Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО КОМ І ТВ ТУ КОМ У Н ІСТИ Ч НО І ПАРТ І І УКР А ІНИ, РАНОИНОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ KOJ ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ

Газета виходить • 17 квітоя 1937 року •

Н 76 (6949) •

Вівторок,

травня 1~85· року

14

Ціва З коп.

• Ім'а

3!ВД!ВН ІВФОРМІ Минув рік з ТН}[ nlp, як квіт· невий (1984 р.) Пленум ЦК · КПРС І Верховна Рада СРСР схвалили Основмl наnрями рефор­

педа·гогічнимн. І . лективами . 80

ми

мислових

заrальноос.вtтньоt

ЧЩІИл

професій· ·

1

НО~ ШКОJJИ. МасштабнісТЬ

І

КОМ·

.

.

удОСКОІІаВННЯ

соЦ!а.1ІШМу,

з'Ізду

XXVI(

.

КПРС

вить

перед

сягти

найбільш

тtв

всІх

у

партія

ста-

-

до·

суспільством.

високих

галузях

результа·

народвого

гос­

nода.рс'l'ва. Цьому слуЖИТь 1 мета реформи: cni,qнmи рОботу загаJtь· ноосвtтньоІ 1 щюфесійиоУ mколн

на JOdcнo

новий

cтYtthlь~.

nедагогів,

мобtлtзацlУ, творчих

Здtй·

сокоr

вJдпевіДальностl.

оцінки досягнутого. значити,

що

сил,

верхнього

кота-жу,

в

справа

ний.

стала

з

певні

у· чн!

зайнятІ

лу 'з виробництвом.

спtль·

шою

буде

на

року

поаатку,

зробленІ реальнІ кроки по удоско·

навчального

наленню

статувати.

про-

мІцних комуністичних переко­ нань. Зокрема. певних усnіхів в реа .11зацІї реформи досягли мі · сьКІ школн М 5. М 7, .N'9 9. На· литянська ІменІ В. І . Леніна . Ру· санівська . Плосківська середнІ . у

значній

мірі

року

що

·

яку

запе·

по·

подають

своїм . підшеф­ ж

ліком

літехнічну спрямованІсть змісту освІти. розкривати прантнчнv міц­ нІсть знань. Іх перетворюючу си­ лу. на ділі здійснювати принципи навчання

з

М.

С.

Терновенко,

Л.

П.

Н.

Косик.

В.

си

результати реконують,

для

дити

-

роботу.

Завершується

умовах

,

металу

для

дІтей

навчальний

К.

І.

Глад-

ганнt

nосІли цех

R Перемоги

до

І

з

40 річ-

О.

честю льник

В.

В.

Беденок,

Директор І. І . Рибка

upo

те,

ян

rосnодsрства розроблеІІу

.

г

15

показники

-

молодіщної

ними

виготовлено

ЧУМАЧЕНКО, партtйвоі

ор­

шоrо

Кадіщький.

ударнОю

.. я.

значитІі

колектив

ну

від­

ювІ­

частку у справу ми­

присутніх ми

дитячого nрнвІтаJІн

Із

травневи­

святами.

вручили

будівельникам квіm. Того дня в комуНІ­ стичному

суботнику

взяли участь 950 пра­ цівників радгосnу. Во­ ни трудилися на робо­ чих місцях, завершу­ вали nідготовку літнІх

новано збудувати дитя­ чий садок, два 16-квар­

конструкцію

працею

славний

~щсоваw~ садка М 2

доб­

ввести в дію ряд об'­ єнтів. Зокрема, заnла­

nровестн

за­

ру.

nрограму даль­

заnравку.

Вони

лей радянського наро­ ду 40-рtччя Пере· 1'40rR у Великій Вітчиз­ НЯТfІ.А війні. внести гід­

здІйснює партією

тирнl житловІ будинки, амбулаторію, склад для отрутохімікатів, авто­

не

ПМК-9 В. В.

кликали усіх присутнtх

радгоспу рооuоІів

nІднесення

ОвдІєнко.

·таборів для утримааня

ху доби, благоустроюва­ ли територІю. У Фонд

ре­

миру радгосп -перераху­

коте,ьні

вав дві ванцІв.

тощо .. Вартість будів­ ництва цих об'єктів на n'ятирічку становитиме

тисячі

карбо­

Г. ПРОСЯНОВА.

здобутка_ми нів

ВеликоУ

Вітчизняної на

nерІод ударноУ вахти.

трудовоr

вахти.

nрисвяче- шого кварталу

вони

пере- завершення

п'ятирІчки

по

ної 40-рJччю Переrtюги. рахували 474 карбованці. виробництву молока опе­ у ході . П десятки комсоЗ хорошим настроєм ратор машинного доІння

мольсько-молодlжннх Ію· прийшли до свята Перелективів. сотні юнакІв І моги 1 члени НМК елюдІвчат nродемонстрували сарlв-складальників cКJJa· зразки самовідданої пра- дального цеху (керівник

~. успішно справилися з узятими зобов'язаннями. Так, молоДІ працівники Літиlвської швейної фаб· рики С. Двойнос 1 В. Кримець напередодні знаменної дати в життІ радянського народу рапор-

та

Л. МЕДВЕДЄВА, голова профкому заво­

парт~rому

Нлепко.

Ю.тей

М.

чальник

секре·

села на дванадцяту n'и· тирічку передбачено

на

Р.

цІєУ

ко~1

ось

Вагомими

складальний

.nокрнттІр

ду.

тар

відкрила

чотирьох

мати

нагоди відбувся мІтинг.

· Иого

В. С.

У праці комсомольцІ І вІйни. заробл€ні гроші І десятки молодих тру­ молодь Броварщипи по· nе~рахували у Фонд ми· дівників сма. Ще 15 значили етаnи ударноУ ру. Тільки протягом пер· квітня рапортували npo

П. Сніжкова, :sварюва­

отримаЛи даного слова. майстри складального цеСеред них nолtруваль· ху К. Т. Романенко та

З

Ради иарод­

депутатІв

Прудкий. завуч місце­ во! середньо! школи.

садка

місць.

виступи­

вико!U(ому

Вагомими здОбутками

рік,

бригада 7Вав травневим святам кий. гальваник Г. П. мехобробІтку, )Лектив світлотехНІчного Снриhник. слюсар-елект­ слюсарІв • електр о м о Н· lіІОдУ. 37 його робІ тни - рамонтажник Н. І. Ore- тажникІв майстра Ж. М. lв аобов'язалися викона· панець, штамnvвальниця ПатрикеєвоУ.

~ п'ятирІчку

дитячого

160

на

сlльськоІ

фунда­

про

.< Попе­

ганізацІІ.

Ж. М. Патрикеєва. ЧІЛЬНІ МІСЦЯ у СОЦЗМа· цех.

блока

голова

мІльІі9ни

всІ

тН.

Дотримаnи слова пtдго- ник

'

першого

робуту народу . Так, nланом соціально-куль­ турного будІвництва

набqрн

52

перекривши , ден·

секретар

організаторську

mtх

люшка•.

М.

го реформою не залишилось , на паперІ. Очолити цю роботу nовин­ нІ комунІсти . Це буде · достойним раnортом XXVII з'Ізду нашоІ пар­

науново·технІчно·

го навчального року свІдчать. що в цій справІ зроблено чимало і

здобутки

Але

слІд

цеху

кубічних метрів заго· товок з вІдмінною якістю. норма виробітку винонана на 115 процентІв.

а що ні і -чому. Потрібно зроби­ ти все, щоб нічого із накреслено­

го прогресу. Резуль тати нинlшньо·

ВагомІ

nарти,

,

тесЛярів

17

В

дУ у ВеликІй Вітчизня­ ній війні, в радrоспІ

широну

цеху:

вестн спІльнІ збори партійних органІзацІй шкіл І виробничих ко· лективІв. обговорити пЛани, які намічалися. що з них .виконано,

втілити в життя ІдеІ ре· це значить докорінно по

в

створити

за

камер

бригади верстатнииів А. 1\'1 . ' Якубовської лtсо · nильно - деревообробного

Ух роІЮти ще раз пе­ що в цІй с-праві не

велику

холодильних

сомольсьно

з

ли

ІіУХОННІ;ІХ меблів, яку очолює М. К Суnрун, витотовила в цей день

А

кла­ М

на

процентІв. а тесляри

Ні завдання центІв.

nерший рік з початку втілення ідей шкІльноУ реформи в життя . ОчевИдно, сьогоднІ nотрІбно nро­

ліnшити і трудове виховання. проф­

праЦ1

міській

П.

слюсар виfЮна·

завдання

кухонних

у.МQВИ.

на·

орієнтацlйну робоТУ серед учнtвсь­ коr молоді, nідго~вати школярів до свІдомого вибору професіУ, до

Нині такІ

одній

шестиРІчок

nровести

слід.vвання .

Але форми

віку .

в

змінні

Бриг.ада

турботи

можна nосnішати. Перш ніж поса·

переконаності,

прикладом

люде

верстатник С.

два

моги радянсьнОrо наро­

мента

-

тІв .

в

навчання

та в кількох щколах paйoftY.

П. Ільченка; І. В. Широкого, Т. , Р. Головань та багатьох інших. Всі вони. застосовуючи активнІ форми навчання, дають дітям не JJИШе грунтовнІ знання, ,а й вчать самостійно їх Здобувати, служать моральностІ.

є

на

· задавали

І. І. Богославський та І. І. Бондар справири­ ся з ним на 112 процен-

спецодягом.

особлнвоІ

nерехід

шестирІчного

Варт,

1 П.

ІдейноУ

стати

роботІ

понад

карбованцtв. На мІтингу

цеху

108

створення

дІтей

Питаюіям має

В. П. Герман, С. В. БочківськоУ. Л. Г. ШевцовоУ, Л. П. Соловей, Л. Г. Головченко, М. Д. Соченко. В. М. Головацького, В. М. Губар,

зразком

й

у

комуністич·

Імені 60-річчя СРСР відбулося закладання

цеху

нал•ежним харчуванням. Тут теж можуть похва.1итися далеко не всі.

Корнє­

Л.

залишається

днем

nрод.уктив­

У день

ного суботника, nрисвя­ ченоrо 40-рtччю Пере-

учасники ВеликоУ Вlтчиз· няноІ війни. Наприклад, Пра~вникн вулнкового

лн

вихо11ного процесу рrJ3ПОВІсти одиwuці. Недо­

забезпечення

продуктив·

Є.

допомоги

працІ,

її

Соколенко та М. А. Нолтунов

.належних vмов працІ для учнів у го-::nодарствах. на підприємствах,

ною працею. ТанІ уроки учителів шнІл міста і району Л. О . Бугай. Л. Т. Бурець, В. А. Усатюиа,

воr.

кон­

подання

можуть

поєднання

,

колективи

про

удосконаленнІ

nосилювати

доводиться

деякі

цього

вони

ним.

нлми

наук ,

Rdнцl

Тон

моІКуть оnерувати значними циф· рами . тієї матерІальноУ допомоги.

жать від еучите"я, йоrо прагнення й уМіІіJіІЯ , озбр6юючн учнів- знан· основ

в

святом

.

пнтирІчни

на

ностl.

спостерігачів . Неnочатий край ро­ боти · у ГоголівськоІ, Краси· лІвськоУ. Монрецької. Зазим'янсь· коУ. ЗаворицьноІ середніх шкіл та їх базових господарств . Більшість виробничих коJІективів сьогоднІ

вання у молодого nonoлlnня марк­ систсьІю-ленінського світогляду.

ul

і

кар­

НОВОЇ

,

міт»нгом суботник

найвищоr

шкіл, базових nідприємств і гос­ подарств не перебудували свою роботу, залишилися на nозиЦІї

цесу, трудового виховання. Голов­ на увага nедагогІчних колективів При цьому звертається на форму­

Усnіхи

так

жнІм

Це

ДІяльностІ

Об'енти

честь Дня Перемоги на деревообробному комбіна­ тІ. Цей день став справ·

вагоМі·

незаперечна вимога Основних 1ї напрямів. Але . як не· nрикро, як

навчально-виховного

Урочистим розпоча.всл

·

реформи .

1130

Фото В. ПодзІрев.

.

Внесок деревообробників

суспtль­

тим

віддача

Фонд

брвrадн

На знІмку: С. Урисьєв.

виконують

виробництва .

Сюди від

вже надІйшло бованцІв.

«Русанівсь·

працею,

замовлення

перераховує

миру.

Чим тісніше ми зблизимо шко­

базових

цього

ця

дитячого три­

пtдприемств, батькІв . громадсь­ кості. У результатІ Ух активноУ протигом

,

У цехах иомбІнатІв, на пІд­

приємствах

колектив

З8рПJJату ОДНОГО ДНІІ МІСІІ·

навчально-виробничий 8 - Великодимерсь­

но-корисною

ви·

РЕ:)альної

шкІл

Цей дружний

дільниць,

радгоспах

шкільний номбінат.

І приємно вІд­

ною Для бІльшостІ

Л місяцІв.

5D-рІччя СРСР. Сnеціалістів з 11 сnеціальностей' готує міський між·

громадсь­

косТІ

фабриці

JІКу

достроково виконала ппаи

про­

органІ·

кий». <<Плосківськнй>>, paдrocn1· комбіНатІ <<Калитянськнй>> ІМенІ

свення ІХ .-вимаrає від партtйвих. профсmтrових 1 номсомольсЬкнх органІзацій шніл і виробничих нолективів.

учнІвських

кои-;

Брвrада,

очо.щов молодий комувІет,

Укра~ИJІ, «Торгмаш>> імені XXVI з'Ізд.v КПРС, деревообробному комбtватІ, автобазах М 2 і М 3.

напередоднІ .

mry

умовах

на Вро·

будівельних

струкцій.

цеХів Ішд~;:жним чином поставилися на заводах порошковсіr мета· лурr1У Імені 60-річчя РадянськоУ

.

saмora·

ми -нашого часу. Вони продиктова­

Ні .тtвю · метою.

євих

трудове~ нав·

в

підприємств., До

створення

розвинутоrо

продиктовані

міста

пресу­ Ураси­

ва добре вІдоме

виробничими ко· процентІв учнІв

проходять

Ceprla

варському заводІ аJПОІІІВІ·

заціУ продунтивної працІ учнів, вИДілення для них ро()очих місць.

JUІекеиlсть завдань реформи, :Яку партІя назвала складовою часТИ· НОЮ

класів

9-10

брвrадвра

вальвикІв

'

О. Кис:Лощук, груnком· сорг М. Романчук). якt вже виконали завдання n'яти Місяців завершального року ХІ·І n'ятирlч· ки по виробництву продукцtї. А шІсть молодіж-· них трудових об 'єднань

радгоспу сПлоскlвський•. деп~тат ВерховноУ Ради УРСР К. Коротенко. а трохи пізніше напере­

доднІ Першого травня УІ nОдруга по роботІ Н. ТопІха. Це окремі приклади звитяжноУ · працІ молодих. Таких прикладІв можна навести чимало. ·І хоч вахта . фІН1ІПУаала, але

тували про завершення заводу порошковоУ мета- ударний труд на виробничої програми вІд· лургtї ІменІ 60 - рlччя Ра- Вітчизни триває.

повІдно 1985 1 1986 ро- дянської УкраІни до со­ ків. А члени n'яти ком- ронарічного ювілею Пере· сомольсько • молодіжних моги випус:rили 40 _тонн колек"Іивtв

з

цього

nід·

надпланової

продукції .

приємства, які внлючили Сnравилися зІ своУми до свого складу ветера- · зобов'язаннями, уз11тими

благо

В. АВРАМЕНКО, завtдУJОЧІІЙ вІд.ІРом комсомольських

иtзацІй

JІКСМУ.

орrа­

мtс•ккоІІJ

.


* 14

стор.

2

сНОВЕ

травня · 1985 року

_ _ _..._КОМСОМОЛЬСЬКЕ

ЖИТТЯ:

ЗВІТИ

ЖИТТЯ»

І ВИБОРИ-----

А

N~

РАЯОНУ ЗАВЕРШИЛАСЯ тритисячного

гону ~1іста

комсомольців шкіл і району четверта

•ш е рть

. навча­

нинішнього

.'1Ьного року є особливою. Адже nротягом квітня у ІЮМСОМОЛЬСЬКJІХ

ЦіЯХ

звітно·

виборна кампанія. яна не

лише

підсумувала

зробле-

не, але й визначила про­ граму дІй юнаків І дів· 'Іат на наступний навчаль· ІІНЙ

рІн,

визначила

ті

часом .

Сьогодні , вибори уже на у

коли звіти і позаду, мож-

:зробити

висновок,

що

більшості

шкільних

ор-

гані3ацій

вія

ЛНСМУ

пройшла

но.

nри

сті

спІлчан.

розмова

на

антионо-

Зацінавлена

йшла,

зборах

зокрема,

номсоіvюльцtв

Налитянеької імені В. І. .lеніна. Семиnолківсьної , Нняжицьної , місьної NQ 5 середніх те . що Ішлися

шніл.

Важливо

до неї учні заздалегІдь.

готу­ роз·

робили захnдu І до їх вп ­ Іюпанн.Я залучи л и широ­ Ішй актив .

ГлибоRою і змістовкою була звітна доповІдь секретаря комітету ЛНСМУ міської школи

О. Пилюн .

.N2 5 про

що

ришам.

адже

організації ших

Ій було

розnовісти на

рахунку

не

але

лише

й

у

у

суспі·

За

звітно- в иборної не готува л ися.

КАМПАНІЯ

в етеранів

тий

вій·

бойової відкри­

напередодні' . 40-річчя

Перемоги. Це лише один штрих до багатогранної діяльності · номсомольцІв . прагнуть

виробити

себе антивну зицІю.

життєву

представни­

мІсьнному

'!Іівень

ЛНСМУ

nроведення

і

ньої шнолн.

становІ:{а.

СеJїретар А.

СІrдадав

свої

ня,

у

ІJО

ч:им

ширили

ЯКИЙ

хорошу

до·

віДображе ­

жили

комсо­

нинішньому ро­ розповідь роз· і

доповнили

ступаючі. кож

комі­

повноважен­

ЯІ\Ш

мольці у Ці. Иого

об­

десяти·

Гуща.

прочитав

повІдь , те,

пану­

діJJОва

номсомолу

НЛЗСНИІ<

Іх

бу ЛІ!

ви­

виступи

та­

Ц!J(аВИМИ,

бо

потрудилися

старшок л ас­

НИІНІ непогано. Найбіль ­ ше запам'яталися і Jtри­ пали до вподоби присутнім

слова

в ос ьминласниха

В.

Пацюна,

понував провести

який

заnро-

своїми силамн реконструкЦІю

І

складу

обладнати

сnортмістечно, встановлено

де

там

буде

нестандартне

трудового

гону табору праці

за-

І

від-

нього

nерерахуватІJ А

У

гро-

Фонд

комсомольЦІ

мі-

зарахувати

загін

в

України ве- орден

ветерана

Вели-

війни

теранам партії 1 ІІійни І стуnеня nочесній гро­ uули вручені ордени Віт- мадянцІ нашого мІста .

•шзняної війни І І 11 сту- прославлевій

жінці · танкі ·

пенІв та ювілейні медалі. стці Марії Іванівні Лагу· партії

мі- новІи.

А.

Д.

. Потім

одержали

нагородІ!

подру;юня

Грн ·

_Фролов тепло поздоровив , горііі Янович J. Олена Іва· ветер~нlв з сла~ним ІОВІ· нівна Мархотни, Михш'іло

..

леєм. nобажав го· здоров'я житті

ІМ мІцно- м і т · ... 1 . щастя в _арІІнювич юса ва ювна Дячишини. П. Є. Го-

. ловань, Я. І. Юрко, А . Д Від.. Імені Президії Вер· Вишневська. І . Ф. Двор

хоВІЮІ Ради СРСР А. д. нm<. І. І. Довrопол, В . В .

Фролов принрlnлює наг~- Бутнинов, 1\1. л. роди ветеранам nартН єнно та ІншІ. І.

Н.

П.

Оленеі-

Цимошинському,

В.

Нлимову,

Вашкатову

Від

та

І.

Н.

іншим.

імені

нагородже-

З

словами

nартії

ди

І

уряду

в.иступили

вдячностІ за

А.

нагоро ­

М.

По­

rребовсьний, М. І. Лагу · них сердечно nодякував нова, Н. Б . Аманжолов, за велину турботу nарті'і В. О. Власюн.

нро

ветеранів

І.

К

Ци­

7

мошинсьний.

Наступного Фролов

дня

вручив

А.

ордени

медалі ветеранам що nроживають в

Д. і

і

валось

8

травня продовжу­ вручення

учасникам

нагород

Велиної

війни, чизняної війни сільоь- селах району.

в

Віт-

місті

І

шованих на території міс­ та І району.

у

Норзини з яскравими живими квітами nонлад:1 ли перший секретар міськкому партії А. Д.

Велиній

В\тчизнян\Іі

війні члени бюро мІсІ-нко­ му

партії та

члени

ію:~-~ів місьно'і Рад

народних

1

винон-

ра!Іонноt депутатtїJ

поклали квІти до nі~нІж­ шя nам'ятника засновнику нашої nартІУ І держави

Фролов, голова вІшонно · му мІсьної Ради народних деnутатІв В. М. Зволь голова

виконкому

ра ·

йонноУ Ради народних де· В. І . ЛенІну, до nам'ятни· путатІв І. С. Рудан та Ін· на загиблим броварчанам, шІ товаришІ. авІаторам, до братських Н. ФЕДОРОВ, моrІІJІ обеn1ск1в, роата·

1

звітно-вн·

б

членами

гато

про

дотриман-

ЛНСМУ

дне­

хто з ннх н е своєчас -

першу

М.

І.

Брова-

Лагунову.

Шкода

лнще,

що

такі

знімається

льсьного

них N>

ио -виборних

с-ьної,

чать

ступи

ще

зборах

рідно.

окремих

Та

зву· й

ви-

молодь .·

Це

стосується

ІюмсомольсьІ\их

.цій

місьних .N'2

:-<!! 6.

чергу,

оргаН! з а-

Шевч е шйвсьної ее·

Це,

в

стосуєть с я

місь ·

Нняжицької.

ченківсьної

Ше в­

середніх

ЦИм

nитанням

v

майбутньому новообр а ні номітети номсомолу по винні приділити особливу у:вагу. Всюди слід оголо- · сити бій формалізму .

Літні

канінули

про л е-

тять дуже швидко, І

9 , N2 3. · ресня

редніх шкіл . При обговореннІ доnовідей виступа-

номсомо ·

3, N> 9 , Троєщин-

членів шкіл.

ВЛНСМ були сноріше самозвітами, а не сnробою зробити аналіз досягн у того. nорушити проблемп . що хвилюють шкільну

з

обліку.

організацій ЛНСМУ

ділові проnозиЦії на звіт-

комсомольці

1 ІН' · шкіл

з нову сядуть за учнів с ьІ\і

ре а лі зацію nрийнятих на зборах рішень і повести

Не лише тут, але й У

цІ л еспря.~ювану підготовну до звітно-виборної

дІ

важливих

Інших

пр.о блем .

школах

спІлчани

не виявили справжньої анти в ності. Не вІдзначалися самокритичністю ви стуnи комсомольців Боб-

приміщенні

міськви­

нашому

позаштатному

кореспонденту П . · ЧИРИ­ КУ розповіла старший економіст міської плано­ вої комісії В. О. ЛЕВ­ ЧЕНКО:

- Своєрідним девізом ІІашої виставки ~юже бу­ НІ ІJИrлІв <<Х л іG всьому ГО J ЮnСІ >>, ТОМУ і! СІ\СІІU З И­ ЦіJІ

ро:.JІЮЧІІІІаЄТЬСЯ

З

про­

,. [

столи. З nерших же днів вони повиннІ в зятися за

юч:І не вносили проnозицій , не порушували справ·

нампанІї

На полях радгоспу

'

хаНІзатор ми

ЛеОНТlИО!ІИЧ

він

ними

травами.

де

щодня

перевиконує

мент. вали

Непогано

асорти­

попрацю­

трикотажники

у

пер­

шому кварталі. Та й в ці­ лому всі нолентиви про· мислових підnриємств,

недовиконали

випусну

товарів для

-'ІУ. успішно виробничою

nлан

наро­

сnравилися з nрограмою .

Дода rново реалізовано різноманітних виробів на l мільйон 481 тисячу карбованців. Відносно недавно функ· ціонує у нас філіал Нлав-

Дієвrьної фабрнии джемпери,

Фото

тя користуються у варчан незмІнним хом.

nлат·

Сро·

ycnl·

М.

з аводчани

ні

лися

плівни . Заводчани постій­ но дбають про оновлення

Ве : шконf

красиві чоботи. туфлі , бо­ соніжни. Але є тут і проб­

малюнків. їх

СВЇТИ ,lЬНИІ\іВ

нанн я .

леми :

ють

· <<

не

відувач

те,

завжди JІ1ОЖе

що є у

ще

від­

замовити

зразнах .

На

жаль. nрактикується і торгівля застарілими мо­ делями.

Кухонні набори, дЛя віталень. Фо-

меблі

скатерки,

декоративні

адже

теnер

якісне

вино­

л юди

к у пу­

тільки

те,

що \І ає тов а рний вигляд . З відходів ту т виготовля­ ють д итячі іграшки . Не­ обхідно відзначити, що виробництво на цьому під­ приє~tстві стало . прахтич­ но безвідходни:v~. Тому з

персорієнт у ва ­ інші :vrат с рі::tлп.

на

тепер

Семинога .

Іюrr ул прністю

корн стуr. п,с н

- - - - • ТОВАРИ ДЛЯ НАРОДУ-.----

Більше, якісніше, •

: т а чити .

що

світ л отr х ніrт

та!{ орга ні :; ували

бо т~· .

що

свою

~І а юп,

оно в: rюв а ти

,1в а

ра з и

пр о;І ,V ІПІіЮ

-

на

І декілька слів про

користується

велиним

nо­

питом не тільки у нашій республІці. а й за її межа­ ми. Зараз колектив дере­ вообробн6го комбінату го­ тується

до

випусну

ку ·

хонних наборів <<Мрія>>. Вони якісно відрІзняють­ ся

від

продукції~

готовлялася

яна

ви­

раніше.

У дру·гому ІJіврІччі nри-, стуnить

до виnуску нової ~tодифінації наборів для

віталень ко J Іентив виrоб· ничого деревообробн~го об'єднання. Хоч заводи порошкової :v~еталургії імені 60-р\ччн Радянської УкраІни. пластмас, <<Торrмаш» не

nідприємств

··

в а ча:ІІ

внст а вки

тиs г а кож постійно о с воює. вироб н иrtтв о н о вих :J ра :;­ nродукції.

хар а ю с рно~ІУ

ознайомитися

з

змогу

ними

І,

якщо потрібно, винори­ стову~;~апr їх для виробни­ цтва товарів народного

споживання.

Вважаю,

що

така кооперація піде 1 і ль· ки на нористь справі. Певни~І у спіхом корне· тується і продуюtія . най · бі J ІЬШОГО у НаШОЛІУ MiCli підприємства завод у порошкової мета J ІУ ргії

і~Іені . 60-річчя Радянської України . Це ножині. м а ні· кюрні

ннбори.

Проте

ще недостатньо ється продукції

Ліпt іПl'ЬІюї x y,'jOJJiІІix виро-

Вона

корнст ує тьс~

ду .

_

А

для

кол е нтиву

світ­

лину

вироuам .

знизився

Ось nеред нами про· дукцlл ЗаводУ мастмас.

·

тильнини

з

поnит

елементами .

на

евІ·

кришталевим~

І

вІдразу

ПОПИТО8,1

у

споживачів , навіть е ~ п орт у ється у з арубіжні rщаї­

ни. сом

Правда. ту т

Але,

праця

вах

останнім

допущено

вання.

чn­

гадаєтьсл. в

економічного принесе

У нашому

r

·

відстn ­

колентиву

ри;vr е нту

умо­

сІtспс ­ успіх.

район! бага-

то не ТЇ.1ЬКИ ПРО\!11С1 0 ВИХ nідприємств . а й ро :шину-

те сільсьногосподарськ~ в иробнинтво. Частина про­ д \' Іщії сі ,lьсьrюго п z: р с тn а n e pcpofi л лcrьor Fr<1 MiCrti. ВИСП!RІlЇ npeд­ CT a iJJ IC HO I! H J)O/)!J !ЮІІ<"е рЕІ~ ни х з авалів рад го с вів iMf'· ні 60 - рі•rчя Сою :зу РСР, «Боfіриньний».

.

rocr:o·

1-f a

ту т

випу<:"а для наро­

нолn-

вирі І ІІСІІІІі

заслужеНИ 'V!

матимуть

продуюtіп

Гоголі п ської с трічкотиаць­ ної ф а брики. ЯІ-їе розма­ їт тя 1\О:ІЬОрі в ! Ц с f'І 1\О .!ІСК·

продукція Ф а брики·

але й вони приділяють ве· цим

По до ба єт ься відвіду­

ристично~1 У

лотехнічноr9 з аводу ха­ рактерне постійне о ·ов· лення своєї nродvкнІї Наприклад, зараз р : .,ко

увагу

-

бів.

ємств

іі

рік.

nродукцію

У

б д е монструв ал ися відхо· ди підприємств Бровар­ щини. Нерівники nідпри­

ро·.

з~юг~

щ он аіі)Іенш е один. а то

ків

ч а сом у скспозицП м и хо­ чемо виділити розділ. де

с е рі:1

<< l)рОR:ІрЧЗН­ К а>> . В : 1 а га.1 і псоб'\ і дно ві л ·

району.

трикотажноУ с·nеціалІзуються на випус­ сМрІя•, . але ку товарів \для народу. свІтери,

виробітку .

Це різноманітні синтетич­

-

оновлюється

норми

В експозиції пред­ ставлено І взуття Так. Це продуІщія фабрики Ремвзуття».

-

трудовІІіі

На фото: М. Л. Семно.

комсорг по групі шкіл міськкому комсомолу.

...

з високІ-

кожен

У ці дні механізатор пращоє на сівбі кукуруд­

красив1mе

цтва ,

Семко.

завершувсtв

день на nідживленні та підсіві озимих багаторіч·

ШУЛЯК.

-

Миханло

показниками

зи,

Р.

<<Великодимерський>> з само­

го ~очатку весн~ної намп~J;!ії ;уда. рио трудиться · ~

року.

1986

ду кції міського хлібоза­ воду. Иоrо nрацівники ви­ готовили з апашний коро­ вай . Є тут танож фотогра­ фії різних найменувань хліба. Велиним усnіхом корис­ тується ексnозиція, де вредставлені вироби для тоrрафlї їх також вистав­ найменших громадян. Це ленІ на стендах. продукція фабрики верх· нього дитячого трикотажу . Не бу де nеребіль­ За останній час значно шенням сказати. що про­ зросли обсяги Ії виробни­ дунція деревообробнинів

ал е

8 травня цього рону на честь 40-річчя Перемоги

ня

рів

чесного мешканцЯ

крі~І заводів «Торгмаш• та алюмінієвих будівель­ них конструкцій, яні , хоч і в н~значних обс.ягах,

ПОКJІ!ДЕВВЯ КВІТІВ

але на

говорилося

но

цІї, здобутки ' І проблеми

.

хо- ·

проблему

орних з арах дуже мало

ної Вітчизняної війни по-

У

ВІтчизняної

одну

по·

трудІ)-

конкому відкрито ввстав­ ку TOBtPiB нарОДНОГО СПО· живання, які виготовля­

вручається

Ще

до

сьної Шl\ОЛИ .NQ 5 виріши- циплІни . А міЖ тим ба·

ються на промисловиХ підприємствах Броварщв­ нн. Про мету і1 орrанІза­

ПершіІі

готу nал а ­

~tлося б порушити . Ян не

дивно,

зароблені за

перенес е

доповідь

6

а

бу ли

ся за 30 хви :шн чатну .зборів.

ші

ду

мІсьнно- міста.

тут

починну Олега Н~шовоrп ,

вий

голов­

На них

урочиста

тету

до

.lи

них зборів року у ном­ соl\юльсьній організаЦІї СемиnолнівсьІ\ОЇ серед­

Богданівсьної

низняні й . війні

rьнному

бе з відповідальністю мож на пояснпти той фант. що з бори

середньої школи вирІшнли, приміром, зарахувати

миру.

СподобавсІІ

нам

в по­

власноручно .

колективів підприємств у випуску товарів для наро­

секретар

кампанії Тільки

звітна

. про

ни для музею слави , який був

виготов-

Напередодні 40-річчя кш місцевості району. а Перемоги у Велиній Віт- о 17-й годині-ветерана."

Перший

до

в загалі

класники

Іюму вихованні . Номсомо­ .'ІЬЦі з ібратt Цікавий ма ·

ратний :\!1 · Номпартії

с е­

шкіл

редніх

ні бе з поважних при · чин. Рекорд байдужості nетавовили комсомольці ьобрицької школи. Тут

nодвиг·

в

N2 7.

НраснлІвсьноУ

Цікаві · пропо з иції проз вучали на звітних зборах І в інших школах міста і району. Старша-

ле не

вшсьново-патріотич

хоро­ стадіону

багато

сnрав

навчанні,

това­

8,

му ,

намnа­ вала

організова­

внеоній

організаціях

мі ських

спортобладнання.

які

проблеми . яні необхідно рnзв'язати · найближчим

в

льно-норисній праці, тру­ довому, Інтернаціонально·

теріал

організа­

проходила

ЗВІТНО-ВИБОРІіJ\

,

за­

Налинівсьної

шкІл.

ЛНСМУ

У ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ . МІСТА І

і

середніх

БІЙ-ФОРМАЛІ3ИУ Для

рицьноої

но

ЕІt lїІ о:J ІІІІія б у п с постіі'і­ ОІ!ОВ J ІІОВСІ1ИСЛ . Це J!O·

з во · шть

оп е ративно

ііО\ІНТІІ

()роr. ;! r)ІІ : ІІІ

ІЗІІ!ІІ{ <ІМ ІІ.

1[' 1!1 ; \І!I :vll'

;шз·

:l

І!О·

.І'ІО Ж ЛИ·

вість ІІ срівtrІІІі<ІМ підпr::и­ ємств. порівнюючи свою

проюпщію з

ШИХ

тис11

якостІ

ш иостl.

виробамн

!{()ЛeH T tJBiB , за

lн·=--~

rурбу а- ~

підвищення .

її

І :збію.шенюt r:Іль ­


w

14 травин 1985 року. ТВАРИННИЦТВО

8

УДАРНИй ФРОНТ

КРОК · У ВІЧНІСТЬ

СИЛАДОВІ УСПІХУ

та боЙОВИЙ ШЛЯХ 2-ї По- ВІД зустрІ•tі з ОДІІОПОЛЧ~­ ВіТрЯІІОЇ армії, яка Gрала нами, запроснлн взятн участь у визволеннІ Київ- участь у вІднрнттІ залу

Тваринники ордена Жовтневої Революції радгоспу «Плоскtвський» вносять вагому част­ ку працІ в успішне виконання Продовольчої

розпов!ді

Наш громадський кореспондент А. ГАВ­ РИЛЕНКО попросив головного зоотехніка гос­ подарства П. Т. МЕЛЕШКА розповісти про перші результати роботи тваринників у за­ році

п'ятирічки,

підготовку•

-

-

З:vtагаючись за внео­ nродунтнвність громад­

сьноrо

тваринництва,

сн:1:1ав

Петро

--.

Трохимович

- ШІ fl.ll:liiJI

успісстно винонали і СОІlіаJІіСТИЧІІі ЗО· fі(Jн'пзшшя чотирьох міся· ІІів по пнробництву та

nродюну продунції 'І<t1'Н~'

тваринницьної державі . З по­

JIOІty

на

кожну

но­

рову ОJ(СріІ\а J ІИ ПО 1847 І.ілогра:vtІв :vюлока . при плані 15Ші. Rалове вироб­ нтщтво · ного ловели до :2 ~1:.!7 ТОНІ! , 11б0 На 366 тонн ()ільше проти· взято­ го ~обов'н:-~ання на 4 мІ­

l'ПЦі.

Водночас

.ІІі:І;щі'і

план

молона

ІІ<>решrконnли

рса ­

державі

436

' на

на

::а

С . Я. Красовсьtюго. А ось J(внлюючІ свІ.r(чення про командира

до

Раціон розрахований одержання 17- 18 кі­

лограмів молона в серед­ ньому від ножної норови.

В нього входять 2 ніло­ грюrи сіна багаторічних бобова-зланових трав. ·25 . - нормових буряків, 7 кілограмів сінажу. Крім цього,

· згодонує:v~о

концентрати. :1алежності

Іх

в

продун­

тивності корови: чим вона

дає біт,ше молока, тнм більше одержує нонцент­ рованих кормів. Водночас агодовуємо по одному кі­

лограму

ХВОЙНОЇ

пре'І1Ікси. ре

Всі

JТаПІ\11

!Юрми

доб­

підготовляються

до

зголовування.

Як радгосп готується ІІІІні щодня в середньо­ до переведення худоби у "У одержує:v~о від кожної літні табори? Іюроон по 17 ,5 нілограма - У нас буде два та­ мо.1о1ш . 11ранофланговоrо бори . Тут утримуватиметь­ ('()Ці:lлістІІ'ІІІuго змаганнн ся 1260 норів і 1900 го­ 11() прану ттжається маіі­ лів р~монтного молодня­ rтер \l:liiiiJIIIIOГO ДОЇННЯ ка вrJІИrюї рогатої ху лоби. иоріп Юліана В.іінехівна Це. в осtЮВІЮ\1У; телички І':()()юн. Нова приіішла д : tя поповнення маточно­ нращовати у тваринниr(т­ го поголів'я. господарства . Ію по.рівняно недавно. То­ Частинз їх буде реалі:ю­ ТОНІ!.

р!І; вашш доглядати гру­ пу первІсток і вже доби­ .1зся висою1х реаультат!в: з лочатку року від кожної : J;tПІІСа!Іа на свіїІ рахунок

2720 HIJІoгpa::vt!B МОJІО­ на. У І\і днІ налоює по 23

110

нІ ; тогрnмн . Такий поназ­ ник найвищий у рад­ rnсні. На кілограм менше '1о:юна від кожної коро­ ВІ\ одержує щодня . май­ ('Тt>р

~ІаІІІІІННОГО

ДОЇННЯ

І Іс·онілn Михайлівна Eoн­ ,l:lp. Вона а ·початку рану о,1t>ржала по 2065 кіло­

'I'IOJIOKa.

rра:vtів

Вже закінчується стійловий період утриман­

ня худоби. Які у вас, Пет­

ре Трохимовичу, зараз за­ стосовуються

раціони?

Закінчується

Щорса. рою

про

огорожу

міста

М.

глянулиси

якось

до

цьо-

про

Не

один

·слідопити

енспnнати .

день

червоні

розшунувалн

Лпстувалися

вінmr. рі

мікрорайону.

гектарів.

а ветерана- .'Іьйону авіаобслуІ'ІІ 2 ·ї Вітчизняної Повітряної армії стоять а :5 араз у цьому прнмtщенпроднвлялися ст. - ,,,._ Пр.нбулІІ вони не тІ-

газетнІ

пІдшивнн .

І

rJt·ь у залі з'явилися дСіаіі· ль11ш з Броварів, лнвu засн-лені СторІнни та областІ а

Іlам'яті:

руІ;опнсні

оnубліноватІІ

зайнято

працює

та РРФСР,

БілорусІї,

фотографії, давІІі реч .

ПрО ТИХ,

знахіднп

звертаєтьсІІ

дрvжина

Нращt

ГІ~'­

учнІ

І

юнармtйці

У. Бро­

пам ятни!<

нашої

Курсанти

най­

анrивнІшІ nіонери несуть бІля ·неї почесну вахту. І знову зворушливо лу­

нають

школи.

вірші

та

пІснІ:

«,..Д;t8НИМ•да8НО

,

8yna

аІйна,

Дааним-даано

од·

npoAwna

ДМІ

Киїосьного

Та

ТИХ, ХТО С, вона буnа той,

хто

земnю

аона.

ноІІис

...

ар,.туааа,

Лнwнк.. жити у серЦІІХ На:sааждм, на:sаІІJІСди, нааІн

... •.

В.

ГОНЧАРУК.

КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ

суворІСТЮ В одній Із стаtей Зано-

ну відповідальність. СаJІІо­

н.у СРСР 11ро трудовІ нолективи заnисано. що во· ни виховують своІх чле-. нІв у дусі непримиренності до пияцтва, хуліганства та Інших антиnодів

номуністичноІ Тепер

водонапувал­

голів ре­ вже

перебуває в літніх табо­ рах. Проііде небагато ча­ су, і буде внведени nt:я худоІіа.

моралі.

на багатьох під-

етаnі

резому стані. що

Визначено,

матерІальна

шкод,t.

ІІКоІ завдала nідnриєм­ ству, органІзаціІ. установі особа в нетверезтлу ста­

що

спиртни-

ні. відшкодовується нею в

НИМІІ ІНДИВіДуальну роботv, доnомагають прилучн тИсь до змістовного дозвІлля, а в разі потреби

і службовці, ЩО З ЯВІІЛИL'І> на роботі в нетверезОіІt~' стані, можуть бути перЕ'­ ведені на Іншу, нижчеоп-

зловживають

проводять з

. нарноло-

у

ПІ>ВНО'"У об~язі . Р~ітни~и

ла чувану

роботу

СТJ:ОІС

до

правило, беруть участь лікарі-нзркологи, юристи. Порушники піддаються моральн<Ім.у й матеріаль-

саду на той же строте Особам, звІльненпм за тн­ ний проступок, прем\1 н~ ІЮВому місці роботи про­

ному

тягом шести

впливу. ВідnовІ-но

трьох

на

гічні набінети або пункти.

У робО'Ті таких комfсtй, ян

завершальн~м у

стійною підставою діІ_:" розІрванІІІІ трудового дu­ говору з Ініцtатиаи адмІ­ ністрац!І можа стати поя­ ва робітннпа •ш с лу ж · бовця на роботі в нетвt>­

приємствах утворено комісії по боротьбі з пияцrвом, янІ виявляють осіб,

направляють

місяців

nереведені

на

або

нижчу

по­

місяців мо­

до прийнятих положень жуть бути виnла'!ені не вони можуть позбавлятись більш як у половинному преміальних винагоуод, розмірі. На Од~сьІюму :1а· путівок у будинки и на водІ «БудгІдравлниа». на­

бази

агре-

відпочпниу,

Іх

чер- приклад.

слюсарІ-сшІ;J­

говІ · профвідnустки переносяться з лІтнІх місяців на :JИМОВІ.

дальники виступили з ви­ могою: за проступон о . І­ НОГО ВіДПОВ!даr. ІЮЛ~І\ТІІВ .

Велиними повноважен· нями закон наділив вІІроб·

Іх пІдтримали ІншІ брпr:l­ ди. Це стало додатковилІ

ланка трудового.

циплІни.

ничІ

бригади.

Первинна резерво~t колекти·

змІцнення дис­

пІдвищешtя

про­

ву повинна !!С тІльки в~: дуктивності праці . ховувати своІх членів. а 11

притягати до вІдповідаль-

Відчутну допомогу на­ дають картоплярам учнІ Княжицької середньої

ності порушників

заготовлено близько 400 пІд час підготовки картоп- Пастуха на картопляному лані. школи. Між класами йде тонн . насіннєвого матеріа­ лі до садІння. Школярамн

ВІІСТОЯВ ' і

Спитати з усієк>

300

супер­

ХТО

хнrІЛІІІІа пам· ятt.

нам-визволптелям.

вона

Ім"ям командуючого С. Я.

8

ліво.

трудове

Пнндюра.

ОголошуєтІ.сп мовчання у

,.·."асах· llІиоли: под.Ілили- вІтряних Сил СРСР. Лу-

ли Зотовнча Пасту)Са І ро­ fіІтника Василя Оленсанд­ ровича Панченка . Ви їх бuчнте на фото справа на­

справжне

V'!ІІТР.lt.·ВСТі"р : ІІІ

Д.

Сьогодні тут можна до- · • " і 1 uідатися про історію ство· ся спогадамн про · минулі нають . пісні і в рш . при\: рення. ко~1 андний склад бої . Тепер їх. щасливих свячеНІ ратному подвиг.

гати . Попереду екіпаж у складІ тракториста Мико-

ництво.

R.

матеріали, з!ї. Щойно ветеранн про- вищого авІацІйного учи· 1 ~:ели уронн мужності в лища вносять прапор По·

навІю­

молодняка

люк.

Другій пов!трянt/1 армН, П Ім'я носить піонерська

Гру·

госпо­

три

-

!>ІІІ напоями.

монтного

уро· НІІО·

Києва Красов_ськоrо названа й Із на з вулиць.

Імені

На полях

про

... ШІстдесят дев'ять но- до ветеранів. 419 бата- варах стоІть

садіння

радгоспі

учні.

Перемоги,

лів.

і лишнІх воїнів

зустрІчалися ми Велиної

..

нів

ни.

400

партіhної

І. тераиів. усіх nрисутніх !з гинув на окуnованих фа­

вчителя-ветерана

равлем турбується про те. щоб добре працювали апа­ рати механічного доїння

Близьно .

секретар

го звичайнісінького при- в. д. пиндюру, про ін- сл1допитlв . кладу1'ь нвІтн до пам'ят­ міщення і вирішили пере- ших викладачів школи. Наше мІсто пам'н· ноУ стелли радянським вої­ творити його в музей. нкі 1юювали, .про ветера- тає вас. своїх визволите=

чолі з майстром І. Ф. Жу­

діяли

ві­

лі .М 6 просторип зал, лагунову, про Героя Ра- відкриттям залу, розповІ­ шистами землях. ОпІсля що мало чим вирізнявся дянсь 1юго Союзу І. в. дає про підготовку колен­ шнолярі вручають вете­ з-поміж інших. Та при- Стружніна. А тююж тиву до 40-рtччя Велико1 ранам червоні тюльпани.

ло таборів, встановлює го­ дівниці, обладнує навіси, а бригада по механізації трудо:v~істних процесів на

корів,

НІІСТVП<.І·

загону ни. Лунають ГІмни СРСР рем\Г, хто rlішов у Gе.з­ Кузь- та УРСР. Директор В. Г. смертя на фронтах ВелІІ ­ почесного Усенко вітає дорогих ве- ІЮУ Вітчизняної, хто :1а·

У щ дні бригала рад­ госпних G~·д!вельнинів. якою керує В . Я . Tonixa. ремонтує

noїrтin.

СЛОВ0~1

М.

Під цією культу­

буде

. _арства

менка,

Стояв у с~редні~ шко- громадянина

ють

сяться nрапори школ11. номсомольської орган!зСІ· цІї та піонерської дружи-

В:!ІІа Інши:w ралгоспам.

На нартоплі у

партизанського імені Леніна Г.

силос.

даємо

від

-

ве- лителями

теранІв цІєї армії, про її :11. ІншІ !'t)CTI. Під І-;омаІІДУЮЧОl'О Мі:ІрШа· ЧІІСТЇ ЗГІУНІІ фанфар

літнього табірного утримання худоби.

ну

про . зустрІчІ

радянсьних тальним

орr<інІзац\ї rm;om1 Л . l\1. Полтавець. с:еІ;ретар іVJІ­ вчите­ <'І>НІЮМу п<іртії А. 51 . Те11·

щинн в далекому сороІ< бойової слави. третьоr.'ІУ . Тут містяться llоряд Із воїнами-внзrю ­

програми .

вершаJJьному

J СТОІf·

лу.

На ·знІмку

буде бачите

внизу

ви

дев'ятикласників

На фото вгорі

гат . тракториста

-

Фоторепортаж М. Семннога.

агре­

М.

З. .

1

Слідами неоп)бліковnних Мешканці

с.

скаржилнся на

БервицІ

порушення

<рафіка руху автобуса за :vtаршрутом .N! 123. Нача .'іLІНІН В.

Р.

зів,

що

.щів

протнго'VІ

бере:Jня

.ІІс;рrІІруту жали

АТП-31014

МаІісименно

автобуси

123

rільни

Калити: Бервиці умова"

вІдпо· нількох

до

доУжд селища

стан

дoporri до

не

відповідав

nрохідності авто­

бусів.

Зараз рух здійсню·

ЄТЬСS!

ЗГіДІІО

З

графl.ком.

дисци-

в,плив тру дового иоле~­

тив~

. повинен

в!дчуватисІо

пліни. у передових брига- не" тІльшr на виробництві:

-дах створюється обстанов- а

11

поза ним. Лише тодІ

на справжньо'l товарись- він може ефективно вплп­ кої вимогливості, нетерпи- нути. на осіб, схильних ло мості до будь-якоr розхн- надМІрного

таностІ. Радянське ство nосилює

тих,

бутові комІсІї.

при-страстІ

хто . у тІсному до

і

1

·

спиртного принижує свою м с ями по людську ' гіднІсть,' поnу- пияцтвом.

шує трудову

чинить.

дисциnліну.

Ращі

Тут сказано

б

б

ороть і

СРСР

1

вважати

на роСіотІ в стані або

з

лише про мІр ()~)­

МІні- ротьби з nияцтвом. Греuа

ВЦРПС

«Про додашові заходи 110 зміцие.нню трудово! дис· uнплІни» nідкреслено, що найгрубІшим п порушен·

ням слІд

яКІ діють

нонтактІ ~ нп-

правопорушення . частину nравових

В постанові

стрів

вживання ~л-

ноголю. l:fa багатьох !"Ідзанонодав· приємствах республіни вежорсткість лину роботу ~ровод_ять по-

санкцІй. щодо внаслідок

листів

,

.

мати на увазі. ще чимало

спеціальних юрндичІІи: норм мІстять _житлове, сt­ мейне, адмtнІстрати_вне. КР!імІнальне та ІншІ галу­

Появу зі права .

нетверезому розпивання

І. КОЗИНЦЕВ, відповідальний секретар

спиртних напоІв на рnбо. чому мІсцІ. Для боротьби

РеспублІканськоі кооп­ дннацІйно - методичної

з цим явищем пІдвищено дисцнплінарну й матерlаль·

ради по правовій прог.а­ rавдt.

PtAIKTOp

є.


*

'І стор.

14 травня 1985 р0ку

«НО В Е

•У НОнцертноrq шмоМрІ•. •Тато, мама, ·А -

9.40 10.25

заnі

ВІВТОРОК,

ннкІв•.

ЗАГ АJІІІНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Програма •Час•. •ВодІй автобуса•, Ху­ дожній теnефіn~ом. 1 се­

8.00 8.35

рія.

Твори Ф. Ліста та М. Равеnя викону.: Т. Кnи­

9.40

мова

(фортеnіано),

•денІІ прийому 3 осо­ бистих nмтан~о•. Худож·

10.10

ній фіІІІІМ. 11.40 Новини. 14.30 Новини. 14.50 •П'ятирІчна кожного•. Дон.

Новини. Тема nрацІ в раАfІн­ с~онІА драматургІї. ·

м'я•.

·

дружна

сі·

Наука І життя. Ураnь­

18.05

с~оний

науновий

центр.

18.35 •ТрагедІі могnо не бу: тн•,

Науков~поnуnярнин

.. ф\ІІІІМ.

ПРО аnкогоnІ3му.

ШКІ,АІІМВ\С:ТЬ

сІоного ·договору, .nрем•.:.

ра ·дон. тепефіnІІМУ •На­ дІйний щит соціаnІ3МУ•· 20.20 Концерт СмбірсІІКОГО російс~оного

народного

хору.

Програма

«Ч.ас ...

Майстри

Народна

•Андрій Ешnай. Порт. рет в музицІ•. ФІnьм­

17.20

нонцерт,

мистецтв.

артистка

Людина І аакон. С~оогоднІ у свІті. Муn~отфіnьми дпя

19.20

Ро3nовІда~ть. наші

до-

·

росnих.

16.00 16.10 16.30

к~

«Де ти Художній серія.

аув, Одіс:сеА1», теnефІnІІм. . 1

механізми

CPCF"

10.00 Новини. 10.20 о. КорнІйчук. •8 с:те·. nu Украіни•. Вистава. 12.05 Соннчне коnо. 12.35 МІжнародна стуДІІІ УТ. 13,05 НОІІМНИ. 16.10 СрІОнмА давІночок. 16.30 •В Ім'я миру на им· ni•. До 30•РІЧЧR -ПІДПИ·

ТеnефІІІІоМ «Курс тенсифІкація•.

18.00 18.30

та

Варшаас~окого

до­

говору про АРУЖС5У, сnіВ·

роОітнмцтео

І

uacмttY

дonoмonr краін соцІаnІ­ стмчноі спІвдружностІ•. 17.30 ТеnефІІІІІМ едержаана

комІсіА•· · 18.00 Концерт духовоі му:sи­ км.

18.30 АктуалІона 19.00 ЧемпІонат

футОоnу. СКА мо• (Киів).

СРСР

:1 •дина­

-

20.45 На доІJранІч, дІти\ 21.00 Програма •Час•. 21.35 Художній фіnІІм «Ува· га,

цунамі•. Новини.

22.55 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА'·· UT І ПЕРІААЧІ НА КИІВ ТА 08ІІАС'І'Ь

8.00 Гім·настиІ8. 8.15 Прем•сра ~11. фІІІІІоМУ •Черв:~~ усю вІйну•.

8.35. 9.35 ПРИРСJ4103Навств~. 2 кn. Весною в ~ГОСПІ. 8.55 •Тече рІчка•. Науково­ поnуnАРНИЙ фІІІІоМ. Француs~ока

9.05, 12.40

9.:5а.сІ ще про Науково фІЛІІМо

мо-

М.

їх

nоnуnАрнии

виховання.

10.35, 11.40 Фіаи_ка, 8 кn. Ро­ С5ототехкІна, 11.05 Шахова шкоnа.

12.1 О Історія. 4 нn. ЮнІ ге·

роТ у ВеnмкІй ВІтЧМ3НR· ній вІйнІ. . В. МаАковськмй-худож·

13.10

ник.

Муsмка.

Симфонія Нt

Л.

5.

&етховен.

СторІнки ІсторІі. К. Маркс І сучаснІст~о. t5.10 Новини. 15.15 АовІдкова спуж6а. 15.25 ХудожнІй тепефІnьм с&ув мІсяцІІ травень•. 17.15 •Жим. спово•. 18.00 •КИіР. ІнформацІйний

14.25

виnуск.

18.30 19,10 19.45 20.00

•Ви

нам

nисаnи•.

ТепефІІІьми. ВечІрнR наама.

ВечІрнІй

ментаnьного

сеанс та

АОІІУ•

науко•~

nопулярного кІно.

21.00 П_рограма •Час•, 21.35 «BOJ'IA автоауса•. ХУ· дожнІм тепефІnьм. 2 се­ рІя. Новини.

22.40

СЕРЕДА,

• 15

Ім.

20.45 21.00 21.35

говорить

НА

8.00 8.15

ГІмнастика. Прем'єра док. теnе­ фІnьму •НароднІІА ху.

АстрономІн.

4

тва­

рин.

на

Історія. 9 кn. КуІІІоТУР· оеаоnюЦІА в СРСР.

13.30 «Знання

сиnа•

-

пежурнаn.

Onьra &ерггоn~оц. рІнки творЧостІ.

Сто-

14.15.

15,05 НО811ИИ. 15.10 «Тоирнш,.,

Те­

.

~

Урок

педоносцІ•. Новини. «Кому в

18.00 18.20

щастиnо•.

фІnьм.

життІ

док.

тиваnь

телепрограм

саnка•. (СРСР).

·

народну

фес­

n_po •88·

творчість

•Дзвени,

по-

теnе·

18.30 VI Міжнародний

кому3»,

19.00 19.30 20.00

•Мамина шнопа•. Музичний кіоск.

20.20

•СnІвдружнІсть•.·

Вечірня на3На, •При. годи Фіна•, МуnьтфІІІІоМ. 20.15 Новини.

Те·

nежурнаn.

ТРАІНЯ

І

ПРОГРАМА ·цт

nозитора В. АгаnкІна. 11.25 Новини. · 14.30 Rовини. 14.50 «Нащ сучасник•. Док.

с

·

фіnьму-кон. «Пісні ІГОРА Wa·

мо•.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:t-орrаJІ Вровареного городс:ко­ аомитета Коммувиствчасной ПВР'І'ИJІ . Vк:РАИ.ЛРІ.

lT anpenfl 1937

года.

Дни вЬІХода: вторнии, ср.еда, пятІінца, суббота.

про джерело•. Док, теnе· Фіnьм.

В ГОСТRХ •Пригоди у

У кааКИ. мlстІ, якого

нема•.

8.00 Програма •Час•. 8.35 ДІтям npo звірят. 9.05 •де ти аув, ОдІссеА7• ХудожнІй теnефІпьм. 1

церту

Російська мова. Новини. ·•Хо ШІ Мін: пам'ять

сНаД38ИЧаЙНИЙ

авт~

бус•. ,q,ок. фІnьм про ШКІДІІИ8ІСТІІ аІІНОГоnІsму•• 18.45 СьогоднІ у світІ.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

19.00 Прем•сра муn~отфІnьму, 19.10 •Поwта цих днІв•. ве. дучИА nоІІІТИЧНИЙ . огnядач В. &екетов. 19.40 Новини. 19.45 •де ти аув, · ОдІс~й7•. Художній теnефІnьм. . З

серія. 21.00 Програма •Час•. 21.35 Творчий вечІр . народ­

ного артиста СРСР М. СnІченна • 22.55 Веnогонна Миру, Пере. дача Із ПНР. . . · 23.15 Сьоr:однІ у світІ.

АДРЕСА РЕДАНЦН: ·

ннть

.. ка- 21.35

Новини кіноекрана, ПІдеумни нІновІк~рини.

Томсьноі

22.20 22.40

на 6айдаР·

ках І каное пам'ятІ ю. Рябчинської. 15.15 ·првм•сра ФІnьмr-кон­ церту державного срІнс~о­

21.00 21.35

Програма с&у_демо

вертаися•.

nефіnьм.

НЕДІЛЯ, І

8,00 8.35

«Час•. чекати,

радІо.

10.40 •8

нема•.

12.50 13.:JO

14.45

теnефrnьм. Музика

·•

ЦТ

._

ІІВроги•.

·

....V.

16.35

фІІІІоМУ-иоtІ·

1а.ІІ ~-урнап

.С:ім'tІ

.ІUІІОІІа•.

1..,1111:_ ІІіжиароаииа

жавІна•.

РСР.

І

сІ8К·

не.

15.45 &есІда

Неймовір­

1В.ОО МІЖ....._

·

nанорама.

10.20 Урои

ритмІчиоі

с~. •hтниА n....,., ....... .У-~. о.

to.se

...р.

народну творчістІо •ІІе. сеnна•. •Сантур• (Інд/А).

20.00 Вечірня каана. cCUpa кота

ту•, Науково ний фІnьм.

19-3·05; вІдАІІІІв

Бровари,

вуп.

еві·

nоnуІІJІР·

МІжнароднІ амаганнА 3і стендовоі стрІІІІоtІИ. •Веnинмй nри:а Мосн•и•.

20.40

21.00 П~грама •Час•. 21.35 • по ayno • паи~око­ вІ•.

удожній

фІІІІоМ•

газоелектрозварники

розрядів, слюсар-сантехнік 3-4 розряду, токар 3-4 розряду, фрезерувальник, шліфу·

вальник, коваль, електромонтери

4-5

розря·

дів, мулярі 2-5 розрядів, слюсар контрольно· вимірювальних приладів та автоматики . Іхати автобусами N!! 120, N!! 121 до зупинкк «Птахофабрика». · Дирекція. АІ!мІнІстраqіІІ, .· n~артіііна та npoфcnlnкou opn. 'нІаацІі -l!lpoea.....,ro райокноrо wnІІХ_.о ре.. МОНТН...,АfВUІІіІІІіІІtа уnравІІІНІІJІ вИсnоВІІ~ :t'.... 8оие cnr~ ;·.:етершому економІсту І, Ano-. стоnовІй а II.JNIIINIY· nuккоІ втрати nвРІІVІІІСНОІ смертІ n матерІ НАДІІ ІВАНІВНИ,

,

.n.

.

'

З приводу оголошень, питань реклами дзво·

yah- ·

.....

Мупьт­

частина

•На•

•праnороносцІ•.

м.

ЛвоnоІІьда•.

Фіnьм.

20.1 !і •Шоста

ніть у редакnІю по телефону

nромисповостІ,

листів

..

_.'

Вроварс~ка друкарня------------------~------------------------~----------------Киівсьноrо обпасноrо упрааnІиии у сnраІІІІХ вида~в. пол!rрафІІ І книжкоаоІ тoprtanl. обпасть,

ст.

XVIII

19.00 Світ І моnод1о. 19.35 VI МІжнароІІНИЙ фес• тиваn~о теnеnрограм n_po

сл юса рі -оператори,

rl~·

насtІІИИ.

-ИдРІІ!І·

3-5

Миру.

10.31 . .11-·ІСОНЦ.рТ

рос:ІйсІоКо­

nросвІтитеІІя

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

nеремогти•. Док. теnе· ФІnьм. 17.40 •СвІт :роспии•.· 18.25 На аренІ ЦИРкУ· 19.00 Чемnіонат СРСР s футбоnу. сСпартам. •Торnедо• (Москва), 2 тайм. , t9.45 Прем•сра художи1о0го тепефІІІьму •КаnІТан Фра­ несс•. 3а мотивами ро­ маІІУ т. Готьс. 1 серІІІ. 21.00 Програма •Час•. 21.35 ПkНА-85.

іо.оо Коеини.

І

Киівській ·птахофабриці

nо.вітичиоrо

ПРОrРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕJІЕ&А'ІЕННЯ

Про

архІтектора,

нина

-----------------------

·огnАА8- r. ПРJІХІНа, 16,15 НОІІІІНИ, 16.20· Прем'сра М)'ІІІотфІІІ~МУ «HaltA8•· 16.35 •НІкарагуа: рІІLІучість

23.20 · ІІепогоика 23.40 Новини •

Н08ІІНІІ.

16АО КІІу8 маиJQ)ІеникІв. 17АО П.рем~ муn~отфІІІЬ• мів • ...._.. nonaтa•, _•ПC»AYWIII!t .-МІ' сонечка•.

=·у :z:;-Іи= 11:= ~=~~ -:с:t.''Фtпьму

14.30 НОІІІІНИ, 14.45 ОЧевидне -

3маrаннА на байдаР· ках І каное пам'АтІ ю. Рнбчннсько1. 18.40 Прем•сріа науково-nо­ пуnАрмого фІІІ-У «h'HT· тя І діАННR Фе~ Кар·

•Cnopтno-

Союау

Художній

1 серІн. наших сучас·

ників.

пІонерісІ•.

11.45 Мfжнароднмй ДІІНІо МУ· 13.30 Му:sичний кІоск. иУв. 14.00 к. Симонов. •Так І 12.25 Пр~jм'сра док. тме· буде•. ФІІІ~ом-вистава Ма13.t.• прем•сра

нарО~ННА

18.00. Міжнародні 3 весnувани.-

•Час•.

Сою:sуІ 11.00 •ЗАоров'я•. 1 t .45 Му3ична nередача «Ранкова nошта•. 12.15 «&удІвництво І архітентуоа•. КІножурнаn. 12.30 «СІnьська година•.

'І'М'І'РУ

ДНА

16.S!i

19 ТРАВНЯ

ПРОГРАМА

noro

До

Всесоюзної пІонерс~ако'і органІааціі Ім. В. І. Ле­

те­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

то•.

фІІІ-У •Все nочинаст..а.

наsваnи

ne-

9.30 с&удиІІьнмк•. 1о.оо Сnужу Радвне ~оному

ХУдожнІй теnефІnьм. З серія. 10.30 Blnьwe хороших· то. варІв. 11.00 •Ue ви можете•.

Аок. екран. «'Чому нішку

кІwкою•• МуІІІІТфІІІІом. 14.00 Видатні раДRНСІІНІ КОМ• по:sитори - nауреатк . нінсьноІ nрем !У. в. Сопов· Аов-Сс~й.

кІна. Док. тепефІn~ом.

9.20

nярного фІnьму.

можпивоrо•.

• попуnt~рний '

В гоr:тях у каакн. ..·приrоди в містІ, ІІкого

11.05

Програма

межах

Науково

фJІІІІМо

255020, Нм'l8смІа ..,_ть, м.,:&риарм, ayn. НмівсІtИа, 154.

Киівсь:ка

МУ·

оркастру на­

15.45 «&ерегк•.

•Саnют, Концерт. 20-н тираж

·зАГАЛІtНОСОЮЗНА ПРОrРАМА ЦТ

нореспондента місцевого paдloм08118tiifit . і масової роботи 19-4-67, ··

255020,

органноТ

РОАНИХ ІнструментІ• ТаА­ жиц~ого теп.ОВчення І

nо­

ХудожнІй

Теnефони: редантора 19-3-8~: aac'iynitttкa Р8,111ктора, аf,мІІІу партійного життя -· 19-4-47; відnовідаnьного секретаJNІ, вtАдІпу сІІІ.СІІКого госnодарства 11-3-18;

Адреса друкарні:

Концерт

1о.JІІМКонцврт

зі стенрвоі стрІпьtІи. сВеnикмн nриз МосН'ІІн•.

8.50 А&ВГдеАа. 9.20 •де тн був, ОдІсс:ей7~.

:

НQВИНИ.

зики.

вІдчинІть дирІ1»

з весnування

8.00 Прог~ма •Час•. 8.35 Прем ера .иауко~nопу.

ЦТ

ня•• сПетро-Петер-6ай•.

18.35

ТРАВНЯ

. ФІІІІІМИ, · 15.40 Прем'сра

ПРОГРАМА

•Коаари•. 11.30 Новини. 14.30 Новин'ІоІ •. 14.50 сДІІя радянськоі ІІЮАИ· ни•. Док. фІІІ-м •ІІИ· ионком nриймас рІшен­

16,50

16

І

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

вІдеофІльм

Теnефіnьм «У Сурикова в ПензІ•. 20.45 На доараніч, дітнІ 21.00 Програма •Час•,

8.00 На зарядку, ставайІ 8.15 •Becenl нотки•. 8.30 Ритмічна гІмнастика. 9.00 РосІАсІока мова. 9.30 Прем•.:~ · дон. теnе; фІnьму сеЛатвІн мІн

заимеТІ>·

.

нnиче•.

15,30 МfжнарОДННЙ ОГІІАД. 15.45 МІжнароднІ змагакин

поnум•н

CYSOTA, 18 T.PAIHR

ТРАВНЯ

камера.

Музичний

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСП.

аах~в•.

8.00 Програма ··час•. ·8.35 сУміІІІ f)VIIIIIo.. • . 9.05 .Де ти 8Ув, Wcce'A!•. ХудожнІй те11е4JІІІtм. 2 серІя. . 10.25 сРаАіСТІо .... ме ~·· ФІnьм-конqерт, ' 11.15 Прем•сра док. фІІІІоМУ

22.55 Нови'ни.

rородскоrо н райuиноrо· Советов нарuдіІЬІХ aeny• татов Киевской оtІпаств. сна ~краинском азЬІке). Редактор В:. ФІ!:ДЯИ. ' .

вЬІХодит

І

·17

Антуаnьна

уро­

nІонерІв

12.40 Knya мандРІвникІв. 13.40 Стадіон ДІІА всІх. 14.15 ФІІІІоМ - ДІТІІм. «д3во·

оркестру,

ЛІрика М. Лермонтова. СторІнки ІсторІ'~ «13

h

.

•Чет-

s

ноrо

20.1_1

сн'* у цирку•. МуІІІІТ• ФІ6м. 20.15 Новини. 20.20 «10 ХІ!ІНІІНН npo 10 • мі,ьйонІе•. Док. фІnьм. 20.30 МіжнароднІ :sмаганнА з художн~оої гІмнастики. 21.00 ПJJorpaмa «Час•. 21.35 •Мама вийшnа :sаміж•. ХудожнІй фІІІьм. 22.55 ·Новини.

19.00 19,30 20,35

14,t5 .ЗАJ)астуйт.е, ДІТИ!•, 14.45 Ноамми. 17 .зо_: Му:аИ4ІНИЙ вІдеофІІІІоМ · . ного драматичного теат· сІhООов MOR nІснІІ•. РУ м. Петрозаrодсьна •Каnеваnа:о. 111.00 •На земnІ китас~кІй», СРСР з 18;30 ТвІІВІКJРНаn cФyrtlon- 18.00 ЧемnІонат футбоnу. ..спартак• xowh•. · •Торпедо• · (Москва), 1 18.10 .,...НИЙ фtnьм •ТН тай~ 1 'JIIИICI8IW8811a». 18.45 •мир, труд, май•. t9;t·s РиТмІчна гІмнастика. 1·9.45 ·r~рам•сра науков~n~ 19,15 М_уІІІоТНОНЦВРТо 19.50 «СПОрт ДІІЯ ІІІНМВИХ•, nуІІІІРНОrо фІІІІІоМУ cn•cp 20.00 ВечІрМА каака. ПуйІІдвирушае в nnа20.15 •Музей на Делегат~ ванм•. . кІА• •Касnинс~оке пиття•. 20.00 8а'ІІr.ня казна. сПівник 20.35 МІжнароднІ змаганнА

18.20 Прем•-._ . дон. teneФin-y ........11810 .АнтарктиАУ"· · ''.. 18.50 Наро,qмІ .,..,...._ 19,00 СІІІ..ська го~ 20.00 Вr!Ірня кака. •П-оро­

ВІдеорепортаж

•ПІс:нн

студІі теnебачення. •В строю єдиному•. Му3ична перерча.

Шахова шноnа. ~ МІжнароднІ sмаганнн 15.1 о Новини. стендовоі стрІІІьС5и 15.15 КІнопр~ • икміt nриз Москви•. 16.00 ПозивнІ ..,..... С5ойо-·. 21.0 роrрама •Час•, вих. "' . f .:-. ,· • 21.35 Прем•сра :І!Удожньоrо 17.00 Пошта КOMelfQ~a. теnефІІІІому •П домари 17.15 МоnодІжна с1УаІІІ аув вІрний :sеук•. •Гарт•. · · 23.00 Новини. 18,00 HOBIIttИo

~

ІнструментІа

18.15

чнетоТ nІнІйки м. Ки.:ва.

О&ЛАСТЬ

Програма

ВІд·

теnегnя·

Художній фІnьм верта висота•.

«Ранкова • пошта•. сПортрет музею•. Грає оркестр народ·

них

nис:ти

17.00

Гімнастика. Якщо хочеш бути здо-

nинка»,

9.55

ка•.

рами.

15.20 15.50 15.55

•Право на Перемогу•. Док. теІІефІІІьм. 21.uu Програма •Час•. 21.35 сПnата аа істину•. ХУ• дожній фІnьм.

мо­

передачІ •ПРИ·

•Мамина шко11а•. Муsина. 6 ип. с. Про­ коф'св. &аnет •Поnелюш­

сІІаАга'ІfО, Hayкoвo-no­ nynяptttiA фІn~ом. 1.3.35 •ГемеР.Вn РахІмов•. ХУ· дожнІй фіп~ом ls с.уатит.

П'ЯТНИЦЯ,

ТА

на

11.10

Іскри

13.20

·

8.30 9.00 9.25

13.15 13.45

думна», Дон.

КИІВ

Ссров.

дачі в. 15.00 Катрусин нІно3аn. 16.00 Сnава соnдатська.

ровим.

сн•.

О&ЛАСТЬ

Гімнастика.

•Вnасна

НА

8.00 8.15

о.

повІдІ

Новини.

-

піснІ,

ТеnефІnьм «АртвкІвЦІ•. Співают~о Н. Рожкова

Му:sика. 1 кn. Інструменти симфонІч-

10.55 12.GO

НІоОМ)'

20.50

ЧЕТВЕР,

«Гам·

перерві

і

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕдАЧІ

_родознавство•.

ра

ми;

10.10 Knya мандРівникІв. ·11.10 Концерт з творІв ком-

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ·цт 8.00 Програма •Час•. 8.35 сВодІй автоауса•. ХУ­ дожній теІІефІІІьм. 2 ее• рІя.

Гавета

10

кn. •Що ми знаємо про Всесвіт•. 1.05, 12.30 Німецька мова. 10.05 Учням ПТУ. ФІ3мка. МеханІчнІ хвиnІ. Звук. .10.35, 11.40 М. Сервантес.

13.00

ТА

У

ної

12.25 12.55

13,30 Новини. 13.45 Ceno І nюди. 14.15 «Грані nІ3наннА•.

УРСР Ім. Т. Г. Шевченка.

10.35, 11.40

·1

...

РІsноманІтність

КИІВ

АнгnІйсьна

в Луарі•.

На добранІч, дІти! Програма •Час». С. Прокоф'єв. «Ромео і Джуn~оєтта•. Вистава Державного академІЧН"ГО театру опери та ааnету

О&ЛАСТЬ.

tA

ва.

дітиІ

c-tac».

КИІВ

9.05, 12.45

r.

8.00 8.15

нп.

доаранІ~ 1

сердец1о

УРСР

(Ки'Ів),

Лаоноона

ГІмнастика.

10.05 Пошта

та

Т.

•.Іон КІхот•. 6 нn. 11.05 ·«Наш сад•. 12.1 О Природоанавство.

На

·

му3еях І виста: заnах•. Оnеськми

Програма

до

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 7ЕЛЕ&АЧЕННR

мистецтв•.

артист

20.40 21.00 21.35

ПреМ'ЄР<! док. теnе· ФІnьму •Ми чеnяаІнцІ•. 8.35, 9.35 ГеографІА, 8 КІІ. Середньоазіатський еко­ номІчний район.

КІІ,

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдt-ЧІ НА КИІВ УА О&ЛАСt'Ь

8.35, 9.35

8.00 8.15

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

20.40 На доараніч, дІти! 21.00 Програма «Час•. · 21.35 Художній фіІІьм •Гам. nет•. 1 серІн. 22.50 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОС010ЗНА

...

НА

камера,

rриньно.

•дос:тунатися nюден•.

Актуаn~она камера, «Смараи муsеїв Украї-. ни•. Г. Роаер. •ГаnереА

По

Новини.

-

намо•

19.45 20.25

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА" ПРОГРАМА UT І ПЕРЕдАЧІ

музикан­

Художній фІnьм nет•. 2 серія. 22.45 Новини.

Актуаn~она камера. сДжа3, джаз, джаз ... •. ТеnефІnьм •Каміння,

що

К.

зам он.

серІя.

І

опери

Актуальна

20.00 •По · вочних

15.//~устрІчІ на аренІ. Ііа й каn ...~. 16.30 ХудожнІй фіІІІІМ •ТОР•

· · 10.05 УчнАм ПТУ. Естетичне

13.55

УРСР

·шевченка,

19.00 19.30 20.30

дожник

камера.

театру

·юні

ІН•

-

весна-85•.

3анІнченнІ

«Гаnузь: досвІд, ІJРОб· nеми•. В передачІ 'СІере участь міністр вугІnьноі промисnовості _ УРСР

рнк.

·

Грають

ти.

19.00 19.30

КІІо

8

•Київська

Му3нка. ТворчІстІІ М. Ли·

люантеnнм хорового співу, 11.40 Шкіnьний екран. 6 кп. · Музика. •Нам не потріб· на війна•. 12.15 Художній фІnьм •Увага, цунамІ•. 13.35 Новини. 16.00 Новини. 16.18 СрІбний. дзвІночок. 16.30 Грас nІанІстка Є. Чуn-

мІчноrо

оnІм­

•Коханнн тих Ії сnова•. Музичний фІnьм. 17.35 сНа допомоrу шкоnІ•.

11.00

баnету

В~ритТІІ Всесоюзно· го !JІВСТИваnю мистецтв •КИІвсьна весна-85•. «Концерт АР_ужаи ... ТранС:ІІАЦІЯ з Паnацу мудь. тури •УкраТна•. 20.30 Світ noe:sli. о. Підсуха. 20.45 На доtІранІ~ 1 дІтиІ 21.00 Програма •-tac». 21.35 ТеnефІnІом сВІ,АІІуння•. 22.0.0 Продовження Всесоюз' ного фестиваnю мистецтв

шноnа.

сенна.

nоба· ро3ва·

10.00 Новини. П. Кnьонов, 10.20 Урок ритмІчноІ гІм• 16.20 СатиріtчНИЙ оа•сктив, нас тики. 16.50 «Здрастуй, nІснеІ•. 10.35 •ПіснА скІІикас АРУ· 18.00 Чемпіонат СРСР s зів•. Ресnуапtкансьний футболу. сФанеn• «ДИ· теnефестмваІІІо nІонерс~оо

11.30

піади.

21.~5 «Нам дороги цІ зааутн не· можна•. Поезія. М. Свєтnов. , 22.00 Музика дпя всІх. 22.50 Велогонка Миру. Пе­ редача 3 ПНР. 23.10 СьогоднІ у світі. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 1 о,оо Новини. 10.20 Ф. Пу'nенк. Соната ,А/ІЯ Фnейти і 1\!ортеnІано. •ПростІ

фІзнчноі

Народний

.,.......

струмеИ........,. мсамаІІЮ сОрна-КТ>О, . 1ІАО Актуаnьна камера.

дзвіночок. РесnубnІканс~она фізи-

Підсумки

на.

ИРуомх•~_·31110110 80181''дї..а. Jо-Ін. • 15.25 •Майстри

·

17 .ОО

21.00 Програма •Час•.

10.3!і ШКІЛІоНИН екран,

ноtо•.

!!.3•00 0 -

Новини. Срібний

ко-математична

КасаткІна.

сання

•Підннта

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

18.15 18.45 19.00

17.00 Краіна Комсомоnін. 17.30 ПродовоІІІоча програма 22.55 С1о0годні у свІтІ. СПрава КОІІОІОГО, Ко· 23.10 Вепогонка Миру. Пв· . nектнений nl.дPRA на c:enl. ре,qача а ЧССР. 18.00 КорнснІ поради. 18.30 Конц_ерт мітодих с:о­ ПРОГРАМА УКРАІНСІІКОГО ІІІстІв Державного акаде­ _ TIEJII&AЧIHHR л.

руки•,

Шоnохов.

Програма сЧас•. . сПНСІоМеННИК І ЖИТТА•, С~оогоднІ у свІТІ, Прем'сра док. теnе. фІn~ому «ВІктор Васне­ цов. Сnогади•.

винористан ин•.

1.8.45 СІІОГОДНІ у свІт\, 19.00 •Haw .сад-. 19.30 До ЗО-річчя Варшав·

21.00 21.35

М.

21.00 21.35 22.35 22.50

старwІ•.

19.50 справа фіn~оми

16.35 16.45

-

•УміnІ

серІА.

16.15 Новини. 16.20 Грас квартет арф. 11.35 • .. .Ао шІстнадЦRти

респонденти.

•Веnина рідня•, •Нао~Н· ц1 3 С5nмс:навною•, •По­ говоримо 3 Сафоновим•. 15.50 •У концертному заnІ - шноnярІ•.

17.45 •Ра3ом

16.45 17.15

•Признача.:ться чення•, Естрадна

12.00

19.50 Новини. 10.00 Новини. . жальна пеrедача. Прем•сра ХУДО.ЖНІІОГО 10.20 Виробнича гімнастика. 12•30 •Наука час•. Скпад~ 19.55 ві родючості. . теnефІnьму •КаnІтан · 1,f,35 WкІІІьниіі екран. 5 кn. 13.00 Новини. Фракасс•. 2 серІя.· Му:sина. •КамернІ Інстру. 13.10 •доарого вам здор~ 21.00 Програма «Час•. · · м_ентаnІІНі твори•. в'я•. Автомати3ований 21.35 сВс:і симфонії П. Чай. 11.05 ХудожиtА фІn- сrамЦентр медичноі д/агносновсьиого•. ВІднрмттR nет». 1 і 2 серП. У neтики. цикnу. СимфонІА Ні t. JМрвІ т ,Новини. 13.40 НеспокійнІ серця. Винокус Державний ана. 16.08 Новкни. 14.25 до дня народження демІчнмй сим~онІчний 16.10 Сріаний даеІкочок. nіонерІі. •Вnеред. ордА• оркестр СРСР. 16.30 Камерний концерт. таІ•. в nередачІ б~ре 22.30 ФутаодІоНИЙ ОГІІАД. 17.10 Старти наАІА. участь секретар цк 23.00 Новини. 17.30 сРІІАки, о&ІамнІ вІйЛКСМ Украіни о. г. Яци-

10.45 Леутарські меnодІі. ціnнна». 11.15 Новини. ·17,55 Т. Хр.:ннинов. Сюїта з 14.30 Новини. му3ини до ааnету <!ГУ~ 14.50 •Сою:s науки і nраці ... сарська aana_,qa•. Док. фіnьми с&АМ. По 18.15 ЛенІнськин універсиоандва боки магістрао\,!•, тет міnьйонів. . · «Нааnиження до Ідеалу .. , 18.45 СьогоднІ у світІ. •Загадки коnивань•. 19.00 «Світ І МОІІОДІІ», 15.45 Твоя nенІнс~ока аіаnіо­ 19.35 Новини. тека. В, І. ЛенІн. сЛис:т 19.40 «Де тн аув, ОдІссей7 .. J1o американських роаІт­ Ху,І\ОЖНІЙ теnефІІІІІМ, 2

ТРАВНЯ

14

cena•.

моекоеного

рІістська сім'я•. Науно­ в~nопуnярннА фіnІІМ.

ПРОГРАМА УКРАІнськоrо ТЕЛЕ&А"ЕННR

Новини. сС~оогодні І :sавтра nід•

16.10 16.15

ТУ·

Ж И ТТ Я•

Киіаська,

154.

19-3·18.

·

76 номер 1985 рік  

76 номер 1985 рік

76 номер 1985 рік  

76 номер 1985 рік

Advertisement