Page 1

Пролетарі

tJclx

краін, єднайтесяl

78 (247)

Ji1

Оберігаючи непорушність принципів стаJlінсько­

НЕДІЛЯ

го Статуту сільськогосподарської пртілі

22

моси

ВЕРЕСНЯ

1946

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ київськоІ ОБЛАСТІ

організаційно-госпопарського їх дальшого розквіту та

rucniB,

р.

Ціна 15 коп:

І

ми

доб'е­

зміцнення

піднесення

кол­ дОбро·

буту колгоспників

~iiiiii8iiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Про заходи по ліквідації порушень Статуту •

••

••

СlльськогосподаРСЬКОI

арТІЛІ

в колгоспах

Постанова Ради MiHi~TDiB Союзу РПР і ПОНТDального КОМіТВТУ ВКП(О) 1

Рада Міністрів Союзу РСР і ні громадських земель кол­ Розкрадання громадських І спів, підриває громадське га.:.ьні збори колгоспників централь~ий Комі~ет.ВКП(б) госпів, в роз.тягаННі колгосп земель іде також по' лініТ господарство колгоспів і за для виборів правління, голо на підстаВІ

матеРІаЛІВ,

ЩО

ноУ влаСНОСТІ.

зловживан­

незаконного вІдведення міс

охочує

захоплення

гро-

ви колгоспу

і

ревізійнот

колгонадійшли, і проведеної по ря нях з боку районних та ін· цевими радянськими і зе· мадських земель у ду областей перевірки вста- ших партійно ~ радянських мельними органами, а спах з боку окремих рваць новлюють наявнІсть серйоз- працівників, порушенні де­ то й самочинного захоплен юих елементів.

збираються,

Статутом

строків

них порушень

правління

і

Статуту сіль

ськогосподарськоІ

мократичних

артілі в ління

основ

справами

управ­

сільського

громадських земель кол

госпів всякими організація-

Ці порушення ВИЯВЛ1lЮТЬ сті правлінь і голів колгосся в неправильному витра- пів, Тх підзвітності перед

розкрадан зборами колгоспників.

створення

не

встаН08лених

виборів

голови

колго-

Розкрадання громадських спу не додержують.Справа

сподарськоІ артілі-виборно ми та особами під виглядом земель,ЯК про це вказували

колгоспах.

чанні трудоднів,

ня

коміСіТ по кІлька років

доходить до

на

такого

непо­

колгоспни~ PHKu СРСР і ~K, В~П(б) у доБСТВR, ЩО голови колго­ землях всякого роду підсоб своУи постаНОВІ ВІД '27 трав- спів призначаЮТhСЯ І зніма­

них господарств та іНДИВІ-11 ня

!939

р.. веде до

ються районними партійно­

Toro,

дуа.1ІЬНИХ городів робітни ЩО"ІНТЕРЕС~ ГРОМАДСЬ радянськими організаціями ків та службовців.при пьо- КОГО ГОСПОДАРСТВА без відома колгоспників. му таке розкрадання гро-,' КОЛГОСПУ, ОСНОВОЮ Таке становиш.е веде до

НепраВИJJьне витрачання трудоднів Неправильне витрачання І ня в колгоспах набула шкід мадських земель часто-гус ЯКОГО Є ГРОМАДСЬКА того, ЩО голови колгоспів трудоднів У колгоспах йде І лива практика відпуску Пu то відбувається при ПОТУ·І КО.;~ГОСПНА ЗЕМЛЯ,ПРИ пер~стають почувзти відпо­ по лініТ роздування штатів записках голів колгоспів ранні правлінь колгоспів. І НОСЯТЬСЯ В ДОГОДУПРИ відальність перед колгосп­

управлінського і оБСЛУГОВУЮ І' продуктів окремим колгосп- ГОЛів СіЛЬРdД і райрад. Зро І ВАТНО·~ЛАСНИUЬКИМ І никами, опиняються в не­ чого персоналу в КО.1ГО- НИЮІмнезалежно від зароб зуміло, що незаконне захоп РВАЦЬКИМ ЕЛЕМЕНТАМ. залежному від них СТRНОВИ сnах і надМірно високих вит лених ними трудоднів. лення громадських земеJІЬ ЩО ЗИКОРИСТОВУЮТЬ щі, втрачяють зв'язок з

рат трудоднів та. грошових

Поряд з цим у багатьох колгоспів під всякого роду КОЛГОс:.п В ЦІЛЯХ С_ПЕ- КОЛГОСПНИkа~1И, ЩО є пере­

кошТІВ на аДМlНlстративно- колгоспах за вимогами міс ПідсоБНі господарства змен КУ ЛЯUIlI ОСОБИСТОІ НА крученням основ управлінські витрати. цевих органів влади утри- шує земельні фОНДИ Непра.вильне ~икори~тан- муються за рахунок трудо

НЯ пбраЦl в наСЛІДОК

Нlч~м І днів колгоспу особи, які не

не о грунтованого,

на:ДМІР-1 працюють у колгоспі

н?г.о розширенн~ штаТІВ ~д маЮТh

МІНІстративного І ського

Встановлено

факти ЗЛОВ- ЩО

виробницт- живань, Я,Кі виявляються в

належать

Ці факти

в баГ8ТЬ0Х колгоспах до не І ри сільрад, начальники

достаЧі. працездатних

IIO~ ~OCTI

;3

КОЛ-j жежних дружин, ріЗНОГО ро ІНШИ~

БОК~ u раионних

колгоспу

колгоспам.

колгоспниками

про ноУ шкоди спраВі зміцнення КOJlгоспіВ.

зловживаючи.

станом,

і

і тим самим завдає серйоз-

відповідальні

та працівники,

паРТlИно-раll.ЯНСЬКИХ своІм

взаємини між керівництвом

говорять

рривело ва: черговІ, сторожі і кур'Є РОЗТ~I'аННI колго~пнот влас- те, що деякі

Статуту

сільськогосподарськ()Т артілі, порушує демократичні

Розтягання колгоспного майна

не

ніякого відношення

упраВЛІН-1 до колго~пного

персоналу

і

колго ЖИВИ·.

стали

на

,х,

'*

.;:, Міністрів

Г?~I1НИК1В дЛЯ РОБОТИ u В по- ду позаштатні працівники І праЦІВНИКІВ. uРозтя.гання кол шлях сваволі і беззаконстРада Союзу ЛІ І на фермах, у тои час сільрад і районних органі- гослного маина В1дбуваєть, ва щодо колгоспів і без РСР і Центральний Киміяк на обслуговуючих поса- заціЙ. ся у, в~гляді взяття У кол· всякого сорому почали за- тет ВКП(б) вважають викдах виявилося

багато

дей. які нічого не

лю·

роблять

і одержують оплату

вищу,

госЛІВ оеЗllлатно або зз низь лІзати в

Крім того,

в

колгоспах ку плату колгоспноТ

часто утримуються

ніж на виробничих роботах. хунок трудоднів

за

ра- би.

зерна,

перукарі. міВ, м'яса.

майно

колгОСпів,

ладені

вище

зловживання

худо- як У свою власну кишеню. і порушення глибоко шкід-

насіння,

молока,

кор·

Легко зрозуміти,

мясла, зловживання

ЩО

ці ливими для

підривають спів і

справи

колго­

дуже небезпечн~ми

На непоТрібних і надума- ~eBцi, крав,ці та інші пра- меду,. овочів, фруктів і,:. ,п: основи добробуту ~олгоспу, ДЛЯ. всього r.оЦlаJI.!СТИЧНОГО них посадах у колгоспах не ЦІВНИКИ, ЯКІ обслуговують ДеяКІ радянсько-парТіИНI І розкладають кеРІВНІ колгосп БУДІВництва наШОІ краТни.

рідко ховаються рвачі і дар І осо?ис.ті потреби

КО.ТІгосп- земеЛЬ~і районні працівни- ні кадри і штовхають їх у

моїди, які ухиляються

Pa~a

~1iHiCTPi ~

Союзу

від н~юв І в силу цього повин ки заМІСТЬ того, щоб СУВО-І свою чергу на ВСЯКОГО ро- РСР І UK ~J(П(О), BBa~a~ проІда- НІ оплачуватися самими кол ро о~ороняти громадську ду беззаконства. . ють, ,!цо так,lИ U~КlДЛИВIИ ~ 11

виробничо! роботи, ють нагромадження колго госпника\1И. власНІСТЬ, як OCHO~y колРазом з ТИМ'у праКТИЦІ чужlИ леНІНІЗМОВІ. практиЦІ спів і живуть за рахунок пра Має місце також шкІдли- госпного "-аду, ~pyoo пор~- має МІсце беЗВ:ДПОВ1дальне! п~рекручення І.Н)ЛІТИКИ пар пі тих колгоспників, які ва практика нарахування LUують радянсью _ за;<сни І, ставлення до розрахункІв з тН та yp~дy І порушень

працюють у полі або дог- трудОДНів за роботи, які ви І зловживаючи СВОІМ службо! колгоспами з, боку ряду CT~TYT~ ~Ільськогосподарсь лядають за худобою. конуються для ріЗНИХ сіль· вим станом, незаІ~ОННО роз-, Д~ржа"ВНИХ та ІНШИХ, орга КОІ apTI~1 по~ин~н бут~ по коли належНІ ко, .'1- кладении краи рІшуче І безВ наслідок неправильН.Их ських і районн. их о, рганіза- поряджаються, ма ином, на-І НlзаЦ,IИ, . . розрахунків з колгоспника- цій та установ (будіВНИЦТВО туральними І грошовими І оспам ГРОШІ за продукцІЮ, поворотно. " .

ми порушується Статут сіль і ремонт примішень,

заго· прибутками колгосПl~, при- що поставляється І продаєт~

Pa~a

МІНІСТРІВ

u

Со~зу

тівля дров і будматеріалів, мушую:и праВЛI ЮНІ І ГОЛІ В І ся кqлгоспами,або проведеНІ РСР І Цевтральнии KO~I\TeT

когосподарськоr артілі в ба· Вflнтажні роботи та іН.). гатьох колгоспах,

КQЛГОСПlВ видавати ім без-, ~:ОЛГОСllами роботи своєчас Вt<П(б) постановляють:

коли од-.

на частина колгос п ник і в

. платно або за низьку llillY но не сплачуються,шО розхи 1. Засудити зазначені в ~I факти розтраlИ TP~ДO- майно, худобу і продукти,' тує господарство колгоспів. цій постанові перекручення

недоодР.ржує по трудоднях, ДНІВ пр~волять до знеЦlнен ЩО належать Ум, натуру і ня трудодня, ~o з:",еНIJIення

гроші, друга ж частина одер приБУТ~IВ" ЯКІ

ПІдлягають

жує більше, ніж це Ім нале- РОЗПОдl.ІОВІ

Tpyдoдe~ь,

ЖИТЬ по зароблених

На

трудо а отже до ЗМ,еншення

днях.

І TepeCOBaHO~:1

КОЛ~ОСПf!ИКlВ

масового

UентраЛhНИЙ

на­

характеру.

б?ку

зують, ЩО ця постанова на правЛІНЬ І rO.JIIB КОЛГОСПlВ З

ді,тІі багатьма прапівниками метою роздування особисто

виявилася забутою і факти \ го господарства на шкоду розкрадання

громадських

громадсрком у.

колгоспники

порушення Статуту сlльсь-

KOrocr.OJapCbKOT

аРlілі

жав'Ні, а винних

притя('ати

чином, до

ВИЯВI1ЛИСЯ усу

І

політики партії та УРЯДУ в колгоспному будіВНИЦТВі і

як

протиколго.сllВI і протидер-

судової

вІдllОвідаль­

ності. як кримінальних зло-

спр:)- чинців.

фактично

2. Зобов'язати керівників

сільськогосподар- партійно-радянських органі­

до виборності керівних ор-І ськоТ артілі, в тому

числі

зацій союзних респуБЛІК. а

артілі - правління, голови І дарські плани, розпоряджен колгоспу, ревізійноУ ко- ня ВСіма матерІальними кош

і крайових організапій не­ гайно ліквідувати порушен­

ганів сІльськогосподарської І рОЗПОДІЛ прибутків. госпо- також керівників обласних

Це розкрадання громадсь місії, регулярного скликан· розкрадання. як про це по . ня загальних зборів кол· переджали РНК СРСР і ЦК шення присадибних дІЛЯНОК госпників, підЗвітності прав КОJІгоспників шляхом само ( ) ВКП б своєю постановою вільних захоплень або неза ління колгоспу і ГО.'ІОВИ не від 27 травня 1939 р. П роp~д загальними зборами

?рирі,зок з

с ОВ

KOMi'reT ГОСІІників і, таЮВI

ких земель іде по лініТ збіль

те, факти і перевірка пока- КОННИ,Х

в

Рада Міністрів Союзу РСР 'І· збирати загальні збори кол

Статуту сільськогосподарсь І вах колгоспу

були суворо оберігати гро

мадськl землі колгоспів від

о

колгоспами

кої артІлі в колгоспах що-, всі діла

зе- земель колгоспів знову бу.1И

і

х

ність серйозних порушень І нутими від УЧ(lсті в

колгоспних земель зобов'язані

управління

ВКП(б) встановлюють наяв-

Розкрадання громадських

мельні органи

орушен ня Д мок атнчии

заl~'

Широкого розповсюджен І у КОЛГОСПНlИ праЦІ.

Радянсько·партійні і

Пер

колгоспників.

Ці

порушення

ються втому,

тьох колгоспах

що

тами

вирішуються

тільки ня Статуту

правлінням а60 головою кол

бага-

сільськогоспо"

артілі,

відновити

госпу_ Правління ж КОЛїО· цілком чинність Статуту спу і голова не роблять зві сільськогосподарськоІ артіІ ту перед загальними збора- лі і захистити колгоспи від ,ми колгоспників про свою заз!хань на колгоспне май-

виявля- 'І діяльність. R

дарської

но.

В результаті такого НОРУ - - - - - - - - - - -

перестали І шення основ демократії за·

(Закінчення на 2-ій стор.)


2

СТА Х А Н О В Е

u..ь.......................2.2.В.е~р.е.сн.я. .19.4.6. .р.ок~у~. . НА ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРАХ В КСМ ОРГАНІЗАШЇ

Про заходи по ліквідації порушень До llDИЧИПИ ПИ3ЬКuї аКТИВНОСТі на 300D8X? Статуту сільськогосподарської ГоголіЕська

• •

аРТІЛІ

в колгоспах

цін за

Постанова Ради Міпістvів Союзу РСР і ПОПТDального КОМіТОТУ ВКП(о) (3

А

К

Н

Ч

Е

Н

Я)

Н

теРИТОРіаЛЬ-1 кого, ім. Комінтерну, молоді

на комсомольська оргаl1іза-

чотири місяці, що

комсомольського віку бага­

ТУ ТО,а КСМ організаціЙ там не­

()чолює молода комсомолка' має. Комсо~юлеuь

ЖUВТУ­

Сніцаренк() Галя, ДО~lОглася І ха ледарює в колгоспі, ін­ певних успіхів в роботі.

ло П'ятеро стало

Бу

шу комсомолку слідчі орга

комсомольців, а І ни притягли до відповідаль­

16; організований

драм

ності. Ще багато

недОліКІВ

З. Покінчити з практикою і обласним виконкомам, при І строк усю заборгованість гурток, за ініціативою ком· є в роботі КСМ організа­ розкрадання в КО.lгоспах BiДCYTH~CTi вільних міських колгоспам з nоку ріЗНИХ ор сомольців одержана пер'.:- ціУ, а на зборах комсомольтрудодвів і неправильного земель І земель держфон- ганізацій та установ і нада сувна бібліотека. ЦЯМИ не були вони викриті.

розподілу колгоспних бутків.

при- ду, права дозволяти проми лі встановити порядок своє Серед комсомольців є пе Я вважаю, що брак активсловим підприємствам,уста- часноІ і добросов'снот роз редовики новоТ сталінсько! ності на зборах пояснює-

у двомісячний строк

пе- новам,організаціям і війсь- плати з

реві рити по всіх колгоспах і скоротити роздуті штати адміНістративного і обслуговуючого персоналу та витрати трудоднів на їх опла-

ковим частинам провадити тимчасово посіви на землях колгоспів, що не використовуються, за згодою ос танніх, ~ землі, тимчасово

ту, а аД~lіністративно-госпо- передаНІ за ЦІЄЮ

колгоспами

за Іх п·ятирічки. Ие такі, як Хар ться низьким рівнем вихов­

продукцію і за виконані ни ми роботи. 8. Відновити порушений у багатьох колгоспах статутний демократичний по-

ченко Галина з артілі "Ста лінська Конституція", яка не щодавно премійована за си стематичне перевиконання норм; Ярко Галина, Прос-

ної роботи в саМІЙ органі­ заuіУ. Політшкола тут не працює, комсомольці не одержували від своЄІ орга­ нізаціІ жодних доручень.

постано- рядок скликання загальних курко Галина, які відзнача- На зборах тут

ніколи

не

дарські витрати привести І вою, повернути Відповід- зборів колгоспників для об ються своєю стахановською практикували таке, як зві­ у відповідність до Статуту ним колгоспам у строк до І'оворення і вирішення пи- роботою в городній бригаді ти окремих комсомольців СільськогоспuдарськоТ ар- 15 листопада 1946 року. тань колгоспу,обрання прав колгоспу ім. Молотова. Не за свою роботу. За весь час,

тілі. Зняти з оплати по трудоднях осіб які не мають Відношення' до КОЛГОСПіВ, і заборонити районним радян

5. Встановити. ЩО працівни лінь і голів колгоспів за- поганої думки громадські ЮІ радянських, партійних і гальними зборами, підзвіт- організації села і про комземельних .0ргаНіВ .та голо- ність праВЛІНЬ і голів кол- СОМОЛЬЦів, що працюють в ви КОЛГОСПlВ, винНІ в ооз-( госпів перед колгоспника- молочарці, аптеці, на пошті. крадаННі і незаконному роз- ми та ро(іоту ревізійних І Пlдготовча робота да

порядженні кол:гоcnним май СЬКИМ і партійним ().pгaHa~1 комісій. ном, громадською землею, вимагати від колгоспів опЗаборонити грошовими коштами, зніма-

під

що КСМ організація існує, до комсомольців нІхто з парторганізації не прихо­ див провести з ними бесіду на політичну тему, по істо

ріІ комсомолу. З уСіх КОМзборів бу 1а проведена задо . сомольців тільки секретар су:юру віЛЬ110 Секретар {Іарт"рга . " - виписує газету "Стахано-

JІати трудоднями робіт, що тимуться з постів і віддава відпuвідальність райкомам ніззції т. Конах Н. С. ціка- вець", а до к.1убу іти бане мають відношення до ТИМУ_ ться до суду, як по- партіІ, райрадам і земель· вилась ходом підготовки, гатьом дуже далеко почи-

колгоспів.

Р J\'ШНИКИ

закону і керівни- колгоспного лад\'.

4. З о б ов'язати

ків

партійно-радянських ор , '". б-

гаНlзацlИ

союзних

респу

лік, а також керівників кра І "

,~

.

НОВИХ І 00.1асних

uій відновити

оргаН13а-

цілком

llостанови "

З б'

МИ

~

з арах.

МІНІСТ- госпникіВ.

.,

п

за загальними зоорами кол збори

,.

ади

І{

ним opгaHa~1 призначати або була И знімати ГО.1:В колгоспів по б ~

Р •

о ов язати

ріВ республік

ворог

рисутня Н3 самих тати газети. Ч ому ж все таки Якщо до цього

пройшли

активності

,раивикконко \

при

малій що парторганізація

комсомольців

додати,

ніколи

і не слухала на своїх зборах

Провести до 15 лютого крім З--4 запитань, які ком звіту КСМ організації то і , 1947 року в УСІХ колгоспах с?мольці задали по звіту, ясно стає, де причини низьреСIІУ_ЛlК, загальні збори колгоспни- нІхто не виступив? коТ активності комсомоль-

ОО;JВИКОНКОМИ

'."

дію паР::llI союз;их

ком-

U

'б'

Ради , Народних кбраикоми, о коми паРТI1 за"- ків Д:ІЯ звітів А МІЖ . тим говорити б' б . еЗl1ечити в ДВО~ІІСЯЧНИИ ' заСIlУХ\"вання J, . уло І щв на зорах 1 у громадсь KO~lIcapIB СРСР 1 Uентраль ст ок пове нення . правЛІНЬ колгосПlIЗ про. ПlД- про що. В колгоспах села ко-політичному житті села.

ного Ко.,lітету ВКІ l(б) від сп~м неззк~нно КО.1ГО сумки господарської ДlЯЛЬ- ім. Молотова, ім. Петронсь '27 травня 1939 року "Про " б взятого у ності за 1946 рік і прове­ з;ноди охорони гpO~laдcь- HB~IXX мкоаИІIlнта\.'в Х)т'аДО и І, грош? сти на них В!ібори правлінь ких земель

,

,

КОЛГUСJlІВ

,

в

.

МІСЯЧНИИ

'

ВІД строк доповісти Ра і М:ніст колг~сп,~В, ГОЛІВ .~ОЛІ

'ОС

ЛИСТИ ДО РЕДАКЧ!.!-

.

ПІВ

розбазарювання". . СРСР . U д І реВlзаlНИХ комlСІИ, у тому РІВ І ентральному " І П~ревірити в натурі в KO~llТeToBi ВЮ1(6) про захо випадку, якщо за~~~и~~~: строк до ) 5 листопада 1946, ди вжиті ЩОДО конкретних CTaTYTH~ сбТРОКИ, " ,

року по

кожному колгоспу І винуваТЦіВ

і звІрити з записами в .

у

загальНІ

розкраданні І"

3

ТривожнІ сигнали 3 KOarOCIJY "flоре життя·'

ори колгОСПНИК1а

~.

і'

В. ПЕТРЕНКО

f

зе-І ко нос ного а" вважати ~[Y гь за неоох Д іе У нас посаджено декілька І ють своТ садиби, які ЇМ по­ • п 111 І1на. зробити це достроково. мельних шнурових книгах \ 6. Ззборонити під CTpaXO~1 9 З" " Ра и Мі- геК,тар!в помідорів, але вро- над встано.влені норми наді наявНІСТЬ гоомадських зе. _, , ," ооов язати д .. жаll зоирає не колгосп, а лив З3 ГОрlЛКУ голова зе­ ,', б КРИМ!НJ.1ЬНОІ ВIДПОВlдаЛЬ-1 ністрів респуБЛІК краивихто хоче .. 5 гектарів капусмельноТ секц!й Чуняк Ва­ М,ель [ РОЗ.~[lgи присади них ності районним та іншим, /{ОНКО\1И облвико~коми,UК

ДІЛЯНОК, ВlДI рати. незакобн- організація~[ і но захоплеНІ земЛІ як з

ку

.

0-..

працівника\1 r компа'ртій союзни х респу6"

,ВЮlаl ати з КОЛГОСПІВ

КОЛІ ОСШШКlВ, продукти ['РОІиі "а ,'" " " ,окремих

ХЛІб,

І

.."

.

ЛІк, краIlКОМИ, обкоми І!ар-

потре - ,ТІІ '..

подати в

Р аду

М'IНlС . г-

ти зовсі~1 загинуло,

літ() не

вали.

разу П не

за

силь.

голови

колго_

~J1я mдсобни~ госп()даРСl в І цій і ДЛЯ проведення з'їз-І КО\lітет ВКП(б) ЗВІТ про 1311

спу Гнатенко Федір завжди

більше ПО.l0ВИНИ працездат

пиячить, грубо поводиться з

Відновити в цей же CT~OK нансування районних буді в І 1 січня 1947 року. всю документаЦІЮ запису НІЩТВ. 10. З метою встановлення земель КО.'ІГОСПіВ (акти, шну 7. Зобов'язати керівни- суворого контролю за дорові КНИІИ та ІН.). ків партіііНО'радянських ор IДержаН!lЯМ Статуту сільсь'

те і

\ поверНУВI

ІХ

роду

організа-І рів

колгоспам. ДІВ, нарад, святкувань,

СРСР

і

фі-І конання цієІ

Uентральний

виходять

Заступник

не

так І ?ргаНlзащн та устано.в би різного

На роботу

бо

прополю-

постанови ДО них. Багато ледарів роблять,

що

тільки

колгоспниками.

догляда-

* '* *

З колгоспу "Червоний !Іра, няк N\ар'яна має зайвих 0,18

пор" перейшов до нас пра Скасувати П~НКТ пост~ \гаНізаЦіЙ союзни.х Р~СПУ6-1 когосподарськоТ артілі, за' ЦЮВrJТИ електриком Матв єн нови РНК СРСР І ИК ЛІК, а також кеРІВНИКІВ кра ХИСТУ колгоспів від спроб ко В. Я, Там він має садибу, ВКП(б) від 7 квітня 1942 ро ііових і обласних організа- порушень Статуту, а також а тут ще дали 0,:20 РІ. Чу-

га садиби, Дяченко Опанас га. Таких ще є у нас у КОЛ['оспі чимало. КОЛГОСПНИК

:z

ку, що діяла на час

про надання на

віііни,

час

цій навести належний поря

.ВійНИ ІДО!< У. po~~aXYHKax

для розв'язання питань кол

різних

госпного БУДіВНИlчва ство·

раднаркомам союзних І авто оргаНlзаЦIlf з ко.1Госцами, номних республік, краЙОВИ~1 ліквідувати в З-місячний

рити при уряді СРСР Ра· ду У справах колгоспів.

Голова Ради МіністрІв Со~зу РСР 19

вересня

1946

***

Заступник ГОJI()ВИ КОЛ ГОС І ни іі ЗШlIOТЬ, пу І'натенко Ф. нечесна .'ІЮ І справді було.

СI<і.'ІЬКИ

дина, П·ЯНИЦЯ.

машину ОВО­

с.ЛIДАМИ

"ан/рода за иисоний врож~ Й

нок за вирощення

щина,

в МИНУЛО~І)

високих ростили

врожаїв, КОМСОМО.1ЬСЬКО-\{0 каРТОП.,1і

лодіжна ланка Л'\арії виненко з колгоспу

Лит-

ім.

аДІ

ось

з

Будьонного, с.

БИ

та городини.

Г оголів

ВИСТУПІВ "СТАХАНОВUЯ"

"ПРО ПОРЯДКИ В КАЛИТЯНСЬКОМУ

"ЧЕРВОНИЙ ЖО8ТЕНЬ"

пох-

l[1д таки\! заГОJОВI(ОМ .'1:\

1 в{'ре~ПJl Б У -!

Р,jізr~fВ;Дді.JI

-

КОЛГОСпі

повjдомив, що

ось

І

І,.

"

т. т. Литвиненко, І І гра:\IОТИ. Н " ' 1 анди

грошові П,JеМ:t

присуджеНІ

кожній

по І

факти,

вміщена яамітка в І'аветі ,(;тахано- наведен; в замітках, ПР" перевірці ці.'!

Днями представник Київ- В.,ILЬ' про аДllін,етруваННJI rOJ0811 КО.l· КОJl піДТВРJ\ItJIІСВ. За Рішення\! sal'a.lb· СЬКОГО обкому J1 КСМУ гоепу lJатипп, розвал трудоноі ДIlСIІПIl-! них з&орl8 l;аТl1на звятим 3 посади "О,

,

"Чер- КОМСО\IО,1ЬСЬКО молодіжни М ! :ив нагородженим

колгоспу

ДЕМОБІЛІЗОВАНИЙ

JіНI!, "e~KiCHe І не ево€чаеое виконан- ЛОВИ КUПО('UУ. Матерlан про

За рішенням UK ВЛКСМ і ВІД ІмеНІ ИК влкс.\1 вру- нл пuточних tілыI,кого~lІщарськнхx ро· передаНІ С1іДЧl1М органам.

воний прапор", с. КраСllдїВ лан[{а\{ Л' Н 'У Л

ка,

високий

році ви- і врожай 1

Нещодавно

рем йогО батько і тільки во

р.

ла-

віДО'>1а

дажу машину овочІВ. вага-І читався.

А. ЖДАНОВ.

у Всесоюзному соціалі- І і НаСТі Найди з колгоспу Б.ООО карбованців стичному змаганні комсо- ім. іЗ-річчя ){{овтня, с. Троє і вальні гра~lOТИ. мольсько-молодіжних

Без

та"

прав.lіння, коли не було го чів одвіз на ба::\ар ,'v\арчен, ко Павло. БІльше тижня .10F\И, Н1Н направив ~ля про вже проіішло, а ще не Bik

Секретар Центрального Комітету ВКП(б)

И. СТАЛІН.

-0,12

Ф.

премії iliт В u

БЕЗСМЕРТНИИ,

І'р"ретар Рlі Лlі(;~IУ.

:lpTiJi.

1\1

вересня в газетІ '(Ті\-

ха1l0вець ГІра HaдP),KoB:J.Ra ще одна замітка ,Додаток до характеРИСТlIJШ і Б :lТИПЯ', де ВIfRpИТО розuаварюв~ннл j КОJгоепнлх rрошеll та прщ)'ктів.

l;аТIІНУ

11

-'-~-" ВІ'ДПОВI'дальнии" редаит.ор '" С. А. ПОГРЕБJНСЬКV1И.

----------------------------------------------------

05207 .\І. Броварі, KffїaCbI<oI обл. вул. Юрова. Друкарня райгазети _Стахановець" . Телефон-редакція 2 Дзв. Тираж 2500.

78 номер 1946 рік  

78 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you