Page 1

Пролетарі всіх країн, єднаllтеся!

(ІЕТВЕР

25 ВЕРЕСНЯ

1952 Н!! Орган Броварського райкому КП(б)У та райради 1!епутатlІІ трудgщих, Киівськоі областІ

р.

78 (877)

Ціна

10

коп.

ХУІІ з'їзд КП(б) України обговорив і одностайно

вересня в J\ИI:ві Bi,tI\PIIB- Сскретаріат Х\'11 З'ЇЗД ]\омунїrтпчної ЧО.10вік.

23

партії (більшовш.;ів)· України.

година дни. аал нили делегатп з'ї:ну.

11

З'ЇЗ,lУ в

СІ\ладі

7 r да.1ЬШО~ІУ

РО;1'ЯСПСIIlIIО ТlІВ :3'ї;ЩУ і мобідізаltії

ЧЕСТЬ ХІХ З'ЇЗДУ ВКП(б) І XVII З'їЗДУ КП(б)У

дирек­ ТРУДН'

них партіtlні, ра.1янські, ГОСІІО- тов. Онпщенко. нової п'ятпріЧІШ. дарські, профспі.lкові і комеоТов. Онищенко :1 доручення • мольські прапівникп , новатори представнш{ів деле.гапШ усіх * •

**

**

ТОВ. Мельников: НilИ трсба ЩІІХ Ні1 пЇ,LВІ/ЩСННЯ lшробничої

ПРОПОJІІцію

диреКТИR

ТРУДОВІ ПЕРЕМОГИ НА

:~;ШОВ- обраТІІ l'е:!акніПIlУ коиісію З 'їз- аl\ТПВllості ~H дострокове ВІІІ\ОСеРС;1 ду. С.10ВО Л.ІЯ ПРОПОЗІщії мас пання і перевиконання з3.в:!аIlЬ

промисловості і сіЛЬСhl';ОГО ГОС- оuлаrтеп ВIІОСIlП)

проект

ХІХ з'їЗДУ партії по п'ятому п'ятиріЧНО:\ІУ плану розвитку СРСР на 1951-1955 ро­ ки і проект З:\/lіненого Статуту па ртії.

ХУІІ З'ЇЗД КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ (більшовиків) УКР АЇН" СЯ

схналив

Взяте зобовLязання-винонано BiД~IiHIlO таКО;І; праШОllІТЬ ])ригаnа Нllша з честю впков;ште на Іван І;уряк та ІЛIlІ! ГріIltltШ\О. значно пеРСВllкона.1ІІ честь ХІ Х ;!'Ї:НУ партії, - висо- Вонп

Ha.la зоб~в'нзаIlПН,

ІІа вечіРНЬЩIУ заr.іданпі J'ЇЗ- коякіСIІО посіЯТI1 озимину, ус-

річне защаннн,В TO~IY ЧПС.1і Ge~

ки РаДЯНСЬІ\оt Ap~liI і гості, ;)'Ї1Д І1риtі~J(lr. пропозппію 1\ б) ( СІ\СТ зюненuго ',тату- кп 650 гектарів Жllта і пшеСекретар Ц 1\ БIl(б )~T l\раїІШ топ. Онищенка і ОДНИГОЛОСНО ту партії». :3 повіД()ИJеllIlЯИ у НШlі. ВикоНlШО план Jяблевої 'І І' М ' І) 'оо цьому ПИТішні ВИСТУIlІІВ eel\pe· 'н ' тов . .;. . е.1ЬНІІКОВ зверт2.СТЬ· ООПР3.f~ t>:!аКЦIIШУ КО~JСІЮ в IIt.' }'11' ,. орашш- Ш:! яриu {{лин ПІдго, ' ( ) ' тар . . LL \ (и) .' І{l)J.їIІП тов. 7"0 ' СЛ до ДC.1eгaTlВ 3'ЇЗllУ: ск .1аДl , ЧО.10ВІІ\. ТОВII.1П u гel\TaplВ.

ТЮІ сюши ВОIllІ зеl~ОНО'IП.1И сотні l\арGОВilпItів деРіІ\аВНІІХ грошеfi. Зdраз стахановці lШО­ рюють по 4,5-;) rel\TapiB зябу прп з~інному ;мвданні 3~(Y. ~III заБ]lIкаЄ~іО Btix ~{exaHi­ ~aTopiB раІІОНУ 1I0СП.1ІJТIl зараз темпи орашш ІІа зяб, щоG до ~ ЖОВТНЯ всім раііОНОИ :швер­ шити піДГОТt'J3I\У грунту під яриtl клин 1953 року і тпм са­ мии гідно відзна ЧПТll відкрпттн з'їзду ве.1Il1\оі партії .1еніна-

подарства, вчені, діячі літера- про СКЛ;Ц Рr:!акціnнuї коиісії JY делсгаТlІ з ле.lІІКОIO актив- пішно пі;ЩЯТlI зяб. llри нлані заміlIll ІІоршневої групп ВlIора­ . \\'11 3' ї~дy. ністю оGгuворюва.11І НРО{'КТ ЦIі 550 ' , тури 1 мистеllТва, предстаВНll-, ВIl'П( '1' 'С наИll ПОСІЯНО ВСТІІС.1Іетро- дн ~ЗО геюарів прн нормі ;)30.

,

-Товарпші, на

ХУІІ з'їзд

,

Тов. Мельников: Нам треба О. І. Кириченко,

Всі мп прагнемо порадувати

:Комуністичної партії lбі.1ЬШО- обраПІ JIdIll11TIIY КО~lісію з'їзду. В дeIJiLТaX КШ.;Ш )'ЧllСТЬ 13 любиму Батьківщину новшш виків) України обр;шо llCJera- С10ВО Д.JIЯ ПРОІІОЗІІції має тов. ЧО.10вік. успіха~1И в роботі. До 5 іl\ОВТНЯ тів 3 ухвальним rOJOCO~1 774, Гаііопutt. ;~eJeraTIl З'ЇЗJУ, які впступа- -дня підкрптти ХІХ з'їзду пар­ делегатів з дсраlЧШl ГO:I()(,O~I-

Тов. Гайовий

з

доручення ЛІІ, ГОВОРИ.11І IiрО те, що проект тії -~обов·язуємося ще виорати

чоловік. IlрпGУJО на ;1;Ї311 прсдставників ДС.1еганіП усіх зміненого Статуту ПdРТії відоб- 300 П'l\тарів зябу делегатів 3 ухваJЬІШИ Г010('ОМ об.1!lстеfi вносить ПРОПОЗИllію ра жає історичнпй шлях, проЙ· гектарів ці.ШИll.

117

t1

підняти

50

771 і

3 ;J.ораДЧJВI-l1 GЧО.10пік. про СК.1іЦ JlaH:!aTIIoї KO~liciї ~еН,иtt І1~РТЇСЮ .-ІеніІ~а-СТі1ліна., Напкращих поttазників по 3а дорученням Il к КП( (1) ~. к- ;1'їЗДУ. 1 ~1,1ПОВlДСіС новни ':lаВlанняк, нашit1 брпга.1і ДОМОГ.1ІІСЯ трак-раїни ДОЗВОЛИС Х\їl ;І'ЇЦ 1toЗ'Ї1:! ПРІІIі~taє пропозинію Н,Ю ст()ять пере~ нашою паР-І тористи братп ВаСИ,,1Ь та Іван

муніСТІІЧНОЇ партії (бї.lЬirОВII- тов. ГаЙОВОГО і 01IIOfOJOCHO оби- ТІСЮ. Проект З~І~ІІ~ІІОГО 9Til~~?~ Велідченкп. llотужнпм тракто­ Бів) ~TKpaїHII ОГОЛОСІІТIl ві;ЩРJI- ра!; MaH:taTIlY КU~lіtію в СІ\.1аді РОЗВlIває OCllOBlI~ .. оргаJj~заЦІ~1Il рои С-8О вони виорюють щодня тим. В

31 ЧО.10віl\.

aani

гримлять

бурхливі

оппески. Всі встають. Тов. Мельников: lIa~I

Tpeua,

1'011.

}II'JblIIIKOB

[ІОJО,ЖСШШ паРТll у ВІДПОВІд- но 15-16 гектарів КОіІіlшti при CTalНJTЬ ІІа НОСТІ ~I зав~аШІЮIП" що ст?ять пормі 10.

обговорсшІН ІІОРИ:lOК ХПІ 3 'Ї;~:lУ Itll( (j )~'.

деIllшt1 веред r:арпсю в бу,1ІВНИІПВl комуніЗ~IУ В lІ<ішitt І{раїпі. Він

*

Сталіна.

Ф. Лук'яненко, бригаДІІр третьої тракторної брига.:щ,

М. Сом, А. 3убович, трактористи.

БроваРСНJ !'ІНС.

**

Колгосп імені Ватутіна, С'І * 1ft • товариші, оБР,LТlI керівні орга.3'ЇЗ1l :1атвеР;LЖУf; такиfi поря- спрямvваlШП на дальше зміll­ Колгосп імені Леніна, с. ни з'їзду. С.10ВО д:ш пропо~ш- ,10К деПIlllгl: нення НііШОЇ нартії і llіДЕllщен- Пухівка. ВК.'ІlO,ЧІІ,В~ИСЬ у, З~,агання на честь XI.\~ l~ДY ВllЧ( о), Плоске. ]lормо;(обувна брпгадll. llії ЩОJlО СІ\Лі1ДУ пре:шдії мас Порядок деннии ХУІІ з'Тзду ня її GОGцатності. Р тов. Подгорниft. '.-КI1(б)У-Д ol1егаТІІ І1і]креСЛlOваJИ у тракторна ,бригада .N!! 10 Бро- па честь ХІХ ~~'їпу партії зо­ ТОВ. Подrорний з дору чення предстаrншків ,1СJПJ.ніf1

1. ОСlговореннн ІІроекту ЦІ\ своїх виcrупах веЛІІчезну аІ\ТИВ- B~PCЬKOЇ М те п.еревиконала план БОВ'я~аласн заl\лаети на корм

«ДИРСКТИВІІ ХІХ З'ї;ну ність комуністів ПрН 06говореll­ е~вБИ ОЗIIМІІ~ 1 псреКЛ,ЮЧИ,лася худоGі зоо топн ніЗІІЬОГО си­ yci~ областеп ОГО.10ШУI: .. НРОПО- Пііртії ІІО п'ЯТО\IУ ІІ'ятирічно~,у ні в партіt1НИХ ОРГtшізаніях Цl.lI\O~1 на Пl,ДllЯ~ТЯ ~я~у. 1 рак- лосу. Вже :ШСІІлосовано 70 тонн ВїДН(J,1lасть('я ;ШЦlЮ про псрсон<lJыlIII с 1,.13 ,1. , П;ШІІV РО~ВllТІ\\' С Ре р lliL 19~ 1 ~'І\раїІІИ проекту змінеllОГО Ста- TOP~ICT~ М. (троп, К. }\ОIlОНЧУК КУКУРУД:ШПІІЯ. президії Х\'ІІ :1'i~:lY Коиуніс- І --lY~5 роки)): ТУТУ. У своїх виступах ІІа Пilр- T~ ШШl ВІІКОІІУЮ,ТЬ норми ІІа трактори('Т С. l;іl'УН з І;оGРI1ПІ.тичної партії (більшовиків) ~. КОбговореIlIІП ПРОСІ\ТУ ЦI~ тііlІІllХ зборах і Il3.ртіtluих КОН- 130-140 пронеllТlВ. Вопи ~обо- кої ~ITC юшtl на tIIJOC\' ВіШl1і

13I\II(GJ

.

раїни. , BIilIlG) «']'rKCT зміненого (1'(1- ферснціях KO~IYIIieTH ПОІ\азали 3'їзд приt1~Iа(,; НРОПОЗПllllO ТУТУ партії». ве~шчеЗllУ Зі1цікавлр-ність у тотов. IIoдгopHO~O 1 OДIIOГO~OCHO 2. 3віт Центрального І\оиітс- иу, щоб Статут партії Ilагібільш

обирає преЗИДlIО в склаДІ ЧО.10віка-т,т. Мельников .1.

В'я,зали,СЯ

.

:Іакшчпти

.

ш:щяття

~яuу ПІД весь ярutl К"llIlI до 5 жовтнн.

Найближчих днів ~аl\іІІЧШIО 4:2 ту ЮІ(f'i) J" країни. ПОВНО втіЛЮВ:1В, піДІ\реСЛІОвав збпрання картоп.в:і та овочіп, Г., 3. Звіт Центральної Рсвізіtt- важливу роль і значення парздачу їх державі. С., ної І\омі(:ії КIl( б) У КРiLЇПИ. тії в YCbOJIY багатогранноиу Г. Король,

Коротченко~. С., ГреЧУ,~а )1. КИРІРlеl~}\О ~. І" ~ІаНГ.1ЬСI,lшt1 Д. 3., Коршєць ,~J. І., IIiL~a-

4. ВпБОРI!:

Жllтті НiLШОЇ країнп. Іtомуністи ГО.l0ва КО.1госпу. а) НРІІтраЛЬІІОГО Комітету прагнуть, щоб КОЖІШП член '" '" ренко І. Д., СеН,lII 1. С., Греч- КU(б) ~'країнп, партії на будь,ш\ому посту відКолгосп імені Леніна, с. ко А. А., Ангелша П. М., lIосб) Центра.lьпоі Ревізіt1ної давав усі свої сили, знання і В.-Димерка. На збиранні кар­ міТНПІІ М., О:' сиIJнrовсыIііi І\оиісії КІІ( б) ~T країни. :щіGності справі бу:\іВІШl~тва 1\0- топлі IIPiLllHH; б.lПЗЬІ\О 200 1\ОЛ­ П. 10. та ШШl. ;~'ЇЗ1l переХОДІІТЬ до ро~г.1Я- мунізму В нашif1 країні. ГОСПlшць, заЙllЯТО 12 кінних

.

Тов. Мепьников: Слово MLl-С ду перш()го питання поряД!\у

Ці :Іауважсння спрямовані на

тов. Струєв. денного. 3 повUО~(.1енннм про ще більше зміцне.ння партіttних T~B. СТРУЄВ ВІІОСПТЬ І:РОПО- ПРОСІ\Т директив ХІХ З'їзду пар- організаllifi, піДВllщення партitt­ зи~:ю ~брати ~? почеСН~1 ,..пре- тії по п'ятоиу п'ятпріЧНО~IУ ниї ;l.пециплінп і згуртованое­

ЗИДJl Х\ ІІ 3 13Д,У ПО~lТUЮРО І плану Вllступає Голова Ра,1П ті рядів партії навколо Цlt Це~тральн?го KO~I~TeTY В,~,еСJ,Ю3- }Ііністрів J'KpaїHcbKoї РСР тов. ВІ\lI(б), навколо ВОіl\;J.Я партії НОІ К~КУШСТИЧНОl HapTll (Оl.1Ь- Д. С, Коротченко.

шовиКlВ), почеСНІІМ головоlO-

і паРОJіп великого Сталіна. Ці

' а'L'еІІІІЯ СllРЯ'lоваІII' ІІа ал f~е.1егати,' ~Кl виступали в ) в m. ;, Д ЬЦЬО "ІУ питаІІlll палко схваЛJО ше піJ.Ішщенн.я ідейного рівня "радяIн~ы\гоo пароД'\.тJ в'),," . ' lllpTlf , " 10 I'P~III ,,- комуністів, ШL ПОСИ.1еІШЯ КРIlІИ IlаUІчуваllУ

ве.1ИКОГО ВОЖД' я Gі.1I)шовицы;оїї

іТ

за

плугів. ІЦоб зіGрати урожаtt та ВІШОПі1Тll план здачі картоплі деРіІ\аві до 5 ЖОВТНЯ, ставимо ще ~ кішшх плугів. Пере;l. у соціаліСТIІЧНОИУ змаганні веде лаНКIL Н. (;птушенко. А. Галицький, агроном 1ft

Політбюро ЦК §КП(б) на чо- ЛОВJюпаЛll СВ01. зауваження, гати з'ї~ду ВІІС.10ВЛIOЮТЬ ряд КО.1Госпшщі У. 11IY.1HK, 11. Ко­ лі з товаришем И. В. Сталіним. ВНОСН.1lI ПРОПОЗИЦlr. ~ауважень, вносять t:BOЇ пропо- валь та інші виконують норяи

Тов. Мепьников: lIам необ-

В обговоренні цього ІІllтання ЗllціІ.

lідно обрати Секретаріат з'їзду. В:ШЛll участь 10 чоловік.

3'ї~д

ІіlJ(б)УІ\раїпи

одпо­

Слово має тов. ГРllШI\О. Х УІІ :3'їц КП(б) ~. країни ОД- стайно приtiиас РСЗОJlOllію, як([ Тов. Гришко З доручення ноетапно СХRiіJШВ проект дпрск- схвалює проект ~иіНfПОГО СТ:1-

пре.дстаВНИІ\:ів де:ІеГ<lIlїtl у('іх об.nаетеЙ вносить ПРОПОЗlIцію про склад Секретаріату З'ЇЗДУ. З'їзд приtlмає ПРОІІозицію T013, Гришка і ОДНОГОЛОСНО

ПІВ ХІ\ з'ї;зду партії llO п'НТОjJY П'НТІІріЧlIО~ІУ плану ~озВllТку сре р па 1~51-1 ~55 роки і ~обов'язав паРТЇfiні організації

обирає ши рше розгорн~~ти роботу

ПО

ТУТУ партії і sобов'язр; пар­ тШні оргапізаllії ще Шllрше роз­ ГОРПУТII ВПВ\ІеІШЯ матеріалів до ХІХ з' Ї3д} партії. З 'їзд проДовжус СВОЮ роботу,

fI

І. Давиденко

'

зоотехніК колосп)'.

• Колгосп імені Леніна, с. Жердова. На славу праuюІОТЬ нього року колгоспні тес.1ЯРИ г. КРУК, ~I. RОМllровськиft, с. Коваль, Дорошенко, Ф. 1\0-

It.

ва.1I). ІЦе краще ВОШІ трудять­ ся

остаНlIЬОГО

часу,

І\О.lИ

ста-

311 на вахту в честь ХІ Х ;1 'Ї:ІДУ партії. До 5-1'0 іl{ОВТНЯ ВОІШ зобов'язалися ~авеРШllТlІ бу­ дівнпцтво ДВОХ господарtLКПХ

прюliЩСНh і GУ:~ИIlКУ ~lедамGу­ латорії.

І. Швачко.

колгоспу.

* *Хрущова, с. Колrосп імені товариша Н. В. Сталіна. ~., JJI, ( ; , U Требухів. На всіх 66 гектарах, Всі встають. Бурхливі три- Дl03HY ~lpoг~a~IY даЛhШОГО ,lPOC- тики і боротьби з усякого рО,Щ ташlН 1 Юllцнепня IНLPOllIlOfO хворобливими ЯВШІЩМИ, які псе що маІ: паша бригада, GYlle, в вапі оппески, що переходять . ., . ще мають місце в партіttllИХ сереДНЬО)ІУ, по 240, а в ланці в овацію. 3 місць лунають Г.ОrСПО;l.,арст~J" розвптку нау,ки, 1.' \ льт\ ри 1 ІІІДВllщеІllІЯ U'.ITe організаціях. Вони СПРЯ~Іовапі О.Ilf,І\СiLНДРИ Прудкої па кожно­ вигуки: "Товаришеві Сталіну "~ J . ' •• 8U. _ ура'., "Спава великому ршльного ршнн життя радянсь- на виконання вироGНllЧПХ зав- ~IY ~ ~ гектарів- по 300 цент­ Стапінуl". ких людей. ;щнь КОіЬ:ВИ~1 підприсиствои, нерів каРТОП.1і. 3магасмося ~a те, щоб до 5 жовтня-дня ві,13 вепиким піднесенням Одностаt1по схвалюючи П]JО- КОJГОСПОМ і раДГОtІІОМ. І\РИТТЯ ХІХ ~'ЇЗ;l.Y партіJ-'ІІОВ­ з'Тад обирає до почесноТ прези- ект JlIpeKT~B ХІХ З'ЇЗJУ партії, О:!постаfiно схва.JЮЮЧИ проеl~Т ністю зібраТІІ урожаtl. ВШ\Оllа­ діТ ХУІІ а·Тзду КП(б) УкраТни делегаТll З'ІЗДУ _водночас ВІІС- З~lіпепого Статуту партії, де.1е­ .1И картоuлю на 32 гектарах. партії і

,

перевикопр,; НОР~Ill.

•• Промартіль імені

8

берез­

ня, с. Літки. 30Gов'яза.111СI> на честь ХІХ з'ї3,1У партії

паТll деСЯТlIиісячнutl

5

жовтня па

1O~

Персд ве;{е в

ВИІ\О­

П.1аІІ

дО

процентів. соці3.ліеТІІЧПО­

му змаганні цех XYJOil\HhOЇ ви­

шпвки, GРllгади

О.

O~IC.lbqYK

та г. І\остеПI\О, Ш\ШІ ПРllевос­ ІІО звання « Б ригала якості»

3

відмінної

вручf'ШІЯМ

грамот

па 110-120 процентів. В грун­ УкоопромраДІІ. ІІІвеї, вишива..1Ь­ ті не ~алишаєио ІІі ОДНОГО к.чб­ ни ці , шпу лпрниці П. ЮрчеНІ\О, НЯ. Понад l:,Ю тонн зіGраної кар­ топлі з]апі в поставку дер­

)1.

жаві.

на

Ф. Корнійко, 6ригаД(lР п'ятої рільничої бригади.

Гаркава, М. ~Іонп, С. Гон­

чар та інші викон~їuть

140-150

норми

процснтів. С. Гресь, голова I1раВ:lіuuя.


СТА

2

А

t

П

О

D

Е

Ц

L

~5 вересня

НА ЗВІТНО-ВIIБОРНІІХ ЗБОРАХ RО:\lСОМОЛЬСЬRИХ

озимої пшениці

--~---

Піклування парторганізації про

Збільшити за п'ятиріччя виробництво ськогосподаРСЬfiоJ

виховання молоді

зерна на

Підготовка ;to звітно-виuорнпх зборів пройшла в колгоеllі «Зоря» під керівшIUТВО~ пар· тіПпої організації. 3а ;:lВa дні до того комсомольці вже зналп про час, місце і 1I0РЯДОІ\ денний зборів. Секретар комітету П. КО~lаровськиtl заздалегідь склав ПIlсьмовпfi звіт, У якому nOK..1a;J:HO бу.lО впсвіТ.1ено пе тільки досягнешІН організації, але fi наявні в її роботі не;J:О.1іЮІ. Під час сів(lи ft збпраJЬНОї

ВЧІІлпrя 19 молодих колгоспни­ ків, у тому ЧІІслі 16 комсо­ мольців. Всі слухачі І10літшко­ ЛІІ добре засвоїли програМОRИЙ матеріал. I\O~IYHiCTII активно допомага­ дп КО~IСО~lольськitt організації оргааі:ювувати лекції Д..1Я мо­ лоді. Б У:lО прочитано ~ахоплюю­ чі лекції про деніна і Сталіна, іtторію І\ОМСОМОЛУ, великі бу­ дови І\о~унізму і РЯД інших. 1Iа. І\ожнitt ~ таких лекцій бу.аа прпсутня майже вся МОЛЩЬ

КОМСО~lольці

ce.la.

пе-

на

ВlJзна:ш,

що

ІІартіtiнз,

організанія

систе-

умовах

чання в ПО.:ІіТШКОJі,

;J:C торік. с. Кy.lJжснці. -------

організації.

Олександр Миколайович РАДІЩЕВ

О. М. РадlЩІва)

24 вересня 1952 року

-~lи шука.1И шляхів до по­ 3 ініціз,тиви комсомольців сплення своїх зв'язків з не­ органі;:ювано драматичний гур­ спі.1КОІЮЮ ~10.10Д;{IO ПРО~Іарті.1еfi, ТОІ{, У ЯКОМУ бере активну установ села і дещо в пьому У'Іа.сть також неспілкова молодь. наПрЮIКУ ДОСЯГ.ан, :1аЯВН.1а На IUYUHifi сиені гуртківці, за секретар комітету теРlIторіаль­ оцінкою г Jядачів, успішно по­ но] КОМСО~ІОJЬ<':ЬІ\ОЇ організаціі ста.ВіІ.аи П'ССУ ве.1ИКОГО росШсь­ nатеРШІ(L І-;аба){. с .аова ні GY.1JI кого ;tрюrатурга М. О. ОстровсьпіДl,ріПJсні pНJ.O~1 фаl\тів, наве­ 1\01'0 « Без ВИН11 виноватrJе». дених у звіті. ІlО~Н~Оllольці зобов'язалп но­

ОргаuіЗОВ1ІІО uY.10 lБа

Великий борець (До 150-рlччя 8 дня смерті

Наказ новообраному комітету

ГУРТ­

минуло

ПОJітосвіТlJ.

років з дня смерті видатного ро­ сійського пнсьменника-рево.1юціо­ нера І фі.10софа, мужнього борця за свободу, справжнього патріота

своєї Батьківщини О.lександра Миколайовича РадІщева, з ім"ям якого зв"язаний початок реВО.1Ю­ ційного руху в Росії. • Нам найболючішебачити і відчува ТИ,-писав Во.10ДИМИР І.1.1Iч Ленін у статті .Про націона.1Ь"У гор­ дість ве.1икоросів" ,-яким наСИ.1Ь­ ствам, гнітові і знущанням під­ ,l,ають нашу прекрасну батьківщи­ ну царСЬКі кати, дворяни й капі­ та.1істи. Ми горді з того, що ці НnСи:Jьства ВИК.lика.1И відсіч з на­

Спартакіада

ряв ВИКОШLllIШ

НИХ

доручень.

де

надз,uа

належна допомога

в

Комсомолкп Н. Гресь, М. Il[е­ усуненні викрптих недоліків. залучити ремет ПРОВОДЯТЬ У цехах ПРОМ­ Н~орп З0uов'язаJПСЯ артілей імені 8 бсреЗШІ, « Чер­ ВСЮ МОЛОДІ) промартілей до ак­ вона 3ірка»,« 19-річчн РСЧА» тшшої участі в соціалістично­ ГО.10сні ЧПТІш газет , ХУДОЖНЬОЇ

літераТУРІ!, о. !іовалеlШО

)ІУ змаганні па честь ХІХ ~'ї~­

від­ ду партії. В. Щербак, Ч.lен ВЛКСМ.

повідаG за систе.\Іатичне ПОПОВ­

лення наочної агітанії, обрана членом реДКО.1егії стіпгазеТІІ.

1951-1955

роки-).

НdШОГО

району

озима

лин

на

метрі - не

кожному

ка». Слідом за требухівським колгоспом імені Хрущова та роженським «Більшовик» роз­ ширили ШlOщі від 1ОО до 350 гектарів і зібрали вже в цьому році по 18-20 центнерів і біль­

госпах 2750 гектарів, то вже тепер-4.000. На кінець 1955 року під посівами іх буде заfi­ ІІЛТО 6500 гектарів. Площа лю­ пину на зелене добриво збіль­

шиться. з зоuо гектарів у цьо­ ше 3 кожного гектара плосків­ му роЦІ до 15.200 гектарів ський колгосп імені деніна, на .Кінець 1955 року. Площа

великодииерський імені Кірова, ПОСІВУ пожнпвного люпину сві­ імені Ііірова та жозібраним НCtсіппям ДЛЯ сні­ інші артілі. гозатримання буде доведена до

150 заворицькиfi

вооGраниїl комітет uільш актив­ НО залучати комсомольuів, шого середовища, з середовища UДИП З ІШХ, Ш\Ші l\epyua,Ja КОМ­ неспілкову МОЛОДЬ до всіх видів великорусІв, що це середовище СОИОЛІ\а l\I. rpeCh, IІранював поліТМ(1СОВОЇ і ку Jьтурпо-освіт, висунуло РадІщева, декабристів, революціонерів-рІзночинців 7J-x добре, всі слухачі яено собі НЬОї роботи. Слід збільшити років, що великоруський робітни­ уявляють тепер llеРіliавниtl і KiJbKicTJ) лекцitl для молоді. чий клас стиорив у 1905 році мо­ суспільнпй устрііі нашої країни. гутню революцІйну партію мас ... " Гостро крптикуваЛlI учасни­ (Тв., т. 21, стор. ВО). у ДPYГO~lY гуртку (керіВlІІІК­ ки зuорів комітет за те, що Безсмертя подвигу Радіщева по­ КОИСОМО.1ка О. !їова.аенко) часто ві н рідко коли СІ\ладав плани .1ягає в тому, ЩО він вперше в бували ЗРИВІІ ~анять, слухачі роuоти, що пе завіКДИ переві­ нашій історії на повний голос І поверхово озuаf1ОМ.1ені ;~ ~1i1Te­ без страху, прирікаючи себе на ряв впконаНІІЯ прийнятих рі­ вірну загибель, виголосив смерт­ ріалом. шень. В хаотичному СТсіні ком­ ний вирок самодержавно-кріПОС­ КОМСОМО:Іьці запропонували сомольське гослода.рство, зок­ ницькому .1адові-цьому "ве.1ичез­ новообраному І\О.\lітету в ново­ ному, стопащевому чудовиську·, рема п РОТОІ~ОЛИ ~борів. му навчальному році звернути яке гніти.l0 і катува.10 мі.1ьЙонні Секретар територіаJlЬНОЇ парт­ маси тру ДЯЩИХ. особливу увагу нз, якість нав­ організації т. lЦербина М. 5а­ чання в полhгуртках. Враховуючи критику ва мп­ пеВНl1В КО~lсомольців, що пар­ нулих ~вітно-виборнпх зборах, тійне керіВIІПЦТВО І\ОМСО~ОЛЬСЬ­ комітет ВІІзначив доручешш І\ОЮ організацією буде посиле­ сільської молоді І\ОЖНО~ІУ КОМСОМО.1ьцю, переві­ но, HOBooupalloMY комітету бу­ JШ КОМСОИО.1ьської

40-50 процентів, у тому числі пшениці

процентів ... (3 проекту ЦК ВКП(б) "Директиви ХІХ з"їзду партії

пшеНИIlЯ Дютесценс-17. ~T рожай менше 400, Своєчасне ~биран­ доведений до 25-30 центнерів ня врожаю без втра,т. з гектара- на 10-15 центнерів Якщо торік площа багато­ вищий проти пшениuі «Україн­ річних трав була в наших кол­

проти кріпосництва

районної КОМСОМО.1ьськоі

матично перевіря.ш якість нав-І

сіnь­

урожай

55-65

на

зв'язок ~

К. Іваницька, член реВіЗійної комісії

ваnовніі

Передовики r,їЛЬС/)І\ОГО госпо­ J~", утримування посівів чисти­ дарства району довеЛІІ за остан­ МІІ від uур'янів, поліпшення, ~a ніх два-три роки, що n на ва­ допомогою місцевих і мінераль­ ших поліських ~емлях пшени­ НИХ добрив, поживного режиму ЦЯ добре родить. Вони щораз грунту, своєчасна сівба конди­ розширюють площу під О~IlМУ пійним зерном s високоврожай­ пmеНИIlЮ, збирають все вищі ППХ насінних ділянок, забез­ врожаї. Особливо ВДаЄТЬСЯ в печення потрібної густоти рос­

П. Ткаченко, В. Гі1.lіпевськиЙ песпіJКОВОЮ І{ОЛГОСПНОЮ молод­ і ряд іншпх. ВОШІ беруть та- Д1О ще дуже слабпЙ.

кож актпвну у часть у роботі реДl\0.1сгіІ стіUНlJЇ гa~eTII.

продукціІ:

по П'ятому П'ятирічному плану розвитку СРСР

ревпконува.:Ш ПИРОUНlІчі нор~ш. Впступаючі крптикували ко­ Осоuлпво ві:tзначаються на тру- ~liTeT за недостатню ~BLlry рос­ довШ вахті в честь ХІХ з'їзду ту I\O\lCO~IO.1bCbKOЇ організаціі.

партії KO~IC()~IOlЬHi j( Собо:н:, Нсі

року

3а високі і сталі врожаї

ОРГАНІ3АЦlіі ----

СІІстеJJLlТІІЧПО

1952

На честь ХІХ з' їзl,\у партїї в Броварах 21 вересня відбу­ лася спартакіада сільської мо­ ЛО;l.і з легкої атлетики, стрі­ ленького спорту та інших ви­ дів спортивних ~MaгaHЬ. ~ бігу на 1ОО метрів перемогу 3ДОUУВ колгоспвик с. Красилівки д. Павленко-12,1 секунди. Він також і наtl,аалі стрибнув-на 5,66 метра. На

у пих колгоспах 03П~lУ пше­

НИЩ0 розміщують

по

7-8 тисяч гектарів,

кількість

кращих внесення міне ральних добрив

s

попередниках: ЛЮПИНОВИХ і 2700 'ІОНН в цьому році збіль­ зайнятих вдосталь удобрених шпться на кінець п'ятирічки ДО

парах та пласту багаторічних 6 тпсяч тонн, а місцевих-на трав. Сіють-в кращі агротех­ 70 тисяч тонн, зокрема торфу нічні строки, ВПСОКОКОНДІІцifi­ -на 21 ТИСЯЧУ тонн. ним насінням.

ОсоБЛІІВУ увагу слід приділи­

На 1953 рік ІtОЛГОСПП райо­ ти вирощенню люпину на З6.1е­ ну посіяли тепер 6500 гекта­ не добриво, що йде під озиму рів озпиої пшениці. Досвід по­ пшеНІІЦЮ. Так само веJlИКУ треба ВСІo;J;И приділяти Ka~yє, ЩО вирощення ВПСОКІІХ увагу урожаїв пієї культури в нашпх підготовці під озиму пшеницю умовах ВJ~Maгaє диференпійо­ пласта багаторічних трав, заП­ ваної агротехніки, ЯІ\а МОіІ\е нят~х парів і інших поперед­ бути різною не тільки в межах НИКІв. RИКОН~llНЯ всього. комплексу одного колгоспу, але навіть і окремої ділянки грунту. Проте aгpoTexНl чних заходІВ sабезпе­ в усіх випадках обов'язкові: ЧІІТЬ нам високі і сталі врожаї нагромадження в грунті якнай­ 03ПМОЇ пшениці. БІJIЬШИХ запасів вологи, якоІ В. ТоргуиськиR, повинно бути вдосталь на про­ ГОЛОВННЙ агроном тязі всього вегетаційного періораlїсlл ьгоспвlддlлу.

------~***------

Листи двох фінагеНТіВ с. Требухів. У всій моШ ро­ боті, як фінагента, мені багато

...

с. Красипівка. Ні разу сільдопомагає сільська Рада (голо­ ра.да (голова т. Дяченко І.) не ва Т. Буряк А.). Кожuого міся­ ЦЯ, як правило, СJlухають мШ

слухала звіт

про мою

роботу.

Не працює фінансова комісІЯ. сесії Серед керівних пра.цівників

звіт на викош\омі або сільськоl Ради. Комуністи, де­ путати сільської Радп, біль­ шість активу ceJla ведуть агі­ таційну роботу серед насеJlення і самі показують приклад у достроковій сплаті податків. Свою роботу будую такии чи­ ном, щоб платники завжди мог­

колгоспу імені ~дапова

6 такі

Т.т., як Ф. п. Ігнатенко, І. С. Менжега, які дуже в боргу пе­

ред державою. Їм бп СJlід бу­ ло

взяти

при КJlад

з

таких

рядових КОЛГОСПНИJtів, ЯК І. В.

ли б мене знайти у будь-який Нкуб08ськиtl, В. І. Духно, П.с. Чуню\ і багатьох інших, які час до-і після роботи. Внаслідок цього село наше давно вже достроково розраху­ ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ БРАК КЕРІВНИЦТВА 66 метрів кинув гранату і ви КОУ двох КОМСО~IОЛЬСЬКIIХ орга- Михайлова, який дозволив собі нав норму другого ро~ряду з квартала в квартал успішно валися з державою по фінапсонізаціях Броварів-селищної напитися п'янии, звітно.вибор- ВсесоюзноІ спортивної класи­ виконує план мобілі~ації кошс. Ліпш.

-------

Ради і ліСIIИЦТШ1, де ~lІші дове- ні ~БОРІІ не відбулися у приз- фікації д. Дятел. Друге місце тів. лося бутп на звітно-впборних наченпй день. 3 кидання гра.нат ~айняв кол­ ~борах, планів роботи не~ІаЄ.:-За Правильно вказувалп комсо- госпник с.Требухів М.Жеребець. винятком ТІІХ,

що у всчірнitt ~JO.1ьці, що всі ці недопустпмі

школі, ніхто з КОJІСО~IОЛLl1ів ні- факти ~Оil\на

БУJIО

Влучним

стрільцем

виявив

своєчасно себе І. Коломієць. На відстані

І.

М

вих

платежах.

енжега.

І. Пікож.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

До

редакції газети .Стахано-12-0Ї дІльниці засудив Стригуна Б.

де не вчиться. За останніх 4-5 викрити і усунути, якби рай- БО метрів стріляючи 3 иалокалі- вець· надійшов лист з КО.1ГОСПУ ДО 8, а Сизоненка П., Литвиненка

.

.

..

.

МІСЯЦІВ паВlТЬ І комсомо..1ьсыхx КОМ комсомолу І Ііого секретар

беРПОI ГВИНТІ'вки, ВІ'в вибив

90

.Зоря·, с. Кулаженці, про те. що Ф .. Снзоненка К., Стриг)'на П. та

Стригун Б. П.,

Сизоненко П. С., Шинкаренка В. до 5 IЮКів позбав-

~борів не Uуло. OKpe~Ii КОМСО- т. ЧеСlIОКОВ В. як слід керу- очок з 1ОО можливих. Литвиненко Ф. В., Стригун П. П. лення волі кожного. Належне всім мольці давно вже не платять вали цшш організаціями, спряКомандну першість з легко] та Шинкаренко В.А.Сизон~нкоК.Т. майно конфіскується. Рішенням . " иовува;ш їх POr.OTY. За ЗВІ·ТНИ" аТ.Jетики заЙнЯЛИ ФІ'зкультур- грубо порушува.1иСтатут сільгосп- Київського обласного суду вирок членськпх внесКІВ,

не зв ЯЗtLUІ

З впни

комсоиодь-

.

v

n

артілі, заималися спеку.1яцією про-

-

З своєю органіЗ(іціt;Ю. Занепад період не був тут ніхто з керів- ники с. Красилівки, гри у во- дуктами сі.1ЬСЬКОГО господарства. дисцппліни :tif1шов ДО того, щО НІІХ працівників раПRОМУ КОМ- лейбол- команда с. Гоголів, Райпрокуратура, куди був напсекретаря

СЬКОї організації лісництва М.

сомолу

.

о. Каблучко,

член ВКП(б).

футбол-с. Завори,і.

М. Яхно.

рав.1ениЙ

матеріа.1 на

розсліду-

вання, встаНОВИ.lа правдивість за-

значених фактів.

за.1ишениЙ в си.1і.

Народний

суд

Редактор

С. ПОГРЕ'6IнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари, КИЇВСЬКОЇ облаt:ті, вул. Кірова БИ

01524

5роварс"ка районна ДРІкарп КIІЇІСЬКОro об.llСНОro yupauiвu І спрои Dо.tiГРIФlї та .ЦІВНИЦТ.І

Зам.

1354-2368

78 номер 1952 рік  

78 номер 1952 рік

78 номер 1952 рік  

78 номер 1952 рік

Advertisement