Page 1

П!,ОЛЕТАР/ ВСІХ КРАГН, ЄДНАНТЕСЯІ

у цк КПРС І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

i~~~~~

JIa 78 (4392)

Центральний КомІтет ІШРС 1 Рада МІн~стрlЗ СРСР прий­ няли постанову сПро заходи по збільшенню виробництва м ' яса

СЕРЕДА

птицІ ••

18

Надаючи важливого значення дальщому зБІльшенню вироб· ництва м'яса і розвиткові бройлерного птахівництва, ЦК

ТРАВНЯ

КПРС І Рада МінІстрІв

1977 р. Ціва 2 коп.

подарських

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ •

нашІй

депутатських

груп.

працює депутатська група на заводІ порошкової меТ8JlУР­ гl1, яку очолює П. П. Іванен­ ко. Депутати члени групи Г. М. Гаштов, І. В. Грищеи­ ко, Т. Ф. Романовська осо­

висування каидидатlв

бнстим прикладом,

у де·

путати . Н8ЙБIJlЬШ авторитетним І вІдданим справі кому· НIЗМУ представникам робіт· НRЧого

Кожиий

день

завдань другого року десятої

вати всі методн, форми І за­

п'ятирІчки, гІдну зустрІч рlчного ювілею країии.

соби пропаганднстської та агlтацlйної роботн, щоб

Ради це господарІ на· шої краІни, господарі дбай. ливі, творчі, що вмІло поєдвують державиl інтереси з конкретиимн інтерес амн тру·

дящих, своїх виборцІв. ДедаJlI активиlшою стає дlЯJlьність мlсцевнх Рад -

ВУЗJlОВОЇ ланкн державинх органlв, що забезпечують практнчие здlйсиеНRJI на Мlс-

об'ємно, вражаюче продемои, струвати нашІ досягнеиня, бо У величі своіх звершень

людииа черпав енергlю для ОВOJIодіиня новимн внсотами.

Виборча кампанія важпва, вlДПОВlдальиа ПОJllтич­ иа кампанІя. Вона має

проходнтн чІтко, під

організовано І знаком дальшо­ підиесения полlТlrч·

ro

цях політики партІї І державн. Вони багато роблять для виконания маиlв господарського І культуриого будlв-

ної І трудової активностІ мас, посилення агlтацlйио­ пропаганДнстської роботн. Великі й відповІД8JIьні зав­

внцтва,

дання

впорядкуваивя

на·

сenених пуиктlв, ПОJlіпшeRИJI

побутового обслуговуваНRJI населеиия, виховання у людей комунlстнчного ставJlеи-

RJI

до праці.

Ідуть в

Депутатн

аваигардl

Рад

соці8JIі·

СТИЧИОго змагаиня, є ініціато·

рамн

впроваджеиия

у

прак,

тику передового досвіду.

НапРИКJlад,

путат

міської

комунІст, Радн

де.

В. Б.

Сахио, роБІтник заводу пласт.

ставнть

вона

пропаганднстами,

перед

агітатора·

ми і Jlекторамн. Вонн поклн­ кані нести людям живе пар­ тlйне слово, розповідатн про перевагн

радяиського

спо со­

росту трудової активностІ

роботн.

мас, одним із перших підхо. пив почин передовиків ви. робинцтва про дострокове, до 60-річчя Великого Жовтия, завершеиия планів двох років п'ятнрічкн. І, з дня у

які ие зв'язані з трудовими колективами. Слід ширше використовувати випробуваиl методи і форми ідейно-вихов, иоУ роботн. Це, насамперед, звІтн депутатів перед вибор­

виробітку, впевнено жається до метн.

наблн,

ранами партії і працІ, бесІди на актуальнІ темн й lише .

Понад усе в своєму жнтті Володнмир Мннович Кабиш

ять перед колективаnlИ агіт, пун"т!в, яких створено біJ!ЬШ

СумлІнно виконує вІн обов'язкн иародного обранця. Як голова постійиої сІль·

спрямовану роботу агlтпунк, тів. що діють на заводІ тор­ rOBoro машинобудування, де­

день

перевнконуючи

ставить

суспіJlьнІ

иорми

справи.

НапруженІ

ІІК

70.

завдання

вицтва.

иення внутрішньої

иьої політнкн КПРС іРадян· ської держави, виробленої ХХV з'їздом КПРС, показ переваг радянської демокра·

У ІхнНі осоБІ гідно представJlений роБІтничий клас найчислениіший клас І основ· иа виробнича сила суспlльствз, трудІвники села, інтелlгенцlя. БільшІсть іх працює на вирішаJlЬНИХ дІлянках ви· робництва.

тlї І соцlаліСТIІЧНОГО ладу, ПРИНЦ!lпів нашої внборчої снстеми повинні становитн

завдань господарського І соцlально-культурного БУД!ВНIі' цтва відіграють депутатськІ

головний зміст усієї переД8И­ борної масово-політичної ро· боти . КожнІ вtJбl)nИ знамеииа подія у ПОЛіТнчному життІ країни, св : тле свято соцlалl· стнчної демократії. В мІсті І селах нашого райоиу трудя· щІ готуютьсл до цього дня, як до в!дповідального Іспиту

модіяльні організації, в ро·

Немає сумнІву.

на

громаДIJНСЬКУ

разу Jlять тетиим кандпдатам блоку ко·

цlях мІста, зокрема,

муністІв І безпартlЙннх.

14

гусенят,

во поМітних усп : х:в досягли нолективи промислових підпри· ЄМСТВ lІІ . ста в дев'ятій п'ятир:чці. Зростання промислового 814'

ється чавуноливарний завод

потужністю 100 тисяч тонн чавуну і 70 тисяч тонн вуг, лецевоі сталі на рік. БУllі· вельники

ли за

широко

робництва супроводжується ростом матеРіаЛЬН!JХ побутових 1 соцІально - культурних умов життя трудящих. ГОТУlOчи rlдну зу· сrр:ч 60-річчю Ве.1ИКОГО Жовтня, берд"нщ добре ПQчали і де­ сяту п ' ятирічку. План 1976 року і чотирьох МісяLtI, 1977 ро·

розгорну·

ку виконано з усІх найважлив;ших teXHko-еКОКОМіЧНих ників.

соціалістичне змагання гідну зустріч БО-річчя

У вИСТУПі було підкреслено , що Центральний КомІтет Ком·

Великого Жовтня. Вони зо· бов'яза.'ІИСЬ достроково встановити

устаткування

завершити

і

налагодження

автоматичних ліній.

На фото: на .1адчики В. М. Шури гін ( .1іворуч) і О. І. Семерюков. Вони з ви­ передженням

графіка

налагодження

тисячу

О . Ф . Ватченко ОГО.10СИВ Указ про нагородження Бердян· сы>a Почесною Грамотою ПреЗИДії Верховної Ради УкраїН­ ської РСР і під оплески присутніх вручив високу нагороду республ:ки представникам Міста. Від імені ЦК Компартії Ун, раїни , Презид : ї Верхорноі .Ради і Ради Міністр!в республ:ки

ве­

автома­

в:н сердечно поздоровляє всіх трудящих міста з цією нагоро· дою і висловлює впевнен і LТЬ, що бердянці 1 далі віддаВ<іТИМ) ть

РАТАУ).

усі СИЛИ ,

Вони

експонуютьсi'l

на

знання, досвід і

енерг : ю бу;tівництву

комунІзму.

З ве ,1ИКИМ піднесенн г!М учаСI-iИКИ урочистого засідання при­ йняли листи ЦeHTpa.%HO~IY Ком : тетов! КПРС, Генеральнuму секретарев: ЦК КПРС ТОВdРИlllеві Л . І . Брежнєву, а також ЦК Компартії України , Пр~зидії Верховної Ради і Рад! Міністр і в УРСР .

КРАСИ

видІв

показ·

партіі України, Прези;t;я ВеРХОI1НОЇ Ради і уряд республіки за· раз спрямовують зусилля трудящих на втілення в життя рІ· шень ХХV з'їз;tу НПРС, завдаl<Ь Дt)СНТОЇ п'ятирічки, на вико­ нання соціалlстичних зобов ' язань, відповідно до яких треба реалізувати в цьому роц; понад план ПРОІІІИСЛОВОЇ ПРОДУlщії не менш як на 600 мільйонів карбованців, з;tати в строк усІ пус· кові об ' єкти, зібрати не менш як 47 м:льйонів тонн зерна.

вироБІв,

* * *

Того ж дня Голова ПреЗИ';tії Верховної Ради УРСР О. Ф. Ватченко вручив групі беудянц: в передовикам І новаторам виробництва Почесні Грамоти і Грамоти Президії ВеРХОВНОі Ради Української РСР, а так~ж посвідчення і Harpy;tHi знаки

вистав ­

BI;t-

про присвоєння

почесних звань

респуБЛіки.

(РАТАУ).

БО-річчю Жовтня-гідну зустріч!

'*

~

'*

РОЗПОЧИНАЄМО НОВИЙ СЕЗОН Ранньої люва.lЬНОГО

весни

КО.1ектив

заводу

заео-

радгоспу

У цеіі же 'Іас на заводі

ПОСІВИ ОБРОБЛЯЄМО ГЕРБІЦИДАМИ

Be.l,eTb-

ся pe~IOHT ПРЮlіщень та теХНО.10-

Хл ; бороби ний~

радгоспу

.Заплав,

багато

ЗjСИЛЬ,

ДОК.'Іаnи

«Бобрицький» заготовив 80 тонн гічного устаткування. Проводи­ щоб своєчасно ляг ло RИ('ОК()о березового еоку набагато біль- мо його В .1аСНИМIІ сила~lИ. На по­ якісне насіння ранніх >lрlіХ зер­ ше, ніж торік. Пе був його пер- білці стін й фарбуванні вікон, нових КУЛІ-ТУР У добре пl.11:0грунт. Нині велику ший внесок у виконання соціа- дверей та інших роботах осоuли­ ТОRлений

лісти'lНОГО

зобов'язання ювілей- во ві;!знаЧilюrься робітниці Гали­

ного року.

на дьвівна ДеРЖilнівс"ка,

.1 Юuов

Нині на нашому пі .:щриє~стві Миколаївна Поно~tаренко, Мотря розпочинається нl)вий виробни- Іванівна Бойко. чий сезон. Робітниці консервного цеху ве;з:уть

заготівлю

Торік \lИ виготовили

щавлю. ни

6.fO

2

"і.%Йn­

тисяч у"nвних І)а нок ОВО­

Його вже законсервовано більше І чевих консервів. Нині 3000В язil15

тонн,

півтори- дві цех працює

що;з:ня

добав.qяється

тонни. в одну

лися

досягти

вищого

рівня

-

ПОКІІ щО дати три ІJіЛhЙОНИ банок І\онrер­ зміну, але вів і , засQ.1ИТИ НЮ тонн огірків .

зрілІсть. І його колектив добивається висо- Щоб ДОТРИ\Jати С.10ва, СПРЯ\ІОВУ­ коі ПРО;З:Уl\Тивності. Приклад у Є~IO всі СИ.1И на зразкову підго­ ТРУДlJщі району вияв­ довІр'я гІдинм І авторн, роботі показують Євдокія МихаА- товку заводу до масової заготівлі шо й пього

ботІ якнх значну роль вlдіграють депутати. У ПРОМКСЛОвост І, будівельиих оргаиіза·

діє

каченят,

свій економ:чний потенціал місто на Азовському М0рl . Особли·

споруджу·

цІ «еталонів краси~, що крилась у В І льнюсі . (ТАРС-РАТАУ).

І ЗОВllіш-

CborOAHI у районнІй, Мlсь·

групи і пости, громадськІ са-

нурчат,

О . Ф. Ватченко в:д:значив, що день у день кращає І нарощує

у Кіровограді

якІ прикрашають побут ЛЮ;ІИ· ни, освоять цього року комБІ­ нати художнього фонду Литви.

СлІд вІдзначити цІле·

ревообробllОlllУ комБІнатІ, У мІськІй школі ,N'g 6 та в селах Требухові , Літках , Се:ПИПО.1J· ках, КалитІ. Глибоке роз 'яс­

Важливу роль у ПОСИJlеннl ВП.1JНВУ Рад на розв'язання

кільКІСТЬ

сто·

ськогосподарськоУ комісlI Літкlвської сі.1Jьради, багато робить для пІднесення ефек. тивності радгоспиого вироб-

кlй, сlльськнх І селищиlй Радах депутатів трудящих - більш як 1560 депутатІв.

необхідну

виступив член Політбюро ЦК Компартії ~·країни. Голова Пре­ зидії Верховної Ради республіки О. Ф. Ватченко.

Понад

цямп, вечори-зустрІчі звете·

господарствах

му палацІ культури Ві;tбулося урочисте засіданяя представни­ ків парт:йних, радянських і громадських орrанlзацій, на якому

ВИСТАВКА

молоднх ВИборцІв І до тах,

державних

За успіхи, досягнутІ тру;tящими мІста в госпuдарському І культурному будівництві, 1 в зв'язку З 150·річчям З дня за­ снування Бердянськ наГОРОДЖеНО Почесною Грамотою Прези· дІї Берховної Ради YPCl-'. З цієї нагоди 13 травня в місько­

**** * ***

Особлнво

важлнво донестн це слово до

колгоспах і

МИСЛQВістю, став ІІІОРСЬХИМ портом, популярною здравницею.

(Фотохрон : ка

внробиицтва І

в

Широко розкинувся на береЗі сивого Азова сонячний Бер­

тичної ливарної дінії .

політнчної

діючих

дянськ. У ці дні в і н в : дзначає св:й пі8торастол і тній ювілей. :5а роки Радянської влади Бердянсьн, в якому нинІ жиМ БЛизько 120 тисяч чолов;к, перетворився на Місто з розвинутою про·

мас, підвнщению

ефективності

якостІ

І

розширення

Нагорода приморському місту

ДУТЬ

бу життя, спрнятн дальшому

і

Передбачено й іншІ заходи по розвитку бройлерного птахів­ ництва, збільшенню виробництва м ' яса ПТИЦі в колгоспах, рад· госпах та Інших господаРСІвах. (ТАРС) .

прнноснть

радІсні звістки про нові до· сягнення трудІвників міста І ce.1Ja. І саме зараз, у ходІ ви­ борноі кампанli, партlйиим, радянськнм, профспілковим і комсомольським організа· цlям необхІдно ВИКОРifСТОВУ'

60·

вирощування

трудовою активністю сприя­ ють успішному виконанню виробннчих завдань.

класу, селянства, іи·

реконструкції

Індичат.

високою

телlгенцli ВИЯВJIяють трудяЩІ високе довІр'я. Нниlшня виборча кампаиія проходить в ОбстановцІ величезного ПOJlітнчного І трудового під· несення, всенародноі БОРОТЬби за дострокове завершения

сільсько,

більщ як у два рази, в тому числі м ' яса бройлерів майже в чотири рази. Намічено також заходи по збільшенню вирОбницт­ ва м'яса птиці, особливо водоплавної, в особистих підсобних господарствах населення . З цією метою значно зБІльшується Інкубація яєць і ПРОДаЖ молодняка птиці населенню з тим, щоб кожен колгоспник, робітним І службовець міг купити для

Творчо

країні розгортається пlдготовка до велнкої суспlльио· полІтичної події виборів до місцевих Рад депутатІв трудящих. СтвореИI ВИБОрчІ округи, дlJlЬницl. ПОЧ8JIОСЬ

підприємств,

ництво м'яса птицІ

НароджеНі творчіСтю мас у

CiJIbCbMOro

І будlвннцтва нових птахофабрик по вирощуванню бройлерів, гусей, качок, цесарок І індичок , а також створення пле~іінних господарств для задоволення потреБИ громадського виробни­ цтва і населення в молодняку птицІ. Постановою передбачається ~більшити за п'ятирІччя вироб­

oprАН ВРОВАРСЬКОro МІСЬКОГО KOMITET~ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТlJ )'КР АПJИ

з кожннм дием

ЦК Компартії І

господарські органи забезпечити дальше зростання ВИРОбницт, ва м'яса ПТИЦІ, І насамперед бройлерів, на основІ поrлиблення спецlалізаціУ птахІвницьких господарств, орган~зацlї міжгос­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАд ДEll~TATIB

СРСР зобов'язали

Ради МінІстрів союзних республік, міністерство rOCnOAapCTBa СРСР, місцеВі парт~Йні. радянські і

1

-~.~~~~~~~~~~~~~~~'

дівна

3агоруйко,

Ольга

лівна JIЛТlJхова та інші.

МJlхай'

продукціі.

Д . КАСЯН, завідуючий

заводом.

ува! у

прид :

n>lf.MO

дог .'Інду

за

іх пuсівааlИ Н" хл:бних план­ таиі " х праllЮЮТh два агрегати, ВИСОКОЇ продуктивностІ працІ доБИR<tюrl>СЯ механі:'!атори ко­ муніст

ко та

[ван

Іванович

Олекс!!!

ОлеК(, j r.н·

Дмитрuвич

!\l!·

щен"о.

~' спіху

механІзаторІв

сприяє

сумлінна праll>l комунІста Ва­ СИЛн АН.1Р;ЙОВИ'І<І НУМ,'!ИЦl>КQ­ ГО . котрий безпt>реt'l:Йно підво· зитІ>

воду

правника

Я РОIll>IiО.ГО.

до

aгpeгaT~B ,

ЄВlеН<І

за·

Х Ліt')ОР9БИ 06ро6и.

л~ ге~fjIЦI1Д"МИ 9:> ВIВСд 1 110 гєnтарів

Також топлян!

га

ПаВЛО8ича

reKTdp;B ячменю.

О/')ПРИ('КdЛИ вже кар­ та 6)P"KD~ плант~ц і L І. ЛІТИНСЬКИН_


-

ЙДЕМО ШЛЯХОМ ЛЕНІНА, ШЛЯХОМ ЖОВТНЯ ШОН&РСЬКlЙ

о"rаиіз.аціІ

Леніна п'ятдесят п'ять. сен під

червоним

жини нагороджені Почесними стрічками ри Требухівської,

іменІ В. І.

Центральної

Це стільки ве­

прапором

дорогою ЛенІна, дороrою Жовтня йде юна зміна. КрІзь славні п'ятиріЧКИ, ро­

Головна мета

ківщина

ни віЙни І мирні буднІ несе вона в щас­

правдиву

ливе майбуття вірнІсть своїй Вітчизні.

конференцІя

постановила

-

кий

до­

пІонерських за­ пІонерського ювілею -55·ї річниці з дня народження Всесо­ юзної пІонерської органІзації ім. В. І.

342

присвяченого вО-рІччю

Олега

Союзу

Ідей

Жовтень

1917-го року близьким

і

музеї про життя і діяльність В. І. ЛенІ-

Кошового ЛітківськоІ

Радянського

Ідей,

ся до 60-ріЧчя Великого Жовтня, проводить операцію сКроки в революцію.. Силами юних виготовлено ряд стендів. оформлено альбом, створено кімнати-

Вели­

на. Такі кімнати діють у міськ;й школі Семиполківській, КрасилІвській середнІх, школі-інтернаті. Шонери шкІл м;ста та району - активні учасникн Всесоюзної експедиціІ сМоя Батьківщина - СРСР •. В бага'-

середньої школи, 1м. Героя Радянського Союзу А. В. Дя~еRКа КрасилІвської. ім. Аркадія Гайдара Погребської,

ім. Героя

донести до дітей

-

ленІнських

ді якої розповсюдили суспільно-політичної лІтератури на суму 104 кар6ованцІ. Шонерська дружина Требухівської середньої школи активно готуєть-

ного Жовтня. Пр~sофланroвими стали 98 піонерськцх загонів та 6 піонерських дружин. Серед иих П!ОНl'!рськІ др;r:­

жини Ім.

силу

Бать-

ЛеніНСЬКІ читання, а потІм операц:ю .ЛенінськиЙ том - у кожен дім,., в хо-

Леніна бюро MlcbKoro комІтету ком­ сомолу та районна піонерська рада під­ вели підсумки участІ піонерських дру­ жин у Всесоюзному марші .Пlонерських загонів «йдемо шляхом Леюна, шляхом

Жовтня,.,

СРСР,.

-

сМоя

кої Жовтневої соц:алістичноІ революції. який особисто знав В. І. ЛенІна, reHeрал-лейтенантом у вІдставцІ В. Ю. Васильєвим. А юнІ заворичани запросили до школи першого комуніста села І. Г. Єременка. Шон ери з ПогребlВ провели

нізація налІчує в своїх рядах 10967 юних ленінців, які об'єднані в З5 пІо­ нерських дружин, гони. Напередодні

~Іаршруту

руті з'явилось багато цікавих, нових і корисних справ. Так, Піонерн Великодимерської середньо!: школи організували цікаву зустріч з учасником Вели-

opra-

районна пІонерська

пlонер-

зрозумілим юним пlонерам 70-х рокІв. В загонах і дружинах на цьому марш-

свід піонерських загонlв Москви поши­ рити по всій країнІ. Броварська

Всесоюзно!

Жовтня, ідей революції, зробити дале-

День народження Всесоюзної пІонер­ ської органІзаці'! rоловне пІонерське свято, свято ЛенІнськоro комсомолу 1 всієї Радянської країни. В цей день в 1922 роцІ І1 ВсеросІйська комсомоль­ ська

Ради

ської органІзації іМ. В. І. Леніна та грамотами MicbKoro комІтету комсомолу.

революції

N2 5,

Павла

Поповича мІсько'!: М 1 середніх шкіл, ім. Валентини Терешкової Броварської восьмирічноІ ШКО.7Іи-Інтернату, ім. Олек­ сандра Матросова ТребуХіВСЬКОї серед­

тьох містах, славиих

лим,

побували

ТребухІвської,

ньої.

героїчним мину-

школярі

Княжицької.

Плосківської, ЛІткІвNg І, N2 5, N9 7 ее-

ської, Броварських

редн:х шкіл. Кожен учень бережно ста-

Ударно, по-бойовому 'rрудяться на бу­

виться до історичних І культурних па-

довах деСIiТОЇ п'ятиріЧки батьки, брати і сестри юних ленінців . А в піонерів своя nporpaMa дій на п' ятирі чку. Це марш піонерських загоиlв, 8 якому за­

,

'

м ятниюв, охороняє

актИ'Вну

участь в

вбрання

Вітчизни».

природу.

операції

б

еручи

сЗеле.не

Маршрут «У країну знань» виховує у юних лен;нців відповідальне ставлення до навчання як головного nlOHepCbKoro

жла~еНі основи комплексного підходу до вирішення проблем ідейно-політичного, трудового і морального виховання юних

обов'язку, допомагає розширювати кругозір. Хороших УСПіХ:в досягли піо-

громадян. З почуттям високоІ вІдлові­ даЛЬНОСТі' крокувала на його маршрутах червоногалстучна юнь Броварщини. Завтра на урочистих піонерських лІні,Й­

нерськІ дружини м:.ської N2 І, КрасилівськоІ, СеМИПОЛКівської, Літківської.

І\ах, зборах кожна дружина, кожен заГІН

Пухівської

складатимуть урочистий рапорт про успіхи на марші своїм старшим товари­

восьмирічної та школи-Інтернату.

шам

гатонаЦіональна сім'я, в хі строю діти різних народів, що иавіки поріднились в огні революції, об'єднались на основі р:вноправності, дружби, братерської со-

комунІстам, передовикам вироб­

-

середніх,

СвІтильнівськоХ

Шонерська органІзація

ництва, ветеранам революції та Великої Вітчизняної вІйни. КращІ піонери та загони будуть сфотографов-ані БІля пІо­ нерських знамен дружин. Напередодні

-

лідарності з дІтьми інших країн стала

Всесоюзна операцІя ССОЛідариість. по будівництво Палацу збору коштів на піонерів у ХаноУ.

Першими

СЬКОї,

ПримІрнІ питання для проведення екзаменІв у школах основ марксизму·

ЛіткІвськоУ, nоrpеб-

Бобрицької,

ПРОПАГАНдистАм

леНІНІЗМУ по курсу

СеМИПОJIківсЬJ(О! се-

редніх шкіЛ, Сві!ильн:вської, .КаJIниівської, РожніВСЬКОl, ЖердІвськоІ восьмирічних.

Особлива

YBara

на маршруті «Мир

"ПраЦ1l нер вника" (дпн кеРІвникІв пlдроздlпlв

1

paAroc1lB)

оолідарність. зараз приділяється діяль-

ності клуб:в інтернаціональної .аружби. Велику

різноманітну

роботу

xxv

з'їзд КПРС про еко­ RЬМічну стратегію партІї в умовах розвинутого соціалІЗ­

проводять

такІ клуби у міських школах М Ng 5, Погребськ!й, ПухІвськlй.

М 'З, ЛітківЗараз піонери

2,

му.

ській середнІх !Ш{олах. мІста й району розпочали активну під-

Місце аграрної політнки в

еКОНОМічній стратегії парт1J.

готовку до мІжнародного дитячого фести валю сХай завжди буде сонце •. Крокуючи маршрутом ",Шонербуд •• юні лен:нці вписують у трудовий піонерський літопис свої справи, успішно виконують завдання республіканської п'ятирічки ударних п:онерських справ.

Перемога Жовтня - го­ ловна подія хх століття, яка ві.!tкрила епоху переходу .7JЮдства від капіталізму до соціалізму.

Шістдесятиріччя

-

Добре попрацювали піонери за рік, що минув. Чимало цінних операцій на, ра-

хунку тимуріВСьких

всього світового визвольноtо

команд , трудових

руху.

Аграрна політнка КПРС­ продовження і

83 тонни макулатури. ПершІсть серед шк;л міста і району по збору макулатури тримає пІонерська ДРУЖИН;J ім. Олега Кошового Літківськ()ї серед-

ньої школи.

.Кожна піонерська дружина з шкі.?І мІста і району вмІло організовувала роботу на маршруті сВ св;т npeKpacHoro •. В арсеналІ їх діяльності - екскурсlУ 8 музеї, на виставки, театри, вивчення народної творчості, огляди піонерських талаН1ів, фестивалІ. У міській школІ N9 1 успішно працює дитяча фІлармонія.

Особливоv уваги •

заслуговує

робота

піонерських загонlв на маршруТІ сТимурівець». У кожній

жині

працюють

піонерській .цру-

тимурІвські

штаби.

команди, якІ подають постійну посиль-

ну AOnOMory більш як 217 ветеранам і

інвалідам війни та працІ, турбуються про в~дпочинок підшефних дитячих сад1\ів. Організовано пройшла напередодні

9 травня -

Дня Перемоги .Доброго ранку, ветераниІ •.

операці"

У 1924 роЦІ поколІння перших пlонерів дали священну клятву завж.1lИ

бути вірними

заповІтам Леніна, високо

прапор своєї

піонерськІ

орган:заЦіУ.

покоЛіння

за

55 CBoro

І ІсІ

рокІв

під

кер:вництвом парТІї і ватажка номсомолу гордо Й сміливо йшли шляхом Леніна. CboronHi по цьому шляху нронує піон.ерlя 70-х років. Воиа H~

естафету

чудових

Країни Рад.

традицІй

пІонерів

Н. НИЧИПОРУК. голова районноУ ради всеео­ юзиої піонерської оргавізац1І ім. В. І. Лев1на.

BiArYKHY-

лись на допомогу дітям В'єтнаму пlоне-

Жовтия

важлнва віха у житті ра­

дянського народу, у розвнтку

десантІв, учасників Всесоюзних операцІй сБАМу пІонерськІ поїздиl •• сМІльйон Батьк;вщині,., сЖиви, книro!,.. Зібрано 513 тонн металобрухту

нести

вмика ба-

лідарності. Конкретним виявом такої со-

свята 160 кращих пІонерів-активІстів отримали нагородн Центрапьної Ради Всесоюзної пlонерсько! організаціІ ім. В. І. Леніна значки сЗа активну :роботу,.. ПраВОфJIанro1lі загони 1 дру-

НА ДОПОМОГУ

nlOHepCtJICol ор ганізації

народження

Завтра-День

творчий

роз­

внток ленінського коопера­ тивного плану в нових умо­ вах.

Прнскорення

науково,тех­

вічного прогресу і змІцненНJI

матеріально,технічноі

бази

радгоспів.

Проблемн й шляхн

шення виробництва

ціі

збіль­ продук­

тварннництва

в десятій

п'ятирічці. Економічне

Й соціальне значення власного підсобно­ го

господарства

в

сучаСНdХ

умовах.

Характеристика

упраВJlіН­

ської праці і її осоБJlнвостl в сільському господарстві. Методи упраВJIіння і їх ви­

користання в керівннцтві під­ розділами радгоспів. ххv з'їзд КПРС про удо­ сконалення

стилю

господар­

ського керівництва. Розвнток крнтнки

критики

і само­

важJJНВИЙ ф8RТОР

-

поліпшеиня

роботи

колекти­

ву.

Осиовні

напрями

удоско­

ва.пення організаціЙЦОl струк­ турн

управлІних

в paдroc-

пп.

Посадові інструкціі

значення для

1

І

х

удосконалеННІ!

оргаНіЗації праці керівникіВ.

XXV з'їзд КПРС про удос­ коналеннх контролю і пере­ віркн внконання рішень. ЗаВДQJIНЯ по удосконален­ ню ПJIанування у радгоспах

у світпі рішень

КПРС.

Поєдиавня

ХХV з'їзду

поточного

перспективного в

І

планування

радгоспах.

Оперативне плаиуваIJИЯ ра­

боти трудовнх КОJIективів під­ РQзділів радгоСПіВ, його удоскоиаJIения.

ШJIЯХИ

Аналіз росту виробництва

продукціІ праці

і продуктивності

(за матеріаламн

свого

пІдрозділу чн господарства). Передова техиологія в землеробстві і тварннництві і робота керівииків підрозді­ лів по ії впровадженню.

)"доскоиаJIення форм орга­ візації праці у сільському господаРСТВі в умовах при­ єкореннх науково,технlчного

прогресу.

ПроаналІзуйте

форми організації праці, за­ у пехах І

.l!ектор '

А.

IІlБClраТClрl.х зааОАІIІ.

тоааристаа

с3нани..

в

wколах. раАтоспах.

АИАрl1l )ваИОIІИЧ

rУРТОЖИТllах

СуБОТIИ -

бажани!!

-Ь, Пер,конливо І АохlАIІНВО З8УЧИТЬ lІото лекторське СЛОIlО, Виступи І. СуботlНI OIlOn.llIOIOT. НlйрізноманітніЩі питаННIІ міжнаРОАноrо

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

стосовувані

стаНОllища СРСР, ІІнутрlwиьоТ І З0Вн1wиьоТ полІтики кпрс. На фото: А. ). СУ60Т1Н пІд час аиступу а lIeKцl~1O • rУІІТОЖlltау тресту сЕllектромонтаж·t •• Фото П. fO.llOJl•••

11 ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

Шдвнщення ефектнвнОСТі виробництва 1 якОсТі роБОТН

-

ваЖJIива СКJlадова

частн­

ва економічиої cтpareril пар­ тії.

виробництва і

якості пр ".цl.

Прискорення

-

важлива

підвищення

есректив·

нІчного прогресу

умова

ності

науково-тех·

виробництва.

Основні

ТЕМА ДОПОВІДІ: ХХV з'їзд КПРС про ас­

напрями технічного прогре· су в галузі і на підприємствІ в десятій п'хтирічці.

вовні рнси і ШJIЯХН розвитку

Дальше удоскоиаJIеиня уп·

раВJIіинх виробництвом,

зрілого соціалізму.

єнтація

ТЕМИ ВИСТYlIІВ: Зміст

OCBOBJli 2

показJIВКВ

стор.

Q

орі·

всІх його ланок иа

поліпшенвя якісних ПОК83ни,

Q

ків і остаточних

вародногос­

подарських результатів. Впровадженнх науково! ор· rаиізацlї внробництва і праці - необхідиа умова ефектив­ ного внкористання іитенснв, Них факторів розвитку. Оптнмальне внкористанвя осиовннх і оборотних фондів пlдпрнємства могутній ре­ зерв підвищення ефектив, ності внробиицтва. Значення підвищеиия хко­ ст! продукції в умовах роз-

НОВЕ життя

Q

ганізації

праці

по ор­

на робочих

Основиі иапрями діЯJlЬНО' сті керівників підроздіJIy по УДОСКОИ8JIенню матеріапьно.. го і морального СТИМУJIюван-

вниутого соціaJJіЗму. передових

роздіJIів господарства впроваджеиню наукової МіСЦJlХ.

в соцІалІстичному суспільстві" (для слухачІв пеРШDГ1J рону навчан"я) ефективності

госпо­

ДІяльність керівників під­

Примірний план пlдсумковоТ конференцlТ по курсах "Труд керІвника" І "Інженериа праця ТЕМА КОНФЕРЕНЦlI:

у вашому

дарстві і підрозділі.

ДОСВІД

піДПриємств

впроваджеивю

по

KOМIUJexc,

ноУ системи уирUJJiвJul якістю ПРС'IІУКц1!. )"досконмеННIІ форм І ме­ тодів соцlаЛ1СТlAНОro змarан· ня трудящнх, розвиток Іх творчоУ активностІ З8 гlднУ зустріч eO-рі'AJI ЖовтlUl. Мет()дична рада при ка­ бінеТІ полІтичної QCві:rи мІськкому па.ртіУ.

Середа,

18

88

праці робітииків.

Удосконал~ння

праці ства.

' ОПJlати

в гаJIУЗЯХ

зеМJIероб­

Що потрібно ЗРОБНТИ

для цього У

вашому

гОСПО­

дарствІ і пlдроздіJIі? Шляхи полІпшення оплати

праці у тваРИННИЦТВі. Як ве­ деться цх робота

у вашому

господарсТВі і підроздІлі? Роль керівника у ВlІховая· иі членІв трудового

КОJIекти­

ву, в розвитку ЇХ творчої інІ­ цІативи 1 трудової активності.

травия lе77 l'ОИУ

Q


Про заТВВРДЖВННR скnаду ДіJlЬНИЧНИХ виборчих комісі., спіnьних по виборах до Київської оБJl8СНОЇ та Броварської міської Рад депутатів трудящих РішеННR

135 винонному Броварсьної місьноі Ради депутатів труднщих від 16 травнн 1977 рону

JVg

На пі;tставі ст. ст. 65, 66 Григорович -

вІд комУнІстич- МOJtоді УкраІни заводу пласт- н~стичноУ

.,nоложення про вибори до об- ної організаціІ ПМК-15.

ласних,

районних,

мас.

міських,

організаціІ

тресту

~Ниївшляхбуд~.

НеЛ:Л і

КУЗЬМІН~

тул:вна -

В.:Д

Heг~a•

робlтни~іВ,. 1.~-

Заступник голови Дільничної БУРЛАКА Іван ТерентійоЗаступник голови Щльничної женерно-техН1ЧНИХ праЦlВН.1КlВ - ІВАЩЕН. вич - від комуністичноІ орга- виборчоІ КОМіС1У - СВИРИ· та CJIужбовціВ мехаН'lЧНИХ майтатів ТРУ;!;ЯЩИХ УкраІнськоІ КО Натерина НИРИЛіВна - від нізації заводу пластмас. ДОВА Олена Володимирівна стерень. РСР., виконком міськоІ Рци робітників, інженерно-теХЬ:іЧНИХ БІЛИК Людмила Миколаїв- - від організації Лен:нськоІ ЄР НО Б.орис ~!lСИЛЬОВИ.Ч ,. lItеп~ татів трудящих вирІшив: працівНиків та службовців на - від колективу с.'1ужбов- НОМУН:СТИЧНОї СпіЛКИ Моло;хі від ко",УН:СТИЧНОl о?гаюзац,1 затвердити ДільничнІ виборчі Пі\ІК-15. ців та технічних праЦівників України середньої школи N9 1'1 механІчних майстерень. :Комісії спіЛЬНі по вибораХ;:tо Секретар ДіЛЬНИЧНОї виборчої міськФінв:дділу. Секретар Д:ЛЬНИЧНОї виборІЗЮl\iЕЦЬ Ми,:,ола.. Мих~й­ НиІв.ської обласної і Бровар- комісії - ГЕВЕЛ~ Ольrа ПетДЕМИДЕНКО Тамара Григо- чоі комісії - МЕДВЕЦЬКИй лови~ - в:;:! ~ргаНlза.~й Л~НlН­ сь!(ої I\licbKoї Ра;:! депутатів тру- рівна - від комуністичної орга- р:вна - ві;:! орган:зацН Лен:н- Анан:й Іванович - в:д кому- ської КОI\lУН:~.ТИЧНОІ Сп:лки

СІльських і селищних Рад депу- виборчоІ KOM~ciI

,Цящих в слідуючому скла,;!;і: ПО БРОВАРСЬКІИ

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 1

нізаціІ ПМК-15. ЧЛ'Зі:И Дlnьиичиоl

ської Комуністичноі Спілки ністичної організації Молоді України ремонтно-меха- .Київшляхбуд..

виu::;рчоJ КОМіс1і:

. v КОРНЄВ Володи.:VlИР ОлеJ(' ГO~OBa Дl.'1ьничноІ виборчої сан;!;рович _ від комуністичної I(,~~~~~ - ~У~ИЛО ОлексІй Бо:- організації ПМК-15. Р Ч.. ВІД комуністично~ ДОЛІН Ми'кола Михайлович організацІІ заводу ПОРОШКОВОІ _ від організації Ленінської іМе~~л~ргії. .. КомуністичноІ Сn.ілки Моподі б супник голови ДІЛЬНИЧНОІ України ПМК-15.

нічного заво;:tу. ПО БРОВАРСЬЮИ

Члеии ДіnьиичвоJ виборчої комісії:

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N9 6

тресту Молоді УкраІНИ ~lаЙстерень.

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni! 11

ЮРІЄВ Михайло Фе;:tорович Голова Дільничної виборчої: Голова ДІльничної виборчої - в:д комуністичноІ орган:за- KO:lf;c!i - ЗАБУЦЬНИй Мико­ НОМ!СП _ КАРМЕЛЮК Ар- Ції заво;!;у П.'1аСТ:VIас. .'Іа Воло;:tиМиРОВИЧ - від но­ сентІй Гнатович _ вІ;:! KO:VIYМАКАРЕНКО ЛІдія Іван:в. мунІстичної організац:ї МОЛОКОністичної органІзації АТП на - в:д організаціі Ленін- заво;:tу. ОfЮ34.

ської

Комуністичної

Сп;лки

~~~P~OI KOMi~lї - МЕЛЬНИЩЕТИНІН Олексій Олексан- Заступник голови Д:ЛЬНИЧНОї Молоді України середньої аМ,ара ~ИГОРі~.на - ві;! дрович _ від комуністичноІ ор- виборчої коміс:ї КАРА- школи М 7. організац. І ЛеНlНСЬКОl HOMY:Нl- ганізаціХ pe:VIohtho-мехаНlЧНОГО СЕНКО Катерина Іванівна _ ДЕМЧЕНКО Микола Омеля· ~~:HOї п~п~~и М?лодl Укра!.~и заводу. вІд орган;зацtї Лен:нської Ко- нович - від ко.'Іективу вчите· C;:ty Р !'ОВОЇ металургн... ЛАТИШЕВ Валентин Олек- муністичної СпІлки Моло;!;і Ук- л;в та техн:чних працівникІв екретар ДІЛЬНИЧНОЇ ~И?ОРЧОl сандрович _ від комуністичноІ раУни АТП 09034. середньої школи N9 1. :~;i;;i -_ЦЬО.МКА ЛІД:Я Ва: організаціІ ремонтно-механічноСекретар Д:ЛЬНИЧНОУ виборНУДІН Петро Михайлович ВІД КО:VIуністично~ го заводу. 'іоІ комісії _ КОРНІйКО Ган- в:д колективу вчителів та r;fe~~~іза~і/ заводу порошковоІ ПОПЯК Тамара Володимирів- на АндрlУвна _ від комуні- техн:чних працівників середур . на - від організації ЛеНіНСЬКО! стичної орган~зації АТП .09034 ,ньої школи М 1. Чnени ЦlJIЬничиоJ виборчої комІс!!: ШКАРУПА Віктор Никонn" РОВ!fЧ - вІд комуністичноІ орrаюзаЦіІ заводу порошковоІ

Ком.уніСТИЧНОї Спілки Молоді Члеии ДільничнОї УкраУНІі хлібозаводу. виборчої комІсії: УЛЯНЕНКО Валентина ІваГРУША Іван Петрович нівна - вl;:! організаціІ Ленін- від комуністичноІ орган;зац:І ської Комуністичної Спі.uи МО- АТП 09034.

.металургії. лоді України школи-інтернату. ЧЕРКАСОВ Олексан;жр О.'1екПО БРОВАрськm еандро~ич - вІ;:! органІзаціі Ле- ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .NЬ 4

І

ВАСЬН<?ВИЧ В.а.'1єн.тина Іва- ноІ організаціі заводобуд~вного c-ь-коУ КОМУНістичної СпІлки і ної організщіІ :ш:шторгу. lRiBH~ - BlД, opгaН1~aцlї Лен~н- комбінату. МОJlО~і УкраІни Центральної І Заступник голови Д~льничноІ СЬКOl КОМ.~Н,СТИчної Спілки МоЗаСТУПНIJ'К голови ЩдьиичноІ станщІ штучного ос:меніння виборчоІ комісІї _ ХІЛІНІЧ ЛОДі УкраІНИ заводу порошковоІ виБОР!іОХ KOM~Ciї _ ДАЗА· сІльськогосподарських тварин. І Ан;:tрій l\1и,колайович _ від металургії. РЕНКО Тетяна ВасилІвна КУДИЦЬНИй Іван Семено- орган;зації Лен:нської КомуКУЦЕННО ВалерІй мико~а-І від організації Ленінсько! Но- вич - вІд КОМУН:СТИЧНОЇ орга- ністичної СпіЛки Молоді УкАови.~ - від оргаНі.ЗВЦіУ ЛеІОН- М~'ністичноі Сп:лки МОЛОІІ УК- нlзаціІ Центра.'1ЬНОї станції раїни зм:шторгу. еЬНОl Но~:vністичної Спілки мо-, раїни заводоб~'дівного ком6іна· штучного осіменіння сільськоСекретар Д'льничної виборЛОДі У~ра.!ни заводу порошкоаої 'Ту. госпо;жарських тварин. чої KO~IiciI .:. СТЕЛЬМАХ мета'lургіl. .. Секретар ЩльничноІ виборБУЛИГІНА Валентина Сер- На;:tія Федор:вна _ ві;!; кому. ГОРЄЛОВА .АЛJІ~ AH~TO.'IiIB.: чої комІсіІ _ СПlЧАК МИКО- гНвна - вl;:! роб:тник:в, Інже- ністичної орган;зації змішторвід оргаюзаціl Лен:нськOl ла Микитович - від комуніс- нерно:технічних працівників та гу оу ому:~істичноІ СП.lлки Моло;:tl "Тично'і оргаНізаціІ заво;:tс:бу~ів- СЛУjJ\бовців головного пІ;:tпри. Чnеии ДіJJьиичиоІ

rt

ремонтно-механічного ного КО~lбінату.

заво,;zу.

ємства виробничого

ЧJJевн ДlnЬSImlоІ

РОбнQГО об'є,;zнання.

деревоаб·

виборчої КОМісії:

ПРИЯТЕJIЕНКО

Василь

МА.'І~Ж~Н ,т.амара .. ПетрІв· виборчо! комlс1Х: КОНДРАТЮН Михайло Пет· Якович _ Bi.:l орган:заціІ Лена в.;!;•. I'?:v.:УНlСТИЧНОl органlЦИКАЛ Галина ДмитрІвна рович - від роБІтників,. інже-' .. L" і І С . заціІ _ ко ..lбlНату гро~щ:хського _ BlД комуністичноІ орrЗ:Н~'за- иерно-теХНічних працІвників та НlHCЬKOl помун СТИЧНО щлки харч~вання. ціі заво;:tобудlвного комбінату. службовців гмовного піДПРИЄМ- MO.'1o;:ti України ЗJlfішторгу.

ПО БРОВАРСЬ,КlИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ.м 2

Голова Ді.'1ЬНИЧНОЇ виборчої комісlI - НА ЧаР Mo;:teCT Гри;rоров~ч .- ві;:! ком~ніСТИЧНОІ IОргаНlзащІ середньої ШКО.'1И М 5. ЗаСТ~!1НИК голови ДільничноІ виборчOl КО.'llсіІ - НА3АРЕННО Галина Дмитрівна _ від колект~ву Б~итеЛІв та технічних

_

ЧJJеІШ ДІльнично!

В:fборчої КОМісії:

робітників,

інженерно-техн:ч­

них прац.вник:в та службовцjв молокозаводу.

Секретар

Д:.'1ЬНИЧНОЇ ВІ'боро

чої Ko.~iciї - БС?11Н.hК ТеТЯhа ОлеКСllвна в:д комуністичної орган. зації JIIо.lОКОЗ~ВОДУ.

Чл~ни Дільни~!?і

БО~ДАРЕН}Ю. МJ.iкола Ол.еt:с.Йов~ч -.- ВІД КОМУНlстичної ОІ>гаНlзацlї КО:llб;нату грамадського харчування.

ЮРЕВИ~ Валенти~~ п~в­ ЛІВНІ!:. - .BlД ~рганіза.~lї Л~н.нСЬКОl КОМУ~;СТИЧНОІ. Сп:лки МОЛО~І УкраІНИ комбlНату гро. Ma;:t.cbKorO харчування. С~ЄТЛОВА Олександр~ ~!{­ к~лаІвна - ~!д робіТНИ~lВ, I~. женерно-техн:чних

та

службовЦlВ

маЙстере1lЬ. -

пращв~ик,в

ме.ХаЮЧНІ1Х

ЗОЗУЛЯ. СеР~іЙ l\~ихайлович ~IД РОб;ТНИ~lВ, lНженерно-

техн:чннх ~р~Ц,ВНИКIВ та службовц.в мехаНJЧНИХ майстерень.

ЧАБЕй Григорій Панасович - від комуністичної організа. ції побуткомбінату. ПО Бt'UdА~СЬЮИ ВИБОl'ЧІИ. ДІЛЬНИЦІ .м 12 Голова ДІЛЬНИЧНОі виборчоІ комісії - Р-У ДЕН КО В:КТОР Григорович - ві;:! комуністич-

ЮСЕЧКО Петро Семенович ства виробничого деревообрС:б- Ф~ДЧУН .На;:tія ,.Фе~ОРі~на від РОб;тникІв, інженерно. ного об'єднання. ці! :~;о;~мп~~~:~~~.о. орган_за- ноІ орган1заціУ радгоспу Імені

технічних праціВНИК~В та службовці в заводобудlвного комбінату. МІСЮРЕВИЧ Леонід Анто· нович - в:д комуністичноІ ор· г~нізаціІ заво,:хоБУДіВНОГО КОМбlнату. ШКІЛЬ~ЮК Вален~ина ~~aнівна - ВІД орган!заЦl! Лен.н-

п~ац.вниКlВ середньоУ школи ськоІ Кому~IСТИЧНОУ Спілки 1\9 5. Молоді. Укра'LНИ заво~обудівно, Секретар Ді::rьничної виборчої го комбінату. коміСіІ - РУ,."!.ОМАН Григорій КУШJ:iІР}'Н. Ніна МихаЙЛІ!!· Еори~ови~. - ВІ;:! комуністичної І на - .BlД робlТИИК~., інженерОl'"гаН:ЗЩ.~l заводу порошкової ho-техНlЧ~ИХ пра~lВНИRІв та мета.'Іург!І.

Заступник голови Д:льнично!

виборчої коміс.Ї - .l1HY БЕhКО Валентин Іванович - в:д

БОйНЯК Августа ГригорівВИ\Jор.чоі КОМІСll: на - в:;:! комуНіСТичноУ оргаЄРЕМЕНиО Микола Сергін:зац:ї середньої школи М 1. йович - в.д робіТН~J\:В, ІнжеОГЛЕ3НЕВА Лі;:tія Оксен- нерно-тех~lчних праЦlвникІв та тіївна - від комуністичної ор- службовЦІВ молокозаводу .

БІЛЕЦЬКИй Е;:tвард Стані- ган;зац;ї середньої школи N9 1. сnавович - вІд рсб;тникlв, ;нПО БРОВАРСЬКІИ женерно-технічних працівників ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .м 9 нІнської НОМ1НістичноІ Спілки Голова Дільничної виборчоІ та слуЖбовц:в АТП 09034. Голова ДіЛI:-НИЧНОЇ виборчої МОДО;!і УкраІНИ заводу порош- KOM~C:Y _ ХУДЕНКО Микола· КОРОЛЬ Олександр В:талl- ком:с!ї _ ФАРБУН Сергій :ково! ме~алургІї. О::rексіЙОВИЧ - від комунlстич- йович - B;~ організації Леюн- Дани::rович _ ві;:! комун;стич-

краllnl

мехцнІчних

службовЦl~

комбlнату

нальних ПlДприємств.

ПО БРОВАРСЬЮИ МЕЛЬНИЧУК Ольга Степа- Кірова. ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N9 7 н:вна - від робітників, інже- Засту~ик ~о~ови Д!ЛЬ~ИЧНОl Г~лова Дільничної виборчої нерно-техн:чних працівників виБОРЧОl КОМІС.І -. МАХА Ч<;>KOMIC~I - ЛУК'ЯНЕНКО Олек- та службовців хлібазаво;:tу. ВА l\~арин.а Раша;:tlвна - В.Д с:й йосипович - ві;:! праЩВНИ-1 ШПАН О.'Іена Леонтіївна _ ~ргаНlза.~I! . ЛенІнськоІ ~OMYків відділу ку.'1ьтури. від організаціІ ЛеніНСької Ко- Н:~ТИЧНОl Сп:лк~ Моло;:tl}' КЗаступник голови Дільничної мун;стичноІ Спілки 1\Io,'10;:t1 ~'K-I раіни рцгоспу 1М. Юр?ва. виборчої комісії - ШПАКОВ- раїни х.'1:бозаводу. ..Секрет.а}?.. Д!ЛЬНИЧНОІ вИб~р­ СЬКИИ Василь Людвигоаич ПЕТРОВСЬНА Н;ла Сергі-І Ч~І КОJ\Щ:~. - СИД,?РЕННО від

робітників,

інженерно-тех-

нічних працІвникІв та СЛУЖбов-

ців ПМК-15.

Увна _

ганізації

від

комуністичної ор- ~lдія A.~дp.IEH~ - .. BlД кому-

фабрики

дитячого трикотажу

верхнього ~.СТИЧНОІ оргаюзацll

1М. Кірова.

радгоспу

Секретар Д!льничноІ виборБЛІНОВ Микола О.'1ексан;:{Члени Цfл~ни~~ї Ч~'! KOM~ciї - МУЗИНА Над:я рович - в:д організації Ленін. ВИБОРЧОJ KOMicl~: Михайлівна - ві;:! працівників ської НСМ~'ністичної Спі.'1КИ НО~ПАІ1.ЕЦЬ Н,a.:tIЯ Ол~кКОМУ- відділу культу'р И . Моло;:t! України побуткомбіна- caH;:tpIBHa - .BlД роб.тнИ~іВ, ІНЧnени ДіЛЬRИЧНОї

. ПОГ.ОРЖЕЛЬСЬКА Тетяна виборчої ком1сl1: БАРДАШ Лідія Маl>си~lвна B1KTopl~Ha вЦ1 колекти~у КИРІй Любов Фе;:tорівна _ від комуністичної оргаНіза-1 пеД~ГОГІВ та ~ехНl'lНИХ прац.lІ· від прачІВНИКів в:дд:лу кудь-

niї заводу порошковоУ J\lетал~'Р- НИК.в музичної школи. tH. ПО БРОВАРСЬЮИ БУГЛАН Ганна Іванівна ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .м 5

тури.

ту

.

ПО БРОВАРСЬКІИ

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .NЬ

женерно-техНlЧНИХ

прац:ВНИК.а

та мужбовців радгоспу ім. Кі·

10 рова. Гмова Ді.'1ЬНИЧНОЇ виборчОі СУБОТОВСЬН~Й А!lатолlй коміс,У - ТРОЦЕННО Василь Михайлович - ВІД роб:тник\в,

БАСОВА Олена ГліБІвна Мика.'1аЙович від КОМУ- інженерно-техніЧних працівнивіZl організаціі Лен:нської Ко- ністичної організації середньої ків та службовців ра;:tгоспу іМ. виборчої мУнІстичної Сп:лки Молоді Ук- шкоди.N2 3. К;рова.

!lі;х органlзації ЛенінськоІ КоГО.'10ва Дільничної муністичнсІ Спілки !\Іо.10ді ~'K- ком;сії - КОВРИГА Павло раУни зз,во;:tу порошкової мета- Іванович - від камун~стичної лурГії. • органІзацІї заводу пластмас. ЯЩЕНІ-.О Петро Якович Заступник голови ДІльничної 91'::( колективу вчите.'1lв . та тех- виборчої комісії СЕРДЮК иічних ПР~Ц:ВНИJ\lв середньої Іван Григорович - від роБІт· ШRо.1И J\"J 5. ників, інженерно-технІчних праБУРЯК І-:атерина Вз.силlвнг' дівників та службовців заво;:tу _ вІд КО~lуністичної органlза- пластмас. Ції середньої школи М 5. Секретар Дільничної виборl\IАЛЬОВАННИй Воло;:tимир чоІ комісіІ - ЄВЕНКО Галина Прокопович - вІд робітникІв, Петрівна в:д комунІстично! Інженерно-технІчних працІВНИ' організації заводу пластмас. ків та службовців заВО;:tу залізоЧnеии ДlnЬНИЧИОЇ бетонних виробіВ тресту ~Бровиборчої КОМlс1і:

І'аІни заводу будівельних виЗаступник голови Д:льничної ПІ~ЧУН. Гa~Ha О.'1єксіївна робів TPI!CTY «Укрзв'язокбуд.. виборчої ком:сlї - ГОЛОВНЯ - BlД роб:тниК1В, Інженерно.нЛИМЧУК Світлана ДJ\ШТ- Наталія Григорівна - в:д ор- техн~чних праціR~ИНіВ .та сл~'жрівна - від колективу вчите- ганізації Ленінської КомуНі- бовЦІВ ра;:tгоспу щ. Крова лів та техн;чних праЦівників стичної Спілки МолодІ УкраІ- . ЯЛОВЩ~НА Тамара Маршколи-інтернату. ни середньої школи :\9 3. ІОвна - ВІД комун:стичноі орАНУЩЕНКО Лариса Петрів-

на -

ськоІ

від

Молоді да·814.

організації

Номуністичної

України

СМИРНОВ

Секретар

Ленін- чої

комісіУ

Дільничної вибор- ган:зації поБУТКClмБінату.

ШАТСЬНИХ

СпіЛJ\И Василь Борисович -

в:;:! кому- -

Інженерно-тех-

робів тресту ~Броварисільбу;ж,.. нічних працІВ>ниКів та слуЖБОВ-

від комуНіСТИЧНОі органІза-

мостопоїз- ністичної організаціІ середньої ціІ райлікарні. школи N9 3. СИДОРЕННа Іван Оленсійо-

Микола Михай-

ЧJJеии ДІJJЬНИ1JRОЇ

лович - від комуністичної орВИборчої КОМlсlI: ганізаціІ заводу будівельних СЕНЧ}'К Леон~д Павлович виробів тресту ~Укрзв'язок- - від колективу вчителІв та :варисІльбуд'>. ШКаЛЬНИй Василь Олек- буд.. техн:чних працівників cepe.:lЖЕРИБОР НІна ІванІвна - сандрович - вІд комуністично! ДІДУХ Леонід Васильович ньої школи N9 3. ВіД організації Ленінської Ко- організації заво;:tу пластмас. - від організаціІ Ленінської МАйОРЧИН Лариса СаМіЙ' муністичної Спілки МОЛОДі УкБЕХ Валентина Павлівна Комуністичної СпІлки Молоді дівна вІд колективу вчираІни заводу залізобетонних ви- вІд робітників.

ХОЛОДаВ Євген Антонович

України мостопоїзда-814.

е

цlв заводу пластмас.

Середа.

18

травии

1977

року

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N9 8

О

НОВЕ ЖИТТЯ

--~------------~~--~----~------------------

середньої шиоли N9 3.

ної органІзації

фабрики верх-

НI,nro дитячогn трю;( ржу.

Заступник голови ДіЛЬНИЧНО'! ком:сії - АРТЮХ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .м 3 КРИШТАЛЬ НадІя АНТОГолова Дільничної виборчої від робітникІв, інженерно-тех- ~eTpo Михайлович - від роГолова ДІльничної виборчоІ нівна - від організації Ленін· КОМісіУ - ВАСЮКОВ Анато- нічних працівників та слуЖбов- БІТНИКів інженерно-технічних IСО:\іісіІ КАНДИБА Василь ІСЬКОЇ Номуністичної Спілки лІй ТИМОфійович ві,! KO~IY' ців механічних майстерень. (Закшчеиня на 4-1 стор.) ПО БРОВАРСЬЮИ

ПО БРОВАРСЬКlИ

телів та технічних працівників

вич - від комуністичної орган;зац1У ЖЕК-1. ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .м 13 Голова ДільничноУ виборчоІ комІсії - БОЧЕЧНО Григорій Федотович - від иомун1стич-

ПОХИЛ Ольга Аидріївна _

о

виборчої

3

стор.

-


Про затвердження складу Дільничних виБОрчих комісій, спіJlЬНИХ по виборах до Київської оБJl8СНОЇ та Броварської міської Рад депутатів трудящих (Закінчення).

екс-

працІвників та слуЖбовцl,В периментаЛl,НОГО

,завоДJ

He~

женерно-технlчних

праЦ:ВНlІкІв

та СJІУЖvОВ[(В ХЛібuзаводу.

Ш~'ЛЯН

1 хайло Денисович -

Григорій Ілліч -

від роб:тник:в,

вІд комунІ- женерно-технlчних

етичної організації шинореМОIlТ- та службовЦІв

ного заводу.

інженерно-тех-

працІвникІв бовцІ в експеримеmальноrо

ПМК8

тресту В{'ду

«Брова,рисільбуд».

Члени ДIЛЬИИЧИО!

ня

ПО БРОВАРСЬКІП

зв..-

TOrfOBOfO машинобудувак-

МОРОЗОВА Ніна Віктор!вна

стандартного ком:rнального об Н;ЧІШХ праЦІВНJ!К:В та службоввиборчої комІсІЇ: ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .NV 18 - від робіТНИК!'В, інженерНl~" лад,нання. , '~_ ців треоу, «LРU1;а~исіЛЬLlУД». КУРІННИИ В!ЛЬЯМ Петротехнічних працівникІв та служ· .~eKp~T~'p ДІЛhничноі. виоо р , СЕНИh Іван Федорович _ вич _ вІд колективу вчителів Голова ДІЛl>llИчноІ виборчої бовЦІВ мостопоїзда-814. ЧОl КО~IlСІ~ . - ЛИСЕ!ННО .l!~~, в:д I(О~IJїf:стичноі орган.зації, та техн:чних працівників шко- КОМісії - ШУЛЯН Володими.р НАУМЕННО Тетяна Андріїв60В l\I!!хаиЛІВН~ - ... ВІД K()'VIJ~I І дос.1і дно _ еl(спериментального І ЛІІ N'9 7. МI.:колаЙович - від КОМУНістич- на _ ,вІд органІзації ЛенінськоУ СТИЧНОl

оргаНlзаЦll

ф.аБОIlf.~ заводу.

верхнього дитячого ТР~~О'fаЖJ'1 Члеии ~IЛЬНИЧИ~1l

виборчої комIС!І:

оо

І

ВJlіНИН

вич -

ГОЛОВНО Анатолій Павло- н()} оргаНізаЦіІ деревообробного НомуНіСтичної

Леон:д I\Іихайло- вич -

від орган:;;ації Ленінсь. но-технічних

'України

заводу

СпіЛlШ 1\10лод1

нестандартного

нального обладнання. ЧУПРИНА

Ган.на

на -

від

ської

НО~lУН:СТИЧНОЇ

Молоді

та

Молоді

КОМ-

аСТУIlНИК голови ДІльничної бінату.

виборчої

КОМісії

-

БАБИЧ

ГОРБОВ Сергlй Борисович

ДАНЮН Юна Оленсандрlв- ~~~і~~ьин?в~е~~~Не~іеlрв:оа_те;;;l,чнВиlдх

.Тригор:в-

оргаНlзаЦll

~'l\раїIІИ

ному-

Ленін-

С

піЛки

експеримен-

та.1ЬНОГО заводу нестандартного

немунального обладнанн~. НАУМЕННО

хаЙЛОВIІЧ -

Григор:й

ментального заведу,

СпІлки

УкраїНИ де.ревообробного -

від комунІстичної організаціІ

на від НОJ\lУН~СТИЧНОЇ органІШИI\Оремонтного заводу. ПО БРUВАt>СЬЮй зації залізничної станції. пращ.внинів та службовЦів дереМАРИННЕВИЧ НІна Аренсперимента.1ЬНОГО ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ N'o 15 СУ!\ ВалеНТІІна ЛеонІдІвна - ВООБРОБного КОМбінату. сентіївна - вІд медичних пра-

}\омуністичної

ленlнсы(І

прац:вників

ної Нс;муністич,IОЇ Спіm.и !\І 0- служоовц:в мостопоізда-814.

ШМІТЬНО, Ол~~а МИН~ЛaJВН~ лоді УН1JаіНи дослїдно-енсперивід орган.заЦll

в:д робітник:в, Інженер- КО~бінату.

ГO~9Ba ділыlчhuїї виборчої І від ?рганіз~ц:ї Л,енінської Но-

ЗУБЧЕННО Петро Прокопович в:д ксмуністичної організаJ1ії сє:ре "НЬОї ШJ;О- і '" І ли N9 6. Заступник голови Дільничної виборчої кою:с;ї ЩЕРБАН і Надія Миколаівна - в:д РОб:Т-,

HOIII:Cll -

l\1и- НИ!\lВ, інженерно-технічних пра-

М"Н:СТИ'1НОl J

МОЛОДl.· ЧОl l(оМісії ЛИТОВЧЕННО Ніна Михе'J'вна . І У[:раїни шиноремонтного заво- ВІД комунду. стичної організаціІ деревообробБА ного номбінату БІНА Галина ОлексІївна . - ~iд робlТНIІI\!В, інженерноЧлени ДіЛЬнично!

теХІІ:ЧНIІХ працівннк:в та служБОВТРУН

Леонід

в:.д

ЄВСЮНІНА Галина ВасилІв--

на -

Спілки Молод І

нату.

ВИСОЦЬНИИ Олег Андр\йо-

ПО БРОВАРСЬНІй .NV 20

Васильо- ВИЧ.-:- вІд КОМУністичної орган!- ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ

робітників, Інже- за.цll деревообробного комбіна-

Голова Дільничної

,he p ho-теХIl1ЧНИХ праЦівників та ТУ.

праЦ:ВНИl(lВ но:.!} нального господарства.

від організаціІ Ленінсько!

Номуністичної

України дереВООбробно'го комб!-

виборчої КОМlсli:

БОВЦІВ шиноремонтного заводу,

від робіТНIІ~:В, i~-' ц:вниКів та службовців відділу ВІІЧ -

женерно-техн!чних

.~el\peTap Дільничної вибор- щвникlв раЙліна'рні.

СП1лни

комісІї -

r АВРИСЬ

виборчої

Станіслав

та службовців енспеРЮІентальСенретар Ді.1ЬНlIЧliоі виборчої і службовців шиноремонтного загури,Н Т~тяна Іванівна - Петрович - від комунІстичної ного заводу H~eCTaH:!aPTHOГO 1(0- КО:\lісії - hf'ИВОШЛИН Лео- 'І· воду. І B~Д p:A)ITHII~IB, ,Інженерно-тех- організації восьмирічної школи мунального ооладнання. оо нід ОленсаНДРОВіlЧ - від KO~lYПО БРОВАРСЬКІП Н!ЧНІІХ пращвниюв та СЛ,УЖБОВ- N'Q 4. ЛИС~ГОР Ол~га l\1и!:'олаlFl- І нісгичної організац:ї об'сднаних ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni! 171 ЦІIВ ,дереВОСбро?ног? комбlна!у. Заст пник голови дільнично! H~ --:оо в:д К()МУН1СТИЧНОІ орга- КЩІунальних ние.lt:IiЬ і 1'(%10-1 Г?л~ва ДіЛЬНичної вИборчої І\АИД~Н ВІ!аЛlИ, J\:'Iихаило- ВИБОРЧ;'ї комісії _ ТРИГУБ Ван;заЦll фабрики. r верхнього ДІІ- І вих мереж. .. КОЛllсіl - ЯНОВЕННО Юрій :~~еХНі~:'~ІхРОбlТНИ~I'В, 1~i\{eHep- силь ВІКторович - від орган!тячого ТРИl\отаж). Чле..нн, ЩЛЬНIІЧН~l Іванович - від РОбітнИ!rів, іН- І СЛ 'жбов І пра[(ІВНИК,В та зації Ленінської НомуністичноЖ Х~ЛОДИЛІН . Вячеслав. l\1иBH,:,opQOI КОМіСіІ: женерно-теХНіЧНIІХ працівників І . :r'~i ~. в деревообробного с.пlлки Молоді України св!тлоко::аиович - ,~Ц 1(0МУН1СТИЧБРИl'1tlЕЦЬ Василь Івано- та службовц:в ПМН-8 тест "м,,,.о.нат/.". .• технічного заво . НОl орган!заl\ll експери:.!ен- вич - в:д НОМУН:СТИЧНОЇ ор- «БроварисІльбуд». р у СЕРГІЄНІ\О АI.ІатолlИ Воло. ду .. таЛhНОГО заводу нестандартно- ган;зац:ї середньої ШІ\ОЛИ N9 О, :3астушІИК Г('!ІОВИ lIiльни t н оо ДИМИР~RИЧ ВІД нолективу ,~eKp~T.'~:P Д1ЛЬНИЧ!fOl оо виборго KO~IYHa.'IЬHOГO обладнання. І rЮJ.ОТН.нн Натер ин а Грн- виборчої комІсії _. хруп{ <\~ ~~lІІтеЛlВ та ,:ехнlчних праЦів,ни- Ч?l КОМІСI1. - НИР~И PaIC,~ ІваБІЛА Автон:на Іван:вна - І горіВ!lа - від НО:lе:нпву вч!!- Jlю;щила Минолаївна _ ві '0 II'JВ сереДНЬОІ школи NQ 2. ювна ~. BI,:t номун~стичнOl орвІд комунІстичноІ орган,зації І телів та теХНіЧНIІХ г.раЦ:ВНИI\!R ганізац:ї ленінсыїї H~~ .~ .ЦИБУ ЛЬСЬНИИ . Васил~ І гaНl3aЦll СВІтлотехНІЧНОГО завафабрики верхнього ДIlТЯЧОГО,' середньої шполи .I'\:g О. С1ИЧНОЇ СП!ЛІ\ІІ Молоді УкріУНIІ' ЯІ,()В~Ч -:: від К~МУ'Н!СТИЧНОl ду. .. трикотажу. ІВАНЧЕ:і-П;О Тетяна Олек- райоб'єднаНIІЯ «СільгосптеХIJі- OPГTaH~aЦII МОСТОПОlзда-814:, . Члени Д.!ЛЬНИЧН~l ПО БРОВАРСЬКІП ,сіївна - в:д орган:зац:ї Ле- !іа!.>. Bi!.~ ДУН ~етя';І,~ Ми~аиЛlВ.: внБОРЧОІ комІсlІ: ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni! 14 нінсьної НОЛІУН;СТИЧНОЇ Спіш,и І Секретар ДІльничної виборчої на ~ ~IA орг~.Н!заЦl.1 ЛенІНСЬКО~ РОМАСЕННО Світлана АнГолова ДіЛЬНИЧНОї виборчої і Молоді Укра'ШIl середньої I;O~liciї - f\ОНЬНЧУН Фрдір ~ому.~.С'ТИЧНОІ СШЛI\И МОЛО~І ДРllвна - від І\омуністичної номісії ЛЮR!I\ЮВ Ігор І шно_ли N'Q 6. . Ол.~елЯl:ОВИЧ - Нід комуНіСТич- ~РaJНИ деревообробного комБJ- організації світлотехнічного заВіК'fОРОВИЧ - в'д комуністич- ,l\lAHIJI0,BA І:!~тал:я С.тепа- НОІ. організаЦії райоб'єднаНIІЯ нагу. ноду, ної організації lIIУЗИЧНОЇ ШI\О-' н:вна - в:д РОu:ТНИЮВ, Інже- «СІльгосптеХНіка» ПО БРОВАРСЬКІИ НУЗІН Микола Миколайович ли. І hepho-теХ~jЧНПХ .прац:вНlШ;В та Членн ДІльничної ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .NV 19 - від КО:\ІУН:СТИЧНОЇ організації ЗаСТ~!1НИН г?з:~ви Дільничн()ї службовЦlВ ВІДД.ЛУ виБОРЧОl КОМ.lса ДЕХТЯ- "ного господ.арства.

РЕННО ЛеоНІД Федорович -

нолтj' на.1і>-

ЛОПА ТI~

. ВО.rJОдЮIllР "Гна-:::- ВІд ..1(01\l) н .. ~ТllЧl1L11 .. ~p-

вІ.Д JюлеК'РIІВУ. пеД~ГОГlВ та тех,: І тов~ч НІЧНИХ прац:вниКlВ МУЗИЧНОl ган,?агЦll заЛ.ЗНИЧНОі 1 Ж~ ЛЯН Вячеслав школи.

стаНЦll.

I\1Ш;ОЛЗ-

Секретар Ді:ТЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОї' йов~ч -:::- від номун:стичної ор-

KO~IIC.iї

~ятлqВА. Віуа гаюзаЦll

-

св_тлоrехн.ЧНОГО

зd-

ПаВЛІвна - .в:д роб;ТНIІІ~;В. 1~-1 воду. • женерно-техн:чних праЦ:RНИ!(JВ ПО БРОВАРСЬКІй та службовЦів тресту «Брова- ВИБUРЧІй ДIJlЬНИ1.(І .N2 16 Рliсlльбуд~.

Голова

Члени Дlльиично!

ном:сії

Дільничноі

ВIJООР'lОі

'-=-

ви50РЧОЇ КОМісії: ГO:~~Ba і~і.;ЬНIІЧНОї в~борчої світлотехнічного заводу. ДЯЧЕНJЮ Ольга СтепанІвна KO~IICJl - 1. ~ НАЗ Е!вгенlи ІваНАЗАРЕННО Микола

від

ЛенінС'ьноі нович ~ ВІД КОМУIllСТИЧНОЇ ор- ВИЧ -

~ОЛІУlIістичної СПіЛІШ МСJ.10Ді І ганlзаЦIl

~'l\paїHII

райоб'ЄДllаlfНЯ

госптеХllіка»

«Сlль-

I\1ИКАЛ Степан Іванович _

ьід

робіТIJНl:ів,

від організаЦії

Яно-

Ленінсь­

енспериментального кої Номуністичної Спілки Моло-

:ІЗВОДУ торгового

1\Іашинобуду-

вання.

ді України світлотехнічного

воду.

Зас'fУПНИК голови Дільничної

і [ш;Рнерrl'()-ТРХ- ВПб?рчої комісії

СЕРДЕЧНА Тамара

ХОТАИ Ан- нівна

-

за-

Степа-

від комуністичної

-

ор-

J,~'ІНих ~рацlЮlІІl\ів та службов- тон:!!а Ce:leHIB~.a Від,органі.: ганізаЦії середньої школи N9 1, ЩВ раllоб'єднання «Сільгuсп-' заЦІJ ЛеIllНСЬК()J НОМУНlСТИЧНOl РЕЗИН НІНА Валентина I~XHil\a~. Спілки Молоді України експе- Дмитрівна - ві:! робітнинів, БАРИЛО Олекса,ндра

ГОРБАЧОВ Сергій лівна

-

організації

від організації

-

Нири.

риментального заво.ду торгового

Інженерно-технічних

ЛеніН- машинобудування.

працівни-

І(ів та служБОВЦів постійно діЮ-

виборчої KO~Iiciї: Борисович від КОМУН.сгич· ської НомуніСТИЧIІОЇ СllіЛl\l! C.e~?€Tap Дільничної Вlfборчої чого будівельного поїзда NQ 2. СИДОРЕНІ-Ю Віталій Васи- ної оргаюзаЦії шинореillОН'fIfОГО МО.ЛОДІ ~'країни райоб'єднання KO:ll!Cll - ГУБСЬН~И Волод~ПІСТУН Ірина Оленсіївна льович - від органlзаЦії Ле- заводу. ~ СІльгосптеХНіка~, мир Т~хонови.ч - .. ВІД КОМУН!- від комуністичної організацІІ нінської Номунlстичної СП:ЛI\И dаС'і'УПНI!К ГОЛОВІ! Дільничної ОРДА Ольга Андріївна СТИЧНОІ оргаНJзаЦіl експеРИ:vJен- середньої школи .J'\'Q 2. Молоді України фабрики

нього

верх-

ДИТЯЧОГО тринотажу.

НАСІЧ Галина від працівників

виборчої

Ніна

комісії

Андріївна -

-

БАРИЛО

від

нолектиьу

від органі- i'EH-l.

праЦіВНИl\ів

Василівна, зщії Лен.НСЬНОї НО~ІУН:СТИЧНОї l\1ЕЛЬНИЧЕJШО Іван Се:\lерайонного І Сп:лки МолодІ ~'І\раїни серед- нович - від комуніСТIІЧНОЇ орв!дділу культурн, НЬОЇ ШКОЛИ NQ 7. гані:зації мостопоїзда-814. ВОРОНЕННО Леокадія ФеоСекретар ДІЛЬНИЧНОЇ виборчої ПАЛЯНИЦЯ Валентина МифилІвна

-

від

робітників, !н-

КОМіСії

-

ІВАНЧЕНГ;О

Ми-

колаївна

вІ

світанки>. 2 серія. 114,00 Концерт оркестру казаХСЬКJlХ народних інструментіВ. 14,3ІІ 16,30 .Рубеж[ ІІІ-ї п'ятирі"КН'. На бу· дівннцтві шахти «JахіДНОДОllбась- 15.00

13.20

СЕРЕДД, 18 ТРДВНЯ

• ЗО К

·

ПРОГРДМД ЦТ

В

ка>.

16.45 Виступають

митц[

день •.

ТелеOl ляд.

,ВіН:і_r~~льrд~'Л:М~Ос;і.:нні~~,~~,~: 17.30 «Соціальний Пух І день турбuт>.

10,10 К, т . • Jlюднна і 'акон>. 10.40 К. т. • кл}б кінuподuрожеА>. 14.00 .ТвіА труд _ твоя висота •. Документальні фільми. 14.45 К, т. м, Пришвін . • Моя країна>. 15.1~ Художній філь., -Донська повість>. 18.451(, Т. «Наука сьогодні., 17.15 К. т. • Відгукніться. сурмачі!>. 1815 К т Мультфільм ,Страш"ий сі· рий 'во,охатиА> • 18.20 К. 'т. Концерт 'Державного ан-

МолдавІї.

17.15.СіJJЬСЬКОІосподаРСЬКІІЙ Іллічівського

портрет

тиж-

-

ВіД робітників,

К: т . • TYPKM~HCЬKa РСР>. Геогра-,

РОСIИ~ька M~Ba.

15,35 д. П. Гаидар. «І имур 111ого ко_ манда>. 4 кл. (М.). 11.~5 ·Jlю6l1телям

баJlеlУ>.

кол~ктиву І 17.05 Екран студеита-заО·lника.

MOPCbkOCO

порту>.

ТІІЧІІЗ мела.",ка.

Теоре-

IспаніТ Є'.

ЦИТИ

тополь>.

КШОСТУД1.

.!

Тltраж ,Спортлото>

Ім. О.

питан"я

ІдеолоГІЧНО! ро·

АЛЬОХІНА МаРіЯ

-

вІд

робітників,

Петрівна

Секретар виконкому мlськоl

Інженерно-

Радн депутатів трудящих В. БА1'НЮК,

ськиА

KOHц~pT.

18.15 К. т. ЛенінеЬКIІА ун[верситет мlльiiOlliB, • Радянськин спосіб життя>. 18.4;; К. т. Грає лауреаl міЖІІародних "" ІКУРС'В В, Гал'кін (баян). 19.10 .Польова пошта ,Подвигу>. I~ •• и К, т. Uпсра Дж. Верді .Трубадур>.

Вистава

Новини.

К. т. «ВіДІук"іться. сурмач[!>. т.

Ко"церт ансамблю

радин-

і

ПРОГРДМД

НД ОБЛАСТЬ

10.00 с,пеціалістам народного господарства, 10.40 Длкоголіз ... Профілактика і вання. (М.).

12,00

МолдаВСЬКОІО дер-

HaYKOBO-ПОllулярниll

.Хочете ДОВІО жити?>. (М,).

12.10 К. т.

(21.00 Програма .Час.).

тична школа.

18.30 Концерт майстрів мистецтв кистану.

ліКу-

к[ноф[льм

Іспанська мова. (М.) .

Ж8ВНОІО театру опери та балету., [2.40 Класному ксріВНlІкові.

телебачення.

К. т. Гімнастика. К.

І

• Психоло·

гія сімсйноrо виховання •. (М ).

І

17,30.Соціа,оьниЙ портрет колективу ІЛЛічіВського морського порту>,: Передача 4. 18.00 Р~спубліканська фізико-матема-

ПІ'ОГРДМД ЦТ

9.00 9.[0 9.:10 10.15

Голова ВИКОНКОМУ мІської Радн депутатів трудящих О. KUPUJ.EtfKU.

Члени Дlльничиої виборчої комІсії:

Узбе-

бот,,'. І ськоУ "існі Ц<·ttгральног!' телеба- 19.00 К" т. IнформаЦіііна програма .ВІПРОГРІ\МД НД ОБЛАСТЬ че"ня [ ВсеСОЮJНОІ'О радІО: . І CTI~. К т Велогонка Миру (ЧССР). 9.10 І 11,10 «В. 1. Леиін - вождь 10.40 К, т. .Наша бlOlрафlЯ. РІК 19.30 «11,тчиз"о моя неозора>. • . ІІРОГРДМД УТ • Жовтня>. ІсторІя. ПТУ. І курс, І [945-Й>. 20.45 К. т. • на добраніч, діти!>. ,Чуття еди ної родиии>, Юнопро(М,), 14.00 К. т. Документа'.'ь"иlІ теJlеф[льм 21.011 Програма ~ Час>, (М.). . rpaMa студії .Білорусьхроніка'. 9.35 і 10.40 Д, П, Гайдар. «ТltМУР [ «Якщо друга з"айшов ти в Лрте· 21.30 К. т. НаШІ прем·.ри. ТелефІЛЬМ 11 ОО К т Новини його "оманда •. 4 кЛ, (М.). ку.. І «:100 шахтаРСЬkИХ літ>. 11:15 В~~рше на е'кранl УТ музичниА 10.00 Спеціалістам HapOAlIoro господар· І 14.50 К, Т'. Тво~чість д. С: MaKap~HKa. 22,00 Художн[А фільм .Коли наста. вефІльм «БілоруськІ мотиви.. ства. І 15,35 «РОСlАсь., мандр'в"ики І до· ресень> . • Мосфlльм>. .. 11.40 ШкільниЙ екран. Історія для уч- 11.40 І 12.40 М, Горький. «КаJКИ про слідники>. 12з.30 Щоден~~ик робu.ти .ВсеСОЮЗНОI каннів 10 кл .Консультацlя до екІталію., 7 кл. (М ). 116.05 К. т. «Шахова "'кола>. ференЦІ' 'СОЦlаЛІстичниА спосіб зам~ну>. • 12.10 Німецька мова. (М,). IН.30 К, т. Російська мова. життя і питання ідеологlчноУ ро- і 12,10 К. т. ХудожнІй телеф[ЛЬМ .Юрко- 13.10 Днглійська мопа. (М.). 17,20 К. т. ,Злиньте ВЩ"ЯМИ>. ЛІонерботи>. І

21.15 21,4:; 2240 • 10.00

Програма .Час>. • .МаАстрн мистецтв>.

ЖИТТЯ І

торгового !ІІа-

• 22,35 К. т. Велогонка Миру. (ЧССР). К. т. ЧеМlllоиат СРСР з волеибоПРОП'ЛМЛ УТ ла: .Іс.ра' (.'іОРОШИЛ08!"рад).- 10,00 .Чутт. єдиної рОДИНИ>. «lpa-;:;чка> (СВ<'РДЛU8СЬК). Ж,н- 11,00 Новини. ки. ( .). ' . 11.15 К. т. ХудожніА телефільм .ЮркоК: т. "OIlЦ~PT ГІтаРИСТІВ 1л.зе І ві світанки>. 3 серія НІК0ласа .д",.ФОІІСО, (М.). 12.20 К. т. Для дітеil . • 11~.лиські казК. Т'. ВеЧlРИЯ казка. (М.). к,,>. В.3ШI П~:,,'М ~ри: Доку~ентальниА 16.00 «Золоті Зірки Україltи... фІЛЬМ .,Стр,!теГlЯ якост... ' 16.15 К. т. .ТвіЙ ден. народжения, ХУДО~НІЙ фІЛЬМ .ЗдрастуЙ, це я!> , п[uнеріе!>. І сеРІЯ. (~~,). 17.20 Наші прем'ери. Документальииil IНФо~маЦIІШИЙ випуск 'День за фільм .Срібна ферма>. КРl1мс.ке

Передача 3, 19,00 18.00 Наші прем',ри. Телефільм .Медо1101'''>. Львівсько те.,еUач."ия, [8,15 -ЩодеllНIІК соціалістич"ого зма- 1930 ганни·. " 18.30 К,. т, Інформаціііна програма .В[· СП>. Репортаж про відкрнтти Все- ~0,!5 СОЮЗНО'! .. Н3}h.ОU?оllрактнчн()ї k()~1_120.зu ференц" .СОЦlаЛlСТIІЧНИЙ СПОСІб,' 4 Ж"ття і п"тання ідеOJюгіЧllОЇ ро- 21. 5 боти.. 2 19,00 К, т. KOHЦ~PT. Трзн~,ЛЯЦ[Я 3 Па· 2 .40 самблю танцю БіJЮРУСbkОЇ РСР, лацу кульчри .Укра .. ,а.. q Д"ем 1850 К т Прем'ера докумеНТdЛЬНОІО 21.1~ Вро,рама «Час •. (М.). 2.,55 Естрадний КОІщерт. • те'леФіЛhМУ .Гренадська ВОЛОСТЬ в 121.4, Художн[й фІЛЬМ ~Вул"ц~ ТР,ннаД· ЧЕТВЕР. 19 'ІРДВНЯ 1930 К т ВlдбірковиА матч чемпІонаД08А<енка. · т' c~iT З футбала: збірна СРСР 23.00 щодеН~.~IК робо~и .ВсеСОЮ~НО·I· КОН· збір~а Угорщини. В перервІ ференц!! «Сuщал,сти"Н"'.' с.~осlб

Шlllfобудування.

ін- технічних працівників та служ-

фlЯ. 8 kЛ. (М,). І Класному керівников[. .Гра - ' с"рака С.РЙОIll3'. К. т. дJ,І!:, ТІІХ. хто вступає до ву-

Зl8.

тального заводу

13.10 К. т. Художніll кінофільм .Ксені. любима дружниа Федuра» (З субтитрами). (М.). 14.35 К. т. Для тих. хто вступа. до вузів. 15.35 К. т. • Узбецька РСР>. ГеографІя. 8 кл. (М.). 17.55 Екран студента-заочника. 1 курс. Вища математика. 19,00 К. т. Докуме.пальниll телеф[льм .Весняниil турнір>. (М,). 19.15 К, т, МелодіУ екрана. (М.). 19,40 .Літературні читання.. Ч. ДАтматов. • Першиil учитеЛh'. (М.). 20,15 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.30 К. т. Чемпіонат СРСР з Во.<еА60ла: .Динамо. (Москва) ЦСКД. Жінки. (М,). 21.30 Хvдожній фіЛІ.м .ЗдрастуЙ. це Я!>. 2 серія. (М.). 22.45 Інформаційний ВИПУСК еДень за днем>. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Редактор Є. ФЕДЯЙ. Загублений техні'lfIиil паспорт серіУ ЛЛ Но 0[74[7 на автомобіль ВДЗ-2102 'Жигули>, двигу~ .м 5ЇOR2Ї, шасІ .м 0015431. видании в 19ї3 році ДДІ м. Баку ДзРСР на Ім'я Власенка Валерія

ВіталіАовича,

ДІйСНИМ.

ВВДЖДТИ

НЕ-

r#к::у~~~::~I~:7u:::::~:'=%:=::;;:::н::~-I~"':=::~~~~~;-I-~:~д~=Z;:е~:я~:~~~~~=Е~?uИ~~:~::Z:~~':-1-:~;,;p~;~~,-4i Советов д~путатов трvдящихся Киевскод области. Газета RblХnдИТ на vкр,ниском .'ЬІ"..

11. вул

БРОВАРИ, Ки'ЇRська 154.

дента

мІсцевого р.дlомовл~ния 19-3-[8: .[алілl. MacoBOr 1>0/';0IИ. Ф010КОl>еспоидеонта - 19467

промисловостІ

.о?Х:::::!L964.'""Б;;;:;;~:а "'д;у--:арн~К~:С~~~б~;;;~:;;"'В-~~:;:- ~~т~,~оліг~Фіі (,,~:ж-;:а~ "';o-;;~~:'в~Киfв~~~15r.'"

#'

n

я l.ннuю

І

cvl'\nTV.

Оl'\сяг 0.5 Форм,тv С81РТА .[10".0.>

"'.I'~: зоі2~rо~90~

#78 1977