Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАlIf, ЄДНАFfТЕСЯ/

РАДЯНСЬКО-ЮГОСЛАВСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ

.N2 77 (3385) П'ЯТНИЦЯ

6

У Кремлі червня почались переговори Генерального секре­

9

товариський обмін думками про

таря ЦК КПРС Д І. Брежнєва, члена Політбюро ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ра­

ЧЕРВНЯ

ди СРСР М. В. Шдгорного, чле­

1972 р. ЦІва 2 коп.

на Політбюро ЦК КПРС, Голо­ ви Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіна з Президентом Соціалі­ стичної Федеративної РеспуБЛі­ ки ЮгославІї, Головою Союзу Комуністів Югославії йосипом Броз ТІто, який прибув до Ра­ дянського Союзу з офіційним

РІК ВИДАННЯ 33-й

дальший розвиток і поглиблен­ ня відносин дружби та всебіч­

ного співробітництва між КПРС 1 СКЮ, між СРСР! СФРЮ. Було також

альні

розглянуто

питання

акту­

міжнародного

становища і взаємного спіВро­ бітництва в інтересах змІцнення соціалізму, загального миру і соціального прогресу народів. Переговори

мосфері

проходили

братерсько'!

в

ат­

дружби,

повного взаєморозуміння і сер­

дружнім вІзитом .

дечності.

...............................................................................I __У~х~О~д;I_П~е~р~е~Г~ОВ~О~Р~I_В__В_і~Д~бу~в_с~я___________________(_Т_А_Р_С--).-lJPrAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

Про що пишуть газети світу

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Сесія Верховної Ради УРСР червня в сесійному залі Верховної Ради у РСР розпочала свою роботу третя сесія Верх . овної Ради УРСР восьмого скликання.

денного виступив міНіСТ,Р освіти УРСР депутат О. М. МарИlНИЧ. Він піДl\Jреслив, що завдяки постійному пік-

Ш·д бурхливі оплесни присутніх м1,сця в ложах займають член Політбюро ЦК КПРС, ІН'РШИЙ Cel\JpeTap ЦК КП У.країни В. В . ЩербllЦЬЮFЙ, член Політбюро ЦИ КП України , голова ПрезиДії Верховної Ради УРСР О. П . Ляшко, іншІ иерlвнИlНИ Комун~стиЧlНОЇ партії і YpifAY Республl,ки. СесlювІд>крив заступник голови Верховної Ради УРСР М. Г . Вахула. Депутати І гості вша,нували Івставанням П'ІМ'ЯТЬ померлих члена ЦИ ИПРС І ЦК ИП України, голови Верховної Ради УРСР, ви-

луванню Иомуністичної партії і Радянського Уряду про школу, в ІреспуБЛІці ДОСіІІ1НУТО значних успіхів у ро з витку народної освіти, в навчанні і комуН'іСТИЧИОМУ вихованнІ пlдростаючого поколІння. Зараз в У.нраїнськ!й РСР працює понад 29 тисяч загальноос,ві'тніх шкіл З контингентом уЧНі,В 8,4 мільйона чоловін. Повсюдно виконується занон про загальну обов'я зкову восьмирічну осв' іту, проводиться велика робота по завершенню переходу дО загальної середньої освіти молодІ . Проведена велика робота по удосконаленню

8

l\<l'l'ногорадя.нсыоro драматурга

і гро.мадсьно-

навчання, переходу

шкіл на

новІ

плани, програми й підручники . Загальноос:вітнІ школи набули значного досвідуlдейно,по-

щИХ Ю. А. Я!рОЩУlка. Сесія . заслухала доповідь голови Мандатної Іюмlсії А. А. Уланова і затвердила повнова-

якість знань учнІв . Вlльш цілеспрямовано Зд'ійснюється трудове вихова,ння і профеСійна орІєнтація учН'і'в.

ження .НОВОобраного депутата .

У

загаЛliноосвl11ніх

школах

vоирається депутат В.

ексжурсіЙНО-1'УРИСТСЬКИХ

Ремесло.

не

депутатам

за

виявлене

йому

висо-

дитячих

позаш~ільних

Доповідач

недоліках,

Я'К~

на обі­

нєв і йосип Броз ТІто . ський

СоlQ3,

Радян­

пІдкреслює

преса,

виступає за те, щоб можливос­ ті, закладені у всебічному рів­ ноправному співробітництвІ со­ ціалістичних

держав, викори­ з максимальною

стовувалися

повнотою на благо кожної кра­ їни і всієї соціалістичної си-

стеми.

(ТАРС).

Заготовимо 9О тисяч тонн сінажу! 8исоковітамінний

корм

Нlлька POНliB тому J(олеитив корми. В IIЮЖlНОМУ кІлограмі КалитяНІСЬіКОЇ птахофабрики пе- М!СТИ'l'ЬСЯ 320 М'іЛіIWамLв каро­

рейшов на прогресивний спосіб тину, 84 грамипротеїну та 590

сушІння

молодої тра'ви

ви-

-

готО'влення з неї борошна. Для цього кали'МнЦі використовують

:конюшину, трави.

рошно

вико-овес

IВИСOlКоцінний

-

товлене з конюшини цвітІння, має майже центі,в

протеїJНУ,

грамІв цукру.

Цього ро:ку

кормодобуsники

зобов'язалися виготовити тонн тра'В'яного борошна і

та Інші тонни _

BitaM!iHHO-11Рав'яне

500 7,5

з моркви . Своє зобо­

бо- в'язання вони успІшно викону­

КОірм.

Та'к , наприклад, борошно , виго-

ють.

Машина

цює В три

під час З!міlН, якими про- Васильович

15

«АВМ-О,4»

зміни.

пра­

Робіт:ниlКИ

керують Василь Посвя' чений, Гри­

npоцентів

roрій йосипович Христинченно,

клIТІКОВИНИ. В кІлограМі борошна 200 IМіJJll'ГРЗіМів ·каротину. Високі поживні якості і борошна, виготовленого з вико-Вівса,

Василь Прокопович Кудlн , зма­ гаються між собою . Кожна змі­ на виготовляє 1800-2000 кіло­ гpa'MilВ борошна. Ме~аНізатор

25

люцерни та ' Інших культур.

баз, стадіонІв, стан-

на

ви­

промо­

секретар ЦК КПРС Л . І. Бреж-

_

Минулого року ,

розпо-

-

Володимир Петрович

Гайовий

ВСТИlгає заготовляти зелену. ма­

ві.дає керуючий першим відділ- су для трьох 3'мін. ПеРІ~.Il 55

закладі.в.

спинився

детально

ді, даному в Кремлі на чест~ високого гостя, Генеральнии

цій юних теХ'Ні' Кі' В, юних натуралістів та Інших

доВІр'я.

і

ви, з якими виступили

ШКільних інтерна1'ів, а ТaJКОЖ палаці· в та будинкІв пlонерl' В, дитячих спортивних ш~lл,

Голова Верховної Ради УРСР М . У. Білий

ПОДЯlКував

коментують

У,країнської

РСР працює БЛИЗliКО 500 тиояч учителів. ПідВИЩИВСЯ рі'вень підготовки педагогічних кадрІв та полЬпшився їх ЯlКіСНИЙ склад. ,виконкоми Рад депутатів трудящих добили.сь дальшого змщ,нення навчально ,матер,lальноУ бази і раціональнішого розміщення загальноосві'ГНlХ шкіл, Ірозширення .мережі при-

М.

преса

кладають

формування у Шдвищилась І

На 'пропозиЦ'ію заступника голови Президії Нерховної Ради УРСР, ' голови виконкому 110лтавської обласної Ради дооутатІв трудяІ ~их депутата С. К БОЙlка сесІя ОДІНоголосно обрала головою Верховної Ради УРСР депу1 ата М. У. Вілого І У'Вільнила його від обов ' я'зкІв заступника голови Верховної Ради

УРСР. ;Заступником голови Верховної Ради УРСР

прогресивна

навчальні

1'0 діяча О. Є . КорнІйчука І члена РевІзІйної l,l)Miciї Комуністичної ПCllртії УlКраїни, депутата Верховної Ради УРСР, голови ВИІКОНКОМУ ВОЛИНСЬІКОЇ обласної Ра,ди дооутатів трудя-

лlтичного виховання молоді, неї комуністичного світогляду .

Зарубіжна преса широко ви­ світлює перебування Президен­ та СФРЮ в МосквІ. Газети братніх соціалістичних країн,

ком Г. Н. АНlДipі,ященко,

ма-

-

ми

тонн ,високоякіСного

трав ,я;ного

Одноголосно затверджується такий порядок

ють місце в навчально-виховній роБОТі в за-

ВИГQ'Говили танож 7200 кілогра- \ борошна :уданов склад на збе­

І. Про стан і заходи до

повіВ, що робиться для їх усунення.

Для

денний сесІї:

шення IнавчаЛЬНО "ВИХОВНОЇ lроботи

освітніх школах YiНlpaїНCbKOЇ РСР.

в

загально-

Із

3. Про проект

водного

СІ>КО,): РСР .

доповіlДДЮ

в першому

пнтаннl

першому

питанню

У. країн-

По доповіді і

'Ком' іоій по ос,в'і' ті і

порядку

(РАТАУ) .

I~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

депутатів трудящих (13

Г. НЕСТЕРЕНКО,

зоотехнік-селекціонер.

Буде

У,чора, восьмого червня, від­ булася VII сес'ія районної Ради 'l1ру:цящих

І. МИХАИЛЕНКО.

Рак та Петро Михайлович Юрченко. Щодня воии скошують трави на 9-1 О гектарах. Перші сотні тонн сінажної маси закладено в траншею.

Сесія районної Ради депутатів

рlгання.

Добре працЮ6 на закладанні ~інажу кормодобувна бригада рад­ госпу « Русанівський». На косовиці зеленої маси особливо відзна­ чаються механізатори Федір Іванович Вірич, Григорій Сергійович

розгорнулись

Третя сесія Верховної Ради УРСР ІТРОДОВ-

жує овоюроботу.

високовІтамінні

Попереду-механізатори

виступив голова

співдоповіді

дебати .

птиці це

по-

постійної комісії по осві' ті і науці Верховної Ради УРСР депутат М. Г. Максимович.

4. ~lpo за11вердження УказLв Президії ВерXOBHOl Ради yкpaїHcыкїї РСР. З

по

науці та у справах молод,1

50-РіЧЧЯ

.кодексу

співдопові,ддю

РЯАКУ денного від імені

.' 2. П~о роботу Рад де!,утаТіВ трудящих Ха'р-

l\lBCЬKOl областІ по Пlдготовці до Уl'ворення СРСР.

мів борошна з червоної МОРК,ВИ .

гальнооові'тніх школах У,країНСЬИОї РСР І роз-

дальшого поліп-

На другому

госпу

скли­

3

ВІДДІЛку

ТОНН

ТИСЯЧІ рад­

« Літківський » про міц­

сінажу. Для цього

542

нання). В її роБОТі ВЗЯЛИ участь

ну кормову

базу наступного року розпочали дбати зараз.

значну

ЗOlвідуючівідцілами райвикон­ ному , керівники піДIllРИЄМСТВ, установ , організацій ,району , го­ лови ВИКОНІкомів сільських Рад, директори радгоспів і nтахофаб­

Вже підготовлено дві сінажні ями місткістм 1000 тонн кож­ на, створено спеціальну бри­

радгоспу

РИІК,

директори шкіл ,

Ішуба,ми ІШКИ !ІОВ

3

і

ДОШКіЛЬ'НИХ не

гаду кормодобувників , яка ци­ ми днями розпочне заготівлю

завідуючі

бібліО'Теками,

кері в­

дитячих

уста­

«Про

роль

і

Виїхали

:sав:цання сільсЬ<ких Рад де:пута1 в трудящих .в комуністично­

ХХІV з'їЗ!ду

з'їзду .кПРС і Компартії Украї­

виступив

голова

трав .

вирішили

на зиму цього

3000 тонн.

закласти

цінного корму

М. КАЦЮН,

керуючнй відділком рад­ госпу

«ЛіткіВСЬКИЙI).

повіддю в цьому питанні ви­ ступив голова постійної комі­ сії в справах МОЛОДі районної

Ради депута'Ті'В Тірудящих О. Єщенко.

І.

у цеху лиття під тиско,\/ заводу пластмас на вuпус'ку товарів на­ ро дного СПОЖllвання прm{юють досить складні Аfашини. Слюсар-на­ лад'iUК КОАtсомолець Олек сандр Риженко старанно доглядає за ни­

АШ , своєча с но робить профілаКТll'IНУ роботу, щоб вони працювали бе з відмовно і робітники мали змогу перевиконувати змінні норми . На фnто: О . РИЖЕНКО за наладкою ливарної машини. Фото А. Козака .

Гранули

І. Товстенко.

VII

го, Сумського та інших хімічних

сесію районної

комбінатів

з

початку

року

Ради депута'l\ів трудящих буде дали понад план більш як н а.друковано.

деснянські

луки

шею закладено 700 тонн цінного корму. його закрили поліетиле­

Про виконання рішень VI се­ -~~_.#~,~~~~~~~~~'~I~~~~~~~,~~~~g~, сІ'! районної Ради депутат'Їв труд'ящих «Про завдання сіль­ РОДЮЧОСТІ ських Рад депу'татІв трудящих Триває будівництво нових 110 . дальшом,у поліпшенню забу­ На підприємствах хІмічної ДОВИ, благоус'ТРОЮ та санітарно­ індустрії України шириться со­ промислових комплексів . Намі­ потужності му стану населених пунктів ра­ ціалістичне змагання 'за збіль­ чено ввести в дію йону» і'нформацlю зробив за­ шення випуску мінеральних доб­ по випуску слабної азотної кис­ ступиик голови райвиконкому ,рив. tКолективи Сєверодонецько­ лоти, аміачної селІтри, грану­

Звіт про

на

гаторічні бобові та злакові трави на сінаж. В облицьовану тран­

винонкому

районної Ради депутатів трудя­ щИХ П. П. Біл(жінь. Із співдо­

С.

лугових

Механізатори радгоспу « Красилівський» закінчили збирати ба­

IІIУ вихованнІ молоді в сglтлі рі­

І,Н»

частину

Працівники другого відділку

депутати.

доповї'ДДЮ

шень ХХІV

відведено

гектари багаторічних ,трав,

тисяч

тонн

ціє'!

продукції,

льованих

ви­

інших

40

сільського

калІйних

хІмічних

добрив

продуктів

господарства.

та

для

(РАТАУ).

новою плівкою, а зверху насипали шар вапна і тирси.

Тепер механізатори виїхали на луки до Десни. Там вони з при­ родніх трав закладуть близько трьох тисяч тонн цінного корму. В. КРАВЧЕНКО, робкор.

.............................................................................................. ;і ПЕРШОГО ПРЕД'ЯВАЕННЯ На заводі « Торгмаш» широкого розмаху набув рух за бездефект­ ну здачу продукції з першого пред' явлення . У минулому місяці цьо­ го добилося 80 робітників , з них - 42 у цеху комуністичної пра­ ці М 3. Гідний вклад у боротьбу за поліпшення якості продукції вносять робітники Юрій Монятовський, Ганна Корнійко, Іларіон Бут-Гусаїм, Павло Лещенко, Марія Зарицька та інші.

. К.

ДАВИДОВ.


НЕ ДОПУСКАТИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

:НОВОВУДОВИ

і ЗАДЗВЕНИТЬ

ВЕСЕЛИЙ

Побудова комунізму в на­ шій країні нерозривно пов ' я­

ДЗВОНИК

ванням нової людини .

ШВИДНО, МОВ У каЗЦ'і, ;росло багатuповерхове

стеч.ко для

робітників

тяне ького

зана

ви­ мl­

тут

житлові

про молоде покоління. них

вирішили

овітлу

і

Для

риської вз а ємодопомоги . Го­ ловне в робоТі товариських судів, як вказано в Положен­ ні про ТОВlіІриські суди

тресту <, f{Иї,вбуд~ заклали фундамент , а з водити стіни доручили

КОМСОМО ­

бригаді

мунІст

Іван

Улянович

ді ,

ЦЮЮТЬ

за

рального

моло­ ІІіРа­

1

принципа,ми

Koдe~cy

мо­

будівників

збитки

-

У нас всі дуже добре лращюють, ,каже бригадир. - Ось, напримад : муляри­ ,сес'J)РИ І\ОМСОМОЛКИ Валя і

та

багато

інших

,процеН'JIі:в . чотири дні ма.

-

живська.

го , - додає начальник діль­ ниці Володимир Г,риro.рович ОXlрі,менно, щоб до нового

Ліда Степаненко , Михайло Мшюлаєнко, Марія Шапо­ вал, Андрій Бец, Таня Нев­ жинська, Микола Фещенко

навчального

ро:ку

школа

стинно віДчинила

виконують

125 -130 П ' ятиден,ку за - тана наша нор­

паиенко,

Н. софієнко та Н. а з лі.ва В. Гайо­ вий та Д . Михайлеико за за­

двері уч­

І це благородне

вершенням

cTю.

Тепер

красується

Ми все робимо для то-

велине

.ро­

Фоторепортаж А. КОЗАКА.

реальні­

посеред

шту катурних

біт.

прагнення

бу~і;веЛЬ:ЮИ{lівстає

Бец т а внизу-справа шту­

катури Блоха,

го­

нам .

селища триповер­

-

а всередині

подарунок

честь

пошту­

школярам

50-річчя

25

чо­

порозумітися

на

досвід

тинки, комплекти що.

:~a місяць

'

цех випускає

роботи

виконали

паються

на

старшим,

а,

швачками-мотористками

навпаки,

Ніна Щур. Прийшла вона на фабрику після закінчення тех­ нологічного технікуму легкої

СЯГНУТОМУ, йти вперед веде дівчат на шкільну лаву, садо­ вить за підручники, бо життя ЩQДень висуває нові вимоги,

промисловості, а зараз її потік

яких не

ставлять за приклад для ін­ ших. Секрет успіху Ніни прос­

знань, які дає середня школа.

тий

ся в старших класах вечірньої

три

дукцїі ,

рази

менше

ніж це

про­

допускається

планом.

ють

своєю

ударною

працею

працівники цеху. Рух за зван­ ня у дарника комуністичної праці набрав особливого зна­ чення напередодні півстоліт­

нього

ювілею

Тільки

в

Союзу

одному

РСР.

потоці,

Політвидав Укра'іии

де

продов­

жує випускати навчальні посІб­ ники для пропагандистів І слу­ хачІв партійної та політичної освіти. Тим , хто вивчає економічну політику в системІ маркси ­ стсько-ленінської освіти, при­

значена книга «Питаиия еконо­ мічно'і політики КПРС на су­ часному етапі.» Посібник «Ос­ нови екоиомічних зиаиь» розра­ ховано на слухачів і пропаган­ дистів початкових полІтшкіл партійного навчання, а також на

тих ,

хто

навчається

в

чають

ня,

місце в курсІ, автори

відводиться

о

2

38

молодий майстер умів

номічної полІтики партії, зако­ номірностей економічного роз­ витку суспільства, ленінських принципів і методів господарю ­ вання, економіки і організації

виробництва. Велику увагу при­ ділено проблемам підвищення ефективності суспільного виробництва

на

технічного

прогресу.

Книгу

основІ

науково­

підготовлено

ІМОСКОВСЬКИХ

вчених

на

групою чолі

з

освІти по вивченню рішень і до-

О

потяг не

до

знань.

розв' язати

на

а

вчить

систематизу.вати

Молодь нашого цеху в ос­

завжди харак­

зупинятися

робочий

новною дійовою силою, висту­ пає ініціатором усіх почина,нь

Ба­ до­

і, керована партійною та ком­ сомольською організаціями, віддає запал молодих сердець, .енергію і вміння справі вико­

нання свого трудового обов'яз­ ку перед Батьківщиною.

без тих

начальннк

о

кументІв ХХІУ з ' їзду КПРС є «Тематнка теоретичних семіиа­ рІв» (ПО матеріалах. ХХІУ 'з'їз­ ду КПРС). Вони розраховані на один навчальний рік, але в за­ леЖНОСТі від підготовки та Ін­ тересу слухачів строки роботи семінарів можуть бути продов­ жені до рок і в . Матеріали,

2-3

що пропонуються,

ми . Іх

можна

.є примірни­

доповнювати

змІнювати як за так І 'за змістом.

Вивчаючим

І

структурою,

питання

еноно­

,Міч'ної політики па1>тії допомо­ же брошура кандидата еконо-

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

громадського

впливає

на

про

пра­

крадіжку

роБІтником

го­

заводу

ГРИГОРОВИ'м

розгля­

робіlГНИ.ки ЗМlИИ у

але

Багато рІз­

правдивих

випадок

й ня

слів

до­

з

:годинником,

але

недобросов!сне ставлен­ Григорова до праці, по­

рушення

ним

трудово!

дис­

ципліни. Це засІдання було добрим уроком для ро6lтии­ на.

У роботі товариського су­ ду є й недоЛІки . Мало справ розглядає

суд

ЦІативи.

Головним

з

власноУ

іні­

чином

розглядаються

спра:ви ,

надходять

адмІністрації

ВіД

заводу або

з

ма..ає

су,ду допо­

'заводський

профспілок. беруть

які

мІліції.

Товариському

коМІтет

Члеии завкому

участь

у

підготовці

матеріал.lв, у засIДания:. су­ ДУ.

Хотілось би , щоб більш відчутною була допомога на­ Р9ДНОГО

мІської дящих.

суду

І

виконкому

Ради депутатІв тру­ Бажано було б час­

тіше

проводити семінари з головами і членами товарись­

ких судііВ, щоб вони стали постійнодіючою школою для т,овариських судІв. Це сприя­ ло б поліпшенню їх роботи , а отже й боротьбІ з правопо­ рушеннЯlМИ.

Л. КОЖУХІВСЬКА.

П. ТРОХИМЕНКО,

молодих швачок навчаєть­

секретар

цеху.

ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ-ТРУДЯЩИМ

еко-

вивченню

стор.

терний жання

видан­

Цент­

як зазна­

останнього

конати ту чи іншу роботу.

Для молоді

свій

свою діяльність, не відволіка­ тися від основної роботи, дає навички трудової дисциплі'Ни.

но, й показати, як краще ви­

професором Румянцевим. Робочими матеріалами для будинків 1 каБІнетів полІтичної

лах КО:\lунІстичної працІ. ральне

шко­

-

ня,

і мо­

Другий рік працює майстром

у

другим сортом

правильно

ня в школі дає не лише знан­

соку які с ть виробів забезпечу­

здано

виробів:

'високій

уміють

поділити увагу. Адже навчан­

Вчасне виготовлення та ви­

якості

при

дівчата

працюють краще.

день, організувати працю, роз­

жуть порадити, а якщо потріб­

процентів

вчиться,

розпланувати

- обганяють їх по виробничих показниках. Комуністка Л. В. Мельниченко добре знає ви­ робництво, правильно органі­ зовує роботу свого потоку, по­ казує приклад робітницям.

11 О

ХТО

МОnОДЬ ПРАUІОЄ ЗАВЗЯТО

метрів тканини. Місячний план цеху

Федорівна

ці

тисяч одиниць різ­ них виробів . Лише за травень перешито близько 200 тисяч

передовик

-

виробництва, комсомолка Лі­ да Черкалова та ЇЇ подруги Олександра Бут, Антоніна Паш­ ко, Оксана Прищепа, СОфія Пустовар. 3акінчують школу Ольга Батрак та Параска Тон­ коног. І що характерно : ті,

білизни то­

220-230

робітники

школи. Серед них

до

Слюсар, Марія Степанівна Доб­ великий

товарись­

велося йому вислухати . При­ сутні заСУ:ДЖYlВали не тІльки

знає, що вони

прос­

дріб­

справи розгля­

вчинку

них,

мають

кофтин­

пелюшки,

сила

Всі

ЯІОИ В'ІН працює.

ровольська, бо

повзунки,

є

М. Е.

в роботі вони нічим не посту-

віку:

тапочки,

заслуга

дa~.~~Ci

переважно молоді швачки, але

ки ,

є

Оправу

ного

Га.ТІИна

цьому

динника

порадою до старіших робітниць

як

розгля­

про

'lюпорушникl'в і стає засобом попередження подІбних ви­ падкl'в.

кожної підійти з теплим сло­ вом, порадою. Коли треба, Ні­ на Щур і сама звертається за таких ,

суд

спра:в

Прилюдне засудження негід­

більшість ударники. А всього їх у цеху 50 . Потік майстра Л. В. Мельниченко працює рівно, без зривів, си­ стематично виконує план. Слід відзначити, що тут трудяться

потоках

роцІ

чимало

ного

утворення

швачками,

вІ'ддlлів .

даються у цехах на робочих м-І,сцях правопорушників.

швейного цеху М 1 Літків­ ської філії к.иїВСЬКClї фабрики дитячого одягу. Тут виготов­ ляють різноманітне вбрання та білизну для малюків ясель­

шести

ловік

з

нув

і

1970

У

впливу.

ляри ·монтажники В. Степа­ неико, М. Фещенко, Т. Нев-

майстром Н . Г . Щур, з

цех[,в

суду

фоні нової школи передові буді­ 'вельни,ки ( з лiJва 'направо) бригадир 1_ Даниленко. му­

на

ос­

:кого суду . Головни,м чиини ­ ком дІяльностІ товариського

СРСР. На фото : вгорі -на

працюю'ть

Такі

собою 1 товариський суд Броваj>ськоrо заводу пласт­ мас. До його складу входить 9 чолов~к робіТНИJ(ів, службовців, Інженерно-тех­ 'нІчних працLвникІв з рІзних

в

катуреНі. СантеХ'НіКИ завер­ шують монтажні роботи, сто­ ля,ри у,клада ють підл огу. По­ lІереду малярні роботи. Мине ще ЯКИЙСЬ місяць , і школа буде готова до вве­ дення 'в дію . Це буде гарний

робітниць

нанос ять

ні крадіжки . У 1971 роцІ та­ к'і с,прави були поодинокі І

хове ПРИ1мlщення нової деся­ тирі'чки. Ст,іни І з зовні вже обкладені керамі'IНОЮ плит­ кою,

ПОНАД дві сотні

lЦo

суспільству.

новні завдання ставить перед

змінне завдання на

,комунl'зму.

попередження пра­

вопорушень,

Дани­

Люди в Цій бригаді енергійні. Живуть

-

УРСР,

монтажнин'ів , яку очолює ко­ ленко.

громаднн

ку у радянсь.ких людей по­ чуття :колеКТИ1вl з му і това­

серед'ню

льсь.кО-МОЛОДіЖНій

у

ності. Вони сприяють РОЗВИТ­

школу на 960 МіС ЦЬ. Торік, 15 липня, бетонники буді­ вельного упра'вління NQ 21

НОРП У1су

' вихованню

комуНі'СТИЧНОГО ставлення до праці, соціалістичної влас­

і

побудувати

простору

вихо­

Вели­

ни , покликані активно сприя­ ти

бу­

потурбувалися

кому­

свідомостІ,

ПРИЄМС11В, організацій, кол­ госпі'в. ТоваРИСЬКі суди це виборНj громадські ОРІ'а­

Ка'ли­

відгодівельного

Опоруджуючи

утвердженнЯ1If

на роль у вирішенні завдань ідейно-виховної роботи нале­ жить товариським судам під­

к о мплек,су.

ДИНЮІ,

з

ністичної

товарнського

суду.

рівня ра~IJНСblКИХ людей.

НОРИСНИМ буде це видання

І

кого ЛенІна з основних проблем

широкому колу читачІв. Праця І. Кожукала входить до серії «Рішення ХХІУ 'з'їзд.у КПРС І ХХІУ з'їзду КП України в масиІ», пІдготовленої Інститу­ том історП партІї ЦК КП Ун­ раїНИ - філіалом ,Інституту маРКСlЮму-ленінlзму при ЦК КПРС. ЦЯ серІя складається з 12 брошур , в яких глибоко нау­

економічної

ково висвІтлюються

мі,чних наук І . Кожукала «Еко­ номічна політика КПРС на су­ QaCHoMY етапі». У праЦі розповідається про те, як Комуністична партія, ви­ користовуючи сті

у

теоретичну

своїй

діяльно­

спадщину

полІтики,

вели­

врахову­

ючи головні особливості ниніш­ нього етапу розвитку країни, розробляє економічну політику - полІтику боротьби за побу­ довуматеріально-техніЧної бази номунізму, різного піднесення матеріального

П'ятниця,

9

червня

і

культурного

1972

року.

головні

пи­

тания, висунуТІ парТlйни-ми з'ї­ здами.

7

праць

серії

вже

ви­

ЙШЛИ з друку.

С. ГЛУЩЕНКО.

редактор Полlтвидаву раІни.

о

Ук­


обох колективах. Та хотілоGЬ розповісти про ро­

ПОРА ВИСОКИХ

боту бригади ;м

НАДОїВ

Михайловича

50.

на фермі нової

Добились цього з встановлеlfНЯМ двотактної доїльної установки

« ІМlIульс-620». Ранкове дої'ння розпочинається з 5 години і закінчується о дев' ятШ. З дев' ятої години до 17робітниця вільна. Цей час зможе ВИКОРИС'l'ати за власною потребою. КОЖJjа доярка відчуває велику відповідаль­ ність. Понят'гл невиходу на роботу

-

відносне.

Завзято трудиться доярка Євдокія Пеrpівна Хо­ дос. За п' ять місяців вона надоїла від кожної корови 1505 кілограмів молока. Не набагато від неї відстають Олександра Пеrpівна Проценко та Марія КузьміВ' на Кириченко. Вони мають від ко­

Завдяки добрій годівлі . d зими погоЛ1В Я ви­ йшло непогано. Велику роль відіграло вміле ве­ дення селекції. Корів спарували так, щоб біль­ шість розтелів випала на весну. Це ДОЗВОЛИТЬ влітку мати високі надої. І головне, на чому я

рови по

кілограму з початку року.

1392-1461

Готуючись до 50-річчя утворення Союзу РСР,

дисципліна,

тваринники

стали

на

трудову

вахту,

розгорнули

дійове соціалістичне змагання. В радгоспі кож­ ної ·декади підбивають підсумки роботи. Перемож­ цям змагання встановлено премії : за перше міс­ це 15 карбованців, друге - 1О, третє - 7 карбованців. Ім вручаються перехідні червоні

Відомо, коли людина живе в достатку, '1'13 працюється краще. Тож розпочали з матеріаль­ ної сторони. Забезпечили трудівників паливом . Приїжджих житловою площею, добре органі­ зували" дозвілля. У вільний час тваринники з

сім' ями виїжджають до

корів , а

26

голова усьому. Це ми добре розумі­

налагоджена

з трира­

Торік на фермі працювало 24 доярки. Нині на­ половину менше. Кожна обслуговує вже не 25-

ли торік. З осені заготовили міцну кормову базу. В порі'внянні з попереднім роком раціони зими 1971-1972 року були набагато кращі . Ми біль­ ше заготовили і силосу, і сінажу. Першого в нас було 6 тисяч тонн, другого 1500 тонн. Вдо­ СТ'аль мали концентрова'НИХ кормів.

зупиняюсь, у нас ОРі'а'нїзація праці.

це перехід

-

ШИЛИСЬ. Така система праці дозволила роз.ванта­ жити доярок. Перехід на дворазове доїння забезпе­ чив тваринникам два вихідні, відпустку і т. д.

надої. Минулого року на цей період надоювали щодоби від кожної фуражної корови по 9,4 кі­ лограма молока . Зараз же 11. Внаслідок чо­ го добились успіху?

-

Дученка

зового доїння худоби на дворазове. Надої не змен­

Літо пора великого молока . Чим дбайливі­ ше буде доглядатися худоба, тим кращі будуть

Корми

1.

Що характерне для колективу Миколи Мики­ товича Кацалапа та його заступника Володимира

вимпели.

Десни, у цирк, у театр.

Літо не лише пора великого молока, а й пора закладання зелених соковитих кормів . На

Радгосп завжди йде назустріч, для цього виді­ ляє ~ранспорт . Це згуртовує доярок, єднає в бо­ ротьБІ за виконання поставлених завдань.

зиму цього року прагнемо закласти в rpаншеі 5 тисяч тонн сінажу. Це дозволить ?!ати висо ­ кі

У ГQсподарстві нині налічується 1030 корів. Розділені вони на дві групи . Однією керує Ми­ . 10ла ~Іикитович Кацалап, другою - Гераф Ну­ рутдінович Назміє,В. Зауважу, що надої високі в

надої взимку. В. МЕМРУК, секретар партІйноІ орrанlзацП

радrоспу

«Бобрицький».

------~--~-----~~---------~--------------~~-~~-----------------~-~----

ф

Херсонський комбайновий завод імені Г. І. Пеrpовського випускає двухконсольні агрега­

ти

ДДА-100М

та

поливного

виготовлено

'вже

сезону

понад

тут

план

більше сорока машин.

добрі. Тому в місцях, де з' я­

ся нагадати керівникам радгос­

вилася дика редька, а ячмінь чи овес ще не пішли в труб­ ку, треба обробити посіви пов­

пів і птаХОфабрик,

торно.

Про перший

умовах . ІІро це ще раз хочеть­ спеціаліс­

ня від цих домішок машинами

Цього року види на врожай насінників добрі, слід тільки cTapaIf'Ho доглянути їх у полі, а після збирання очистити насіння в місячний строк, збе­ регти від змішування та псу­ вання на токах, майданчиках, у lІасіннєсховищах, які потріб­

занадто

но

там

сільського

господарства.

Справді , тепер , під ча с вегета­ ції рослин

у польових

умо­

вах ви~но ва.жковіддільні бур'­ яни

та

домішки

культурних

рослин, і ЇХ легко виполоти з досівів, тоді як очистка насін­ складна.

Насінні посіви озимої пше­ ниці майже в

усіх господар­

.ствах

району засмічені доміш­ ками жита . Є воно в посівах радгоспів «Русанівський», .імені Щорса та інших. У рад­ госпі «Требухівський», як це не дивно,

смічені

домішкою жита за­

навіть

завезених озимих

посіви

нових

високопродуктивних

пшениць.

На ф(}ні озимої пшениці, що

дощувального

апарата.

Фото Р . Андреєва.

(Фотохроніка РАТАУ).

Здавалося б, найлегше під­

виколошеного жита,

які дуже

ходжЄ'ння насіння від комбай­

легко.виполоти. П,роте з видо­ вим

виполюванням

господар­

ства не поспішають, вrpачаю­ чи кращі строки для проведен­

ня цієї роботи. Треба негайно повністю виполотиз насінних ділянок пшениці жито, вида­ ляючи його з корінням, щоб не допустити недогону, який хоч і в меншій мірі, а все ж засмічує насіння. Насінні посіви вівса та яч­ меню, що без підсіву конюши­

ни, для знищення важковід­ дільних бур'янів, дикої редьки та інших оброблено гербіцида­ ми. Проте наслі' дки невсюди

Н

ин вин

у а СПlЛЬН!lИ праЦІ .людеи, . ЛНlН є змагання І СВОЄР1Д-

пї!двищення життє,вої ... е Heprll. що сп.рияють підвиеф щенню еНТИlвнос, . . т.і . праЦі. Але І и наштаЛl3М'1 ІСНУЮТЬ . пр не

РІЗНОГО роду і перешноди для нездоланн, вільного вияв-

лення 11ВОРЧИХ здібностей і трудової aJНтивності працівників. Пояснюється це тим,

що приватна власність на засоби виробництва пригнічує

після

встановлення

ня

мир

влаlДИ .

тепер , І

ллlч,

тич ний

нанше стоїть справа при

соціалІстичному ,

сп , ОСО б'І ви-

влаДІ',

-

почин

роБІ' тни-

Н1І В ...І». ВСІХ взагалі трудящих

В. І. Ленін визначив і принципи соціалістичного змагання: гласність , порі в-

СО

U

М А

r

ке повторення досвІду пере-

довиків .

Змагання

_. жи"а, творча

справа мас. Дедалі ШИР'ШИМ

ра. Ції праці, звільняється вІд

ного зростання

РІЗНИХ

перешкод

і

чужих

йому форм конкурентної боротьби.

марнотратства, порушень трудової дисципліни . Воно підвищує ~ультуру виробницт·ва , допо-

людей

Пі' nвищувати

рІ е

. , "" всіх трудящих. в нь СВjщомості

Не тан дatВHO ЦН НПРС прийняв постанову «Про дальше поліпшення організа-

ГО/родні бригади, працівни­ пода'рства ба,гато донладають

'зу,силь, щоб .в'язання

по

ніх овоЧ!іlВ,

ви.нонати зобо­ вирощенню

АНН Я

OD

v стає иого розмах, його дієВ'ість. Воно спрямоване на виконання і перевинонання наРОд'НОГОСПQДарсьних пла-

нів, на забезпечення невпин, ності Ф

Il1Pаці

і

продуктив-

підвищення

е ентивності суспільного ви-

·робництва .

У ході змагання в людях

фІо.

ягі'Д .

Уже здано

Рі'ЗНОї

-

2307

городини ,

огірніlВ

553

цент­ в то­

цент-

П'ятниця,

9

червня

1972

року .

соцІалістичного

змаган-

ня». В нІй і викладено вимо-

недавно Всесоюзний номуніv су б от,нин ще 1 ще стиquии раз вия,вив непохитну вір -

ність радянсьних людей цьо-

. му леюнсьному заповітові.

ВирощеНі партією зерна комуН'іСТИЧНОЇ праці рік у рік дають дедалі відчутніші пло-

ди. І в нинішньому походІ мільйонів за дальший тех-

щоб до

15

полягає втому, червня

всі примі­

щення для зберігання насіння

крип токи, майданчики, зер~

но-та насіннєочисні

машини повинні бути приведені в пов­ ну готовність. Н. КРЕМІНСЬКА, начальник

БроварськоУ

держнасlнlнспекцlі.

..................... Буде

високоякісний с і на ж

У цьому році колентив рад­ госпу «8еЛИ,НQДимерсьниЙ. вперше

занладатиме

сінаж із

лучних трав . Однак, є певні труднощі . СІ1'рава в тому , що природні

ЛуrКИ

знаходяться на

І1РИідосенні далеченько ·від ра,д­ госпу. Постало питання, як ви­ J1і'дll'іше зробити: возити зелену мас,у в господарст,во і тут її за­

нладати

в

траншеї

ляти сінаж лунах,

а

чи

заготов­

безпосередньо

взим:~у,

коли

на авто­

ня режиму

енономії в на-

праці.

Масове соціалістичне ама-

гання зумовило успІшне

ви-

цІ ДНі близьно 75 мільйонів учаСНИКіlВ змагання борються за те. щоб завершити завrдання д'ругоro рону п'ятиРIЧ-

основі узагальнення досвіду lІеред~вих '""о ле ктив і;в визна" чено заходи по дальшому розгортанню MacoBoro зма-

шеннями з~стрlти знаменну

гання, спрямованого на втілення в життя величної про-

В. КРАВЧЕНКО, працІвник бухrалтерlї радrоспу «КраСИЛіВськнЙ».

,виріШИЛИ, що другий варі­ а.нт більш прийнятний. За допо­ могою р.аЙ~QРВіддlлутам збуду­

роБНИЦ'r.ва, ПОСИЛИJlИСЬ ВИроБНИЧі взаємозв 'язки , істотно. змінюється струнтура сусшльного ВИlробництва. У постанові ЦН НПРС на

327.

транспорт менше зайнятий, ,ст авляти иого до ферми .

НQlНання планів першого ро-

бв нин шніх умовах , ноли наагато зросли масштаби ви-

-

нери , циБУJllі Розпо­ чався збір СУ'ниці. Перші де­ сятни центнерІв її з'Яlвилися ,на П,рилавнах магазинів .

rнищення нlчlНИЙ ПРОІ1рес, всебічне пlдефективності вироб-

ги доІ органІзації змагання

о

комірних шкідників .

Завдання

Ми прийдемо до пере-

-

моги номунlстичної праціl 3 твердою впевненістю говорив В. І. Ленін. Проведений

родному гocnодаlрстві виростають новІ загони ударниH~B, Я1Н1 пона'зують з'разни IЮмуНіСТИЧНОГО ставлення до

Ідея орг.аніrзаЦI"I· СОЦІ'аЛІ'с ІВИХО.ВУ""ТЬ"Я " " ТrВОРЧИЙ ПІ'ДХІ'д тиЧ<ноrо змагання була вису -грами до спра,ви , любов до праці, ТІворення , нанресленої В нута . І. ЛеНіНИМ одразу ж почуття колеКТИіВlзму 1 взаєХХІV з'їздом КПРС.

садником

ран­

НИЦ'l'ва , полІпшення використання резервІв , за посилен-

НАШ ЕКОНОМІЧНИП СЛОВНИК

ня.нність результатLіВ, широ-

Робництва . • ' . Тут кожен трудя· щий працює на себе і на суСП'іЛЬСтво. І це ІПОРОДЖУЄ ЙОГО заінтересованість у зроста,нні і вдоононалеННі суспільного виробництва. ЗмагаlННЯ,

що вининає в процесі коопе-

модопомоги, нетерпимІсть до

б еЗГОСПОДaJpності ,

І А Л І ст И' ч Н' Е

3

зростанні виробництва і підвищенні rrрод'у.КТИВНОСТі праЦі, Я'кі, нінець нінц.ем, неми-

Іт .

Володи-

при

v са. мос.тійнии.

заінтересовані в загальному

заробітної

писав

ноли соціаліс-

уряд

наrпіталістичних нраїн не можуть бути по-справжньому

нуче ведуть до криз, безро-

за,вдан-

оргаНlз'".вати зм.агаI;lНЯ ... роз-' ,] ' магає матеРіаЛЬНО 1 моральV винути яномога ШИ.·рше цеи но заохочувати радянсьних

ініціативу, енергію, сміливий почин мас . Тому робіт.ники

біття,и зниження пла

-

Радян-

«Наше

нів. Однак цього не зробле­ но . У деяких радгоспах на майданчиках зберігаються зер­ нові відходи (радгосп «Зоря»), рештки жому ( радгосп «Вели­ кодимерський »). Усе це є Р03-

Суниця на прилавках магазинів

...................................................................................... сьної

дарствах і ремонт зерноочис­ них та насіннєочисних машин.

готувати майданчики для над­

му ЧИСJllі

су-

ли. Не закінчено ще в госпо­

яскраво

нерів

ф

I'3И' v

відремонтувати та

рослини

колоситися,

виділяються

в ,магазини Киева

MvapHc писав , щ,? С ш.НЛ·ь:нии , янии .нонтант .v .

вчасно

продезинфікува 'ги. Однак слід сказати, що підготовка склад­ ських приміщень та токів про­ водиться без належного на­ пружЄ'ння. Такі господарства, як «Заплавний » , «Бобриць­ КИЙ » , « Русанівський » , «Тре­ бухівський», « Літківський» цієї роботи навіть не розпоча­

високі

починає

ни парниново,тепличного гос­

На фото: підготовка до від­ правки

клас насіння

треба дбати зараз, у польових

пересу'вні

насосні станції СНП-50/80. ДО початку

ЩОБ НАСІННЯ БУ ЛО ПЕРШОКЛАСНИМ

н'у ни.ніШньої п'ятирічни.

В

ки, новими трудовими звер-

дату

в житт 1 радя.нсьного на-

.роду -

501Річчя утворення

Союзу РСР.

Н ТАРНАВСЬКА кандидат економІчних

. ,

наук

ИОВЕ ЖИ'1ТЯ

.

(РАТАУ).

v

до­

Івали ДВІ СІНажні ями

м·lсткіСтю

ШІСТЬ косарон, троє два НО'ві номбайни

'грабель, НУФ-1,8 ,

ПО 1000 тонн. Створена спеці­ альна бригада, Яl!(а заготовляти­ M~ С!lнаж . За нею зак,ріплено

два

НІРа,

три

навантажува'l'l ,

ДВlі .волокуші та дванад'ЦЯТЬ ав­

томаши·н.

МИСЛИВСhне господар­

ство ,видІлило

трактор

С·1 ОО

Д\llЯ ущlльнe'НJНЯ сінажної

маси.

ЗГіідНО робочого плану за де­

550

сять днІв буде скошено ген­ тар1.в сіножа'тей :J. закладено в траншеї тонн сІнажної ма­

2500

си. Т,рави заквіТУlВали - з них буде високоянісний сіна ж, до 'заготівлі

я,кого

приступає

рад­

госп.

В. ЗАБЕРЕЖНИП, rpомадськнй кореспондент.

е

з стор,

О


ЗРОСТ АЄ тв()рча май­ СТ С Рllість

ВlІх()ванців

ЗИНСhКУ народну -«Мчит

тяч о ї та всчіРIlЬОЇ Бро­ варських МУЗІІЧІІІІХ шкіл,

цсм .

в 5lI,IІХ lІавча ється БЛIІ ЗЬ­

400

ко

учнів.

Уважно слухали учас­ НІІКІІ огляду гру на піа­

Більшість

ніно учсниці школи лентини Гринько,

вже добре володіє муЗ !lЧIІИМИ інструментаМIІ, наВЧ!lЛ!lСЯ

в

третьом у

вому т у рі кого

огляду

наГР''r1~ I НЮIИ Ізна·ч:ка­

.ми . Цих . В:lдJзн,аIК 'У1до,сто-

народної

гога

Т.

В.

Погоржель-

.'иоібтелі,

Вона

ської.

ВИI(()нала

виконавиць оплеска,ми.

:&И'стулив ,і СЮРlllпа·,l ';IВ

,в,размла

зв'у.[.и твор'і,в 6і ло,р'у.с ьки r х,

ворення Союзу

РСР та

г,р,аrrи , н,а фО,Р'іеп-ї'аIН() 'у че­

5O-іРI;IЧ1Ч1Ю В сос·о юзної 'піо­

НИlця Л'IQДа Телег:'н,а, я,ка, В'И·І(і()Ін,а.1 а «Ст а,р.о,в.и.н·ну французьку пісеньку» Чайковського. іСво ю ом а Й с тер:н :егь ~p а-

інші

рів . Схвально відгукну­ лось жюрі огляду і на

гру

Герасимова « Бойова з ір­

yqениці

шиної,

НИЦЯ », латвійську народ­

класі

ну- « Вій,

Г.

гру-

8.

Алли

що

Альо­

навчається

домри

Нан'о

вві'!' ,МОЛ-ОДИ,Х 'М'У:ЗИlка,нт ; в .

лепІОСТЬ »

комп оз и­

ШКОЛИ В.

с,ійсьюу

п :анlЮ КОМ,[\()!Jито:ра

IПР'ИІС. ВЯlЧе',Н'ИIМ 5О-.р.і,q,чю 'ут­

Любімов,

тора К. Ш у т е нка на сло­

tIe.p<CJjКJY

В,Иlкон ав

твори

В.

пісню

та

М:у.ра'деЛlі «Пі,аня ІПР'О IП'о­

я'к'и'й

,не,р'СJjК>{)ії

в

ор,гаlн,і:зацуї

Ьме­

,11';, ІВ . І . Ле.НI;,на, в IfСТУПИ­

викладача

Богдашевської . Во-

л и I~Ю.ТO!дJі, муз и.к.а,нти

IB:!PIНJi.cTb».

Цїs ю

п:онею і 'почався l'ворчи'й

пе-

k:ВО'ЇIМ

у.мі,НIIIJЯМ

Iн,арО',щн'У

Г:Р,,>', }ІІІНСЬКИ'Х, жа,НIСЬК' И' Х

р;'в

та

терміново

слюсарі-інструментальники

t t

(Кірово­

Фільм - концерт

«Флуе­

град),

,

На фото: конструктор Ю. М . €РМОЛЬЧЕНКО

Фото Л. Ковгана,

( Фотохроніка

"Махінатори" :~aMiTKa під таким заголовком була надрукована в ;м 67 газети « Нове життя» від 23 травня Ц. р. у ній йшла мова про те, що пра­ цівниця ресторану « Ilролісок» К . 1\1. Горбачова продавала апель­ сини на 40 копійок дорожче вста­ новлених цін. Подібний випадок мав місце і 24 березня у Бобри­ ку.

редакції,

Р'ізницю в

ці'ні за проданий

сир стягнено із Гладкої та Засл а­ вир.

За незаконні дії понесли покарання і працівники ресторану « Пролісок». Директор ресторану М. Е. Ткаченко попереджена на­ чальником управління держін­ спекції по якості товарів і торгів­

пра­

вил радянської торгівлі 24 бе­ резня Ц. р. голова правління Во­ брицького радгоспробкоопу В. П. Компа нець з по сади звільнений.

споживчого

товариства

ТЕРМІНОВО

·!

ШИНОРЕМОНТНОМУ

rаЗ18neКТPl388рНИИИ

!

~

БРОВАРСЬКІR

беруть

пісок у

траІОСПОРТОМ

селі

ВУЛНАНІЗАТОРНИНИ, ШОРОХУВАЛЬНИНИ, РОБІТНИНИ В ШРЦ І ЦЕХ ІЗОЛУ,

Адмlв1страціJl.

попсуsали

дороги

І . Корж. Продавцям тт. Гладкій, Директор автобази І . Лаза3аславир, а також завідуючій ма­ Іренко ІЮВІІДомив редакцію, що газином « Кооператор » Л. Семено­ фм\'ти при пефевірф підтверди­ лися. вій оголошено суворі догани і по­ .протягом 10 ДНів Дороги . в переджено, що при повторенні по- Рожівці будуть · відремонтоваНІ.

і

3веР'fаггж::я на .а,д,ресоу: М. Б,ро- і

~ а' втооуоом N2 41 до 3ІVПИНIКИ ~ «Ме<5лшва ф.аб;р и:ка». • АдмLн:істраціи .

!

:".".'1.".".".".".".".".".".".".1'.11.".1:.".,,!

пи-

лорами, форму.вальн'ики, газо-І

дJJЯ ,розвантаження

З'Веорrrати<Ся

,на

вантаЖf\ИКИ

і3упинюt

«,Ш ,К<J­

АдМ~Rістрація.

-'~'.'-'.'_'_'.I_'_'_. АВТОБАЗІ

.l'i 1

тресту

«Київшляхбу Д»

на роботу в Броварах

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: а'ВТОСЛЮСВlрі-мотористи, автослюсарі І-У ,роз.рядів, водії автомобілів, ста.ршиА

механік,

газоелектрозварник.

IlІІа,

,17.

Іхати від зупинки метро еЛі­

вагонів.

а'Дреоу:

....•.•...•.......•...•...•.•.•.• •.•.•.•.•. електроз.вар,нIІІКИ,

COlМ N9 1 JJIJ .1а N2 5»).

ЗВ€lртаrшся 1Іа alдpe\:y: MkTO ІКI1;Ї В, Да:РIНИIЦЯ, вул. ~<Jлектор­

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: робітники

~ І = :

НІДІСТЬС"

За ДОВ':ЩК3tмн ЗJle.ртатись lНоа

І ники, муляри, бетонники. і

їхаггIt!

ІНИТПО

.atJ:,pecy ( М. IБ'ро.вз.ри" вул. Но.ва, 20, 6у1д. N~ЗО (ixaT~ а.В'J'Oб;у­

~

теслярі, . підсобні робіт- І =

тресту "БроварисІльбуд·· столя,ри-теслярі,

І

~ •

3аводовl. ~алlзобетонних вироБІв

своїм

~

СІмейним

І потрібні: і

2,

. за6еЗПlЧYlOТЬСIІ

на пl"ьro8ИХ УМОВІх.

НА БУДІВНИЦТВІ ФАБРИКИ і

~ ' ва,ри, ,аул'. Заліі3н,ИIЧН.а,

СЛЮСАРІ.

газеті

і

Одинаки

і:

У замітці nl~ та·ною назвою нашій

Оплата праці почасово. преміальна (100-150 крб.). rуртоІНИТКОМ.

МЕБЛЬОВІ" ФАБРИЦІ

!

P03PIlAI., на uарlЙftI l18UЦUtи,

черrО81 с"юсарі НІСІСНИХ станцlіі.

4.

!! на ПОСТіЙНу РОООТУ

розряау,

НІ ПРОЙТИ" у

w......и

~ ЦЕНТРАЛЬНІЯ ДОСЛІДНО-! ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ" !

ЗАВОДУ

nOTPI6HI:

спюсарl-сантехнlки 11І- V розрQi.,

ІІІ-У

3веІРтarrися на адресу: ,місто 'Б,Р>{)іва,р,и" 'ПРОМ'ВУ30Л.

"НІ ПРОЇХАТИ, надруковаНlій

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

МЕХАНІЗОВАНІ"

І'."."

Факти, наведені в статті «Махі­ 17 травня 1972 рону, жителі пові­ РОЖіВКИ ска'ржились .на водіїв натори », підтвердились, Броварської автобази NQ 2, нк і домив редакцію голова правління мі с ького

ВОДОПРОВІДНО-НАНАЛІ­

ЗАЦІ ИНОГО ГОСПОДАРСТВА

БРОВАРСЬКОМУ

ІНЖЕНЕРИ-НОНСТРУНТОРИ, БУХГАЛТЕРИ, НОНТРОЛЕРИ ВТН, НОМІРНИНИ, ЕЛЕНТРОСЛЮСАРІ IV, V

но­

БРОВАРСЬНОМУ

«.КИJВСІЛЬСПЕЦБУД,.

до зупинки РМЗ. Адмів1страціfl.

на роботу потрібнІ:

Вечірні

22.50 -

передач .

ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ

.......................................................... ".А .................. ,. ........ .".11.' ,. "., ,.".,.•,'.1'.".1'.' ,."."., '.1'.' ,., •

повідомив,

що за допущене порушення

N2 1

капітан •.

••••••••••••••••••••••• ПРОМ8У­

процентів иадбавки.

Іха 'tи автобусом

Критику. вались також працівни­ лі у Київській області. К. М. Гор­ ки магааину « Кооператор» -за­ бачовій і працівникові буфету відуюча Д. Семенова, продавці Il.~ Л. Кирію оголошено догани. Н. Ваславир, М. Гладка за проГроші, одержані в результаті даж сиру по завищеній ціні. продажу то,варів по завищених Голова правління райспожив- цінах, перераховані в державну спілки Г. С. Грінберг у відповіді, касу, надісланlИ

ПЕРЕСУВНІ"

503 ТРЕСТУ

-----w_______________________

дальності.

і

Програма

В. ПОЛОТНJlК.

Звертатиоя на адресу: м . в.РОВ3іри, в,УЛ. Металургів,

ді6них випадків вони будуть при­ тягнені до кримінальної відпові-

гос­

Заступник редактора

В.АНТ АЖНИКИ . ' За пересувний характер роботи до OCHOBHoro заробітку

30

сільського

20.45 .На добраиіч. ді­ ти' •. 21.00 Програма «Час» . (М , ) . 21.30 - Художиій фільм «М ' яч. рука­

ІОВ, СЛЮСА'РІ-СДНТБХНІКИ ВСІХ РОЗРЯДІВ додавТЬСfl

працівників

подарства.

ГАЗОЗіВАРНИКИ І ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ ВСІХ юзря-

4fQ.ииндУ.инн-Н".AVН"~.инн-АУАУА"".AV~.AV..иАУАУН"~

Оголошення .

19.00 Інформаційна програма .Ві­ 19.30 - Українське кольорове те· .1ебаченян. «Палітра', 20 .00 «Для

винн.

ЗАМ ІР,н ИJК, , ІНЖЕНЕР-КОШТОРИСНИК,

РАТАУ).

Реклама.

с ті..

вичка

ВИКОНРОБи,сАНТЕХ:ШКИ,

дуючою бібліотекою О. К. Т/ГОНІ nідбирає навчальну літературу .

раш. .

мовленн я

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦЬ САНТЕХНІЧНИХ РОБІТ

студент заоч­

-

ного відділення Львівського політехнічного інституту, разом із заві­

18,00 18.30 -

вас , труді вники ланів'. Концерт на за­

териіново потрібні:

тва культури СРСР.

Україн­

17.45 -

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " Ir:ft . . . . . ..

КОЛОНІ ом

11 .15-

казки:>.

пресувальникі~

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ"

вісті .

11.35 -

(Дніпропетровськ) .

Адмікіст,рацlя.

ч е ному 100-річчю з дня народження В . І. Леніна, науково-технічна

програма-УТ

-

• Павлиські

~

учні ливарників, ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ: 'М . БРОВАРИ, ЗОЛ, ВІДДІЛ КАДРІВ ЗАВОДУ .

бібліотека заводу «Мукачівnрuлад» відзначена дипломом Міністерс­

хо·

Для дітей .

ливарники,

Закарпатська область, На всесоюзному огляді бібліотек, присвя­

n ята) . Концерт

людино!..

пресувальники,

yQHi

-

народног?

ське кольорове телебачення. Г . Нахх ц рішвілі .Чинчрака •. Вистава ЛЬВІВ' сь.кого театру юного глядача імені М. Горького. 16.55 Наша афіша . 17.00 «Екран МОЛОДИХ' . • ЗдрастуЙ .

розрядів,

V, VI

18.10

Телевізitlllі . На од инці з КННГОЮ».

~OP.

токарі IV, V, VI розрядів, термісти IV, V, VI розрядів, гальваніки IV, V розрядів, розмітник IV, VI розрядів, фрезеруваJlЬНИКИ ІІІ, IV розрядів,

(Передача

російського

Друга

11.00

А . ГАВРИЛЕН,КО .

потрібні:

.Гігант, . Новини .

Новини .

.со­

tHl ПОСШВ>lНУ роботу

-

Р У. '19.00 .Світ соціалі з му" . МІжна­ родна програма . 19.30 Художній фільм «Дорога на Рюбецаль •. 21,00 Програма . Час •. 21.30.- Доку.менталь· ний телефільм .ЗОЛОТІ медаЛІ Саппо­ ро" . 22.30 - Фестиваль мистецтв .Мос · ковські з ірки' , Вечір балету. 23.10 -

:КОМ' П ОіЗИ'то­

БРОВАРСЬКОМ~ .~ABOДY ПЛАСТМАС

~

18.00

;'ральського

азе.рбаlЙДс

r~~~~.~~q",~~~~~~~~~~~~~~~~~,#,~~

~

госп у

IIl )DНЮ

l)нщ~хреСПlуб.1·:IК

Ю3ly

.Поема про піонерський подвиг». 17. 1" Кольорове телебачення для дітей. .У мілі РУКИ'. 17.45 .Сім днів, рад­

_

,Я :Ю\lЙ :ви­

Ilю~аіВ т В'О,Р и ,« Безпере,р в­ ,Н'ИІЙ 'Р'У'Х'» ,І(і()Ім'пО!зиrr<Jф а ,Шол>Ьца, « Х ОР'ОШИ'Й дelН,Ь» -Д о Шостаковича та ро ­

хор'у.,

ro

16. 15 - «Москва сьогодні і завтра •. Навча л ьна передача з історії. 16.45 _

а.н­ ",а

композито­

КОМПОЗИ­

тора Прокоф'єва «Мимо­ радянських

всі

Т !Р'И$а ,lIf, М,И

9 ЧЕРВНЯ

програма-ЦТ

9.35 НОВИНИ . 9.45 ДЛЯ ШКО.1Я · рів . «ТУРИСТСЬКИМИ стежками Ставро­ пі лл я. . 10.15 «Союз нерушимий ". !О.30 Кольорове телебачення. Худож­ нііі фільм «Акваланги на дні». І І .50.На полях країни. . 12.05 «Ми­ стецтво диригента', 13.15 - Новини.

Іна,го-

«Л \' ЧИIНIYlшка». Зі сцени линули також

майстерно

твір

дир е ктор

вітерець » ,

му:зи:ки

роджували

IВlд &.110 са:м6ЛіЬ

П'ЯТНИЦЯ, Перша

«8ино­

:ЦВ :'І'е»

Як ШJкода праlцюва JЮ 'в 197iI~I972 'НЗlв'ча,Л blН'О­ <му 1P00~i, я.ки'х 'УІОпі·хі,в до­ бил'ася в на вча,Нlн,і, 3 таJ(1И'М 'т ВQ,p'tfIllM зв:roo.м,

к е рував

ва викладача

їл.и.с,я т а,кож Іу,че,н,и,ці, ~p'y­ lIlа Ле<~аlг.ог,і,в.

навчається у класі педа­

класів ,

І.

пісні

.с aJllY

В':ОЛ()lН'че:I';СТ:В,

області, 50-річчю

старших

вltк о н ав

KO·~I по,зи'тОІр.;,в, Ін а 'РО'дJН'И'Х П ;Се'НЬ тощо . , п,Р'ИIЄJ'оІ'НО 6у.1Oс.l,у,ха1"И виступи загальношкільно-

музичних

Виступаючи 113 огляді,

ШК ОЛ І!

.1е' НТИlн' а Г'усе,l'Ь, Олен,а .БаIД!\1.1,Я та Ва.lе НТИ,Нlа IКоже,JlViб. Пkля п 'lcetНtь >« Га .l,и'ча,Н,КJа» 'К'О,МПОЗИТО­ .р ,а .1. 'ШЮlО і :рос і'йської

ЗВІТУЮТЬ ЮНІ МУЗИКАНТИ

кущо­

У ТВОр С IІНЯ Союз у РСР .

ЯКІІМ

ники

~ле5аченнSI

ТИ на rБШНі,:JNр·ах :l1роде­ ,\l CIHlc t,p,y-в а л и 'У'ЧelН.И'Ц.і Ва­

.г·p,alд 'в

республікансь­

шкі л Київської присвячеllОМУ

х()р

Ва­ яка

'Рelд т Р'У1~ЯilЦИіМ J! Б р{)]щр і,в . ІВ :Пlрог,ра'~l і б .l,и,зько 40 Т в ор,: В К.1,асиК1: в, 'р а­ дя НIСЬк.и,х ,і за'р'у:б :'ЖlН'И:Х

виконувати

складні і прості твори кuмпо з иторів . Про це свіДЧI!ТЬ хоч би участь ШКОЛІ!

на виконала «Менует» композитора Боккеріні, «Суоенір» композитора Друля та інші твори. Хор ,н,а·Г О:Р·ОІд·жени' ї! lГ,ра­ мотою, а всі ііого учас­

Арагоа вдаль » т а ряд ін ­ ШИХ і вийшов перем()ж­

ди­

м. Б,рова,рщ ВоУ.Л. Ме'Т,аЛУIРlг,і,в.

4,

'вобе,ре,Жlн,аl » ~' Bi'д ЛеНI:НJ;ГРlа.д­ ІС ької пдощі aB'J'OOyOOM М \о до Iп€)ре'достDIН'Н'ЬОЇ ':Jушtшш, ,в ід IMe'l1P'Q «КоМ'СОмол,ьська» тра.м.вз€м N2 29 IlI.O .юі'нцевої 3У­ ПИ'Н:КИ.

Адміністрація.

,

АдміІНоkтрація .

БРОВАРСЬИОМУ ЗАВОДОВІ «ТОРГМАШ. НАША АДРЕСА:

255020.

М . БРОВАРИ, 'ВlYЛ. Киї ВCЬIК з. 154, ТЕЛЕФОНИ:

дактора

-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварского ropICUMa Коммунистической партии УкраинЬІ, городского и райониого Советов депутатов трудящихся Кневской области,

редактора

19-4-47,

ІНДЕІСС

raseTa у

&1964,

виходить

аІаторок,

середу,

п'.тинцlO І суботу.

-

19-3-82,

вlДПО_lдального

заступи.нка

секретар",

ре·

вІддІлу

сільського господарстаа, кореСПОlІдl:нта мlСЦI:ВОГО рад10-

\ мовлення _ б

ро отн,

Ф

19-3-18,

вІддІлІв

отокореспондента -

промисловостІ.

111 4 67 - - •

масоllO!

~POiiaII~~~~

Броварська друкарня, Киівськоі області, ВУЛ, І(иївська,

154, Телефон ~ 19-4-57, Зам. 2487-9158,

ПОТРІБНІ: токарі, фрезерувальвнки, звариики,

слюсарі, вантажники.

Одинаки забезпечуються гурroЖИ'l1КОМ. Звертатися на адресу: М. Бровари. вул. Машинобудівна, 10. АДМів1С1!раціfl.

77 номер 1972 рік  

77 номер 1972 рік

Advertisement