Page 1

єднайтесяl

всіх

Газета виходить квітня 1937 року.

з

. ВІВТОРОК.

17

І5 ТРАВНЯ

РОКУ

1990

о

м

Ціиа'

76 (7985)

коп.

3

OpraH I&po.apcbHoro 8Іо.. Нн..... НомпаРТl1 УнраіНIІ. МІСЬНОЇ І районної Рад наРОДНIІ. депраТJ8 НlІ18сьноlоБJiасТ1

ВІДБУДЕТЬСЯ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ За результатами голосування по виборах деле­ гатів на ХХVІІІ з'їзд Компартії України по місь­

кому внборчому дидатів у

округу М

3 ніхто із шести кан­

делегати.,е набрав

більше

'·мр."осе"реmаря . . НІІ ХХХІІі.'!~yn!"'f;'.l"rC;<J

половини

голосів.

15-16

вання.

травня

відбудеться

Рішенням

бюлетені.

окружної

повторне

виборчої

голосу­

комісії

для голосування на два наявні

в

ЕЯ

.

мандати

н А

внесено кандидатури товаришів Ю. В. АРТЕМ'­ ЄВА, В. А. МАРУНЯКА і А. О. ФЕДОРОВА.

ПЕРШОМУ

данні Броварської

тійної

організації

редусім Розглянувшн підсумки роботн господарств райо­ ну в першому кварталі цього

року,

виконком

ра­

йонної Ради народннх де­ путатів відмічає, що план їх соціально-економічного розвитку

в

конаний.

Темпи

основному

ви­

зростан­

ня ПРОМИGЛОВОЇ продукції становлять 100,1 процен­ та .. Внконані також плани

по поставках, внробimцтву товарів

вання,

народного

спожн­

прибутках.

Відрадно, що

ської,

Заворнцької,

Літ~

ківської сільських Рад на­ родних депутатів. Трест «Броварнсільбуд» доПустнв відставання на спорудженні

Заворичах, с.

котельні

корівник&-

Мокреці.

Не

запланованих

-

в

досягнуто

темпів

спорудженні

вс.

житла

на'

госпо­

дарським способом в се­ лах Рожнах, РусаИОВі, Требухові, Рожівці. Автотранс пор тни к и

лише по­

АТП-23262 не справились

над план реалізовано 547 З' планом перевезення ван­ центнерів м'яса, 11540 тажів, окремі радгоспи не центнерів молока, 2,2 виконали завдання по на­

засі-

нам

належить

но і вдумливо,

що

Безvмовно.

НеоБХідно спіль­ Jiаші

Сьогодні

і

яє

комуніс­

району

СВОЮ

вис­

думку

КПРС

і

Компартії

їни. Основа розмови є, цих

питаннях

що

напрацювали.

винних

Укра­

для такої оскільки в ми

вже

У

партій~их

ряд

пропозицій

лер­

заува

населенню виросли на

23

Нів не справилась з пла­ нами, внаслідок ЧQГО не­

Місцевий бюджет райо­

додано торгової виручки на 404,6 тисячі карбован­ ців. Райвиконком зобов'язав керівників підпрнємств, організацій, установ вжн­

процентн.

ну по прибутках викоиа­ иий на 113,7, а по видат­ ках на 101,6 процента. Разом з цим в діяль­ ності підпрнємств, органі­ зацій та установ' допуще­ но ряд суттєвих недоліків,

що негативио відбилися на кінцевих

результатах.

Невиправдано

Зj!осла со-

ти ефективні

другому

заходи

кварталі

по

в

бе­

зумовному виконанню пів­

річних планів. Вирішено

поснлитн контроль за роботою уста­

біварТість виробництва нов торгового та побутово­ промислової продукції.· го обслуговування органі­ Допущено випереджеиня зацій, які допустили від­ темпів росту середньомі­

сячної заробітної платн І у порівнянні

сту

на

з

темпами

ПРОДУКТИВI'.рсті

молокозаводі

і

ро­

праці

комбі­

кормовому заводі.

Нижче своіх стей у питанні

можливо­ виробни­

цтва і продажу молока та

м' яса працювали радгоспи «Жердівський», «Літків­ ський», «Заплавний».

Велике

відставання

по

продажу ранніх овочів до­

пустили радгоспи ім. 60річчя СРСР (201 тонна), ім. Щорса (118), радгоспкомбінат «Тепличний» (564), «Велнкоднмерський»

(50

тонн).

Знизилась у порівнянні

ставання

по

платних

ПОслуг

наданню

населен­

ню, 'особливу увагу нада­ вати діяльності кооперати­

вів.

Агрокомбінату слід вати

«Десна»

докладио проаналізу­ стан

справ

у

.госпо­

дарствах району та забез­ печнти виконання півріч­ них планів продажу дер­ жав.! сільськогосподар­ ської продукціі.

Голові правління рай­ споживспілки т. Гузенку В. І. та директору рай­ побуткомбінату т. Глушку В. М. вказано на низький рівень торгового та 'побу­ тового обслуговування на­ селення

в

районі.

Ух

зо­

іде

КПРС

того,

вСе

нення

крема

певних

бачат,>

носилися

пізненням

Богданівської,

Гоголів-

тнся

вища року.

внправ.тr.еиня

до

1

липня

стано­

. 1990

неявки

прозвітували про

з

демо­

з

приводу

хто

намага­

авторитаризм

плюралізму. така

двох

думали

все ж

КПРС

однаково,

є

в

партія

головному

марксист­

ідейні

й

принципи

організацій­ п,артії,

може

іших він розділяє. Влас-. не, це сьогодні і відбува­ ється

в

нових як

у

результаті

ДОЯВИ

політичних' країні,

партій

так

і

в

на­

шій республіці. З таких позицій_ поточ­ ного моменту, думаю, і нам

слід

оцінити

проекти

Платформи ЦК ІШРС і Статуту КПРС як такі, що створюють в партії атмосферу пошуку, логу, співставлення

діа­ різ­

них поглядів. Проекти в основному дають відповіді

на

запитання

зваженої

політики,

ведливих

рішень,

повинні ВИХ

.

організацією

ми

стати,

но­

щоб

у

суспільно-політичних

умовах

ко­

виробництві,

по­

людей,

ся

на

Ду­

оцінка

якою

муністів

пи­

вийти з неї й об'єднати­ ся з ТИМИ людьми, ідеї

сплату

роль

ЦК

розпалюється

партійних внесків. А ще півроку тому подібного не було. Все менше відчуваєть­ авангардна.

є

правильним.

б

ні

за­

гуманного Однак,

соціалізму. обгрунтовуючи

шляхи

нардинального

оновлення,

демократиза-

ми й

повинні те,

що

шення і

враховувати

саме

принципів

чає

проголо­

програмJ'Ц1Х

ня

це фактори недале­

--

кого майбутнього. Це фактори, які вже «стука­ ють»

у

двері

ще

гарантії

ми

не

чітко

зицію

бути

партією спра­

зрозу-

няли

немало

рішень,

що

важливих

кардинально

змінювали наші позиції і погляди на суспільні яви­ ща, але виконати біль­ шість з них тан і не змщ'ли. Це і резолюції ХІХ партконференції, і

документи Пленуму ЦК КПrС (1987 р.) по еко­ НОlYlічній рефорМі й інші, більшість лась

з

яких

залиши­

невинонаними

лу того, ханізми

в

си­

що відсутні ме­ їх реалізації.'

Тому вважаю, що сьогод­ ні

слід

думати

як

над

змістом Платформи КПРС, тан і над механіз­ мами

реалізації тих

жень, що там Приміром, економічні

будови. слід

шенні партії не

аспекти

чіТіЮ

роль і

поло­

містяться. соціально-

Перш

пере­

за

все,

визначити,

місце у їх

яка

вирі­

повинні належати комуністів. Адже

секрет,

ког JIЯДНУ

що

дуже

мету

дале­

пересліду­

ють ті політичні сили, що ратують сьогодні за відмову партії від вирі­ шення

мічних

соціально-еконо­

питань.

Логіка тут

зрозуміла партію

з

усунути авангардних

ЗІщій по стратегічного алістичних

по­

виробленню нурсу соціперетворень,

відтіснити соціалістичну ідею замінити соціа­

ліст'ичний

вибір

Тому

комуністи по­

ВНЯНі

всі

розумітн,

іншим.

ЩО

від­

хід від економічних пн­ тань означав би політич­ ну смерть партії. Не

слід

суспільного життя. мій ПОГЛЯД, спрощено

На

трактується

вважат!;!:

що

економічні ТРУДНОЩl бу­ дуть десь в іншому міс­ ці. а ІЗ умовах Броварів

і

глибока

ді­

залежність

співвідношечня ринку і плану. При її сьогодніш­ ньому

розумінні,

чи

На­

визначає по­ щодо цих

паРТll

озна­

не

комплек­

су. І з погляду на ці пи­ тання проект Платфор­

деному

успіху.

нашого

господарського

цілей

тись перед фактом не­ здійсненних надій і споді­ вань в реалізації про­ грамних цілей. Що .мається на увазі? За останні роки ми прий­

Звернення

навіть

ляє

ко­

визнц~аl9ТЬ по­ демократичного,

кому,

сько-ленінсьюи платфор­ мі, І той. хто не розді­

муністів, чимало партій­ них організацій за бере­

ди по ліквідації допущено­ го відставання та домог­

виконкомами

із-за

і

відданості.

пар­ пере­

практич­

ної мети будову

усіх,

соціалізму,

однодумців

виборах

делегатів обласної тійної конференції

лого року

проводнлась

по

якості

роз­

впаки, ми можёмо опини­

принципових

/ що

які

Ці негативні.процеси і тенденції мають місце і в нашій міській партійній організації. Помітно впа­ ла партійна дисципліна. Ось дише один з прик­ ладів. Кожні сьомі ку­

в

нarЧQГО

зміц­

перебудови,

і

на

має

аван­

підтвер­

комуністичну

прин­

літичної ситуації помил­ КОБа. Хоч, як кажуть, не­

перспективи.

щові збори

що

маю,

при­

витку.

в що

за

гуманного,

проти

дискусійний клуб. У цих умовах частина партій­ них комітетів і організа­ цій, чимало комуністів відчувають невпевненість, не

цілі

комислення,

зо­

її

зміц­

таннях ними підноситься як переслідування за іl'Іа­

гардної ролі, перетворити на парламентську або на

зень

ка та м'яса від населен­ ня. Найгірше ця робота

ня

мусити партіЮ відмовити­ ся від комуністичних іДе­

позбавити

і

ється підірвати партію зсередини. Розмежуван­

Демокра­

платфор:'vlИ,

бов'язано розробитн захо­

моло­

сил,

лідерів

єдності

саме тими,

праг­

однозначно

те,

на

рядів основі,

підняте

настрої.

відчутніше

тичної

алів,

очищення

має'

НПРС це начебто пря­ мий заклик до чистки, розколу паРТll, «травлі комуністів- реформаторів»

злочинності тощо У партії наростають Так,

її

Галасування

це­

вони

є

алеКПlчна

партії

своєчасним

у

суттєвим

документах

на певний перехідний пе­ ріод до прийняття нової,

в

ідеали

зростанням

ліквідаторські

чесних

комуністів,

кратичного

не­

релігійної

терпимості,

з першим кварталом мину­

заготівля

боротьба, назріває

та

Найбільш цих

ребудова

дорогі

вдоволення як політич­ ною, так і соціальною напруженістю, падінням дисципліни і Ijідповідаль­ ності, посиленням націо­

нальної

,lисциплі ни.

явищ

'нення

партійного

ця

суспільстві

і

онов­

зб\jJ3ає

стосунків,

все бу де гаразд і еноно­ мічні закони будуть дія­ ти якось особливо. Згор­ тання нерентабельного виробництва, скорочення штатів, бан'кротство, а в результаті - безробіт­ тя, незайнятість населен­

ції нашої партії в проек­ ті Платформи, яка по суті є Програмою партії

циповій

JlОКИ

шляхів

---

партійних

(поки що на рівні центру) на три платформи -- Плат­ форми ЦК КПРС, Демо­ кратичної і Марксист­ ської. Представники кож­ ної з них ведуть бороть­

магази­

тільки' спри­

жаю, що Звернення ЦК КПРС за консолідацію

жень.

Реальністю

чітко

ідей,

і безпартійних. Тому слід віДСіКТи руйнівні тенден­ ції, пам'ятаючи, що пе­ мету

бу за політичну владу. А частнна

уже

нення, а не розкол і втрату суспільного впли­ ву. І з ЦИХ позицій вва­

де­

органі­

та

не

пошука:'vl

людей

з

приводу передз'їздівських програмних документів

життя став поділ

четверта

слід

лення партії, а й 1 толку немало

тисяч

висловлено

послуг

можемо.

ЛОВИI;IОЮ

широко обго­

платних

не

дискусія

вони

Обсягн

ми

тири з ТИМ, щоб від іме­ ні більш як семи з по­

ворювалися,

народних депутёtrів

гні-;юче

комуністів

бачити й те, що партійна

орієн­

заціях

'у ·виконк.омl районної Ради

це

юз.. решту

принци­

організованості,

перопективу

сус­

селенню. Колектив Р8Йпо­ буткомбінату не виконав план по 14 з 24 видів по­ слуг, а в райспожнвспілці

ду та власними снлами бу­ дівельні організації, пра­ цівникн торгівлі, побуту.

ВИСОКОЇ

цього

вивірити

міста

товариських

партії і

данию платних ПОС.іІуг на­

яєць.

рядів

з

моральних

прогресивних

джують

пільстві.

тів

мілих

пів,

відбуваються

в

ловити

житті., випад­

чесних, добросовісних. відданих членів. партії. Не враховувати

сьогодні но

виходу

діє

мірної драматизації розі­ братися в непростих про­

цесах,

кількість

КПРС.

над­

Вн­

штук

ків

спокій­

без

громадському

Зростає

пе­

конали плани по генпідря­

мільйона

в

конференції :'vI\CbKOЇ пар­

у

викла­

проекті,

справа

навряд

зрушиться

з

місця.

Первинність словосполученні

во-ринкова

плану У «плано­

економіка»

св1дч;.ІТЬ. що план буде локомотивом, а ринок бу­ де пасивним вагоном. Та­ ку

формулу

го

економічно­

механізму вже відки­

нуло

життя,

бити

на

вряд

чи

трібна

і

неї

знову

глибока,

і

По­

наукова

співвідношення

ринку,

ключала

на­

доцільно.

розробка

. планv

ро­

ставку

яка

б ви­

негативні·

яви­

ща, пов'язані з безробіт­ тям, експлуатаЦіЄЮ робо­ чої

сили,

відчуженням

результатів

праці,

Шд силу це нам? маю,

здійСНИТИ

ливо,

і

тільки

зі,. коли глибоко

в

буде

Ду­

це

:'vIОЖ­

тому

ра­

розроблена

продумана

кон­

цепція

економічного

роз­

витку,

а

не

здійснювати-

метьСЯ

стрибкоподібна

політика

короткОстроко-

вих

пошуків

пом

«проб

і

за

принци­

помилок».

біль­ П ЕРЕВАЖНА шість комуністів

міської зації в

партійної органі­ ході обговорення

передз'їздівських ментів ку

про

ну на

доку­

висловлюЄ те,

дум­

що

радикаль­

економічну

реформ}

Україні

снити

можна

лише

здіи­

шляхОМ

номіЧНQГО

еко-

суверенітету

республіни,

організації

економічного

життя

на

засадах самоврядування, і v

господарської самосТlИ­ ності, встановлення ново­ го типу зв'язку У народ­ ногосподарському комп­ лексі СРСР з урахуван­

ням

досягнутого

рівня

міжреспубліканського

ділу

праці

і

го,

регіонального

по­

національно­

гальносоюзного

та

~a­

інтере­

сів.

(Закінчення на 2-й стор.)


2

стор.

травня

15

1990

р.

«Н О В. Е

(Початок на 1-й стор.) Як

відомо,

приводу

з

нещодавно

бліковано

проект

і

них

зацію

сувере­

винні

кі

бути

створені

гарантії

які б

по­

дії

та­

Закону,

виключили У май­

бутньому його викорис­ тання в групових інтере­ сах для відокремлення

.

чи економічної самоізо­ ляції та проявів на його основі регіонального etoїзму..

Закон

служити

в'

України,

його

повинен,

ім'я

дуКТіlt першо! необхіДцlI в межах міста і району ності не' було задежНИМпринаймні половини по­ від

господарни"

надпланово'! продукції, ви­

ків. Оцінку егоїстичній психології керівників повинні більш принципово давати первинні партійні організації, а не, як .часто траПЛЯЄТЬСll, проя.вляти байдужість, підлабуз-

робленої підприємствами ,нашОго регіону. Вважаю, що це повинно бути пози­ цією міської паРТіЙНОї організації" і про неї по­ вИIlні знати всі жителі, як в свою чергу знати і

народу

поліпшувати

добробут

луччя. зицій

Саме ми

пріоритети політики,

і

благопо­

зуватися ,через

діяльності

цільно

необхідна, бо без неї не­ але

Не

що

навряд чи

по­

дію

по

сос

Реалізувати плани

належить

ніхто 'за буде.

нас

номіці

міста

продовольче ня

людей

і

району,

що

ня людям

тур

в

слабо свої Маю­

той

надзвичайно

ку ль­

" час

же

та

створюють у місті і дея­ ких селах району нездо­

використовують­

ся трохи більше, ніж на­

..

через :неуз­ діях кому­

Чере­

пейника С. О., Гладишев­ ського А. П., Гузенка

в

останній час відбуваєть­ ся все більше зривів У населен­ вихідні і

комуніс-. цих

служб, а також комуніс­ там міськвиконкому слід все ж таки виробити си­ стему в роботі, щоб по­ стачання

населеннЮ

до

перед людьми

про-

комуністів

місництва першого заступника голови виконкому і генерального ди-

виться, перебудує форми і методи роботи, виходячи з потреб :tYMaнHoro, демо-

«Десна.. О ДНИМ

звіЛЬНИТЬСЯ від догматичних установок і ідеоЛогіч­

агрокомбінату з напрЯМКіВ еко-

своє

виконувати

призначення

народУ, якщо

кратичного

них

вираз­

сама оно-'

суспільства,

нашарувань,

які

нів.

Починаючи

з

січня

нуть

господарювати

по-

новОМУ, самосТ,іЙНО форМУЮЧИ' свій бюджет, зміНИВШll відносини з підприємствами,

які

на їх терИТОРії.

розміщені

Але для того, щоб вицей

стратегічний

шлях, СЛіД уже

СЬОГОДНі

самозабезпечення

регіону.

Початок в цьому зроблЕ\но нами раніше. На прилавки магазинів міста, і району надходить понад-

Оновленню

люд­

партП аль-

тернативи немає.

вимагає

да­

Цього

саме життя,

про

це підказують нам уроки діяльності компартій ін­ ших соціалістичних країн. По

якому

ж

шляху

перетворень йти, щоб :КО-

муністична партія і нада­

лі

була

сько

носієм марксист­

- ленінської теорії? '

РОЗПОЧНУ з аналізу того· шляку, який

уже пройшли

ряд

парт~ союзних респуБЛіК.

Це шлях створення само­ стійних, незалежних жом­ партій, які. проголошу­

планова продукція завоють' зв'язки з :КПРС і дів пластмас, світлотех-' компартіями 'інших союз­ нічного, торговельного маЦІинОбудування, трикотаж-

них республік на принци­ пах :КОМінтерну. Думаю,

що· цей

шлях тупиковий.

та інших.

Судіть

самі

ного торгового об'єднання Але

сьогодні

-

в ком­

сліД

комуНісти

партl'!

Украіни,

складІ КПРС

жуючись

П

І

ве питання,

жаю, що

~инна

про

конференція

пО-

до

стійних дери

створення

само-

компартій,

аргументували

висловити

позиціЮ

умовою

піднесення

.необхідність

реалі за-

рит~ту

партії,

це

авто­

яка

Про передЗ'Уздівську партійну дискусію та ПРОПОЗИЦії МіСької пар

до

XXVIII З'їзду,

Статуту НПРС. Положення про Центральну контрольно-ревіЗійНу комісію :КПРС, Програмних ПРИНЦИПіВ ДіЯЛЬНОСТі HoмnapTiї Украil1и.

2. Про доручення делегатам з'ї;Щів та обласної партконференції віД міської парторганізації.

Про пlДГОТ1ОВКУ і порядок проведення другого засідання коНфереНЦії. Про формування виборних органів міської парторгаНізаЦії.

Про порядок обрання члеНіВ кеРівинх оргаНів обласної парторгаНі­ заЦії від M~CЬKOЇ партійної організації. 6. Про надання повноважен~ делегатам місЬкої паРТКОНференції на' період завершення ЗВітно-виборної кампаНії, (По всіх питаннях порядку денного пропонується єдина доповіДЬ. 'Доповідач перший секретар БРОваРСЬКОГО міськкому паРТії т. Рудак І. С.). .

7. Про затвердження підсумків XXVIII обласну партконференцію.

ній

коштів,

залишають у се­

збеРігаються

парламент.

ської іДеї партії? Що во­

на ~ЗНflчає? Свободу для' члеНlВ паРТії? Ні, свободу

голосування по виборах

делегатів на

(ІнформаЦія голови міської комісії по виборах делегатів Пилиnенка Т. П.).

Про рекомендаЦіЮ в склад керівних органіВ НомпаРТії' УкраїНИ.

-

немає

і

відповідних

Ввважаю, що первинна партійна організація по­ винна сама· здJ.йснюоо.ти

фінансовий контроль. Для цього в Статуті :КПРС слід передбачити створен­ ня в первинних організа­

ціях ревізійних комісій.

Доцільно свід

(j. вивчити 1 до­

інших

громадських

організацій

. (зокрема

профсnїЛОК, комсомолу) в питаннях фінансового за­ безпечення первинних.

органі­

'Десятого

про­

квітня

на ш~оке обfоворення «Проект основних напрям­ ків щювлення діяльності МіСЬкої парторганізації

Нагадую,

пов­

-

. секретарів. «це моє -

ДіЄ не

по відношенню хто

вже

не

а партії віддав

На превеликий жаль, ці питання,

правило ні­

КОМУ.. А як же тоді пар­ товариськість, особ­ тих,

-

тійної організаЦії.

їх

.тійна ливо

-

ян

віддам

до

До

би

мовити,

у

ШИХ. Тому,

шановні това­

у

варто

б

потоЦі

ін­

вересНі-жовтні

повернутися

. винесеного проекту,

ІХ

до

пленумом

детально

обго­

ворити його на 'звітно-ви­ борних зборах. Не тільки

своє

того ж скажу,

так

«пqтонули»

риші,

працює,

все

між

виборними

про апарат місьюю­ му партії; про власні~ть пар­

окремих і

і

органами;

цього питан­ так

про відносини

комуністом

внесків.

парторгаНізацій,

для

найбільш

-

для

підтримки

запропонував

про партійну ,товари­ ськість і єдність;

залишатись

комуНістів

прийн~тий

важливі питання ПООУДОВИ

цілому'Ж по міській

немає

віД

•.

ЩО

обговорення

ли.

ня

НЩІІ

пленум обговорив і виніс

нашої' роботи:

50 процентів .. Поки що з

рахун­

коштів.

такого

повинно

вико­

не відо­

ків, не визначений скарб­ ницький порядок витрат

.

первинних

їм

мо. У' первинних же від­ сутні ревізійні КОМіСі'і,

ністи-пенсіонери, потребу­ ють, щоб їм залишали

l3

які

і ким

ристовуються,

проект

оргаН1зації

зловжи­

Частину

життя.

В чому суть

породжує

належать,

ністю, ще й. додавали, а в :Інших - . частину забира­

.

це

бе, не перераховуючи їх у міськком. У кого вони

лом­

можливо,

їх

вання в деяких первинних.

Скажімо, ветеранські партійні організації, де на оБЛіКУ в основному кому­

кошти,

розпочне­

виробляти порядок

ні

ви­

50

про

використання. Вже сьогод­

важливо і

ми тільки

мо

передати

що

зиції,

кожен шостий комуніст в

нам

але

свої

пропо­

й озброїтись

ними для розмови на дру­

міській організації це П~Нcdонер. Ці питання

гому турі міської конференЦії .

парт­

Пр~

Р'ЕЗОЛЮЦІЯ

РОКУ

Тійної оргаНізаЦії до проекТів Платформи Ц:К :КПРС

б

Він

рішення

залишення коштів первин­

ланок­

первинних

розподілялись

ліквідації паРТКОМів по виробничому принципу і т. д. Ідею цю підхопили і в нашому партійному се­

їх лі­

прийняття

центJв внесків. Але слід~ передбачити й таке, щоб ці кошти серед них пере­

парла­

ну.

BBa~

Тому може статися так, що з'їздом :КПРС після

брала

лідера

зацій залишалось

партії,

чи

приводу

ласна і міська контрольно­

реві3l.ЙіНі коМіСії, управ­ ління справами обкому і центральних комітетів.

свої

психологічно~

женні

про

ства.

недостатньо працюють' об­

питання, як фінансове за­ безпечення первинних партійних організацій. Ми за те, щоб у розпоряд-.

стосується

типу

позиції,

Д ,УМАЮ, торкнутись

обійти

таки ідею

ментського

ролю. Поки що в цьому напрямку, на мій погляд,

щоб

за

політичного

магає

ролі і місця партії в сус­ знову ж

-

них організаціЯХ поря­ док. їх· надходження, ви­ трачання, зберігання, конт­

'кн, зміни усталених у сві­ домості багатьох членів партії догм і стереотипів. А для цього неоБХіДНі сві­ жі сили, нові підходи.

поnl-.

Йде

еконо-,

вимагає,

процес складний.

природи

Мова

Це

боролась

її структурних

принципо­

що

в

фе­

'

11ЮГО життя, що давало б їй право володіТИ манда­

ознакою. одне

держави,

76 (7985)

Невизначеним сьогодні у нас є і порядок робо­ ти з коштами в первин­

довіР'ям народу. ЗРОЗУМіЛО, що переорі­ єнтація роботи партії, всіх

:КПРС і врешті-решт до побудови її за націо­

пільстві.

за' стан

том

як

партіях Литви, Ла.твії, Естонії відбувся розкол. У свій час, закликаю-

З цього

.

парт1У

Н Е МОЖНА

стан

перед

.МІ

могла б вирІшувати рада секретарів парторганізацій.

активну участь у вирішен­ ні всіх аспектів суспіль-

на федераТИВНі оргаНіза-. ційні засади, ліквідації ih-'

ще

дерації,

авангардні

і недоцільним, особливо в теперішній обстановці, прийняття :Компартією Ук­ раїни власного Статуту. Це буде кроком до пере­

нальною

за

ИПРС

Статуту. 3 цих міркувань вважаю

тернаціональної

народом

свобод.

додер:

нині

рахуватися

Я:t

1

міці, за безпеку громадян, забезпечення їх прав і

Програми І

ходу єдиної

не

нашої соціалістичної

тично! лtнП, па вІдповІ­ дає умовам республіки, нацlона~вим траДJЩІям народу, прн цьому будучи

у

уп­

її монополізм в

тично відповідальна

тІ Програмних прННЦНПІв, ПОВНВИа І надалі бути Ін­ тернацІоналістською . пар­ тІєю СОц1алістич:ного ви.­ бору, самостІйною, автономною у своій • дlяJIЬ­ ностІ, ВКJПOчаючи внроб­

nения І проведеиня

партії як

з тим, що ИПРС, будучи правлячою партією, полі­

онов-

цього замало, потреби набагато більші від того, що поставляють підприєм-

1990

8.

нам

редовищі міста. Думаю, що ці товариші ПіДхопили цю іДею скоріше як модну, а не корисну і потріб­

ПЕРШОГО ЗАСШАННЯ ХХХІІ КОНФЕРЕНЦІІ БРОВАРСЬКor МІСЬКОІ }іАРТUlНОI ОРГАНІЗАЦП 18 ТРАВНЯ

т.

які

практики

виключали

структури

,неможливо

А тепер щодо зв'язків цих партій з НПРС . і між собою. Чи зміЦніли вони?

ком­

ПОРЯДОК ДЕННИК

3. 4. 5.

Тому

політичному житті. Однак

це запропоновано у проек­

роботи.

'може

з

равлінн;я,

лення парТії.

.

трудових ко­

ПАРТІЯ

державної

Н А НАШ ПОГЛJIД, Ком­

лективів за результати їх

Проект

1.

уроки,

які

б використання

.

міської партійної органі­ зації піднімали в ходІ передЗ'їздіВСЬ1ilОЇ дискусії, - це питання про устрій партІІ.

зволеності на виробии.. цтві, підвищувати відцо­ вJдальність

ре-

~оложень,

говорячи

вих питань, які

негативні

ника інтересів трудового

перек~

заводу

там-керівникам

'привернуТИ

районнqї

працювати в тому, щоб люди відчули результа;rи

продажу хліба ню, .особливо у святкові дні .. ВВажаю; що

б

нати депутатів

йти на

М. І.

лося

помилкою

рову атмосферу з зцбез­

печенням хліба. В той же час потужності хлібо­

В. І." Власенка

парла­

Звичайно, нам ще слід переосмислювати багато

Навпаки, вони параліЗО­ вані . національною відчу­ женістю. Саме тому одним із найважливіших принцИnо­

у радянських та господар­ ських органах, очолюють трудові колективи, хоТі­

підприємств.

. 1991 року, Ради розпоч-

погане.'

ністів-керівників

працЮЮТЬ

номіки країни є перехід лекі від здорового до самоуправління райо- СІ ського глузду.

Викликає стурбованість і ·те, що t)KpeMi" наші товариші по парТії

ЦQJ:ІОВИНУ. А годженість ·в

komyHictiB-'

своєю

децентралізації

ПОТУJi\НУ постачан­

зеленних

гос-

громадян

ректора

чекаючи допомоги з цент-

чи в регіоні тепличну базу,

мож-

особистих

Ради в недоцільності су-

ми послабили свою ді­ яльність, покладаючиср і

ру, надзвичайно використовуючи власні можливості.

сіл'ьськогос-

підприємств

те, що не зумів

'забезпечен­

свідчить,

і

потенціальних

Вважаю

А становище в еко­

які

наСЛіДКИ анархії та вседо­

підсобних

пе

керівникJв,

подарських

Ііодарств

H~M,

робити

відальності з

.

відпо-

заЦіЙ. Саме вони можуть і повннні розкривати

ливостей

наміЧji!ні

знімаючи

ти в першу чергу на розвитку взаємозв'язків про-

ріст

ціально - економічн о ~ У збагаченню людей.

Не

цих проблем y~aгy пер­ винних партійних оргаНі­

міста і району, на питан'Нях, які' забе;щечили б

тріб~о' сподіватися на ї'і

автоматичну

,першого

творення.

голови райсконцентрува-

мислових

можу не наголосити і на тому

створені

роботу

заступника виконкому

страте­ Е ИОНОМІЧНА гія партії безумовно майбутнього,

по-

нові органи влади, депутаті,в-комуністів у Радах.. .Думаю, що було б до-

Иомпартії України.

має

«самозабез-

території.

мають

врахувати,

винести

програми

не

ні

про

цільо-

перебудо­

ально'і політичної ваги і ,суттєво на політичний процес не впливають. Це реальність, яку ми повин­

про т'е, хто, використовую­

винні перш за все ·реалі-

Програмних

партії вже

чи місцевий потенціал, мало дбає про йОго віД­

нами

повести

ву. Що ж на ділі? Вна­ слідок розколу і дроб­ лення ці комуністичні

них. Вироблені пече.ння

економічної викладені у

принципів

окремих

змогла

ництво по відношенню до

ві

з таких :ПОпідтримуємо

проекТі

підтримки

не зацікавлений в ШИр0ній рекламі СВОЇХ' «дій •.

публіни. погляд,

органі­

така сумнівна, ідея, ще раз хочу підкреслити, хі­ ба що на руку тим, хто

РСР'l!kяItий

наш

Партія

в

м~нтських лJ.дерів.

буде розглянутий-і.j.Цp. C~­ сії Верховної Ради .' рес­ На

знизу.

перетворюється

самоврядування

Української

прОФесій­

політиків,-' полишених

контролю

опу­

Закону

про економічниЙ нітет

рук для групи

цього

Ж Н1

ХХХІІ конференції ~pOBapCЬKOЇ міської партійної Орfанізації

. ВІД 18 травня Про Статут Компартії Украіни.

1990

року

ОНОІ!.1Iення :КПРС неможливе без надання в :Сі рамках самостійнОСТі ..

1\0мпаРТІЯМ со~зних 'реСП~~ЛІк в іх діЯЛЬіНості, включаючи вироблення і

проведення ПОЛl!ичної ліНll! яка ВіДПОВідаt; нальним

траДИЦІЯМ

умовам

республіки,' 'націо-

.

народу.·

У той же час єдність і цілісність НПРС, узгоджеНість в діях різних l~i

структурних. ланок забезпечується наявністю в иійприйнятих єдиних загальних РІшень відносно форм оргаНізаЦії, методів діяльності, норм 1 правил партійного життя. За ленінськими словами «... партия все исправ­ ляет, назначает 'И т.41, с. 403).

строит по

одному

принципу.

И

Ленин

n

с

с

" ,..., У разі прийняття НомпартіЄЮ УкраїНИ свого Статуту він стане свого

~oдy ЗІбранням загальних принципів і норм партійного життя, які в пер­ шому випадку дублюватимуть Статут :КПРС (в раЗі їх повторюваНОсті) або ж в іншомr· призведуть .до створення незалежної партії зі своїм кодексом

заКОНІВ, яким по суті є Статут.

Останнє

може

призвести

до

розколу Ю~РС. Ц~ б~де також кроком до переходу єдиної партії на ~едеративНl оргаНІзаЦІйні засади; ліквідації інтернаціональної природи І\ПРС і вреШТі-решт побудови Ії за нацІональною ознакою. '

.~иходячи з цього, 1$0нфереНЦіЯ Броварської міської партійної органі­

заЦll висловлюється за недоцільність, прийняття :Компартією УкраїНи свого' Статуту і вважає, що в КПРС повинен бути єдиний для всіх її чле­

нів Статут.


ж и ТТ я.

«Н'О В Е

15

травня

3 стор. • НІ! 76 (7985)

р.

1990

'~"//./././././/.////././/.//./////////////////;'///.//.////////./////////////////////./././///////.//./././/////./././././././/././././././././/.//./././././././././././././././././././././././././/,././././/,/./././././/./././././.

;.

.

.

'

~

~

~~

~ .:"

15 . травня

І проrРАМА ЦЕНТРАльноrо ТЕЛЕ&АЧЕННR

~

6.ЗО 120 хвилнн.

~

8.3~.~Bxlд до лабірннту •. ху. дожнlіі телефІльм. З І 4 ~ ~ 11.00 ft~l~ча годнна. З уроком .., ф і

..,

~

..,

ранцузько

Це

12.00

було ...

мови.

було...

16 травня

І проrРАМА ЦЕНТРАльноrо ТEJlЕ&АЧЕННR .. 6.ЗО 120 хвнлнн. 8.ЗО .Трн

бананн..

фlJ1ЬМ.

Мульт-

8.45 .Вхlд ДО' лабlрннту.. Ху· дожнІй телефІльм. 5 се· 9.55

рlя.

ВІдкритТя І

З'ІздУ народ-

ннх депутатІв

РРФСР.'

~ 12.25 Колаж. 12.ЗО Час. ТелевІзІйна

.12.ЗО ТСН. Тмевlзlйна служба новин.

служба

~ 15.ЗО ТСН. ТеJ1евlзlйна

служба

СJ1ужба

S .., ~

.:"

'~ ~

новнн.

НОВНН. І5..45 Музнчна скарБНнця.

Кон·

церт з творІв Ф. Шопена. 16.З5 МУJ1ьтфlльм.

~ 16.45 Здрастуй. музнко.

'~ 17.ЗО ПУJ1ьс·90. ~ 18 зо Ч Т" І Ііі ~ . ас. елев з на

:sS •і9.00

S~

новин.

Молодlжннй

S

вlсннн.

англlйськоl мови.'

17.55 .ТелеЕко. ЖУР.НМ.

19.00 Влада -

новни.

ТеJ1евlзlйна

СJ1ужба

~ 21.40 Актуалыle Інтерв'Ю.

19.ЗО

• Найда..

фІ

I~

..

ЛЬМ. 5 І 6 серll. Пре·

,м!єра.'

:"..!І8.2. ТелефестнВ8J1Ь"

~'1 ~ ~

~

S ...' ~ S S S

ноУ музнки Передача 2

Кусково.

. u.U\J ТСН. ТелевІзІйна

служба

новин.

0.25 .Прнватна ·особа.. фільм. 1 серІя.

~

~

.2.01 .Все починається з любо"І •. Музична передача.

~

проrРАМА

ТEJlЕВ&ЧЕННR ..

~.. ~

...~" ~ ~

8~

9 ОО Новннн. . 9 .15 доброго

~

~

S

~ ~

вам

Лlнуваиня

~

захворювань.

здof,0В'Я'

уролог чиих

~:с~';,чи:: oдo~~:r:.c

9.45 95 .5

ВІ

днриття

ТелевІзІЙНа сл~

иовии.

21.40 Колаж.

21.55

Теле-. 2З.З5

програма.

~ YKp&JHCbKOrO

Ху.

І

першо

.ор·

сесlІ

ВерховноІ Ради' ;УРСР дванадцятого скликання.

~ 16.00 Новнни. ~~ "'" 16.10 Для дІтей .Веселка..

ФУтбол. Товарисьна зустрІч. Збlриа Іараlлю

збlриа СРСР. ТеJ1ефllс;'ивenь

МУЗRRR в дача З.

росil:ісьноІ

усково.

П

ере-

' . 0.10 ТСН. Телеlilаlйиа СJ1ужба новни.

о.35фус::,~т:асео:t:а'; . . Теле·

..,

б б Це ,уло... упо... ПРОГРАМА,

ТEJlЕВАЧЕННR,

9.00 Новини. 9.20 КІнопрограма

19 траВНЯ

І пРоrРАМА ЦЕНТРАльноrо ТЕЛЕ&АЧЕNНR 6.30 120 хвнлнн.

20 травня

І проrРАМА ~ ЦЕНТРAnьноrо ТEJlЕ&АЧЕННR ~

8.ЗО Наш

6.ЗО 120 хвнлнн.

8

сад.

9.00 Люднна. Земля. ВсесвІт. 10.00 Концерт лауреатІв премlJ

S

8 ,8 8 S S 8

S S 8

8

журиал.

. YKPAfHCbKOrO

І проrРАМА ЦЕНТРАльноrо ТEJlЕ&АЧЕННR

8.00 Спорт ДЛЯ асlх. '. 8.15 Рнтм·lчна 1·lмнастнка. ~ 8.45 Тнраж .Спортлото.. ~ 8.ЗО ·сВlн. вона ІдІтн •. ХУДОЖ' 8.ЗО МультфІльм. 9.00 З ранку раненько. Пере. 8 нІй телефlJ1ЬМ. 9.00 Навколо свІту. Альманах. ВсесоюзноІ пlонерсько! дача для дlтеl!. ' ..." 9.45 ФутбоJ1. Товарнська ауст· 10.00 ВеселІ стартн. органІзацІІ Ім. В. І. ЛенІ· 10.00 На служБІ Вlтчнзнl. 8 рІч. ЗБІрна ІзраlлК) 10.45 ... До шlстнадцятн І' стар,.. ка в КонцертнІй cтyдJ' 11.00 Ранкова розважаJ1ьна про· . зБІрка ,СРСР. . ' шl. .' ОстанкlнЬ. грама. . ~ 11.25 Дитяча годика. З УР'ОКОМ I1.ЗО Порн року. Травень. '10.45 .Лlнlя долІ. Народна ар- 11.30 КЛУб мандрІвників. англlйськоl мовн. 12.ЗО Час. ТелевІзІйна служба тнстиа СРСР СтефеИlя 12.30 до 45-рlччя Перем~tн. Ху· ~ 12.25 КOJ1аж. новин. СтаНІОта •. ФIЛЬМ-JCонцеR,Т.. дожнІй ,телефlл"м, .Пов, ~ 12.30 Час. ТелевІзІйна СЛ)'Жба 15.30 ТСН. ТелевІзІйна служба 11.55 До 45·рlччя Перемоги. X-,:~ стан,::ь!(а Історія.. 7 се· Новнн. НОВНН. дожнІй телефІльм • Поврlя .Не на жнття. а ~ 15.30 ТСН. ТелевІзІйна СЛ~/жба 15.45 ФІльм дІтям. .тимур стансьна ІсторІя •. 5 серІя на смерть.. 8' серІя новнн. І ЙОГО команда.. 2 серІя. .Серпневl днІ.. 6 се· .1 блнзько день.. ~ 15.45 ФІльм....!' дІтям. •Тимур І 16.50 Янщо вам ·пlсля... . ' рlя ~ .Гурнlт грому.. '15.00 Здоров'я. ~ ЙОГО команда •. 1 серІя. 17.З5 МУJ1ЬТфlльм. 14.10,Хвилннн повзlJ. 15.45 Музнчннй кІоск. 16.50 ,.Погляд вгору._ ФIJ1ЬМ· 17.40 До Всесвlтиього дня му· 14.15 "Спектр. 16.15 Сlльсьна година. Панора· S .нонцерт. . зеів. ТВ·екскуР.сlя . • Мала 14.45'Зусилля духу.'" ма. 17.20 ВеселІ старти. Нlк.І,тська. 6.. (Музей 15.30 ПрО проБJ1емн' екологlt 17.ЗО У'свlтl казок І прнгод. ~ 18.05 Культурнl ЗВ'язкн: СРСР . i'it. Горьного) ... ' госпрозрахунку." .ДИкl, лебедІ.. ХудожнІй ~ ' - ФранцІв. 18.ЗО Час. ТелевІзІйна СJ1ужба 15.50 У свІтІ тварин. фlJ1ЬМ. Вперше. S 18.30 ·Час. ТелевІзІйна служба иовнн. 16.50 ПОJ1lтичнl дlалОгн. Що 19.0,5 НедlJ1ЬНИЙ кІнозал. _Вlс· S новин. 19.00 Прогрес. ІнформацІв. Реннас об'Єднує?' . . 'nючок.. МуJi..тфlJ1ЬМ'. 19.00 Сходинка до Париасу. лама. . 17.50 .Козеня, яне вміло' раху. 19.30 .Все 'могло Оути Інанше •. ~ 19.15 ... До шlстнадцятн І ста'р· 19.30 Полlтн~нl дl8J10ГИ. Обго· вати до десятн •. Мульт:'. ХудожнІй фІльм. Вперше. S шl. ворюємо проект' ПлатФільм. 21·~",."ноаf,:и· н Т . еле. в!з!йна служба S 20.00 Концерт Президентського форми цк КПРС дО 18.00 . Міжнародна . панорама. 11: S оркестру морсьноУ пlхотн nУ1І1 з'lзду КПРС. 18.45 lllрагменти з опер П. Чай- 21.~ ·.Думки про вІчне.. Не· (США). , 21.00 Час. ТелевІзійна служба ковсьного У винонаннl .:. дlnьна моральна пропо. 21.00 Час. ТелевІзІйна служба иовнн. . ·Г. Чорнйбн. Д. Хворостов.. вlдь. . , ~ иовнн. '21.40 Колаж. ського І Москокького 21.55 Футбольннй ОГJ1ЯД. '. 8 21.40 Актуальне lитерв'Ю. 21.15 Брейн Рlнг . • Що? Де? Ко· снмфОНIЧНОГО оркестру. 22.25 ПР~М'єра докумеНТ8J1ЬИО- S 21.50 Фlльмн режисера І. КIЙсь· ли?... 19.40· Фотоконкурс .·ЗеМJ1Я 'го фІльму .Ех. РосІв. тн. S ка. .ВожевlJ1ЛЯ.. Вперше. 22.20 ТеJ1ефестнваль росlЙсь· иаш спlJ1ЬНИЙ дІм •. ' РосІє ..... ФІльм 1 - .Вла- ..." 2З.05 Телефесткв"і'Ь росІйської • коl музнкн' в Кусково. 19.45 .Степан СергІйович.. Худа І народ.. Фільм 2 ~ музики в КУсково. ПереПередача 5. .дожнlЙ телефільм. 1 ее· сХудожннк І влада.. S gaча 4. 22.50. Погляд. • .IІIЯ. ПреМ'єра. О.20·Шир дому твоєму •. 2З.30 До ,ВсесвІтнЬого дня му· 0.20 ТСН. ТеJ1евlзlйна служба 21.00.'Час: ТеJ1ев1аlйна C'JIужба Фlльм,вистааа Москов, ~ . зеТв. _Бтіскучий Дрез· новнн.· иовин.· . ського театр) .Сатирн" S ден.. 0.45 .Трн непогожнх днІ.. 21.40 ,2 серія: хУдожнього теле· КОН..· S 0.05 ТСН. ТеJ1евlзlRна СJ1ужба ТелефІльм. ФIJ1ЬМУ .Степан СергlйоЗ.02 ТанцІ. танцІ. танцІ. ~ новнн. ' 1 . 5 9 .Квиток у.. перший' РЯД.. вич •. , проrРАМА ~ 0.30 .Приватна . осQб4.. Теле· СпІває І. Понаровська. ' 22:45 Щасливий ВИПедок. Сlмеll· УКРА'НСЬКОГО. ТEJlЕ&АЧЕННR ~ фlJ1ЬМ. 3 серІя. З.09 Цирн звІрІв." на. телевIR'I'Oри"а....... S 23.55 ТСН. ТеJ1евlзІйиа СJ1ужба 9.uu Новини. . S 1.45 НевІдомий ГлазуноВ'. новІіІ!. 9.20 РитмІчна ·гlмнастнка. S ~Моио' . Л0Г про nPorpAMA' 0.10 Новини .популярноJ музи· 9.50 У недІлю .вранцІ. Інфор2.20 ~ кохання.. YKP~I"CЬKOГO ТEJlЕВАЧЕННR КИ. Програма .А.. мацlйно-музнчна проr'pа- S Фlльм-ионцерт. 1·40~~::~~а::ари Газурь •. Те· 10.50 ~;OH без даВОННН8. Роз- ~ в.30 120 ХВНЛ/lН..

1.4З .АИWJ1аг, аИШJ1аг •. Теле· УКРАJнсь::rc:fР~'::ЕIiА.ЧЕННR З02

18 травня

§ § §

8

росlЙсь. 21.45 Актуальие lитерв'Ю.

в

I.Зl Спортивна

Радам. МУJ1ьтфlльм.

19.45 .Вlн. вона І. дJти.. дожнІй теJ1ефIJ;lЬМ.

~ 21.50 .• Імперlя •. ХудожнІй теле- 21.00 Час.

,,' I~

КІнопрограма.

16.55 Дитяча годииа: З'уроком

танкІно. Час.

." ~

16.З5 Єгипет.

танець..

ня. Компознтор А,. Ешпай

в КонцертнІй студll Ос-

21.00

новнн. .Росl.ЙськнЙ

18.25 ХВИJ1ННИ поезll. 1830 Час. ТелевІзІйна служба . иовнн.

19.45 ЗустрІч на' 'ваше прохаи-

~ S

~

б

служ а

15.ЗО ТСН. ТелевІз1m,.

15.45

17 травня

І проrРАМА ЦЕНТРAnьноrо ТЕЛЕ&АЧЕННR

~

.

"

.

~

9.00 Новнии. 9.15 Для дІтей. KaH8J1 .Д.. 10.40 .музи,чннй фІльм .Через

усІ відстанІ..

.Екологlв

~~~:s:;:я~::~ьнаФI::.і~, .Прости.Кара Богаае.. .Afьтернатнви нема..

10.05 Село І люди. Адамове яб-

11.30 ДоК)'меНТ8J1ЬННЙ

б~:~~.

11.40

фІльм

- ІндІя: свята кл.та

Шкlльннй енраи.

6 Музнна .. Камерна музнка.

• ІиструмеНТ8J1ьнl творн.

л1?СО.· 10.35 Шкlл;'иий екраи. 7 кл. Фlзнка ПростІ механІзми

9.00 НовнНн. 9.20 Екран заруБІжиого фІль·

му. ХудожнІй ФІльм Із субтитрами .Col!aкa І за.

' коханий •. (БолгарІя).

10.35 Коицерт Державного Ку· баиського козачого хору. 11.40 ШкІльннй екран. 11 кл. Іс· торІв

УРСР.

Розвиток

. )КНВОПИСУ на Укра'нl ,У ~r,;.~,Й половннl XIJt сто· 12.10 В мІському саду. Музнч, на програма.' 16.00 Новинн. 16.10 Сонячне' КОЛ0. 16.40 Грає кн'вськнй квартет

З.07 .ЦІ рІвнІ. рІзнІ. рlанl об· 1115 ~MH вч,те:я. 4.21

J1НЧЧЯ •. ФIJ1ьм-коицерт. Це БУJ10 ... було... проrРАМА

YKPAIHCbKOrO ТEJlЕВАЧЕННR 9.00 Новнин. 9.20 Ритмlчиа' гІмнастика. 9.50 'Сонячне КОЛ0. 10.20 :ДQ 150·рlччя Марка Кропнвннцького. ЗустрІч на 11.05 п~~:Ак~:~~.' .Лебеднне озеро •. Вистава КнІвського театру класнчно· го балеТу. В перервІ :..., lЗ.05 новинн.

Ій S~

' . я ф'~Д те м' І хпудожlн теле .... ьМ • ер опп нс. ' до побаченняІ •. 2 серІя. 1230 Н 12'45 ,,~ВННИІ . .. Д . ..... я д те... KaH8J1 • •. 14.15 Село І людн. ХронІка од·

ного дня.

14.і45 Народиl MeJIOAII. 15.00 ФІнал кубна ІГФ 8 ганд· . ~~i.;). Жlн~н. .Ф~~~r~~:

.~.

(франкфуртм-на-одерl).

16.20 В Hpatнl· ультляндlf. 17.15 Служба солдатська. 18.15 ХудожнІй фlJ1ЬМ .Кохана

~. ~ ~

~

~ S

S S ~

s ~

S,

..,

~

12.10 КІноконцерт. lЗ.45 Художня паиорама. НажІнка 'мехаиlка Гаври.~о· 16.00 Но~инн. саксофонІстІв. . родннй художнНk СРСР ва.. .:, 17.00 Занон І, мн.· Люднна І Ф .. НІ·род. 19.ЗО Вн нам ПИС8J1Н. ~ ~ . ' 16.15 Для дІтей. 8еселна. зброя. 14.З5 Музнчннй фільм .Па 20.00 Антуальна камера. ~ ~ 16.40 Телефільм .Розкажи про 11.05 ФIJ1ьм-концерт .Подолян, 17.ЗО ПозивнІ сердець боЙовн,,". Д'аксьон •. ' І 20.40 На добранІч. дlтиl ~ ~ мене". чнк.. 16.45 Республlкансьна фІзико· 18.00 Фlльм.концерт .МIЙ ор· 15.10 Доброго вам здоровів. 211.55 Представляє ЮНЕСКО. ВІ· S S 17.05 Господарем на землІ. Тех. математнчна школа. Ма· кестр' .Сакс хорус.. 15.55 Для дІтей. Художн'lй тедеО~IЛЬМ .Символи Іс, ~ ~ нІка для села. 11.40 ~:~~~:~й ~раьНисеи:о кf: тематика І СlfмуеТРлlЯ'1 18.ЗО ~~p::~'ffi~~': B::;~~: Ін-. ~~Ф~~~чен~~~ll ~~~f~~C. 21.15 ~~~~·ннй фільм .У вес. S:\~" 17.з5 .Поезlя . без слІв.. основоположннн унра\'нсь, 17.15 3арадн Істннн. ьВ ВСЬ' 17.00 СуботнІ зустрІчІ. КиІв ,няному xQPol\oAI.. ~ \ коІ класнчної музнкн. кому музеl Істор" релІ· 19.00 Реклама. мlсто.музеЙ. 21.ЗО Всесоюзне ШевченкІвське ~ , фе' с. гlУ. lв.l0 Фестиваль польсько, Пlс· 18.ЗО Вlзнт до лlнаря. Хто за· лІтературно· мнстецьке ~ .... _3.00 До It МІжнародного нІ. спІває колнскову. свято .В сlм"і вольнІй. но· ~ S тнвалю фольклору. КОН, 16.00 Новннн. 17.45 Лlрнчнl мелодІі. 18.45 ТелетурнІр .Сонячнl клар· вІй.. ВІдеорепортаж з ~ ~ церт ансамСІ_~ю .Кринк· 16.10 ВІдеофільм .Турнстськи. 20.00 Актуальна камера. нетн._ СамодІяльнІ ху· Пuл,.авн. У перервІ ~ ~s' ченька.. мн маршрутамн Дагеста· 18.15 І. Гаручава. П. ХОТЯН9ВСЬ' ; 20.30 На добранІч. дlтнl дожнl колектнвн ДнІпро· ВечІрній вlсннк. ..." НУ.. кнЙ. _Деиь перемогн се· петровсьноj' областІ. II nPOrp&M& • ~ ...' 18.30 Документала;ннй фlл"м . ред вIЙнн.. Телевнстава. .. .. S ~ .Крнк.. IіІ.ЗО Шляхом оновлення. Пар· 211.45 .8ишневl усмlшкн.. 20.00 Антуальна камера. ЦЕНТРАльноrо .ТЕЛЕаАЧЕНН'" S ~ тІв _ нриза чи моральне 20.00 Актуальиа намера. 20.З~ На добранІч. дlтиl 8.00 На зарядку. ставайl ~ S 19.00 <Музнчнl зустрІчІ.. очищеиня? 20.ЗО Нв' добранІч. дlтнl 22.00 На "есl\ ВерховноІ, Радн 20.45 Ренлама. 8.15 .Му·жн·ннl. художнІй ~ ~ 20.00 АКТУ8J1ьна камера. 17.00 СпІває Левко ·Цнмбала. УРСР, 20.55 Концерт орнестру народ· фІльм з суОтнтрами. S 20.ЗО На добранІч. дlтнl 20.45 МолодІжна студІя .Гарт.. ннх ІнструментІв УРСР. 9.45 Внступає квартет баянІс· ~ .Темп •. СлІДамн внступlв. 17.ЗО Науково ПОПУJUlрннй 22.00 На сесlУ ВерховиоІ Радн 22.()0 На сесlУ ВерховноІ Радн тІв Кнівсьноl фlJ1армонlТ 'j"'' _"" фlJ1ЬМ .Мннола Пирогов.. УРСР. II проrРАМА УРСР. пІд керуванням М. РІЗ0ЛЯ. ~ 1.00 Реклама. . ЦЕНТРАльноrо ТЕЛЕ&АЧЕННR " проrРАМА 9.55 .Іваи БровкІн на цlлннl •. ~ 21.15 ЧемпІонат СРСР 8 футбо· 18.00 :fu~~~ннй фlJ1ЬМ. .Куку· II nporPAMA ~~~T~~H~~~~~. ТЕnЕ&АЧЕННR азо ~~gж;~~дr.::н~lв (з сур. ~ лу. •Днlпро. - .• Памlр.. 8.00 ·Гlмнастнка. 8.15 .Башта •. ХудожнІй фІльм 1І0перекладом). ~ S 2 тайм. 18.ЗО ~a ниІ:сь~й XBкnl . Ін· ЦЕН1:РАlUtНОГО ТEJlЕВАЧЕННR 8.15 Альманах кІноподорожей. з субтитрами. Вперше. '12.ЗО ДІтям .про: звІрят. ~ .:" 22.00 На сесll ВерховноІ P8Jt!i рмац нн. випусн. '8.00 ГІмнастика. 9.40 Кlнопублlцнстина союзних' lЗ.ОО Сходинки .. Художньо-~уб· ~ """ УРСР 19.00 виступають самодІяльні 8.35. 9.З5 ІсторІя. 5 кл ...... оск· республІк. Доку_менТ8J1Ь' лlцистнчна програма. ...~ ~. художнІ колектнви м. Кн- 8.15 Альманах кlиоподорожеЙ. . ва - столнця РосІйсько\' ~. ннй телефІльм .ТосТ. або 14.00 ПреМ'єра документ8.lJЬИО, ~ ~ в.-. державн. ,\.Монолог журиапІста•• ' .' го фIлы4y (а. ЦНІЩУ .• Зем, ~ .:" " проrРАМА . 20.00 АКТУ8J1ьна камера. 8.З5. 9.45 РІ ,ПРИРОlд,~авство. 11.05 АнглІйська мова. рlн 10.00 J~_COJ1дaT Іваи БровкІн.. J1Я тривоги нашоІ.: .Зем· \..' ЦЕНТflАnьноrо ТEJlЕ&АЧЕННR 5 кл. 8иомаи тиl~ть рос"лудожнІй фlJ1ЬМ. • ля була •. Про екологІчнІ ~ 20.30 На добраиlч, дlтнl . лии І' тварин вод . навчан,НЯ. 2 рІк 11.ЗО Прогрес. ІнформацІЯ. Рек, проБJ1еми. §~ ~ 8.55 Іспанська мова. 1 рІк нав10.05 Англlііська мова. лама; . 14.30 BIAeOHaH8J1 .Радянська ~ 8:00 ГІмнастина. 20.50 М. КропивиицькнЙ. . .По чаиня. навчаиня. 12.00 .BlДeOKaH8J1 «Спlвдру_ . РосІя•. , . , ~ . рев(аll•. Внстава. . нІсть.. 17.0() Планета. МІжнародна про- \.~ """ 8.15 Альманах кІноподорожей. 9.25 Альмаиах кІноподорожей. 10.З5. I1.З5 ІсторІя. If кл. Росlй- 14.ЗО ВlдеонаИ8J1 .Р8ДJIИСЬН8 rpaMa. ~ ~ 8.35. 9.З5 Музика. З кп. І. Ду- ~2.00 На сесll ВерховноІ Ради сьна нультура ХУІІ ст. РосІя.. 18.00 ВIДеоблон .Народна твор· І наєвськнй: УРСР. 10.05 Іспансьна мова. 2 рІк иа11.05 ДонумеНТ8J1ЬННЙ теле- 17.00 ІлюзІон. .Поцlлунок МерІ чlсть •. ~ 9 5 Ф І вчання. фІ П П1нфорд.. ХудожнІй 20.00 ВечІрня каака. . '5: ~ .0 ранцузька мова. 1 Р Н. It прorРАМА 10.З5. !І.З5 Вlологlя. 7 кл. Ссав. лам • олководець.. фlJ1"М. 20.15 ВолеЙБОJ1. ПершІсть свІто- si S 14).05 ФранцузьКа мова. 2 рІк. ro ТEJlЕ&АЧЕННR цІ. . 12.05 .Інкогнlто з Петербурга.. 1іІ.2О КOJ1аж. воІ nlги. ЧолОвІни. Збl". 8 10.З5. 11.35 'ІсторІя. 7 кп. В'lенl ЦЕНТРАЛЬt'о ХудожнІй фІльм. 18.25 ПедагогІна Дп'JI всіх. на КНР - зБІрна СРСР. ~ , 11.00 • БуРДа моден. пропоиує... 19.25 Веслувания на байдарках 21.00 Час. ТелевІзІйна' служба ~ ~ , епохн Вlдроджеиня. . lЗ.З5 ВеЛОГОНJ(а ·Миру. Переда· І каиое. МІжнароднІ змановии (з сурдоперенла· ~ " .05 .На лІгвищах морських 8.00 Гlмиастнна. 12.00 ЮноафІша. ча З ПольщІ. гання пам'ятІ ЮлlІ Ряб· дом). S ~ звІрІв •. ФІльм. 8.15 Альманах кІноподорожей. lЗ.ОО РитмІчна. гІмнастина. 17.0() ПІсня залншається злю. чннськоІ. 21.40 .ШОСТИАфfIРНИН•. І ХУДО ,,:.: ~ ~ 1205 Н й І Х ю 20.00 ВечІрня наака. иlй теле льм. З сер 1 ~ ~ . • езна ома п сия.. у. 8.З5 Фlзнка. 11 кл. Робототех· 17.00 Телестудії мІст РРФСР дино . 20.15 На І З'lздl наРОАННХ де· сДеррlк. (ФРН І. Прем'Є· ~ дожнllІ теJ1ефlльм. иlка. (Мурманськ). і7.50 .Козеня.. мультфІльм. путатІв РРФСР. 2".40 ра. ~ ~ 12.З5 Рнтмlчна гlмнастнка. 25 2З.4О ВолеЙбоJ1. ПершІсть свІ.. МlжнародннlІ фестнваJJ,Ь S 16.45 Майстрн мнстецтв. . На- 9.05 НІмецька мова.· 1 рІк "а·' 17. Колаж. 18.00 Велого~ка "НРУ. Переда· товоl лlгн. ЧоловІкн. ЗБІр· 2З.25 боротьби. '8 ~ . вчаиия. 17.30 Рнтмlчна гІмнастина. ча з ольщ. на КНР - зБІрна СРСР. Гандбол. ~:~I(~~T C~CP. ~ родна артистиа СРСР 9.З5 Альманах' кlноподорожеА. 18.00 Велогонка мнру. Переда. 18.ЗО Час. ТелевІзІЙна служба ·0.25 НІчннй сеанс. • Сл)ГИ ди. ЧдОЛОВIНН. (А нсьн) .. ~ Л. КасаткІна. • новнн (з сурдоперекла· явола .. на Чортовому МЛИ· • икамо. страхань. . ..." 18.00 BeJioГOHKa Мнру. Переда9.55 ' ВlдкрlІ'М'Я З'Узд>, народІ філ "'" дута'І тІв РРФСР ча з П ольщ., дом). ,нІ.. ХУДОЖН Ій ьм. КИJВСЬКА проrр А МА ~ S • ннх еп . Вперше. ТА ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ ~ S .!lа з Чехословаччинн. 18.00 Велогонка Миру. Передача 18.30 Час. ТеJ1евlзlйна служба '19.00 На І З'lздl иародннх де. КИJВСЬКА проrРАМА 8.00 Розмннна для еруднтlв. ~ S 18.:щ. Час. ТелевІзІйна служба з Чехословаччи.ии. ИОВі И (з сурдоперекла· путатІв РРФСР. У перер· ТА ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ· 8.50 Іспанська мова. 2 рІк. Ss~ ~ (з рд 18.ЗО Час. ТелевlзlЙН,а ' служба дом. вІ - 20.00 ВечІрня каана. 8.00 Розминка для ерудитІв. 9.25 Мама. тато І я. ~ иовин су оперекла· 19.00 На J З'Іздl народннх де. 8.50 Іспанська мова. 1 рlн. 9.55 Недlnьнl дозвІлля чоловІ· S ~ дом). =~:~H із сурд~пере.... а. путатІв РРФСР. Уперер. 9.25 ЗдоJЮВ'Я. кІв. ~ 19.00 На сесlУ ВерховноІ Ради 19 ОО На сесlІ Верховноі Радн вІ - 20.00 Вечlрнв назка. КИJВсЬКА проrРАМА 10.10 'Професlя комерсант. 10.25 .Метро.. науково·попУ- ~ ~ СРСР. ''11 перервІ 20.00 . ТА ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ 10.45 ВсІ гранІ прекрасиого. . ляrннIt фlJ1ЬМ. ~ ~ СРСР. У перервІ 20.00 .БеСlди про росІйську 10.40' Вс гран! прекрасного .. ~ ВечІрня квана. ВечІрня. казка. КИJКЬКА nPOrPAMA культуру.. . Пlтер Пауль Рубенс. ~ S ТА ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ 17.30 ДонумеНIJ'8JJЬННЙ теле· 11.25 Нlмецьна мова. 1 рІк. I1.ЗО НІмецька мова. 2 рІк. ~ . .:" КИJВСЬКА проrРАМА КНІВСЬКА проrРАМА фlJ1ЬМ «Постскрнптум до 12.00 Дит..ча година. З урокЬм· '1а,05 Дитяча l"одина. З уро- І ~ ТА ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ ТА ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ 17.ЗО ХудОжнІй 'телефlльм першого декрету.. • ФранцузьноІ мовн. ком англlйсьноі мовн. ~ .Склянка ВОДН •. 1 І 2 се18.25 Спадщ·ина. 'Наш неоплат- 13.00 Rirуб мандрІвникІв: lЗ.05 У свІтІ тварин. ~ рlІ. 14.00 ВсІ гранІ прекраоного. 14.05 ВсІ гранІ пренрасного. . ~ 17.ЗО ХудожнІй фільм .Люднна 17.ЗО Мультнпанорама. 19.40 Концерт класичноІ музи... ,ннй борг. Лlтературннй нanеидар. 15.05 Французька мова. 2 рІк. :8 ~ з акордеоном.. 18.25 .Рlголетто.. Фільм-опеКИ. і· 19.30 ~і::~нНн~.~IЛЬМ .В свІтІ ~~н~~-Р~~ЯиlЬл~':с':,в:~РОД' Я~~':.~~~Н~е:::. Bj~~CBIT.·§ S 18.55 Реклама. ра. 20.00 ВсІ гранІ пренрасного. 15.00 Французьна мова.·1 рІк. 17.40' АнглІйська мова. 2 рlн. ':S ~ 19.00 Наш гІсть _ Лай ма Вай. 19.50 ВалерІй Леонтьєв на гаРозповІдІ .ПрО театр. • Ге. 20.ЗО На ннlвськlй хвнлl. Ін· 15.З5 ПедагогІна для всІх. 18.15 ВсІ гранІ прекрасного. , Х"І ~ стролях У Кнєвl. роlнl п'єс О. Островсько. формацlЙннй внпуск. 18.З5 Росlйсьна мова. КІноверсІя. М. Ш0J10ХОВ. '" ~ kyле. 20.ЗО На ниlвсьнlй XBкnl. 'Інго.. 21:00 Аиглlйська мова. 1 рІп 17.05 Вс1 гранІ пренрасного. .ТихнЙ Дон •. 3 серІя. 20.00 ПедагогІка для всІх. формацlЙннй випусн. иавчання. 18.55 Англlйсьна мова. 1 рlн. 20.15 Діалог з комп'Ютером. , 8~~. 21 ОО Ф , 21.00 Іспанська мова. рlн 19.ЗО Музнчннй фІльм ... Оксана 21.00 ІталІйська мова. ранцузька' мова; рІк 21.00 НІмецька мова. 1. рІк на· навчання. 21.30 АнглІйська мова. 2' ріК .,.Петрусенко..· 21.ЗО Іспанська мова. 2 рІк. ~ S навчання. вчання. 21.ЗО Іспанська мова. 2 рІк навчання. 20.00"KHIBcыaa панор1іма. ·22.00 ТелеПРl7Ї'fама .Сlм'Я.. ~ S 21.30 Французька мова. 2 рІк 21.ЗО НІмецька мова. 2 рlн на· . иавчання. . КІ. 21.00 ІталІйська мова. 2З.30 ВсІ гран пренрасного. S ~ навчання. вчання. 22.00 У свІтІ тварнн. 22.00 ПедагогІка дЛя всІх. 21.ЗО Іспанська мова. 1 рІк. О.зо .Спlває СІльвІо РодрІгес.. ~22i 22 ОО кл б І І ноклас. 2::!.0О .ТнхиЙ Дон.. художнІй -----,," ~.OO Люднна. Земля. ВсесвІт. . у Ma:~д:::K в. пропо. 2З.ОО ВсІ гранІ прекрасного. 2З.0О Розмннка ДЛЯ ерудитІв. ·'фlльм. 2 серІя. ДО УВАrи ТЕnЕrnRДАЧIВ. ':S·2З.0О ВсІ гранІ прекрасного. 2З.ОО .Бурда М. Нестеров. 2З.50 ВсІ гранІ прекрасного. У nporpaMI таn.еач.ння МОЖ. S ~ Ф 1 П Ч й иує... 2З.50 .Компознтор Шостако. 2З.45 .,компознтор Шостако· 1.00 .Спlває Освanьдо Родрl- як.1 .lІlкк. Ста_ :аа noalllloM. S S ес нваль . а ковсьно· 23.ЗО ("еоргIЙ Свнридов.. До. внч.. Документальннй те. вич.. Документальннй те· гес •. Фlльм·концерт Іспаи· n.КНIІМ" IІІl1иtoрlа таn.llаЧ.КНIІ ~ ~ го. r;ументальннй телефІльм. лефlльм. І серія. лефlльм. 2 серІя. СЬКОЮ мовою. І р. .lо. .~ S.

§

S

S

8

1::.45

S

-

S

8

§

s

.

s:

S S

§ §

§

8

:g::8

8 8

~ І . . ' ~ '$z,...."'''.I.1ii'",I'.I#JlJI''#JI.I.I"""""""""",,,'''''''ff'IIfIZU'Z.І/../f././././/./././D'//І././///////fАЬ.V../ДVffAAl'/////./////')і/,)'.///W./.ш-.»J:NН;///U///UН.7.тrrл-,//)'} ~


"Стор.

4

t5

t 990

травня

ВИВЧЕННЯ гідронімії району дає змогу виявити серед

чать

назв

про

ських

такі,

які

Налита, Новпита,. Новпит, а також Новбаня, мабуть,

СВіД­

одна

залишки баЛТіЙ­

словотворчих

суфіксальною

типів.

норенем

який

повністю

гає

сумніву,

а

також

ви­

тійських мовах існує Ціла сім'я суфікСів з елемента-

відомого

ІІа

правах

Дійсно, звернувшись до балтійської гідронімії, знаходимо разюче схожі

з

що

як

століть.

до

Сх\Ані

УІІІ--ХІІІ

кордони

балтІв до остаТОЧНQГО від­ ходу, за М. Фесмером, проходили

по

територіях

·ряду колишніх російських губерній,

в_. тому

мологію

слова

назву

дав­

ви­

<<правий»); У назві річки Гнізна знаходимо древній загальнослов' ЯНСЬКИЙ прик­

коренем

можливе

ототожнен­

з жемайтським

Наліта

Лі,

стерла

та),

на

ав­

колишні діалектич­

ні риси» чов).

(О.

Однак

Н.

постараємось

існують

назви

водних

в

нова

-

кількох

можна

і

в

відомий

можна

не

Останній раз

та

-

Необхідно що

водні

закінченнями (зобов'язаНі своєю

щина) появою

відповідним

J

БРОВАРСЬКІй

сло­

лізобетонних

лати­

«жаба»

«тентИ» Варемме

не,

то

перша

,начальник планово-виробничого відділу; начальник відділу

лісів

Бір

не

(Верна, в Бел\>­

назва

має

Одинаки

пропонує

однокорінна ричі

болото).

назва

постане

дещо

в

іНшому

В.

послуги

по

розмноженню,

.

маши­

Дирекція.

----------_ .. _------- - - - - - - - - - - ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВJДНО-КАНАЛJЗАЦJЙНОГО

і

Заво­

перед

«ВКПБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

нописних роботах, брошуруванню, переп,ці­ танню технічної і, бухга.перської документа­ ції, дипломних робіт, Наша адреса: м. Бровари. промвузол.

як переозвучене сдов' яна­ ми древньопруське Ворі­

топонімам,

гурто­

УКРАУНСЬКИй ІНСТИТУТ

(як,

Тоді

забезпечуються

ПМК Укоопспілки. Відділ кадрів.

ЛІс чи

Воркен, ВаРік.

сімейні

питань працев·лаштування звертатися за

3

Було б дуже СПОКУСЛИВО розглядати і назву Бобрик

не,

і

аД1Jесою: м_ Бровари, вул. Красовського, ~6,

.наприклад, в гідронімії болотистого Полісся не зу­

стрінеш терміну

поста-

житком.

на­

смислу

матеріального

чання.

зви' Бровари бор-, бро означає явно ~e «бір», бо в краю суціль-,

них

за-

рамник;

зна­

частина

сталевих

виконроб;

норенем-вер-,

приписується

монтажу

штукатури;

центральноєвропей­ з'

по

конструкцій;

муляри;

«дже·

-

УКООПСПlЛКИ

еJlектрозва рник; монтажники

«нруго­

-

ПМК

на постійну роботу потрібні:

Перша частина слова Бровари, можливо, похо­ дить від балтійського бар­ ТіС «борть». Якщо це твердження і не правиль­

'І10бто назвам, які знахо­ дилися на суші. Назва Свердловщина означала Нібито «блискуче озеро».

назву

варле

чення Верміа, гії).

.

такими

Ma

ін.

яному

на

з

та

-

(водоворот),

назви

зазначити,

назви

його

версм, верс

у

згаду­

рік.

І

Ц1иро·

ській гідроніміці зазначені

увагу

воно

18(}1

ється під

ОНУКИ

ДОЧКА, ЗЯТЬ, ПРАВНУК

місцезнаходжен­

рело»,

бал­

звернути

яке

верпутс

сьне

цей

на

ясного сонця в жнтті.

за­

і воно вказує,

верть»

на гідронім Свердлавщи­ на (Світловщина, а ще ра­ ніше Свит-Лог) озе­ ро, що існувало на Бро-' !3арщиНі, на одному бере­ зі якого знаходились' Бро­ вари, Іна іншому Нняжичі.

спостеріга­

покладена

тим

-,

словосполученнях

про­

закінченням

разом' з

ров'я, бадьорості, щастя, радості,

:;7:,;] :',' >,]

з двох слів. цікаве друге

Значення на

вах:

(зрівняй­

десінас

неодноразово

"

ня населеного пункту (на озері, про яке йшла мова вище). Порівняйте литов­ ські назви Варе, Варене, пруські Воре, Воріа; еле­ мент вар присутній в багатьох балтіЙСЬКI1Х

Розглядаючи назви бал­ тійського походження, не

Літки, ХО'ІЗ це і не гідро-

варіантах:

їх

·•·•. ·. І,'

в Прибалтиці в тому

«вода»,

тійських' територіях.

Можливо, балтійська ос­

об'єктів з суфіКСОМ на -іта (звучить як ита), де­ які

де

з

ьнь,

широко

ти субституцію балтійсь­ кого гульбіС «лебідь» з ДОПОМ()ГОЮ СЛОВ'Я.НСЬ!Юго к'ЬЛПЬ «лебід» в запозиченій' балтійській гіДРQНіМіці.

Труба­

розглянути кілька прик~а­ дів. У Броварському раио­ ні

УЖ2

числі.

формант продовжує більш древній суфіКС іна,

озеро Новбаня біля JIiTOK) і Суфjксальна частина й

тохтонних балтів, в резу­ льтаті чого балтійські сло­ ва були втягнуті в слов'­ янську фонетичну евОЛЮ­ цію, яка в значній мірі

нашарувалось

-

в·

схід

ЛИТОВСЬ!іе

метник

литовським

зують на балтійське його походження (правильне звучання Нолпіта: воно знаходить відображення в древньоруському Гульбі­ тен (білЬш пізнє СJlОВ'ЯН­ ське Нульпіта Н'Ьлпі­

рано

те

«каль»,

на

ЩО

ко розповсюджене в іНДО­ європейсьних мовах взага­

місце­

ським

суванні

коріНь слова повніСТЮ вка­

вести ще й 'тому, що «слов'янське населення

своїм

розташуванням

В іншому випадку. 'з назвою урочища Новпита біля 3азим'я (а також

-

за

но зниклої річки, на якій це село виникло) формант - іта з'єднаний з слов'ян­

.

словника

важко

а

ск~заного,

СЛОВ{J- вар

діалектизму

«правою»

села,

«нива»,

Звичайно, треба взяти до уваги, що СЛОВНИКОВИЙ запас древніх балтів !\Ііг від

слов' янського

(наз­

Иаліти (назва села), древ­ ньопруським Ноліттен (від слова каліс-«сом»).

Броварщи.на.

відріЗНятися

--

іта

назву

ня

ЧернігівСЬКОї, до складу якої свого часу входила і

-,-

тільки південним слов'я­ нам. Схоже, що назва Десна пішла від балтів, для яких довгий час була,

хоча

числі

відомих науці східнобал­ тійських діалектів. . Ети-

т

з

значалось, Найбільш

засе­

-

:.~:":;':)}.~::

---'.' ~ Щиро вітаємо дорогого батька, • .•. ~,~ дідуся ПИЛИПЕНКА Мнколу Ни­ " • r .• \.' КОновича з 60-РіЧЧЯМ .вїд. ДНЯ на­ :, '. ./,\{,~ родження. Бажаємо міЦНОГО ~~­

будучи категорични­

буть,

ми

.

«сяючий».

і назва Бровари теж може бути балтійського поход­ ження. Складається вона,

пра-

ви Пеліте. Сенкіте, Аль­ вітас, УПіта та ін.). У ви­ падку з' гідронімом Нали­ та (ми розглядаємо тут не

слів

ми вправі припустити,

виходячи

• N!! 76 (7985)

Ж И ТТ Я:t

СОНЯЧНІ

озер

сваіДрус

Не

n

лена зараз білорусами, ук­ раїнцями та росіянами. Останній етап розселення балтів на терИТОРії сучас­ них Литви та Латвії від­

носиться

Сведасас від

Jl1И,

відстЬ'пали

території,

литовських

Светус,

«блискучий»,

на північ та захід (в ра­ йон Балтійського узбереж­ жя)

назви

свідус,

Б'Р> О В АРИ­ в І -Д & А т 1- В ?

і

співпа­

Як віДОМО, балтійськІ племена під ТИСRОМ OJюв'­ безперевно

по­

Досить сказати. що в бал­

дає з древнім балтійським аналогом (Новпита).

ян

видозмінених

ражене балтійське поход­ ження, форманта іта.

і

частиною,

З

нім. Тут використаний до­ слав'янський індоєвропей­ ський гідронім - релікт ЛІТ, зрівняйте побузьке Літь, Літка. литовське Лейта, пруський Лаудіс (глина). Заслуговують уваги такі назви, як Десна та ГніЗ!Іа в балтійському контексті. Як відомо, Десна ліва притока ДНіпра, східні ж слов'яни ніколи не знаЛIІ слова десн'Ь «правий»,

передніх назв. Загалом, гідронімів з такими суфік­ сами дуже небагато, в основному, вони локалізо­ вані по ОстРі, Беседі, lпу­ тІ. Древність їх не підля­

Частину їх складають на­ зви водних об'єктів, де балтійський корінь оформлений при допомозі слов' янського суфікса, _частину - де типово бал­ тійські форманти приляга­ ють до кореня слов'ян­ ського походження. На­ решті, на території райо­ ну існує гідронім (в кіль­

нох. ваРіантах),

«Н О В Е

р.

г.ОСПОДАРСТВА

,

нами

доводить до відома' всіх абонентів приват­

світлі.

них будинків, що полив присадибних ділянок із міської водопровідної мережі дозволений лише в нічний час з 23 години до 6 години. Це пов'язано з тим, що в години найбільшого роз-бору для більшості абонентів не вистачає

МЕЛЬНИК

води.

За порушення цих вимог абоненти приват­ них будинків будуть притягуватися до адмі­ ністративної відповідальності і відключені від

водопровідної'. мережі без права на повторне підключення.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ГАРАЖНИЯ

'\

КООПЕРАТИВ «ДЕСНА»

Квіти мамі.

ПОВІДОМЛЯЄ:

16

травня

1990 р. о 19 школі NQ 10 в

годині в Броварській

середній актовому залі відбу­ дуться звітно-виборні збори членів коопера­

тиву. Прохання всіх членів кооперативу при-

.

йти на збори.

ПРАВJ1JННЯ Загублену

грошову

чекову

КООПЕРАТИВУ.

книжку

за М '139126-150 вважати иедlАсиою.

РаilОНlIJа Рада Нlародних депутатів висловлює глибоке голові Літнсівської сільської Ради н.а.родних де­ путатів, депутату районної Ради тов. ДЕМЕНКУ Анатолію Володимировичу з приводу тяжкої втрати трагічної

печена сім'я має пра-

во на пlльr.

свош

Наш

читач

Д.

П.

Вітер цікавився, при якій умові малозабез-

«Новая

жизиь~

-

орган

городского

ороварська

Арукарня

ня

3

непрацюючим

рам та

питань

допомоги татись

-

з

АДРЕСА

призначення

потрібно заявами

бовців

за

РЕДАКЦlІ:

міс-

сина

Адмі.НістраЦія,

паРТіЙнш.

організація

та

Володимwровичу з приводу смеРТі сина· ДІМИ.

дру­

тяжкої

втрати

Редактор

Київська область, м. Бровари,

вул_

Київська,

А.

ВОJlОШИНЕНКО. Індекс

154. кований

і

~риміf1никі8.

соцlа.~ьиих

питаиь

-

-

4-02-92;

вІдділу

трагічної

-

служби,

матерям.

Телефони: редактора - 4'_03-76; заступника редактора, вІдділу партійного життя - 4-04_61; відпопіда.~ьного секретаРІ!, вІдділу сільського господарства 4-23-26; віддІлу промисловості інформщlТ

профспілковий

комітет радгоспу .ЛітківськиЙ, висловлюють щирі спів­ чуття головному економісту радгоспу ДЕМЕНКУ Анатолію

не­

військовослуж­

дійсної

одиноним

255020,

його

ДІМИ.

пенсіоне-

непрацюючим

жинам

звер­

смерті

(чоловіка, до відділу забезпечен­

працездатним,

місяць,

роз'яснює, що малозабезпеченим сІм'ям прово­ диться доплата до .'50 нарбованців щомісяця на

6роварского

цем роботи ДРУЖИНИ), а соціального

при

редаКЦll

комитета Ком'мунистической партии УкраинЬІ, город­ екого и районного Советов наРОДНЬ1Х депутатов Киев­ ской о(ласти. (На украииском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВЬ1ХОДИТ с 17 апреля 1937 года. Дни выода:: вторник, среда, пятиица, суббота. 4U09

дітей до 12-річного віку умові, якщо на кож­ ного члена сім'ї середній сунупний доход не пере­ вищує :Ю карбованців на

(....шоВу

ВlДПОВlДl

«Іlаркет.

співчуття

BF }CL~ б,,~~1~~~~~б&~~;'~~'~ .~

кооперативу

листів

і

масовоТ

роботи

-

4-04-81;

відділу

5-13-91.

Київського обласного управ..1івня у справах видавннцтв, поЛіграфії і книжкової А,дреса друкарНі: Киівська об.llасть, м. 6роварн, вул. Кнївська. 154

радlо­

Друк

Обсяг

аркуш.

Тираж

Замовл,ення

торгіВЛі.

61285.

оф«етиий,

М

2355,

1 ДРУ_ 15.920

#76 1990  
#76 1990  
Advertisement