Page 1

flpOA.Єmapl

краІн,

IJC[X

МІН~~~~~К~:~~ ~~~~1~~~НІВ віЙськових

академій

Сил СРСР.

Прийом

відбувся у

оплесками зуст­

ріли присутні появу в президії Урочисте

засідання

ку. За цей короткий

ма-

бази шкіл.

відремонтувати

при-

досі нічого не :іроблено для при-

стосування

кдаоних

го

с~кретаря

Центрального

кім.нат

в

мітету КПРС і Голову Ради Міні­

Троєщанській

і

стрів СРСР М. С. Х•рущєrва. Ми­

очними посібниками, а майстерні

Світильні,вській 8-рі чних школах.

кита

Повіль11о

випускників військових академій

струментом,

обладнruнням,

забезпечити

іrн-

учнів

добудовують

і

ремон-

ким 8-річним шко.1ам :М

вести облік дітей, укомплектува-

Нічого фактично не зроблело, щоб

ти

ШКQЛИ кадрами,

часно

завезти

своє­

Настуnний навчальний рік бу­ де

роком

перевести

уч,нів

навчання в

паливо.

дальшого

пере'І"ворення

в життя Закону про перебудову шк•оли, наближення її до життя.

на

і :М

однозмінне

Тарасівській почат­

Зовсім не мають май-стерень Кня­

жицька, Мокредька і ська 8-ріЧІНі школи.

Троєщан­

Вкрай повільП>о йде за11езення

палива.

В ряд шкіл,

зокрема

Мова йде, насамперед, про поси­

мі·ські серЕщню М 1 і восьми­ річну М 3, Вигурівську, Семи­

лення зв'язку навчання з пра-

полківську,

цею, перехід на однозмінне навча•ння, виконання всеобучу.

нівську, ще не доставлено жодної тєrнни вугілля, торфу. ш,дготовці до нового на·вчаль­

кості певного

В цьо~ІУ

напруження

напрямі

сил.

вже дещо

з•веJ)'Нувс.я до

Бо.брицьку

і

Кали-

(ТАРС) ..

-<>-

4.

ковій школі Жердівської сільради.

Це вимагає від педагогів, місце­ вих орrа'Нізацій, всієї громадсь­

Сергійович

тують приміщення, передані місь- з промовою.

підручниками і зошитами. Про-

3

Відкрипась ІІІ сесІя Верховноі Ради УРСР чер·вня

29

в

Києві

тах

проведено

.

деrна

шюльна

б

о

ооmк

д1теи,

мережа,

скла-

за·вершує-

т ься до удова .та прист()су~ання

22

6

класних юмнат ' 9 рень а навчальних

-

У с. Богданівка,

редакції

І.

.

б'

Карпич,

-

. ... / шзацІІ . сить

р

о

аиспожwвсшлка

завезти

шдруЧ'Ники,

пише

.

ВЗУТТЯ І

()ДЯГУ,

фо,рми,

потур-

буватися, щоб в КО•ЖНіЙ

школі

.

-

шкшь·но1

шуються останні роботи по під- відкрити буфет, -організувати гаготовцІ школи. В першій полови-

рячі сніданки.

ні липня комісія. прийматиме її.

Повністю завезено паливо, в то-

В раЙQНі є .всі можливості до

1-го

серпня повністю

закінчити

му числі і для учителів. Однак у нас невистачає 1 класних кімнат. Запланували до І вересня збуду­

підготовку до нового навчально­ го року. Нео:бхідно, щоб викон­

вати

цьо­

коми міської і сільських Рад, ди­

го нам виділили будівельні ма­ теріао!JИ, більшість з яких за допо­

ректори шкіл, керівники підпри­

нове

могою

ків

Для

старшокласників,

уже

сяч

приміщенJІя.

завезли,

штук

а

цегли

бать­

от

не

20

вся

ти­

ділив для цього лише одну авто­ Відмовляє

в

транспорті

!

!

!

і

і і

і !

фа;кти

громадськість

батьки і

учні,

вважали

ні оргаrнізації повинні організува­ ти змагання між школами, nід­

......

ми за дострокову пІ,дготовку шкіл

непоодинокі.

до нового навчального року.

Повернення з Бухареста делегації КомунІстичної nартії Радянського Союзу 27 червня в Москву з Бухареста повернулась делегаuія Комуністичної партії Радянського Союзу на чолі з члtном Президії Центрального Комітету КПРС, Першим секретарем ЦК КПРС М. С. Хрущовим, яка виїжджала на ІІІ з'їзд Румунської робітничої партії.

(ТАРС).

і

! !

і І і

Огляд нерівникамн Комуністичної партії І Радянського уряду нової авіаційної техніни

і

Арістов, Л. І. Брежнев, М. Г. Ігнатов, Ф. Р. Козлов, о.' м:

і І

f

27 червня на Внуковському аеродромі товариші О Б

j

Косигін, О. В. Куусінен, Н. А. Мухітдінов, Д. С. Полянський,

і ~ і

К. О. Фурцева, М. С. Хрущов, М. М. Шверник, П. М. Поспєлов оглянули нові зразки авіаційної техніки. К~рівникн Комуні~тнчної партії і Радянського уряду

і

ознаномилися з 44-мІсним

І

реактивним

ЦеА літак проходить випробування пасажирські

і

конструктор А. М. Туполєв.

!

«МІ-І» «Москвич», який призначається

~

Пояснення

давав

Потім було оглянуто пасажирський

перевозок у важкодоступних районах.

літаком

«ТУ-124».

і незабаром вийде на

і

J

авіалінії.

це

приєм•ствами, населеними пу.нІt'Га­

і Броварський автопарк. Будів­ ництво фактично припинилося.

Подібні

уста,нов,

своєю кровною спра.вою. Партій­

можемо

своєчасно вивезти, бо радгосп ви­

машину.

ємств і

генеральний

Працівники промисдовості РСР, розгорнувши

соціалkтичне

змагаІИІя

на

честь липне·вого Пленуму ЦК KJ)PC, достроково, 25 червня,

ладі'в

річчя

щено ткаюm більш як на

1960

року по випуску

валової продукції і

27

червня

.няно

з відповідним

мwнулого

року

в

в

урящових

ло­

жах

керівників Комуніс'Тичної партії і УРядУ Украіни. Верховна Рада за.слухала до­ повідь Голови Мандатлої комісії депутата І. І. Вівдичвнна про результати

пере.вірки

жень депутата,

повнова­

обраного замість

ВерхоіВНОЇ

Ради У~раїнсь•кої РСР обрано мі­

вищої

і

середньої

вироблено ІJавуну

Одностайно затверджується та­ порядок денний

сесії:

Про стан і заходи по даль­

шому

поліпшенню

вітньої

роботи

культурно-ос­

серед

трудящих

10

-

більш як

млн. пар

3,5

періодом

2

зростанню продуктивності пра­

ці

і

знижен11ю

собівартості

продуІЩіі.

(РАТАУ).

більше на

ТРУДІВНИКІВ

ПРОМИСJІОВОСТІ РРФСР ловоі

продУІЩії

відповідним

порівн.sшо

періодом

з

минуло­

го року зріс більш як ~на 1 О процентів. (ТАРС).

На допологу цід,uuиииал

З . П.роеК'І' Закону про судоуст­

рій Українеь·кої РСР. 4. Проект Закону про бюджет­ ні права УК'J)аїнської РСР і міс­ цевих Рад депутатJв трудящих. Про внесе>Ння змін у стат­

тю 99 Конституції (Ооновноrо За­ кону) Українськоі РСР і зат­ ве>РДЖЄ1ІНЯ Указів Президії Вер­ хонної Ради У~раїн.ської РСР.

в першому пи-

ставайської області. Серед

3 Черкас вирушив ешелон з

560

першою групою добровольці1в, які

від'їжджаючих

виявили бажання подати д<шо­

комбайнери, техніки, доярки, ра·

могу

хівники,

цілиюшка~

nідшефнаго

-

тра,ктористи,

медики.

Прєсногорь.кО'вського району, Ку~

(РАТАУ).

ДОСЯГНЕННЯ ЗНІ\ТНhІХ ПТІ\ШНИЦЬ

Проект Закону нро охоро­

ну п·ри,роди У·:~tраїнської РСР.

5.

тя

Промиславість РРФСР достроково, 26 че])'ВНя, викона­ да піврічний пла:н ВШІуеку валової nродУ1Щіі. Випуск ва-

Уюраїнської РСР.

2.

випу­

спе­

деннова.

1.

уС1'аткува•ння,

та багато інших виробів. Промисловість У~країнської РСР перевиконала пла,н по

республіці

ПЕРЕМОГ А

ціальної оевіти УРСР Ю. М. Да­

кий

і

МJІІН . квад~>а'І'них метрів, взут­

- по виробІНицтву більшості найголовніших виробів. Порів­ видобуто більше вугілля на

появу

а також багато машин, при­

ви·ктшли план першого пів­

мільйони тонн, газу більш як на 1,3 :млрд. кубометрів,

зустріли

1,2 млн. тонн, сталі - на 1 млн. тонн, прокату - на 800 тисяч тонл, еле·ктроене·р­ rії на 2 млрд. квт-годин,

1-· країнської

скли­

і гості

З доповідями ! !

У спіхи промисJовості У країни

тепло

Депутати

Знаmа пташпиця країни Ге~ рой Соціа~істпчноі Праці В. Ф.

шевше, ніж запла.ІІовано по рад·

Сидора добила.ся нового трудо­

госпу «Борки».

вого

успіху:

вона

заве])шила

копіЙ()К

-

Також

збирання першого мільйоІНа яєць,

своє

одержаних з поча'Ntу року від об­

равши від

слуговуваних нею

тиеяч ку­

12

на

70

достроково

піврічне

12

йон яєць, пташпиця кримського

рахунками, собівартість

О. П. Гетьман.

3

карбоваР.ці

5

- - - - - -- 1:1

зі б­

тисяч курей міль­

радгоспу-комбllіа ту

яєць становить

виконада

зобов'яза;ння,

рей-несучок. З.а попередніми nід­

десятка

копійок де~

« Південний»

(РАТАУ).

1:1-------

танні поряд·ку денного сесії ви­

ступив

мшн~тр

культури УРСР

!

депутат Р. В. Бабійчук, в друго­

! ! !

му питанні

-

заступник fuЛІ>ВИ

Ради Юністрів УРСР Б. І. Воль·

! ! товсьний. ! ! !

Сес.ія продовжує свою роботу. (РАТАУ).

! 1 ! ! !

ЩЕ ТРИ ТУРБІНИ ДАЛИ СТРУМ

!

!

! ! ! ! ! !

Будівники СталіJНгра.дсь·кої ГЕС підготували липнЄІвому Пленуму

ЦІ\ КПРС новий пода•РУ'Нок: під промислове навантаження постав­

і і

лено зразу три потужних гідро­

і

дешеву

! а.rрегати і

!

ляють

-

15

тужність

13, 14 турбін.

станції

тримісний вертоліт

Сталuнrращці

j

~··~·-:, •• ,,,.,,.,,.,••,..,••,,.,, •. ,.,,.,,.,,.,,.,,.,, •..•.••••••••..••.•.,•. ,•.•• ,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,. ,,. і

і

15.

електроенергію

1·исяч кіловат.

(ТАРС).

суден і комащирам літаків не заходити в цей район аква­ торії і повітряного пр()сто·ру Тихого океану.

кання.

авіа-

длR пасажирських

бою про те, що& відповідні власті дали вказівки капітаrнам

У к:раїнської РСР-п'ятого

ністра

яких

ще не вистачає, збільшити асорзокрема

завер-

му-

.

ТИМЄІНТ ДИТЯЧОГО

ка 1нетш.

'

до

маисте-

винні надати і ·rорговельні орга-

почала

роботу ІІІ сеtсія ВерхоВІНої Ради

~роблено. В усіх населених пунк- ного року величе 3НУ увагу по- вибулого. Депутатом -

липІНя ц. р.

Й(JНУ падіння передосrанніх ступені'В ракег-носіїв, з прось­

Ко­

Красилі,вській,

необхідним

31

мсжу'І'ь виявитись проrrягом цього періоду часу побдизу ра­

вітали учасники прийому Першо­

міщ~н:ня, поповнити кабінети на-

-

липля по

Стоячи, триваJІими оплесками

промі'Жок :.Іише цим можна пояснити, що

часу потрібно багато зробити: до-

будувати і

змщне'нню

5

ТАРС уповноважений повідомити, що У!Жд РадЯ'нсь·кого С?.ЮЗУ зверт·ається до урядів країн, судна й літаки яких

відкрив

новський .

уваги

теріа.'Іьно-технічної

f

;

належноІ

ро-

орієнтовно ві~будеться в період з

Радянського

пора

·на·ступного

Пуски цих ракет-носіїв без останнього ступеня також буде проведено в районі ценrральної частини Тихого океану і

t

Міністр. оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Р . .Я:. Мали-

до

пер радЯІН>сь.кі вчені й конструктори підготували до виnробу­

керівників Ком}'JІістичної па·ртії і уряду.

кілограмів.

540

вань нові ва·ріанти потужних багат()стуnінчастих ракет-нєrсіїв.

зак:інчили військові ака•демії, а також профе·сори і викладачі. Бурхливими

тонни

4

У віІЩові)ЩІості з планом дальших науково-дослі·дних і дослі·дно-конструкторських робі1' по космічних проблемах те­

ди СРСР зібрались офіцери, які

*Ціна 15 ноn.

травня ц . р. на базі цієї ракети-носія в Радянському

Землі вагою

Великому Кремлівському Палаці. У залі засідань Верховної Ра­

керівники _підприємств. не надають

1960 - · 1961

15

Союзі було здійснеrно запуск космічного корабля-супутника

Збройних

В навчан~я. Настала ві~авідальна шдг!1І'овки

го ступеня.

влаштували прийом виnуекників

ЗРАЗКОВО ПІДГОТУВАТИ ШКОЛИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ школах · району закінчилося 1Окремі голови сільвиконкомів,

навчалМіого

акваторію Тихого океану потужrної ракети-ІІІ ос ія без останньо­

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 28 ч~р·вня

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

Четвер, ЗО червня 1960 рону.

У ході вико•нання робіт по освоєнню космічного простору було проведено пуски в

в січні ц. р. у РадянсьК"ому Союзі

ЗБРОИНИХ СИЛ СРСР

IIMYU03111V *

---Повідомлення ТАРС· .. · ..

КОМІТЕТОМ КПРС І РАДОЮ

ВV ДІВНИК

.М 77 (1984)

ПРИМОМ ЦЕНТРАЛЬНИМ

РІк видання ХХІІІ.

єднайтеся!

Тепер вироб­

Загальна nо­

досяrла

1725

Тисяча триста чоловік зроблять цього літа захоплюючу подорож по багатоводному Дніпру на прекра.сно обладнаному плавучому будинку відпочинку - дизель-електроході «Радя.нський Союз».

J!ерший . рейс. зр~блено.

175

шахтарів, металургів, машинобудів·

ниюв, трудІВНИКІВ СІльського господаретна виїхали з Дні пропетров ·

щоб пустити ГЕС на П()ВНУ по­

ська, побували в Запоріжжі, пройшли Кровське море, промину· лн Нову Каховку, Херсон і вийшли в Дніпровський ли ман . Звідти - в Очаков і Південним Бугом - у Миколаїв.

тужність

ходить до Миколаєва.

вже

борються

за

в цьому році

набагато раніше графіка.

те,

На фото : плавучий 6удино·к відпочинку «Радянський Союз» під·

(Ф<>тохронІка РАТАУ}. Фото К Дудченка,


Четвер, ЗО червня

ЛЮДИ НАШИХ ДНІВ Просторим 10спішає

у

неї

двором

людина.

заклопотаний.

назустріч

їй

гукає

З початком ремонтних робіт від­ разу ж заговорили і про устаr­

колгоспу

Ви·раз

обличчя

UЦе

здаля

молодий

кунання

-

ком­

Григорію

проводкою

мабуть, будь

9асильовичу!

негаразд,

нову

З

доведеться,

ставити,

Дехrо

не страшно, маємо у запасі

ме­

ханізаторам . ... Майстерня

-

чу,

наповнена гулом. Прошу до мене, Васильови­ озивається від токарного

Беретата

юнак,

-

погляньте,

гомо­

не

було

матері"лів,

виготовлення дета­

як

· запевниа Григо-рій Ва­

машин.

ходять

лиць до тракторних плугів . Та й решту інших деталей також ви­ шукали на місці. І все це зроблено руками своїх "мгоспних майст­

Баню,

трудові

дні

радий

за

КОЛГОСПІіОГ()

інженера з того часу, як він за­ кінчив факультет механізації Ки­ ївського сільськогосподарського інституту і знову повернувся у рідний колгосп. Кожен крок кому· ніста т. Іваницько-го це дерзання, шукання нового, більш не зудосконалого . Він ніколи пиняється на пі-вдорозі. З перших днів, коли техніка стала

колгоспною,

постало

танrня про будівництво власної майстерні. Гаряче підтриманий головою колгоспу М. Винарським т. Іваницький енергійно взявся за цю справу. Минуло небагато часу, і в мальовничому куточку кмгосn ­ ної садиби виросла капітальна споруда. З'явився токарний вер­ стат,

за

ним

-

свердлильний.

Придбали стенд для обкатки дви­ гунів, а також деяке інше ус­ таткування .

Готуючись до весняно-польових робіт нинішньосо року, тут влас­ ними

силами

відремонтували

7Іі

nроцентів всіх наявних тракто­ рів та причіпного і.нвентаря, зе­ кономивши цим понад ЗО тисяч карбованців.

-

із використаних по­

рі,в.

-

Хочете знати, хто вони, оцІ колгоспні умільці? посміхаю­

чись, каже т. Іваницький. наші

до

шукання

колгоспних

спеціальний

пересувний

точіння

агре­

умовах на

колгоспу

ра'діоліній до всіх будин·ків р~r­ бітників, які живуть у Семи­

тут,

у

в

Он погляньте, біля верстата

стоіть

Баня

Немеровець.

Незабаром заве-ршиться

трансляцією радіопередач по загалЬІНій програмі поліпшити

і :місцеве радіомовлення. Вже зараз

ЦІ ДНІ

В районній бібліотеці оргашізо-

стра -токарп:.

році підготувати кадри механізаторів безпосередньо у колгоспі.

свою

вл асті

«зразкоІ!у

рекламували

колонію»

як «рай для чор-

Організува,,и школу. За зиму під-

був раніше причіплювачем.

Нан~ водити, доглядати цю

му серщ

о

країни -

промисловості

електрифікації

М. С. Хрущова на Всесоюзній на-

і

промова М. С. Хрущова на Всесоюзній нараді по енергетичному

назвати

«оазисом

будівництву 28 ли·стопада 1959 водяться бесіди.

!

··

Коле.ктив бібліотеки -надає всі-

.'ІЯКУ допомогу агітаторам в доборі літератури, кон.сультує іх. В

Конго .

н

г

ж

залишається

о

тузем-

ному населеннюробітникам

рудників,

шахт

міль·

йонам тих, хто обробляє неозорі г.ланта.ціі? «Майже половина кан­ голезького населення , зазнача­ ла не так давно бельгіііська га-

зета «Валлоні:., не має роботи і живе в нелюдських умовах». До

цього слід додати принизливу ди­

канський робітник одержує в п'ять раз меншу платню, ніж европе-

ди .

єць.

Під тропічним сонцем, зрошувані щедрими дощами ростуть

Голод, злидні, темрява, хвороби ... Багато можна писати про

дрі\Іучі ліси, цінні

нужденне

життя

конгстезьців,

технічні та харчові культури бавовник, кофе, зернові тощо. Але

батьківщина яких своєю тернто­ рією в 76 разів більша за саму

казкові

Бельгію і майже дорівнює терн­

прибутки

від

усіх

цих

бага тств надходять у загребущі руки бельгійських, а також аме-

j торії

всієї Західної Європи.

Кращі

сини

народу

Конго

хід соціалістичного змаган-ня, про виконання плану ». Такі передачі

ленt~я.

ху·дож1ніх Т. Зоnотуха,

можете

лен ня на заводі раді о вузла, з яко­

П. Вікторов.

вчитися

заочно

І

не

мирилися

з

таким

пода-рства,

голі-в колгоспів, бригадирів комп­

з

кож·ним

.щнем

роз­

зоотехні­

ну боротьбу, прагнуть добитиса

свободи,

На кі­

нець семирічки заоЧІНО""бу'де нав-

ч~тися біл~ш як 5~ nроцентів уч­

НІВ

середнІх

незалежності.

Очолює

лексних б-ригад, завідУючих фер­ мами та інших.

спеЦІальних

закла­

дів. Насамперед ставитІ>ся зав­

ставниками національних органі-

до

виробництва,

відкривається

центів населення. ·

куВ р~~і~~и\;~9 в~~: шли

на

вулиці

про-

теХ'нікумі, куди приймаються ви­

робнич-ники з освітою за

доярка чи свиваJ)Ка,

тим:еться заочно,

лом, рі-вноцінний диплому за ста-

день про-

о.держить дип-

~~::~~~я- н::і~- ·ці!mарну освіту, з прис·воєнням де в історію бо- кваліфікації :молодшого зоО'Техні-

га

організації «Аба -

3-5 ро·ків, за.кін­

державою. ЗО червня -

демонстрація

демократичної

навча­

чивши технікум,

ротьби африканських народів, як визначна дата, як велика перемо­

розстріля-на колОfІіальними властями. В з в'язку з цим було заборонено ді![льність національної

що

матиме змогу

ня проголосити Конго· незалежною

Леопольдвіля, щоб заявити про свої життєві потреби. Та мирна була

7- 1О

класів. Бригадир, завідуючий фермою,

зацій Конго. підвищувати СВ()Ю діЛ(}ВУ кваліфі27 січня цього року на такііі

ВИЗВОЛЯЄТЬСЯ

конголезьців

в цьому році

зоотехнічний від­

діл і при Козелецькому зоовет­

визвольний рух робітничий класJ конференції було прийнято рішен- кацію, а через який становить в Конго І І

-

Щоб наблизити учб ові заклади заочна

становищем. І на рівноnравні переговори з пред-

Вони вже давно ведуть визволь-

СПеЦі-

альною ос·віrою керівні кадри

~---

---~

заоЧ'І:ІОЮ

спеціалістах для сільського гос­

підготовка спеціаЛІСТІВ.

цього району.

що

га! Передаємо пові:домле:ння про

творів.

Особ.'Іиво поши·рилася

активно nідключились до експ,lу­ А

чути голос диктора: « Увага, ува­

у технікумах.

#

а за хвилину

т-ься голосні читання

ків, агрономів та і-нших фахівців і

рнканських монополій, які досить атації

лодійна .музика,

го здійснюється місцеве радіомов­

ширюється пі-дгот01вка

Тут є також золото , марганець, ци,нк, уран, поклади залізної ру-

вічно зелені

радіовузол

Враховуючи велику потребу в дання охопити

йони . При рівних умовах афри ­

на

Заводський

стали можливими після вста,.нов­

Ви

ді

прип ад ає

радіопе­

Фото і текст В. Полотняка.

завідуюча бібліотекою.

скримінацію, якій піддається міс­ цеве населен-ня, його nолітичну безправність. В центрі міст в ком ­ фортабельних районах живуть ба­ гаті європейці, а для «чорно­ шкірих» відведені спеціальні ра ­

олова

Г. Зозули

лі нію

поповнилися новою літературою і

пункти обміну книг, влаштовую­

За природними ресурсами Конго дійсно надзвичайно багата країна . Три чверті кобальту, що видобувається: в капіталістичному світі, 60 nроцентів світового видобутку алмазів, 10 процентів мі-

й

нову

вірний шлях до пере--

зв'язку з підготовкою до Пле·ну:му

________

і

стабільності»?

комуніст

включає

електрифікації

виставці розміщено також серію книг «Розпові'ді новаторів», про­

континент>!_

Африки.

Англійська газета «Таймс» писала, що Бе.1ьrійське Конго є «оазисом стабільності на охопленому заворушеннями конти,ненті». Подивимося, для кого ж той «рай зем-ний» та чи можн а його

На фото : завідуючий радіq­ вузлом

життя

Пле-нумові ЦК

доярка радгоспу «Семиполків­

Конго

к

ношкіри_х» в само-

в

чена липневому

готvвали 28 молодих спеці ал істів . ВоЛодя Бреус тепер комбайнер,..,,, ___ _,_"_________

В країнах африканського

бельгійські

Ці радіопЄІРедачі з увагою слу­ хають сотні робітників і робіт­ ниць та іх сім'ї.

- МолоіJ.ь - це наша гордість, краї.ни » , « Про продуктивнkть раді передовиків зма•гання бригад 3 репроду.ктО'рів, що встанов­ - прод.пвжує він. - Правління праці»; матеріали червнево·го і ударників ко:муністиЧ'ноі пращі, лені в усіх цехах, на подвір'і артілі разом з партійною орга.нізацією вирішили в нинішньому (1959 р.) Пленуму ЦК КПРС; статті із газет і журналів. На завО'дУ холодильників, лине ме­

,_.,.,,""_~--~--_,--~---#-#

виставці

діляться досвідом своєї роботи.

Ще КПРС. Тут є збірники робіт В. І. моги комунізму » ; матеріалц V ее­ недавно він був їздовим, тепер ми з нього зробили справжнього май- Леніна «Иро розвиток великої rii Верховноі Ра)І.(И СРСР; виступ

Осипова Надія Миколаївна свина.рка радгоспу імені Кірова. Крмшин Любов Іванівна - доярка радгос:~у ім . UЦорса. Во.1оха Галина Олексіївна СВііпарка радгоспу «Зоря» .

брюссельській

бригад, тваринників. Виступа­ ють по радіо пе•редовики, які

редачі.

«Перетворе-ння

ніна, с. Ліпш, і дояр цього ж колгосfІу Трохименко Петро Іванович. Ха3аи Михайло Львович голова колгоспу ім . Сталіна, . с. Русанів, і доярка цього ж колгоспу Пнльтяй Марія Заха­

два роки тому на всесвіт-

за-

леІНінських ідей

мотами обласної Ради депутатів труДящих нагороДJ!j_ені: . Музиченко Федір Степанович голова колгоспу ІМ. Кат ­

ише л ній

оглящи

бібліотеці року

виробництву продуктів тваринництва Гра-

-

передаються

вана- т~ижкова 11иставка, п.рисвя-

За досяп:ен-ня високих- пока3ників у вико;нанні соціалістич­

рівна . Бобко .\<\арія Микитівна с:ький».

су­

Це дасть можливість поряд з

-----

110

підготовчі роботи по радіофі­

цільна ра·діофікація радгоспу.

Нагородження Грамотами оdлвиконкому них зобов'язань

селах

Калиті і Опанасові. Ведуться

жець.

.

кожним днем зро­

3

кількість точок в

кації ві'ддаленоі б·ригади, роз­ ташо'ВаІНІ)Ї в хуторі Перемо­

Колгосп «Червона Україна», с. Готолів.

колгос-

А молодь?

стає

використа;и І

найшвидше механізувати всі тру­ домісткі роботи в сільському гос­ подарстві, збільшити виробництво продуктів рослинництва і тварин­ ництва, знизити іх собівартість і цим самим внести свій вклад. у дострокове виконання семи·річки. М. Загребельний.

пі.

-

.

полках.

в

затори разом з усіма колrосп.ни­ КСІМИ борються за те, щоб як­

колгоспні механіки-ветерани

удосконалили

збільшуєтьсІ{

машини,

розширити радіосітку.

цю роботу те ­

іх на повну потумюсть. МехаНІ­

Ось

-

716

Партійна органі­

ці }Щ!і закі·нчується підве-дення

ножів.

пер витрачають 25-ЗО хвилин. Так, з ростом технічного осна­ щення

ліс·rичного змага•ння серед пра­ цівників рільничих і город'НіХ

на

Не

цих

знім:!ючи їх з барабана, в по­ льових

не

Для .цього були відпущ~ні від­ П()Відні кошти, матеріа.1и. За­ раз уже 1022 будинки рооіт­ ШІ·Ісів і службовців радіофіко­ вано, тобто за 5 місяців збіль­ шилось на 306 радіоточок. У

що багато дорогоцінного часу на

ріє вський. Обидва спеціалісти ви­ щого класу, виросли і своє умін­ ня

рішили

збиранні силосних куJІьтур заби­ рає точіння ножів для комбайнів . За пропозицією і-нженера т. Іва:

для

використовувМJся

радіоточок.

умільців продовжуються. Вже давно механізато-рів непокоїло те,

но

якій висвітлюється хід соціа­

зація і дирекція радгоспу ви­

Творчі

гат

га11ьнорадгоспноі стінгазети, в

П()Вну ПОТУjЮНЇСТЬ-було

роботи

зразково.

о.~ександр Хан та Костянтин Ки­

пи­

збира·ння

доглянуrи

деталі

ти до них

Чудесно,

підготовлена

Де'Кі~ька рокіrв nрацює по­ тужний РЗіД.ЇО'ВУЗОЛ радг()ІСПУ «Семиполкі'вськИ'Й», але рані­ ше

констатували :

ни,

nерервному творчому ·горінні про­

-

до

про

селі і кількість людей, які уміють

тебе. І так з ранку до вечора у без­

деталь.

техніка

питання

техніки

задоволенням

парт­

сильович . За діло, товариші! І ста;юся ніби 'Іудо. За корот­ кий час вздовж майстерні над го­ ловами механізаторів вже плавно рухалася кран-балка, легко пере­ мішаючи з місця на місце двигу­

З чого її виготовили? Таврові металеві балки придбали. Котки ж виготовили в майстерні із бра ­ кованих балонів для кисню. Бор­

оця

засіданні

обговорювали

готовність з

на

ницького в майстерні виготовле­

Вишvкаємо все необхідне на

місці, -

А за хвилину інженер Іваниць­ кий вже на іншому комбайні ог­ поради

-

бо

бюро і

лей.

два

-

крі;мення, дає

потрібних

верстатів ддя

комплекти.

лядає

сумнівався,

вдосталь

висновок:

Сезон ще послужать. А втім

нових

досвідчені

силами її виготовити? UЦо ви на це скажете?

комбайна оглядає вкр111'і жовту­ ватою ізоляцією проводи і тут робить

головами

-

рану.

За суцільну радіофікацію радгоспу

складну машину і Анатолій Ос­ тапенко. Та хіба усіх перерахуєш! Нещодавно

ніли інші. Тоді слово взяв інженер: - А що, друзі, коли власними

погляньте,

ласка.

сильович Іваницький підходить ІJ,u

-

не обійтись,

механізатори . - Але ж доро.rа вона,

І вженер колгос!Іу Григорій Ва­

же

Без неї нам

пахнтували

байнер:

-

кран-балки.

1960

ка.

Патріотичні сили Конго усвідом­ люють значення історичних зав­

Ми звертаємося до всіх ке­ рі.вних прщіВІlиків і тварИІНни· ків колгоспів та радгосnів Бро-

дань, які тепер стоять перед ни-

варщини, які не мають середньої

демократичних сил

ми. Широкі

ко», кинуто її лідерів до в'язниці . в~м агають

Конго.

кола гром~дськості

виводу

спеціальної освіти : вступайте на

ІНоземних І заочнИй ві~іл нашого технікуАле земля горіла під ' ногами вІйськ з Ко•нго, прагнуть доби. . . . тись економічної незалежності .му. РІШеНІням Ради МІНІСТРІ'В

кмонізаторів. Налякані вибухом ліквідувати наслідки восьмидеся'- СРСР для заочників національно-визвольної

боротьби

· й · тир~чного хазя нува_ння колон1за-

ряд пільг,

що

надається

створюють необ-

вони змушені бу.1и піти на пос- торІв. І прогресивНІ сили всьог<J хі.щні умови для .навчання.

тупки, пообіцяти розробити «ШИ-

світу,

тись

шляху.

року програму реформ», погоди-

на так звану конференцію

круг.'Іоrо столу в Брюсселі, тобто

вітаючи конголезьців, ба-

жають ім

успіхів

на новому

JJ.

Суярко.

Д. Нороnь, директор Козелецького

технікуму.


Четвер, ЗО червня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

рану.

1960

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ДНЯ--

д ОГ.JІ ЯД

f~A

П

на»,

с.

Гоголів,

ПУХКИЙ ГРУНТ

ГАРЯЧА

Грунт під посівами ку·курудзи

повинен

РОБОТА

На виробничій нараді пра­ цівники ферм третьої ділЬІНи­

Дружно

обговс;рили

вгору

росте,

ким.

заклwк передових доярок об­

гектарах, яка закріплена за лан­

ласті про

період

кою компл~ксної механізації. Тракторист Марко Базир, маши­

і більше кі­

ніст Микола Товст~нко, зоб сш' я­

молока

від корови,

завшись зі·брати по

намітили заходи

по забезпе-

дня

те, щоб

кожного

у літньо-осіниш

одЄ'ржувати по лоrра:мів

16

Віра Дейне·ка

тепер

одер­

кілогра"мів молока

15

від коЖJНоі з зщіплених ко­

рів, Ольга Листопад -

першого підживили

шими зобов'язалися найближ­

-

а потім і пере­

кукурудзу

аміачною

Давно не було такої хоро-

клад наслідували всі і·нші до-

бітники

ярки дільниці.

мима посівів. -

Продуктивність худоби під-

СкалатсЬ>Кого райсшу, Терноnіль­ сь·кої обла·сті. Весна, була

затяжна,

із

пам'ятаю,

замор.озками.

Та й літо стояло холодне, часто йшли дощі. Але

врожай

ла.нка

-

і

говорять ро­

робіr;пщі,

вій стиглості. Собівартіс~ь цент­ бованців до

капусти

помідорів,

та

Одночасно з доглядом за посі-

Взяте зобов'я- вами почали

ввечерІ·. випасавмо

темнозелене. На всій площі вона, немов молоком облита , цвіте.

.."""пень

1. вночі. Після використання вико~вів-

Все це

сяноі суміші,

тористи

-

результат

Я·КУ посіяли у

бінованоrо силосу, в основному з

способом до

кукурудзи.

ші місцеві добрива,

Що ж забезnечило цей успіх?

лійною

ня аrротехніІJtи з ко.мnлекеною меха·нізацією робіт. Кукурудзу по-

бур'янами біциди.

сіяли по доброму попере·днику

тонн гною та ін­ гранульова­

ний суnерфосфат у суміші 3 ка­

Наеаи·перед правилЬ>не поєднан-

цукрових буряках

30

сіллю.

Для боротьби з

застосовуnалися гер­

Коли і чим підживлювати рос-

-

каліfірова- лини? Звичайно перше піджив­

-

ним на,сінням. Иого

протруїли лення провадять у той час, коли

rраноза•НО'М і обробили азотобакте- з' являються три-11' ять листків, рином. Сходи пішли дружні, квад- тобто, коли формуютьсЯ' вузли рати вийшли чудові. Коли на по- стебла, закладаються листочки і верхні грунту утворила.ся після

качани

-

основа

майбутнього

дощів корка, поля проборонували. врожаю. Пташиний послід у Влітку теж виnадали часті дощі. цьому разі моJЮНа замінити гно-

велося за літо чотири рази обробляти посіви. При третьому

розводять трьома і навіть чотир­ ма частинами води. Мінеральне

під час четвертого

-

гнізда. під- фосфор.ні і калійні добрива.

Друге підживлеНІНя дають, коли

Дмитро валися. На. кожному стеблі було рослини досягають 5О-6О са.н-

по два...три качани. На полях,Де тим:етfJів. Особливо тут потрібні кукурудзу вирощували на. зерно, Ф Ф . . . u • об: б Після ЦЬ()ГО ос о·рНІ 1 катпНІ д рива, о

окучують

· картоплю.

75

гектарів.

сіяний з горохом, силосувати.

В. Коваnьов, радгосnу

що за кермом «Т -28 », Іван Бе а-

«Великодимерський:..

штучне

запилення.

вс;ни

Ф

допомагають

ормуванню

Досвід тов. Єременко і бага- качанів і тка·нини стебла. тьох інших передовиків свідчить Про не:цостачу тих чи інши! Щ>О те, що на кукурудзяному ПОЛІ -~

грунт Т'J)t:'Ua тримати в пухкому .•

поживних реч(}ВИН

можна

суди-

ти за зовніш,нім вигляд.ом рос-

стані протягом усього вегетащи- лин. Коли неовистачає азоту, лис-

***

Вперше

провели

·

агроном третього віддіЛка

Добре трудяться Василь Онашко,

сити на зелений корм люпин

ки, що колгосп зміг заклаети для підживлення тут вносили на кожної корови по 40 тонн ком- кожний гектар механізованим

заготовляти корми горнули. Рослини швидко розви-

будемо збирати на сіно овес, по-

Іеропі'І'кої

роботи механізаторів. Зараз трак-

декілька строків, почнемо ко-

-

Крук косить тимофіївку, якоі по-

ля. Ст~бла товсті, листя широке,

добр ивами

інших ооробітку їх підживили гноївкою підживлен·ня в цей час - азотні (по чотири тонни на гектар), а (наприклад; а.:міаЧІНа селітра),

культур.

Хороший вигляд м11є картоп- сіяли

довуємо її Од'Наковими даван-

їх

1 хоч кукурудза вологу любить, івкою, внесеною в розрахунку 6 .кар­ але люблять її й бур'яни. До- по 4-5 тонн на гектар. Гн~ївку 4 карбованців 35 ко-

8·-----------------------

проходячи

нано.

маси впко-вівсяної суміш 1·• Зго-

Пра·ви.тІьниИ обробіток посівів і

нера оорна знизилася з

зання буде обов'язково перевико- для худоби. ТрактО:рист

вищується. Зараз К()ровам даємо по 50 кілограмів зеле•ної

на хорошій пашІ·

під час

обробітку

111оЇ куку.руд:щ

крити цей показник. Іх при­

Крім цього, корів

грунт,

міжJJядного

полою .

чих днів добитися лудових на-

в обІ'д ка.ми·. ра·нк"м, v

побу­

центнерів зеле-

300

раз розпушили

Лисенко і Агафія по 13. Вони пер­

доїв молока,

довел()СЯ

uдержала багатий. 3 коЖ'Н()ГО з 40 г~ктарів було зібрано по 216 молочноної маси з :ftача•нами центнерів зерна, та з 60 ге·ктарів вс;скової стиглості, старанно до­ -по 1.350 центнерів стебла раглядають посіви. Вони декілька ЗОМ 3 качанами В МОЛОЧНО-'ВОСКО­ зерна і по

ченню тажих надоїв. жує по

центне•рі;в

35

ТоріІК мені

пух­

ної Праці Антоніни Єременко з

всіх

·на

бути обов'язково

ва ти в ла•нці Героя соЦіалістич­

швидко

кукурудза

по

центнери зерна з гектара!

223

НЕОДМІННА УМОВА- пійок. А зеленої маси було стіль- головні умови такого успіху. Для

всюди

змагання

-

нерів, а в минулому році

пЇідживлеоння

о

ці КОЛГ(}СПУ «Червона УкраЇ­

іх багатство--кукурудза

Долю врожаю кукурудзи кінець кінцем вирішує догляд ~а її nосівами. Про це говорить досвід прославлених май­ стрів-кукурудзоводів. Що ж треба робити, щоб забезпечити високий збір зеленої маси і зерна кукурудзи?

КОРМІВ

Включаємось у

Славні діАа геротв праці 11

OCIBAltlll,

f~АГОТІВ.JІЯ о

Jj

з

ного періоду. Це підвищує врожай тя кукурудзи рО'сте дуже повіль-

цього року на всіх зеленої :ма-си на два-чотири цент- но, стає блідо-зеленим, кінці но-

з ІІівсом, а потім піде куку­

смертний та Іва.н ЛизуІН, які пра-

рудза.

цюють на трактор·ах «Бєларусь». сь~ий» шпроко вик?р~стовують І ДУЖЕ ВАЖ.JІИВОжилки листка тягнеться світла Вони водять свої машини на піk а~!ачну воду для шдживлення. ПІДЖИВИТИ РОСdИНИ смуж.ка. НЄ'за:баром листя зовсім

UЦоб в достатку кормів

заготовити

для худоби

вище,них

на зиму,

луках,

трави

третьої

що,'(НЯ

РІДке азотове добриво вносять на

кукурудзи,

картоnлі і

врожай.

Гаряча робота та;кож У овоче-

Широким фронтом

водів. Вони декілька раз пропо-

Закінчити збирати сіно ІНа

як на 790 гектарах посівів.

На

фото:

тракторист

собою робітники радг()спу Імені Щорса. Тепер роботи і·дуть ши­

розпушили грунт

фосфорної кислоти і більш як

в міжряддях

гекта·

І. ЛебедИІшя.

СК(}ШеJю тра­

зібрали

сіІНо

тимофіївки

на

20

КІ•сть

б

«

40 У

бітників. Добре працюють трак­ тористи Дмитро Маляренко, Іван

люпину,

Гончаренко та причіп.1ювачі Сергій Ладан і Микола Стогній. Вони пок.'!али траву в покоси на 40 ге.ктарах. Через день-два тут

інших

~·••ІІ•tr•ІІ••r•ІІe rr e rr err•rr• .

! !

Q

..

о···························..,

Заготовимо

30

тисяч тонн силосу

заготовимо.

Основ-

~ ну роль в кормовІІі базі відіграє кукурудза, якої ! зберемо у стадії молочно-воскавої стиглості 1008 ! гектарів. Зараз механізатори проводять міжряд-

кулаженському

і

.1уках і сіяних трав.

~ ний обробіток.

На силос використаємо

« Боrданівський » гектарів кукуру·дзи,

вико~ві:всЯ!ІІої суміші та

культур,

які

12700

дадуть що­

тонн

силосної

за рахунок розширеІН'lІЯ післяу1кіс-

! . . . . . . . . . .... ..

корму

_ на заллавних

· 1

торф 'я-

них землях. Лкщо в колгоспі не

кукурудзоводи

збирають

ка

азотнQ-калійне.

-

У птати­

перегної

багато

В. Маnахов.

поспішають

не

Д()Ва дисципліна, що і є причк­ ною ПОВіЛЬІНИХ ТЄМПіВ збиральних машин.

реМ()НТУ

Не краще обстоїть справа і з підготовк()ю

тра,ншей.

руднянському відділк у

Лкщо

на

закі'Нчу­

маси. КількіоС'І'Ь її буде збільшена ють очищати ями від торішніх за-

! ._,,.......11.11811·11····11····· ............... j ~ Щоб мати в достатку силосу для худоби, в І вих буряків, яких маємо стільки ж, різнотрав'я. ! тому числі не менше 18- 20 тони на кожну коТепер заготовляємо ранній силос. На світиль­ ~ рову, нам треба на трьох відділках закласти його нівському відділку у траншеї заклали 350 тонн ! ЗО тисяч тони. Розрахунки nоказують, що таку соковитого корму з тимофіївки і різнотрав'я на і кількість соковитого

840

найменше

почнемо згрібати сіно.

організації .

v

вистачає хі'мічних добрив, пере-

Богданівці

радгоспі

посіяно

М. Барташевич,

·

УдІВельного матер'Іалу»-

у

ро­

секретар комсомольської

·

частіше

на кислих суг-

линк"'вих І. ГЛИ'Ни·стих грунта·х, а

3верні•мося до досвіду колгос- дові

ко­

сять природні трави дві тра.ктор­

них сінокосарки і косами

·

щипі, де працює ланка двічі Ге-

ВІДДІЛКУ

гектарах, на княжицькому

б

роя Соціалkтичної Праці Євге,нії ному лосліді Олексіївни Долинюк, яка одер- азоту. в 1958 році по 207 цент-

бено і складено у копиці.

красилівському

швидкого РQЗВИТКУ сте ел, листя

фосфору

пу імені Сталіна Мельнице-По- мі·сцеві добрива: адже попіл-це дільського району на Тернопіль- калійно-фосфорне добриво, гноїв­

ву майже ·На 200 гектарах, з яких ·на 140 гектарах сіно згре­

На

Недостача

і качанів лотрі на достатня кі.'Іь- калію

легко заовоюва'НоЇ поживи.

Біля Дніпра на

луках

засихає. Недостачу фосфору мож-

дооре вnливає на вюначити за краJІМи лис1·ків,

П'а кукурудзу

В. І. 150 кілограмів О'ІtИСу каб· лію. Для спостерігається

Нишеико лідживлюе аміачною во-

750 л оли і підживили аміачною ее- дою картоплю на останніх гектарах до початку жнив літрою цибулю, моркву, столо• б б • · !Jax.Фото і текст робкора таке завдатни поста11или перед 3Нищили вии уряк, У'Р яни 1

роким фронтом.

вздовж середньої

зобов'язалися старанно догляну- 250 гектарів картоплі, кукуруд- ІУів з гектара її коріння вбирає пе·рестає рости, на листях з'яв­ ти всі П(}Сіви про·сапни·х ,куль'!'УР зи та овочі'В. В цілому по рад- за веrет;щію 150-180 кілог:оа- ляються бурі плями, схоіІ\і на і тим ,самим забезпечити висОоRИЙ госпу аміачна во·да внееена більш мів азоту, 50-60 кілоrра~t~ів опіки.

діль-

ниці.

полтавських

го жовкнуть,

таvах більше ноvми. Ще день- овочі.в. Добре поп.рацював на пер- піджИ!Влення органічними і :мі- які стають червоно-фіолетовими. два, і ця робота буде за~інчена І шому відділку. тра~торист Василь неральними добрива.ми. При вро- Ріет рQслини затримуєтьея. При на 200 гекта,рах . МехаНІзатори Нишооко, якии шдживив понад жаї зеленої маси в 500 центне- нЄ'достачі калію кукурудза теж

на природних

обочинах доріг. С. Жун,

зоотехнік

і

окучують карт()Плю на 2- 3 гек- посівах

почали косовицю. На 60 гек­ тарах зібрали сі•но конюшини, косимо

швидкостях

віддіwJКах радгоспу «Великоди:мер- НеіJИ 3 гектара.

також

зелену масу

! нико-вівсяної суміші, що nосіяна на 150 гектарах,

~ відходи овочівництва, гичку кормових і цукро-

- 150

лишків силосу, то на богданівсь­

них і післяж'Іfивних посівів. Та-

Іюму

ким чином, буде можливість заго-

Тут потрібно також викопати де­

товити для худоби в достатку си-

кілька нових ям для заклад!Іш

аосу, в тому числі не мешше

силосу з· кукурудзи, прІУГе іх не

-18

15

T<fHH на КОЖІНу кор(}ву,

О,цнак з заготівлею соковитого

-

цього майже не робдять.

пі,цготовляють.

Досі в радгоспі заготовлено 140

кор.му не поспішають. Досі не тrJ'Нін соковитого корму із жи'І,'а,

'

тонн. Незабаром nочнемо

заюнчесно

ремонт

силосозfіираль-

косити вико-вівсяиу суміш. До nочатку збирання

них комбайнів. Щоб прискорити якого не використали на зеле-

врожаю заготовимо не менше 3000 тонн раннього

роботи, для збирання зеленої ма- І ний_ к~рм ху,цобі. Силос.увати од­

силосу, закінчимо збирати сіно на природних А. ЗАЛІЩУК,

директор paJI.rocny «Зоря:.. ..

...

ПОРІЧНІ

чали

зроблено. В Т'J)аd\торній бригалї,

і".....,........ІІ.Іt•ІІ•ІІ••І•ІІ•ІІ•ІІ.Іt•tІ•ІІ.ІІ·•·••••н•ІІ•ІІ.ІІ.І"·tІ·ІІ.ІІ.ІІ·ІІ·ІІ·!І·ІІ·ІІ·ІІ·ІІ.ІІ·ІІ·ІІ.Іt•ІІ•ІІ.ІІ·ІІ·ІІ·ІІ·ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ·ІІ·ІІ І.ІІ.ІМІІ·Іr·,f І.ІІ І.ІІ.ІІ • •

сп 'ІІ])еба переобладнати декілька

зернових комбайнів, але і це не ..

яку очошоє В. Кеуш, низьttа тру-

·

трави

вчора

тшьки по­

А. Тепnюн. робітник.


6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Четвер, ЗО червня

НОВОБУДОВИ СТОЛИЦІ УКР А.ЇПИ

! ........................................~.... БУДУЄМ О НО В І Ж И Т nА ;

Листи до редакц11

!

для Хороші, евітлі двоквартирні будинки споруджено робітнИ'Ісів лісової охороои Заліського лісомислИІвського гос­

! ! ! !

ще два будинки,

нодарства. В цьому році споруджуЮ'Гься

!

один з ·них за типовим прое-ктом, цегляний.

і

!

«Фе·дорівка » завершується бу ді~ництво бані.

і

!

А. Нацов,

!

! !

інженер-б уді вел ьник .

:.................,•..•..•..•..•. о

о

НАМ ДОПОМОГЛИ (Фотохроніка РАТАУ). Фото В. Сичова .

------------0 .r.ітеру «М» . Тут споруджуються станції Київсь­ кого метрополітену. Зараз на землі і під землею об,1аднання, метробудівники монтують ск5Іадне

завершують опорядження вестибюлів станцій.

На шестикілометровій трасі першої дільниці­ від залізничного вок за л у до Дніпра - вже збу­ довано п'ять станці й : « Вокзальна», «Універси­ тетська», « Хрещатик » , « Арсенальча» і «дніпро ». простягнеться до магістр а ль Згодом підземн а По,1 ітехнічного інституту і заводу « Більшовик ».

Станції метро

закарпат­

облицьовуються

колони

і

в~стибюлів

це справжні палаци . Стіни

-

українським ським т з уральським мармуром, гранітом, а бокові тунел і викладаються г лазуро­ Все це буде за л ито ваною і чорною плиткою. м'.!!КИМ світ лом люмінесцентних ла мп. тrасі київсько го метрополітену вперше вирушать у рейс підземні експреси. ладу нові В Києві стають до великі готелі, і серед н·их - два

ГОТЕЛЬ "КИіВ"

на Хрещатику.

верхній терасі пло щі Калінін а готель «Киів » . будова -

стрімка

споруда

Велич.на

спортивних змагань з усіх видів спорту в будь­ яку пору року. До послуг спортсменів ТУТ є тре­ зали . гім.настичний, гідропатичний Н\' вальний,

J-іайбільший в республіці

щув а тиме

тисяч

12

усіх

видно

буде

В

міста .

кінців

кеїстИ . У залі завжди буде чисте, свіже nовіт­ ря. Хороший склімат:. ні кондиціонери.

великий

них

вправи повітряні гімнасти, іх змінює дресиру­ ваЛьник тигрів, далі виступають музикальні екс­

ц~нтрики . Потім перед глядачами замість паси­

красива

паної тирсою арени, на якій тільки-но виступали

і

ма ,1ьовничі

розстилається

артисти,

дінь.

гла­

водна

дзеркальна

з

во­

почалася

То

дяна феєрія. Чудо? Так,

го­

не

але

ми ­

циркового

стецтва,

а

будівельної

те х ніки,

з

допомогою

якої

буд инку .

пе­

ретворюється на великий

пе-

цирку

новому

У

максимальні

редбачено

задніпров-

вигоди і для глядачів,

На фото : будинок Київського цирку .

Разом з усією ща·сли­ любимої

мол~ддю

Вітчизни радісно відзна­ чили традиційне свято юнаки і дівчата нашого

району.

був

По-святковому пр~траше·ний

у

ми·нулу

неділю стадіон у Брова­ червоні рах. ВсюдІІ прапори,

спор­

прапори

тивних товариств. Сюди ще

почали

зра-нку

б}'l!ати

на

при-

автомашwнах

фі:JКУЛЬТУІУНИКИ,

ЩОб

узяти участь у Фі,наль­

них ~аганнях районної с.n111ртакіади. Грає оркестр, по щог­

лі

підіймаєт ься

ВГО'РУ

прапор. Змагання поча­ лися. На доріжку вийш­ ли бігуни. Стартує гру­ па дівчат. Перега,няючи Фінішує всіх, першою фізкулиурниця В. Кра­ вона мар . 100 ме'І1)і•в nробігла за 14,2 -секу:нди і завоювала

звання

чемпіО'На ·району з цього ви•дУ спорту на нинішмісце ній ·рік. Друге

До пtдсу.мкtв районної спартакtади спортсменка

посіла

Л. Т(}н·ка, третє-Г. Дзю­ бенко.

З бігу ·на 400 метрів чемпіонкою ранону серед також

стала

жінок

спортсменка В. на

Лише

Крамар. се­

декілька

від неї кунд пізніше на другою Фінішувала

цій Дистанції Н. Ба·рдаш. У б оротьбі за звання серед

ранону

чемпіон а

чоловіків з бігу на ме'І'J)'Їв

ше

-

на

5,78

метра.

У .командному заліку на пе·рше місце по лег­

вийшли

а1'<Іетиці

кій

фіналИІа

зу­

стріч з футбола на ку­

ливарно-прокатного

спартаківці

рахунком

з

о.

5:

п~ про:rрамі С.П11іртаІtі­

ім. 14-го з'їзду КП(б)У,

ади в комаІВДІ:Іо)(у заліку

на

друге

-

заводУ

хо­

здобула

перемогу

по

А.

Лем­ метрів

промартілі.

У.краї,на » ,

-

праців­

ник Броварської промар­ з'їзду тілі ім. 14-го

КП(б)У В. Конопля.

4

сантИІМетрів

мет­

-

такий пО'Казни.к п-раців­

ниці ЩJомартілі імені КП(б)У з'їзду 14-го Л. Кузьме'Нко. Ій при-

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:.

-

Jt()')(&H.I\&

СУ·джено кубок, по дру- І

постріли. Тут змагалися

гій

юнаки і дівчата з стрі­

фізкультурників

л~ького спорту. З жі­ нок найбільше набрала очок - 74 з 100 мож­ ливих

Н.

В іншому мі·сці зма­

галися стрибуни.

У тиру часто лунали

групі

-

ГОГ()JІЇІВЧа•нка

Іваницька,

чоловікіІв -

а

серед

94 з 100

можливих-А. Тимошов. стріляла Найвлучніше команда колгоспу «Че>р­ воІНа Україна » , набрав­ 333 очок 3 400 ши можливих.

групі

команда

-

за·воду

х уторі Залісся мальний пункт.

нею

адже

ньому

в

мале,

без­

розміщені

товари

бруд'Но,

нарозлИJв.

торгують

Приміщення

лад•но. Цигарки й інші продукти пр<>даються цвілими, їх ніде по­

вироба:м

а. горілчаним

класти,

відведено значне місце.

Раніше завідував цим магази­

ліка.рі

частіше

пра-

цівникам прилавка про необхідність додержувати правил ра:дян-

ськоі ТОJ)Гівлі ну.

'

відповідних ступенів.

В. Наnюк,

головний

се~ретар

спартакіади,

2- ї к атегорії .

Дєрнова.

П.

телепередачі 30

ЧЕРВНЯ

телевізійна

11.00 -

хроніка «Новини дня»; 11.10 «Пропаща справа:.. Телевізійний фестиваль істори­ фільм; 12.00 «Ви­ фі льмів. ко-рев олюційних Художній сторона:.. борзька сВистуnають К,Іні фільм; 18.30 для ді­ спартаківці». Передача ж ур· телевізійний тей; 19.20 нал «Слово молоді»; 20.00 - кон­

антракті

В

-

телевізійна

хроніка «Новини дня».

1 липня 11.00 - телевізійна П'ятниця: хроніка «Новини дня»; 11.10 передача для молоді «Запитуйте - відповідаємо»; 11.25 - «Ши· фільм; х удожній нель». Новий

телевізі йна хроніка «Но·

18.30 -

бесіда «З '!О· вини дня»; 18.40 СРСР»; го складається бюджет

передача ; сn о ртивн а сПо селах Білоцерківсь­ кого району». Телевізійний рейд ; Художній «Шинель». 21.15 кон ­ ма л енький філ ьм; 22.30 -

18.55 · 20.50 -

церт.

2 липня телевізійна 10.00 «Новини дня»; 10.10 -

Субота:

«Дракон з острова Комодо». На­ уково-популярний фільм ;

10.30 -

«Яwа Топорков». Новий х удожній

фільм; 17.30 -

нуму

ЦК

КПРС.

назустріч Пле-

«Автоматичний

цех». Репортаж з Київського ав-

~ - спортивна передача з Москви; 100 18.45 - «Владивостоку -

Д. Прокопенко, пайовик.

***

В нашому калитянськ<>му ма­ газині можна приІ'\бати

товари,

років». f!ер_едача з ~оскви; 19.05

«Новини телевІзІкн а хронжа сЯwа Топорков». дня»; 19.15 «Екран Художній фільм; 20.45 міжнародиого життя». Передача

-

з Москви;

21.15 -

« По сторі 'І ­

поста влених Цент­ к а х оперет, ральною студією телебачення».

пооиту. Завідуючий М. ~истинпогано ставиться до

чеюtо

Т. в. о. реАактора М. ІВАНИЦЬНИА.

запи­

тів покупців. Що випа.дхово за­ везуть до м:аrазину, те і продає,

а про доставку ходових ТОІварів

не дбав.

Гірше всього те, що М. Хри­ стинченко перетворив магазин на

закусочну. ГоріJFКою тут торгу-

нарозлив,

часто

виюmають

можна п·ридбати в усякий час.

ГерасиАрапетьянц Антоні.на мівна , яка живе в м . Броварах, 11 , порушує п о вул. Челюскіна, справ у

Ми

через

звертаємось

газету

·до райс.поживспілки: «Допоможіть навести

порядок

в

•нашому

ма-

газині » .

суддя

Група робітників. Радгосп сСемиполківсь~ий».

----------------------------------------------

про

розл учення

з

Ара­

петьянцем Михайло м Аршакови­ в м . Грозн ом у, ч ем, який живе корпус 370, Жовтневий р а йо н,

4.

кв .

Справа слухатиметься в ИСІреу­ ді І-і дільниці Броварського рай­ о н у.

рящників; всі учаоники Продають їх і неповнолітнім.

і, зокрема , команди надипломами городже11і

в

санітарного ста- торемантного заводу N2 І; 18.00

Пона·д 100 спортсме- сварки і бійки. АлкоголИІі ·напої нів виконали норми роз-

--·-

хроніка

нагадували

Зар:ІЗ

Дивіться

Четвер:

компанія. Горілка ллється рікою,

хут.

в

відкрито :трн іі · Приймальни :<u\1

призначено

м елока

сБогданівський » .

і у вихід'Нин день, галасує п'яна

прий\!ан­

населення

партбюро.

на

говорено

В магазині :М 4 Літківського ССТ чадНО від ТЮ'ГЮ'ІІОВОГО диму. Тут завжди, а особливо ввечері церт.

ють

холодильників.

в ід

молока

Залісся . Секретар парторганізаціі ра д­ госпу с Богданівський » т. К::ща­ лап О . повідомив, що лист об­

робітники.

що.. . залежались, і ·На JІІКі нема

прома.ртlJІІ

спортсме-ни

ню

по

п ункту

обладнання

Ф. Хиnько, І. Нарпич, Я. Бобко, С. Двйко, М. Теплюк,

Магазини чи розпивочні?

заголов­

т. Кацов Е. порушив питання про

МОГУ.

Радгосп

таким

під

ком, вміщеній в газеті ( « Будівник комунізму» від 28 травня ц. р )

ворило. Ми .дуже вдячні за дооо-

за­

воду. Перемогу здобули

першій

артілі

та голови робіткому радіо заго-

між спартакіади бок комшдами « Спартак» і

середньої Броварської школи ;м 1, як.ій при-

метрів

який стрибнув найдаль­

відбу ла:сь

.'ІодилЬІників, на третв­

с. Гогмів, І. Салтан, на

ри

А. Лемпицький,

чании

спартакіади

Юнче'ІJІНЯ

Гоголівської те.кетилwоі

«Че,рвона

1500

ки раЙОІНУ з стрибків у довжооу. Серед юнаків пе·ремогу здобув бровар­

Змагання проводились

с.порту у з 10 ви~ів ,~tвох пi,дrp)'llax. На за­

100

400

справу секретаря парт<>рга.нізації

Бажа•но, щоб керівники ССТ,

здобув

колго спник

Тільки після втручаmя в цю

залишились старі.

перемогу

бро.варчанин nицький, на

-

своєно звання чемпіон­

вирішити" замітці

В

цює В. Савченко. Проте порядки

свято ЩАСЛИВОЇ МОЛОДІ вою

за

радіотехніку

обелуговува.ння.

ном І. Біле•нко, а зараз тут пра­

артистів .

дл я (Фотохр() нік а РАТАУ) . Ф ото В. Сичова. -----------------~·~-----------------

ські далі.

швидко

манеж

басейн.

Дніпро

сивий

щоб заллатити

ВІН височить на площІ Перемоги.

криватиметься звідси на

на

відав, що нема, мовляв, грошей,

Дві тисячі гляда чів вміщуватимуть його трибуни. бу~івля унікальна . Уявіть Киівський цирк собі : йде вистава . Високо під куполом роблять

Прекрасний краєвид ві д­

місто,

заnитання голова еільра.ди ІВідпо-

р~мікою, прикрашений. колонами,

ЦИРН

номе­

на даху

радіопере<да·чі, концерту. На наші

НИІВСЬКИЙ Світлий, облицьова.ний білою ке-

два кафе, причому одне з

підтримуватимуть потуж­

ресторан,

затишних

500

рів,

допомогою

За

кі л ькох го­ протягом пристроїв а втоматичних льо­ на обладнати можна зал цей дин дя.не nоле, де зможуть змагатися ковзанярі, хо­

телі обладнується близь­

ко

центральний зал вмі­

глядачів .

Шістнадцятиповерх о в у сп о руду

ажурною.

легкою,

здається

Архітектори і проектувальники nередбачили все 11еобхідне для проведення тренувань і масооих

на

підніметься

зріст

повний

на

Незабаром

Падац спорту, зве­

-

дений з бетону і скла.

Жовтня на

В день 43-х роковин Великого

дівля. Це

велику

виведено

яких

огорожІ

Черепанової го Біля підніжжя ри іскриться сріблом велична бу-

ПАЛАЦ СПОРТУ

вістей, хорошоі

почути останніх

о

У різних кінцях міста можна по­ бачити будізельні майданчики, Hd

ПІДЗЕМНА ЗАЛІЗНИЦЯ

точки. Мешканці не мали змоги

ВПСТУПІВ

"Питання, яке треба

радіотрансляційні

не працювали

Палац спорту. З. Готель на площі імені Калініна.

.......................,•.,.11..

НАШИХ

СЛІД.НШ

Богд111Нівці

Довгий час в селі

2.

в урочищі

ліоників

Для поліпшення побутових умов

!

На фото : І. Станція метро «Арсенальна».

року.

1960

Васько

Ганна

Ільінічна, яка

живе в м . Киє ві, Дар н ицький ра­ йон, вул. Діаго нал ьна , 102, кв .

9,

порушує справу про розлучення

з Васьком Олександром Григоро­ вичем, який живе в м . Бров а ри, вул . Пластунська, 2.

Справа слухатиметься в нарсуді

1 - і дільниці Броварсь.кого район у.

орган Б:рава,рскоrо раАкома КП УкраИJІЬІ и райсовета депутатов трудащихса. Гор. БроварЬІ, КиевекоА области. Адреса реда«ЦііІ 11. Бровари, Київської області, вуп. Київська, N!! 158.

.БроварсИ<а районна Щ>укарня облаоного управ-ління кvльrурн.

Зам.

3388-3300

77 номер 1960 рік  

77 номер 1960 рік

Advertisement