Page 1

Пролетар.і 1!сіх краУв, еnнаt!теся!

c1$#$6tn r·

Пленум ЦК КПРС заI<ЛИІ<а€ всіх І<олrоспииків,

2

працівнинів М те і радгоспів ДОІ<лаСТI1 своїх сил і роз­

ЧЕТВЕР

горнути творчу ініціативу для винонання завдання дальшого РОЗБИТНУ сільсьного господарства СРСР.

17

Пленум ЦІ{ КПРС висловлює тверду впевненість, що під нерівництвом Комуністичної партії робітничий

ВЕРЕСНЯ

1953 Орган Броварського районного комітету І(омуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, І(иївської областІ

р.

N! 78 (983) Ціна

10

ІНФОРМАЦІЙНЕ

нлас, нолгоспне селянство, наша

дянсьні

коп.

люди

інтелігенція, всі ра­

рОЗВ'яжуть це завдання в найкоротші

(3

строни.

постанови Пленуму ЦК КПРС).

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Цими днями Відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянсь­ кого Союзу. 1. Пленум заслухав і обговорив доповідь тов. Хрущова М. с. про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР і прийняв відповідну постанову_ 2. Пленум обрав першим секретарем Центрального Комітету кпрс тов. Хрущова М. С.

ПРОГР АМА ДАЛЬШОГО ~ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР Вчора в «Правде» опубліко­ вапі Інфор~аційне повідомлен­ ня про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і прийнята Пленумом по доповіді тов. М. С. Хрущова постанова сПро захо­ ди дальшого розвитку сільсько­ го господарства СРСР». ДЛЯ партії і країни, для всього

радянського

його боротьбі за

народу

в

побудову ко­

обсяг

державних

заготівель зей на,родного

продуктів тваринництва. В міру всебі'шого розвитку J.tолгоспної економіки зростає громадське багатство колгоспів, збільшу­ ються грошові й натуральні доходи колгоспників. Проте рівень виробництва сільськогосподарських продук­ тів не за~ово.llЬНЯЄ в повнitI мірі зростаючих потреб населен­ ня

в

продуктах харчування, а

ця легку і Xap1fOBY промисловість і не відповідав постанова має першорядне зна· -у сировині чення. В ній розроблені корін­ технічній оснащеності сільсько­ ні питання дальшого розвитку го господарства і можливостям, сільського господарства СРСР, закладеним у колгоспному ладі. «Тепер, -говориться в рішен­ BKa~aHi шляхи крутого підне­ сення всіх його галузей, різ­ ні Пленуму Центрального Комі­ кого збільшення виробництва тету КПl'С,-коли в нашій краї­ сільськогосподарських продук­ ні створена могутня т.ехнічно досконала важка індустрія і тів. Соціалістичне сільське гос­ значно зміцніли колгоспи, є подарство СРСР, ЯІtе бу ло ство­ всі умови для того, щоб на І1сне і зміцніло під керівницт­ цШ базі забезпочити круте під­ вом Комуністичної партії, спи­ несення всіх галузей сільсько­ і протягом рається на могутню індустрі­ го господарства ально-технічну базу і є най­ двох-трьох років pi~KO підви­ більшим і найбільш механізо­ щити забезпеченість всього на­ вавиlІ. сільським господарством сеJIення нашої країни nродо­ у світі. Воно незаперечно дове­ ВОЗlьчими товарами і разом з ло свої вирішальні переваги тим забе~печ:ити всій масі кол­ перед дрібнотоварним селянсь­ госпного селянства більш ви­

муністичного

суспільства

кии господарствои, а також пе­

ред

великим

сокий рівень

MaTepia.JIbHOfO

доб­

капіталістичним робуту.

Пленум Центрального Комі­ сільськогосподарськии вироб­ ництвом. Неухильно розвиваєть­ тету партії відмітив, що вели­ ся озброєне сучасною технікою чеllні можливості великого со­ громадське господарство кол­ ціалістичного сільського госпо­ госпів, міцніє колгоспний .JIад. дарства використовуються ще Як n роки uирного будів­ погано. В багатьох колгоспах ництва, так і в роки тяжких і районах низька врожа.Йність воєнних випробувань соціаліс­ зернових і технічних культур. Особливо неблагополучно сто­ тичне сільське господарство до­ вело свою велику життєву силу,

їть справа з розвитком тварин­

Ця важлива галузь свою здатність в усе зростаю­ ництва. чих розиірах !lабеllпечувати на­ сільського господарства в ба­ колгоспах і радгоспах селення про.и;ОВОЛЬСТВОJl, а ЛfJГ­ гатьох ку і ха.рчову промисловість­ не стала високопродуктивною,

високодоходною. 3а остан­ віднов­ ні роки ПОГО.llів' Я худоби зро­ лене і !lначно розширене ви­ стає повільно, а поголів' я корів робництво зерна. Наша країна У країні до llhOfO часу не до­ !lабезпечена хлібом. 3начно сяг ло довоєнного ,івня. Великі хиби є в справі ви­ sбільшились порівняно з дово­ єнним часок державні заготів­ робництва картоплі й овочів, лі бавовни, цукрових буряків. що перешкоджає поліпшенню Колгоспи і радгоспи в корот­ постачання цих продуктів тру­ кий строк поповнили тяжку дящим міст. сировиною.

В післявоєнні роки

втрату, якої

!lазнало

тварин­

ництво в роки війни, і добили­ ся зна'ІНОГО приросту поголів'я худоби. 3а період !І липня 1945 року по липень 1953 року по­ голів'я великої рогатої худоби в СРСР зросло на 11,3 мільйо­ на голів, овець і Ki1l на 53,9

У постанові Пlенуму Цен­ трального Комітету КПРС роз­ криті причини недостатнього рівня сільськогосподарського виробництва в цілому і відста­ вання ряду важливих галуsей сільського господарства. «Комуністична партія, - вка­

мільйона голів, свиней - на зується в постанові Пленуму,­ 25,1 мільйона голів і коней­ послідовно ПРОВОДИJа курс на на 6,2 мільйона голів. Успіхи, всемірне РО!lгортання важкоІ

досягнуті в

l11ЩТВа.,

розвитку

ДОSВОJlИДИ

господарства, і витку цпх галузей сільського добилась на цьому шляху най­ господарства. видатніших успіхів. На розв'я­ Найважливішою уповою неу!lанпя цього першочергового хильного піднесення колгосп-, народногосподаРСЬІ\ОГО

завдан­

спрямованих на підаесеНІІЯ від­ стаючих галузей сільського гос-

пода рства, колгоспів, радгоспів і районів до

рівня

нн була звернута головна ува­ га, сюди направлялись основні сили й засоби. Справою індуст ріалізації країни бу ли зайняті наші Байкращі кадри. У нас не було можливості забезпечи­

бпr,того в артілі при піДПОРИІІкуванні особистих інтересів громадським. Так визначено Статутом сільськогосподарської артілі. ORHitK принцип правиль-

ти одночасний

ного поєднання громадського і грама розвитку

розвиток висо­

кими темпами і важкої індуст­ рії, і сільського ГОСПОдdрства, і легкої промисловості. Для цього треба було створити не­ обхідні передумови. Тепер ці передумови створені. Ми маємо могутню індустріальну базу, зміцнілі колгоспи і підготовле­ ні кадри в усіх галуsях госпо­ дарського будівництва. Але є й інші причини від­

передових

ного виробництва є правильне 3 тим, щоб забезпечити :могут­ поєднання громадського і

осо- нє піднесення всього соціаліс­

тичного сільського господарства. В постанові Пленуму Цен­ трального Комітету Комуністич­ ної партіr дана розгорнута про­ всіх

га.іузеЙ

особистого в артілі в багатьох сільського господарст~. колгоспах був порушений. Порушення цього принципу,

вищені норми поставок продуктів з присадибного господарст· ва, хиби, які були в податковій політиці щодо особистого господарства КО.llгоспників, привели до

скорочення

Якнайшвидше піднесення тва

за- ринниuтва, і в

першу

'1ергу

громадського, має життєво важ­ ливе значення для країІПІ і G нині найбільш невідкладним завданням партії і держави в сільському господарстві. Б рі­

поголі~'я шеннях Пленуму вказані

кон­

худоби в особистому користу- кретні шляхи піднесення тва­ ванні колгоспних дворів. Такс ринництва. Вопи полягають у

ва:кливих галу­ становище не тільки ущімляє !lбільшенні виробництва кормів, зей сільського господарства, інтереси колгоспників, але й у забезпеченні худоби примі­ причини, які кореняться в хи­ веде до перекручення природи щеннями, у механізації І\ОРИО­ ставання ряду

бах нашої роботи, в хибах ке­ артільної фОР}IИ колгоспів, яка добування і трудомістких робіт рівництва сільським господар­ є єдино правильною формою на фермах, у поліпшенні від­ ством, тобто причини, що за­ колективного господаРСТЕа на творення стада і збереження лежать від нас самих 1>. весь період соціалізму.' молодняка. Тепер значно підДо числа таких причин на­ Однією з головних причин вищені заготівельні ціни на лежить насамперед

порушення

в сільському господарстві прин­ ципу матеріальної заінтересо­ вакості працівників у розвитку виробництва, у збільшенні його доходності -одного з корінних принципів соціалістичного гос­ подарювання.

Ще до війни партією і уря­ дом був установлений принцип

серйозного

відставання

РЯДУ продукти тваринництва, каРТОІІ­

життєво важливих галуsей сіль- лю й овочі, що створило серйоз­ ського господарства є зовсім ний сти:му JI у РОЗВИТК-У цИХ га­ незадовільне використання по- лузей сільського господарства. '.сУЖНОї техніки, якою держава Велика програма дана Пле­

озброює сільське господарство. нумом ЦК КПРС У галузі збіль­ Склалося вкрай ненормальне становище,КОЛИ сучасною складною технікою управляють сезонні кадри, які виді'пЯЮТЬСЯ колгоспами машинно-тракторним станціЯlI лише на час польових робіт. . Велике соціаліСТИ1fне сільськогосподарське виробництво може успішно розвиватися тільки при умові повсякденного кваліфіковавого керівництва. Комуніетична партія і РаД5ІНСЬкий уряд підготували і вихова-

обчислення обов'яsкових поста­ вок КОJlгоспам:и ПРОJ1уктів ріль­ ництва і тваринництва 3 кож­ ного гектара орної землі або земельної площі, закріпленої за колгоспом. Цей принцип, який виправдав себе і створив матеріальну заінтересованість колгоспів у розвитку виробниц­ тва, в практиці заготівель пе­ рекручувався. Передовим кол­ ли кадри, здатні очолити кегоспам, які добре працюють, рівництво колгоспами, радгосодержують високі врожаї і за­ пами і МТС, повести Ух по безпечують високу продуктив­ шляху нового піднесення. Проність тваринництва, як прави­ те в розподілі, розстановці і ло, встановлювались більш ви­ використанні кадрів є серйозні сокі норми поставок. хиби. Із 350 тисяч спеціалісВідставанню в розвитку тва­ тів сільського господарства в ринництва, а та,кож виробницт­ колгоспах і МТС працює тільва овочів і картоплі, вказуєть­ ки близько 70 тисяч чоловік, ся в рішеннях Пленуму, в а основна маса кваліфікованих значній мірі сприяло недо­ працівників за,стряла в лабістатнє за,охочення з боку дер­ ринтах різних ка.нцелярій і усжави розвитку цих важливих танов. галузей сільського господарст­ Вважаючи становище в -ряді ва. 3аготівельні і закупівельні важливих галузей сільського ціни на продукти тваринницт­ господарства неблагополучним, ва, картоплю й овочі, які дія­ Пленум Центрального Комітету ли досі, слабо стимулювали ма­ Комуністично! партії визнав

тварин· індустріl, ЯК веобхідноt УМОВИ теріаІЬНУ заінтересованість КОА­ необхідним і невідкладним проsбіJIьшиrи успішного розвитку всіх raJIY· госпів і RОJlгоспників У роз- веденни 1>ЯДУ великих saxoniB.

шення виробництва картоплі й· овочів. 3авдання полягає в то­ му, щоб у найближчі два-три роки довести виробництво кар­ топлі й овочів до таких розмі­ рів, які задовольняли б пов­ ністю не тільки потреби населення lliCT, промислових цент­ рів, переробної промисловості, aJle й потреби тваринництва в картоплі. Однією з найважливіших умов підвищення врожайності кар­ топлі й овочевих культур G широке впровадження квадрат­ но-гніздового способу сівби,

ЯКИЙ дозволяє повністю меха­ нізувати обробіток цих культур. У постанові Пленуму наміче­ ні

заходи,

!lдійснеНШІ

яких

дозволить sбільшити валову й товарну продукцію зернових, технічних і олійних культур. Враховуючи, що зернове госпо­ дарство є основою всього сіль­ с_когосподарського виробницт­ ва, Пленум визнав необхідним всемірно розвивати зернове гос-

подарство і особливо виробниц­ тво найціннішої продовольчої культури - о~иu.ої і ярої пше­ ниці.

(ЗакІнчення на 2.jй сторінці)


,.

СТА

7".

t !

Й О й ~

н вересня І953 ,ОК1

Закриття третьої сесії Верховної Ради Української РСР

ПРОГР АМА ДАЛЬШОГО .РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА CPCP~

В рішеннях Пленуму Цен- господарству буде поставлено ті, .які СТВОРЮЮТЬСЯ дЛЯ піJ[не- сприятиме також дальшому зміц­ 12 вересня в Києві продовжу­ трального Комітету КПРС ро:!- не менш як 500 тисн" тра.к- сення сільського господарства, ненню союзу робітничого кла­ вала свою роботу третя сесіJ:lВер­ роблені заходи по докорінному торів загального призначення самі по собі не дадуть наJlеж- су і колгоспного селянства. ховноі Ради Української РСР. поліпшенню роботи машинно- в 15-сильному обчисленні і 250 ного ефекту без поліпшення (Пленум ЦК КПРС,­ Верховна Рада ОДНОГОJЮСНО тракторних станцій і дальшому тис~ч фізичних просапних трак- діяльності партійних організа- говориться в постанові,-закли­ sатвердила Державний бюджет посиленню механізації сільсь- ТОlllВ. цій. Щоб використати ці мож- кає всіх колгоспників, праців­ У країнської РСР на 19!)3 рік кого господарства. Серед ЩІХ Здійснення заходів. наllіче-/ лив.ості ...Й умови,. партійні ор- ників МТС і радгоспів доклас­ і зніт про виконання Державного заходів особливе значення ма.є ПИХ Пленумом ЦентраЗІЬНОГО Ко- rаюзаЦll повинНІ очолити ши- ти своїх сил і розгорнути твор­ бюджету республіки ~a 1952 рік. створеюІЯ в МТС постійних ме- мітету партії, ВИllагає рішучо- рокі Jlаси колгоспників, робіт- чу ініціативу для llикuнання Одноголосно затверджений 3а­ ханізаторських кадрів. Пленум го поліпшеннн керівництва КОІ- ників МТС і радгоспів і повес- завдаННІ: дальшого розвитку кон про Державний бюджет ви~нав необхідним, щоб у Jla- госпами, радгоспами і МТС з ти іх на боротьбу за могутнє сільського госнодарства. СРСР. У краІнської Радянської Сопіа.ліс шинно-тракторних і спепіа.JIізо- боку партійних, радянських і піднесення сільського госпоПленум ЦК КПРС висловлює тичної Республіки на 1953 рік. Держа.вниЙ бюджет У країн­ ванях станціях трактористи, сільськогосподарських органів. дарства. тверду впевненість, що під кеської РСР на 1953 рік затверд­

бригадири тракторних бригад та Необхідно зміцнити колгосPa.ДJIВCЬKa краІна впевнено рівництвом Комуністичної пар­ їх помічники, машиністи екска- пи, радгоспи і МТС кваліфіко- йде вперед по шляху до кому- тії робітнвчий клас, колгоспне

ваторів та їх помічники, облі- ваними кадрами, ПОС.lавши на ніЗIlУ. Найважливішою складоковці-заправники були постій- село найдосвіД'lеніших спеціа- вою частиною програJlИ комуними робітниками і зарахову- лісті в і організаторів CiJlbCbKO- ністичного будівництва є праквались у штати МТС. го господарства, здатних очо, тичне розв язання lІавданна

селянство, наша. інтелігенція, всі радянські люди розв'яжуть це завдання в найкоротші стро-

ки». Рааянс[)киfi уряд і Комуніс- лити роботу по широкому впро- створення в нашій краІні, на Можна не сумніватисн в T~-

тич на ~артія вживаЮТh заходів вадженню у виробництво досягдо того, щоб ще вище піднес- нень науки й передового доти рівень механізації СіЛЬСЬКО-, свіду і підтягти на цій основі гоеподарського виробництва. В всі відстаЮ'Іі колгоспи, радгосперіод З 1954: року по перше пи і МТС до рівня передових.

травня 1957 року сільському

Було б ПОМИJКОЮ ДУJlати, що них умова.х це завдання поста- Велична програма

дальше піднесення

*)

ба.зі JlОГУТНЬОГО зростання со- му, що на цей заклик. паРТІЇ ціалістичної індустрії, ак про- ВІДгукнуться весь р?БІТН~ЧИЙ відної СИЛИ в народному госпо-, K~ac, всн радянська lНтеЛІген­ дарстві, достатку сільськогос- Цl~, \!се. КОІгоспне с~л~нство, подарських продуктів. В сучас- ВСІ праЦІВНИКИ радгосПlВ 1 МТС.

сільського ло перед нами

як

дальшого

Матеріальні умови і можливос- РОЗ8' азанна

18

мільярдів 16 мільйонів 962 ти­ сячі карбованців і по видатках в сумі 17 мільярдів 953 міль­

йони

118

тисяч карбованців з

перевищенняи доходів над ви­

даткаllИ 63 мільйони чі карбованців. В другому питанні

844 тисн­

порядку денного - затвердженна Указів Президі'( Верховної Ради Ук­ раїнсько! РСР - з доповіддю на сесії виступив секретар Президії Верховної Ради Української

насущне, ро~витку еільс;кого госп.одар­ РСР депутат В. Є. НИЖИІІК.

ЗакІнчення. Початок ДИВИСЬ господарства піде самопливом. всенародне завданна. Успішне ства буде розв яза.на УСШШНО!

на І-й сторІнці.

жений по доходах ВСУІІі

цього

Верховна Рада одностайно зат­

вавданнн (Передова "пр8вды' 88 148ересня). вердила У кази Президії Верхов­ ної Ради У кра.Інської РСР, прийняті в пе,іод між другою

У

•.. .П реЗИДll

в

о

ерх ви

о··

І

Р

і ТР6ТЬОЮ сесіями.

СРСР

ади

Прийнятий також Закон про

внесення вмін у статтю 106

го заДОВОJlеннн постійно зроста- виробництва високоякісних сіль- Конституції У країнської РСР у ючих потреб населеннн Пре- ськогосподарських продуктів у зв'нзку З sміною найменуван. ХІХ зидія ВеРХОВНОі Ради СРСР за радгоспах, а також з метою ко- ня на._ Р , парТІЇ, . n >ПРИЙНЯТОЮ . поданнвм Ради Міністрів СРСР рінного поліпшення роботи рад- з їзДІ l~О\ffНІстичвоr uартп 80С . . . УТВОРИJlа союзно-республікансь- госпів.і перетворення їх. у дянського оюзу, 1 У ВІДПОВІД. 126 т,' • ВерховноІ Ра- ке Міністерство торrівлі СРСР зраЗКОВІ високопродуктивНІ со- НОСТІ 3 статтею 1,ОНСТИТУЦlї

з метою ~абеsпечення даль­ >І< шого збільшення виробниптва 3 метою забезпечення да.в:ьПРОДОВОJlЬЧИХ товарів і поліп­ шого ~бїJIьшепнн виробниптва шення їх якості Президія Вер­ аРОJlИСЛОВИХ товарів широкого ховноІ Ради СРСР за поданням споживання і ПОlіпшення Іх

"

Ради Міністрів СРСР утворила 8кості Президія союsно-республікапське Мініс­ дИ СРСР за поданням

Ради Міністрів СРСР утворила союзтерство промисловості продо­ но.-республіканське МіністерсВОЛЬЧИХ товарів СРСР на ба.­ тво промислових товарів wи-

~i підприємств

та

організацій

рибної, м'яспоі, молочної і хар­ чової промисловості Юністерс­ тва

легкої і харчової ПрОIІИС­

ловості СРСР.

на базі організацїП і підп ривмств внутрішньої торгіПJIЇ Міністерства внутрішньої і зовнішньої торгіВ.lі СРСР.

pOKoro споживання СРСР на

ціаліСТИ'lні господарства, Пре- ,СРСР. . зпдія Верховноі Ради СРСР за На цьому третя сеСІЯ Верхов­ подаННЯIІ Ради Міністрів СРСР НОІ Ради Української РСР огоутворила союзно-республікапсь- лошується закритою.

Міністром торгівлі СРСР при-' ке Міністерство paArocniB базі підприємств та організацій значений Заступник ГОJlОВИ СРСР, передавши йому радгос-

Л6гкоІ промисловості Міністерс- Ради Міністрів СРСР тов. Мікоян пи, кінні sаводи та інші

тва легкої і харчової промис- А.настас Іванович. ловості СРСР.

І

. .

"

під-

ПРИЄlІства і орrанізації за спис-

""

(Р АТ ЛУ) ПРАВИЛЬНО ОБЛІКОВУВАТИ v

УРОЖАИ КАРТОПЛІ

ком, затвердженим Радою МіУ КОJlгоспі імені Ватутіна ністрів СРСР, і визна.па необ- вже третій тиждень копають

Міністерству промисловості ~Ішстерству ПРОJlИСЛОВU:Х то- З ме~ою да.о.ЬІ?ОГО. р.озвит.ку хідним утворити Міпістерства. картоплю, проте досі нема тут продовольчих товарів СРСР Bap~B широк~го. споживанн~ економ:JЧИИХ зв язюв І полш· радгоспів r РРФСР, УкраІнсь- у жодній бригаді вагів, мірниць. передані підприємства та орга- СРСР передаНІ ПІДприємства

1

шенна торгіВ.1Іі

Радянського кій РСР Ка:!а.хськШ РСР Уз- БухгаЛІер артілі т. Машевсь­

нізації рибної, м'ясної, КОJIОЧ- організаціІ бавовняної!. шер~тя- Союзу .з кр~їнами HapOДH~ї де- беuькi!t 'РСР, КиргизькНt 'РСР, кий, бригадири і ланкові-ніх­ ної, маслоробної, сиророБНОI, но!' шовково!, львянOl, ШЮРН- lІократ1Ї та ІНШИІІИ ~аруБIЖНИ- А~ербаl:lджанськіll РСР, Гру- то не знає, скільки зібрано цукрово), хлібопекарної, мака- НОІ, В3УТТЄВОІ, хутровоІ, трико- ми краІнами ПреЗИДІЯ Верхов- зинській РСР, Білоруській РСР, картоплі за )lень і з початку ропної, кондитерської, KOHcep!l- тажної, швеПноt,. С~ЛЯНОІ галу- ноl Ради СРСР за поданням Литовській РСР, .1JатвійськіЙ копання, хто s колгоспниць ної, хаРЧОКОllцентратноі, мас- зей .ПРОМИСЛОВОСТl 1 ПРОМИСJО- Ради Міністрів СРСР утворила РСР, Естонській РСР і Карело- працює краще, хто гірше-знеоЛОШИРОВОї,

спиртогорілчаної, ВОСТІ штучного волокна за ~п.ис- МінІстерство аовнішньоТ тор- Фінській РСР.

сібка. Відсутність ОБJlіку ство-

РаJ;ОЮ МШlCТ- rівлl СРСР на базі. зовнішньо· винороБНОІ-, пивоварної, чаЙНОІ, КОIІ,затвер,!(женим . СРСР .,. М·ІНІС. ТЮТЮНОВОІ-, парфюмерно-косме- рІВ. торговельних оргаНlsащn . . .

призначений [ов.

sей промисловості за списком, І рів ш.рокого споживаннs СРСР ньоі ТОРГІВ.lІ.

його від обов'язків Міністра. імені Ватутіна не пов~итися

тичної, соляпої та інших галу-

радгоспів

коляких махінацій, розкраданнн. 08АОВ лек-

Чому б керівникам колгоспу

затвердженим Радою Міністрів І призна1fений тов. Косиrін О.nекМініСТРОIІ зовнішньої торгів· сідьського господарства і загоСРСР. сій Миколайович. лі СРСР при~начений тов. Ка- тівель срер. " банов Іван Григорович. Мі.llістром промисловості про­ " • "МініСТРОIІ сільського госпо-

ТОМУ, як поставлено облік у сусідніх артілях-:-погребськіlt іllені Кірова та троєщаНСhкій імені Ворошилова? Тут нако-

начениll

тов.

Петрович.

30ТОВ

приз­

З метою даЛЬІ80ГО

1

ЗОВНІШ- сій Іванович,

СРСР рює сприятливі умови д.llЯ всі-

увільненням

ДОВО.JIьчих товарів СРСР

МініСТРОIІ ПРОМИСІОВИХ това- терства ~НУ.ТРсIШрсНрЬОІ

М·· lНICTPOM

з

розвитку

• • дарства і 1Іаготіве.nь СРСР при- пана картопля того ж дня зваНадаючи ваЖJИВОГО значен- значений тов. Бенедиктов Іван жується та обліковується по ганізації торгівлі дла всемірно- на справі дальшого збільшення Олександрович. щоденнику надходження иезер-

Василь ТОllарообороту, поліпшення ор-

З метою поліпшення органі­ Міністерству автомобіJIЬНОГО заціі автомобільног() транспор­ транспорту і шосейних ШJIяхів ту, забезпеченнн автомобільних СРСР передані підприємства і перевозок масових ПРОМИСЛОВИХ організації вгідно з списком, та сільськогаr.подарських ван- заТ1Зердженим Радою Міністрів

тажів і пасажирів, розвитку нового будівництва й поліп­ шення еКСПJlуа'l'ації шосейних ШJIяхів Президія Верховної Ра­ дИ СРСР 3д· поданням Ради ыі­ ністрів СРСР утворила союзно­ респуб.Ilіltанське

Міністерство

ввтомобільноrо

транспорту

wосеиних wляхів СРСР.

ченна запасами

корисних

ко­

Па!НН потреб народного госпо­

"

.

'"

нової продукціІ. На кінець ДНЯ в бухгалтерії колгоспу є точні дані про кількість накопаноl каРТОПlі в ланках, бригадах і Ради в цілому по колгоспу.

Верховної дарства СРСР і кращої органі­ . Президія СРСР за поданням Ради Мініст­ зації охорони надр Президія рів СРСР утворила Міністерс­ Верховної Рd.ДИ СРСР за подан­ СРСР. НВМ Ради Міністрів СРСР тво авіаціиноТ ПРОМИСRовості Міністром автомобіJlЬНОГО УТВОРИJlа Міністерство rеолоrіТ СРСР і передала цьому Мініс­ транспорту і шосейних шляхів і охорони надр СРСР, передав- терству підприємства і органіСРСР призна1J8НИЙ тов. nИХВ­ ши йому підприємства і органі­ зації згідно з списком, затверчов Іван ОJlексі.Dович. аації за списком, sатверджеНИJl дженим Радою Міністрів СРСР. Радою Міністрів СРСР. Міністром авіаційної промис­ 3 метою комплексного і ПJIа- ИініСТРОJl геО.lогії і охорони ловості СРСР призначений тов.

.

'"

.

ном ір ного геологічного вивчен- надр СРСР призначений нн надр країни, для

тов. Дементь •• Петро Васи.lЬОВИЧ.

забезпе- Антропов Петро Я!\овлевич.

Добре організовано

кагату­

вання картоп.ві, особливо

на­

сінноІ, в КОJlгоспі імені Вороши­ лова. З кагатувальниками, виділеними правлінням, агро­ ном Г. Заброда провела інст­ руктивну нараду, і тут облік провадиться за всіма правилами. О. Стебакова, агроном-овочевод.

Редактор

С. ПОfРЕ6lнськиА.

------~------~--------------------------------~--------------------

АдреС8 редакцІї: с. Бровари, Київської області. вул. КІрова БИ

114519

--------------------~----------Броварська районна друкарНІ КИЇlськоrо оБJI'СВОГО упраВJIіИНIІ в справах полlграфії та Вllдавництва ІІІІ. 1656-1410

78 номер 1953 рік  

78 номер 1953 рік