоду "Оболонь". Ця

котри~r по­

у Ul'~ШИХіДІІL' СТdІ!ОШІЩL', lJ(J

ІЗ~Ііють

СЬКОГО

наприклад, навіть за не­

кутих до ліжка,

трібІІсJ осоГJлива YBclГcl і лікар­

ке"

ЯКИМИ ПJСПОДарСТІЗО ЗаІЗершус !ІИ­

Так,

ЯКИХ бсІГсІТО одиноких, при­

боті. У СТОВ "Крсісилівсь­

яскріlво свідчать ті показники, з

ТІЗарИІІНИЦТІЗсJ

ХсJр­

це люди, серед

J

з ІЗіТсі~rішrою продукцісю ЩtJДІІЯ

BcliiiCГІ, llcl~lcJJ'cli!IIH ВіД~ІіІІl!ТІІ

Дещо НИЖЧОЮ ІЗИДаЛаСЯ ІЗрожаЙ­

щування ре~юнпшх телиць- нсі­

ходжсІшя. Кріч того, господарс­

Kl!l'ІJ olilї,KlJI'(J (Kl!c\l)'llrlЛI,IIIJI'lJ)

t1)

ІІіСТЬ яроІЗИХ ячменю та ІЗіnса

дійна

ТБtJ рсалізус

Tcl

Пj)ИБіТсJЛИ і\ІОЛОДУ З~ІіІІу,

.,с;

в середньому по

СКсJЗdАИ

Ш

ІІапутІІі бать-

~ чі також ЖИТТСІЗО

піднімалися БіJЖЛИБі

1

ДЛЯ

і~ ~юлоді питання, у ІЗирі- І І Шt'ІІІІі яких dДІ\ІЇІІЇСТрd- ~~ ція пообіцяла допомог-

ПІ.

Пед<ІГОГсІ~І

· 1 \~

290

110-

ІЗсі ТсІ ГЯ. Плюти. Вони

кіІЗські слtJБа. На зустрі- І

[j

і

-

голіБ. Кормо­

процес,

дний час різних економічних по­

І стьсн сІrіrшраця з педd-

іх-

НЬОГО ЖИТПІ.

і1 діялшості іlдміністрщії І .• завжди булй й залишс1- %%

~

fit•~;

ТОГО ЖL'fi]JcЩI>КlJl'O ріВШІ

НО, ЩО ~ІсІЙЖе ПОЛОБИ- ~ш

@

IЗCTillllJBAeiiИX :Зс!КОІ!сі­

МИ України дм1 В<'Тl'рсшів вій­

селищних, міських голів на неділю З 1 березня 2002 року.

І шок зустрілися з моло- І

2002 рік ~!!ІОВУ !Іl'Рl'ДfісІ'!сІ­

СГЬС>І ПjJИ:ЗУПИІІСІІІІЯ дії рнду

Призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських,

~-'*' фельд та голоІЗа район- Мі m ної ради Л.В. Слободи- ""' t~ ди~ІИ педс!І'ОГсі~Іи paйtJ-

році

2002

Бручсні

КІЗіти Ті! па"І' я тн і суІЗс>­ ніри.

Ірина ГУЗОВСЬКА. і~

@

20

-

ЦІІТ !Ісі кож­

ному гектарі. У цілому ж краси­ лівські

хлібороби

зdпоруксі стсіfіілізації ТБа­

р~ІІІІІИЦІ,кої галузі.

З ;ІІСТОЮ ДаЛЬШОІ\J Нdj)ОЩуІЗаН­ НН ІЗиробництва ~!'ЯСс! ІІа фс•рмі

1100 ТОІІІІ збіжжя. Це дало мож­

стІЗореІю спеціальну r-рупу тварин

ливість розрахуватися з людьми

для ІЗідгодіІЗлі. Kpi~r топ>, вже дру­

За оренду ЗСМеЛЬІІИХ і МаЙІЮІЗИХ

гий рік тут заЙ~ІС!ІОТЬС>І СІЗИ!Іарс­

пс!ЇІЗ. А їх, пайщиків, у господарс­

ТБОМ. Так, ЦЬОГО року БіД КОЖНоЇ

ТІЗі

СБИІІО~rатки одРржали ІЗ середньо­

Кожен

із

продукції !ІсІ cy~ry

низ отри~rав

140

гриІЗсІІЬ.

~І'ясо.

Усе•

це вирощують ІІеБто~ші руки хлі­

намолотили

767.

~юлоко,

~ІУ по 12 пороснт. І ІЗЖ(~ понад 500

боробіІЗ і ТІЗаришrикіІЗ. А їх прсІ­ цюс тут

218

чоловік.

Виробничі

підрозділи очолюють вчені спеці­ алісти

-

голошrий агроном

Бо­

J'ДcifiO~I

Ось~rак, голошrий інженер ПаБ­

ІЗіК'у', ЩlJ

Ul':\l;!IX'l;\1.

голіБ їх продали Сl'ЛЬЧі!ІІсІМ. Люди

ло ПетроІЗич Шульжснко. 'іх ПІсІ­ нують і ПОБаЖаЮТЬ у CL',\i. J~I ДО­

шю~ІУ році одержати більші ІЗро­

собних господарстІЗ.

ІЗірЯ!ОТЬ. А це, поІЗірТL', біJгато :ни-

Ось уже

18 рокіn підряд заІЗі­

щах,

роГсіТОЇ худоби, сІ тепер і СІЗЙІІО-

ніж торік:

пшеІІиці

-

300

фермою

~юлодняка

БИХ і\іЛ>ІlІШZ, l'lJjiOДiБ TtJЩl!. Це•

зоотехнік Микола МиколайоІЗИЧ

охоче купують поросят для під­

дус

до своїх ДІТl'Й, ршrків, садо­ будL'

Агршю~Іічна служба гоподарстІЗ

ЗL'рІІоnі культури на більших пло­

Tpcll!CIIO]JTY. IJ,l,()l'<J ;\Oj\lcl!'cli!IIЯ УJ!Я,'\)' I!L'IICit>ll('jJ!l будул, lll>:!Ucl!J.\l'!li ~IOЖ.\l!БtJ­ CTi ДіСТсШсІТІ!LJІ ДlJ ,\iKcl!Jl'IIІ,, у:>сІКОІІL'І!ІІЯ

]Jcl:li

рис Кіндратоюrч Вовк, головний

робить усе для того, щоб у rшсту­ жаї. МсХсJНіЗсІТОрИ ПОСіЯЛИ ОЗИ~Іі

П]JІІЧісІ,КОІ\J

У

'!ИТЬ.

ІІсІСТІ,\І,КІІ 110

9

жовтня світове поштове спів­

статися

поштовими

послугами,

товариств<:; вщзначило Всесвітній

ознайомитись з новими їх видами

день пошти в пам'ять про історич­

та правилами користування ними.

ну дату

9 жовтня 187 4р.,

створено

Всесвітній

коли було

Для укра·Інсько·І

поштовий

союз (ВПС).

чення

iti"

пошти відзна­

Всесвітнього дня пошти

Галина ПОЛЯКОВА.

Bl'Тl']JcІllll ІІЯІІОі ІІіІІІІІІ, I!ИЦTBcl ПІ

дало можливість довести до ши­

У рамках відзначення міжнаро­

рокого загалу особливості ниніш­

. дно го свята з 7 по 13 жовтня прой­

нього етапу ЇІ розвитку, основні за­

ВИЙWЯА У ФІНАЯ жовтня, на відзначення Всесвітнього дня пошти, у сто­ личному театрі оперети відбувся фінал Всеукраїнського кон­

курсу "Пані пошта Укра·Іни-2001 ",В якому взял~часть опе­

1 класу

із Броварського вузла зв'язку Н~аля МухоІд.

Переможниця обласного конкурсу гідно витримала усі п'ять етапів цього серйозного випробування і в числі дев'яти пре­ тенденток (із 27 учасниць) вийшла у фінал. І хоча корона дісталась "Пані пошта Дніпропетровщини"

шов Міжнародний тиждень листа.

вдання, які належить виконувати

Протягом цього періоду в струк­

для задоволення потреб спожива­

турних підрозділах Укрпошти, що

чів у якісних і сучасних послугах.

надають послуги клієнтам, можна

Використання нових технологій і

Олені Осиповій із Нікополя, наша землячка була в числі тих, хто набрав найбільше очок, і удостоєна одного з голо­ вних призів телевізора "LG" .Отож Наталя дуже вдячна своїм колегам і начальнику вузла зв'язку Л.Ф.Делла-Боска за дієву підтримку, майстриням салону "Вояж" за вдалий

техніки та застосування сучасних

макіяж і зачіску, а також

ми афішами, стендами, присвяче­

моделей взаємовідносин з клієн­

Н.М.Ніколаєнко, котра навчила ·,ї артистично поводитись на

ними Всесвітньому дню пошти. Як

том -

завжди, споживачі змогли скори-

ня мети.

булоознайомитисязіспе~альни­

необхідні умови досягнен­

llOXII.\lJI'O

З ІІІІХ ~llJЖL'

Нс·ЛІІК<JЇ

13іТ'ІІІJ­

усі lll'!IГit>ll<'[JII

ШІ:\ІrІІ\ІІОТІ, ВІ;\ ВІІІЦОІ'<J

великої

9

ратор

Cicll'c!TO

lJІІІІІ:ІПІІПІ В Жс!Х.\!Шt>~ІУ куті

режисеру МКЦ "Прометей"

престижній сцені.

KL'jJIB-

YK]Jriii!Il

І!(' ;\ОІІJ'СТІІ­

ПОі\сІ.\І,ІІІОГ<J

:IJ'IIIIIICIIIIH Kc!ClJtJJ() 'll']JГy,

Пі,\ЬГ ;\МІ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОШТИ В УКРАЇНІ

ІІІІЩіБІІІ!~І

о\!Ос\ЯХ

Tl'l'l>jJІЇI.

MlJ/Kt'

BL'Tl']JcliІiB усіх Цt•,

В

:\cll'lJl'TjJ!Пll;\0 KjJciЮ СlJ­

ЦісІЛJ,ІІ'у' ll•Іil]J)ї'}' В КjJсІІІІі iJyдt '~10

YBcl/KillJ

\]ІІ

С.\1;\К ув сІТІ! '\сІ

XOДl>~l OlJI'<JIIOjJL'IIШI

)' 1\c•pxoBI!il'l J'rІ,\i 1 \t•jJЖcJL\li\Jl.<J lJlt>1\)KL'l'Y ІІс< :20lJ2 ріІZ І І; jJcJ:Jl Cl!jJLH:JII lljJ<>TИiї!JiTII В lcJKI!ll !!<JJ\lJ/KL'IIII>I lljJІJ ВІД~ІІІІ) '111 CKtJptJ'!t '!ІІІ>І ІІі,\ЬІ' іН 'ТС' ]Jilllcl~l ~- ІJДсІТИСЬ ДlJ jJІШУЧІІХ ДіІ'!, lll' ЗilU<JIIOIIl' 11 ИХ 1\.or ІСТІІТуЦісю УкрuЇІІИ: Дl'~ЮІІСТ]J•ЩІіІ, ІШЇ:;­ ду ДО ІkрхоБІЮЇ РіJДІІ До\Я пі­ кетувсІІІІІЯ і ВІІС,\ОБЛl'ІІІ!Я СІЮ­ ЇХ

Bli~!OI'

llcJjJl!ДIIIJ~l ДL'IIYTCJ­

TdM. Михайло ДУБРОВСЬКИЙ, пмоБсІ ~!іської оргшrі:~аЦІЇ

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Bl'Tt'jJcJlliБ БіЙІІИ, 11]JсЩі Те! Jброшшх СІІ,\


13.10

N978(9279) ПОНЕДІЛОК, 15 жовтня УТ-1

"Доброго ранку, Украіно!" ОВ.55 Вічні істини 09.00 "7 днів" 10.00 Нова колекція 10.ЗО Мультфільм 11.00 УТН - "Ранок" 11.15 Погода 11.20 Х/Ф "Дорога внікуди" 12.ЗО Телемаркет 12.50 Погода 12.55 Закон є закон 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 Надзвичайна ситуація 16.20 "Студія "5" 17.00 Телемаркет 17.10д/ф "І ГОЛОС наш ПОЧуЄ світ" 1В.ОО УТН- "ВечІр" 1В. 15 Погода ІВ.20 "Саме Той" 1В.45 "Хіт року" ІВ.55 Телеслужба "Милосердя" 19.151 що в упаковці? 19.25 "Бізнес-простір" 20.00 "Телефортуна" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21 .40 Питання дня 21 .45 Погода 21.50 Світ спорту 22.05 "Футбол як футбол" 22.45 Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд 2З.45 Погода 2З.50 Нічний канал

06.05

УТ-2

Сніданок з" 1 + 1" ОВ.ОО Х/ф "На Дерибасівській добра погода, на Брай­ тон-Біч знову йдуть дощі" 09.ЗО Сніданок з "1 + 1" 10.05 Телемаркет ІО.ЗО "Хіт року" ІО.З5 І що в упаковці? 10.45 "День знань", 1 ч. 11.25 Телемаркет 11.50Д/ф"Дикіземлі", 1с. 12.45 Телемаркет 1З.10Діловий канал. Тиждень І З .55 "Хіт року" 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 16.00ТСН

07.00

16.10 Т/с "Район 'сансет", 406с.

"Люби, доки моло­ дий", 20с. 17.40 Т jc "Сищики" 1В.ЗО Т/с "Вбивча сила 11", 10с. 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Проспорт" 20.00 Телегра "0. щаслив­

16.50 Tjc

чик!"

21.00 М/с "Кримінальна краХ­ на".

"Полювання

на

двІйника"

21.40 Х/Ф

"Великий калібр" 2З.25 Телеслужба "Ситуація" 2З.40 тсн 00.00 Х/Ф "Кошмар на вулиці В'язів 5: дитя снів" 01.ЗО Телеслужба "Ситуація" УТ-З

14.05 За київським часом 14.15 Tjc "Луіза Фернанда", В4с.

15.00 "Крихітка" 15.20 Телемагазин

7

КАНАЛ

12.ЗО Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17 .ЗО "Яхад" - разом" 1В.ОО Грації від "Гравісу" 1В.20 Торгінформ ІВАО "Амазонка" перемагає час" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.10 Нім. мова "AIIes Gute 1", 19 вип. 19.ЗО "М-стиль" 20.00 Торгінформ 20.20 "Заглянь у майбутнє" 20.ЗО "Саме Той" про себе 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 "Глобальні поради" 21.ЗО Музика наМ 22.00 "Щоб таємне стало яв­ ним" 22. 1О "Шоу самотнього холостяка" 22.40 Музика наМ 2З. ОО Телемагазин 2З.10 Музика наМ ІСТV

Об.ОО Муз. ранок Об.ЗО Перехрестя 07.00 "Плюс/Мінус" 07.1 О Погода 07.15 "Свобода слова" ОВ.20Т/с "Амазонка" 09.05 Tjc "СІ-5. професіонали"

Нові

10.00, 11.00, 12.00, ІЗ.ОО, 14.00, 15.00, 1В.ОО "Факти"

10.01 Т/с "Мілагрос", В4с. 10.50 Т jc "Милий ворог", 112с.

11.45 "В робочий полудень" 12.01 Х/Ф "Напередодні", 1с. І З. 15 "в робочий полудень" 1З.30 Tjc "Вогняна пустеля", 2с. Телегра "Галопом по Європах" 15.35 Мультфільми 15.45 Т/с "МаленьКІ Ейнштей-

15.05

ни"

Іб.10 Mjc "Черепашкиніндзя" 1б.35 М/с "Невгамовні" 17.00 М/с "Гей, Арнольде'" 17.25 М/с "Сучасне життя Ро кк о" 17.55 т;с "Закон і порядок: загін особливого призна­ чення" 1В.45 "Факти" 19.00 Хjф "Вир вічного сну" 20.45 "Факти" 21.05 Погода 21.10 Х/Ф "База-2" 23.00 "Факти" 2З.15 "Факти". Докладно 23.ЗО Спорт 23.40 Погода 2З.45 "Гаряча сімка" 00.15Х/Ф "Напередодні", Іс. 01.25 "Російські гірки" 01.З5 "Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТ Мультфільми "Розваги для вас"

15.05 М/с "ПеппІ Довгапанчо­

за методикою академіка Смєлова в мед. центрІ "Довіра" 16.00 "На ранковому прийомі" 16.З5 Метод доктора Довжен­ ка

16.40 Т/с "Луїза Фернанда". В5с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом ІВ.ОО Новини 1В.10 Т jc "Земля кохання" 19.05 "Чекай на мене" 20.00 ''Подробиці" 21.00 Tjc "П'ятий кут" 22.1 О Програма "Кримінал" 22.45 Т jc "Секретні матеріали" 2З.40 "Подробиці". Підсумки дня

ОО. І О Хjф обітниці"

"Порушені

ОВ.ОО Християнська програма ОВ.ЗО СТН-тижневик 09.00 "Чорний квадрат" 09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Моделі" І 0.05 Х/Ф "Чорне сонце" 11.50 "Безсмертні скарби України" 12.20 Мультфільм 12.55 Закон є закон 1З. ОО Телемагазин 1З.15 "За лаштунками" 1З.40 Телемагазин 1З.55 Закон є закон 14.00 Православний кален­ дар

"Бард-салон" з Тризу­ бим Стасом

14.10

14.40 "Споживач" 14.50 Х/ф "Комедія про Лісіс>рату" 16.ЗО "ХХ століття. Вибране". А. Бітов. "Подолання зла" 17 .ЗО "Досьє художника" М. Глущенко 1В.ОО "Таємниці і скандали" 1В.ЗО "Ім'я" 19.00 Tjc "Шалені гроші", 4Зс. 20.00 "Вокзал мріТ'

11.00 Х/Ф "Місяцем був повний сад" "Вікна у світ" 1З.20 "BIZ-ТV" "Вікна. Нсвини" "BIZ-ТV" 1б.40 Т jc "Як сіль і перець", 5с. 17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Tjc "Кохання, що

12.50 14.00 14.15

іскриться". 21 с.

12.05 Торгінформ 12.20 "Добрі новини"

Підйом Об.ЗО Репортер Об.35 Підйом 06.55 "Телепузики" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Mjc "Пеппі Довгапанчоха", 24с. ОВ. 15 Підйом ОВ.30 Репортер ОВ.35 Підйом ОВ.45 Mjc "Боцман і папуга", 5с. о в .55 ПідЙОМ 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.25 Tjc "Спека в ЛосАнджелесі" 10.20 Tjc "Сімейні узи" 11.15 "Тетянин полудень" 12.00 Аншлаг' Аншлаг' 13.00 Репортер 1З.1 О Дом. фітнес "Хауз фіт" 13.20 Х/ф "Є про що погово-

15.ЗО "Пульс"

15.50 Худнемо

07.05 07 .З5

20.ЗО стн Київські ділові новини "Влада факту" 21.ЗО "Вісті тижня" 22.ЗО стн 22.45 Київські ділові новини 22.55 "Спортивний характер" 2З.10 Х/Ф "Чаклун" 00.55 "Я- винахідник"

20.45 21.00

06.25

рити"

ха", 24с.

15.З5 м;с "Дещо про Мімі", 25с. 16.00 Mjc "Рен і Стемпі"

1б.25 М/с "Злюки бобри" "Прості істини" "Загублений світ",

17.00 Т/с 17 .З5 Т jc

1В.20 "Вікна. Столиця" 18.ЗО Tjc "Кохання, що іскриться", 21с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Tjc "Скарлетт", 4с. 20.З5 "Вікна. БІзнес" 20.55 Т/с "Загін боротьби з мафією". 5с. "Гра

22.ЗО Репортер 22.50 Погода 23.1 О Tjc "Пума", 5с. 00.05 Tjc "Західне крило", 4с. 00.50 Репортер О 1.05 Огляд матчів. Англійська прем'єр-ліга О 1.30 Спорт. огляд "Жіллетт" СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний прогноз 07.10 "BIZ-ТV" ОВ.ОО Бізнес-студія ОВАО "BIZ- ТV" 09.00 Т/с "Кохання, що іскриться", 20с. "Скарлетт", 3с.

10.00 Tjc

1б.ОО "НедільнІ зустрічі" 1б.40 Т/с "ЛуІза Фернанда", 8бс. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За киівським часом 1В.ОО Новини 1В.1 ОТ /С "Земля кохання" 19.05Ігрове шоу "Слабка ланка" 20.00 "Подробиці" 21.00 Х/Ф "Спадкоємиці" 22.1 О "Любов з першого погляду"

22.55 Х/Ф ·:червоне коло" 00.05 "Подробиці". Підсумки дня

ОО.ЗО Футбол. Ліга чемпіонів "Боруссія" (Дортмунд) "Боавішта"

nішакtв"

22.30 М/с

"Все не як у людей" 22.З5 "Вікна. Опівночі" 23.05 М/с "Все не як у людей" 23.10 Італійський футбол. Серія А. Огляд матчів туру 00.20 "Автостиль" 00.40 "Вікна. Спорт" ВІВТОРОК, 16 жовтня УТ-1

Об.О5 "Доброго ранку, Україно!" ОВ.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.20 "Футбол як футбол" 10.00 "З ранку раніше" 10.ЗО "Бути жінкою" 11.00 УТН- "Ранок" 11.15 Погода 11.20 "Пригорща" 12.20 Телемаркет 12.40 Нова колекція 12.50 Погода 12.55 Закон є закон 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 Мультфільм 1б.ОО Муз. фільм "Сад Божественних ntсень" 1б.20 "Студія "5" 17.00 Телемаркет 17.15 "Скакалочка". Дит. роз­ важ. прог. з фестивалю "Золоте курча" 17.40 Мультфільм 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН- "Вечір" 18.15 Погода 1В.20 "Саме Той" 1В .45 "Хіт року" 1В.50 Т/с "Каскадери", 42с. 19.50 І що в упаковці? 20.00 Казна Держави 20.30 Щоденник сесії ВР України 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - "Панорама" 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. "Динамо" (Київ. Україна) - "ЛІверпуль" (Англія). У перерві: Світ спорту 2З.З5 Погода 2З.40 "Хіт року" 2З.50 Конц. прогр. "Прода­ вець мрій" 00.50 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів О 1 ЗО Нова колекція УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" ОВ.ОО Tjc "Марш Турецького". Фільм 4-й. "Синдикат кілерів" 09.ЗО Сніданок з" 1 + 1" 10.05 Телемаркет 10.ЗО "Хіт року" 10.З5 І що в упаковці? 10.45 "Зірки, на сцену'" 11.1 О Телемаркет 11.З5 Модний час 12.05 "Перехрестя" 12.З5 "День знань", 2 ч. 1З.15 Телемаркет 13.40 "Будні" 1З.55 "Хіт року" 14.00 Освітній канал 1б.ООТСН 1б.10 Tjc "Район Сансет", 407с. 1б.50 Т/с "Люби, доки моло­ дий", 21с.

17.35

Т Іс "Район Беверлі Хіллз", 11с.

1В.ЗО Т/с "Салон краси", 19.ЗО тсн 19.50 "ТСН. Проспорт"

1Зс.

20.00 Tjc "Банд'итський Пе­ тербург", 7с. "Кримінальна країна". "Історія кохання, або Страшний сон" 21.45 Х/Ф "Засліплені коханням" 2З.40 Телеслужба "Ситуація" 2З.55 тсн

21.1 О

00.15 Х/Ф "Ідеальний злочин" 01.55 Телеслужба "Ситуація" УТ-З

1с.

1В.10 Tjc "Комісар Рекс", 2Іс. 19.25 Погода 19.45 Т/с "Дикий янгол" 20.40 Х/Ф "Висота"

15 50 "Галерея ТV". Дайджест

07.00 Новини 07.20 "Мелорама" ОВ.ОО Новини ОВ.20 Tjc "П'ятий кут" 09.00 Новини 09.ЗО Клуб "Золотий гусак" 10.00 "Музичний кіоск" А. Гончаренко 10.ЗО Tjc "Дрібниці життя" 11. 1О "Чекай на мене" 12.00 Новини 12.15 т;с "Даллас" 1З.О5 За київським часом 1З.15 Tjc "Луїза Фернанда", 85с. 14.00 "Хіт-базар" 14.З5 Молодіжна телеслужба 15.05 "Набатом тихої молитви"

15.ЗО "Інтер'єр" 15.45 Ще раз про ожирІння в мед. центрі "Довіра"

ТЕТ

07.05 ''ВІСТІ ТИЖНі" 08.00 Християнська програма ов.зо стн т;с "І завтра любов" 09.ЗО Православний кален-

09.00

дар

09.З5 "З коментарями і без ... " 09.45 "Спортивний характер"

10.00 'Тік" 10.20 Економічний вісник 10.50 Х/Ф "Чаклун" 12 .ЗО Закон є закон 12.З5 "Влада факту"

1З .05 "Познайомимося зблизька" 1З.ЗО Телемагазин

1З.50 Х/ф-дітям.

"Доктор Ай-

бопить"

15.00 Закон є закон 15.15 Телеенциклопедія 15.З5 Телемагазин і небо Києва" 1б.25 Закон є закон 1б.ЗО стн 1б.50 "Все про податки" 17.05 "Київ класичний" 17.25 Телепрес-клуб 1В.15 "Світ. Україна. Київ" 18.З5 Х/Ф "Післямова" 20.20 Вечірня казка 20.ЗО СТН 21.00 "Розваги для вас" 21.З0 "ВісТІ" 22.00 "Команда+ ТV" 22.45 Х/ф "Подорож батька" 00.15 "Кабачок "1З стільців"

15.50 "Земля

7

КАНАЛ

Грації від "Гравісу" 09.ЗО Вистава "Ніч у Венецї1", 1 Ч. 10.ЗО Новини Європи 11.00 Торгінформ 11.20 ··саме Той" при себе 11.50 "Доживемо до понеділка" 12.20 Торпнформ 12.40 Тележурнал "Тиждень" 17.05 Торrінформ 17.20 "Добрі новини" 17.ЗО "Шлягер" представ-

09.05

ляє ... "

1В.20 "Заглянь в майбутнє" 18.ЗО Програма УХРТ 19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 19.45 "Заглянь в майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.ЗО "Амазонка" перемагає час" 20.45 Футбол-ретро 21.00СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 "Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ 22.00 "Престиж" 22.15 Світ здоров'я- "Бі-КиІ'в" 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канал "М" 00.00 "Калейдоскоп" ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 "Факти" 07.02 Погода 07.05 "ГаряЧа сімка" 07.1 О М/с "Черепашкиніндзя" 07.З5 "Російські гірки"

07.45 "Плюс/Мінус" 8 ОО, 09.00, 10.00, 11 ОО, 1200, 1З.ОО, 14.00,17 ОО, 18.00 "Факти" 08.02 Погода ОВ.О5 Мультфільми ОВ.20 Mjc "Сучасне життя Рок ко"

ОВ.45 Т/с "Маленькі Ейнштейни"

т;с "Закон і порядок: загін особливого призна­

09.15

чення"

10.00Т/с "Мілагрос", В5с. "Милий ворог". 11Зс. 11.45 "В робочий полудень" 12.00Х/Ф "Напередодні", 2с. 1З.20 "В робочий полудень" 1З.ЗО Х/Ф "Вир вічного сну" 15.00 Мультфільми 1540 Т jc "Маленькі Ейнштей­ ни"

10.50 Tjc

16.10 Mjc

"Черепашки-

ніндзя"

1б.ЗО М/с "Невгамовні"

17.00 М/с "Гей, Арнольде'" 17.25 М/с "Сучасне життя Рокко" 17.50 Т jc "Квантовий стри­ бок" 18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Дівчина з обкладинки" 20.45 "Факти" 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф "Крижане пекло" 2З.ОО "Факти" 2З. 15 "Факти". Докладно 23.ЗО Спорт 2З40 Погода 2З.45 Футбольний огляд чемпіонату Іспанії ОО. 15 Х/Ф "Напередодні". 2с.

01.ЗО "Російські гірки" "Гаряча сімка"

01.40

НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом Об.ЗО Репортер Об.35 Підйом 06.55 "Телепузики" 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/с "Пеппі Довгапанчоха", 25с. 0В.15 ПідЙОМ ОВ.ЗО Репортер ОВ.З5 Підйом 08.45 Мультфільм 08.55 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09 З5 Т jc "Спека в ЛосАнджелесІ" 10.ЗО Т/с "СІмейні узи" 11.25 "Тетянин полудень" 12.1 ОТ ;с ··західне крило" 1З.ОО Репортер 1З.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 1З.20Х/Ф "Висота" 15.00 М/с "Пеппі Довгапанчо­ ха". 25с. 15.25 м;с "Дещо про Мімі", 26с. 15.55 М/с "Рені Стемпі" 1б.20 М/с "Злюки бобри" 1б.50 Tjc "ПростІ істини" 17.25 т;с "Загублений світ", 2с. 18.05 Tjc "Комісар Рекс'', 22с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 1940 Т/с "Дикий янгол" 20.З5 Х/Ф "Любовний напій

N2 9" 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.10 Х/Ф "Шоугерлз"

01.25 Репортер

·

О 1.З5 Огляд матчів Ліги чемпіонів 01.50 Т/с "Спека в ЛосАнджелесі" 02.З5 Зона ночі on-line 04.1 О Х/Ф "Біль 1 кохання" 05.40 Т/с "Дикий янгол" СТБ

07.00 "ВІкна. Столиця" 07.1 О Прогноз погоди 07.15 "BIZ-ТV" ОВ.ОО "Вікна. Бізнес"

08.20 Астрологічний прогноз 08.25 "Вікна. Опівночі" 09.00 Tjc "Кохання, що іскриться", 21с.

10.00 Т/с "Скарлетт", 4с. 11.00 Т jc "Загін по боротьбі з мафією", 5с. "Гра пішаків" 12.ЗО Медіа-клуб 1З.10 "BIZ-ТV" 14.00 "Вікна. Новини" 14.15 "BIZ-ТV" 1б.40 Т/с "Як сіль і перець", бе. 17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Т/с "Кохання, що іскриться", 22с. 1В.20 "Вікна. Столиця" 1В.ЗО Tjc "Кохання, що ІСкриться", 22с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Tjc "Ск9рлетт", 5с. 20.З5 "Вікна. Бізнес" 20.55 Х/Ф "Танкер" 22.40 Mjc "Все не як у людей" 22.45 "Вікна. Опівночі" 2З.15 М/с "Все не як у людей" 2З.20 Х/Ф "Орел або лишка"

СЕРЕДА, жовтня

17

УТ-1

"Доброго ранку, Україно!" 08.55 Вічні ІСТИНИ 09.00 Телемаркет 09.20 Мультфільм 09.ЗО Казна держави 10.00 Т/с "Каскадери", 42с. 11.00 УТН- "Ранок" 11.15 Погода 11.20 "Хіт року" 11.50 Телемаркет 12.10 Х/ф "Насреддин у

06.05

Бухарі"

1З.ЗО Погода 1З.З5 Закон є закон 15.00 УТН- "День"

15. 15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 "Крок до зірок" 1б.20 "Студія "5" 17.00Телемаркет Всеукр. фест. дит. творчості "Казка "Старо­ го замку" 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - "Вечір" 1В.15 Погода 1В.20 "Саме Той" 1В .45 "Хіт року" 1В.50 Tjc "Каскадери", 4Зс. 19.50 І що в упаковці? 20.00 "Експосвіт" 20.ЗО Щоденник сесії ВР України 20.45 Мегалот 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. "Барселона" (Іспанія) "Байєр" (Леверкузен. Німеччина). У перерві: Світ спорту 2З.ЗО Погода 2З.З5 "Хіт року" 2З.45 Нова колекція 00.45 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів О 1.25 Кіно Франціі

17.15

УТ-2

07.00 Сніданок з" 1 + 1" 08.00 Т jc "Салон краси". 1Зс.

"Бандитський Петербург", 7с. 10.05 Телемаркет 10.30 "Хіт року" 10.З51 що в упаковці? 10.45 Дитяча лінія 11.00 Телемаркет 11.25 Прогулянка з "Акцентом" і не без моралі 11.45 Бізнес-простір 12.15 Сільська година 1З.О5 "Вісник податкової служби України" 1З .15 Телемаркет 1З.40 "Будні" 1З.55 "Хіт року" 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 1б.ООТСН 1б.10 Т/с "Район Сансет", 40Вс. 1б.50 Т jc "Люби, доки моло­ дий", 22с. 17.З5 Tjc "Район Беверлі Хіллз", 12с. 1В.ЗОТ/с"Салонкраси". 14с. 19.ЗО тсн 19.50 "ТСН. Проспорт" 20.00 Т jc "Бандитський Пе­ тербург", Вс. 21.10 "Комедійний квартет" 21.50 Х/Ф "Шпигунський бізнес" 2З.40 Телеслужба "Ситуація" 2З.55 ТСН 00.15 Х/ф "Ім'я жертви невідоме" 01.55 Телеслужба "Ситуація"

09.00 Tjc

УТ-З

07 .ОО Новини 07.20 "Кохання

з першого погляду" ОВ.ОО Новини 08.20 Х/Ф "Спадкоємиці" 09.00 Новини 09.ЗО "Життя тварин" 10.00 Програма "Кримінал" 10.ЗО Т/с "Дрібниці життя" 11. 1О Ігрове шоу "Слабка ланка"

12.00 Новини 12. 15 Т jc "Даллас" 1З.О5 За київським часом 13.15 Т/с "Луіза Фернанда", Вбс. "Шлягер" представляє ... " 14.40 "Естафета" 14.55 "Домашній лікар" 15.15 "Щит" 15.ЗО "Люди 1долі" 16.00 Ще раз про ожиріння в мед. центрі "ДовІра" 16.05 "Київ діловий" 1б.40 Tjc "Луіза Фернанда", 87с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом • 1В.ОО Новини 18.1 ОТ jc "Земля кохання" 19.00 Інтелект. шоу "Дев'ятий вал" 19.55 Суперлото 20.00 "Подробиці" 21.00 Х/Ф "Спадкоємиці" 22.1 О "Камера сміху" 22.50 Х/ф "Червоне коло" 00.05 "Подробиці". ПідСУ/><1КИ

14.00

дня

ОО.ЗО Футбол. Ліга чемпіонів. "Манчестер Юнайтед" "Депортиво" ТЕТ Мультфільми 07.ЗО "Вісті" ОВ.ОО Християнська програма 09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Планета Боулінг'' 09.50 Мультфільм

07.00

10.05 "Команда+ ТV" ' 10.З5 "Тема з варіаціями". Н. Петров, 1 ч. 11.20 "УкраІ'нський пацієнт" 11.35 Телемагазин 12.00 "МоделІ" 12.25 Закон є закон 12.40 "Ім'я". Ю. Будрайтіс 1ЗАО Телемагазин 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.1 О Православний календар

14.20 "КиївськІ мініатюри" 14.50 Х/Ф "Післямова" 16.30 "Серж Лифар з Києва" 17.05 Мультфільм 17.10 "Я- пам'ятник Собі'" 1В.ОО "Золота Фортуна" 19.00 Т jc "Шалені гроші", 44с. 20.00 "Таємниці і скандали" 20.ЗО СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 "Магія кіно" 21 .ЗО "Вісті" 22.00 "Вітражі" 22.ЗО стн 22.45 Київські ділові новини

22.55 Х/ф "Хай живе дама"' 00.45 "Зустрінемося ввечері" О 1.1 О Молодіжна телеслужба

7

КАНАЛ

10.05 "Казка лірника Сашка" 10.20 "Глобальні поради" 1О.ЗО Т jc "Воїн у золотому

21.25 "Глобальні поради" 21.ЗО "Бути жінкою" 22.00 "Моя зірка" 22.45 Молодіжна телеслужба 2З.15 Музика наМ

"Хіт-новини" 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка"

20.00

1б.ОО Муз. фільм "Взяв би я бандуру" 1б.20 "Студія "5" 17.00 Телемаркет 17.15 Створи себе. А. Шатер­ никава - чемпіонка Євро­ пи в професійному боксі 17 .З5 Резонанс 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН- "Вечір" 1В.10 "Саме Той" 1В.З5 Енергетичне поле 1В.55 Футбол. Кубок УЄФА. "ЦСКА" (Київ, Україна) "Брюгге" (Бельгія). У перерві: Щоденник сесїі ВР України 20.50 Ве4ірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.1 О Х/Ф "Десять негринят", 1с. 2З.15 Погода 2З.20 "Хіт року" 2З.ЗО Нічний канал

ІСТV Об.ОО Муз. ранок 07.00 "Факти" 07.02 Погода 07.05 "Гаряча сімка" 07.10 М/с "Черепашкиніндзя"

07 .З5 "Російські гірки" 07.45 "Плюс/Мінус" В.ОО, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 1В.ОО "Факти" ОВ.О2 Погода 08.05 Мультфільми 1З.25 Х/Ф "Дівчина з обкла­ динки" 15.00 Мультфільми 15.40 Tjc "Маленькі Ейнштей­ ни" 16.10 Mjc "Черепашкиніндзя" 1б.ЗО М/с "Невгамовні" 1б.55 Mjc "Гей, Арнольде!" 17.20 Mjc "Сучасне життя Рокко" 17.50 т;с "Квантовий стрибок" 1В.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Під тиском" 20.45 "Факти" 21.05 Погода 21.10Х/Ф 22.55 "Факти" 2З.10 "Факти". Докладно 2З.25 Спорт 2З.З5 Погода 2З.40 Кримінальні історіі ОО. 1О Х/Ф "Дикий пляж" 01.20 "Російські гірки"

УТ-2

07.00

тербург", Вс.

10.ЗО "Хіт року"

1О .З5 І що в упаковці? 10.45 "К.рок до зірок" 11 . 15 Телемаркет 11.40 "Там, де мама збирала виноград"

12.05

лення

1З. 15 Телемаркет 1З.40 ·'Будні" 1З.55 "Хіт року" 14.00 Освітній канал

УТ-З

ха", 2бс. 15.ЗО Mjc "Маска", 1с. 15.55 М/с "Рені Стемпі" 16.20 Mjc "Злюки бобри" 16.55 Tjc "Прості істини" 17.ЗО Т/с "Загублений світ", Зс. 1В.О5 Т/с "Kof!licap Рекс", 2Зс. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 т;с "Дикий янгол" 20.З5 Х/ф "Червона спека" 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.1 О Х/ф "Гіркий місяць" 01.З5 Репортер 01.45 Огляд матчів Ліги чемпіонів 01.55 Т jc "Спека в ЛосАнджелесі" 02.45 Зона ночі 04.05 Х/Ф "Червона спека" 05.40 Т jc "Дикий янгол"

07.00 Новини 07.20 "Супутник

"Планети Здоров'я" 07.50 "Родина від А до Я" ОВ.ОО Новини ОВ.20 Х/Ф "Спадкоємці" 09.00 Новини 09.ЗО "Камера сміху" 10.05 "Сміхопанорама" 10.25 т;с "Дрібниці життя" 11.05 Інтелект-шоу LG "Евріка"

12.00 Новини 12.15 т;с "Даллас"

СТБ

ОВ.ОО "Вікна. Бізнес" ОВ.20 Астрологічний прогноз ОВ.25 "Вікна. Опівночі" 09.00 Tjc "Кохання, що іскриться", 22с. 10.00 Т/с "Скарлетт", 5с. 11.00 Х/Ф "Танкер" 12.40 "BIZ- ТV" 12.50 "BIZ- ТV" 14.00 "Вікна. Новини" 14.15 "BIZ-ТV" 1б.40 Т jc "Як сіль і перець", 7с. 17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Tjc "Кохання, що іскриться", 2Зс. 1В.20 "Вікна. Столиця" 1В.З0 Tjc "Кохання, що іскриться", 2Зс. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт.

20.00 "Подробиці" 21.00 Х/Ф "Погоня

"Золотий гусак" 23.ЗО Програма Ю. Рогози "Колір ночі" 00.10 "Подробиці" Підсумки дня

ТЕТ Мультфільм 07.ЗО "Вісті" ОВ.ОО Християнська програма ов.зо стн 09.00 т;с "Гзавтра кохання" 09.ЗО Православний кален-

07.00

дар

09.З5 Балет "Жизель"

11.1 О Х/Ф "Привид їде на Захід"

12 .ЗО Закон

ЧЕТВЕР,

"Доброго ранку, Украї-

за смер-

тю"

22.50 "Клуб

Погода 19.З5 Tjc "Скарлетт", бе. 20.З5 "Вікна. Бізнес" 20.55 Х/Ф "Гібрид" 22.З5 М/с "Все не як у людей" 22.40 "Вікна. Опівночі" 2З.10 М/с "Все не як у людей" 2З. 15 Х/ф "Зандалі"

но'" ОВ.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.20 Нова колекція 09.З5 Т ;с "Каскадери", 4Зс. 10.ЗО "Не все так погано ... " 11.00 УТН- "Ранок" 11 .15 Погода 11.20 Х/ф "Людина в зелено­ му кімоно" 12.ЗО Телемаркет 12.50 Погода

4 ~

1З.О5 За київським часом 1З.15 Tjc "Луїза Фернанда", В7с. 14.00 "Хіт-базар" 14.35 "Крила" 15.05 Телемагазин 15.15Т/с "Індаба", 22с. 15.40 Ще раз про ожиріння в мед. центрі "Довіра" 15.45 "Родом з УкраІ'ни". М. Єрьоменко-мол., 1 ч. 1б. 15 "Оплески, оплески ... " 1б.40 Tjc "Луїза Фернанда", ВВс. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 1В.10Т/с "Земля кохання" 19.05Ігрове шоу "Слабка ланка"

07 .ОО "Вікна. Столиця" 07. 1О Прогноз погоди 07.15 "BIZ-ТV"

06.05

j

'4

15.00 Перерва 1б.ОО тсн 1б.10 Т/с "Район Сансет", 409с. 1б.50 Т/с "Люби, доки моло­ дий", 2Зс. 17 .З5 Т jc "Район Бе.верлі Хіллз", 1Зс. 1В.ЗОТ/с "Салон краси", 15с. 19.ЗО ТСН 19.50 "ТСН. Проспорт" 20.00 Tjc "Бандитський Петербург", 9с. 21.1 О "Біла ворона" 21.50 Х/ф "Улюблена теща" 23.45 Телеслужба "Ситуація" 00.00 тсн 00.20 Телеслужба "Ситуація"

N2 9" 15.05 М/с "Пеппі Довгапанчо-

жовтня

"Хто в домі хазяїн?"

12.ЗО Мультфільм на замов-

Підйом Об.ЗО Репортер Об.З5 Підйом 06.55 "Телепузики" 07.20 Підйом 07 .ЗО Репортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/с "Пеппі Довгапанчоха",2бс. ОВ. 15 Підйом ОВ.ЗО Репортер ОВ.З5 Підйом ОВ.45 Мультфільм 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.З5 Т jc "Спека в ЛосАнджелесі" 10.ЗО Т/с "Сімейні узи" 11.20 "Тетянин полудень" 12.05 Tjc "Комісар Рекс", 22с. 1З.ОО Репортер 1З. 1О Дом. фітнес "Хауз фіт" 1З.20 Х/Ф "Любовний напій

УТ-1

"1 + 1"

10.05 Телемаркет

06.25

18

Сніданок з

ОВ.ООТ/с "Салон краси", 14с. 09.00 Tjc "Бандитський Пе-

НОВИЙ КАНАЛ

кімоно", Зс.

11.ЗО "Моя зірка" 12.10 Телемагазин 12.20 Музика наМ 12.50 Телемагазин 17.00 Tjc "Воїн у золотому кімоно", 5с. 1В.ОО Вітальня мовлення. Урок 2З-й 1В.ЗО "Ескулап" 19.00 "Один на один з ... " 19.45 "Щоб таємне стало явним''

12.55 Закон є закон 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 Мультфільм

є закон 12.З5 "Тема з варіаціями". В. Лук'янець 1З.20 "Ім'я".С. Говорухін 14.40 "Вітражі" 15.10 "Душа до душі" 15.25 Телемагазин 15.40 Закон є закон 15.55 Мультфільм 1б.О5 Закон є закон 1б.10 Телемагазин 16.ЗО стн 1б.50 "Ква-Кваша" 17.20 "Автомобіль - хіт століття" 17.40 "Киянин" 1В.15 "Тік"

1В.З5 Х/Ф "Свій серед чужих, чужий серед своїх"

20.20

Вечірня казка


13.10

Nf78(9279) 20.30 стн 21.00 "Розваги дnя вас" 21.30 "Вісті" 22.00 "Спортологія" 22.15 "Влада факту" 22.45 Х/ф "Хижак" 00.35 "ХХ сторіччя. Вибра­ не".С. Довлатав

7

КАНАЛ

09.05 Граціївід "Гравісу" 09.30 Вистава "Ніч у Венеці1",

2 ч. 10.35 "Калейдоскоп" 10.40 Торгінформ 11.00 "Хіт-базар" 12.10 Торгінформ 12.40 "Жіночий світ" 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі ~овини" 17.30 "Заглянь в майбутнє" 17.40 Граці! від "Гравісу" 18.00 "Ноосфера" 18.20 "Заглянь в майбутнє" 18.30 Програма УХРТ 19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 19.35 "Заглянь в майбутнє" 19.45 "Ділові люди" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.ЗО "Мелодром" 21.00 СІТ 21 . 15 "Казка лірника Сашка" 21.25 "Глобальні поради" 21.30 Торгінформ 22.00 "Прес•иж" 22.10 "Ваше здоров'я" 22.30 Програма УХРТ 23.00 Канал "М" 00.00 "Калейдоскоп"

ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 "Факти" 07.02 Погода 07.05 "Гаряча сімка" 07.1 О М/с "Черепашки­ ніндзя" 07.35 "Російські гірки" 07.45 "Плюс/Мінус" 10.00, 11 ОО, 12.00,

3.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти" 08.05 Мультфільми 08. 15 М/с "Сучасне життя Ро кк о" 08.40 Т/с "Маленью Ейнштей­ ни"

09. 1О Т jc "Квантовий стри­ бок"

10.00 Tjc "Мілагрос", 86с. 10.50 Tjc "Милий ворог", 114с.

11.40 "В робочий полудень" 11.55 Х/Ф "Страх висоти" 13.30 "В робочий полудень" 13.40 Х/ф "Під тиском" 15.15 Мультфільми 15.40 Т jc "Маленькі Ейнштейни"

1б.О5

Mjc

"Черепашки-

ніндзя" 1б.ЗО М/с "Невгамовні" 1б.55 Mjc "Гей, Арнольде!" 17.20 Mjc "Сучасне життя Рок ко" 17.50 Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Самозванка" 20.45 "Факти" 21.05 Погода Х/ф "Згадати все" "Факти" "Факти". Докладно 2З.45 Спорт 23.55 Погода 00.00 Муз. програма "М-файли" ОО.ЗО Х/ф "Страх висоти" 01.55 "Російські гірки"

НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом Об.ЗО Репортер 06.35 Підйом Об.55 "Телепузики" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/с "Злюки бобри" ОВ. 15 Підйом ОВ.30 Репортер 08.35 Підйом 08.45 Мультфільм 09.00 КИІВСЬКИЙ реnортер 09.05 Підйом 09.З5 Tjc "Спека в ЛосАнджелесі"

10.30 Tjc "Сімейні узи" 11.20 "Тетянин полудень" 12.05 Т/с "Комісар Рекс". 2Зс. 13.00 Репортер 13.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 13.20 Х/Ф "Розиграш" 15.05 М/с "Бандельеро", 1с. 15.ЗО М/с "Маска". 2с. 15.55 Mjc "Рені Стемпі" 1б.20 М/с "Злюки бобри" 1б.50 Т jc "Прості істини"

17.25 т;с "Загублений світ", 4с.

18.05 Т/с "Комісар Рекс", ·24с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Т jc "Дикий янгол" 20.35 Х/ф "Тінь" 22 .ЗО Репортер 22.50 Погода 23.1 О Х/Ф "Ельвіра- володар­ ка пітьми·~

ОО .50 Репортер 01.05 Tjc "Спека в Лос­ Анджелесі" О 1.55 Зона ночі 02.55 Х/Ф "Ельвіра- володар­ ка пітьми"

04.ЗО Х/ф "Двобій"

05.40 Tjc "Дикий янгол" СТБ

07 .ОО "Вікна. Столиця" 07. 1О Прогноз погоди 07.15 "ВІZ-ТУ" 08.00 "Вікна. Бізнес"

ОВ.20 Астрологічний прогноз

08.25 "Вікна. Опівночі" 09.00 Tjc "Кохання, що іскриться", 23с.

10.00 Т/с "Скарлетт", бе. 11.00 Х/Ф "Гібрид" 12.35 "BIZ- ТУ" 12.50 "ВІZ-ТУ" 14.00 "Вікна. Новини" 14.15 "ВІZ-ТУ" 1б.40 Т/с "Як сіль і перець", Вс. 17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Tjc "Кохання, що іскриться", 24с.

18.20 "Вікна. Столиця" 1В.ЗО Т /с "Кохання, що іскриться", 24с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Т jc "Скарлетт", 7с. 20.З5 "Вікна. Бізнес" 20 55 "Вікна. Спорт"

21.35 Футбол. Кубок UIOFA. "Мілан" (Італія) - "ЦСКА" (Софія, Болгарія). 1-й тайм 22.40 "Вікна. Опівночі" 23.15 Футбол. Кубок UEFA. "Милан" (Італія)- "ЦСКА" (Софія, Болгарія). 2-й тайм 00.10 "Аргентинський фут­

бол. Крок нооустріч", 1-2 ч. П'ЯТНИЦЯ, 19 жовтня УТ-1

Об.О5 "Доброго ранку, Україно!"

08.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.20 Мультфільм 09.30 Концерт у "ОлімпіІ".

дня

02.15Т/с "Клуб насолод" ТЕТ

07.00 Мультфільм 07.30 "Вісті" 08.00 Християнська програма 08.30 стн 09.00 Tjc "І завтра кохання" 09 .ЗО Закон є закон 09.З5 "Познайомимося зблизька" 1О .05 Телемагазин 1О .20 Закон є закон 10.25 Х/Ф "Сказання про землю Сибірську" 12.20 Мультфільм 12.40 "За лаштунками" 1З.О5 Телемагазин

13.25 "Тема

з варіаціями". Н.

Петров, 2 ч. 13.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.10 Православний календар

14.20 Кіногороскоп 14.40 "З коментарями і без .. 14.50 Х/Ф "Свій серед чужих, Е.

Масіас

10.30 Мед. тижневик "36,6" 11.00 УТН - "Ранок" 11.15 Погода 11.20 Телемаркет 11.40 Х/Ф "Іван і кобила" 12.50 Погода 12.55 Закон є закон 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 Обрані часом. "Між двома пострілами". Лесь Курбас 1б.20 "Студія "5" 17. ОО Телемаркет 17.25 "Надвечір'я" 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН- "Вечір" 1В. 15 Погода 18.20 "Саме Той" 18.45 І що в упаковці? 1В.55 Т/с "Каскадери", 44с. 19.30 "Золота Фортуна" 20.30 Щоденник сесіІ ВР України 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - "Панорама" 21.40 Питання дня 21 .45 Світ спорту 22.00 Погода 22.1 О Х/Ф "Десять негринят", 2с. 23.25 Погода 23.ЗО "Хіт року" 2З.40 "В ніч на суботу" з О. Роміною. УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" ОВ.ОО Т /с "Салон краси", 15с.

09.00 Т/с "Бандитський Петербург", 9с.

10.05 Телемаркет 10.ЗО "Хіт року" 10.З5 І що в упаковці? 10.45 Естрадна прем'єр-ліга 11. 15 Телемаркет 11.40 Подорож у дитинство 12.00 "Люди і долі" 12.20 Відкриваємо Біблію 12.50 "Право" 1З.20 Телемаркет 1З.45 "Будні" 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 Tjc "Згадати все", бе. 17.05 Tjc "Краса по-американськи", 5с. 17.З5 Т/с "Район Беверлі Хіллз", 14с. 18.30 Т jc "Ес кл а б 7", 5с. 19.00 "Перше побачення" 19.ЗО тсн 19.50 "ТСН. Проспорт" 20.00 Телегра "Перший мільйон"

21.05 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ", 1Вс.

22.15 "Без табу" з М. Верес-

чужий серед своїх" 1б.30 "Коломия"

17.00 "Таємниці і скандали" 17.30 "Земля і небо Києва" 1В.ОО Мультфільм

18.10 "Душа до душі" 18.25 "35 хвилин джазу" 19.00 Т/с "Шалені гроші", 45с.

20.00 "За лаштунками" 20.ЗО СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 "Розваги дnя вас" 21.ЗО "Вісті" 22.00 Дjс "Хроніка надій і ілюзій". "Дзеркало історіІ" 22.30 стн 22.45 Київські ділові новини 22.55 "Анатомія кохання" 2З.15 Молодіж. фест. "Чайка", 1 ч. 00.25 "Бард-салон" з Тризу­ бим Стасом 00.50 Х/Ф "Ваш квиток більше не дійсний"

7

КАНАЛ

22.55 Tjc "Авантюрист", 59с. 23.50 Телеслужба "Ситуація" 00.05 ТСН 00.25 Х/Ф "Повернення Дже­ ка-Потрошителя"

02.00 Телеслужба "Ситуація" УТ-З

07.00 Новини 07.20 "Смачно" з Б. Бурдою 07.50 "Родина від А .f\O Я" ОВ.ОО Новини ОВ.20 Хjф "Три непогожих дні"

09.00 Новини 10.00 "Караоке на майдані"

Tjc "Дрібниці життя"

11. 1О Ігрове шоу "Слабка ланка"

12. ОО Новини 12.15 Tjc "Даллас" 13.05 За київським часом 13.15 Т jc "ЛуІза Фернанда", ВВс. 14.00 Муз. час 14.30 Телемагазин 14.35 Tjc "Індаба", 2Зс. 15.00 "Автографи"

23.35 Погода 23.40 "Кентавр" 00.00 Хjф "Час знімати бікіні" О 1.25 "Російські гірки" НОВИЙ КАНАЛ

Об.З5 Підйом Об.55 "Телепузики" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Мультфільм 08.15 Підйом 08.ЗО Репортер 08.35 Підйом ОВ.45 Мультфільм 08.55 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.35 Т jc "Спека в ЛосАнджелесі" 10.30 Tjc "Сімейні узи" 11.25 "Тетянин полудень" 12.05 Tjc "Комісар Рекс", 24с. 13.00 Репортер 13.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 1З.20 Х/ф "Тінь" 15.05 М/с "Бандельеро", 2с. 15.30 Mjc "Маска", 3с. 15.55 Mjc "Рен і Стемпі" 16.20 М/с "Злюки бобри" 16.55 Т/с "Прості істини" 17.ЗО Т/с "Загублений світ",

Sc. 18.05 Т/с "Клоун" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Аншлаг' Аншлаг' 20.40 Х/Ф "Іван Васильович змінює професію"

22 .ЗQ Репортер 22.50 Погода 23. 1О Х/ф "Пророк" 00.45 t:епортер О 1.00 "Бівіс і Баттхед" 01.25 Х/ф "Руг Трейдер, або Аферист" ОЗ.О5 Зона ночі 04.45 Т jc "Спека в Лос­ Анджелесі"

05.30 Х/Ф "Пророк" 06.55 Посміхніться,

вас

знімають!

СТБ

07.00 "Вікна. Столиця" 07.10 Прогноз погоди 07.15"ВІZ-ТУ" 08.00 "Вікна. Бізнес" ОВ.20 Астрологічний прогноз 08.25 "Вікна. Опівночі" 09.00 Tjc "Кохання, що іскриться", 24с. 10.00 Tjc "Скарлетт", 7с. 11.00 Х/ф "Пік сезону" 12.40 "Ви практично здорові" 1З.ОО "ВІZ-ТУ" 14.00 "Вікна. Новини" 14.15"ВІZ-ТУ"

16.40 Д/с "Підводна одіссея

кімоно", 4с. 11.30 Мовна вітальня. Урок 1б-й 11.50 "Калейдоскоп" 12.00 Музика на ТУТ 12.50 Телемагазин 17.00 Т/с "Воїн у золотому кімоно", бе. 18.00 "В гостях у Дмитра Гордона". Є. Євтушенко 19.00 "Один на один з ... " 20.00 Музика на ТУТ 20.20 "Щоб таємне стало явним"

іскриться", 25с. 18.20 "Вікна. Столиця" 18.30 Т/с "Кохання, що іскриться", 25с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Т/с "Скарлетт", Вс. 20.40 Т jc "Останній Дон", 1с. 22.25 "Вікна. Опівночі" 23.15 Х/ф "Марко Поло. Зник­ лий розділ"

20.3'!; Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00СІТ 21.15 "Погляд з Америки" 21.30 "Глобальні поради" 21.35 "Аптека дnя душі" 22. 1О "Projcontra" 22.40 Музика на ТУТ 23.15 Телемагазин 23.25 Музика на ТУТ ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 "Факти" 07.02 Погода 07.05 "Гаряча сімка" 07.15 Mjc "Черепашкиніндзя"

07.35 "Російські гірки" 07.45 "Плюс/Мінус" .ОО, 10.00, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти" 08.02 Погода 08.05 Мультфільми 08.15 М/с "Сучасне життя Ро кк о"

08.40 Т/с "Маленькі Ейнштей­ 09.1 О Т jc "Квантовий стри­ бок"

10.00 Т jc "Мілагрос", 87с. 10.50 Т jc "Милий ворог", 115с.

11.40 "В робочий полудень" 11.55 Х/ф "Роль" 1З.20 "В робочий полудень"

13.35 Х/ф "Згадати все" 15.25 Мультфільми , 15.45 Tjc "Маленькі Ейнштейни"

16.10 М/с

команди Кусто", 45с.

17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Tjc "Кохання,

жовтня УТ-1

07.30 "Доброго ранку, Украї­ но!"

08.50 Телемаркет 08.55 Вас вітає гуморист М. Риба

09.00 В ГОСТЯХ у ДрЬОМИ 09.30 "Зірки, на сцену'" 10.00 "Пригорща" .11.00 "Хіт року" 11.30 Мультфільм 11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН - "День" 12.10 Погода 12.15 Нова колекція 12.35 "Подорож в дитинство" 13.00 Класік-прем'єр з Т. Міленіною

13.З5 "Ми пам'ятаємо Ваші імена ... " 14.00 "На сьомому небі" 14.30 "Надвечір'я" 15.00 УТН- "День" 15.1 О Погода 15.20 "Не все так погано .. 15.50 Реліквії і храми України 16.00 Регіон

16.ЗО "Польова пошта пам'яті"

17.00 д/Ф "Національна премія "Ескіз до партиту­

ри"

17.40

Прогулянка з "Акцен-

том", і не без моралі

18.00 УТН- "Вечір" 18.15 Погода 18.20 Вікно в Америку 18.55 Х/Ф "Антон Іванович сердиться"

"Черепашки-

ніндзя"

16.35 Mjc "Невгамовні" 17 .ОО Mjc "Гей, Арнольде!" 17.25 М/с "Сучасне життя Ракка"

17.50 Tjc "Прикрий мене 1 " 18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Без перепочинку" 20.45 "Факти" 21.05 Погода 21.1 О Х/ф "Фамільні коштовності"

22.50 "Факти" 23.05 "Факти". Докладно 23.25 Спорт

20.20 Нова колекція 20.45 Мегалот 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН - "Панорама" 21.40 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 Ток-шоу О. Марченка "Моя професся"

22.40 Акція мистецтва у~раї­ нських

артистІв

проти

терактів в Америці "В світі немає чужого лиха"

2З .40 Погода

23.45 "Хіт року" 2З.55 Нічний канал

періоду"

07.30 т jc "Лессі''. 52с. 08.00 "Рецепти веселих

21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 "Глобальні поради" 21.30 "В гостях у Дмитра Гордона". Д. Табачник 22.ЗО Салон

ІСТV

09.00 Телегра "Перший мільйон"

10.05 Телемаркет 10.15 "Хіт-новини" 10.45 Резонанс 11.05 Модний час 11.35 Публ. програма "Чітко і ясно"

12.05 Надзвичайна ситуація 12.35 Телеслужба "Милосердя"

13 .ОО

"Людина і закон"

1З.ЗО Спортарена суспільного теле­

14.00 Блок

бачення

15.00 "СВ-шоу" 15.ЗО Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів ІІІ", 18с.

1б.ЗО Х/Ф "Пригоди Шерло­ ка Холмеа і доктора Ват­ сена". "Собака Баскервіль",

1с.

18.00 Т/с "Маросейка, 12" 19.30ТСН

20.00 "Медовий місяць" 21.00 Т/с "Вбивча сила-11", 12с. 22.05 Х/ф "Колесо кохання" 2З.45 Х/Ф "За гранню реальності"

07 .ОО Муз. ранок 07.20 "Перехрестя" 07.50 Погода 07.55 Т jc "Прикрий мене'" 08.40 Погода 08.45 Mjc "Вуді Вудпеккер

За київським часом

07.ЗО Нове в лікуванні хребта

07.35 "Обрані киянами" 07.55 "Ліки майбутнього" 08.1 О "Пані, панночка, панянка"

08.25 Торговий ряд 08.ЗО "Київ театральний" 09.10 "Самі з вусами" 09.35 "Поки все дому" 10.15 "З бадьорим ранком'" 10.50 "Смак" 11.15 "Музичний кюск" А. Гончаренко 11.50 Т jc "В пошуках капітана Гранта" 13.10 "Життя тварин" 13.45 Mjc "Покемон" 14.10 "Велике прання" з А. Малаховим 15.10 Х/Ф "Покинуті" 16.40 Tjc "Прискорена допо­ мога" 17.10Тjс"Турбо" 18.50 40 років жартома. КВК. Фрагменти біографії 19.55 Суперлото 20.00 "Подробиці" 20.50 "Городок" 21 .З5 Т jc "Далекобійники" 22.40 Хjф "РонІн" 00.55 Х/ф "АмериканцІ" ТЕТ

07.00 "ВісТІ" 07.ЗО МультфІльми Християнська програ­

08.00

ма

08.ЗО СТН 08.55 Православний календар

09.00 "Створи себе" 09.20 Молодіжна телеслужба 09.50 Х/Ф "Питер Пен", 1с. 11.10 "Світ. Україна. Київ" 11.30 Економічний вісник 12.00 М/с "Сильвон", 4с. 12.30 "Київський регіон" 1З.О5 Х/Ф "Стара, стара казка" 14.50 "Моделі" 15.15 Телемагазин 15.30 "Право" 16.10 "Магія кіно" 16.ЗО стн 1б.50 Кіногороскоп 17.10 "Лакмус життя" 17.40 "Споживач" 17.50 "З коментарями і без ... " 18.00 "Чорний квадрат" 18.30 Парламентський вісник 19.15 Телепрес-клуб 20.00 "Киянин" 20.30 стн 21.00 "Розвагидnя вас" 21.30 "Вісп" 22.00 "Сміхоностальгія" 22.35 Х/ф "В героІв не мерзнуть вуха" 00.00 Х/ф "НесподІВане пекло"

і

його друзі"

09.05 Tjc "Аніморфи" 09.30 Т/с "Чудесна наука" 1000. 11.00. 1200, 1ЗОО, 14.00. 15 ОО, 19 ОО. 20.00 "Факти" 10 01 Х/Ф "Я божеволію ВІД тебе", 1-2с. 12.45 Т jc "Листи Бланчі" 13.1 О Х/ф "Небезпечна жІнка" 14.З5 Х/Ф "Без перепочин ку" 16.10 Т/с "V.IP." 17.00 Tjc "Альф" 17.ЗО Телегра "Галопом по Євроnах" 18.00 Tjc "Амазонка" 18 50 Хjф "Моя мачуха інопланетянка" 20.55 Т/с "Ілюзія вбивства" 21.50 "Насправді" 22. 1О Штрафний удар 22.25 Футбол. Чемпіонат ІспаніІ'. Центральний матч туру. У перерві:" 12-й гра-

УТ-З

07.00

"Des Miserables"

23.10 Музика на ТУТ

канськи", 5с.

що

СУБОТА,

20

УТ-2

07 .ОО "Парк автомобільного

кухарів" 08.ЗО Tjc "Краса по-амери­

06.25 Підйом 06.30 Репортер

10.05 "Казка лірника Сашка" 1О. 15 "Глобальні поради" 10.20 Музика на ТУТ 10.30 Т/с "Воїн у золотому

ни"

нем

10.ЗО

15.ЗО "Київ театральний". Світ оперети 15.50 "Конкурент" 1б.25 "Ліки майбутнього" 1б.40 Т/с "Луїза Фернанда", 89с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Ток-шоу "Моя родина" 19.15 "Божевільний світ" 20.00 "Подробиці" 21.00 Капітал-шоу "Поле чу­ дес" 22.1 О Х/Ф "Оnерація "Одісей" 01.45 "Подробиці". Підсумки

Х/ф "Розділені ненави­ стю"

15

О 1.45 Муз. програма "М-фай­ ли"

НОВИЙ КАНАЛ 07.30 М/с "Маска" 07.55 М/с "Бандельєро" 08.30 М/с "Злюки бобри" 09 ОО Tjc "Плем'я" 09 25 Tjc "Пригоди Аллена

КАНАЛ

10.05 "Казка лірника Сашка" 10.15 "Глобальні поради" 10.20 "Бути жінкою" 10.45 Молодіжна телеслужба 11.15 "Шоу самотнього холостяка"

11 .45 Світ науки 12.00 "Хіт-новини" 12.30 "Дикий свІт Америки" 13.00 Мовна вітальня. Урок 17-й

13.30 Час розваг 14.00 Телемагазин 14.10 Музика на ТУТ 14.20 Телемагазин 14.30 "Один на одинс .. 15.15 Музика на ТУТ 15.30 "Моя зірка" 16.15 Музика на ТУТ 16.30 "Ескулап" 17.00 Музика на ТУТ 17.50 Телемагазин 18.00 Салон "Des Miserables" 18.45 Музика на ТУТ 19.00 Вікно в Америку 19.30 Музика на ТУТ 20.20 "Щоб таємне стало яв­ ним"

20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини"

15.00 УТН- "День·· 15.15 Погода 15.20 д/Ф "Лувр" 16.45 "День Знань", 1 ч. 17 .ЗО "Перехрестя" 18.00 УТН- "День" 18.15 Погода 18.15 "Бути жінкою" 18.45 Х/Ф "Дударики" 20.1 О "7 днів". "Світ" 20.40 Вечірня казка 21.00 "7 днів·· 22.00 Погода 22.05 Конц. прогр. О. Крюка­ во!' і молодих виконавців з Європи "ВІльний птах збирає друзів" 2З.45 Погода 2З.55 Нічний канал

07 .ОО Т jc "Авантюрист", 59с. 08.00 "Прихована камера" 08 .З5 "Біла ворона" 09.1 О "Лото-забава'' 10.05 Ток-шоу О. Марченка "Моя професія"

10.45 "Реальний сектор" 11.15 Телемаркет 11.30 Бізнес і влада 12.00 "Золота Фортуна" 13.00 "Щаст вам" 1З .З5 д/ф "Дикі землІ". 2с. 1З.30 Відчиняємо Біблію 15.00 Бокс по-справжньому В Гатрі- Р. Джонсон Іб.ІО КВК. УкраІ'нська ліга.

"Марш Турецького"

І9.ЗО Програма В. Піховшека "ТСН - Епщентр" 20.00 Tjc "Сищики", 4с.

21.05 Х/Ф "Іствікські відьми" 2З .15 "Парк автомобільного періоду"

2З.50 Х/Ф "Зниклий безвісти"

11.15 Дом. фітнес "Хауз фіт" 11.25 М/ф "Вовка в тридев'­ ятому царстві", "Остання пелюстка"

12.20 Х/Ф "Іван Васильович змінює професію"

14.50 СпІВає Лер1 Вінн 15.00 "І ОО чудес світу" 15.15 "ЛІкування хребта" 15.ЗО

08.З5 Торговий ряд 08.40 "Інтер'єр" 09.1 О "Городок"

16.00 Торгінформ 1б.ЗО "Саме Той" про себе 17.00 "Шлягер представляє.

час"

18 .ОО "ЗІрки світового балету"

18.30 Торгінформ 18.50 "Добрі новини" 19.00 "Заглянь в майбутнє" 19.1 О "Ваше здоров'я" 20.35 "Заглянь в майбутнє" 20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 "Казка лІрника Сашка·· 21.25 "Глобальні поради" 21.30 Торгінформ 22.00 "Ділові люди" 22. 15 "Вtкно в містику" 22.45 "Шлях до успІху" 23.00 СВІТ здоров'я - "БІ-КиІв" 2З.15 Торгінформ

2З.ЗО "Мікс" ОО. І О ··калейдоскоп"

ICTV 07.00 Муз. ранок 07.45 Погода 07.50 Т 1 с ·'Амазонка" 08.35 Погода 08.40 М/с ··вудІ Вудпеккер' його друзі"

09.05 Т /С "АНІМОрфи" 09.ЗО Т/с "Чудесна наука"

09.55 Х/ф "Вулкан" 10 ОО, 11 ОО, 12 ОО. 1З ОО, 16.00, 17.00, 18.00 '·Фак12.10 Х/Ф "Шукайте жінку" 14.05 Tjc "Ілюзія вбивства" 14 50 Х/ф "Моя мачуха Інопланетянка" 17.З5 Т/с "Альф"

"Велике прання" з А.

18.05 Т jc "Амазонка" 19.00 Інформ.-аналіт. щотижневик "Свобода слова"

20.00 Tjc "Вогняна пустеля" 21.45 КримІнальні історіІ 22.15 Tjc "СІ-5. Нові професіонали" 2З.О5 Футбол. Чемпіонат ІспанІЇ. Центральний матч

16.00 Tjc 'Горець: безсмерт­ . ний ворон" 17.00 Футбол. АнглІйська

15.15 Т/с "Далекобійники" 16.20 Інтелект шоу LG "Еври-

прем'єр-ліга. "Манчестер

17.15 "Сміхопанорама" 17.50 Х/Ф "Добре сидимо'" 19.20 "Джентльмен-шоу" 20.00 "Подробиці тижня" 20 50 КВК-200 1. Перший

Юнайтед" - "Болтон". У перерві: Футбольний ог­ ляд "Гол'" 19.00 Репортер 19.35 Х/ф "Смугастий рейс" 21 .30 Х/ф "Ненька у військових черевиках" 2З.20 Т/с "Вщверті бажання" 00.00 Х/Ф "Озвучення" 01.50 "Бівіс 1Баттхед" 02.20 Зона НОЧІ ОЗ.50 "З х 4" 04.15 Х/Ф "Ненька військових черевиках" 05.50 Х/ф "Смугастий рейс" 07.1 О Посміхніться, вас знімають' СТБ

07 .ОО АстролоГІчний прогноз 07.05 "ВІZ-ТУ" 09.00 "Імпреза" 09.ЗО "ВІZ-ТУ". Non-stop 09.50 "Лабораторія малого бізнесу" 10.00 Mjc "Том і Шіна", 1Іс. 1О ЗО Tjc "Пригоди швей­ царсько' родини Робін­ сон", бе. 11 ОО д/з "Пщводна одіссея команди Кусто". 45с. 12.00 Медіа-клуб 12.40 "Ви практично здорові" 13 ОО "BIZ- TV" 16.00 Tjc "Чисто англійські вбивства", 1-2с. 18 ОО Т jc "Острів фантазій". 1с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.15 Х/Ф "Човен" 22 .ОО Хjф "Полювання на Купідона"

2З.50 Х/Ф ··марко Поло. На­ НЕДІЛЯ, 21 жовтня

ка"

ПІВфінал

23.15 Х/ф "Клуб "Коттон" В. Шушкевич. "На початку було Слово" 07.30 "Вісті"

07.05

08.00 Християнська програма 08.30 СТН 09 ОО Православний календар 09.05 "Ква-Кваша" 09.ЗО Д/с "Хроніка надій 1 ілюзій". "Дзеркало історіІ"

10.05 Телемагазин 10.20 "35 хвилин джазу" 11 05 Х/Ф "На війні як на ВІйні" 12.40 "Влада факту" 13.00 "Людина і закон" 13.ЗО "Ім'я" 14.00 "Киів класичний" 14.25 "ЛІри" СnІває Т. Штон­ да

15.ЗО "Я- винахідник"

16.00 "ЗустрІнемося

но!"

08.50 Телемаркет 09.00 "З ранку пораньше" 09 ЗО "Крок до зірок" 10.00 ··наше ВІйсько" 1О.ЗО "Телефортуна" 11.05 "Хто в домі хазяїн?" 11.ЗО Мед. тижневик "Зб,6" 12.00 УТН - "День" 12.1 О Погода 12.15 Сільська година 13.05 "Саме Той" про себе 13.40 "Клуб Суперкниги"

ввечері"

16.ЗО Х/Ф "Начальник Чукотки"

18.00 "Дітвора" 18.30 Блеф-клуб 19.1 О "ХХ століття. Вибране" 20.00 "Таємниці 1скандали" 20.30 СТН-тижневик 21.00 "Український пацієнт" 21 .15 "Планета Боутнг'' 21 .30 "Па!tацеві таємниці" 22.00 "ПознайОМИМОС> зблизька" СТН-спорт

Щотижне­

"РОСІЙСЬКІ гірки"

00.40 О 1.1 О

··кентавр"

НОВИЙ КАНАЛ "Церква Христова··

07.45 08.00

М/с '·Бандельеро··

08.ЗО М/с "Злюки бобри"

09.00 Т jc "Плем'я" 09.30 Т jc "Пригоди

Аллена

10.00 І 0.50

"З х

4"

СвІт Індійського кІно,

12.25 Запитайте в ЛІкаря 12.55 Свп ІНдІйського кІно, 2с

14.05 Репортер 14. 15 Погода 14.25 "Навколо сміху" 15.25 Х/ф "Зникнення свідка" 17.00 ПосміхнІться, вас знімають!

17 .ЗО Село Глухов ка 17.50 Tjc "Слідство

ведуть

ЗнаТоКи"

19.00 Репортер 19 ЗО Х/ф ··магазинчик жахів" 21 40 Х/ф "Китайський СерВІЗ"

23

ЗО Футбольний огляд

·тол'" 2З.45 Футбол. АнгЛІйська

прем'єр-ліга. "Лідс" "Челсі'' О 1.40 Світ індійського кіно 04.15"3х4" Х/ф серВІЗ"

04.40

"Китайський

СТБ

07.00 Астролопчний 07.05 "BIZ- TV" 09.00 "Прописи" 09 ЗО "Зелена зона" 09 50 "ЛабораторІя

прогноз

малого

б1знесу"

вик

молод1ж. фест. "Чай­ ки", 2 ч. 2З.50 Х/ф "В пеклі ГНІВУ не­ має"

22.55

УТ-1

07 .ЗО "Доброго ранку, УкраІ-

Майстер-клас для

підприємців

22.30

туру

Странжа"

ТЕТ

15.00

"Амазонка" перемагає

17.45

Малаховим

стяк"

до

16.45 Tjc "V.IP."

09.50 "Прокинься 1спІвай'" 1О .40 "Вікенд" з І. Зінченко 11.20 ··караоке на майданІ" 11.50 "Смачно" з 6 Бурдою 12.25 "Мело рама"

14.10

"Доживемо

понеділка"

ти

Молодіжна телеслужба

1З.ОО "Показуха" 1З.З5 "Планета Здоров'я" холо­

"Добрі новини"

14.ЗО "Комп'ютерна манІя"

УТ-З

07 .ОО 08.00

вас

знімають!

1З 50 Репортер 14.00 Погода 14.20 Х/ф "Одружений

18.05 Tjc

"Калейдоскоп"

14.20 14.25

19.ЗО "Хіт-базар"

УТ-2

07.ЗО "На своІ'й землІ" "Недільні зустрічі"

Странжа"

10.00 "З х 4" 10.45 Посміхніться.

речена для Імператора"

7

лення

Фінал

вець

ОО

Мультфільм на замов-

14.00

7

КАНАЛ

Граці! від "Гравісу" 09.ЗО Торгінформ 10.00 "ГоллІвуд", 7с. "Дикта­ тори" 11.00 "Шлях до успіху"

09.05

11.15 Дит. конкурс краси 'Де­ бют"

12.00 "Фінансист" 12.25 "Амазонка" перемагає час"

Астерікса"

12.00

"Вікна у СВІТ"

12.ЗО "М-стиль"

1З.ОО ВІZ- TV" 15.00 ''НІ пухунІ пера'" 15.20 "Зворотний бік медаЛі'' 16.00 ІтаЛІйський футбол. Серія А. ··~олонь"" "Ювентус"

17.55 "Автостиль" 18.20 Х/Ф "Діаманти шаха" 20.40 Бізнес-студІЯ 21.30 ІталІйський футбол. Серія А. "Міланське дербі" "Інтер" -"Мілан"

12.40 Торгінформ 1З ОО "Саме Той" 13.ЗО ГраціІ від "Гравісу"

14.00 Торгінформ

10.00 м;с "Том І ШІна", 12с. 10.30 М/Ф "Великий бІй

2З.25 Х/Ф "ПриватнІ уроки-2"

01.05

"Імпреза"

ПРОДАЮТЬСН 0 НЕДОРОГО АВТОМО­ БІЛЬ "Москвич-2140" (АЗЛК) в хорошому стані. 1976 р. в. Тел.: 5-85-86. Запитати Сергія.

0 ЦЕГЛЯНИЙ ГАРАЖ в ко­ оперативі "Автомобіліст". Тел.:

6-65-15 до 8.00 і після 20.00.


13.10

N!! 78 (9279) ЦілЮЩИХ КрИ~ІСЬКИХ трав,

інгаляЦії з використання П іJхучих ефірних масел та соковиті південні плоди і

nОЖАЛІВ

фрукти. Спосте рігаючи за діть­

МАТІР­

УВИВШИ ЇЇ!••

ми, помітила, що букваль­ но

па третій- че т вертий

Початок жовтня для мешка­

день вон и стали жвавіши­

нці в району був насиче н им на т~агічні випадки та криміналь­

ми, рухливішими, балаку­ чішими. С правдилися сло­

Хоч материнське терп ін ня

п еребування дітей у сана ­

Гр. Л., 1949 р. н., часто хворі­ ла, н іде не працювала. Одно­ го дня, почуваючи себе недо­ бре, пожалілася своєму 17-рі ­ чному сину, що їй таке життя н абридл о. От і виріш ив він по-· легшити стражданн я матері,

н а їхній фіз ичний та емо­ ційний етап. "Як ви

почувастс себе п Криму?"

учень 9 клас у ЗО Ш N~2 ДІ'ІИТро Дивник відпов ів

'.$7{1 J_:1if.·'J. •~d"~·· · '*l ш·

. лекого зе.рубіжЖ.я. Серед

ЛІ'ГНЯ с пека з ~Іін илася

безлічі дорослих чути вс­

ЧАЕС М.О. Скрипченку ,

пох ~1урими ранками. Над.

селі голоси

броварчан.

головному спеціалісту мі ­

місто ~! висять важкі до­

ськво В.!. Онищенку, по­

щові хмар и. А південний

ЗдаЄтЬся, море хоче ви­ йти з берегів від їхніх

берег Крш1у розкошує в . яскр <ших променях со н- '

ігор у воді. Діти задово ­ лен і, що дорослі потур­

бильці в шкіл міста в п е ­

ця: тем п ература повітря

бувалися про іхнс здоро ­

жовтня набиралося с1 1 .\ і

в ' я і відпuчиіІіж .

е нергії в Криму.

прохолодними

ночами .і

+ 26 - + 28 градусів, води + 22 + 23 граду ­

Дякуюч и· облдержад~І і­

си. Пля ж ссшаторію "Ай­

ністрації,

П итрі",

вімілу ос віти

розташованого в

вересня по

Діти купалися,

о з І!іl­

цвинтар і , ще й квіти поставив

кращ е бути н е

на могилу ... Працівниками ка­ рного розшуку райвідцілу мі­ ліцїІ останньо го було затрима­

що

може. Такого результату п рагнули й досягли і мі­

Чергова пиятика братів Ми­

Рl'д від'ї здо м лунало дитя­

хайла і Бориса добром не за ­ кінчилася. Сусіди, п очувши в

ч е "ДякуоюІ"

Майя ГАМОЛЯ,

вс харчування . До їх по­

~t і ськви ­

селищі Місхор, заповне­

конкому, особисто ~І і сь ­

слуг

н ий засмагл ими відпо.чи­ паючими з різних міст, сіл

ко~І У ме ру 1.3. П етре н ку, завідуючому віміло ~r у

вальний корпус. Особли­ во юним броварчанам п о­

Украї ни, з бли з ького і да-

сг!ра~ах Зах исту населсн-

добал и ся фітококтейлі з

бропарських чорrrобильців

під

ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОН­

ЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

завідуючого відділом внутрішньої політики. Вим о ги : громадянин УкраІ'ни, ос віта вища (гуманітарна), стаж ро-

НІЙ ЛІКАРНІ ПОТРІБНІ: заступник завідуючої апте­

Миколу Кузьмовича МАМЧУР А , головного бухгалтера ВАТ "Рудня" з бО-річним ювілеєм. Правління ВАТ "Рудня", профспілковий комітет, весь

боти не м ен ш е

-

дня народження.

здоров'я, довгих років життя, сімейного благополуччя. Хай по Ваzаих дорогах п е ходять тривоги, 1

І лихо п е с тап е па Bazuiм. путі.

Хай щастя і радість, любов і н.сідія Супу тпиком. будуть у Bazuiм. житті!

Колектив працівників ВАТ "Рудня ".

45

років;

.

головного спецІаЛІста юридичного вІддІЛу.

ки·r вській області заnрошує на службу

в органи внутр ішніх сnоав чолов ікі в на п осади

рядового та н ачал ьницького

с кладів віком до ЗО рок і в , котрі прой ­

начальницько го скла. \У особи, котрі мають середню та середню спеці аль ­ ну освіту, заробітна nл ата від 270 грн . на пос ади середнь uго нач а льниць­

кого складу особи. копі мають се ред-

повідомляє , що загальні

збори акціонерів ВАТ "Бро­ вари - молоко" відбудуться

2001

ЗО листопада

року за

адресою: м. Бровари, вул. Боженка,

5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Звіт голови пр а вління про роботу за

2.

. 2000

р.

2000

Затв е рдж е ння зв іту за р.

Тел.:

24.

- 37500

Поч аткова ціна продажу

Сума застави

- 3750 грн. - можлива

Умови п родажу

Освіта виLЦа. Тел.: 4-06-22.

·

-

· npo

т ел . : Відкриті то рги б уде проведено

10 - й

за адресою : м. Київ , вул. М ари ни

Засобом платежу є грош о ві кошти .

Раскової,

15; З

4. О брання орган і в упр а в­

і ління та контролю, с по стере ­ жно'r ради , голови та чл е нів

· пр авл і ння, ревізійна!' комісїІ . Реєстрація

12.00.

ак ціонерів з

П очаток збо рів о

14.00.

Для уч асті в збо рах н е обхід-

нотаріального округу пропонує всі види нотаріальних послуг:

Тел.

для

-

життя·

міської

ma

С ПІ ВЗА<;; НО ВНИКИ ре А а кuії

колекmuв

paAu,

від

10. 12.

кі

199 7 р.

З АСТУ П Н ИК

РБА.А кто рА '•'•

Свідоцт во про державну реєстра цію

ААРЕСА:

N 259 ЇнАекс 61285

та

Сергііі

ПРИСТУПКО

07400,

і

соu іаль нu х

ТЕРМІНОВО

селенн~ на ім ' я АДАМОВО І Олександри Па · влівни , вважати неді йс ним .

~J Втрачене. пос відченн~ учасника бо й о · вих дій А N9167043 від 9 . 04 . 1984р ., видане Броварським військком а том на ім ' я ГАЦЕ ­ НКА Михайла Ю рійовича , вважати неді йс·

лu с mі в

і

4-02-92;

м ас ової poбomu

,; Втрачене посвrдчення сім'ї померлого, уч ас ник а бойових дій Г ·2 84090 вrд 3 1 . 0З . 1 997 р оку . вида н е Бров а р ським уnравлінням соціального захи сту населен·

Зарплата від ЗОО грн . + 1ОО % пре мії. Звертатися за тел. у Києві: 513-07-26.

2.

н~ на ім ' ~ БОРОДІ НО ! Ан астасїr Марківн и, вважати недійсни м .

l>.рук

НОМЕ Р НА БРАНО

4-21-34.

n ром u с лов о с mі

•НОВОГО ЖИТТЯ·

4-04-81;

н. а сторіпках zазети.

зміс т рекла'Ми відповідальн.іст ь н.есе рекламодавець.

Обс я г І

oфce mнuu

А р ук ова нuu

Газе та з

/::J.

ma

BUXOAUmЬ

і

в

u

х

О А у

сереАа, субота.

с пр ав ах

npccu

інформаці ї Кuї вськ ої

облАержаАм іні с mра шї .

17 квітня 1937 Рн

ар куш .

В і ААрук о в а н о в З АТ " БР ОВАРСЬКА АРУКЛРНЯ " уnравління у

4-23-26.

-

ПОТРІБНІ

слюсарі-сантехніки, слюсарі, токарі , будівельники.

За точність викладених фактів відповідає а втор. Листувания з чит а чами

.:: Втрачене свідоцтво на nрав о власності на житло N977 від 9.02.99 р . , зареєстрова ­ н е в БТ І за N91-1181 1 н а ім' я УЛАС ЕВ ИЧ Світлани Валерїr вни , в важати недій сним .

І З ВЕРСТА НО У КОМП 'ЮТЕР НОМУ U EHT Pi

Засmупнuк реАакmора :

с іль сь к ого r ocnoAapc mвa num a нь ,

Втрачен е п освrдче нн~ ветера на праці

в ід 24 04 І 99бр., видане Бра-. варським вімілом соціальн ого захис ту на ·

водіІ, екс каваторники ,

Редакція н.е завжди поділяє по зицію авторів .

За

'

AIV N2478901

газоелектрозв а рювальники,

Кuївська обл . , м. Броварu, бульв . Не залежності,

бух галте рія; npuu oм оголо ше н ь

+ + + +

лай овича , вважа ти нед Ійсним .

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ :

Режим роботи з 9.00 до 18.00 кожного дня , субота- з 9.00 до 13.00. Ви хідний - н еділR.

~ Ре.&акmор: 4 -03-76. ВіААЇЛU:

автот рансnорт о м

та іншим ма йном ;

Бровари, вул. Красов ського, 16-а (навпроти заводу "Торгмаш "). Тел. роб. jдом.: 6-71·88.

р а u о нн а

Ае рж аАм іні с mр а uі я .

заста ви

сел е нн~ на ім ' я РОЖКОВА ВІКТора Ми ко ­

ВАТ ІtПТАХОІDАБРИКА КИЇВСЬКАІІ

. -"'- інші до руче нн я; - викон ав ч І н а пи с и ; - інші нотар іальні дії.

м.

газета

raзe mu, Бровар сь кі

мі сь к а і раu о нн а

по з и~. и .

раііонної

ра4., раііонної Аержавної аамінісmрацїі.

ро з n о рRджен нR

- запо в іти·

Адреса:

Правління ВАТ.

Броварськuх

договор и

~J Втрачене nосвідч е ннR ветерана nраці Ng123894 від 7 04 . 1 997р. , в идане Бро ­

ним .

доручен ня на управліннSJ т а

-

І НШ І ;

довідок : .

4-11-84; 5 -91 -53.

'НОВ Е

--:-

засвідч е нн я сnравжності під-

ajc 403.

варським ві,І.JДілом соціального захисту на ·

nи с у ;

- договори в ідчужен н я тр а н с nо ­ ртних зас обів ;

но мати докум е нт, що зас від -

. чує особу, сертифік ат ак ці й .

- заяви;

-

Ки1вська

М

nідг отовки , пер е підготовки та nід­ вищенн я к валіф ік а ціІ в уч бов и х за ­ кл адах р ег іо ну та за с n р и я ннRм С лужб и зай нRтост і ; - про тимч асову за йн ю ість н а ­ сел е ння (гр о м адсь к і та сезонні ро­ боти) . Наша адре с а: м.Бровари, вул. Кірова, 92.

nове рх , а ктов ий зал .

07400,

с . м .т. В . Димерка ,

м ожл иві с ть о т риманн я

: про можл ив ість nрофесій но !

Приватний нотаріус БУРЛАКА О.В. Броварського районного

- nо с в ідч ення договорів відчу­ же ння жи тлових буд:.1нків, зе м ель ­ них ділянок, квартир та інш о го н е ­ рухомого ма йна, що з н аходиться н а те риторї1 Броварсь кого району;

за адресою :

область , Броварський район ,

тю ·

год.

за кл аду.

свого статутно го фонду . З будь-яких п итань звертати ся

без робі т ними одн ораз ово·! виnла­ ти доnомоги з безробіттR для за ­ йня ття nідn риє мницькою ді R льні с ­

кімната ЗО7,

З. З міни до п оло ж ен ня про

,

про н аявність вакантних посад

робо чи х міс ць;

року о

УКРАЇНА ЛІМІТЕД

повідомляє про змен шення

і віль них робочи х місць на nідnри ­ є мствах і установах м. Бров арів,

о н ер н ою ко мпа нією " Н а ці о н ал ьна

2001

КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ

nроводить 18 . 10.2001р . з 9 00 до 1200 « Ярмарок вакансій». На ярмарку буде надана інФормація:

гах nриймаються Де ржав н ою а кці ­

ли стоnада

ПЇАПРИЄМСТВО 3 іноземними інвестиціими

'РОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ 'А30ВИЙ QEHTP ЗАЙНЯТОСТІ

да вцRм н а ст вор е нн я додат к ов их

14

; ! · •

КОМn'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ.

ресою : м . Киrв, вул. Марини Раско­

з мін а пер­

буде пр,оводити прийом громадян 15 Жовтня 2001 року з 15,00 до 1 8':00 у кабінеті N2111 Бро-

5-62-59

Броварс ько го ра йону та м . Києва ; · про наданн я дота ці й ро бото ­

15; З nов е рх, 516- 52-77.

,

На nостійну роботу nотрібні сnеціапісти зі стажем: - розкрІйни к и верху взуття; - ш вачка , с кладальниця;

Заяви на участь у відкрити х тор ­

вої,

Народний депутат України ІЩЕНКО Олексій Максимович

Броварська ОДПІ

мережа аукціонних цен тр ів " за ад­

грн .

Броварського р айвідцілу мілі 1

ЗАПРОШУЄ НА РО&ОТУ СnЕЦІАЛІСТА 3

за три дн І до початку аукціону.

винног о при з н а ч ення н а об'єкт фі зку ­ льтурно-оздоровчого або л і кувал ьного

правл і нн я, с п осте р е жну р аду .

Звертатися : Бровари, вул. Шевченка, 14. Т. : 5-05-36.

Тел.: 4-05-02 (вдень ); (у веч ер і ) .

4 - 15-60.

Кінцевий термін прийняття заяв

громадських зв 'язків

Оплата висок а .

Інформація npo nродаж на відкритих торrах 6удівnі ~с:оnиwньоrо дитячоrо садка Н аЗва об 'єкта : будівлR ::~,итRчого садка . ~ : с. 3азим ' є, вуг . Лісова, 51. За гальна площа об ' єкв - 11 6З , 1 м' , в т . ч . дитсадок - 626,9 м 2 , павільйон 267,7 м 2 , п аві льйон - ~'68,5 м 2 . Ооі єнтовна площа зе м ел ьноr шл R нки 0,90 га .

Підго тувала Світлана КОСТЮЧЕНКО , ст. інспектор груnи

- чоботар .

пільговим курортн о-са наторним лі ку­ ванням . Спі вробітникам надається nра ­ во безплатно го навчання в учбових за­ кладах МВС України . Пі сля 20 років ви слуги н адається nраво на nенсійне забезп ече ння в роз ­ мірі 50% грошового забезnеченнR .

на п осади рядового та молодш о го

-

j

безпечуються формою, безкош то­ вним медичним обслуговуванн ям та

кладах:

зину-кафе чоловіком на ім'я Едуард.

варсt:,кого міськвиконкому _ За пис на прийом за тел , 6-49-74.

з ремонту медобладнання.

ков о му де ржавному страхува нню , за­

шли службу в Збройних силах Укра·rни або військову підг отовку в учбови х за­

-

кою, провізори, електрики, інженер-програміст, інженер

ню сnеціал ьну та вищу юридичну осв і­ ти, заробітна плата від 440 грн . П рацівники міліціr користуються піль­ га ми, передбаченими Зако н о м Укра І ­ ни « П ро міліці ю", підлягают ь обов'яз ·

Броварс ький РВ ГУ МВС Украrни в

Звертатися: м.Бровари, вул. Кірова,

ВАТ "Бровари-молоко"

.

СПVJН&А В OPrAHAX BHVТPIWHIK СПРАВ

вітають Вас із бО-річчям від Бажаємо Вам, шановний

рокі~ . ~Ік до

Вимоги: громадяни н України, освіта вища юри дичн а, стаж роботи за фахом не менше 5 років. Ві к до 45 років . З аяви подавати не ПІЗНІШе 12 листопада 2001 року за адресою: м. ~ровари.z вул. Гагаріна, 15, кімн. 207, тел. 5-25-03 та юмн. 31и, тел. 5 - 31 - 07.

трудовий колектив сердечно

Микало Кузьмовичу, міцного

5

До райвідділу внутрі­

рубаної рани голови та і нших части н тіла виявлено т руn Бо­ риса С . Як було встановл ено,

відпочинку.

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІ­

Цього ж дня у своєму

шніх сnрав надійшла заява від гр. А., 1964 р. н., жите­ ля м . Києва про побиття його в с . Скибин біля мага ­

ну : у к імнаті у вигляді різано­

час

Ч.

ті не виявлено.

група застала жахл иву карти­

дітей­

гр.

торфоnідnриємстві виявле­ но труп гр. Sl. , 1973 р. н. При поверхненому огляді слідів насильницької смер­

ці вник і в міліцїІ. Прибувши на місце пригоди, оперативна

30ill NQ9.

Н а фото : М і схор. Група

прекрас ни й ліку ­

-

n

будинку крики. викликали пра­

ІЗЧИТелька

Києва,

будинку на Рожніаському

•...

пс і м Їі'І останнього дня пе­

загора ­

житель

Сnрава -за судом.

допилис

rrатор і ю "Ай-Петр і" . Тому

ли , отримували п'нтиразо­

працівникам

нив

r:t

цівники ~tі схорського са­

5

У процесу розшуку вс•ано­ влено, що крадіжку здійс­

но .

ська плада , і батьки, і пра­

п ад п ' ятдесят дітей -чорно­

р і од з

те ратурну

це

струменти, автозапчастини.

ножа в серце. Закопав матір

поблизу ж итла на Пів нічному

І'юву

ши віконне скЛо, він викрав столовий посуд, столярні ін­

загmдіявши їй смерть ударом

Сі'tо ційно":

" КласІ" У п Ррекладіна лі­ ча с,

ня від паслідків аварії на

і

J:t 8 ЖОВТНЯ Ц. р. ДО бу­ ДИНКУ жителя с.Бобрик гр. С. проник злодій. Розбив­

може здаватися безмежним, але це лише зовнішня ознака.

торії бла готвор н о вплине

коротко

ОДНИМ АБЗАЦОМ

НІ ЗЛОЧИНИ.

ва головного лікаря "Ай­ П етр і" В.С. Борисюка, що

На за питаппя:

близь ко 23-ї години під час сварки, що nepeQ.ocлa в бійку, МИхайло спочатку заступом, а потім сокирою завдав безліч ушкодже н ь братові, а отже. був затриманий співробітника­ ми міліцїІ.

:

За м .

3759 2 195

Ти раж

п рим .

#78 2001  
#78 2001  
Advertisement