Page 1

ПролетарІ всіх країн, єднайтеся! НЕДІЛЯ

. Од~ьстайно підписуючись під Зверненням Все­

ЗО

C~ITHbOI Ради Миру про укладення Пакту Миру між пятьма великими державами,

ВЕРЕСНЯ

1951

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАllІЮМУ КП(б)У ТА РАЙРАД![ ДЕПУТАТІВ ТРУДJІЩІІХ, ЮІЇВСЬІЮї ОБЛАСТІ

CI~~~:;!

-

15

радянські люди демон­

всіма

силами

відстоювати

спр.аву миру І безпеки народів, свою беззавітну від­

78 (773)

Ціна

готовність

даНІСТЬ прапороносцю миру, великому вождю і

коп.

вчи­

телю товаришеві Сталіну.

МИРНОЮ "~ ~ЦЕЮ МНОЖИТИ БА! ~ ТСТВА ЛЮБИМОЇ Б*А!ЬКlВЩИНИ

Як і по всШ нашіtl країні,в

селах і ІtOлгоспах нашого раПо-

HY-ВІшлючно впсоке політич-

1I€ Й трудове

Н!!

струють CBO~

р.

За при"ладом "отовців За попередніми u.аними, мож-

ІІіднесеННIІ. Під- па сказати, що

наш

колгосп

Ilиеуючи 3вернення Всесвітньої по більшості зернових культур:

попереДIIlIках

приораному КОlIIОШИІШ, в

найкращі агротехнічні строки . пшеницн: ростуть на

Ради Миру, тисячі хліборобів і з честю виконав узяте зобов'я­ Жито і

lIIеханізаторів pal10HY стають на заНІІЯ. Буде по 100 і більше трудову вахту, борються за ус- пудів з гектара. пішне ВИКОІІаННЯ взятих ~обоНепоганий також і урожаП

-

люпину та пласту

славу, в зиму розкущеними,

ввШдуть

добре

СИЛЬНИМИ.

Під урожай картоплі закла­ лп міцний фундамент. Ще в нові соціалістичні зобов' язан- ленченко накоаує на кожному серпні виорали і посіяли 450 ня па наеТУПIlИП рік. гектарі ~o 200-220 центнерів, гектарів ПОЖНИВІІОГО люпину. Справа честі іі обов'язок сіль- а ланкоВІ О. Зінченко, .1. l\Іель­ Це дасть нам на кожuий гек­ ItopiB і в першу чергу всіх ничеllКО та іпші-п:, ')71'\-?81) ,!,(І,Г ТІА 2() - 25 тонн цінного

в' язаIlЬ ІІа

1951 рік, беруть картоплі, овочів. Ланкова П. Ка­

редколегій щоденних колгоспних стінгазет - особливо посилити у цей час свою діяльність. Око сількора, його відточене перо повинні бути зосереджені

зараз

на

вирішальних

центнерів. У цілому по колгос­ зеленого доьриu~. Трактористи і орачі готують пу на площі більше як 400 гектарів буде по 180 центне­ площу під увесь .ярий клин. Вже рів. Овочів :lбираємо в серед­ B~opaHO понад 1 ооо гектарів. , ньому по 200 центнерів з гек- ПІДнятrя зябу :lакінчимо до 5 ~

ді- тара.

жовтня.

Збирання підписів під Зверненням

Всесвітньої

Ра'll!

Миру

в

лянках колгоспного виробництва - піднятті зябу, збиранні врожаю картоплі, овочів. Широко папуляризуючи досвід передовиків, слід одночасно нещадно викривати ледарів і бра-

Весь урожаП картонлі та овочів бригадами і ланкаии взятий на соціалістичне збереження. Вони змагаються за те, щоб у наtlближчі дні завершити збирання його без жодних втрат,

Ми вдосталь удобримо свою Львівській областІ. ' На знімку: підписують Звернення колгоспники сільгоспартілі землю. 3авеземо з бази понад 1400 тонн мінеральних, заго­ ім. І-го травня, Заболотцlвського району. тувмо 15 ТИСі!'! тонн місцевих добрив. Вже є перші 2000 тонн Підписуючи Звернення гною. Щоб він зберіг всі

Під ІtеріВНИЦТВОJl ряду первинних партійних організацitt у деяких колгоспах проходять тепер нічиі рейди по тракторних бригадах, масові рейдn-пере. вірки якості збпрання врожаю на картопляних плаНТ<Щіях. ТаІ\і рейди слід провести по

3а прикладом котовців і механізаторів Кагарлицької МТС наші колгоспники і тракторні бригади М. Сома і Ф. Лук 'яненка включилися в соціалістичне :lJlагання за високий урожай в 1952 році. Ми ставимо собі завдаНlIЯ: в наступному

Я працюю долркою. Вже на­

коробів.

всіх колгоспах.

вчасно

Я з радістю підписуюсь під ft якісно закагатувати. свої поживні речовини, скла3верненням Всесвітньої Ради даємо tloro в гноярки.

році зібрати

'" *

.

ДЛЯ посіву засипали понад Миру. доїла на фуражну ItOPOBY своєї Ланка, яку я очолюю, вирос­ 800 центнерів ярих культур. групи на 250 літрів МОЛОІ~а біль­

Взимку на посівах озимини і тила високий

зябу проведемо снігозатриман­ ня. Частина щитів уже є. Докладаємо сили, щоб заклас­ ти міцну основу високого вро­ по 22 центнери жаю наступного року й цим

Нам треба підхопити також зернових з гектара більше юt 3 внести свій трудовий вклад

урожай

овочів,

ше, ніж за весь минулий рік. зокрема КОРКВИ-ПО 400 цент­ Певна, що до кінця року СВОС нерів з ltOЖНОГО гектара. Став­ З?БОВ'язання виконаю - буде ши на вахту миру, зобов'язуr.­ БІЛьше як по 200() літрів мо­

иося зібрати врожай без втрат. лока на кожну фуражну корову. В ім'я миру даємо слово, що Підписуючись під Зверненням у в наступному році виростимо

цінну ініціативу сількорів Сах- 2000 гектарів, по 250 цешне- дальше піднесення могутності врожай ще вищий - по 450- Всесвітньої РiLДИ Миру, буду бо­ новщанського раnову, Ilолтав-рів ~артоплі і 300 центнерів любимої Батьківщини, у спра- 500 центнерІВ на кожному гек­ ротися за ще вищу продуктив­ ської облаеті, і організувати овочІВ з кожного гектара. ву боротьби за МИр. рейдові бригади по перевірці Певну роботу по забезпеченО. ХОЛОД, підготовленості

госпу

кожного

кол-

НІо такого врожаю

вже

ВИКО-

JIO зимівлі ху доби. Ос- вали. Озимину-1260 гектарів,

новні моменти,

на які

слід в тому числі 48~ гектари пше·

депутат Верховної Ради

Української РСР, агроном колгоспу ім. Хрущова.

звернути увагу учасникам рей-r НИЦі , ІІосіяли по найкращих с. ТребухІв. слідуючі: нк ви-----кон.ано !рирічниП план. 110 110Наслідки стахановської праці

JОВИХ бригад,

ГОЛІВ'ю І ПРОДУlіТИlШОСТl худоби; як виконано план нагро-

тарі.

Комсомолка

ність своїх корів.

О. Левкевич,

ланкова городньої бригади колгоспу ім. СталІна. с. Русанів.

О. Сергієнко, доярка колгоспу ім. Кірова.

с. Погреби.

РІЧНИЙ ПЛАН ВОВНОПОСТАВОК-ВИКОНЛНО

Виконуючи зобов'язанпя.~ взя- Ватутіна-на 185, Зі3ИМСЬКИЙ

ті в листі товаришеві И. В. «Шлях Ілліча » на 254 проПО:lавчора наш колгосп дост- Ланка ІОхимен!Со Н.-по 350 І Сталіну, раnон 28 верееня ви- центи. Rо.цгосп ім. Хрущова с.

иадження грубих і соковитих POItOBO виконав пл~н. каРТОІІ- -400 центнерІВ з гектара. конав річний план вовнопоста- Требухова, де настригли 110 кориів; як організовано облік лепостав~к держаВІ І натуро3 метою рішучої БOfJотьБи вок на 100,2 процента. Держа- 5,6 кілограма тонкої вовпи на та охорону кормів; чи загото- платп М1 С.. . проти втрат бригади і ланки ві здано на 4500 кілограмів кожну вівцю, здав понад план

вили сіль, крейду та інші мі- . 3 190 гектарІВ картопЛІ вже І беруть. каРТОПЛlІні плантаІ~іі на ВОВНИ більше, ніж торіК. 1563 кілограми високоякісної неральні корми, торф, тирсу ЗІбрано врожай на 140. Най- СОЦІаЛІстичне збереження. Іtолгосп іи. Сталіна с. Rали- вовни. А. Беркович, тощо для підстилки худобі;.як в~щий урожаП збирав бригада

Т. Хавро,

ти виконав

план вовнопоста-

виконано план сівби ОЗИІІИНИ J'I~ 4--бригадир т. Стасюк В.голова колгоспу ім. Леніна. вок на 150, пухівський імені на зелений корм наступного до 200 центнерів з гектара. с. Плоске. --------року; як працює бригада по кормодобуванню; як організо­ вано

водопоста.чання для худо­

би і птиці;

стан

Наша ріЛЬНИ 11(L бригада, яку ОЧОЛЮG т. Яшник Ф., посіла в міщень. колгоспі іи. Ватутіна перше РеЙдові бригади мають гли­ місце на копанні каРТОПJIі. Вже боко вивчити, ІІаскі.llЬКИ до@ре викопано 46 з наявних 55 й ремонту твариПІШЦЬКИХ

при­

підібрані Ю1ДрИ тваринників, правильно організовані нраця

на фермах, зоотехпічне 06слу­ жуваlШЯ. Що :lроблено для РОЗlІовсюджеIlIІЯ досвіду пере­ довиків, організації соціаліс-

тичного зма.га.J!J!JI між праців-

БЕЗ ВТРАТ ЗІБРАТИ КУКУРУДЗУ

Вся робота рейдових бригад МаПже на всіх 70 гектарах повинна пройти під безпосе- дозріла кукурудза. Розпочали

ціа.n'fстів сільського господарсТільки

при

цій

умові

сількорівські рейди будуть діПс-

но масовими, діЙОВJlМИ і сприятимуть дальшому,

ще

завен з дня в. день Пlд~ищ.ува-І бованцІВ. ПеРШІСТЬ У соціаліс­

Особливо успішно проходить минулих років робимо це так: збирання кукурудзи в ланці стебла разои з качанами ско­ Софії Хоиенко. 3 1 О гектарів шувио, зрізуємо серпами і зво­ уже зібрано 6. 3 кожного гек­ та.ра надходить по 40-45 цент­ ЗИМ0 на подвір'я колгоспу.Об- нерів кукурудзи. Добре пр:щює ламавши качани, ріжемо куку­ і ланка Ольги Пархоменко.

більш РУДЗИІІНЯ сі 'Ікаркою 11 силосуємо

Бригада РУЧНО

* '* *

- шацького

й

-

3авойований нами Черво­

:lиння скиртуєио для січки на вірьовочного цеху. ставши на ний прапор ии триматимемо ~ вахту миру, виконала виробни­ честю. Продовжуючи нести вах­ зимовий період.

партійної масове збирання. На відміну від

організації, при активній доПОJЩзі правлінь колгоспів, спетва.

жаш­

Jtолектпв нашої IІромартілі, І строку. Випущено товарів широ­ ставши на вахту миру.. зобов'я- кого в~итку H~ 377 тисяч кар­

ти ПРОДУКТИВНІсть праЦІ, МІЦно тичному змаганні веде брига­ ківських буряководів узяти на тримати перехідний Червоний да відмінної якості Марії Жов­ соціалістичне збереження весь прапор, вручений нам Облтек- тухи яка в рахунок жовТІІЯ урожай картоплі . -Ні одну кар­ СТИЛhшвеі! происпіЛІtОЮ Зd. до- випу~тила ПРОДУlщії на ItiJIhKa гектарів. Найкраще Пр,щюють топлину,-- заявили І\ОЛГОСІШlщі, сягнуті успіхи в минулому иі- тисяч ltарбованців. колгоспниці Строй Г., Океля - не залишимо в :lемлі. енці. Р. Фаиман, Ф., Климась Н. В. Діденко, Виробничий план вересня ар. заст. голо.~и промарті~.і На бригадних зборах, присвя­ голова сільради. • •• 1М. СталlНСЬКОl КОНСТНТУЦll. ТІЛІ, виконала на 5 ДНІВ раНІше с. Гоголів. чених Зверненню Всесвітньої с. Ро;[(lвка.

пикаllИ тваринництва.

реднім керівництвом

Ради Миру, бригада одностайно вирішила-за прикладом

раЙКОIlТОРИ

"Заготживсировина".

Трудова перемога

КАРТОПЛЮ - НА СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ

будівництва

дмректор

В. Мехед,

ЧИЙ

план трьох кварталів на проценти. Із зекономленоІ сировини виготовлено 41 О кі­ лограмів вірьовочних виробів. Переможцяи у соціалістично­ иу змаганні вручено перехід­

154

ниП ,Червоний прапор. Прийма­

ючи' його, ІІРЯДИЛЬНИК т. Бого­

широкому розгортанню соціа- разом 9 відходами городніх куль­ голова колгоспу .БIЛЬШОВИК". носов І. від імені явив: JJ.іСТRЧНОГО змагання. тур. Частину сухого куку руд- С. Рожни.

бригади за-

ту миру, ми зобов'язуємося щодня виконувати виробниче

завдання

ва

165

процентів,

виготовляти продукцію відмінної якості.

тільки

Г. Мусієнко, член редколегії щоденної

стlнгазети "Ткаля". м. Бровари. Промартіль ім. КП(б)У,

14 З'їзду


СТА

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

30

Енциклопедія більшовизму

,оку.

Як розцінювати такі факти

"КОРОТКОГО курсу історіТ ВКП(б)") Трпнадпять років тому, 1 Товариш Сталін з виключною жовтня 1938 року, ВllЙШОВ У СИЛОЮ розкриває в «Короткому світ видатпиit твір MapKcllcTCb- курсі історії ВltП(б))) велике I~OЇ ДРІКИ -- «Історія Всесоюзної мобілізуюче, організуюче і пе-

кового висвітлення теорії та історії більшовизму. В ньому виключно глибоко узагальнено всесвітпьоісторичний досвід півBil\~OBOЇ боротьби партії Леніна

1951

ЛИСТИ до РЕДАКЦІІ

(До 13-01 річниці а ДНЯ вих'ОДУ В світ

Комуністичної партії (більшовиків). Короткиfi курс)). Вихід цісї класичної КІШГИ явився величезною подією в iIefiHoMY житті партії БІЛьшовиків і раДЯlICЬКОГО пароду , братніх 1\0муніетичних партifi та всього прогресивного людства. Створений Й. В. Сталіним « Ііороткий курс історії ВКП(б)>> с Il~перевершенпй зразок нау-

вересня

У колгоспі ім. Щорса с. Кня- відована дебіторська заGоргоЖІІчі (голог:а т. Кириченко Г.) ваність,- 8637 карбованців, а по 48 впдам робіт занижено витрати поза банком складаЮТh НОРМН виробітку і по 29-зil.- 7853() карБОЕанців. вище ІІО О плату. 3амість 500 У кс'лгосні . ім. Андреєва с.

ретворююче значешш теорії марксизму-ленінізму для практичпої діяльності нашої партії. КеРУЮЧllСЬ марксистсько-ленінською теорією, партія більшовиків правильно орієнтується у внутрішньому і міжпародному стані, розуміє зв'язок подifi, що відбуваються, і розпізнає не тільки те ,ЯК і куди розвиваються ці події в сучасному, але й як

трудоднів у місяць на утрим ання адміністратпвно - унравліliського апарату тут витрачають 7ЬО. Колгоспнику т. l\1елhНИчен ку !1амїсть того, щсб нараху вати за викопа.uу робuту трудодні, виплатили готівкою 150 1,арбовапців. СЕавілля тут і в обліку та реалізації продукції. На час перевірки не було заприбутко-

Богданівки (голова т. Гура Р.)

нами ВСТdІювлено, що дебіторська заборгованість складає 83782 Кhрбованців. Великі су-

ми знаходяться під звітом у

окреJlИХ осіб ,-851 О карбовандів за І. Бобком,5438-за М.

Теплюком. 3(1, півріччя витрачено поза банком 128 тисяч карбованців. На утримання адмінуправлінського персоналу певано 139б кілограмів капусти, ревитрачено 2,5 тисячі ТРУ410 кілограмів цибулі, 1400 доднів. 968 трудоднів перевитштук цегли, 2 шкіри і 539 рачено тому, що неправильно

і куди вони повинні розвиваТИСЯ В майбутньому. Це дозволнє комуністичній партії ваевнено йти вперед і вести за со- Латвіilська РСР. Комсомолка штук яєць. Дільничний агро- встановлені норми виробітку окбою народ, науково розробляти М. А. Стемпе на респуБJ1lкансь- ном МТС т. Іщенко, наприклад, ремим тваРИННИІtaм.

_ CTaJ"l'Ha, Пl·Д керівництвом і здійснювати поліТИltу, скеро- ких змаганнях зайняла перше міс- узяв безкоштовно з колгоспу 3а півріччя витрачено не за 11 • КО Я ве це в пt"реборенні перешкод (І(ОН- 3 · . б В 34 якої робітничий клас і .:pyд~- вану па усшшне ви нанн - кур-іппік) в легкому класІ. 5 КІлограмІВ орошна. сього, призначенням ,5 тисячі кар-

щі маси селянства наШОl КРЮ- ликої програми комуністичноНа знімку: М. А. Стемпе з ко- протягом 1950 і 1951 років,ви- бованців. 3авідуючий великоПИ неРШИllПІ в . CBiT~ ~овал~ли го будівництва. нем Індра. дано безкоштовно різним осо- димерською ветдільницею т. панування ПОМlЩИКІВ 1 ltaштаСкладаючи марксистсько-лебам - не членам колгоспу -372 Кроль продав власного сіна на

лістів установиш! владу Рад, нінську теорію ва основі істо- ПО ШПАЛЬТАХ ЩОДЕННИХ

побудували соціалістичне сус- ричних ф,Lктів, товариш Сталін пільство і нині впевнено йдуть наочно показує в «Короткому до комунізму. курсі історії ВКП(б))} торжество . великих ідей марксизму-ленінізНаша партія росла, міцшла С . . му. Товариш талlН Illдкрес~ює

та ідейно загартовувалась в НС- настійну, життєву необхІдНІСТЬ

КОЛГОСПНИХ СТШГ А3ЕТ ВІДРАДНІ ПОКАЗНИКИ

6

"

примиреннifi боротьбі ~pOТll 'Н 1· беЗП"РТl'Иних внснажеRИХ телят-оце и все, люТllХ ворогів партії, робlТIІИ- для иаРТlnНИХ .. n що було у нас в колгоспі в 1943

- більшовиків творчо. оволодівати кою ео . . марксистсько - ленlНСЬ т народниКів і есерш, «еКОНОМІС- РІ'ЄІО засвоювати суть діЄІ теотів)) і анархістів, меншовиків, ' .

чого класу й всього народу

кілограми борошна, 100 кіло- 5 ТИcJIЧ карбованців Київськограмів м'яса, 75 кілограмів са- му учбово](у комбінату. Але ла, проса, крупи та інших про- чому ді гроші опинилися на

дуктів. Без будь-яких на те до- поточно](у рахунку колгоспу кументів списано 1299 кіло- ім. Андреєва, а колгоспна каса грамів кукурудзи та 625 кіло- вже видала Кролю 1800 1Шр-

грамів Іtукурудзлної дерті. .

бованців готівкою?

.

..

ПереВІрка ОБЛІКУ худоби по-

У колгосш 1](. Кагановича с.

році, в .. перші мІсяцІ після того, І казує неста. чу 3 голів молодняку Рудня норми виробітку "."ни... як геРOlчна Радянс.ькаАрМlя визво- народження 1948-50 року.Ка- жені по 32 видах робіт а по лила наше село вІД фашистських А. 12 " .' загарбників. Одержавши величе,,- жуть,що загинули.

ле де Доку- П?

-завищеНІ оц!нки.

Де-

тр:)цкістів, бухарінuів, націо- рії й навчитись користуватися ну допомогу від нашої рІдної ра- менти про те, що загинули, чому БІторська заборговаНІСТЬ СІtЛ[1. ..н. ськ.ої держави, .._ми загоїли рани загинули? Хто за це притягну- дав 14828 карбоваНJlів, у тонаЛ-УКЛОllістів і ІНШИХ опор- нею .В своій практичній діяль- дя , І!' Н • ' .. НОСТІ. В1!fНИ 1 невпинно идемо вгору. тий до відповідальності? Все му ЧИCJlі 1Іа головою колгоспу туністів. «нщюткиn K~pc. ІСТОР.Н Сталінський «Короткий курс В 1945 роцІ вже було в колгос. (} Ш б· 2 О . ІШП(б))} ВЧlIТь КОМУНІСТІВ УСІХ історії ВКП(б))) став настіль- пі 190 голів великої рогатої худо- це невІДОМО. акт, що .теля, т. и 1~ОЮ:-9 7. ~арбоваН!~l~. І;ІПЇІ!, що «без непри. миреПНОІ й би, тепер-442, свиней відповlдно- народження 1951 року ВІД ко- 3а 9 МІСЯЦІв реВІЗІйна КОМІСlЛ люде.. 6 І 47(), овець-ІІ і 127, птицl- рови «ФИllhltа)), загинуло. АІе колгоспу провела лише одну боротьби з опортушстами у н~ю М tК, НИГОЮ'Р~ДilНС~КИХ б І КІВ КОМ"'НlС сноіх IJлаrІІИХ :raBax, без роз- 1 ІЛь ІОІШ y~ вни . J - 330 і 2100. Організована пасіка. чого вартий цей акт, коли по ревізію, але акт ціы ревізії на тич~ого ?УСШ?Іьс:~а вивчають І Колгосп бореться з'1l переВИ,ко~ан- ДОКI'](ентах ВИДВ'8 , щоС ця ко- за.n.львих зборах колгоспників грому капіту ЛfllI~ів у СIJ.ОСШУ B~[1C теОрlЮ та lСТОРІЮ О1ЛЬШОВИЗIlУ в ня плану розвитку поголlв я 1 роJ 1I0~IY сереДОВIІЩl ШLІJТШ робlТ-.. ПОЛІтшItолах І гуртках ІІИЧОГО юасу не може зберег.~'

,

,... .

,.

..

'ІІІ СДІІІСТІ, 1 ДИСЦШІJllНУ лtlВ,

не

:м.оже

ЦIOЮТh саИОСТlnНО над т~орами

мадського продуктивного тваринництва.

праця

товариша с. Жердова.

К.~РlВника Сталіна ВИХОВУG комуністів і

1

IІролет~рсыtll РСВОЛЮI~~l, не ~o· безпартійних на всепереиагаюнового,

СУСПlЛЬСТВ(1,».

3 ВИДаІ!ННМ

<:ОЦlаЛlСТИЧIIОГО ладах героїчної боротьби

« Короткого

тіі більшовиків, на показі пе-

кур· реваги еоціалістпчного ладу.

~'Y iCTo~iї ~ІШ(б))}. наша уартlЛ І ;щрубlЖIІІ КОИУШСТlIЧШ

тії

одержали

НО.ВУ

пар-

еIIРIlПIІЯТЛII~іс~ь вчен!1Я

волюціііній пильності, сміливо­

вели- му розгортанню більшовицької

трудя-

критики

і самокритики.

му вшtладено те пове, що BH~C-

ЖІІВО'lворні сили для

героїчної

_ __

ПО РАЙОНУ ДТСААФ (ДобровІльне товариство сприяння армlі, авlацlТ І флоту) ор­ rанІЗ8вано в семирічнlіІ школІ с. Жердови. 12 учителів І учнІ

7 класу

вступили

42

в

члени

Т08а­

РИСТ8а.

І. ШВАЧКО.

JіДОlt у;!агальпешш CВlTO.BOГO від партії Леніна-Сталіна, рів­ Встаиовлеиа апаратура, проводить­ робітпичого руху. в НОВИХ ІСТО- НОГО якому не мала й не ~IaЄ ся траисляцlilна лІнІя.

братніх комуністичних і робіт-

ВеЛИІ{Иll мислитель

людства, НИ'l.ИХ партій. Використовуючи

товариш Сталін невпшшо збагачус і рухає вперед марксистсько-ленінську теорію. Після вндаlIIШ «Короткого 1typcy історії ВІШ(б))) виfiшли

У

баг~тющи~ досвід .вІШ(~), K~: МУНlстичНl та робlТНИЧІ парТll країн нарvДНО1 демократіІ успіш­ но ведуть свої народи по шля­

світ ху будівництва нового житгя.

такі нові І\ласпчні твори товаГеніальні праці Леніна і риша Сталіна, як звітна допо- Сталіна запалюють радянський відь на ХУІІІ з'їзді партії, кни- народ на боротьбу за перемо­

гl1

«Про

П. ПОТИЛЬЧАК.

1 величезного ні одна поліТИ'lна партія в сві­

в нашій 1.:раїпі.

Велику

Вітчизняну гу комунізму, запаJlЮЮТЬ кому­

ві і! ну Радянського Союзр, про- ністів , робітничий клас і всіх мова на передвиборних sборах трудлщих буржуазних і колоніальних країн на самовіддану

внборців 9 лютого 1946 року, боротьбу проти БапітаJlістично­ праця «Марксизм і ПllТання го рабства і імперіаліСТИЧНОІ'О .иовознавстВі1». ці твори підпі- гніту, за иир, демократію і со­ мають Марксизм-ленінізм на но. . . ЦlаЛlЗМ. Б Н . виfi, вищий стушнь. . ОВІКОВ.

,

ня CTa~y!y Сlл~ськогос~одарсь-

вид~- кої артІЛl, з я.киии СЛІ~ було

оБМІН!

корови..

* * •

ФЕРМУ орловських рисакІв орrанlзовано в колrоспl Чераона УкраТна" с. Гоrолів. В. ОСЬМАК.

*І *ГОТЕЛЬ *

РЕСТОРАН споруджується в Броварах сІльським спо­ жив чим товариством.Вlдкриття Ух­

у днІ

жовтневих свят.

С. ГЕАХМАН.

.* .

КАНАТНИК, РИЦИНУ І САФЛОР­ новІ для Нlшоrо раilону культурн, -вирощує

rypTOK

n рlшуче ПОКl~ЧИТИ. М. ГваюКlНВ,

інструктор-бухгалтер

раЙСіЛЬГОСПВlдділу.

ВІДПИСКА ЗАМІСТЬ ДІЛА у газеті « Стахановець) від Але на жаль, цього не ста23 серпня були надруковані лося. Лише після декількох два листи про незадовіJlьне нагадувань голова сільської Ра­ культурно-побутове обслужу- ди т. Шумай спромігся надіс­ вання населення с. ГОголева. лати до редакфї відповіДh, яку

ли в скарбllИЦІ~ марксизму ВlР- боротьби за побудову комуні з­ * * * ні продовжуваЧl справи Маркса му. «Короткий курс історії УСТАТКУВАННЯ РАДІОВУЗЛА иа і ЕНl'еЛІ,са Jlеніп і Сталі~І внас- ВІШ(б)), який узагальнює дос­ 2500 точок почато в с. Семиполках.

досвіду будівництва соціалізму ті 6 бойовим керівництвом і для

(

~~~~~~;O~~x~~B~!p~.T~ ~~ ~за~~: про проведениtt обмІН? Не ЛІК-

- сталінському

!Цих ВСЬОГО. СВІТу M~pKea, Ену великому сталінськоиу тво­ гельса, депша, Сталша. В ньо- ріпні радянські люди черпають

РИЧНИХ умовах

при

пар- щих безмежно любити свою со- колгоспНlП новобудов.

неРОЗІJJIВІІа сдшсть, цшешсть І

,

ак:и в цИХ ТРЬОI колгоспах.

ІЮ ()ичка вагою 9~ ~lЛограlllВ вже давно

У додачу

Історія ВКП(б) вчить трудя- сяч внук обпа"еної цеГЛІ! для

KYPC~ вчпть леніllСІ,КО

"

Колектив КОJlГОСПlІиків наllЮГО Але чому це не зазна~ено в a~Тl

історії ВКІІ(б J)) ~ШО'ІІІО. І~ОІt~заІІ~ стилю в роботі, неустанній ре­ ВОЖДІВ

',.

HK~OMYCb ~p. Банно~}

могутню ціалістичну Батьківщину і свій Колгоct.I Ім. Кірова, "КІровець".

В «Короткому

ких учителІВ 1.

чомусь до комори не посту пи- Ф

телят?,

НОВОБУДОВ

зброю, еlЩИI{лопеДIЮ ОСНОВНПХ народ, бути беззавітно відданим с. Погреби. ;шань в області марксизму-ле: великій комуністичній партії,

lІіllізму.

рова не т{'лилась. u акт про не JОSГЛЯНУТИЙ. . . . те, що двох телят заРІЗали, але .Е к РОЗЦІНити наведеш нами

ЛО III мяса, ш шКІРИ ВІД цих Не ІНакше H~ грубе пору шен-

ДЛЯ КОЛГОСПНИХ

же ВIІКОllаш СВОЮ .pO~IЬ будlВ- чих ідеях ленінізму, Н<1 прикШІК<І:

"Вперед".

СВОІХ класиків марксизиу-леНlНlЗМУ. Колгосп ім. ЛенІна,

nИl.\ОпаТl~ свою І Геніальна

lЮJf, ОРl'аш.з~тора

пра-

Мова fiшла про те, що погано інакше як відпискою й працюють кравецька та швець- ти не ](ожна.

ка майстерні,

основному, добре рокого вжитку,

110 ТИСЯЧ ВИГРАШІВ по державних позиках вип­ латила трудящим раilону у верес­

ні раilощадкаса. Г. МИРОНЕНКО.

працює, чащо

ши-

сільський

монту, що ~вже кілька

років

Т6чаться розиови про.обладнання

бані,

а

назва­

уривки

ПОІІИТИСЯ і зараз

•Кравецька

майстерня

вже

працює задовІльно".

"Шевська майстерня працює

погано, бо з лlrкlвської

арті.,1

.. Червона зІрка" їй не иадсилають сировину". .. СіЛЬСЬК\lЙ клуб стаР\lЙ і ремонтувати ЙОГО не можна".

ніде)}. А про те, що в селі діСліх було чекати, що сільсь- ють десятки беsпатентних ка Рада, нри аК1ивній допомо- шевців, кравців і навіть та­

зі громадських організацій на ких, що тишком - нишко]( і

селі, депутата КиївськоІ обл ас- шкіру виробляють, про те, що пої Ради

депутатів трудящих,

ГіЛОВИ колгоспу «Червона У к- В селі .немає баНі,. - про це раїна)} т. Винарського М. ши- У ЛИСТІ т. Шумая НІ слова. роко обговорить турно-побутового

стап

куль-'

Не обходьте т. Шумай,

пи­

обслужуван- тання культурно-побутового об_

ня населення, намітить кон- служування населення. Дове­ кретпі заходи для усуненнх детьCJI на це питання відповісвикритих недоліків. ти перед виборцями.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ У передовІіІ статтІ газети "Ста­ хановець' вІд 23 серпня було вик­

редакцію,

рито, що агент УПОВМlнзагу по с.

сади агента по заготівлях.

що

наказом від

ГоголІв Іваницький І. погано пра­ цює, приховав недоїмки, що лічаться за його братом. мlнзаг т. Пааловr.ькиЙ

Райупов­ сповістив

іроварська райоииа друкарня КиіJСЬКОГО обласного УПРUJlіИIІ~ J справах ІіОlJіграфJІ та 'И""IIІI'ІИI&Т'1

7

ресня Іваницький І. знятий з

ве­

по­

Редактор

с. поrРЕ6ІНСЬКИЯ.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. КipDBa БИ О7849

з

в цієї відповіді:

клуб потребує капітального ре-

ІОнатІв княжиць­

* * *КАРБОВАНЦІВ

яке,

сом немає деяких товарів

коТ семирlчноТ шкоnи. В. ВІТЕР.

в ССТ,

Ось

Зам.

lD23-2*

78 номер 1951 рік  

78 номер 1951 рік

Advertisement