Page 1

~!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇl-!,.SДНАЙТЕСЯ!

78 (148)1

НІ:ДІЛЯ

'1"

І

ни

21 ОРГАН БРОRАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ

иіна

ОБЛАСТІ

у

п

.

егед

rj~Lj]ШJ()ЄНl:lій

ДYBclТГi

С1ль,'Ьf<ИМ

П'ЯТИРJ1щі

етоять

:1 'УЙf~Оf'(]Н!~ ні\lС~,:.I;l!l\;И

3!Ш}{НННЯ

краУ-

віДі:.\'­

(J]\У;ііlлтаМ;1

геН'lіll­

ти OP;jї зе~l,:Jі, відновити рі:іЬНИUТВО і тн:~ринництво ...

р.

коп.

15

у

Г',,:,.одарством

ДЩ1СТfЮ Е(),І:ос:;і гз , МТС, Р<\'[!'О('і:ЇН, повніетю OlBO(·

:іl\ І, 1\1ї:Н

1 \1 ~;;

., ()НflРІJШl.

М.

ХРУЩОВ.

(;.

=

Слава трудіВНИКаМ І{О~lГОСБНО і землі, що Піднести культурно­ масову роботу в клубах збіЛЬШУIОТЬ багатства nатьнівщини! Клуби і

хаТИ-ЧИТ(J,lЬ11j~ д;і'[, не віДОf'\lОI!Т\'ЮТЬ при-

справжні ЦЄН',гри К\ ',li)T~,',PI,I, \lішеlJНЯ ,К,ІУ місця

МНСОВОЇ;

роботи

селі. Де, ЯК Н<: В гими

ЗИ'vIОВІІМИ

1111\,

Н,І

;"ЛІ)-

неЧОI1,1\IИ,

У

"

"

"

()С')nЛJ.1КО ТрС'Оі} :іУПИ1ІИТИ-

UОМРfJlІljОЛЬСЬUВ І'ДОВО

11

1\

n

UiJll,Ol

послухати співн, тися

чи

вражііН!>l\lИ,

навчатись

Пі),'Іі:lll-

}lY:\iK:JMII,

і

');;IОГІ,

l1іСIІ!іІ;\,

ІОИІІ<!LКІІ,

що

а

j :[;IМіJЮП)

!lИII CT:,t' не і ТИМ,

комсомо.1ыl, с'.1ЬСЬКОЇ та вчите,'[ьськ()ї КС.\\ ()РІ"аllіза­ цій, се,'!а КраСИ'lіНКИ, СI:оіillll

І'!РВО

І10бr а

u.цU IJJIU

праuя-

висока

оплата

f',

попрацюва:'И

U

КОЛГОСllflиці

сгахаНОВСЬК[IХ

ланок Хан Л~зр!Т, l'иш:о -'і', двічі ні та Ор.ІОRОї ОЛ!,ги У Го, ;

!І"І, ЗН;ІЮТІ, ВСІ люди се:lа зр()би.НI БОРОI!)'І1r!!IНЯ, Сl":МІlіО:ШИ. Зона перша ста IlРОП()J[О.-ІИ, JIер,=,во,ЩЛИ глиліВСІ,КіЙ (JpTi.'Ii "Червона ~1{ по ВНРО[l'ЄІIбоке !mХ.1Е'НН5І міz"РЯ!ГlЬ, "1'\ 11[1[",']Ті)I)ОМ "С, о' .-', Д(J- {1"Їilа". CF,()fllJ наl[UJlеГЛІJJ:,іIС H~(~~ ~исоки,Х "Е:РО,I{~[ВСtР~_Д.'ІИ КЯРТОГlлі ІІіДЖНВ:[tНlіЯ, роботою ВОНИ :IОМОГЛ"С)J ус Ла"КОRИХ СУСI,lIIIХ арll,ІЕ'И ОI<УЧИ.:]и ЇЇ. П.10ЩУ ТРИ\1(jJIИ 11іху 110 :,і:!ьоюванню вИсOl<U б\'ІJIЮТЬ Ілі. 1 травнн та 1М. Франка, в чистслі, lІе даЛІ :;аГИНУГI1 ••

"

IНе весною, lJUраДИБШИCt)

.;Іа­

BiiiCI,I\cJВi:i чи іll-

КОЛГОСГlНlщі.

TBPD1fO

1:;\

lШ. 1,.'СIІ:н:юСі;ТIlИКI\ [1:lі\\\і:rіlL:Ї [1: "ІТ,() К(),l!! хт() (.I'Ізm" шііі корИСНііі CJIf1" f,:. R клуGи і хаТИ-IjIIТ<1,1ьні {).ІЯ ()І :!іI!К\' культури, Щ(Н) ПРИХОДЯІЬ ліТНі КО,ll',ОС[l11И­ IIЦТРИIІ\'lJ:НИ 1І0РН;"(ОК. ЛОВки

--

" Т()\і\', ШО часто ТВОЛанк.о,ВУ .. к 0,1", С, 0\!O,1Ь~ЬKO, - НЯ СІЮЄЇ Н(JкреслеlIОЇ мети. ~I ,,, "ІІ()! ,1" І 11 Гаш\} ') иІ','[е літо Jl]'вча'I'а плант"1',1Т],('5І !; ()\,іl,И:IК\, J\УЛЬі УІ)ІІ, мол() ,.., и!", ", JТl '1',:)";11'" '1''''\' ",'\'() "Іі -"""-",,, 1'1'11') І 1Іата, і:, КОЛІ'ОСІ[У ім. ,)1еН,Іцію оnроб:ІЯ,Ні І!айкраще: ! ".~ І.;.' ,І I)~,> Г}(,,-",\

01

'~ГI 'І"'С '>1"-)';Ві/...... PC)<',)~II U" 1 . (1 ,.) і •. ,11 " рається МО,10ДЬ, Щf)n [I,іЮ1ВIJ то (>I.,~1 :([3('1'(·[[ Зі1RЖ)И 6упровести СВОЄ ДП]В:.jЛ\l: 110- \;:](0 (і(':іlJOР\1I,ОК, Х1\) си'н,ні-. .. ТО!І" 11С'!іШИ\1 IiХ():\ИП) в слухати леЮ1,IЮ, .'~ОП()[jі:lІ), Ш:11!, прочитати га'зету, журна.1, II[1И\II'(С'ННЯ. [Іі'( час,\l'\1ОНпобачити виставу аСо кіно, СТі1\КcllІl'$1 (I)i.I:,~IY [,у[:я: І) і ,'І У , ВІЛЬНИИ

IJ

3

свої \1 И

по;,\ру га \І И, Г,1[[] (\

['О

жодному І-:\'Щ\'. Зб!! ра 111151" ка"[1ТОI1,'1і

нрожаю.

Jlаllка ТИМКО дуні на 01;-

ла ІІЮ]

ном у

lе кта рі

зібрала

б:2С

:іобов'Н:;CJ:lася боротися за пропе"Іа дружно. Ek' пращо цеН·ІнерІВ 1\"[ПОІ1лі. 3а стн­ 60n цеНТllерів ка[НОllлі :, вали з l[іднесеННЯ~I,бо ЗН(J,1И хаНОВСІ)КУ працю та переви­ геlпара. [\Щ\СО\!I),lьське сло що Ilі)ан>! не марна. Викона­

що нсе

ВО

тнерде:

1,0,lИ

сказано, JІИ роботу

конання

ЯКіСно, старанно

l!иlllУ ВРО)J,айності

КОЛГОСііНИЦЯМ

Тт\Оі)]1 [І,ся IIi.'L (іО[{О"І раііон- TpeGa ВИІ{()l!а! 11, І ВІІконала вибрали ,картоплю, не зали Н!'Х OPГ:!HI:~;:!iii!. ііоГ'о. !:301I[1 :зі')I1;],lа ІІа од- шивши ні ОДНО['О клубня ЇЇ 3:1 11;1)]I{,lіі:'{),1 [Jеf1с:"IОПИХ НО\1У геКТіІрі с:) Ilентнерів. в грунті.

нараховано

106 ЦС[lТІlерів каРТОI1:[і днткокої

ОII,І;]',1j

ДоБРІ

до­

Праці.

нас.1і:LКИ

в :!аІщі

f3ИС()I{,)"() ,,;)иі;,:lІО ланка Теllер ланка готується до '1 11 НІ':,'і[! 11 ,'LI)l'\l()!JОР:ІОВОЇ О,J[)ПІ, BO[1(J :)'()і,а­ ,'ТО'.:ІіІ.ІіІС>1 LJ іlаС1і~l(Ж !lра- наСТУIІІЮЇ весни. Вона буде IT\'I'J"I"f' 1'1\'-'1 І '''і '11 '1"1'1'1" .[а бїс) це:I!1Іерів К(lРТОІI.Іі, клуб в добриіі виr:IН.~:і3,lреl ': ' , ' , ' , > .! І:: ',-"::;~. i,;!.[hll()ilJ і СВІ)tЧ~IСНОГО ВІ-!' боротися за ще вищий уро монтували двері, lіОШ[(.'IИ,lИ ІІІ. І, ,HL:l, 11 ,\ 1\" 1.,і,l<:: ;1,1.: И 3 І'[{ИХ ] 13 JLе:,'Гllерш ІІРИІІН­ [,()'іі;Н ,іl ~C \ ,ІІ"!JOТЕ:'ХН:ЧНИХ І жай . Вікна, зробили lIООI.н:у,е:lСК ІІО['\!.Т(Н:, :':lІОIОНІІІ!1 lIa:I!;!;l) ,"иІЄ ,,\,lЯ РОЗ[іОділу між ко,[­ :З(\:,О~(ІВ, "аіl,:,lIlНil І1еремага Н. ГОРА, о Н:І' :НI\I,\'. l3 IІС:'ііl)' чеl'П: н трифікували його. l ) [1 С)О от і " І'ОСПНИЦЯМИ нк додаткова досягненсечртаjl 1'1; Jltl'.\IY ilpOBe,tE:'IIHi 1[,I\::Ї В:I;j(ЛИIЮЇ ТИ ТРУ~~НUЩі ;ЦН молодим патріотам ДОIЮ.\!а­ ОІlлата п P(J ці. В.lасними

силами

П[)fjГ1'_.!!1

гала сільська Рада. Те!lер в клуб приємно заііти, ІЗ Нl)О­ му привітно і затишно. 1(0\1 сомольці

стаВЛЯТf,

організовуюТІ>

('с','[

роботи пmШНlIі І\[(JПІВУ

НШІПИТИ іні­

сіл),ські

Ue

СОМОЛLllі.

fJади,

ЇХНЯ

СlIР:Іва. В налагодженні ху­

прове-

311МОВОГО вечора в арті.nі "Червоний ІlраІ10Р",с Краси

ронування повторили та провели Г1і1О11О.'ШУ. 3НИШИЛИ

КУ,'ІЬТ\'РIІО-\1асової ро

ліl3Еа, ві;т6УВ:I.lася поширена

всі бур'яни, добре розпуши /ІІІ

вистави,

веЧО;:НI

дожньої саМОДія.lьносгі, Ilе­ реводять читку газет

і

жур

денні (юти

кровна

Ще вищі

Пеrевиконали зобов'язання

К()\[­

в

клуГ)ах

ТJ.тJI,НЯХ

і

і

Х,П:ІХ-ЧИ-

нарада

І<О.-:ГОСПІІОГО

активу.

повинні

IІриііняти

ВиступаіІІІ бригаДИРИ,.lаnко-

ІlfЮТЮі

ВСhОГО

пс

Іе[{тар: 7і:О нентнерів Е;РТО; лі.

В

рахунок

011.'[:1 НІ

грунт.

На

показники

ВРО:'І:аilНОСГі має лаНІ<а Х:н У\аРії. Н:н{опано ІІа OД1,O:'l\

ЖИТЬ

літа

І! Рі!і('

JLOJ1.3Л;<JНО :танка

одер

центнЕ:'рН.

134

В. ГАЦЕНКО ceh,)e со- У ляна з КОЛГОСПНИЦЯМИ сво Ремонтують К!l\'б у селі, ., "', "[I]·".,'[)'С'I'lіЧJ"[I' :'()r~)он'Я,"','IНlІЯ. Ви . В о J ОnОТЬ"l па ПОЛШ' Гоголеві. З ззкіНЧ<.'IІII5сіМ 110- Ї:\іlіll сеНТИІI ОI)ОВ ЯЗОК. ;-\.ГІ- ,,, .. Є'( ланки. І1раІLЮВС1.'ІИ зав:.,яі' ,,'~ "рі JТЬ

налів.

агітаторські

КО.'lектини.

U е ВІ'. ВОІ'ІІІ 61t'" ,,",n, І!

113

.0

!aTOP-!lе[)ШНі\ наш

ТОR<Іf'ИШ,

",'

)

СТ\'lІаючи, ,И1\і(ова

ПОЛЬОВа!

то,

БОРО.'[ИСI1 за

виконання

І;

.

t:

\/IJ

U

"[:І

,

біт тут б~'дуть оргаНІзовані '')аЖ(JlІиіі ]ість. Він :3:II))[\Ю1 '')Р~ИГ;І,,\И ;"тIJlа ЛОUЮ) зая- ЮПТОІО зоБОВ'Я:JiIlIІІЯ. За ро 13К[ЮЧИIШ[ИСI) у f:k<.'сс:юз, різні гуртки, які СТ(JВ!JТИ- 1І0ВІІнен бу'ТИ В К.л'бі 'ІІІ ха ВИ,lа: ботою не по\!іТИ,'!1! ЯІ": і осінь НІ:' соаіа.']IСТ[Jчне ЗМ,іГ<JІІlіЯ,

мут], постановки, В.1аштову ti-ЧlпаЛІ)нг.веСТИ<lІ'і:ааііЇ!lО-

ватимуть вечори самодіяль

ності.

3

задоволення\] приіі С!І ()іЛі)Ш()ВИЦI)К(' СІО[Ю, ДО-, що ЗП,,[,), не :-.\<:нше

де сюди молодь, літні КО,І- водити госпники.

3начні

-Буду (jorOТl!Cb за висо- IlI'ИЙJJl.'І:J. ДРУЖ!lО

збира,.'1И Лlі1н;ові

EO.lГOCCiY

Jl1'o.Ie.

),,[асову роботу, нести в МІ!'І киіі I)Jюжаіі, л:():-,;ожу~'ь того. врuжай, КОЖliііі хотілося ді- Т:ІIН'ЬКІііі IlЦЯХ", с. 3а.,\і;\\'\" Bi,:t,O~IOCTi

;\0

IОСIJют[{ін

про

можливості в НН- СТ(JIІОІ3И [не і

[{().1_ 1

міжнародне

життя

300

цен ЗНАТІІСЬ про Н'lС!ІіДЮI. Н3КО Л1аIJlСRСЬКIl МClріЯ Та 5!і\УШ:З

тнеРІВ І<d['ТОП,1і на гектарі. пану за день картоплю ве- .УЛЯІІ'!, поча,'ІИ 3

ИМО\{) К().ll()СIІниці

нашої ТОВ,'IН.ІИ і ВИВО:Ш.1И

заго

'

ЧОрО\\ ~lіРНИIІЯМИ

""

1Il'реМІРЮ-

в поле ва:ІИ. По закінченню

ООрОI!іСЯ :,а

ВИСО[~ИІ: врожаи ранньuі ка-

ВСіЄЇ ПУСТІІ.

лагодженні клубної роботи БJ'ГЬКII)ЩИТl!1. Гі!ііі, збира.1И по ДВОРі1Х роботи Зl1О{)И,НJ liі,Ч)С)ХУНШ<. І Іеі'l'\ю;;щем ІЗ СОllіа:rіСТJJЧ мають РЯ,1; інших се,l. Тим В се.'lах є 311(Jчна кількісТІ) IЮllіл, курячий послід, ,Г]аIШП зі{)р(].l,l Б~)() центнерів 110\1) 3Щl'<Jнні ниііш,lCi :1<111Ч(JСОМ цИХ можливостеіі ВО- інте.Іі['еlщії: В'lіі!С:(В, ~IE:'),\. [11111іJШJIа Еесна, а :і lІею на ІІа O;~!!O\IY гектарі. 11!{а '10і3. ,\\ашеJ;СI,КО)' .\\, llІ:а

ни не використовують. Все IІеРСIJ!!а."IУ та іIШJ!lХ Сlіеа!<І· Іlружена [10nота.

РО:ЖIJдаВ-1 К . ,,(O,\1();',и!C~1 на Осl!!(),\'\' 1Т!,Т> " , ЧiJСТИНУ кар-' '4''') ,,, ' 11, ;1;:НІ"l Ilровела оран" "О,1ГОUІIlИЦІ ., '.' \' " )" ,:,' І РІ v' [,Сі! ,ІІСІ'І!) r;аlі\'СТИ. ,;Жовтень" є клуб, а.1<:' хто лзх як Не.l!II"1 Днмер!{а, ку, Гол OFНl іl POriOT(J була ви 1~~П:Іl, З~:,:Д) 1,1)",Д'.I І ;,,]I,I,: ,,~ITa, 1.lе rICJ:J.lraTO ВіДСТ(I.:ІJ"В,Ц піде туди, КОЛИ в НЬОМУ не ..їіТКИ, СеМИПО,.lКlJ, Тре:»)'- [{ОШ'!!'І. fl0са;"IJ.JИ картоплю j,.СIИIІ~,З(IJJ[ІlІI(,II)_~.І,'; ,llo,-a~, Hll .. 1 IIl!;Lі'УІ'а"IОП. /іl<УIl:а привітно; вікна побиті, зав- хів. Б!1()варн T(J в інших. СВСН:'Ч;I,СIІО,ЗДОТі)[І~13ННЯ~lпраIIШ в HaC[yIlI!O~IY Іи,\I. lї:Іillll,а,:ііfралаJ:JU цент

,,' TpeO-"ХI'В "І -' ~ ,

ПрИ

КО'ІГОСІІІ' ,

.'IicTlВ, ОСО(',lИНО В 'j;t]{их се- ІІІІl ГІ-І

жди брудно, рідко коли ви ВОНИ 1І011ИlIні бути постііі- НИЛЗlротехніl,,:и.заборонунамітається сміТТЯ.Не ""по ЛИl'Я 'НІJ:-.ІИ

" б'.... КЛУ ІВ ли І1,а керіВНИК31\1артілі"ЖовтеІII)", і Х3Т-ЧJІТ3/Іень, ГlеРЄНО;-L ИТИ одної із передових в р::ііо- в НІІХ ,:IСЮLїі ЧІ! БЕ:'сіди дЛЯ В[;ІНI;l)'І,(Jча~lИ

КО,lИ

,"

Bl'Ha З1ИШ:Jа,

терп.'1ЯТЬ

ність, МИРЯТ1>СЯ з

неОХilЙТЮ!,

TpeGa організувати та по­

щО вести [1()!"ОТУ в

у приміщенні брудно.

к)'т,ТУрIlО­

б 0-

ПIВМIJlIOНА

ls'НЧ,

Ш31 ,ilПУLІІІ

,')

11"'іГ,1І111' 1і:',;:"I'IІ\.

О.

._~ ..~aE]

ПО

ні, що допустили такиіі стан, К()ЛГОСIIIlIJЕів на різні теми,

в клубі,

П, ГІСАР,

Нг\ІlJІЙ

КНИГ ~СІЛЬСЬКИМ

{~І1ИLj' 1v і"\ \.

Б . \lЬКJВJІJІІТll _~.,~~

БІБ,lIОТЕКА;\;\

освітні:\, З,IІ,о'lа;Uі:\, 'l[іК, шоб

СТАВ ДО

ЛАДУ КСЖ­

СОХ!\\іЧІ:ИЙ

:j;\[~ОД

ЛЕНІНГРАД. (Т АРС). Біль йонів областеіі бібЛіотечниіі СТАЛІНО. До .1ав діючих Аналогічний стан в К.'1убі ту;~и ішов КОJiІОСI1НИК З не­ ше півміліОllа книг одержа- !(овл~!(тор, бо піД I1 I"'[!<;:\lllfi vніііШIJН !'V\НІ<Ис. Пухівки. Тут із нікон ЛІІЮІЧ ()az!,:IIIH5Bl, а З(JJІИшар, . " 'і С' раионНl 115 lДНОБИЛИ свою ро ТУ І ТIВСl,КlШ 1{01":СОХІМIЧ!lУ!И, завиймають шибки, але керів їх 3 за,l.ОIi(),lенням, щоб він ЛИ В цьому РОІІ! "!,ChKi БІБліотеки ЛенігроІ' ,раионних, МIС~I{.ИХ, СІЛІ, В()l,. Ві'~{)\':ювано lлі КОКСО ники села не вживають за- І скаЗ,Iі1: "І діїlСНО к,[уб, CI, , ~ ,і' СЬКИХ 1 'І,ИТЯЧllХ \)IO,:HOТl'!C ' ,,' "'.. ' U

te

ської о б ,lаСТІ.,

.

ХОДІВ для припинення таких І xata-чита.'ІЬНЯ"!

з-() ооо

,)..

екзем

'

41 О

тонн зерна

Машиніста ~lОлотар]{иl годжено, в роботі не має ДС-93 тов. БаГ:Іая Н. У. lІеребоїв. Машина весь час В ко,1ГОС ІІа х, які обсл У ГОВУЄ

Бобрицька МТС

:1!J(J[{)Tb

Під

кері вНlЩТВОМ

Баглая,

МО.l0ТIІЛhJ\;;і!

[ат

працює

За

ВЕ:'СЬ період

лаі!, намолотив

160

бі() ..'[іО-

'"

[,,[)-

=______ ЗАВОДІ

Колектив

кіРОВІ\ів

юяв І

тов. Баг­ Тут почалась 11 ідготовка до І зобоІ3' яза!J ня ви 1I устити пе р_

понад

ВІН

О(Jтапеl

, .

,

..

fj\7ілеМИВ!(J J

010,10Р03Г()ННИІІ Щ·Х. Цr,ш[ ДНІІМИ заR(),~

,

RИ:lан

пе!)ші тонни мета:[у;)г,йного

~

КОКСУ.

ТРАКТОРИ НОВОЇ МАРКИ НА КІРОБСЬ!{О.\\~' КіРОRСЬКИЙ завод. (ТАРС).,

'. '.

"

,;.

, ла трудящі Ленінграда, по- тек \,1{()м[[леl,тонаІIО R над 100.000 надіслав дО P(J- бах і хатах-читальнях.

З3 па IІта женз роботою, добре

як І ВИ:>10JIОЧУЄ зерно з СОЛОМІ!.

доброго знаВІ\Я СВОfiї справи, здібного організатора.

"

~ ОIОj[lотеки ІІрацюють 11рИ

42

плярів книг з'ора:IИ для се- паРТJ{(Jбіlk'lах

Намолочено

,

t'

J'v\ЕДИЧНI ПУНКТИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

СУМИ .. У ]{ОЛГОСfiах, .БІДlалених ВІД Сl,l ],СЬКИ Х Лlка р ських

ДІJ[[)[[ИіlI>,

ОРГ(JНJзона­

410 виробництва тракторів мар- шиіі трактор ,,~талинец-80", Ч() 59 ме71;ИЧНИХ пунктів Чер тов. ТОllН ПРОТИ ззвданнн 400.

ки "С-8,О". Це

агре

дружно і зла-

І. ЛИТВИЧЕНКО, ст. <lI'РОІЮ\l ЕоіірilЦЬІ'ОЇ "'!ТС.

--

гусеничниіі до 28-х

трактор типу "Сталинен", потужністю 80 кінських сил

БОЇ

РОК.ОВі1Н

ревоцюцlї.

)Ковтне- \ іОНО, І О ХреСТі\., Тут хвора ",юдина може ДІСТаТИ вершу допомогу.


ЖОВТНЯ

, 21

~:

Збільшувати ВИПj'СК

ВУ ду 1Ш{8ПП~

ТОВарІВ

Л\ені 17 РОКіFJ. До Зітчиз- ВОl!а /',Р\lі\;. ЩО ЕНІ!ОЇ ВіїІІШ, I{О,lИ

широкого

ся

"\'

..

.

минув

чаС.lIlО

:icJ

П1С.'lЯ ВИ:ШО.'lеНІІН

ків

Д.І}І

і

Ч,lенін арті,н'іі,

!і('

. .

О'l()ll,:I,'!()'і

:111.1И СОШJJIІСТl!ЧIiС З\I;II,lііllj1

І"

[І[() НІІ-

':i,11<JВ,

::),',;; '

І !)()()i}k

а','Х,

НІЯК

11('

ШКО.lі

R

ЩС І:'1I1[>-

З3ВfI\ДІ!

Н:\Н'Ш,І·:ІІХ

;1,\ \13В,

наш

;,[111

РО]ГРОМИ13

U!\YII(ljJ'i ІН, Е('.,І,­ С:ІІ,І,:О

Ста.lіІ:,

Я

щоб зд06ути СПСllіал~шиь С'У,Ч' [;ЧilТІIС" В ШК().lі Ф ,Г,_ 100 і 11р:щюm1ТИ на ве:rи;,О\lу]а PiPIHO-:~!BO.'((,I,:'OГO lI;jfj'!;;:I-

Місцев(] ПРО~IИС!lовіСТI, r31ючої роботи сере,'], r O ()i'!II-1 П~'СК :ij)n,'L'/!,:'liї, Т'1:{ ЯК ДЯНСЬКОl ,у КР:11!!И

року.

l Q 45

-~~·,"",!,~!'м"ц,!-_c_.~~~~...:..:::::::::

можуТl,

р(ці, де багато роGіТIІИI{ів. f1111Ha, що lj(Jв'н:~али ІІЗ-

!ІЯ, ]l\o(;\,:l',,; CI:C!;'~I.їLHirTI, ТІ) ' -, K3!JН і буду lIеIП{)\;іЮ П,і), І',ІО.

ТРУ;lНЩИХ [НIlIУСТIІ.lа но. ,(с- ІІа !3ироБНІІILтві.8 IІ:Ч',Ііr,()l'1 J:iJl3:i,"lil;,i ;іJвіп, M:Iii~la:IЬ ІІ1ііі КР!lїІІі lІі\lеlІькі 'роз(і;il- П~ІТИ, ДОlІО,lаГ;IПI\IУ Ба,і, [\ сятки міліОlIlВ виробів ши- чого СТcJЛОСН ВІДСТ:!НU}[іІ\] ВІ Іі\' !ііі\!()I\·. ііl11(;1 не і1,і\ла мені ЗМОПI ШИНІ ВJдБУДОRУ[;cJТИ H:111O,lрокого ВЖИТКУ. З І;О'-іатку :1рт:.1\1:\ і промr.:m,\()іН;JТ, ІІС Ні1'! !,0~,\'ЮiJ1l1!ЮI І(ЬОГО J;J:ііі('lіIlТИ сною ]і\вітну \!рію вс ГОСі[lЦClРСЛЮ, зруііНСН;,;І!С _~е':ят- I!i~I'""1 1')"\11 01' І віДО";LОВИ до ЖОВТІІЯ }"4,:) вн:.:О!Іанню ВИРОС;ІІИчоі І)рсп- І Пlіj'U;,IНIІ l\",'I)II~!іИЮI артілі 110- '1';1 ІІС' ті,lЬКИ мені,3 іі " . "1,,, 1.' \Уі антами.

-

року

..

випущено

М(іllже

н(]

5

ра~1И.

~ :\lіліонів кро. заП!lСІ!!!Х Ч;ІСТИН

І Н'1І111

,\\іСllева

ПРО\lис.l0вісТІ, в

Д.1Я тракторів і сільськогос- ОСІОзному 11~),iJИ;!I!~ 111'а" [('І' : І і10даРСhКИХ машин, 2 \Ііліо- ти на МІСІ(ев1Н СИРОВІІН! і 3З

ни штук ЛОЖОК, ні в

гу ;J,шкj В,

бри 6еЗІІl'ЧУВ<1ТИ вимоги Н;IС('.'I('1І

:27.000

чак, 90.000 діЖОі{,

С:'I;іIНIІО

ІНЦУillаТIІ

'

І

1I'-'і'\'{).,',l.\I';lіll !юг,О1'у.

.i~II,1

\1

l,а\l

Т:,ЮІХ юнаків ЯК

J"Jji,ТlI 1:1і ЮОНИ Ц',ВО СМО

ВИ 11 V ще НО

і

ку.

ІЮ H~i

v'Г'I'ткі,всь]{а І _

І Іс'

н:: PC,r~.I 5],'.

'раиону

ДОПОМОГА БАГАТОДlП-ІИ.\1 ТА ОДИНОІ{І1\\

!\"!1'І\::I;і<Н ІIРОМі;О\\{>ІІату

П РО\lис.10[J()-

ЧёIJЕПОl3

u

ПО

3.5 \lілІО ІІН виробами широкого вжит ,іН. ,С,()ІТ\', ;::Іе II(Жd ЦЬОГО

відре\lонтоваво біл"ьш як 2

с . Бровари . О ,ІТН::КС: \ Ч" Р , ,1 1 ~

.І,lЬОІ.О, ,~pTi.I[~, ім. Ча :JаGеJil('ЧИ:rи героїчна ~

П ItHJ :-""r:; ~,І)І"Л!І!~ІСІ І, аРІ а

1';111:

і я.

1'еllе,О ШІ МОЖ.lивість є. Її

M:\l'EPjI.\\

~II!Ііони пар взупн, 15 м:,]іо КООllеративна арті:lІ> ім. Ше'l, !ДИїl'I';, :;р Т. і\,1а ІІOFНІЧ) ВВ:ІЗа трет:іі -:і'''rта.1 ц"о;о M:IТ(:'ri: Хоменко B<1г<,~ai'a нів ШТУК llОрце:rнно-фаянсо чеlша (голова т. Саl~Ч"IІ"(»), іl\:II(),і" щО I:О.Ш план lJO ВІІ' рог:у ('dlclTO;1,1'111!\1 та О'1Н!lО! 0,1еРіl\ала 10 ООО І::]РО«І',,'І­ :'у' та ба га'і'О 1'1!В v, 'го ІЮС\' _" \1:1:1:1 можливість знаЧІІО ра іIУСI';)' ()IН",JI:1РИ 13И.';ОIIУЄТ!) ШИХ ВИРО(Jів.

ніше ІІРИСТУПИТИ

Та не так працює місцевз

і коопераТИВН:1

ГНіIО-

,'Я :0<1 Р:l\УіIО;,

СИРОВИНІ! за

j-:И\! М(]lерям Н:ШlOІ'О раll0- 1:11~, ГУ]I!1 ГІ<ІраСКіl-:2000, .\'І,і­ ІІ)' ВlцаlЮ ;J,l'Ріl\;]J~II()Ї ;UJJI()- лнрt:: І(() Єв;toj{я<~,Б(JО. :~;<ІЧ

говленнн ВИ[ЮОІВ ІЗ .!іВ]! І!е М'JВШІ, то \:lсін IIРО~IІ,;омбіМІІПІ в СУМі 203.773 В!їIН'lіОі(,:1 Н,І'!,\ на Il:,\':)' З,Н,ІНч"на. іІillщі. вона а и меБЛІ: диванів, сті.ї"I\;В, І Ci~I':!'):l іl\' :\ ILLO;,I)~ !lР:І\1

І1РОМИСЛО

вість ІІJШОІ'О раііону, ще багато в чому

ДО

llOВИНШI

!lеред трудящими, не

Kapuo- ІНІ СУ\ІИ ОДIІОР<13?ВОї ДОІІ('­ 1\1')111 Юl[],1і1чено оагаТЬО:,1 ІН-

ті.'IЬК!1 КОР3ИН та

шим

СТО;lЇВ, ДИТЯЧИХ :Ііжог:, Чt:~IО, І{()\I\)lіі:ll' lі;)[1;1.11('11 ЗcJое:оllСЧіі

задо-

ДClllів,

ГОСПОДCl[JС1,ЮIХ

[{ор-

ТlI _TP''-'!\І:IlН\ "тl,таРНіl'll! ІНІ

ВЕЧІРНІ ШКОJ1И

ІЮ:ІЬІІЯЄ їхніх насущних ви 3ИН, KOIIТOPCI,KI!X 1,(:)P:Н1I1()KII"10()1(,'I,I:I~" і',',С,',lіІ',',JI,JИІН!, ,В,ИІUТUВ МОІ'. За\lість ТОГО.,·lцоб не,

для паперу

ВI1ИННО ЗРОСТТj'jI, .збіЛI>шува

Х,;II~J!IИіLI,.

та

~"

. 1'-1 '- .,) І ((), " .• ,І'1,1 11'1 ':. l(е'('\1 .. \ J.. Ilі"і1еоу

lk,,,!!,;\

В

ІІ[1I1.1-

матерям.

КРЕДИТИ д,nя РО3НИТ­ КУ САДШНИЦТВА

MOJ!l )Ці ~\. Бропарах, селах: Го-

R

Д.'ІН РО:~ВИТІ,;у садіВНИІUРі1 ТИ ВИIlУС[( TOB,iriB шrІР,)І,ОI'О ПИТ,JIIНЯ заоеЗіІечеіlНЯ 1'0- С,анні II(J31B ,\lіііО1Ь КО:ll(Кіlll I·О.1'В. JlіТІ<И T~I В інших з ВЖИТІ<У, а пшож заGеЗllечи- бо'ІОЮ ClI.ІОЮ аргі.;1і 11(:' тру.І та рііll! О;;I'<11іізаllії. ,\.іе JЮ­ 1 І') ,IIIСlопада булуть ВІД _ П І<ОЛГОСІІЗХ раііону деРіЕН­

ти виконання РІЧНОЇ ІIIЮI'Р3- НО вирішується. f) умова.\ НІ! !І" ~I(;/:;', іl, Ilридб<JЛІ їХ ірнті Н"ЧJ[Нlі 1II1,О:JИ РОО:ТJ:И ІІа Rі:щустила ДОВI'отеРМIРО­ МІ! дО J'],НЯ СТ:I,'lіIІ'':С'\'ОЇ КОI1' ,;'!іТОІ{, СВИНОЇі1. та РОЖНІВ, і'.'!l,і:И і, 11 '1,)10. ЩО ІІІЮ'} '11 і'! і I\О.1І'С)СІІІІОЇ \Іолоді. Гіаі{ виіі "редит в СУМі 36.0(Ю СТИТУ:lії. п с)(тпІІ'!ііі Ч,ІС має Е, '\IОЖ.1іН{:СТЬ ШіlРОКО IНlI(()- "O\I'JI;lal 11l' хuче І13.1аIИ- '1::111151 IIl'реВОДf1 ['\l:-'ll'l'l,l'\1 н l..:ар6ОRа!ЩіВ. Частину І'[)()­ заНИrl\еншr

!3РОВЗРСІ,Кllfі

~. Оlнат

1)'1:' гaТlI "'()\I:Ні.іIЮ !1(;U-OTY, F ~'~ -" - -

в роботі.

Р:llIIIРОМКО'\\

;;JI{();!(

IЮ(JОЧОї

"Червона зірка"

вер(:'с-

i',,'\'Тl, -

арІ'ЛІ,

у

Сёрll11і

Н!!І!УСТIІ.lа ПР':ЦУlщії в

Ч!ІНІНН:

СИЛ!І

ILe t)іТ'IЮН51'10Ї І:ііll,!!,

в серНіlі ВИІ;ОН(]П II.lан

" на 10,) ПРОІ(еl1ТИ, а у -1 (' "!' . ІІІ на / ,) ..; 1П":ШСLЮl

;lодаТК<)В!lіі

:ОНИ !\lіIIУСї';

Всі 'І.',\С"\ 1,\1 є ':ac.li.'lKO,1

і!lвалі>'l11

які

"10-

rнIKOH\'f'.a!1! \1\)60Т:>' [І() '

УСІХ K.laCi\X ,- від !Іершого l!Іеіі !{О:ІІ'ОСПИ вже викорнс­

lюзів.

!ОI'О, і

ІН\!

і:",)іl)НШШ

Р::1ііlі)()\I:';)'.:

С;І' ь

\"IС,:II.:1І

apТl.lcii

"',I(]1')' н(:' Hl'.I!l[(OIO

доЗlld-

ВИІ'ОТОВ:lенню .,'ІО30ВІІХ ВlI!)() чеlI!lН в 111111,~G:lill!i Тf'.У,'J,ЯШИ

два біВ. Але керіВІIІІКИ

рззи біm,Jlj(:, IljЮТИ 11.'ІаіIУ, а Ці!Х "IО;'К.1ивостеі! не

.ІО деснтого

ДІТЯМ-~СИРОТАМ [1є'!)}каl'»' ВI·,',"! ..lЯI'; Be.~IIKe ili1.;.lybaI-fІіЯ за дітеіі-Сllріт,

r'

заКУJIівлі сад,нен-

ЗДАЧА

.""",

арТі:lеіі уІ!! ВИРСОіН llJИРОI';ОI'О ЮІ,IІ1'- (Іаl'!,](!]

ВИК(j- КУ.

Т<І,l>1 ДЛЯ

Ц в П!ІОДОВИ Х

ЯКИХ

загинули

шюr

ЗАБИТИХ

ЗВIР[[3

на

Фі1Онті та Зd\lучені oiOMeЦl,KH

)іе рев.

За мисливС!,киіі СС::ЗОН lЧ44 -4,')

рог:ів мислівці

Р3ЙОВV

У вересні на 81 1Іj1[щент. 110 РИСТОВУЮТЬ. ОДНИ\І з ГО.10ПНИХ :~ar.:L(]IIl> :,[11 К<lТ<lМИ.Н(] бззу "ЗаГОТЖИВПУШНllilН" !1fiЗИЛИ ВИПУСК прсдукцil ар: АРТі.аь ім. ЧапаЄВ:1 (с. Літ- пр,щі[JНИКlВ місцс'оої ПРО:\ІИС За IliBPOI\Y дітям - СНРО-ЗД:J.'Ш 8 llI1{ірзабитих .1!IC!ji~i, т :ІЬ ,,19-ріЧЧЯ РСЧА," С.· ки) має цех по вироGітку JJOLJ()CTi (-' 1'031UИРl'НIIЯ ВИПУС !<1М раііОIlУ ВІІIlлачено 91.770 і 994 шкір З:1ЙЦЯ, 62 lJ[і,;іри ,Jliтки і РЯ;L інших. і гвіздків, Не потріGно до- ку 'IOB<lr 1B ШllРОІ{()IО ВЖИТ- ,ар(іопаНЦіВ державної до-І чорного тхора, 3 шкіри ,ІОВ!{\~ріВЮJ!{И ЗР1'іЛ(:'й та рай і ВОДИТИ значешНl ЦІ,ОI'О не- ку з міСIІ.еної СИjЮВИНll, за- IІОМОГИ. Іка. про~tJ{О~lбjнату не ІІ\ЮЯВИЛИ : ху в умовах РО:,ГОРНУТОІ'() О(:'ЗІІ"'!l'IIIНІ ними 13 ;(Остат­ ПОТрlGнuї ув:ни

РО3ШlIрcrІ!-, будіВIІIЩ1'В3, ЯІ{ КОЛГОСfllI()I'О

1110 асоогименту ВНРО:'):13 ШИ 'І так іі іllднвідуаЛI)НОГО. ПотІ не '.'IГICllТi, І [)'бно б цей цех ПОiUИ1.1ИТИ, l'I).l()',',"~ Р і)'{ОГО ВЖf1ТКV, !ІсреI30ДНТЬ масово-роз'ясню- j механізувати, з;JіЛLШИТИ ви-

-----,

~,--_._--~-~~-,-~-,'_

жовтня Рада

9

..

__ .. .,

ти

Д()[Jущені

I{o,VlicapiB УРСР і Uентраль ім. Франка,

в КО.'1I·оспах

Україн-

ня,

і\l.

Ш;IІIIJВО[

HORI!\()BA,

ко)/іСll..

оранки на

зяб в

КИ

ПО

с.

1{().ll'()СШIХ

Се\;I1!іО,іКІІ,

Г\llРО(,IІ!Р!С' і .1rРЖР.RIІ(' ?!!і1чен

С!,')'с:Ч:іСlі,)I'() пі;(II~IТI5І J~l

1151

11()lіСРl',:I:+УЮТЬ і

[1":15]!ІСІ)І\!IХ

ні

І[ієї роботи і

керіВНИКіВ областеіі

на зяб, затнеГ,1жеІІі

Дfi-

Р;ІДIОСllів,

шо :1С]т:~еРІЖ('іlі графіки про ВСДС'НН\І сра,іl;И на :ояб ІЮ-

РІ(

ради тут на ЦЬО\ІУ іі :~.IC;IO­ коїлися, не виора:ш ЖОДНО­

равити

становище,

ри.l0СЯ,

вжити

хол.ів до

П.1ани

в Ка:І1,ТЯІІСЬКО~IУ KOjII'()Cili i~\. 17-річчя ЖОІПНН, 3аво­ РИЦ:,КО\ІУ і\l. :2-01 Il'JПиріч­

вап­

ЩО ство­

ріШУЧИХ

піднесенн}!

роботи з ТlНlI, ти

зобов'яза­

З:l­

кн

те,,jпів

на

ДОК

зяб в

КОJJГОСПИ

Ще

ної артілі, щоб ся до

н

наслі-

rOJliB

ВіД

СIJl1)Р']д і КОЛ

зяб, ВО

ни звиклися з фі)J{ТОМ неви-

Вкрай повільно Rяб ,l.єякі

інших.

госпів до оранки на

строк.

району.

ряді

6езвідповіда.'JЬНОІ·0

ношенн>!

ус:тйноu.lени[] партією та УРіІ' дом

В

Все це сталося

щоб FJикона-

оранки

та

орють на І конаннн нзшого

не:.lСІ t:

лених

жод-

постав-

перед ними

вищими

керівни:-rи ()ргана~ІfJ, не у(іо

оранки

Ж3Ю.

на зяб-цього важливого з(]ХОдУ своєчасного проведен·

H~ весняної сівби 194~. РОКУ І Пlднесення

завдань,

наближала- лівають за підвищення вро-

вивершення

Раднарком

,

ВІІJlні С)),]І! нані

і

ЩО

сі.1і,ради, с.

воїні

що!:'

13

,(її,

3

~ш!!х Ч3СТ\\НУ

висунуто

(;t'-\Y'.10BHO r,r;!ІIІИХ у

вик{)-

неНИІ';О

УРСР

і

11 вересня 1945 РОI{У "Про колгоспах

ВИСОІ,ОГ()

HJ1aТСІ).

Л\;:Хіlіі:І(:']jКО, с. IJОЖІІів, оп.

Мехед, с. 1:3. Димерки Бе,JCмертниИ.

J

3И('ТУП лейбориста НІ ,pM~Ha ]Jnлда Ні.

.iO!-ІДОН,

.,,.

(ТАРС:).

"-

"еl!іIОjЧlСГ Ч.Н:Н ІICJрл:;мен-

І'У

Ниl'\I:I!! ДОДД, виступаю

'ІІІ В

!\\:еііфОРДl (f\l'Hl)

істину, OC(J{,v,CTO Н',

я

11

О

ВІдСува,н'( >І,

і] О

10 речи.ІО \сі,1 «lill,:"<,

~'i}!

,КОВТІІЯ, Р():НIОЕіВ ІІ!Ю СПОЮ чув і Ч'іj;JК. Я ~i(J;i,~' :1,,:і,-,\' ,lе;(іIВНЮ ПОДПРОjl, ДО Нj~Н'Ч- ІіIiЛI. ЩО (JC(/II, >І;,і і:!і\":.lЯ І!ІІІИ,

де

ві:1 В;.ll1і;I<:В як ан-

:ліі,СІ,!,У,

Т:ІІ{ і

раДП!IС1,І<У

lиІІ,(')!

і

ІІіН:")} іJ:,Ю:І,

Сlі;(:I,I,\, ::ОіІУ,

V

і'("

111;liil\I,IJ:~" І'

51

,ОНИ 0!<УI13ІІ'Ї. Він :<:t>')~ИГ<, IU,ї"n\III'~l ЧIІН)~.I, fll,(J.\UY,:lb [,О ІIСРЄ:.1, СВОЇ\І ві]пт()м В М(';(II"!І!Ііі 01'.151,1, U;I.l'j1ЖУОІ;', ,)ilДЯJlСJ,КУ :ЮііУ він ")13 пrrІ 11\'О,!\Jг,().'іl,чі ЕСІ]1Л';И j В (:'и '\'Тlilіі на преС'К'.JіIФ\::'IIl'наіі в н::r,(LЮ\IУ П(J\'Н.ll';\' \'():"'~­ ) Ь('Р:lіні, на ЯІ<ііі НІ<иііСI, .1ЮЮЛ,СН У ЖИ1('.іll~ ~I,CT і jіО.11,UІН!ИК Т:І{НССС розп()віl1

І'('С;И'J І ся Д,І5і

ІІеГ:Ліl!,

l! \1,'lll,I,И\JIІ

весняної

[,',

!І(),~аЧ!!і(, аС)l'(),lЮ';НIJ (_:Н:­

J-:ОРl'СІIОIІ,1,с',lта\1 ІІІЮ мі.lіОІ:И, :Іа\,

Пj1(Jі:с'деннн

тов.

ТЕЛЕГРАМИ

!ІОІ'О

с:].

що

Lic,,,

[j

,'І 10 ,[('! ,;\ І!);. сІ!

1:11:\". рОЦІ, ІЗ l1ис(:',']еIlНХ J1lqA\~ii, НІ,І 11011\::'-1 !l.O,:;l [)(НПОВІВ ІІ!О 1;(','[.[ нас Е kCЇ М(')І,!!!ШОСТІ, щоu ві;»IIОТЬСЯ 0(':,; УС>!Г:!І" І:ерс-' не::ИІ<І1Х ЮJlI-:('['С!,I,I'Х ~.1:lc': ;,;13

сіпои в Н;,СІУІІНОМУ ;ю

11аСТ:Iі!Ш: ~\()P(HiB

ЛІ :~ІІClЧНУ

lі,іUЩУ

піJ.НЯ-

зяблевої

ГО.l0;LУі\ЛЬ і

R іЮСllіСЬЕііі

l,іIlУТІ,

:-іоні . .їЮ;ll'іі,

:11 ііІ;

с, ,ї',іl;;,"'II.

Гkре;(ОД\IЧIJ де) СІ"І\( і';:ща

0і1ЗНі,t:. Д.1Я І<І,ОГО ji("оБХі;! ІЯКі CTPilil,;I(]!OТl, но гі]llі \іХ)- в ;)!II.Jіі\СІ,I,!іі :ЮІ::, ДІ;" НО 11(~рск;rЮЧI1ТИ більшу часІ і'О"!1. Д(),!;!,

тину !І;ІНВfЮЇ тяглової в

залу­

чити 1-:0р:В аРТ!ЛІ,НИХ

фер:-'1

осо{jистого

,10;:.~113:

СИЛИ 1(1)010 Н ІІОчав

ко.'IГОСІІі,

і

КОЖНО\\У

КОРИСТУВ1!НIJЯ

:~;1

1,(.;5;, :~НІ;Б, що \\1()ШІ, [> $1[,1,': :';,11

:,'ясовувати: lі)'Л' бlfl\Сfll\і, "Ж:J.\.ІІ!В."

ПРJ.-І5УТТЯ ЛО ,'lOHJlOH\ польсыl:()її

вrЙСЬІ\ОLЮЇ ,\\іС!Ї

ЛОІI..'lОН, 16. КО.НОС !ІНИ кі в, категорично заборонити З),ііімати ТЯ 1';10- Учора ВI\с:'чсрі;1.0

ИК 13)'

КП(б);)! в своїіі постанові в:д

врожаИНОС~11 с>ранку на зяб в

ЗяG . це ОСllОна

)Кердови

AeMOUIJ!130L3aI!I111

ВРОЖ::Ю, I,С!'Сllt'lпива УСJlіll!-

СИ.1У, орачів та по['оничін

з З}JU.;еI3I;Ї д:пи

на

повного

оранки і переКI!

іІІ ш і

роботи

а ж до

заl,інчення встаІ10В-

(ТАРС). Гlо:rьщі, ВІ(,1ючаЮЧJI питаlIJІОIl,'юна, ня ОіlіlШ над СОЛ;UJтаШІ, і1і,і 11ри(;\.IСІ II'J.1!,C[,!,iJ Вlііськиl3СІ і заяrШ.ll1 IlрО свою ['(iTORili~'H,

\11сі>l" ІІа

ЧО,1і з 1'(:'lіеРCl:Ю\I! повернутися 11:1

.\'\ОД('ЛLС',КІІМ.

,\\ісія

нетерпимі ф"к- І хопуючн ВИКЛЮЧНО важливе

_ . БИ 50140 -м:.- Бровари, -K~oї обл. вул." КГРОВЗ~ДРУІ,арня

Iljюна-

ІІУ,

:1.1е

ню

(іИТіК'':IІ(Н­ 1!('reoYIJ(!

Т('!lер

ЛП!!\1(:' переговори з аНГ.·lііі

ЮП, У спеціаЛЬНІІХ л:БО[::JХ.

ПО.1IЛ,Т{()Ї

ВІДПОВІДальн;~и ред(]ктор

'. ГОРОДНІХ і радгоспах ;)ТРСР в 1945 :Іених сеЮІШИХ завдаНLорuІІ Сі,I';lі:lf!I В.13СЛ1\111 IlрО ji(:'II,:тріац:ю КУЛЬТУР, каРТОПJIl. і році" зазначають, що "пра- ки на знб. ярих зернових

ОсоблИЕЮ

НА КЕРІВНІЙ РОБОТІ

р2ііон

JIереможців по д(:'мо()іліза

ОРІ,ІніЗС]'

!І,lіші IlлаІІУ ІJ;;IІІЯТТЯ ЗВ"У ровської та ЗаПОjlізької об- го гектара. 1 1:0M УРСР і иІ, Pil.'1:liI1 ,'ІастсЙ. РНК УРСР і иК Таке ж нетерпиме стано­ !\I!('))~! (ІУДУ"І, IIРИТЯІ'ати до Юl(б)У ВИК.1ИЮ1ЛІ! ряд не­ вище з ВИКОIILlНН5JМ II.lJ<lliY ві;lПов:да,lЬНОСlї. ,. теРІ1II,\1ИХ фаКГіВ в проведен зяG:rевої оранки ~la\O ~liCILl' суьорсї

.111

IJOВС'РіІУJ10<:Я ЧВ\13ЛО

ІІ;ІрТііІ'

Tpc'Gy- цііі, ЗС'\іе.l"IІIIХ ОрГСIf!II<,

Jll'iiiII:\ с.

КО.ІГОСП:1Х' КП(ГJ)У та ВІ!КОІІІ'О.\!ОМ Рзі\­

f<а\I'ЯlIець-Поді.1ЬСLІ<ОЇ, юровограjlСЬКОї, Дн ПРОrIет-

час в

З,\!{ОР ДОННІ

ської РСР", в якіі! віДЗі;ача- хів. Одержавши гrафіl'; ОР:ІН геЕторів .\\ТС і ЮТЬ про не:~адовjлыlііi CT~H

/''1",'1:'1"'1";0; l'аіll'''.111

За останнііі

ІІа керіВНу риООТУ. ГО,10ВОЮ

ни,і !{омігет КП(б)У ви.'],али ім. ШевчеН!(СІ, с. Л\('j1ЛОВ:" пу, постанову "Про хід оранки ім. 20-ріЧЧЯ ЖОВТІ!~І, с. PY,l- них на зяб

\і.

'

Посилити оnанку на зяо

Народних

ДЬ\10!))JI[ЗОВАНI

нііІ г:і:ll,І,;ості ТРУД5lIіllіХ.

у ІJlпаllіlі 1\ ----:---~

_ . : - - - .....

(]l'\liї:~ І\С',lн:ооrrПClllії до f В. ру ДЕнна ра:ігазети-:ё::тах-ановець~ё.'іё('lJOII-· редакція 2 '"'Д'З'Б. Тираж 15:25:

-

78 номер 1945 рік  
78 номер 1945 рік  

78 номер 1945 рік

Advertisement