Page 1

-

РІІ( ВИДАННЯ ЗJ.І'І:

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАИТЕСЯІ

\

,,,;~;~;~СУБОТА

І ,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІr УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ли~ня 1970 Ці1На

2

р. КОІП.

.".~І"..:-#..,....I'".....:"WJ7~ .......

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЛОВІДОМЛЕННЯ про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 2 липня 1970 року відкрився черговий Пленум Центрального Комітету КПРС. Пленум заслухав доповідь Генерально-

РРФСР, О. в. Коваленко - перщий секретар Оренбурзького обкому КПРС, Б. О . Бутома міністр суднобудівної

го секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Чергові завдання партії в галузі сільського господарства». у дебатах на доповідь виступили:

промислов9сті СРСР, Ш. Р. Рашидовперший секретар ЦІ( Компартії Узбекистану, Т. К. Мальбахов перший секретар Кабардино-Балкарського обкому

тт. -п.

Ю.

Шелест

перший

-

секретар

КПРС, П. М. Машеров

-

перший секре-

ЦК Компартії України, Г. С. Золотухін - перший секретар Краснодарського

тар ЦК Компартії Білорусії, О. В. Георгієв перший секретар Алtайського

крайкому

крайкому КПРС, В. П . Мжаванадзе

КПРС,

Д. А. Кунаєв

-

пер-

ший секретар ЦК Компартії Казахстану, Г. І. Воронов Голова Ради Міністрів

-

перший секретар ЦК Компартії Грузії. Пленум ЦК КПРС продовжує роботу.

U~.N"..DZD""/07.DO".DO".U~./.U.D'.U~.U~~D'.D/.Н.mw"././h

По

Радянській

Украіні

Перший хліб -державі

Ін ж в н вр и

ЗАПОРІЖЖЯ. Радгосп «Кам'ян- КПРС і Ради Міністрів СРСР радЯНСЬКОГО сврвісу

ка» Кам'янсько-Дніпровського .«Про заходи по раЙQНУ першим серед господа·рств збирання врожаю

заб~зпеченню і заrотівеJІЬ

області почав продаж хліба дер.. сіль·ськогооподарських жаві. На приймальний пункт до- У

1970

продуктів лодтому ВУ'3Ї

хліба в

о

Хмель­

мисловості одержали

Дедалі

ВІГЛИІб

посу:mливrtго

Татарбунарськt11

лістами радянського сервісу, під­ готовленими шість

на У країні.

випускників

Біль-

вЦправлені

тарів земель.

перевищить

20

(РАТАУ).

тисяч гектарів.

БІЛЬШЕ ОВОЧІВ ДЕРЖАВІ ЗВЕДЕННЯ про хід здачІ паршІКово­

•Рwд•rоооі'В· площ під сонлчни.ми І ОстМШіtм чЗІсом •зріс потік 'J}ан­ 'ПЛ~вюовими теплицями. А це, в Rix ю;вочNв з !Ві(цкритога lll'OiJISІ.

тепличних та раннІх овочів

'СВ'(}'Ю чергу, ЗУ\М!ОІВИЛО зіііЛЬШе'Н:НЯ И:дуть .р(!ЩИС, ICIWIЗ!l'', Ц·ибУЛЯ, кріп,

радгосnамн району за станом

вироонИІЦ'11Dа такої цінної ІПР·одук- •буряки-fflигонк.а Фа і!!Іша зелень. ції, як огі:рки. Іх 'Ra 29 червня 3дwн·о такоок. •.rюнащ 5 т1юяч цент­ бу:~ю ЗІДаІІЮ ІВ 'l'ор!'ООІМЬНУ МС'J)е!ЖУ ІJfe'J)VB раНJІЬОЇ :І{ЗJПУСТИ.

на

29

червня

(;в ГІірО!Це:НІЗХ

1970

року

;ЦО :ПЛ ЗІН'j')

КИ'6111а 638.218 rцemrrнeva, що ста-

ЗдаІНо ОІВОЧІUВ

<<ЗапюрІ!ІЦІ>ЮІІЙ~

208,7

rор·одини. Pwдroc:ir «3аоорИЦЬ>КИЙ)> ще ІН·еод·овиіtо!нали · ллwу продажу

152,4

ІВ'Їі,ЩІrраmИІв

Мииr.в черве-нь

-

137,4 126,9 119,.9

117,1 111,3 110,1

97,1 96,1 95,8 70,3 59,.5

112,0

ІlІерший мі·

сяrць літа. іВіІН Щ}ИІШіе б·а.rато тур­

ООт нашим овочівниК:аІМ, ТО'МУ що llloroдa :весь ча.с Ібула ІІLестіЙК·()Ю,

ооир&mнл й ІІІ!р:одаж 'j}ІШВЬ{)<Ї горо­

Іпу «ВІJІлиіt·оди:мерснкий» . Ос01бливу y:iJ.wry оосе~еrн{) ІНа заІГотFвлі СИЛО1СУ. Ще ранньою 'ООС НОЮ ІПО '31Рtдже1Fій 03ИІМ'ИН•і О'УJВ mдсrsІІІІИЙ :~иоmин. Непогашо в•родила зеле.н,а ІМа,са - ІПО 150 'деJ1'111ІеРіВ вихіІ­ диrrь З ІКQЖНОІГО ГewraІJ>a.

Ось ·ведуть ~ВІОЇ КОl(оа.ЙН•И •М·~ХІаІІІ'ізаrори r.pиropitй Федо;р!JВИЧ іІlа•роооменко та .Ва.силь Миха'ЙJІІ().ВИЧ Лwзебний. О~а за OJI!ROЮ

під'іж:д·жають ~о НИХ З:В'JІОІlІІ811lІИНИ rвана rМиколаЙО!вич.а ,Jtи1ка, Ііваша ОлексійіJвича ,frрикуна, Івана ДвмИІд'ОІВИЧа ·Ва•сю•ка та іІІJШих. МИІнає д:е<кіль'Ка хвилин, J іЗівтомашИІни, ООJВантажеНІі 'ПОІдр~бненою мае·ою, пря·мують іЦО ·СИJЮСІІЮЇ траJНІшеї. іll'ВІЩКО ·роова;нта•жуютьс.я. Робітниці з ~аmи Kmrepmш 1іуrзЬІМИк Олиа Дра~~~а, f&Лина Rузьмпк, Уля­ на Хузь'lІІИ'Іt та· <Галина Rаршщь-'})оо·ріВІнюють .смосну маrсу, а 'І'J}WК­

тористи іJІва.н ХиЛьЧУІК та МИІКола Се'МИІІЮГ гуеентнИми ~ми УІЩЇ'ЛЬІІИОЮ'fІЬ ЇЇ. :Вже закла:л:е:но ше<рші

600

·т•оRН рwньоrо силосу . 3аJ'011'ілmя його

пр І),ІІ;ОВЖУІі'і'ЬІСЯ.

І. МИХАІМ Е НКО.

'НОІВИТЬ б·ілМІІе чверті ІВСієї здашої пу!бліІкуєт~ся, Ідеакі rоrоrода.р.ства у

М<ІіГаІЗини

•столИІЦі р;ruнІЕіх

О'ВОІЧ]в. Т·ож

кtв зщали .радгооои і·м е'ні ЩЩІ·С:а.1272,.5 цеІнmнера, « Великодиме·р•сІ.кий» J170,.1, « Ру,са;нів•сь•кий» - 1143,7 цеwнеvа. ОсоблиВ'о .сл·fд

ся з ~epжaJBOJIO . •Особшrво rце стQ­ суєтьс.а РWОСІІІЁВ «3ашлшв•ний» та « Літ!t'Ювснюm » , •овочівництву JІ1КИХ \tаща~а .веJІикої шкоди ІВе·~ня.на

ві!д\3начити русаmв·сь- І[JІ<Шін.ь.

·КИХ 'ООІІІJІИ!ЧНИІК'fВ, JFKi З ІПЛЇіВ'Іt·ОВИХ

fi:·pИЙJWU гаряча lll®a ,за;готrмі ІКОJ}ІМів для Х'У\ЦІОІІИ, ао•кре.:ма гру­ бих. ' В ·~ОСІJІІЇ «.Кра·силі'В'СНІt'ИЙ» ШІЛежmь ~и 'lІ'РИ:РО.ЩНИІХ лупсів та забеuиечений

r.pa6If8m,

В ЦЮМУ .J)OЦ,f ТОС:ПО~J)СТJ3Іа ра­

ТеllЛІЩЬ площею- 2,5 reitТaJ}>a 6ез йоrну здали :на. •юіль•ка тИІсяч цеят­ штутч:ного •ооіrрів•анrпя С'ІІЇЛЬКИ пр·О~\}'ІКЦіЇ.

Збираємо сіно

ім •потріб·но

626 це:нтшJр~в усіх О"вочів :при ~докла~ети !:Всіх зу•силь; щоб ·у пe·p­ nлaJFi 300, !В TOl\IY числі 225,6 шfй 'де'каді JЩпня '!І()Г~сити заіб()'Р­ rцеІН'І1ІlеРа огі'J}ків. Н&Wбільше ОІГір- 11tХ8а·нkть ~ 'llОІВ'НЇостіо !РОЗрахувати­

\Іде-р.Ж<tли Іне.ріі& 'J)а'ІШЬОі ·г®одІІІІ·и більше, lfi•Ж торік. fl~a:H •Ce•300fY переtВИіКО-

((ЇІіІЛ.ЬКа .р·шд~осmв :вир:Ощують :в :на!НQ. Але треіба зробИ'І'и •все , щоб ІІІЛіІВ!ІWВИХ Тffі'"ІИІЦЯХ 1IQMFДQJ}И. riJyл·o 'ВИКОНаJН·е і додатюове аwвдан­

ВИК'JІНІк.аJІа І(Одшruоо'ві '11РУІД:НОЩЇ В В.ж.е ІООЧа.JІИ ЗбИUJІМІНЯ Однак, неІ:JВажаючи на це,

vOOoo'i.

ОrвqрИТИ ШJ.tну OOIJ'IIIOBY оазу ДЛJІ ГІJ'ОМ3ДСМt0010 '11ВЗ:РЮІІНИЦТВа так'~! !33/Вдання шоставили 111е:ред <оо.6ою :юорІ.юдОібУІШLі 6.риrаІДи ра;дтО'с­

Як 1вИдно із зве.деннJІ, що тrr

НаЗІВи гос:пода•рС11в

<<ПЛОО~ЇІВІСЬЮІІЙ~ <<J;ЗМИІКQДИМ,ерсьюІJJf>> «РуіоаН!ЇІВСЬІКИІЙ>> << БобриіЦЬІКИіЙ>> <<ТОГОЛІЇІВСІ>ІmЙ >> <<ТреіQуХі!ВІСЬІКИІЙ >> •імеНІ!< ЩQрса << Кра~ИІЛ]ВІСЬЮІІЙ >> «•ЗорЯ>> <<ЖерДіІвсьrкИ1Й >> «38ІПЛЗ.'ВІНИІЙ» <<Л іФ~ЇІВІСЬЮІІЙ>> По радгоспах

n 'ятирічк.и

Ранній силос

чолові­

62

арошувально1 «Дунаиводбуд» пере]{али ПІД ри- системи. 3 введенням в дію но- на підприємства служби побуту сові плантації перші 1100 гert- вих ділянок площа зрошення тут легкої промисловості. •

Трудовий ритм.

ка. Вони стали першими спеціа­

- Буджатеького степу простягнули'11ресту ся канали най?.ільшої в област!

Іриrато;ри

Поділля

стислі ті побутового обслуговування від-

rwОІВій Gрошу;валЬІніІй сИІстем:і

ЛИІСКОВ'СЬІюій.

наймо-

строки і продати державі понад бУІВіСJІ :пе:рший .вИJПу.ек. Дшшоми інрічний план десятки тонн зерна . женерів-м·еханіків легкої про-

Степові траси Дунаю ОДЕСА. Вода Дунаю пішла по І

В

}}ОЦі» колектив 'J}адгоспу ницькому технологічному інС'ТИту­

ставлено десятки центнер·ів пше- вирішив зібрати

пиці нового врожаю. IJ' у відповідь на постанову Ц1t

ХМЕЛЬНИЦЬКИй.

й зда·чу ня, vtовещеяе плоді·в у rГюrо•Л.6ВЇ1, Jli'!1Кax, Руса- [)ад'ГОШІУ.

трестОІl\І

:1ОО

:мкта.рів

вtІир.а:льнrtю

600 · rект·а<рів

'сіmних траІВ. Рщцг()С[І !ЮІfl!J~тю

технік:то

-

ІКОС&])ММИ,

траІJtТОІРІІИІ'lІІИ

ІС11'000WЩЦ&МИ.

~ УІЮВИ Шшіmнь'()Іl'() літа С'КЛ<Wrі. Во!Ни вимМ'ають так ·кіл{М('j}ІЗІМ rci'lta ІНе заrnнув .. На

о.рr.шіsувати рQботу, щоб ~

оовну поrrаиІсть B81ro})IIOO'OOJ}'IІWO меха'Іf·Ізми, а ·на щ>иродних л·ум.х

де щ~ orof'l'Ь вода, 'ІQОіСИТИМеJЮ

нm. В~аіІМ'ИМе:l\1'0 Ї'М

15

'i'IJIIII8i ВW'Ш'У. ЩОІб заоХІQТИТИ ·робіт­

ІЩЮЦtІРІ!Їв 'У ~XYIIIOit .ЦО,Ц&'І'ІWООЇ оплати. М. МОСКАЛЕНКО,

wжпому

агроном.

дини ІДержwві пр,авадились уетіш­ но'В'і. і Тре,буооОJВ'і. П{)Пе'(Іе:дУ йр;уть UІІІІІПІІІІІІІІІІІППUШUІІІІІUШІШІІІШШUUІІІІІШШІІІШІІІІІІИПІІІІПІІІІІІUІІІІІІПІП1ІІПІШІІІППППШІІПІПІПІІШІІІІПІІІППІІІПD

ТеllЛИЧ'НJИКИ ,р.ащтос:пу «•f1}ГОіJІЇВ­ paйormy р;(}стро­ 'СЬ'КИЙ» , які щщн..я збирають ·і 'Від­ ково :виконали ІСООІJНІНИІЙ ІПЛ~н про­ прrавляють ІВ торrо:велЬІНJУ N:е<ре·жу дмку ~ержа;ві ІП3..\}НИКОВО-теІІ!JІИ'Ч­ 2,5- 3 ТОННИ СШtОВИТИJХ Чеj}'ВОІНИХ ІНІІІХ ·і ll)a.HHJx 'ОВ'ОІЧ'ЇВ, а ОК'р6Мі ПQ'М~tOpm. 3НаІЧІН1Q іПеJ)е'ВИЮОіІfаJІИ :ЙОГО. Б . wraтo з.дали наІІІІі 'rосІ!Іод'а,.р,ст.ва Ха!рwкт~рною :осооливkтю виро­ · · іІІ 2500 · · ЦеН'!1нер!J!В •ВІЩщу·ВМJJН.а •l'І)J)()ІД:ИНИ ІВ !НИНЇШНЬО'МУ l Я•ГІД. '0/Н.аJД ' ' р<Щі f: '})ОІЗШЩ)І!ІННЯ 'В біЛЬШ{)СТі ІПраІJWІено ІВ ІКИЇ'Всмtі ·матазини. Н'О. f{)ШІодарства

МИСЛИВЦІ ЧЕРНІВЦІ. проведуть у Чернівец:ького

Маіж.е все лІто Кщmатах ботаніки університету. Вони

ЗА

РОСЛИНАМИ

кормові угіддя Карпат і Прикар­ мофіївкн лугової, донюtка білого, паття заАмають понад півмільАо­ еспарцету великолистого та інших на гектарів. Однак іх середня трав, які поліпшують луки та

сприяють укріплен,ню ерозійни~ І разом із студентами продовжать врожайн.ість не висока. За останні роки буковинські бо­ схил ів. Це підтвердили досліди розпочату роботу по вивченню рОСЛИJt, перспективних для поліп- танЇіки зібрали сотні кілограмів проведені в підгірських і гірськи~

шен.ня .JІУК' і пасовищ.

Природні

насіння райграсу пасовищного, ти-

rооподарствах .


ШОІПІШІІІШІІІПD 11 : 11 '

а111

11

ЗЛІТ І

випускникІв BuдJJІYH<tB остаНІНай ШКІLль:ний д:зв01ни.к . 0ffла,дено ~екзамени на

І І ІІІІІ

111 11' · . 11 1, 11, , 1 11 11' 1111

,мін:цу

.уоn.ішНІlсть

.і.

зрао.кову

tПООедііНК'У .НЗІІ1ороджеНІ1 золотц.

! 1• • ' • · : . 1І

~

ми .мед3ІЛІSJМи. Оеред ІІПІХ Harraлl.я 3ИІМа, ЕЛІген!.я Юшnіс, СофіtЯ

ЦВІ1лІй,

'Гамара

Чесакава

Середа,

(ВрОІВаІрсЬІКВІ

Ні•на

середня

Ш.ІюЛа М 2), Т·6'11ЯІНа •КИІСелюва (Г~ька середНІЯ ШК.ОJІа),

ЛІQДмІІІЛа ,ГалІЩЬІка, ВолодНІмир

~ DD

' і

11 і 1111 1111 11 11 ІІІПІІІІІІUІІІІІІІІІІІПІППППІІUІПІUІІІUІПІUІШІUІІDПІUDDІU

· 1" • : 1

~

УЧАСНИКІВ

D

[ІО

~

оо

оо

·

І-го РАйОННОГО

rnJ(]

дарства -

це вели.ка честь

сьогодні.

цього за•кликав нас Генеральний

Саме

секретар

де

ЦІ\

КПРС Л. І. Брежнев у своїй промові на XVI з'їзді ВЛКСМ~ До цього закликають нас наші ді·

ЗЛЬОТУ

ди і батьки-хлібороби -

першовідкриаачі

вели·

ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ ДО ВСІХ

ких звершень у сільському господарстві.

ЛЕНІНСЬКОГО ЮВІІЛЕйНОГО

сті чекають на вас. А ударні комсомольські бу·

ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ_ ВИПУСКНИКІВ 1970

Понад 30 підприємств і будівелt>них організацій з трьомастами професіями тілІоІКи в нашому . мі·

РОК.У

ЖерибОір, tВаІЛенти.на Лащенко, Дороrі друзі, випус~НІИ(И середніх шкіл БроварЛюбов 'І'овотенко (ВелJІІКоди;мер- щи.ни ВЖІ')'С&у ювілеіі.ноrо лені•нського 1970 року!

дови в усіх куточках країни? Ромаити·ка і місце для трудового подівигу є всюди.

життя

'ська середН1Я щtюл:СіJ). На •т:рJ!Іб:УJНі •ЗНаrrНіа

Для тих, хто вирішив присвятити своє життя накпередовішій у світі радянській науці, відкри·

ЛаІІКОІВ<І,

До вас звертаємоси ми, предста.внкки асІх еередніх шкіл району, які з.ібра.иися на свій перший

легаrr XV1I 1з'\1~у .ВЛКСМ Иа· ~ерИІн•а ДячеНІко. ИолеІ\ТНВ .наffЛаtсНИІИJіJв, ВИІП'У<JJ{>НИІКЇІВ оерІ:1д;НІЇХ шої мнюи, тавори:ть 1'ЮІН.а, в ни-

ні всі ми, разом з тримІльйонним загоном випускнккіа нашої великої Вітчизни, з атестатом зрілості в руках, молоткастим, серпастим радинським

сти,на ю.на.ків~випускників стануть незабаром вої· нами слав.них Збройних Снл СРСР. Від вашого імені ми закликаємо їх берегти рідну Вітчизну, як

паспортом і комсомольським квитком біли серця,

зіницю ока. Хай при,кладом для них буде героїч-

Батьківщина, Лен-інська партія комуністів,

щастя і відстояли його в жорстокій борні з · воро-

а;Іестат

.зрі.лосТІі.

Пооащу

ШИОJИІОЯ

рОІІШ

ІВЧаІНІНІЯ ,

,неПОІВІТОрНе

.ти;н,С"І1во.

956

заОJи­

ІНаіІІОЛЄІГЛИІВНІ'О

,Paщ;klfe

На·

ДИ·

Г.ерой Софал.~стиЧІної Праці, Ае-

,вчорашніХ •десяти­

шкіл Броварщиши, -раІЗом з три­ ІНІіШНЬОІМУ ІР<>Ці •ВЗ.ЯІВ :ВИІС()Ке со·Міі•льйоннИІм ЗаГОІНОМ ІВІf!ІІУ!СКНИ­ ціаmсrrич:н-е tЗобав'mа:ння - ІВИН~В ІК.раІЇНИ ,вперше ІВИ!Х.О\!ІЯТЬ Ноа росrrи:ти по 407 цеmпrе.рkв овошкроИІу ст~у с.амос'І'ЬЙJНІОГО

tЩв ІН>а .ІЮЖІІЮМу тентаірl еа·Rр1П-

жит,1lя.

леної

і111ЛОЩі. Ми

зліт. Радість бентежить наші серця, адже с.ьогод-

виходимо

на

широку

дорогу

жи:ття.

ті двері вузів і технікумів, ку.рсі.в і училищ. Ча·

Рідна

ний подвиг їх · .дідів, батьків, які завоювали

наш

славний ради.нськиА народ зробИJІи все для того,

гами.

докладаємо щоб дороrа наша була світлою і радісною. Одне

Дорогі юні друзі! Одне nам'ятайте: де б не

ЛЩдІН1О 6у;ло минулої середи actx >ЗуІСИіЛ·Ь, щоб слова, ДаиогQ лише трішки сьогодні хвилює окремих з нас: ку'8 QУідИіНІrУ культу.рrо МВО!дУ Barть}(jj&ЩJmi, з честю дотрима- ди піти, де прюіласти свої дужі руки і енергію, '!ІОргОІВ·елЬІного МЗІШИНОібУІдУ)ВаНІНІЯ.

-

'Th~ .&1,)'· >

;,n.V.n ІВІ~,у>ВОЯ

І

.

no'\ й ІР<ШІ<JІІІІНИ

ти.Щ·nІ< uu ІВНрОІЩу>Ваrrи ви.сою ВІРо0

з.лот ІВИІПу•еИІни:юв д~ятих а<ла- жа;ї, п011рІібно ,мати мЩн1 агро-

а1в

були ви, де б не працюва.ин, шануйте честь рідної школи, ового колективу, своєї комсомольської орЛ б' Б ·

~но· ~.нк, набуті протягом nесяти років_ навчання, ~ і запаJІ молодечих сердець. .....

,..

га,иізації. тір, свій

-

ю ІТЬ нашу дорогу а.тьюещину-мак героїчини .. народ, РІдіНУ омунастич ну "

партію і Радянський уряд. І ·В ім'я цієї любові

Н., УІРО>Ч.ИІ"~е "'"""'О lІ·рибули

· Юк'а •nузі! Піти є куди. Вас чекають неосяжні ;нol'ttlЧ:Нl ІЗНаІН!НЯ. 1х ідаЮТЬ нам ,.,... комоо- щкола · "..осп 1' в та птахофабрик і ІВИЩі ·уч бав1 закл.8ІД'И. поля і б агат і фер .. .... и ра...,. мо.льсьюі- аJИJТИІВЇСТИ, СТарі J{OMyll пnиЬо б • ніати, передовикИ! ІВиробницТІВа. • ротягом т,рьох '.r"'"""' я ез раАоку. Стати досвідченим мехаНІзатором, передо· 1 "' Вl'"МЇ "" Н.НІfКИ

нам

зверш·уйте свої трудові подвиги, прокладаючи до•

",.. '"'"""' ІНаtвчмшя,

• з нас залирогу в прекрасне житrя. Хай кожнии

·

шнть райдужний сшд на ши~окому шляху, що

,в!.дриІЦУ ВІLд ·~ИІро6НИІЦ"І1Ва JИООJЧас - .вим тварІИІииком, спеціuІстом сільського госпо-

веде до сяючих вершин комуНІзму.

Встуutним словом мirr ІВ!~Rри- ла'Оя ry ІЗаІОЧІН'ій се,ред!іІІА школі

,ває секретСlІр ~райкому ЛИСМУ Раоом •з 1вами: цими АИJЯМ~ за: 'ІІІІІІІІШІІІІППІІІІІІІІ8ІІІІППІUПUUUІІШІІDІІНІІШІІШОІІПІDІНІНІUІІІ:ІПІІІІІІІІПІІІІІІ А. Лисенко. ПІд ЗіВіУJКИ бадьоро- ІН:LНЧИІЛа 11 'RЛас 1 .за:рав 1'Q11YIO-

го маршу ІВ rза.л вносяться цра- !СЯ до ІОО'1'!УІПУ в 'У.НІраЬІську сіль-

Перет.п.t:ата

ЛОр рСl!ЙОННОЇ КОМСОМОJІЬСЬ.КОЇ о рr.wІІіІзаtЦії 1L ІПаJМ 'Я"І1НИІЙ 'прашJІр

СЬІКОІГООПОДЗІрсщу а'КЗІДеміЮ. Мені ІВиnа.ла <велика честь райкому ,1\П 'У~ра!ЇНИ 1 ·РаЙІВН- буrrи ,ЦеJІ·е11ЩГОІМ XV,l з'Jвду

~~онкоМІУ, ІВІручений •Іюмсомо.л:у .на честь

райоому 50-jрЇІЧчя

Вел.юоо.го Жовт.ня. На сцеНі б!-

~

проводнтье.н

орrанІаовано

.На :еав~ ~асrRЧних хас . роз­ Ше:вче111щ А. В. -Раскопова, Л. И. 1 да >>-, «ИЗ'ве>стия» , « Ра~Jmськ.а Ук­

ВЛООМ . На ІБІСе жиmтя зали­ і'~ ірОО()Та по ІПраведешпо шаrrьоя ІВ ІПаІМ'ІЯТі ~НІ!, п·роощценl перерати ІНа ІІІе})і<ІJІ.ИЧІfУ пресу. '!fa щьому ІВЄЛИІКому фару:м.і ра­ ~Вона ЦJЮВОДЩ'ЬСЯ . :ПЇ:Д ІЦеВі30ІМ ДЯ!НІСЬІКОЇ МОЛqдl, іНЄ іЗабудУ'ТЬСЯ

ТmцеІ:tК>(), М. К. Тов.стЄІ!fКо та ~н- раІїна», .«JІра.вща У•краинЬІ», « Ки­

ші.

їоськ.а ІІІршвда » , жу·рнали « 1\Qму-

До JІІСіХ ЦеХІОВИ!Х ІІІа]УГОрГа~н:іGал.я ІН'ИХ ІВИІШИкуJВаОJОСЬ ПОЧесНа ~~tожшоку ІJ)Юmиmюві .і ооуж6()вце­ ЦіІЙ ІдООЄ'Де'Н·О ІПЛ<LН ІПереДІІІЛати. ваjрта. Присуmні стоячн JJРОІВОд- rrещ·лі. баrrЬНІІ!всЬІКІl слава. Гене­ 3 Г]>ОІМа,І{.СЬ'КИМИ рОіЗП(}В>СЮ.ЦЖУВачажаооть ,делегаqlю для :П'ОКіJJЩЦен- ралююго сеНJретзря ЦИ ~ПРС :ві газету і 'ЖfРНЗІЛ. wr 'ШІіmіІв !дО ІПЇІдНІіЖЖЛ .пам'mm:и- ЛеоніІДа ,І.JмlІЧ·а Бренаоова. Парті,іfна орІІ'анізаці.я ІІІЇ.ЩПриєм­ ми щюведеІНо .семінар. Іх забезпе-

ІНі~СТ», «ІІІа.ртИ!ЙНаЛ ЖИІ3НЬ » , « Аrі­ татар » , «іІІ}д Іпр&ШJ'РОМ лw.ін~зму » та ~~нші ма·с•ово-аrолітичн•і, техніч­ !Ні, худ&ЖНі :nеріо()ДИЧні вІІІДМІ·н.я.

Активна · і органі3ована nередс'l1ва на;цав веJІИКОІЮ 3наJІІе1ШЯ цій че•но :каталІ>rа·ми, nере~платними листа.:мk тощо. плата гаоот і ~урналm ясЛИ іВ'НІПУJСИІНИІК~В тепло ПрНІВt!JтаJВ МІНОІЖИІТИ Т.rо'ідОІЦJ' .славу баТЬІКіm. П>ОІЛ>ітІf'ШМ !СМШаІНШ. 3а і'нЩіати­ Уопіmно ІПJЮВодить·с'Я пе~,щІІЛа- 'краве .св.і:дче·ІШЯ 11\У'ХQВНОІГО росту с екретар ра.llіюму НІП Украttни Оrоке, І3ЗІЮІІИ1Каtю •всіх •ІJНПУJСІНІНИ­ wю ш~юро на :всіх :виJ)ООнита газет і ~YIJHaJiiiв ІНа 1971 нашИІХ '11РУ~іІВників, Йffl'o Ште~сі'в В. Г. Лемпі>цьииtй. ВіJн 3а/КЛИІКав t>.і:в не боятиІая ІІІ,ращі, ІІІеребqрю­

ка ,в. І . Лен!Іну.

u.n...

. ;.пі<шп,

•3 •YMilwltИM tЗа!КDНЧеЩІЯ.М .І.ШЮ- муІНІЇm'І,

""

·МОJЮДИІМ,

'-'Уід'УІВаТИ

зверщу!В8ІТИ

КО-

ПОДВНU'И,

ВНІХОІДЬІІ'е, ша­ "ІИХ ІЦіЛМІИЦJІІХ

C'l1BOl)m!O

rрупrи, ·рtк 'В цехах е-юструзі'Ї, еоопеориме"Н- до

ІІІолітИ!ЧІн0111о і е-кономіч;нtlrо ~аJводоуnра.мінні, на житrя ІК'ра,ЇІНИ. Нема сум·ніву, Щtl ШОЇ .ВаТЬКІtВІЩИ:НИ, 3ІМЇІЦНі101ВtаТИ ДОірііІДНИМИ .урожабІМИ, ІНQВИІМИ ла &ктІDіеті:в вІQіЛ~1Ю rром~­ ІреМQНТН'О-ІМехан,)Ч)Н\й дільнИІЦі. ІП:Лан ІІІере)І)Іl'Лати ~на заводі буде її оборонп~у ІМОІ1у'І1ність, бу-rи перемогами ІЗВеЛНІЧИМО ІР'ІідНУ сь.ких ІРОО'ПІJВСІQ.ЦЖ'У• Б аЧЇВ ІПРООИ. Тут ~кожен робітник і СJІуж.боІВІЩЬ анаЧІн~ ІІІеревИJКонаuю. ЗаtВІЖІдИ> :ЕІі.рними леНІі•НІСьким БаrrЬІКЇJВІЩИІН'У. Р. ЛИТОВЧЕНКО, Дfііре ІІІрацюють ком:у;ніет М. І. вже п~латив ІІJІ() 4~5 видань. іІДеа.лам, ИОМ'УJНkтИІЧІНіІй партії, 3 .у.ва!ГОІЮ с~и np'ИICYJ'l1Нl ЮнаІИііІв Іі ІдtВІчаrr ~саtмСJІВІі;ДДаJІюю ;ваrти

ПІращею

множити багаrrства

трУІдІЮЩі.

на- .ноІRІІі :дРУJ$1, на 'Ра.дГQСJІІН1 ІІІОЩJ.

ві кеР'}'110Ть ІПерелплатою, з чис- талЬІНООІ'У,

Велик·ИМ DОПИТ()ІМ_ у nе~~латРаІДЯ:НІСЬКОtМ1у ІУІРМОВі. tВИІС'ТУІІІ ІКОЛИІІІІ!НІЬОГО ІВІtІІу'СJИJНИІКа ОнищеНJrо, член ІІJ'а:J)'ІІбюро заооду Тов. Лем!]tцький пабажаm ІВИ- ГоrОЛІLвсьиої с€>редньої Ш\КОЛИ, В. іІІ. ПШчук, KmfC()MiJJИta Оофія ників іКористуютЬІся ~гааети «Прав~

[JІУ~ЖНИІffаІМ ЛеІНЇНІСЬ!rОГО ЮВі.JІtеЙ- КаІНЩИ[Ца.Та ноrо .раку ІМ1tЦНІого здоров'я, ,ве- ІДИІректора

секретар

парторганізації водоуправління.

еІК{)ІІlОмі.ЧШІХ HaJY.K, Р8ІдГ<ЮЦУ <~:Плоокіm­

ЛИІК.ИІХ jІІОП!.ХІLВ ІВ .роботі на благо СЬІКИЙ» П . Ф . .ВОЛОХИ.

Куточок громадського еідділу еійськоео­

J)ЩДЯ НІСЬІКОІГО .Наtроду. УЧООНИн1ІіВ ІЗ ЛЬОТУ . lІірИІВ!іmаJІИ Но.'І>Ііу,ніІст·ИІчна парті!Я і Радя:н- вчmель.на GаJВорищЬІЮї C~k

сь~rиtй УРМ. ~оказаm заJВідуючий ньої школи О. П. Нен.юк, роб1т­ ра•ЙІвіІдділом ІНаІрОДНОЇ ОСJВі/ГИ Н'И.К З8100JдУ ПОІРОІШКОІВОЇ МЄІГаJЛУ,р0. І. ХорлLков, ІВЇJДК!рИІЛи перед гИ . в. о. ДоЛ'!Ін.

На:ШОЮ МОІЛqдДЮ ШИ{ЮКИІЙ ШШtХ З СJЮВ8ІМИ ІГарJІЧОЇ ПОДЯ:КИ до знань, 11оорчаї .fl!pa!IJI! у ІВсlх НомУ'Н!іСТ!fЧнШй іІІЗІр'Dіії Іі. РВІдЯН­ Г,аJІІУ'ЗЯ.Х народного 'ГОІОПQДар- ськаму УІ~ОІВl за tx ІНеВ'ЮМ!ІJУ

rштріотичного

за-

Цікава. екскурсія

еиховання

'Прийш;ю барвисте UI•Ї'ro. Наста- великОІГо 110'ЖІДЯ

Пам'ятник у квітах

вчителя тру:ця-

ІЛ.а !І'арЯ'!а іІІ О ра ІВЩіп}'ІСТОК, eKCJCyp- ЩИХ . .

>сіІЙ, ТУJРИС'l'СЬ'КИХ ІІІОJЩдrв.

Нещо-

У ·н<ІJші•й ГРУІІІЇ

були учасники

В центрі БооіІJІІк·и Оrа•вmцен­ СtТІВа. ВИRОІІ:ІІУЮЧИ лен!•НІСЬКоі за- 'l1Y'J)б<Yry ЩЮ пlідрост.ааоче ПОІКО­ ~&ВІІЮ трупа ІІІередовИІКі'В ІВИ!JЮб- ВелНІК·оі .ВітчИІЗ'няної війни І. Д . ПОІВіrrИ, ЮНаJКИ J. дLвчаrrа БровtСіір- ліІНІНЯ, за ІЙОГО ЩаJЄJІ.ІІІВе ДИІТИ!Н­ сьх!QОО 'ІІайwу на бра'l'Сь&іА NіІ'ГИ­ ЩИІНИ б.УІдjІІТЬ ІПрОДОВІЖУJВ8:ТИ ~ра- С11ВО .і ЮlfilcrrЬ ІВЇІД dM€1J11. ІВRЦуСК­ лі ІІЮіШв, які заІГІШ'fЛИ пі~ час ·ниц'\100, іІІервможщів ленінського К)'І3Н'е<ЦІ(}ІВ, О. Jl. Корн1енко, Ф. І.

'дІЩИ _старшого поколІ:ніня, ста- никіjв ,НІу:ть· активними буІд!ІвНИІКСlІми ·ffОІМУJН.Ї.QТИІЧН<JІГО С)"СПіІЛЬС'І1Ва.

JИІІСІ'11упИІЛи

ПЩд га:ряJЧІі. оплески ІІІри.суrr:ні·Х .вірним:и л~енlнсЬІКНІМ GЗІІЮВіmам! rІ'ОІВ. ХорлJtоов 'вручив аt~~естат - IЗЗIRJJШUIIJlИ ІВОИИ. про заІкіJНІчення

ли .ЛаJНІRОІВіІЙ

Герою

середньої llJj}(O-

:радгоспу

'СОІЦіСІІЛі•СТWЧlІ!ої

«Зоря•

-

КЛІЯнемось!

НЛJШІемось! -

юв-ілеіfн~rо •соціалі'стичJІюrо :warа.ння ~іЙІс'юма nоїздку 111~ мар· шр•уту Бравари-ЛенінградСереіА тих, :ХТО :Ві)І1Да>В ~И'І"І'Я НОВІГОJЮА !Моmша ,_ Бровари, за вmволе:ння щwго ІСела від гіт­ по мі:~JІІХ р.е~в·олюtЦійноі, (}()й:ооіюr лоерівці·в ІІЮСе:ни 1943 рqку, був і трУ\д'оооі слави ра.дЯІІІІСЬ'Ко-rо наі ІН3ІШ батмrо та 'Ч1І'Лwік І1ван 1Юд'У.

ІМіЩал1іСТ.КИ ВеJІИ'К1)Ї іВіТЧИЗНRНОЇ 6у:тИ оочmь оаті'.ятник.

н. GИІМа d т. НИІСелЬіОІВа. _ КJІЯІНемОСЬ ~

КJшнемось!

ОІJWИІМ

ІЮДНІХ'ОМ

Праці ІВІЩrювІіІдають У'ЧаJСіІmКН злюту.

:віЙНИ, вИ-

Куц, О. Н. ,Ільї:н, Д. А. Петренко, І. іМ . Лооw. !ЕОІЛи •МИ ІІІіщ'іжджали

що ІМіста-героя на Неві і f{аближа­ ЛИ!СЯ 11t0 Пуtлко:всмvих 'Висот, особ­

лИІВо ПИіJІЬІНО ІІІриrля:даос:я до цих N~сць

:0.

ІІ. Ілнін. В ІІІа'М'яті 1!ете-

минулої війни, К Т. ДяІч•еНІко. На з~!аі'ЧffііІ!ІІЯ •вІідбІувая tВеЛИ- Мак!ОЛ3ІЙОВИ'Ч ·О&сюта. и~rо ІІІ'різВООК!реШаЛИ'СЯ іІІО'Д>ЇЇ •С)"ООРИХ ,19 41 У·ча.сники еХJс-курсН nересі'КЛи ОдИІн ІЗа QІДwим ІНа сцену ви- ІКИІЙ к0ІН1церт JІІУІЦОЖ.КЬОї само­ :вище та іІІІіІціали та'КОЖ :вика.р;буХtС~дяrгь !ВИІ!Іjj'іОК>lПИШ, .ffil<'i. за ВіД- Ді.яЛЬ'ІЮСll'.і. :ваНІі на ~і. територію трьох ре-СІІІУ'бл•ік: Ук- -'1!:14·2 рокrв. Ад1;rое йому ід.()веаrо­ В день ПереМОІГІі: наша СІМ я ра,іни, Шл"Ор}'Ісі,ї, Ро,сійсЬІКОї Феде- ·ся тут :оою:вати, ооор·оняти Ле•Нtін­

ІІІІІІІUІІІІПІІІПІDUІПІІППНІІПІПІППІІІUІОПUІІ'МІWІWІІІІПDІ

ві,щв:Ц31Ла це C'BJI'l'e ІМіщє.

рацИ, ІПРІ>іхали ІНО 14 юбла'Стлх , в

Пw'·Я'І1НИІt у !fОВітах, скрізь -

ЧИ'С'І'О, ~ра'СИОО. Доr~ві за б}Jат­ ·СЬІКОЮ :МОГИJІ{ОО велику }1!Вагу при­

~~~яють еіль,с~а Рада, прзвлі'Н,н я ЮОЛІГООІJУ, ІІІЗІ!Уl'іmа •Opr31lffзaцtя і

школа. ()пЛJсибі ім. · · Таш має бути '(Жрізь, де бfілять !Гер()Ї.

шлях iiDpoлir

ми іrз захопленням

з

черw

оанайомилиtя

дре•вньору·сь•кої

Кре-мле;м, Коли ху бyrn Чеорніtгtв. Він шгада:в про р о:JМяідали •вмичний М>ОН}'Іме·нт д'Р•евню Киї:всІ>ку Ру;сь, а 15ілору« 1000-р~ччя РосИ » , ~дуюtа.ми пе· 1СЬІКе ·мk'JIO Орша роооовtл() mptl по­ }Jенеслwея :в Киів, ,,цо ІІІам'ятника дії Вмиrої ВітчИ!аняної 1І'ійни, де Богдану ХомеЛЬІНИ!ЦЬІК6Му. А•дже

&ої на

ВИСОІІNН•І'У березі Днmра )'ІеТ<ІЯІОВJІена л~егеща·рна

їх aвroj} один ·-

•ві.цоомий СІКУЛЬІІ­

11'&1ІіЧНО тор ІМ. О. МіІке.шин. « КатюУ Мос.квІ, на;сампесj}~д. :відв·і да­ ша ». пи .1\•ра'Сну nлощу, ~ре'Мль. Біля Незабутнє ІВра:ження залишило­ 1113.!М''ЯТНИ'Ка .ЛенінУ ІІНЖІЛ3ІJІИ :К:В•ЇТИ, сл від 11~Lдання ,мі'Ста Леа~іна. Ще і Ще ра~ ВДИВЛЯІЛИСЯ В ідОJ)(}Гі

Читаючи ІншІ видання

nосестра Маресьєва Та'К >03а1Ма:влєоо нарис

ЗІsор'ОТНИЙ

Н.о•ВІrоJЮд ~ Мос,кву. В НшrгоJюді

!ШІJМ'.ятниК{JtМ [ІершИІМ міtстом на .на.пrому шля­ архіте.ктури -

на пшм' ять ІІІ'РО ж·орстокі

Сім'я ОКСЮТИ.

інваJJІіда

трщц ВfД ф3ІШИСТСЬ'КИХ ПОІЛЧИ'ІЦ.

ДЄ'СЯ'ТИ Містах 10ЗН<І>ЙОІМИ~ІИСЯ 3 .іІсторією далекОІГо і нещавнwго ми­ ну,лого нашої Ватьк'ЇВЩИ'ІІИ.

рана,

Уча~ники еІЮСJКУР'СЇ'Ї •ОfІЛЯ'Нули ше­ риси ·велик>О·і людини, що ні:цІКри­ режи­ де!ВіРИ світового. мистецтва Е'рмі- ла ~нам шлях ~о 1світл ого майбут­

сера Ана~лія 3мrоз01Ва, щ~ ЙQГО тажу, ~ОЛ()'Г<І.'Віі 'статуї

і кае,кади тя

-

ІКОNУВ'ЇіаlІfУ.

Щ"ОЧ&JІа ~р}'ІК')"вати газета « Мол~дь ІІетро)J;Во·рцл, Ісаакі-івський с·обор, 3а :вісім ~ів шоіздки ми .поба­ 3им.овий палащ, Омоль'Ний, з я;юого ЧИ'ЛИ багаТі>: &сичено,ю і зміст~вУІКраіІНи ». Сьогодні Міжнародний ден ь кооперації загону працівни.ків торгівлі. З хорошими

свято веJІИКОІ'О

успіхамн

у праІd

зустріл а цей день продавець відділу радіотелеа.паратурн Бро­ варського універмагу комсомолка Oлt.ra. Гороофкька. ІС,у.іu.­ турним і ввічливим ставлення\11 до цокуп.ців вона заСJІуІ:оа.уе великої шани.

На фото: О. ГОРОХІВСЬКА.

Фorro А. Кооака. О

2

стор.

О

.&ІІ'ЮР на:рису, режисер, що зні­ В. І. Л.енін ІІtеруtва:в ЗІбройним 1Юю ·б}'І1Іа ffitCR'YPCЇIЯ. Нині її учас­ мав к·mоfі;льм 'ІІ])о відщжну' та.н­ ІІЮ:ВСТЗ.:НІНJІІМ ІбіІJІЬtШОВИ'КіІВ , ІІІООУВа­ ник•и ще ;з більmО'ІО енергією пра­

ІІіст.ку,

почесоо:го

r.ромадянИ'На ЛИ 'На Іпащт6і крей·сое~а « АвJЮра » . цюють на~

ВИЮ(JНа'ННЯN

lfaiJIOГO ІИЇ'СТа Марію Іва·нівну ЛаНайдО'JЮЖ'ЧИМИ для :наt були ш'ятиріІFКи і юsrrи~ 11'909}', ~іда.в RIIO цю •rжню міщ:я, зв' яооні з ЖИТТЯІN і рево­ них зобов'язань. В. ziuxy, ЇЇ (ШІШШИЙ ООЙООNІЙ ІWІЯХ. люцИін·ою д'ЇЯІЛЬІНі'Стю В. І. Лені­ rолоеа завкому Нариси ілюС'І'руютжя фоrознім­ на. ДооJІ'І1Ки ·к·ут(JЧ'К'ів міста вє~tиких і матп

ками.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

-

роопавіли про Су(Іота,

4

плз;нів

С.()Ціалkтич­ МОЗЕРОВ, профспіJІки

заводу ХОЛОДИJІЬННКЇВ. пипва:

1970

року.

о


ТВАРИННИЦТВО- ПЕРЕДНІЙ КРАЙ ~

И де

трав'яне Оорошно тора. По

купаються у важних

промені росах,

сонячні

ТІЛЬКИ-НО

ЩЕ

ною-подрібнювачем

автомашини тажившись

кого

в

міщенні

га та .ряду інших, я.кі з честю до­

160(}- 1800

-

-

розпочаnи ще в

ни. Щодоби на снnад готової продукції

надходить

6-7

по

тисяч кіnаграмів цього вітамін­ висонониісного

ного,

А всього його вже

нерму.

з початку 1:езону виготовnено пона•

тонн. Ми n·рагнемо nовніс­

170

тю забезпечити ним тваринни­ цтво

а

господарства,

свого

встановnений агрегат

минуnоіtу році після ~а"інчен­

реwту •апіз~ати.

Катери· Гаnина

ня будівництва заводу і вnев-

цього матимемо непоганий при­

ниnися в перевагах цього цін­

бутон.

мом

Григорій ХРИ­

машиніст

бан. У другому кінці агрегату па·

Гайова

nахкотить поnум'я, Тут nиnь­

Раз по раз вона підставnяє па· перові мішки, в яні безпе-

стежить за тепnовим

Анастасія

Пануваnьниця

хвилину

на

ні

не

відходить від отвору бункера.

режи-

від

Ааже

Хорошу· сnраву робnять на­

ного норму над іншими.

СТИНЧЕНКО (Фото справа).

наші

яитянці. Тут відчувається тур­

нормодобувники

зобав~ яЗапися

виготовити

450

тонн трав'яно­

бота про зміцнення нормової бази, rіідвищеннн продуктив­

tо борошна

і

успішно сnрав­

році

нинішньому

В

своїм зобов'язан­

з

ляються

ності

тваринни·

громадського

цтва.

Фоторепорт.аж

ням. Завод працює у три змі-

В. ПОЛОТНЯКА.

к і­

ВЧАСНО ПРОВЕСТИ АПРОБАJ!ІЮ

одержа н ого на

коро.ву.

Н3ІІЮЛетЛИІВІО бQореться за висо­ кі :надої •ІWЛ~кткв першоі ф~рми пе•рош ого •В fДДІілка, де бригадир·ом

В умо.вах Л ол,і<сс.я 11юрмо.в и~ Л.J()­ .ПИІН

ОД НЛІМ

Є

LЗ ·О•СНОІВН.И•Х ІJ({)М,П ОНе Н ­

Тва­ Т,іВ 'працює ком·у;ні:ст М . Ярко . ПО рЗіЦlОНІl'В зба.па:Н>СУІВ З•Н:НЯ риншики Іпо-хазяіkІJки До()Гл нда­ білку ol іН€>JЗ:М:'ІНН'И·Х ЗоМІl\НОКИ•СЛОТЗХ. ють Х·УІДОІбу , :п·остііі•ню }фа:mть про По окором.ов.:•й ІJ.tіон·н·оос'Гі , за •&м:іостом біл;ю':в, СТОЇТЬ

rв•і н :в·і'Г З•М·і•н і•в і ж И•р<ЇІВ ІПе•рШОІМІУ ІМІЇІОЦЇ серед •НЗ

те , щоб ·Jto()IЖ;Ha ко.J)ов·а ~деРЖ'У'Ва­ ла ·вд·ОІС·таль зелених Jюромів . Во~ 'КО р!МОВИ Х оК•ул!іГу.р ·і· 'МЗ€

ТІУ Пер е ­

'У'Р'ОІЖЗЙ З•е ­ ни щ іІЛяться до·свід·о·м з праці•вни­ 'ВЗ'Гу, ЩО ДЗ€ ІВИ•СОКИІЙ ІПІРИ •ВИрОЩУ,ВЗ:Н!Н•Ї •На ЛеНООЇ •М.ЗСИ ка.ми .івши.х ферм. Сер е·д•ньоденні лег.ки.х Іп:'щ аних r.р·уІНта.х. оВ Й·ОГ'О

ЦЇЙ 3е·р1НІ' М•l<СТИТІ:JС.Я •В:ЇІд 35 lд!О 47 nро­ В nеревищують :Це:НТ\ЇІВ ·си:ро:ю ІПроте ї·н·у 1і від 5 до

надоЇ !МОЛОКа на KO•j}OBy

бр.игаді вже зара•з

ренко,

портер, який безперервно до­ ставnяє її в сушиnьний бара­

но

тримують VІа•ного слооа. На рахуІН­ ку ІКО'ЖІНОЇ 3 НИХ ТіЛЬ>КИ за nе•р­ ше ІПівріrччя

травою ,

подають зеnену масу на транс·

жати •ІЮ 2500 КЇЛІ}Гр1ІІМЇJВ MQoJIOKa належ­ вj.д .к~рови. Олі!ц ·віщдати не т~ким щ-ояj)Ікам , ЯІК .Г. П. ЛQГ­ вин~ НКо(), О. А. Т-а<Лаш, М:. М. Ва­

ЛQоГра.м'іІВ ·молока ,

- Виробництво трав'яного борошна, - розповідає дирен­ uр Каnитвнсьної птахафабри­ ни Вояодимир Дмитрович Куд­

наван·

ГАйОВА (фото зnіва) вnравно

одер­

-

запашною

«АМВ-04». Робітниці і ЧУБАРЕНКО на

'І1ваіринники р.щд'І'QоС'ІІУ «f.ОГQоЛЇв­ СЬ>КИЙ» ІВ ІНиньшнмму ювілеdfнОІМу на себе пе:нІі<нсьмму році взяли

Gобо·в' яза•ння

механіза­

вщерть

насмпається

же мішни зашиваються і від­ (Фото правляються в склад в центрі).

доставnяють її на завод віта• мінного борошна. В просторому світnому при·

вчитися

пі.д·вище:ні

і,

потоком

готове трав' яне борошно. Тут

тор В. П. ~Гайовий. До загінни одна за одною під'їжджають

пnиве ритмічний гуркіт трак-

є

рервним

тонни щодня

заготовnяє зеnеної маси носар·

вже

сіножаттю

а над

30-33

12

КОРМОВОГО ЛЮПИНУ ІВОСТЗІНО/ВЛеJНО, ЩО оЯоК ІКlUJЬІJ(;lІ(ЖИЙ ВМ'ІСТ , ТаІК ·Ї Я•К·Ї•СЯИ.Й ЮКЛЗД З•ЛіКЗ ­ ЛОЇІД•:•в 'У ор ОіСЛИІН•Ї 'В ІЗНЗІЧ·НІЇІЙ · М'Їір:і

\LtЗop>C'I'W ІНе о)ЩС'ГЗІЧЗ.Є ІПЛОЩі ІНЗ:СЇ-1!­ З> ІК•ЇЛЬК>ЇіСТЬ .РОСЛИОН З Л'К З­ ·НИІК•l'В , пере.вищує ф ор·м · ІНе JЮlІд.ІНИ•Х

.додаІван•н:я'м со.rюми. При т аІІюм у с ило>СJу:в·а•н:нІі люпион· :nовиІнен- с·та•но ­ .вит и л ише трет ИІНу •&іІд м ас и К'УJЮУ ­ 'Р'У•діЗИ ЧИ· G1НШИ\Х ССІКОВИТИ•Х ІКОІJМ~.

8

.З 'ПОСЇ•В·UВ;, ЩО оІІІа:ЮТЬ більше прощент::ІВ алrкал оїсд:і•в, ·Т а з в.и.rо­

амі•Н.ЮЄТЬІСЯ ІВ оПрО•Це•С Ї оВе<ГеТ З•ЦЇ Ї. Це

r5- 7 · .проценrгrів,

ІН~ЮбХ Ї;ДН О ІВр З.ХОІВу,ваТ И ІПрИ •ВИЗНЗ­ ~еон:н~ аJJІКЗЛОЇІ)!іЇІВ 'У ПОЛ:ЬОВИХ у•М О­ ІВ~·Х, :в ІПrр·оце.аі шп роба.lJііЇ та n·ро­

ЛИ>ОТОГО люпи·ну, rнеоб.ХІіДІНО· л р о>Jе•с ­

товле•ного а •н.их силосу бе ретЬІСя 'll'pOOa ДЛ•sі 'В ІІІ3Н 8<ЧеІНІНІЯ сереJД;НІЯ ІК•ЇЛЬІКІ;'СІН'ОІГО ІВМо:ІСТІУ ·З.ЛІКЗ.ЛQЇJІІ~В .

ти •СОорто:-,ви'ід:ове rirpOПOJI:IQBЗ·H'HrЯ, ІІJоИ­

,j ·СОр·ТОВ•ИХ П рО­ 'П·ОЛЮВЗ.Н Ь •Н ЗС:'•НІНИ•Х П ОС·ЇrВ·ЇІВ.

Д ЗJJ·ИІВіll И РОСЛИІНИ дИ'Х фОріМ JНеза ­ ЛеЖНО в ід Ї•Х а лrкалоїtnност,і . Посі'в

он•а:еЇ!НІІtЯ зіІ·см.J~~rе·ноо11і· ·3бі)л.Ь'!пе;н·нІя З.Л КЗЛО<Ї,д!Н·ИіМИ !і :МЗJІОЗJ1ІКЗЛОЇ~ІtМ И

•В>еоденrнІі

ІВИІдОВ ИХ

Н а й.ме нош е ІМ.:.стwrься

ІПро.центй•в ж.и.р·і•в. У осух.ій •речо ­

алкзJJІоідіn

переваожно за 1J·З­ х•у'НО'К оЦрОІІЮНІуіСІНОГ.О , 300 ІВУ·3ЬКО ­

аібра•ТН ,МЗ. !!ЗІСІ~НІНЯ . 11р.И· З!бнрЗІ~Н1 Ме.ХЗІН·l'ЧІНОГО

Не ІІtОІП'у<сіКЗ•ТИ

зас.мі ­

З !МеТОЮ ·ЗЗІПОІ6іігЗ:Іf!ІоЯ ІДЗJІ.ЬШОГО

фо.!JіМЗІМа та Іпопе,рещжен,ня О'Т•Р'У€Н · rз а·~ворюва•иь іх ·и а

і

.ня т:ва.р!fон:

'СИJЗ И•Й б:об, а .цвrіт:н,ня де•СЯТЬ кmо•ГРЗJМ•ів, ОПj)ОЩУ·КТИВНЇосТЬ ІВИІН·і зеле.ної .м а•си •в .сере.ДІньо­ у ф ав<іІ Ч€1\ЩЯ. Коли ж а л.каJЮїд.н:і lЮіІ<\Ї•UІ ­ ЛЮПИ•НООИ або оПОіГ·~роШеНІН Я СМЗ'КО· ПО!ЧИJНЗ.ІОЧИ З ф ази rкиОІІІе'ІІе внщують 5 UІ•ро!ЦеН1'ЇІв і за­ :В И.Х •Ї .ПОЖИ.ВІН·И.Х МЗrСТ·Иі!ІОІС1'еЙ .П•рО · .му оДО 2{) :rьрооце:нт і:в сирого llporreЇ­ ОІЗ<ЇІ<б'.лЬ<Ше худоби продоБІЖує зростати.

•ну п, •в иосок·ий .В<мо:Іст •ка•р·ооти•ну . П о ­

Виходить, у ·p aщr(}crri є ,х(}роші ЖИІВІНІіость ЛЮПИНОІВО Ї оСОЛОМИ ЗНЗ Ч­ СИіЗО•бЛИІСК•У'ЧООГО <СТ И:ГЛОС'І'Ї . ПРИКІЛ(І.ДИ, є :в 1КОГ()о '&ЧИ'І'ИСЯ. Ад­ ІНО 'ВИІЩа•, 'Н·ЇЖ 'У ЗЛЗ'К6В , •В ОН З М•Ї•С­ же УМо() ВИ 1пр иблизно Од'НаоІvОВІі ІНа

gci-x Іп 'яти '11Мринн.ищь:ких ~рмах. •р.()(J.оти

А от .результати

3()Всім

ТИ'ГЬ ДО

6- 7

ІПрОЦЄоНТІЇ'В

Іl•РО'ГеЇ·Н<у.

rКоромо.ва u;'ІНІН;іІсть велен-ої .ма.си, ·з алеж ить

зе·р·на, <еоJю,ми Іі ;с илосу :Во'~ З•ЛІКаLЛОЇд!НОС'Тоі.

До ІКОр.МО•ВИХ оСОорТ•ЇВ ЛЮПИ.НУ

fflA•

ріі3Ні. Га·н~бно відетає ферма тре­ !Н·ОСІЯТЬІСЯ ТЗоКЇ :СОрТИ, ІВ 'НЗ•СЇ•Н•Н!і елі­ мол<Рка Т И •ЯІК и:х , за ~а.ни:ми ІКЇЛ·ьк.іоного тього 1вrдді~ка, де :на,п,{)Ї м шйже вд·вічі ІМенші, ІНіж на 'Пер­

ЗІНЗ Л'іІЗ'у, ЗЗІГа.І1 ЬІНИІЙ ІВМ(ОСТ

аЛ•КЗЛОЇ -

ДО •ПО·ВНОЇ

боба

ВиІЗ<на•чит и цpoщemrr васмі'ЧеІноос т і оКО•РМОІВО\ГО ЛЮІ1ШНУ ЗЛІКЗJJОЇД•НИМИ [е]:·ОІМІЇІШК З·М·И В ІПО·ЛЬоОВИ:Х у.мо,ва.х •і ·на в·іть :без.посе реvщьо ·в скор.~е•ноій :ЗеЛе:Нt:ій 1МЗоСJЇ• ІМОЖе tКО•Же<Н а•ГрОоНО•М ·і зоотех'Н·ік ЛаІборато.р::.єю люп и ­ ІН'У УJК.рЗtЇНСЬІ!ЮГО :Ї•НІСТИ'fУТІУ зе<МЛецьо:rо ~л.я Р·ОібСТ!В а• rрозр обле·н а ЗОШ ИТ З <ше:uіоЗЛЬІНЗ ІМ еТ•QJ!;ИІКа З.1іК·аЛОЇ'ДН ОІЧ'УТЛ ИІВО•Ю ІlЗІПеру ДЛЯ п оаіІв іов . .заос:м•і•че•ноІСТ!Ї'Ішз·на:чеН<НІЯ

1д,і:В ІНе Іпере·вищу€ 0125 п.ро.цеят а 1від сух ої р ечо!в и.ни зе•рна . На·СЇІНИ•я шій Ф~рм і ІПеР'ІІЮГО ·& ідділка. ОСО<рТІ'ІВ ІК·ОрІМОІВ'ОоГО ЛЮП И Н'У , 'В 3еор!Н.і в rя.ко.го ·к'.nЬІКІік:>Н·И•Й ·нм.'•ст а.л,калоїд,і.в За Іда.н·и:ми Іза,пиІс,j•в ІЦ"ІfХ зош иті·в Гсшовна rщтчина ·в людях , бутНІ ІВ•СТа~ювлена. т а•к·ож може ОJ}ГаJН~З:аІЦ<Ш іПріІЩІі . Де тварИІf!НИІКИ, ·ЗНЗХОД И'ТЬ!СоЯ 19 ІМ е Жа•Х 0,25- 0, 1 фе"ЧОВ·И·НИ , 1 В1 ЇД'Н'Ос ІП'р·оце·нта· оСУ•ХО·Ї омаоЛОа'ЛІКаЛО Ї)ІJНО ­ •С ИТ ЬОС'Я до ІГр1уrпи ;щбають •3(1. ,велике М•(}ЛО.К·О, там і 'ГО люпину. Н а:с•і:ння люпион.у , в :якому ;вм-і:ст .ал:к алоїд1і:в .понад О, І р.е3ультати робО'l'и :н~пОО'ані. rпроІЦеН'ТЗ•, •ві•ДІНОС ИТ ЬС Я ;ДО r.і•р'К•О ГО Та , на ~ь, та;к !}ООлять .не ( ЗЛІКЗЛОо'hДІНОІГО ).

лри•ЧИІН-а Іза-с.м.і•ченоосТІі ,посuві:в .

особли,во ДQЯІЖИ, •по-оправж-ньо·му

в·сі. Довго ІЗ'Іt!ТЛЇ'калося ·в ра:д:11оспі

•І<JілЬІк:с н·иrй ~· .я:кnІСний :ВІмkт алка ­ зеле:н1:1й .м ас.і, силоаі й у ло вщв

ІП~реоодення худоби 'В л ітні та1б о­ зе.р;нrj. оеор·Т''•В пюр•М DІВQІГ\0 люпион•у, ри, і ОіблЩЦІнан'і ці т.абори не т.ак, •в оеон ов ном•у, залежить ІВ':'д .ступ е ­

як сліtц. НаІЙІбілЬ>ша

вина

ІН)І •і

ха.ра•кте,ру оЗ З•СМІі•ЧеІності •посі ­

за це •в<у :с:орТОІJоИІдОВ·ИІМИ ЗЛІК•аЛОЇJІ.НИ.М И ,j ·МЗJ10ЗJ1ІКЗЛОЇ;ДІНИІМИ ДОМіЇШІКЗ:МИ орОС ­

ля•гає на бу.ді·в~ьІНикuв.

ІІІай-

Зараз у :ро3ПаJІІі л:іто

л.и:н ·Гf.Ір'КОі'О Л ЮіП И•Н'У .

НеQбхrі~:н о :ві!дrм.ітити·, що •Не з:н а ч ­ к.раЩа 111 ора ·для .одержа•ння моло­ Іне 3ЗОМt:•чеІІІІ!ІЯ ІПОСЇІВ У ЗJ1оКЗЛОЇ,д!НИ­ з.біЛЬІШУ Є plio:~KIJ •р·ОСЛИІН ЗІМИ ІМИ Тііж тваринники rра:д11ОІС'ІІУ ка. вмо'ост а лІКаvюїді::в у зеле н:і·Й маоі подмати 1і зер<н·і . Т ак , ОJЩН :процент за,см-і ­ мають всі можлиІюсті

відста·ВЗJН'НЯ,

·значно

підвищити

че нrн.я .може 1В де10ять •ра3Іі·в збі ль­ ш ИТ·И .В.М ЇІОТ ЗЛІК ЗUJОЇід)ЇІВ "{ ЗеЛ е'JІ•ЇЙ

Ме.х а•в·і'ч·не

смі че нн я

6іо;л ооІІFни м , то так і .L''YJКТІl'!f' ТВоЗІр ИІН•Н•ИІЦТ&З, ІНесІОХ.ЇЩНО оВЖff.ТИ ІЩд •Heri!.izJ.'KJIЩLJJH ИX 33:XO,!JjЇ'B .

є

ПОQЇ'ІИІ. ~ ІІо!ІКQРИС1'ЗІІ'И Jj3 СИ·

заоС·Міі<чеон•Н·Я rн.аІС·і•нни х

ІПООС:'Ів.і·в аІІJ•К ЗЛОЇІдИИ;М И ідОМ·Ї'ШІКЗІМ И ІВ'У'3ЬІКОЛИоСТО·:о r З•ХУ'НОіК 'ІДІе . за. < c.i.p'OiKOIH'YICJH·Oif-6 ЛІОПИ•Ну, ІВ1Щ або оЯ!К И<Х ОЧ ИІЩ ЗОЮТ Ь КО·РІМ018 И·Й ЛЮПИН ШЛ•Я:ХОМ rвИІполrюваіНоНІЯ . ВостаІновле­ ·пе рерод-же:н,ня і но , що процент ал.ка.лої:д·н·:оеть зеле н ої 'ЧИ ое ило:аної .м а.с·и ІН а ІПооеі:в.а·х з rмеханічним за­ омоі•че·нон:я·м ІПОВН:ЇІСТОЮ оВЇІдіПО.ВЇІДЗЄ ДЗ­ ·НИ•М я.ю:юн·оого :в ИІз•н•ачеІН·Н•Я.

лос.

Вооі ІЮСІіаи н.а си.лоо або зепену ІМЗ:Су <ПР·И rмеха:НІіІЧНОМу і3ЗОС:МЇІЧеНІН Ї ІВ<уЗЬІКОІЛ !І'СТИ•М 'ЧИ ІСЇІрОКОН'УС'Н·ИІМ ЛЮ­ ІПИНО.М ІЗ ІП~реІвищен;н:ЯJм І О про·цен­ ІЦеЙ •в ЯІКІЩО ООСІПОІДЗJрС'ІІВ')І ТІ:ов, ст.ро'К

:Hel\ia

з -чим

.ком е•ндуєт ьюя

с илосувати , ·ре ­

ча•от:к о.во

:в иполо·ти ,

'В .перш у черr у ІЗ . •в ид а ле,Jі'Іf:Я<М :ауз ь­ кол и~того

люп ину .

з

Поюі,ви люпину

бі·м о r·і"І•Н·ИМ

Ус і ,ІJЮ'П:иінос::ючі: ГОСПО(ДЗо\)!С'І1ВЗ ЗО· бОІВ''ЯІЗаJи.і .•nрlІІдбати іЗОІUІІfТН в а л­ ,дл я

Іnа,перу

ка.л.ої!щночуми:во.г о

ЗІПІр dбаІ~Н, ~зроолен•і ІЙ ІВИ'Гоrrо.вле ·

Hlll !В УІК>р ІІіІОІе!>КО'М У Н ЗІУІІЮВОідОСЛ.ЇоД · •ному

аемле.роООт.ва .

i•H'C'Гif'I'Y1'V

В КОйЮНО:М')І ра:ЇЮНІЇ НеООх'Ї\ZІІН.О П•РО · вести оІЮJJІіоа.лЬІнr СеІМ·ЇІНЗіJНі з

a.npo·

'НОМЗіМИ, ЗОО'Ге·Х:Н.ЇІКg,МИ, БеТе'J}ИіНЗор а · ·МИ ІПО ІПОЛІЮВr;'Й ЗоП рОІбЗ;ЦЇ•Ї ,j 'ВоИІЗІНЗ ·

ЧеН:НІЮ

З.Л'КаVЮЇ~ІІ!ОС'ТоЇ ІПОСЇ•в.:ІВ.

за·ам :rчен·нrям, я,ке Іперен~ищу.є 8, але оНе іб:'.льше 16 n.роцент і•в, ІНеобхі~НО СИЛОЮ}'\ВЗІГ И З :•ншиrми ІКультуІра<МИ

Т·ре6а. оавоочаІСно ІПрО!Ве'СТ И· су ­ ці Л ЬІНУ ЗІП·роіба•щію 1jCJЇoX .nooe Ї•В.ЇІВ KOJp-

Та ДОМ~<ШJК.ЗіМИ ()()ЛОМИ З Д(ЩЗ:В З!Н­

она :н•ас і•н·ноЯ, та1к і ка аелени:й ІКорм

(rба.ж а•но :з в•иосокоtвуr лево.r и~ти:м.и )

Н'ЯІМ

30-50

ІІFр•ОІЦе•Н'І'Ї:В І3еЛЄНОЇ МЗСИ

р ЗХ'УЯОК оіоНШ ИХ ·к•ульту:р .

За

ЯІКЩО ЗЗІОМJЇІЧеІІJНЯ перевищує 15, бmr.ше 20 · ІцроценФhв, то 1не

а.ле

таІJюю

зедещою

масщо

М ОІВО:ГО

та. с илос,

'вугле-водИ.СТf!·Х корм ів :з " ІЧасr.ков·Й·М

Я іі

тЗІКож оорrrо-,видові

а

п роtполю.в а:н-ноя на наІСІ!tНІJІІИХ •ПО•С·Ї•ва"х ї х ·Воі:д ал•к а · з меТОоЮ о.чище,нІНІЯ JІ'ЮЇLЦН И\Х ДОМ/іІШQІК.

,r01ду:вати

'І'ІВаор И'Н ІЗіІборОН:Я€ТЬІСЯ Й СИ'ЛООJ"ВЗ ­ ТИ її ІП отрjІбно :з <КуrкуруJІ,!3іою та r и чкою бу р·яІкі!'в аібо ·і нІШ.Іt.Х •ВоИ'СО<Ко­

п·р:ИЗІН З 'ІеІНИ>Х

Л'ІОІП ИІНІУ,

кан.ди.І\ат

В. ГОЛОВЧ Е НКО,

біоооrічних наук,

Українського селекціонер науково-досл ідного інс:rнту­ ту землеробства.

·БііQЛОСіІч•не .за.ам·іrче:ння кор•мовоr·о ЛЮПИІН'У

·&і•дбуЧtЗЄТЬОС•Я

•рех.ре'ОНОГО

ІU!JJ•ЯXOM

оа.пиле;гпня,

Пе -

ІПе ре·ва•жно

за !p arxytHOІK Іме.х,аонШч·ного· засм·і•чен­

Н•Я

ЗЛ•КЗUJООЇlІl!Н ИМИ

фор:М.З М•И,

ЩО

!ifilit:л~~

ІШ/ІІ'ІіІZІ~

оп•р·ИІ:З'В<ЩИ'fЬ ~О Ще бі·ЛЬІШОГО П•іідІВИ ­

ЩЄоНоН;Я ІПроЦе нІГу а.лкалоїду ІВ зе;р -

•н•і ,і веле<нtі•Й rмаооі. При біологі•чно-

·

довгИй Ч<ІІС ІБаJЛІЯолооя бамrо, ч а· ау:нноrо лом~.

об':ЯІВ.ИІВС.Я і'ОІБеЛЬІІЮГО

<<ХТО

ГОСПОДАР?»

-

1

ось

господа}

ІНИ<М .Є іЗаJООД 'ОО,Р·

.

МаШИUЮібУ\ltУ!В аННЯ

У ІВ ЇІДІПавІІД:і, ІНСJ!д~СЛЗІІОЙ За<етуП­ НИІИОМ

ДИІрЄІИ'ГОІра

ЦЬІQІГО

П·і~рн­

у <<•НОВОМУ •Ж И'JС'І1Ї» ІВ:ЇІД 21 €JМІС!'!Ша Н. ЛещиtНІСЬІииом, ,виаза­ му 'З ЗІС·М-ЇІЧе.!І'НІі :ІJоИJПОЛОТИ ЗUJІК·ЗЛОЇДзa~OJJ'{)Iв.JIOM но·: <<.В даниtй чаІС чаІВУJН ви!вез.е­ проду1\'ГИІвність Ід'иного стада 'і :J м аrОі . ToQIMY ІН·З rнещопуще·НІН:Я з>біл ь­ •JІ:і: •РОG.:fІ.ИІН·И ІНеМОЖЛИІІЮ, ·В 'Т.аJКИХ 'J1РЗІВІНІЯ ПЇід T<lllЩrM 'В И!П аід!К а•Х о•бов '~ІЗ!КОВО треб а •ПрО но Jta :З<ІІвqд. НаІЧаІЛМJИ'і(оа '!1ран­ че.с'!1ю :ВИКОІнати взяте 13Обов' язан­ ІШеJННІЯ зас·міі·че•но:оті •пооіІвіІВ Ікор.м о ­ 'В•{''СТ и сортооам<Ї'Н'У. rнаІдруtІЮRано И.РИІТИ'ЧІН!У заІмі~~rу , ·вого .тиоши·Н'у

ня .

М. АНДРІИЧУК.

Q

Субота,

4

алкалоЇІДІНИІМИ :р осли­

ІНЗ•М И •В :ИЗоСJЇІНІН:И:ЦТВ'Ї 'Т'!)еба ти осоолиІfІІу у.вао11у.

.пипня

1970

року.

G•Be·pHy·

СІП ОіР'І1НОrо цеху Н . 3 . Кушмара ЯІКіщо •н а>С.:Ін,н·і ІПDІСі:ви вас.м.і•че.tні в д·е а:~иаІЗуІвалось , що •на rгерИІто­ •за ІНеаооєчаюне ·вИІвез-еНІН:я М€ТtаЛУ . оано'В'н.ому <Мех.аІн:ічно ~~ ·в rоопо.- Ірі ї за.лі!ЗН<ИІчної 'станцLї Брова•ри ПОІІ\а•раІОО» .

о

НОВЕ ЖИТТЯ

О

3

стор .


\ІUUUІІІІІІІІІІНІІІНІІІІІІІІНІІІІUІПІІПІІІІ8ІІІІІШІDОІІІІІUПІ811UІDОІРПUШІІПІІІШІОІUІDІЬПUІU

ВІСТІ

3

ОДИОГО

СЕЛА

ШЛЯХОВИКИ ПІДКРІПЛІОІОТЬ СЛОВО

НіСЛІЯ LВООНЯІНОЇ ПО!ве!Ні

.ПОІНЗJД

шляхом, що ІВеде .з JliirrQН у Лd­ 'ГОІЧRИ,

ЩІІЛІІШКІJЮСЬ

бЗІГатО

ОІЗе-

llі:ЛЯ·ХоОВа. 6риr&Аа, mta щюма- 81Сф811Іьтованm дОІЮГИ М. В. Вм- рещь, Ід€ ового чооу ІВї"щне~н­

jR""

;Дає дорогу . е 'l\IМIIIWII!Ii· ПОШJ)ІП'І'ЛМ ~11. к. r. Бо.РЩе.ІІІКО, І. п. СІUІ- 'лась ;риба. т~епер озерцЯ пере­ в~д Лі'ООК 1(1 Jle роЗ'І'&mо- чешю, :рооіТИВЦІі о. П. Нетреба та сих,ають, а мшльІш 1В них ги­

ІВа·ний

..,..ок раіАІООС- .М. П. _,~пооn.ма.nльська. У бvt'""' ..ів.ви- ІНІУ'fЬ. У-"' ·ВИІІЮН'УЮЧИ .

1111•

11У, В~~·'JІЗМШJІ В 1UfllliШ- Ц'11Ві ШЛJІХ'У беру'ть 3'К'І'ИВНУ учаtтЬ іНЗІГJІ.ЯІДу, ньому ~і saJбp1'1Jt)"ВВLTИ

3

r.

~іnомет- 'f&'IWЖ 'упшІЇ Б.

ІПроХаНІШ

робJітНИІКИ

Юх-ИІМЄ'НКО, О. А. брИІГЗІДИ ІШІсля

:ри і ~шого 100ова дотрuув з чес- Шевчеmю, В . .М. Татшрин. ТЮ.

риб_:

WЛ•ЯХОВОl

Іроботи

ІВИЛОВ­

люють ІВ ІКалютах мальІІсlІв 11 ІІІе-

'Р~Ь ЇХ ІВ Десну.

Най-

nе:нс-іон,ер, але теж не ІІЮИ- біЛІ>~Ш€ ІВ.РJі'11УІВаtв -молq,щнлка ІНО-

Jl

Ті>nмш за. один день 23 червня ді•в .цwа і nриішов працювати в ропа, сЗІЗ<Шfа., :ШІІраJся, <ЖУ'RЯ та бy'Jlo .заве9ено .н.а бу)tівиицтво IWI.IfXOВY бриr.цу. Дооомаrа.ю ро- іІНших ІІЮРі!д · ІР.иіб ·комсQМолець

шлнх·у

.

:&

~енt~- мрито Ше- бити роООИВІtf, ІІіІкми та маиу- ВолодимНІр Нетреба•.

"""

КУ ·1 заюШІ31ИоО щсvенем

r::00

мет- МВІUІ

.,

р1в. Моzна ·впе~~~івю сшюати, що !ХІО!Че'І'ЬІСJІ

lt'OJJШo&JfY

<До(}ведеІfІИіі ШІ&Н

2,5 sШомет- швцше була б.УІЦе зв&WІО оеревИІЮ.н.ан·о. не -стр&ШИJІа

р.а -

На

До

цієї

:роботи 18\Jн МJІУ'ЧИІВ і СВОЇХ ТОJЮботи. Дуже ж бо ,ваJРШUіів л. •М. ,НОС'l'еНІКа та

вс·іві

в

вас

щоб о. А. ШевчеНІКІа.

rоrовою ~щюr~, щоб

mw

ПрИІНлаJд ІНомсомольціів Івар­

веоиsва і аrоб- .тий насл~дУІВаІННІЯ, його повИІнНІі

зшвеооwіt щебен·ю і піску шmю (JСЇRН.я 1[1JУЯІЗЮRа, бе~Ц-оріжІжя. nlдх'ОІпиrr.и у~НІ1 •МіІСЦеRИІХ шкіл ,

"'lар•.ин-"

·"'""'Р"'ЦЮВ" пи шофери ..... " ···vи "' · ""' f>nШ'"'па ІВПЄ_ ВН_•ена, ·Що() З_ ЧЄІС'110 ~і .'1\LлЬІКИ-но ·заJ~lінчКІJLИ :наJВчанТ Ir. ,.,;,&".,, М ·· .М· · .., ...,.. НІЯ. А ,Риб!Jніап•ек.цLя муси:ть 'f'l' • 8.іЛ&1ІІ, l~ОР'DІШ'Ч К, . СЩоІІ, И· • ' ЯJКЮіСЬ .а~~,",."..,.,..,ИІ'І'И ешDV.зі<ІJСТІJВ, nrш,чу · ·". BWOOHaG ! .ПwІа'ИОВе ЗЩаИВ.Я 1 11 · ~,.

" ·

yu.u

"'"

ряtТ.Lв:НИК'lів

,

Добр.е .сЄІбе ІІЮКШІали і tюбітни- с·воо

Новинки

РЯТІВНИКИ МАЛЬКІВ

ІМаІЛЬІКіІВ,

і

ЦИМ

У цехах Киіівс-ьк{)'ОО

хліборобам

-

ЄІКі>Пери-

Jінша !ИОИІІК& :візЬІМе

да'рсЬІКих іМ<ІіШИІlІ В'PNiiOE.'l'h().ll В

ro-

~МWНІВ

МіВ K01l'C'r}JjiКTOpiв, ОО})JDЮВЗJНИХ зміну бJNІІtЬІІЮ •Ra ІП()Л~.ше:Ішя роботи '11Р}'1Дівіпшів д'УІІЩіі. села..

ШО'l /Віе\ЛВlЮl Ш'.IJ'N'l all'IJ'Є'I'aTRB ДЛЯ ·М(!ІХdівмИ

І. ГАПОН, член КПРС, пенсіонер.

J3 ВАІІА.ТЬОХ КРАІНАХ Є~tРОІІІИ ради, >еім .соціалістичних

.МІ}МОРМІ'ДУМ,

що ~еМ6ВІСТР'У'ВІUІ·СЯ

передовооо Д'()ІСВ~У і'ОІСІПОда.рст.ві

УРСР,

ІНа Виста~вці

'У\ЦОС'rоЇІВОа мна:ви \ЦІЛЯ gООрЇ!rаН:НJІ

КоОЮ», SO& рооміщена n стріли, atrpeil'М' З&ХОІПЛЮв ІВІQІЮ'ЧаЄТ.ЬІС.Я

·вібратор

«ру- бУJРJІІЮЇ!В. Добре

зепт

•к}'11ІолооодЩ:нюї

кі:нці себе Р'ООКЩR ~обрив. rШJt.y, ВЇJІЬ!Ш Л'К ІН& tЦВа МШьіЮRИ - кар­

і фрукти боDа.'ІЩів .в~-ь МВОІД ~­

форми.

оі10'дину машина з6ирае ІІJІJІ.оди з

дерев.

заінrгер.есованих ~ержав

П<>PSWtY

Машики

3а нУть І&ірними ІПООІ'ЇІІІПftК,а.'МИ

30

ста­

хлі­

бороІбів.

{РАТАУ).

Легендарний десант ників в роки Веяикої Вітчизняної війни рякі.в

tсраЇн, 1

Перші Щnu

ва

ввійшов под1виг загону мо­ і армійців, які в березні

1944 року брали участь в десанті

по

визволеи.н ю

міста

Миколаєва.

І(омаи.дІІІРОМ десаІfІ'У був стар· ший леЙ1'еІІ.а.ит К. Ф. Ольшаись· кий. З 67 чоловік, які в ніч на

Вудшешт­

березня виса.дмися в Мико· лаївському nqpтy, лише 12 за.nи·

26

~к 'ВідmІ&чаGТЮІІ в Бу~д.шеІІ1'11Смt·о- СЬІКІІЙ меморацц}'N свідчать про му 'МІ}Мор&НJІ:УІМі, ІВВ&жають, що те, що йоrо віта·ють всі, хто щир·о 'На 'РО3І'ЛЩ ІНарщци ІІЮrли б 6ути !Dpame ~о міцІНwо МИІРУ у 6в})опі. винеоокі та nитаІІШJІ: про ra- Л'О'ЩQІІІІСЬІК& rаоота «МорВівг стар», ра'НТу,ва,н·НЯ QВроо:ІЄ'ЙСІ>КОЇ 6Є3ІЮКИ ІІШ}НІКJІ~, IIL~petcJIIOG: «'3 ТОІЧКИ

смертю хоробрих.

сили аtбо ШJІrро3И її ·застосуsашя; зиціі, Щ{) їх іІсістить ІМехар-а:нд}')І,

п.рисвоєно зван•ия Героя Радянсь­ кого Союзу. В Миколаєві над рі­ кою Інгул споруджено велич:иий

і ІПРО· ІВІ~мюву

1в·іtд

шилося

Комуністична п артія і

торrовелЬІНих, мають величюні ІПереваІІ'И». «Ме­

еJWІН<JІМічних, н&'}"І«)В!Н'е:шічних ,і мора.н,а;уІМ,

пшnе

названі

Це іJІ.WУ­

ІВИ'СJІОВJІЮGТЬСJІ

RitтЬ в

'l'IOOI'Y,

nepeкoor.&­

Щ{) ОКJІИІtаВ'НJІ

sа­

літопис всенародної боротьби про·ІІ

ти ·німецько-фашистських

Редактор

заrарб-

РАТАУ).

Є. ФЕДЯП.

КИІВоСЬКИй КООПЕРАТИВНИИ ТЕХЮКУМ в

1970

році проводить

НАБІР

у sміцнеаив 1RО-еІЮномічвим:и •системами».

безпеqси ІЇ І>ОІЗВИ'ООК ервоrо anlв-

піонерські

! .......................... ......... ... ............ ......... ... ......................................... ............................ !.

YJІQIB ~JІ оора.вді мІф!ЮІ'о опіві-с-

УЧНІВ

на ·баз·і •Се.реІдІНЬО;і .ЩІ{І()ЛИ ;На• ;НОІЩ ООЩЇаЛІ>!LОСТ Ь­ технік-організатор торгівлі. УЧ'ні ІВИ;ВІЧаоЮТЬ €'КОІНОІМ·і\кту, 'WІВЩрООІН•аІОС'ГВQ, 10\рИДІІ'ЧJІІІЇ ~ІЮІІ;ИП· JJJ;•ни, :з!Lа:н·ня 1ЯІК·И:Х дає ІП'ра;во п,ращоватн :на ІКер:іІІ~них постах

М. ЧИГИР,

деtнноrо за.тальноо'Вроnейсь-коі на- роб'іrmпщтва ІВ ЄВJ)О'Пі.

школи,

Фото К. дуJІІЧеІНІКа.. (Фио :~Срон.іка

Славною сторінкою в героїчний

·ГЗІЛЬJtООВРООІІ~.іісЬІКоі наради було б Н}'ІВа'ШІJІ ~раі'н s рі.звИ!Ми .сщіальва:жпивам: вклщцом

вулиці ,

На фото: пам'ятник героям-десантинкам загону Костя·итииа Ольшанського в Ми.колаєві.

ІШL saT&IIЬB061tPO•

IC'l'BO))eii:U

Радиись·

загони.

ІНИХ засадах, оорgм:ов3ІНИХ на ІЮЗ- меrнт, 'JІКИЙ мав ІВИНЯ'11КОВО важ­ виток ІПОJtітиІmоо'О ооmрооЇ.ТИВЦ'І'Ва illllllle 5ІІ&'ЧеІІШЯ. ·Він в !ІЮВИ'М ІОрО­ ІМіж GВJ)ООІЄЙСЬІІНDІИ \]{ер&аВ&МИ; іІЮМ ІН& ШJІ81:}' тривалих і терпели­ ІЩ)О

полягла

пам'ятИ·И.к ольшаицим . Іх іменами

полЬІСЬІКа

ІІСоУ'ЛЬТУ:РНИХ З'В'~ ІНа 'J)'іВІЮІІР'аІJІ- «~ИfЄІЖ ІІЮJІЬІНОСТЇ», -

в живих, а решта

кий уряд в:исоко оціиИJІи подвиг десантників. Кожному з них булс;

заеrосумння OOtPY а!Ш'JFійсь'ІОО'І'о 'ШР«>дУ, ІІІРООІО­

:ро:JШирешя

npo

аІt&ІВ,

ЗІГ()ДИ ЩОДО 'ІІ}НfЙИЯТНОrО ДЛЯ ІВСЇХ

DТО'ШІИХ

sа.реасокеlІІ)\уtВаЛИ

О'СШІаються .н,а ІІІідстаJВІJІений бре- ці:і в цьому ~.

Г. ІВАНЕНІ(:О.

У ІМЄ'МЩ>~, JІ'КИЙ вру·чено ІПодноо :вііни». ІІЮ~ішпевня пwі­ ІВСЇІМ 'УР.ЦЦ8.ІМ ЗЗІЇІІ'rеІ>Є'СОВ<ШІИХ ;J;Єр­ тичноі обстааrовки Іі С'І'ІЮрення '()ООІеіеькоі llf!tpa.ди ІRа Щ)ЗІКТИ'ШfИЙ Керуючись праnн~ням досягти

буртів

В ІН&р()ДИ~'Кf в і ТраіН!Шев!ОО'ШІІЧ, JВИЙ ~ОКJІаДа6

3ол()ІІІ()і медалі. Меха.и,іІШ()Ю

ІШІІХ.

за.rа;лЬІІЮЄВ-

грунт.

.за.стосовуються

\ЦтІ ІН~РИ'І'l'JІ

са-

:ВИХ ~ИJІЬ Кр.&Ї'Н СОЦіJ&ЛЇСТИ'ЧНОЇ щі, JІУ!М'У'ніі, СРСР і ЧеХІосnО'Вач­ пейсЬІКііі нal>'<W 0})11'8.1Иf з питань сШівАРУ~, •ООРSІІМІОва:ІІИХ ·На чини 'ВМЖ&ЮТЬ, ЩО 'ВЖ'Є С'11ВОре'НО бе3ПеКИ і ооіврООЇТНІЩ'11Ва ІВ Єв­ Riloв~Do У Європі i{)elilТOOC « ХОООІ>ИJl'l'JІИВ'і У'МОВИ д~я тоrо, щоб ропі.

пере.оости піІ,щrотовку

за npo-

3бираіИІНІІ мoJtfв. 3раоок . машин, JtiaiP'OOllJЙ 3і!ІМ'ІІООJ. Н·о·винк.Ою ]){)КУ

ДОКУМЕНТ ВЕЛИКОГО 3НА ЧЕННЯ

МіСТИТЬ

'ООІШ

ooposa

У бatr.at~~r&X ГООП()Д~фСІІ1Ва~ і на

------С .л о в о - к о .м е н m а m о р g

ІПрtОПО:ЗІЩЇЇ

6ІLШТ.а.'ІЩИХ

3

~а,лаrо.ц~н~о 'в~р()б:ниц~ 111ер- ·завщм ymНpto

ІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІlІІ'ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

прийіІJl'l'ИЙ на проведеній в Буда­ пешті ІНа·рІ!ІДіі ІМЇіНЇоетрtВ З8.ІІООР'Д·ОИ­ ;НИ:Х -оор;а.в 1'\ержаІВ- уЧ<І!С'ШЩЬ Вшр­ шшвського ІJІОІ1ооору. Як ІВі!д:ша­ чаЕ.'ТЬІСЯ в ІМеморандуа~і, ур.я,ци ВоJІІrаріі, УІІ'()рщини, Щ(Р, Поль­

IIOII(}lJmЯ

тову ІГ~ІІІіку ІО&ІГ&Т() ІЦіІ~8JІІИХ- sа;д.у- wy.iь~w. !МІІіпива 1перер.о6ІLЯе

соціwтиЧІІе ообов лsа·ІШJІ. .м.им !ЗаІОХОО'ІІТи .до .робоrги ш-

ки лаuщи ІПО бміВіНИЦт.ву та )"К'JlaІЦа·Н'НЮ ·бІфДюр тротуа·рі11 і обочин

з В~ЛІl'КИМ ІіНТере(:QіМ ЗУ'СТрінуті іІІQ­ ІВі ІіІІЮІЮЗИЦЇЇ ІІtраіЇ•Н соціаліСТИ'Ч­ іНІОЇ с·піщру.жноеті, опр.я:моваnсі на ЯІІіJНаіЙшви.щще с-КJІикання і '}"С[rіш­ ІНе nравеодеmя ~ааrаЛЬІН'ОЄR]Нmей­ сьКої наршди •з 1питань беоЗІПеки і <mіІІ'ІЮ6ітниц'l1Ва .на К()НТИНенті. Ді

\І[а -себе

·меtНТаЛЬІНQГ~ З8.'ІЩ1W ,m:wЬIIIOOOcno- JW'Жie тpy;J;Oii!Мuty . оое~аціtо- ІВи­

оглядач ТАРС.

в тор.r.Lвл і .

ніч, діти!• 21.15 Фільм-балет «Лебедине озеро• . (М) . 22.35 Спорт за тиждень . (М) . 23.05 - Новини . (М).

ВІВТОРОК, Перша

6

но·інструментальниА ансамбль сОре­ ра•. (М) . 23.00 Новини. (М) .

ЛИПНЯ

Перша програма

ПОНЕДІЛОК,

9.05 9.15 -

Гімнастика для дітей. (М). Новини . (М). 9.30 сМузич­ ннІ! кіоск». (М). 10.00 «Здоров'я•. Науково-популярна програма . (ТбІлІ­ сі) . 10.30 Фестиваль юних. День школяра РРФСР на ВДНГ. Концерт. (М). 11 .30 Для дітеІ!. сСонечко у

дім:. .

' 12.00

~ Художні!!

фільм

сМа­

ленький втікач•,. 13.45 - Концерт учасників lV Міжнародиого конкурсу ім . П . ЧаІ!ковського. (М) . І5.00-Для воїнів Радянської Армії і Флоту. Те­ лена рис «Безстрашні• . (М). І5.30 Для школярів. В. АрдаматськиІ! «Я 11-17». Телеспектакль. (Части­

·н а

друга) .

(М):

доброго н астрою•. Новини. (М). 18.05 бачення . сІ(луб

19.00 ..,..

сЗнаІ!ома

17.30 -

сКамертон

фільм

сF.тюд

про

Друrа

ж інок• . програма

20.45 -

М . Гоголь сОдружения•. Спектакль Центрального дитячого те­

22.45 -

21.15 -

Художні!!

Художній

Наша афіша. І8.00 Для дітей. Телефільм сНове платrя коро­ ля». 19.00 ХудожнІй фільм сМістер Ікс• . 20.30 - сНа добраніч, діти!•

(М) .

Кіножурнал. 17.15 Тележурнал «Ко­ муніст•. (Донецьк) . І7.45 ТелевізіА­ ні вісті . 18.05 Мультфільм. І8.25 «Республіка жнивує» . (Одеса} . 18.35 Телефільм. 19.00 Програма еЧ ас». (М) . 19.30 Кольорове телебаченни. Чемпіон ат СРСР з футбола: сТорпе­ до• (Москва) «Динамо• (Київ) .

усмішка• .

17.55 -

атру.

16.10 - Наша афіша . І6.І5 - Теле· нарис сДруге життя землі• . (Дніпро­ петровськ) . 16.35 Для дітей. сБі­ лочка -книгоноша:о. (Харків) . І7.05 -

цес• .

портрет заслуженого а ртиста УРСР М. Яковченка.. 20.15 - еС ім днів•. Міжнародна програма . (М). 20.45 Веч ірні м елодії. 21.30 - Художн ій

Виступає

вокаль.

ЛИПНЯ

Перша програма

(Х арків). 18.00 - Кольорове теле­ кіномандрівників•. Творчий

8

23.00 -

фільм

сБІлнА

ТелевізІАні

про­

вісті .

Друrа програма

і1 .00 -

12.35 -

ТелевізіАні

вісті . · 11 .10 -

фільм сПершиА тролейбус•. Концерт симфонічного ор­

кестру Всесоюзного радіо І телебачеи. ни . 16.І5 Наша афіша . 16.20 -

Л. Леонов сБарсуки•. Телеспек• такль. (Ч астина перша ). 17.30 - Теле• агентство сПіонерія». (М). І8.00 Новини . (М). І8.05 ЗаКJІючнвА ве­ ч ір IV Всесоюзного фестивалю моло­ дих поетів. (Горький). · І9.00 сЗиаАо­ ма

усмішка•.

(Творчий

портрет

за­

служеного артиста УРСР М. Яков• чепка). 2Q.45 сНашІ гості•. (Вол­ гоградськиА . драматичинА театр Ім . М. Горького). 2І .ОО сН а добра-

«дніпровські мелодії•. Кон­ церт художньої самодіяльності. (Дні­ пропетровськ). 13.10 Телевізійні віс­ ті. І3.20 Дли дітей. «Теремок•. (До­ нецьк). 16.10 Наша афіша . І6. І 5Репортаж «Супутник• за Хортицею» . (Запоріжжя) . Іб.30 сФізкульт- п ри· вітІ• І7.ОО ІнформаціАна п рограма . (РуМУ.ИіЯ). І9.00 І(онцерт. (М) . 19.55 - Художній фільм сТунель•. (М).

2І.30

Друга

мистецтв

(М. )

програма

10.05 -

Новини. (М) . 10.15 «Охо­ і захист природн». (НДР) . 10.45 Кольорове телебачення дли дітей. ЕстрадинА концерт еВеселі хвилинки•. (М) . 11.10 Телетеатр мініатюр «Три· надцять стільців•. (М). 17.40 Наша афіша. 17.45 - Циркова прогр а м а еДівчат а, ковзани і ведмеді». і 8.45М. Равель сlсп анська годин а• . Му­ зичний телеспектакль. 19.30 М. Ста­ рона

-

-

рицький

Спектакль

театру

ім .

передача

сСорочинськнА

Полтавського

М. сН а

Українське

еМузичне фільм

Про

ярмарок» .

драматичноt·u

Гоголя.

В

п ерерві

22.00

добраніч,

діти!•

кольорове

телебачен н я

містечко».

22.45 -

Теле·

сСтарИА» .

МО»<.ІИВІ

зміни

у

nрограмах B&Q

nовІдомлять JІ,икторв радІо І телеІіа­ чеиия. Те.мефоии дл11 JІ.ОВ1JІ,оа: 46-0S-75 І 78-74-81.

11 ' ' " 8 І 8 І 18884І•ІІ81"І 8 І І 8 8 8 І 181188tll8lllll 11 І І І І І І І І lllltllll ІІІІІІ 11111111111 llltl 1818181111 І 11 І І І І І І І 8 І l t l l l l t t t t l l l t ІІІ t l І 8111ttt•

НАША АдРЕСА:

сНОВАЯ .ЖИЗНЬ» - орган Броварского раІоивоге комитета КП Украииw в райониого Совета депутатов трудящихс:s КиевекоА области.

lit. БРОВАРИ, вул. Киї.вська, 154. ТЕЛЕФОНИ:

редактора

-

І9·3-82,

ааст.

редактора,

боти),

фотокореспоидевта- І9-•-67,

вtддІлів (партійного життя, промисловості, масовоТ ро- І ретаря -

ІНДЕКС .61964. Газета вихоДІІть у вІвторок,

четвер І суботу.

вІ,ІUІовІдальноrо

сек·

19-3-IS, вІддІлу сільськ. rосподарства-19-4·47.

ІІІІІІІІІІІІІІІttІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІtІІttІІІІІІІІІІІІІ81818МtІttІ88ІІІІІІtІІІІІ8111111111tІІІІtІІІІІІІІІІІ81ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Б!>оваІ\)СЬІКа др)'ІКаtР<НЯ. :Киі·всЬІКоі

облаЩ в.ул•, Киі'ВСька·.

154. ТелефQи'-19-:4-57.

ЗЗІМ.

2834---,7013.

-··-·-· ---------·---

·-··-···-··-·..·-···

Б РОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПЩПРИЄМСТ,В,у

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ

09034 ПОТРІБНІ:

водії І, 2, 3 к.ла.сів для роботи ,на .вантажному і пасажир· ському автотранспорті, кондуктори,

учні автослюсарів, мулярі, підсобні робітники .

Піюграма сЧас». По закінчен··

-

ні концерт майстрів і телев ізіАні вісті .

-

.. ............ .. ........ ................... ········· ········ ······················································---. -·...... ....."................"·-·~............. ______.,..

; ,

програма

12.10 -

НЕДІЛЯ,

! ! !

і

ЛИПЮІ

7

ЗаІП·рошує-м-о ,в-і:J.м,і•НІН·ІІіКІUВ ІНа'ВІЧаtІfНІЯ !Ї ооіб, ·ЯКі де:м-обіл•іЗУІВ а­ лось з ряд·іІІJ РщдЯІНСЬІІЮЇ Ар1м.И. За до·ві·дками ·звертат:июя ,на щдресу: м-. Б.р-о,ва,ри, 'вул. Ки·ЇІВ­ СІ:Жа, 149, ІВ•ЇіПJІJЇ\11 1Кад•р-і•В раЙСІПОЖІІіВОІrІЛІКИ .

!

З а д-оВІі~ка.ми з.в~рта.тІІіс.я :н а a:r,pecy : м. БрQІвари , ·в:ул. Ме ­ талурГ>uв , 22, АТП 09034, Віuдrіл ка,дJрЬв . Адміністрація. ~

,

.....

.._

_

..._...........,...

_..._....__

___________ ___ ......,

_.;

БРОВ АРС ЬКОМУ РЕМОНТНО -МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДУ ПОТРІБНІ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ: токарі, фрезерувальннки

5-6 розрядів,

газое,1Jектрозварювальники,

слюсарі по ремонту обла.днания, мотористи,

таке.лажни.ки,

е.лектрики,

робітники інших професій . Оди·на~и з абез.печуют ЬІСJІ rу1ртожитІ{І() м . З.в~ртатися з а аІд'ресо,ю : -м . :J3tpo·вa'J!·H·, в.:ІlІідіі~ ІКаІД'\)ЇІВ.

·ПрО'мвуз-ол,

РМЗ,

·-·--·-·-- ·-·-·-·~·-·-·-· ....48'.,... ......-.-•..,._.~._. БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ :ВИРОБ.ІВ ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ: автомеханіка, ма.nярів, кочегарів (д.ля роботи на газовому паливі), газоелектрозварн'кків, слюсарів-сантех·ніків, слюсарів по ремонту ·устаткування, електриків, ;вантажникіа. Адрес а.: м . 1Бр·ОВ·аІрИ, іВІУЛ'. Чікало:ваr, в. Іоса'І'н а~втобусом до G']'ІіlІDН:КИ «3 а,воІд електр.отехв И·р•QбіІв».

N2 '3

78 номер 1970 рік  

78 номер 1970 рік

78 номер 1970 рік  

78 номер 1970 рік

Advertisement