Page 1

Субота

19 вересня 1998 р.

N2 76 (8968) Ціна

Виходить з

договірна

квітня

17 1937

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

Зі святами тебе,

день

нашому

МІСТ В

ай он

Шановні

переборною силою завжди були й зали­

земляки!

шаються чесна праця, творча енергія і

З настанням золотої осені ми тра­

Броварські районна державна адміністра ­

мудрість людей, їхнє духовне єднання.

диційно відзначаємо День міста. Цьо­

ція та районна рада шлють усім мешканцям

Саме велич людини праці, ·,ї нестримне

горічне свято співпадає з 55-річчям

Броварщини найщиріші вітання з нагоди

визволення Броварів від німецько - фа­

річчя утворення району та

75- тяжіння до добра, справедливості , колек­

55 річчя визволен·

тивізму дають усі підстави сподіватися,

шистських окупантів та з 75-річчям

ня його території від німецько-фашистських

що , згуртувавшись навколо ідеї створен­

створення Броварського району.

загарбників. Вітаємо також жителів Броварів

ня нашої незалежної й суверенної дер­

з їхнім т.радиційним святом- Днем міста.

жави, ми здолаємо всі негаразди й труд­

Від імені Броварсько·І місько·І ради, ЇІ виконавчого комітету вітаю усіх, хто

За роки існування нашого району його тру­

проживає, навчається, трудиться в на­

дівниками досягнуто чималих успіхів у справі

Висловлюємо впевненість, що труді­

сільськогосподарського і промислового ви­

вники Броварщини й надалі сповна ви­

шому Придеснянському краї зі святами, урочистостями з нагоди цих знаменних

подій.

Бажаю святкового настрою , родинно­

нощі на шляху розбудови України .

робництва, розбудові соціальної сфери.

конуватимуть свій громадянський обо­

Саме повсякденне жипя підтверджує істи­

в'язок перед державою . Бажаємо усім

ну: які б політичні пристрасті не вирували в

вам міцного здоров'я, сили й наснаги

нашому суспільстві, основою бупя, його не-

в праці, великого сімейного щастя!

го благополуччя, здійснення всіх добрих намірів у ім ' я розвитку, зміцнення Бровар­ щини в заможній незалежній Україні.

Голова Броварської районної державно·, адміністрації

Міський голова І.З.ПЕТРЕНКО.

Ось і знову вересень засвітив багрянець на нашій землі. А разом із ним у

Бровари · завітало й традиційне прекрасне свято - День міста. Цього року Броварщини

-

із двома важливими датами в історіі

75-річчям створення Броварського району та 55-ю річницею

визволення нашого краю від німецько-фашистських загарбників. Усе це й накладає своєрідний та урочистий відбиток на всі заходи, що відбуватимуться

у рамках відзначення цих свят.

Про це напередодні Дня міста наш

кореспондент мав розмову із міським головою Броварів І.З.ПЕТРЕНКОМ.

...І

це свято заnuшuться в пам' яті

НІ:: ВІДЗНАЧ ИТИ ні справді важливі події, :.~а ЯКІІ~ІІІ стоїть багаторічнІІіі труд, кров і піт не олІюго покоління жнтелів БроварщІІІІІІ, чнї~щ

-

рукамн творилася і~.:торія ~Ііста і раііону. було 6 ВеЛІІКІІМ гріХОМ. U~o Ж !to ДІІЯ міста . ТО :10 НЬОГО ГОрОДЯІІІІ ПрОІ:ТО "Jlli iKЛII . Але В ІІІІІІіІLІІІіХ еКОІІО­ МіЧІІІІХ умовах робІПІІ не лужс іі :1уж е непросто ­ економічна опуаІtіи не ло ·Jволяс І все ж ... До свята ШІ іі ;tе~ ю ·3 певІІШІІІ :.~nобут­ ка~ІІІ, і насамперен у соніаJІІ,нііі сфері. На вілміну ві.~ інІІІІ ІХ регіонів області в місті повністю і прак­ ТІІ'lІю регул ярно внплачуються ·Jа робітна плата пранівннкам бюджетної ~.:ферн, пс1н.: ії . Хоча та­ кої регулярнtкті :1tкягатн луже й луже важко, а11же, приміром. налхолження коштів у тоіі же ПенсійІІІІіі фон.' t ~· мі ·.Jе рнІШІІ . Завершуп ь~.:я в містііі пі.1готовка комунально­ го госпо;tарства .'Ю роботн в осінньо-JИМОВІІіі періол. Зі свого боку мі~.:ькрала ·3ара·3 наполсглн­ во вншукує всі ~южтшості, абн ·J абс ·m е'ІІІТІІ нор­ мальне постачання Броварів га·юм. Як бн важко не булlJ, як бн нам не бракувало коштів, але провс1111 капіта ль ні ремонтнлоріг на вулицях Вол'сднання. Осипова. На чер3і - лоро­ га по вутщі Івана Гонтн . Трнває в мі~.:ті й жІІтлове булівннцтво . хоч уже впродовж п 'я тн років лержава не виділяє на це капітальних вклалень . Трнвас '30Крема. споруд­ Жt:ІІІІЯ житлових булинків Jаводобудівним ком­ бінатом, трестом .. Броварнпромжитлобуд ' ·. Ро'3шнрюється в Броварах й іІІ.1ІІвілуальне будівннц­ тво, ,1ля •юго ВІІ;Іілсні ·J.:~Ісльні ділянки. Звісно , ре ·JульлtпІ моглн бути кращими , якби 3апранюва.'1ІІ про~ІІІслові пі;щрнємства. Тому за­

раз комісія міськвнконкому рюом зі ~.:пеціаліста­ мн та керівннкамн пілприємств працює наn бі·Jнсс-плана~ІІІ, ле на~Іагаються передбачнти кро­ ки . які б ;ю·щоЛІІЛІІ труловим колективам отри­ мати 3аМОВЛеІІІІЯ На ВІІПУСК ПродукціЇ, 3абе3ПеЧІІ­

ПІ роботою ЛЮ:1еІі , своєчасно виплачувати їм "За­ робітну плату. Хоча, 3р0'3уміло, не справа не од­ юго лня.

Та 'і&.''!ТО є свято. І в ,1снь ііого хотілося б висло­

нпй~tнру В,1Я'Іні~.:п, колективам управлінь

3 ск­ :плуатанії та ремонту жнтла , комунального гос­

юда рства, мі~.:І>к~.:вітла, РЕМ . ·3аво:юбудівного :о мбінату, '3<нюлів '· ТорІ · маш " та порошкової 1еталургії ... Бо практІІ'ІІЮ всі ..~о кого мине :.~вер­ аЛІІся, НадаЮТЬ ~ІІСl,КВІІКОНКОМОВІ ПОСІІЛЬНУ

Івапе Зосевичу! За традицісю, що склалася )'ІІродовщ· бtиатьох років, ж·одеп Депь міста ne

-

обходився без гостей ...

- Їх і нього рюу булс багато. Може, навіть

більІІІе, ніж раніше. Окрім делегацій і:.~ міст-побра­ тнмів Щолкова та Слуцька, Фонтанс-су-Буа, сусі: tніх районів КИ(Ва та області, ми чекаємо ба­ І·ап,ох гопсй i·J сі л Броварщини - ветеранів війни та прані . вювоmпелів міста й району в 1943 роні. Тобто усіх тнх, хто своїм трудом, своїми подви­ гом творив історію району , приніс вшволення на­ ІІІІІМ землякам віл коричневої чуми. Прн щ,о му ми ршуміємо, що у•шсть гостей у ~.:вяті мі~.:та - не просто візит ввічливості . Зустрічі ·1 дру3ями ро3глядаємо як можливість для обміну до~.:відом, 3багачення знаннями про ту чи іншу державу, життя в ній , вирішення тих чи інших про­ блем, що є спільними і для Росії, і для Білорусі, і України . І. звісно ж, кожна зустріч- це ще одна можливість спілкування духовно близьких людей . -1 tшрешті 11ро са.не свято. Броварчани вже звер­ пули увагу, що в порівпянпі з попередиіми рока.•tи йо.:о 11рогра..на включас проведетtя са.не тих за­ ходів, які ue ІІотребують виділеиня значиих коштів ...

-А інакше й бути не могло . Як могли б ми в цей час фінанс.9вої скрути виділяти даремні гроші J бюлжету 'І Іх у нас і так не вистачає. А тому по­ кладаємо~.:я лише на власні сили - тих же місце­ вих спортсменів і фі з культурників, учасників ху­ ложньої самодіяльності. Зважте ще на те, що наші з~:мляки 3 району також багаті на таланти, сильні в різних видах спорту. Тому можна сподіватися, що свято пройле цікаво , надовго запам'ятається

його учасникам і гостям . Оскільки жителі міста й району ошайомлені J програмою святкових уро­ •шстостей, не перераховуватиму їх. Скажу тільки , що кожен , хто сьогодні й завтра 3авітає до Бро­ варів, побачить і почує багато цікавого й незабут­ нього.

Користуючись нагодою, хочу подякувати моїм 3смлякам 3 Броварщини за натхненну працю, їхню готовність персборювати труднощі на шляху ста­ новлення України і побажати їм непохитної віри В кращу ДОЛЮ ВСІХ НаС .

Ветеранам же війни - низький уклін 3а ратний полвиг, а їхнім полеглим бойовим друJям- вічна пам'ять. Щастя , здоров'я всім нам, жителям слав­ ної GроварщиниІ

JlO-

OMOГy в упоря,1куванні нашого міста. Спасибі .1 за нс 1

районно·, ради

Л.В.СЛОБОДЯНЮК.

В.М.ХОМЕНКО.

його проведення співпадає ще

Голова Броварської

Розмову записав Володимир НЕБР АТ .

,-----------------------, СІііАьІіи Ж роІіів Броварам?

Містечко Бровари, як відомо, згадується в докумt:Іпах 1-ї половини

століття. А чи було якесь поселення на місці Броварів у X-Xlll століттях, тобто 3а часів Київської Русі, невідомо. Хоча, як повідом ляє історик В.Ляскоронський , у Броварах, у межах " Ртвилки ", свого часу було знайдено скарб ювелірних виробів доби Київської Русі. Як правило ,_ скарби на порожньому

XVII

МІСЦІ

в

ТІ

часи

не закопувались,

а

отже, ми вправі припустити , шо місне скарбу- то місне житла. За непідтвердженими дшшмн, там же, в районі " РО3вилки ", приблюно років І О - 15 тому, в товщі '3емлі було 3Найдсно давньору~.:ькніі tІюло~І . А кілька днів тому до Броварського краєзнавчого му-Jсю ·3авітав одІІІІ iJ жителів міста, який персдав 3 найдене

УКаJаНІІіі

П[J<.' ,l~ ІСТ

~ Іа t"

21

СМ

у

довжину та 2t:м у наііІІІІІршому мі~.:ні лс·Jа. Метал .1остат ньо rюшко;1жениіі

іржею, але прелмст іІІ!<.' ~ І а є непоганІІіі ВИГЛЯ:1. Форма ІІаВСрІІІЯ ВКаJ)'Є на ііого лавІІІ,оруlьКс' похо ; tження . Нс~ІаЄ l'УМНІІJ у. ІНО ІІ<ІІJерІІІЯ було заmш1сн.: auo поu.'tІП\' яко·н.:ь :І<tвнь оі

лорогн, або rюб : нІ·Jу .ІЮСс'.'І ення. Мн

шо , скорнuс 'Ja в~:.: , поблн Jу посс .'JеІІ НЯ. Прнблнзно в раЙОНі :.!НаХі .1К ІІ ІІІЮХОЛІІЛа дрt:ВІІЯ .rtopoгa, яка вела J ьровар1в на Димер к у пов J хутір Перемогу. Біля нього ІЇ раніІІІ<.' n у рочІІІІtі Крнн1щя буJІІІ '3ІІаЇЩ<.'Ні ~ІеТа .'Іl'Ві II<IKOIICЧIIIJKil стріл часів КІІІВсї.н)ї i'yL·i . Отж е, не вважаємо.

внключсно , ІІtо І>роварІІ в Х-Х ІІІ стumттях булн русJ,~;ою ·Jаставою,

навкруг якої існу вало посе .'! СІІІІЯ

-

посал.

ним при проведенні 3емляних робіт на вул. Черняховського навсршя списа .

Во.1одим.tр МJ:<:ЛЬНИК .

'-----------------------~ Напередодні ДНя Броварів розпочався черговий чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги . До нашого міста прибули всі десять команд і на спортивному майданчику Броварського вищого училища фізичної культури впродовж п'яти днів вирували гандбольні пристрасті. Першогодня наш "Світлотехнік-Колос" :.~і грав з рахунком 29:20 з мелітопольською "Таврією". Наступного дня ганболісти ЦСКА (м. Київ) нарівні з бровар'tаНЮІІІ грали лише перші двадцять хвлин, а поті~І на кожний забитий м ' яч у ворота нашої команди суперник одержував у відпові;1Ь

в цьому се:ю ні '3аПІІІІІІІВ Бровари і :.1 вели­ ким заюяттюІ :.~акИ,1<ІВ м'ячі у ворота своїх недавніх о;щоклубшІІ\ів- аж вісім

два. І таким чином- друга перемога J ра­ хунком 30:18. У "Чаііки" :.~Іллічівська nро­

23:21

варчани виграли за явною перевагою

i'J

28 :12. Четвертого дня був поєдинок сильною командою " Портовик" із Южно­ го (Одеська область). Наші хлошtі вигра­ ли з рахунком 29:20. Найпринциповішою , найвідповіда,lьні­ шою, найваж<юю була гра з чемпіоном України ,- командою ЗТР і'3 Запоріжжя . Цим поєдинком '3авершився перший тур першого кола чемпіонату. Запорі:.~ьці теж обІграли всіх своїх суперників напередодні поєдинку з бровар'rанами . Отже, хто кого. Перший м'яч закидає наш Сергій Коно­ валенко. Далі надва-три м'ячі були по­ переду запорізьці. Лише на чотирнадцятій хвилині другого період у гандболісти Світлотехніка-Колоса" :.~рівнюють раху­ нок- 16:16. Далі, як мовиться, пішла "гра нервів " і гра проти Олега Великого , який

- ІІа корнсть вжетепер 1\О,ІаІІЛІІ ЗТР. Прн рахункові 21 :21 О:tсІ· Іkлнкніі Jнову вивів ·Jа поріJьців уперс,т Цсіі лра~Іатичниіі ПОЄД!ІІІОІ\ і ТаІ\ і Jа ВерІІІІІВСЯ ВІІіЧІІІО -

Ще кі .%ка с:1ів про J\ІіІІІІ в нашііі команді. Крім О.1ега Ве.1икого . команду за;шшнлІІ ще два пров і;щі гравні. Юрііі Ме.'1ешко персіішов на тrснерську робо­ ту, а Леоніл Ма л нга тепер гра є в Юго­ славії. Новоприбулі ганіtбо.lісТІІ справ,1 я­ ють своєю грою гарне враження . Коман­ да "Світлоте х нік-Колос "- ~шн у.гю річний срібний прюср - ні лко м ·цатна в цьому сезоні вибороти ·юлото. А кращим бомбардиром в нашііі ко­ шшді сьогодні є І:;1уар,1 Яковенко. Він у КОЖНОМУ ПО ЄДИНКУ В ссрСЮІЬО~ІУ JаКИдаВ

у ворота суперників по ;1еВ · ять -десять м'ячів.

Таким ЧІІНО\1 , у :1і.1сrів, броварчан і '3апорІзьшв, зара·J по лев ять очок. у киян

-в ісім.

ГрІІгорій БУЛЬВІНСЬКИЙ.


ПОНЕДІЛОК

21

вересня

,......

-C8flllitJ

9.15Тtо..м,....

10()5:дІф ·~11 •о зs Заосс»о є

max•

11) 4S Ос:sітнІR ЮМі\111. 8.

Co;'.WJJ)a.

Cllit111 -кі, celrtt ~ ч-о. n. 10 11.55ЗвІЮt<Є3/ІІ-

n-t

12 оо Зуеtрічі дrn; вас 12.30 Х!Ф •ВІс(Ім nooбlt•- аdн-•. 1 серІа 13.45 Зао<он є""_

so

'з ІСр<>І<N 0:.' 11<<'•і.....t<ОСТ І І«і . .?ОМ/Ф З..О.uи є 'JA•QOI 14.J5 Ytr.~Ч-i~).. piJ1ifM~ ~~ Іб.VС ТСН t(i"1$ Не асі ЬlttJ-"'tt"' Т/е .р,.~

т;с -nот

23.40

,)!:J.3HA

Х/Ф •86мтм ЕmмtІот•

JТ-3 •Тай·

9.10~наст(JІ>І смфМІ<•

•Гo­

... wл:Prt..1).,

r:ред{"ТrІІе.nqс ..

1 'оо np"i!P"..... 17 '30 Зu ~~~;"'iqcь-.~v ч-а.:оt.~~ ; !І 1Q Уrада;о t.IOt10/1in '8.40 .. м-юf.:t•н ~о tt~_.-.c;.•

1

дчJer~Wt.HWi*. ~ (.-•.н:~·~

(

Ja-.: ·

lt.,....

т~

H>..)U.....HII4

10.00~ ·J'ЩІМ 11(1-росіІісьОІ 10.45 Musk ,_" 11.00 ml-napan inмmat:lona& ! f.45 617-ТV1 2 ОО BIZ ·nep<~~p-

10.3~ O<..••>UA .__,. Ба .. і I\ICU>I І! ...... ,. ""*!ЮдІІІ сану С.І1к 1\І>М:АІ<І, С81ТМ .DIIOI'Ct<l 11.~ з-- є 3аОСОН 12.00 ВІд of1epot><peC,... 110 )ІС•

12.~'t. . .Іс... -а-- »· nc...... ,.....

tf)fl......a• 14.~ З;І4<он е :и.кон

Мusк; лews no-pocoi<a.ВІZm•(оо~нЖ\ мчіо- .

nporpaLCI! ·Hnu>

~оо діtн:>ес.і уд.а..О

2Q.З5 fОР"Іифорu

17. 15 17.40 17.50

Муз.

napa

М/Ф f1porpeмa ll/lfll NQJIOДi •

~-

18.20 ХІФ ·~· ~t·

F>t>·

-.nt-

7.00

18.40 Т/с

20 20 40

C!1')Pf _.."_. тут -

-'"""

УТ-3 ~

1~

......,

~:tooc:a

8'ІТ

1635 SІдІІО·

·

Ье.......,. krф% .. nw:щeA

8.05

8.10

8.40

УкраІно! Націо...."......И хіт-nарад

Т/а •Час кохати•

мнтам:Іаw::а•

...anr;:: .п~nе· 10 1</ф ·'f'VIo<r-~.,.._

Іt:ТУ

.,

Н;щ/она"""""' •••-nарад

8.00 &..::>•

n~д.c""ta8f1.'oi4".

9 20

Фіttансое"іі оrпц

9 .ЗS Ново , І(І«СІІІttжй 10.0$ Х-'ф ·11~а,

r080·

1200. 1500. 1!1.00. 21.00. 0.35 УТН

н~ У«раТшt! Хто а 6удиносу гоеt10дао? М/Ф ДІnови>і ~анаn

Анонс

Bhpe•i

16.05 Н;щfІ'НІ>~І.,..ий xlт·n<Ч)Ufl 16.15 д/Ф 16.30 Mfc •Ч<!!р.,nаш~ .. -нІ>tдз'9•. 6 сері"

17 .ОО

Т /с •Чоt

\'k>1u.c.,.

ти

,.,.....

ра-?· 18.ZO Т/с •Ч.е KOxiliTih 111.50 НаWон"""'ни>\ хІr•rщрад

19.оо еа .....

'""'

t9.:tS Т/с •ЦарІаме•. & c•piR 20.40 8...Щ.'"' KB:JOCA 2 І. 55 Х/Ф •НайаажnиаІwо •

·""··

23.~5 ТРИ t<раІ'ІСИ

23.50

Н4uЮt«ІІІМtий xfr-rшpuд Хіт

Р<ЖУ

С .:ю Фі""нсоь .. .- ОГІ"'JJ. 0.5<1 Аtюнс

0.55 Х/ф •IIOOACW<~ r<>noc•

УТ-2 7.0С СЖданvtt з

Руб8111•'

С.55 По,t~рОІ\о<цІ. nrдсум.:и д>Ія

t+t

·1•1•

а оо т<є :РrАон Меnрор•

21.45С8-~ Т/с

... аІЮм

М.J'ІРО'Р•

23.45 тсн 23.40 Х/Ф ·~- МОfІІ8•

n-3 cJIY'C68

!!.ОО

ХІФ

B..ctua

театр-, Ім. Л. Ук­

реІнк... О. Ос.пюес ..ккі! • Ш.апені Ч. 1

rpou;r. .

10.00 Pean....- сектор 10.30, 12.30, 15.00, 17.30. 18.45, 19.3~. 20.35. 21.30. 1.10

naтpynw<a

10.45, 17.45. 15. 15. 19.00. 19.50. :Ю.50, t.25 HoiiOCOn 11.00 НQ......, Єароnм 11.:;ІО Му$. nporpa ..... І. біnІАК.

браТІІІ

•Ке

Весь сеїт театру

lср<Іt•форм

..СІАтуаW..•

8.10 .-. Д.те..,_

Н.45 Гра<\іі •і<І •Греаїсуо

7.05. 7.30

..._. _ _.,

ОоцJ

~·-1серЬ

1 0.25 М/Ф •О<;тю•"" r>cmocтJ<a• 10.150 Т/с •По-нІ та-..щ. 11.45 Жи~ cef;)CIA хиtтя 12.16 Т/С ..Д...... ЕАр•. 2 ее-

Ч.1

12.00 Taнu.IOU"... aeJЮ(Ji!qt • 13.00 •ПрнгQА» ~,. •. .(·~:epkt 14. 1 О Дмпr-оа аеробіка 1!>.30 М/С •ГОрАttИ"'• 16.00 Муз. npurpaмa ·Мо

до•.

Ч.1

рІа

12.50. 18.00 Інтерноа'"'" 13.05 І(иівсw:і """"'""' 13.1S ХІ• ..О.:Трі8 - · 2

16 :?0 CR.cypa·woy 1fi ЗО Diдl<pt1 ті небеса 1б. 55 •Палітри•: ФirypoJt надмір·

14.45 МУ'>. '""""'pyr 14.55 д/Ф •ТІ\М HD0'<"8CII Я І>Ю• ..ае~ 11ІІ](J... Т14• 15.25 Естафета 15.40 К..ІасІоА<і мініатюр" 18. tO Домаw.-1.< r.ікар

1R 10,

_..

1&.30 Острtо. c»apt;;,.

16.45 ..ЛtOQII і д<>~•і•. fІ<1рад Nr..мt

HOCti 19~

15

НІ.:щ nporp.•мa

VXPT

~уре;: нім~цьКІ"Л мuеи

'"

•Wu?• <:О.('С• 1•форм. nD<>грема ·Чаw час•

20.75 20.45 71 ОО

ДЩ>еса дІnовоі

rарні ноеиСІТ

'!" ~-C:{YtiH.>~

-~·

2З.

7.00

~ Іlомоо .. к

Коwп'ютер Х

Проrра..,. УХРТ

7.65

М<>nодіЮ+мй ка~ ·М· О.ЗО,Мікс

23.30

8

yna'<i

Кормсні

М/Ф

7.30

Ексnре<:-Інф()с;>..

Щодо~"'"" -став""

31.

·01· Ось тобі

1\

ма.,w!

і його дру• С. Стадlsер. Ч.2

10.50. !3.00, 14.50, 22.00, 2:J.50 Te.neetrenpec

1 1 .ОО. 15.00,

12.2~ Х/Ф ·О~--·

Н.ОО Теnегазетз

CXIItiUUOA, noцlnyA• 14.00 Т/с .rарнІ xnonцl;

Нє-рухомІсть

11. 15 М)-:1. ІЧ><У'РІІм.8 11 30. 17.30 Авtоторr

13.40 М/Ф 13 . 5О Тerra incognlto \4.05. ЧоІАУ'О"В 15.15 Мр. llt1or1М 15.45 ДІф . 16.30 Bcenepeмar-atQ-<кй ronoc

14.55 15.10 15..45 15.55

17.40

М/Ф А wи

cawl

а оусаІАи

Д>І<азоеоrо ор«ЦJІІУ фран· ціf. Ч.1

17.30

r

nі-

М)-3. І"а\'38 МІф

18.20 Х/Ф •Гра~• 20.05 Чарівним nіхПІрк• 20.20 Ц"ком таємно 21.00 Зор<~~><і з~-стрічі·2 21.35 Р.нурс 21.45 Д~аnоrи 22. 1О Ccno ме<: p\n><@ 22 35 др~іа еід • ТК+Щ>І-рин,ІІМ• 23 зs е..сnрес:-•1-<форм 0.00 )(Jф .ди-оn t р.есt~то. 118nоМАаА•

Гар><і ноемни ЗОРІнІ зус~іNІ-2

16.ЗО Концерт tiaWoнatt~oro

РУІО'ООГО

17. І 5

noraнt

ХІІОІІЦІ•

11.40 МІФ 13. 10 ·ZС>ОМ•

cвl-r rkан,..н

19.00 Т/с •Неw 15рмД>о<ес• 19.55 ТрансфОрма 20.30 сп

20.50

ДаА

n·,...,,1

20.55 Корис"і no~ 21.15 M!c.... f НО8>1НИ 21.~ Що7 де? ~ІМ7

22. 1 О

Х/Ф ·+І•аnопtтансІМОІІ'

дет•К't"И•

23.50 Ро~е<они• 0.05 ЕJСсnре<:-Інфорr.І 0. ':'О

f.ррит~~·

-- ЛР ycni·

""'

ХіФ ·В-раде-•

11.00

1\..-yw

Т/с •Шn....,..сw;І nрис~·

р.;ас"Іі•

11

ЗО Мщ:тець1<ий ~анаn торіR д..

.. т.,пн·

Му:Jн•оtиН rиж.ne~•h

12. ОО Mвi\cJJm lnta3iw<y 13.00 Т/С •·По-.dТрtt.НмМ 14.UO

ІІОВКІІJ З•4. ~t;:айкуме.д.. Іwс до·

14.30 •5 ;.,()

Т/с •К.nоІ І ЛОАсІ• Мwстець..к~оt.:і к..'tІМІRП ... т~Р•1-

rорія д•

Хіт-nарад

І б. ЗО М/С •І'одмна Ьolp!Ul•• '-"~<ІtріuНІАЙ C..Rif ДіП:Ш~ Uj(~

17 00

.. rkJ.i)i".;~tt+H"1=• 17 ЗО Kp•<na 17.!.5. 1~.30. 22.55 Г"J.МОІЗні nодіі д.. о~ (ТІА ·ВІ"""•\

17.58,

2Ц)8. 22.5-/:і Ми~un>1ащ

roдa

18

ОО Плнн"щ "rn<:><:І

"••.11.1'"

n()-

(СІудія-

18.30 Т/с оІ1е>ІІІІтр....,.. - · ID.35 Х/Ф •Кру13•. 1 серІа 21 ЗО ВечірН aictl (ТІд •61J<на•) 22.00 Т/С ·Ре-ат23.00 •Еk>ІІІІ>ІЮ> і -в~~іf.tг·М<>торс:• nJюдс.т аоnяюfь~ aa-тnf1upt'!'r·o ~

•Я .. naM'$111Т1it't« Собі!•~ і. вєр.с.цІ<rелІ

18. 5О • Ео~І<:· -

--

n:.рм

м.;-tшнr: Rідео

11 25 М/ф 11.35 Лростіwв nростого 12.05 ТV-шоn 12.15, 18.25 •ДжаЗ·СТеt'І•Т1ІІЩ·

9.40 Xpyw 5О

Tenn..il бу_.ос.

...AJte.s guf! • 1О. 15 Ро•м~-t Кофuан

днеrдот-асорті

10.20

D.OO

9.00 Теор'іа лаборатоРА 9. зо ноеи.. и u.юу-<ІІ:шесу 9.55 Te.neocypc міuецьkоі моем

Т/<: ·ТІно.• 8.:Ю Варіаціі СТИІ'ІО

... .X.or

8.28 МИІСО1Ж ..43 fЮ~ОД~ 8.30 Від •Псречюстя.

n_..,

Штрик-~од-98•

7.00

ІСТ.

KlfNILC

ОО Мисн~t.-... ~и ._.:,~Jn рій д

~,._

21.45

_........

ота.а

800 Bicn

ОО дтnети•-певао

-ren/10,

25

32 1

B.SO, 22.00

9

...,. тzт

IUkltiiA

СІТ

в.зо.

37 ІІ.'.ІІІНІІ.

7 ОО. 9 ОО. 41J 30. :?З 10 •І""""" 1. 1О t:o::c.npcoc- І><форм

7 20 Аа" ~·•пь! 7.25 Mlcwd 1<08ИНИ 7.40, 21.00 A..,.-poco.n..u

f:.І>J•

9.35

(-cephl)

7.00 P8tt0'1CЖ 9.00. 22.~ тепеаьн~на

Пе-

сош.кого· -Хочу бути ОІзнес-

22.

30

<ohy

Bira.n.,.

9.00 •TUI!I•

tа.зо т;а,.ч..а-• иадІw• 19.ЗОТСН

22. НІ

22.00

7.45

НЦІ5 хtФ •Cyneparмrt Pok.o

12.15 Cfi'P'Y

1".і.4Ю

tiМA.aa....-nt....~• 22.30 •ЛІОА'>ЖS а ..ас:цІ-. Про.-ра· ма 3 В. Г1о3.. ером 2з. 1 s Х/Ф .л_ rчю срІІJ-

"""'

МісТа 1 СТОІ"Щі Школа Оі3не<:у

21 .45

XAiuq.

що

- Ідмш10.30'*"" feJIЄII(gн:lft •ПР<t1:1.45 13.05 13. 15 15.15

16.00ТСН

16. 1б Не tld ІІД()М8 17 .ЗО Т/с•.,.ІІІІон lie8epnl

9.С•5 ТрІА l(f)ari1<И

21.10 ВіZ-інформ

За к"І"с"'к" .. '48ІСОМ

18. 10 ЦІ •-дні nізрмнм

21.os

в 3(111<01-1

....

:З ?о 1\_.•>~&:(•;,н.-.а noc·o.~-'

11. 55~.J:':':::S.:" ._..

14.50 За-

оо Mt.tL.':"'!et~A 'k/tJ:'Ч"Vt ;-t>t~ л ХJТ ·n~~

а. ~~о f:.:о-ю'-4і>-Іні4АІ -.c111tti'tr

18.40 Т/с •ТІнІ _......,ть onliii,...•• 2 серІІІ 20.00 ·ПодробицІ• - •Чзс• 20.<80 Іктер<;nорт f . 20.45, 1.05 Гlorodo 20.55 Вечtр"" 1<83U в. т--;.,~.;.,с;>., Т/С •ТАРС --

КриwтаІІt!ІеиІІІ лицар бу><О·

,...q .

І

.. ,

nараду

ви нм

"f"-"-',.

0.45 6щ: ..ос:а:ж 1.00 Х/ф •П!ЖА-

17. ЗО

\4.20

IC.opмctti ~

?3.45 Powero

9.1&Т/с• ........

І3.ООХІФ•~· н. 15 Зао-он є НІ<-

.

c-li,n~ r~ ~і Іо(ОО"

Сн•муд

npor""....,

6.00 Анонс 6.0!.\ Arpolo48raa"" 6.1!1 Доброru ра .. , у.

n'tІТь!

Іt::OC1'3tiltt•

--ut·. 2Q ЗО дttJOttC 2'0.:JS Торrщфор .. ·

12. ОО д/Ф ~с.ареsи Історіі• 12.35 I<Nic Монрес:орм

gutt,.

22.05 ХІФ •061Ам01 - ·

•9.:11': ti'<>"_.A,.. ~eptl :?(1,,)0 ІНф<;>рt.оо. f'1fJO('J)al.ta -1-!aw

n-t

,_..,.

21.15 .._..,., wo~-~Y 21.45 Uit:w --м п ОО f1ac:><'""" •f>P'·

16.~0 щ 1{:1, j,.'\;C Qcpu'ИO 83Мt'МА ~Й()+,t

вересня

3

5О д...Jtз•CtOn-f-·QiaC!

20.55

!.-,..u

23

..l1JdЛ('1i~' Г~)lJCIJi"'. Ч

n;_,"{)f)t()::)

т;с .rерн~ .IU'IORчl,

20.60 ДІІіІі

.:s.н; !ЧФ ·НІ.. І...,...

,__ ........

(..,

1е.2:а Т/с •Гаt)МІ ~. now-IIНI ~СІТ

o4 ..:<J u;,.. ..

10.003.-єtО. t 0 СаІт ЙОГО 31100СХ1116Н"' 10 ..0 ~;я ot:aнan. о. Г~н. C'!OpUJQt Ж..,.,.,. І Т80Р"'ОС1і.

s А-стро~ 'Ot'f...4нi1'~

20.30

14.00 ЛО<'МД 'S~O"Y.

СЕРЕДА

Х/Ф ·З-• 6еаnе«м• r:.~ie сЬ><-<t.tдНt()СТJЮІJJr... ЬІІмМ. 8tu-,JJI&a

2-t!

'1Ь

18 ОО 1 801)'111 1'186орІІ1!РІ* 18.30 Cf011!МW1 111.45 Все про ncoд.:iltJQt 19.00~ . -

EФOpaatoropr

, о 15, ? • . :;о ttoa•• А/ІІІ

ІН

?3

стМІ'.tІІОn.. нw•r •• ..

ю S,<) бmь'е ~ 11 2С 8оІстмну ~ t 1. 4S Х/Ф .Д'fPNJ8 qюа•

JТ-2

:?1 10 P-c:>•:n.~6t<'1::1'. dk 11 <''~

22.00

14.21\ І 8СО-"*іІ* I)OWIIJIC... 14.55 35 . . . .вау 1~30 ....... Дует •Зilq)s . 1650 1-te>:a>\ е.а .. &fllll "~ 17 ОО 8 об'єJ<rмІІІ Т1о.ІJ1оЩіа 17.30 Ар1·афІwа .

А.Аресн

•Q(.•

І(

дhи'

,..,..., ....

14-05 ГІосом.сТА • УІфаfнІ nред-

І О ОО tнфаf)м. r>pCJf'p8мa ._..._

13.<80

А•. Х.т-nа,рад

......,,.,.

д'Фр.а"іч

2і.;о:> д..'Ф

В•сті поr..". ~ціj;..о. дН;іІГіТИЧНМЙ ІМ~І4С /ТІА

•Мrt

с. СмиІо8а ТЬ-с.пу6 •)(М..

0.30 &ro

~

12

8.50 с~- за wетодоw

IJ.OO

h.O'"П.:~J; І 1 i:fk'"HAW\.Jhii "'t-1..~

50 t1a

ueцt.Jta

МистецЬІt><Іі w:ан"" ·Те-ропо·

13.00 Т/с •Н.W 1355 ТV-won

/ .. 40 Sk,.o 8 MICf,.Y &.Ні М/ФМ

30

12.25 АІЮІ+С 12 30 Тс,_урс І<імеЦОІ'.ОІ UOIIM

nporp- •lt;Jw

s.-s.

JUtOnцl•

25 ,.."...

діІІСІ.u1 ~-.1 с-еред хаосу

7.30. 19.2\1

r1рм8Ііт... 388Тр&!

11 ..:1&

- - ТУТаа&'І:n \ 1.40. 14. 15. 19.00.

09.~.

20.25. 22.05. 23.05 ІнфорN.

t:.oun

Зробм <..ЮС'

+

.........

'"!&{"•

ІІА і І~ ... J'\_;f)'lltoflo'toК• а:н.щ_1 х 19.30 Т/с .... _..,...... \~

1'3

рМW/•

.. -. 10.

7.15. 10.2s. 13

1!1 ~- :?t щ_ '' 35 т'•І'"••Ф<>р... tR :1(; Г;:.;Jц,tі attt "f-~1.1tD(,)"'"' 18 -'5

._,tk:ь.ІJ:i нns-и•t..-

9.10

~ .. ц~. n~дсv-м-

7.05

1/і\J)І) ~ Н>Ю<ра....

n-•·

••40 ХІФ • ..._...,_.,. - •

- . Jt./ф .ж.....

t5

Іill

900X••'Ok'-'•"·~

•Ч.ас•

22.30 Т/С .r....--ts23.30 •. --~·· н. Ca3otoo·

6.35 O;t311

1S fC"'•.

onht•

т-Со110мІм у Т/С •ТАРС ,..--оа-а·

....-~ти

·lepon<)·

ПJ!О4~>і·МіJ ІІ<!р<!_.,. НОі 38T-

•Si"KA•/ 7 25

ltml!pc:noc;>.

7

-

-

ІtttJ.-cr.....,.....~c.

7.35. 2~ ОО Aнtpeoort.o<a 1 50 Кор.-,;,. noc7 55 Дw;а:юощ р<ІfРОЄ..,..І<ІІ4ВІі 8 :ю. 16 30. ::Ю 15 X~"''"'"\t"" 8. 5О Ш.адtr .. мНІІ< ІJМСfі)Іі•о•

20 4:>, 1 25 nон>аа 20 5~ в-ІІЖ" .... ~....

21.os е.

8.00

0.00 Х/Ф ·Меа.с к-Ак•

•ТtмІ ,...,.,...оо~

~t-. 1 с•рІоо ОО ·П~w•

СІТ

ptR

феір8оNІ8• 23.40·~-lttфopw

•ЕІі.иа•)

о ОО Ми""',_" .:а.-~ ~ '"'""" ХіІ ,,... ЦХ&А

1 00

32 ".,.,...

:1'0.3'5 21.35 '"--Р""f>a«ypc 21.45 ДіаІюrм 22.00 те.,ее~с.-рес 22.10 Х/Ф •д..-81

f ..:.:-

Of піІД

•П...Ь-оііе0811•

23.00 f.J(l)tiOioO/'< ...... ІІК>і'"' 2З.ЗО ~лvм· ~иo·ny(!.­

nn· -~ХХІ

23.4t;;::.ІОТ8р Х

0.00

HC.~UМt~

19.35 Х/Ф •&о.ИіІ "".".

20 5О Д:аА n'"1"'! 20 55 ІСорЖ:НІ nЦ>IJJ1>t 21 .ОО Н.тресоnиа 21.15 Міс...О кr>емн" 21 .ЗО CnoJ«Мsaч 21.45 )(реща~ 22.00 Х/Ф ·~

Ча<: за Гри~-<._

20.05

1 ;- .05 СоІ>МК-' '""'"" 17.30 За к.-іас""""" Ч8сом 18.10 В._.- о.оеІІОДІJО

;>1.45 r.aw собІ ре-.М<:ср 2. 2. 15 1 /С •РІІА<ж Меnрор• І'РО

.

20.45 raOk; моемt<>< 20.5-11 Н.--.сел 21.00 rл

6.3\.1.

;;>:J 411

ronoc 81·

1/.~~ J І rt)i\-;:,

2 1.31() 6є·"'Р"і 8ІСn (ТІА 22.00 Т.ІС · " - - ·

19.50 35 ха- ILIQ:W

2030

8cenet>4!!Щ~ra......nl

16.30

2:0.51: f'o0013wi (1()AiJ

n•"' (5-d. ІІА .в..'"' •! :•2 ~-.~t M.-. ..om.ma no·

18.30 f/c

CTOitJТТtl

ta1inot

r

н :д 19"іС,

1d QO (!Jyt(XJI~Wt.:t nnВ:Н~eJd

19.40 ·~><»ІЗ

дrФ ..сІ>антІDіІІ д~еmі "РМ­

1

Х11-~ :1, fl."!', • "'PHJ-..•~-..t r,.,;t;pJ:.Лн• -0\:" ~..-tfr11~!..t..t • UІІ ~-·~. ~~( .. f~dVІJ......,..~"" зо t)1u• і .;..-W)iA~

Украі-

1L48T/0•1iew~•

роди•

IWФ<>IJ"'.-a .. oniт. nporpaмa

~~.зо тсн te.~ts ХІ+ .Сrароо-.-.-6іІІІІм8·

о. 15 ХІФ

Муз.

15.30

І л.ІСіоо

tор"ІА•

-•·

13.50 ТV·•ІЮ!' 14.00 Гром.ош:с".... теле6аче16.00 л.n.м. 16 31() Са•т Аrіси 16.50 Це -- Ми! 1 7.20 Воп<І циро:у 18. 15 Сfмnь ІІІА Ent.:!.o4

14.30 діелоІ'w.

НІ ЗО Мuslc лews nо~~м

о.

16 .оо Анооо<; 16.15 не асо......,.,.. 17.30 Т/с .Рdон ._....,. Xl.tu\a18.30 f/C ..._._а ....Waw

Те....-838'\'а.

11.301$1- М•І 12.00. 17.30 ",..,отар-

.15. 15

91lar.-""

./ЮНІ>

?0.2!:'--=·

н.ЩrрnмістЬ

11.15 Муз. nрограш>

12.10 МІФ . 13. 10 J<:anei\QOCкon Єероnм 13.40 То,..шоу ·ТЄіІоІа•

tЗ.15. 15.15 tІОООНt<И о;іно 14.00 611с.wєрн•І "'"' н; ОО BIZn.,pe-<a& хіtм з

~-

t 1.00. JS.OO. 17.00

...,...,

12.45 д.аз·стеn-танц-«Лас! 12.!1!1 Ttc •enetc. • Лос----

•У•­

ВІ~ теnе-

IS.ЗG М..Сrец""І'ІЙ " _ , . •1.-ф>о·

16 t .,

gul'o

.д~;е-s

~

10.50, fЗ.ОО. 1'4.50. 22.00. 2З 5О

8.30 81Z-napoщ no-V'Ф&1~"""' 9.>5, 1Q45. 1345. 15.45. t7.45. 1915 M u s i c 9.30. 10 ЗО. 11 .ЗО. 19.30 BIZ·eoot-

19.00 2Q.f.O

5О Карт-611811W

реІнс:w\8 де'СІІТСІ!•

7.05 В•Z-старт !1.00. 9 ОС В!Ь:~ Рі'"""' !і 15. 9 45. 13.30. ІЬ.ЗО BIZ·ТV·

ОО

norн:::т;;.n 1<1-<Іб І"Іросто с:обаа 12.2!5 Tel10J<}IPC ttlмei.Uo*Ci

•.

"'урна.n

14.30 Ttc ·kenol

Гр~&

Ане«дот ·ІІСОРТІ

ОО ~'Ue .ч

14

11.35

9 35 НІщ-Мнм>І СІІІТ 10.00 АвтандмлІ .;ІУ-r-~

ТУ та&а"П'8

13.00 І/С •nо..rрооима -

11 .05 СnоІІШt. -.аріе-• •ПР У"- Р ·

МІФ Сааті д387 .150 Tfc •ТІмt.-

9.20 3oottlta

"'

1і•.З~

ІС.арм::мі ~ 8.10-Ант~·

8.05

Н!.З5 0fV140CKH. Оt1~е<жи

10.~~

НІ.20 Закон .. ••••• """"он 10.25 М/Ф

· · 2 ...р~оо 13.5')-I.LI\!/111'100 1А 20 З..Ю'•І• С'" :ta«:OON , ... 2!> д-'Ф ·Ди.;• "~>"'""

81ZмМТN

7.05 7 35 $

17U8•nY

18.45

•юв:._.~ н.а.;1•

7.30--"-8 оо Дай ,, •.,..,

9 оо ЧорнмА QJ8Щ)8f 0.30 ХІФ .._...смерті.

35

'

»»""

1, .Ж! Д;,.."..;'"""~ •-oб<Jf> 12.00 Х/ф ....... ос:о6оосnю-

е.зо~·

в

МІФ 14.l{) fе".._:.:МІШ •\;- .<рі I<JS3""

~б~ 10

УТ·І

xt•

.. - -

~

Jo

Р-""'

7.10СП

:!'3.45S..·<:-

030

І

'

~

-т;с · з-" а - C8pllt 1 1.00 ~ nrмст·

22.4SIКZ~ 2'3.00, 0.00 Мcwtl _.,. 23.15 ~(ра_.,. ll1tlr> fJ1fiA

22.40 ~о~, м. r-"..,~. ·~ IIOЧfiW бv· УМ 3АОРО8*""• ?.~.70~

~

ri

8.001(/ф..r~~

<

-~10IJI~-.-,.• ситуащ••

1~.40 ЛІr;.ди; "''~;

вересня

'

18.00 f!IZ. nо·наІ.ІЮОоІу 18.15 Mu$io:; 11ЄW$ І>О·рОС~'

t1a

22

.

.•

13.10 tr_..iectA.' "цюин"" 13 2(1 Щ:>~. <'>I•J! •Ca.ro'-'•

14.00

ВІВТОРОК

с;лухба •Qпvauilo•

17 15

t;.}, f!) М<;ІЮр:>М.:\ 1:2,5(} '!\Jt.Qoi:t 1ІН'Н~>t~'":8"..""

НІ

<

т~ ~Ja~

13.00. 15 оо. 17

9.15 І(fф •6-:3JH8 ...,_.....,., • \0 . .21'> •f>i'<4t"41• 3 І.:'~"""' 10'.30 Т/с •Сtмt..,.~др<>.....Щ. •П.-

JТ-2

ра•

7

..... н--Rорс.а•

1 .оо r"tuдІХІб•щі ,,.,._ 7.40 ХІф «8..С --н

1-т.S-ro UJII6. ..

-

22.30

6e8epnl

0.

ХІФ •Ко­

1.0.5 ·ІІощю~uі•. П~ ~

JUNQ•

??.4':"- ~J.W(,;:.~"J·''1i ?З 15 ТСН

20.so n..-.. .-... •

aot)tn.. _

18.30 1/С ........ _ • ....,.... 1930 ТСІі HI.S!> Х/Ф ·~..... --"••

2t.45

1.05 l"'o«W<

23.40 АммІ }І(мр...,. •

I4.J&

17.30

ltmlpCI10pf

2(Н5.

38;_.

'

21.158R~ 21.-461КZ-tІаРІІА ..........

'

-~,._-час-

20.00 20. <80

'

Комn JOTep )( О.ЗS f19иаіт .. завтра!

..... 0.00

Мисн!ць~ІІо'ІЧ rr.r1нan >4Tt•pиro­

. 1.00

р~ д-.

х.п

V

rщрад

Пpor~"'l-..t..J псрt'І.п~·••-t на "JЗD1· ~J>J.

35

KUHIZA

ri"A81C

днО•tс r1p0rpc.\M 18.0!:!, ~ ]_()(!, \). tO l·~tp,tн.ф~tf•M

18.0(1

16.?0.

20

r.,.,,.,; .. щ

-Ір.,••іч··

1R.·'tri Сеіт r1.t\kQЩюi Ф•наrt.,.\ФЇІ 19. 1.'і кv ... n'•>н!р х

18.30 Т/с ·Г-луnо• 20. !>О rla доб:f..':tнrч. дІп•! 2 1. 25

Ге.рні -tІ.>ЯіtіНМ


10.10 ДІф .. д

ЧЕТВЕР

'Ytq:J81:tf(J!

.. чwк;

&~15 Т/о

~•

ТJНІr •Р"МКИ

і2..$~

:]41«)н є з.а..:о ...

S3.00

Oиr;rtJA.r..

.• -і 25

').tt.c-QИ С :....-1.:; ••І

1\130 тсн 1'0.5!5 х.;··

Фtненсtvtмй ('Н"'fКU'\

9-35 С'І'О ...,.дес c•iry

2

e.so ХІФ ~•••оо 1 - - · · 11.00 д/Ф •Со""'"'"' l{p)"Weл .. Xit

року

ОО,

О.Об

18.00, 21.00,

VТit

12. , , COf''O І "ІІО.ОМ 12.50 НQWr.."~•tanм•~~tA ..

сер<

Т/С оЧм &оІ ......

no .,...,..

18.2g-:Іа,7:час ~t:NC81'.....,

•-o-r•.&о-

ХІФ ..сце-

рот..ООО

.-.,,..х._

23.35 lptt a;.p8t,KK 23 50 Фім..,.сuо""

OffИ\A

О 20 Att0к...: 0.215 Х/Ф •Чот-и мютм

.,....

.l3.15

rсн

2З.•о Хі•

......

00

t(.Qфi лнмн

tiAІJkOftO ~airy

1.2. 1 5 1 /с -Аме- ЕАр-. 3 .,...... 17.50, 16.00 1н1'ttp+..a&Hfi•1 І(ІоІі8ІІС.w.J НUІІИіМИ:

1 :.J.05

•--

c•pt•

J.Vф •ГІІЮСі<о'<10

І+!

1<1.55

• fІ4ЮШ8•

Х/Ф ..Є.Р'8f, о.,_..оІ• Зщж•"І :~ус fl)f.il 1сторім. ~it.:i ~;~,~рrинн

8.00 Т/с •ІСо><•- І т--мцt

16. 1 S 16.45 1'7 оо

0, 115

1 7 за Зо s:ttl81CІІWJott.,t; оос.а.сом

...... 1

!О ом; За.:с..н с

с•Р"'

)''ІІСЛ-Н

....

16.00

ТСН

9.-xt UJn,...op \1. зо д..<::«усі-11

6.00

15.20

81Аеоуро•и АІ'І• діт811 -оа-

23.40

•Wes?•

20

9 10 1а.>~"~ q,юnatи 9 30 Фіншк;оемfІ OfJ1RA 9 55 зас;w. ....., р,._ rлв• УРАд/8 /ІІtр­ жае-уча<;ниоа• с....._......,. Не­ ~,/'І~)І(НІі'D( Держа•

10.:2'0 Тсnєвнстаu •Чорка Паит~а і t:...!r:~to-u1 J'C!J1M~"'h'"

1tJ

~•tl ,.J.jф

1<'

ІЮ

:~,оо

оо.

111.00, ?1

1.00

H:-:щ.1ot•a.nrs~'(иA- xtт-na~

12.45

14.0С :tрес-конфі."'ІJоС~"" rІІае )<'Р'РІдіВ

ncp .. an~yчacнмt::ta

1~.50.

15.1() 3il,)kH, tta E..Ц(."'-tyt 15 ЗС t~aLd~'нa:r.tof-f...-" І(і-т·nарад 15 !.і5 "-'ІФ ІE.t:u с

.... ·я

І б зо !.1/С ...... PI! ....WCM• >rlttQЗ....

t7.00 Т/с •Чм --тоо 18.20 1jc •Час ...,....,_ 19 :25 .. ~'fat:

-.--?•

.'1tіирети ..:аМІtt-~і•.

вe--.~tQ t::азІІ(а

40

21.55

23

•Wyllul""'•

Х/Ф •Корд..с,.,

ЗО Ш.Вс .... ,1а.,.~ 4.18Інок

О. 1~

nо.-оІі~на

Hoat>

О 45 Фiнaнcuor.u't Of""A

УТ-2 7.:.:-о с~~іт\;1ко~ з.

в.оо Т/с

t

12.'""

•• ЗDt::-:tfІ

Х/Ф •Кvаще бутм INoraтo.. І

ICPi:I-CI480tu•

1З.4!> Cnlrиr. tІЩJ .

Ш&стз.а:::н~а ~4.0() У.:р..'1іна r.ьur-o"..1нi З;о~.s.""·щ ~ зоаон

t4 .35 .~Іnя:х "10 PNf•k)'

В.

15

o.:1cJ

с.~tд..1•1()1( мс:ЛІ()~··.а

~c.r е~ rpмny

12.25

ДІс •ІС~Ц)І(адІ>РОІ•

1:1 1::. .. :wт~rpn.n•.

l ,} .·t•~ ~-;ipt..l'\, 14с,І.- <.Іlr,t:~tyІ

Д'ф •LІ...І,асд.,.ІЬЙ:

tR.SS

Рt-..rІJ~,.•н•й (:('~~~;,ор

·Cnoo<y<>a

~~·_'"~1'·~~;~r~~о=•мт Ро••••

;?

1'4(; lil'ft.J·~~·

23 Зі І Htt•.І.t-:>нotrt.tн•H 0.15 At•.o~t: 0

хіт-nара.ц.

Ton· 10

r ~~:-~~t:v-ш

УТ-2

),··r.:o•• ,-; ..

серя

1~~- !') )'y~)-flitц~ 4ЧPi.'-f)Jia

1 2 :;~. :;.:ч:·о·~ f: :J.ЗІС:ОН Острrо -.u~··••~it. Л. t.;.:·.,.~ ~оо~ 13.'Зі.J ·:)р,іІІІ,~

1?.J:,.1

14

cr.'

1 ~; (:(,

::,-,орт.-.(ІнVІИ ІЦІ---tSJ'1

pofty

17.00 Т/с ·Кс: .... HJ

С('" ~І( C"iJT~

nрмнцеса-•оt•

3ilptef.:IO

ТІс •Р1'ІttІанма naтpyn.... О сорІ• ~ю 1 с~

18.30

1<J

Зароц~

..

~ 'i...:~t,.

..

... vce

.-иrrs.

c..r.!'pcJ!

•Ф"Innep•.

15.05 15.35

1&.30

Ка:ІІtИ ДСМСRИО.WЗ

...

...

'Тоб~ ..

~·;~•

стуnен•·

Mf')ot"fttO·PQ'Jf:I-6»-."'IЛt~f:' н.•<"~;· ~Е:!

0.05

Х/Ф •Іі•:а•ммнмм noт•r·

& ОО

~-,·~:~~

CUHBA

t? 40. 1-1

,•<оl,1рес.и д;І1\ЖС1 В- Зv r·osюr;

,s,

·,·nn·.. i

1!J 20. 20.2s

·· ncpe,._.or -н ..

9

ОО.

9 40 Hin-t..o""'..-34-ff!'EI

9.10

О...t:.ю --~pr~..'"l хснм~у

9А!і-

C:ct.:yft,m

>ООО •К І

10.25

S S.·

()о<р("М~.І -~'Н'ІІНН~ fЮ:~('}Н

10.55 Ч~\.СО Q(:>>O 1 1, 15 ;.trouнtt д.'"'.\JIIf:.O~ .. 11.35 ~rPчt-tИ tdнman. Мупьтwм:м вt.а

r ...

1-JJ.IJ!~'"/("

1 2. 1 5

f1ооr;тиж

12.30

~-~yt'1:t1HU(~Я

t

13НЦ.ОЙ

12.45 Х/Ф ·~ щест.•

•.а..2о Храм, УІф:fJїнсь.q nрвеосnаан• f'ф()Гр3Цj\

Місьсі ноеиНІІ

20.3S

Що? де? 1\ао<ім?

23.25

'іорнміІ """-т

Корисні

1 {'І

8&п 'І'ОІПО

.. заІСоnотм

rпадІ•тоР'••

с.1ИІНІ.J

8i,r.,_:•·)l'til.~

f\Ла,,-етl-..

10 :;.;;, 13.00, 14 50, 16.30, 19.50 TerІC<ut(C.fi;.:~."C

ОС,

20.00. :?.1.40

rел.еrа3стг

ГЧ!ру·

ко....ЮfL:

1\.15 Му3. ""У"" 11 .ЗО "0.45 Arroтopr· 11.40 Т/с •AM8C"Fadll•

12.10

М/Ф

рок· І-І-ропу .. Ч.1 1 з .45- .Ав!'З.НІV411 с хіт·nаред .. Ya::paltte-ь-

•a

ДоUІОfИ

15 ОО

Б-а еk:ть

М Іt"..ЬІ:і Н08МНІ'І

1. З5

AH"fpeCOI'IWUI:

3-

Шо? ~? Поооім?

9.00

Еkсnрес-4нфо()м Koмn'ot'"ltf) Х Арг-афіш_,

ХІФ •Н.аtАомІ а caOaactocrtt•

12,10

Гtос~,.шІСа. А.. д•И"СУ"

12.30

По.rн:~оn

КІНU(Щ)ОС«:Оf"'1

Ка.зка бtпя СІТ

20.00 ?.0 !:>0 20.5.'>

•............,

Кормсні nop.a,qм

Сnатм пара

тat1n"

22.00 2З

r.-o

23.:!0

Тіс

.en... •

ІІос•Ам.-"._..

Моє :O.OOf'OII'" IМNpilt nрмстрасті

о. tO Х!Ф •Т•-• - ·

Ч<>мІ"'Q

8 28 8 :JO

·3•4·- на~wе _ . , . fliiU>U 9.30 ""P•i·Apt• Ро:о-- nporp8• g

оо

..... 10.0!::

nанІ

crмn•

_,.,..

10.:JC· П~~ІНСЧІ .noдefll

t1.00 Т/с .в--s12.00 Гаnощьd12.30 СеріМ •ЗОЛО'JtоіІ .К ІУМ·Фі'•-

,._.

12.0&

ЗоРІІ..t аустрNІ

1 Oet'hl 18.. 30 Т/С •Т8СММ8 AIIWUIOМ81'tw•.

17.00

М/Ф

19

ауртмаансж•.

12АО~а

Sceplw

17.1$ ХІ. okytltooh8a ....."_. 1 .......

Фі"_ ·N•іі~тер тин

....

l1i'r8otol

КІNІ.'1Іф~

~о­

-

С)rмІ$>СІо.~

nргАІ;та.,.АС: сn-­

·-·S.

ТИ*"Іееис

17.:80 Т/С 18.30 Х/Ф ....,.. coco&ocrroc'r1oo.

21.00

--

-

50 .._.....

35 ".-.. ......

-?·

21.00

"""-

ІоІ. ~- Вмсr- •Іс:ТС>j>і!О одмІd "ІJМСУР8Стіо

19.30

21.00 На ~ ...... дІтмІ

МІсrа J C'I'O-.u СІІІІу 71.ЗО 1oor-woy -с- тоАо 22-00 ХІ• • у_......-

2.1 .20

.....

=--

23ЗО м~м".......,. .м. Мо--_" •Мо

.

8.00 Тооt-ш<>у •Зt>обоо

J '

до-

._.

9.10,.__

::~.~:~21.16Tfo~ •ПодорахІ і...,_

9.50Р8'10М3Н10.$0ХІфоТ­

......

~or..-".._

t8.1!1

Т/а

•. _ . -

Телемаrазмн

21.30 Т/С •ВУ- ~. 5 ""Piw г2.оо ·Віrсна·•""'-"1"· 22.45 01>-A·r." 23.1 !І Х/. · - _ .••• О. ~5 Mys......a "...,.,_• .С,І г·Нс>а••

11 .оо Іv.ятва Гinnoopara І7.зо faQ+tli м". " - .w--ep. 18.20 НQ<ІІМЩ4

7 .. 30, 19.00, 23 46 •Т...........,.Т• 3 дІІТІ<ОМ •.lllnoвotll 7.40 !СмІ8 W-18cc..-

_оо т_,.,._н

3Qррс>•

17.15 C>D чуд011с cllhy 12.30, 18 00, 0.30 ТорrІнфоро.о 16.00 Billorpмrl нІІОеса

37--

Т..".емаr83МН

17.30М/Фм ..

::·gg =:'~.у ІС/Ф .з-

сУ•

7 .оо. 9.00. 20.30 НО8ММІіІ

..... ...._..

НІ.ОО ХІ• .м..._

17.15

ІВ 2.5 Граці .... •Граві-

nanpaщc•-•·1:

10.00 М/С •Патру"" Г&ІІа•>"""•

13.40 rc.neмant3fllti t-4.10 ХІ• •ЄпЬаІІет Р.•. 8 сарІа t!I.3S ХІ• •. _ - - ·

І.ЗS ГІроr- м~ на 811'118

18.~5 в .....

от. м-·

11.00 дІс •Cтor.tтnl•. 5 '"'""'

23.10 •Х..арсІ'ІОС• • .,.,.,._.. - -

0.00 Х!Ф •Уuриа n'..,._

12.00 IC'JI)C ......цwсОІ мО8м

8.00 ХІФ •О"..сtО.ЗО 1\.C.anneт-way

•f1paltmrnw Kupoaa81t

IS ::.s.

..

.ІІІФ.........,-

l3.55)1(ІІun-a

2•.00BiдltQ .з .... ~- ХіФ

OOoпz.woy

_таDТИ:

1\.СQДІІМЙ час

21.30

3-·

12.10 CNN. ·ern>a12.35 ХІФ •ІІ:у-..е. - 2'с..... 14.25 CNN, •ti&'l'f"' І ТОХ>іс>J'ОГІІІ• f7.00 М/Фм 17.20 ХІ+ ·К--· 19 ОО JtQ>rc·19.30 >(атастР<>Фм .,,"._,.. 20.00 Арт-афІwа 20.50 ПіснfІ ди.

22.00

а--с..,.. 19.30 Ф•(%>м.-а CJІJa

O•..S

23 2!і Сrуд;о -н;ч. 23.40 Х/Ф •На - - оОоtрт

13.55 АІІТОІ'Jе.,.,_м ~-1•-

1!1.00

~5 СтудіА -9еОФ•

fSI.-40 Х/Ф •Щаспоо-А rdlt8цo.• 21 45 Ми"...., woy 2f .50 Х/Ф · - • ~-""·

19.10- We•re•Oid8CwiМA 19.35 у.,.• ......, оЗробм сроко 20.50 .... 21.10 ПІсtмо -

7.10Е_.:·~

Мн>«>nина noroдa Kpкnn

Т/с •П-'1'81

к•с:соn

19.15~8Р)(

21 1S М?С-ь,-, НОІ'МНИ 21. 3D Cтt4!n1. оЩ Е.nе.зм 21,55 ЛаСІЦІ110 npOCмNO 8 ..&p8CDC·

СтуD"' •Де>о...

1 1 .оо

10.30~=-~

c·ronнuя

10.2$ 'r/C •Ло.-- npo Hryбlt._ мk:-то•. 5 c-epltl 16 50 МіФ •'іаровні npмn>no< ~UJINO·

17.15

~і .ЗО Koo~tie~ УЦНІіна. СІІІТ І8.00 Гор.•' ІVJемни •а. !5 Ла•чус ж.стт• :Х:;хщ•ь.ки-uхо~ JC.ІH(.'JIIOI'It)

І<УР-··'-"' 10.05 Х/Ф -~ JS•n.-l!po

17.SO

10.05.

45 "8 !;.~ 19' ~ 5 , g .30 20.00

.....

..1.0•

~~~"r"С::.с;&ІІІАео

t f. 50 Ho.-t-CfOtl рендее~

'"'рограма

Мед..цина

-

20.30 Лод>~- "'Фwмощ/оіІ><О~· ,....... й ТЮІ:"е""• ІТІА ·~І

'-'УЗ '18У38

8 ОО !>ості

20.55 tioea ермІ• 21.55 Т/с ·-ст-· 22 25 Муз_ IU1in

.w .,._., .,_. _...,...

тоо;-..v

8.10ПісІ<tІ-

20.00

Зr>рЯNе........,

3<Ю<ОN С"І'Щ><АО-

""'"

~ •ПОАОІХJ)І<І і~·

16.30 DCC

8.50

_

11.40 Х/Ф •Гот...,. .n...,...•• 13.10 Х/ф •і!рм8• t4.50 Х/Ф •АиІІрІіІі ~·· Z cep/tl

1Еі.ОО~~""""" ""__,.,· т-.,. 0<'1110l\

СІТ

Т/е •ТмЗ сер"'

7.40 -~·..,._· W«on8 еь..су в. ~ 8.00, 8. 1"5, 17.00. 11J.30, 21.16 1'6-

15.З0ВаІІ-~-Р-

32 "."...

1 7 .. 25 1 "" n~аАт~ 1 .зо х"'"' н.щ sycТJ>I'oi-:?.

r

....-----

7.00 •Разом " Ва-·· , . " _ _

15.3GB~ 16.05 М,'ф

18.20 Труба 18.50 Рвосурс 1 g,oo Т/с • ..--. 20.15 Світ nод-еА.

xn-.,...

М!Ф

~:~·~~~.110-

Х/ф •П<>АІtо а 13·А

""!, 20

дeC1111'Jta•

14.35

16.:15 16.40

....

с-.в

52-t Сrу,аія •Рано••

8.0$

.т....._..,. а_.

..

-c.n--

7.45

:=..а

4 _

..... " .•.,._.

0.05 ·Вікие•- ОгІІRд 1'1реа< 0.15 ІоІу310- f i i ' Q I ' -

7.30

51.20 ·K.I.S.S.•

Т/с •l1aeirpo-.- ...,.. nен;, еп. жмтт•

~8

10 3~~ З.щкн~ C1apt'~SИt<i8

Xir ·n.aP'UI 8.00 Dit.."'1"i

18.3~ f'ІІ/Ф

М/ф F,.;.c.npt:c-~•tфщJW

о~;

/U.

І ес(.•·та"'..-: романс ... 14 55 Бсз•раQн"" nростір 15 20 .. єuгh.-;• ... csiY .,......,.,..

4~о Сu~т4 A1BOt•~1

G з~ Bap...l', ~~і

•Термто.,..

~~:~~ ~~~е..~.:' 8с:і сто?•

ІСІІІІІІА

ІСмІ8 ~ ка,.....~,_

-noc~

..,...."

14.25

.дна

21.3ОТ/с .ауп- ~о·. •ВІІ<>"'•· но.,..,.,

2:Z.30)(Jф .с

8.00 Т/с •Пмwмот• • - •

8.06

tЗ оо Сві"! .n~eA. МцмЦМ+І8 'JЗ.ЗО BorttІ ци~

М(]дмі ноаини Се-«с-с"'маоn О ОО Н!чfіиИ каnри:І

в.оо Х/ф

М>1Стець•ий

1000 10.30

Т/С • . . _. . &.n8tllto• •Sмсна-- Наамн ..

22.00

........-.1 .....

7.30, 19:00, 23.45

8.28 м ... сnина І'1ОГОА8 8.30 Ота• і .,.оемо 11.00 Х!Ф ~Та•. 2 - " ' 11.00 Т/с ·~WII 11-11-~ІрН-с"'"""

9.30

l9.00

у clltrl . . . _. . . :?1.00 Те-rаJмн

22.00 ІVФ ·~- .

,, __

32 ..."..

9.15

18.30'rte..r...,.....,....

n-

лл.м. АстраnоrNнм~ nporмoa

13.00

сс1118

1SІ.15Х/Ф•н.АІф8-

)(

20.20 Греціf 8Щ •Г pulcyo 20.50 на .дабра..н• ..,., 21.2!1 ГарнІ-., 21.30 Tote•LUQV .оСаме roAo

23.30 23.40

_"__.

18.00 Те.'Ч!М.:~Газ..t•

18.15

23.SS~r

21. 15

14.00

кеімn'>ОТеР

n·.. ~,

.Д.w:.аз.ои peтpocr~en..• 11.30. 16.30. 20. >6 Хрещ8....

23.4.5

25

-1\/!и!

Дай

1. 5.~

•Отжа ... •

13. ,О ... f1eгttf1l»41

~іон;: ·ч,•..

А 2~. ·.:·.-го.

nо-

22.30 81/C0!--116-tR

7

т"•н-. Хjф Ст:fаена Cnt.n6epr8 .-6АМ3'-Іd fіfОМТ8ІСТМ

-rp.on.oro

сп

20.50 20.55

1О .35

•.nin

IOTr.t.~.

19.15

30 ltll. . . .

сп

Кра.ний

...

nІn•

7.00

ватуре.лнмм вІNІр

23,15 23.20

21. 10, 23.55 т.,...,..._ 18.20 Срура....., 18.30 ·T··-ilrpoo• npow:'\'-· 1в.оs.

0.00 M..rp вам 0.30 ХІФ •Сомр•-- rplloo

,.,_укре!>..,......

Мсднt НОІJИНІ-\

11-- .......

......-

............

н <мбруn'• 8Ll•Не ..шиі\ ДСІ~!Іо t<IOІJ~HM .-імо 8tz .. 1.V І•ОВИtіМ

23.00

rel'let.*araз_..eн 12.о4еІ Х/Ф •НІ-•

ТV-шоn

16. 5О безІ<райніІІ npoc:rtp 17.05 Ком"ерт tiiЩjO..nloМOro - eoro ор•естру ФренЦІІ. '1.2 17 .o4S БІІеф-муб 18.25 С&іт АІІІск 18.45 Т/с •Неw • 19..Ю •бона дм• - n\AIIOnl ХХІ С'\'0>

Стмwуn

22.00 IIIZ-r;..,pnpo<3

7.30

З ео-JМ•

2-:.t.-O() •PO.,!J.P{.'t:no.Jo. ·· · ...

20.50 ... хJт

12.15

14.20 Х/Ф •Ents8Ckп Р.•. 5 серІоо 15.45 •В"'ка•. Ное..., 16 ОО ~на nporpe- .С•т-Ноu• 17 ОО rе~маrазнн І 7 ЗО днт-д <»анс. •PoCS Род• 5

22_30

Л.,..., дrІ" І"ІОАОЙ

._мtro•

ІО.О.S Х!Ф ·ІJрато-іІІІ cetтn11.~ Т/с •ІІУІt- Кар_.. 3 ce!IPfR

11.45 Теr.екурс ..--оІ мо"' оМа

.. АІ-.

81Z-i,.фopw .ЗО [JIZ .. ПtфNІ i~'e-rnationat

7.05

Т/С .-Зown•: ОС,.ІІМН./:А

18~ HaцiФ~.lt-».tia lt''~""f«PE~Q. 18~25 Х/Ф • Jи -··· монІ, •

4:3 0..,

21

11-10 Т/с •8доsа 10.00 Ал~..

9.45 КDнцерт О.Маnінtна 11.00 Мед>очммАТ-1<

-т~

20.~ ІІО!Юсеn

21.00 21.15

а.оо·-·---

14.30 Т/с •К.rмІ І .lt8Ado 15 зо Мм<:тець-• -

-noc--•·

сп

npoгpawa оСаІТ·НО...

а 30 •ВіІ<На•. Ornt~д npeao 8 40 .. віkна·бІ.Jнвс•

..аАстрІ•

11 зо МодІ<ий ...., 12.00 Штогер бо -

20 ОО 1иформ. nparpaмa 20.3!'> TuprtO<фo.,... 10.'-..t:i Гat»~t t-ІОВМІІИ

7 .оо. g оо. 20.30_ 22 50 ............ 7. tO Е•~.оr.р..-.:-інформ

50«--

МІФ Гарні НОDМІФ

9.05 9.15 9.30

7.0tl

М!Ф

19.30 61Z·tf:OIO"VJ)C 19, .(5 Рекщ-,,nkі tЮ8МНМ

ТІс •Сnоцr>Ідро:оАІn

.. n.~Ф••· 1"7.25

9 05, ? 40 \ ...-fJ$p~fПfHOPf

).QkOt!

~L· ._..ол 1;:.Ь.:ниА ~tat43-n

1:J.co

..,..~_..1-1•,

М/Ф .. nQf.Юoo:.:i -м:урашс~· Сnор·r-тайм kри r:вiry

14.55

7

Пар~~::: ВR':'ОМ~іfІЬН()І"() Npfoдy

,. _, /с

1 nл~.

1 О.

Ж.иtТ'ІІі

13.40

l+t

.. f Ц)w~"'uf\lo'l С.онІ•а· 4 8.30 1fc • .,,.,...., ~ 10ntтep8• 9.00 ДІ..~б;.'І<~НJ J)ffiH")'. •ро,но! 10 ОО Tt1І~r.tt•mнt: е оо

.. :l~tюaj'f-н.-.

Х.V"І·1·а!'1і~

1 .05 ХІф •3офІр V' UIOICIQII8AI!•

7,00

11.45 І. Xaк~kІot.;v:w е r.-PQгpc-..i ·Гор1!1W'1"'. lli\)Y бpo.t·ii'J flioo•·•• 12. fS Фан ~.оу6 12,40 T'..~J-e-~t$t"H~ ••ен1р "'".І.ЦW'

•.vttф.nl.:r .. 2

~0 І(І':..41.t/Іі-:1.(1-(!ІІt)ф».С ~t8p. i,Цff. уІ( ..

;mtни г'

11.25Г.:Wl>

МІФ

З .$0 Місто

0.35

д;ф •1-іаАб~.nмІі загм•и•

16 JS 16.3-0 16 45 1\.Cusk:: !llews 17 ОО Blln"pe-.нl хіти 18 00 BIZn<>-NШJCМy 18 15, 18 45, ,9.15 МуаІе NOWS 1\J.OO

v-napa,.ц

7.00Mys..-

0.05 еос~>рес-ІІ'форіоІ Q_20 кo .. n'rorep х

15.30 •1+1·+1·. 16.00

Kfr

8.20 Муз....... анаІІІ 8.30, 21.-45~..

1~ Мv-з. r~у:и

14. J 5 15.05

,., •• і.

1tU8.,......,.

.. c .... wn т-о"'22.00 Х!Ф •д- - · 23.3~ Домоамк

n''""!

22.00 Х/Ф -н...............~

І 'tf? nктaitl:-ef ЄЩ>О,.·<С

ЗS Зорящ1 CJ4P08МtiO 15 MyJ. <ІІІПИ

15.30

МЬ..О >ЮВМНМ Aнrpea:m"""

20.30

Зореnад І(о.-ащ.-А t зірки

18.30 Muslc News

Н..:.t r·,,~рн.•._1М rюrn;',n Ран•·,нш r'o•uтet

10.30 10 50

17.30

Дооо-Жу-10•

15

ДеІІ

19.501..111

nрогр.....,

рос'"'сь.:-и

Па< сша

05, 20 40, 1 4!'>

r·~рниЧ: н;,а,r_;"!;:і:И

Ш .... J ·~іОІ(·РИ'fГ .. H~щ.~CW<tr.-.ttotiot 'X!T·nDt'JaA

І!іІ.ОО Хіф

ПІіА

3С8рі11

CmutOPOf'•

15 50 1 crt.$вc'r"IJ.BA• •Ме~98• 16.='0 t~-t~ -ru .. і;,~мик ~euatax ce-h"y l6.5tJ tinцlt.":•ta.m.ни .. :.crт·napaq 17.(10 Під ·П~рекрес;ТfІ• ·-ДО ycnj:ry-

1/. ·ю Н'~ 1.:..

• Це

....

14.10 Т!с - ..."._.,

рсммt..нІ ctнyaWI• Прос·•ур'єр

14.4$ 15.20

~~

k;<ІІ:&ПІ)ІІі"И•. ,.f1·•~1;<1ЧС)~,.

14.15 J-4,/C... ftІ~atiOTA ~rlpиrO,CWol•. •EJcCT·

ЗО АІІюторг Рпзnм з •ам ...

17

0.30 ХІФ

3а k"i-"•:."""ttN "46GQM )(р.-1С1ИИНС .. Q nporpaмa

13. tO

Пре<Ре6~Сnраут

Муз

13.15 Нсеинк 1:~1

•ПрмrадМ .nk;Oitor\"t na'rpyn••. З cepltl! 10.00 t.~1'10Mf"tІP

10.00 Х/Ф ..до тм. &81·1ро?• 11 ЗО 1·c"cкn"a.n •flp;~au• 12.00. 15.00, 18.00, 21.00. 0.00 УТН 1 2. 20 •ДФІl'І(\іо<• - NW "'ІдІА>tміІ ...

JСоміо::rь

21 10 83рWціі СТИІНО ;> 1 25 Ра"УРС 21.4.5 Діаюги

9 15 д.•еора 8.35 Т/с - АІт--

Хто а до.., <осnодщ>7

13.00, 14.50. 21.50, 23.50 Te-

r~.ccnpec

14

?1.25 t .НРІ••

2-t.зо -rо•·••м.у

21.20 .... · - · 23.10 ~-інфОрм 23.25 ДІосс•U1181' 23.55 ІJ/ф

1б30 МІФ

2З,40 Е"сf"рес~ІJtформ 0 00 f1oj Хс\Г:Н!

і/

fl.45 tiAt'k"'НIRI'IItНHF! Xfr 4 n::lpaд Р .ОО Т /-<.; •Ма:,.,а..•мА ~··

7.30 Е~сnрес~і·•Фо~м 7.45 Т/с: "'"""'" 8.35 ·Т~'· 0.05 Ринок

11.3С,

7.20 7.25

14 so 15 20 Ві•н• у С8Іт 15 50 А"" r.амІ3 ІІVС8-

7 О& МІФ

11.15

д...

....

xnonцl• в. Щ.ерб...,. nР8дСТа.._

22. ОО ХІФ •3акопот rnадІІІ>'оріІtо

двн

7.45 Л~tta КіІ •мnі

'І'ОІПС

I<IIHtLC

J,)i-.;t-

ДJІ:33•СТ81'1оТ8НЦ•"""d Х!Ф •ІС8tІІмІА N1• І-4.00 Tfc оrарооІ -щ,

к.адес~а-

УТ-З

7.3.'~ ЛІNФ·-411; •t.35 і l,_....if:CTt'lk,J

25

Mмcтfltt.....,..M l(ltНBrJ ·Терму-о..

8.00 8i<m

12.15

11.30 EIIZ:·1V нсе~ни 17.00 BIZ.ncroecю"

8 00 8 30

7.00

дн'f'РеСОІІ'ЬКJі

12.25

вarr

20 20 д&-та.tt.ЦМ!' і жrт·nарад • Yкp.afftcь~

Т/с -цІ.nсом тас...о•

М>11

СІТ

12.05

Молt);v::..:нм"' .-.а••.:tл -М·

xnon...._a ..

Му3. •tОЬ.иН~~t

д*А.."tу

gut!•

21 .45 МІС'tа і !;·т-оnи'-" сеіту

18.10 Х/ф •k8Ka npo ~ОрtІНОІ'"О

22.45 TC>t ~" осо~І'Іие~й nor.rщд 23.15 Х/Ф •У nІ•ку а м____..

УТ-t

8Іl-нформ

20 05

1'D.S!5 Х/Ф •Заn&ІІІDІО'<18 norJМt.QOМ•

вересня

Мод.а CьOf'QДJ-t-І

СІТ

",00 21 15

t 1.40 13 10 13.40 13 55 14.05

с:вІtу

.r.__.

18.30 Т/с 20.50 ..... Лflt'1JIIolltl...

&.ОО Кормс><і " . , _ 8.0!; ВармІса:оо

17 05 ЙОІ'О Ве~tИ'fНіС"І'о. Актор 17.30 Х/ф •Нhr І !!дАІ• 1 9 ОО .. L,~oJш ..... Kиcnt:' • 19.35 Шоn-tвй-м. rерrовиІі' ~сі 20 ОО Інформ ~"'-рограмп •kaw "f8C• 2\J.3S. 21 30. :?3.10. О ЗS То-ргінФЩ>., 2•J $0, 22.00. ~З-25 Huo~-ccn

17 40

news

......

7.00

..or·Q

13 .ЗО BIZ -но.,.ни

СУБОТА

26

1б.ЗS BOJ-CTИt.fY ІІіtд&е91"0

11

10.30 BIZ ·•C·""VPC 10.4S Bt.l·tюs..-.tt

1•.00 Mtcta • С::'Іо.n .. цІ 19.15 О::омn'ютер )(

.о:ЄоІ ...

7.40, 21.00

Пшnяд З~•Оt;у 10.С'О Вtь:мо7Jрни .. ремо~~:: 10. ,5, 1! .45, tЗ.45 M4.1sic

21.45

це

"~6 ЗО Всеnере""аrаnчиИ гоnщ:;: nipyY)·

l(t.IH&A

13.00 Вtlжіt-4єччоо~tИ nettь.

14..30

Е.фjраетоторr

а.оо ВІZ-сн•рт 9.00 BІZ-napa,;t •щtt-t<aft

1 1. 15

Ycpafнt~~~ Н

.apr.

ue

9.55, 13.55

1.3(~ Tt•r1t>;). \}1';11""' НQр-..андІі

11 !>О М.'ф 12.00 :1'1Уrні

Про

7

ДІф .. стеnан КоенІре Зі1~~~ •.; .)3k0И

11.05 11.25

19.:0

І0.5С,

r тас.~

.. кох..-wнS':

Ад·

11.00. 15.()0, 17.00 те"..rв3ета. Неру-

r·врмик нnсrрій

rtpOC"м.n

ІорІ'іо-

18.~0. ,.(),~() 1 рщu1 .ид ~r .а.~....-.:у• 18.40 K'YJ)C н..._,.....,.._".,і .. с:..ам •Waa?•

ат

19.30, ?0.7.5

10.2С У пустел; со....,. бrм

•Ід.8tАуаа~І•

С 3ИСІ)Т В ...•. 2 серІ• 8.151/с •М•рІІІ• 10.05 t·Pnes:O'\~Іa.n .. nребо•

7.00

1 ..30. 21.00 745 СІТ

.. TCW·WDY ... драЬос-.:..-. 10.00 днекдотvасорr,

0.20 М-ом ""'-о • 11/Ф •НІчЖ

.. , ...1.

•H•w

І7.О!іі~r<•о

23.45

1+1

nporprвмa

17.15 TOJIO"" 17.30 3а U<ІІІСWИМ ...,.,.,.. 18.10 КаханнР -:1 nершого nornмv 18.-45

35 --·-21.10, 0.00

18.0б,

22.05 Х/ф · - N1•

9.3~

19.00 no .... чулес 20.00 •ПодробицJ• - •Чес• 20.40 llfropr;r•ap• 20.-4S, 1.50 flor<>n.a 20.55 •881801<1 І-.t.81С>рІ<Мо. tсо.ом0о • •ІФ оІ(рмаа осоСІок:тосП• 22.55 •tІам..,дим•

t1.1rІіІІ-...М 2-й ~о

ра

"...._

n~ll''-'

23.-45 36 .... ~.

. Xi·r ··f1~pr814

ПJ,аоrрама: •ю..-U\ІН на .;sna1'~

.

~ .. '">('юІ

0.20 Веа:»•іе•• 0.38 Х/Ф •ГР8 ._., - - ·

f..ІЄt;•~ дt.n:.JВОІ у,дачf

22.10

15 25 Криnа 15-55 f1illlrpм04 16 25 З..~уrа вфіо"а t6.55 Тема т.иж~tJІІ

1.00

ІЦ.",.,ач<>Р "'P<>JІGTa"·

rv.••w••

МмС1'8UІІІо8(ИЙ к.....,. •Терито­ рМ А•

.:OC"'aAn•

СІІІТУ

Іl.25.

16 45,

1~.~5.

1.2!)

14. І!:t д!Ф ·Бm••· 14.35 •UJnя.rep• npe.дr.тa&J'Кk~ ..

f'i~.t4t'tМКt. . -: Дерхав

14.ЗЬ д!Ф

В

R2, ОО JlO;Ocaao

16.05 Оаза ~"P<UI хаосу

16.50

1З45 МІф

CnfeдpV')IUtQCTi

18.25

23.оос~" 23.30 ФутІІоn-

tІіічнм«n

$11•

1~-~:::.;.~~;"іт: ~=-~ U.OO T/D ·-•т• 0.00

20.55 Корнс:ні no~ 2115 ЧІЗ 111.'116 Mloc:...U _ _ ,. _

,' -.

BIZ·i>tфOpN Містu і с 1 n.<1-..tц.i сеtту

12.25 Т/С •д>r<е4\оо Ейр•. 4 серіІІ 12.50, t8 ОО Ь•rсрщ)(Іичм

/ti.f)()t:ІІ·t" t"~f1Q',"!

І(nц.І(а.

no-

roдiO

18.00 ......... ет..м. ......... 18.30 Ttc •no-..,.-

хпоnцІ•

1-4.00 81Zc~r>o •Іr.1 1$.00 Btl·napaд nO·Y"ІN'I"c"""

1Рrеві.м~о1щиW ц.сttтр uо.,аи 11 ~5- [\"<еtПЛЬМСН~-tІІJОІJ

t•tH1"'C

13. 15

t8. t5

210.30 Cll ао. 50 Дай

1-&.ЗО il~nlvr J1J\A r-ю.цеА

n.."..

ІЗ ОО Ано"с 13.05 к:м;ІСі~ ~•оеин" 13. f5 Аrрвсна tш:tюpauo kиlоu~н:м:

cn-. 8.

Зб~*"Jмо здоІ)оа'•

te.:zІJ Т/с •Г•pttl ослоtЩІ,

іІ'ХРТ

c•r

21_15 2 •. 4•)

•.

"PCJ.1C·

17.58~2'1 1~ 2;'~8"~.......,.нно

у--

.........................

хв.

f'tЯI(O,'

,

ГарМ t•ODM~ц.t

20 45

P8І4lJ'"tOII: 1f1л••І'іі,~ііоtна r1arpy~ с~а •C..try;aц1"_ .. Sl. tO ДеТ8І<n<І8 СірІо'І'І• в-..,. Х/Ф •На те...._у ,·oq~ МІс.щм•. 3, 4 сері!

vrн

Т~ . . АОІІОММІФ

Рос;ІоіІс"._ Ц8-М

Ще

д.І.U)ое'С.М ДІІІW:')ІІ()1 V.АІІЧІ

:а оо

1.00

1?.~~)М/ф

'

18.00 11!1.110 17.15 17.30

..

час•

9.00. 22.40.

І

ОО Інфор.",._

20.25

П-3

Т/с •Ч.С uа•тн•

8.10

ot

..._.,_тнІ .....,а

17.50

19.15 Курс ....._.ец.ькоr МОСІа.t

...

Х/ф •Цоо6у-•

-,

15. 10

18.5$

ОІп...,,и.-t набеса:

оо'1Сі:С~~~.

тv-....,.-,

Кмf• .......,_..11. ГpКUJKr1

r>por-. А. Г,,м-.

1!1.00 Про<ра19 00 100 чу-с

13 55

І Ае-І·

1't)f.)іІІІІ ~. ХІ"І"··~Рі\А

~Hg. ":ffo.*~2cs;" гannatn nодІІ

&.,.....;..с•

• ......,

•l<en<t

Т/С

15.::-.iCt МИІ'оrо4~ ..........~ •••tti'!\11 .. fщІІМ-

16.30 W/~- •P<>Aot..,. б.Ір""І• 17.0Q Ч.Р'еt,мА CAt1' Дtснаw: .... .....,:.кемиОІ•

t.t()81;tt;

Д.:.з.~с".еn-'fам.~~~~

15.3$

Мol'fO...Q,jl)l(...... ІІС....., •М•

Ч.2 1'tеrе1щи ,._,..ІІСМХ ,.;ра1н

тсн

8. (}S Мацюнnлt.І-Ікй Jd'Т-napa,n

ослу(і

14 ОО 14.25 1о

01 ~

роІ.,а.о. Т. ПО8аіІІА

... ,

Муа.

"''A~

14.05 36р«а. tfiAPO,Д)CO.Ji;81 "'К·

.ЗО •Твuрі:Ась«~ Іrри• "редстав­

12.00 13.30

.Іф.ІІt")М."1Ц,tИм• .. -r~убv rtІциt~1МЧНММ J\lfi;:81;~Іit~U~•--

1 •• 30

12:.50

1~.00 Т/с

19.30. 20.35. 21.30, 1.00

,..,.ІОТ.,.

НІ.$5 Х/ф •5оІІМ?І• Т/с ·Hew 690\АІІ<8С- ,__ .._.ас~ії .а Са.н·~.:о·

Arpoмarao ... Добро<о PIIHt<y. Уq>еІно!

6 15

ФО,.>.,.~фіІ

НІІД

11

22.18 23.00

12'.30 To".ttypc Іі4~М .. д.;ю~ QtJ:!..

10.45, 13.15, 15.45, 18.45, 19.50, 20 SD, 1.15 Hoeoeen 11 ,ОО кат-сри••uс !'\&.Cьtt"'~ про.....,...

tсч

19.30

n<118ot>A-

_.,..,:J:..

~.....ііІ І('ІІад5:J8_

12.00

o.ac-o~~~ .,ШаІІ4!"і rpowt•. Ч.З

16.15 Не""'_, 17.30 Т/С •Р..а- - . _ 1 X11uo8oo 18.30 Т/с •'tМІС83Іо«8 нІІN•

вересня

25

дграр>4а nuнорє.ма км~е.'t.І.(.И·

•А! 1~ 'tt_1,'1.r ftt1t,Иit '"::t1o""'a.lle"JІC

п~ятниця

....... . . .

r·s.iau.tr aw .. гра••су..

16.20 ЕJІ•t1МКІ'ІО,,е!'Аі" 1'QtiЦIO

Хі• ·Ос.трІа коs•""••. З

13 .. 1 5

11 4$- .... оwак 1. . .

~~-ttiJ:!"(·H·~ t:"

18.00 Т/С •По~ • - • \4.00 ·•/1.1(-J.,._...•

Д f' ..,f~Upt'IИH1« AfЧj

.......~...,;,;

,,..r.......

ааА те ..

7.00 С~-tІДа"nк 3 ..,.1.,..1• с.-.т Т/С ·М-ІА•

CSot.d

Jlrpм.

11 ..3()

Торrtмформ

10.15 Про«мно.<:" і cm...,AI 10.4.$ Т/С •Похо••нІ т.-:мІІІІІf4• 1 t 30 ... о4"мч..... t::e•rv· :1 О тс:а ... 'f~

тewn.e••

11, 10

f1Щt:у.мt.;;и.Д,'fЯ

,."

p-n.

Х/. •He•noniT8НO""•.... Ае'"'

S.:liO

А8·

8 · •0 EJиct.nlfiiG. Тее:т-р ім. 11. Ук~

1r'

C.::l'l't~ -Cи"tySцtRi• д,.. т .... 0р.1' . . . . . .,..._

··-0•-&•·n~..t.

СеІ r

7 .10

t't.ЗO nм··~1lll II .. Jilf'O.'\ 2'.0(1 РІІ30М 1 8:t-..M. Po:..n-a.::tІhh .... npi'.Jt"J'ta..a

Eкr;nJ;tet~· tмформ fC:own'I()Yep Х

Q.15

1 О_ ОО Муз. "1)0<'1)1tМа. О. &yt~t<os зо. 1З.оо. 1s.зо. 17..20, 18.30,

.. ~•••

'/ ,l.."'"tf) "Тf.!"~SЧittOk 9.U-\J, 22.35 1t.f<t!'UІ.Зtt.o\~t:a t10Т,Р)'ЛЬ-Іі8

•. 1 о

......

:З:$

~;~~1,. ·=:.:.·~s:::-т-

9. ОО

~<"V\41

ПО,СU:'11'lбИ11,-і

fOO•

·-е-

ЦМСІІО•

14 20

'fТ-2

.......

?З.ОО J<.n11TІJ~ Гlnnocpoп.t: 23 :~о Програ...,. УХРТ О Of) Му'>. npocfNІ..,. -t.U.nwre-.p..-

8.20Мі

AJІHQH

Х/Ф •П_,_-

1 .оо. 1·1

"'fYAIIJ'C+t8 rp8•

І((",.фІ

,.,."'...... 10 7 ""

1

...........

рІ•. ХІФ •На тuм"омr MIC.Ц1fto .. 2: oephl

J9.25 Само той 19.50 Ul""' Б.,..>о.t ХіNІа 20.25 Ha.u,fot-altt.ttм.W. ХtТ-ІЧІРОА 20.40 ~ірм<А ІЦІ:Jк.ВІ

21.115

--m

.. F"uма.•н..:•

...... ...,_.., 8.30, 16.30, 20.15 Хрощат"" 8.!:>0 що"? Д.-7 ІlоЧ""7

~Hitlfll•

"Іt!HICQW

П..;3~

М/С -череr\ВuІ«м~чМн.n.зn•.

17.00

Т/с

x.rr·f"'&po.ц

16.00 t1i'\д8C!"t>Q'и

16.30

.. АІС4І:

СИ+f ~

:аjф •&Іrть­

V

МИІСDІtМНа nnroдa Крк11а

8.28 8.30

Д8й n'•т.,! 8.15К-нІАОріІ/\'И

8.05

2;>.00До-с 22.20-'ІОТІtРХ С81Т ~ ФотоrрафІІ

22.40

.~:; •Облич'«~ с:~t:І.ту .. З О. Т~~;• ..

23.20

.nІщаАс ...... :t Сан-Фр ....

fio.t-'ІQt.-nJW-.oний- :t~~:fr•nepaд.

12.00, 15

:? 2

.. :,3.:.\кvн..- ·

t .С~ 1c,~к~t•"-JoY -Т~бу·

22.!!1

..u••o•

~,..

11.30

І("r.І,

17.30 Т/С •Ра-м XU.111a• 18.30 ТІ'С ·"4-»,...,.а

...,....

МІФ

д•е~~: ЛеNNОН

20.55

,

Cr'!••a~; tli,:. .-.~rl' rс:н 15 15 І-іІА> lft.Ct IV~Mt'l

8.05 НацЮ"аІІІD~ий )tjт .. napa.ц

8.4tS 9.0-5 9.20

До зуr.тs}і•1• ..

to4.3() te-<10

"ГРОМ8ГD:ЗМН

Доброrо ра~и~tу

12.35

18.45 T/r:. ".ТJмІ ....-а10т. onl8- . 3 c ..... 20.00 •ПоароОмцІ• ---· •'<8С• '20, 4І0 t••Tt'Ji)t;fWJo:J>T ::,10 4~. , . 20 (l()t'«"!ft,"}.

11.) :).iJI(()~· С. .).."JW("-t ·~ t:-~ ,з.,~ стул~'"

A•t011c

6.05 6.15

..

&7

УТ-t е.оо

о•и.nа•

н~<.t•t~ ~ к~•~ptHJ му;;.~.,.к.а

вереснfІ

24

r.".na :'tlo408Y

Oc~r... ii\: о<аІНАА. 11. Костеtt­ ІСО ... м.оr1Ус• ..,.,.рей•. r:.-мфо

10 ..4U

12-І ІПD


Буа

18

оо

18.·30

вересня

27

Т/С: .,..ту..-.....__.

%2.30 23.30

П.Оі><

7.0::· Cc.no • nодм 7.35 Пwнас'І..а 7.•5 Y.-..psiнcw:-e t:noprлoтo

8.05 f1 )~:

О~•о•о е. д..,.ЕР+І"У

8.55

~ торіі з д-

~.з оо Доцаwн~

• З.ЗО

І< -,.сТО•

X&ptllf{)8-t<rfl....,

ntQ.p

Сві<-..,.-..д-n

4cephl t!:t.OS tJI/ф •Pr.tc-1

.. ьnn4..»'-" t~":·"f~•(tpa• '"' о~. д/Ф •l'lprn>o """ФІ>· ,,~.,10 ieJ~rr.."Jtta.n ·Лраво•

~у, Над,.J(>И" •;аеіІна с.:.и

~ ї

., .. ,

1f1

~:

:?.'J.

2()

-шwо-..

·о H.""t.uoaGІІnt ..•iиV ~rrt-napaд

20.45 ....... 21.1і5ХІФ - . . . - -

)i.J-

:«YfЖ~P

ВЄ"tірн1t OЗtlta

21.00'.~

~..

21.55

Т/с •Коnм nocмlxa8nl.c'w

.....

с

С~рофуtІ'>.)Л

н•n.,.и ма1ч. ЧопоьР.м.

'Ytitpaitfa

-~

...

%1 ..0 22.25

'.! {'-') 1(}

1~ ОО

Юntт..,_..

15. 30

Pt·~,\<:"'t-·t'"~·" .:Іі~J:1ор

:~:, :·1-:•е..···~І ~-

! ~)

·~ ~;

<. · ·і".,.,_,,...,. fio.

1.~~.1

l~···f·~· (.)r14~~...::нцr.и

1!:11.5.-S

С4.1 тt ""-~..,.l!t

1Ь 2~. 16.:Ю.

t 1.2.~ м·,-:~

n.')uJТil f ~ ~5 :'\~a:-QH t ~JIC:OI.

t2.00

m.,

16.40 17.00

.._4ОЛ()ДІЖН'W4Й ІІ:.'!.на/1

. . . .. . . , . . . . . _ 't.2

.odwo3an.

...... аіА

м.,-

8.50--

(!уа.-

r.

....,..~.

17. 15 МОАа СЬОf'О.дНі

~- 1 ._... •Не·

дО ВІдОМА ВСІХ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОдНОГО ГАЗУ сіл: Плоске. Гоголів

ради.

Плосківської ГРС Боярського ЛВУМГ з 9-ї години ранку 22 вересня 1998 року повністю буде відсутній газ у газових мережах сіл: Плоске, Гоголів. Усім власникам газового обладнання, які ко­ ристуються побутовими газовими при­

2. Про стан соціально-економічного роз­ витку за 8 місяців 1998 року.

З. Про звільнення громадян від сплати пода:rк!в та надання пільг в оподатку­ ванНІ пІДприємств.

Про .внесення змін до ..рішення міської ради вщ 11.06.98 N221-ОЗ-23 «Про бюд­

4.

5. Про затвердження лімітів на викиди в

року перекрити усі крани на газових приладах та на опусках перед ними і ні в якому разі не відкривати "іх і не кори­ стуватись приладами до відновлення газопостачання. Запам'ятайте, що: - неперекритий кран може сприяти

<tтмосферу ПІДприємствами міста та зат­ вердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного се­ р~:довища.

Про падання фонду комунального майна повноважень на відчудження оО.: новних засобів підприємствами кому­ нальної власності міської ради. 7. Про реєстрацію договорІв купівлі-про­ д: жу комунальної власності міської

6.

потраплянню через сопло

ким чином, надзвичайної сили вибухо­ невиконання вимог безпеки може призвести до аварїі або нещасного

8~ Про затвердження доповнень до пере­

л~ку об'єкпв комунальної власності

випадку;

мtсюкої ради, що підлягають приватизації в 1998 році. 9. Про затвердження ліквідаційного ба­ лансу малого державного ·підприємства «Парус». . 10. Про звільнення та надання пільг по ореНJ?:Ній платі за оренду нежитлових

-

газовими

приладами

можна

передати

І . Про порядок зарахуваннЯ 1,5% нара­ хованого податку на прибуток, призна­ ч~них для фінансування житлового бу­ дtвtшцтва та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані . та військових конфліктів у зарубіжних країнах, члена~ ми сtмей військовослужбовців, які заги­ нули під час виконання ними службових обов'язків. 12. Про завдання Броварської міської

вого

5-40-05, 5-11-78, 5-33-97. Броварський завод "ТОРГМАШ"

Реалізуємо дверний блок фільончатий (2.20х1.24м) - 250грн. Тел.: 4·04-61.

здає

•••••••••••••••••••••• • Кваліфікована швачка з досвідом •

І лефон, кахлі, паркет, балкон заскле-1

• шукає роботу в малому підп ри- • • • ємстві з виготовлення взуття.

раtюнної

pag,

раtюнної

gержавної аgмінісrрацїі. спш:нсІЮВІІІІКІІ: колектив

редакції газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоц гво про gсржавну рссстрацію Ю N·259вig ІО./21997р. Інgекс 61285

5-04-65.

Фірма реалізує цукор-пісок ціною 1 грн. 20 коп. за 1 кг. Адреса: м. Бровари, вул. Київська, 298-Б ("Порошинка"), магазин "Гастроном Кібро".

1

____________ ..

1

Тел.:

6-13-03.

•••••••••••••••••••••• ~i~;~~;Et;;· ~ -~

<+~і;,~t~k~~~~:'}~~~>:;і~:<'

рЕ дЛ'k'Т.Ь р . Волt)А:-1"м"uр

АдРЕСА:

V

255020,

в

оренду

окремо

і

§: Загублене пенсійне посвідчення N2 131748 від р., видане Броварським райвідціпом соціального захисту населення на імя ТОВСТЕНКО Людмили Іванівни, вважати недійсним

8.06.1998

Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

сільського rocnoAapcmвa

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; nрuСюм оголошень

НЕ"БР,АТ

2.

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

Реgакція не завжgи гюgіляє позицію авторів. За точність виклаgенцх фактів віgповіgає авюр.

81.11

-··

13.55

ХІ

•А•

.а- І

МІФ •д..мад­ Ае­

......... --•V'n. no.a...ne "ІІ"'а:с•·

t8.40X/.........

' 8.00 Cry,a;to .-..". 18.ІОХІФ·-

19.45. 21.30

СТ)ІDІІ1

.........

20.00 ХІ. • " - :r.z.oЬ ХІФ •"'...,Р.

r.anyra•

.....

• * - c.f·

КJІІІr••· Ч~8

23 25 C-ry2З

35

Іс.а.:

·НІ•·

Mt)pe:nt

Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство

1011"

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 листопада 1998 року о 12. ОО за адресою: Броварський р-н, с. Требухів, вул. Броварська, 1, актовий зал ВАТ "АТП-1011". На порядок денний виносяться питання: 1. Звіт голови правління про результа­

ти роботи за 1997р. 2. Звіт ревізійної комісїі. З. Затвердження ново·і редакції стату­ ту.

4.

Затвердження нормативних доку-

ментів.

5. 6. 7. 8. 9.

Вибори голови правління. Вибори членів правління. Вибори ревізійно·і комісїі. Вибори спостережної ради. Затвердження договору з незалеж­

ним реєстратором.

Початок реєстрації учасників зборів 17 листопада з 8.00 до 11.00. При собі мати паспорт, виписку з реєстру.

Броварська районна державна адміністрація та управління агропромислового комплексу з глибо­ ким сумом сповіщають про те, що 17 вересня цьо­ го року пішов із життя ветеран сільськогоспо­ дарського виробництва Броварщини Микола Кар­ пович ПОЛОЗ. Людина, добре знана не лише в районі, а й далеко за його межами, він більшу частину свого життя відцавав служінню землі. Де б не працював Микола Карпович, завжди і в усьому його відзначали високий професіоналізм, уміння

Листування з читача;ош -на сторінках газети.

"

Колектив ВАТ «ТЕПЛИЦЬТЕХМОНТАЖ• вислов­ лює щире співчуття заступнику голови правління МАКСИМЕНКУ Володимиру Васильовичу з при­ воду смерті його батька Василя Дмитровича.

Колектив видавництва Укркниги "Росток" висловлює глибоке співчупя головному редактору Л.В.ЗлотнікоJ!ій з приводу смерті їі матері ЗЛОТНІКОВОІ Марії Федотівни.

стоячу

будівлю площею 384,2 кв.м. Контактні телефони: 5-32-75, 5-11-78.

Реgактор: 4-03-76. Віgповіgальнuо секретар: 4-21-34. ВіААілu:

~

-·"'"•

-

під тверде паливо.

Господар продає квартиру (без по-

20

рисливий, працездатний і чесний, він користувався заслуженим авторитетом і повагою як серед підлеглих, так і керівників сільськогосподарських підприємств району. Броварська районна державна адміністрація та управління агропромислового комплексу щиро сумують з приводу непоправимої втрати смерті М.К.ПОЛОЗА й висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

Призначена для обігріву при­ міщень та приготування їжі. Ціна 39,6 грн.

І середників) на житловому масиві в рай-І

міської та

голосу

ПРОПОНУЄ:

Тел.:

вирішувати поставлені завдання. Чуйний і безко­

ПІЧ ДАЧНИКА З ДУХОВКОЮ

r------------"1 '"НОВЕ ЖИТТя·· __ газета Броварськuх

вашого

ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Міський голова І.З.ПЕТРЕНКО.

Юлю.

право

Броварська філія ГГ ВАТ •Київоблгаз».

13. Про надання та оформлення права корнстування земельними ділянками.

1 ний, .санвузол роздільний). ..Тел .. 6-37-34. Запитати Сашу,

.. 6і.r,.д

господарства.

відносин на території міста.

школи N25. Квартира трикімнатна площею 63/5, 1 м 2 на 2-му поверсі (те-

кrуб

Тел.: 5-04-41,5-04-46 абСJ 04; Бояр­ ське ЛВУМГ- 8-2-224-95-50 (диспетчер}.

земельних

1 оні

•o.os

10 40 M/t; .. naтpy.r:t. ГANUrtttM•

уповноваженій особі. Довідки за телефоно.ІН:

тільки після додаткового повідомлен­ ня про початок відновлення газопоста­ чання (дата і час подачі газу буде по­ відомлено); - якщо вам потрібна буде якась кон­ сультація щодо користування газом, звертайтесь у Броварську філію газо­

пrимtщень.

регулювання

відкривати газові крани та користу­

ватись

а.::ю :К/Ф · • - • с.-аму - -

будинку культури. Для участі в зборах потрібно мати виписку із реєстру акціонерів та документ, що посвідчує особу. В разі, якщо ви особисто не можете взяти участь у загальних зборах акціонерів, просимо

вої суміші;

-

._..

ХІ. оf1с>осто

%3.00 Т/С

800 нма ·~

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників проводитиметься з 11 до ІЗ години 19 листопада ц.р. у приміщенні

по­

дІс •д.а

....

5. Прийняття статуту ВАТ. 6. Обрання спостережної ради. 7. Обрання голови та членів правління. 8. Обрання ревізійної комісії.

вітря у газові мережі і створенню, та­

р::ди.

щодо

крана

.._

10.05

2~

І. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів та інших внутрішніх нормативних документів. 2. Звіт голови правління про роботу ВАТ за звітний період та перспективи розвитку на 1999 рік. З. Звіт реві"3ійної комісії та висновки за річним звітом і балансом. 4. Затвердження річного звіту і балансу за 1996-97 роки.

та опалювальними котлами), необхід­ но не пізніше 9 години ранку 22.09.98

.npo-

~ІJТ

денним:

ладами (газовими плитами, колонками

1998 рік».

U LIIC ..

Згідно з рішенням правління 19 листопада І?оку в приміщенні будинку культури с.Рожшки Броварського району відбудуться загальні збори товариства з порядком

У зв'язку з відключенням газу з боку

ХІФ

........... ..ео---~

15.20

~~·~= ~:en~"i:•;·

наа._--

1998

магістрального газопроводу і зупинкою

-

Т.ООХ/Ф•••­

:;r.,....,.

JJWiil

Шановні акціонери ВАТ "Племптахорадгосп "Броварський"!

І. Затвердження плану роботи міської

ради

••w

0.00 ХІ• •" " , _ І """U''UI1.2,; f'lporpa.... . _ ... -тра

УВАГА

ком де1шим:

Піс:нtе

nr.....,.

,.,.......

".,.,.._

9.00-ус8іт

11.30 к......,...

TOUI"...,_

'9 •о Над>-- С8І'І ,9.30 п.,_·q>-8ідео 20 оо о с n.-c>}i.QIII 20.50 8м- . , . . . _ ,, . • 21.2:5 ХІ. •Іа...,.. •. ~"і ....... at а . . ·' ;:, ..t.,-:..1'~!:...

".,....,._СТР>•...._.)

23.10·1'-:>-·.-

f.tnaтoн

. 7.00

Імnepitt r,.рмстоаст:

.._ncw_

re ..

ХІФ . - . . с-... 18.зо ЛІс .ее,...., •tінносtІ е&~ту>:. ·АІ>-

дІrтерІІооо.

!1.30 Xpedoa-.8.45,.,..,...,

Оо:ре.." а.....-rиА раА<>н

1.05

PQUCII/ty•

17,115

І1рео

1 •• 1ііІ Т/0 .-от-20.10 k1t n.на. •••ар аІіfАпа

•4,;30

n.,..,..,_

м.,s-.

...Cai'J ·1-iosa•

tt .S$

1 -~"~

Рада ~3 ЗО Е:І«Ж~

мw.·.-.-

C.OS

ulat-

Mf!'tll"~ ТИ'ІСНЄІІМ8

13 05

18.25Х/

..

•ІСОІІ•

-·Оfраф

22..30ХІ··~І

8.36

ОО СмJАанок uеІ'ІОМ8М8

оrрАфіч......

!7.30 Ммсr~- .т_......, Ao~-

9ol'r ,['Jc:н8Q , _ _ 115.00 ІоІІ/С •НоеІ npotl'- 8Інмі

_.,.

t

,,,.з:;а

•4.00Г~

Зyntfltf~ і Т:ІІНЦІОЙ Еф;р;uотС>"Іорr

~

~

--·

21 ..$0X/••...... 8 f l l

Четверта сесія Броварської міської радиХХІІІ скликання відбудеТься 29. вересня 1998 року о 14 годині в мало­ му залі засідань виконкому з поряд­

жет м.Бровари на

-

-_

'hOiiC)oltlt

12.C:S r.<\tiO'PO..a

7.30 МІсw:і - 7.40 ~ nooanoo 7. 45 .......,.,..,.,_

~NCtltk'.?li

~-- t):J о:-;r,ЩІr.иuнкМ ~.a•.-a.n

... ,.~ ..-ур-

ІЗ.~~і-Арт•. Р>а

оо .з,..

..,_.

c ..aм"Q8JJ"

__......... ..._

os-·ТР'/6а• мо_..,... """''

!О ОО Ар<·,.._

1<811 І?.ЗОW_бо_

21

--·

:t DC>·

Кс-нсwо...ер

1 о :,о JІ....,..... ІООСі8цІ -

r..-·..P~

.-.-~

:l3.45 -r--p...,r• •/JJroeiU\ ~-

те..........."_

22 оо

9 5~. І І.ЗО. 17 10. 19.5$. 21.2а f6.. ~ .t1occ:>paoof t , . . . . _

I'"Jii..:fb

ДUOpcr

1 'І 5О 19.35

ХІ. •Г.....У~о-

ОО,

а. зо ХІ•-

!7.000ta•1-

30-- ш.

ПPQ<;t"'.«

15 50. 11.35. 19 10. %0.25, 22.00. 22 .5О даs:.ес.. дІrоооо' yl"fl!o"<O

:t:tliF~Jtl

t~>.-''J i\І.;.\-t"P.•~t.Jo !і~:•а Т,

BIZ<O-r..U

ь .оо

ny..

'9

/ШП(С..".

музм .... ........,....а

21.30Тfс...,_ ~

•ano•••

37 ....... 7.ЗС.

13.55 І.Ьі\с:троо м-ь. 1455 " ' " - ~-1-.

ХІ• •...,...._

Х/ф

0.20

1s.oo etz """"" n<>·paci-

J~··"'l<t.'·'·'''~ р::;~н...--..··. •:юІмо!

t::: р•,

•Ytф8fмct.·

Мy:l.ltllin

0.15

13.15 >і""""" ..іно

-c,.-.r"•., . . po~·

xif •. _

Мм!

-

-

vт­

17 45 t8.00

21

22.00 JС/Ф -с-·23 :ю Mo~ttй .анаr. .М•

7 .4.С

11.30111"..•. Сере 12.00 •ЧК •Ч•. -

Мр.........

%2.30

1ЗООВІZ·~-

7.00 ::С./Ф f\ . .:K• 1/t. ·U':Іf't • .J

Це

"""

17. 1S Ti"'...11eWSf'83111tН

Роза·

·~

20.50 •·а І!ОбренN. _.., 71 10 M0..!'10lt,.Ht"Й •&НІUІ ..М•

388ТРІІ!

Дlrr........ 8еС>НІС»< 11.00~--

21.15Г--

10.00 10.15.11.1.~. 1345Musk:news 1030. 11.30 BIZ·""""'Y''C 10.45, 11.45, 13 30 ВІZ·ТV - • 1:!00812·"""""""

;~:~м

-

Ае_..~

npor.,_

серП

__ ,9.00 ...... СІ\Ор1' 1 9 . 3 0 - - ~- - -.....

19 10 ВмС'!'8U А. fеМаМаh .... І ІЮ·

10.4S

18.110 Т/0 . , _ І 111.-40 Дluoono 20.00 ,.,..._ _, _ _

В.ОО BIZ-cTЗJ!r !НЮ 81Z -пар.од ..ай-Н8А

0 25 Лн<J·Hrw о ~о f .щ,:\боn. '~nКжа.,. catry. 9іД$р­

•. 55

Му~.

4, S

18.ІSТ/с•.,._

17 30 - .." """'<>Р •а 20 Гарні юо..... •8 45 r.tyз npo<"paИt -~ 19. 1S knu~·ютep Х

комп· отер Х

8oPr J]і~неМ: ~: 9.30 МІС •liOIJi T'I>WONI ІІІінмІ Ч.2

.w...~·

м,.n_,..,..

1 оо ~x ... P<J"'IC>. ~ ~ 8 ОО МІс ·->Щр/8а у 11.00 •. _"""' ...._...,._ 8.30 Фа6рq.а

18.40~Itllin

81Z·---

$ .... .о ~'P'-­

Z:-1.. ~ !>

17.40

7 «•ІU&А ~-==~=

~?. .. -tS ttu:,.'},m-ь»f{" ~<.ж-wау •Po.3CJU~Cтec:..

30 f)ptoan ...

-.......,; -

Кmn"" Гіг""'"'"""

13.30 ХІ. •8у- ~··

t4.30 К/Ф .ntт.., - · · 1, 2 серП 16.!;'5 МІФ

~~ 45. ІЗ. оо. о.зо r~ 16.00 rnл.co..n -беса

.з...

І 15.30 Все npo rюдатк., 17.05 ..., . 17.30 Av-o- СІесІда

,.,._.?.

;v..te

15

о

t&.CIO~·T-·

23.05 ІkІюрама 28.45 ......... Ylallfc 1f ЧФ •Nkulмll

:0 4 5

...СІtн:,.....

С<І""'

П~U: 1'\rOICНR д-.т н.wоу

00

т._..,...,.. Нс!>У·

11.20. 21.30 1\оототорr 11.30 М/ф 1%.00 ж.пт.о • 0.081 13.10 Тру6а 13.40 І ... ....,......., 13.50 ·Ле•- І>СО<· ..·СЮІ'У". 14.20 МІФ

18.00 k8K 98

~-if'.3~Іf..>"H І'І\ІІ.JДJ;.:Й

О

курс:

1S

17. tO

32 .._ ... ...."

Те·

хсмk:Ть . 1І.НіМу.І.ПІfУ38

Т/с ·3е-: О(;Т-

_ . , . _ . . .••. 4

c~.ч~l>"'t't'ІІ,:t

to.•o Х/Ф

~

11.00. 21.00. 22.10

С.t1дорова ВOtry-.

(apt<~иR настрjІІt

17 '()S

17.15

7.40 Ttc · ~2 8.30 Зq»нІ 10.20 10.50. ,.,.. 13 .. ... 00. "'''"'-'" t-4.50, 18.30. 20.150

•П•еоофІо<о

rya.1..tA

М'Ф

~.50Єоро""~

1&.15Т/О~

P5.t"r~ МІФ 1~.5<:; Х:'Ф -Формуnа •ес•аки­

*•lltu

~~

.....,.

д..а3~с:теn·та""'-..сnес'

:!1 .35 що~ D/tt'? no..%14-'i"-111'22.10 ~ • " - , . . . . _ . :l3 ЗS ПрnфІ-nрес

~.05 Чому<q

•ЬреІІі'н-риttr·· tta: ,..P-ff-etЖDNІІN•

1:5.15

і5. ~5 NtOtФ":;

!

7.05

1.%5 Ра""ое" ~

t2.S0 CuЬortaІІDp'.3ia..J І 3 20 """'""" ЗQ<>роІ ... ~ 3.50 .. Дkxa&t!J:M-.. СІР1 1'-8~CJW4 14.15Т/С ~.АІ- .................

~4 (І0 t'I;'"IIOtЦII't:1f Т'р&8 Хі4ПС8ёf СИМ

~

25

12.10 д/С ·П--8 <>д~<:<;еtо•"""'"""'

УТН

Cnarм

r""'UІ """.г.,...,;.

16.50 І!іА><QИП -.6еао t7.00 Міста t С'rсЛІИІU.і сеіту

Ііпеф-~~ СІТ, 1Іvка......,.

:!t.ЗOAotoo+c

j

І

:f10ooltld8CIIal•

17.50.,.------

,9.50 20.30 20.50 21 .CS

~-• C8plot 9.50 r'tpoc .... t.C:'R сnіеІай' t0.20 ..вІк.енд- з t. Зif.No~•o 10.50де« .. ""'"""""""

9 4V G-··'i·""'' -м~t(.I'I.VV,"'\i'A Y«paitec! •Q.JO )(іф wSeз иа~· • 1 :о ШQУ ~;.;...,сннv..:но ~

J.V 1 м.мні

'1.зо т.,.."_ -~n ІtоеІоосні ...,_

9.15М/ф•П<·~~· •.25 Т/с - ",.,.._ ооПрмrодоо

Вtr1.:Р14а3.Ємо Бtбn:і:Іс 1_(с •6J'Nikii"I'Иe дере808.

1:> оо

Jw•a

'1.45

9 05, 2tl35. 1 ....:. Поn:ща

....; cept.

'< 2

~.-6.30

2S

серІtо

•6.2SА.<онс

9.00 .... _...,....,

xt'f •nаро,д

·~t"f..~. 1~СЮ·. 11300,0 .. 10 • :·· ~5- {.:rrJ •ryдJ"'C са"';

t6.00П-n"!

періоду

•в

.y.....,ron.._..,.....,,. .. 2 Х/Ф

10.30

6у'Іи •інwо

Н.30 Му......... r>por- -'..nc>e.>a• 12.00 Х/• ·3м•с 3 - ·

Су•

~

УТ-3

7.00""""""

ll.iUJ,inнa f1ЬК"8\

arro-.....,..!>

's з~.

10 05.

14.ооr_....,т....а-Ус-

те"......,.,.

1 ".ОО

35 ............

12.55 Cno·.. су3ір"• 13 ~ Прасто с:о6ка 13.. 50 -Eor.il;• - cah tlt&N88f

.......

wov ,~:мrонос..аа

1 •. 30 Х/ф ·М- ~· %1 .зо JІс .т...,......",.._ •. 4""""'

п-t

1 .5(1

12ЗS МІФ

І<Р'"'"'" •""У •Кrоо·• ІІід фОрту

16.00

НЕДІЛЯ

Колектив редакції газети "Нове життя" висловлює щире• співчуття колишньому співробітникові Л.В.Зл9.тніковій з приводу смерті

їі матері ЗЛОТНІКОВОІ Марії Федотівни.

НАСТУПНИЙ НОМЕР "НОВОГО ЖИПЯ" ВИЙДЕ У ЧЕТВЕР, 24 ВЕРЕСНЯ Ц.Р.

НАД ВИПУСКОМ ПРАЦЮВАJ1И:

комn'ІОТеРНІ набір І верспа ~ В.Васяковиq, О;КапеИчеІfІСо. Коректор В.КовапІаська.

Офсетні форми С.Дзьома . дІ)укіlр л.шкуроnадський.

Газета вИходить

з 17 квітня 1937 р. Дні виходу: середа, субота.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного комітету інформації. Зам. 3660 Тираж 2045 прим.

#76 1998