Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГ 'О КОМІТІ!Т)' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, КИІВСЬКОІ О. БЛ· АСТІ МІСЬКОІ І РАRОНИОІ РАД ltA.од.их ДЕПУТАТІВ

ОРГАН

------

.

І-.....t ....... 17' ...... " "·.•..., .. . , ' . .

. "

1

. . . " 2ІIIВ

року

.

Друге МІсце

в області Втілюючи · в життя

рі-

ТОГО . дня СОІЩе припі­

І.адо cnравді . по-весняно­

.му·.

ланки

працюють

ному,

дружно

горнYlВШИ

.!

КО8О

'1

. .. \- - . . . .~щЩ8 .............

партіlннx

пOJПlТЬ 3 по....,.

..." ..,...... -

CA8ar8p.··':=i

· вta~iO ....

V'II'VIJМRIJ.·.

U

біВ радгоспу . «АвlЩгард» був Пlднесеtщй. ВОНИ ведуть наполеглнву бороть­ бу за майбутній . урожай

картоплІ,

ЯКУ .

ЗДЩИfа

в

ганізовано

громадське

харчуванtfя

в полІ.

Вaroмий вн!'!соку .спіль­ ну

справу

роблять водії

радгоспного автотранспор­ ту, якІ транспортують на­

·роджеиня

.

з-дняна-

В . І.

'.

ньому

на ЗА ВИСОКИЯ . УРОЖАR 1880 РОКУ

господарюють тр"

ЛенІна, І! механІзовані JIaНl(И.

JipoмНСЛОВВХ

Перщ . ніж

вивести в arperaТA,

перlllllЙ lLII8II . .~.

иих - плані~ 1 coцiaт~ BAOC'r8JIЬ , opr8ld'JIIIIX .цо6_ вих зобов язань першoro рив. Такощ своєчаСНО3il-

---J.i

саме..-1І'8 БУJlО оМь.-. ·

. ~,

\ЙОІІ)' 38Р8Д 8К'fIIв13YIO.oro характеру. тн, ЩО паpnюм виступо

.!. .

'. UFJe ЛJOAd Ао кoaperнoI

......._

-r,_

а.ершеИIUI,

ва 1ніц1 пе-....peRlUI. атором

ва

.-11,

СТ"

r-v

~ тpyNIOIЦIL

t'J'Bo-

Паprllвl орraн1зaцll РаІОИУ B&rpo'IIIIIWIJIЙ . . . . . шпцUblо-

ПРОВЄАЄИIUI '

Щeonоrl'ІВІІХ

у

в rоспо~р-

_

ПJl8Верок

3ВИ'l8ЙИо IWIUJIIВO!

1

справи В поJI1твко

районі ва.ц_

.

пepeDC!ImP!IIOI

- ВІІХоlЦdйctept. cBcтe..~'1'II1fВ1e'1'1t І фе·

ОАВ8К про Іх 'маеовоІ роботи. У вееозllЮ8В1d DOпі- спрJIМОвав1еть roBOpВ7ll . ще рано. бо ВRIIIIU, . . . . . . .'UIВIIB І ааеобамп opвriBanЬHe ПО'ІВВаиВя ПО8В що ~e ~ ~ ~ штатор. ОРАе- стапо нормою партіЬоro 811'1"1'• • ' :КО­

. . . . . . . . .1 P~1 pцrocпу ТіЛOCJl . . б, щоб саме в цей . в.ел . еl'lCllЙ і сп.. 1J:i,;...... _ .II)tЦI01OТЬ зrIA- періОА 5уло на пpaктвцt поаааавО · \ _ 3 ....,... ..ртбюро' ко_- ре8JIЬие значеВRJI IAeo.'llorl'lliu JIЛ8-

,.... tiїE .....011,

роароб.nво ~.,oK, у тому 'lВст Ад.

....

ИOClLJlЄІІВ.

" . ' ~ ""0. ~Be.JIIoOМl ....- аrl"aцlйн01 роботи. . ІІІ8ІІ; Oee6uвoro 3JI8~ тут МУ кожНому rocВОАІІ~.1 et-.peв1 ....... не тnae в'І8СВО'" lIf.IIIIn'ТIO штабн rJlACнОСТlзмara.... . 110.&о81 '

j

~B ilupyиreвoго 'f2)'A8OIO еу- ставв -.alOТl> буП ц~aIi~aцta- . lІер811ЩП8. • І OIIepaт1188011J Р888О8-

_---

.lІ4Іормац1І

про pe37~Ta-

'J'II 888I'IiIDUI.

. г.............opam.в1

JIIOII'h

'!

річниці

ЦJlОЩУ

Нині

C:nYНJВ

t

.

110-1

займає

.. гектарІв.

пІ ППDИЄІІС'(ІІ. будtввJщтва 1 поле caд~пьН1

фYlfJЩ1Jl. Якраз ВИЮ, • CКJIЦВВX во- рено умови ДJIЯ TOro, щоб 38КJI1111Нe roAВJIX у..овах, Ф . irypa штатора -, слово поJI1тн'ІІІІІХ бutц1в парті! анана вередвьому пав1 . Він не тіnьки о 1 ті б а й НВАа.. х дНJIO сво х ~ в, упо кон- .~ несе • lІІ8СІІ СЛО8О па-І, 10&& КPЄ'I'ВВМ І ~OB_. ЦІкаво віА3Н8'1I1-

~

подарстві

НО1'О образно кажучи, ае сна. иості. 3 того часу сталися добрі змі­ юс ~. !IpOII8J'81W1CТ088'1 1ІІ'і- ВИ. Зокрема, вартком про"в D1,ЦrO­

DIdIвa)Кlбиа ltQЄ'l'IIC8 пoerllвo, І • ТОВ'ІІ ЗUОЮl 8 .'ІІІІІ, щоб ПОСВ1lВТll .. ЦІІ CJeaaepepaOC'1'l - J'CNIOввa . . . . . шт"'"руп YeUr. Аа • СІ8РеІІІ. ВeplО." льо:ї-'-" .~s:;.~~

~

соцlаліС1'ичне

ПOCUelllllO

СТНМУ-1Пl

'l'Ємпlв

~.

сири-

Це

ноl "'~. ~ . ~.

_ "'q1'

усІ каиa.lн ПО8і8рЦ811 . • про тру.ові Аіла ~1i8JIВ овеpa1'R8вo.

Цьоro, на. • аль, ще

A~ усвlJllOlLJI1OlОТЬ taкожl у ~- партіlвl оpraвkцщ11 r.c:в1

.ТреБJXIвcьxвl..

Arlтую..и

п~авнвl..

.

He,ц8e8rJUI

рa,vocп1Ji :

сз.

c8e...........epcWrB й •• .

фaJC1'U8l . . . . ' 8JC'I'ВВ . істн партійно1 opraв1- cКpacцlвeьR8lt.f.A. мuu lR,Iuп. заці! JUIIPOКO застосовують за~н Скрав...естІ .~ &оро І коуС88'6 І J)'КOIDICВOl'O

. T~.,

іRфоРІІУВUIIIJI

ВlDI7euюn.

~

мітетІв

. cтIJmIaeтн,цl1

-'- зa6eщrenц . . . . . . arlTa-

'.,.~...:"..,..:J".,.,.

ld8e -

це

Своєчасно І якІсно Незважаючн на запІз­ нІлу весну, . трудІвники

радroCilу

сВобрицький.

своєчасно

спраВИJIИСЬ

Із

площІ редюх

сІвбою раннІх ярих зерно­

'НИНІ

НИХ

купьтур

на

• • • • • • • • •_

заПЛаНО-

ступили

раннІх

15

-

сортів

на

гектарІв І се' на 20 reKTapax.

трудівники до

при­

висадки

в

внконують

площІ

цю

на

Г~KT~B. М. ХОМИЧ,

25-30

rpомаАСЬКНЙ дент.

роботу

виконали

на 100;9 про-

Протягом

цента, по

продуктивності

дня не сщає

кореспон­

Попереду­ ек іва ж Ку діІІ 3

CBiTJIOВOro

роООта на ного поля " до сад'жальних

працІ - ' Н.а. ІОl,8, поос- каРТОПЛЯНО"УПОJIі. Ши- arperaтtB, СередіпІх _ воєнню l<aDІталомладевь риться соціалlстичйе зМа· передовий шофер Микола _ на 117вJdCOИaНJПO бу.- raHIIJ:I між екіпажами за . Іваtювич Шдне'іП<О. Що-

високу

ПродуктивНість деннІ

НОРМИ

вирОбітку

. ' . дlВельно- MOHTa~1fX РОБІт - на 106, по розДРіб-. иому . товарообороту на 102.?, а реалізац11 п:>: бутовн~ поспуг на 103,6 процента.

лодимкровича KYдlHa І хліборобами нашого радсаджаЛЬНІІка Івана Гаври- І'оспу' в завершальному

вих колeк'lив1в

ки ВИС4джують У rPYНT;Ja вирОбити

праці, робіт.

икlсне виконання він виконує на 160-180 Попереду в зма- про.центІв. · .

ганні ~дe екІпаж у складІ Великі ' і В[ДПОВlдаЛЬнl механІзатора МИКОJIИ во- завдання ' сrОЯТD ~ перед

За пQcYJtками coцJ.алі- ловича ПОJIяха. При нор- році десЯТО'l п'ятир1ЧКИ . етичного зма.ганнятруд~ мі 3,6 гектара тРудlВRИ- Зокрема. Вони намітили 'першому

області в

нвартаЛІЦ. р. день нас1иня каp:roП.illна кожно1tlу

і' · зІбрати

на

гектарlяо

бюро обкому Компартll ПJЮщі 6,6~6.7 reKTapa. УКр3'lRИ, ви·Конном облас- На них рівняються ІНШі. ноl Ради народних деоУ- ЗанlJIW(а днІв механlза'. ф тори посадили картопJlЮ

докладають

присудили .друГе .мlсце,

нує щоденні

200

центнерів картоплІ. Щоб УСП1шJiо ' ПОДЩlатннамtче­ JitруБЄЖі, вже иkНl вони багато

зу-

таТі.. , президія оБJIrфO - наflлощі більше 150 ген- силь. Так. майже кожен радн та бюро ~}(O~ .• KO~- тарІв. Вонипрагнутьяк- трудівник, зайнЯтий наса­ сомолу . нашЩfУ району найшвидше закінчити ви- дІннІ карТоплі. перевн,ноконання цієї роботн.

ПереможцеJltвОбласно. На. С.8діниl каРТОПJIІ, як му С9W алlqич l:fOМу :il!Сі- І під час , проведення ганні з lrPY"fЄRНWМ R@jIe- будь-якої сільськоl'OСПОXiAHOro : ЧерВ01Jого ' lіРitп~ дарської кампанІI. в roc-

КомпартІУ

'" J

сомолу визнано

колектив

ГOГOJlIBЄЬКOЇ' стр1чкот,каць1<01 фабрИIШ.

Здобута перемога нади-

хає

трудlВ,rинtв

по,царсТВі

К- lnаТовський

профради та оооому KOM~

.,..,..,.,. ~~'..:;r'-' o4"l:.'" , 1 # ~'1

ваиlй площІ 380 гектарів. грунт розсади пізніх сор­ У стислі . строки І при ви­ тІЕ1tапусти, яку · вирощу­ сокІй якості вони прове­ ватимуть на площІ 115 ли також . садІння розсади гектарІв. За день вони

.капусти

'кварталу. Зокрема, плаlf правили грунтм1Неральпо реаJIюацl'l ПРодУкціІ . ною ПOllЦlВОЮ. .

РSїни. обласної Ради народн,ИХ дедутатІв, обл -

arh'ацSя лlтико-Ввховноt роб.«JfИ ••

.....".,..,~..,....,...,...., #~..,...",...,...~

._,;;,,;;~

трудІвники ПроВe.tи Вe.tи­ ку ~ Du IIЦI"Q'I'OВЦI

раАону . }'eПt!ПllO сара--= Г:PJВ2f та . 1IIiCIDи. 'На ся 8 ВВКOR8,JПbI!I ~ Koaceв~p : 1OIIII ВlleeJIИ

. ра обкому

факт_ну 8tJфOatARОСТІ ' з DO.1IO-

JJIIC'n8, .БJnIсвавкв. · AJlJI безаосереА- жеRRЯМН IІОСТ8ІІО.н ЦК КПРС .Про ~ юХ J'I8CIIIIIdB поаоцх робіт • .AJJе дальше поJdпшeJQUI 1Аео.поrl'lllоl{ 110-

\ що . оееІ....

.

. DIO

ееР8СУ .

від' кагат-

КаРТОПJIяне ПОJIе в гос­

змагання за n.ДНY ЗУС'ІРІЧ ;юо

колектИВИ

......

PQз-

злагод·

І настрій У хліборо­ жено. ДnJI хлІборобів ор­

шення хху з'їздУ . КПРС. народі CIlраведпиао нази. .листопС\Цового Пленуму вають «ДРУГИf4 XJIlбом». сlннєвІ булюи ЦК парп! І широно

по-удар­

І

застосовують

'

пятирlЧКИ

.

РеkОРДНИЙ ви·

роБІ трк став нормою.

Т. ЛАПИКІНА,

УсІ

економІст .

~8ТIIC't".нпро хlА садІння пртомl 81'О~ОО.Аape'nU раІону на 12 трава ц. р.

. .'1 *РОцеиц АО ІШІІІ)'. 100 .Заворицький.

Jавдань «Требух1вСЬкиА. сЗаплавинй» зу- ПJIем.завод

стріч ХХ,УІ 8'1~ КПРС.

портнпкІв

ЗВЕДЕННЯ

району . сКрасНJIlВСЬ~ИЙ.

ігl.щiу

ви-

МIСЬКОro . · I"'PIUЩ~чнслюваль,ноre . Цe8'l'p)"

на нові трудовізвершен- еЛІтківський. ня у боротьбІ за достро- сПухівськиЙ.

кове ВИКUflаНН1!

метод.

норми

робітку. А для передових механ1заторlв" автотранс-

«Рудня.

НЮ

74,3 71.5

«Авангард. IмеН1 Докучаєва

100 100 імені МІчуріна 87,7 ІменІ Щорса

50,6

50,0

48,0 41,2 55,0

• Гоголівський.

77,5 По РіІОВУ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .·. . . . . . . ."..I. . .'!В ••• 1. . . . . . . . . . . . . . . ..

Ніхто ае 8аfiутай віІІоае

••6уто

ЛЮДНІО було

9

трав.вя

на MkьKOMY міТI!ІНГУ, під

.

Ч8JC ИКW'O · ві.Абу.оося &ід­

КРИ'М'Я naМ'lIJ1'JI:1И(а З8nt>б­ ЛЬ · бро&~чан.а.м . На CBIt~IIJВJI

моги

.. Ю!Я

Пере.

·np!fБУЛJlветера.ни

Зб·го . гвардійського Бер· лінського .орДеНіВ Суво­ рова і ' Кутузова бом­ бардувального авізі/ол­ І(У.

На фоТQ: під Ч<К: цере.I.(()Нії ~4д кр и т тя п-ам'IІТНИК8 . Фото М. Семииоrа.


*

2 стор.

н.оре

14 тра.в.ня 1980 JЮКУ

ЯТАЄ ~POYB

ПА

•• • 1 о"

'"

життя

м Р" І н.cтu. 35.МІ;ІІ& ІІІІРУ

.n1Дрое.....х

8PIORR1I a6eoo" jQl . 5 .....рЬю' . _ _ _

І щастя. І · ми. Ве1'ерани ри солдатІв І офІцеРіВ. ВеликоІ ВlТЧИЗНЯRОУ вІй· _ Закличио І хвилююче лу, НИ. . .. знову вІДЗRaчає.мо . нали слова . Звернення свято 8eJIНKoI Перемоги ВІйськовоІ Ради фронту: paдJJHcЬKoГOHapoдy над сПеред нами НнIВ ма· фашистською НІмеччи' ти мІст росІйських. колис, ною. Мидобреsнаємо. ка' ' пашо! Батькl:8щини. якою великою цІНою Acr Тут 6а1'ато сторІч тому велQtя нам вІдстояти У зародилася могутня Русь. запеКJlій боротьбІ а лю· тут зІ аброєю в PYfC8X тим ворогом чесТЬ Icвcr · вlдстоЮ8aJIН свободу 1 вебоду liащоІ РадвиськоІ залеЖИ1сть росІйською та ВІтчизни . . Разо.м зі )fНQЮ Yj(paIRCbKOГO народ1в на·

Червоно! Зірки. далі фpf.)нТОll ~. простяглися далеко ' Ш ' М· хід. Довелося визволяти з·пlд фашистського ярма Угорщину І Чс~ословач· ЧИН~. День Перемоги ми вІдсвя'!'нували У Пр~l. І от ' 4 травня, ріВНо череЗ 37 р()кІв. меНІ по· щастнло побувати у сет Новнх Пе1'рівцlРС на уро­ чистому fof1'1'ингу, а н.atbди

п.1UI.IIQ . ~a • •, Щ й~ Шl ~атЬЮІ та матерІ. н.аш1 вІдкpиtТlt · діор. .ВjТвa Броварів t08 .оловlк. діди і прадІди.... за КаІВ.· ЛютlзЬ'Кий ПАац~ Майже усІ вони були такі

ж. я. к І я.

Саме у той час над ці. д~pм,

BICI~Ц.яти.·.• лмм ВіДРI81<ОМ. фронту за·

1943 рІк.. На це Й. ypoucTe ~

рlчШ. А по...., .ЛIt панува. якае. 000бmDa C'r.1IO 3. bUИС:Я )"J8CRIIП ше близькодnqwrк. та R тиша. тривожна й aar8Д1(o- фopcJвaквя ДвIupa . t ~

тІ важко поранені.

ва. УсІ ЧelCaJIR

.

Ci.qroдlil JIQ.Ietьc"

ВeлнirOro ~I

зr~· бою. Та peD'J'OM

дати cвo~ б()JloВВХ ttoбра· тимів. котрі віддали своє

у

fllQIt9iщ MfWIЦUCIt ~'~AIUI_ naртизamщ Jl:О~'Ji~YlJанням ГеРОIІ Радянс:Ьхо,

го СоIOЗУ М.М. J)QfJудренка форсують ВОАн'1 переЦікоду. Червеиь

BeJDlJU!.

..010."""-

за lІ,а80JIЩPЦI

88C5o~. І (,)гnqaJOЧВ цю дicr

._-

,,6ЛIЦНРНГ11 НЕ ВДА8СН

життя в бо.J3а Батьків· еяч rapMaТRВ.X .CfВOJl18 за· rPQ:W".1 ltfli 1 Щ.е . rr~~ Перший

УJф81Н' усВ1д-о.нв велнч DQ '..

І

СПОГАД

Володимира Л о г о в а. Дмитра Ковб8сввськоro. Грнroрlя та Alщp1я Щерб~IВ. Грнroрlя Дo~гoдь'

ський фронт. Гор1JЮ все: земля 1 метал. Чорні хмари Iдкoro диму ОDОВИ' ли увесь 8ИДнмиl rt>ри·

зД1lt:в~ого paДIЦICЬKJIМ IЦlродом під мудрим ке­ рs.uщ1'ВО~ КомувlСТНЧ' цо1 парт11 в Ім' я вaпюro

rt~Дєр'lВС"J(а ПРQПаган' повІТРflНИ~ да ~ЩРджУвала. Щ() че· столицею.

ка.

зом.

щаeлaaoro СЬО1'Одевни.

СЬJ(ИQ Союз

МеНІ особисто до8еЛQCJJ Клек0Т1ло; мов у пек· І DpвnдaJJИCII ",евІ по· воювати ' у батареІ 120- .ІІІ. десь БQзыo roДВIIJI. цaf;ЩІ1 • .' ~T' сдалев1

Мlлlме1'рОв8Х

MIJI()Me1'iB А наДJllldвю УеІООІ'О фро8- ~PQ.~. А. як ро:цсвІтло

797стрlлецького попку. ту роanяrJlOC'я. Мory1'iI8 ~el1Wie aliсто сьоroд· Третього листопада нам 1 грізне сУра·а·аІ. . З н1І ~c• • КУІІИ не ГJUUlЬ. доручипипідтримувати І-у стрІлецьку РОТУ. яка проводила розвІдку боєм у районІ ce4lа Нових ПетрlвЩ~ .та рІчки Ірпеня. НашІ' 6атареАцI з yClt:I си· ли ~еЩцька вдарили по

ворожих траншеях. вlдникцм

кожною хвилиною воно наростало все ~e 1 дужче. В атаку . дружно пlщла JJ1xoтa... . НаВІа чаСТ8llа. увІйшов· lЩI У НаХв. швнюсо просу' валася Aoro BY.IJВЦJDIR. У

Роз· paAoнt 8JUI1mвьoro

авто- д()6PQбyr.

вдалося швидко вокзалу з'єдиалася з бlА-

взяТІ( сязвка.. Згодом комаНду. Вания поставило заJЩ~:ГО'fYватися ДО нас1jпу. Цt.цразу ~ иа бойовІ позиц1І почали по·

силеНо . доставляти боє· припаси. Лише ДО нашcr го Joi~MeTa пtдвeзnи чо-

тириста пу,цОВlЦ:мtи.

цими Чехословацькоro корпусу Людаlrа Свободи. Було вриємно 1 paдlcвo на єерц1 кожного б1йцR. адже .~ визволеиою столицею РадянськоІ YKpa~· ии величаво маІорів червоннй праПQР.

За yчacrь

з~aJQтьcя ~гopy деа·я· тнповерховt ЖКТЛQВ1 q>a' ceR1-будники, зводяться ф.... mкonв. Aomк1.-rt за· кладн. Jltкapн1. реавн· В8ЄТЬС11 ПРОМИСЛО81с1'Ь І нeDПЩUlО .пол1пшуerьc.

в боях аа

А колп все було готове. ВИЗВOJIення Ннєва менІ на АРу...., дєю. по всіх уроч.сто вручиnн першу

1

Jt1 СJЧIтковl днІ звер­ нутися до нашоХ молоД1: З · ГОРJl1crтю. иесlть свящев· ниlt прапор . Перемоги. С8ОЄ1О eplЛtиною

,ppewrop I~.

рез О:Щlu·~ м1СЯцJ Рвдян· Rоман,цуючнй 5-ю етРІЛець- ватися в обстаНовцІ

YJJa.ue

на KO~

кою арМіЄЮ. яка '

базува·

AI3IMlНOMem1 ТО'Пdl IQЮ­ Тilщwка. ОперацІя про­ йшла успlmио. майже -без

Встает цветком aqнIpЧIIМ. Он грее1' бoeвыx солдат

моРІ. оХ&'poJtяв схІднІ кор· дони БатькіВЩRRИ. А пО- втрат.

жryчим. Они сражались на войне.

ЗaJit.зннм кІльцем ворог охопИв ЛеЮнJ'fJ8,Д. почanи-

Теплом сердечны..

тІм був

1942... '.'

ся важкі днІ в Для визволення ІОна

. ВІтчизна

представлено

. БJlокади. Mlm ,"е'

посилала

в вароде. все новІ ЙlJовl C~JЦI. ТlТ.

Фашистов щепкалв в о

бою. Под танкИ лезли; в дoты

а

на слаВвОзвlсиомуnеи1Н~

гра.цському фронті 1 продовжyщuпt службу коря·

учаСників

11

до наroрод.

ся'lО~

ре9ХУ1

.

третього го

I'Q. .

Міф

про

~ереМ02lЩ1сть

30-

.

, НЦ~ · 'ФRВО. ж.uA. . жов· тевь ". 1'141 pO!'rТ. Незва· ~~ 113

rенерал

.~.

ощр

че,~ .... ~. j\p.МJ.lJ.· вороГ . на· Иа.,аВt1I '~-tп.o . црорва·

ТН<;ll11.0 серця RpаlJШ Рад.

ЖнЦО1ЦІ обстановка ставала 'PIJ~... о МIt tp)'ЦЬ}ЦI ... ' Щ'~ . на aa~CT .~ . ,ОСQCJUIR . о ." н.8Ш ~6~й ~.В1ІЙ ~1JП~ бn . ~ ~ Цt,q. rю~IЛ\1J. що ' о~ороШIJUJ

.

танковою артилерІєю.

в.qaмcя 3ИJ1Щ1t1'Jf

ворожу

вctHeay тqчку. а офіцера в_тн 'І ПOJlон. за уCD1ш­ ну операцІю

сязика.

І

за взяття

О. г.

БlРЮКОВ

!!!І!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!В!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вlдчай"уwний кулеметник

Ні·

з~ертався мецький ПJja.R було зІрва·

фщпист, до нас а проханням ДОПО·

~bJtOt1i~t І$УВ octa~. Bo i>O~B~ щД Москщзю. БІ~ьm · ltп . ЮЛЬЙОRRа від· СИрн~ Щ~ аГРесора ство· ри~а . ~еРйD. 3 . 1~ .загрозу I;тOJЦ(Щ Crt:~. І ва П за· ~иет ' ni,цRйJJася вся краХ· "а.

аеродрому.'

не.., . Гово . ров часто

Н НЩЗІІЬ за Родику с~ю ки,тих()()хе,аиц1. О. Г. БІ· """iiIiiliiiiilliil_iiIiiiIiiiiiiiiii;;;=go='iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii рюков Із товарщпа· ми до .192-ro 63-1

Отдапи Патриотьr. В lЩлу багряном СИНІ< дубок.

1

середн'тн На ЦJtX Rапрям~

Лl1l:аЦif~ .' ' ~ . ' СЬІ(8. МIІ .ти· лася ~8Под~lк вІ. д. наш. о. ках ударнІ снли з проm· НО.

могти у розвідці. яко.сь 15 листОПада Відиовив~ не стало зв"язку з двома ся наступ фашистІв на ДQв.1зІями. 1 меиl особи· Москву. В о6оРОВНRXбоях сто випаЛа честь за йоrо Червона Армія знекрови·

Д.оручениям

вилетІти на ла . ворога.

Іх розшуки.

Ц~ .. розвІДУ· п'ять

диІв

1

тlлЬю!

за '

КРОВ0JJP6ЛJJ'J"

вальиа операцІя пройшла них боІв ВlИ втратив,ЗОО 1 В результаті тисяч чоловІк 1 більше .IJQГітлерlв~.не встиг.ІЦІ зім· ловини танків. У цьому кнутн кШЬце. в яке по· була певна заслуга бійців трапили оБИДВІ ДИQlзlІ. . иawоrо авІаполку. . Інщого раз..у льотчик~. 5-6' гру.чuя наші вій­ в тому ЧИСЛімені. ·спіл~· ська перейшли .8 КОНТР­ но 3 розвідниками . пLxcr наступ. ~ гітлерІвська ар­ тинцями вдалося BH~ мlя змевwи.пaся ка $ . щовороr проводит .. круп: мільйона Солдат. сБniцне переГР:УПУВЗНнЯВІЙСЬК.. крип мн зірвaJJИ раз і

уСПІщно.

Центр удару

направля. в.. . назавжди.

ся в обхід Москви на На· ЛіНіН. Нлии. ЯХРОМУ. Но· rlRcbK. ЦіннІ даНІ дозвcr

Гаврило вич с,"кий укрlплювaJlыuIй ра. Весенн 194:) рону У навчаиия у Тупу. ЗaJЩI' АРи. Зав'язався б18. У иlчRIЯ розвІдцІ. У якІй чивши електромеханІчіШй пика Bl~a 81tвa. ~ультаті нього розбили браВ' !А&crь ,1 Олецсlй технікум. одержав onpв• . був . Ma~~ ' ~~eaн· ЩJlька гармат. зввщвnв ~~рвлович. солдатам значения на УкраІну. ВІД'

Огонь. где П8&ПU1е лежат. ~~~o JSJЩ;t~ . ~;:

~

,.....,,'fII8II.

~. ~BBACВВCЬ.IЦIR,

лили радянському коман· дуванню ВЧ8СНО аорlєкту­

.

пO.llКOВllllК

тодІ пов'язав своє 2ИИТТЯ з Броварщниою. з залІз· ницею. ЗаразОлехсlЙ Гавриловвчна заслужено· му відпочинку.

... 35 тоді.

рокІв як

мннуло

вІд'

прогриміли

зал·

пи салюту Перемоги. Від· тоді наша

краІна

живе

П1д мирним небом. РадІє ветеран 'ВеликоІ Вітчиз· няно! за молоде НЯ. яке не знає

поколін, страхІть

вІйни, а про тІ си

ча·

нагадують

рани та .сЗа

10~~~1;~ !І

.

О. НEГOДJ\" у ~.

Цlкааий

Бlрюков. як Dочuася Ве­

со.дАату

ЛегевдоА Быьь

працею

з!!ЄЛИ'fYЙ'I'Є нашу Батькlв~ щнну, ·цlцJuoIre п емно· м1~ . Mowт~lcть. .

простІр над Приr а дую.

ОЛeRсlй

Н еи.звеєтному

Нак pыарии в походе. Знать. им ПОJlОжено

.

хочетьєя у цІ редlс·

року.

-- ---------- ------_........_----------

злетіла червона раК,". раму, . ~()XOIJф Із кас пcr І в ту ж МИТЬ сотНІПІИ ІН' дУЩ<1І повеРНУІІСЯ . 1. ті

ЩННУ. ~ АвдPlя Сороку. гримІв

1943

(ФотохрокЬ(а .РАТАУ).

експонат Фонди мІського lстори, ко,краєзнавчого

музею по·

повнилися цІкавим експо· натом. Це копія номера газети .Тревога. вІд 18 листопада 1937' po~ Чер· вонопрапорноІ

далеко·

схІдноУ арміІ. Ма,йже вся перша полоса. сТревоги. присвячена

першому

в

Радянському СоюзІ сімей· ному

танковому

eRlпажу.

який склали брати Михеє· ви. На видному місці 1R~Iюj:fмація про прийом Ух

Ф.

Михеєва

Где их захоронили.

Зеленw.м бархатом лег мох

Н свsuцевной их моrиnе. Печаль ~ Щ>ІpaзJ1ть,

. В словах. В бессмертьв обеnнски. Они всегда у нас

років •.

вс.ердцах

Роднее самЬІХ близких.AнlcC8ilЩt

.

JWEЩВP8КQВ.

НЕМОДРУК, DlJCОЛВ

М8ДСЬJCJIX

r1в ra:seтв.

rpo-

корес:пов,цев·

В.КО. . . . . . .


____________________________________________________________________ НОВЕ ЖИТТЯ

м-

*

__________________ 14 lІpalЩl _ lа80 РО1lY

ДЛІ МЕМІННИХ ЦІЛЕЙ

ШJ@ іК[?~Поо~

[р~ШJОО~~

f

Процес QAePмraнняви­ СОКОПРОдУКтивнвх ~­ дів птицІ здl~~ в рІвних типах ~

садкою птиЦі в приміщен­

господарсп.

ні проводимо

~iifJl:.=

боту при

: вологу

IІОВIДОмmпoть

RОРЕСПОJiIДЕНТИ ТАРС .1 РАТАУ

та

ae~O~~:H'~_

Н!ЗОвaиal'(JCOр~!;sс: IЮрМJI

_p~"vo".,_ '

иям .~

<збо. I~

т Во.рИНliИкам Нf!чорнозем'я

протer...t,~слitaQ ми, B~IIPfIt'IIIIII. . . ·

.. . . . ._

ИІПІИ

ціану

•• .

.=~~ 11 $Іть .

1фjQВj~ОІ'О

спорІдненому ~

.

. ..

~пп ПО ІІІ

.

родиих по-

.......

1iiitIiIi_1І!!_

-11

....

р

.

ЦiIнClro

1Xa~eKC ....1-..... ІЦО ~Be- тyYК2:.•~ -.Jt~Н~<L'''НС~. . шому

. спарюван.

'ВlДтBope. ння

':~. . .:і'~.qю.

8aUiивe

на·і 10""":15 проц~тщ куКУРУДЗИ., :Згод6~ · l'о.:

ROJI~ОВИХ СІфеJi . . ,~.11фrr~ '

проводuтr.cя

твo.rч eJIeupoМOТOplD для мexaнЦtaцtl 1 аВТOJ(атива~

.

~ яка вtnmltyє цналl.ЗИ}(()at-

. батькІвськнх

Х<)ДЯТЬ на !1Л~l'6за80Д.

Ц1І тва~их :фер. 1

КИ-JJесУЧНИ

е ~ (, '.. W> . . ..... ·tt . WU_q ·.. .i4.a ..,· ··~.o.() дв' r._

1~ '

иs <v.,аtнt О"8В

~пнrм

POIOtY

нІв.

я~ . .ь."(:и.по,вwr.. '15,~ '~ . , ' .iJ~ ' io'J'YВ" , tiOJJfjt; t<·:lt,)

.

МLiЬЙон1вШТУ~В1А аагальиоУ И1JlЬ8ОСтІ . . .ри-

J'8

сеJIекцtQо- процентІв

і

.

ширюємо

. .

шляхом

ням ЦВН-І0 та ЧаIШtови- ня

в

3-4

поїлками.

з

' ДНUI '

П1дтр~ємо

на вологІсть ПОв1ТРJl ста-

чує плеМ1н.воlp продУВЦ1ею можливість ВИЯВИТИ знач-

чотирирепродУКТОРННХ нІй

гетерозис

по несу-

зВ'яsку

мІв

з

когорти

П.,СКО81

n· р

а' Ц ь О

3ДA1Мt'11

fl ити х

показ- новнть

70

1

проценТіВ. По-

наА- стійно пlдтрлмуємо

необ-

пи-

утриман-

розведення

Протягом но,( від нас пТИЦі.

температуру плюс 32градУСИ за ДеШlєм. Вlдиос-

l1лемп!'&Х03UOД забеапе-

кон-

Hyp~..1t ВIJroИ .. до 13.0.. С.У,l1J>тац. іЙ та проведення ДНІВ . ~ЩVЄ~ ':В 1UI1rKO- сеМінарів для rotnодарств

МИ

сереДНЬОМу по"2З9.5 ШТуки яєць. .

одержа-

Ю.3EJ1ЕНСЬRИR,

roлоВlllidt 800НПJJr - сеJIeIЩ_ер ~е8ОП'а-

ХО88ВОд1

ісав-

ePy'-".,

дцат с1аськоroсподар-

сltПХ наук.

вих об'єитіli

ііа

заводах ннй котел. ПаровИй . 'же не 'обладнаннNt~

КОIIlб1IIСОР8)і~~· ·

'Jure

.

початок

ючий

.1ot'9

-

.

~1.

t"

п01::т1АНо ді-

завершити

у

червю, розбив JIJIЩІ на чо­ тири 1,(В8р'тали ннн1шнього

року. А це вже зараз свідчить .. про неможли­ вість введення об'єкта в експлуатаЦію у . червні .

.. 00,_ _-

за перший

квартал

тут

освоєно . JIИШе

68

вкладень

пІврічному

карбован$

чнслі на будівельно-мон­ тажних рОботах- 110 тисяч карбованціВ. Таким'

диспетчероької киА~

.має

ницьких

еТреБУХ1вСь-

На

шlст. ~ JiyИк'!1

і ·

'tOtHJ)8'

тва-

ро

n1nшенц

ривницьких 6pвгaДlf. д.,.. че~

нц1я

,полІпшення опера~~ .~~. и

..-.т­

~lвRa

диспетчер"

ке,рlвництва ............. .~ ~~ ЛI,.!WI . I»?,,'п аМІІ P9'W0"epc'1!. :r~ , 1 T_~МJ ДJle~. v > aнmmвa Лузан. Щодня

.JlfJj; . . . :~iIII' .~ · ІІОІІИ . ' " . .' . ., ~ . ...... . безпечує "OCT8fМR 1Rnt- ІП . . . .11......--.0ва ' Т'!!оАCJЩP~ че"" ......... · - ~~

~

?

~~

·

~w..Цlю

зон з бригадами. Paд~~~tibIS~1. про вадоІ молостанЦ1'і ., встановлено 'fA41 Ka И'с)іеРМI тощо. Heplв-

КОЖ 1щ автомllШИНах ДЯ- . JUIU . ~paaa речора ~~y, грло~- _QI'Y . aepea\plml

ного

агрон<ща,

rвJlОВJЮГО

наняir

..

)1w8.

строки

сені. Але хтоиоже даТИ

T~,

диспетчерсЬкому робітників. . ' ~58 rOCPQ~ цра­ Для введення в ~ діІО im-":4З1

~ ;, . стаpпull

ЧJUlОМ,

введеиия . названих оо'єк­ .ив знову будуть перене­

вже

гарантію

. вельннкн

дinьНJЩ1 по. нанесешuoтромонтаж. та НБ'У-42 кnейового шару на пот- тресту .Термоізоляц1я. й етиленову

птвху

треба

інших.

забезпечити підпрИЄl&Ство Не кpaщШt стіШ сцрав 'l'eXlЮJlоrt'lВOЮ парою (9 і на НалитmrсltКОМу ком­ ТИСЯЧ .TQВВ на ГO.IODlY). ()1иормовому заводІ . . Ви­ !Іадходвтиме вона з ко- нен ?l ~IДСтавапні темпів

СП1льио

того, що

буДі­

дотримають

їх?

кату,

1

В. КОВАЛЬОВ,

керуючиЙ BP088~ БУlбuJEy

СРСР.

метод01ll ШТ8JIПyвання З8-

Mk:ть пиття. Все це ДМО

з.моry 3Шl8НТИ' вагу кож­ НОІ'О двиryНa ва дев'ять нl,1ІОГРамш. Гідно зустрів­

ши . 110-у річницю з ДНЯ народження

В.

трудівнини

виробили ДО

І.

~"ЯТИРrпtlл.lв, J1d ~o викоPHCТO~ дn8" ~Чuu

МеЧ

npнJhi'Jrioro

~.т

iUlWJ. . . .

налагоюr!ft

~

ЛеНіна,

підприємства

22 квітня ще TIfCII1I мо.

БJJИ8ЬКО п'яти

рів Із зеКОНомленого мета­ лу.

агромІстечко

байджанського

VQ

Jmfi7f'o!1JetlНR

азе!)·

колгос~у

«І\авназ». 'у ньому ' -

50

двонlмнатних БУДИНКів з га з О'м і водопроводом. .~УИК'fд·tf,гаЗJ(iJ, лазня.

цеllтраhыі'. tіщиба госпо­

дap~'I1B.a знаходиться у ви­ CORQI'1I1J1Qмy .(:enl . Ваш

ГеЙінюк. а угіДдя його У передгір'ях, майже за

кІлометРів

25

АГрОмістетшо ,

нини

села

, вІд села.

де

трудlі3-

жити~уть ' пІд

час сезонних робіт. знач· но полІпшить умови їх праці і побуту .

ТаКі сеJIища

намітили

спорудити багато дарств республІки.

госп~·

Шість гектарів «літа» Почав видавати продУ,(' ц1юЮцманськиА М1иіхол­ ГОО1ІНИЙ тenлН'ІИИЙ комбі­ нат у ЧерНівецькій обпа­ сті: у торговельну мере­ жу, дитячі ДOIIIIКlJIьН1 та Лlhувальні

заклади

від-'

правЛено бlnьше ста TORН свl.жІП

.

Or1pк1B.

ШестнгектарннА

острІ­

вець с.пlта. серед створe1mй руками

зими сш­

.

ськиХ

буД1вeльншdв словом

теxиlки. пу льта

За

за

науки

1

командою в

управління

теМ0

подаєт~ в ctporo норм0ваних дозах. Самопере· сувИ1 nюм1в1сцевтИ1 naJr!пи,

...'ІІ.ааа.М . - СОllnа НИЗ"~ батВаРК:~.:_~nl$lfe'lР · r>иK· ...v..&

..."...le-fIOР

J'V

ДвeRТIII

вироб­

дет8llelt

що

винонують

сонця, рівномІрно

НАиtA -

paцW_

налaroДІІЛН

ннц'J'~ ' окремих

oCTaвнLм

BlдA1JIemuIм

Вови

розроБНJJИ

нальні карти розкрою про­

тисяч

плані 298 тисяч карбоваа­ ців. Отже, недооСВОЄН0 більше 200 тисяч, ' у тому

з AQAOМQrОЮ

1 череповець-

метаnypt'Ш.

. капітальних

при

електрокащиво­

Прийняло новоселів ее·

будіВ~ЛJ>!Ш~~ JIOI~Jt

повинен

, ких

зонне

.м. 2 тресту . Qqeпeu­ тормnинбуд.. СтІ'оки вве­ дення оо'єкта вже двічі переиосились. однак і у червН1, . як передбачалось. вІН не стане до ладу. Ген­ підряДJIИR, недиВлячись на те, що всі роботи віН

.

будUUшкlв

агрОМістечко

На червень иинlIПИЬOго тельН! проивузла; Однак будІвництва як замовник року заплановане введен- на сьогоднtВJВIЙ день тут завод. який не забез­ ня в експлуатацію nyско- працює лише lВ6доtj>IЙ- печив об'Єl(Т необхІдним

плаC1'llaC та Kamrr8l1C1oKP-Введений,Хоча . згlNlо з ПщРядник

дяки Сп1ВрОбlТНИЦТВУ жар­

кlвсwcих

Сезонне

ХТО ДАСТЬ ГАРАНТІЮ-!

В СТРОК!

Радгоon

ЕJCCЖOМlХ, дocяrиyто .зав­

становить

ми ПО-

..

ГО . металу.

np!)-

Соб!tm.РТіСТЬ

на Під,-!озі . з ' устаrяуван- тань технологи

D~М1ВИ1 ці-

одержапн

:ЩИЗИТИ

вих ~ареЯХ . J(Ву'С'забо Головптахопрому

лІ. Top~.д кохаюУ "УР-

ии-несучки

на

го ядРа становить 72 '1'иж- 52.6 процента. нІ. а Гібридtз '- 78 тижДОСВІд роботи

'., _ _ _ .., ..'

CTQBY~!ьe1I . cl

, ставиио

використанЮІ

з. )fJ,P,,1.11Ф)р JJ~ . ' Юu' іl ~ .. ВВ,"01 1ЦQjIЩi~ "

виro'l'OВnеи1 {з·· Збережен:>-

дало мож-

випроб~я •. не менше дуицlУ. РJйєнь рентабель10 "'O'lOK 1 5 СіЩ1в. СТРОІ< НQстігалузl зріс на 28

J . CI03

.,~.

визна- !\І_нням птиці

пт8Вlфa6pшс. . ВсІ - мamИи1I

ченнл загального строку ЛIfвІсть . ЗИИ3RТИ затрати іНкУбаціr вІд кожноІ хур- KqpMiB І праці. а таf(ОЖ

одержання харчоВІВ flcЦІо.

~ВO'Вlд-

проводиться н<)1' паpтt~ цор'Мів, що ЩА-

лодняка. З метою

~ · .,tpНMyКМ>· ~дних Kyp!A~. д5rя

ЗN1O.ц:у.

Dp8"""DDJ . .' roc:вo..apcuaи h«Чopl:lOзем'я п ЯТИіі,ЦЦЯТЬ

'

Р" тa,~ , J16- : drIIJtKax. Нин1 за катало- електроІІИО - об'ІНcmOваль- форм для перевіркИ поєдВпроваД2!teпнян6'вого РИД8~ .мe.r~~' ~- mг IIfцoпwllY СРСР 8RX NAЩRВ'Х, нання. В дрУгомуТУРі ......: кросу .зоря-17. та тепtoЩWI.J ~~т~.~ . QpИIЦІ;' ntl&.30p8-17.~ відтворення лlН1Jtвого МО-. ЛОгП з нлітковиl'6 . у:гри-

хоф8ІРІ8Н , ·.~'8ІЮ"""'Ві

замовлення

~ '.щr"tвв . x.pкts­ ~ &.IleRТPOllexu1uor:>

.. лt!\lЗО'QХ1Щt7Qpa~,

ДНЯ.

турІ

, .,.

центів трав'яиoa.t · J.~

TO$lX

З стор.

\Вають

кожну·

роль

ооігрі­ РOCJППJУ,

дають змогу економно

Sff-

трачатн електроенерГію.

Спеціалісти

комбшатv

розраховують, що пlдпpи­ ємствовже на другий -тре:

Інженера. Змонтовано Іх ИЯ, ' Мера1'Мnrо' ~~Ї'ir"_I'!DrllO <~. C.R1'i'T1· Н8.JIJIIВDNИИЙ на еJ{6'ном1~Шt 1 ....... .~ . -.~.' .1'1SИХ \ . ·· UU~ 'I'JNP». 'ІН "'~ . основу, nе:ршlй і R О а цІ а пл Щ Д ті . чи lиіп1ВЄJOJriКИ. a.lA.. а- тМJIIt ....рМ.8МJ'OJЩI(и IIIлівкових щ;.~IJЩ,Щ.дщІ

до

ТЄlJЛИЧЦОll!У

мовиА час не менш Н1Ж піВтори 'lИсяч! тони СВІ­

ферми

.Шуляково.,

В

~QJtIf1tCTBl

та TpaкTopнtl бркrЦl.

нести дієвість змаrаиня. Г. ПOJUIIICЬКА.

спOfJ1C. ~ в ~ ~ у потреб геліоенергетики.

CТ80peВI.ne8J11U1. х.... ~. рааа ~ i.'.~ сьхoro ПOJrtтexнlЧИО1'О .• шеВDllllа1д .МОJlОКрНст:,-

(ТАРС--РАТА'У).

тій рік дocяrве проектноІ потужності столу

жих

-даватИJIС

трудящих

OBO'lIB.

у . ви­


*

4 стор.

--- -

НОВЕЖИТТИ

1-4 трааня 1-980. року

- _-_...-----,.-...,..------_....._-._.-,..

....... .............

84 (ОЛУБИХ

~""-~-_

Ще раз

СТОРІНКИ

ІС'1'ОРП

lк.еАНАХ

ч!т.~р, 15 ТРАІЮ' RІ'ОГ'АМЛ ЦТ

про МJJIIIICТЬ

8.08 ."ас». 8.48 rtмaк~lIU.

9.05 Tu~1.uм plan..... :І

........... ... ..

.,..

••••

би сГOJfYб. BpoeapcwcOl сш Н 8 ....- -

І ....

=8JI~~)1и"==1 L ...._,....... етиm~."...... де .т..34 П,'" І . . . . . . зeunaJ М Ж'О"., ЦJQ C'f&fllO .а ~

. ВОва

2

ВIfJfPOJiI-

ЛагуJlOl8

.1,ІІОІІа

І

:ilacто

OC;J.

.рє·

ra

n

8».О8іРИ

~

1

ся ТОГО,' щоб ХІ црий· битва: ПРОТИ нали ДО лав · ЧервакаХ

моІ,

проти

IВдалося.

перемога

.

оцержує

Волховом вона

бойове

своє · перше

хрещення. По·

і

А ак

на ЇІ боЦі.

Ао

якоro

-вона ЦЯіМи,

ty.НoBa t:iула Т3ІКОЖ там.

ВтТОАі ~иа брала y':facть в багатьох ата·

!Ках. .СКоро/П називати

.

почали

В.

Машенькою,

.

21.......................

"....

~ . c.r.a. "'са . 8t;i;4 . " ............. с..,.._с.

.Ictt.a.

C1МJdКИО

вони

внкоиали

-

ПриЄ1l1RО

СОЦіа'nіс:rIlЧН9~ . . зма­

ганні на ч~ь

ЩІОІ

. 'fJ'ершого

ЧR'rн, травня д~ " ~айкра-

~ .,: O~~ Q; • .rшосч~твй~ щих показ .....

;;;J;i

-•.' .'

.

НабагатQ . :~~·~n~или

час ми все більше одер- свою роботу і колективи жуємо подяк за 8НСОНО- сІльськихфlлШ нашого

06-

ательє,

cnуroвування нашеІ кmєн·

ЛеонІд

якісне

Запрошує міський

1

культурне

.

21.35_ ....... с5,. . ·110 lI8IId

ре.

.

.

"." с'lас_.

1 XO~

'Е'и у

BCTaНOВJIeвe аа.

кер....... 1ОД1.

І.

дlо-телемаА<:три

каРБОвaицtв.

D8Ie8J1.

.,.аа.

.,.......... . ...

дIОПJЖ . ЙІІачіВ RII иа 52340 Кваша, .ЛеонІд Першин, ка~цl.в,або на 1140 ВІктор Сокол та інші, які

---~--

якими

керують

.а. 7

фото: вгорІ

-

.

дис·

19.00 Чetlnlо••т срср :І . . . .о\' аТ.. ет •••• 19.30 ЧемпІонат СРСРз 81....07 Сіорот.б •• 20.00 8nlPIIII .аз ••. 20.15 Че... I08ат с.ср 3 ••а...е-

замоВJIення на виклик ТС'

лемайстра, посередИИі­ радіомехаиік В. Юпа ремонт

сторного

радіоприймача,

'внизу

-

транзи·

~:il~~'. .

'радl0мехаЯІI9І

В. Марченко

.

.·nA8C8Т». !крав сту..,-а _.в· ка. 2-1 .)'!іс. . . .• . ".те...•

.ectiT.I

т.'"

петчер Р. Кваша приймає

'ПРОВОДИТЬ

_

8.18 В. . са•• 15.1& ....... s c)'6nтpuni сП'.,· 18.00

. На

"а. -

8IIIJL _ ПРОГ'АМА ВА 08дАСТЬ

. А. КОЗАК,

Якубове ь кий ШJIII

тури. ОсоБЩЦlrO великих (с. rOron1B) , В0J10ДНМИР уепІхlВу Цlйеправl >рр- ··Ходос{с. Бебр~), Вік·

та Л. п.

21.40":'- ' .

шукають неспра:~· ностІ у схемІ апарата.

"".

ts.a

моглнса AflCВenep, • .areAios~ ПJмож:..-(с. Велика~и;

5УАИНОК пІонерІв В центрі нашого міста гостинно ві~I1JИНИ$ двері для шкМ~іВ НОВItЙ · БУді1!:JlОК 'піОНЕрів. Весело і цікаво НРОВОД'ИТ·ИМУТЬ ТУТ своє Д,оовілля хлonчи~и і дrвqат-

... '1 '

за·

монтних робіт ПО ВіАИОВ- Рада , НIJЗці,а. . механІки мерка), Микола ХОНДОгій' левню телевІзорів І ра- ВасlфЬ Юхта, ГриГорій (селище Калита) та ІншІ.

KOIIOIIAJI,

n. . ·

.......

18... с3ак.. І ..... . 18.............. <il~, . . ,..' ' ... JUn'P. 1.·.Aaf...... ~

сяцІ

нією з танк жІнок.

....

...-u.......... 17.•• га.,.... ........ iIsotll.

п1тку .службу. за tРи мІ­

да одержала наказ іти Лацунова I<Ращий в Н!іаlП' гваРАіХ стар· друг нашоІ республІКи, ший сержант М. І. Ла·' була і заnщпаєтьоя од·

""""".0

17. . . . .'.4 f

разу псується настрій у його rocnoА8~В, І тоlU на поміЧ ПРПОДRТь праціВ­ ники Броаарськоro peДl0~

несуть свою нeлerкy

на

•••

~.b. · ."I" "jI., ..... ііа : :-" .. ...- 1 ........

телеательє. . І треба сказати, ЩО ра­

звернулася, допомlт Ій. IвІйськових n1дDPИЄІІс't· Коли пІд час кур- вах і на .коJl1'OCUНИХ сМ<оІ битви 56 rвap- полях, партизанками І д1Аська танкова брига· підпільиицями. Марія

~

,.. IIf'OrfAМ"

XOВ1CllЄ радіоприймач, Щ.

саН1Т~КUIИ а peryJUOВaлЬИlt­

робlтВНЦIUIИ

............ :t:: ==

погасне

блакитний екран, або

Ми не бачили М. Ла·

,гуно ву в фlдЬМl .Вирl·

чнцями, OKOa,,-,

тільки

І.

..... - ... c--..r . ~ С81.

ваютьса у нашlй краІн1 і на вСій планеті.

ВИЯ·ВJlяєтЬCJI

........

.......,

. __ '.,..--_. .• .

можемо

нас з. усІма н8Йa8ж.imal· шио подiяJofи, ЩО вtАБУ'

т!:м У неІз'illвилася ще шальиий ФРОНТ., тсі одна Mpill; незвичatва вона стоїть за сотнями АnЯ того ~аQY.Д1в'lJlllа тисяч, навіть міЛЬЙОна· хоче стати теакlствою. ми рос1йс~ких жІНОК 1 І ніхто Інший, як сам иатерlJВ, ЯJ<1 були nЬOT' Голова ВерховноІ Pa~ ди СРСР М. І. КапІ·

Не

УЯВИТИ ЖИ1."l'Я. Адже во&! КОЖіИОГО ДНЯ знайомnaть

себе · са·

'вІДчаю

- ме 08QlRel~

'

них ми вже

'. . АрмlI. НарештІ. 'це Хй розчарування. Та й тут

ніН,

..,....

.С81Т. . . . . .

у иаш повсякдeиJDiЙ побут так мІцно увІЙ1ttJJII раДіо І телеli130Р, .що ' без

ДНіпрі. K9-дИ rіт.ирl.3- ТИ .. В 1'OCItітМІ Ій ам· ські. ві,йська нвnа1Пl ва ПУ'1"У_aJIИ обидвІ ноги. Радянський СоlO3, вона Танк,34 став ІІ до· жила на УралІ. Ій було лею. ТодІ Ій було ли· лише 20 рокІв. Вока ше 22 РОКИ. І ось по· насТИpmtво Аобнвавть- чинається найтяжча

~

/Itti

7"0

вeJll &1 8'&. _стуаах до Ниє.., 1 тут rаии боях під Kypcwcoм І ва МliJ)lІ пlдіPIUВ фашііс·

. тaИJtlстка; • • · .. • ~ . чал8СЯ хо4ЮбpiCtJO а

,.

В......

І

щрє . ~. СиJiY МІ- с. . lSМЗ року. Неао· лt . 1. ~TIo'. · · · М. І. даа. JIIPJI~oro мІс'

{

.а·

.-, , -

ме"',IІВ' ~ ra!lldc1ollНa;f.1к.

сеєтра; JOКa

, . П1д

І

," -.1..... __ '$ ' .... _. .... ..... ...,...... •• «8.1 q . .

ВІОІХ HOCВn ііі'. мо

дpyra

~

.

cepf8. 10'- A.Q8aI _.аа. оо ИIda·

:-:.,. .

на аДРеСУ ауб1 Jиepм..........J

слт....т.

літератори - отрнм·аЮ1Ь знанкя 3 теорії ·і прlltn'ИКИ журиаJlіcrнкн. ІОніКОрес· пон,деmfl побу.вають ва ек· скурсіях У р~сnублікаВСМІ:О. му Музеї книги, JI. редак·

ка.

ціях піонерських газет, жур·

На ба3і БудиlllКУ піонерів вже почав роботу клуб «слі:долит великого подви' гу», ЯКIІіМ керує член Спіл,ки журна.ліcrів срср, автор KlIItГ '!Рро ~ePOЇ3M 'РЗllt1lНських JOOдей у Великій Віт-

налів, міськ.раЙОННої газети «Нове ЖИТТЯ:', В мі<:ьІСіА' друкарні, зустр}нyrься з ВЩОМItМJI журнаJllстаt&И. В 'піонерськоJolУ орКестрі ЩІ:РОДНИХ iHcтvy~eHTi8, _им керує В. П. ТерещeJIКО, нав·

ротьб.і з triтлерівськltми ОКУпантами. Продовжують по'

ватнмутыtуби іитериawо­ нальної дружби та естети­

чизняній il!і Ан і В. І. Дем'я- чаються юні музикан!!,и. неl\lКО. Се.кціїклубу діють Майстерніcrю хорового елі· за 'визначеними .на'ПРЯІМка- ВУ діти OВOJIDUI.іють під xe~ ми. Червоні САідопити РОЗ'J)івНlЩТIЮМ ~. М. БУАЗа. IlIУ'КУІОТЬ матеріалиnpo Ге· ДіЮТЬ також СТУДЇІІ ЩlltЗО' poIBP~CbKOГO СоЮЗУ ТВОРЧОГОМ.'IfCтецТА, rypтoK УРОДЖelЩів в.роварlЦНИИ, м'якої іl1P&ПНСИ. ВСТ8o'IЮВJlюють імена своїх Прн Б)"дКRК)' піонері'в і зеМляків, які загинулн у бо- на базі uжі.ll МІста ,працю­ оовН'Юва1'Н експонатами Му· зейrepoїЗІМ'У юиих учнІ ее-

кн для СТap1lIOКJIасникїв, фотогурток, f.Jq>TKR таВ·

редньої ШRIOли Н9 2. Ім до. цюваJIbШlЙ, ЮIlИХ туристів,

помагають

у цьому ровеС· торністів і барa6/мtЩИJGIІ.

ники З I8ОСЬМІ!!річиоі

UJlКОЛИ

У !1еJ)CЛек1"ИВНОМУ

плані

Н, 4. У манах юних дослід· . . ,pOOorn В""'....., ~-~.3 пюи.... -,. іВ

ewt..u . .. "

.".а...;. ...... ~J'U.~

811uJм • .,. .,.~аС117 aeepn. ' 8етер&ІІ& _Q' ІОО"У, за· сту__ ........... uell"'''.,eTB'.oro

сік. ДВIa ро_ оова, ор<> iCТQl)ilO стаорев3апрош,... IIСо ІОвІ бр;). ' IUI rИOJle"".ьхоі о""'aиisllllї аа_", - 5""-" DW- ВИЛО · двері дтr ,~. БОта .......... ре . --.. ....... . ....~. 5p()11~."· :..::,:- -.- J - J Ф Вe..uc.. .~ ,,_. B-1IL6улнся першІ ЗlPfт! .....у-. ч18 ИО~ ка е с -. ~..- Pi88OllWtlT1I01 IІРОд1КЦ1І

І иc.teN. . . r.~ ,Cld8ttttl ...., lI88IIIIIna. •, • ., .._. . Іі-:;:: _.... ............. ........ І.-:а:"..., .~ ~

цроВОЇНЇlВ, 1Ік.і

матерtаЛІВ

С1"aQpен.ня nioвepa.кoro

повторми сllVБJцo lJiiCИi

ПОАВИГ Олексaupа Матро. KOJ)CЬXoro

І в cтy.ztiI «ю~. I~!' хачі

peдlliК.",... ........... JI'ИХ ctimriвoк, 1lOЧ811()"ІО'Іі

-

J1I.

а

,". .... ечеРІ

..,....... .......11 •• s r ...8ou.. су..... сво-

..eтuyprlt

а-

.никі:в. ---пошук

На ЖИТЛОВІ\UV ~""'ивІ пообlда'f. И,· ~oI . , ........

л.... IВkтpaцJ.. ІЩІтIІІІІ. І 80", 80pcJ8'U801

пр

Т11ШІО. що- мІста по вулицІ 50 рокІВ цює бар. театру, . ВЛКСМ lOCТIIIUIО.aJA1lИ· Тільки 8& j

=.

О. _1..

,UPtIt'NIP ........

ку.........

..

Ч~·О"" 1C~U- на 18СН):)іаti&lаіЩ&'

911""",...-. , lV ... . n. Вде1іЬ .Ti't -- ' -.м.

.а.. ~

·Єо.ІЦ)"'Н

~ 1IacII.tиIIN.

==t"c."

r::.;

~...... . coaoa~H . ..... ' . . . . . . . . . . . . . . ... . ' . . . . , .. ', '. .

.

..",.,~,,.:1'.:-,.:1'.,оС'.,.,,...._ .... ___ , # q # ; .. .*~ ...... .,....... " I .......,..,~~~."..,~~~..,.;. ·· ~~S~S"*'...~

\

~

~

'

.

.' :' .

:...: .

.."

KOIIIIY::.~~::. -t::-.-.~'~:. ':'::'",м І НА..8tп~. ::'~.. '.л:.. .' І' 1~ ~,t;.';.. .~~-..!~~:;-::u-=.~= -;.::.:~ ІІ ~:;:;. a•.~o##.} Советов .'РОАІІМХ AenJТlТ08 , ~ ~ .вlIDIAPЯ ." ~~.I'!'A.':oM ...'. . .- 1.... 18;.~.'8tAШ1а 1ISIOt!...... у 81.~~ . ". ГІНТ'

.... .• ••• _8IuO'i8.

811DUt .1

РР . І .' . - .

. . . . .81~~ ...~. , '~ ~ "I"'~ . - .....,

1'I,

..

п'''ТI(\щ\о

cyiJtttJ,

~~К~~~Б;:.;::-;;:;:..,к;=~;;;~~=~~..!'~:~:.;;. .~~:r.-::..~;.:r::.:1'і~~:.~~~3~frвOt.'.,,4>.

#77 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you