Page 1

ПРОЛЕТАР'

8 С ІХ

r

КРА ТН ,ел Н А Я е ~ Я! І!!!"!!!!!!!!!!!І!!!!!І!!!!!!!!!!е!ІІ

ОРГАН 5РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТВ УКРАІНи, МІСЬКОІ

І

РАЯОННОІ

РАД

НАРОДНИХ

Газета виходить а 17 квіТНJI' 1937 року. ом 78 (6534) •

ДЕПУТАТІВ

ГТ ятн~ця,

КИІВСЬКОІ

20 травня 1983 року

ПРОТІ ядерно' JiirpOJII Москва.

rання

(ТАРС).

про

8аВЖДИ

тіА

tЖлaднLй

хвилювало люд- ни'лося

. НОНОПОжителями

планети

І'ОС тр С.'Г ОЮ,

иебезпе-q..

1

тому ЩО нІко-

них

~

врятування

'ВОЮ

загрозливою

для

людства_

. Особлива

в1дтrов1да..льдолю плавети

ІІість

за

1JЯrl.Є

тепер' на вчених,

люд-

катастрофічні термоядерної

війни. Щире бажання об'єктивно РО.Зібратися в

що

КОJ!ектив

ГОТVЮТLСВ

JЮJJOКО88-

11)

гoтollJleНВJO

про.цукцll,.

ДО

вагома

мир. яка проходить у Мо-

Валевтвви Іваиlвни ЧмнлеИRО. За .

СКБі.

~оcяrJreВIIJI

З доповІддю . на тему 4:П!'0 роль учених у зміц-

упередтравневому

HeНlН1

мІжнаІЮДНО!

му

безпе­

ііа

члени КПРС,

Політбюро секрета.р

КПРС академік Пономарьов:.

П

заводу

портрет

пластмас

занесено

мlськрайоlПlJ ДОJПКy' поmци.

цента

і

за

одеРЖі!НО

ФОТО О. ГалIЦ8ИL

весь

заповітам ЛеНіна Дисятитисячний

.

загін

atЬoHepiї Б-роварщини, як вся червоногалстучна юнь Нраїни Рад, у ці дн!

1

Відзначає 61-у ріЧНИЦЮ з

;дня утворення Всесоюзної пІонерської органІзації L'Л:ені В. І. Леніна. На ~рочистих

мітингах,

свячених.

цій

рапортують

датІ.

про

при­

ВQНИ

успІхи

в

навчаннІ і СУСПіЛЬНО-КОРИС­ ІНій праЦі, дають обіЦЯН. ву

жити

вЧитися

і

пра­

цювати . по-ле~інсько1\,;У,

ро3:!Товідаю т ь

про

досягнення

ХОДі

у

здобутІ нового

Всесоюзного маршу юних

ленІнців «Ми дружбою лені.нською сильнІ».. іро

Напередодні СЕята бю­ міськкому ЛНСМУ та

Міська

піонерська

nідбllЛИ

підсумки

Піонерсних

рада

участі

дружНІН

у

цьому маршІ. Серед nра­ ІВофлангових - піонерські ;дружини

міської

серед­

:ньої школи NQ 1, Літків­ СЬІ«)Ї, П{)ГребівськоІ, Ве­ ликодимерської, Налитян­ ської іменІ В. .І- Леніна середніх шкІл. Шон ери цих

та

інших

шкІл

тягомнинішнього

чального року ;вивча. ІсторІю :кого

про­

нав­

глибоко ЛеніНJCЬ­

к,омсомолу,

первин­

ЛіВ.

Літньої

Є ще ти

в

Пе.ршою

о.д:на ділян...ча

Діяльності

Броварщихи, про яку не M~a не згадати. Це їх­ нє. шефство над майбут~

друзям

проводити

«ЗірН'ИЧRа~,

гру

РОЗПОВідають

Ім про традиції ної Піонерсько!

Всесоюз­ організа­

ції іменІ В. Т. ЛенІна. го­ тують до

вступу

.

ри.

Разом

зІ

ванцями

в

своїми

,свято

відзначають дитячих

піоне-

1

вихо­

піонерlІ

пlонервожа'l'l. Це завдяки їхньому ентузіазму, нат­ хненню,

таз!ї

невичерпній фан­

життя

хлопчиків

І

дІвчаток є цІкавим І за­ хo.nлюючИІМ.· Зі словами вдячностІ називають вони імена своІх старших дру­

зів І. Рс>маненко ' з місь­ коУ шк·оли NQ 1, Н. Вели­ ченко

з

.N2 3,

Н.

мІсыіїї

школ!!

Нагули з Мок­

рецької середньої, о.

подавали Ум допомогу.

1\lе­

нах

у

червоних

літопис

галсту­

трудових

справ. У нинішньому нав­ чальному році ними зіб­ рано 321 тонну метало­ д'ому, 87 ТО:Н;Н: макулату-

ри. Шонери разом зІ своУ­ ми

старшими

друз.ями­

ном~омольця,ми

шефству­

ють

над

тваринницькими

фермами, ВИРОЩУЮТЬ КРО-

Алма-Ата. 3ме.ншаться втрати вологи в магі-

канал.ах

зрс>шувальних

пе.редгіР'їв

є

порадник8МИ

справжніми ПіонерІв.

вІт8!М ІллІча. Висо~ не­ сучи прanор своєї органІ­ зацІї, вони впевнено кро­ кують у

світле

готуючись

своїм

батькам

продовжити

фету

майбутнє,

стати

на

і

славну

зміну

дідам, еста­

старших' поколінь.

Л. roлова

ЗОЗУЛJtК,

мІської

радн

Всесоюзної піонерської організацІї імені В. І. Леніна. 'l\Я'I'Ь висаджені по берега~

ДЕРЕВА-АНСЕЛЕРАТИ стральних

якІ

Юні ленінці вІрні зало­

Багато добрих справ вписали ХЛОі!Ічи«и та ~IB­ чатка, в

шкіл,

дерева-акселерати,

не

страшн'l

pl&(lj

Я}(и'М

ні суховії,

перenади

ні

Т~МПІера­

3а- тур. 3а pilК вони вироста­

lлНkького Алатау. Від Ю'tЬ на !1рИ меТри, а діа­ вооаровування палючим М'Є!Т!р c.ТlВo~a збільшують

J:()1Щем Іх .~aд.:Aнo заJШС-

Інформаційно-обчислювального

державної

статистнки

ра.виіх овочІв державІ станом

на

на ~-~ ~щrТШdетрlВr

16

про

хід

господарствами

травня

1983

Радгосп-комбінат «Тепличний,. імені

«ЗаворицькиЙ,.

«Русанівський" «Красилівський" імені

району

року

Щорса

проrраму

радгоспі вийшла

бенко, яка хоч ває

на

на

і пеl>еС5у­

заслуженому

ПОЧИНКУ,

від-

продовжує, сил,

не

,трудити­

ся дояркою на фермі гос­ подарства. Тепер щодня

19,0 19,0 16,9 14 ,2 11,2 8,7 8,1

молодий лодимир

механізатор Во­ Григорович

бригади

тан і

у віД'КРИЮ:\lУ

ті_ Збира,ння

грун-

'сячне

завдання,

B~CTЬ

справитися

їх останн.ім до 25-2'7

часомпосили;IOСЬ,

в

тор-

є. МОЖ ,lИ-

з

ним

трав-ня. Рад-

госпам, яні мають теплич-

говельну мер~жу Ниєва І ні господарства, сл:д IFP'!-

Броварів

надходить все СIiОРИТИ збирання огіРКіВ

,б:льше городньої продук- І ПО:Vlідор:в, що користуц~ї. Досить сказати, що ються п:двищенJ.t:vI попи-

пор;'вннно з 6.:ДЛ О В і ДН~М то.м у населення. Їх про. мину,~ого року да,н() відповідно 7.418 1 господарства раиону про- 527 центнерів. Основну дали державі на 5.765 . .. . пер.ОДОМ

центнері,в

, б.льше.

раняіх

овочів

:на-су

ЦеЄІ

городюш

здали

... радгосп-комБІнат «ТепНайбlЛЬШОl при- .1ИЧНИЙ» І радгоспи імені

бавки .,..~ося~лн в радгоос- Щорса, ru-І-юмо~наТl

«Теп,:ичнии» СРСР,

ІмеН!

60-річчя

«Нрасилі.вськИЙ..

2.258 центнер:.в, радгоспах «РусанІв<сЬкий" Зараз все ширше роз1.540, «Л:т'И.івський» - гортається збирання ова700, l>МенІ 60·рlччя СРСР _чів на пол!. На допомоrу 801 це.Н'І'нер. Лише у робітникам овочlв'ницьЮ!х -

товарІв

народного

вання

викон;шо

ведуть ретельний

догляд за посівами. Вони

зобов'язалися на кожно­

му

Т!іТИ

з

73 ПО

гектарІв

вирос-

спожи­

на

104

проценти.

у загальні здобутки зробили належний внесок усі основнІ 1 допомlжнl підрозДіли' підприємства. ОДНlI!{ найкращих резуль.­ татів

з

усіх

номічних

бився

техніко-еко­

покаЗНlщів

до­ цеху лит~

колектив

тя, яким керує А. П. Степанець. За підсумками

воду

овоч:в

теП.1ИЦЯХ,

Зокрема, ВИlробництву

Старанно трудиться на розпушуванні. міжрядь

посівів на ПЛОЩі 25 гентарІв. Члени кормодобувноУ

у

заданому

внутрlзаВОl1СЬКОГО

По,годнl умови цього- 145-165 тонн продукції. р:чної весни сприятливі 3а.1ИШИclОСЬ здати 849 дл" росту і достигання тонн, шоб виконати м!Я\І{

"10виробничу

на ПРnРIlВЦі бурякІв лише в бригаді Дмитра Лу!шча Хижняка прar\ює не мен­ ше 20 чоловІк.

Нузьме.нко. ВІн уже ' про­ вів міжрядний обробіТОК

'" '" '"

виконав

у

.асортиментl. завдання по

3і!КРіплеНУДіЛЯНКУ буря­ ків ЛІдія !ванlвн-а Д:Щі-

шкодуючи

'

1«Літківський" .0,2 «Бобрицький:. 37,3 «Жердівський,. 29,8 «Зоря:> 22,4 «ве.lикодим.ерсы\ж!,. 22,1 «Г ОГО.1івськиЙ" 21,1 tП .lOсківську,Й:а:

СРСР

БО-річчя

цеитру

продажу

(в процентах д.о П.1Іану).

.комі,сари

cepдeць~

хед з Рожнl'БСЬКОї ВО'СЬМИ­ :них організацій ЛНСМУ річно!, С. ROHOHelfRo з підприємств, установ ра­ НраСИЛіВської середньої йону, знайомилися з пра­ цею старших товаришів,

М1ськоl\O

нlми п!онерами жовте­ нятами. Вс! ЖОВ'fенятські групи Ш!R!л мають своІх'

шеф!в-mсхнерIВ, якІ дооо­ магають СВОЇ'М молодшим

«Б06рнцький»

ЗВЕДЕННЯ

1'060-

піонерів

у

успІШно

тем­

підприєм­

тирИМіСЯЧНу

наса·джеНh

разом

високнх

колектив

С1'ва

ФОРИfЮТL густоту

овочів державі!

пори вони

су:мЛ1нно т,рудят:ься з батьками_

цього

IJриріСТ

виробництва. пІв,

ИаРОЩУВj1ТИ темпи продажу

4,8 прО­

рахунок

Набравши

в І Р н І

ИО~

продунтивН!. СТ,,"

црацl зросла на

Ва фоТОI В. І. Чмилеико.

М.

з

ним місяцем добивають­ ся все ВIfЩОЇ ефективнО<>. ті вироБНlІцтва. . Так, А початку третього Р?КУ

соцlатСТJl1lRОо

п'ятирІчки

ЦК . ЦК

В.

ваlвpaщнх показввкІв

8магаввl

свита.

3магаючись під девіЗОI! .Чес'rЬ 1 слава -, по пра· . цІ»; робіТНИКИ та інженерно-технічні праців-ники

.астка праці прdмаJIЬНИцl МОJЮка

_і особливо JЮНО уявля- ки~ ви.ступив кандидат у. ють собі иа:сліДRИ

т,Ім,

воду успtmво виконує плав по ldI-

.пи ще міЦь збро! не бу- . ства вІД загрози ядерно! ла такою руйнівною і та- В!Й!НИ, за роззброєння і ""ВСього

КОП.

2

людство, 'N!ердий

нам1р знайти 8 неІ виЩ 06'єднує учаСН'Н"RІ,в Вс&­

усІєю союзно! конференці! уче­

8

ЦІна

ТРУДОВА В А Х·Т А

вlЙну І мир ній ситуаці!, в Юdй апн-

ство. СьогодНі! -етало перед

нашоІ

Пи-

ОБЛАСТІ

гання

за

присуджено

3apa~

ПР'РlIIе

у

йому місце.

кnлекти.вІ

пластмас

розгорнулося перництво

соцзма­

квітень

за

за­

широко

трудове

су­

досягнеН'Ня

якнайкраших успіхІв на чеСТІ> професійного свята

Дня

хіміка.

А. ЗАРІЧНИи.

а'В &РНl'аДНИIІ підрядом

700 центнерІв З 1 січня ЗБ бригадним кормових буряків. методом розпочав працювати на ре~юнтно-механ:чП. ПРОКОПЕНКО. ному заводІ колектив, очолюваний Василем ІваНа

.JJани

виВ Ш.JIU

коса рі

новичем Сердюком. Брига-

да виготовляє люльки для 6'

оооря,джуваЛЬffl''(

ро :т.

Н'ОЖНИ'Й з 20 робітників С>СВОЇВ тут 1'10 кілька про.

.фесlЙ. Цей

колек'fИВ нео,!{Повним ходом йде ко- норазовий пе'реможець у

совиця трав на полях нашого радгоспу. Механізатори вже поклали у валки єжу збірну на 50-гекУЧНІ. ,

внутрlзаводському соціа.'Ііс'Гичному змаганнІ. Принлад передо'викt-в наслідують ІншІ. Та.к, 13

lЩIОХ ГО'Gподарствltх бр.игад приходять значним ви:передженвям радго,спах «Нрасилїось_ сlльсЬІКИХ шкіл, пенсlоне-' тарНІЙ ПЛОЩі, а тепер n ять часу працюють бригади кий~ та іменІ Щорса _ ри, працівники 3 Інших тракторних агрегатів з по складанню автомобіЛ1r­

П'?,казники нижчі торіш- ділянок радгоспно,го вИ-І сІнокосарками працюют'- них краН1І! KOMYH:C'l"aIBaН:Х. Причини цього до де- робниЦ'Гва, шефи з про- на такому ж масивІ зла- на Петровича БІрси, Іва. ЯJК01 мІри пояснюються мислових пLдприємств. кових і бобових багатс>рlч- на Миколайовича Пашинв.е..1ИКОЮ ш!{одою,

ною

теплицям

березНі. Отже,

заподlя- Важливо

б

рац.lонально

урею у користати цю

8И-

до'помогу.

них трав.

cыRгo,'

яка

виготовляє

ХОНСТРУі!!ц!1. Усе сіно з Ba~KIB пІсля будівельнІ НатхнеНlнапраця кра"ІИХ

трудlвни- створити людям неоБХIД- достатнього

ПІДсихання B11-р06н.WЧНИlКlв СПРИЯЄ ус­

нам ПОТРібно в,жити дlйо- нІ умови для високоnро- доставлятиметься на кор- пlшиlй робоТІ

кол€'КТиву

ви'х заходЬв, щоб швидше дуктивної праЦj І цим са- мовий двір. перер06ляти заводу, ЯJКИЙ за І! міспц1 подолати відставаНJ!Я. іНИМ забезпечити своєчас· меться на січку 1 СКИРТУ IШгоtовив різноманітно! Пок~ що господарства не

збирання

району з,:{ають ранн! ово- ВрОЖі1Ю,

вирощеного ватиметься.

не,:{ОПУСТИl1И

ЧІ з випередженням гра- втрат, з честю виконати фі~а, щодня на прилавки свої ДОГОВ:РНі зооов'язаБ-

1'dЗХ4Зи.нJ.:в

віg;праIВЛЯЄТЬСЯ ня.

І. ЮРЧЕНКО, сеК}!ІетаЕ! партко1!!У рч-

rоспу .PYCaв:1вeьal.~

IІJЮJtYIКц1J понад план на. 103 тисячІ карбоваНnіВ. О. САВЧУК, u'JLDыІиІ JШUОВoro

at.u1JI1.


!

стор•

"011 _"ТТІ

.,.

КОМУНІСТ

,ПРOJlОВОЛЬЧА

I1РОГРАМА

~ lUIdIr7II DP"Iнot ИРОIIIICn.. мe!l rot')'8 спeцt.тс~" ~ впороБJПП, ковеер.. .... м'.ео_ОЛ01JJlllX Т8 1Jппвx піДПРИЄМСТВ_ ПОВЦ

ВИРІШУЄ

13 racn loro

ПДРТГРУПД ' третьому роцІ

'v

п'JrтирlЧки

XI~I

тоа

lIJrажу

ПО

виробництву

РИНlцщької

Т13-

ПРОДУКЦlУ,

у

попередньому

p• .-eJqd Ц

завдань ,

ро­

жить виконати, 1 що без ретельної

пІдготовки

роль У ПIД!lище!rН1 про­ дуктивностІ працІ відІ­ грає І сОЦІаЛІстичне :.ма­ гаННІ! иа сІнозбираннІ, тІ моральнІ І матерІальнІ сти,мули, 'Ікl перелбачеиl за сумлlину роботу . АналІз попередньо! Пlдготовчо! роботи, вро­ жайніст& трав, бойовий настрій людей вказує на те, що ми успІшно спра­

тех­

,

!!і к" високо! орга.Нlаова­ ностІ у працІ успІху "е доб'ємося. Сf(ОСИТИ, внеу­ шити 1 зl6рати сЬно а

597-гектарної

площІ.

щоб його було

не менше

тонн,

] .580

Тому

І

прост'О.

ретельно

готув.али

техНіку,

на

відкритнх

партІйних зборах парт­ групи, якІ відБУЛИС1l в ІІвІтНl, намІтили план дН . ДосвІд показує. що за­ тйгування строкІВ ве тl Jtьки впливає иа якІсть,

ви.мос" Із своїми плано­ вими ' завданнями І соцlа­ лlстичн.ими зобов ' йsанн,,­ ми, ща І буде нашим

але

Продовольчо!

й

нІА

на

кІЛЬКіСТЬ:

перший

в ие-с ко l\f

РМ­

укІс

сІна

укосу

плануєма

ми,

програми.

иа.аnьИRJf дlлькицl

мовиробництва,

наприклаlX ,

заК,1асти

виконання

Г . ТУРЧИНСЬКИП,

дасть змогу зІбрати раз або й два отаву. З друго­ го

у

1.500

парт­

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ- ЗАКОНУ ' ОбговореННІ! проеmу За-

!Юну

СРСР

«прО

вІ колективи HJ! Ух ролІ

І І!

покараННІ!

устано-

зборах

працlвннків

щинської

8У ВІІНОСНТН більш суворІ

управлі,ннІ

оргаН:Gацl.llМИ.

булосяна

тиву

ТРУдО- НJI надати право колектн­

Пlдвищен-

пІдприємствами ,. вами ,

з тим висловили побажан­

вІд-

колек-

порушннкам

ТРУД0801 днсцнпJrtнн.

Про

це

вис­

говорили

тупах

Троє- Ю .

в

своїх

головний

лі .К;:ІР

А. Oxp:~..

К

медамбулатоРIУ. Скonець та ІншІ.

п.

O~HOCTaAHO схвалюючи П~ .1~жеН1"1 Ц"()Г~ докумен-

В. ПЕРЛОВСЬКИП, громадський кореспои­

та,

девт.

m-едпрацIВНИ&{1!

разом

НАШ МОМЕНТАР

процесІ

широко

РОЗГОРНуТого

to~

----....

------НОМСОМО.llЬ.'"'''

працівники виробничу

програму '10ТИРЬОХ місяців виконали успішно з І усіх техніко~еко"омі'lНИХ

8аР88

'Ій

ДBaдцJIТЬ.

У такому вІЦІ юнаки та Дl'вчата визначають жит­ тєву дорогу,

вести

показників.

Ух

яка має при­

до

самоутверд­

Додатково до плану випущено TOBap~

в()ї пр().укції 11&

2

с.яч карбованціВ

і

мільйони

486

ти~

реалізовано на

2

мілыінии 261 тисячу . елі,. заЗН8'1йТИ, що колективи підприємств Mlc:ra труди~ n:ИСJl краще, ніж сільських, і ДОСJlJГЛI

висо~ої ефек'Гивності .

)1

порівнянні з

відповідним періодом минулого року 11 ці;тому приріст виробництва збіЛЬШИ8ся Ra 6,7 процента, реалізації продук­

ціі на 8,4, а продуктивиість праці пі.1вищилася иа 4,9 процента. Відрадно зазначити,

що

за

рахуноК

продуктивності одержано

79

зростаННJI

процентів

машпоБУIУ·

мас,

фабрики

верхнього .И'І'a'lого

'I'JIИ~

котажу. Усі вони, як праВJlJlО, ВИКОНУ·

ють плани по реалізації 3 урахуваниям

J\oro8illHMX

поставок.

ЗВ&IfНО поліпшилася ритиіqвlе'І'Ь ~&­

боти ІІа заводах: mnореио!Твомт і ре.

:ааЛІG311аК1lЯ

але в

-

змІ.ни

роботІ

вІдчувається

rt

справ­

ЖНІ! ' операти,внlсть і чІт­ кІсть, без чого важко уявити працю залl':}НИЧ­

С}{О.1Ієктиву КОМУНltТИЧно! працІ. . ЛюЮf тут пl- ' ни:ка. Тому й не випадко­

roTo-

одне

одному

на

а порт­

ЧУК на ЦіЙ посадІ, пройшла успІшно. І У життІ Юли не все СьогоднІ ж вон І було гладко , але св і lt ви­ повноправний член колекбір вона зробила зразу 11

му ШЛЯх\у. Але для дlв­ 'ІННИ ВОНИ стали школою овалодlННя пра}(тичними навиками. Особливо вдяч­

ня

xapa~Tepy ,

'серйозний ня долати

першиlt

Іспит на умІн­ труднощІ.

.1Я

ШКО .'Іи,

а

одразу

пода­

ла документи до Жме­ ринського професІйно­ технІчного училища N9 1. ПІсля закІнчення йага ось

уже

два

черговаю

роки

по

працює

станцН

Боб­

I\О ,1ектив стг..нцlї - Щ""щ­ на, монол~тна с~м'я . Ще

пер~уванн.ІІ

тиву.

В

Ніли

Шев- кий вІдрІзок на життєво­

ДОСЯГІІЄИНЙХ

"ко-

на

вона

залі·зничники справляються

Ії го

&

успішно планом

вантажних '" операцІЯ, забезпечують безперебІйну доставку І IIlдnpaBKY вантажІв, роблять усе необ-

xlAHe, щоб

рух

поїздІв

був чlтки.м . Ноли начальник станці! М. Д. РакаїД не без гордосТІ розПОВlдав менІ про все це, вІн називав І людей , чиєю працею досагаються успіхи. І У числІ перших - НІлу Шевчук_ - Молода вона,--

сказав

Микола

помогу подавали НІлІ й ІншІ колеги стрlлоч­ ник Д. А.ГузlЯ, опера­ тор Л . Я. Левченко, ва­

гар

С.

В.

Іванова ;

Без

Ухньої допомоги й піД­ тримки вона навряд чи ста,lІа б так швидко ква­ ~lфlкованнм працІвни­ ном. здооула впевненІсть у своїх СИ .1ах.

ДанflлО-

П. КУДІН,

.

rpoмаJtcыolй

перевиконали С80і

року (аа даИИМIІ мІськоrо lиформацlЙНО-

усі

підприємства

місцевості (за винятком Го­ cTpi'lKOTKaUbKoi

фабрики)

ХО'l і виконують завдання по продук­ тивності праці, однак проти відповід­ ного періоду МИН),.'Іого року ще відста­ ЮТЬ по темпах іі зростання . В . цілому

по району загальний показник нижчий

. проти минулорічного на 1,9 процента. відкореговано

:;

... - .. "' ..... оо

..!.!:J:'~

становища

виnад­ плани 11 6ік

,з~еншеIlНЯ.

З метою недопущення аналогічних недоліків у майбутньому господарським KepillHIKaM і партійним оргаllізщіям необхідно глибше аналізувати став ­ справ ва виробництві, більше приділя~ тк уваги розвитку соціалістичного. зма~ гаННІ за досягнення кращої результа~ тивності, щоб на рубіж першого півріч­

'11 вийти із значно кращими успіхами 3 fclx техвіхо·економічних ПОR8.3НИЩI.

..

",О

е.."" Завод порошковоУ металургії СвІтлотеХНіЧНИЙ завод

Завод пластмас

Деревообробний

комБІнат

Заводобудlвний комбlиат Дослідно-експеримен . з-д Ремонтно-механічний а-авод

&:

'-" .

"\С

~~:

~;~

Друкарня

102,0

Завод алюмІнІєвих бу дка.нСТРУКЦIЙ Шин~ремонтиий зазо! Виробниче деревообробне об ' єднання

ДОСЛІдно-експериментальни!! завод будконстрУНЦіА Хлібозавод . ПобуткомбІнат

Завод нестандартного комунального

Завод

обла.днаиия

торговеЛЬJlоrо

машинобудуванкя

Рааом по місту Молакозавод РайсІльгосптехнІка

...

...-.~!:;

o=~

","''' с::"'''' "с:

102,6 101,0

103,7 102,0 103,8 102,4

102,9 104,8 104,4 102,4

.

художнІх вироБІВ І\алитянський каМбlкормовиА

Рааом по раАОІІУ

Разом по раАОIl1 і МіСТ1

бор І в

І

зручних

майже

раза.

Цього

в

на­

пІвтора

,!Wся.лнуто

результатІ

модеРfl:зацlt

уста ткування .

ЗА ПРОГРАМОЮ «АГРОКОМПЛЕКС. Київ_ на

Сівбу

зерно

КYKWYДЗII

завершено

на

УкраїНІ . Серед зернофуражних культур ІЙ вІдведена наМIЛЬШУ пло. щу майже два мІль­ йони гектарІв. ВІдповІдно да республlканськоУ ці­ льовоУ програми «Агрсм комплекс. на БІльшості масивів впроваджується ІндустрІальна технологІя, нраще

використовуютьCJt

МОжливостІ

зрошення.

природний парк закладе­ но на ПрикарпатськомУ' НУРО'РТІ Трус!\авц!. Роз~ прирадоохо.рон.

ний пояс курортного М : С­ та, ЛіСіВНИJ{И ВИРІШНЛІІ вІдновити колишні зеленІ масиви , додци до НИХ но­

вІ · насадже'ння. Для цього БУло складено моделІ-кар_

ти особливостей мlсцевоJ . флори. СаджаRц\ постав­

в : дведена буз<ку .

лими

котеджами,

лися

в

120,8 101,5

102,3

100,3

100,4

100,4

стане

103,8 103,2 109.0 100,6

102,"

Ється на

103,~

101,3 103,3

109,4

108,2

102,2

100,1

102,4

105,0

103,0

102,9 105,0 106.0 45,2

105,0 104,1 100,5

101,6

99,8

99,8 102,8

104,1 103,5

пейзаж

вnиса.

села

Бу­

ни Жит6мирського раАо­ НУ: В зручних квартирах від:значи:1И НОВОСіЛЛЯ більш як п'ЯТJ(есят сімей

120,8 10J,9 116,9

102,5

НовІ вулицІ.

забудованІ сучаеними жи.

12'5,7 101,9 102,3

50 ,8

вишні.

БІЛЯ РІКИ ТЕТ:Е.Р.ІВ

99,0

104,1 101 ,5

горІху,

Житомир.

101,8

ЛІткІвська фабри.ка

Завод метаЛОКОНСТ8УИЦІЙ Промнс .10вlстЬ РС

недорогих

102,5

ГогалlВ<:ька СТРІЧКОТИ!ЦЬ1(а фабрика

п' яти-

101 ,1 102,4 102,7 ляє розсадни,к, а живцІ 116,0 103,4 103,7 ДJfЯ щеплення беруть в ; д 101,1 104,5 104,8 в:дб і рних дерев. Загальна 102,5 104,7 106,7 площа пар,ку становити,ме Уздовж 103,3 102,9 102,3 '2.600 гектарів. 101,1 95,3 94.5 шляхів п6явилися але!_ фільтр:а 101,9 104,9 104,9 Роль зе.'!Е~НИХ 102,8

трикатажу

Спочатку

ширивши

ФаБРИК8верхньога дитячог~

стал..

рІчки колектив виробиВчого об'єднання сУралмаш. зБІльшив в-ипусlt

ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС ТРУСКАІЩЯ ЛьвІв. РеГlональнкl

обчислювального цеитру держстатистНRИ. у процентах)

ПІl!приемства

райспо­

Свердповськ. Переcr&ли в:важатися деф1циmи­ ми в магазинах мІста KY~ XOIfНII гаРН'lтури СНРИі

кореспон­

.",евт.

промисловlUIJI пlдкРиємствами аа чотирв мlСJlцl

1983

сУРАЛМАШ» НОВОСЕЛАМ·

премудростей чергоМ­ по станції. Велику до­

конструкцій

підрозділів

Дуже прикро , що

наставни­

ковІ П. М. Буряку, який по-справжньому навчив

дослідно-експери~

зна'ІНО

своєму

го . є частка І її працІ. Приємно, що бобрицькl

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

послужило тt, що У бі.1Ьшості

торговельного

llLвденно-ЗахlДНIЙ ницl завоювали

ка

рет П занесено на район­ ну Дошку пошани. Два роки невели­

З найкраЩИМИ "осягнеИRІМИ виАшии ВІ '10тиримісячииА рубіж колектиВІ з&во.ців: світлотехні'lИОГО, порошкової

вахия імені ХХУІ I'I~AY КПРС, пла~

перших

допамогу. Тож акл1м.атизацlll, якщо можна ТІК назвати перший перІОд

зрозуміло. МолодІсть пора пошуків,' формуван­

Основною причиною такого

етрукціА,

8amaX1f1lllll- ви'! ,

одними.

тичного змагання,

приросту виробництва.

металургії імені 60~pi'l'l. рцlнсыіi Украіни, алюмінієвих БУАівельиих KOB~

кн

прнйти

!! --

Треба сказати, 8 мІс­ цем робот~ їй пощастило _

кіll 6уло

~

• 1981

шу , найцІкавІшу. Та це

плани. Через те, що промкомбінат та інші підрозділи раЙспоживспі.тпtи недо­ дали в реаліЗl1цію про.пкціj на 847 тисяч карбованців, в ці.10МУ район ви~ 1011118 ЧОТИРИ)lісячни/! П.1ан по реа;тіза~ ~iї лише' на 99,8 процента .

голівської

~кспеРRМеНТ8JIЬ80М1'

xAPAMTEP-----------

во, що Н. Шевчук визна­ но переможцем соцlалlс­

промислових

сільської

в

(ФаТОХРОlllка PATAY)~

д1браЛИСJr душеl"і, вІ у будь-яиу хвилину

рик.

живспілки,

М_ я_ БолдИрєв (дрyrиI

заМТТJI

жеJlНl1. Хочеться УМ, як праl!нла, обрати профе­ сію незвичну, найсучаснІ­

монтно-механічному,

ком

8

Справа ДО душі

3.1агоджено працювали підприємства і сільської місцевості. Усі , за винят­

п' J1Jтирічки Вроварщини

ВИКJIада'l

проводить

........

одинаДЦJlТОЇ промисловості

досягнеННІ

наОЧJfе пр...

набутІ па лекцІях, учнlзастосовУ"

Фом Х. ду

найкраЩИХ результатів у третьому році

за

СY'l8сиl технІчнІ засобн павч8Jlt

-

конструктореькоМу flюро.

мент&Льному будівельних тресту «Броварисільбуд».

змагання

)"ІІІ.ІВ

На анІмку:

8JJ1Ba)

НА ПРАВОФЛАНГОВИХ МІСТА ,.

аудиторІй, лабораторій,

ueвeрllllfеНТ8ЯЬRОМУ ItOIlСТРУКТОреькому бюро.

" р І В Н ЯТИ С я

u;!алістичного

деСJlТКИ

.м. 8а практицІ, у гуртках теХНlчноі творчості,

-

групорг.

пomllПlYєцCJt матерlальво-те.

DpuадИ, оБЧИCJПOвальна технІка,

naдAJl. ЗнавНJI,

остатачно буде працю­ вати тІльки на За.1Іlзницl. Чому са:'Іе' тут? Та тому, що в лерестукувагонlв вчувався Уй пульс часу­ швидкий І неI!ПИННИЙ. Тому й не вагалася пlс­

кор­

баrатьos

1

.

"бl.R~т", вреeJJllреыd І JIlвrафоннl маси _ У розпо.

н"

щоб кажний Із працlвни­ тІльки виконував цІ . ЗрозумІло, щО ВИКО­ кlІ не :вання їх в OCHO/!lHOMY бу­ свої певнІ обов'язки, але l\e 3З.J!єжаТIt вІд забезпе­ І. IІКЛlДАIІ У роботу 1!.У­ чення худоби кормами, шу, вболІвав за спІльну тому й стали 1І0НИ керІв­ стРАВУ. бо без цього ус­ ництвом до дІ! для ко­ пІху хе доб'ємося. Ми нздаєма великО1'О лективу дlльиицl КОРМО­ Iдеологl1f1lO­ виробництва та її ядра-­ значення - й му забезпеченню цlЄ! партІйної групи . НомунІСТИ , актив та І кампанlІ. ГОТУ8МО до ІИ­ свІЙ аrlТІа­ 8С1 члени колективу дlль~ ї·зду В ПБЛе HaO"lНI иицl добре усвІдомлюють , roнчи·к, иеобхlдиl Познтивну mшй обсяг роБІт нале­ посlбникн . ніЖ

иуеах розмІщено

тувати JI10деА ха аикана,н­ поставлених

8р8ЦJOJOn

111'11І8 б48а TeXК1Jcyмy. У двох його наllчальиих ао,.

Перед партгрynою аа, раАroспу ІменІ Щорса ВЗJrЛН більш напруженІ раз ста Іть вlдцавlдальяе соцІалІстичнІ з0608'Я3I1Н­ завдаННJr - МіцНІше згур­ ня

811ПуСК1111J9

.urol ..аlви.

• 10... РО".

.......

1.400.

тваринники

~

-

КОЛГОСПЮіt!ів реселились з

зони,

на

вони нове

ЯIК·а

дном

ВОДlOймища,

пе·

мІсце

nєзабаРJИ

55-ГЄ1rrapHOTO

що

СТ В<>рю­

рІЦі ТетеРІв.

Руиот ворне море м· безпеч:ить водою понад ш!стдесят промислових пlДIJIРНЄМСТВ мІста, ра· сить гороД1{. хмІльники навколишнІх господарств.

У голубих плесах ЄИРО. щувати:муть рибу , ПРИJI~r­ ла теРИ70рl я стане зоною в і дпочинку .. Тут уже за­ к і нчується буд і SННЦТІО мІжколгоспного ба ль кео­ лог і чного санаторію.

І.,ТАРС

--

РАТАУ)..


НОВ!

ЖИТТ"

ІА 8ИСОНИА Yf'ОЖАА 1983-... РОНУ

КОЛОНКА НОМЕНТАТОРА

ПОСІВАМ~

ВЕВЕ3ПЕЧВІ ПЛАНИ

ХІМІЧНИЙ ДОГЛЯД у став

хлІборобіВ нашого району н&­ другий етап боротьби - за !ро­

жаlt

догляд за

-

посівами.

І

цьому

ножним. роком I!Ісе

хІмія.

З

нкм

НадІй­

ною помічницею є

иьо! к~ти. Робити Ц~ треба

ярих

ню,

зернових

ropoxy .

вlвса,

-

нультур

ця

пів

«Гоголівсьний», МічурІна.

включи­

дар ств

з

дня

на ' день

вІдкладають

вІв .

Час

ж

в

невипра!дано .

(динотекс,

усіх

гентар.

З

цІєю

метою

товують І 2М-4ХМ по на

2,5

пах

Кілограма

15

до­

наявну

боротьбу

з

теxmну,

шнІдника­

. які загрожують садам. у . боротьбІ з капустяною

ми,

поряд но два

з

хІмічними

за.стосовувати рази

мухою

мето,дами

потрІб­

агротехнІчнІ:

розпушити

всІ

ОДин·

посІви

служ­

Л8lНКИ

по

захи,сту

рОСЛИІН ,

ПИТ8ІН1RJII

хисту

ран-

УВ в'в н е в V

поВЗ

увагу

., J

свої

соцlаJJ1стичнl

РоБІтницІ

з

великою

рац:онал:затори, якІ

постІйно

іо,І{QCноналюють

н.a.nРИ·КЛ8Д,

Вl1.ровадили

виробництво ву

одну

у

важли ­

рац;онал:·заторську

ПРОООЗlЩ і ю

-

змивання

н~стю роблять мlче'ИНЯ 1 з()ира,нн.ІІ пуху нов,Оlна­ новонародженИІІ кур'Чат ' J)оджеН'их ~рчат в iH;Н~' за Лlиtям.и. ба'rорах. 3а'вДЯ1!{Н модер­ Висо.ких виробни'чих п:>­ нlJЗацll вив:дНИ·Н1.в на 80 нaGНИК!!І доБИ!!.aJO'tЬС" та­

Набагато'

коож

завдання

по

продажу нищl

опєраторн-сортуваль­

ГаЛіИна

АидІ)!I9На

яєць держав:, зо-нрема в!д МЗІНСЙМЄН!КО І Любов neT-

процентІв зменшилась баюер~альна 3ЗJ6рудне н:сть повІтря вив:дних шаф !.Itнубаторів, пол:l'І­

nлем:нного стада. рІвна' ЛИ1'ВНН. ТочнІсть ІІ1ИЛОСЬ :!МИlВаНІНЯ пуху на 'у цих трудових з.добут- сортуВ8.НН,Я добових к.ур­ їх заднІх cTLнHax. При · нах птахlвнинІв є неМ'Іла чат

заслуга І

!

завІдує

.

прац вниК:'в

нубаторнnго

цеху,

Василь

І

за

C'l'аттю

становить

У НOЖRО! 98-100 nО:')Н-. ц-еИ1'lв при завданнІ 97.

яни.м

Федоро-

Колеми .. ' .... ...:.Тори()То D

urШJ'VO

вич Д!ДЄ!!і!\О. Вони внла- цеху В3йВ ка ИJmlПШ111 дають багато самов!дд'l- р:к мсо.ке зо6ов'~atНня

ноУ прац ! . щоб забезпе· проlнкубysа1'И 1 M!JIbчувати . всІ птахівничІ йон 300 тиc.n П1ТУ!! 1!·~ЦЬ,

бригади

нурчатами ВНСО- ЩО к-а ::100 тиСЯ'Ч

пrryн

НОПРОДУНТИБНИХ порІд І б!.J1!ЬШf! З8ВДaJmЯ, досягти вНx~y ttyрчат 81 ,1 нросlв. вчасно оновлюва- п,ро.цеіпа прн планІ 80. ти стадо несучок Слова С'вorо дотримує з

Незважаючи ВЗ rrp(>тягом мІсяця ми мо- те, що цех увесь cl'leHb жемо про!ннyt5увати 200 H~ працював, бо був на тисяч штук яєць, роз- ремонТі, на перше трав. повІдає Ва·силь Фе;ZtОРО- НІ! одержано 304 ТИCJI'ЧJ вич. Тож - І\ожен опе- нурчат, а внводНМ'1ст. 'Іх ра'l'ОР прагне доБИ'J'iИСЯ . ДОС1Ш'ла на.м1'Чєвoro рl_м. ЯКИ8.. /tб! .JIЬШОТО . вих()ду Нурча1' ,кс<Ж~аДУ'К't'И8-

-

Цех наш невелики'Й, чес'l'Ю.

нурчат.

Н6/'() ЙnRОго tфосу .ела-

стосуван'НЯ

. дуже

просте.

але ДОСИТ. ефЄН7ивне, що спрИlЯЄ бlm.шому виходу КУРЧ8Т. НинІ умІльці го­ тують

у

до

впровадження

ІІКР~ВИЦТВО

1Ю!І00вед~я,

ще

О1ЩОГО

ЩО"

допо­

своІх

зобоВ'ЯЗamlЯХ liННубаторного

над

XXVi

шснь

тив

тащож

nYII!КТ

по

8И:Rористову:вати

тех;ноло-

(Фотохроmю!

РАТАУ).

листопадово-

П:ЗН~Ше

го

р.)

П,lенУ'М~В

дві

рону

ре)\онтному

Завдан-

'у ніч на

ден,ь

третього

П'ЯТПР:Чl\И.

нати

їх

ня

стоять ве .lи,кі,

мо,жю~

і ВИI!\О- спроб!

лише

нІс

У шо

гро~а,ДЯНИIН П. Д. 3акрев­

жен

ХІ-оУ

за з

Іх

н.а

ШИНО­

завод:.

17 НВ!ТНЯ при

к,ра.дIЖКИ

гаража

мопеда

се·ржанто!.l

мl­

тІєї умови. що кожен член нашого сусп~льства

ліції В. І. ХарчеНI\ОМ бу­ ли заТРW:llан: кияни Д. О.

виявить маКСШ1УМ твор'JOстl, :н!ціаТIІВИ, ентуЗі-

Дорофєєв КОВ.

СІІзму І Д : .l0витості.

Вели-

І

С.

22 нв~.тня

В.

Бери·

автопатруль

на роль при цьо:lry в:д- у С'liла.д! командира від ­ водиться і зм:.цнеIJlНЮ ор : Х.лення сержанта !.Ііл:ц:ї ганізованості, ДIІСЦИIП .11ни,

трудової грома,дсь'ког)

В.

В.

Нопнстирі

шого

І

сержанта

стар-

м:,л : ц:ї

пра,в·опо.рядку. Це наr; ладає величезну в:дпов!-

В.' І. Супруна Близы\o третьої години за'тримал!!

да.'lЬН:СТЬ

двох

на

прац і ВНИI!(ЇВ

як!

державою н:сть

за

чого

орган:в

несуть

І з

перед

дотриманн,я

дію-

за,конодавства, НОРМ

можливе, нести

ву

робити

щоб

сл.ужбу,

охороняти

труд і вни~ l в

стояти

на

Інтерес:в.· Можна б

м!ста,

сторожі

чима .l0

їх:н:х

З.'lод:І

І.

А.

одну

вулиці

В.

квартир

:3

ГагаріlІа.

ном

рються

за

міста

в

високопро­

праul,

високо!

НУ.1ЬТУРИ,

зраз.кового

гро·

ма.дсьного

порядну.

Обо ­

вести

-

броварчан р;шучиЛ

по-

наступ

дП

всІх, хто ше заважає

правоохоронців,

їхню

го-

НОР}lально

З ,10ЧИНИ,

деЯlні

з

Ось

право­

вати. КЮ1

ПаТРУ.1юючина в-улицl 50-рі ччя ВЛКСМ, стар·

жити

гРО}lади

пра·ц:. вН!шш

на

Ha'.t

працю ·

j

Над:йни'м

"lише

них.

бо-

перетворення

м;сто

дуктивно!

яні

товн:сть швид,ко зорієнту· ватися в обста;нс.вц: І по­

за ці'л,

БроварІв

в'м!лl

поруШе Н'IiЯ.

За­

спрапеД",иво.

ЖитеЛІ

про

передити

А.

Питько

суть в'~діІювlдалыІст" СJ{о t;НИЙ З:JО'ІШІ . Це

наводи­ в'ЯJзон

ПРИК:/а,д:ів,

св~дчи.1И

з'ясу­

'Ю ' ! Не'за6аром вОНИ поне­

успіш-

патру.'ІЬНО-ПОСТО­

СПО4<ЇЙ

ТИ

ЩО

обі!нрали

громадян

П!ЗНlше

соц:алl- 1Тримані були заарештова­

намагаються

все но

волося,

МО-· ;ПО

стичного способу ЖИТТЯ.

л'у

п:дозр і лих

речами.

вїдповідаль- Ануфрlєв І

ПЮ1ічнн·

у

ЦbO~IY

Є

lII:.1Іц:: ї.

В.

ДОЛОТОВ,

заступник

тепер Пентагон ма. ве.llf,КИХ військо­

40

ВИХ

баз.

150 ти,сяч . солдат~" Дале'КО'о!у СходІ 42 1,з

америнанських

на

тисячі

ДНС ,10:rов? н о

командира

пІдроздІлу мІліції з по­ лІТихо·внховної роботи.

ракети ,

си{:теми

ПІд

час

вояжу

радарНі

тощо.

в

неда внього

СІПА

«\I~Н'стпа

за'кор)\онних

справ»

денної

Лі

на

Кореї

йому

заявили,

роз.:I-І.!щеної

в

Нореї

ронну зброю . За пов'до:\!­ ленннмп захlдноІ преСІ{ тут

уже

ДИС.тоновано

бли'ЗЬКО '

ОДИНИIIЬ

700

ядерних

заРЯJів.

Держ-

де.парта'~lенr СІПА !! едав­ но заявив , що ВаШ :'НГТОR

!lIRJE'!!1984 ФJffан­ совому РОЦ! BOfHHV допомо.гу В РОЗМ'рj .232 ;ІІІ~ЛЬ­ Йон:.В долаРI,в. що на 30 має

наміп

ній

по] ~ тv

Кореї

в

мlльЙон:.В

б~.lьше,

ніЖ

СЯ,

щО

фВICТJI,

.llRстІ,

Цшла вІдповІдь /І,>:} редакції. Адже строк,

подавТЬСIІ

що да­

вався ,/tля пІдготовки 81д­ повіді, давно минув. Та А сама вІдповІдь в Я1[JАсь

вJдписка,

а.цже

наведеиl В. П. Печеиюк лише ROи.

пІдперднnиея, докладне

ПОІІС­

статуВ8в ПОАіІ,

ся.

що стали-

ОClЮвного

ж

-

що

иещ lIpJIЧ8JI зр•• у гра­ зроблено чи буде зробnефlва руху ...,обуеП. АТП

110, ._б.

рювалося,

читач

падНУ

навСЯ.

обlЦJlRllа

обlц.в,

що иа.-лj у ви­

виходу

автобуса

з JlaAY служба elCcnnya':faцІI ставитнме В& JllиlJO ре­

ПО~jбке ке JIJOато­ А

Пі]Щриємства

нинlшньо:\l'У.

До ціІ

планів

М:.rt~тариза-

сеульсЬІКОГО

Ваш!нIГТОН

режи~rУ

намагаєтьс"

. пlднлючити

Японll(). УРЯ.1 ЯhоТ • на почаТЕУ ~ Ь OЇO ро­ !-:у пІд ти(:ном годився надати

США по­ П!вденн'Й Hd загаль­

КОj')f'ї 'lо~!і'!Ш ну суму 4 мl.ТЬЯРilИ до­ лар~в, яli'! nk:IYTb на ОП.та­ ту

.

вОЄНІНих

Як

гот у вар'Ь.

стало

вІдомо,

н~,страціЯ

а.д'\il! ­

Рейгана

роб.'1ЯЄ.

П.1ани

японського

роз­

поси.'1КН:

еfiспе;щн!йно,го

корпусу на п'вдень Коре!!­ СЬНОго п:вострова в разІ

«над.звичаЙних

.Таким СЯ

чином.

троїстий

06ставин~.

створюєть­

воєнний

а .1Ь-

ЯНС Вашlнгтон - Ток :о ­ Сеу.'). П:вденн:й Нореї в HЬO~IY

ВіДВОДИТЬСЯ

величєзного

яний

~laє

ВИДИ

зброї.

роль

а рсена .'1У,

найсучасн і шІ плани

ру

в

не

ставити

АІа­

авто· ре­

зервиl автобусв, ва ЖaJD,

lерввий автобус. На жаа, уЖе ' ие перша,

не­

справи

МИ-

Азії.

Штати

СПО.1ученl

фактично ведуть загострення

пружеНОсгі

нІ

серйознv

для

спра~у до

в листі немає жодного слова про те, чому 3 та­ ким запlзиеRll1lМ иаді­

-

до

Пlвденн : 1t

aYI€PHпaHCb.!\O!

сгаНОВ.1ЯТЬ

ено­

АТП-О9014

Со­

що

ядерної :зброІ БУ;Jе дода­ но крилат! ранети і нейт-

без-пеtiу

неопублікованих листів

В. П. Печенюн, rOBopBTb- мІрІ

П'в­

Б 011

США на Да.1еНО:lIУ Сходї

с л і дам н'

начальНика

в

П~вденн;й Кореї. На al~fe­ ри",ансьних в і йськово -по­

Гe'гeMOH'~ТCbHI

Жител! С. Русаиова номН елеJНтроенерг:І. ВІн його ДОТРИМУЄ неух:ильно.­ схаРЖНnИСJII в. Своєму JlИ, сті, · ЩО 22-23 березня Тут поміняли електродви­ ГYlНИ, вНlМІОНуЛИ зз.ЙВ1 лам· 'на маршрутІ ДОО Русаиова ие було автоБУсІв. П·Н. Осиовне ОСвІтлення ВоІМЮчається при ие~хlд­ у відповідІ, 1ІКУ на,ці' IЮС1'I на нетривалий час. CJIU реД8JIцlї заступввlt

П, ТЕIfЛЮR,

Уже

1'j"T

невІдомого

ЯКИЙ

украв

л:нП.

щодо Ра­

дянсьного Союзу та Інших соц! алісти'Чн их краІн.

сучас.нl

з'ясувалося,

СЬКИЙ

першо!

CTpaTeT1Y

н! 60;lll·ба рдува.'1ЬНИЮf .B-.52~ з ядерною зброєю на борту. !шнищувач і -бомбардувальники «Ф·16.,

автопокРИШКИ.

ЦК НПРС !JозначеliИЙ ко ·

с",овамн

в ~тря'Них базах зосередже­

затримав

руках

і

(1982

нин

рі- ГРО)lаДЯ1!ина,

«базу

ffi(

в його

пра­

наступ

з'ЇЗ,:lу ЮІРС.

тра,вневого

колентив

прзцею впоо"'Ть голІв П1Юn8НО н·аселєJI!Нto л:яною PyДIR.! ! иамrотmmlх сіл. ПОСlfJfЬний 8КЛ8.Д у В!П(І)­ Для посягнеи.ня· и8ІМl­ каки" П1ЮДО-ВОЛЬ'lоl про­ гам, .на них рjoВНЛЮ~Я. чено'! ~ !юлєк'l'ив цеху грами Нlраlнн, нанреСJJeИoOІ найближчий Вони уважно стежать 8а праrве прнвести, .ІІ'Ію партією на виконанням режн,м~ Iнt!Y- ПРН'ХО!І&!f1 ре3ерВи, к.раще пер~о-д.

на-

виконанням

цеху -намі­

Мус:ївна Позня, '!ІапрИ!К лад, понг.зуІ07Ь ПРИКJlад у роботі всІм своJ·мкоЖ'!·

пJ.дтри,мують

р а дянських лю ·

дей

соцlалlсти'ЧНИХ

ЦІ слова завІдуючого в! утич-21., вИ'веденоro в Тан заощаджуються сотнІ цехом ПIДJКрll1J1ЮЮТI>СЯ гOC'l'tодарС'1'~I, ТА М'1!СО- кІЛOl~ат'і'ОДИ'Н енергll. . }{оннретними внробничи· JIIЄЧ!!О!'О!lPOOY • Рот-А йt'IlрацJ,внИІ(И цеху ке за­ ми поназнинами. . Опера- ланд. переА&RО 8 брита­ спокоюються на дocлmу­ тори Галина МИ'J(птlвна:tу по вИ,рОщrll&ВЯ!О мо­ ТОоМУ. {301fИ У'!іевнено ДI1В­ Безштаньно . та ГаЛИ'На лод'ИJlКЗ, 60 тltCJIЧ mтy,x ляться ВІ1еред, ~ СУМ­

ба.цll,

lII!ЛЬЙОН~в

може пlд.&l!lЩИТИ продун­ тивн;сть !lнJнуба тор!,в 1 полемпкти прац,ю JI1OдеЙ.

у

фабрики

працею шина м : лlц!! В . С . Фаре-

Усв~до·'V!Л'Ю~I)ЧП це . пра­ )) ' МІ!Н:Н нашого п:дрозд!·

цехом,

зобов'язання в треТЬОІМУ роЦі П · ЯТИР:ЧНИ. За чотири м:·сяцl ТУ'!' одержано по 78.6 ЯЙJ1Я на нуркунесучку при По1аlнl 76. переНИlнонано

НamолеГЛIІВОЮ

лІ

М'вlдуючим

Сlтко­

року.

ріШУЧИЙ

ралЬіНИ:Х

з

робіТНЦЬ

Япон:!єю,

продукції

_ _ _ _ _- - - - -

ЗАКОН

виробничі процеси. У цьо-

му P0J;lI. оператори на чо-

точ·

1984

Дембицького.

правоохоронних

J!O .сюl

.о и л.

передовнх

надп.'1аиовоУ

Повести

не­

г~'ЧН'е· устаткуваlИlЯ . Тут t:

Ноле~тив племnтаХОЗ8- .леЖІНИЙ еаК.т~нИЙ став, воду «Рудня» успіши'О ви- регул.ярно ведуть оБЛІк. !Конує

ЛЮДИНА І

с.lужб.

СТ

бригадного пІдряду.

за

рослин.

.

. С в о...

В

Б.

нюБХІдна техніка ,

проходит.ь

застосовуються

На знІмку: в плетlльному цеху. ФОТО

постatвле­

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШВНЛАД

3

Дваиадцять

цюють у рахунок

Революц і ї

n

широко

працюють за методом

радгос­

тарІв. Як бачимо, роБОТИ ще непо· чатий край. Тож нерlвltинам госпо­ дв,рсТІ! необхІдно вжити всІх захоДів, щоб npиснорити р060ТІ{ по хімічному захисту рослин, забезпечити jJеобхlд­ ною техНltною створеНі для цlє! мети лаR1\Н І загони. В. ХАРЧЕНКО, lІачалыпlк районно" ставцІ І . за­

радгоспи «Жердівський. , «Гоголl,в­ СЬКИІЙ», ІменІ Щорса. Зараз неоБХ1,Ц­ провести

ЖовтневоУ

!

бїццдaJ\П{ менше половини площ. В ЦIЛОМУI ж оо раЙ()1{У при плані 25.800 гектаріВ проведено боротьбу проти бур'янІв на ПЛОЩі 15.012 ген·

«БоБРИЦЬЮIЙ», «Заплавний., ІменІ МІчурІна. Лише частново обробили

щоб

ордена

хLм.!'ЧIЮ!

ЩО лише

бо't'ах. Як , скаЖіМО, у радгоспах сЗоря., .Вобри.цьнИЙ., .Русанlвсь­ КИЙ., «КрасилІвський", .Пухl.всь­ ний~, «Жерд1всьюrй", де працює по одному обприскувачу, хоч в наявнос­ ті в ІЮ три-чотири. І обро6М~но гер­

сисних шк ІдникІв. роцІ лише радгосп

всю

роботу

enlд сказати:.

область.

плетlльницt вже випустили Иа 81 тисячу карбоваицlв.

.єтися про пlдвищеltня культури зем­ JlероБСТ8&, ноли занрlплена за ла.нна­ ми по хімІЧНОМУ захисту РОСЛИН тех­ нІка ВИiJ<ористовується на Інших ро­

гляд за садом. До цвІтІння об!l'рискаа йом на площ! 65 гентарl.в: Жодного разу не обробили саДI.Й радгоспи

виставити

.

район!

японсьноІ гаlзети «Асах!",

рlвнИ1tlв , Там на полях господарю­ ють БУР'тІВ. Та І яка мова може ве­

Протягом найближчих TPbOX-fl'ЯТR днІв необхІдно обприснати сад проти

но

тиж­

І:lшер­

у

про­

Донецька

'у бlльшостl господарств це важли~

ае

06р06IТ­

належний

через

своїх

зам:рів

ДЛJl

греСИВИI форми працІ на Ждановській сlткоплетlль­ нІй фабрицІ. Понад 70 процентів 11 трудІвників

не­

на­

кувачІ.

хвилин.

провів

вс!

ре­

Кореї

Дa.~eHOГO Сходу та 6асеп­ ну Тихого онеа ну. Нашl'НГТОН розглядає П~вденну Норею, поряд 8

на по.тіях посТійно працюють обприс­

нами. Особливо це стосуЄТься еркди­ кану, де розрив мІж внесенням І за­

.. ЛітнівсьниЙ»

Адже

жуном.

діють

ку гребенІв Янщо грунт сухий, то гербіциди вносять з заробкою боро­

і

обпри,снувачl.

ИИМИ занрlплена

робкою повинен бути не БІльший

насаджень,

включити в poб<rrу

марІонетковий

сь,ких

провести хiJМlчний

культурних

1!,и. НОрис­

П~'вденноІ

ЗДj .Йснення

капусти ,

НО на належний рІвень . Тут постійно

дами, ЯИЩО ВОНИ будуть використанІ без заробни, потрІБНО проводити піс­

листогризучих 'у нинІшньому

помІдори.

Щорса (О. К. Якименно)

викорис­

досходового

моркви,

.Плоскtв{:ький. (aг~XIMIK В. М. Ни­ I'IЙ) , . ордена .Зпак Пошани. !менІ Н1рога (Л. А. Сидоренко) та Імені

нашого

Потребують хімІчного доглядУ і посіви нартоплі. ОбробІток гербіци­

останнього

продовжити хІмІчний

Аналізуючи

гентар.

ля

ЖИІМ

аД!.l~нt·

аНТИ-8НО

TOBY~

пркси·паються .

посІвами

Щ~ своєчасно

би

району. його вносять в сухус6кяч­ ну погоду по 0 .5 кІлограма на ко­ жен

пІд

кии

метаксOR),

господарствах

ст]:>ацl11

день-другий роботи у членІв ланон І хімза,гонІв nобl.льшм . НеобхІдно буде повести боротьбу а колорадсь-

обробляти гербlцидами посі!JI

є

І

явнІ

МCl'!o­

строни оброс)ітну посІ­

2М-4-Х

яюrй

за

обхідно

гороху, яні збиратимуться на зерltо. Для цІєї -мети слІд винористати гер­

.б1цид

мухи

Слід" також'

обробіток

імені Щорса та

Решта

піД­

нунурудзи. ГербіцИДИ необхІдно внес­ ти

ЛИСЯ В ЦЮ роботу трудlвнини радгос­

lАlенl

капvстяної

доглl{Д

ЯЧJМе­

АН1'ИВНО

ЛмеРИf!ансіна

та­

8

рослини

гортались. При цьому вІДкладенІ яй­

союзницею Іх у

ширшого розмаху набуваtoть засоби хімІчної боротьби з бур'янами. За­ раз настав час обро61 тну герБIцИJ\3ми

розра~нком, щоб

свІту,

. цьому

в

цьому

В і дкидаючи

в~д()ощ

на­

райо­

при

радянсьн!

пропо,зиціТ про заходи до­

ві,р'!! на Далекому Сході.

Цей

небе-зпf'ЧНИЙ

а,меРlrnан{:М{их

тів

НУРС

:мперlаЛ'!с­

засуджують

народи

всього світу. Вони ВИ-ма­ гають ПРИlІНlНення амери­

нан{:ькоl

ІІ'ОУ

окупації

Кореї

38!ДТИ

військ,

І

П!вден­

виведення

а:llери.кансь.ниJC

що.

ВСТ3НОВ.'Jенкю

сприяло

б

справді '

. МlЦНОГО миру в усь(1МУ a3'laTCbМOMY рег і оні.

М. яковлєе. ,rJIJlдач ТАРС.


*

;J' етор.

т,рав.ня 19ЗЗ року

20

НОВЕ '11.011 Д..

Грибницю

БаЙJ)ов.

.•нтт.

12.10 18.00

Стоplв,кв

І творчостІ . ПРИРО.llознавство .

З

ПРОГРАМА

[0.00 !0.35 ([.25

U.

Haykobo-популярниА фІльм еЯк бачать тварини?',

вирощують

маАстерні

13.35 8

у радгоспі

школ.pj.

шаJlОМ артвnерlТ заК08ИІІІ.

Фавор-

s . .р- 15.25

Новини.

в

своєму родІ під­

приємство створеио в рад­

госпІ

«Заречье.

ського умовах

JI1й

ОДИН1І03в­

району.

ПРИЄМСТВІ

в

На

грибницю .

-

пlп­

стерильнJn

вирощують

ним

сер~довищем є

зерна

мlпе­

Пожив­

ВЬого

ДЛЯ

жнта .

у цехах заводу всІ ос­

совість епохи'. 11. [.; Країна KOMCOJlOJlI •• ·

яовнl·теХНО.1!огlчиl Imоцесн автоматизоваНІ.

Поту*­

нІсть

пlдпрн­

радгоспного

ємстВа

-

лІю иа р і К. ЦІЄЇ кІлькості дестатньо

10

ва

для

виробницт­

тисяч

тонн

шам­

продукцІю

за~од

п!ньй,:>НіВ. Свою

вlдправ.'lЯЄ

в

радгоспи,

підсобнІ господарства про­ МИСЛОВІІХ

танож

пІдприємсТВ;

пропонує

а

любнте­

знІмку:

автоклаЕа rотує

"ад у

На

апаратниця

.

мl_

Є.

-

4IТІІ!

Пп

за-

Важка

ат­

лІтня

ФІнал.

ПРОГРАМА ЦТ НА КИУ8 ТА

ФЕДЯП.

Учням

ПТУ .

Н\35 ,

11.40

IстО1"ІI1 .

АстрономІ • •

7 . кл.

ощадкаси району.

ПраВ.1іння

райспоживспілки

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: б у хгалтери, е1<спедитори, к у хар у кафе на станції Бобрик, к у хар і б у ф еТНI!КИ Д.1Я робо­

ТИ в кафе «Левада» (с. Л ітки) -

зак інчили

восьмирtчиу

-

н і в. На заочне відділення п р ийм а ють с я о с оби , якІ

закінчили

рії бази відпочинк у .

За довідками звертатися У об'єднання гро­

мадського харч у вання за адресою: М. Брова­ ри, в ул. Воровського, 16, а також У міське бюро по працевлаштуванню.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАШЙ,УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ! Якщо вам потрІбно провести

На заМ і СЬКИХ ділянках траси пІдземнІ лінlУ зв'яз­ по з наченІ зам і РНИ1\lИ стовпчиками 1 попереджу..

мФеt,'!І

ВОСm'ЛиріЧі!У

-

22

залізниць

житком дІя

-

І

об ' єкті.в .

у с і. хто потребує .

та

І ':ЗО

хв\f,1ИН

При

Прапора

виробничого

ються

експернмеитального взуттєво­

го об ' єднання (, Київ » ІменІ 50-рІччя ВеЛlПСоІ ЖОВТо невоїсоціаліСтнчної революції ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на

1983-1984

екти

земляних

Пр о фесійно - техн і чне училище ліф tкованих фаХіВфВ взуттєвої

1. 2.

вІд що

Учням

ються

училища. що потребують

кутки

на

прн:ватних

кр6 . . а

ЖИТJlО,

квартирах

з

н· а»:8- ·

час1"J\ОВОЮ

оплатою . УЧНі ПТУ забезilеЧУЮТЬСIІ безплатним од­ норазовим ха·рчуванням . Ті. хТО зак Інчив училнще,

можуть ВСТУПИТИ

в технікум

чи tнсти1УТ

. Л~n<ОУ

пр о'Мис л о~ості. ВИПУClКНln(и училища, янІ уСпіШНО 3З.кШічать кур; навчаН1JЯ . 1 бездоганно np3цюватТ4-

ской

~HH

и

области.

Газета

выо да::

R8POll.HblJt депутаТОI Квеа­ украинскОМ я!ые) ••

(Н. Ре1lактор Е. ФЕДЯЙ . ВЬІХОДИТ С 11 апрел" 1937

втор них.

ереда,

топа.

п"тница, ' суббОТа.

t

також

телефон

2.

24-20·36.

роБІт В охоронній

зонІ

кабель­

ТехнІчний вузол союзних магІстра­ лей зв ' язку І

Київський

телебачення ~

Броварськнй диспетчерськнй пункт КТЕП ПРОВОДИТЬ вІ»:

інвалІдІв

ВеликоУ

09796

ПРИПОм

ВІтчизняної

вІйни,

Наша адре-са: КИїв·15, ву л иця Січне80Г~ "овстан · ня, 34. Ухати трамваєм .М ЗО до ЗУПИНRИ <Вулиця НУТУЗ08а~, або тролейбусом N2 20 до зупинки

проводитися

басто до учбової частини профтехучилища до 28 серпня 1983 року В nриЙ'мальнуком: с!ю взут·

Польова.

тєвого об'єднання повстання, 34.

І

<Вулиця

цитадельна .. .· ДО!І<ументи за

адресою :

Початок навчamrя 3 редакцП.

255020,

м.

ВУЛИЦЯ

вересня

1

БРОВАРИ

киrВСЬКА.

подаютьCSl

1983

ОСО­

СІчневого

p~кy.

киrВСЬКОІ

ОБЛАСТІ.

Розрахунки за паливо

81ДПОВll1.ального

мІсцевого" радІомовлення

господарем

праці, ДJJЯ

1 перевезення ЙОГО будуть д'вору

при

доставцІ

ванта­

жу .

Адреса диспетчерського ПУНіІ<ТУ: М . Бровари, вуn. тел .

13.

---------..,.

5·24 ·37.

Пе.llКО.llеКТИ8 Броварської · ; рез.~ьої шко"и .Nt

МОВЛЮ8 Г_1ибоке , приво.lУ смертІ

---

154.

19-3·82; заСТУПНІІка pe.l1aKTop8, ~I.ІІ.ІІlлу natyrll!Horo життя секретаря, віддіЛУ сІльського господарства 19.3.1~: r . J9·З~Об1 ,.IIJu!.inl8 JlРОI4ИCJIовостl nисгів і lIa~Boi РОБОТIІ ~I9+67. ' . • 19·4-47;

lореСПQвде.RТЗ

4.

техвузол республІканських магістральннх зв'язків •

пенсІонерІв , населения талонІв на палнво цеитралlзованого завезеННJI палива дод-ому,

Те.ІІеФОИR: pe.lla":Topa -

_

!уогоджува т ися

8. СВІДОЦТВ0 про народження (ориr1нал). 9. 6 фотографіЙ (3х4) .

вул.

районного Советов

можуть

Івана Сірка.

виконання

Вступникам необх:дно подати ТЗJ<j документи.; Заяву на ім'я дир е ктора. АВТ Об : ограф : Ю. .

Адреса

еНОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварского ~PO.llCKO~ комитета Коммунистической па~т ии УкраинЬІ. roPO.ll-

СКОГО

підприємство ..

«3ра з.к о ве

робіт

За пошкодження кабельних лІнІй Міжмlськоro зв'язку Указом Президії Верховної Ради УРСР BI~ 15 грудия 1969 року встановлена кримінальна вІд­ повІдальність.

П і ДП РИ Є МСТВО носить зв'Зння ",Підпр.иємство П)lа цl » ,

робіт у

ної лІнії заl'iороняється.

забе-зпечу'

З. Св І Д-ОЦТБО або атестат ПРО ·ос,в іТУ. 4. Характеристику із ШНО.'JИ. 5. ДОВідку з м і сця проживання. 6. Довідк у про оклад Сім'ї. . 7. Медичну ДО'в і дку (форма 286).

Р О\Jкр : Й н ик і в. заготlвельниКііВ. затяжчик і в. ПР'ИЙНЯ-" Ті до училища. хто :іак! нчив 8 класів. забе-зпечу­

50

чергу

Гогол~

ранку.

Без дозволу внконкому з вІдмІткою в ордерІ ви­ робничої дlЛЬННцl І виклику представника пІдпри­ ємства, яке обслуговує кабельну лІнІю мlЖМIСу,кого

ра.

ГО'тує ВКСОКОКБа­ ПРО'МИСЛОВОСТІ­

ються стипенд : єю в рОЗМірі від 40 до з освІтою з а 10 клаСів 70 крб.

першу .

год·ини

земляних

те х нІчному ву ~л l респ у блІканських зв ' язк:в (НТВРМ3) за адр е сою:

м . hиїв . ву л.

гуртожитк о м.

Hall!e

КОМ У НІСТИЧНОl

навчальний ріК

.в:о училища приймаються юнаки І ;а!вчата до 18 ро к і в, з осві тою за 8-10 класів, :пр оживають в м. Ниєв! ! НИЇВСЬR·і Й облаСТІ.

В

10·

до

у l<иївському маг~стральних

нагороджене орден о м ТРУДОВОГО Червоного прапо :

без екзамеиі.

15

п іДПРИ Є ~lствl ,

ce:Jax

44

За вка ~ lвкою працІвникІв ЛТU-44 та ЛТЦ-49 про.

ГуРТО­

Стипен­

З 1 л ипня працюватимуть п і дготовчІ курси . Адр ес а техн і кум у : 25215) , м . Ниї,в- 151, вул . Він­ ницька, 10, Іхати тролейбусом М 9 до зупинки

на

N9

ківському лісництвІ проекти ро б іТ пnвинні бут и по­ годженІ у ЛінІйно-те~нlчном у цеху N9 49 за адре­ сою : м . Нозелець ЧерН і гlВСhКОЇ області, вул , Ном; сомольська, N9 І О. телефон 2-) 4-73.

так

на загальних п і дставах.

мУТ'Ь

І

проведеннІ

ЗВ'ЯЗБУ, Проф е сійно -технічне учнлищевзуТ'і'ЄВ()1 JфOМИСо лО1l0сті Ннївського ордена Трудового ЧеРВOJюrо

цеху

в1 , Жердовl. ПЛ ОСКnМу. НалитІ (нова). РуднІ . Опа­ насовІ . Шевченковому (станція Бобрик) І Семипол­

~Вінницька » .

спеЦіальностями:

при проведенН І земля­

(ЛТЦ-44) за а д реС0!!) : м Бrюварн. вул. Свердлова. 7 (те .1'fефони 19-5-78, 25·10·08 (київський теле· фон) по понедІлках. середах. п'ятницях з 8 години

тра,нспортнух

забе зпеч уються

N9 567.

року

ТИ погодженІ в Лlніri ;:о-технlчному

ТеХНіН у м готує teXH i K i b-6 УДівельникІ'В для будів­ ництва

1969

л ипня

них робіт в м . Бровари І в смузІ аВТО.10РО ГИ Ниїв - Бр о вари - К озелець пр о екти роБІт повиннІ бу­

4:4. і «5. R(?HKYPCOM

як на денну.

знаками.

ВІдповІдно до «Правил охорони лІнІй ЗВ'я'ЗКУ.j затверджених по!=танов о ю Ради МІні с тр і в срср BI,:t

.

ОЦіНОК .::Io~;yмeHTiB про ОС ВіТу 1 на за очну форми навчання .

земляв1

належать.

~----~------------------------~~~~---.:. ~

без вступних екзаменів за

6удЬ-ЯКI

роботи. з'ясуйте у виконкомІ мІсцевої Ради HapOitиих депутатІв , чи не проходять на мІсцІ RамlчеИ8'С роБІт . пlдземнl кабельнІ лінії зв'язку І кому вОВИ

ку

Особи , якІ з акІнчили ШКОЛУ т і льки на

се з онно. Ро­

бітники забезпечуються будинками на терито­

.

меТРОПОЛітенів

раЙспоживспі.1КИ .

Об'єднанню громадського харчування

Бажаємо Ba~, Оl1ено Романівно, lоброго 3.10-

. приймаються

м ос ти та іНШі штучнІ споруди. ПОшу1<ОВI роботи і б у д іВ НIІЦТ ВО за лі з,ниць (тільк", юнаки) , маркшеlt­ дер сн а сп ра ва, буд : вництво тунел: в 1 метропол:те-

за

худоби, свиней, м ' яса в не о бмеженій кіль­ кості. Розрахунки з здавача~~и ПРОВОДЯТЬСЯ через

ров'я, щастя, бl1згопо.1уЧЧЯ .

ЦТВО залізниць .

ностям и:

школу

ПРОВАДЯТЬ ЗАКУПКУ В НАСЕЛЕННЯ

н а родження .

будівництв о тунелів І

або с е р е дню ш к олу (переважно юнаки) за спеціаль­

с е р е дню

і всі радгоспробкоопи

Інших штучних спо руд, пошукові робот~ і бу ,t1'ВНИ-

На денне віддl .'lення

якІ

Дирекuія .

Заготконтора раЙСПОЖllпспі.1J ки

ItI\ЛИШНЬ ОГО директора Олену Романівну Велику з днем

МО.'10козаводу

рики.

вальними

Ha YKnBO-nOПУJl.рНllіІ фІльм «Драматичиа БIОJlnГl ••. 8.3;;. 9.35 reo.rpa<f!i. . 8 КJI . 9.05. 12.30 АНТJlіАська мова .

шко.'І11.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

.колектив Броварської друкарНі сердечно вітає

ПЕРЕДАЧІ ОБJ1АСТЬ

[

дитячо!

робітники в виробничий цех, слюсарі , е.1 Є КТ·

те.,еф!.,ьм ,Понедl_ 8их l дниll .ІІень,.

ГО~И,!lі в :ра ·

Дирекu!й

Броварському

Нови"и.

10.0:;

Вхід вільний.

~

ГІмнастика .

8.00 8. !5

ТА рс­ Р А ТАУ).

особи ,

кІоск .

15

учНІВ МІСЬКО\ музичної школи М!! 1.

j

Р"".І1 _ ~ •• _. ~

ЗАГДЛЬНОСОЮЗНА

ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ на 1983-1984 навчальний рік.

або

МvзичииА

Спар-

Київський будівельний технІкум траНСПОР'fJlOfО будівництва

при йма ю т ь с я

[5 ..

[6.20 док. .'n к -

,УкраТна».

УкраТни.

Jlетика.

"

:z: Редактор

1I.0бранlч.

такІ ада

середови­

вирощування

'(фОТОХР С' FI);а

ку л ьтури

кlнчениl-V[[[

Ірина ТерехІна

пml;и вне

ще Д.'lя ЦЄ.'llю.

'n

(Банr .,а.1еw) .

15.10 Фі .'hМ діт ям. .Червоr ниА nlBtHb n.,iM YTDOK' . 6 .15 Оче"идие неАМО"'рне. 17.11; 6есlза М ., і тичного ОГ.1А-

тразня, у неділю, о

) звітний кониерт

мнс-

теЦТ8 .

[8.2.5 дОК. фl.'ыll .суll.аnы< саMnuaIT"·. 18.4, Скарби музеТ8 УкраТIІН. Т. Бойчук. .51.118 яблунІ •. 19.00 Актуальн.1 камера. [9.40 Наш lI.DVf r.nopT. 20.40 ТС.,евl"Ана . школа n.llЗ-

У перервІ Те"еRlзіА". шко"а "_,а8авн". Урок 4-А.

JlJIm-rpибlвникам. На

ейл а

22

~ йоиному Будинку КУ:'1ьтури B.~дoyдeTЬC~

УРСР .

17.[0 Сонячне "ОJlО. 17.30 Концерт маАСтРІ8

та..

гіН'

ЗАПРОШУ€МО НА КОНЦЕРТ

{

11.40 НезабутнІ. А. Б)"'І"3. 16.00 НОВ И ИИ . 16.10 СрІбний .ІІЗВ[lІоqОIl. 17.М.Лlтн! Те'''''. 1іАн иli Щlєс-«лvб. Й вf д"о"инок . КИЯН' 16.30 На допомогу піколІ. CJro. дача Ю ,Jlетуиопа. 18.0.; Концерт. • вотворенн" В росІАськІА мо- 17.45 М У.1ьтФ і.,ьми .Чиї У _,1- [ R вІ . СІ тишки?, «Про смугасте , .2n С",-,ипі ресnyбл lк-сес1'еР. 17.05 Сонячне І<ОЛО. слоненя>. ВІ льнюс . [ 7.30 Фотоетюд сЗаоау ' ц.І. ' 1$.05 Тележуриал сСпlвдруж_ 19. 10 Здn!)nв 'Я. туть ка. штани.. НІСТЬ'. 2С .ООфІВе"';РНR казка. МУJlЬТ-. 18 .35 Д ОК. телефІльм «Цирк на- 20 [ о Нл ьм «8<е навпаки .. 17.35 3акон' І) ми . 18.00 Те л енари~ «Ko:JIH .-Ашоrо дитин<тва. . . a Y KOBn-"ОПУЛЯР,ниА фlJlЬМ жуютьс" вІршІ.. ..T~.25 ФІльм ' сЧаПЗЕВ·.. .Не зупи· и.юqи ",итl. [8.30 ФI.,ьм-концеі>т. 2[.СО Час. ro.2·> lІ'і ж на n О4нІ !MJ\raH~. 3 [9.00 Актуа"ьиа камера. 2[ .35 Композитор М. Богословвеслування ва баАдарках І 19.30 Відкриття Всесоюзноrо ськиА . ~::gT~ пам'.~ Ю. РяБЧНIІфестива .• ю мистеUТ8 .,к,,- 22.55 В'.' orонка Миру 2! . nО "ас . 1вська весна-8З. . Кониерт 23.10 Новини. • 2[ .ІІружби. Транс.,ацlя з ' Па· r~~~~Ff~;;;;;;;~;;:·=·;З5.,т..е._~е_Ф_,:ль::-м_...с...:.м_е_те_л_и..:к_.:....

ТОин мІце­

300

,Рибал-

20. 1-5 до М-річчя Другого з ' r,,ду РСдРП . КиївськІ адреСН . сНа зорl революцІї.. . 20.4,; Довід;иова служба . 21.00 Час . вання . Урок п ' ятиА. 21 .З5 ФI!!ьм сСвlт У трьох 8Н- 20.50 На побран l ч. 41тиІ м І рах., 21.СО Час . се_ • 2[ . ~; Тс.,.Фlльм сСIЛЬ8а •• рlя. СVБОТА. 2[ ТРАВНЯ 22.40 НОВИВИ . І ЗАГАЛЬНОСОЮ3НА [[ 3ЛГАЛЬНОСОlO3НА ПРОГРАМА цт ПРОГРАМА ЦТ І П'!РЕдАЧI 8.00 Час . НА K\fYB ТА ОБJIАСТЬ 8.45 АБВГДеliка . 8 . М ГІмнастика . 9.15 2[ - А тираж .Спортлото.. 8. [; Якщо хочеш бутв 5ЦОРО9.25 для вас. батьки. 8И". 9.55 БI " ьще хороших товарІв. 8.30 ФI .,ь", .CaIT у УРIrOJI 8Н10.2.; Тел еф Ільм .Вічн и Й покмІран . ' .'.К.. Частина 2. 7 серlя- [0.00 РаНКО8а ПОlD'Та . .ІІРУЄ>. сБезсмертя' . 10.30 ЗустрІч 5 МОЛ04ИІІІИ праПРОГРА ,\\.' УКРАТНСЬКОГО 11.45 СвІт РОС.'ИН. . uівниками мlл!пlТ 8 КоиТЕЛЕ. 6АЧЕН НЯ 12.30 Те_,ек.,уб .Мо с квИчка.. цеотніА CТY.llii Останк l ио. [0.00 Актуа.,ьна Ka Me~a . 14.00 Рос111ський музєА . Ра дяи- 12.45 Програма ЛаТ81liськоТ " студІї т елебачення. ' [0.35 Вироб1lича ММНІСТІІ'Ка. с ь ке декоративно-прикл а дне [4 .20 !lок. фl .'ьм сМlcта JI1O1'0.45 Маленький концерт. мистецтво. lI.eA.~ [0.55 До 80-rIЧЧІ Apyroro 3~{3. 14.ЗО Новини . [5.0.; Міжнародни!l or.ll • .II. ду РСдРП. ФесТП8&,'Ь АО- 14.45 V М l жнародниА фесТИЕ'ЛЬ 1- 20 8 ку ментальних . ФIJlЬМ!8; те.,епрограм про народну о . і1lnЯ.!lження 8 АнтарктисПартl я _ розум, . nеиь І творчість .ВееР.,ка •. Співае ДУ. Пер'.пача ! Із циклу ~ .",. Л «Нз.ука і ЖНТТ.'.

область.

nfocKoBcbKa Єдине

,Ховал.иrcь-

експеримент.,

~

15.40 Вперте на екра .. І UТ . науково - nопулярниА фl .,ьм .БаАкал - иnва БІограФІя'. 16.[0 ПОг.1ЯД у маАбутн~. 3Уст!,іч мо_,одl , 8ченнми [нСТ"ТУТУ Фlзfо _,огії . АН

К. П . Ка- 16.20 Екран студента-заочник!. І. 2 курси . НІмецька мова. еВlotикt BOI2 курс. Вища математика . ЛНК.. Частина 2. 6 cepl.- !8.00 Новини. еСовlсть. . [8.20 К.,уб мандрlвникl8. 10.55 ПіснІ про БатькI8ЩИИУ. [9 .20 МІжнароднІ змагання з 11.15 НОВIf1IИ. веслування на баАда"ках' І 14.30 Н08ИНИ . каное пам'ятІ Ю. Рябчин14.50 П ' ятирlчка _ СЩlа8а КОЖсько1 . ного . док. фІльми • EReprl. [9.45 8е .,огонка мнру. .ІІружби ' ·. еОленячими ' стеж- 20.00 8ечlрня казка. сПро кро-

15.З5 Концерт ансамБJlЮ 810JlOllчелІстІв. 16.05 РосІйська МОlа. 16.35 МОСК8а І .МОСК8ичl. 17.05 В гостях У казки. е фlИ!с7 _ ЯсииА Co.'JI.. . 18.45 CborO.llHI У свІтІ. 19.00 Турботи житеАсЬкl. :S' аа. лу .Що може КQле«тlНІ.. Передача 3. 19.3,; Т..,еФI"ьм сВІчкн!! пОК.'ИК'. Ч а стИ1І4 2. 7 сер[.«Безсмертя.. 21 .00 Час . 2[ .35 росlАсы<RR музе!!. РІ.ІІ."_ ське .ІІекораТlПlН9-ПРН ...JIаане мистеатво. 22.(15 CborO.llHI у С81т1. 22.20 .Рафае_'Jlа Карра ' lab-

ТелеФI _,ьми

ки • узбережжя • . 12.00 Призначаєтьс. побаqеНRI!. ЕстраДНО-I'ОЗ8ажальна передача. ,\2. 30 Дnброго В ....· 3.110Р08 '1І. !3.(}0 Ф. 3а.,ата . .Марина О.,ексіЙ.. Те"евистава. 14 .ЗО ЛюбитеJlЯМ .ореографП.

9.30 ТелефlJlЬМ

камн'.

VKPATHCbKOfO

ТЕЛЕБАЧЕННІ Актуальна камера. РанковиА knHuepT.

киА

СЬКОгО. [4.35 Образ В [. ЛенІна , радянськlА драматургІТ. По сторlкка. rпектаклю Леиlнградськогn Ве..икnго дра· маТИЧIІОГn театру Ім. М. Горького • Перечитуючи зан080.....

П'ятниця, 20 ТРА.ВНІ І ЗАГАЛЬНОсОЮЗНА . ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Час~

8.45 ЗУСТ1lI~

В.

-

ЖИТТЯ

Індекс

С Гоів , " І: счит е .11С його батька .

61964.

ДРУ'!

Т.

внсокиR .

В.

7

ВИ­

Гресюку

Обсяr

J 4PY1tClo;

ваннА аркуш . Тираж 12.560 примІрник і • . Зам. 1965. Броварська .ІІрукарня Київського Обл а сного управлlRНЯ _У сп~авах видавництв. ПОJllграФI1 ' І КН И ЖКОВОІ ТОРГІвлІ. А д р е са др у карні : 255020.

м.

154.

Бровари

Телефон

КИlвськоr

19·4-37.

областІ,

ВУЛ,

КиївсьК8,

'

-

#78 1983  
#78 1983  
Advertisement