Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

РІк 8ИJl.аНИ8

~нивувати по-ударному

27-1

J'6 78 (2462) СУБОТА

Нарада партійно-господарського активу

2

Ча,сті

1966 ЦІм.

2

дощі, ЩРВlюа,д.ають

ци-

'Ювці

електрогосподарства,

в

де­

м'н. ДН'Яlми, дещо СllРи.мують !поч,а-Іяких раДf'Oспа.х і п'тахофаБР.ИlкаLX

ЛИПНЯ р.

1'08.

1'ок ЖНІІІВ. Та час своє бере. ПеIКУ'че ЛИlПlневе сонце, Д:ОСТЗ'ГНlЯ ,кі.'1М<'іIСТЬ тепла сroРIllЯ:ЮТЬ шви.дJК'O_ му .дОСТИJГаIНlН<Ю р'а'н'Н'іх зеptН<О'ВIrХ lКулиур. В!СЮД!И IПОЛОВ';lОІть хліlба. Через день-.д'Р')1ги.Йвві'Йд'УТЬ ~ за-

несерli.oз!Ю ПOlста'В'IIIJIИс.ь до обл,аднаJННЯ ЩJOТИlпожежни.х засоБLв. .дОПОВlЩач звертає ocoМJmY ув.аtr:у на ная!В'ІІ:lcть рооо,чих пла­ IIJЇ'B на lПЕ!lрііод 9бира'ння ВРО)IGаю. Ніід того, ЯІК lМи СПЛЗJНlуємо' робо­

J1інюи степо'sі Ікораlб.~і.

ТУ, юворить в,tи,

залежатиме

вся

Т.и.м часом 'меха'IIJі'затори за~ін- ,оporанізщ,ія праці на ЖJШI)В,а,х. чують JljJJ,И,ГОll)'ІВа:н.НIЯ до жнtИв. Бюро р,а,ЙIIЮМУ ~П УllфаїlИ'И СXlва­ КО),fJПЛеК'туюl'Ь<СЯ з,грег.ати, y;roч- ЛИlло ОjJlГЗ'н,іrЗаціЙ'НО-'1'eLX rНlїrчнJ захо­ ІНЮЮТЬСЯ робочої пл'аlНИ, ЩЮlвqд'IПЬ_ ди ,і пла,н maCOOO-і!1Ool1'іггИ1ЧНОЇ ~­

ая оотаIН'Н'Я перев:і:рка всієї rгеХ1Jі-1 ТИ ІНа ЖlНИв,з,х, .Р:ОЗ>Р'Об.'1ені В palд.­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ МДИ

ІШ, тр ЗJНlQП oр'11ІІ их СХОВИЩ тощо.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

зерню-

roопі «JГQlГоліВСЬКlijЙ» і 'вані ,в р,айоннlй газеті

наДIРУ1КО­ червня

28

ПитанНlя.м ~гoroBHocт,i раДlГООrniв 1966 . РОКУ. Ке,рLв:ник!,~, ceКlpe~a,pi~

і П'1'ахофа.qРIІІК б~з, присв.ячена паlр,П'и.Н'!fХ аptг,а'Нl'~аl!.lJ;rи зобов яза­ ,нара,да паpri1іЙіН,О-lгоспо,даIРСblКОГОНО рооробити Ta:K~ ~а,хQДИ ~ кож­

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР 29 чеiJВlНЯ дев'ята сесія ВеІрХОВ- еільсыoIгQ господарства. На Й()q"О

зос'обіlВ,

КОМlун,істиmюю

lП,арт.ією

по

Пrід_

~IК:TIIIBY, що іВ'їдбулася 29 чер!вня 'в Р~?,ОНЖЩУ Бу.диН'ку 'КУЛЬТУІР'И. В НІИ :ВЗЯЛИ участь ДИрElК'ТОlрИ, сеюреl'з(р'і п.артНі;них о,РlГаlНо:,заIJJі'й,

ному. Iroo~oдa'~.BI І ОР;ГЗ!Н'Ir3у'вати ТРУД,ШН'ИlКI'В на ІХ .в.икон,а,НІ~'Я. .. В ПJlан аlХ па:рТlИ'НО-ПСУ-"lТИЧНОІ робоrrи ІІа Ж'н'ивах ПО<В'lI,Н'ні бути

тол'ов'и сіJ1ЬОЬК;ИХ Рад, .ГОJIОВИ іJ.O-

flЄ'fр'едба,чеН'і

зах:од,и

а'Г;:ТЗiIIl:'Й'НО-

р.<>-

ГОСП0!!l.2,рсЬІКОГО lВиробництва, го:во~ить ДОООВ'Ї!д.а,ч, б.nаг,()(f'ВОРНО позначилось ,на ВИlКОІНаlНlНі ОСНОВ-

ких ор!паlнJЇrзацій, ГО,10В'И ,КОlмі,теу,і'в іНа'!ЮJI:ООГО контролю, ГОЛOfвн'і с:nе-

'ооти, сліlд ШИРОКО РОl3'ЯСІНювати ТР'Y!lIJящимр.ішеНlНЯ ХХІІІ 'з'ЇЗill'Ї'в

ці. В тому ЧНСЛ~ З бю_д ж е11у ВИділetНО 669,5 'МПJlьойона карбоlВан-

них з,аВIд,aJН'Ь НіаIРОд!ІЮГОСПОДatРСЬІІ(Q_ го ,~лан,у ,ресПіубл1tКИ В~ИіН'Улому

Допов.ід,ач пеоj)ШИЙ сек'рета,р Т,раlв'невого . ПлеНу1М'У ЦК КПРс. раЙIКОМ'у КП Укра,ЇIНИ тов. Кри,воПЄ'fред сІvI.ьсыиімии Palд.a'MII по­

ної РаД'1t У.к<ра ЇI!fСЬКОЇ РСР шас- РО!ЗІВИТ(Ж в' 1966 році було ВИТ- несен,ню IJIРОМ<ИСЛ,оооtГO і СіЛЬСЬІКо-1 бі11ІЮМI:IВ, секретаlр'. і КО.Ж:ОМО.'lblСЬ- \\lЗJCОВОЇ, ,ЮУЛЬ11у,рН<J-осв,і11НIЬ(}Ї :ро-

то,го С!{,,'1ИІКан,нЯ сsою ,роботу. Депутат'и

і

пРOtд.ов,жува,~а

гості

тепл{)

рачено 13Зб міЛЬЙОІН'ів ка:рбоsа!НцilВ де,рж.Зlв,и.их КОІШт,і:і, а60 н'а 7,2

ЗУІСт,рі-

процента більше, ніж у

чаю:rь появу .в У:р'Я'ДОВИХ лож.ах кв)J'JIВJщl<iв КОМIYfКСТИч.ної партії і

1964

У'Р'ЯЩ.У y'кtpaiHcыкоїї РСР. $. т.РЯІВа€ обrolВорен.ня першого IКірам того, і(оЛГOQПИ за раху'нок пtll.ТЗНIIfЯ по,рЯдіК.У .де;шого ПіРО І сооїх ДОХ()ІДlі'в направили на роз-

CТ<lIlJ' і захOtдИ по дальшому

по-, ШИlрmНIЯ

ГОСПQДа,РС1'Ва

ЛI'атШе'НrНIЮ б.nагоусТlpОЮ міст, се-І м:ілtЬ.ЙЮiна каlрбованщв лищ і оіл уlкраIї'llс.ыlоїї РСР. Депут~ти РО~ПШИДdЮТЬ ПІРО .те,

ШО ІВ М'ост,а,х І селах респV'блl'КИ І

БИCOlКіIllМИ. темlПами ведетьсм

1432,Б

і

КП

У;кр,а'ЇіНИ, ,матеріали

ШЛИк В. 0_, .пр'оі,нфор'М'ува,вши IПр.ик:ynніх п'ро х';щ IВlи,ко'на:н,ня IдЄ'fP,жа'IІIНИХ шлаlні'в r СОIU!іалістиЧlН'И,х зоООв'я.заJНЬ по Iв:иробнН<цТ'ву с,іль-

ста,влено з аlВіда'Н'НIЯ заЛIУЧИ11И IВ<C~ ПlрацездаТJJе населetн'.н~я .до ~ч.аСТ'1 в~ром,аДСЬКО-IК()<РИlCНlИ рО'оо'Г!, ор­ l'аllИЗУtВ·аіТИ охорону H~BOIГO ВрО-

іВгl~Л1I>ВІ ,зЗlХОДjИ по Пlднесен'ню м,а_ Іпершому ПlіВР~ЧЧlі, Д:()d{JLаD;НО зу:nите,р·lального доБРQБуту l1РУ~ЩИХ. 'Н,И'ВСЯ на питаlн.нtЯIХ ГОТ'ОIВЩ)lсті

У'ваlга п а.р'1\lИН их, кож:.orМОJlЬСЬКіих, Iп'рофаПіIJ]К'()ІВИХ црг,аНI;rЗаlu:іlЙ

ЦІЯ О!.тІьа:,КQЮ гооподарсrв~. З!РІ()С-

на 163,2 л·а н'а

м.іЛЬЙОН<І карбоваНці:в tY..'1ьше, иіж у попе.ре'дНЬОМ:У РОЦІІ.. ,3 1960 ,року почала ДIЯТ1І нова

КПРС

7,1

процента:

3щtИQнено сыQlJ100пощ,арсblкоїї

ПIРОД:Уllщії

Ів жаю, ПОJlаГОДИТIl ШЛЯХ'И

Де,р'Ж3lВНИIЙ бюджет Ук.ра,їIНlCЬІІЮЇ ра'дгоопів, і птаrх'офа'бр'ИlК ~o зrби- П'ОІви'н,на 6У'ТИ ОПlрЯt,юва:на н:а об-

1965 ,pti.к був. затве;р.д,же-lра'Н'ІІtЯ врожаю. сл У\l1ОІВУ ваtНня ТР)ЩЯШИ,х у полі, Р еищОВI • . перев,I'jЖIІ .. на nа'год'же~нlЯ W,Т>П;ВJ],Ї гро.ма"-. 'ЩО' Пlр·О. ,.. П' ".., ""' мережа . Кlульггурно-оовtIТ.нІХ, побур:.. . cькoro ХЗnЧV1ва,ннrЯ та Lнше. 'І ДYKЦjIl. " , .Ід !JIІ'ДSИЩенtНЯ з.аIКУПO'l- І ДИ УРСР по 'ДОХ0ідах ,і ви:дат:ках ,во,ди.лиая Iнедао'!Ю I~ В, аlИ<ОНlI з·а р'l_ t' J. тових 'І W:prQ.ВeI1IJbHII·X за:клаД:IВ'1 НИ:Х Ц1ІН .на зерно ,І ЩJO,дУКТІ! ,тва- в cy~t 93157 млн ка'рбotв,ащiJв б'· 'П ВІ! . , 'іН О 11 П ОІВодяться 'РИ'ННИЦТlва ДОХОДИ ко ~ГООПllВ і <ІД В '. ,. - шеннЯіМ юро р'анкому па р11И , еред учаrсника:МlI нараlд.,и . мІсыlюо тр,а сп р у' ІР. .. ' .р ХО'д1Б.И<l<D1Ш1Н'ІІ,я 11 бюджет вмо- скгвЗlВ :B'Їff _ ДOlпOt:'ЮГЛИ мехаН'і'- С1'ytПIИ'В за<стУ'ГШИК начал.ЬНlliКа Бо-

Лrав~ БУ.діIRНИtЦТВО,

жит-

p~l. Ви:пуок IГlptOМі!!ІСЛОIВО.l ПpOlД!У'КЩІ дроти 1964 року з61J1ЬШИ;ГЬІСЯ H~ 10.,6 п,рощента. Ва.ІОва n,p()'Д~1]{-

ціаЛIЇtcl'И.

роо,шИРЮ€'ТЬОЯ . .

сист.е:ма. з'аохочен~ИI продаl~У дер-

жа,ВtI ... СIJlЬСblкогоопода,Р'СblКОI ві .

роботи' ПО. ,в.ПОIjJЯ_dIJКуванIНЮ І озе- TOC~~B з6IЛI>ШИ~I!ІС~

Лffietнню вул,иІЦЬ Il?

1

РСР на

'ПІРО-І ний IП',!п",ю сео'€ю Верхо'вної РаIV _ .

.в ~и.нулому СИJИЮЯ ЗМlі'НИ,.9В'яваН·і

3

ф::нансу- заторЗl'd Щ~'ИlдJше с н 'ТИ ,Hetд~i о,б- ,ИІС!JI:Л.ьсько<го

площ. ОДНОlЧ>ас- Р:;ЩІ на 900 М.ю.нотв карбован- B,~'HI!I:!II!'I захОДIІІ,IJ'03I::юблени:х лар- Jlеності в Пі'дIГО'~/ теХ1НііlКlИ Р до +оесту

деГ\у.тати, в~а~,вал~, на недо-

ц"~

.1tlЮИ, tЯ~ ще мають 'МllCЦ~ у бл.а-

аtЖЛIИве Зfl'аЧeIJllН'Я

гоусrГIЮІ Н<lселе.н~х .ПУНКТІВ, гово- щення Ж;fТТЄіВОtГо

'ГІ€Ю J у\рtЯДОМ по

f1,р,іЮко,ренtНЮ

JЮкив. 3.ЩJ,313

р'іВМя на,роду І ш!днесell'ltю lHa-р'одіНОГО д;обр06у- 6amи. і жа!1КИ, зеРtноочионd ма- ва,НI~Я Пії:дJВИЩElННЯ рентаlбе.1ьН<.юті

заб,р'УДJl/енням fЮlДои,м році Н2 ЗіМ:їц;неннrя її матеріал.Ьно-

3

і повJ11J)Я відходЗ''diИ в иробtшцтв а . теxtНf.'чної баз'и

М. п. Ві'н

ОСНОВ'НОІму :ві.д:ре- 'n::JИОВЯ;Г'ИIВ СВtі'й ІrIIСТУП пита,Нlн:я,\І ДV1Я підеи_ ,po~ТlКlY СІільськО'Го господарства ;мoнrroB3I11'Ї в ГOlo~apCTB,ax KQlM- ВI\іliлоl1O €1КОНО:lfі,ч:ною ГОСПОJЩРЮ11

рили ПІРО необxnдlНі:СТЬ <ПОClМИ;И має ,роошИ/реНіI!.Я 11Оі!н"::влі. В 1965 !!У.•ОстаroчllИЙ обсЯJ." Д~Вllюго шИ'нИ і lliaroвe troCпOtдарот'оо,У:КОІМ_ ГОQП од з,р'ств ,

боpo:тьtбу

сшщіалізова'ного

т. Харахаш

було

чі11КtOГо

lВикО'наtННЯ

бюдіЖЄ'Гу YiKpa'LНCЬК'OЇ РСР 'ВlІ5l1іа- П.тІектовуються БР'Иlга, _ ж3t них П nЗl~ів. чен.<> 1110 !доходах в cyIМ.j 10.182,8 11 '. ди. по ск,ир де,р в .' .

'ВИ'l"р,зчено

В обroВй<рe'li'lfі допов,ід~ взяло о.рtГаlН,ізЗ!ц!їямtИ дер,жаSllЮЇ To,p;riMQ .мільЯона карбованців і по Вl!lдат- Зr~~Н<:<Ю по оо:оми, ~:ОбляютЬІСЯ ГOJlОВНИ,И агроном . т,ресту уч,асть 14 'oдe!!lyтamB. 3 заключним 1108,Б МIЇ'Льйона ка,рбов.а:нЩ'В, Clю- ках _ 10.176,2 М':ЛЬЙО'ІІа tКа.рбо- .lIJjJm~iB по~У'roRУ ,ННЮ тру- т. Щербеи,ко 0_ В . .lI:alВ ряд пqра.д

с.10ij10'.м ВИС11.УП,И,В перший засту"ник Г.олOlВИ Ра:ди ,M~H'iICi1pi'B УРСР

М. о. Со6оль_

І

OдiН'OCll'.2Й,но ПР1lй:маЄТI>СЯ по·с-' Т2ІІюва Bep'XOlВ.HOЇ Ради Укра,їн- І ської РСР про сгган і захо,ди ПО даЛblll/ОМу полішпеltНЮ блаrolУСТрою міст, селИЩ і сіл YK~IHCbКOЇ РСР.

ЖИВtЧОЮ коопер.ацією М~.тІI>ЙOtна ка.рБОІВ,аlНl.фll.

94,Б

-

у

B.aIHruPta_

Партія і дер,жава постійно пік-

луються пра житлове б у:діМIИц.тво, блаГОУСТРlій M~CT і сіл РOOi!lИТОК КОМI)"Іі'аЛ~1іОro ГОС<ПОlдаtp~т,в<з, Разом з КОlшта:~1И ПI:ДlПI,)ИЄ~СТ!В і .осПOj!J,арських 0,РТ2'Н,ізацJн' на утри_

хю.znнol ЧЗіСТИНИ. ДерQК2'SJЮro. ~дж~ забеіап~о б~еребіІйн-е фl!lо3tНCy1в3'Н.ІІЯ lІІах захО!д!lВ, передбаlЧених _ 'IIa.po~дaipiClblКJll.'l і плаl~ J БIQДQК6ГОМ. . .

маlНlІ!ІЯ і РОЗВ.игюк ЖИТVЮВО-IЮмУ-1 ,DJlJLышe ПОЛОВИНИ fIiIда,Т'/vl<& ~IQДн,зЛibliОСО roc.пО\дарtCТВа в 1960 ро- жету було !Нaatp<3'В.тІенО ,на фl'It3IН'ці ви,т,р'а;цено 1157 м.:m>іЙонJ,в КЗt;)- І СJ'IВ'аннlЯ дальш();Г() роовитКіУ lНадeНtHOТO. 3 ДОdlОВЇ<!ІlдЮ про, БИКО- бов,аlНvflВ, в юм'У ЧIИСJI'I бюджет- , IРО'щн~~ ~a.pcтвa. нання Дe.pQКa,B!!oro бю:джету Ук- г.и,х. аСНIГ'!іУІва,нь _ 7,53,7 .~I::льЙо.на І Н.аи'бlЛ,ЬWJ1КО:ШТИ Вlltтраlчено на ,раlіінсыїї РСР оо 1965 р';к ви.:- каір60&анці'в. ка,пnт.алЬtНеБУЩ.Б!IИЦТВО ;в галу,,; Деп~та11И' llерехOtдJять до обгоlІореНlНЯ Д'Р\Угого питання поqJЯДКУ

Т}ШИlВ

MVHЇCТP'

фіна:нсів

УРСР

А. ,м. ,БаранOtВСЬКИЙ_

У збіJlbllllе>НlНі ВНI.:tЗ1'Кіщ на З.\l,іц-

ЕенlНЯ

маггерJ2ЛЬІНо-теХНlіmюї

.f<олrocm:і,в 'і paJtfocJllitВ

бази

зfltа,йщла

На

ДО, Д,а,л,ьшого

т·і,в

більше,

ні.ж

3.!!,'ЙСrНе>IЖ,Я

У

попetpе'ДНW\lУ

захощіlВ,

нас,,·іЧellJИХ

. ····················.................. ...... ~

аЯIХ

наJЮДl!ЮГО

г~o:д~pCTBa,

ЯЮ

ПІРО г,рес ,

T()IP,ilК:B

республіці

rМИlКОЛ:У

СТeilJа,Н()ІВИ-

комба!йнера р'а:дtГоопу «.3а-

во'ри"'ь.ки,jj»

,

.Ц.

.

МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ ДОБЛ.ЕСТЬ» Кравця Грwro.Р.tЯ МИlКИТQIIІ·И'ча -

кqруючого В'.iдlДIJl~КОМ ра;дJГОІОПУ «.ВеЛИ!lroДlliмерсЬІКИ:И». Кул~ка Мик,олу я,ковича.КО\~lб.аlllнера раr.'JjЮОПУ «Требумвськии»..

Лисюка ЛеоН'['да АНТОН:ОВИlча -

'IЮМlб.аЙ'нера

раідіГООП<У

«Гоroл:і,в-

СЬКИИ».

П,рудкого М:ІІІЮ.ЛУ І,ва,НIОlвича -

<ке,р'УЮЧQ~ГО

~lЩД'I'~КО'~1

«Т:Реб~~I&С~КИ,И»,.

раlд!ГОСПУ

Сl:jКИІИ».

,Кости,ру Федора Фelдороаича -

освіти, науки., ,культури, здо,;ю'в'я і соціальному

ченню.

rГОЛО'2'НО,ГО

БУXlга.1'тера

«,русаніВСький».

Н' а соц1ал,ыl-'юуJlьтурн'1.

Доповіда'! докла'ДlНО розпов,ідає

~~~ ~~KO~I~::~~M~~~~eB~~ ~~:~:i Р-ащн ДetJ1Уrтаті.в ТРіудящих ВИIКD/На-

сшвщоповщдю

Юхим'о-

'сь.кОI птatхофа6рики. МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ .ВIД3НАКУ» Булавку Г;РИЮР"Я Па,вловича елекl'р{)м'онтера

ПІРО

,ВИКО,Н~Н-

траlК'ТОр.истз, !радrooП1У іlменІЇ ІЩQР-

затве.р:д,ж€lНIНЯ зві,ту про

Марчен.ка ВаСИЛІЯ АіндроН<овича - траКТОРИІСта ПУХіі,вс,ьк,о,ї та-

(ь'!юї РСР з.а 1966 р·ік З ДООOlВ'і..rl'д'Ю про проект Поло-

са

хофа6рИfК,И.

Новохацького

Бqриса

виqа,-::-~,- ~tI(ториста

ПlllаіТОНО-

ВИIКОІнан-

ня Деj}ЖЗlllНOfГО БЮдіЖе-І1У Украї'н-

ження про постійні

кам,ісії ВеІР-

хо:вної

,ВИСТУПИ~

Ради. УРСР

СеМИПОJJКiI,В<СЬК!IИ

тa'xo~

ськ~,и

11.

ращ,гоопу

Ковбасии-

ІМ.

ПІСЛЯ ,на;раД:1І учаСпИIКИ побува­

І ~B р?ООт,I,в р,а lД!I'О:Ш ~30РIЯ», Л,И В.РЗ!дJГОQШ «Б.ОбрIltlliЬК.WЙ», де '1IMeНlI .iI.I.Lapca,. «РУК:,ЗlН:IІВІСblКИИ». ви- о~на,~оми.'!ИlCЬ ,з Iнау1lGOlВОЮ орт,аЯ влetН'1 ЧИlма.." не.Дол,I'КИ в щщго- Н'lзаЦІ€Ю культурного пасовис..кz.

бачень ВеріXlOВlНОЇ Ради УРСР деПtутат Я_ Ю_ Пашко_ Вер:х<Ов.на

• Ра;да ОДlностайоо ,приЙім,ає n.ос гаСома Миколу Па,ВJl.ClВИlча _: нову про заТlверд,же'IJНЯ ПО\lЮЖсНбр ИlГ3ДlllР а ра1ДГОСПУ «ТрetБУXlів- :,НЯ про ,постdЙlн'і комісії ВЄіРХОВ'НОЇ

СЬІКИlЙ». Стаська ,Василя Степа'ноsи,ча бр'И'гаДИrра рatд,ГООПIУ ФГоroлilВСblКIliЙ».

ДОСТРОКОВО ТРІ}lді вюrк иr ,рщщгоаrrів lі IП'l1а:хОфабlРИ'К ВР()В1IРЩИIНИ 3(100'в'язаЛl!1СЯ ДО<С''І1ІНЖOlВО ВИIIЩШ\l11И 'пі'врічне ,за'ВlДан:ня ПО здачі Де'l}жаві ПЩ)НИIКО'lю-'теtПЛИЧНИХ lі 'p,aHllJji,x ОВОЧії'В. С.l0Віі БВЮtГО 'до­ ТРЮlали. За ста,ном на

30 чеРЮfЯ з р<tИ(lНУ нщдtійшло ІВ м,а18.352 цеНlJ1нери .овоч;і'в ,при плані 17.100, що 107,3 ПрОЦе<lIта._ ОІ1Ї'ІllI'ів :Qallo 1.849 ЦI"Н'Ilнері,lІ.

.газини Києва СТa.lшвить

D.аЙюраlЩе СffIравилиея 'з зatв:~аНlня.'1 Iра'дгОІС'ПИ «Iгоtголі,всыки>>,, «'Зорю),

«.1ітк:і'В:СJ>КlLИ», «П.'юС'кіrВ:СIlIiИИ», Во,Г'даніВСlrКil і Ка­

.1И1J11fН'сbtl.а :птаХClфа,бри'ки. 3д,ача паРНИ;liо,во-теIПЛИ'ч.них та .раНlНlіх овочів триває.

Продукти тваринництва - понад

план

Пралнучи нне'сти ~вою ЧtaiСТКУ ,праці у атв,ар.ення ,Д(}Істат"'У IПjЮ,1}'ктів 'l"ваjШНll/иц.таа Вllаші'й 'к'раIЇні, юо.lе<КТИ'ВИ рц'

госпі.в і пrа:хоФабіри:к раиощ', 1'руді'ВНИlки~і'л У'Clпішн,о 'IІИIJ\О· на,1lI ~l:jіВР~,Ч'НИЙ план по зд.ач.і державі м'яса IНа. 1,28,7 ,про­ цента, М'ОЛUI(,а на 112,9 ,пр(щеlНта, Я&ЦЬ на 143,9 щюцеН'Та.

З перших

;JJHiB:I'P}lrarO 'шврічч<Я 'РОIЗГОplТlaЄТI>СЯ БО))ОТJ>Ба

за дальше збільшl'!НrНЯ lІиробниц:тва "РОДУ'і"ТІі,в тва))ИН;НИЦТlва.

ГО-

БогдаlН'і'в- лооа KOМli<Cїї за:конодавчих Ilеред-

траlК1'орnстара:дlЮОПУ «Зоря».

.ВаСИ.1Я

73 мЛ.1ЬЙО-

Лебединця Гр игорі,я IrваноВtи- І. с. І ва'ненко. ча - ,КОIМlбайне~ ра,д;ГQrСПУ «НеОБГОIВО:j)ИІВ'ШИ Д0il101В1 :Дb і опівщолиІкQдиlм.ejрсыий>>.. П()ОВ':ДЬ, Вер.ховна Рада Y!I~paї:НCbЛисенка Ми!Юлу l,ва,иовН'Ча _ кої РСР ПріИ'Ймає пост,аlНО'ВУ ПірО

КИИ».

lюм'баЙ'иерз, Семип.О.тІ<кі,'3-

rюнад пл,ан о:.:tержано

Кремінську Нат.а:1:Ю П~,р'mН'У- ня ~ер,ж,авно.о бюдж~ Укра'IНна,чаЛ,blНИlКа в.ров а:рк: ької ,рз,йоНlНОЇ СЬКОІ ,РСР за I~ Р'l:К ... в.иcrУіП~UВ де.рж'а'В!нOtї насіНIИОЇ і'IJCIпек:uИ. ГС.'10ва Бюджет~ЮI КlOrМЮN депутат

СЬКОЇ IП11ахофаlбptИ<КИ. Рябого IІва,на МlІІколаоовича _

Сидоряченка

сыюи>>,..

І фаіБРИIЦJl . машИlН'И 'не в~.пробуваНl

охороні \ЗJIlбеЗІПе-

посгре6и 6yJllO витрачено з бюдже­ ту 4.602,9 млн. Кatрбо'В2НIЦ,і,в.

JJИ ка.рООВЗІН:ц:1в. раtЩгоапу З . .'

. СаМlиленко Ма:ріlЮ Map,К:I'ВtHY бр~,га:Дllіра раДJГO<ОПУ' «Бобр,ицьIВИ1ча_ -

,Ках HeВ:~м()'HТOВ'a:нo. по ?д:І!о- ПОДlJDИI~Я ~иректор му ком,баи,ну, в P'a:дlГOIQI;'I~ «ЛІ"'КІ:~- , «т,ре~УXlIВlСЬКИИ» . т.

з:дійСНЮ&а-

(ЗаКІнчення. ,початок ,в «НОВОМУ І раДlГООПIУ «Б,об;ШЦl:jКИlЙ». ли св,о'Ї бlQДJЖети за 1965 'рі,к на житті» за 30 чеР!JНЯ ц- р-) Зал03НОГО Олею:аIНI!Іфа Пр.око-: 100,9 ПІроцента до уточ.неноt:'O ОРДЕНОМ «3Ні\К ПОШАни»~о'вм:ча ко:мбаИ'lІера раДД'ООПУ:ЮIlМИ [Jла'ну. СергіЄНІка МІІІКОЛУ О.l'еКtOіЙОВ'IІ- l,мек,НI! Щорса г. . Д . ПереВlІlКОІнаllО по доход.ах бюдча СElКlретаря Б,рова,р'.ського остю~а І Р·ИГ'ОРJ'Я ІМ и,трови:ч а жети .всіх обл.астеЙ і міст ресраЙI,Ю\liУ І\:П Уlкраї,ни. -кс~мбаИlнер'а IраtдГОСПIУ «·Р~lCЗ!Н';IВ- ПУ'бліlкаrНСІ>КОГО ПЇ,дJпоРЯД'КУ'ВЗJНlНЯ, Шапра·на

овоєчаснorо

Я'К!! ще не ПОО.НІІСТЮ щдroтyв,а.;;и І tfIра~:,ВlНИlкаIМIІ lП'та:~офЗJбрИlк, ;роззБwрзJlын'у TeXlll~Ky ,до жнИІВ.:В .,юВlIІВ ДИРекroр ки'I'всыогоo птахо­ ,ра.щrocпЗІХ c3a'~p~~». 1GБ~б- 'ilPOOTY т..:. Аджубей Т. Досві­ :P~:', ПУ1J{1~'И, БotrщаIН"В-I!д~М за~роваJl!жеНlНlЯ ~'КОР:lliНО-іПре: сыкн І .к~wшrr~blКtй mахOtфа~,н- ща.:ЬНОІ оплати Iпра<ЦІ в рЩLJJГOICПIІ

І ,1ІИіСЯ ШИР,QКlі за,JOO\1I.и оо розви.жу

,J

у Президії Верховноі Ради СРСР

ча -

І

1965 ,plOiЦi' в-итрачено 44,5 мqльйо-І та на n:РI!ІСКQре/!lllЯ РОЗ<ВИ1'Кtу СІЛЬ­ К<lірбо'в,анців 'на 18 проце;н- ського roOnОідарСТ1ва .

з нагородою, дорогі товариші!

ПlраВИ,lЬНО1ГО

И2

піднесення

а····················"···········

06слу-

го'Ву~аfl!'foЯ наlсе.1ен.нtЯ роопублr.:КИ В' заlбез<печ~ють теХН'l'Ч,нии

сві,й 6ИіЯ'В ве..'!ик.а ушаrа партії Й році. уряду

РОЗІВиroк поБУ"J;Вoro

ЩQДо

,' .

111. _ Разом _з Ц~M ДQJювща'ч ~рити- проведення ЖlНИ'В. Про ОСНОВ'1Іі1 ~ВiИlКOJIаннrЯ в 1965 ІІ)()ІЦІ дР- ~ КерI1ШI!ІК~В !IIJХ ~J1QДapICТB, завда'ння, ЩО ,СТОЯТЬ зарав пер{Щ

Ради У.юр,аїнської РСР. Берхов'на Ра:да за11верди.1а, У,кази Прези'дИ Ве.РХОВIНО.ї Ради УкраїIНСЬКОЇ РСР, п.р,ий.И'Яlт'і :м,іж

Брова.рського ,р,аТовстен,ка Сеprrі'я ІЛЛlі,ча за- 'восьмою і дев'ятою сесiJЯ,ми. ЙQНу елеКТРОlМережі, СТУП·НИlка ,I'ОJlОВИ ІВИКОНКОМУ БроНа цьому дев"ята сесія ВерховБучу КОСТ·Я:JТ1JН3 Лрсент,і·іk,ви- Iba.PICb<I-JОЇ район,ної Ра.:!!! деп'\"тга- ної Ращ'll УРСР в.а,Ю:'нчила СІоою ча завїдуюч'ого ,,;нkтернrя,ми ті,в llРУIД:ЯIЩIIХ. . роQж)'. (РАТАУ).

УКАЗ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР Про

встановлення

щорічного

свята

«Дня працівника торгівлі» Президія ,Веl}ХЮВНОЇ Ра,;\И СРСР постановляє:

Вста,новити ("БЯТО «Дerнь пrрацїВІНИіка 'ГО'ргі'влї». «Дerнь прщіВlЮfка Т()Іргівлі» Crвя'Гкувати ЩОР,О'КУ

четверrлy

іНе,ділю ЛИJП:ШЯ. ГОJl()ва Прези:дії Верховної Ради СРСР ІМ. ,П1ДГОРНИИ. Сек,ретар Президії Верховоої .Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. Моок,ва, ,К:р.емль,

29 чеРВIliЯ 1966 р.


ЛІ вр І Ч НИй П ААН _ ~

.C'"""""..:og_.,.,.q." _ _ ...,.,.,,,_.,.., ·""'':>'-·'''''''~~''''''''''_''''''''III.:<''':--''''''''~

ДОСТРОКОВО!

ВИХОДЬ НА ЗМАГАННЯ, МЕХАНІЗАТОРЕ!

Н8 зупиняючись

р ЯСНИЛ'\И, . доща::.ш

на досягнутому

Прийшло

r1lJHi. ПЛан по ВJШIiyску товарної \

11 IХІ6іваРriСУГЬ проти ~

!

ВИ1Г()'JIОІвляє

торговельне

ЮYlва.ННЯ ДЛ'Я

ЯІКип

N! 1,

у стат­

м~га.зJfJН~В (н а­

Ч'аЛЬНИ'К В. П. Лmнwк), мю- і eaph.o-с'кладалынйй ' ВИIПУ'СТИіВ

я'Кия

N! 2,

немало

nв .

Ще з.аL!l.Ов.го до поч.а1'КУ ,вес­

rtРОДYlюції Інем, ожливе КОН­ сервуваНlНJIооочrв та фруктів, для

банок, цвя~и та. і,нші потрі6ні lшрО'би. У першому

КВalР'М;1, і

пере­

Х:Ь.ЩlIИlЙ Червоний ПРal!ЮР заво· Д'УОУВ IПРИ'С)іджени,ij слюсар­

H'o-'с'Кла.дально:му

цех У

(.д.натоліЙ Ку.п.і,ба,ба), СемиполюіJIIСМ<ОЇ ' (Сер\гій ЗаI!1О/~ жець) птзхофабрик та Фнших rocпqда, рС11В

С11Ворили'

JroМСО­

QГOлошеного

на

почат­

(IРa.дrocп

ЦЯ/М исоці а.~:crI!iЧlНО«І 3МIaі':аIllНЯ.

КаJlИ11ЯН'СW<ОЇ

РOClJl.иIН.

Ці За

ланки

виз.на,но

р4шеННіЯІ\І

бюро

шиrЬСJI

п~е"юж. райкому

Р.

начальника

день, то

це

ось

з

ЧОГО.

.

ДНі

:palВ дописи у чеprговнй ,HOM€1P lГа3еl1И. Бущучи 'В ,бр lіГ зд.і М. ОI!.аlШ'ка lН,а зі:дд:іm<у імені Кї'рова, Il\Іі:н звері!l~ ОСОМIliВоУ ,ува,гу на !робо-

10

ЖОдlЮЇ

бур 'IЯНИ,Н И .

особистої

іІІІшпоsідаЛЬІНост,і

Мот,рону БаЗQР, Марію Py6alНiКl)', Галlf.НУ МИРOOlець, Ма.рію Сидо. ,peнDro, ШН'У К'Р)ІК, Марію Он'аШI<О, Ві,ру. КруіК. В той же день т . 3а.бере.жниЙ

6118 на площі Л<llНlКИ МЩі>ії Ми.ро. . :нець

З

lаіJl!!l1ілка

~MeHi

Леи,:на.

Я'ЮИЙ 'конТ'расг! Цибуля була \33-

відправилн перші метри !,рш:.и.

б)Ір" Яlllена : А чому? ТОМУ, що в ла'нц,і паlн)-'вала з.llеос і'бка, 'ВСі .пра-

вої

мережки

дли

швеиниКlВ.

Півр, іччя закінчили теж .непо· ІО.е 26 червня внконали

PbВIНi, МОв па.ТЯlГRу!ті етРУІНИ, етЄ>ЛЯ'ГI>С'Я

ra,Ho.

пл.ан.

I<Іраїна одержить додат­

кові

кілометрн

стрічки,

адже

план шести місяців ,виконаний на 103,5 процента,

ПРО1'И ми.

нулого року за цей період со· бівартість продукцПзнизилась ІІа

2

проценти, а

аж ДО ви,днокраю С'\1а-

левіреЙіки. Ущ~нь і :в-ноч.і, в XlОЛОіД .і оОпекумчаrь lI'O НИ:Х IlСрасет­ еюопреси., ШВИІ,~юі, оо.'нтмюні пої'зди'. В ,щ~ЙJlitддалеllli1l1i КУТI'О'Ч'ки нашої НЄ'ОCJ!1ж'н()ї Батыівщинии вани доставляють ЩJ,сажирііВ, ,рі!3номaHi'llНi !НІаРОДН()І['wnод.аРСЬ'КЇ В(НIІ1'а.ж.і. . ОКЛo/lJДНа і відІПовilДаль:наJ)о6()'J1<1.У ГРJllГiO'рі'я Сl!iprі'йавИ'Чз Чун.mка. Він ЧЄ'(JIГOIIJWЙ ',по 'заЛJЇЗНИЧНій crrмщіі Бромри. Вшга'l'OClпра'в ВХО­

продуктив.

дwrь ,в к,оло Й()l['О ОООВ' язків. Вс.і поїзди, ЛІСі nrpо~одять через стан.­

ність , праці підJвищилась ка 8 процентів. У ApyrOMY півріччі

цію, IпО'Трібн.о с.вооча'сн.Q з~тріти і провoorи В дальню ,путь. 'І1і ж, ЩО при6улиЗ'll. Mi'ClЦelМ призначеІННЯ, .неООх'Їдно направити Іна зruпа~Нlі

собівартість продукції ще біль·

ше знизиться, тому ЩО з 1 липня ВС1'упить до ладу фар­ бувальннй цех, і ті :виро{)и, я,кі ми возили в Дарницю, будемо

Ii\,O.'.jї ДЛЯ 1>озооm аж е,пня.

Всю,ци ВС1І'ИП'ав г.рwroіРНі Серг.іИOlВИЧ. ГазЮIЗУ'СЇ:М ІКОЛЄ'К'І'И'ВЮІ С'l\1нцП :він актИ'ВіН'О ~КЛЮЧИВСІЯ вс.ОІціаліС1"ИlчН'е :JМ1ІІІ1і\ІНН'Я за 'І"ідну з)"стр.іч В'Сооою' знОО'о дНIЯ · залі3llИЧНIІК&.; На фото: Г. С. ЧУНЯК оол'я lП)"льту ~пр.аВJrіНlНЯ.

фарбувати самі.

Люд .. наш; працюють .!J.обре. Правда, ту1' велику роль ві·

Фото В. ПОЛО11Нlя,к.а.

діграють матеріальні і мораль.

ні

стимули.

піврічне

Завдякн

завдання

цьому і

ми

в.и кон а­

ли на чотири дні р,аніше стро. ку. Своєю самовідданістю за· палюю'l'b іншнх передовнки ви.

робництва,і серед- ннх Марія

ПантелеймоніВlНа давно

l(рук, нещо­

нагороджена

орденом

«Знак .пошани», Костян1'ИИ Ти. мофійович Таран, нагородже·

ний медаллю «За 1'руДову доб. лесть", Марія Миколаївиа Фас­ товець, 'nолі,на lвані,вна Бон. даренко, Галина Костянтинівна Кожевнікова, нагороджеНі значками «Відмін,ник соціалі· стичного

Ряди тичоого

А

це

змагання».

.передовиків змагання

добре.

народного

соціаліс. зростають.

Повниться

доста1'КУ

І

І

і

і

чаша

продук­

такою, Любов МИКOJIаївна Мойсак, Галина Петрівна Хан і багато інших.

2

2

ЛИПНЯ

1966

р(ж)'.

цюв,алн

СКІОпом.

'«іПро це М,НІ, aJllІіЧ,айlНО, !ll.апнше. 'мо в ,газеті, ,м'~р~у.вЗіВ ВоЛО'ДИ. ,МlfР Петров.И'Ч, але цим lІ'еоб­ Імежи'мось

... ».

І ЗІ:'dIЇiНlНИЙ рemЗtкто,р ВИСТ)VIИПІ з та,кою і.ніціаrг,If\В()Ю - ПО'ВEl3iТИ' лан­ ;юу т. МИРОIЮlJ.Ь др сусід,і!!! у

в'іщд,іл<Ж іlмені Кї'рова, хай :ПОДИІВ­ ля'ТblCЯ, ~K Qprа'иізова.на ,праця '11 передО'Вій л,знці. Керуючий в,і.дд.:л­ 'у.ом т. Кра,вець ПОІ1ОДIl1В1ОЯ з та­

'Кою лропоз.И1lJjі~ю. Екс,к~рсіlЯ до .n~едО'ВНК,і,в віД'булася. Про неї ба,гаrrorиор.аiJК.Ка,

,докла,ц,но

IО03І10-

,Біла в ста'М1і «До переДQви,кі'В за AOOBiutOM:t. Та ЦІІІМ 'газета ,не обмежнлзсь. Вона піід'Нояла ПН'l',aJIIНIЯ ,",ро ШИ!j)l()­ 'ку

проп.ИIГ<llIfДУ 'ВСЬОГО :нового,

пе·

В. ,ТУРПlТКО, член бюро ,раіікому ЛКСМУ.

t

.... .?~.,.,..,.*'.,...,~..,.,.,........

редо,1ЮJ'O з тим, щоб зроби'І1И Йо.

ЯК 3З1В1ЖД,И, диреюці'я і ПЗіРl1ій­ БЮіРОРа;д:roоо'У ПРlllC.1l)'iхались

др

д)'ІМ/КИ · Сівorо

.д:Р'уКОВЗ ;НОГОQiР­

,гЗtIf.Y. ЦИМИ !дНЯ.\lИ 'відбулась по. ї::J,Ц!К.a па,рнИІКОВОЇ БРlІІГади Г али,ни lвзн,і<в.ни оорсук з пt'1ршого від. дИка до друзіВ-Ікіровці,в. «Це була повчальна поїзд· ка, повіДОМИJlа багато'!'и. р aQК.K а в од.ному З ОС1'ЗіН н4х 'HOIМeprв. Гості уважно при­ ,ІІНВЛ!lJlИСЬ до роботи сусідів, дохладно

ро3пигу:ва.ли

про

!ІХ ВОНИ _иОорюють урожай овочів»,

те,

високии

І ідііЙ'СІНО, ЯІК ,повідQIМЛЯ€ газе~а,

'У ,кіРовців

6aa'a-ro

Вмdло оргlll!ldlз)1вaJLа

поwчальиoro .

роботу

f,з.дир, .МOIJюда хомун.істка

бр!!­

Любов

Бабко. К!оЖІН,а робітНlЩЯ ДOVVJя,цає lPatМ (з ,нл, Bi11:дiJllКy ,b~eHli Ле.

320

lІІ,іна

-

BLllPY

'2 (0).

Щд

час n,іаИИ"llНОІ'О

'Тут іЗ 'метою

збережеННIЯ

тепл,а обеР1'аюгь ра,ми, на, П'ЇВ. деи,ь, з ІІ'З' ніч їх низько опуска· ють. І ,не ДН.ВJЮ, що К'4ровці з,дз.

лн

ДЛЯ .1'.рУД:ЯШНХ

ВДіві.,і .більше, Ін'j,ж в ilддriJtК,y.

КИ€JВа ;на

ооіРIКЇВ

пер;ш():-.І,У

ГОЛОRНИЙ aгpOHCIМ ,pa'11iГQooy П. КузьМJIК, IVКНЙ бу:в приеут.н іЙ на ~~й Зj'!Cт.рі'чі, звеlJ).Н)1В у;ва·гу юс­ тей і иа 1'З1Кіе: rк,ipoВIЦi КОЖЮfХ 67 lIJJI1:'В 1JI:IдЖИіМЮКYrЬ роС'Л1UНИ, чо· ('о на ЛеlfVНСblООІмуВ'ідіділку ,не роб.ліять.

Ло6у.вали ,!'ОСТі lі на ,п..;tаlfllТ,аіЦі,ях бj1р~іlВ, 'моркви і кап~ти . Всюди з,разковlІ'Й ,ПQ{}!ЩОК.

-

Gпас.ибі за 'на)'lКУ, -

ClКаза­

ла перед 'B,iд'ЇIaдOM Г,;JЛИlна .l.BaH< iB. на Борсук. IВаш досаід МІІ обов'язко:в.о застосу€мо у cffie.

Іl(oроону iHi,uJЇ.1tTII'BY 'виявила га­ зет.а «3 а lЮом'у,Н'іcrич ну п р а!цю » (lpeд<llWГOfp П . Ковзльч,)'ІК). Во.на 'ВНС'Г)1п.ає Іне 'l1ільки,

ЯК

К<N1ектив­

ний 'п,роПз<гандист і ariTal"Op, а і ЯК колектиВlНlИЙ ор.ГЗlНі:заroр. А це н,зd!хаР3lКТ€1РНlvша роса на. шої білыовицьlкоїї преси.

н ЕJJАЛЕКОвід

заЛlізничної

станц і ї Бобрик стої1'Ь неве­ л.ихиЙ чепурний буди,IЮЧОК. В::н потопа€ в ,гycrіlЙ зелені сде:рев, ,нз,В/к,Р)'ll'и ,каіти. Все тУ1' иагаду€ ЛіРо добри.Х <привітних гоопода.

гам за горе Іі CJIЬQЗН. Через деяки.Й чзс мені оо­ щастило З)'С1',Р~ИС;Я з Alцд,рї6М

КО ,1И фашlOCТК прийшли ни нашу :землю, РООllювща€ Гзнн,а Іванівнз" не мотла, я спокі,Й\но ДlfВIfТИСЯ на знущаин,я н ад :р а Д яlн,с ь,к и'М,и д'Юд blм Н. Ви· р,іШИJlа 'бущь-шо поrpа,ПИТIІ до п,артиза,нів, помститися ВОРО-

ІКа ВОЮ,

,де

,вона

18J)у:чила

нам

,погрібні Доку.ментн. Раl!ПОМ до

Ми

пе:рехов у.валИІСЯ

нас

дов/го

КобищаНСl>КОМУ л'і сі,

До

не

в

мог" и

50 - річ ч н

Радннсьноі влади

активна уча'сн;иця па'ртИlЗаIН ­

ського :руху В гр.і-зlflї роки Віт­ ЧИG'НЯІНоТ віЙНИ. Ніхто з них і 'н'е підоорів.ає, що ЦЯ ОКjРО\lНЗ, пра'ЦWВИ1'а жі:нка.була хоооб­ роюрозВ'ідннцею ЗЗJІ'ОНУ ~За БЗТІ>ю',в.щину:t, Я'lшir діяв в Ки. ЇВlСl>кrй та ЧерН'іlгіОСЬJ<!і'Й облас­

,ко'мібін,ату в )'\<мовІНОМУ .міщ'Ї 1.ІН зуст,рілНС;Я ,із підJ",і ЛI;НQЮ зв'~з­

ПаВJIО\l Ошк.алом .

нери із сусіuщі'х шк,іл. ГOC-ГИНlНо з УС1')}і ч ає Ю и.З/К,їві д.ів:чз1' Га.нна l'ВознЬв.на ПО'Лl>Ка

-

ж ,ві~и ,подарувз,в кий a,a1'O:-.lа1'.

Небрато'М :і

р': в. Часто сюди приходять піо­

-

і

СидіlР АР1'€lмов.и.чКовп,а,к, Тод,і

Зустріч з розвідницею

'J)ЯХ.

М. КРОЛЬ, директор фа'бр'И!{'и.

ЖИТТЯ

вирішальної

.................................................................................................................................·~II

цією ,відмінної якості, яку ,ВИПУСl,(ають ткалі

НОВЕ

К'ОІЖІНОІ'О комсомо..льця­

бути В ,atв alНiГ3ipIД і би1'lВИ з.а урожай.

,не

'ВЗlна знеосібка за кож.НIІІМ чле­ !НОМ лзнки з~prilllле"а діЛЯm<:а, Члена РEUlколегії ООПРОСНJI.И ,юд­ значити ·кращих людей ла:н;ки:

все більше

і

в'язок

«За KOM'YlIЇCTiftllI:y IJIРЗЦЮ"Воло. дlllМИР Петі>О~ИIЧ За6Щ>6Ж'Н'ИЙ зби.

нещодавно

От

ЖНН!6ув,аIllНЯ наЙlва.жлив·і. ша пора ДЛЯ х"Vборобі'в. Обо­

,го 3дооу1'КОМ 8'сіх ко,.~ек.ТИllIJjв.

з;3 Д'QРУ'Чену СІРРЗRУ . ТУІТ ліЮlїДО­

фабриці, освоюютЬСя все нові стрічок.

ІІІ'ОК .

3Мl1!:НRЙ lp€\Дaкrop /Газ~и ,РЗІд­ ГOlCIFУ '«ІВелmщд,имерось.киіі:t­

чуття

випускається продукції на Г~. голі' вській стрічково-ткаЦЬКIЙ ВІІДИ

Ком'ітети комсомолу paд.roc· \

•••1 КОЛЕКТИВНИЙ ОРГ АНІ3АТОР

ПОЧАЛОСЯ

Що ж зwезпечу€ ycmx цьо· М;у колективу? ПОU/:lКави.вся ак­ ТИ/ВІЮr nРОСН. Йому роопов.іJl!И: м:ц,нз ДНCL\ИlП, Л'ЇJН,а, висока ОІРГЗ:н'ізаваНlіость, по·

ШУСТОРОВИЧ,

Яlкість ,р06і,т

п~в 1 ,пт.ахофа6ри.к 'ПОВlІ'ІІ!кі при- ~ дJiJtИтн о.ооблнву увагу 'МOJЮ· ДІІМ механізаropам. Органіау­ ,вати СEWед нкх дійове соці.а. ліcrиtJНе зщvгая'ня, с'ГВор-ити ЇіМ кульryРНUI'Й і ц;іюа,в ий b-і:!I,JЮЧ и­

p.aUi.

-

раніше не

ЖЮІІВ,

зі,б.

ОГЛЯД ПРЕСИ

-

зали-

чотири

Шо

час

,гектаір-j,в о.воч.в . .воя площа чистз

планОІЮГО відділу.

На

п,щ

1'У Л,З'ИlКИ Пел.а.гИ ПОЛО3УIJ<. За, .1ШIiКОЮ закрііПлено пон.ад

за ЮИf.

зас1'УПНИК

~р'амо''Гами.

БУ'ДУ1'Ь:

нЗt~OJIо:г,

висока

по

,пере­

тощо.

o,....,.~#~,...:?-.,..."..,...."....,..~

q;Го,голіВСW<ИIЙ»)

«, гогo.тrі'всынй"

(C~Kpe1'ap Олек.

а'l1регз'ГіlВ

і Олексія ДмИ!11рен.ка (Ка.JИ1'яlI«:ыаa п:тахофаБРИlКа). Вооm

Н ,Я

конкурсу, ПJЮща,

ком ЛКСМУ оголосИ'В КОІНКурс на кращого меХМliіззтора зби.

КРЗЩИХ показ.никШ! дося1lVl1І К'OJIективи лаllЮК Г,ригорія Ше­ 'Ве.1Я

можці

з6Щ>ЗlНіНЯ,

Нащзючи IВIШЯmково 'Ва жл И'­ вого Зінач6fШlЯ poбo'rIі mж:ІО­ М<>lllЬІСько-,молаД/Їоюних ланок та

ку ІПООЬВЖJЇ каМlпаlН!і ї.

'8lf1ЗН1ач.аrrIliМУТЬОЯ

ХO'JЮші показии,ки в робот,і мають МOJЮi!I!Ї,ЖJНIі лЗJН'КИ OJ1eк. с іlЯ Юхим~ка, з р'lI\!IJГоопу сЛіm,ооlJК.И'A,. та Миколи ,Кона.

лох.воаль,нИ1МИ

лаlНIК'У,

ЯКНХ

рана

Не;щодаіВІНО бюро р.ам.кому ЛКGМУl!і;дJВeJЮ п!ЇоДСУМПШ КОІІ­ /Курс.у на, IQРащу меХЗ;НlїlзO'Jlialll'У

.N'!! 3,

місце

пода.р)"Н'-

РЗJlьноі КЗ.NПЗfloіИ Оаю~,НЮlИ ~аЗН.JId(ами,

'Ками.

ЛЯ З СetМИ!І10ЛІК~'ВСь.кOtї пrта.хо­ фа,бр'IVКИ. BOНlII нагороджені

'КИЙ. Пока l 3НИlКИ 'роботи за шість м:icJIIЦi~ дають ПІЇ~СТ<ІІВу твердиrrи, що і в ,дрyrro.му перше

і

могу ,на в lfВеЗeflfНі добрив і під час сащїJНН\Я.

V\e ltачаль'ниJi,ОІМ В. В. Савиць­

"lІ'а'рrалі

,Ру>КИ,.

во.исо.иольсьвв .аеиrrв

в ко.рОФкі C11p<JIКH і ilJавиСО\Ко­ му a,rpOTeX'Нli,tEHOMY рі'8>Ніі про­ 'Ве.1И посаL!l.КУ, ОІрГЗН~ЗУlВали СТЗ1І"а,НIНIІ1Й ДОГЛ'ЯД за посівами" своєчаСІІЮ провели під.жи,влен­

ДеЙ1Н ек а ),

вручено ВИJМпеJLИ,

КОМСОІмолу

мольсьaro'-ІМолодї:жаі МВХЗ;lfіЗ()· ва!иі JIIIIEII ПОВНірОЩ)l8al!lJНЮ КЗіprtоплі без зат,р,ат ,ручної пра. Ц'і, О1'()чИЛИ· іх постJй,ною )'І8а­ roю . Подали IКО1lХ'Ре'11НУ доrю-

НЯl1ІlfХ ПОЛЬQIВКХ робі1' В ба'І'а­ ТЬОХ lКомоомольсь.;шх opra,нoi . заці,ях була чі1"КО ПрОД)'ІМз.на p.GостаlfЮВlка юожноro юнаІка, і ~'іів'ЧИilШ иа ,виробии/ц'Гві , 'виз­ нзчені КОІНЩ)etflНlі заВlДаIНIНЯ. КОМії1'ет комсомолу рз'д,гоcrJ,У

СЗ<НJlJР

ЛaJIIКО'В'НI\f

п~рехі,д;ні чеl'воні «Маі«:тер золоті lI/РeмdtйовЗІН() цї,НIІШМН

вро-

'щюфесі€ю меХЗІН'і'З<lто'ра <>:воло. діJЮ багз,то МО~ОДИХ еН'l'У'ЗnЗС­

ro

КРIИlІіКИ

IВІllрощуваlН'НЯ

си IвщюБЮI/Ц'J)Вlа переК!JIадають­ ся ,на ~ІЛечі маШltн. Почеоною

отав вdД них цех М 4 (Ін а­ чальник С. Г. Кlliган). Вез Й.о­

ВИПУ,ClІОав

оправу

воі теXlН'Uки. TpYДOM'ЇC'l'lКi проце.

дода'l'К'ОIВИІХ

побутовИ!Хшсте1Н~НЬ, аВ1'ола­ :ВОК, хJtiбоIРООВОООК. Керує це­ ХОІМ Л . С. fuрфоло/)меєв. Не Івід·

бо ІВШ

у

вклад

жаю першого року нової п'ЯТIlРI[ tEки 'внесли IJЮМСО:-.lOJlЬці і молодь. ВОНІІ висту. \п.аIЮТ ь а КТJIIВ,ІШМ 11 ПОіМ~'чиикамІН в баJЮГЬбі за пі;діНе. сеНlН:Я оі.1ЬСЬКJCtгооп.о.даРСI>ІЮ.г0 ВИJробництва, ств.ореЮfЦ мате· р4аЛI>ІЮГО дocTa:rIК.Y . З КОЖ,НИJМ роком на rюл.я і ферми .нзд'ХСЩИТЬ ба:гато но­

~

До()ре попрацювали С.1'ЮСЗJР-

і лтахо­

ПРОО\l,НО, що ваГО\lИ'Й

за;ПЛlaJнован,оїЗНИІ3илась на 9 ~

IHO-СКЛ:llдальний ,цех

.1іто .

фабрИІК р,аЙ'ООіува,ЖП<lfМ КОЛО. 00\1 ХIВНЛЮЮ1'ЬСЯ зеР'Н08,і, дозрі­ вають ОIIЮ"!,і. CTapa.НJHO оброб. .1ена зем.l'Я !радує трудіВН'ИJ<Jів діОр і днИlМ )lрожаем.

ПJ)О.ЩУ'ЮЦії BlDКOHa'HOlla 106 про- ~

процеН'r~В' .

вооиа.

дов.гОЖідане

На ла, нах Il'щщгоопііВ

Пока\ЗНIІ!КИ, З я.кшми; 3a1ilї'H­ ЧИlВ пі:врїЧЧJI завод 'l'орговель- \ Н()J1Омашинобу:~уваН'н.я, непо- \

центUв.

Жlf~ггєда,йними

в, щшу.М 'l~а

!

зрззу 'ПО'lljНjjJJИ1'Н В зatrін, бо !Він ,бvв оТочеиий ка:ратеЛЯ'\lИ. Кру- , roм нишпори,ли по.l,ш.аї. Все .ж через ~ілька' д,1I~B ми ,пробрз· ЛIOCЯ до па ртиза'ні,в.

-

Одного ,разу,-зга 'Дує Г. І .

ПOJ\ь'Ка, ,рЗtЗОМ з Євгеном Пєryхо.вим ,Н31М було 'на.казз.но ,пробра1'lflOЯ в Да;prниіЦЮ. Наl\l ,мзди передати оперативні· к,ар­

ТИ, дз,ні про РОЗ1'ашув.аНIfЯ вій­ сы·авихx чзстин і СК,1аlд'іIВ. Біля

,нин і шнЬОІІ'О

шо.в.к'о во,го

:підійшов здоровен,нИlЙ (Ю­ яііЦаІЙ . За Н!!ІМ ,ПОЯЗИВОЯ Д'РУ­ ги:й. 'РООДУ'мувати було иіколи. На дні мого КОШИlка під різ­ ,НН,:-.І MOT.10XOlМ ЛЄЖЗІВ пістоле-г.

Я непоміт,но передал.а 'його Пє­ ТУХОВ'У. ,ГрнМоН\}1В ПОС11ріл . По­ лі.цзЙ

гепнувоя на зе\lЛЮ, ско­ шений Iпа'РТ'На3'НСЬКОЮ осулею.

ДOВlГO пе,реховувалИ'Ся :в лісі біля Старої Дарниці, :НОЧalМИ flOOAlfllЦi проби,ралиоя до своїх. Все ж потріtби.і матері'злн· були ДОСТЗlвлені

нашому

комаІНДУ.

нан.ню.

Не !раз доводило'СЯ ,ХОДИТИ у

розвідJКу по бі.10р')'lcы,ихx лісзх, виконуваТIІ складні до,ручен'ня. -Тут нас о.д:но.roразу, ­ згадує

КОЛІІІШНЯ

iIlаР1'ИlЗа'НlКа, ,­

зустріли \!(,ОВІПакіВІЦі. ПРlfвели у шт,аб, Дав.го з наl\lИ розмовля.в

мені 'н()'веиь­

Побу:валими t в ззroн.і ЮР:·Я Олефіровиrча З6а>наць;кого, де зустрічзли' літзк з ВелИJКОЇ Зем.лі. ,Всюди ІМИ в'ідчували: :плече roв.з.ришtв, .д'ружню ,nід· ТІІНІ!1.ІІІ<:У .раIДl!Ш'СЬКІІІХ люшеЙ . З,а,чаровзно слухаlЮТЬ піоне­ ри ро3ІІ10вїд.і /Про оои о в:і д,іла

IП'Cliр'ТизаlНі'В . :Понад двадця1'Ь РОКЇІВ MIfН)'\1IO в'ЇІд тих незаБУ'!'­ 'н,іlХ днФв. р'ад,я'нські люди пз­ М'і!па.ють /Героїчні походи на,· род:нн:х :мес:нЯК:IВ. Пар'Г~я і УРЯД BIOCDКO оці'нили БОІЙов:і ЗЗ­ сл)'І!'И .)(1() ро6рОЇ Р аз в ід,н ицj Г. І. ЛOJlI>КН ., Ії нещода ВНО 'нз,го­ .)ЮдJжено медзллю «За 'відва'. гy:t.

Зараз ,гаJllІя,а 118ЗJ!JЇlВна близь­ ко ~есяги років rrрацЮ€ зааі ­ д)liЮlЮЮ буфетом на ста.нції Бобрик. О)1млінно обслуговує lПасаж~рів. СТВОРЮ€ ДЛІЯ НИІХ рздіс·ниЙ ,наcrрFЙ.

П.

КУДІН, В'ЧlІтель .


3авзя'tа вдача в комбайнера рад['()Спу

гoтy,вaJВ овоro степоооro КQрабля до зби­ рання хлібів. На фото: В. А. Лисенко під .час обкат­

імені Щорса Вilктара А:нтоновича Лисен­

ha. Торік на Ж1Нивахвін ЙШОВ в авангар­

ки КО:\1баЙна.

ді зм,агаlНіНЯ. А в цьому році першим під-

ВИПРАВИТИ НЕДОЛІКИ

ВІСТІ З ОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗlИче.но,

ІКОЖНИІМ ДНetмзбіЛI>ШУЄТІ>СЯ ОlбісЯ!г еіЛІ>СЬКОГОСПОЛ<\РСЬ­ ІКИІХ ,ро6іт. ДооріlВ<lтьовочі.

'лоw.

Па,j)1lі.іін.іЙ O'j)Г8;ніза:ції Жe1J'Ді~­ C>km-овїN\iIJиса РЩЦГОСIIIУ «&00,р'иlцыии»

В ці дні Д'ОВОДИТЬС,Я ви'ріlШ'УВarrи багато пи.тань. НеЩО:Д<І'В'НО відБУЛJOOЯвід'юриті lfIа'J}'l1ійні зО()ри. Ко.'\Іун:іlС­

ГЛЯ;Ц<lЮТЬСЯ lПомідо'РИ, lКalп~та.

Ме-х а;нїзат ари lПі.дготувми збираЛЬНУ T&HЇIII-"f. 3а'кінчуєть­ С'я

довольчmми

вано ба,г.ат()рі'чші трави.

Ко.му;ніlСТИ ['orстро 'КРWГИJкува­ ЛИ нt;Щоліки. Не все аРООЛelНО ди,реІСцією Ір,адгослу,

ЧЩІ)

ЧИМ IК!ХМІіте"ТОІМ

вrддїлком

А. П.

Соро­

-

товара.,МИ

ДЛ'я труДівник.ів mа.х'Офа5'РИJкинаближа€Тьсян а'Йвідп 0відальН'ьша пора ЖІшва. ПравзriНІН'Я робк(}опу В'Же в из­

3 ,НIaiC'TaH.нJI1M веСНЯНО-lЛі'тніх робіт налатоджetНо ,торгівлю

в

!Полі. Для к.ращо,го обслуговування ,мetXа:RЇJзаТDрів, овоч.і'вHJllКiB, 'l'ВiЗJj)ИIН'НИJків

МіМИ і хід пiдlготовки до зби­

праці для Імехані'заторів. Гро,­ Ma,~Ь\Кe

н~чила ,цОСВЇJJJЧelПІіХ

три tГYжаві роав,озки. ЩоденlНО

fDP'ОО!JI1СЛОІВИХ і

тщцо.

ком.

Уміло організували

ДИ'1'ИlWУТЬClЯ

за

чітким

......

голова

lГ,ра1фі-

праВ,1ін,ня

,новачок.

I3<1Jкіll'ЧИТИ

а

будівництво ,ра;mше

ЗaJПИТМl'НЯ'

'На

ве, 'за{WШ'Ле од ,вітрів

j

та щ~ й кpamJJJIМИ

мастила

'ПольавЮІ

ООН!ЦЯ

ПИЛОМ

'ПIРИ!ІІОРОШен'~. Але живі голубі На цеНI11j}aJl.Ь.ніІЙ 'С<l,ди!бі будіТІ>С я .на відділку :М 4 ІВ селі . . вельникизавершymь С!П(}руд-ОЧl завжди щюмен,wrьСЯР<lДlIС-

жtтН;Я КРИ1Тог(}

току на 600

Літ(}чках.

тонн ізе1рна. ОYlмлї'н,но працю-

зщрОО'Їтна плата за МlkiЯlЦЬ щ­

lревищув

200

це М'ЇІЖ

РАК КАРТОПЛІ І БОРОТЬБА Р з,к

1ЩРТОПJlі

Хаlра,ктерно.ю першою OI~Нra­ кою її є утв.орен,н:я р,їзної фQр­

І<:іль,ки ЗНИЖУЄ редньому на

мид Р:lбноб YJГOIрч а crих ,н а,ростіlВ на <бульбах, сroлонах, а і:НОд'і на

стеблах

і

ЛИСТЯІХ

1НllПIJм.

С'Каже з

При

зара'Же!НIНlі'

зеМНIІІХ

частиlН :на

каlрrro.плі.

ті.'ІЬКИ

під­

бадиллїНlія­

ки.х оз'нак х:во.роби ,не з'.я'вляє­ ться, і:нощі такі РО'СЛИ'НН; мають

при IВелико­

му зараже!l\lІі знищує йOlГO майже поВJН!сТЮ. Н2 ураже.

І

............-...... ····1 ТРИБУНА

СПЕЦІАЛІСТА

. ни;х

ТОіІМIIJНrНЮ ,не мож.на

відр,і'ЗlН1И­

ВОІр.ІОються.

'1'11 ва,раж€IНУ ,Р'ОСЛІІН\У. І(елір Шj'рості,в на Лlю'І'Ї СПО'l:!ТIКУ З~-

ООOlбл.иIВО

лений, а ,на бул,ьобах - 6і.1И,Й; ПОО:ІМ, ,в м,іру ста,р і,НIНіЯ, lНа­ lроаrи на61tрають більш темно­ го заlбарівлеllНlЯ, стають тем:но·­ К'ОРИ'lневи'ми.

В ,наростах IМt~титЬ()я велика ~ількість ЗИІМОВIIJХ сrючи&аючих опор п~разита. Восени ,на,jЮlСТИ за.гнивають,

перетворюючись

ІВ

слизисту масу, і ,розпадаються, заражаючи ,ГP)'lНlT СПQраlМИ гри­

ба. життєдіялыkтьь опор

ІГОМ

аКІМОВИХ

меже зберігатись

8-9

Весною

і Ha,siTb .ДР

ClПQРИ

13

rnpOIl'Я­

рак,:в.

I1IРО р-оста ють,

ться

раlК

ля-нк,а;х,

ТУlРі

бульби jlе

еталон а х

сильно.

н,а

ут-

РО!3l!Jи'в,а€­

црисадибних

при

безЗlміНlній

ді­

куль.

картопЛі.-

,рroпо:в.сIotд.ж.ується

р,аlК IГО-

лов.н НІМ ч кнlОіМ через

"Р)1IfТ, З

гн<>Єм, де М'kТЯIТЬСЯ СПОЧИlва:ючі QПЩЩ ,з бульбами, корооелт..ю-

дами, Цlllб,улею, j1к,о.р,Vненим по­ СН,Дlюви.м

'веРХIJ,і

мат,еріалом,

ЯІКИХ

з ЗіР а жен.о,го

Д'О

по-

ПР:ИJCтаю'ть частки Г,РУІНІТУ.

у ЗВ'ЯІЗlКJУ З велИJКОЮ небез. rnекою,

JКа,ртоп.'І:Ї,

яку

і'

я,в.ля€

з

НОІ'О' 'виrя,влеНlНЯ

метою йо;rо

'раlК

3 НИМ

для

ю,@етульов,алИJЙ

ка'РТОіПJlJі бульби,

і'нопею~ію ,по к,щ,антин'У рос­ ЛИlI!. На зара,жену площу не д.опуСІКаrrи С''I1Q!ЮНlНlіх осіб, а тв.ари'н.

культур.

Су,вОі!!О

ви,конува,ти

ТИIН,н,і '3ІЗ,ходи,

ще

кара'н-

пооеред,жу.

кугь за!НОСI!!НІІІ'Я ,і ,РОЗllювсщжен­ НlЯ ])Зlка ПlрИ за,го.ТVВJIIЯ:Х і реа­

Л'і'заluії !ізеі НІНІ() Ї т,а. л РОД,о'воль­ 'Юї каj)'OOмі.

Всі вл·аснИJКИ го;юдіu3 з 1l0сі­ ,в.З/МИ КІа рroплі .з060'в' язаlні Лlро­ вecrrи ретель;ни'Й Їх 0,r.1ЯД; щоб ВИlЯВIfТИ

В$!.

вогнище

ОВоO€часне

ЗдJCворюван­

виЯ'ВлеlllRЯ

д.асть мождиіcrь ,вжити д'і'в .де JII~кl!Iiдацj,ї ра'ка.

В. ХАРЧЕНКО, агроном

їх

захQ..

райсільгоспгрупи.

Велику ч;аIС'І1ЮУ

в

меХ'3Jн,ізоваЮfХ

лаНl\ах

своєї

вкла;в ГI)РЄЛІI\О і

п,раці

в ДОГШІД за

,

[JOIсівами.

Хай каj)ТООJl'Я ДОС'ТИlГає. Вро.­ жа·Й буде ВИСI)КИ.и. ВО ~iJlИ її з душею і ВМ:ЬНlНЯ,М.

Поважають в селі А

Мwroлy

в,1Н,

ви:гри.мавши

З

честю

Iмнд~да'l'емtJfЙ

стаж,

roсп іпередоlВИ.и траh'ТО'рwст. Микола Iла'р~онОіВИЧ IJIj),aJЦЮЄ

пр ОІП ол оті

і nіl,щго'рн;уті.

члени КПРС.

rотується

мтупати

в

I1раця о'бла'городила меха:н:і" зат~ра.

І. ШВАЧКО,

Пет-

робкОр.

~.II . . . . . . . . . 8118 • • • • • • na~ ••• tJII." • • ':118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НЕ ДОПУСКАТИ ТРАВМАТИЗМУ НА ЗБИРАЛЬНИХ РОБОТАХ Через

КJількадllfі,в

corгH:i

зби­

заключний

етап

сіль­

СЬОКlOI100ПООДЗlРСЬКи.х робіт з6и­ раlllJНIЯ Ів,рожаю. Це най,більrШ Івід_ 'ПОIв.їдал ьон и:й і н а,Пlр'УЖ €ІН нй ІП еріо,д, КЮли на Іполі пр,а'uюват,ю.'lе ,вели­ ~a ,кіЛЬКІіость ЛIQДей, у тому числ,і і в ніIljlН'ИІЙ час.

'Все

це

зобоВ'ЯЗУЄ

Ке>р':'В'НИlкі'В

Н,ИІЦЬ,

ЧОГО

виробничих

'комі7fети

діль­

,п,рофсп'ілсJIК

особ­

тр'а,в.матизму.

Про llLO Ж CJIIід В першу чер,rу ПОі'Jёй!'6ува'l'ИОЯ?

ІН а!С аlМlперед ДОТlР'IIІМyJв.аIТИ

го

потр,іБНI() lПоложеІ~НlЯ

за.кано;д.аIВСllва

про

С)"ВО,рО l1РУДОВО­

ТРlІІв.алkть

ро60Ч()lJ10 ідIН'Я, Яlка на період зби·

Перехедити на СY"-llільн,і .по­ оіlВИ IР8,Йо.неlваних р.акост,і,йких се'ртФв каlJYOOПлі і .плодеЗМI!IН'у

IПЛQIЩах 'обох л.aJН,ОІК

RИIМ 'l1еж rп:РИIИшла. Він і в ClВоєму оеmі був на B~CЬ кl)л­

Л;ИІВУ )"вагу ПlРИUllілити TeXHiцJЇ без­ ,пеки, ІЧ,О'б ,не допуcrит!! ~щ!юбн,и­

1'11 П.ро це ,Во облаоо'у lltержа~н'У

Ікаже він.

,дОВИ ,здалек:у, але й ,слава за

'НИХ IpaIКOfМ, залишати їх на м,іс_ ці ВIIJЯi!lлеНlНЯ. місце ПОЗlllачаlШ віхою і терміново ПОВ;ДОМШІ-

3 'К'aJРТОlJlJIРЮ IЗlliЮ:'I!JЧИЛНl, - р.ослини н&

-

ІЛЩріj()l!fовИ'Ча.

Хоч Гс\РЄЛКО :при\.іУIВ iд~ Же,р­

Почнеться захо-

125

ко,ж!If.ОГО

нович з СВ()ЇМ а'грега1'I)М.

aI1p~aT, ,пра­

цює бездогаН1НО.

,ГOClПlOдар,С11В,

евO€час. IО:I1IfИlШ,

т~х,нrчший

сroлони і баДИЛJІЯ, щоб В,ИЯ­ ВИТИ IHqPOCl И ра'к,а. При ВИ'ЯІВ­ ленн,і КVЩl!IВ карто,плі, у.раже-

гга,кож

H2.Birrb більш !:lнгтеНСИll!не зеле­ не забар'влен,ня. Тому лю каlР­

І !

НаЙlкращШІ

-

р'альн,их а,грегат·ів в,и:йдуть у поле.

Пі,д час ЮОПЗJНrНЯ .ретельоно ОГЛЯ,да,ти

(В се­

гор,дirc1'Ю:

Щ;ОІМяд 'затv~ктoQРОМ у Го­ рвл:к.а. Завжди в 'нЬОГО добре

ТаIМ,

ди:

40 п;роцеНl'і'в) і

.1еж.аНIНЯ бульб, а

Наij>ОСТИ ШВИІд'КЮ збільшуються і Hep-ї"lI,/КO досяг.аЮIТЬ 'jЮ3МlїpdJв бy.nьіби.

УРОlжай

переСeJItшціlВ.

нООІбооіщно lВи.кО'на,-и такі

прохotll.Я:rь пе&ни.й UИ1КЛ ро~вит­ ку і заражають ПОО:'ВИ 'ка,Р'ТОIП' лі. Рак вїдноснться до на,Йlб:льош шкі.дл,ивих \Х'вщюб карroплі, ос_

%а'Йlбільош

-

нооезпеЧінака;раlПИlНlна х'ВОр'О­ ба, що 'в.шwикаєтblCЯ ,г,РИlбом ІЗ класу alpX'Ї'Mirцel'i'B.

3

1R:a,рБО1!,аНІЦііВ. Та

А MeIXalllїIK ВDдділка Петро Ма'рковИІЧ Комаровс.ькиЙ іВЮI

'Втм ще 'розка:жуть, що г'о-

ВИКQнроб.рєл,к,о

одержаllJН'Я

це'Нl'нерііВ БУЛІ>О 3

І 'І'еІП,ер ЩО~RЯ 3 'paJН1юу ilО в~Ч(}ра у полі Микола Ілар;о­

Л'ЯТь .ва'с, що й впр~бі'Токна машИ'ну 'в ньог() найвищий і

..................................................................................................

-

ють 'тес~ярі Мmtола Васильо-

як

в МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ

тю d щаC'ТJIМ.

В. СУЛ,КОВСЬКИИ,

село,

TNtl'apa.

ва'м

ТУТ.

за-бt>ИJЗюаJН.е,

Таки,й же ,критий тік будує-

в

,кульrryРОЮ

Це МlІ1кола ІЛ3lріОJfО:ВИЧ ГOpєJLKO. Мик(}ла lлaJрі()нович - '00'р!Щньorо ,зросту і T3JIOOrO жв,ї­ ІЮУ людиНІа. Облич'tЯ ху!д,оща­

C'f'P0KY·

В'ОДИТЬСЯ Ї'Х деaJliНіфек.ція.

,рута,

-

ОбetремеllJКО, Іва:нПилиJПОВИЧ ВїЛЬСIJiКИЙ.· ВОІНИ дали crюво

Н(}.ГО зер.нrа нового ВРl)жаю. На

НlК

ють ЦЬО'ГО Iмеха'Н~заТОр'а

ДЛЯ НОВОГО ВРОЖАЮ

всіх віддіJllках пі,щгОТОі&Itа засfІсіIВ, комор, про­

q>еться за

Ж~р'ф1!ІСІ>КОМУ :відділку ,рад'Г'ОС­ ,пу «!ВО'брИІЦЬКИlИ», ХО,Ч віІН j

'ПооryплJIТЬ .пе:рші тонни JlОі{)ід­

,мвершити жнива.

,BiJН. м.rж '~ІІ'ПІИМ, ще п(}відOlЯ-

будь-хто Iвr,,JЩові('JJ'Ь. Во мі зна­

госпроБКООПУ.

ВПЧ ЮРЧ~IIJКО, Федір Петрови,ч Во,ц,ца.р, Ми.кола, МИХlаМлович

Ії/И. За '!ІрJl1Кl'lадо,м б.аштансыихx

ХJl'ЇІІ)Оlрооі,в РОЗГОРН'У'ТИ Dоці.алі­ СТИЧНе !~аlгання, щсЮ усmішн{)

!не ПОВ~'І1ається

на Та/ке

рад-

Мине деЯlКИіИ ча-с, і н.а то­ ки Р<l',щгOlС'ПУ «Jlj'l1ківсыкй»

гайно у:сунути існуючі неДl)ді­

ка;РТОПJIЯ ХOlроша,РОЗІКішна й

І обов 'ЯЗКОВО ЗI\JПlМ'аG'i'е: - Хто зyмJШ так :пос.а.диrrи IКWj)Тоол,ю?

Г. КОНОВАЛ,

продаж

тов&рів ШИРСІК(}ГО вжитку 'ГИ'М, хто вирішує долю Вlрожаю, ІКО-

'Нlаі1Ш­

331ГiJРLв. ,Вуваю<ть випадІКИ,' ко­ ли IIliРОСТОЮЮТЬ тра,ктори .j \М,е­ ха.н!kmи. Потрі6но організуоо.ти іІ1ІЇ)QjезеНlНЯ ро6і1JlНИЦЬ, Яlкі пра­ цюють .назаплаві ТруООжа. ИОМУНlГСТИ&ажадали ~Щ бюро ,партійної о рга н'Їоо.ці1 не­

~y ХУТOlрі (так Нlli3И!ВаєтI>СЯ Yllючище). Не лише тим, що

рах.

ЛРОД{)В(}JШЧИХ

товарів. ВИЇ'ЗДИ в поле пров,о­

не

лк ,слід. ТОМУ і 'ДО-

іІІРО піДГОТОВlкукадlрів \М~xam-

,ра Х итр()Го і ВliIill'opa Фееюка. Це ЙОГО траlКТОР ,<Т-74» тягав 'Каlртопле;с.а;д.жЙіJIКИ. Це Щ,Н ло­ СЦИ\В 21 О 'Г~KTa,piв картоплі і 3 }1сіма членами лаН{)ІК по­

обробіl1К'У посїiDів. Із 1Г1Н У 'І'О:НИ ,jXЯlДКИ И Р'О, я.КIИТЯЛНy'J'і струпи на МУІ3ИЧIЮVУ ilWI1PYм,еП'l1і. 11аlК Н'а :в.с іх 21 О !Гекта-

прод,авці-в

,ВОНИ ~О'С''NIIвляють в ,бр И«'<І!ДИ j лаН1КИ 6ооаJllкоl'олы!Ji ІН<JДЮЇ, КClпдите]>ські вироби, цукерки

харчу.ваннlЯ

ГОJJ;жено

умов

кілометрів, 'ВlflIP'ЗiЧЗІІ'И батаrо ДОР()Гlщі;н'ного часу. Не fiоту,р"бували.ся ,керїВlНИlКИ

де :в'ЇJН жив рік тому, тешер КИJЇВlське i~H)lpe толубіє. Що юх­ ТО з мехаН;Їі3а'11О1рів віАділка ра­ ньше ,не виїжJДжає :в 'поле .с'В'О­ ї'М 'JIP&ктор()м і ІІіхто пі'3ll'ьше

зелена,

і ї:щових. Обла~нано rПі~во'ЗКИ. 'nіді6раіНО широкий а,сортиме.н-т

ви'ділмо

nf)

створенню :нормальних

lхатИ!Мете 3 Воб­ 'РИ!Ка .на Жер~ову, то {)бо­ 'в' ЯЗКОВО З~МИ'Л'УЄТ~Ь ЛJl'з;нma­ цією IІЩ)'l'oorJIJi, ЩІ) на ЛораВiJ-

вmїlзД)ів в поле і проданоріз­ ІНИХ ТОВІІІрів на С)1МУ ПOJНа'Д 1'800 ,кафбова,JЩів.

ла'Віка Сetмltполюtil.СЬКОГО \Рl3.д­ ГОlСlfIроБIКО()ПУ.

рабі'l1НИ­

прoфclПіJIКИ

КИ IIIРО стан Д,QoГЛJllдУ&а посі­

R ОЛИви

:м 17 (іза'ві'дуюча Є. І\.аIРПен1К0). Тут ~р(}блено по 80-100

в

'К<lртопле­

,В'одитмm Ї'М імити іНа ооід за

5-'6

його ОБЛАГОРОДИЛА ПРАЦЯ

лetкТиви магазинjв ,N'Q 5 (заві­ ду~чИ'й Ф. Пл,алї.д,а), :м 4 (за' Вlїідуюча М. Піінчу.к), ларк.а.

центJ)!i 'ув.аГИ 'працї,ВlНlf1ків ,при­

ЧI)ТИРЬro:

'1111І за.слух3IJIИ JJJOIПов'і'дь ке'Р'УЮ­

В ДОІповіід! і ,ви.ступах в ід-

Турбоо<м щю с.їльськи.х 000жи.вачї'В, 3Зlбезпечення Їх ке­ обхідними IПр~ми'сл(}вИ'ми ,і про­

,ремонт

ко'мЮаiffi:iв. Qкоше.ІЮ :і заl(JКИІР'ГО­

ра'НН:Я: ,врожаю.

ТИМ, ХТО В полі

що lКаpmОIL1Я на пло­

щі 210 те'КlГарі'в повнqстю про­ пооена, пQдживле!!J.а. До,б:ре до­

3

НаблиЖtaЄТІ>СЯ Ж1ШВ;Н<І

ФОТО А. І(оз,ака.

D'аIIlJНIЯ

ста'нювить

'П'Щ.mїl1кі'в ідО В денний

час.

ГОідин,

10

pOКli!B -

18

а

3-бідьшеНIНЯ

для

'ГО)ЩН

6

'ГрИlва­

люcrі роrбоtЮго часу IIIРИ:ЗВОд!ИТЬ дО. ,п,і.дів.ищеної СТОМ.1еності, в'на,­ СЛIlдОК

чого

знижується

Пlрюду:к­

ТИ!І!іlfіcrь праuі 'і МОЖУТЬ статиСІЯ нещасні виrпаlдJКИ.

Не

МОЖlна

JiIOIB~Ka

таIКО'Ж

допускати

жодн,QГО' "1'0-

ДО

робот,и

без

ІКУ

п:рий,мання

Il1еР'ОСYlваIНlНЯ

На

'IЮЇ'Х

чаСТflнах

-

КРУl1ЯrJ'WЯ,

реМ!іllJНИХ чах захисн,і

ІЖІ,

МЗJРЩР'УТИ

агрега:гів.

і

машин,

валах,

ЛЗJнu.юоових

ПOlВИJI'н-і бутНІ 'Ко.ЖУ'ХоН'.

щО

шестерlНlЯХ,

'пerpеща-'

встаlllОіВлені

На roка;х Гlр,а,цюю:гь перООу\в'н,і зеРIН'ОО'ЧИlШ!1і' м а'шИ'НИ, Tpaill!C1IJlQIPTe,ри,

наВlаlнтаж),ваrqі,

YlCTal1КOBalН,i

елект.рОДВIІІГj1JНIМИ. Я-к !lока.з~ла перевіРІка, і тут ,допущено БЗlгаro ,порушен'ь. Не С'Кірізь є ,Р03ПrOд>і-ль. н,і щити, rмаlГн,іrгні .пускачі. каrбелli нерухоме

СЯ.

до

маши,н

не

А це, ЗlНОВУ ж

,пrриЗl8ОСТИ

до

може

нещаСіНИХВИП,а,д'КlШ.

І OICтalНlJli€ іКати

К'j):IПЛ'WГь..

таки,

не можJН.а. допус­

виrnа.дкі'В ,р~I3ІІІ1И:Х

реrу.lювань

і О"lишеНіЬ пр,и неВИlключе-ному Д'В'ИlГУlН'і КОМlбаЙ'н.а а'бо T,p'a~TOipa. Са,мо оооою ЗРОЗУ'М1ЛЮ, щО зби'Р'ЗЛь.J!IЇ ЗоГірегати ІЮВНIНIН1і бути УКОlМlПлект,ов.аlні

ЗJП1'ечка:ми,

ками

.ВОДОЮ,

з

пилнQю

Я'КJі щ,аіЦЮваТІ~М')тrь у полі, lj)іЯl1J,ИМИ обі,ДЗJМИ.

бочЛIQДИ,

га.

-

ІВ IневеЛИJК,і,й ст,апі неможлИІВО IРОЗІЇбр,ати всі п,р.ичини Ж!IЩЗСllШ<

ВНlпащкіlВ.

Але

мож'на

зпевнено

iНlC11~Y:КT аж'у па теXlНlЩЇ безпеки­

СІказати, що у,ваЖJне й qJОЗСУДЛИlве

,попере,д'НЬОl'O і на .робочому МІЇС­ I~i. ОсоБЛИ1Вt знаЧ€lНІ,'!Я має і'н­

:рУ'Ченої

стр:у:ктаж на ,РQбо'чому Mk.lIIi'. Аг­ решоми, 6ри!гзд.ири l1раК110Р,них і 9jлыичихx бр'~гад IlЮВИНіні у пол'і, біл,я a,I1j)eraT'ЇB Р'ОЗ'Я'СНИ1'И кожно­ "у робі1'Н~КУ yJмо'ви ПРau.і, в.ка­

зати

на

оооблwвості

роботи

і

безпечні

трібно

ви~ілити

цього

ПРИЙОМИ.

МJfЩЯ

виду По­

В1і!діIЮ"lИIН-

стаlвлеНlН:Я ІНУТ'И

l8ІОі Х

КJOЖJJЮЇ люд.ини ДІ() до­

роботи

до.зв<Мить

l1ра'в.маггИl3МУ

ІІа

УНИК­

ЖІlflllва,х

r осп.о д.а рсl1зах раЙоll'У. Г.

СМОЛЕНЧУК,

інспектор держтехнагляду.

НОВЕ ЖИТТSl3 2 ли,пн.я 1966 Р:)КУ.

у


ХаРЧО8UКUJ Б

службових

ЛОІді. Дp'YQК'Нli. ДОВll'РЯЮТЬ ОДіНа

Iв)~з.1а.

Проте

ойідаrr:и

JёОДЖУ

Ів

деЮIЛl>ка

,за,клщ'!!'в

харч)'ва·JliНЯ

~ з,\fішторгу. Чс,му

са,ме

прюмадсЬІКО-

БРОlВа,рськОіГО

СЮДИ?

TO;~I'y,

я.к

ніде,

,смаЧIН'і ,ВИ'с,()кояк,:аНlі Аоо·ртиментблЮ!J.

Мені ,колись

-

дення в інше мФсце, -

На~ія ІЛЛПВlна, -

,каже

аи:ла,сь: тілЬІКИ тут! ТаlOOl."О коМI:ста)

lКол eKl'НB і , IмОЖlНlа,

гу

в-о 'на;зваТIІ ]ЮМУJliї.СТИ1ЧlН'ИlМИ. А

в'їд,Г)lків

-

llі"ьки

ПI()діЯIКИ!

6 П'ОдЯК.

-

fЮ (JКіа,жу: ПОJ1:на ГIРИГОІрі:IВlНа Гон.т, що ,миє ПОСУlд, П'РОС'Ю-

ТдlКИ

а.кураIТИСllка.

Бсе

в

неї

б.1ИЩIIТЬ. А все це 'ЧИ ,не ТоІМУ, що колектив їдальні ЧecJН'ИЙ, СУIМЛ:IНllfИlЙ. Шеф-Ікух.аря Над'ію І.1Л:IВlНУ Ва.вк ~ знаю чetlвертий рпк. Уїміє Івона 3 Пlі~ле.г-

!

.1И\l!! пра,цювати. Називає їх

!

та.к:

І в,се

«Не

це

Ікухар,і

Дlьв,ча:га,

з

3О.1011О!».

щиро. Вони

Л:за

,В)1Вати

безпомиЛlЮ-

-

РевеlP'у'К,

це

В:ра

ЗдlВlOДУ,

,ві.діві:діУIНlці,в,

Зlра:ЗlКОВИІЙ

ЯІКИХ

.г.артуват,и

ІКУЛЬТУР'НІИЙ

Jroлек-

ТІВВ.

ОіСЬ та,ки'й фаlКУ хіба, не є П1Їщ-

По-друге, тут чисто за'вжди, затишню.. ПрИJ6М'НО зайти'! І ,рюбїФНИКИ зщц-ооюлеНі.П'}НIІНЗІГЇ1 Д-

виоо­

:вони 0Ос.1Уraвують, IПР.ИЄМlні ,"ВlИJJlИ:НI\. від;почwн.ку, поверта ти Ім сил'У, да'Ватк хороший H~­ "т,ріIЙ. У ,них би :ВЧИ;I'!llCь ,ха,рчови­ ка,м! ВttИТИСЬ ,не Тliльки чесно Іпрацюваru, а ІЙ гз,рно обсЛуlГО­

Ш~IК11И'Вlу (а я працювала .ма-

не знаlЙДете. А ГЛ.ЯlНl>те в КlНИ-

колектив,

ши.НОІj>flМОІН11IЮГО

але Я Вlnpo-

лю Іне в усіх ї'даЛI>Н·ЯХ .не з~рі;lЧала ще.

ТУ"

I{1()ІСвіД()lМИЙ. ЛЮДll знають OBO€ ifJ1ризн.аЧ6ННЯ: нести Iробіl1ни.ка~1

КОІНто,рі. ;ЗJ.lШrwргу про пetреве-

І я їй !Вlі,рЮ. Бitдiнос'ИНИ, що ок"алися в цьому невеличкому

З.а черівень

)Ф~Рд1ВСЯ

lНаТЯlкали в

майже та,к:ий, як в і,нш",х ЇlдалІ>НЯІХ, проте Я'К()С11і IКiращої

!

ки ,каси,рам? А тут є й та~ий заІПИС: «... ~асир'У ,за ,КУЛЬТУ,рне О'бсЛУIГОВ,Ylвзltll~» . Ще раl3 кажу: дружltИlЙ пі­

буфетнltll;Я І всі МО-

од:ніЙ.

раЙIQ,Jtі, є

по.,п-ерше, що тут, ГОТУ'ЮТЬ с:гра'ви.

я

їдаЛblНЮ

Х'ОЧ ІВ Ц~'MY

,7,

\ го

І

ЄРЬОМІКО, ПJ<м,і'ЧНІІI'К .куха,р'Я Со.-

го

\ N2

,

час-

ня Калашникова, ГаЛИіна Бичко:ва...

заl1JЖДИ

\

пита,н!н,ях

них!

8'llmься у

теНI>КО д:сш,одиться мен:і б.УВіа:ги ІНа під,приємствах прОМИСЛСIВlО-

з ЖИТТЯ ШКІЛ РАЙОНУ

Д. КРИЖАНІВСЬКА,

"])верджеНlНIЯМ GКззаного: в цій їдаЛl>ні .я НІ:,КОЛИ не чула, щоб хтось 3 06cJI1j'lroвуючоro персо..

інспекroр

держ.страху.

...

...,...,..,..,.,..,~~..,..,,#..c-,..p~ Д ЕСЛТЬроків МИНIУЛЮ .вЩ­ ТО,'liі, .коли ці дівча:м не задоволblН!ИlВШИ япюroсь вперше в св()юrу житті пе­ проха·НIНЯ. Тут це неЩJИlЙІНІято. ·реступили поріт UJк(}ли. Вчи­ Тим ча,соlМ CJКільки ДОВI()ДИТЬіС'И ЛИlСЬ, .рО'Сли і мужніли. Раз(}м чу:ти' лайок, опостер,"гати IПр.оЯlв·іlВ ,неВИТ,РИlМаНОІСl1і пра,ц,tВIІИпеорооорювали 'І1РУ1дн.ощі і ді­ ·wiB баJ'атьох закл,аді,в nPQMacrJШли~я рщцощwи. У .'Іру.гііі налу КРIllЮНYJВ чи, ти,м більше, настрій зіlпс}'Вав вїДlвіJljув.а,чам,

ського хаptr)ЛваНlН'Я :на,uюro м,'с-

Ta~ А серед Іних

.навіть ч,а,й-

-

'НЮІ.

А баlгато Іви ЗУСl1рі,чали ЮН'ИJг

В':IД:;Г)1кіIВ,

щоб та,м

!

були ,пОідЯ-

с~ед'Нjй mюолі

«АльOllfYIll'Юa» ,без

BYДIIIНJKY

Д)лм;ка JlljЮ ст,ва.DеШl'Я учн'ів­ ського

'рУКОПИС,НОСО

ж

ypaa\ll у

АІІ!тОРИЙQГО -

уЧJlіі 5-11 К.lа­

О:ІВ. Посильну )l!Чаcrьвз~ли s йOtГО створенні та.кОіЖ <ЖJремі В·Ч'wгелі. Різного .BUKY і характе.ру мо­ л,оді а'ВТОIШ. НаtЙ\МOJЮдші зних Оль.га Бобко (6 К.1.) і А1нюта Бобко (8 кл.). А1НЮllа .вже дві­

прийшла, по Іпра'вді ;кажу·чи, ЗOlВlCіVl lН,еапщіSalНО. Наша Біт­ чизна і ВОСЬ прогресивним на­ .род fliіL!{'3іначаlВ позаlМИН'УЛОГО po<my 1'50~річчя з ДІНЯ Іна род­ жеНIНIЯ Т .. Г. Шевченка. І ОСЬ ц':'й знаменній даті члени л,Їте­

,чі

paTY,plНOro

йонної

газети.

З .молодих

ШЮЇ\ЛЬНИ:Х

Іпоеті,в

DпраlJ!ЛЯЮТЬ

Ігур.тка

,П'РИСВlЯТИТИ

свою

виріШИ.1Н· першу

лас­

ВИСl1у,пала

стор,ін,каІХ

ра-

ycrli", оеред ,школяріІВ. ТОдlішн,я

sра:жЄНІН'Я Галина КіРlI.Jюзуб (9 КJJ.), Кlа­ тер ИІН а Каорпець, Паша Гера­ симеНIКО, Г:РИlroр<і'Й Кучеревсь­

.р!аlЙон!на газета «Соцім:стиЧ'ні лаНlИ» гостинно прийняла I'з'О Д'Р)1КУ більшість його IМд'теріа­

IКІfЙ, Катери.на Д()ІрошеНІКО ЦЬОГОlрі'ЧНlі ,вИlПУСК'НИIКИ середньої ШКОЛИ, Пет,ро Лебеди-

ліlВ. Перші y(J[]1:xlf ОКlРИЛ'ИЛ'И членів лі'JlГУ.Р11Ка, і згодом з'я­

.року

Ti,Вl~y

,РУ!]{І]ПИСНИ'Й

-

журнал

«,Безсщерrnя» .

Цей журна,l

мав

ЧlІІмалий

ви.лись подальші .номер'и: «Не­ ~oonilВall'i :п-іСН1і», «Сила ,дзВ\іIН­ КОГО

СЛOlВ

3».

НаР8Шl1і вирод.и,вся суто лі­ т~а:гур'ний аЛЬ~I'а,нах «Ра,нок).

ХJ\Й ЗJ\ВЖДИ

СЯЮТЬ ЗОРІ! Тем'на НlічеНblка настала, Засланилаroри й га.Й ... Хай же ~ВliroM .ро,щВliтає НдlШ щасл.ИIВИ'Й, мирн~й lV{>зй! Хай же ІВ шоол.а'х вча,ться діти, І.м ·в мзйБУ11Н€всі путі! Хай над на,ми с~ють зорі-

30'рі

щастя вож)!гі! А. БОБКО, учениця

8

класу.

ДЕ ТИ, МРІЄ,

3АБЛУКАЛАСЬ? Де ти

блудищ

Iнаlй6ільІШ

на

нець

..

n;РИ€Мlне

'ВИ1П'уа<,нИlК

МИIНl)!JЮГО

ОСНОВІне, що ПРИТдlма.н'не т,ворчості молодих, це--.глиОО­ ки'й ЛJiр·иЗlМ, щи:рість, простот,а і ,невимушеність ро~rювіді, ТЯ­ Ж'Ї'Н:НІЯ

ПО,СВО€Щ'У

ОIOМИСЛIПИ

Куди не tГлянеш-~снd дороги Бесна в .\lаЙбутнє мооі встеляє!

Г. КРИВО3УБ, учениця

9

класу.

НАЙДОРОЖЧІЙ GкіЛI>КИ Окільки ЯК ,н'ад ЯІК ві,д

юря тив житті за;ЗНlала, сліз rreку,чих ПРОJliила, си,ном ~KOT!1Ka» опі'вала, амерті CWHa берегла,!

Окільки раз недосипал·а з ночі, С'кіл.ьки у ЖИТl1і стерпіла мук. ... Паlм',ятаю Нlіі)lші тоої оч!ї, Теплу лаоку МОЗОЛИСТ,ИХ рУК ...

Г.

мріє

КУЧЕРЕВСЬКИП, випус~ниК.

ДQвгож,да на,

Де ти ХОдlиш, КИlдаєш сліди? . Б ТИІХИ'Й вечі,р, sеч1;Р яснозорий, До мене, уоміх.нена, ПРИЙДИ. У обі,Йіми .не да,вай,сь зрадли'ві, І нуЖДQЮ серце не споз,ня.Й­ Прошуми над -гаем, .на,че З.1ива, І .1юдеЙ п:сня'ми звеселяй!

Л Ю Б Я

f:'I

Л А ...

так ,беззавет-но тебя любила,

Яочастье свое ІПО тебераlВН'яла, ТЬІ ча'стью Д)1ШИ моей БЬІЛ, л юбиlМblJ1,

НМІЇ шк{)Ли

CJГ.ати

а нсаМIJЛЬ

СВІТАННЯ зор,і ,га,снуть над рvд,н,им

Б криниці

м. БРОВАРИ, іКра €ІM'

ВlМИЛОСЬ .яснв свQтання. ДИlМОК злітає У небо чиcre, Десь 'піоня ли'не дівоча, раIН'НЯ. Стоять дерева. На них обн{)Ва: Зелений лист об лист черкає .. :

Б

IJ.lелодикою

вул. Київська,

158.

Катря Омеnя

образом,

61964.

-

про

КОЖІІONУ щручеlfЮ

ІМ' ЯI11Н ИІМ

pi;~1I'Y

ClJ]ова.

щадуть

,хв.ИUИlнв

СХИЛИ!fЬОЯ ту'жавИlМ І<ОЛ<ЮКОМ і перший поетИЧ,НИЙ доробок ко­ ГОСЬ !із теПf!рliшн,іх члені.в на­ ШОіГО лlтера1'У.рного гур·тка.

Ща'СЛIІВОЇ ДОРОNl .вам, МOJЮ­ щі поети!

МЕЛЬНИК,

'В'Ulтель, редактор

РУК0.

журналу.

Я БЛ'иже reбя ни,ког() ,не знала ... Но тВОЙ ПСІІКОЙ ,для меня доро'же, И я отхожу, 'ЗlдlКрblВdЯ рану. Не стала солн.цем l'вош\!Ну чтQ же? Зато и печа,1ЬЮ твоей НестаIН.у!

КАРПЕЦЬ, випускииця.

ЛЮБЛЮ

СВІЙ КРДЙ За ,раНIКН СОRЯ'ЧіН., рожев·і, І за п,ро.лул,stнlКИ в гаю Люблю 'воі€ю яд:ушею СВl~й .край, У,країну СІВОЮ. За шYlМ Л1угів, за КЛ~fТ ріj;~ки, За гомі!! оквері.в Л!ібро,в, За небо СИlНЄ,

ЯiCIliі зорі 'Ві'дідаlМ ЖИТТЯ СІЮ€ К.

СУБОТА, 2 ЛИПНЯ Перwа просрама. 11.00 «Ді­ тн. ·МОРЯ». НОІВИЙ ХУД()ЖНlій ф:ЛblJ.l. 15.55 Наша афіша. 16.00 дЛ'Я дітей. ~Цdlрівн,а-жаіба». мулы'ІІплі'~ацtй,нийй фільм. 16.40Телевізіlйні віС11і. 17.00 Легка атлетика. «'меморіал 6ра.ті·в з,н·а­ 'МеltCьки~». (П-ерE'\.flа"lа з Одеси). 18.30 - «Клуб к,і,на.ма l ндрі·Вllикі!в». (М.). 19.30 Телеsіз,і.Йн'і !Нови­ ни. (М.) .20.00 «На вогник». (Передача з Фрунзе). 21.00«Фа:Н'І'азИ чар·івниЙ, світ». (На­

: .кров! випускниця.

«НО БАЯ ЖИЗНЬ:. комитета

3

ЛИПНЯ

Газета виходить у вІвторок, четвер та суботу.

158. іелефои- 4-57.

За'~I. 2948-5240.

а

::

."""-""~""----""_.

БРОВАРСЬКОМУ

(М.). 15.30 -«601

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s ••••••••••• ,.................................................... . . .

Б~ОВАРСЬКА

РАИОПОЖИіБСПІЛКА

!

п:'сні ~ таlНЦЮ

ра ЙOlllHvro

ФЕДЯП.

: товаріІВ. Пр ИЙІМаються осаби: : в':'КОМ 'не менше 17 з ПQJЮI!IИ-; : 'ною років і 3 освітоlЮ не ЮІЖ- : : че 8 класів. : : За !J.ОВ,~Д'К3ІМИ ,зверт,атис~ у: : відділ ,ка.ДРЇіВ ·Броваl;Х:Ь'КОЇ рай- S ОПQживспіл,ки. ;

ЧОріноморського флоту. (Переда:ча І з Citмфе:ооlпо.1~). 1'5.15 Телеві-.

орган Б,раварского

€.

J. про.вадить ~ J НАБІР УЧНІВ : J на 6_місячні курси продавців; S ПРОМИСJЮВИ'Х і п,родQtВОЛb<lИХ:

Перwа програма. 11.00 Пе­ редаІІа, «Здоров'я». (М.). 11.30 «Білі H()tti». (Передач,а з Ленін­ .гра,да). 12.00 .дл.я ШКЩ1ЯР~В. «Наlпад она КОj}V.тJЯ». (Жива гра ІВ ша'хи). (Переда,ча з БУДalПешта) . 12.45 - Дл·я школ,я'рів. «ГОР,НІ:СТ». ТеЛ8В~3UЙН]fЙ журнал. (Передача з Пермі). 13.45 <І1МУЗИ'Чtни'Й кі­ оск». (М.). 14.05 ДЛЯ IЮЇН:В Рад.яІНСblКОЇ Армї:ї і Флоту. «Від­ знаки ·60Йооої сл,а,ви». 14.3:5-

ЗШlні но!іШJlИ

Редактор

""""~"""""""-"-_.

: ::

«lirрО<к». Телевіl1і:ЙіН I И'Й оп~таЮLЬ.

КП y.Kpa~Hы и 'рвЙ?нноro Совета депутатов т.руд.яшихся Киевской области.

Б.ро.ваpew<а друкарня, Киі,вськоі області, .вул. I\IJiВCWC8,

.

.цру.га програма. IВ.ОО М. ПQЛ,ЯНСblКН'Й «<Роззідниця Та'ня Бауер». Теле:візі.Йна ,постано'в'ка. 19.00 KOНlцepT IмаЙ1С11рів ми­ стецтв. 19.30 Ф. ДОСТО€1ВСIІКИЙ

Концерт ,ансамблю

ДОРОШЕНКО,

МОРЯ». Новий !Художн,ій філь'м.

НЕДІЛЯ,

Літер,ату.р­

Нед!іJJblна РОІзважаль;на 'ЛіРОіграl\lа. (ПередаіЧа з ВаршаВІ!) .

pOдJнi ХУДОЖНИКИ Ганна Берес та Фе:д'ір Ол~сіеН'lЮ). 21.20 «Щти

-

л аб:,РИНr!'і».

Іна В'ЇКТІО'рин,а. (М.). 16.30 «tПе­ леНJгатор». ,(М.). 17.00 - Леnка атлеткка.«Мемор,:а\1І БР'аті,в Зна­ м€\нсыlJ!lх>>.. ('Передача з Одеси). 18.30 Пе,рш:ість СРСР з фут­ оола: «Д~ш,амо» (Ки,їв) «Пах­ таlкар» (ТаНI1К6НТ). Б IпереріВ·і телеВ'і,зіlйні IIЮВИIНИ з МOICIIffiИ. 20.15~ектаКJIЬ БОЛГОГіраДlСblКОГО дра­ ма'ГIІ'Ч'НОГО Tea-npy. (Переда:ча з Одеси). [J,pyra програма. 18.00 дл:я ;Q·:теЙ. «Червона I<tBli-, ТСІІЧІК·а». МУЛЬТИlП.тJlіК.зl1ііЙНlИЙ фіЛI>М. 18.40 Б. ШQУ «!ГLiГMa­ .тIiQ!JI». ф,іщ;м..;спектамь. 20.15 ЕС"]lра,зщи.й К()lІІЦер;т. (;\1.). 20.45 «К~нопа;н.ора:ма». (М.). 22.00-

бажа.нU

ЗIOtрій Jii!fера'Т)'Р,н,ій ниві З'ГОідОМ

К.

па­

вчителька.

Б 'поезію

.. .хтозна, MruкД~BO, 'H~ нео­

пиCJIОГО

З

РИl1МО­

результ.ати.

Микола

КІНИ:ГУ

И а,ПІІIСQМ. О. БОЖКО,

школу».

те і надто круті Т<l Т~іІІИСтti. llільки ,наВttа.IІІНІЯ ІВ моотитих ма:йстріоВ, сер:йозні ВИ'МОІГИ дО і

Тетяна Бурпк, Михай'ло Фе­

На IвlltП;УСКНОІМУ ,вечо,р!Ї пед,а­ IГ'Or.И палко привітали вих.оlВа'н­ ціl8 з УCll1VШН!ІІМ за:reршеНIН'!r.J.I на.вчаЛblНОЇ програми і поба­ ЖlалlН Ім дальши,х ТВОРЧИ'Х ус­ ПlЬхі,в. На згадку про ШКО.тJУ

'Heмa€ леnки!Х шл~.хів. Хоч ~o­ ни .і запаIМОРQЧЛIllВЮ-СОНЯчa!li, за­

себе

78 уч­

Iда\llЬ, та, оск,іл'ьки під час наlВ­ ЧЗ'JIIН'Я м'али ,по т,рійці, медалей Ї\l не ·Вl\aано.

іМ.е~юсь на т.рщдищ,ЙlН\і З'УlСтріч·і ВИlП-УОКНИІкіlВ .й обов'язково опі­ ,пісню

OCВliTY.

ДOP~IКO і інші. До. речі, 1Ij: уч­ н'ї цретенду.ва.1И на cpiQHY ме­

ЯВИЛИ дівчата, НJі'коли не за:6У~~·ЮЮ рідної школи, своїх вчителі B-ІВИіХ'О&а'телї'в , збирати­

ва;ТЮJемо

існує

lНі,в закінчили в цьому році школу. Серед Н;і·Х ,з 'золотою медаллю Тамара Резн·fчен:ко, з Ср'і,бною ,Ба"еНl1l1на Бойчен­ ко, на «1В'іД~ЙИНQ» та «добре»

лююqу піС\Ню про рі~IfУ ШКО­ лу. «Де б ми не б)уіЛИ, за­

06да'ро.ваності

як

І ОСЬJЮlВИ'Й ВИПУСК -

за()півали хви­

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, відділІв партійного жиnя, масової роБОти, сІл .... ськогосподарськоrо, промислового та .IАповlдаJlЬНОro секретар. 4-67. ІНДЕКС

б}1В ВИlШУ

пер, Оля Лисенко, Ніна Кру­ шеnьницька, Нюаша Буяnо та

цьому lВіД;НQ­

в~рша.

се<ред­

в'иіХ(}~Ь на

ВДil!рила ло кл.з,вім·уР; піаllї<н.о,.

замало. ПО1\рібна ще !КOiJ1Ii'l'iКa 'й наlПолеГЛИІВа праця над сло­ ВОМ, д)'іМКОЮ,

І тут Ж~ її ПО'други Же:Н'я Гіn­

Мн. час11О НlаlГздуемю гурт.кі,в­ '1Ij!IМ< щоб бути Clп·оаВІЖIН'ЇМ .пое­

том, ,ПООТ\ІІЧН<>Ї

3aJЮ~НЧffiIIНJI

ни, ЯК і ·завжди, зі~И/CIJI в дружн.(}М)у кмі. ОЛЯ Носач

лі'nлеНlНЯ .поетИЧІнаго 016івмі:fllИЯ знайти ва'гому і

свіlЖУ Дj1МО{У.

пр(}

20 'років,

.ро6іТНИІ<!і,в 3 середньою осві­ тою. IБезп€tр-еч:но, .багато з .них стали висакOlкваліфі.кова,ни,ми спе.ці,аліста'м.и, багато хто здо­

ШЛ'ЯХ саМ()ІстійНIОГО ЖИТJ'lЯ. На своєму ВИlЩ'ІС'КНОМУ вечорі )!Ч}­

Иlвища .Lt~ЙlQносri. ПочаТІКуючі поети і. nрозаїIl<ИВіМ!ЇЮТЬ ба~и­ ти і спocr~рkати, КО.Р,]ЮТ~1!ати­ СЯ ба.р,ваIМИ PU!QHOЇ МОВИ. Що1П,разда., дещо <ЖЛаДНфШlа спраІва разу,

Минає

перша Івечірня шr<0.1а у нашо­ м,у міст.і, ·випус.кає з СВОЇ,Х сті:н

де'р­

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . 'V

НАША АДРЕСА: Бже

ВіТЧИIЗНО-Ю

сві,й

шеН'иі учні одержують дооо­ IМОІГу ОД старших това.ришів педаIГОГі:в.

Щасливоrо лету вам!

рі~н(}ю

жа·вн,іlm'3амени, О~Єlрж<али ате­

В()ІМ~lЬНИЙ

Ювілейний випуск

і\УЛЬ:ГУРИ.-

3.aJВ';JIlТИіХ любителів МУ'зwки. й lІІіIСЄlНЬ. ВОНИ ,навіть С'ТІВIJРИІЛИ

УЧНІВСЬКИЙ «РАНОК»

Високої Qцінки заслуговує ,робота літературного гуржа ,Ве­ ликодимерської середиьої школн, яки'м керує ВЧИ.1·ель україи­ ської мови та літературн Микола Іванович Мельник. 3а два роки гурюк внпустив кілька ,рукописних альманахів. До цьо. горічного «Ранку.» dвіliwло 27 вірші,в, троє оповідань і кіль. ка усміwок-мі.нjаrюр восьми учнів та трьох учиТелі,в. Нижче друкуємо .розповіАь про .роботу гуртка та декіль­ ка ,кращих учні'вськнх 'l'ворі,в.

не

Тепер ці ЮІІІки,вже Clкл.али перед

їх знали, як

,."..~~~...."..,..".,.....,.....,.,.".....,....,..~.,.....,...,.

ГОСТЮЄ

ЯК!)]'>

Bi.д6rвaBCJI жоден концерт у ІІІ'Кмі. А інколи дівчата ви­ ступали і на сцені раЙfmнОІГО

РЕМОНТНО-МЕХАН ІЧ_

НОМУ ЗАБОДУ Іна

Іпості'й'ну

работу

ПОТРІБНІ:

слюсарі-ремонтники,

тОкарі, шліфувальники, карусельники,

коваль,

термісти,

гальваники,

~f::боqі,

!

!

І L.,;~~":~_ ...... ~ ...~

~

78 номер 1966 рік  

78 номер 1966 рік

78 номер 1966 рік  

78 номер 1966 рік

Advertisement