Page 1

, ЗА УСПlШНУ Пlдrотовку КАДРІВ,

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, eI/HAI'lТECfl/

АКТИВНИЙ НАУКОВИЙ ПОШУК

.NiI 78 (4803) П'ЯТНИЦЯ

Заслyrи Дн1пропетровсь- Іни товариш

18

го інституту імені Ф. Е.

ТРАВНЯ

Ціиа

коп.

2

НОСО господарства, розвит,

іН>СТИТУТУ

ку

вого Червоного Прапора

наукових

досліджень

го Прапора. ли

присвяченІ

збори,

яКі

урочисті

відбулися

траВ}lЯ в палаці Гагаріна.

виступив член

стю схвапюючи і підтрlІМУЮЧИ

тар

8 масах. Повиі·

поnожения

lJuеиия змісту, стилю, форм І методів усіх ,видІв мнстецтва переконания nюдеЙ. Поставова звертає увагу партіЙВJIX оргшаац1й на те, що вдоскоиалевWI ідеЙНО-ВИХ08НОЇ роботи цс: їхнє пер шор 11 Д И е завдаиия. факти CBIlJ;-

що переважна біJIЬШість членів КПРС гnн·

боко усвідомпюють свою високу політичну місію: везалежио вІд посади і професії бути на передньо, му краї боротьбИ за свідомість трудящих, виступа.

ти провідииком ідей' леиінської партії, вІддавати цІй винятково важлввlit справі знання, досвід.

У світлі цІєї програми бt?йових дій на Ідеологіч­ вому фронтІ зараз оцінюєтьCJ1 ДОCJIrИуте, анап1зу­ JO!'ься упущення, намічаються конкретиі шляхи з-су·

веJПUI ведо.ЦІОв. Проведево нараду пропагандИСТ1В ва деревсоброби.ому комбl.Нат1, розроблюють проехт труд~щнх иа

заводу.

перебудуваJiВ

активу

поточнІ

ремоиtИО­

пn.Н'В

пропа-

гандисти системи поn1тичиої 1 еК080МіЧВОЇ освІти. ' 21'тРавнJI' 8і)l;будyrьСJl аакnючиіЗaRJlтта BceMIBa·

рах, школах, ГУРТ:і'.ГО QJЦЩ, ',ОUOдіУ', яка , віВ-

чає весь наllчаль ' ;~i положень постапови. В усіх ' . " ' ' едеио додатКОвІ вяrrя, ПРИЩJячені обговоренню постанови. Добре ор­

3.-

їх керlвиики

парторганізацій

тресту'

.БроварНСіnьБУДJi), радгоспу .Авангард., раЙОВНОl лікарні, багатьох інших підприємств, будупраВJ11иь,

_

господарств.

АнаJIiзуючи і ~-загаnьвюючи досвід IдеологіЧНОl роботи, на місцях ПОПУJIJlРИЗУЮ~Ь творчий доробок життя

краlRR,

пропагує

марк·

систсько-леніиську теорію, її сучасві здобутки Б. О. Мотуз (деревообробивй комбіиат). Активво 8ПJIRВає на розум 1 чуття слухачів О. С. КОЛaRДи­ рець (завод TOpГOBeJJЬHOгe машинобудr ваИВJI ). ' ' Як

Віра МихаЙЛЇ!Viа Тищенк(') верстатниць

цеху

у місті І районі завідуючого Броварським ф1JIlаJЮМ універснтету марксизму-леи1візму Ф. Т. Шипвлев­ ка. Цікаво, змІстовно висвітлює напрями зови1m:

Радянсько! металургіl

імені вО-річчя Радянської України І. Є. Лисевко. ,Зараз ідеологічним працівникам, усім комуні· стам необхідно вестн політико· виховну роботу так, щоб не було розрнву між словом і дlnом. Треб~ забезпечувати єдшсть оргашзацlйної, господаРСЬКОІ ~a ідеологічної діяльностІ. Розрив між парадвістю фраз І реальним ставJtеи·

Ьям до потреб, З8ИВтів пюдеЙ. став

цієЮ в заводо~-правліниі

Чн можуть рядові робітивкв,

СПРЮlТ~afВRX умов ДJIJI праці

JlИМ і зовні правиnьним

дивною T~aA!l'

БУДІВеnьнвх яким

ве

матеРІаліВ.

створеио

1 побуту, довіряти гуч­ керівивхів? ' Без­

заJlВам

перечно, не підкрІплена конкретнимн ділами в' сво­ єму колективі робота з людьми не дає валежного ефекту.

, ПартійнІ, радянськІ, профСПіJJКові" KOMcoMonьcЬKl

органи повинні осо~лнву увагу звернутн на питав­ WI, які турбують робіТRRків, ва крвтичні зауважен­

ня трудящнх. С.'1ід оперативно, по-діловому, пlдкрес­ люєrt.ся

в

постанові,

реагувати

Затискають критику в радгоспах

на

виступи

пресн.

.Веnвкодимерсь­

кийJi) і .КраСИJТ.lвськиЙ.. Про це свідчать JIИСТВ І 8<lЯВИ, З якими звертаються до газети робіт~икв. Зокрема вже третю скаргу про ігиорування їхніх

виробнн~вх потреб вадіслали їздові з В. Димерки.

Два листи вадруковано, а віз і нині там. З жовтня

мовчать керівники РЕМ. Ні на фейлетон, ві ва нага· дування ве відповІло партбюро швиоремонтвого за­

воду. Зволікають з повідомленНJlМН про вжиті за­ ходи парторганізації меблевої фабрики, госпрозра­ хункової БМД, ЦІколи .Nv 8. Це свідчнть про ('ер­

йозиі недоткн в ствлі всієї робоrи,~ 1 їх потрібно

вегайно випраВJIJlТИ. Ідейно - внховна діяльНіСть, ГОВОРИТЬСJl в поста­ нові ' ЦК КПРС, привесе вагомі васлідки JIВШе в ат­

мосфері прикциповості, товариської ВИМОГJIRВостl, уваги до кожиої людини. ТіnЬКИ ко\Uплексннй підхід, всебічннй розгляд питань забезпечить успіх справи ПОВСЮДВ.

одна

з

торгов(')го обладнання

досвідчених

ВерховноІ

ЦК

ПрезидіУ

Ради

СРСР

ву,

а також ЦК Номпар-

них тіІ України, ПрезидіІ Вер­

Політбюро хов.ноІ Ради УРСР І Раді

КомпартП

Укра·

(РАТАУ).

гостинно зустріли групу посланців

ліки,

які

радІсне свято

приїхали

свято

Ко.llуністичної

у

зв'язку

народних

Фото Б. Удовиченка.

талантів.

Для участі в ювІлейних заходах до Ниєва того ж дня прибу ла делегація Російської ФедераціІ на чолі з заступником Голо­ ви Ради МІн іст Р і s РРФСР В. І. Кочемасовим.

(РАТАУ).

з

вибуттям Ради

суддів Броварсь­

кого міського , та

ЗЕЛЕНУ МАСУ - ТВАРИНАМ Почали

КОСИТИ ' , 6зиме

' н!

зеJІений

корм

для громадського тварин­ і!ицтва трудівники рад­

rocпy .Авангардjo, у полі працюють

дві

косарки

1'І0дрібнювачами.

з

Механі­

годіВ,1і худоби.

Незабаром

ферму

кормодобув­

не трав'яне борошно. На стійловий період для ху­ буде , заготовлено

ма,СИ, котру відразу тран­

на

poraTo!

ники t:Q~!loAapcTBa П9Ч­ нуть виготовляти вітамІн­

затор Микола Степано­ доби вич І;аЖЖQ щодня косить його по 30-40 тонн зеленої спортують

ве:IИКОУ

Д,1Я

це

РАЙОННОГО НАРОДНИХ СУДІВ

праці В. М. ти­

ЩЕНКО.

Jltl'rr~

}lа

дружби,

СУДДІВ БРОВАРСЬНОГО МІСЬНОГО ТА БРОВАРСЬКОГО

в'язання.

,Наф(')то: ударник

-

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ДНЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ

заводу "Торг­

.маш:.. Вона успішно виконує взяті СОljіалістичні зобо­

Р. ШУЛЬГА, робітничого ко­

Мітету

профспілки.

депутатів

ВИРІШИВ: Встановити день виборів

Бровар­

ського районного народних народних суддів Броварсь­ судів до закінчення ,строку кого міського народного іх повноважень, у відпо­ суду по виборчому округу

відності з статтями 67, 68 ;м 1 та Броварського ра­ «По.!lOЖ.ЩIJIЯ ,~. про вибори йонного народного суду по районних (міських) народ­ виборчо~у округу М 3 на них судів ~7KpaiHCЬKOЇ неділю 3 червня 1979 ро­ РСР», виконкомобласноі ку. Голова виконкому ' обnасноі Ради

3000 ' тонн,

голова

народних

~ароl(lПfX,цепУтаrів І. ЛИСЕНКО. Секретар ВИКОНКQМУ обnасноІ Ради народиих депутатів І. СИДОРЕНКО.

"l)'"в'тввртий рів п's.cтиріУВИ••

• p:l.B

ерудованого, добре поlнформовавого лектора з~ають

"ьої і внутрішньої політики КПРС і ,jtержави робіТННК заводу порошкової

Голові

RУЛЬТУРИ братньої респуб-

кращих Ідеологічних працівниКІВ. Ковкретно і до­ XiДJlВBO, щоразу з ypaXYBaHB~ останніх новив со­ ціально-політичного

ЦК

героя велику

заводі торговєnьиого машннобудування, які буде представлено на РОЗГJIJlД партійного бюро. Иде під· готовка до аборІв Ідеоnогlчного

НПРС,

ТО,варишеві Л. І. Брежн€!о

зустріну-

ТрадиЦійний фестиваль мистецтв .Ниївська вес­ на., як і Дні літератури Російської Федерації, що проходять в УРСР, яри­ свячений в ниніШ}lЬОМУ році 325-річчю возз'єд­ нання України з РОсlєю. 16 травня трудящІ мІста·

цього

на озброєння конкреТНі рекомеидації щодо вдоско­

заходів по комплексиому вихованню

16

культу-

на'

Гене.

,В обіймах сестри-України

важnввого док)'-мевта сьогодеивя, комуністи беруть

установ,

1

ЦННПРС, перший секре. М:Н:СТ Рі Б PZC\'G,lis!{,

ПаРТійв1 організаціі міста і району lJ;elJ;8J1i ГJJИб· ше вивчають постаиову ЦК КПРС про поJIimuеИВJl lдеОJIогlчиої, поnlтико - 8ИХОВИОЇ роботи, ' JIJ(a - даnа пorужиий імпульс усІй агl'Іацlйно • пропагандист.

ській І оргавlзаторській Дlяльиостl

Тепло

тий присутніми

НПРС,

ральному секретареві

,ри студентів імені Ю. О.

ЄДНІСТЬ СЛОВА І ДІЛА

гавізували

Трудо­

ЮІЛИ листи Центральному

Врученню наГ9РОДИ бу· КомітетоВі

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІни. МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОХ ОБЛАСТІ

Опера'hlвВо

орденом

ститут нагороджений оро Учасники зБОРів з вео деном Трудового Червоно. ЛИКІІІМ ПЦІнесенн:ям приЙ.

3 17НВІТНІІ 1937 РОНУ

мехакічиоrо

ВерховноІ Радlt про нагороджеННJI

високо оц інила Ба тьків- під бурхливі оплески пр* щина: Указом ПрезидіІ кріпив високу нагороду' ВерховноІ Ради СРСР iH- ' до прапора вузу.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

чать,

Він оrолосив Указ Пре.

Дзержинського в підготов- зИідїї цj спеціалістів для народ· СРСР

р.

1979

В. В. щер.

-

кого Хіміко· технолorічно- БIЩЬКИЙ.

Садимо

У БЕРЕЗНІ, ЦІд

Високе

трудове

напру­

ження панує нині на ово­ чевих плантаціях радгос­

пу.НраСИЛівськиЙ». Тру­ дівники

господарства

саджують

у

грунт

ви­

розса­

ду помідорів, яF1 виро­ щуватимуть на площі 140

гектаріВ.

На

цій

роБОТі

зайнято три овочевІ брига­ ди, котрlочо.'ІЮЮТЬ Ва­ лентина МихайлІвна Пав­

лен((О', Анатолій' Іванович Рябокінь 1 Галина Іванів­ на Парасюк. У розпорядженні ово­ чівників шість розсада­ посадочних кожною, з

машин. них

Ииївського

Ном·

України рики

ПРdцівники

верхнього

трикотажу

фаб­

дитячого

запевнили,

що

докладуть усіх сил І вмін­

ня, щоб і в четвертому році десятої п'ятирічки міцно утримувати заво­ йовану першість серед ПРОМИС,'Іових підпрJ.iЄМСТВ

областІ

у

боротьбІ

за

дальше підвищення ефек­ тивності виробництва і

полІпшення

якостІ

робо­

ти.

І не

слово трикотажникІв розійшлося з ділом.

пр&ц:l.

ТРИКОТАJКНИКИ--ГОСПОДАРІ СЛОВА За

підсу~ками

роботи

у

першому кварталі нинІш­ нього року вони знову завоюва.1И

цю

високу

на­

городу.

Щоб утримувати 1 на· далі завойоваиу першість в області, колектив фаб­ рики

випустив

додатково

до плану чотирьох місяців

тисяч

25

нього

жу.

.

у

вироб.'Іюваної про­ 40 процеНТів ви­

лінІй

початку

жено

кожного

дня

випус.;

верх­ ведуть s'язальниці Ніна Помазок, Ольга Власова, загальному Тамара Рабощук, Лідія

з

державним

3наком якостІ. Нрім того, з

рики

кають БІльше ста надпла, нових обнов . Перед у' со­ цІаліСТИЧному змаганні

трикота­

робів сходить з конвейєр­

них

Міжнародного рОI\У дити" ни <Все найкраще ДіТЯМ., працівники фаб"

одиниць

дитячого

Зараз

обсязі дукції

НОSИХ :моделей зіндек.; сом .Н. (новиика). Працюючи під девізом

року

впровад­

у виробництво

15

Рукова, швачки Тамара Миронець, Ніна Гав ри, лець, Людмила Бульба та багато Інших ентузіасток десятої п'ятирічки.

Р. ЧЕШУЛЬКО, Інженер по організаціІ СОЦзмаrанWI.

закрІпленІ

ла)lКИ по 12 У кожній. Зразки високопродуктив­ ної працІ показують ме­ ханізатори Петро Васи­ льович Самсоненко, Ва­ лерІй Петрович Гордієн­ ко, котрі вже не один рік ВИI\ОНУЮТЬ цю роботу.

Ножна ланка садить за на

площі

гектара при зав­ даині 1,5 гектара. Всього цю роботу виконано на площі 67 гектарlв, І. СТАСЮК, ronовиий агроном.

1,7-1.9

обкому

парт!У УкраУни, виконко­ му обласної Ради народ­ них депутатів, облпроф­ ради та обкому ЛКСМ

спеціальні трудівниць

день помІдори

час уро­

чистого вручен'ня перехід­ ного Червоного прапора

помідори

yдap:нo~

ПЕРШІ В ОБ.1JЛСТI Добре першому тив

попрацював кварталі

кооперативного

вермагу

імені

у

колек­ унІ­

50-рі'іЧЯ

Великого Жовтня.

Додат·

ково

продав

до

П.'Іану

промислових

52

товарів

на

рехlдний

лавка нз;мlтили ряд захо· дів щодо поліпшення тор,

Червоний пра. говельного

пор правління живспілкита

лрофспіЛ!\И

деРЖ'І'оргівлі

ня

обслуговуван,

населення.

Передбаче·

о б,1СПО· но часТІше влаштовувати обкому ' виставки-продажі товарів,

працівникІв ярмарки та виїзди, в села

та

чої кооперації.

спожив- безпосередньо

на ' робочі

мІсця хлІборобів і тварин-

Здобута нагорода зобо· никІв. ПІд час виїзної н' язує НЩIJИХ пр;:щіВНИК1R торгІвлі колектив універ­ дали йому добиватися нових досят- магу зобов ' язався прода­ вибороти с е­ нень, ВіДгукнувшись ' на ти різноманітних товарів

тисячі карбованцІв. ці

досягнення

можливість ред споріднених

п:д,

приємств f~иївщини пер, ше міс,це і завоювати пе·

рішення квітневого IlлеНУМУ ЦН Иомпартії )'країни,

працівники

при-

на

ТИСЯЧ ка рбованців. О. ДОВЖИК, . економіст універмагу.

80


стор .....

2

18 траllИ" 1979 року

НОВЕ

. .

ПАРТІИНВ ЖИТТЯ: АКТИВНА ПОЗИЦІЯ

Що рону

КОМУНІСТА

читає

у БОРОТЬБІ ЗА

СВІТОГЛЯД ЛЮДЕЙ У п~!а.овl ЦК КПРС про полІпшення . Iдеологі'ПІоІ рОбота наголошується, зокрема,

на необхіднощ'. усувати в пропаганднстській роботІ IIpOIIВB формалізму, словесної трlскот­ иl, повтореВВJf аагадьввх lстнн. Слід запозн­ чувати досвІд вращих Ідеологlчннх переконання

мас,

і

працівнн­

серед

ННХ

госпу ІменІ 40 леиціЙ. лом

-

В. І. Коваль.

І,І1лlч

І\С)-

-

на ниву освіти працю­ вати сlвачем знань.

-

валь комунІст з ба­ гаторІчним партійним ста­

жем.

Він

високим

Ноли учні по назують на нартІ Європи нордони і мІста, вони особливо

коРtfСТУЄТЬСЯ

авторитетом

се­

уважні.

ред жителІв Троєщини, серед членІв НЛРС, якІ знають його як людину з гарячим серцем, чуйною душею. ГранІ свого не­ спокійного, динамІчного харантеру Володимир Іл­

ліч

шлІфував

не

нетній тишІ, а дій,

що

яких

брали

уча~т,". І

зачіпають схематичнІ .'11-

-

тридцятчетвіРЮI, на яній учитель-географ В. І. Но­ валь пройшов пів нон ти­

гущІ по­

хвилювали,

Бо

указкою не нlУ торнаються живил: струн пам'яті, що відлу­ нюють грізним «голосом»

каБІ­

ненту

...

Не випадново педагог­ комунІст присвятив себе ще одній справІ поопа­

У

якІ

-

творили власними руками

лю­ ганді політики НПРС і Ра­ дей. Червона лІнІя його ДЯНСЬНОї держави. Знаю­ життя завжди спІвпадала чи історію і географію не з передовою боротьби за тlльии з ;:ниг, а й зі своєї мІльйони

радянсьних

житейської прантики, доб­

майбутнє ВІтчизни. Глибоними борознаМи

ре відаючи ціну миру, Володимир ІЛ.тіч прагне подІлитися баченим і чи­ таним з іншими . ДО НО)l;­ ної зустрічі з людьми ко­ муніст Новаль готується

в пам'ятІ його відбилися незліченні, смеРТОНОСНі, вогненні поля ратІ. Поля нечуваних в Іс:торіУ битв

1

боїв

так званого

місце­

ретельно і всебічно. Ного настільні ЮIИГИ твори класииів марксизму·лені­

'вого значення... ТанкІст Новаль сьорбиув поянl пригорщlбіди, несла

на

вІчного

яку

землю

при­

нізму.

спокон­

хлІборобства вШ­

до

тається

на. По її закІнченні сол­ дат-визволитель вийшов

яних за

довідною,

за

він

рад­

Юрова 30Аитовим за­

часто

стають

госпо­

дарські приміщення, у стІнах яиих збирається найвимогдивіша роБІтни­

ча

аудиторія.

Люди

одер­

жують

детальні, глибоно аргументовані вІдповІдІ на насущні питання зов­ нішньої І внутрІшньої по­ літиии СРСР.

володіє

Володимир

Новал,"

працІвникам

Мені неодноразово до­ водилося бувати на за­ няттях, які Володимир Ілліч веде у системі полі­ тичної освіти . Можу за­ свідчити, що його слово

кІв. У натому районІ в багато майстрІв мн­ стецтва

В..І.

ЖИТТЯ

звер­

порадою.

за

теоретичНІШ

чlв. дить

думнами

них, уміло пов'язує за­ гальну ІнформацІю з мІс­

цевою.

Широно

вииорис­

товує l.'!юстративниЙ терlа.'!.

Висоиою Ідейністю 1 фаховою пlдготовленlстю відзначаються й урони в шиолl. Нрім того, з вели­ ким успіхом В. І. Нова.'!ь справляється

з обов'язка­ ми адміністративними: він організатор поза­ иласної і позашнільної

-

роботи. тиви

Це з його ініціа­

до

ховання

естетичного

учнів

стали

не

тlльии

четними

вчителІ цівниии монії.

ви­

при­ всІ

шиоли, а й пра­ НИЇВСЬНОї філар­

Ян людина Іномуніст, Володимир (лліч служить взірцем Д.1Я педагогів, зо­ нрема, для членів НПРС, яні не випадново обрали

його

сенретарем

ганізації

партор­

шноли.

В. ПЕРЛОВСЬRИй, зав. кабінетом політич­ ної І економічної 0"";ти радгоспу і;;lені ю­

гlдравлlчноУ

штуцерів

маслопроводів

роагрегатів

за

що

ускладнює

В

радгоспІ

жено ня,

нескладне

яне

рив;в шлангів.

Воно склаn.аєть~" нерухомої частин,

І

мІж

собою

двома

Відновлення токарно'МУ

ПОВИliнl

рішньому

зв' я.вних

-

виroтов­

",нут­

ШЛi:lнга,

на

кіИlЩЬ

встановлюється

в

IПристосуван,ня І обвальцьову­ ється з двох сторін під пресом' силою 10 тонн. РІчна економІя 81д впровад­

жеННІ! Пl'истосуваККJII

896

кар­

бованців. Строк служби віднов­ лених шлангІв становить 90

.

!ІІроцентів строку служби нових.,

.у Чl/слі ТIlХ будівеЛЬНІ/ків, хто зводити.це пер­ ше в місТІ Броварах професійно· технічне учили­ !це, ;'fQнтажник Анатолій ДШlТрович Грінчук, ЯКІ/Й працює в БМУ-З5 тресту «Броварunро,ltжит­ лобуд~. Передово},/у будівельнику нещодавно бу­ ло дОРУЧfl/О разо,!! з краЩI/'!/U трудівникаМ1І вкласти перший блок у Фунда,иент навчального закладу.

КаІвське ві,міJlення УкрНДІНТВ.

На фото: А. д. ГРІНЧУК. Фото М. Семииога.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

с:тема

ФІрма сСтаидаРf тe.nе­ фонс енд кеЙБJtЗ. (Анг­ лія) налагодила експлуата­

цІю СКЛОВОJ'Jоконноt систе­

яка

може

ватися

ТЕЛЕФОН І СМИНІ ВОЛОКНА

зв'язну,

І

Зв'язок

передавання

і

цифрової

ЮІИками,

з

з

допомогок

мінромініатюрних

лазерів.

що

до

приєднуються

1;lнечних

здійснюється

передається

по

оптичних

Болоннах, що містяться у дІаметром

метріІВ.

печує одночасно

пульсних

J1ефонних P03140!, Ц~ СН-

використову.­

І!ОГО

елементів

оптичного

пр\!

кож ­

це

зобов' я-

закон

працівнинів

люди,

для

нолектив

яні

Ос­ це

пропрацювали

тут майже по А це дуже

управ­

лІння. Члени бригад, дІль­

ронів. важливо

10

щоб

Ух свято

для успіху загальної спра­ ви підприємства.

Пlдбиваються

підсумни

У постанові ЦН НПРС «Про дальше поліпшення

змагання

ідеологічної,

ниць

і

І

знижуєть­

ся плиннІсть кадрів. новний ностяк його більше 70 чоловін -

докладають усіх сил

вмІння,

виконувати.

соціалістичного

на загальних зQoрах лективу. Проводяться

лишаються у пам'яті бу­ дівельників. ПІд звуки

гоомадсьних

духового

пере­

дається

пере­

ТИliностl мас. сом саме в

можця.м

оркестру

вручають

хідний Червоний прапор і перехідні червонІ вим­ пели, грамоти, грошові премії. У відповІдь на ви­ сону оцІнну працІ робіт­ нини зобов ' язуються пра­

дуже

цювати

г ласнІсть

ще

краще.

за

-

мас

справах.

прямої

ан­

А тим ча­ активностІ

важливе

сили

~жерело

соц І алІстичного

ла­

ДУ». А TO~IY у Дарниць­ ному РБУ придІляється

Так,

багато

вити на

У

будинну,

уваги,

змагання

належний

приміщенні

щоб

поста­

рівень.

управлІння

і на територіІ встановлено

приносить

центр уваги все

поназнина­ планІв за

і

перш

колектив,> .

людину

оточують

турботою,

ре­

її

вели­

намагаю­

Із

пІдсумків

стичного що

соцІалі­

змага ння

переможцями

видно, у

об'єнтl. Так

«Працювати аварій

1

без

•.

Вже стало доброю тра­ к І в виробниuтва піднІмати на щоглІ БІля управлІння Червоний прапор. Зараз він майорить на чест," ко. лентиву загальнобудlвель­ ної дільницІ МІ, якУ: очr>.'lЮЄ Ю. М. БялиЙ.

Серйозно пІдходять бу­ !Ті вельнини до пІдБИТТІ! підсумків соціалістичного змагання за місяць І квар­ тал. На засІданні проф­ ному обговорюють питан­ ня,

як

попрацював

1(0.

лектив за окремий перlОJ!, як

у

нього

довою

справи

з

тру­

дисципліною.

Ло­

турань немає нІ для кого.

Так, одна з передових . бригад успішно справля­ ми

ЗС)­

взає­

вони

ставлять

розповсюдженюr

шує його на

лась

соцІаліСтичними

віддалених

будівельнини вІддалених новобудов ознайомились із зверненням комплекс­ ноУ бригади дІльниці промвиробництва М. Д.

ди

бов ' язаннями, ми ВИНОН::ІННЯ

планом.

вІдраднІ

метою

художньо оформлеНі стен­ із

на

дицІєю на честь передови­

зав­

шкоди

куль­

І часто-густо БУ­

Сенчука

лось: «Там, де не в ПfJша­ ні иритика І саМОНРИfИка, де бранує гласностІ в

ни урочисто' І надовго за­

І

•.

Усі бригади управлІння тоу дяться

травм

ПО_'1lтино-ви­ роботи», відзнача­

ховної

но­ во­

праці

виробництва

наказів, ініцІатив по всІх дільниuях профспlлновий комІтет використовує «ли­ стівни блиснаВНИ1>. Блан­ ни їх винонані друкарсь­ ним способом. На опера­ тивках управління кожниЙ нерівник діЛЬНИЦІ оде»­ жує такий листок І виві­

ювілейний знак управлін­ ня. Все це дає позитивні результати

тури

З

ветера­

грамоти

згуртовується,

дуктивностl

-

Із

всіма

перед

поставлени­

нею

завданнями

І претендувала на перше місце. Але вчинки деяких членІв цього колентиву вІдсунули його назад . Пе­ реможцем стали ІншІ. Із цим рішенням будкому профспІлки були ознайом­ ленІ буді вель ни ни всІх бригад І дільииць. І вони погодились Із ним.

Ось

пер­

тан

всеБІчно

Л. ШИН:{АРЕНКО.

Пот1к

7

мілі­

жить

ла

сигналів,

Ім­

Ініцl­

йоваЮІХ Іелефонни.'d~ BIto

накачни

джере­

вихідних

сигналів з обраною часто­ тою

елентричних

для

Імпульсних

(140

повторення ІмпульсІв

млн.

У самому центрі Гого­ Із планом минулого рону вики виробництва

лева у невеликому будин­ ку розташувалась фІлІя

ЛlтнІвської фабрики Іме­ нІ Т. Г. Шевченка. Тут працюють цехи ручно! та машинноУ вишивки.

Серед

товарІв,

якІ

ви­

трудівниці справились ус­ пішно, зробили хороший задІл на нинішній. У ре­ зультаті добились вІд­ радних

поназнинів

першому вертого

пускають гоголівсьнl май-

п'ятирічки .

стринІ,

ми

-

красивІ снатер­

наволочни,

занавісни,

рушники та Інше. Нолек1J!B вишивальниць друж­

Jtiй,

завзятий

Свідченням

у

роботі.

цього

є

ви­

~бничі досягнення. Так,

І

в

нварталl чет­ рону десятої

За

підсумка­

внутріфабричного

со­

імпульсів

сенунду).

(ТА:ес).

на

СЛІДАМИ

НАШИХ

ВИСТУПІВ

шлВ!ш

~Спорт

-

здоров'я

s

вишивки

цеху Н.

Г.

Осьмак, Г. І. Таран, О. П. Нирlй, Г. І. Стасько, руч­ ної С. Г. Орлова. Г. Ф. Стасьно, В. І. Ше­ вель та багато Інших. УсІ вони

ють

значно

змінні

БІтну

перевикону­

норми

І часто

виро.

допомага­

на

чолі

з

майст­

го

радгоспу

<ГОГОЛівс&.

ром Т. С. Ілляшенно ви­ кий». бороли друге мІсце. Г. МЕДВЕДЕНКО,

Зразни

працІ

високоянlсноУ

поназують

передо-

тиву Фізкультури радгос­ пу ~БобрицькиЙ)).

Днректор радго спу У номері Г/l.зети від 4 ~Бобрицький» М. R. По· квІтня 1979 року в пере- лоз повІдомив редакції, сьогоднішній ;J.eHb довІй СТ8тті під заголов­ що на ком

машинної

ціалістичного змагання ють трудівникам мІсцеворобітниці цеху ручної ви­

волокна,

використанням вихідного перетворюється в інфра­ випромінювання, випромінювання мІкромі· червоне свою чергу слу · нlатюрних лазерів, яке. яке в

забезпе­ кабелі

те­

для

телевізійної інформаЦії.

чує дВt?сторонній теле­ фонний зв'язок 1 забез-

1920

ус:х

ки,

·---------ШХЕ---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

ІМИ

-.,.

вручають

чотирьох

ГОГОЛІВСЬКІ ВИШИВАЛЬНИЦІ

га. Потім шлан·г, підготовлений з'єднання,

Соціалістичні зання

народження,

нам

план

років виконати до 1О сещшя І добитися звання «ДІльниця високої пр~

дівельники не мають змо­ ги навідатись до Брова­ рІв, дІзнатись про новини.

важливий фактор днем

стаючих,

об'єктах.

БЕЗ ВІДСТАЮЧИХ

ряд заходІв щодо поліп­ шення організації соцІаЛІ­ стичного змагання. І ре­ зультати очевиднІ. У пер­ шому нварталі цей колен­ тив вийшов переможцем серед сlльсьних будLвель­ них органІзацІй району.

виробництва вирі­ без ВІД­

працювати

шланга

ззовні, потІм, змазавши нІпель солідолом, вставляють його все­ редину придатного кінця шлан­ до

накреелнли

лового шила

-

яни й ремонтується. Муфту іста­ новлюють

Вже звикли до того, що кожного трудів ни н а оБОВ'язново привітають Із

річни до 110-1 річниці з дня народження В . І. Ле­ нІна. Дільниця промис­

-

ПРОI!О­

відповідати

зали­

непоміченою.

рону. Нолектив загальн~ будІвельноІ дІльниці N9 ~ зобов'язався справитись із планом десятоУ п'яти,.

піДХОДЯТЬ У чись мобілізувати весь шому кварталІ вийшли об'єнтивно РБУ при трудовий нолектив, спря­ колективи дільниць М9 1 Дарницьному трудових досяг­ мувати його на досягнен­ І М2 3 та вІддІлу головно­ оцінЦІ Враховуються не ня високих 1ехніно еко­ го механІка. Поруч пла­ нень. показники викс)­ номічних показників. З нати Із зобов'язаннями пе­ тільки цією метою розроблено редовикІв. Тан, бригада нання виробничих планІ!!, рІзні форми матерІально­ Г. С. Ташути рІвень дисциплIН'I, з дІльниЦІ а й політя'lНИЙ го і морального заохочен­ М 1 дала слово занінчити морально ня. Часто організовують­ план чотирьох років п'я­ клімат у колективІ, умови ся туристичні подорожІ. тирічки до Дня будівель­ праці й побуту. Ось 1 незабаром група нина 10 серпня 1979

шпильками.

діаметру

шається

житті

не

Г Л а сні с т Ь­

ною

ляют," нІпель І муфту, РОЗ\1lри яких

-

у

колективу

Ф

праці

18 рухомої

верстаті

члеиа

Дарницького будівельного

ПРАЦЮВАТИ

У

роз­

диться в такій по~лlдовноегl на

Жодна подія

усвІ­

настанову,

управління

за

впр~вад­

шлангів

ни.

консер­

Глибоно цю

нерlвнини ремонтно

жи­

квартал, Дошна пошани, енрани «Честь і слава виробни­ модІя в організаціІ соц­ переДQвикам хто заважає змагання паГТійноІ І цтва,>, «Ось профепlЛковоУ органІзацій. нам працювати І ганьбить

ремонт

униннути

терпить

домивши

зvльтати

пристосу ва н­

дозволяє

не

Особливо

.налиновсы(й"

області

що

ватизму..

четвертого

гід­ рука­

сі.1ьсьlюгосподарсыїї техніии. Свердловської

ва,

про­

справа

зобов'язались здати об'єкт

вів і наконечииків, але в мІсцях з'є;\нання бувают," частІ роз­ риви,

нового,

-

впро­

у третьому кварталІ ни­ нішнього року, за",lсть

до'

І

допомогою

",нерІв­

вадження

70-ивартирного

r.исте­

приєднуютlо

поїде до Ленінграда. Для передо­ винlв виробництва нада­ ються пільги в одержаннІ чергової вІдпустки. Бажа­ ючим відпочити на березі Чорного моря видають пу­ тІвки до пансіонатів. Нрім того, будуються вІдомчі будиночни на березі Дес­

наприклад, будівельники, що працюють на зведеннІ

реМОНТІ

тракторіВ

що

змаганням,

гресивного

ма­

Шланги МИ

вІдзначав,

ництво

Пропагандист наво­ багато цІкавих да­

Економія на

нєв

с.'!уха­

рова.

матеріалом.

ВИСТУПАЮЧИ на ли­ будівельникІв стопадовому (1978 р.) ПлеНумі ЦН НПРС, Гене­ ральний сенретар ЦН НПРС, Голова ПрезидlУ ВерховноУ Ради СРСР то­ вариш Леонід ІллІч Бреж­

в

гоеподаретві

команди

створено

з футболу,

во­

громадсьг.нЙ кореспон­ дент.

сільськнх спортсменІв футбольних поля І спортивних

2

4

майданчики.

У НИНіШНЬОМУ році пред­ ставникн

колективу

фіа-

культури господарстаа бе­ руть

участь

у

всіх

8М8-

мІльйонів» ішла мова про лейболу, легкої атлетики, гаиних, ихі проводить ра­ ие~оши в роботі колек- шахів і шашок. До послуr йовва РаАа ДСТ .. J\оло~


'НОВІ!

ЖИТТЯ

З НА ЧНЕ

місце в кормо­ Петрович Юрченко та Ми­ своврідному ти.пу, невтом­ ба.'lансі на мо­ кола Романович Вахненко. ними мехаНІзаторськими лочнотоварних фермах рад­ Вони перевіряють остаточ­ руками готується надійна госпу «Русанівський» зай­ ну готовність агрега.та до основа наступних жнив. має трав'яне борошно. Це­ роботи. Вже давно механізатори

високопоживний

білко во­

Через

-

)tень-два,

пола годили

всі

зернозби­

тонн

огірки

вому

.

.

тепJIВЧНОМУ

дарстві

госпо·

радгоспу

овlжих

огіркІв.

імені

речовин

зеленої

маси

ти трав'яне борошно із зе­ ву

працьовитіСТJ;,

сенко

завзя­

й одержаного з неі трав'я­ леноі маси озимого жита. тість і !lаполегдивість про­ ного борошна, при пра­ При ЗО-процентній воло­ явили досвідчені комбайне­ вильному його зберіганні, гості маси продуктивність ри Петро Ананійович Ря­ бий та Микола Петрович -==:РЕЗЕРВИ КОРМОВИРОБНИЦТВА - В ДІЮ Топіха, котрі самостійно

=

ШЛЯХО~І

ОСНОВА МАйБУТНІХ УСПІХІВ )Іайже однаковий. Русанів­

агрегата

ці на власному досвіді пе­

peДHЬO~IY

реконалися

годину. Роботу організуємо

у

перевагах

становитиме

одну

в

се­

тонну

за

цього корму. Вже в ниніш­

у дві зміни з тим, щоб за

ньому

день виготовляти по 1415 тонн цього цінного кор­

році

вони

передба­

чили виробити його тонн, значно бі.'lьше,

2100 ніж

му.

В господарстві розроБJlЄ-

торік. Як же

підготувалися

реставрації

відно­

вили більшість зіпсованих в}'злів. Чи/tlало зусиль для за­ безпечення своєчасного ре­ .монту техніки доклаЛІ! та­ кож газозварник Віктор Іванович Недайборщ, токар Роман МихаЙ.'10ВИЧ 3інь, слюсарі Петро Михайлович Вірич та Микола Іванович Семенюк. Роботи у ремонтників вистачає і зараз: вони за­ кінчують лагодити косар­ ки, котрими коситимуть

в

но заходи морального і мара~госпі до виконання цьо­ Tepia.'lbHOrO заохочення ro важливого завдання? трудівників на весь період

тори

щойно

закінчи.'lИ

ре­

ніки, котрі стежитимуть за

Трудівники «Русанівський~ пові дають на

озимі, які будемо меться зе.'lена маса, зібрапереробляти в першу чер­ на на невгіддях. 3 цією меГУ. Милують око і площі тою передбачено створити однорічних трав. Словом, спеціальну бригаду косарів, все продумано і організова­ до якої входитимуть пенно так, щоб успішно вико­ сіонери та службовці. Дoc~ нати намічене завдання по від минулих років свідчить виробництву борошна. , про значний економічний Я побувала на околиці ефект від використання села, де поряд із трактор­ . внутрішніх резервів збільни/tl парком знаходиться шення заготівлі кормів. кормопереробний агрегат Високе трудове напруСБ-1,5. Біля нього госпо­ ження панує нині в раддарюють слюсарі Петро госпній майстерні. Тут, у

радгоспу дідом від­ постанову

ЦК КПРС. і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові захо­

стають

ди па забезпеченню збиран­ ня врожаю, заготівель ci.'lbськогосподарських продук­ тів і кормів у 1979 році

Червоннй

прапор.

грамів,

значно

перевико­

навши

квітневе

завдання.

би.

Г. ПОЛЯКОВА.

яка

ратного

ме1'ра

вищий показнин по госпо­

ня.

дарству. За переви!\онан­ ня зобов'язання робітницІ

дають

вручено

грошову

премію.

Вони

старанно

за

догля·

овоче,вими

турами,

куль­

своєчасно

прово­

дять підживлення.

061'0151-

тон, ведуть боротьбу з хворобами рослин. Все взяли тепличники радгос­ пу імені Щорса зібра­ це дає добрі наслідки нількІсть ти і продати державі щодня зростає 1350 тонн городньої про­ зібраних агіркіll 1 помідо· Висоні

дукціІ.

зобов' язання

До

столу

трудя,

щих вже відправлено НАУКА

ДЕСЯТій

-

r АВРИЛЕНКО.

А.

ники

сільськогосподарсь·

ко! науки, а й учені всІх галузей знань.

П'ЯТИРІЧЦІ

у співдружності

3

рів.

120

нІ

Тепер визначено осаов­ напрями фунда.мен­

тальних

ученими

Понад шістде,сят уста­ нов АкадеміУ наун СРСР і академ і й СОЮ~lИх рес­ публін ведуть досліджен­ ня, зв' язані з сільсьно­

і далl брали антивну участь не тільни праців-

і

прикладних

ро­

розроблені принципи ство­ рення

систем

машин,

включаючи маніпулятори, роботи, нрокуючі машини, засоби автоматизації сІль­

ськогосподарського виро,б­ ництва. Велину увагу при­

трат у

сільському

госпо­

дарстві.

ці та ІншІ проб­

леми увійшли в проект НОМlПлексної програ.ми, в реалізації яко! візьмуть участь учені нра!ни. (ТАРС).

лізобетонних

ємств, з партійними та ПРОфсПіЛНОВИМИ оргаНlза·

виробів

(Владимирська

ціЯlМИ, справа

область) .

Першими консультпунк­ тами,

боту

даних

стосування

З

за­

властивостей.

ВЕРСТАТІВ-. ДО ЛІНІИ

Номплекс,

роз рахова-

За ВОВОЮформою вавчаВВ8

ІЗ Одеському виробничому

працюючою

навчання

двох. тисяч прецизійних один з важливих шляхІв верстатІв, с~оруджується здобуrтя cep€ДHЬoї освіти молоддю.

об'єднанні імені В. І. Ле- Вузьким місцем у роБО'Ті ніна. Вперше в кра!ні заочно! шноли завжди бу­ !'ут передбачено масове ло погане відвідування, а свердлильних

радІально. і звІдси й ~изький агрегатів

з

руванням. Одеське

одне

з

приємств !!ерстати

об'єднання

провідних

знань учНlВ.

З

метою

збереження

процесу

дятьея заняття з вІдри­ вом вІд вирооництва І збереженням середньомі­ сячної заробітної плати. За постановою учня,м, які успішно поєднують працю

з

рівень дається

учнівсьнorо контингенту j полШІшення навчально-ви·

пlд- ховного

галузі. його працюють май-

другого

Бровар­

cЬ<Ra заочна середня ШНО· ла почала перехід на ее·

жена всіх велиних маши- сійну форму навчання. ноБУДіВНИХ заводах краї- Суть П полягає в тому. ни. Із завершенням ре- що за рахунок пільгових конструнції одесити пере-І днІв, що надаються уч· йдуть вІд виробництва он- і ням-виробничнинам згlд­

з

навчанням,

36

,50

збереженням

цеНТів

на­

пільгових днів

зароБІтної

сії становила

80-85

вLд­

керівни­

пІврІччя за

ховну,

c.nРИJ!:ла

згур,-у­

ванню тИ'Вів.

учНівсьни.х

нолек·

вищення успішності й рівня знань учнів-заочни­

..:Ів.

Це

про

залучити

плати,

категорії

танож до

дозволило

навчання

робі·тників

тІ

на­

ступному

році

не

змогли

б здобути освіту. 'І'УТ враховуються

Адже заЙня·

100

процентів.

СесіУ три·

валістю 6 днів проводимо >3 нанінулярний період. Перевагу тано! форми iJавчання

ми

вІдчули

уже

з перших днів заня1'Ь. як· що ранІше на груповІ нон­

ремих агрегатів до виго- но постанови Ради Мlні- сультації з'являлось 35~овлення автоматичних , стрів СРСР віД 5 листо- 40 вІдсотків учнів, то яв· твій. іЦада. .1959 p.oJQ':. l1POBQ' на ~a ~a.I!JtIJ~ Иі~ ~a~ ~~.

:ншИ1М

шляхом

тість учнів у сезонних сільсьногосподарсьних ро­

ботах, вІдрядження. н"явність дітей дошкільного І молодшого шкільного віку. Прантина показала, що там, де дирекція масово! ШRQЛИ, завіДУ.lQчі нав~аль.

навчальному

Бро!!арсьна

заочна

школа повністю перейде на сесІйну форму навчаli

робочих

оплатою

ЗУСИJIJ1>ЯМ:І

колективу , Цілном зрозуміло, що педагогічного така форма навчання по­ школи І нерівнинів вироб­ зитивно вплинула на під­ ничих підприємств в ва·

родного господарства, яні ня.

з

вавчаRНЯ

дала змогу пол~пшити не тільки навчальну роботу з заочнинами, але й ви­

ми ж скоротили період се­ сійного навчання до 18 днів

форма

СпІльними

сотнів .

не

ня

О.

КОЗЛЕНКО,

заступииа

Броварської шкоJIИ

по

дирек!ора

заочної навчально­

виховнІй роботІ. На фото: Иалитя.НСЬКИЙ навчально - нонсультацій­ ний пункт. Вчительна о. І. Супруненко під час сесlХ проводить лабораторну работу з фІЗИКИ в дев 'я­ тому, нлаСі!.

на

хочуть

те,

щоб

урегулюван­

конфлінту і

з

В'єтна­

намагаються

внко­

переговори

з

ме­

тоЮ маскуваннJ'I здійснен­ ня ct\oїx експаНСіоніст' сько-гегемонІстсьних пла­ нів. Пен1н на переговорах став

на

шлях

абсурдних

1

зухвало . ·

висування

зовсім

не­

вимог.

Він

вимагає,

щоб

відмовився

політини

від

дружби 3 Лао­

сом І Иампучією, вІд су­ вереНітету над Парасель­ сьними островами 1 архі­

пелагом

СпратлІ,

добре вІд()мо,

хоча

що

це

-

неаід'ємнІ території СРВ, щоб він ПОГОДИВСJII прий­ няти назад китайськ~ 4'П' яту нолону. хуацяо. ці зухвалі вимоги іИСУ­

.

ваються

умова

ЯН

попередня

нормалІзації

вІдно­

син між СРВ і ННР. Харантерним є і «фон., створює

рів

т<'Й навмисне

яний в

ході

Пен Ін.

перегово­

Радіо

преса

1

постІйно ' !!иступають з на­ нлепницьними

вигадками

на адресу СРВ. На нордо­ ні китайсьні власті про­ довжують

нагнітати

на­

ПРУЖ~1ість. 'у безпосеред­ ній близь ності вІД кордо­

ну

вони

зосередили

12

диsізіЙ. Щодня у ПРИНОР­ донн! райони достаВЛj{­ ється зброя, війсьнова техніка, проводJt'rЬСЯ ма· не!!ри, організуються про­

вокацl!. но

З ПеНіна постій­

доносяться

погрози

сдати новий урок. СРВ. ТакІ

Така

ЗаоЧ'Яе

~Нlсловим програlМ'НifJМ не- І

ни

пуннти.

!lий на щорічний випусн

lВиготовлення

допQIМОТЛИ

цювати Требухl'ВСIоКИЙ, Ирасилівський, Налитян­ ський, РусаНіВСЬКИЙ, Мок­ рецьний І Рудю[нський навчалwо- консультаційні

надлегкого

різновиду цього будівель­

ВІД

працю­

цІєю формою почали пра­

За­

НОго матеріалу як запов­ нювача бетону на третину вменшує товщину стіно­ вих панелей, не погіршує теплоізоляцІйних власти­ ростей.

почали

НИ радгоспів імені щор­ са, 4Плоснівсьного~ 1 <tЗоря~.

висо­

керамзиту

яНІ

вати за новою формою, були Нняжицький, Плос­ кІвсьний І Свlтильнівсь­ кий. Організувати Ух ро­

завдяни введенню в дію ново! печІ. ОригІнальна технологія, винористана в ній, дає можливість при­ одержання

вирішуєть­

ся уС'ПіШно.

Випусн їх став можливим

снорити

по­

ками радгоспів та підпри­

'

коянісного

ПУН.

пІдтримують

на

забезпечити мир І стабіль­ ність на в'єтнамо-китай­ ському кордоні, віднови­ ти дружнІ добросусідсьнt ВіJIНОСИНИ між двома країнами. Із зовсім інших пози­ цІй пі)1ХОДЯТЬ до nepero" ворів пекі.нсьнІ правителі. З самого початку вони зробпли спробу отруУти атмосферу переговорів і, перенручуючи факти, по­ класти відповідальнІсть за вчинеJ:lУ агресію прО1И СРВ на в'єтнамсьну сто­ рону жертву агресіУ. Як поназують фанти, во­

В'єтнам

за­

висуну.в

опрямованих

ливно-енергетичних

стійний зв'язон з нерІвни­

конструкцП, які випускає Нольчугинсьний завод за­

ШЛЯХОМ,

прийнятних

ho-консультацlЙ<11ИМИ

спорудження сільсьних будинків дали можливІсть

ним

вирішу·

питання мир·

переговорах конкретну t ясну програму заходів,

діляють учені пошука·м шляхів для зниження па­

ктами

собіварт1сть

прагненням

в'ати спірнІ

ристати

мають бути

ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Знизити

рим

ві.

КОРЕСПОНДЕНТИ І ЛЕГШЕ, І ДЕШЕВШЕ

у стоmщl Соцlаліс1'ИЧ­ ної Реcnубл1ки В'єтнам Хано! четвертий тиждень тривають в'єтнамо-китай­ сьнІ переговори. Уряд В'єтнаму, керуючись щи­

мом

_._----------------------------------------------------------------------~---------------

ТАРС І РАТАУ

переговори

бі1' для приснорення на­ уков'о-техні чного прогресу в сільсьн~му господарст­

Зокрема,

ІН

затягує

здала

теплиці,

Пек

близько ДВОХ тонн теплич­ но! продунціУ, що ст!но­

о~ержала робіТНИця Ана­ З !\ожного квадратного стасія Іванівна Иасян . Тепличники змагаютlоСЯ метра трудівниця одержа­ ла по 3,5 нілограма теп­ за те, щоб значно переви· зобов'язан­ лично! продукції. Це най­ конати взяте

та успішному проведенню господарським виробницт­ во.м. У доповіді на липне­ зимівлі худоби в період вому (1978 р.) ПлеНУМі 1979/80 року». Вони роб­ ЦИ ИПРС товариш Л. І. лять все для того, щоб у Брежнєв говорив, що ду. нинішньому році. зібрати же важливо, щоб у роз­ робці багатогранних пробвисокі врожаї всіх сільсь­ лем прискорення науково­ когосподарських культур, технічного прогресу в заготовити вдосталь висо­ оільському .. -1'рсподар~тві коякісних кормів для худо-

на Тесельно,

_

КОМЕНТАТОРА

За прш<ладом передо­ во! робітниці М. Ф. Бори­

Вlдмі,нних поназнинів вить 3,2 кілограма з кож­ у роботі добилася М . Ф. ного КJ'!З:дратного метра Борисенко в МИНУilОМУ теплиці, занріnлено! за місяці. Вона зібрала і нею. Поні!.Д 1,8 тонни сві­ продала державі найбіль­ жих огірків, або по 3;1 ше огірнів 2218 ніло­ кілограма з ножного квад­

- Добре, говорить виробництва трав' иного бо- зелену масу для виготов­ головний інженер М. Ф. рошна. Щодня біля агрега- лення вітамінного трав'я­ БоронецькиЙ. Механіза­ ту поратиметься два меха- ного борошна. монтувати агрегат СБ-1,5, його безперебійною робона якому вироблятимемо тою. Крім сіяних трав, для вітамінне трав' яне борош­ виготовлення трав'яного но. У ПОJІі швидко підро­ борошна використовувати-

пІднято

~ фf~

КОnОНКА

В

вітамінний корм. Коефі­ розповідає годовнии інже­ ральні комбайни. Як і в UЦopca на честь робlтннці сенко відмінно ТРУДИТЬСJII тепличниця Надія Хомів­ цієнт перетравності пожив­ нер, - почнемо виготовля­ гарячу пору жнив, особли­ Марії Федорlвнн Борн­ них

року'-ІІ

1919

теплицях почали )10зрlва­ ти ранні помідори. Зібра­ но І Зідан о перших сім тонн червоних плодів .

ПОМІДОРИ На

травня

18

провонаційн!

чиняться аж ніяк метою IfоJrtпшити

сферу паки,

переrОВОРів.

t\ce

дНі

не 3 атмо-.

Нав­

СвіДЧИТЬ про те.

щ6 Пекін фактично не бажає вести ооравжнІ пе·

реговори про мир. його ді! показують, що вІн продовжує свій гегемо-. нІ,стський курс, го

---

ційний

ти

мета яко­

залянати

ревотр·

В'єтнам,

примуси­

його

вІдм·овитись

вІд

незалежноr полІтики, вІД широкого міжнародного опі1фобітни:цтва, втягти

ерв в

орБІТУ Rитайсько\:

.

поЛІтики.

В'єтнамо-китайськf пе­ регавори танож свідчать про те, що уряд ИНР H~­ магається використати їх для прикриття сво!х енс, Ц/і;нсіоністсьних планів, сво!х воєнних готуваRЬ до·

нової агресії де:шu Східної

проти ш. АзіІ.

М. ЯКОВЛЄВ,

ОJ;'.пв.ца~

',l'APCj


*

'ет",.

Т1>119'1

18

рои;у

1979

'МОВЕ с;

Ю"ЛЬТАР~ІRЦJ

ПРАЦІВНИКАМ

-

з настанням

весняних щюrу.

аРМійців J{Инку

районноrФ

культури.

напочатку

травня

дову

ТРУ­

1

радянського

народу.

Добре

Бу­

сприйняли гля­

Тільки

дачі

інсценізацію

ГУМ0-

.

рески

за

y~pa~

агіта­

мотивами

цtйно-художня

народ:юї ПlСНl бркгада їнської .. Нуди їдеш, Явтуше? М. Г{)рбач roorrодарсТ!і .та перед ме­ яку показали хаНізаторами Русанова. 1 В. ·Шжков. Довго не відпускали перед прадівн1tками ово­ чево! бригади радгоопу ТРУДівНИКИ з імпровізова­ учасницю ху­ .НрасилівсьниЙ.. які бу­ ноїсцени саМОДіЯЛЬНОСТі JrНзаЙНЯТі на ~дiHHi ка- дожньої С. Гур'євсьну 1 керІвника пусти. . бального танцю ОСНОВRИЙ зміст ВКСТУ­ студії Кульчицького. Вони пІв аГітбригади прапа­ С. rанда м~теріалів XXV поставили сценку з відо­ о.перети В. Рябова з'їзду НПРС. липневого мої 'Та листопадового (1978 р.) .Весілля в Малинівці •. виступила

у

паРНИКОВQМУ

Запальну • Цілинну ЦН НПРС.іС­ ПОДії - 325- польку. викоцали К На­

Пленумів 'Торичної

цан 1 О. Нульчицький, гу­ морески С. Олійника та ХОДУ соціалістичного зма­ О. Вишні майстерно про­ rа.ння. вшанУвання пере­ чита.в М. Боцюн. Непомі тно скінчилася ДОВИКіВ сіЛЬСького госпообідня перерва. Тепло lZ1apcaa. .

ріЧЧЯ возз'єднання Украї­ .ни :3 Росією. вксв:тлення

Ра,:хо зустріли овочів­ нини самоді.яльних анто-

1'15·

з

Броварів.

няним

полем

Нч вес­

линула· жит­

тєстверджуюча.

урочиста

• ШСНЯ

про рідну землю. Нрапиви, якою культ­

С.

ар~ійцl

.виступ. ні

розпочали

свій

Потім звучали піС­

про

партію.

сільсьного

дарства,

з

строєм

приступили

боти

на

тому

COHцe~

пахощами ру ПО!1і .

фільм ті».

«Орбіти

Брамс.

IQ.!5.1.

Четверта

фоні •.

11.05 ШаХО8а школа. 11,35 • РосІйська мова-. 12.15 ·.НаРОАні меЛОАії-. 12.30 Мамина школа.

19 ТРАВН. ЦТ

14,ЗОСпіває

Лещенко.

Л.

спор-

Чоловіки.

.ХаЙ за8ЖДИ БУАе СОИ­ 14,50 )l(нтт. науки. 15.20 .Театральнl зустрlчl~. це! ... 16.40 Телефільм .OneDaui. 9.35 -Дл. вас. батьки-. 1 сері ... 10.05 ФантазІ. Ііа теми п!сен" 1'8.00• Тресн. Екран CTYAehta-заочника. С. ТУЛИК08а. І і 2 курси. АнглlЙСhка та 1().15 «Велика Вlтчизн·. н .... ніl\lецька МОВИ. фі.,ьм 4-й • Партиза.нн: 8НI­ 19,30 Концерт ансамблю пісні на 8 ти .• у· 80рога-. і танцю .Тачанка~. Н,М Р~зповідl про ХУАtJжниltі8. 20,00 ВечlРНА казка. 11.35 • РаНКО8а ПQшта-. 20.15 .Хлопці справжн!-. 12.15 РУХ' без не6езпеки. 21,00 .. Е"ран збира~ 4ру,ів" 12,45 ,СnортлОТо~. ZI.40·l'еЛ.IJI~j( .~l!tре4ина жит13.00 'ЗАОР08'.'" Т.». 1 сері •.

13.Ц ДО Дв.

нарtJllженН1

піо­

НЕДІЛЯ.

нерської оргаиізацlї Імені В. І. Ленlиа . • ОРЛ"та вчать­

tJI лічти-.

[(ОНІІ,ерт.

14.45Фільм

дл.

lІітей

четверо-.

111.55 На

запитанн.

шахтарІв

В!АповіАа. полlтнчиий

·Аач. В. ·П.

.Нас огл.­

БекеТ08.

ІІІ МіжнаРОАИИЙ . фести­ валь телепрограм наРОАНОТ

18.40

самблю

пісні

і

I\ІИІІ,ь,,01

АРСР

танцю

ан­ [(ал­

11.оБ УФільм .Но.иl! ГУЛllі~єр~. ,

. творчості. світі

Кіножурнал

.Хочу

все

,нати'».

тварин.

~1.00 .Час~.

фільм

.ТаЕМНИU.~.

20.20 Телефільм .Сім поверхів 21.:>5 Вечір артистів оперетн. АЛ8 тис.чі бажань~. 2Z.35 Ч~мпіоиат Європн s спор. тивноїгімнастики. ,ЧОЛ08іки. 21.00 .Час •• 21.35 На ВУJlиці НеЖАановоТ. (ФРН). 'По аакінченкl ПРОГРАМА

НОВІІНИ.

ПРОГРАМА

ут

металургІ..

КУТНИК~.

11.30 ШСН8 СКJlикае дру.і.. 13,00 Вокально - iHcTpYMeHT8JI.,12.10 [(онцерт зразкового .ІІухониА аи~амбль .Альонка~. '80ro ,оркестру Ш т а б у 13.30 Телефільм .Тимур І його ПрнКВО. команда-. 2 серія. I~.M 'КОМСОМОЛ.hська TpaДHцl.~. 14,35 'СJlава СОЛАаtська~. 14.2Р .)І(нтт. слав ет НИХ" 15,35. НеАільннй суаенір •• О.· Пархоменко. 16.05 Дл. дітей ..• Катруснн !S.1O .Моцарт і саЛЬЕрl~. Теленозал_. ' .• нстава. 17.05 Дні літературн РРФСР в 16.05 Телефільм .Тимур І ЙОГО УкраїнськііІ РСР. ,Чутт. lІоманда'. 1 сері.. еАИ~ОЇ РОДИНИ-. 1?1'0 MOAa-79.·· 18.00 'Ній донь наРОА.еННIІ,

"1-

17.5Р .Соняч"і І<ларкети~., Телету.рнір

колектнві.

·ської І

[(ipoBorpaIIchKOЇ об-

иьої самодіяльностІ ласте·Й.

хуАОЖ-

Херсон-

пЮнеріє!~.

19.00 .Актуальна камера-. 19,30'Фестиваль

.По

мистецтв

.Кн-

Ї8ська· .ес·на •• Концерт. 20.45 .• На добраніч. Аітиl 21,00 ·Час.. . с[(и- 21,35 Фестиваль мистеuт. .Кн-

19.0Q ,Дктуалька ltaMepa~. 19.30 ФеСТИ8.ЛЬ· мистецтв Івська весна •. Концерт. '8'перерІіі - .На добраніч. Аіти!~.

подивилися

філь-'І!И.

закінченні

МУllьтФілIoМИ·, АЛІІДОРОСЛИХ. . Новини.

ївська весна-. Концерт. По закінченні -

ПРОГРАМА

новини.

НА

10:00 10,30 Док. фільмн.

міліції

HOCKO~,

М. П. Новпако~ та інспек­ TOPO~1

карного

розшуну

ху­

СJ1ухали

почесний

зустріч

t

року дитини.

клубу з

художни­

обов'язок

чите

хлопчиків

час

і

кового

А

.Ранко.а

в

березні

К.'1асники нруг лим

Бинами

CTapцrOo

зустрілися столом

З

13.10

ІІІ

_

дівча­

неЙмовірне_.

кої атлетиkи.

Міжиароднн.Й

8ал.,.

телевізійних народної творчості.

15.,30

важ-

3

фестипрограм Мексі"а.

колективів.

До 50-РіЧЧ.

І

«Вперед,

час!'.

Фільм

служеного

15,4:; 19,00

ім.

Г.

В.:<,огонка

Док.

фі.,ьм

і сонцем ніжно Ти заговориш і шум степів, і і спів пташок у і тихий плескі1'

за-' на

..

'УкраУнсьК"'1

Верь..,вки.

Миру,

золотим. гомін гаю неба ІЩСЬ, ріднім краю. водограю

Нали до рун береш буквар ти.

'ЗIІОР08' ••. Вечlрн* казка. Чеt,lп!онаt6.ропи а per- С бі: збірна CP1:t>.".. s6і"иа ,

19.15 20.00 20.15

чи

казку

просиш

розказать.

OHcaH~ люба. то не жарти: так

і

.

весняним.

в СЛОвах твоїх переплелись.

.Дорогами піс-

ні».

Іспанії.

садом

медовою і запашною,

Ні. ці.

aKa.a.e~iqHOrO

хору

pnJ1HOfO РСР

.

любистком. м·ятою. травою.

~НИГИ.

16,30 Телефільм «Опер" • Трест.. 2 еері •. 18.00 Концерт Державноrо

студентка.

типахнеш

п'.тирlчки.

вели,,-01

В. ТЕПЛЮК,

ОКСАННА Як доторкнусь тебе щоною.

'ДJlЯ "ar, батьки.. ' Концерт маАстріа мнстеЦТ8

Р03Аі.ли

нультури.

НА РИБАЛКУ

виконання

Европи

за

передо­

Вітер хмари розчесав. Зірка впала в балку. По сріблу шовкових трав Идемо на рибалку. А вода в ставку. як ск.l0. Fi рибою пахуча ... Мить і гори облило Золотом блиснучим. Ми закину ли в ставок Вудочки й присіли. Промінь сонця за сучок Зачепивсь несмілий. Потім сповз, до нас підсів Чистий і ласкавий. Сонце вийшло з-за дубіВ І цілує трави.

пошта •.

Чемпіона,

кан-

кав!. захоплююч!, корисні для дітей. Тому і поспіша­ ють шко,:ярі до Будинку

вироБНИЦ'І'ва.

Б. У;;:овиченка.

.Очевидне

війсь-

округу.

вправ на ребристій дош­ ці.

11.00 11.40 12.40

звітний

захис-' лева •.

Червонопрапорного

садку заводу торговель­ н·ого машинобудування. На цьому знімку ви ба­ ток під

відбудеться

церт дитячих нолеКТИВіВ художньої самодіялЬності Будинку культури заводу «Торгмаш~. Дитячий дра­ матичний гурток запро­ сить всіх бажаючих на прем'єру «Червоної шапо­ ЧКИ •. Це буде друга п'єса в його постановці. Пер­ шою була «Снігова норо­

ника БаТЬНіВЩИ~И. які ЗустрічІ, концерти. лек­ прибули з Нювського ції. фільми завжди ці­

Велику увагу nрuіtiАЯ­ ЮТЬ· фізичному вихован­ ню дітей у дитячому

починали

й

космонавти.

щ06ПОТім в космосі літать. В. КОВАЛІВСЬКИR

21.00 Ко'.'церт AeMIRHorO

Державноrо ака-} симфонlчного 01'- І Сою.у РСР. і

21.40 ТелефІльм .СереАнна жит- 'І' т ••. 2 сері •.

Редактор Є. Н. ФЕДЯП.

ОБЛДСТЬ

.АБВГДеЙка~.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Броварському КОМбінату громадського

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ: інженер по обnаднанню, кухонні робітникн. кухарІ • ваитажники,

продавці

квасу,

швейцар_

За довІДнами звертатися до відділу кадрів ком­ бінату: вул. Ниївська. 148. Адміністрація.

Відділ кадрів Броварсы\її

райопожи~спілки про­

водить роботу по набору учнів до Київського коо­ перативного технікуму, Київського торговельного профтехучнпща 1 ШКОJIY-магазин, яка діє при р8ЙспоживспіJЩі. За довідками звертатися до відділу кадрів Бро­ варсьної райспожнвсПілки: вул. Ниївська, 149 і споживчі товариства за місцем проживання. П раВJIіННЯ райспоживспілки.

УТ

10.00 НОВИНИ. 10.15 .Село і ЛЮІІИ~. 10.00 НО8ННИ. 11.00 .Доброго вам 5Аоров· ••• 10.16 Док. тtлефільм.. п· і IСН8 склнкає АРУЗ В'. 10.40 Вшануванн. IІннас.тіjl запо- 11.30. 12.10 «Екран МОЛОАНХ-. .Три.рі3ы<хx

зустріли­

С. С.

харчування

12,30 Сіл.,ська година. 13.30 Музнчннй кіоск. 18.00 БееlАа Ііа мІж8аРО.lІІІ те­ 14.00 .Уаесь AeHЬ~. Філ"м-ви·ми по;Jtітнчного ОГЛIІАача га­ . . зети ~ npaBAa~ Ю. О. Жу- 16.30става [(луб кіНОПОАорожеЙ. ItOBa. . 17.30 Концерт. j8.45 На аренІ цирку. 17.40 Док. телефільм • Право на 19.30 ВІАlIіРК08НЙ матч .. eMnioМ'Рію~; нату Європн з футболу: 18.00 МіжнаРОАна naHopaML .sбірна СРСР збірна Угор­ 18,45 Мультфільмн. шини. (ТбілісІ). 19.20 HayltoBo ПОПУJlар н н Й І?,ОО У

народному

.Тюльпан-.

9.30 БУ4И:'ЬНИК. 10.00 Служу РаА.НСЬКОМУ· Сою12.20

дожні

".стру

ЦТ

8.40 Гімнастнка АЛ" .АітеЙ. 9.05 Концерт Державного

Новннн.

14.30

ТРАВНЯ

20.

·ПРОГРАМА

СПівробіrникюш

М. В. Ципнюком від6ула­ ся у листооаді 1978 року. концерт учнів міської му­ Гості роз'пові.1И учням зичної школи. про свою нелегку профе-

катарами,

ху Д()ЖНЇХ

s

Европи

з

-

13.30 14.00

ІЗ.ОО Чемпіонат

ТИВНО] rімнастики.

8.СЮ .Час~. Гімнастиха.

8.40 9.115

Школярі

Ф\Jто

сим-

дитячQГO

без­

кіно..

віт-

спіВАРУЖНОС­

і.

ся з 'Кінематографістами, режисерами МУJ1ЬТИП,lі­

напоєному

попу л • І' и и й

плани

C~TOpa і на травен.. Це 1 ранок, uри~вячений Між­

культу­

інспектором діль н и Ц і В. М. Найдою, слідчим

ро­

НА ОБЛАСТЬ

-

ШНіЛ.

Будинку

капітаНО~l

Н. ГРИЩУК.

ПРОГРАМА

Бarатl

ЗМістовне ДОЗВілля

недавно був організований ПРQведений .Тижде.нь дитячої книги, музики. і

зали­

весняного

11

МІЖНАРОДНИR РІК дитини

1

на­

до

-

ЦЮFjальниЙ. хоровий і дра­ Pot(i він працює під наз­ розшуку.. матичний колективи. му­ вою «Гори, комсо~ольське Цікава зустр~ч з воІиазичні студії. серце!». ДОПО:VІ,іігає у про­ ми Радявської Армії відДля молодших школя­ веденні його бюро пропа­ булася і в лютому цього рів. учнів 1-3 класів. ганди кіно:\!Истецтва hИЇВ­ року. 'Уважно слухали відкрито клуб подовжено­ СЬ!ЩЇ кіностудії 1м. юнакк. завтрашні воїни. го дня. Нлуб часто за­ О. Довженка. розповіді лейтенанта О. Є. прошує своїх юних друзів А зовсі~ недавно почав Бреденка. кУРСанта учина дитячі ранки. іГРОВі працювати клуб цікавих лища зв'язку О. Нонстанпрограми, демонстра'Цію зустрічей для старшоклас­ ТИНОЕ~, молодЦІОГО серхудожніх фільмі.в. Ось і ників. Перша така зустріч жанта С. Лопухова про

пра­

щедрому.

і

заС.1ІУГа

госпо­

хорошим ·

РІК

Для старшокласників у сію. відповіли на різнома- нами-аматорами. і занят­ БУДИН1\У культ)'ри вже нітні запитання. А потім тя кіноле'нторію, і звітний ри за,воду «Торгмаш». в 6і,'1ьше трьох років діє демонструвався художній концерт дитячої МУЗИЧНОЇ якому діють дитячі тан­ l,іНО.1еІПоріЙ. В цьому фільм • БуднІ карного студії. А В кінці травня ка

умовно.

дякую­

гостям,

цівники

10.00· Науково

ЕКРАН ПРОГРАМА

щиро

чибажаним

БатькіВ-

ГОЛУБИЙ СУБОТА;

anло~ували,

1979

Ц!НАВО живєтьц· шко­

про бойову звитяrу

--~._,_.-

мра.м П1вденнorо МіКро­ району міста. В ТОМУ. що .1І0звілля ванн проводять 3)lIiCTOМlO і корисно вели­

КОНЦЕРТ У ПОЛІ

-

ЖИТТ1І

. -----_. _._- - -- --_.----_._-~---

CLnbCbKOro ГОСПОДАРСТВЛ--

IПОЛЬС)іВИХ робіТ почався і '!'ворчнй, сезон для культ­

(

Броварська вечірня музнчна школа ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 1979-1980 навчальний рік

по класу: ФОРТЕП'ЯНО. БАЯН, АКОРДЕОН. Строк навчання 5 років. Правом вступу користується робітнича молодь, а також учні від 10 років. Заняття проходять без відриву від виробництва і навчання. По закінченні школи учні можуть вступити музичних училищ і нультосвітучилщд.

Вступні екзамени відбудуться

дині. Адреса школи: М. Бровари. (приміщення середньої школи

27

'травня о

вул.

10

Ниївська,

3 настанням весняно-літнього

Броварського

них тканин, чоловічі костюми, брюки, піджа. ки, спортивні костюми, сорочки.

Жінкам радимо звернути увагу на плаття різних фасонів кримпленові,lІовкові, шта~ пельні. Ви6ирайте на свій смак кофточки. спідниці, шерстяні костюми. Не забудьте та­ кож про капронові панчохи для жінок, чоло· вічі шкарпетки. Хто збирається шити в ательє, загляньте ДО відділу тканин. Тут можна вибрати легкий, приємної розuвітки відріз на плаття. у продажу наявні легкі хустки з шовку і штапелю. Вони теж знадобляться. Для дітей є також різноманітний одяг. у відділі взуття продаються легкі чоловічі сандалети, жіночі босоніжки, дитячі сандалі. Приємних вам покупок, шановні товарищil БРОВАРСЬКИП

до

УНІВЕРМАГ.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

го­

153

.NQ 1).

міс.,квнконкому

ви

В нашому універмазі можна придбати чоло­ вічі і жіночі плащі, куртки з водонепроник­

КолеКТИ8 1)pOllapeloКOГO районного lІі.llділу 8ИСЛОВЛЮ. глибоке спі'ЧУТТ8 завіАУЮЧОМУ СЬКНМ сіJlЬСЬКИМ клубом М. П. Зінченку 3 тяжко'(

Дирекція шкоnи. 'КолеКТИ8

сезону

можете оБНОВИТI1 свій гардероб.

.• трати -

П.ЕТРА

смерті

lІого

культури

Краснлlв­ ПРНВОдУ

батька

АНАСТАСійОВИЧА.

В!fСnОВЛЮЄ· І Адмlністраці., партійна І профспІлковІ орrанlзаціУ Броварського аа.ОАУ алюмінієвих KOHCTpYKUi!\ ,ислов-

глнбоке співчутт. секретарю житлової комісії С. Г: Оксютl 3 приводу т.жкоl' втрати -

смерті його бат.,ка

О К С ЮТИ

грнгорі.

люють глибоке співчутт.

Свиридовича.

Аиректору

заводу

С.

М.

Мах-

!

смертІ _ _новському _ _ _ _з_приаОАУ ____ _ _матері _ _ _його _ _ДРУЖІІНН. _ _ _ _ _ _-'"

&:0::;1<::;'P;O;I-..:>'~-I ""~X;A'" ~;:cA";---,#.и;E;:;O~:,~:.~:;:~~;. . .8:~:::_;_:a;Тt)::_.:-~:~77'1.. -~ ;a~~==- ~ раАОИ80rо вІАповlАального Сt.кретаря. вІдділу сілЬС'ьк';го ГОСПОJlарст.а. ко.респов-

~""" -:;О-;:я. . ;И-;:Ь::'~8 ....

КОММУИИC'fическоl оаРТИ8 УкраинЬІ,

ropoJIcKnro 8

С:о.ета IIРО.llИIn D.епутаmв Киевскn' .бnаств. Газета

8Ь1ХОдВ'І ВІ

украинском

8зые,

255020. 11. БРОВАРR, l1еата місцевого раАІомовлеННIІ _ 19-3-18; 11д.цlлlв IYJL КвТ.сь... ..... масовnУ ре,боти, фотокореспондента 19·4·67. Друк IIІіСОКИЙ. 06сяr 2 полоси формату А2 .

...,.."4b~~':--4'"~#"" -,~".".,...,.........,....,. ."....,....".~.,,,,.:?",#,,....__...:",.,....,,~.,.

Іипеюс 6H~54. 5P(')R~tx'''1(a

ltРV!(ВРИЯ

Київського, облупра.вліIfНЯ. В. справах випавИlЩТВ.

. . . . ......-... .... ~

...-.I'............. ......-..-.._.I'-...,.....---... ...--..

-~ ,,...--~

~ ~ -~

_~-

ПРОМВCJlО8ОСтl.

'

вlвторок. сеРеАУ,

п'АТВИЦlО І еубfly

..._---....,~,~....·.....Ir....:,. .. .. ~....__ ............,..... ~--#

~",-",-",

полІграфії і книжкової торгівлі. вул. Київська. ВМ.

Зам.

-

_ ...

2843-11.320_

#78 1979  
#78 1979  
Advertisement