Page 1

СЕРЕДА

8 жовтня

р.

2003

N276 (9482)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

чої бази для розбудови нашої держави на ~ ~~.,.,

Броварські районні державна адміністра-

юриста!

спільноти.

1,,1 11:1

ну копітку працю, сумлінність і принципо-

здоров'я, доброго настрою, родинної злаго-

::1

входження

Висловлюємо всім вам вдячність за щоден-

мова них на демократичне та соціальне онов-

льовничої

<. лення України, створення міцної законодав::.

цивілізованої

Броварщини,

України.

повагою -

3

Від імені ГРОl\Іади ~IiCTa, Броварської міської ради та її виконавчого

%,','S,'

світової

.1

~ Днем юриста! Усією своєю діяльністю ви ВИj(овуєте ГРО~Іадян у ДУСІ ~,<f,X,~: ~ точного і неухильного виконання КОНСТИТУЦll 1 закоНІВ УкраІНИ. f}

~

. Завдяки вашій СУ"lлінності, Пl?инциповості, ВИСОКО~IУ щюфесіо~!а- ~

~ ЛlЗму 1 ДОСВІду зроблено ІСТОТНИИ внесок у ВІдродження ВІРИ людеи у ~ ди, взаєморозуміння, вагомих здобутків у І • ~ справедливість, рівність перед заКОНО~І. Бажаємо Ba~1 CBiдo~1O 1 Clктивпраці задля зміцнення добробуту нашої ма-І ~ но забезпечувати верховенство закону в УСІХ сферйх СУСПlльного ~,'•

із забезпечення правового вирішення як злободенних питань, так і процесів, спря-

І І

до

Від щирого серця бажаємо вам міцного І,

.. , вість

1"

засадах демократії і права, повноправного її 1",1 ~,~',1 комітету, від себе особисто щиро вітаю вас із професійним святом -: ~, "

І ція та рада сердечно ВІтають юридичних працівників з професійним святом ДНем

.,

І

ІОРИСТИ

ШАНОВНІ

рідної

J&

~ життя міста.

неньки- ~

'~~i

~

~ ~

,

І' -І

~

Подальшої вам плідної праці, енергії та наснаги, здоров'я та до()ро- ~

,-

-:у І

','

:~)

~,'~ оуту вашим СІ.! Я,І.

'~,;K

~7~

~'5

_голов~раЙдержаДМіlllстрацlї. Леон!д_ ВАЙс~~~~~~~J ~ ~ _____ , _ ~ _ ~ ~о~а-=о~ю_-= ~11=Ь~I~Й !ол~в~, ~i~T~P_ ~HT~IiE_H!,()]] ~~~~~~~~~~,?&~~~~~~~~-е.,~~~~~~~~~~R1&~~~Qyу

Н

АПЕРЕДОДНІ ДНя юриста ми з почуттям глибокої поваги

громадян або мають міжвідомчий харак­ тер. Також ми займаємось легалізацією місцевих об'єднань гро:-.1адян. З 1999 ро­

згадуємо людей цієї суспільно важливої професії. В силу різних при­

ку нашим управлінням було зареєстро­ вано 183 структурні осередки політич­

чин досить часто трапляються випад­

них партій, 13 громадських благодійних організацій. Велика

ки,

коли ми самостійно не можемо вирішити якоїсь, на перший погляд, простої житейської проблеми, і тоді

на

допомогу

приходять

ведення ВИЇЗНИХ прийочlВ грочадян 110

2001

Так, в управлінні юстиції з червня

ПРИЙО:'-Іів,

року працює громадська приймаль­

допомогу 39 житеЛЯ~l Броварщини. - Як кажуть, каури вирішують все.

та 6 увага

пенсіонери,

люди

похилого

віку,

-

селах району

ня. За час роботи з питання:-.1И правової допомоги до неї звернувся 121 громадя­ нин. Переважна більшість людей це

приділяється правовій освіті населення.

9

вже проведено

таких

на яких було надано правову

АекlЛька слів про ваш колеЮnUВ.

-

котрі

Головне надбаннн-- це наш колек­

тив,

працівники

а

він

справді

~!Олодий,

дружний,

Сповнені ентузіазму, молоді колеги пи­

Феміди. Грамотне володіння ситуаці­

НА ЗАХИСТІ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ rpOМAДIH

єю, глибокі знання, кваліфікація та досвід ось далеко не повний пере­ лік якостей, якими повинна бути на­ ділена людина цього фаху. у моєї співрозмовниці ще з юних літ ніколи не стояло проблеми з вибо­ ром професії, а зодіакальний знак Те­

конують свою роботу якісно і СУlчліпно. Тому і не дивно, що за загальни:.ІИ по­

казниками ління

Броварське

юстиції

місць

в

області.

-

Це, перш за все, державна реєстра­ ція нормативно-правових актів районної державної адміністрації, її управлінь та вімілів. З 1999 року нами було зареєс­ тровано 65 нормативно-правових актів, які містять норму права та зачіпають права та свободи і законні інстереси

телеканалів

«Інтері».

Наші доробки були віДl\!ічсні У спеr\і<1.\і­

ня неДОТРИ!\Іання норм земельного зако­

зованому друковаНО:'>IУ виданні

нодавства. Наприклад, нещодавно ДО нас

ва

боти в навчальних закладах району. Потрібно відмітити, що більшість шкіл

звернулася Т. О. Смирнова, мешканка Броварів, з приводу надання юридичної

четься виділити роБОlУ Лідії l\!иколаївни

ввела

консу.льтації у письмовому вигляді сто­

ною

15

до

навчальних

планів

курси

«Практичне право» та «Громадянська освіта». Учні отримують необхідні прак­ тичні навики зі складання правової до­ кументації та розв'язання життєвих си­ туацій із застосуванням правових знань. Добре налагоджена робота з правового інформування і у вімілах економіки та освіти, в управлінні праці та соціального захисту райдержадміністрації, вімілі зе­ мельних ресурсів району. Допомагають також і місцеві засоби інформації, які

ня юстиції?

гртІадської

перевірок стану викладан­

здійснено

- Валентuно Вікторівно, які основні завgання поклаgені на районне управлін­

УПрdВ­ перших

ня правознавства та правовиховної ро­

рішення стати юристом. Валентина Вікторівна Журавська очолює Бро­

корисною для наших

Робота

з

приймальні висвітлювалась на ОДНО;ЧУ з

центральних

і сьогодні вона люб'язно погодилася розповісти про роботу цієї служби. Можливо, деяка інформація стане ду­

одне

самостійно не можуть розв'язати питан­

Працівниками управління

варське районне управління юстиції,

районне

займає

ЮСТИЦІ1 оуло

рези лише підкреслив правильність її

же слушною і читачів.

- Ознайомте gетальніше з роботою та функціями громауської приймальні.

совно

продажу приватного

будинку та

допомогу.

6-55-64.

Номер

Досить

часто

ми

ко

на шпальтах газет статті на­ ших працівників.

також

нотаРІальною

працівників

конто­

державноі

інших.

Користуючись

привітати

з

нагодою,

професіЙ!!И~l

свято:.)

всіх юристів, побажати Ї:VІ здоров'я, вит­

телефона

римки, професійного росту і бути справ­

практикує~!О

жніl\ІИ

захисниками

законних інтересів

громадянІ

Інтерв'ю провела Лариса ШАПКА.

UJmm®~@~

І Дню вчителя присвячувалося І І Шевченківській 30Ш - 40 років З нагоди професійного свята в МКЦ «Прометей» відбулися урочистості, прис­ вячені Дню вчителя. Щастя, здоров'я, люблячих учнів зи­ чили в той день освітянам. Велика група педагогів отримала Почесні грамоти міськвиконкому та обласно­ го управління освіти обл­ держадміністрації, знаки «Відмінник освіти України» та цінні подарунки. Під щи­ рі аплодисменти церемонію вручення

провели

міський

голова В. О. Антоненко, сек­ ретар міської ради Л. В. Гор­

тель

зарубіжної

гімназії

ім.

літератури Олійника

О. М. Завадська. Після урочистої частини відбувся великий святковий

ковниченка.

директора школи Г.

труючи шану, любов, повагу

лодість і зрілість.

своїх наставників.

заспівалq

тельку», на»

Вале­ проникливо

Фролова

«Пісню

про

ансамбль

виконав

позицію

«Форту­

запальну

«Чорний

вчи­ ком­

кіт».

Не

лектуальному

він ції,

-

житті

дітей,

формує майбутнє на­ такі слова звучали зі

сцени

культурного

центру.

Від імені своїх колег до пе­ дагогів міста з привітальним словом

звернулися

ник директора з

заступ­

іноземних

мов

спеціалізованої

школи

NQ 5

Л. Г. Думенко та вчи-

Свято почалося дзвоником пер­ шокласника,

що

лунав

прИСуТніх

привітала

заступнику голови

них

ністрації

з

юні

гурту «Чере­

вички» та багато іншої обда­ рованої

залі. Тож

молоді.

Приємною

хочеться

вчителям

побажати

гарного

настрою,

успішного вирішення проб­ лем,

які

мають

освітяни,

щоб робота приносила лише радість, моральне

і

їм та

матеріальне задоволення!

Лариса IlIAПКА

естафету

дирек­

віта нь

гостям­

райдержадмі­

С. І. Лукашевичу,

лишньому

випускнику

ко­

школи,

а

нині начальнику юридичного уп­ равління Верховної Ради України

М. О. Теплюку, котрий подарував рідній школі комп'ютер. З ПРИОІ­ ними подарунками прийшли на шкільний ювілей підприємці се­ ла. Голова ТОВ «Бобрицьке»

С. Г. Малюга вручив учням магні­ тофон, а О. Ю. Жуков та В. Г. Ві­

розуб ~ футбольні м'ячі. Того святкового жовтневого дня усього було доволі: посмішок,

щирю,

Пол­

секретар

К. Хорошун

побажань,

вірші.

З великим хвилюванням підні­

честь

тор школи Л. А. Сігачова та пере­ дала

інструментів,

на

ювілею. З цією знаменною поді­ єю освітян, учнів, жителів села, усіх

Перший

І.

присвятила їй та учителя:-.1 власНІ

віртуози з ансамблю народ­

несподіванкою став розіг­ раш лотереї за місцями в

інте­

Тут зустрілася мо­

залишили нікого байдужими

освіти В. І. Онищенко.

світоч в

ся випускники попередніх років,

сільського голову І.

нинішні учні.

рія

у

вич,

зібралися численні гості, батьки,

до

присутні

ректора школи Я. В. Тарахана, колишнього завуча Г. Н. Грине­

концерт. Вдячні учнідарува­

танцюристи

-

оплесками

залі зустріли виступ першого ди­

ли талант та вміння, демонс­

батюк, заступник міського голови Л. П. Шестопал та завідуючий міський вімілом Учитель

Палкими

Ветеранам 6уІІО присмно

Напередодні ДНя працівників Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів святкувала своє 40-річ­ чя. На шкільні «іменини» з'їхали­ освіти

мався на сцену для нагородження

Почесною грамотою РДА та імен­

ним годинником

голови

райдер­

жаД!\Ііністрації автор цих рядків,

котрий більше дагогічній

30

років вімав пе­

діяльності

у

Шевчен­

ківській ЗОШ. Це справжнє щас­

самотніх літніх броварчан,

50

яких обсЛуговують на доиу со­ ціальні

працівники

територіаАьного

міського

центру,

від­ святкували Міжнародний день

людей похилого віку. Їх запро­ сили

на

концерт

хору BeTepa~

нів ({Надія» (керівник С М.Ха­ рахондя) та святковий обід. А продуктові

на

які

подарунки,

виділили

приватні

КОilІТИ

броварські

підприємства,

жали ще

450

одер­

одиноких преста­

рілих земляків,

Отож

після

привітального

слова заступника міського гo~

жави, бути потрібни:vr людям.

лови А П. Шестопал інваліди війни, орденоносЦі Ганна Ни­ кифорівна Божко, Олександра

На закінчення урочистої части­ ни директор школи Л. А. Сігачо­

Любов Петрівна Дерев'янко та

тя

-

працювати

за

ПОКЛИКОl\l

серця, виховувати :\Іайбутнє дер­

ва

подякувала

за

хо­

завідуючої Броварською район­

а

та

хочу

проведення спільних ПРИЙО:'>lів громадян з працівниками прокуратури, органів внутрішніх справ та районної державної аДl\Ііністрації. Також започаткували про-

друкують

«Право­

особливо

ської, начальника РАКСУ Л. В. l\Іальчсн­

кваліфіковану

нашого

Тй

виконавчої служби С. В. Дячка, О. Л. До­ кійчука, Т. Г. Скрягін, Н. О. ЛОllатин­

тами надаються безкоштовно, а щопоне­

ОТРИ:'-lати

України».

державною

рою,

ділка з 11 до 12 години проводиться пряма телефонна лінія, під час якої ба­ можуть

-

Юхти

купівлі квартири. Всі консультації в гро­ мадській приймальні нашими спеціаліс­

жаючі

система

поздоровлення

Іллівна, інші

Висоцька,

їхні

пенсіонерка

ровесники

насолод­

та подарунки, а також за допомо­

жувалися

гу у ремонті школи,

том і гомоніли за столом, дяку­

яку надали

спонсори, :'Іісцеві жителі. А потім відбувся великий свЯТКО'Бий кон­ церт, який підготували учні та учасники художньої са:'-lОдіяль­ ності.

хвилюючих

Петро ку ДІН,

зустрічей, зворушливих спогадів.

ГРОl\lадський кореспондент.

ючи

прекрасним

колективу

зокрема

концер­

терцентру,

кухарям,засмачні

страВИІ а йQ'ГО директору'А М. Івашковській за гостинність і небайдуже' серце. Кор. «(Нового ЖИТТЯ».


,

· ....

У

ПРАВЛІННЯ Державної комісії з цінних паперів та фондового рин­

ку в м. Києві та Київській області повідомляє керівників закритих акціо­ нерних товариств, що згідно з «Положен­ ням про подання річного звіту закритими

акціонерними товариствами до Держав­ ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яке затверджене за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.06.2003 року NQ 227, закриті акціонерні товариства (емітен­ ти) професійні учасники ринку цінних паперів (юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність з випуску та обігу цінних паперів, депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, депозитарну діяльність зберігача, розрахунково-клі­ рингову діяльність, діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних папе­ рів), зокрема комерційні банки, страхові компанії, інститути спільного інвестуван­ ня, компанії з управління активами та підприємства-емітенти облігацій, подають (надсилають) звіти до центрального апа­ рату Комісії; всі інші закриті акціонерні товариства, які не зазначені вище, пода­ ють звіти до територіального управління Комісії. Річний звіт подається особисто до за­ гального відділу центрального апарату чи до територіального управління Комісії або поштою, з повідомленням про вру­ чення в електронній (на дискеті «3,5») та паперовій формах. Дані в паперовій фор­ мі формуються як друкована копія елек­ тронної форми. Надходження електрон­ ної форми звіту на пошкодженому електронному носії інформації або носії, який не містить електронної форми, не вважається поданням електронної форми звіту. Звіт складається з: інформації про ре­ зультати господарювання та для ЗАТ-не банку річного балансу та довідки про фінансовий стан, яка складається зі звіту

СУБОТА, жовтня

11

УТ-1 Спозаранку 6.20 Х/Ф «Горбоконик» 7,40 Пісня року 8.25 Форсайт 8,45 Православний світ 9.05 Вічні істини 9.15 Служба розшуку дітей 9.20 Зірки, на сцену! 9.50 Я здивую світ 10.20 Автопілот 10,40 Інновація 10.55 Подружки 11.20 Хто в домі хазяїн? 11,40 Спорт і ми 12.15 Панорама (англ.) 12,40 Кордон 13.00 Край 13.25 Реліквіі і храми Ук­ раіни 13.30 Класік-прем'єр 14.00 Баскетбол. Чемпі­ онат Украіни. БК "Ки­ їв» - "Будівельник» (Київ)(У перерві - Но­ вини) 15.50 «Рада» 16.35 Характер 17.05 Міжнародні нови­

6.00

ни

Футбол. ЛЧ. Тижневий огляд 18.05 Світ. Огляд 18.30 Вікно в Америку 19.00, 21.00 Новини 19.10 Дзвони народної пам'яті 19.45 Милосердя 20.10 Д/Ф «Ера авіаціі»

17.30

20.30 Вечірня казка 20.40 "Суперлото», "КеНО»

20.50 «Мегалот» 21.35 Світ спорту 21,45 Імена 22.35 Така мода 23.00 Футбол. Англій­ ська прем'єр-ліга Ера гумору. Г. Ха­

0,40

занов

0.50 Золота Фортуна 1.20 Служба розшуку ді­ тей 1.30 Асоціація профе­ сійних видів єдино­ борств представляє .. 3.00 Концертна програ­ ма

УТ-2 Т/с «Агентство «Мі­ сячне світло» 7.50 Поле чудес 9.00 Ранок з Киркоро-

7.00

вим

Прописи Чітко і ясно Пенсійна реформа Людина і закон Приймальня столичної влади 12.35 Крихітка 12.50 Ліки майбутнього

10.05 10.25 11.00 11.30 12.00

13.10 Корисна розмова 13.20 "Новобудова» 13.30 Чудеса тільки починаються

За

13,45

київським ча­

МІс "Міккі Маус і

його друзі» 14.30 МІс «101

далма-

тинець»

15.00 Прихована камера 15.50 Т Іс "Менти-Ф> Х/Ф "Приборкання

16.50

норовливого»

Жарт за жартом ТСН ТСН. ПРОСПОРТ

18.45 19.30 20.00

Х/Ф "Поліцейська

20.10

академія» Що? Де? Коли? 23.30 Х/Ф «Роккі»

22.05

ут-з

5.40 6.00

6.05 6.55 7.30 8.20 8.55

МІФ дЛЯ дорослих Погода Т/С "Земля-2» МІФ Моя родина Планета Здоров'я Смачно з

Б.

Бур-

дою

9.35 Бадьорого ранку! 10.15 Камера сміху 10.50 Перехрестя коханДруга половина Справжній детек­

тив

13.25

змін

у

МІФ «Астерикс за­ Х/Ф "Не можу ска-

зати «прощай»

3.35

Світ сафарі

ICТV Х/Ф "Тіні забутих

4.55

предків»

6.35, 7.10 Погода 6.40 Перехрестя

7.15 7,45

МІс "Харрикени» Т/с "Найгірша відь-

ма»

8.10

Х/Ф «У мертвій пет­

лі»

Парк автомобільно­ го періоду

9.55

10.25

Х/Ф

"Полково­

дець»

12.45, 18.45 Факти Д/Ф «Україна. Шлях у майбутнє»

13.00

13.20, 3.55 Т/с "Най­ тмен»

14.25

Х/Ф "Переказ»

них і оборотних коштів

та фондового ринку; або розміщують на

жання кредиту або емісію цінних паперів

Web-сайті

на суму, що перевищує 50 відсотків ста­ тутного капіталу або суми основних та оборотних коштів є особливою інфор­ мацією. Емітент протягом двох робочих днів після дати виникнення відповідної події зобов'язаний подати повідомлення до Ко­ місії. Повідомлення надається (надсила­ ється) в електронні та паперовій формах. Паперова форма повідомлення форму­ ється як друкована копія електронної форми. Повідомлення зшивається, засвід­ чується підписом керівника емітента і скріплюється печаткою емітента. Протягом тижня з дати надання пові­ домлення емітентом або дати отримання Комісією поштового відправлення з пові­ домленням Інформація емітента розміщу­ ється на офіційній WEВ-сторінці Комісії. Емітенти зобов'язані не пізніше строку,

одного

з

інформаційних

агентств, з яким Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку Украї­

ни уклало відповідний договір, зразок якого встановлено Комісією. Документи, що підтверджують результати такого від­ правлення (оприлюднення) та зразок ре-

гулярної інформації зберігаються емітен­ том (інформаційним агентством) три роки.

16.20 Галопом по Євро­

18.35

наприклад, інформацію про загальні збори акціонерів тощо. За ненадання, несвоєчасне надання або

пах

17.00 Х/Ф «Подорож з Єдинорогом», с. 1 19.05 Х/Ф «Скелелаз» Х/Ф «Пророцтво-

2» 23.00

Сторінками теле­ журналу "Плейбой» 23,40 Х/Ф «Дівчина з обкладинки» 1.20 Х/Ф «Талановитий містер Ріплі»

СТБ 7.25 Т /с "Суто англійські убивства» - «Переказ про два сільця» 8.20 Час «К» 8.50 Домовик 9.10 Кава з молоком 9.30 Ви практично здорові 10.00 Не-провінція 10.25 Д/с "Світ дикої природи»

10.55 Будинок . 12.00 Майстер-Ноusе 12.20 Х/Ф "Один проти всіх»

14.10 Живе кіно 14.30 Рейс 14.50 Т/с "Суто англій­ ські убивства» - «Пе­ ця»

16.50 Х/Ф

«Народний

18.50 Футбол. Євро204. Кваліфікація. Збірна

4.40 Тягар грошей 5.25 Т/с «Агент націо­ нальної безпеки»

6.15 Х/Ф «Зрадництво» ТЕТ

7.05, 13.40, 18.25, 1.00 BIZ-1V. Нон-стоп 7.35 Антресолька 7.50, 17.45 Київський регіон

8.15 Срібний диск 8.30,11.20,16.45 М/Ф 9.00 Блага звістка 9.35 Абвгдейка 10.00, 13.30 Телемагазин

10.20 BIZ-1V. Новини 10.30 Джерело здоров'я 10,45 Клуб «Здоров'я» 11.30 Nota Ьепе 12.05, 18.05 Правовий всеобуч

12.30 BIZ-1V.

Украінська

двадцятка

13. 1О Епоха. ХХІ століття 14.20 «Стерх» Х/Ф «Повітряний візник» 15.55 Зірка автостради 16.10 BIZ-1V. Топ-лист 17.00 Импреза 17.30 Кіно і німці

14.30

19.00 Т/с «Спрут» 20.10 Т/с «Наслідок» 20.30 .ЮноВIZмеж» 21.00 BIZ-1V. Строката куля

Вірменії

збірна Іспаніі

0.00 Х/Ф «Шаманка» 2.15 Х/Ф "Американські

Х/Ф "Траса 60»

10%

ни чи Державної комісії з цінних паперів

надання завідомо недостовірної інформа­ ції емітент несе відповідальність відповід­ но до Закону України «Про державне ре­ гулювання ринку цінних паперів в Україні». Крім того, згідно з рішенням Комісії від 03.06.2003 р. NQ 221 «Про порядок інфор­ мування громадськості акціонерними то­ вариства та емітентами облігацій», акціо­ нерні товариствами (відкриті та закриті), підприємства-емітенти облігацій до 30 ве­ ресня, наступного за звітним року, публі­ кують річний звіт емітента: в одному з офіційних друкованих видань Верховної

формацію,

риський матч міжна­ ціональними збірни­ ми України і Македоніі (У перерві - Подробиці) 20.50 КВВ-2003. Вища

1.25

Ради України, Кабінету Міністрів Украї­

Додатково до вищевикладеного пові­ домляємо, що згідно з рішенням NQ 5 від 10.02.2000 року, зі змінами та доповнен­ нями, які затверджені рішенням Комісії від 24.06.2003 р. NQ 295 «Про внесення змін та доповнень до Положення про на­ дання особливої інформації закритими акціонерними товариствами та підпри­ ємствами-емітентами облігацій, затвер­ дженого рішенням Комісії від 10.02.2000 р. NQ 5», Інформація про: зміни прав на цінні папери; зміни в персональному складі службових осіб емітента; арешт банківських рахунків; початок дій щодо санації; реорганізацію; про зупинення або призупинення діяльності; знищення майна внаслідок надзвичайних обставин; пред'явлення позову до емітента на суму, яка перевищує 10% статутного капіталу або суми основних і оборотних коштів емітента; одержання кредиту або емісію цінних паперів на суму, яка перевищує

21.00 Будинок 22.00 Х/Ф «Сталевий

ліга Х/Ф «Ватель» 1.20 Погода

складі

службових осіб; текстової частини звіту (підтвердження аудитором річного балан­ су та довідки про фінансовий стан); аудиторського висновку (згідно вимог Комісії). ЗАТ може додавати до звіту іншу ін­

16.25 Пісня року. Осінь 18.00 Академія сміху 18.40 Футбол. Това-

23.05

оБГрун­

персональному

роман»

войовує Америку»

14.45

випущені цінні папери;

тування

реказ про два сіль­

ня

11.50 12.45

датково

21.15

сом

14.00

про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капі­ тал; для ЗАТ-суб'єктів малого підприєм­ ництва фінансового звіту суб'єкта ма­ лого підприємництва, який складається з балансу та звіту про фінансові результа­ ти; для ЗАТ-банку балансу комерцій­ ного банку та довідки про фінансовий стан, яка складається зі світу про прибут­ ки і збитки; основних відомостей про до-

світанок»

тигри»

новий КАНАЛ 8.00 М/с «Картуш - ву­ личний принц»

8.25 М/с "Том і Джеррі» 8.55 М/с "Скубі-Ду, де ти?» 9.25 М/с "Маска-2» 9.55 Посміхніться, вас знімають! 10.35 Флеш-екстрим 10.45 За гроші 11.25 Х/Ф «Гардемари­ ни, вперед!», с. 1, 2 (У перерві - 12.50 Запитайте в лікаря) 14.40 Х/Ф «Секрет тату» 16.25 Тягар грошей 17.25 Т/с "Агент національної безпеки» 18.30 Репортер 19.00 Х/Ф «Акселератка» 20.45 Реальна музика 22.15 Фактор страху

23.1 О Х/Ф «Зрадництво» 0,40 Х/Ф «Техніка подружньої зради»

2.20 Х/Ф «Гардемарини, вперед!», с. 1, 2 .

21.45

Х/Ф

«Таємний

агент-

23.30 35 хвилин джазу 0.10 Решето київ 7.00, 10.45, 13.15, 16.50, 17.35 М/Ф 7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30 Фестиваль «Пісня буде поміж нас» 8.25, 20.55 Глобальні поради

хвилин з В. Заманським» 9.00 Х/Ф «Маринка, Ян-

8.55, 20.55 «5

ка»

10.20 М/с «Літаючий бу­ динок»

Шоу групи «Доктор Ватсон» 12.30 Будьте здорові!

11.00

13.00 Споживач 13.30 Т /с «Лабіринт» 14.30 Парламентський вісник 15.20 Перлини класич­ ної музики 15.35 Алюр 16.00 Економічний віс­ ник

16.35 Чудеса тільки по­ чинаються

17.00, 21.05 Д/с «Гарун Тазієв розповідає» Шлях до успіху Гаряча тема

18.00 18.15

8.10

Життя,

осяяне

красою

19.15 Телепрес-клуб 20.00 Доброго вечора, кияни! 21.00 Новини з вітрини 21.30 Фестиваль «Сто­ жари»

Київ класичний Х/Ф «Бійка в Біт­ тер-Крик»

22.00 22.40

НЕДІЛЯ, жовтня

12

6.00 222», с. 1,2 8.10 Золота Фортуна 8.40 Автоконтинент 9.05 Клуб Суперкниги 9.25 Крок до зірок 10.00 Дитяча лінія 10.15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11.00 Муз. новини 11.20 Модна лінія 11.45 Здоров'я 12. 1О Аеросалон 12.25 Сільська година 13.1 О Школа академіка П. Саблука

13.25 Для тих, хто вдома 13.40 Дорогами України 14.00 Усеукраінські сільські ігри

14.30 Духовний вісник 14.50, 19.00 Новини 15.00 ЧС завтогонок Формула-1. Гран-прі Японіі

Перехрестя Аудієнція Діловий світ. Тиж-

Г. Еспадас 0.15 Х/Ф «Дешевий детектив»

МІФ дЛЯ дорослих 6.00 Погода 6.05 Х/Ф «Не можу ска­ зати «прощай»

5.10

7.35 М/Ф 8.05 М/Ф

«Астерикс за­ войовує Америку» 9.30 Академія сміху 10.10 Прокинься і спі­ вай! 11.05 Караоке на майдані 11,45 Усе для тебе

Мелорама Шоу «LG-еврика» ВВС. Жива приро-

12.15 12.55 13,45

14.50 Х/Ф "Привіт від тезки»

КВВ-203. Вища лі­

15.25

18.30 Бінго Бум Лото 19.05 КВВ 20.55 «Кено» 21.00 Вісті тижня 22.00 Спортклуб 22.45 Служба розшуку

мій герой» 19.15 Шанс 20.00 Подробиці тижня

20.50 Концерт «Ювілей друзів. НТВ- 10 ро­ ків»

Х/ф«Куди приво­

дітей 23.00 Х/Ф «Рейс

222», с. 1,2 1.20 Х/Ф «Фатальна пас­ тка»

2.45 Мьюзик-бокс УТ-2 7.00 Бокс по-справ­ жньому. Е. Моралес Г. Еспадас 8.00 Схована камера 9.00 Лото-забава 10.00 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Усього доброго! 12. ОО Запитай у влади 12.35 Театральний Київ 12.50 Вищий пілотаж 13.10 Життя без болю 13.15 Чудеса тільки починаються

13.35 Світ авіаціі і туриз­

Х/Ф «Сліпе право­

суддя»

2.50

2.55

Погода Х/Ф «Привіт від тезСвіт сафарі ICТV

4,40 Х/Ф «Полководець» 6.40, 7.35 Погода 6.45, 13.00 Т /с "Найтмен»

7.40 М/с «Капітан Сіміан»

8.05 М/с "Харрикени» 8.30 Т/с «Найгірша відьма»

9.00 Х/Ф

«Подорож з Єдинорогом», с. 1 10.40 Коронна страва 11.20 Квартирне питан­ ня

11.55 Галопом по Європах

12.45, 18.45 Факти 14.00 Х/Ф "Скелелаз» 16.05 Х/Ф «Звільніть Віллі-2» Докладно з Д. Ки­

18.00

му

14.00 М/с «Міккі Маус і далма-

Чітку

копію

сельовим

19.05 Х/Ф «Нестримні» 20.40 Х/Ф «Талановитий

сторінки

номер<1.

ти зазначені найменування друкованого видання,

номер

та

дата

виходу,

номер

сторінки. Повний текст положень, затверджених

Рішенням

N2221,

NQ 227,

а

також

Рішенням

опубліковано в друкованих орга­

нах Комісії: «Українська інвестиційна га­ зета» за 22 липня 2003 року, «Цінні папе­ ри України» N2 26 за 10.07.2003 р.». За

довідками

звертатися

за

м. Київ, вул. Пироговського та

22,

тел.

містер Ріплі» Парк автомобільного періоду 0.00 Спортпрогноз 0.10 Х/Ф «Хиткі піски»

23.25

2.05 Х/Ф "Чекаю і сподіваюся»

Х/Ф «Володя вели­ кий, Володя малень­

4.15

КИЙ»

СТБ 6.50 Т/с "Суто англійські убивства» - "Переказ про два сільцS1» 7,45 Х/Ф "Народний роман»

9.40 Ні хвоста ні луски 10.00 На перший погnяд 10.30 Х/Ф "Незвичайна посилка»

Будинок Х/Ф «Сталевий світанок» 15.20 Х пансія 15.40 Колія 16.00 Х/Ф "Грипсхольм» 18.00 Автостиль

12.25

13.25

18.20 Х/Ф

"Фанфан­

Тюльпан»

20.15 Х/Ф

"Лимонний

20.40 Бізнес-студія 21.20 Будинок 22.20 Х/Ф "Американські 0.20

Україна енергетич­

на

0.50 Х/Ф "Альфавиль» новий КАНАЛ 7.50 Церква Христова 8.10 М/с "Картуш - ву­ 8.35 М/с «Том і Джеррі» 9.00 М/с "Скубі-Ду, де ти?»

кімна­

9.35 Клуб "Здоров'я» 10.05 М/Ф 10.15, 14.05 Телемага­ зин

Українська

10.35 BIZ-1V. двадцятка

11.25,

Правовий

16.25

всеобуч 11.55 Запрошує Б. Нот-

кін

12.30 BIZ-1V. Хіти ХХ ст. 13.20 "Стерх» 13.301NSIDE 14.10 Ласий шматочок 14.35 Х/Ф «Семеро сміливих»

16.10 BIZ -1V. Стоп! Знято!

17.00 Nota Ьепе 17.30 Лінія долі 18.00 Прибуття потяга 18.30 BIZ-1V. Строката куля

19.00 Т/с «Спрут» 20.10 Т /с «Наслідок» 20.30 Світова поліція 21.00 Спеціі 21.45 Х/Ф «Дотик» 23.55 BIZ-1V. HOH-СТОг,. 1.00 Срібний диск

київ 7.00, 11.10, 14.20 М/Ф 7.20, 8.30 СТН 7.30 Концертна програ­ ма

8.25,

Глобальні

20.55

поради

9.00 Споживач 9.20 Х/Ф «Політ

в краіну

чудовиськ»

10.30

Перлини

класич­

ної музики

МІс "Маска-2» 9.55"З х Ф> 10.35 МІФ «Том і Джер­

9.30

11.55

адресою:

19/4,

277-90-12.

рі»

КИ»

3.25

одер­

друкованого видання, в якому було опуб­ ліковано інформацію, емітент подає до Комісії протягом десяти після публікації. На копії сторінки обов'язково мають бу­

личний принц»

дять мріі»

1.15

лістингу.

тигри»

га

17.30 Х/Ф «Мій батько -

емітента;

визначеного чинним законодавством Ук­ раїни, опублікуватн особливу інформа­ цію (у форматі повідомлення або в тек­ стовому форматі) в одному з офіційних друкованих видань фондової біржі, на якій цінні папери емітента включені до

торт»

да

23.10

день

його друзі» 14.30 МІс «101

тися зі справами»

18.25 Аншлаг! Аншлаг l 19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Х/Ф «Пастка» 22.25 Жарт за жартом 23.10 Бокс по-справжньому. Е. Моралес -

ут-з

УТ-1 Х/Ф «Рейс

17.05 17.30 18.00

тинець»

15.00 що? Де? Коли? 16.25 Х/Ф "ЯК розібра-

статутного капіталу або суми основ­

МІФ

Т Іс «Індіана Джонс. Подорож з батьком» 14.00 Х/Ф "Акселератка» 15.40 Х/Ф "Кадриль»

12.15

17.20 Т/с "Агент національної безпеки»

18.30 Спецрепортер 19.00 Х/Ф "Хто в домі хазяїн?»

20.55 Х/Ф «Герой і жах» 23.00 Гол! 0.15 Х/Ф "Страх над місТОМ»

2.20 Т/с "Індіана Джонс. Подорож з батьком»

3.45 Х/Ф "Герой і жах» 5.20 Т/с «Агент націо­ нальної безпеки»

6.05 М/Ф ТЕТ

7.05 BIZ-1V. Диско 7.45 Чого, чому? 8.30 Небезпечна зона 9.00 Життя в слові

10,40 11.20

Відображення Шоу групи «Док­

тор Ватсон»

12.30

М/Ф

«Казка

про

царя Сатана» 13.30 Т/с «Лабіринт»

14.30 Подолання 14.50 Х/Ф "Склянка во­ ди», с. 2 16.10 Чудеса тільки по­ чинаються

16.30 Київ класичний 17.00 Д/Ф «Гарун ТазієЬі' розповідає»

17.30 Муз. програма 18. оо Х/Ф "Суворий спорт»

19.20

Життя,

осяяне

красою

19.40 Мерія 20.00 Київські минатюри 20.30 СТН. Тижневик 21.00 СТН-спорт. ТижНЕЩИК

21.30 Фестиваль «Сто­ жари»

22.05

Х/Ф

знищити»

«Наказано


8.10

,ПОНЯ1ТЯ

«дівочої

честі»

сьогодні багатьом здається остаточно застарілим. Відійшли в далеке минуле вимазані дьог­ тем ворота до подвір'я «нечесної дівчини», самі собою забулися цнотливість і чистота нареченої перед вівтарем, оскільки в ін­ тимні стосунки молоді вступа­ ють

частіше

за

все

задовго

до

весілля. Та й нині це вже рідко хто засуджує.

практики-собаківники

свого білого чоловіка, всім сер­

не здивувалися, бо здавна знали:

Лише

цем кохає його. Проте зізнаєть­

якщо

ся

хоч

раз

зв'яжеться

породи ста

з

сука

непородистим

псом-дворнягою,

то

ньому від неї породистих цуце­

коли й думати про це забула, на

нят чекати

голову звалюється таке ... Сімей­

це

знає кожен собаківник.

ної драми могло б і не бути, як­

Крім того, з історії відомо про

би юна особа знала про телего­

досліди професора Флінта Фе­ лікса Ладентека та інших уче-

нію

про

що

ви

подумали,

та

її

можливі

наслідки.

Причиною появи дивних немов­

Проте, виявляється, необтяже­ ність моральними принципами не така вже й дрібниця. Вона іноді відгукується з найнесподі­ ванішого боку (мова піде не про те,

лят якраз і є, на думку вчених, «генетична мутація хромосомно­ го ланцюжка». Причому, телего­ нія довела,

що

передаються. не

лише зовнішні ознаки сексуаль­

специ­

ного

фічні хвороби тут ні до чого). Як стверджують фахівці, чим більше у жінки допологових сексуальних зв'язків з різними

партнера,

а

й

з

білими

не

ж

так

чоловіками

підкреслено

просто

візуально

позначаються на дітях, хоч і тут,

чоловіками, тим сильніше засмі­ чений ними її хромосомний ге­

них, які повторили те ж саме з

буває, батьки хитають головою:

нетичний ланцюжок, і тим мен­

іншими

«І

ше

результати і тут підтвердилися.

у

згодом

неї

шансів

коханому

народити

експерименту

раптом

вість, невинність лише

ємо,

багата

на

різноманітні

міжнародні фестивалі і

етичне,

Може,

-

а

поняття не й

генетичне.

сучаСНИ~1 дівчатам

тому

«великі

не зашкодить пригадати сімейні

будови», де активно «тусується»

устої наших прабабусь, які най­

молодь різних національностей і

вище за все цінували свою не­

рас. А після таких зустрічей, че­

порочність,

рез роки, медики ні-ні та й зус­

трічалися щем.

з

незрозумілим

Молода

жінка

даруючи

своєму обранцеві і

яви­

її

згодом

гарантуючи

тим продовження його (а не чу­

раптом

жого) роду.

молодця»,

Підготувала

хоч вже кілька років перебуває

Людмила НЕЧАЄВА.

у законному шлюбі, не зраджує

(УкріНфОР~1) .

отця,

а

в

чорного

з

образи,

іншими

докори.

пам'ятайте Дуже

чоловіка,

!\Ііж найближчими людьми.

кожна

надмірно

Щоб у сім'ї була злагода, намагайтеся розуміти сво­ го чоловіка чи дружину. Що може бути простішим? І що може бути склад­

на

пастися

терпінням

не

побути

що

право

друзів.

на

згодні, коли виникає

(<ПОЛОВИНКИ».

ба­

подробиці

думки,

самоті,

таке ба­ у вашої

жання

І

починаєть­

ся прискіпливий допит: де,

коли, з ким. Та перед тим, як

чужим людям не обов'яз­ знати

власні

має

прогулятися містом. Однак

жаННЮI встановити у своїй оселі мир. Пам'ятайте, що ково

свого

забуваючи,

людина

четься

за­

і

дружина

контролює

Кожному з нас інколи хо­

нішим' тільки

за­

правило:

часто

жаль, забуваємо його і найчастіше у спілкуванні

Залишається

Тому

третє

істина завжди посередині.

зробити

це,

згадайте

четверте правило: якщо не

ва­

хочеш бути обдуреним

ших сімейних стосунків.

-

не запитуй.

У сварці ми намагаємося

Ці нехитрі правила, любі

довести, хто з нас правий.

зи». Наша сучасність, як ми зна­

в

Безліч наступних проблем, переживань, а то й траге­

ти

дій випливає СЮlе з цього.

життя

У процесі з'ясування сто­ сунків, виникають усе нові

бниця

подруги,

ви

самі.

!\lОжете

Адже

-

вивес­

подружнє

бездонна

щастя,

скар­

радощів,

прикрощів і СУ?'ІУ.

КВІТИ, що ПРОВОКУІОТЬ КОНФЛІКТИ -

Рослини, що плетуться, небажані

вони можуть вик­

ликати відчуття застою у житті, наче обплітаючи й зв'язуючи руки їхнім власникам. Колючі рослини (какту­ си, алое тощо) провокуватимуть конфлікти в родині. Краще поставити на свої підвіконня квіточки з округ­ лим м'яким листям, тоді й відносини будуть м'якими і справи йтимуть без неприємних сюрпризів.

PEBOJlIOQII ...

A6COlllOTHa чемпіонка Украіни

УWАФ. Кому-кому, а жінкам у вересні-жовтні клопоту вистачає:

ще не всі дари ланів (лісів) заготовлені на зиму: у погребах та комірках залишилося місце для консерва­ ції, а на порі миття вікон з наступним утепленням. Не кажучи вже про те, що час навести лад у шафі: сховати літні ре­ чі і подбати про теплий одяг, бо зима, що вже не

уро­

дився?»

даючи вченим чергові «сюрпри­

та. Приголомшений науковий світ назвав це явище телего­ нією.

кажи,

йолоп

але телегонія доводить: цнотли­

народжує дитину «ні в матір, ні

не

такий

інформацію для розумів, підки­

століття давало

народжуватися ... смугасті лоша­

СЕЗОННА

кого

Так що, хочемо ми того чи ні,

ХХ

почали

в

все нову

законному чо­

ловікові генетично його рідних дітей. А почалося все приБЛИЗI;IО 150 років тому, розповідає кандидат історичних наук Валерій Бочка­ рьов, коли кіннозаводчики, які виводили нові породи коней, ви­ рішили схрестити коня із зеб­ рою. Досліди не вдалися: не від­ булося жодного зачаття. Однак через кілька років у «учасниць»

Сподівані

Поводьтеся

так, як хочете, щоб пово­ дилися з вами. Це правило старе, як світ, та ми, на

внутрішні.

Позашлюбні зв'язки білих жінок

тваринами.

СІМЕЙНОЇ 311Аrоди

валі у неї був недовгий роман з темношкірим. І ось через роки,

Сьогодні

ЧОТИРИ ПРА.ИІІА

років п'ять тому на фести­

майбут­

нічого.

в

-

лютною чемпіонкою Украї­ ни із загальнофізичної та спецji'lЛЬНОЇ

ред

Марійкою Лосєвою. Чемпіонат України ходив у Чернігові

за горами.

Отут і знадобляться деякі поради дос­ відчених господинь, котрі взяли за прави­ ло щонайменше двічі на рік наводити лад у шафі, де накопичується чимало речей, які вже не носяться. Причин для цього, звичайно, вистачає: щось стало тісним або вийшло з моди, інше трохи зноси­ лося, якась річ взагалі куплена «за компа­

нію», що не пасує вам чи не гармонує ні з чим з гардеробу. Трапляється: сукня або светр «були свідкамю> неприємної

події, про яку й нагадують власникам ... Отож, настає час для рішучих змін. Роз­

підготовки

Найчарівніші, найталано­ витіші жінки броварчан­ ки. І одна з них Марійка Лосєва. Галерея чемпіонів, котрі перші свої лижні до­ ріжки прокладали на лиж­ ній базі ДЮСШ Бровар­ ського міського відділу освіти, поповнилася абсо-

се­

лижників-гонщиків про­

20

з

по

23

вересня. У його програ­

мі

були

3

крос

км

та

гонки

по

5

ським

та

класичним

км

дві

ковзаняр­ сти­

лем.

Наша Лосєва

стала

(3

кросі гонці

землячка км

першою

і

у

11.53),

і

в

-

класичним

'(5 км -

Марія

стилем

14.33), підкоривши

Майже у цей самий час її Іван

Лосєв,

студент

ви­

Прихильники лижних го­

фізичної

нок плекають надію на те, що міська влада Броварів зможе профінансувати

Броварського

училища

культури,

виступаючи

на

черговому етапі Кубка Ук­ раїни в Конотопі, на дис­ танції 7,5 км класичним стилем

здобув

бронзову

Маша

(колишня

чемпіон:ку України для під­

готовки до виступу на Чем­ піонаті світу-2004 з лижних гонок,

нагороду.

Нині

учениця ЗОШ

ється

в

11

NQ 3)

класі

під

навча­

БВУФк.

керівництвом

ЗТУ

Усі

у

відмінник освіти України,

вболівальники

трен рр ДІОСШ міськво.

Київщини вдячні їм за на­ натхненну

проходитиме

Микола КУЗЬМУК,

О. В. Лєснікової та І. І. Спі­ вака.

що

Норвегії. Впевнені, що піс­ ля виступу на всесвітньому форумі чарівна Марійка, гордість Броварів, стане гордістю України.

Разом з братом тренується

полегливу,

серця усіх глядачів. брат

ІІ курсу щого

На Фото: абсолютна чем­

пра­

цю, яка приносить такі ва­

піонка

України з лижних гонок Марійка Лосєва.

гомі результати.

кладіть на купки теплу й літню одежину, перегляньте,

чи вона чиста,

чи не потре­

ЗАrотовки НА ЗИМУ

бує «швидкої допомогю> у вигляді надір­ ваного

подолу чи

ryдзика,

який

ось-ось

.

відірветься. Літні речі, які ви точно буде­ те

вдягати

наступного

року,

випрасуйте чи повісьте на вішалку під чо­ хол. Зимові так само вийміть з чохлів, пе­ редивіться, чи не потребують чищення або дрібного ремонту. .

Що стосується речей, які вже остаточ­ но втратили привабливість

-

Капуста квашена

виперіть,

безжально

розпрощайтеся з ними. Щоправда, щось може знадобиться на дачі, в гаражі. Добротні, але немодні речі можна віддати бідним, стареньким сусідам-пенсіонерам. А заодно нарізати шматків для застосу­ вання на кухні чи витирання пилу, підло­

Нашаткувати капусту, перемішати з потертою на крупній тер­ тушці, солодким перцем й залити роз­

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

солі. Варити, поки перець зм'якне й змінить колір. ГаРЯЧИ!\1 розкласти в стерильні банки й закрутити.

ки гіркого перцю (на любителя). Туш­ куємо

солом.

Розсіл:

закип'ятити

склянку

води,

додати скільки ж цукру, ще раз за­ кип'ятити й додати 3 столові ложки оцту, сіль і перець за смаком. Залити капусту. Через 1,5 2 години можна подавати.

Лечо 60

солодких

часточки,

перчин

Салат «Студентський» Візьміть по

2

кг цибулі,

солодкого

перцю, моркви й пmlідорів, 0,5 л олії, склянку цукру, 6 столових ложок 9процентного оцту, 4 столові ложки (без гірки) солі, 4 склянки звареного і промитого рису (ЯК на голубці). У широкий казан вилити олію, дати закипіти, потім по черзі вкидати на­ терту моркву, порізані СОЛО:,>ІКОЮ со­

порізати

на

вкинути в киплячий мари­

над зі склянки цукру й оцту, 1 літра томатного соку й 2 столових ложок

лодкий

перець і цибулю, помідори. Все ТУШКУЄ!\lО по 1О хвилин. Додаємо сіль, цукор, оцет, рис. Перемішуємо. для гостроти можна додати 2-3 струч-

40

хвилин. Готовий салат роз­

кладаємо в стерильні банки й за кру­ чує;\ю.

Салат із синеньких

морквою,

ги тощо.

Отож, присвятіть кілька годин сезонній революції, не пошкодуєте. Доведено: бу­ де лад у шафі, навіть настрій підніметься.

, ..

На

2,5

кг синеньких

ського перцю,

булі,

2

0,5

-

1

кг болгар­

кг моркви,

1

кг ци­

стручки гіркого перцю,

150

г

часнику, великий пучок петрушки, по

250

г олії й оцту, столова ложка цук­

ру, сіль за смаком. Синенькі зварити

до напівготовності, поставити під прес на 20 хвилин, порізати кубиками 2х2 01,

цибулю

й

перець

кою, моркву потерти,

-

солом­

як на корей­

ську, гіркий перець дрібно порізати, все притрусити подрібненою петруш­ кою, заправити. Через

2

години салат

готовий. Тримати в холодильнику.


8.10 [Н]mт@~~~

І НА3ВАІІИ )КОВТНЕМ •••

]l(иn. не' 683 '«На"ії» ' .

--

"',

у теплі вересневі дні дитячий будинок «Надію> святкував чергову річницю - вже третю: lcт()рія будинку ще занадто молода,

але вже

восьмеро вихованців

стали ви­

кають,

негод

весна і достатньо буде їжі.

глибоко, грудки не розбивайте. Грунт при цьому буде промерзати, краще затримувати сніг і талу воду. Під час перекопування випустіть на город ку­ рей, які знищать шкідників, що приго­ тувались зимувати в землі. Наприкінці місяця перед настанням стихійних приморозків, посійте під зиму моркву, петрушку, буряки. У квітнику продовжуйте садити тюльпани, гіацинти, нарциси. При перших приморозках обріжте стебла жоржини, викопайте корені, бульби, підсушіть і покладіть їх У погріб, та­ кож викопайте гладіолуси.

знижується

надворі),

ням

коли

ночі

-

-

перед

мувати.

спосіб

зберjгання

цих

щі. Перед перекопуванням rpyнтy бі­

пересипати їх вологим піс­

лять стовбури всіх дерев, вапняний

кву в льоху, висипавши в купки. Дех­

гострого перцю,

то обробляє вапном.

полюбляють такого «частування».

Продовжують

ВИКОНАННЯ

чення

Міністра

справ

України

дору­

внутрішніх та

вказівки

ДАІ

контролю

манням

руху

правил

водіями

за

Як підготуєте грунт з осені

області

2003 ІІІ етап

вала саму маЙcreрню.

ходів

Це приклад реальної підтримки. Адже люди не чекають, що Їх покличуть. а самі . йдуть з допомогою. як це неодноразово

3

з

умовною

«Перевізник» . до

окремого

робили: делегації працівників МВС у Київ­

ження

ській області чи комбінат «Тепличний» та

плексне

його керівник В. І. Чернишенко, частуючи дітей ще з весни свіжими овочами.

дотриманням бусів,

Олег БЄЛЯЄВ,

28

ми.

на

розпоряд­ ком­

за

авто­

назвою «Автобус».

душа: в Україні. у творчості, в сім'ї, в дітях,

2 J

у

використовується

комітетів,

задіяно

службовий

кону України «Про міліцію»

паспортів

9 жовтня, у четвер, geHb храмового свята

9.30.

констатувати

«Газелі»

держномер

Щороку, 9 ЖОВТНЯ, світове поштове співтовариство відзначає

Всесвl,нlй АеНIа по ..,. на честь історичної дати 9 ЖОВТНЯ 1874 року,

-

коли було створено Всесвітній поштовий союз. До Всесвітнього дня приурочено проведення

пошти Міжна-

родного тижня листа, який три­

ває з

5

по

11

жовтня

2003

року.

Упродовж цього періоду прово­

ченням пошти в процесі розвит­

симо вас своєчасно проплатити самим

якості пересилання письмової кореспонденції. Зокрема буде проведено 9.10.2003 р. з 10.00 до 11.00 прямий зв'язок з на­ чальником ВуПЗ Людмилою Фе­ дорівною Делла-Боскою. У зв'язку З катастрофічним станом масовими вакансіями на посади листонош адміністра­ ція Броварського ВуПЗ зверта­

ку

і нагадати про оплату сytідам. Початок мірою

метаnопnа(тикових

аnюмінlЕВИХ конструкцІй; водій на автомобіnь «Га­ зеnь»;

надання допомоги малим та серед­

нім підприємствам у просуванні їх продукції на вітчизняний ринок, сприяння

подальшому

Враховуючи

розвитку

міської та

раА, раііонної Аержавної аАміністраиії. І спІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські міська і

надати

Адміністрація

• ВОДllв &IMIOBOIIB

участі у виставці можна отримати в

І ПОСВIДІІIММtlМ

Управлінні міжнародних та інозем­ них виставок Торгово-промислової палати України: тел. (044) 212-2805, факс (044) 568-57-51, E-mail: expo@ucci.org.ua чи у виконавчій дирекції Спілки за тел.: (044)

КATlrOPIЇ «І». За

довідками звертатись

235-63-13,234-12-19. ' .

•.

' .

Втрачений державний акт на право

приватної власності на землю, виданий Літочківською сільською радою, зареєс­ трований в Книзі записів державних ак' тів за N2 554 на ім'я ЛАНЬКО Тетяни Пет' рівни, вважати недійсним.

ПП "Фарком» оголошує про змен­

шення статутного фонду. Заяви від кре­ диторів приймаються до

• Втрачений студентський квиток від 1.09.2002 року, виданий НПУ ім. М. П. Драгоманова на ім'я

.

1ААРЕСА:

07400, Київська 061\., 1'1. Бровари, 6УI\ЬВ. Незаl\ежносmі, 2. РеАактор: 4-03-76. 3асmупнuк РеАактора: 4-21-34.

8ЇААЇЛU: сільського ГОСПОАарства 4.02.92;' промuсловосmі і соuіальнuх numaHb, лuсmів і масової робоmu 4·04·'1;

раионна paAU, раионна

бухгалmерія; npuuoM оголошень 4·23·26.

АержаАмінісmраuія.

• Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

Свідоцтво про державну реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

• За точність викладених фактів відповідає автор. • Листування з читачами - на сторінках zазети. • За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

61285

17 жовтня.

ГРИЩЕНКО Нелі

Іванівни, вважати недійсним

Р Е .L!I. JI\ ІКТ О. '" .'

пропозиції та

Броварського ВуПЗ.

Просимо довести вказану інфор'

Більш детальну інформацію щодо

свої

ки пошти та кореспонденції.

раху­

сприяти їх участі у виставці.

покращення

певну допомогу з питань достав­

мацію до відома керівників підпри­ ємств та підприємців, а також

газета

раііонної

за свій

та

ється до своіх клієнтів 3 прохан· ням

нок.

Основні напрямки виставки: об­ ладнання для харчової промисло­ вості, техніка для сільського та лі­ сового господарства, продукція деревообробної промисловості, продовольчі товари, народні про­ мисли. За узгодженням з організа-

Ж И Т ТЯ' -

заходу

суспільства

30%

організації виставки

«Мапі та середні підприємства в Украіні».

О В Е

(кnадаnьники м/пnасти­ аnюмініЕВИХ

ни прийняла рішення проводити виставку на пільгових умовах для учасників і покрити витрат з

виставку

важливість

-

для розвитку вітчизняної економіки, Торгово-промислова палата Украї­

підприємництва в Україні Торгово­ промислова палата України разом зі Спілкою підприємців малих, се­ редніх і приватизованих підпри­ ємств України організовують другу

Броварських

можлива демонс­

мисловості та послуг.

18-21

2003

виставки

право зупиняти транспортні засоби

в

разі

явних про

ознак,

порушення що

технічну

свідчать

несправність

навколишнього

також

середовища,

проводити

техніч­

ний огляд автотранспорту.

Сергій МАЛОЖОН, начальник міського

вімілення ДАІ,

258-56

ознайомленню населення зі зна­

трація продукціі інших галузей про­

автотехнічної служби ДАІ за територіаль­ ністю обслутовування мають

непри­

Але через великі борги частини спожи· вачів він може бути затриманим. Про­

торами

працівники

мар­

диться ряд заходів, присвячених

ПОВlдом.nIlЕМО,

та п. 14 Наказу МВС Украї­ ни від 6.09.2001 року NQ 8з

ють за кермо в стані алко­ гольного сп'яніння. Ось во­ ни: В. О. Нетреба на

транспорт без спеціального по фарбування та сигнальних світлових пристроїв. Під час

:

що у виставковому залі Торгово­ промислової палати України листопада року з метою

що За­

не перевелися водії, які сіда­

Також

:.

-

21

протоколів.

стративних

Початок о

господарства.

п.

ємні факти. У нашому місті

і всієі України

Адміністрація управління

11

адміні­

складанням

ЗДІЙСНИТЬ ОСВЯЧЕННЯ НОВОЗБУДОВАНО! КАЛАНЦІ

залежить від вас.

зауважити,

ковим

Запрошуються всі бажаючі.

житлово-комунального

Хочеться

а

на вул. Черняховського .

опалювального сезону великою

пригоди.

диться

УПЦ Митрополит Київський

. . .. ....

184-97

КХ, скоїв ДТП і втік з місця

транспорту або забруднення

Волоgимир, преgстоятель

марки

водіїв, вчинені ними пору­ шення фіксуються з обов'яз­

Богослова, Блаженнійший

на многії літа!

автобусом

ПАЗ, державний знак

шрутів, погоджених схем та розкладів руху тощо. Як не прикро, але дово­

парафії св. Апостола Іоанна

~ ~",рно-мисreцьке оО·єднання "~ у внуках. Здоров'я, радості, щастя

Тут

прихований нагляд за до­ рожнім рухом цієї категорії

правил дорожнього руху під

Зичимо молодечої енергії. творчої наснаги, висоти духу. Хай збудеться все, чого прагне

кк, а В. І. Подвойський, ке­ руючи

правил дорожнього руху, на­

верес­

водіями

НАДІЮ ВАЛЕНТИНІВНУ ОДИНЕЦЬ

пе­

тран­

ІриваlOТЬ акції «Автобус» і «Перевізник»

здійснюють паса­

з ювілейним днем народження.

у

за­

відпрацювання

~ ~ничанське братство щиро здоровить

здійснюється

наявності

Червоне, жовте, зелене ...

жирські перевезення, вимог

директор дитячого будинку.

переве­

дорожньо-транспортних

та

назвою

проводиться

які

Андрій БАБИЧ.

відповідно до ст.

жовтня

Водночас

території області з ня

пасажирських

акцій

ревірка

пригод з тяжкими наслідка-

проводиться

профілактичних

під

такий

спортних засобах написів: пільгове місце, аварійних виходів, ліцензій на переве­ зення, дозволів конкурсних

Київської

16

-

не

пеки

дорожнього

по

року

стручки зайці

дотри­

автобусів

території

й

цих

ють пасажирські перевезен­

на

миші

Головною метою обох цих заходів є забезпечення без­

мікроавтобусів, які здійсню­ ня,

-

матимете і врожай майбутнього року. Винесіть гній, торф, компост, рівно-

відлітати

ню

17 вересня 2003 NQ 4/4817 щодо поси­

лення

розпарені

зень, запобігання виникнен­

МВС

України від року

розчин

додаючи у

ком. Але можна скласти буряки і мор­

вельній фірмі «Peioh-2001», що облашту­

. ,

і

у саду збирають пізні сорти яблук,

Департаменту

виготовило меблі для майстерні, та буді­

настане

груш, айви і сливи, садять дерева і ку­

НА

вий подарунок до 8().річчя Броварського району підготувало підприємство «Кока­ Кола», видiлmlши достатні кошти для об­ ладнання майстерні для хлопчиків та за­ купки швейних машин для дівчат. Справа за малим: орrанізувати роботу так, аби ви­ хованцям було і цікаво, і корисно. Тож працівники і вихованці щиро дякують ге­ неральному директору Мартіну Марчелу, тим, хто безпосередньо займався реаліза­ .ЦЇі:ю проекту ПП «Чорнобривець», яке

краях

на зберігання можна охолодити.

заморозами.

Прикро, що більшість спонсорів забуло,

наших

Озимі культури гарно вкорінюють­

Дерева вбираються «в багрец и зо­

матимуть

в

ся, кущаться, готуються, щоб перези­

середина мі­

лото». Похолодання інколи з нічними

що 3 моменту відкриття дитячого будинку пройшло . вже три роки. Але не всі. Чудо­

.

зби­

коли

закладан­

овочів

можливість доглядати свшєьких тварин.

~.

строк

стають холодними

коренеплоди

Традиційний

реконструкція парника, а згодом і підсоб­

:S

визначте

Оптимальний час

зібрані

подальшого самостійного життя нагаль­ ною є потреба до розширення матеріаль­ ної бази: це ' і добудова пральні, дооблад­ нання спортивних та ігрових майданчиків, вихованці

ни. Залежно від погоди (а в жовтні сім

сяця,

иіує навчання у Васильківському ПТУ. для успішної підготовки вихованців до

де

мірно розподіліть їх по площі, копайте

ки.

«ластівка» Наталка Лопата успішно завер­

приміЩень,

птахи в теплі краї. Вони там не кла­ дуть гнізд, не виводять пташенят, а че­

жовтні

рання моркви, буряків, зимової редь­

riyскника:ми, закінчивmu 9 класів Мок­ рецькоУ 30Ш . І-ІІІ ступенів , а перша його

них

температура

повітря, опадає листя і лягають тума­

У

.

капітан міліції.

Втрачене свідоцтво приватного під­

приємця

N2 10134

від

9.04.99

р., видане

Броварською райдержадміністрацією на ім'я ШЕВЕРУН Лесі Валеріівни, вважати недійсним.

ТОВ "Трейд Юніон "В» ЛТД» (іденти,

фікаційний код 13730065) припиняє свою діяльність. Претензії приймаються протягом 1-го місяця з дня публікаціі оголошення.

І . Втрачені диплом бакалавра Київ· ського військового інституту управління і зв'язку N2 033819, виданий у 1997 році, та диплом спеціаліста Київського вій­ ськового інституту управління і зв' язку серіі ЛЗВЕ N2 012781, виданий у 1998 році на ім'я ПОПОВА Едуарда Юрійови­ ча, вважати недійними.

І ТОВ "Інекс» припиняє свою діяль­ ність.

Претензії

пред'являти

протягом

одного місяця з моменту публікаціі ого­ лошення. Втрачену колову печатку ТОВ "Інекс», ідентифікаційний код 25295752, вважати недійсною.

Втрачені реєстраційне посвідчення

про підприємницьку діяльність від

31.05.96

р.,

видане

N2 2858

Броварським

міськвиконкомом на ім'я ДОБРЯКОВА Володимира Олексійовича; облікові жур­ нали за видами діяльності; бланки під­ твердження про рахунки в банках; штам­ пи і колову печатку вважати недійсними.

• Втрачений додаток до атестату про повну середню освіту, виданий вечір­ ньою загальноосвітньою школою N2 1 м. Бровари на ім'я ШПАКА Анатолія Олександровича, вважати недійсним. І Втрачене посвідчення "Ветеран пра­ ці» А-ІУ N2 467372 від 7.06.96 р., видане управлінням

соцзахисту

населення

м. Бровари на ім'я ЩЕТИНКИ НОЇ Євгеніі Олександрівни, вважати недійсним.

Керівництво та особовий склад Броварського РВГУ глибоко сумують з приводу трагічної загибелі опер­ уповноваженого

карного

розшуку

старшого лейтенанта міліції ПОЛУSlНА Валерія Миколайовича і висловлюють щирі співчупя сімі та близьким покійного.

. Арук офсетнuЙ. Обсяг 1 Арукованuй аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" упраВl\іння у справах

npecu

та інформаuії KUЇBCbKOЇ ОБЛАержаАМіністраuії .

Зам. Тираж

3869 2160

прим.

#76 2003  
#76 2003  
Advertisement