Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАТН,

ЄДНАйТЕСЯ!

І

nідбиваючи підсуМКИ ТОГО, ЩО зроблено

.N9 78 (3983) ВІВТОРОК.

за період

21

після

попередніх виборів, можна

з повною підставою

ТРАВНЯ

1974 р. ЦІва 2 ІСОП.

с ка з ати:

партією

курс внутрішньої

дев'ятої

п'ятирічки,

грама миру

політики,

прийнята

усnішно

вироблений план

з'їздом

втілюються

Про­

в життя.

Партія привела в дію величезні творчі сили, які закладені в нашому суспільстві. Натх­ ненна новими

праця радянських перемогами

на

людей

всіх

увінчалася

напрямках ко­

муністичного будівництва. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП )"КРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТР)"ДЯЩИХ КИШСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЗВЕРНЕННЯ Центрального Комітету Номуніетичної партії Радянського Союзу до всіх виборuів~ громадни Союзу Радинських Соціалістичних Рвспубпік Дорогі товариші!

червня 197 4 року відбудуться чергові вибори депутатів до Верховної Ради Союзу РСР. Як і ра­ ніше. наша ленінська партія йде на вибори в тісно­ :\ІУ. єдиному строю з безпартійними. Блок комуніс·

16

тів і безпартійних яскравий вияв непорушної єдності партії і народу, монолітної згуртованості радянського суспільства.

Чотири роки, які минули з часу попередніх ви­ борів до Верховної Ради СРСР, насичені подіямй величезного значення. Історичною віхою на шляху

нашого руху до комунізму став

XXIV

з'їзд КПРС.

Під впливом його ідей і рішень розвивається громадсько-політичне життя країни.

все

Підбиваючи nідсумки того, що зроблено за період після попередніх йнборів, можна з поввою підста­ вою сказати: вироблений партією курс внутрішньої політики, план дев'ятої n'ятирічки, прийнята з'їз· дом Програма миру успішно втілюються в життя. Партія привела в дію величезні творчі сили, які закладені в вашому суспільстві. Натхненна nраця

добрив. У широких масштабах nроводиться меліо­ рафя земель. Капітальні вкладення держави і кол-. госпів на розвиток сільського господарства по всьо­

му

номплексу робіт за чотири роки (19701973 рр.) становили більш як 91 мільярд карбован­

ців,

і

зросли nорівняно з поnереднім чотириріччям

майже на 29 мільярдів карбованців, або на 46 nро­ центів. Праця в сільському господарстві дедалі більше стає . різновидністю індустріальної nраці, неухильно підвищується її ефентивність. Середньорічний обсяг валової nродукції земле­ робства і тваринництва за 1970-1973 рр. зріс по­ рівняно з nопереднім чотириріччям на 13 nроцен­ тів. Виробництво зернових культур збільшилось на 17 процентів, бавовни - на 23 проценти, м'яса­

на на

15 33

nроцентів, молока

на

-

проценти.

5

nроцентів, яєць

-

Велику nеремогу здобули трудіввини села в ми­ нулому році. Вони зібрали 222,5 мільйона тонн, або 13,6 мільярда пудів зерна набагато більше, ніж будь-коли в історії Радянської держави. Виро· щено рекордний урожай бавовни. Колrоспи і рад­ госпи збільшили поголів'я _худоби і nтиці.

дальше зміцнення економічної соціалістичної Батьківщини! Минулі

роки

могутності нашої

ознаменувались

новими

значними

усnіхами в nіднесенні народвого добробуту. Реальні доходи на душу населення зрослц на 20,5 процен­ та. Середня заробітна плата робітників і службов­ ців становила в 1973 році 135 карбованців на мі­ сяць г.роти 117 нарбованців _у 1969 році. Оплата праці колгоспнинів збільшилась на 25 процентів. В результаті здійснення заходів, намічених Ди­ рективами XXIV з'їзду КПРС, тільки за три роки п'ятирічки підвищено заробітну плату 31 мільйо­ нові чоловік, або ножному ·третьому робітнинові і службовцеві. Рік у рін зростають суспільні фонди споживан­ ня, які становлять важливе джерело .зростання доб· робуту радянських людей. Виплати і пільги з цих фондів у розрахунку на душу населення збільши­

лися з

248

карбованців у

1969

році до

310

карбо­

збіль­

Значний вклад у підвищення валових зборів зер­

ванців у 1973 році. Підвищено мінімальні розміри пенсій робітникам,. службовцям, колгоспникам, по­ ліnшено пенсійне забезпечення сімей військовослуж­ бовців, які втратили годувальнина. Збільшено сти­ пендії студею:ам вузів, учням технікумів і техніч­

на вносять радгоспи і нолгоспи цілинних і перело­

них -училищ, nідвищено норми витрат на харчуван­

шується національне багатство. розвиваються науна і нультура, підвищується добр()бут народу.

гових земель, двадцятиріччя освоєння яких широко

ня учнів міських nрофесійно-технічних навчальних закладів. Усім nрацюючим жіннам встановлено до­ nомогу по вагітності і родах у розмірі повного за­ робітку, незалежно від трудового стажу. Всього в

радянсьпх JПОдей увіІJчалася новими перемогамн на

всіх напрямах комуністичного будіввицтва. Неухильно

енономічна

зростають

могутність

продуктивні

нашої

сили країни,

Батьнівщини,

За минулі рони на· новий, вищий рівень nідня­ лася соціалістична індустрія. Обсяг nромислової предунції у 1973 році збільшився nорівняно з 1969 роном в 1,3 раза. Темnи nриросту nромисло­ вої продукції за цей nеріод становили в середньо­ му 7,5 nроцента на рін. При цьому більш як чоти­ ри п'ятих' усього приросту промислової nродукції одержано за рахунон підвищення nродуктивності праці.

Стало до ладу понад 1600 велиних державних Промислових nідприємств. Введені на nовну nотуж­ ність найбільші у світі Красноярська гідроелектро­ станція і Криворlзьна теплова елентростанція, авто­ мобільний завод у м. Тольятті, широним фронтом іде будівництво намського велетня вантажних авто­ мобілів. Почали давати nродунцію третій Березни­ нівсьІшй налійний комбінат, Череnовецький хіміч· ний завод, киснево-.конверторний цех на Караган­ динсьному металургійному номбінаті, прокатний стан <<3600>> на заводі «Азовсталь~. Освоєно вели­ кі родовища по видобуванню нафти і газу в Захід­

ному Сибіру. За чотири роки тут видобуто 311 мільйонів тонн нафти і 64 мільярди нубічних мет­ рів газу - більше, ніж видобувалося в країні наф­ ти у 1968 році і газу в 1961 році. Почалось будівництво нових об'єктів велиного на­ родногосподарського

значення.

Серед

них

-

Бай­

наJю-Амурсь\а ·магістраль, сnорудження яної дасть

змогу поставити на службу народові природні ба­ гатства нових величезних районів Сибіру -і Дале­ tюго Сходу.

- Стало

до ладу близько

800

підnриємств легкої

і харчової промисловості. Серед них

-

Бухарський,

Тираспольський і Донец:кнй бавовняні комбінати, Могильовський шовковий комбінат, ряд фарфоро­ фаянсових заводів, нові потужності по виробництву взуття,

трикотажу

та

інших

предметів

народного

споживання.

Приснорюються темпи науково-технічного nрогре· су, вдосноналюються технологія і організація вироб­

ництва.

За

минулий

період

створено

близьно

16

тисяч зразнів нових тиnів сучасних машин. устат­ нування, апаратів і приладів, освоєно і почато се­

рійний виnусн більш ян

13

тисяч нових видів nро­

мислової продукції. Високими т.емпами розвиваю­ ться галузі промисловості, які забезnечують техніч­

ний nрогрес усього народного господарства, троенергетика, машинобудування, мія і нафтохімія.

-

елен­

електроніка,

хі­

Чудові nлоди дає аграрна nолітина нашої nартії. Досягнуто великих успіхів у розвитну сільського господарства. КПРС послідовно здійснює комплекс­ ну програму створення потужної матеріально-техніч­

ної бази цієї життєво важливої галузі економіки. Помітно зросло постачання селу машин, добрив. За чот~ри" рони

сільському

госnодарству

поставлено

1 мшьнон 258 тисяч транторів, 738 тисяч вантаж­ них автомобілів, 208 мільйонів тонн мінеральних

відзначила в цьому році вся нраїна. За двадцять років введені в господарсьний оборот Цілинні землі дали близько 31 мільярда пудів зерна і багато ін­ шої сільсьногосподарської nродукції. Освоєння ці­ лини назавжди увійшло в історію нашої Батьків­ щини як великий nодвиг nартії і народу, як уособ· лення єдності і дружби народів СРСР.

Важливу роль у піднесенні сільськогосnодар­ ського виробництва покликана відіграти розроблена партією і урядом широка nрограма дальшого роз­ витку сільсьного господарства нечорноземної зони

РРФСР. Ії здійснення докорінно змінить обширний нрай ·у центрі нашої країни, сприятиме зростанню всієї економіки.

ho достоїнству оцінюючи усnіхи, партія разом з

1971-1973

ронах за рахунок збільшення nенсій,

стипендій, допомоги та інших виплат nідвищено до­ ходи 23 мільйонам чоловін. Розширилася мережа лінарень, nолінлінік, ро­ дильних будинків та інших медичних занладів, ди­ тячих дошкільних закладів, санаторіїв і будинків відnочинку.

Предметом постійної уваги nартії є житлове бу­ дівництво. За кількістю споруджуваних квартир на­ ша країна не знає собі рівних у світі. За час, що минув nісля поnередніх виборів, більш як 45 міль­ йонів чоловік одержали квартири або поліпшили свої

тим ясно бачить нерозв'язані nроблеми, вживає не­

житлові умови.

планування, поліnшення всього госnодарського ме­ ханізму, підвищення дисципліни і відповідальності кадрів, посилення контролю за виконанням nрийня­

ня. Радянські люди стали краще харчуватися і одя­ гатися. Збільшується продаж населенню промисло­

обхІдних заходів

тих рішень. дальшого

Усі

до

вдосконалення управління і

ці

проблеми,

економічного

розвитку

конкретні країни

бічно і глибоко розглянуті на грудневому Пленумі ЦК КПРС.

шляхи

були

(1973

все­

р.)

~артія бачить своє завдання в тому, щоб і на­ д~ЛІ

нарощувати

енономічний

потенціал

країни,

шдвищувати ефентивність виробництва і каnіталь·

ного будівництва на основі науново-технічного nро­ гресу, забезnечувати високі темпи зростання соціа­ лістичної індустрії. Вона і далі робитиме все необ­ хідне для розвитку сільського госnодарства, більш nовного задоволення потреб населення в nродуктах харчування, а nромисловості в сировині.

-

Першочерговим завданням найближчого nеріоду

є достронове виконання плану

завершення дев'ятої палко відгукнулись

партії,

1974

року,

усnішне

п'ятирічни. Трудящі країни на Звернення ЦК КПРС до

до _ра~янсьного народу.

Повсюдно

розгор­

нулося соцІаЛІстичне змаганюr за дострокове вико­

н~~н~ планових за~дань nід лозунгом: дати продун­

цн бІЛьше, кращщ якості, з меншими затратами.

І це благотворно nозначається на всіх наших ділах. План nерших чотирьох місяЦів цього року по основ­ них показвинах nеревинонано.

Приріст промислово­

го виробництва nорівняно з відnовідним nеріодом мин~лого року становив реаЛІзовано продукції на

8;7

2,8

nроцента. Понад nлан мільярда карбованців.

Це вселяє тверду впевненість у тому, що намічені

плани будуть винанані і nеревиконані.

Зростає виробництво товарів народного споживан­

вих і продовольчих товарів.

Поліnшується

громад­

ське харчування, розширюється сфера побутових послуг, вnорядковуються міста і села. Минулі роки наочно показали, що політика КПРС, спрямована на

nіднесення народного

добробуту,

послідовно

і

не-

.

ухильно втілюється в життя.

Комуністична партіябуд_е і надалі добиватися більш повного задоволення матеріальних і духовних запитів радянських людей, поліпшення житлових умов, соціально-культурного і побутового обслугову­ вання населення, розширення виробництва і підви­ щення якості товарів народного споживання. Тільки в цьому році реальні доходи в розрахунну на душу

населення зростуть на 5 nроцентів. Буде завершене підвищення мінімуму заробітної nлати, ставок і ок­ ладів середньооплачуваних робітників і службовців виробничих галузей у східних районах нраїни і по­ чнеться постуnове здійснення цих заходів у ряді ін­ ших районів країни. .Щоб винонати намічену партією широку програму соціальних заходів, необхідно і далі nідвищувати вклад кожного трудового колективу,

кожного трудя­

щого у розвиток виробництва, берегти і примножу­ вати суспільне багатство.

Товариші виборці! Громадянв Радянського Союзу! Підвищення народного добробуту - це найвища ме­ 'fа економічної політики партії, яка проголоснла і на практиці здійснює лозунг: <<Все в ім'я люднин, для

блага людини!». Голосуючи за кандидатів блоку ко­ муністів і безпартійних, ви тнм самим будете голосу­

Сьогодні, напередодні виборів до Верховної Ради СРСР, Цен.тральннй Комітет КПРС звертається до

вати за дальше піднесення добробуту народу, поліп­ шення життя кожної сім'ї, всіх радянських людей.

к~~госпників і колгосnвиць, радянської інтелігев: ціІ. Політика нашої партії - це політика, яка за­

тя радянського суспільства. За минулий період пар­

вас, товариші виборці,

-

робітників і робітниць

безп!!чує неухильне зростання соціалістичної іиду­ стріІ, стале піДнесення сільськогосподарського ви­

робництва, розвиток усіх галузей народного госпо­

дарства. Голосуючи за кандидатів блоку комуністів

і безпартійних, ви тим самим будете голосувати за

Дедалі багатшим, змістовнішим стає духовне жит­ тія і Радянсьна держава здійснили ряд важливих заходів по дальшому розвитку народної освіти, на­ уки і культури, літератури і мистецтва. За останні чотири рони збудовано понад 13 ,тисяч нових шкіл. Здійснено нові заходи по поліпшенню роботи серед­ ньої і вищої школи, nрофесійно-технічного навчання.

(Закінчення на 2-й стор.).


НЕН

р

Е

в

з

Н

Н

Центрального Комітету Номуніетичної партії Радянського Со юзу до всіх виборців, грамадни Союзу Радянських Соціалістичних Рвспубпік зу! Політика ·Комуністичної партії це політика дальшого зміцнення союзу робітничого класу і кол­ госпного селянства, зближення класів і соціаJІЬНИХ

(Початок на 1-й стор.). Нині більш як дві третини робітників і близько по­ ,lовини колгоспників мають вищу і середню (повну і неповну) освіту. У радянської молоді є всі необхідні умови для плодатварного навчання, здобуття доброї

груп, зміцнення ~ужби і братерства народів, це політика,

Ці роки відзначені велиними досягненнями фунда­ :ІІентальних і прикладних наук на найбільш перспек­ тнвних напрямах наунового пізнання і технічного прогресу. Проведено ряд важливих досліджень і

·

демократичних

тів сільськогосподарських культур, у медицині, біо­ наук.

Постійно

розширюється

слідних закладів,

і суспільних

мережа

зміцнюються

науково-до­

зн'язни науки і ви­

робництва.

Дальшого розвитну набрала матеріальна база культури. Збільшилася кільність бібліотек і клубів. Значно зросли тиражі газет, журналів і книг. Ра'зо­ вий тираж·газет у 1973 році збільшився порівняно :з 1969 роком на 18 мільйонів примірників. тираж ~;ниг на 192 мільйони примірників. Юлькість те­

.1евізорів у населення зросла в

раза.

1,6

Чимало*нового і значного зроблено за останні ро­ Ю! в галузі літератури і мистецтва. Партія, народ

внеоно цінять діяльність письменників,

художників,

композиторів, працівників театру і кіно, чия творча

праця збагачує духовне життя нашого суспільства. Радянські вчені, діячі літератури і нчителі і викладаЧі, ліиарі, працівники

мистецтва, нультурно­

освітніх закладів в єдиному строю з робітнииами, колгоспниками, інженернЬ-технічними працівниками борються за успішне розв'язання завдань господар­

сt.ного і нультурного будівництва, вносять

великий

ме все від неї залежне, щоб

ського суспільства. Голосуючи за кандидатів блоку комуністів і безпартійних, ви тнм самим будете го­ лосувати за дальший розвиток народної освіти і

суспіJІЬним ладом, за міцний

людства від небезпеки

тованостІ нашог9 народу було святнування 50-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Рес­ пуб~!н: Визнанням" видатних заслуг трудящих усіх нацш_ 1 народностеп країни у зміцненні їх братер­ ства 1 дружби, оцінкою їх великого вкладу в зміц­ нення могутності Союзу РСР, у справу будівництва

величезна

оточена

тІсно ,згур:ова~а навколо Номуніетичної партії. партії,

поЛІтичну

праці.

Великою

є

жінна-мати.

НПРС,

Радянсьиа

вар~І мирно1 мущзм.

свідчеииям

працІ

нашого народу,

вашої

ть~я

перед

світом

величезні

'

переваги

нового

су­

Соціалізм забезпечує швидне зростання продук:

дичне обслуговування і пенсійне забезпечення

най­

.нижчу в світі квартирну плату, забезпечує по~тійне

1 .стале л~зм ДІ

·зростання добробуту і культури. це впевненість у майбутньому, це -

гуманна

система людських

Соціа­ справ­

відносин.

Всі наші успіхи в галузі внутрішньої і зовніш­ н~ої політики, в господарському і нультурному бу­ д~вництві, в пщнесенні народного добробуту це, шдсумок самовІДданої праці героїчного робітничого ~ласУ:, сщ~~ног? колгоспного селянства, народної штеЛІгенцн, в~1х радянсь:ких людей. Це резуль­ тат правильнО!, науково обгрунтованої політини Но­ м_v:~іс:ичної ~артії, багатогранної і цілеспрямова­ Н?І д1яльност1 Центрального Номітету НПРС, По­ штбюро ЦІ\, Генерального секретаря ЦІ\ НПРС товариша Л. І. Брежнєва.

-

і

У

НПРС

немає

інших інтересів,

крім

інтересів·

народу, немає іншої мети, нрім щастя і блага тру­

·

дящІ!х.

Радянсьні люди довіряють своїй партії,· 1

парт1я робить усе, щоб бути гідною цього довір'я.

Спираючись на пІдтримну мас, вона впевнено веде народ до нових перемог в ім'я торжества історич­ НО! справи, я~у заповів велиний Ленін, в ім'я тор­ жества

комуНІзму.

Дорогі товариші! Центральвий Комітет КПРС за• нликає всіх громадян Союзу Радянських Соціаліс· тичних Республік у день виборів до Верховної Ради СРСР віддати свої голоси за кандидатів бло­ ку комуністів і безпартійних. Ваше одностайне го­ :rосувания буде новим яскравим виявом схвалення 1 підтримки внутрішньої і зовнішньої поJІітнхи пар­

тії і Радшеької держави, рішимості і далі самовід­ дано боротися за здійснения величних планів :кому­ ністичного будівництва!

ВИБОРИ!

ВСІ-НА

веJІНка Батьківщина

Слава героїчному радянському народові! Під керівництвом КомунІстичної партії, під пра пором марксизму-ленінізму

Хан живе Радянська влада!

Сою-

партії

тивних_ сил~ раціональне винориставня природних ресурсш в" шт~рес~х усього суспільства. Він утвер­ джує новин, гІДнии людини спосіб життя, гарантує трудящим право на працю, на безплатну освіту, ме­

ме боротьбу проти проявів тяганини та бюрократиз­ Товариші виборці! Громадяни Радянського

елавві

сшльного. л~ду. Життя перенонливо показує, що саме соцІаЛІзм уособлює майбутнє всього людства

Ха~ живе наша

полшшуватиме роботу апарату управління.

ко-

.

віриості Комуністичній

в~ад_дя, шдвищуватиме роль Рад, зміцнюватиме со­ цшшстичну законність, державну дисципліну, вести­ му,

який будує

Дорогі товариші! Чим далі просуваємося ми по обраному шляху, тим все більш зримо рознриваю­

них Республік!

націоналіаму і

~оюНІзму. !'\ПРС наполегливо .продовжуватиме лі­ НІЮ на вс.еб1чний розвиток соціалістичного народо­

вида­

безмежної JІЮбові до соціалістичної Вітчизни!

Сотні тисяч молодих людей вперше візьмуть участь у голосуванні. Можна не сумніватися, що вони з честю виконають свій громадянський обов'я­ зок, будуть завжди і всюди з гідністю нести високе :звання громадянина Союзу Радянських Соціалістич­

інтернаціона­

усіма

Центральний Комітет КПРС заклнхає гас

бувся.

радян­

оволодіватимуть

радянські воїни, віддати свої голоси за :каНдидатІв блоку комуністів 1 безпартійних. Це буде ще одввм

ваша

держава

шдготовку,

ми С_Учасної .. зброї. і техніки пильно стоятимуть на

Р~_ться. Ц~ знову з велиною силою продемонстрував :~ 1зд ЛеНІнського комсомолу, який недавно від­

ського сусшльства, розквіту і поступового зближен­ ня соціалі~тичних націй, і далі виховуватиме трудя­

до проявів

в~. Вона впевнена в тому, що радянські воїни і да­ ш .безустан_но підвищуватимуть свою боr:ову і

сомол свято ~иионує заповіти велиного учителя і вождя. по-леНІнському живе, працює, учиться і бо­

до управлін·

і правопорядок Номуніетична партія робитиме все необхідне для дальшого со_ціально-політичного згуртування радян­

шзму._ непримиренності

_І{омуністична партія робить усе необхідне, щоб змщнювати обороноздатність соціалістичної держа­

Комсомольці, юнаки і дівчата Країни Рад! Ви :завжди пліч-о-пліч із старшими поколіннями були на передових рубежах номуніетичного будівництва. У цьому році минає 50 ронін з дня присвоєння комсомолові імені Володимира Ілліча Леніна. Ном­

ня державою. Зміцнюються соціалістична захонністJ,

ського патріотизму і пролетарського

в язок.

врятування

боти про сім'ю і дім.

виборцями. Зр?стає активність професійних спілок, І-;омсомо~у та 1нших громадських органіаацій. Деда­

щих в дус1 марнсистсьио-ленінсьної ідеології

к?нують свій патріотичний і інтернаціональний обо­

дають змогу створювати жіннам сприятливіші умо­ ви для плодотворної праці, громадської діяльності і виховання дітей, полегшувапІ їх повсякденні тур-

схликання успішно розв'язувала життєво важливі питання ~оціально-~нономічного розвитну і міжна­ Р?дНІІХ вІДносин, ГІДНО винонувала свою високу мі­ сІю. Значно зросла роль Рад депутатів трудящих, чому велиною мірою сприяло прийняття закону про статус депутатів. Ще міцнішим став зв'язок Рад з

трудящих залучаються

ту захист завоювань соціhлізму, і вони з честю ви­

далі неухильно проводитимуть в життя заходи, яні

рішень

Х_ХІУ з'їзду НПРС набрала дальшого розвитку со­ ІtІашстична демократія. Верховна Рада СРСР 8-го

ЛІ ширш1 маси

вашої

у трудовому строю,

нам Радянської Армії і Війсьново-Морсьного Фло­

роль у вихованНі підростаючого покоління. Номуніетична партія робить усе можливе для по­ ліпшення умов праці і побуту радянських жінок. У нашій країні всенародною увагою і піклуванням

республін, автономних областей і національних он~ ругів орденом Дружби народів. Трудящі більш JШ ста націй і народностей І\раїни Рад ідуть на вибо­ ри як єдина дружна сім'я, спаяна спільними цілями, Програми

част:ка

1 сьогодні -

доблесНІ Зб:Роив1 Сили. Батьківщина довірила вої­

Дорогі жінхи! Славні дочки нашої велнхої Бать­

хомунізму стало нагородження союзних і автономних

Бать­

ції, війни і праці. Голосуючи за кандидатів блоку комуністів і безпартійних, ви тим самим ще раз продемонструєте свою глибоку заінтересованість у процгітанні нашої Батьківщини! Твор:у прач_ю. нашого народу надійно охороняють

війни!

ківщини! В усіх звершеннях радянського народу

були,

Центральний Комітет КПРС звертається до вас

це політика

за

завжди служіння

радянські жінки, юнаки і дівчата, ветерани револю:

Номуніетична партія виражає корінні інтереси робітничого класу, колгоспного селянства, народної інтелігенції, всіх трудящих країни. При цьому вона постійно враховує особливості праці і побуту жінок, молоді, пенсіонерів усіх верств населення, приді­ ляє велику увагу їх інтересам і турботам.

патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму. Яснра~ою демонстрацією інтернаціональної згур­

ходІ здІйснення

мир,

термоядерної

суспільства принладом

частиною соціальної політини партії.

будете голосувати за дальше зміцнення позицій Ра­ дянського Союзу і соціалістичної співдружності на міжнародній арені, за утвердження принципів мир­ ного співіснування у відносинах держав з різним

тії. Ще ?ільше підвищилася роль робітничого :класу в Н?муюстичному будівництві, зміцнів союз робіт­ ниюв і селян. Триває процес зближення класів. і соціальних груп нашого суспільства. Ще міцнішою с:ала ~ратерсь:ка дружба народів СРСР, ще силь­ НІШИм 1 глибшим благородне почуття радянського

надихаючим

Ветерани - це заслужені і шановані люди в Ра­ дянськ~й _країні. Шилування про ветеранів, про їх здоров я 1 умови життя буде і далі невід'ємною

миру і дружби між народами. Голосуючи за канди­ датів блоку комуністів і безпартійних, ви тим самим

дянської держави, розвитку соціалістичної демокра­

будуть

вносить великпи вилад у виховання молоді.

створювати найкращі

-

1

жении ВІДПОЧИН_?R.

державами.

нішня політика Комуністичної партії

акrивність

ніВЩІ!_Ні .. Багато хт? з вас, маючи право на заслу­

ся проти агресії, імперіалістичного і колоніального гніту, за мир і соціальний прогрес. Товариші виборці! Громадяни Країни Рад! Зов­

борів, відзначені велиною і різнобічною роботою по д~;Пьшому вдосконаленню всієї політичної організа­ ЦіІ суспіJІЬства, зміцненню багатонаціональної Ра­

~

є

Вірна своєму інтернаціональному обов'язкові НПРС незмінно виступатиме на боці народів, яні відстоюють свою національну незалежність, борють­

охорони здоров'я, за нові досягнення нашої науки і куJІЬтури! Чотири рони, яні відділяють нас від останніх ви­

громадсько-політичну

Вітчизняної війни, самовіддана праця на всіх ета­

,

них країн.

і

па~ будівництва нового

умови для успішної, творчої праці радянсь:кого наро­ ду, зміцнення єдності і дружби братніх соціалістич­

розквіт •радян­

трудову

молодих будівників комунізму! Шановні ветерани революції, війни і праці! Ваша революційна відвага, ваш героїзм у рони Великої

Зовнішня політи:ка НПРС має класовий, справді

це Політика,

-

всебічний духовний

ватиме

соціалістичний характер. Наша партія і далі робити­

Товариші виборЦі! Працівники науки і культури, освіти і охорони здоров'я, діячі літератури і мистец­ спрямована на

дентства, для виявлення творчих здібностей молоді, постійно дбатиме про Ії виховання в дусі поваги і любові до праці, всемірно підтримуватиме і розви­

основ.

країни з братніми соціалістичними

вилад у справу номуніетичного виховання.

тва! Політика Комуністичної партії

для: навчання підростаючого покоління, нашого сту­

даJІЬше вдосковалеввя со­

Минулі роки ознаменовані великими успіхами ле­ нінської зовнішньої політики Номуніетичної партії і Радянської держави. Зміцнилися позиції соціалі­ стичних країн і позиції світового соціалізму. Сьогод­ ні можна з задоволенням с:казати, що хід подій пере­ t;онливо доводить життєву силу і ефективність зов­ нішньополітичного :курсу, Програми миру, розробле­ них XXIV з'їздом НПРС. У наполегливій боротьбі миролюбних сил проти сил реакції і агресії відбувається поворот у міжна­ родних відносинах від <<холодної війни» до розрядки напруженості, утвердження принципів мирного спів­ існування держав з різним соціальним ладом. Надій­ нішими стають перспективи збереження загального миру. Закладаються основи довгочасного взаємовиJ гідного співробітництва між державами у сфері е:ко­ номіюІ, науки, техніки, культури. Завдання всіх, ко­ му дорога справа миру і безпе:ки народів, сприяти тому, щоб цей процес став необоротним. Нова, більш сприятлива обстановка. яна силада­ ється на міжнародній арені, це насамперед під­ сумок зміни співвідношення сил на користь соціаліз­ му, результат активної і цілеспрямованої зовнішньо­ політичної діяльності І\ПРС і Радянської держави. Це результат спільних, погоджених дій нашої

високопродуктивних сор­

природничих

дини-творця. Партія і далі створюватиме всі умови

нальної політики партії, за дальше зміцнення за­ гальнонародної соціалістичної держави, розвиток її

:Jроблено відириття в галузі вивчення і освоєння зем­ них надр, глибин світового океану і ноемічного про­ стору, використання нових джерел енергії, створення

.1оrії та інших галузях

тість, виконується харантер людини-трудівника, лю­

-

ціалістичноІ демократі!. Голосую'ПІ за кандидатів блоку комуністів і безпартійних, ви тим самим бу­ дете голосувати за нові успіхи соціальної і націо­

професійної підготовни та ідейного загартування.

принципово нової техніки,

спрямована на

Радянська влада, наш соціалістичний лад віДкри­ ли молодим широкі шляхи, на яких мужніє особис­

-

Союз

Радянських Соціалістичних Республік!

-

вперед, до перемоги

комунізму!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзt,

-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-------~-----· ~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------СВЯТО ПР AUI усім, хто взяв участІ, У Всесоюз- \мільйонів. За попередніми да- Нараховані в день суботника заходи -~ 0 -~-;;_;~~~у~ --п~,;;і~. .

ному суботнииу.

Центральний Номітет

НПРС.

Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС

шІсловили

8

сердечну

2

стор.

О

подяку

\

-

У. всен~родному свят1

.

~оw:уюстичному. _суботнику,

якии вІДбувся

20

1974 понад 138

квІтня

роиу, брало участь

ними, всього

зароблено і пере-

прац1 дана У Ф?нд" п'~тирічни

о

як

200

мшьиоюв

карбованців.

Промислової проду:кції

лено на суму

683

НОВЕ ЖИТТЯ

вироб-

мі~ьйони нрб.

о

кошти за одностайним рішенням

більш учасників

<<Червоної

перераховано у фонд п'ятирічки на спеціальний рахунон

банну СРСР

Держ-

і направлено

Вівторок,

21

шенню

охорони

материнства і

суботи» дитинства і на розширення бу­

травня

на

дівиицтва компленсів

середні:х

професійно-технічних училищ.

1974

(ТАРС).

року.


'

П равофланrо ві продукції тваринництва і підвищення його ефек­ тивності забезпечити будівництво механізованих тваринницьких ферм у колгоспах і радгосnах, розгорнути поблизу міст будівництво великих виробництву

продукції

тваринництва

на

підприсмоrв

~авдання П()ста,в.тr~но

nро­

-

мисловості та громадського харчування»,

та.ке

з'їздом 1ШРС у галу­

XXIV

зі сільського го·сподарства на дев' яту n'ятирічку. Волею партії, силою народу так.ий пе:І)'венець - механізований компл~кс - фа.бриіtу свини­

з&лізо·бетону

і

металевих .конст!)ук-

вісних труді.вників завоювали ро,бітники б;ригади

ціИ'на система, спеціальні механізми очищають повітря, а при потребі і пjдіrрівають йnro в кор­

ка турили, са-мі· і фарбують.

Словом, колектив

освоюючи

відгодову:шни

щороку

тисяч го.1ів свиней. Вuни добри;r словом згадують GудівР-льників. Серед тих, хтu може пи­

108

шатися евоєю участю у створенні :радгоспу-ко~r­

Gінату, є і колскти:в дР'УГОЇ діJrьниці ПМК-9 трес­ ту « Броварисі.тьбуд». Про це сві;rчи·rь хоч би іі те, що в мину;rому рщі на будові 'Колектив утри­

мував пе.ршіrть

і

перехі,'\НИЙ

Червоний

прапор

мехколони.

Відмінною працею

озна.мену·вавши

третій

до,биваються

вис.оких

ці квітня молодняк розмістІІЛИ' в

посівах озимИ!ІІИ. На дРУГОМУ від­ оо більше

з

яких

його

телиць, штовида

nарув.ального

Тру,бежа., де

,віку.

вип&сається

ринницишх :Іфоіщень утримую­

ться тільки малі телята.

mmeu

іН& в.и­

пас. у щрші .цпі траІВWІ.

f ч:оти­ рьох табІ)рах rу·трВf'ТЬСЯ 1620 корів. Скрізь вс.танОІВJlЄІІІі стаціо­ нарні'д·оїJLЬНі аr:ретати «УДС-3»,

і від сво­

го слова не :відстутr:м:о. Тр.еба, Щ()б і субпі,щрядні nрганізаціі підтяглися.

у коритах по~тійно G свіжа вода.

К;рім того, шо,фери :МИІІtол~ Дмит­ ро,вич Климовський т& АндРій Лу­

В. ЛИЩЕНRО,

мухач ВищоІ заочної партlйиоІ школи

кич ПрОІІ;еІі'Ко пілвозять ~втоцие­

при ЦR RПРС.

те:р,нами

rводу

пасо:вища

6езпосе'редньо на

безперер·вно запо·в­

нюють нею ,пересувні корита.

У т&борах налагоджоо.о цілодQ­

бове че·ргування Тваринники paArocс РусанІвський» зо· бов'язалися здавати МОЛОКО дер»t~ВІ nер­ ШИМ сортом І усnІшно ~\Отримують

години пе,ред ~анковим доїнням, ч,отири

СJІова.

гу

Особливу ува­ чистотІ бІдонів І

ро·

бІткиця першого вrд­ дІлка Гuина Іванів­ на ((остюк.

На знімку: у моJІоч­

иому

·

блоцІ

госnодарює

Г.

СТЮІ(.

Фото

ферми

1. 1(0-

В. Бендика.

З

ПОЛОВИН()Ю

-

nеред

обідн1:м: і три 'ПЄІРед вечірнім. Посіви жита розташо.вші по,бли­ зу таборів, корови ДQбре напа­ с:ноть·ся. Під час доїння їм дають

свого

цистерн ПРИАіляе

скотарів. Вони

випасають худобу не м·енше де­ ~·яти годин за день пtв.тори

ny

тільки коНІЦентрати

у

на

другому

товарної ферми працює Анатолій Талам()но:вич Т;ретяк. Тwм денний:

телиці. У загонах біля тв1-

Дійне стадо :ки

оргаІНіз,у,вали

відділку, де брІІJ.гадиро·м молоч.но­

му 'Ві,цділку розташований на за­

фе>рми здати в експлуатацію у третьому кварта­

і

500 -

минудого року.

Краще підготувалися до табір­ ного утримання. худобм і добре

А табір для молодняка на '11ІJетьо­

СПМ:К-5 «Сільгосптехніки», 3РИ:ває в&Жливі ро­ боти колектив КБУ-38 «Стальконструкція». - Ми зоб(}в' язалися новобудову nле~інної

-

більше прQТИ ;відповідного періо­ дУ

ділк.у в двох таборах у'l1римуеть­

273

'Jtаж:уть ІІіРацівники дільющі,

_на

літніх таборах і почали пасти на

но завершити 1юботи. Та біда rв тому, що ·в до­ сягненні мети не· все від нього залежить. Підво­ дять .субпі)І;рядні о;рганізації. Відстає колектив

-

пе~·еведена

табіРне :утримання. Ще нап,риюн­

плаві

•'Іі,

рогата. худоба в

радгоспі «3орІЯ»

дільниці, а він основний

pir;

рез,ули·атів

У ся •велика

будівник об' єкта:, робить усе, щоб швилко і якІс­

п'ятирічки, робітники відділка на чолі :J Г. А. Араюелянам

На зелених кормах

Ів~на :Кошидя. Опоряджувальні роботи виконує бригада Валентини Кухаревої ;-- самі вони шту­

пусах.

----

TBOP'fO СТ&ВЛЯТЬ•СЯ ДО пра­ ці. Взяти брига.ду Олександра Чуданом. Робіт­ ники вміють вик@увати будь-яку будівельну ро­ боту. Тому й трудя'І'Ь·ся за КІ)Мnлексними наря­ дами. Славу в.исококласних майстрів, добросо­

на,рники кормів, роздачі їх свиням. Насосн~~ станція забезпечує гідровидалення гною. Твари­ ни досхочу п'ють воду з автопоїлок. Вепти;ІН­

потужність

Фото А. Козака.

тиріЧ'ки будіВеЛЬНИКИ

голів'ям. Діє потужна система доставки в .сви­

проектну

На фото: Ф. Я. ЗІНЧЕНКО.

Іоrве виконання планів вооначального Р'ОКУ п' я­

зов.ані всі трудомісткі процеси по догляду за по­

комбінатівці,

часто

керівництва радгоспу.

повною в.іддачею сил. В соцзмаганні за дос'І1ро­

заводу.

трудяться

худоби.

він

отримує подяки і грамоти "ід

Іtожниі ~ОІбітниІК дільниці ві)/ічуває с.вою част­ ку відщщідальності за своєчаосну здачу примі­ щень в експлуатацію. Тому люди 'l'рудятье:я з

Від звичайної ферми к,омплекс відмінний не тідьки зовнішнім вигnядом, але і технол()гією вирощу;ваннл та •відгодівлі тварин. Тут механі­

У дар но

За сумлінну працю

~вИіНей 3.'ІІПОВНJІ'І'Ь ферму. Веі операції по догля­ ду за ними механізуються.

, цій. Здалеку видно корпуси еле,ватора і комбі­ кормовото

голів великої рогатої

побудооа.но скл~д гранульов.аних і сипучих кор­

нагадує більш nромислове, а не сільськогоспо­ дарське господарство. Справді, рівними рядами виструнчились, немов фабричні цехи, ко:рпу·си збірного

мович Зінченко, який забезпе­ чує кормщ.щ близько двохсот

·Мів на 240 тонн, санпроmу·скник, насосна стан­ ція, гаражі і пункт заправки. 13 -14 тисяч

ни вже crnopeнo. Це радго,Іш;комбінат «:Калитянс.ький » імені 50-річчя СРСР. 3ов,ні rвін

із

служив велику шану у радгос­ пі .:Красилівський» Федір Яки­

Ми ЙАемо по новобудові. Та:кі ж, як і на ком­ біиаті, ко.~си, обладнання. - МJІ С'ІІОРУдЖІУЄМО ЩJІИМ~ЩЄІLНЯ НЛеlІІіННОЇ ферми, Jl1t8. етан~ ~кла.цовою частиною ~щцго·спу­ Комбінату, - розповідає Гурген Арутюнович. Уже звелено ли:mе евинарників 23. Буде також

кої рогатої худоби і свиней у радгоспах, колгос­ господарствах,

зення кормів на тваринницькі фер.мjl. Саме на цій праці і за·

Іна.кше й бути не може, ро3по:відає иа-чальнв дільниці Г. А. Ара:к.еля.н, адже з І,t()ЖНИМ ~ем набЛИІЖа6ться ~ідповідальний для нас -час - здачІІІ об'єкта в експл·уа:тацію.

нізувати інтенсивну -відгодівлю молодняка вели­

підсобних

від роботи фуражирів, які без­ перебійно забезпечують підве­

-

промисловій основі, а також птахофабрик. Орга­

пах,

У спіх боротьби за підвищен­ ня продуктивності твариннич· тва у великій .мірі залежить

вахти і тeneiJ), посівши Пf!ІРШе місце в ПМК.

державних, колгоспних і міжколгоспних комплек­ сів по

ПЯТИрІЧКИ

тепер. План першого кв~рталу б}·в пе,ревикона­ ний на тридЦJl!l'Ь nроцентm. Високопродукти:вно п.ра.цювали бу.цівельники в дні передтравневої

метою прискорення зростання виробництва

«3

вигляді

надій молокО! на корову зар·а3 ста­

новить 11,5 кілограМа. А дОНіРКа Ольга Максимівна Хвалейко на­ доює по 15 кілограмів. На інших відділках багато доя­ рок теж Д()би~аються :високої ,п:ро­ дуктивносrі худо,би. Нап,риклад, Г&лина Степаніооа Кукса з пер­

шого відділка, яка мае .н.шйв·ищий надій з nочатку року, зараз що­

дня одержує корову.

15

IJ1)

П;удові

кілограмів на

надої

ОІІіержує

Любов Вікторівн.а Оизоненко з третього відділка, а Ольга lвІІІнів­ на Гір.&, Я'Ка доглядав nрупу пе,р­

·вісток, надоюе по

14

кілоvрамів.

Випасання ТВ/ІіРИІН на зелених

кормах, пере.бунання їх на с.віжо­

му' повіт.рі

бла.готворно Бпливає

на підвищення щюдукти·вності. І тваринники ро.блять усе, щоб вона і далі зрос'І1ал&, щоб з 'честю виконатИ свої соціалістичні зобо­ .в'язаиня

Ч'етв,ертому,

:визна­

чальному році п'ятирічки.

.

І.

ROCTIOR,

головний зоотехнік радгоспу.

Мопоковоз-велетень

змоченої дІ!'Рті. НадоІ ~олока швидко зроста­ ю_ть. :Коли перед виходом у поле одержу·вали від кор.ови в середнмму 8 кілоnрамів за день, то

0

, •rепеіР надоюють по 10,4-10,5 !~!!!!!~І!!'!!~!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ••!!!•••-....••••·----------·кіло~.рама. д·е .на 1,2 кілогр·ама - ---------------------!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!

~' TE.JIEBitiOP" ДО ••• СІВА~КИ

Семінар дпя працівників міністврства

Запропонували сільськІ раціоналІзатори

Своєрідний «телевізор>> контрольно-сигнальний пристрій до сівалки «СПЧ-6» створили б]'ати Пустоварови з радгоспу «Панфіловсьний» Чернігівського району Заnорізькоі: області. Новинка успішно пройшла виnробування. Пристрій допоміг механізаторам збільшити виробітон на агрегат, добитися внеоної якості сівби. «Телевізор», винайдений сільськими

зацінавив

Річ

визначається

у

Досвід

місце

минулого

року

наосліп. Для контролю за роботою сі:вални він змушений ne-

но. но.

Сівбу nровели високояніс­ Одержали значний nриріст

ріодично

урожаю.

пе-

ревіряти, чи нема на nолі прошукає і усуАле на тому місці, де вийшов огріх, сходів уже не чекай - насіння в землю не лягло.

Виготовити складно

Володимир Іванович і Борис І

nристрій

Вівторок,

і

обро6ку молока, а також про організацію

штучного осімені.JІІНя КОІРЇВ.

У н&шому р.адго·спі ммокапе,рер·обний завод п:рацює вже д~кілька років і ~ає чИІМалі доходи Т()Сподарс'І1ву. Тільк·и '!'Орік було продано державі молока [І~ршим сортом 94,5 процента. За пі~ипцену якість продукції радгосп одерwк.ав. ,надб-авки

лодження модока

-

14918

виnлачено додатrювої ощrати

не

3

-

електросхема його безвідмовна. За крес­ зробленими новатора­ ми, сівалки дообладнані в багатьох господарствах області.

, проста і \ леннями,

Іванович П~стоварови усунули цей недолік конструкцЛ: сівал-

о

Н111 семінарі було розглянуто два nитання: про ро,боту радгосп­ ного молокозаводу

пока­

«телевізор» nрацює надій­

сівів. Якщо є ває несправність.

ламаха.

поламни.

зав:

агрегат,

ської РСР. Роботою с~мінару Ісерувл.в заступник ,міністра В. К. Са­

ли ж якась із них згасла, для тракториста це сигнал про неnоладку. За номером лампочки

тому, що тракторист веде сівбу

зуnиняти

тваринниц11ву. В його ро•боті взяли участь проюднr спеціалісти зоотехнічної й .ветеринарно·ї ·служби Міністерства 1радrоспів У країн­

сівального аnарату 1 ексгаусте­ рі. При правильній сівбі лам­ почни неяскраво блимають. Но­

раЦіоналізаторами,

спеціалістів.

МинудоІ суботи у радгоспі імені Щорса відбувся семінар по

ни. У кабіні трактора механізатори обладнали невеликий ек­ ран з Індикаторами-електролам­ почнами. Вони з'єднані з дат­ чикамн контантного типу, вста­ новленими на кожній секціІ ви­

'Ка,рбоrващrв. ІІ:р.аці;вникам ферми було

2,6481

1974

рову

к~боrвашець.

доповіддю в. др,уг(}му ПИІІ'ІІІННі на семінарі виступив п,рофесор

в (}!)Ганізації штучНІ)ГО о.сімелін,ня К'Орів і відтвор·ення іІдйного ста­

да. Досвідом своєї роботи поділилася технік радгоспу Л. П. Гончаре.нко.

П. ЛИХОЛАТ,

кор. РАТАУ. Запорізька область. травJІЯ

:карrбованці і за охо­

І. В. Смирнов. Він зупинився на здСІбутках тва;ринників радгоспу

Г. ТРАНДОФІЛОВ,

21

35804

годовикІ sоотехвік радгоспу.

о

новЕ житrя

о

Москва. На базі автомобіля МАЗ-504 з напівпричепом АЦПТ-1/ майстрами автобази М 18 Мое· торгтрансу створений автопоїзд­ мо.І!оковоз. його довжина 23 .метри, вантажопідйомність - 22 тонни, він розвиває швидкість до 50 кілометрів на годину. Використання

великовантажних

автомобілів набагато перевезення, особливо відстані.

здешевлюf на великІ

На фото: новий автопоїзд-мало· ковоз. (Фотохроніка ТАРС). О

3

стор.

О


Ленінським курсом миру і соціалізму П ОСЛІДОННА

міжнародних nодій візити Генерального секретаря ЦІ\ КПРС Л. І. Брежнєва у ФРН, США. Індію, Міжна­ родний конгрес Миро­ любних сиЛ, Нарада з

ми-

ролюбна зовніш­ :~я nолітика Радянської ~ержави

завоювала

ав­

горитет і nовагу усіх арогресивних людей земної кулі. Завдяки зусиллям нашої партії і уряду

атмосфера

міжнародних У

відносин.

минулому

ли

залиша­

з реальної розстановки Вирішальна роль у цих

на

зов·

З самого nочатку

революції,

nитання

відносин nостало nеред· nитання

у

ря ЦК КПРС в США.

-

ва

<<Радянсьна

ма

миру

у

дає

наіlголовніше

І сьогодні це питання у центрі міжнарод­ ної діяльності нашої

-

партії. Квітневий Пле­ нум ЦК КПРС став ви­ датною nодією у житті країни, а рішення його дістали величезний nо­ зитивний міжнародний

Цінним

що

для

ломатичну

npo

та

є

уч­

Радянського·

nам'яті

Союзу>>,

(М., «МЬІСЛЬ>>,

1972).

дано

У книзі розnовідається про всі найважливіші акти зовнішньої nоліти­ ки нашої nартії та уря­ ду з 1917 рону до на­ ших днів.

лютuк,

секретаря

ЦІ\

забудка, жовтіє суріпка паху­ ча. Куди не глянеш - Іщіти. То білосніжні, то ніжно-роже­ ві, го.щбі і темно•Іервоні. Біля них

СРСР.

НЕОПУБЛІJ<ОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакцїі надійшли листи від меш: капців вуJІиці Челюскіна, що у селІ Княжичах, та жителів села Семиполок, які

скаржилися

електроенергіі.

на

нИзьку

1\опїі

напругу

на

Фото М. Кравченка.

листів

було

діслано у 6роварськиJІ район них

на­

електрич­

мереж.

Як

повідомив

РЕМ

r.

І.

редакції

начальник

Шкавро, факти дііІсио мали

місце.

)'

у селі

СемипОJІках буде проведено пов­

та

lll

кварталах

lV

ну

реконструкцію

та

споруджуватиметься

Власними

мереж у

електрогосподарства

силами

намічає

раііоні,

року

1974

підстанція.

район

електричних

спорудити

підстанцію

звідки

надходять

скарги

на

погану

напругу. Завдяки цьому бу де забезпечено необхідну напругу у бу­ динках

Для по

споживачів.

підвищення напруги в

вулиці

Челюскіна

обхідно спорудити

ковольтної лініі. конані

у

ІІІ

у

0,15

Ці

будинках

Княжичах кілометра

не­

цього

ЦТ

9.00 Програма передач. 9.05 К. т. Гімнастика. 9.20 Новини. 9.30 - К. т. Д.1я дітеіі. «Умілі f1УКИ». 10.00 - К. т. «Клуб кіноподорожей». 11.00Є. Каnлинська. «Ось такі історїі ... ». Телевізііїна багатосерН'ша вистава. Іс· торі я друга.

І:і.45 -

єктив».

Програма

15.40 -

передач.

«Книгарня•. \6.30- К. т. сОб'·

17.00 -

К.

т.

Для

школярів.

<Творчість юних». 17.30 О. С. Пуш· кін. «Євгеній Онєгін». Прем'єра філЬ· му-концерту. Розділи з роману. 18.00Новини. 18.\о К. т. Для дітей. <За· гадки і відгадки•. 18.30 «Польова пошта «Подвигу». \9.00 - К. т. Грають баяністи В. Петров, В. Гридін. 19.30К. т. А. П. Чехов. «Чаііка•. Прем'єра фільму-вистави N\осковськоrо Худож­ нього академічного театру ім. Горько­ го.

Інформаційна

(21.00 -

«Час»).

Програма

·11.2n -- Новини. екран•.

нів

року.

21 ТРАВНЯ

Програма

низь­

роботи будуть ви­

кварталі

BIBTOPOJ<,

10 класу.

цвіте,

дзве­

нить і веселuться усе в природІ. Неможливо в цей час усидіти. вдома: якийсь внутрішній голос нездоланно

теки.

чарівні

природи,

вабить

а

незабутні весняною

ша зозуля-«пересJtішниця»,

лоно

красою розквіт лої зе,~tлі. Благо· датні ліси й поля для таких

ROPOCTOBA,

завІдуюча міською біблІотекою.

зеленими

Стельмах.

листочка­

ОФорІІ.ПеRІUІ ЧУЄ'і'DСЯ:

1974

ва друге

за

семестр».

передплату

року

Проводиться

Нел1ає людuни, яка

+

.

козулі та олені

краси

ІfиХ чудових квіток. [,и присвя­ чено багато різноманітних легенд,, вони уславлені поетами і

музикантами.

Квіти

вирощують

у них народ­

-

жуються малята.

Травень це верщина вес­ ни, її стиглість, її найвища краса. Чудово зустрічати зараз

конвалії

у лісі травневий ранок. Ось із­

пов'язують з найкращими по­ чуттями людини такими, як ніжність, вірність, щирість у

за

верхівок

сосен

визирнуло

сонце. Колихнулись гілки

де­

рев, перші промені побігли по галявинах, і засріблилась роса.

коханні, чистота бажань та ду­ мок.

С. ПЕРЕ-ХРЕСТ.

.

Серед трав'янистого вкриття

с. Княжичі.

мішаних і листяних лісів мож-

до зуnинки <<Шляхвідділ>>. Адміністрація.

+ •

~·-•-•••-•••-•••••••-•••-r

~

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: верстатники (на деревообробні верстати), слюсарІ-сан­ техніки, вантажники, теслярі, муляри, різноробітники.

+

t

обладнання,

гальваники,

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул.

Іхати автобусом

N2 3

'

до зуnинки «ЕТВ>>.

Чкалова, 3.

АдмінІстрація.

+ +\

~........................................................ ~------·

учительці

Кравченко

Г.

з приводу смерті П чолuвіка

А.

J<PABЧEHJ<A 1\остяитІJна Степановича.

Адміністрація.

··-·-···-·-·-·.е·•·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·«НОВАЯ ЖИЗНЬ» _ орган Броварского горкома І НАША АДРЕСА:

групові і

Ате.дьє працює

з 10-і

18-ї години. Вихідні -

ве­

до

по- ~

неділок І вІвторок. АдмінІстрація.

~

\

~~~~~~~,~~~~~~:~~

............................,

і

Броварська

t

і*

і

цуття

61.

Тут можете замовити порт­

ретні, сімейні, сільні знімки.

рядів, інженер-економіст, Інженер-технолог по механічнІD обробці, кваліфІкована машиністка.

техно-догІчного

lV- V- VI розрядів, токарі 11- ІІІ- lV-V-VI роз­

~?е:~~івн~~f.ФrР~~~~~а~~кр:~==:т І школи висловлюють глибоке спіа-

Одинани забезпечуються житлом.

товому корпусі

ВІДКРИТО АТЕЛЬЄ КОЛЬОРОВОГО ФОТО

слю­

наладчики

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

«Торгмаm•) у новому побу-

сарі

<<СОЮЗДРУК».

ПОБУТКОМБІНАТІ

(м. Бровари, вул. Енге.дь­ са, 2, у райовl заводу

+ терміново потрібні: + інженери-конструктори, майстер паросилового цеху, ·~ майстер по холодній обробці металу, майстри-гальваники,

року!

ПРИ БРОВАРСЬКОМУ

розрядів;

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

друге пів­

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова,

б була

байдужою до· чарівної

вже

нову ЗJІіну: у 3айців з'являєть­ ся другий виплід зайченят. Щ асливимu батькаJtи стають

чашечкаАtи,

процентІв доплати за пересувний харак-

Іхати автобусом

червВJІ; червив; червня;

22 28 червня.

на

піщухи. Звірі теж

цвіте конвалія.

слюсарі-монтаЖИІІКН1 сав,-е:mtки

сюджувач!і преси на підnриємствах, в установах, учбових Не забудьте продовжити свою

сріблястил1и

у

виблис­

._...... +....................................................................... ПЕРЕСУВНІИ МЕХАНІЗОВАНІИ КОЛОНІ .N1! 5 ТРЕСТУ t \ + «КИІВСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ• +\ ~ на постійну роdоту терміново потрібні: ~ + + + газоелектрозварники lV-V- VIIII-IV-V розрядів, оплата + + + відрядна. 30 + + + Звертатися на адресу: м. Бровари, пров. Радистів. 3. + + N2 3 + + тер робіт.

закладах, рад,госnах ,і птахофабриках.

гілок,

ховаю•шсь

начальник планово-ІІІІрСІбввчоrо вІддІлу;

10 17

та

-

уч·

сДума

28 травня;

-

дереваАш,

куючи

«Києву

!9.30 20.20 - Л.

Майже в усіх наших птахів на травень припадає час роз­ Nноження. Вилітають з гнізд JІОлоді круки, синиці, повзики,

шовко,и кори

темно-3елено,ну листі,

Теле­

18.30 -

невтомно співає жайворонок.

дує зір білим

під

17.30

бути зразковим». Мінкус. «Баядерка». Вистава Одеського театру опери та балету. В перерві інфор­ маційний виnуск «День за днем•.

Передплату приймають: відділення «Союздруку>>, відділення зв'•яз,ку, ~ільські листоноші, громадсь•кі розпов­

1974

розвитку.

Оголошення.

матеріа.1у

півріччя ЗАКІН-

центраnвих 1 республіканських журналів цевтра.JІЬввх rазет республікавськвх газет обаасввх rазет rазетв «Нове життя•

річчя

його

у

які пестить сонце. Граючись, шепоче щось тихо вітерець. А

«В ім'я миру». Виступ письменника Н. Рибака. 20.45 •На. добраніч, ді· ти'». 21.00 - Програма «Час>. (М.). 21.30 - На замов.1ення виборців. Ху­ дожиііі фільм «Сильні духом». (1-а серія). 22.БО Вечірні новини. 23.00 «На ланах республіки:.. Програма иа Київ і область 18.00 Наша афіша. 18.05 Екран студента-заочника. Друг'ий курс. Анr· ліііська мова. «Повторення теми сІнфі­ нітиtі•. Німецька мова. «Повторення

передплати

перспективи

Рскла"а.

журналІв

на друге півріччя

та

одяглась

розкішне весняне вбрання і ра­

блискучими листочками

фі.1ьм «Серенада•. 19.00 Інформацій· на програма «Вісті•. \9.30 Концерт майстрів мистецтв Вірменії. 20.30 -

Проводиться передплата rазет та

суня-береза, яка

але

її весняна пісня поки що ко· ротка: п'ять-шість кувань, якІ 3акінчуються короте н ь ки JІ «смішко,и», і знов ІЮдовго за­ Аювкає. Далеко розноситься стукіт дятла. А на галявинах

мандрівок! Дерева вкриваються молоди,чи

птаишних

серенаду. Співають вільшанки, дро3ди, зяблики, вівчарики та інші птахи. Ось закувала пер·

на

обіцяючи

3устрічі

аро,\lатом

концертів, справжнісінький фе­ стиваль пернатих піснярів. В 3еленіючих заростях дзвенить пісня Nалинівки і лунають пер­ ші несміливі трелі солов'я, які під кінець місяця перетворю­ ються в нескінченну чаруючу

чарівні віночки назустрtч сонцю

і теплу. Зеленіє,

пиЛКОМ

Ці KOAtaXtl Ла­ нектаром.

J!ci

Повітря наповнене квітів і листя. Травень пора

буйного квітувtуtня. Все новt І!_ нові рослини розкривак:ть своt

•Естафета новаторів». (Досвід кrа­ щнх кукурудзоводів по вирощенню 100· центнерних врожаїв). (Одеса). 18.00-

«Шкільний

літератур~ для

«М.

-

УТ

11.35 -

Українська

щюграма

ту

працьовиті

пурхають Аtетелики,

сують солодюш

- не тільки мі­ т РАВЕНЬ сяць 3елених трав, але. йv

які на самовід­

.1апках,

гудуть ЛtyXll.

Край березовий ...

про тебе». (Сторінки з роману). \2.15К. т. Художній фі.1ьм «Повернення «Свитоrо Луки». 1б.50 Наша афіша. lб.;);} «На го ~1овних наnрямках n'я­ тирічки», •Запорізькі трансформато­ ри». (Запоріжжя). Ії. 15 На дuпомо. гу абітурієнтам. Факу.1ьтет кібернети­ ки Київсt)коrо Державного університе­

lttllU'Ю'4WJ

кружляють

бджілки Ї3 ЗОЛОТисТиАІ

ми. Зеленіє білостовбурна кра­ СЛІДАМИ

з

квітами

цях синіє ніжна ltlttлoвuднa не­

Ці книги ви зможете nрочитати, якщо заві­ таєте до міської бібліо­

Л. І. Брежнєва «Про зовнішню nолітику

Rоресnонnенти· <<Прав-

весншшй

В густій траві на вологих міс­

служили інтере- ~

С.

ка­

що нагадують маленьке сонце:

н~.

КПРС

горицвіт

блиску•ю-золотистими

сам Батьківщини. Ви­ дання добре ілюстрова­

Збірник промов і статей Генерального

секретаря

То

золотисто­

Замиготіли луки квітами. З' явились їдкий і золотистий

зай­

диnломатичних

црацівників, своєму посту

розлива­

розплавлене золото.

цвіту красується люжниця болотна.

Книга <<Диnкур'єрИ>> (М., 1973) присвячена

ні міжнародні відноси­ ни і зовнішня nолітика

А

водой,иищ

жовтого

Ннига побудована на донументальних архів­ них матеріалах, сnо­ гадах сучасників.

бовий посібнин «Сучас­

накидку снігу».

сучільни,н ,насиво,н

діяльність

сnрав

білу

«травневого

вагких луках наче

ється

дальній nосаді· у народ­ ному комісаріаті іно­

земних

свого

дволистої. подарувати

по болотах, берегах

В. П. Потьомкіна у nе­

пропа­

літінформаторів

ЦК КПРС у цих краї­ нах і документи, nідпи­ сані під час nоїздок.

резонанс. Після нього відбувся ряд важливих

Володимира Потьомкіна.

гандистів, лекторів, nо­

Політвидав!.

нерального

радянського

диnломата Петровича

зустрічі, nоїздки по країні. Ннига добре ілюстрована.

Брежнєва у Федератив­ ну Республіку Німеч­ чину•> (К, 1973) та <<Візит Л. І. Брежнєва у Сполучені Штати Америки>> (К, 1973). До цих книг увійшли nромови і вистуnи Ге­

... ».

ІЗ

;vшє розповідь про дип­

бування в Америці,

nрогра­

Дll>>,

!}ісу-імениннику

видатного

Центральне місце

квіти весняні: чи­

стотілу, веснівки Чере,иха поспішає

ріод з осені 1922 року З книги дізнаєтесь про. по лютий 1940 року в діяльність Л. І. Бреж­ Турції, Греції, Італії, нєва кожного дня пере­ Франції і на відnові­

Матеріали про nоїзд­ ку Л. І. Брежнєва у США і ФРН зібрані у книгах <<Візит Л. І.

зовнішньої

політини і міжнародних

нами як

КПРС

реалі·зується

вийшла у

-відзначив В. І. ~енін,

-

атмосферу,

на зустріти

У книзі М. П. Жу­ ковського «На диnло­ матичному nосту>> (М., 1973) розnовідається про життя і діяльність

якій nроходив візит Генерального секрета­

роднина Б. Л. Леонтьє-

ського Союзу.

Шовтневої

редають

ШІВІРШІШШд ШІВ~ШШ

Радянської (К, Політ·

1973), охоnлює період з ·1964 по 1974 рін.

книзі «Час великих змін», (М., 1973) роз­ nовідають читачам про пам'ятні nодії лиnне­ вих днів 1973 року, nе­

відповідь брошура відо­ мого журналіста-міжна­

нішній nолітиці Радян­

« ...

видав України,

розробив І прий н я в Програму миру. Як во­

арені.

належить

Б. Стре.цьченко у своїй

:Ві6ліо:rрафі•ииіt о:rлвд лі.шера.шур•

курсу, який би виходив

змінах

з'їзд

XXIV

ються чаСИ <<ХОЛОДНОЇ війни•> сьогодні все більше nолітичних дія­ чів бачать необхідність

сил на світовій

КПРС держави»

питань безnеки і сnів­ робітництва у Європі. Пройшло більше трьох років відтоді, ко­

багато у чому

змінилася

ДЬІ» Ю. Жуков, Н. Кур­ дюмов, В. Некрасов,

рай:споживсnІоJІка і

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ і

і промислових

І t

t

У МАГАЗИН-ШКОЛУ

по nідготовці

продавців ~

і продовольчих

товарІв.

t

Приймаються особи не молодші 18 роиів з освітою за 8-1 О класів переважно із

t t

149, Відділ кадрів.

t

педагогічн~іі колектив Бровар-~ і~сто сілЗ~:~~~т:~~ц~~с~іресу: мі- fi Бровари, вул. Київська,

ської міської середиьоУ школи .м 6 висловлює

глибоке

співчуття 3

тельцІ м. о. Харченко

смертІ Гі матері 1 ЄвгенІі Іванівни.

вчи-

приводу

Правління райсnоживсnілки.

t

t t

,,..............................,:

'.ccьo~~~~'''~o~~~~4І•~~~,~-~-~o•~~~~'~'~~-~~~~~~~~#~~~q~c#c~~c~~~~q 1 , 1 ~g~~~~~~g~І

І

Коммунистической партии УкраиІІЬІ, городекого н районного

~_ ~ ..-.rv

Советов депутатов трудящихся

_

_ _ _ _

_

,c.rw#c.r-..г:w.rc..r#~ #

_ 4.7

Киевской области,

_ _ _ _

~

_ ~

_ _ _

м

255020, БРОВАРИ оо

'

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19·3·82,

заступника редактора

-

19·4-47,

відповідального секретаря, відділу сіл~ського госnодарства, кореспон· дент

а

.

оо МІсцевого

.

радІОмовлення

-:

_вул, Ки~вськ~,_'І~,- ~ _ -м~с~воІ робо~и, ф~т:ю~е~пондента -

19 З 18

I

і

.

ВІдд ЛІВ

· · •

19·4·67,

І:&rс.г4Г с.г оІ Jr~##4.Y,..v#-.rc.r~o#4..ГI"I#4V І"Ч?4-Г4.ГС.Т4.У~.о..гІІІ ,-.v-.r4.Г &'QcC"::O' #О D 4,..F

.

.

промисловостІ,

І

Га~ета виходить І

У, вІвторок: середу,

n ятницю І суботу,

Обсяг

0,5

ф"рмату

газети «Правда», '

>L".:-I'ot:JІ&"._" # О • О ':І' І' :С".с-.:-4"4

....

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжІювої торrіВІІі, вул. Київська, 154.

Зам.

..,:r+,.:JA

D"..,._'

2627-10,904,

78 номер 1974 рік  

78 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you