Page 1

НЕДІЛЯ

ВІдзначимо сnавне шестирІччя 3 ДНЯ

25

визволення раАону вІд нІмецьких заrарб­

ВВРЕСНJI

19&9,. Jё

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КЩб)У ТА

РАЙРАдИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ киlвськоі ОБЛАСТІ

никІв

78 (563)

Ціна

nepeMoraMtt

на честь матерІ-ВІтчизни.

коп.

15

новими виробничими

-·516

вересня 1943 року великий Сталін, партія більшовиків, героїчна Радянська Армія визволили села нашого району від німецьких розбійників, поверну ли нам волю і щастя радянських людей

27

***Там, де

Знаменна дата

8 житті району

**

були

попелища

мія, керована великим -' а мудрим вождем па ртl І 1 Н . Ста РО.ll.У товаришем ЛІНИМ, навІки повернула нам волю і щасливе житт Я ра дянсь' v ()7 19"3 ких Jtюд~и ... вересня ~

Про .lI.олю народу, пр~ путь України, і Про те, як з пожаРJВ вова ожива.

u

літичного і

s

несення,

трудового

яким ресь народ

ТОТУЄТЬСSl вІдзначити

не десятиріччя ня

під­ слав­

возз'єднан­

украІнського

народу в

рlк,-

27 вересня 1943 ро- ний план поставок продукку з 353 будинків тів тваринницт а колгоспників артілі в, в тому числі по м'ясу на 122 проІм. Шевченка 246 па-

'1"1

І

І

,лали в огнІ,

І' а те, що нема вже фашистського: І І зв ра '1 Н ':0. В і· б І а наШln кра1Н и не уде повік. І' І І в радІсний .lI.ень цей, в віках І Й невгасими, ',

Тобі клятву, ваш вождь дорогий . , Буть вірнимн вічно, як вірнІ були ми,

В дні всенародного

101"0 В&рOlР).

3аСВІ'QIИЛ-ИСЬ в П8 Irf11DИ IJП І' "БОРНІ'

проек-

1

dl.lll

яйце-

вовни

200 процентів. Значно перевиконали річ-

ний план МОЛОКО-! яйцепостав(ж Бобрицькі колгосІТИ

ім. Сталіна, "Шлях Левіна"

та ім.

Шевченка, Лtткfвсь-

ім. Леніна, ім. І-го Трааня, Погребськиfi ім. Кірова,Сві-

торжества - десяти- тильнівський ім. Шевченка рІччя возз'єднання і рЯД інших. 3. Дятле.а.

'=====,====..-

но, за відпОВідними

на

і

191

Нівські колгоспи ім. СталІна,

турне ЖВТ1'Я.

(3 lаста .СІОВО веlиltО1lУ Стаlів, -і.. уараі.еь-

критим током - все побудовано капlталь-

центи, молоку -140,

постаВК8Х на

родити колгосп і ракі колгоспи ім. Калініна та зоu З ним повернуім. 18-го партз'їзду, Русата нам заможне і куль-

І дружбі народів і влаJ(1 СіоНі.

ТОМ8ШИНИ, і кінчаючи

лежали

в руїнах разом з господарськими БУДівлями колгоспу. Партія ЛенінаСталІна, радянський уряд допомогли від-

Даем

щець, гаража на 3 ав-

"И єдивій Українській Рахянсь­ тз !УІ •

.

слово ПОДЯКИ, гаряче І щвре,-

З

руІви і попели ща, в колгоспІ ім. Молотова 8се більше стає новобу дов і ще кращих, ніж тІ, що були до війни. Починаючи з конта-

стандартами і

І

у ШУМІ. заВОДІВ . і гомон І

року села нашого ра Й ону ри колгоспу, тварин. ницьких і інших гос· б ула остаточно очищеНІ. ВІД рб і Г І в мецьких за а вик в. подарських прим іВ умовах веJIичезного ПQ­

колrоспlв

3

~,! Наш батьку великий, дoH~:~~H~::~a!1 них будинках с. ~О;:~~~ів:'П:~:~~Оа~е~~:

З кожвим роком пісШість років в!ддалябють нас ля визволення району в1д знаменного, неза утньо- від німецьких загарб·,. ro дня в життІ району , К ",ників, які залишили Рад "нська Ар - після себе одні .Т!ише ли гере І чна,.

. 1

*** ==-11 В новихдобротВІстІ

І Учителю мудрий, наш друже

украТнського народу

справлитиме новосіл-

111

В нашому селі ніКОJIИ не було елек-

ли

КОlfГОСПНИЦЯ

ва

**

..

КОЛГОСПНRКИ

.

достроково

В колгоспі чіткий ТРИІ<И. В цьому роцІ в будинках кол. шоl артілі Фросина розраховуються з держароз- госпвикlв засвяла .лампочка Ілліча-. Іванівна Сем.вог. вою 110 поставках продукшосту рІчницЮ визволення план дальшого ства і Ц тів тваринництва за 1949 рІк. району. ВІд голубого Дунаю витку господар , ЕлектрифІковаНі школа, приМlщенНJiI е НОВОСІЛЛЯ для кll державІ, зустрічз"мо ми

і зелених долин Заkі:1рпаття, до берегІв П!внlчвого Дін­

ця-по всІх містах і селах Радянської Украіни Іде за­ раз радІсна

пІдготовка

всенародного

до

свита.

Значні і величезнІ також досягнення трудящих нашо­

З цього і пл ан буд!в -

нас особливо зна"евПершими виконали свій сільради, загорілися електричні вогиl на .. ництва, який успішно подвір'ї та тваринницьких фермах артілІ. не. За допомогою пар- обов'язок е. Осьмак, Є. перетворюється в жит За допомогою електроеиергіІ прова- тІІ, уряду, колгоспу Таран та І. Крикун. Понад

тя. Нещодавно тут у нас цІлком покl8- 70 колгоспних господарств було пущено це гель- дитим~ься подача води на тваринниць- чево з землянками, одержали держа8нІ КВ1Ітан­

вий за!'юд, який дав кі ферми, підготовка грубих кормІв тимчасовими житла- ц!1 про повний розрахунох. вже колгоспу 50.000 для худоби, рухатимуться станки в ми. На їх мІсцІ виІ. Iваиицыcиt,' штук цегли.

майстернях.

Сьогод-

І. І'ри"к" rfJlOBa IОІгоеву .Про,етарeuall • .8ЛI'.

ні вже розпочато осго району в боротьбі за воєння виробництва відродження і дальший роз­

ВіТОК иародного

ства за минулІ .0виЙ,

ще

піднялися

господар­

6 рокіВ. На

вищнй

МТС,

рІвень

колгоспи

paAOHY-ОС80ва нашого за-

можного життя.

і

культурного І

Повністю

OCDoeHa

с. ЗаВІ.'н.

черепицІ, що ще біль-

--.--

ше прискорить темпи

БVАіВНВД~ВД~ИТРіЄВ,

УДОї вищі

і.жевер-будівеIЬИИJ\. с. ГОГОlів. .

***

За МИНУЛі 6

років

HJCTb, ПОГОЛів·я громадсь- жено близько 700 худоби і її ПРОДУІ<ТИВ- культурно - П о б У т 0цей

вих, господаРСЬІ<ИХ і

3085,

час близько 700 нових гос· виробничих при м і· 1І0даРСqІ<ИХ будівель, понад щень, з них 269 тватисяч будинків колгосп- ринницьких. ників, робітвиків і служ­

бовців.

Район

наш набли­ вивер­

wення електрифlкзцiJ, дlофікаціl.

ра­

!ОIrОеивlПІ е.

ДОБОGПНі

і а.roит ,lIo•• lsarJ.

*

ПОВ-

нІстю ВRвершив

молотьбу

*

Колгосп ім.

.

ЛенІва

всІх зернових культур.

В. &вIIlfКс).

8.-"08".

"МилоІ"-3105 літрів молока.

п. СОЛОДІвА, ІП. феpl!В.

10

жаєтьси до повного

будинки, в яких світвтьси вечорами "лам-

rorO"B, .

О. КОСТЮК. с. Руса.ів.

*

•*

Безперебійно працю; коша артіль в довоєннІ роки одержува­ За минулі 6 років лотарка в колгоспі .. 6IJIbла не БІльше 2000 лІтрІв КОІСОК& вІд після ВВЗВОJIе8НSВ шовик". Вже обмолочено кож вої фураЖНОІ корови. селах раtоиу і Бро­ врожай з 340 гекта.рів. 3а­ В цьому році така кІлькіСТь молока варах спорудже80ПО­ лишилося до обмолоту 20 на одву фуражну корову у нас вже наА 10 тисяч житло­ гектарів проса, яке з,а день­ буде в першій половині жовтня. Від вих будинків,' з яких два закіНчимо. корови "Перепілка" вже зараз вадоєао бlJlbша частива ще Агроном М. Сахно.

)(01

за

добротні с.

почка Ілліча".

..,

38

80ві

За даними, акІ в' нас збереглися, на­

довоєнна посівна площа, 3 після визволення в року в рІк зростає врожай- селах району споруд­

ніСт•. Побудонано

А ~

росли

КОIГОСП 'ЖОВТ6JIЬ>. С. ТреБУllв.

*

*

кращІ, ніж бу.1И до с. РОЖІІ. вІйии,-на 3-4 кlмна-

.. * *

Бригада Федора Гончаренка зобов'язалася вирос-

ти.

Колгоспне тваринництво до районноТ виставки ~:~::~ ~ooHЦ~~~H~~~5::;: Тваринники району діял~ к Ілогра м а в о ани 3

но готуються до

районноі

кожно

вівці. Докладно буде

і

вис-

і

поросят в А

~

КОЖНО

r

топлІ. Є по 210. Лавка Ма-

саино- р1і

Вітер, цlєl ж

бригади,

.. атки. 6уде представлена на 7,5 гектара одержала вітлено Аосвід роботи кра- свиня ,.Красавицв·, яка в врожай по 250 центнерІв. щої свиварки колгоспу Оль- цьому роцІ А8М 25 ділових А І • щеНIО.

ВідБІр Як і весь наш народ, виставки. Зараз іде експонатів, готуються діа­ -rpy дящі раЙОНУ СВОІм воз­ Л С у ти, яка в мннулому поросят. КOJгоеп Їv. воленням, всІма С130іми ус­ грами, що характеризувати­ ги муть ріСт поголів'я худоби році від 10 свиноматок ВИН. ПJlощадку виставки с. lt.иаВ'lI. пІхами у мирному бу дів­ ГоголІвський Н8цтвІ зобов'язанl геРОlчній І піднесевня П продуктив­ ростила по 21 ділОвому по- "КОНЯРСТВО·

li·ro парта'іВIУ,

***

р6сятІ, а в цьому році-за колгосп ім. Молотова предЛанка Ганни Сулими зі бРадяиській Армії, великому ності. опорос-по 13,7; ставить 3 кобвломатки 3 ло- рала по 265 центнерів кар­ братньому росІйському на­ Окреме мІсце на виста!!­ перший

кращо! телятввц\ шатами, жеребци ,.Лицар· топлі ва КОЖНОМУ гектарі. роАу, мудрІй партП більшо­ цІ буде відведено дЛЯ го­ досвІд ~,ОрловсItКИЙ ри- Ще кращих результатів до­ ПсІв, нашому рІдному і голlвського колгоспу • Чер­ Гання М.ншкорlз, ака забез- породи moб8мому ВОЖ.ll.Ю і вчителю вона Украіна· . АрТІЛІ. ви­ печила, що кожв.е те.ІЯ" єак". Тут можна бу Ае оз- МОГJ18СЯ комсомольсько-мо­ товаришеві

ВІдповІмо

конала рІчний план розвит­ доглянуте

CTar.IBY. ж

всі

вели­

ку

громадського

кІй парт1і Леніна-СтаЛіна, ництва,

закІнчує

тварин­

ремонт

приміщень, вдосталь

заго-

нею,

щоденно найомитвсь з ДОСВіАОМ ви- Jlодlжна ланка ГаЛІІНИ

пр.баВ4~Є у вазі

710 граміВ.

рощувавня .lошат у Требу- льохи-по

дуть

.l.освгвеиви Сталіна де В цьому

Так само розroJ:'нуто бу- ХіВСЬКОМУ показані

колгоспі

імеві

326

Па­

центнерів.

?ригад~р І. Труба.

роцІ Ко.Іl'ОСIІ ІІІ. 7·ro а 'ЗА1 Ра...

радянському уряду ва Тх нев томве піклування І допомогу тувала грубих і СОІ<ОВИТИХ надану нам, новими успіха­ корМіВ для худоби на зи­ На виставцІ демовструва- йону для колгоспІв Олек­ вІдвІдувачі ких і ряду Інших артІлей. ми ва всіх ділянках соціа.­ му. З діаграм свиней, на- тимуться досягнення ряду сандрlвського району, ю­ J1IСТИ1lноrо бу діввицтва. Від­ довІдаються про ріСТ худо­ По роsвитку

її ПРОДУКТИВНОСТі за авачайко ж кожен знамен­ би і Тут ва иу 'uту-шостl РОКОВИНИ Післявоєнні роки. ввзволеННR району трудо­ кожну фуражну корову на­

вВМИ подарунками любимій доєно вже по

матерl·ВІТЧ1JЗ8~.

1833

МОJ10ка, "держали

колгоспів Ім. Молотова цьо- вІд Ні ~ОБИJIоматок збере- С. ПУlіВJ\а. * го Ж села, ТребуХlвсь- жено по лошаті. З розсаД:ИКI: артілей ра­ 10

ПРИІ<ла.ll, іде на виставку колгоспів в справі розвитку ровоградськоІ облаСТі, від­ ПЛОСІ<lвсьКIrЙ колгосп ім. вівчарства, птахівництва, пущено 350 тисяч саджаиЛеніна, АрТіЛЬ на протязі бджІльництва. ців клубникн кращих сор-

літри кількох років домагаtться 3,6 високого приплоду діЛОВIХ

по

В. «олпаков, 'ООНІІІ, раlсішtшЦ.іIУ.

тів.

К. Тв.ердомед, &'1'OUOX·.c:aA~O,~.


СТ

А

Х

А

НОВ

Е

Ц

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _. . ._ _ _ _ _

Ь,,_=

·-·м'·

-

3'$

!

25

.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Кагатування картоплІ Клубні

мають неному станІ) 40-50 саНТIІ­ кіль­ метрів. Обтиснувши СО.JЮМу кІсть вологи. Тому-то свl­ навколо труб, накласти жовикопану картоплю слід шар землі ТОВillИ80Ю 202--3 дні перед кагатуван, 25 сантиметрів. При сухій

пу ім. ЛенІна, с. Жердова, за абсолютно всІх комунІстІв,

час після ЗБIТRо-виборних Обране бюро фактичн() не партзБОРіВ. працює-за весь час лише 17 комуністів розставлені тричІ збиралося. А бюро, як в.рішальвих

політичного

ділянках

це

зазначено

у

ВКП(б),

культурного

швидкого вирощення

і

створені з

колективного

метою j ви­

окремо,

керівництва.

відбуваються

ручення, чому

к1нчвnи полІтшколу, ються

вивчати

готу- вІльно працюють-перший в

біографії Сільраді,ДРУГИЙ-В коопера­

В. І. Леніна та Й. В. Сталіна ці!, і дозволяють собі ІнодІ

• rypTKY. Заведено облік політмасо-

порушувати за.лізну партІйну дисципЛІну? Мало мож,

змі­ Загальний шар вкриття ка­ гату повинен бути внизу та

ракоустойчиві сор­

ти. Потрібно слІдкувати, з боків не щоб клуБНі не були пош­ кодженІ

немає дум­

реГУЛJlРНО. Є щомІсячний ки бюро, партзборів про та­ ПJlан партІйної роботи. Біль- ких комуністів, як Гераси­ шІсть комуністів успІшно за- менко, Онанко, якІ незадо­

особливо не

шувати

l-садоводом, 7-на рядових Чому б на бюро не об­ роботах, 3- в сільрадl,коо- говорити, як окреМі кому­ перацlї, шкслі. ністи виконують партійні доПартзбори

шкідниками

та

розмlщуватt..

на

хворобами.

Кагати І_ П. ПАВЛОВ (до IОО·рIЧЧIІ 3 ",НІІ иаРОАжеи-

площі попаріЮ на метри один від

4

одвого,

визнаним

вождем сві-

тової ФізіологічноІ

науки, глибина від 25 до ~O сан-

менш~

а

ОСІ

сантиметрів.

вкриття

віддалІ

краю

1,5

КОТЛО13аН8,

одночасово

рівчаки

Картоплю лІтніх ПОС8ДОК

довжина 10-20 меТріВ. та ширина траншеі Для циркуляцІї повІтря і

роєм творчої працІ, мудрим

регулювання температури в

лекції. Тут почали практи- ряд актуальних питань кол­ ку.ати бесІди ariTaTopiB пе- госп ного ЖИТТЯ, намітити ре", кіносеансами, випушено

шляхи

4

номери світлової газети. Всі ці заходи первинної парторганізаціі сприяли мобlлізаціІ колгоспників на викоиаиня виробничих планів,

окремих галузей господарства, винести пІсля цього свою думку на партзборв, правління, загальні збори колгоспникІв.

зміцнення трудовоl дисципліВІІ. Зросла врожайнІсть. Ферма колгоспу вийшла на і місце в районі по УДОЯХ молока. Колгосп CYM~iHHO .иконує всІ своІ обов ЯЗКИ

Мало ще працює партор­ гаНізаціЯ над вихованням безпаРТійного активу. Не зростає комсомольська ор­ гаВізацlя, не працює рада громадських пгацlвниць, не

перед .Іержавою по постав·

має си<;тематичноІ перевірки

,

ках.

• Про!е ак у

,

дальшого

догопорІв

на

розвитку

соцзмагання,

внутріП~РТIЙНJЙ бракує наочної агітації. Всі 1 ПОЛІтмасовій роБОТI,так са- ці питання також слід було ме І в кері8ництвl господар- поставити на бюро і партзбо­ ським РОЗіИТКОМ

колгоспу

рах, щоб найкраще Іх вирі­

парторганІзація має ще ряд шити і цим самим пІднести

серйозних недолІкіВ.

І ви- на значно вищий рівень всю

нен у цьому,пt:рш за все,сек-

ретар

паРТіЙНУ

роботу.

т. Кудря Костянтин

КорнІйович,

в основІ

який мало

науки

І. Кузиєцов,

ще

лежитlо

інструктор РІ Кll(б)У.

наставником науков01 лоді.

Іван Петрович Павлов був

5 меТрІВ

встановити по одній

нІй і

щини, великим

причілках-по однійвитяж­

громадяни-

RИТЯЖНій

втяж-

вІрним сином своєї батьків-

труБІ,

на

ном Радянської краІни . "ра-І ній, Отже на кагаті довжи­ дісно усвІдомлювати ce~e ною 10 метрів потрІбно 8 громадянином краJни, в ІІЮЙ

r

наука займає провідне і по. труб. Розмір труби-~ООх25

кІвщиною, де

так турбот- лити ди ри на віддаJІі одна ливо 1 широко .заохочують вІд одноІ 50-70 саитимет­ прогрес науки І культурИ".

Ім'я І. П. Павлова - Г~Bi- рІв. По дну котлована ви-

&льного првродознаВЦJl,ГОР-

копати канавку 25х25

дості І слаВ8 російської H~y-

тиметрlв, яка сполучається

ки--буде жити у. вІках. Ио· з витяжними го ім'я назвав й. В. Сталін трубами.

6-го листопада

1941 року серед дорогих імен, які шанує і якими гордиться сійський народ.

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ

втяжними

Засипану в кагат картоп-

ро- лю вирІвняти І вкрити со­ • ломою товщиною (в ущіль-

Наука і

це товариш СтаЛіН,вИХОДИТ. людським. почуттямн

і

сан­

(зір,

• •

реЛІГІЯ небесних безплотних свлJне­

лишн.оJ дlйсності,ДО всьо:о з того, ШО свІт за природою слух, дотик і т. д.), мІнлива. матеріальноJ душі, таємни­

свІту.

Вона ставить

завданням пізнання

СВОlМ своєю матеріальний, що ма- Вона займає в світі аібито чих І нібито непояснюваних

приро- терія первинна а свІдомість піДПОРJlАКОВ8не становище. ПРИРОДНИМИ законами явищ.

ди з метою оволодІння її І вторинна.'

силами В8 КОРИСТЬ людству.

Релlгія

є

перекручене,

В

Щодо нематерІальної, ду-

протилежність

uьому

ХОВНОУ, частини свІту, то во-

БезлІччю фаКТіВ наука до­

вела і

доводить, шо "нема

всяка релігія грунтується на на нібито надпрвродна, тоб- в свІті непізнаваних речей, а

глибоко помилкове УJlвлеН-1 визнанні Дllоістості світу, ви- то іСНУЄ поза звичними й зро- є тільки речі, ще не пізна­ ВИ про світ, про

процеси,

що в ньому Відбуваються,

ходить з того; шо світ скла- зумІлиминам зв'язками й за- Ні, які частин

-

товариш

розкриті

і

мате- то недоступна сприйманню ТИКИ" (СталІн), Вона крок за

В ОСВОІІІ релігіJ лежить CJIi- рlальної і духовноІ. па вІра, що відкидає і 8 усяЛюди в минулому гадакому разі обме~rє розум, ли, шо Земля-це нерухома пl.llКОРЯfl його ВІрІ. основа всього СВіТу ,його низ, В розмовІ З першою аме· а небо-це тверде склепlнриканською р061ТНИЧОЮ де- ня, шо уу накриває, свого ро-

легацІєю

будуть

Д8ЄТЬСЯ з двох нібито рІзко лежностями,надчуттєва,тоб- пізнані силами науки і прак­

f про людське суспільство. відмінних

людськими почуттями, ні,.ких змін не зазнає. Вона є ні· бито першоосновою всього, пануючи усвітll творячи все. Працями безлічІ поколінь учених наука встановила,ЩО

кровом розкриває будову світу, суть і причини явищ і подій, що Відбуваються в ньому, розкриває І пояснює закономіРНОСТі, якІ зв'язують світ в єдине цІле. Вона

Сталін ду стеля величезної будови. Земля е рядова планета і, як твердить і доводить на ,без­

просто і виразно Відзначив: Необізнаним людям небо така, є небесним тілом. НІ- Jllчі науково установлених "всяка релігія є щось про- уявлялось недоступним, а беС8і ж тіла мають таку са- фактів, що в світі все вІдбу· тилежне науці-. тому і непізнаваним. В уяві му матерІальну природу, ваіТЬСЯ з природних І тільки РелІгія є джерело і

Н2Т-

своїй

вони

засеЛ8ЛИ

не60 складаються 3 таких же ре- природних,

хнеНIІИК усІх і всяких заб060Віі.l релігійнІ вірування в цІлому, і окреМі забобони, хоч би і засуджувані сучасними представниками релlгіІ, по суті ніскільки не ВlдрlЗНЯЮТСЯ одне вІд одного. І ті й іншІ появзлисlt У на-

богами й іншимп ,надприродними Істотами. Цей грубо помилковий поділ ~BITY на двІ Нібито різні частини-земну й иебесну є джерелом усього релІгійного вчення про двоУстlсть СВіТу,про ваиввість в ньому

ших далеких предків,у тІ ча·

двох начаЛ-lІатеріальното є помилковим.

СІІ, коли вови були позбавлеві потрібних знань і понять. Передова наука, яка освітлює собі шлях марксистською філософІєю, грунтує-

(земного) І духовного (що ВІДНОСИТЬСЯ до неба). Матеріальву частину сві· ту релІгійні вчення характеризують так: вона природ-

ться на визнаннІ повної єд-

на, почуттєва, тобто доступ- гати на

ності свІту. Вона,як показав

на

JiИ

12854

пізнанню,

rr

човин, з яких складається Земля 1 все, що на ній знаходиться. Було встановлено, що мІж земним j небесним по сутІ рІзниці нема. Отже, реJllгійне вчення про рІзницю між зеwним і небесним, матеріаЛІІНИМ і духовним, Не маючи МОЖJIивості спростувати безперечні наукові данІ, сучасні пре.l.ставники релІгійних учень продовжують, однак, наполя-

існуваннІ

сприйняттю духовного начала

М. Бровари, КlІвська оБJl"

особого

І метр.

товщиною топлю

см.

Кар­

в один

шар,

30-35

класти

при сипати землею нормаль­

ної грунтовоІ вологості тов. щиною

4-5

кожним

см. І

так

разом.

вкриватв

в

землею

міру

-за

ТРЗ:ішею за

три

знижеННJI

температури. ЗагаЛІона тов­ щина

земляного

повинна бути

шару

fi5--75

санти­

метрів.

Дотримуючись цих основ­ них правил кагатуванни,МВ

зуміємо взимку

добре

зберегти

насінневий

фонд

картоплі.

О. Сте6акова, аГРО.ОIl-оаочеао.. РIiIСllьrоопаlці1f.

духовного або, як говорять, психічного життя ЛЮ,llИВІІ мають під собою матеріаль· ні основи 1 можуть бути по­ яснені наукою.

Все це категорично вик­ лючає всякі

домиCJIJI

про

існування бога або боrtв.

Бажаючи зберегти

релі­

гІю, уі захисники намагають­ ся обмежувати науку.808И насаджують віру в "твор­ ця" світу, щоб можна було приписати йому управлІння світом, розпор.джання його долею.

у капІталІстичних країнах релігія

ВИКОРllстовуеТЬСJl

для збереження класовоJ ве­ рівності, експлуататорсько­ го ладу, панування

капіта­

ліСТів і поміщикІв. Тии-то в цих краївах ,служителі

закономІрних

церкяи,наприклад,рвмський

причин. І оскільки ці причи­ 9И природні і закономірнІ, Іх можна вивчити, пізнати, і знання ці матимуть значен­ ня об'єктивних Істин, неза­ лежних ні від чиіх капризІв, нІ від ЯКИХ наДПРИРОАНИХ 8пливlв.

папа, кардинали, єпіскопи, ксьондзи, рабини, uулли,мо· нахи j т. п., В біJIьшості своJй обслуговують IН'fереси своІх багатих хазяїв.

З!llдси виходить також і

реби в релі гІТ. Ій .z(й. Bip-Jle визначення Карл Маркс:"ре­

те, що ні в явищах приро· .І.и, Ві в суспільних подІях, нів житті JIюдей не вlдбуlається взагалі нічого чу­ десиого, надприродного.

Людські думки, почуття,

у ВИГJIяді настрої, сни,

ВУ" Кірова. ДрукаРИ8

землею. Глибина

Через кожнІ 3 метри зро­ бити землянІ перемички

чесне Місце,-ГОВОРИВ вІн. сантиметрІв,У НИЖНій части­ рази, Можиа щиро гордитись бать нІ витяжних труб просверд­

розумне, свІдоме, критичне

ставлення людини Ао навко-

ширива-l,5-2 і сипати

мо- кагаті на кожнІ

для

кагатувати в траншеl і пере­

тиметрlв,

2

від

СТllfання води.

чудовим громаДЯНИНОМСВОіf батькІвщини, справжнІм ге-

повинно

брати

роблячи

любимим вчитеJіем лікарів,

і

д,ІІя

метра

було б

Проведено по- ливість

ОдВОГО

гребню-70

ЗеМJJЮ

повторного

вІддалі на

ИIl-26 вереси. 1849 року) між кожною парою-6 мет­ Великий російський уче- рів. Котловани копати по­ ний Іван Петрович Павлов АОВЖИНIЗ півночІ на південь, був

метра,

вад 400 беСід, 20 доповідей, 10БГОВОРИТВ бюро за цей час

аої роБОТИ.

зем­

нас­ якій шкірка не вистигла і танням сталих морозів ка­ лущиться, необхідно кага­ гат вкри на ють додатково тувати в день збирання. соломою. товщиною 20-30 Кожний сорт кагатується см. та землею 30-40 см.

життя села.3-працюють бра ховання членів партІї в дусІ гадирами, З-тваринниками,

наДМІрну

ням просушувати, Картоп­ J:югоді гребінь кагату лю ж JIiTHix посадок, на лею не првкилзти. З

статутІ

будівництва,

картоплі

цього року

Багато повчального є в ро- працює над залученням до ботІ парторганізаціJ KOJIfOC.- активної партійної роботи

КОJIГОСПНОГО

1949 PQKV

АГРОПОРАДд.

51ОРО первинної парторганїзаціі­ орган колективного керІвництва

ва

вересня

райгазети

різнІ

прояви

.CTaxa.oleIUt 8

В нашій країні комувізм, який будується на основі передової наук,!, не M.~ пот­

лlгія-опіум народу".

В. Шишаков, IAЦ_Ж&!' пеЖІI'оrіЧПІ .a~.

Відповідальний

редактор

С. ПОГРЕБІИськиl.

TJp.-2iOQ

78 номер 1949 рік  

78 номер 1949 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you