Page 1

Га3еТа

з

кmтви

17

ВИХО"'ІІ'ТЬ

1937

СЕРЕДА,

року

23

ВЕРЕСНЯ

1992

РОКУ. .м 77 (8320) Ціна 1 крб. 50 коп .

Громадсько-nоn·ітмчна· rазета &роварщини_ в

ІДГОМОНІЛО. міло

свято.

сподіватися.

що

броварчан

"'

стеіі

відШУ·

в

та

любов до природи і

пам'яті

наших

ЗctЛJIШIUIIJCb

го -

паганду

СШ

добрі

передусі.~І

ЧаС

і\;Іанцнх).

же

гроші

ДЛЯ

(іі

в

придбали

:·а­

(до

багато

наші

гості

мkта-Іюбрати:~Іа Щол ­ ІіОВО МосІ;овської області.

і

взяли

яко\ІУ

3\ІаН)р!І

Ві/\ концер ­ участь

ху Д<) ЖНЬОЇ

ДіЯ :ІЬ!ІОСТі WІ\і.1 .J\,1> ІJ:о,·динку

ШКОЛяріВ,

СаМО­

N~

3,

4

творчості

і ВіД СВЯТІіОВОГО

под<Ір у нІіу

броварчu.на :ІІ

плСІвальнnго урОЧІІСТЄ

басейну.

ВіДІірІІТТЯ

ЯКОГО

було приурочено до Дня \:істз. Бi .lJ ,JlJe 7 '>Іільііо ­ нів J;арбованців вксlадено у іі оІ· с, спщ.Jудіhення. Міс ­

--

цеві

n ід прш:~Істна

водІІ

11.1астмас.

порошtш­

\ll'Ta 1ургії.

І\m.Іуналь­

с б.1а.1наннн

та

за­

інші

Т31\ ОіК Ні1,1а ."ІИ суттr.ву фі­ НіІНr~ ову пі;\ТрІІ~Іну. А от честі першюш спроб:.:ва ­ <· ве:JІШОі

СТО(·: І Іі

t;:

бу.lІІ

І:онІ;о~ІІ

ВО]lИ

го.ива

У ДО­

•>

~Ііськ­

:\1. Іщrнко та п рс;ІсЇ·аннннн І\:J:Jl>Ji TH­

JCY

бу;tіБе Л ! .• <ІІІ\іf'

:Іr>БfІІІіі

1....._ 1·о

О.

іНГІ\t'НС'J)

п.і;щрио1ства

." рнсі ."Іьбу;t "

В.

новсl>Ііиіі.

Пl\11-\ - 24

ОреНДНО-

В.

В.

яких

усяІ:а

воднна

числа

та

нечвста

ОІ­

:1

О.'Іі\ІПіііСІ>J{ОГО

ПОR!іИ ;!а .l:!

бас l'іІ н\'

тР:::,

У

та

«Пірати»

:Іа

ченнн

Мали -

Нешва

Іца

от

<'Брова-

началь ни І\

В.

інші.

А

ГО ­

учнін учнли­ ре:Jерву

ВО;!у.

,·правжн є

освя-

.')0 - \Іетрової

ванни

:Jробнв

f\p u r.:tjlCJ,JiOЇ

настоя­

Цt'рІіВІІ

роботами асфальті

мІсце

Із шкіл шкіл Ntt

тити иа те, у порядок.

ДЯК~~- за ооефа.. рек~о

ynpa.

Ntt 4

виборо­

s.

І та Ntt та Ntt 10 ).

щоб привестн парк Давайте лише по·

Це КОЛ8КТНВЗМ

КО­

у М.

"«і.Озеленювач:. (ди­ •. ЛуговськнА) та

нии

sеленог~·· господар­

t1

ства І· на'Іальник

О.

Гна­

теІ,Ік-,t}, Добре доглІІJІа,,.и за за­

День Броварів:

ГОСТЯМ БУ ЛО ЦІКАВО, ГОСПОДАРЯМ- ПРИЕМНО

~ EJ{J·в ,;,:;c• i сб::ас:еіі) бy.rm ту,

І на

Тож не будемо заnитувати. скІльки sуснль довелося · затра­

~~ ·"J речі. ч.1сни делега ­ ЦіІі Іі не ті:а,юt :J Пі;"· \!ОСІ;ов ·я. а і;; С:1уцька (Білорусія}, l-\ал у ша Іва ­ но-ФранківсьІюї. Чорнобая ЧерЕасьІ;сї Т<І БарншівІш в ~ахопленні

перше

-

СіМ'ї.

i:J

речі,

ли таланти друге Із

HO-

ЧИ

СВОЄЇ

:;апропонува.lи

т:І

сотнІ

І.

отець Микола. Участь у відкритті ба­ сейну взяв міністр у справах

спорту

та

~оло­

ді. відомий у недалеІ\ому !VІІШУ лому олімпійський чемпіон В. Борзов. Потім було яскрS.ІІе водне шоу, де змагалися плавці із кількох дитячо-юнацьких шкіл області,

свое

монструвала УкраІни

із

мистецтво збjрна

nроде­

команда

синхронного

плаван­

ня. Дівчата із малого підпри­ еметва сВояж» ознайоми ..1и го­ стей із сучасними зачісками і

моделями

одягу.

концерту і тимів далн

Артисти

гості

із

чудовий

СВОІХ

Укр­

міст-побра­ концерт.

г:Індачів

і

при­

діти із СШ

Бліці-турнір серед

NQ 8! Ось під

І. Нлименно , а е>.·р ,.:д uшо­ лярів призові о! іст СІ від­ повідно розпо,,; .• н:rися

·

1\И-квіточки легенди

ма.1ьва,

свою

барвінок,

ось

дс.леного

ПЛЕ~зе

минулого,

()сінніх Але

квітів

іі

:нщії

цього

роІ;у

багатьох

номпо­

шніл

жалн

своею

ністю .

сучасним

но­

І\Оі!\ІІІJму і плодів 1

вра­

оригіналь­ мислен­

Чого сценка,

варта. наприклад, !{ОЛИ <.-носаті>>.

JЮЗ:vІальовані

«І В lfffY~

н раса>>

СВОЮ

~

під

облич­

КВ!

та

вклали

f

на.

Є

звали

· УЧНІ

· ЬНИ фан-

вони

робни, як вдало

стрували

ними

буІіети!

Справжню

природи

у

до на

мікрофона, засіданні

а голову~: ВерховноІ

відnовідала

нвtтковІ

любов

до

водили

Але

хороводи.

найбільш задуму

вдало саме

виставки Евітів компози­ ція шноли ,N'Q 1. Під нерів­

А снільни любові і ста­ рання вилали у оформ­

ництвом вчителя образо­ творчого мистецтва О. • І. Шаповала діти підготува-

театралізо­ педагоги і

пирогами

ичаАио,

Із

налнвкою.

н~мо ми самі себе, коли

1

ли

"'

д

" " %J

и

казати'

1

дорослІ

численним

прагнуть

та.

міні-сnектаклі

своєю

щирістю,

бо йдуть від витоків народних,

зокрема

звичаю зустрічати го-

хлібом-сіллю, що

Отже

є

в

пригощати

хаті,

у підсумну,

ориг.іна~ьність

за

нвітнових

номпозицій та тематичне

їх

відображення

місце

присуджено

перше

СШ

N• 1, друге поділили між СШ N9 8 та СШ N 9 6. собою За

пропаганду

родження родноі

та

унраїнської

тьорчості

і

від­

на­

прнро-

відбувся

спортсмени

варчан.

Із

Ук­

а

нращим

у

осо­

бистій першості став наш землян Є . Чечуга. Нубок міста з міні-фут­ болу виборола номанда із Жердови, а волейболу номанда

- нритеріум

переможцем

варчанина ка,

.1\'<; 2,

ШІі\Л

а

Ю.

бр о ·

lVІl'т:Jушен ­

серед

f; с·рівн нків

дев'яти автоrоСJІСJ ;1 арств міста найбі:Іьш .'-ІС.fістер­ но

володів

дінням чалuник

dJiryp;:им

во­

антамобіля ВІІР''бНіІ'!РГ·: •

на ­ уп ­

равління

fJ\\i ,_. r ;_j ~:и.. ного

господаретн а

Н

~ ТР

панов.

У

парІ<У

,.;,,;; с: ~юг;,;"

майоерніп ь

свою

внхованці шr:о.їІІ

'· !()б'с;.t -

наннн.

У баі..:t:ііш " 'Ji.kp' СШ 8 ВіцG~.- ! : :С/і і :,НН5і

.~"<J ~3

П.;13Btl t HI/!

а

у

f.< i;'' · -~· · ':.Ill!:.' , ff!';i '<·-·i:.: ~ІаТО'ІJІ:; : ,, .'! ,; , ;тьба

JJеГКО<ІТ. І •

НеЖі

на

віднриті і ;

:::"'і ·. ;,І,іа:.Іі

спорту.

За нільtіістю ч нереду та Nq·

.,· ·:

;;о ­

команди Ш І·.: '.\"і>'5 9. а у фі н; ; і ! на ­

віть канат не Вііlj. ш:vвв і роз:рвався, но:ш і і • .JІ ' о :1ав ­ зято

і :з

перетягува ::,

ШКіЛ

N9 1 о

1':1

Видовищним

рові В

естафети

НННХ

ванці ків

ВЗЯ .1 И

11

':;ю пці

."\ :,

7.

бУ .'І:r

іг -

,, ;\•la .liOH>>,

У ""~ТЬ

НО:І1<иц

Ш1ХО ­

;tнтс:ад­

міста.

мостазагону

NQ 112. У змаганнях

тенісі

ці

свя­

вих місць на рахунку бро·

заворожують

Недарма

Броварах

участь

усе найкраще, на що вони здат-

ні.

програма

раїни, Росії, Назахстану, Прибалтини. Вісім призо­

по-

глядачам

У

була

міжнародний турнір із нік-бонсингу на нубон Єв­ разії. в яному взяли

ного

всім

(СШ

лення справді в<'1ної вистави

традиційреннкамн, rар-

итих

стеіі

·

снурсію до лісу, де учас· нинн фольклорно-етногра­ фічного ансамблю співали і

,N'g 7).

ті

,

жю-

є ук-

в и

тал

ПІ~ 0 1ЛЮ~

ли діти із СШ .N'9 4. Вони

<< рвуться•>

гарбуз!

.

а

1.

и

д тином

L перетворилися на акторів (СШ НІ 2), ді < · стало зрозумІпим, як

д

само-

продемонструва-

картоплини

сам

стравам

маком

1

КОМПО ИЦ

чя

Ради

а

:запросили глядачів на ек-

ням.

накритий

бузовою

із

сестра-·

) r, J{упала ( С ШІ .N Q 6 ••

т азії

приду:vІі.іТН

в!домих,

був

а

е

ють у Дніпро-Славут~ j 0 rжуємо коле~тиви шкіл свої вінки у ніч на j?~ ра ками виставки квітів, Адже

що

із

лі-

!і ' . . 1х ЛибІдь. ДІвчата кида-

школи ,"J"~ 9. С

\1ожна

і

про

раінське nодвір'я, ними

човен

ьо му три брати

хильників, безсумнівно, :Jібрала традиційна вистав ­ J;а ;;вітів у парку «Пере­ мога •>. Здавалося б. ну вого

біла

завершення

і

Беньно!

рі nотраnило на спра

назву:

лея, чорно б рив ці .. · А

На

РОЗПОВІДСІЮТЬ

п~о

Наталі

на сер-

нату­

ЧЕМЕРИЧЕНКО, М. ГОМЕНЮК.

сrторт~івна

ветнах. А я" гарно дунала пісня «Унр~їночна>> У ви-

нонанні

юних

с Бровари•.

* * *

а хлопці-гончарі роблять глечини. І несе Галя воду,

і цвіте соннш;нин, і малю-

станцІя

· ЖЕО

І

НАСИЧЕНОЮ

-

НО\ІаНД

кінно-спор ·р, ,,"'''І 1 it.J .~!I! Ниївсьного

Н.

наці()нальному дусі вишитих рушнинах

серед

ства І деревообробнІІіІ комбінат, а також завод сСтрІіІ.а•. Св оТ оригІнальні квіткові ко.,позицІі представив БЗА БК. а дитячі

-

шахів :тграв

продемо~труг.с•. :;,.

роботи

нети, але й оформили їх у

і :;

дорос.1их

крtпЛеноІІ> · .:~;ернторІf~ у пар­ ку, .Де розбилІІ клумби, уnрав­ лІння комунапьИоrо господар­

ралІстів

хатою дівчата сидять за прядною та вишиванням,

У'ІаСНІІ­

іJ · річНИЙ

Фесюн.

назвала

чер:Jі

21} 1\УХОННИХ На · борін "'ВІтt: .' ІІіа>> і бе :J :1\ч іншнх виробів під ІІрш::~Іства ва с:уму 525 тисяч І<арб,Jванців. Свої протtс•юві то всІ ри

ного

прн~шлн

Тоr;очко.

виявивсн

внетавкою квітів юних художників

В

:Іі:10В d ІІ()

вої

сюди

Ад­

ком

,N'g 9 та .N'u 3. Велогонна

:vJaШ >> ТОІ"О .!ІІГІ було рР<і ­

та

саме

парку.

Є.

наймолодшн:.1

броварчан з сім'ями, щоб поди­

T<J.ii ті.lЬ ІШ у фір:vюво ­ му Мііrазині :тводу <<ТОрІ ·

в

благоустрІА

а

.N<· 4)

витися гарний концерт ••а літ­ ній естраді, nрогулятися до фонтана І озера, помнлуватнся

('\1аЧНСНЬІЮІ'О

pHCHOГrJ

про

клубу

(ЖЕД

за ­

зро:1у~Іі:ю. ЧОГО

ти

ванець

на траJІиціііниіі І ті. у ного був

ПОСТОЯТІІ

нас

природні

матеріали СШ .N'9 7. КІЛЬКА слів хочеться сказа­

l:I10pTO'Y1, Не<;ПО JІ і­ вану : Jустріч або ПО!іупну, просили ярмарок.

охорони

4, за оригіналь­

.N'g

нористовувати

і

адже

її

про­

ність бунетів і вміння ви­

спога;щ про нее побачене. А го .ювне ··- про приєм­ не сnі,жування з мисте­ цтво \!

_/

ди в піснях та легендах відзначено СШ ,N'g 2. За

Хочеться

J

О.

з

тенісу

Чернишов,

настіль­ переміг

у великому

нращими

стали

В. Лящ та С . Тартмін. Серед гирьовинів пере­ могу одержали М. Глу­ щук, О. Моекал е н н о, Ю. Богатир га П. Яремен­

лів

но.

до

У

номпленсних

та

70

змаган­

нях серед підлітнових нлубів за місцем прожи­

вання добрих результатів добилася номанда футбо-

лістів

нлубу

<<Метеор>>

(ЖЕД .N'9 2), з настіль­ ного тенісу переміг вихо-

На фотознімках фрагменти свята. Фото А. Горбач <> ;;си,ого, М. Федоренка.


2

стор.

8 ·

вересня

Z3

сН О В Е

р.

1992

,.••••nн••ІПІІІІІаnnп•••....n•••~nІDn••••••

Ради:

Так

повноваж~ння і дія lЩ

ПРОЗАrЧНЕ.

на

перший

\Іі с ьквнконкому <<Про виконання r;он r;o~1y від 15.12. 1987 року т <-1

:Jаходи

роости

по

в м.

поліпшенню

погляд,

рішення

в

у

із

основу

Ми

дітей

і: І

положень .

що

вразнло

р а зом

із

своєю

чесністю.

міськепорткомітетом

причин

н

сучасtшх

умовах

Міськ·

суми

повідом·

осіб.

як

так

і обмін

приват·

війни

з

прии­

міста

у

таборах

мо·

на

Середземного

бе·

моря

та у горах. Завжди :з теп· лотою

ХІБА В НАШ ЧАС АО СПОРТУ?,

ваючи

щодня

відомлення

про

ства

ни

де

раз-по"раз

подорожчання

друкуються

товарів

і

замість

здійснення

одноразові

а

в

Від цього й

Спекулянт

Гійо

привезли

і

року

і

Илод

NQ 3

кубки, в <• Кращому яким

тому грав-

донсзії. Ціації

визнаний

кордонів>>

Звичайно,

Воюш.

м.

Остання

зустріч

із

_

нодружжям Фредерікnм Мішо і Наталі Нівель переконує у їх справді безкорис .1ивому .прагненні допомогти нас перед

нашим р.

дітям.

Ф .. 11 ІК тому Р дер! · віз для хвори . ма ю ·

гуманітарну допомогу ліки ,

одноразові

Однак

це

були

-

· голки.

пожсртну ·

· що

Or:u ,

.rtузи

(як

людей

бачимо,

ба

«ЗВідПР>

у

них

в ажко штонхає

на

такі

вчинr;и . немає

Хі·

своїх

т у рбот і проблем? Та ж ні . Сім'я Мішо живе за·

Ту-

коло

раз на Ната.1і

одну зарплату (У зовсі~І ма.1енька

дити н а). собі

Вони

не

д о зволнти

тиру,

'VІОжуть

таt<у

квар·

яку б хотілося

речі. і їх

(до

· ат !<И так са·

друзів, які щиро вболівамо). ють за нас а і н а~т3 1 1 і , м уть oue і •: та · 1 г . Р~У'-Ій~дрt ь ця, почуття а . плено -:півчутливості і небай· . ів аспіріну, дужості . нnсвнен і сть У

!

J· 80· .ота

дн

азових

1 "

молока

них.

шпри·

. юлограм1в новонародже

д"я

·

.

.

Ще 1~0 ю.rюгра~.ІВ ме·

дикаменп_в

першо.1

обхідносТІ

вмання.

урахування

обезболюючі,

та нн ·

СГf('ЦИфіки

потреб

а:н,ні

~І Р ·

що

беакорнсли в і

із

поблизу

ваннн. так би мовити. на без

на м

зрозуміти.

ентузіастом

ван·

тажу, a' re гроші було за· плачено і:з особистих вкладів Ф. Тріше та Ф . Мішо . а танож завдяки фінансовій підтримці асо· ціації <<Друзі Броварів>> .

З допомогою асо· «Фармацевти без

дітя~І .

пасхальНІ

хворим

і

назва·

не-

то:-.rу .

nільний

та

такий

r:рок

добра ,

добро·

кр о к до

--

· 1

мил осердя

гу-

NІанн ос т і , які н е в нзнзють к о рдон і в .

(антибютики, антнбронхі·

що

СЬКА,

л. за с тупник

антизапа:11она.1ь ·

архіву редакції <•Но-

I:r

продуктів.

немало,

благородну

,,ітаком

гуманітарного

по­

вого життя~.

члени

багатовартісних

користі буде

шпри­

цього

Джо

нам~рів зробив крен на посилення оздоровчої ро­ боти серед населення. краще використання існую­

чої бази.

дитячш

травні

двері.

того,

подарували

ци,

в чому. Але, ян бачите. повернунся. незважаю· на те , що бідність і безробіття стукають У

Більше

Броварів>>

лікарні

Міг би виконком і не повернутися до цього СВО,і;О рішення . і ніхто б . зрозуміло, не звинуватив йоГо ні чи

«Друзі

товари·

Джо Сnекулянта та ііого дружини Софі. Торік В<?_·

коли значна частина броварчан бідності, з побоюванням відкри,

газету ,

НІДВІ·

президента

учням школи

.АІЇСІІНВR"ОН"О.АІУ нультуру і спорт, балансує на грані

згадуються

дини

подарунки

або Розду .ми над рішення.м

призи числі

А.

безкоштовно

резі

ного

( клу­

яких

лодіжних

цю

грош о вий

справу шкільний друг Фрсдеріка - · Філіпп Трі· ше . іІІженер-хімік із Ін·

усі

We 35 кіло­

везення

вніс

БЕЗ НОРДОНІВ цеві>>,

мерія

виборовши

ХВО·

дія.:rьність.

на

,.

та-

.lii\VBaHHЯ

рих дітеі\.

а

МИ~ТІОСЕРДЯ

Або недавн і поїзд і\ н чо­ тирьох груп шІю .lярі~.

мзла

фіз·

ландську.

призначені

Д .1Я

значить, ефективнішою Вже із січня він розпо· чав свою благодійющьку

дар

гол­

засоби)

кож

ДОПОМОГУ

нонкретною,

Першим

-

і

ні

грамів : tіків зібрано Ко· міте'f(щ Червоного Хрес· та м. Лурд у населення. Були нроб.lеми із пере­

міжнародному

французьnих

і

ровесниюв,

листуються

хокеїсти

4

три

оздоровлення.

своїх

у

ЦЮ

більш

турнірі споріднених міст і обіграли команди

делега ·

ветеранів для

чле·

би інтернаціона:іьної дРУ· жби шкі.l _!\,(, З та N9 6) .

немож­

коштів · на

мерії.

них

якими

Звісно, радіти з цього аж ніяк не доводиться. адже тому. хто добре обізнаний із проблемами бюджету міста . стане зрозуміло : міська вдала не

никидати такі значні

нів

сімей

.lИВО>> .

в змозі

раз

візити

-

юнІори

разу Ф. ЗРО6ИТІІ

К!lубу <<ЧемпіоН>> дерево· обробн о го комбінату (тре нер В. Федянін) взяли учасп,

Хіба можна забутн І<а · нікулн у Франції, що їх сотні юних броварчан щороку проводять у . колі

відверто

виконати

нас

споріДне. ного

не

про

ціями

І ІІІЗІІали , що <• ... багато пунктів «Цільової комплекс· н о ї nрограма <• Ро з виток фізичної · нультури і спор­ ту н м. Бр о варах на 1988-1990 роки та на пе­ ріод до 2000 pony>>, яка була прийнята рішенням \1іськниконко~1у нід 15.12. 1987 року NQ 323, ~з ряду

у

побра ·

Фонтене-су-Буа .

вже

но с ті.

Іmr;онком

із

міста

рішення. по спорту заЦікавило одним

плідні

закладу . Цього Мішо намагавсп

дичного

N2 77 (8320)

8

:tt••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

М ocm u друж бu

ховаНЦЮ·! дитсадка UJ РЗ <,Ромашка>>. Побували у ФранЦії і наші спортсмени . Так . у квітні

найбі л ьш і

склалися

тимамн

Xl'·

нашим

французькими

ляли

по-друг е ,

друзів.

що

стосунки

стикатнея i:J фактом. коли орган влади - міська та районна. СР .lІІІЦНа чи сільська Ради. їх виконкоми поверта· .ІІІсь до свого рішення майже п ' ятирічної дав­

:\

колі

що

відзІІа·

нагадати

доброзичливі

фізкультурно-оздоровчої

тому й лягло знаєте чому? часто доводиться

чаємо

повеJІося. завжди

читачам.

рІшення міськви· NQ 323 «Про стан

il

ми

четьсзн

Броварах . на щастя. не стало простим

архівним документом, r<~ з стного матеріа .1у . І По-перше. не дуже

вже

свято

Ж И ТТ Я:t

французької

гацІї

кош·

На фото

Із

міста

деле.

Фонтене-

тів це значних не вимагатиме. Однак і тут можна по­ мітити ватнея уназі?

проблеми. без розв'язання яких годі споді· на· позитивні результати.. Що мається на Насамперед, те, що в умовах переходу до

су-Буа

р(;боти

в риннових умо·вах у багатьох трудових ко­ .1 е ктивах скорочено посади інструкторів зі спорту . І друга. аж ніяк не позитивна тенденЦІя, що намі· ти:тася. послаблення уваr-и-- ;!(О проведення спор·

в

Броварському

музеї.

тивно-масових заходів j з боку керівництва nідпри­ є мств і організацій, rфофспілкових комітетів. Мо· ти::. у ючи

відсутністю

J{ошт!в ,

воІНи

не

дають

гро·

шей на оренду спсфтивних споруд, придбання інвентаря та форми , зао~оЧе}ffІЯ кращих <J?ізкуль­ турників.

Мовпнв,

'ЦІ

до

_.,,_

чого?

стfорту

нам,

як

Істи

НІ·

ЧІІUІІUUІПІІІUІПІІІІІІПІІІІJ•НПІІІІІІШІІІІІІJІІІІІІІUІППІІІІІUПІnuuІІІІПІІІІІІUІІПІUUПІІІІІІІІІІІІІІІПІПІІІJІ~ ·•; · ~Н

J(рu.мінальна

Юлька слів пр; матеріа·л~но-технічну базу для :занять спортом. Ії стан, зрозуміло. задовольняє городян, а з іншого боку , як не принро , винликає в них стурбованість. Може вийти т.ак , що нашим із в:1ми , шановні чи'!· ачі, дітям через кільна ронів ніде буде провести свій в•ільний час. Чому так катего­ рично? Та тому, що за о.станні роки за місцем

прожІ;вання не

городян

спору дн;ено

Більше

того.

данчиків,

Шолома

що

жодного

з

різних

у

нових

причин на

час,:гину

колишній

зовсім.

Під

таких

вулицях

50-річчя

загрозою

май-

Енгельса,

ВЛКСМ.

закриття

А ЗАСТОСУВАТИ зброю співробітників рай· відділу внутрішніх справ

опанив·

є диний більш-менш упорядкований майданчик ко .1ишній вулиці 50-річчя ВЛКСМ, 10. Із 5

хокейних

коробок _залишилося ·тільни

та й

3,

ті

потребують ремонту. Тривалий час йде рекон­ струкція стадіону <4Спартак>>, футбольноrо поля з аводу << Торгмаш>>.

Це

те .

скрутно

що не

стоїть

на

доводилося.

перешкоді.

у

скільки

Але

б

разів

об·

ставини .

І

за·

визнано

А

трапилося

варисі.1ьбу д>>,

о;здоровчий

.

робно~~у комбінаті, к ·

ївському облплемо 'єдн нн

Усі Ці факти навІfдені з що у час. · но:ІИ на ~іськ

· ето · \ nоказати, Бров ах «СИП·

нк

нині

стіль~ к

справедливих,

хіба

що е~ющями н

на:.rагається

мети

т н

-

r;у: tьтурн

спорту

. -

сnрияти

-

у Ки-

звинувачень

надуманих,

скористатися

всіляко та

и

ти

·

всім,

-

nороджених

орган

влади все ж

щоб

постанленоі

розвиткові

досягти

за

В.

ось

що.

ХВИ·

10

частини

міліЦії

наді·

фізичної

~дь-яку

Ціну.

ДОСВІТНІИ.

створили аварійну Цію із загрозою

на>>

ти.

киянина

ли

від ресторану <<Лелейого

автомобіль

ГАЗ-2410 . На велиюи ЩJJИ.1Кості автомобіль зник У напрямну Києва.

ОпераТИВ!іО

обстановку,

цівниніа

ц'ії

зваживши

наряди

пра·

держа.вт.оінспек-

перекри л и

напрямки

можливі

вшзщ

з

Більше

не · залиша.1ося

і примусово автомобіль.

Одного із викрадачів удалося затримати . ~·им

нияв#Jі· в · <•гість»

із/ . алеірменії -~ю тель

кої

/tрев на/

Хачату

жартують

так,

що

де ржавтоінспекЦії нитися

з.~очинці

не

зупи-

ібіва ня

зреа·

1 .Крад

ча

а .

.

радгоспо

ХЛРПЧИІ\И

на

. НО -

обі •

ал

фастя,

ТіЛЬКіj..

.

і до·

н дал

ДО

О·

ва.

Зважте . транспортний

зроблять· і

ні

В.

неповноліт·

Немеровець,

який

ніде не працює і не вчи· ться, разом зі сталяр о м малого підприємства << Ог· лав<> В. Илимовим зара · ди

розваги

ЛУАЗ-469.

що

інсnектор

міліЦії о.

Шевченко

оазо:11

із

вином в . · в·юно :11 тримали начальниnа

ділу кого Е.

м.

кия-

за-~ від·

охорони Чернігівсьмас.1осирзаводу

Е.

Рогинського ,

кот-

рий 1 0ї ночі , погро~-ю·nг· .-

зброє ю ,

нам~я заво~мобілем В.

л одіти

викрадали зас-іб і ка­

ровсснини

сплять

·

давним -давно .

біль

лишився

ним,

а.1е

хлопцям

така

на

невинна

Не

над своєю поведінкою) неповнолітні жителі Мок­ реця Дмитро Довгоное та Руслан Лепеха . На·

Серед

відйовідати

ши л и

перший

іНШИМ,

ЯК

шляху

належа13

п о зt;Jавс1ення

ннижок

неушкодже·

розвага

ь:ом

уже

Автомо·

доведеться .

викрали

на

газа·

нален:них ви· ЗаМИСЛЯТЬСЯ

СНОВНіВ

відеофільмів . Ці дл.я себе іншу

Гоголеві

скоєнні якої фігуру­ і зброя, і транt:порт· ний засіб. у Літках дільничний

. \.

(ЯНЩО,

ні

У

при ють

0 \

И ПіЗНО/ ЦЬОГс\, . Не 3ВіСНО, ~·не

МИНуТЬ

земленням» судних.

пригода,

І

виnробувати,

їхали,

.

читавшись

під­

тижня

одн<І

1

_. е . .о но

талися на ньому тої по· ри , !:ОЛИ ЇХНі HeПOBHOJJiT·

лаву

івни~а~ш

ще

Бр?вари авт. О,j~Юбіло\ вда- ; пр·а·· ~/)xopt . ни о. р. Р;а.нів В ' юна . (При обшуку у виявит~.. розпоч ли ~ вж 1 :rаютьс ' зах . и \ по з.1очнн~ вил у че но пістоного переслщуванн~. .а ! вrт>~•новле ню м~· t;epe- ·.'Т т тJлу <• НагаН>>, 15 вимогу двох еюпажш 1 • ,,.. ' , . .

невдовзі їхні забави мо· жуть занінчитися <<ПРИ· на

'D,ума-

аро1жен-

МИНУЛОГО

ста .1ася

~ося

гун

..•

зупинити

чів, а коли пр~~ . ~їздіW· в 1 1я . 1 :Зараз пр

УСТИГЛИ

жартують

роби-

Я!\ застосувати зброю

руху/'1\~~рада· /tян,, 19і:і3 року

місцевому

Дітки

на

вони

ситуажиттю Сп'івробітнинічого іншо-

пішоходів . нам міліЦії

го

того.

Броварів

.

в об-

"_ ~ .

леться>>

о· n рт

на

застосуван­

чергової

райвідді .lу

у тресті

о мп ек

до

все

правомірним.

ГОДИНі

20

0

У ході реалізації цІльової комплексної npor було внедено в дію комплекс 4 спортивн за .1ів, фізнультурно-оздоровчі ко лекси на світлотехнічно:vІу заводі, в РТП, м с озагоні 112.

Не~,.баром стане до ладу сnорт а.

це

ня

лин

зро·

стала ціна на будівельні роботи, міськвиконком і окремі підприємства вишукують можливості для того. щоб розширювати базу для занять спорт

надзвичайні

кінчJ;лося,

як би не

змусн.1и

ноли

О. Коваленка, котрий працює водієм в АТП .NQ 13004 про те, що невідомі особи викра-

від

10.

Хто стріляв? Міліція ...

маиданчика .

гували.

миполок

хроніІЄа

мік~орайонах

сnортивного

розташовані

Алейхема.

зруйновано

ся на

навіть

йшло повідомлення із Се·

погляд є

періllИМ

до

волі.

адже

нічим

npO· місць

ний

пригодницьких

та

ночі

знайшли :забаву .

х :1<їt:Щі

<< Навідатн~Я>)

бу д иночок.

:tисн

б.

ність

сусідів .

збавили лана

надивившись

І

якби

в

пн л ь·

хотрі ПрО

дач·

навіда-

не

Дмитра

і .'! ЮЗі Й

вирі·

й

та

п о·

Ру с ·

>JОЖП>І -

ВіСТЬ ПОі!\ИВИ Т НСЯ добром.

чужим

Зрозуміло,

; ;:. ли тобі '-'ІісЩ не Хоч е ть с я при­

15, 16, 17 , на сидиться . ГОі\.

хоч е ться

Ю!. ..

От

ч о му

ці

п о шую ;

ро~1антнкн

пов ' язані

так

із

ігнорувати ftНіі

ЕНбі р

а .~;е

чи

і

іtі ахше

за кон ,

м с. р а: ІhНі

Н енже

к о;: іння?

динно, приг о д

Н <J і\іа ганням

п е рест у ПІіТИ

н ості?

JУ!іv! анти­

ті :ІЬ !іИ

це

ї і \ : ~н ачr.і о ї

;

не

ціН·

ос таточ­

~1(>.1 О Д О Г О

Х ай

про·

ПО·

зсього,

й ог о части .

ни.

Кореспондентський ПОСТ «НОВОГО ЖИТТЯ>>

nри РВВС.


ЖИТТЯ:.

сН О В Е

8

~J

вересня

w

1992 р.

3

стор.

8

.Ni 77 ( 8320)

~;---~============~~~==~=-==-===~~/============----~----------------------------~

7

/.

~о~е~и~~ашньиог~п~~мв.7 а/-----------------------------~

PJ'3Y

Е с Іму т л- є

.

"/

приклад.

За кожний зда·

ний кілограм молока гос-

подар

отримує

по 200

перше

пІвріччя.

пральиої машини.

Скільки

треба

але вони чо:wусь .без иа-

радгоспі коренеплоди, а таких родин багато, пІсли збирании врожаю отри-

мають

докласти

сьогодні зусиль, нас частіше стала вжива­ тися у побуті відома се­

Jirr

лянська прнмовка «То не господар , що не має своєї коровИ>>. Десь років 10 -15 тому в селі можна було на пальцях перелі­ чити

власників

причина

корів.

полягала

в

nрикосить

по 10

вІдсоткІв

nішдн

на

А

тому,

ПрИЙМіlЛЬНИЦі,

кілограмів на кожну

в

середньому

-

В

ле

першу

слово

чергу теn­

можна

сказати

про

сім'ю робітника paд­ Петра Григоровича Грншка: 4850 кілогр<~~Іів - такий внесок цієї ро­

rocny

ЯКИХ

днюt

В

ЗаJ•альну

<•МОЛОЧ­

роз ' яснювальну

ну» справу. Треба вІдда· ти на.1ежне і Володимиру Петровичу Нетребі його сімейство торік зай­ няло друге місце в селі

роботу стосовно активного nродажу

особливо відзначаються Ната.1іfІ Григорівна Пше­ нична й О.1ьга Михайлів·

на Макаренко, ведуть від· nовідну

модока

людьми

державі .

дишків

На

терн-

~

своїх

Тр н дер

селі,

іше,

~4 до

хто

кормом,

У

має

які

три

ють по двІ,

І всі вони лишки цієї державі.

-

продають продукції

-

МОЖЕ, ВИ ЯКОСЬ

МАТЕРІАЛЬНО

то

НЕДОЛІКИ,

но І сім'ї на кожну коро-

що з вини радгоспу, Вро·

а

впродовж

на

одну

голову

пика великої

доби

-

(теля

по

20

--

соток,

молод-

сотих

нетеля)

гектара

восьми

вдосталь.

Можна б біді зарадити,

коли б переобладнати, як

азначу • місяців

прнчіпУ'

авто м о б і л я

цього

не

доросли,

спІшають

з

не

на

його

забракува-

в

тру.цящих,

виділяється

автотран-

ськогосподарської

має

цІї державІ.

ста-

чотирь~х внробннqнх ділянок. і наповнити трнлІтрttву банку. По­

над 3~ корів обслу­ говує

реалізацію

лишків

Порадував у цьому

році

держплемптахозаводу

<<другий хліб»

<<Ру дня».

кІй

сіль-

мулятором

ності старІ,

ного.

бршр, ;~ хашк

1-

пункти,

яких

працю

TlfaJ' · Jрн

Андр\f!

·о

· бригади по

янтннович

в

· • уЮ

r ' Н · ~/Щ\ї . і Щоб мсха і з а о и~~

ність

мою самофінансуВІання .

Зусилля твар:ині.нків

сnрямовані

опдата .

купона.

два.

отримує .'

т

робіт пильн Во л одимир Г торної бригад

300

садіння

настуnно ї

ено

м йже

тонн

Адміністрація, трудівники танож

весни

стільки

ж

у

ти

для

сові нагати закла­

Г . АНДРІЄНКО.

радгосп

крім

nедагогічного

які

приїхали

у

на

нілька

господарство

на

сільсьним

- Я вважаю . що б удь- я н а робота на 1\О[JИСтr, інru;щ приносить згда:~о .~ J е:нн .п . --· в і днан і;tа~ вона. -- Н .~ ~/і

n о передниць по роботі ста­ га зе т.

ж у рна л ів ,

'Jіії-

~у-то ІЙ J!О~Ітьс

~ ~~ так

молоде

подружжя.

Ниєва

ризикує.

Валове

ви­

робництво

молока

за­

абсолютну

прибутковість

і

галузі. від

пере·

більшості

гос­

Придніпров'я

колгосп імені Горького

Броварів

близько

відміну

подарств

лу трудя -

ніколи не мав боргів.

1700

Станісдав СКІРКО,

О.lЦ!.,!Ш.---

А.

тру-

и . Доnомогає. бо одній Сві~лан! доставляти nенсії езnечно в умовах неа~якоУ н~1 tногенної обстанов­

в тому-то й спра­

що цей колгосп не

важної

шло

за­

ва,

безпечує

столові

ТОН

на

достаюо-І

в

ово·

господарство ,

лів д

ризик

'"ta

і кріп .,-

над

до листоноші.

ві д своїх

приїздили

з<>ирання

існує

з;rатн чималих збитків.

На

щих

коледжу.

с і :\1 :•юпода .1истоноша Сніт лана Юріївна Ру6ахіна . Во· с вn є.ч асні с тю

прн­

молока .. Справді,

і і тут

моркву, а так

З

ньої школи Ng 8, доnомагають вза ємн о одне одному. - Чи задоволені своєю роботою? - звертаємос ь ми

DіНрізняп·ь(я

ціну

нолекти­

помІдорів,

nусту ,

Багато ли<:тонош змінилося, які обслуговували вули­ ці Юрова. Мічуріна . Постишева, Чубаря, Жовтневу й іни; і . По-рі з ному ставилися вони до своїх обов'язнів. по-різному працюва л и : одні краще. інші гірше. Та од ­ на спі.%Ність об 'єд нува ла їх недовготривалість на цііі роботі Та ось поча ла обслуговувати наш міr<рорайон зов­

ра нн іст ю.

яні

на

Зараз

стів, різної иоресnонденції. Та не лише коресnонденцію, а й nенсію доводиться доставляти . Правда. доставляти nенсії за місцем nро­ жи пенсіонерів допомагає Світлані Юріївні її ловік Ігор Анатолійович Р.убахін. молодий робіт -

ЗАВЖДИ ЧЕКАЄМО їІ

сільсью допомогу

ЧІ В .

доnомогу

З редакційної пошти

за

дякують

талургії,

днів

бул б.

корми,

сукупно значно пере­ вищують реалізаційну

вам заводів алюмінієвих будівельних нонструкцій, пластмас . порошнової ме ­

щодня пра'

Нрім того.

на

міщеіfня, багато іншого

ді нинів господарства . За якістю

<< крохма~ої».

за

У ее/ це та плюс ви­

о

більше

платню

процеві жирності.

частина тварин­

овний агроном господарства ич Фенюк і бригадир траr-;· ас ль Тихонович Леоненко . Ру днлнЦі д обірн якісну . nершої фракції нарт с·плю реалізують д !{аВі , на ринку. У магазини Києва і Броварів. на азц_ господарства надійшло

nр.н

класу нижча', доярка

класнісіь і за високий

Вони nісля агрегатів повторно збирають залишені бульби . ОСІ\і:Іьки, як відомо, номбайни недоснон.алі , ст а рі , ;~опусІ>ають втрати. На nідбираяні бульб та '

60--

()дначе

молоці дІ,1Угого розцінка Окрім ,Цього

ників, будівельників . а також трудівників інших спеціальностей. працівників нонтори господарства.

цю є по

А Іtіеханіз~ її

нарахування ! наnро;у д простий. Jfадоїв оДни літр молок~ - ·ма~ш чотири з / nоловинсію

к ів організував

топляних полях

кінце­

бо\ як­

раз від нього /залеЖить

обітничої їдальнІ достав л яють ї~І ричому за пільговими цінами. На ­ nрик ла д. :~а о і 1 трьох страв, а також вечерю во­ ни п.1атять вс о о один карбованець. Щоб <<другий хліб•> упорати якнайшвидше. на

робuт~х а

на!

вий результат/

роботи .· · арі смачну страву,

інших

'І'Іhлеж·

да з абсолютно.Ь\ нор­

е втрачали часу, ;t.rя

nрийшла

Таку

забезпечує І орен­

трати/

доп6могу механізаторам

це uначі,4ть.

колектив.

ря.Ці

· инництву , ме . Нартоп .1ю

р

А

що коли хтось\ діІпу· стив брак, то \ втрати розкладаються ~ і весь

Прагнуть не відстати від них водії Леонід Мн­ r-; олай ович Пархоменr-;о та Ігор Вікторович Зверє в . Rони бс ;шерервно тран с портують накопані бульби _о т у сортувальних пу

\ nродуктнв-і

праці\ служатІі' але тут не ші­

всіх , але й у~ за .6д­

Спориться робота у комбайноних екіпажів Гри· горія Юхи~>ювнча Ро:.r<Jненка та його nомічника Ми­ коли Сергійовича Огородника . їхніх колег Сергія Миколайовича Пономаренка і Леоніда Ностянтино· вича Х1>1е.1я . ·

сортувальні

року тисяч

іржавІлі, і.JрннцнпtІ. Кожен відпоВідає fJa

району урожай картоплі через з атяж­ ну спеку на ЗО-40 центнерів на ножнпму гектарі нижчий торішнього. то у <<Рудні>> - - навпаки: то­ ріІі зібрали по J 10 центнерів :3 r·ектара. а тепер на· 1\ОПУЮТЬ ПО ).50. .

у ,- 'lJ!JI " •

праці \тут отриму­

лІтрІ, від !фровн. Сти- і

продук-

Чому ж так?

госпо да рств

на

більше

ють прот~гом близько n~яти

про

трудівни­

Якщо

трохи

сотні оп~раторів ма­ шинного ~їння. Зав­ дяки саме\ їхній нелег·

ху-

ІндивІдуальному сельчан 1

взагалІ

ОТрИмує бажаючий.

ДвічІ \на тиждень мож­ на пр~йтн на одну із

чомусь пере-

своєчасно

Радгосп

кожнЦй

стали вести мову про доутримании

що

j

ЯКИМ ; МОЛОКО

загальній

-

спорт.

нині працю­ пенсіонерів постіцне-діє графік, за

ПІд кінець скажу, що в

користуванні

...

продукцн. фактично

Забезпеченням ним і тих, ють,

останній час преса, радіо,

цільність

об­

ластІ.

справІ. телебачення

за

Дніnропетровської

по-

вирішенням

користь

купони

літр, що нині здається фантастикою, продає . MOJJOKO СВОЇМ ЛЮДЯМ колгосп імені Горького Нікопольського району

КамАЗ. Але в радгоспі «Зорю~ руки в декого до

доби

1онн молоко

По два

це зробили у сусідньому держилемзаводі «ПлоскІв· ський•, молоковоз на базІ

же Тому

скисло,

А ще й такий хороший

KOifOCH/?

купуватиме,

~ому вони потрібні?

не було, доставлено май·

не

надано

одержання

.

молокозаводу

100

сінокосу. Отже, господарі

З

езумовио.

варського

рогатої ху-

або

Б

затв,

було

ГАЛЬМА.

ЦЕ Ж ТАК?

ву виді•1ИЛИ по

Хто ж такі

молоковози

воз, то це пішло б тІльки

ВСЕ ГАРАЗД, Є CBOl

Звичайно. Для жож-

нІж раніше.

у

дорожчі,

ло переобладнано молоко-

ЧУЄТЕ ЗДАВАЧІВ?

..-

десятки· разів

'1//1

JІОЛОКО

лиють іх з тонкого, немов папір, металу. Отже, вони иепрактичиІ, а в

ма

молока. - АЛЕ У · ЦІН ВАЖ · ЛИ ВІН СПРАВІ НЕ

ЗАОХО-

сосІв. До того ж виrотов-

дарської продукцІІ, зокре;

ка,

на

тримали

господар-

·

такого важливого пнтання. А шкода. Коли б бу-

по nродажу державі моло­

що

то-

по

випускає новІ молоковози,

доби, прод1Івали державі ще бІльше сІльськогоспо-

ли. Причина

за

вони

підсобних

надбали сіна, можна ска-

nраво

років

ствах набагато більше ху-

о овн,' поки що с м'ї, а родин,

68.

кілЬКіІ

му, допомагала молокоздавачам хоч би ко»бі-

10-

ягтн

убежу .

діли·

нок, r Р 0 Ів.

ік~ в

жа і г

Р садибних

НАПЕРЕКІР ПОГОАІ

~

ків

ина

по

І ХТО Ж НАНКР АЩЕ СТ АР А ЄТЬСЯ В ЗДА ЧІ МОЛОКА?

модОІ\0·

серед

-

1670 -

краще.

нетелей. Крім того, чима­ ло сельчан nридбадо тва­ рин на базарі. І вже сьо­ Іодні сідьська Рада, ди­ радгосnу,

тонн

старань,

наполегливості,

резуль - ~.....,ть

корову .

Лише в 1992 році рад­ госп «Зоря•> nродав тру­ дівникам 24 корови і 6

реІщія

уміння,

матимуть також корми із

щоб дістати кормів для т - своїх корів! А дотв ин?! ·МІж

тати: тільки за вісім міси· ців nродано державі 750

що фактично нічим було годувати тварин . Нині ж справи

добрі

досвіду

рідко коли й бу-

що сім'ї, які на до1овір-

те,

· шої лікарні Андрія Воло- · кормових буриків безплатднмировича М а з у р а. но. Разом з цим сІм'ї торії села влаштовано шість nриймальних пунк· тів : вони розміщені так, щоб здавачам було зруч­ но і недалеко до них хо­ дити . У ее це разом взяте

Адреси

якому

ває. Тепер промисловість

буде

них умовах вирощують у

дати медпрацівника з на-

у

перела-

до

кормової бази

лізувала вже 4500 кілограмів молока. Було б rрішно не зга~

часом

-

13 рокІв І часто виходить

плакав,

вагомою добавкою

у ни-

лодимнра Петровича реа-

Останнім

таиий молоковоз,

ль тат :~:=·~де;:::~\ер~:р:: :еп~:ду~ т:ем~в п~н~~

нішньому році родина Во-

-

ревький латаний

ЛІТКІВСЬК

нор.

Укрінформу.

треба всім, особливо зараз, nрацювати старанно для розбудови нашої молодої незалежної державності, щоб якнайшвидше nозбутися всіляких нестатків, nри з ових явищ,

породжених

колишньою

системою

державного

уnравління. Але. зрозуміло , низькою зарnлатою я не задо]аОлена при такій дорожнечі на nродовольчі това­ ри. - ! не ті.гrьни я. Та маю надію, що все це відійде в

" му с п оводі!<увати свою

минуле ,

колишні

Приємно спілкуватися з молодою людиною з таr-;ою високою свідомістю. Дійсно, мине час . і мн вийдемо з нризового становища. Та для цьо r.Q _ :усш.- . еба

вання ле

онерJВ .

випуснники

серед·

І<Оли зміцниться

багато І чесно прац

наша незалежна

держава .

"_:кожно~1~· на своему місці.

В. КИРИЧЕНКО і С . КУЦЬ,

..

Вітчи:~нян ої

ВІИ

~--=


стор.

4

вересня

8 23

сН О В Е

р.

1992

===========;о.;;о..~~=~~------~__;;.-__,;;._.о....;..

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ

Оrолошенпн

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ОРГАНІЗАЦІй ТА ГРОМАДЯН МІСТА БРОВАРИ І РАйОНУ, ЯКІ 1\ОРИСТУЮТЬСЯ ГАЗОМ!

ПРАЦЮЄ ЮРИДИЧІJА КОНСУЛЬТАЦІЯ З першого вересня 1992 року в Броварах по бульвару Незалежності (в недавньому 50-річчя ВЛКСМ), 6-в розпочада роботу міська юридична консультація, яка надає rромадянам і підприєм­ ствам послуги з правових питань: юридичні кон­ сультації, підготовка документів для подачі в

тиляційних

слуги.

вих

Режим роботи: з 9.00 до 19.00 щоденно; в су­ боту з 10.00 до 15.00. Телефон 5-53-31.

ШановнІ

rромадяни!

Розпорядженням

Президента Украіни від

квітня ц. р. орtани

18

внутрішніх справ

зо­

дуть

вважатися

Тому,

людиною

шановні ?Кителі

без

громадянства.

Броварського району,

запрошуємо вас'· відвідати · паспортне відді­ лення Броварського РВВС або звернутися до осіб, уповноважених на ведення паспортної роботи

по сільрадах

чи

радгоспах.

газового

дів,

припинена.

сультації щоДо

кор~~~~~

Заробітна пl!ата від

4 тис. крб. до 8 тне.

крб. Роботи ведуться за вахтовим методом на

території

України.

За

довідками

ницю по телефону

ЗАГУВЛЕН ИН

диnлом

жавн-ого

університету

вважати

недІіІсним.

npo ,\аіtікчеинА Донецького .Ni 699836, реєстрацІіІииіІ .Ni 81,

Б-І

дер· ан­

8 1975 роцІ на Ім'я ШилІна Олександра Михайловича;

МІНЯЮ ОДИОКІ"!Иатну ІЮвого nланування квартиру· У Бро(І nоверх, засклена лоджІя) на двокІмнатну квар­ областІ.

Варах

В ніч на двома

.

5-53-59.

&роварськніІ

15 вересИА 1992 року акрадено мотоцикл •Ява-350,.

молодими

їх

домити

людьми

середнього

чи

по

знає

щось

про

БРОВАРАХ

в

11еА

5-26-74.

телефону

' У

sросту,

якІ

мотоцикл,

кування, перекрийте

котили

раАонІ

МІНЯЮ

nоверсІ

•Розвилки,.

••

двt>кІмиатн·у

квартиру

9-nове,рховоrо

ОлІмnІАськІА

нового

Броварах

цІнну квартиру на житловому телефону 5-76-58.

В

ніч

на

15

документами.

адресою:

У

Бровари,

Брова.рах

аалюту нити

м.

no

вересня

Хто

вул.

no

прода€ться телефону

1992

Кутузова. ІЗІ. Те.1ефон

кра .

газо.вого

на

устат­

гаЗопроводах

штукатури

4-5

НЕ УПУСТІТЬ СВІй ШАНС! Представницт1.1о міжнародної акціонерної

Аого

nовІ­

100

з

кв.

уста·

млн. крб. надасть мож­

ливість через систему страхування поповнити ваш бюджет.

До вашої уваги комплект страхових послуг: страхування жи,rтя і здоров'я працівників за рахунок коштів пі,цприємства; страхування

вІльиm

ризику

та

капіталу

Кожної середи о кв.

29

будинку

м

Броварах.

"' s-му

по

ка

вуо~~нцІ

рІвно­

ЗВертатися

18 годині т-а суботи о 10

годині працюють курси по підготовці пред­ ставників страхової компанії. Бездоганна репутація і міцне становище на ринку

страхових

послуг компаніІ сОМЕТА­

це гарантія вашого страхомого біз­

року

загублено

Аого,

nрЬ:хання

27,

кв.

•диnломат,.

nовернути

за

віть неможливе.

180.

ПереконаАтесь у цьому самі. Наша адреса: м.

за

вІльно

nрисадибною

4-111'=24.

хонвеtповану

дІлАнкою ..

Дзао­

Бровари, вул. Гагаріна, • б. Телефон: 5-60-69 з 9 до 18 годwни, у суботу з 9 до 14 rодики. ОбідюІ nерерва з 13 до 14 години. Ви­ хідний день - неділя.

f)ровари.

:-.1.

ву:r.

СТАНЦІЯ

АВТОМОБІЛІВ

Jупинки «Аеропорт». Те:1ефон 088 або S-{18-88.

БРОВАРСЬКІ й

ПМК-5

ТРЕСТУ «КИІВСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ» на постійну роботу потрібні:

-

газое:Іектрозварюва.1ьНІІКІІ

з

допуском

зварювання газопроводу 4-6 розрядів (се­ редня зарп.1атq 13-15 тис. крб.); - слюсарі-монтажники з суміщення!\-! про­ фесії ВО.] іН (8-1 0 ТИС. крб.);

- машн~іст трубоук.1адчика (8 тис. крб.). Наша ;.upt•ca: м. Бровари. прпв. Радистів, З. Тс.1. 5-І:і-35. S-13-9S.

БРОВАРСЬКИй СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИй І(ЛУБ колишнього

ДТСААФ

терміново

ого.10шує

додатковий набір на курси водіїв-любите.1ів категорії «А», «В» і водіїв-професіоналів ка­ тегорії «В», «С» на денне і вечірнє навчання. Прийом документів і запис на навчання щоденно

Для вас ми готові з~бити можливим на­

Чорно~у

(СТОА) приймає в необ~еженій кі.1hкості .1егкові ав­ томобі.1і будь-яких марок д.1я з,:;,ійснеІшя фарбува.:Jьних робіт, а також надає фйрбу­ ва.1ьну камеру д:;я сажктійного пофарбу­ вання · підготов,1ених автомобі.'ІіВ; Звертатися за адресою: ~~- Бровари. ву.ш­ ця Чкалова, 7 -б, СТОА. І хати автобусо:-.1 до

засновника;

страхування життя, здоров'я

земеана.

віА нещасних виnа)І.ків.

•Торгмаw,.)

у

за

м,

1 уртожиток,

4-05-2.'>. ~і;ці.'І кадрів.

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

Р.оботи ведуться в м. Броварах. Оплата праці за домовленkтю. Адреса: м. Бровари, вул. Лісна, 6. Телефон 92-4-45.

страхової компанії с:ОМЕТА-Інстер»

адресою:

БРОВАРСЬКА

господарства.

розрядів;

за

о шfДзвоніть по в аварійну газо-

ПІДПРИЄМСТВУ «МОНОЛІТ-4»

3-5

Середньо~ісячний

благоустроєний

т

ТРЕСТУ «МРНТАЖНИК УКРАІНИ» потрібні на тимчасову і постійну роботу: муляри

має

. \ заn·ах газу або

газового

-=-

відрядна.

морі. Звертатися

несу.

ГаrtрІиа.

з

"

Броварське управління

Інстер:. -

Ломоносова

будинок

54

nл'ощею

масивІ

• •

зкаАwов вуJІ.

nрода~оться

цегляного

(мІкрораіІои

no

nрохання

Комбінат

ву службу, яка працює ц .іюдобово!

МАЛОМУ

праці

дитячий садок. базу відпочинку на

страхування підприємницької діяльності;

конвертовану валюту бу.дииок nлощею дІnАнка 8 соток, є norplб, ra3, вода. ~ Звертатись по те.1ефоиу <t-04-14. ·

з

несправ

новчим капіталом

на бульварІ Неза,,ежиостІ (колишня аул. 50-річчя ВЛКСМ) мІж будникамн .Ni 12 І 15 nриблизно о 23--24 годинах. Хто

бачив

про

Оплата

заробіток ск.~адає 7-12 тис. крб .. п.1юс прІІ· робіток за підсумками мїсяня.

івторок і п'ят-

.

та газових приладах і н г телефону 04 (!) або 5-04

тиру у Броварах або найближчих мІстах КиТвськоТ за домовленІстю. Телефони: КиТвськнА 560-77-25,

:f"

5-04-33

розрядів,

трактористи, бульдозеристи.

дь~якоі кон-

'

виро-

токарі 4-5 розрядів, ~ашиністи палебійних машин, електрики 4-5 розрядів, -·машиністи баштових кранів ..

господарства ці-

о дня

залізобетонних

столяри-верстатники 3-4-5 теслярі 3-4-5 розрядів,

розрядІВ; газоелектрозварювальники 5 роз­ ряду; монтажники-бетонщики 4-5 розрядів.

формувальники бів і конструкцій,

04-41. Щоденно, крім

. ПАМ'ЯТАйТЕ: відчув дІзнавшись

звертатщ:ь

5-32-64.

затримки

телефону 5-04-46, а та-

,rj.

кож протягом робоЧ<

за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова, 8-а, СПМК-2. Тел.

газом зверта-

1>fC

Гагuріна,

БРОВАРСЬКОМУ ДОМОБУДІВНОМУ КОМБІНАТУ на постійну роботу потрібні:

пода а гfзу~м

буде

монтажникИ санітарно-технічних систем розрядів. ~.

3-5

причиною

господарства -

лодобово по телеФ9t1t.

ОБ'ЄДНАННЯ

Наша адреса: м. БроварІ!, ну:1. «Фірма Бровар». телефон 5-60-69.

вали протягом літнього періоду. Якщо вказана документація не буде своє­ часно оформлена і передана в управл,і-нfІя

неділі і понеділка,'

СПМК-2

масажистів.

подачі газу до котелень і побутових котлів, незалежно від їхнього призначення. Таку документацію необхідно подати та­ кож на ті газифіковані котельні, які працю­

тись в управління 1,f~з

сУКРАГРОЛЕГКОНСТРУКЦІЯ» потрібні на постійну роботу: монтажники сталевих і залізобетонних конструкцій 3-4-5 розрядів, муляри 3-5 розрядів, електрогазозварювальники 3-5 розря-

даннА

стати

5-60-69.

* * *

, може

і

17

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА БРОВАР» повідомляє: з 20 жовтня 1992 року праІ(юють курси по підготовці спеціалістів побутового обслугову­ вання. Набираються групи !\1айстрів широко­ го профі.1ю перукарів, закрійників-швсй,

відповідну доку·

РАДИМО: для одержанн

І. КРИВОШЛИК, начальник паспортного відділення Бро­ варського РВВС, майор міліції;

вен·

котелень

ПОПЕРЕДЖАЄМО: несвоєчасна здача до­ кументації

9-ї до

4-01-69 :{

куnить або найме квартиру. Телефон

ментацію з викладом розроблених заходів щодо гарантування безпеки експлуатації га­ зифікованих об'єктів протягом опалювальносезону.

на

будинків громадян, накази про призна­ чення осіб, відповідальних за газове устатку­ вання; списки тих, хто обслуговує газифіко­ вані котельні, вказавши номери іхніх посвід­ чень (із зазначенням строку дійсності).

котельням

Чекаємо на вас.

БРОВАРСЬКІЯ

газифікованих

довідок

майстер

,..J

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА БРОВАР»

і житлових помешкань, а також. крім житло­

го

.N'!! 77 (8320)

ГОДИНИ.

і очнщtс•юJя ди!\1ових та

каналі-в

Необхідно також подати

бов'язано прискорити виконання Закону Ук­ раіни «Про громадянство Украіни» і до кін­ ця поточного року внести відповідні зміни в нині чинні паспорти громадян України. Якщо цього не буде зроблено, то жителі бу­

УРБ-2А-~. Телефон д.1я

що до настання опалюва.'Іhного се:щну 19921993 рр. необхідно тер\tіново здати в улран­ .піння газового господарстн;t акти про прове­ дення перевірки

8

ФІРМІ «РАДА-К» потрібен 'буровий

терміtюв:о

Броварське управління газового господарства ПОВІДОМЛЯЄ,

народний суд, захист інтересів громадян в органах міліції, прокуратурі, суді, установах та інші по­

Ж.И ТТ Я»

________. ; . . .____________; ;. ,___

.

Збір навчальних груп 24 вересня 1992 року о 9.00 на денне навчання і о \8.00 на ве­ чірнє.

Початок занять з 1.10. 1992 року. Довідки по теJІефонах 4-06-9 і і 4-05-84.

Редактор А.

ВUЛОШИНЕНКО.

~==~==========~~-~? ---·~~~==~·==========~==================~~ сНОВЕ Ж,ИТТJіІ• "ІJОІІ8іІСЬ80·~іТІІ•ва rаІИІ. _Заgю888І<8

І; :ська

""

8o.te&тn JІеА•щіІ rasna, районна Ради народних р.еnутатів

та

район­

держадміністрація.

Ре,аа&тор А. 8Щ10ШИНЕНІ(О, f•ает• 88:&o...n. s 17 оr8іТІІА 1917

Jllli

38

&роаарс .. і

ІІUСІІІ.У:

notiiiCt'Ь Іі8&оІ~П

сере,р,

.•Bnla

УІоІцв •• сtооІввu ,._.... ..... 81111 . . . . . . . . ....,...

cy6aon.

1108J,

ІІ.І808І&І8. .ІС~ .....,.

ІІ

АДРЕСА РІЩАКЦІІ: 211020, .К•Іва.u оuасть, м. БроварІІ, вул . .І(ківська, 154. Тuе4Іев•: реааатора 4-QI.'Jt; S&CY)'D8&a peJІanopa, 8І.І.Аі&у сусnІ.аьво-аоJІІтв'Івоrо 4-64-11; Bl.tUІDВIJia.a. .oro auperap8

88t... 4 D-11;

8роіІВСо1080С'І'І

- - . n8Ctf8U88 8 •

Uilfll .............. ..,....... ••

....... ..........

І

СОІІІІІU....

'tuta:r

ВВn.ІІЬ

-

4-11·14; BWI&ia: СІ8ІоСЬ80ГО ГОС:ВОАІРС:"nІІ 4-0t-82; оІВС'І'іа І ІІІСО801 робО'І'в 4-04-81;

paaloi8ФOoaa.-tt

-

1-ІІ-ІІ.

Вроварсьп

&JУU.Рвв ·І(вtвсьіІоrо

-'•-

об.ІІс:ІІОrо

ІІ

Індекс

ДрУ" коRаний

високий. аркуш.

111285.

Обсяг

І

Тираж

nрі!ІІфНИІ<іВ.

Замовленнsо

N•

4і33,

••au•8•.,.,

уара.влІІІІІ• у cnpaaax ІІСNІІгр&фІt І &ІІмакноt тoprfa.af . АІІ~В8&1: К..І'к~оаа е6JІаст.,, 11. Бровар•, ау.а, Квtасьва,

ІМ,

АРУ·

4.958

#77 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you