Page 1

ОРГАН .SРОВА· р :с<ЬКОГО СЬ КОІ

M;J Газета виходить з

І

МІСЬКОГО

Р АЯ О Н Н О

квітви-1937 року

17

на . Обі:луговуючи

7

бІльше га ,1узевої

що

норми.

часу.

Це

nриносить

.1987

і

план

одинадцятої

Сере;1 них

майже

чл ени партіУ

бо ри до Верхо вної Рад и СРС Р » п ри значити вибор и

депутата до Ради Со юзу ло Ниєво -СR Ят ошинс·ько ~1У виборчо!.fу о кругу М 474 Ниїв с ької обл а ст і Україн­

п ' я­

· 20

ської РСР на нед і лю.

10

ч е рвн я

рану .

1984

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ЧЕРНЕНКО. Секретар Президії Р>Ерховної РадІ' СРСР Т. :МЕНТЕШАШВІЛІ. Москв а, Нр емпь. 10 т ра вн я 1984 р.

ткаль.

Г. Г. Ана­

т !єнно . Г. Г. То:ш€ніна, О. С. Стасюк і Н. І . Литош. Г. АНДРІЄНКО.

со-

Цін.

НОВІІНИ ,. - - - - - --- -ФАБРИЧНА. АТС На

фабриц1

верх­

нього

дитячого

трико­

тажу

почала

приє мства.

Обладнано оперативноГо

НА

КАЛЕНДАР ТРУДОВОЇ СЛАВ~1

кормах

~

яє~ 9на

ВИСОЦЬКИП МиКо.іJ.а · АндрІйович

Т:С:цж:

кормах вщіобИJІИ nвникн

тракторист радгоспу • ПухІв­ СЬl(ИЙ~ , · ДеннІ норми виробітку на сівбі · кукурудзи виконує на

mа­

илеммахоре·.

. •Бровар­

JqiO/XYK;fOp$

процентів. ШЕРЕМЕТ Івм МпайJІович

135'-140

СЬКий•.

Ці

!ОНИ

109

ІІЄКСЦШІJІЄИ&

J.rехан1Затор

tормів

МІчурІна.

Н&· ІЇ~,ІІ;ЇВJІЇ

виро6JІено

З42, 7

сімейний рів

радгосnу

!менІ

ВІдзначається

уда р­

ту nlд .нуІ<урудзv. . . КАЛЮК

куну руд зн

пе реви кону є

к:vнурудзу на п лощі

яностІ робіт.

ге'І-t·

25.6.

ричиа

ХАМБІР

ТИ!З у

бі НО.'!Є Х· корl\Іів

по

О~

n ід ряд но го

колек­

ви ро щу ван ню

кормі в

ну r<:v рvД :ш .

ЕІ !М

П рац ює

п е рен и нананням

зІ

nере,цусім;

нок ·

підвиЩеннІ nр&ці.

НІ. І'ОЖНУ KY~lt}'-

79

иecyЧity

Іщх

за

місяці

81,2 яЙця,

Так,

на

годинник

ПіДБЄ ЗСНІІ і а міа ЧН ОЇ ВОДИ.

нам точний час

одеr1ж~Ли

на

по

О'р!"!НІ3Сі!і_jно про~одять :веснянІ

n6.'ІЬО\'іі ~ робdти . ово~івники радгос- виконують yl:i

2,2 ny

штуки більше, ніж у - мп~ иул:ому · році за такий же період •.

•.(J!Т!Щ!с~кий•. Городні культу·

ри !же посіяно й

250

nосаджено

гектарах при nлан!

370.

на всІх трьох · відділках

ведеться

В амиг.арді rrщіалістич­ . І!:оrо ·змаr&ння йдуть nташ­ ський' 1 2• · sисіємо :в три ст роки . ницs Сnфія Стеnанівна . Ч:еерть заnланованої площі вже

шИта та слюсар-оператор

вІдзначаютьс я

роботи .

його н;шарник Сусла

з

ян і стю

Особливо

н и н!ш ;~ ьої

на Микола Андріян ови ч

Зараз

dвба . огІркіJ!І , лі~ якими 6уде зайнято ао · гектарів. Насіння . сортів •харкІ:веькнй ранній> 1 <t ніжнн-

МІПtма · Васильович ·сні­ rир, які 'одерж&.'!И · n6 94 яйцs на курку-н-есучку. Ваtомих з,11;обутків у цраці жосtrли . · Л. Д. Бабііч , та слюсар Ф. Г. Яшник, Г. Д.

нращі ст ро юr і з ви сокою

В аси л ь

тр ет ього

в есн и

Довгодьно 1 Я кимо ви ч

відJ.1на .

Зара з

Ц~tми днями овочІвники другого відділка nоча ли с адИти по мідо ри .

трактори . на яких

На

Вон и

в

робітн и ць. ви роЩе но

хо р о шу. її д обр е загарто ван о.

С івбу ( І Гі р нl в і сад ін н я n омІдо­ рів буде закі нчено до 20 травн я.

ка ст оло вих бу рян Ів-лро р и вки . Ро~

За · :кожною ов о чівницькою бриrа:tою у нас закріnлено по д ва меха нізатори .

я кий обс л угову є ла н ка Роз са .:t у н а вс ю л :то щу

плантації

пов ний

поча лос я

бітники

ту р.

arpe-

р озпушув а нн я · і

nроnол­

донлад а ют ь зу с и ль .

Л. МОСТОВЕНКО,

рабпя

А,

. ІL1ІубІ

nілото­

комnлексом

•Салют-7•

-

ноr

станціІ. аnарату­

~. матеріали дJІІІ :веден н.11

.

наукових

npa-. до­

СJІідЖ@НЬ і ·Забезnечен­ НІ! життєZЦ.ІІJіьності eк!na?f(y ; а такоJf:( по ш, ту.

(ТА РС ) .

розши­

днями

у

Поrребів

хо-

виступили

із

Великої Пе­

~•оrи. Був він І своє­ рІдвим екзаменом на

право

ноентв

зваипя

варо~иоrо.

сСою з

установки

устаткуванн я ,

цими

4о-рІ"І'ІІО

ЖJорі дало внеоку oцiRRy виступу само­

Т- 11 •. Норабе.'1І> доста-· ви:е :на орбіту nаливо

об 'Єднанот. · рушІй·

над

ni'I'IDIМ ковцерто111 . Нрвсвnеиий вів був

но­

ваним

народ-

репертуару.

с.

риСти

стииу­

травня,

дл11

звання

реВІUПВ

8

було при­

воrо. · Всі минулі роки спІваки удосконалюва­ .mr виконавську м ай­ етервІсть, постійно працювац

орбітальним

хоро­

радrоспу

Нірова

своєно

• Проrресс-21• .

запущек~rо з

роцІ

самодіяльному

коаективу

травнJІІ . здійсие­ вантажного

НАРОДНОГО

1970

ІменІ

"ПРОГРЕС.СА-21" а втоматичне

ПІДТВЕРДИЛИ

ЗВАННЯ вому

СТИКУВАННЯ

ванюІ

В. ПАВЛЕНКО; аrроиом-овочtвник.

rоJІовJПій ековоиtет.

Н()

КОРОБКО .

що.б

НІ ІОІУ6ІІ ИІІІСТРІЛІ

кий.

10

В.

начал•и~к районноrо вузла зв'язку.

У

Пиндюра · та М. Д. · Новиць­

на

зв'язку. · . Складну елентроииу апаратурv вітчизнлно­ rо виробиицтва змон­ тували І обслуговують працІвники цеху ntlcь­ .1\0ro телефоиного зв' я1КУ. JІКИJІІИ керує В. Р . Цокало.

виро стити в четве рт ому ро ці n 'яти ­ р!ч ни в не оний уро жа й усіх куль­

світло в ий

день працює один тракорний

нещодавно

ла

роз с а~ос а;щ льно ю .маШино ю,

Юхимович Матвієнко, завдання виконує на тів.

с:еідчені

новдено

Од н оча с н о н а поля х в едетьс я д о­ гл яд л о с іві в городи ни. В чо р.а . ро з­

свої деннІ 120 nроцен-

те~І­

будюту районного в у з-

на обробІтку лосівів ра н н ьої ка лу ст и сумлінно труд иться н а д руго­ му відділку тракторист Василь

Засіяно .

працюють до-

га т з

1

пературу повІтря , иста­

НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ

nри

чо+ири мину­

що

• Електропе табпо-, яке показує броварча­

nродух-:

rrивн&сті

ГРИГОРЕНКО,

· ПЕРЕВІРТЕ ВдШ

за раху­

I'!JІ&Hl

фаб­

радіогазета.

.

знач­

но р м

майбуТНЬt'111У

електромонтер.

іптух ·іІєць. У tnixy досяг­ нуто,

усіх це­ В неда­

ПередаватИметься

Г а:1 Г ОС Л:V ~ Русан іБСЬЮІЙ'> . Умl· .1 0 ор~ан і зовує роботу на сів-

РА ДЧЕНJЮ

Іван АндрійовиЧ

також

радіофікацІю Хів · фабрики.

1\інкола Сергійович кср і Rни к

вв 'язRу rо лов но го

.інженера. Проведено

лекому

!ар~ .

на

30-35 .щюце нтів при внсокlй

JІа НК ОВІ!Й П ІдрЯДНОГО ·:-иву ло ви рощув анн ю

Вцевтвв Корвійовп'І,

ти~tчt

м ехан і за т()­

<Zllі еj'!Ді в сь ни й~ .

і

с истему

по . іТ мережі · траис.іtю­ ватнмуться вправи ви­ робничої гlмнастІfки.

радгпс пу <~'НрасИ .rrівськнй::>. При денн і й но р мі 18.1 гектара сіє

-

Деннt НQрмн виробіп;у на сів­ б!

-

еІ;іпа ж

радго с пу

ноЮ nраЦею на пlдrотавцl гру н­

хоЛQ,цИJ~tа. :В nілоку ж no. иі,ц . .ман .JJ&. n~црием~т!і

КАЛЮR

.

СтанІслав ' Валентинович

діяти

АТС на 150 номерів. НадІйний зв ' язок одер­ жали виробничі під­ роздІли і служби під­

директора

заощаджених

коп.

2

-~-- -----

Президія ВерховноУ Ради Ct>CP постановляє: ВіДnовідно до статт і 60 За кону СРСР « Про ви­

Наближаються до завершення п'я­

.

РІвняючИсь на . nравофланrову

викона ,m

тирічного nлану

резуить-

року .

Мойсак.·

тирІчни.

'!'ати, Но!>rуністка виnуснає nродукцію

· г рахунок ве ре с ня

М.

верстатІв. Ро біт ниці також достро-

ново

дот

poбottoro ·

відрадні

Л.

Г. Ф. ·тищенна . як! обслуговують no

nускаЄ вимушених простоїв об.1аднан­

:ия, береже кожну хвил ину

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТА ДО РАДИ СОЮЗУ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР ПО КИЄВО­ СВЯТОШИНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ Но С74 КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ YKPAIHCbKOJ РСР

Осьмак , Г. В. Басман та

._ерстатів кожна ,

вдвІчі

вона . не

ПРЕ3ПІІІ ВЕРХОВНОІ РАЛИ СРСР

високоnро· О. А. Но­

Г. І. Осьм&к . Яні об~J!уговують по 1О

швидкодіючих

30

безчовникових верстатІв.

1\1.

н юк, Г.

r.

У. КРАJНИ.

ОБJ'ІАСТІ

~кл а

У РАХУНОК ХІІ П' JІТВРІЧКІ ціалістичноrо зм~rання, дуктивно nрацюють ткалі

ПАРТІІ

КИІВСЬКОІ

Субота, 12 травня 1984 року •

+

76 (6739)

C:rtrJaвжнlм майстром своєУ .· сnрави мрекомендува.trа се·бе на Гоголівській стрічкоткацькій фабриці комуністка г. Смирнова . •За п'ятирІчку ВІЦ\0· нати 10 р!чн,их норм> під таким .ztевізом трудиться Гатша Григорів­

ДЕПУТАТІВ

НАРодних

РАД

J

КОМУНІСТИЧНОJ

КОМІТЕТУ

ВороІШІnО.rрадська обпасТь. За­

веІЦпево спорудження однієї з най·

бl.JiьlUlП у республіці компресор­ ної станції • Ворошиловrрадс ька•.

Вона

.обспуrовуватнме

відну Jdнlю Новопсков

.JІКа забезпечить

трубопро­

-

Моздок,

сИбірським rазом

rазу І · щодоби · вивtльюпоть для Ін· ших потреб сотні тис яч кІловат­ rодии електроеиерrІІ. Технlчнt новники застосовують­ ся на стаиц1ї повсюдно, але особ­ .ливо

вражає

центральний

диспет-

оснащена ьо~йсучаснІn•им устатку­ вавиям. Пр А цюють компресорні

черський пульт. Автоматика конт­ роJПОє буквально всІ техиолоrІчиі процеси. Черговому по зміиt до­ сить натнt'иути киоІJКУ, щоб звати

уставовни на еиерrlї

вхідний

півдев:иt

pr ..~ни

країни.

Стаиц1я

спа~ваІіоrо

1

вихідний тиск ка б~ дь-

якому аrрегатІ, температуру

t

во­

логість газу, що поступас.

На звІмках: з.'Ііва

-

вач8JІЬRИК

стаипlї В. І. Кравцов (ва переДІІЬО. му планІ) 1 ма~m~иtст те:Полоrtч­ иих ком~q~есорів С . В. Тузман;

справа одна з виробннЧJа ·дІль­ НІЩЬ станції. Фото Р . Азрієля.

'Фоrохронlка РАТАУ).

дJя.-ввх артистІв . Хор rІдRИЙ аваиня иарод­ воrо самодІяльного ко­

JІеХтиву, вІАSиачив roJIOвa

жюрі

народний

артисr УРСР П. І. Му­ равський.

І. СТЕПАНЕНКО. rолова профспІлко­ воrо хомітету рад­ rоепу.


сН О В Е

Ж И ТТ Я•

НА3АВЖДИ В НАШІЙ ПАМ'ЯТІ Се~tт~<уаання Дн~t Перемоrи в Броварах

Час ... В!ІІ ВЛадна, :1 кожним

роком

дН ВелІІкоІ В!тчизн.Іt• HQY. Давно nозаростіІлІІ травою,

на

еіддают&ея

nа­

лем

лях запеклих битв ко­ лосяться дорІднІ хл!б<t.

Та незмІнно!О ється

наша

шана

до

ян!

tцини.

.ми,

ІПОЮТЬ

ЗМІ·

юнарм!йцІ,

1'!!0'

нери у nочеснІй

бі.!1Я rнш'ятника лн~І

ЗаtИО·

!ШІіОf!КОМ!В

JJивим. ли.

ГО."rОйа

нонному 1\о. ВІн

nершо:~ту

на-

наltіих

Імена сяяти на

юtх f ма:тих:

111icr, c!n

С.1ави ве.1и­

та

ДОЧкИ

до

не

r!O·

рідного

Звучить метронои. Хвилина мовчання ...

~·ро­

-=-

Наш уряд, наш ~<а­

рад,

неронаний

ленін­

сьною НомунІетичною nартІ~Ую, роблять вєе д.1я того, щоб справа

М!С!.І\ііИ•

~шру, демаnратП 1 со­

секретІ!рі~

ціа.1Ізму бупа надійно за:шщена. Наша nар­ тім у велиному на• ступІ за мир, щоб мІ!

ву.

ПривІтавши

у

nорога.

-

місьнному f\омnарт!І УІіраїпи А. Д. Фроло­

нІх зі вець

вмер­

ділах. Іх будуть вJчно

вернулися

Л. Х. Чt!f'Rt!1f· на;rає сJІово

·

серцях,

СІІІІІІ

чисті!tі МІтинГ. Иого ві;щрнЕає вctytlнifм С.10ВО:І!

! u.tac·

не

нашої країни. ~ сього~н! ми tк.'J.о­ нммося Mlitepi!M, f!НІ

квІти до підніжіня мо­

ГозТІО•піна~тьt я

згаду•

живуть

о,:е:І!снг.х

М!СЬ·

юнарм!Йцl Слави.

Вони

вони

ших

кої І раІіонної Гад на­ Р').:1НИХ депутатів, вете­ рани Пе::иrюї '9!1Чtтзня­ ної вііінн rюsладаюн,

нумента, г1р.1янди

насампере;1,

род оув іJ!,'!ЬІШМ

С.ю­

Ч·:снн Г.юро ~тlcЬfmo-· І\о.\шартіІ України,

Ч.le!lTI

ченають

1 чоловінfв

Хто !!Іl;tдавав сооє жи'І'· тя за те. щоб наш на•

дн пІд.~о;tнть урочнtт:! nроцесія ветеранІв вій­ ни. жителів нашоrо мІста.

му

ще

!Щlв,

ЄІ\!0 ТИХ, ХТО ЙШОВ n:д 1\ул!, бомби й снаряди.

вартІ

бр;:~nарчанам.

1

матерів

все

ранах

висохли

з ПОЛІв борНІ. - СьогоднІ. вІдзна­ чаючи День Перемоп~.

у

одного

у

не

своїх синів

:tрlзн1 ронй став на З<І· хист рІдноУ БаrІ'т!в·

... Один

ос.колки

сльози

r либоиа хто

тупим бо­

ветеранів.

залиша­

тих.

nовоЕ:нких

39

}16кІІ'J заросли травою. зарІвнялиси вирви !fД бомб, але ~о цих nip

ляє вІд нас ГероїчнІ nа­

окоnи

За

......

8!дда­

прнсуr•

могли

святом, промо­ вІдзначив. tцо

засівати

бу дувати

міста,

ниви,

ростц­

броварчани,

ян 1 весь

ти д!теft. А .яІ<що fi знайдуться тІ. що за­

радянський

народ,

хочуть

роки

вІйни

у

стали на

у повоєнний час

на

незалежнІсть нашоr БатькІвщини Чи на• ших союзникІв. то atзустрІне нищІв·

захист рІдноУ ВІтчнзни,

а

nосягнути

nо­

рики· верхньоГо дитлчо­

за

БатькІвщини.

щастя

вати

1

жити,

працю­

ростити дітей nіД

мирним небом. Слово надається ве·

тІ!р~ну вНіни. камлеру

трьох 9РденІв Черво­ ної ·ЗІрни та Жовтне•

МІ

Ревс.тііоцп слюс:g.

рю

заео;~у

nорошкоІЮі

металургІї І.

0.

ЛисеІІ•

ку:

:Виnало нелегке

зав,!!ан­

час виз!!олення Терно­ nlльсь:кої; Львівсько!, Івано-ФранІ<івсьної об• .'Jастей. - Ми. ветерани Бе­ линої ВІтчизняної, 1 через 39 ронів nІсл:І

1

жи:­

револю·

ц!йних, бойових і тру­ дових трцицій радян· СЬІ<ОГО

народу.

- До тих пІр. пони б'ються наші серця, ми

робитимемо

веа

для того, щоб мармур, граніт 1 бронза nам' flr·

pecopa .

ний· удар наnіи~ слав­ них' Збройних Сил. Ра·

дарства.

дянсьнl

свІдчення очевидцІв nодій виховуsапи чуття nатріотизму в

зразни трудо­

люди

виража·

ВІЛЬШЕ, В-ІШ Бе 111t:y органиаrорс'Ьну з5і.1ЬШЄFІНЮ

закупівлі

t у

роз' ІJ~нювал!lfу робсrту .rt!!шЮз

с!т!>­

rосt.шро;\уктів і розширенню dСобіІстих hідсобннх госrtо;(арств грамцян провеЛи ІІаnрикінці минулого нА

ен;т1 -':.

початну

сесlИЩН('ІЇ

нинішнього

!?ад

на['\·

мас, rромадсьhі аюиsісІn.

por;y :·х

винониоми

депутатів,

результатах

ми

Семенкова. всl

-

nлакали.

сльози

скорботи за

хто

не

пересту­

pota. -

no·

сі.1Ь·

обранці

l це одразу ж позначн·

трикйтажу,

ріалізму ллється кров мирних лю,цей у бага­ тьох місцях земл!. Я винонунав

дянських ваІнlв афган· ці дають гІдну вІдсіч :контрреВолюцlоне р а м.

На

сеоєму

« Нр!rінтн . мир відгун у

'наших завод­

чанин nрацює зараз з найбі.1ьшою віддачею.

l\Іені ~Іити,

nриємно що 11ш

рерахували ський фонд тисяч

повІдо­ уже

ne•

·У Радян• миру 12

І<арбованців.

Мир .... Це слоf!О мене. матерl-ТJlУ· д!вницІ, найдорожче з

усіх слів на cвlt!.

За­

. би

мас«уваsсп

-

це.

імnе•

він не рІзними

миролюбними

фра::ІАми

насамnеред.

лодь

закликаю мо­

своєю

Працею

могутність

шої Батьківщини .

завершується.

Після

мітингу

жудожньоУ мостІ

самодіяль-

нолентивІв

1!исrуnи/JИ

і

тут

цінавим

з

м!ста ве.1и-

нонцер­

том, с:вою майстернІсть trроммонстрували сnо­ ртсмени і ф!знультур­ нинн.

ла

вінків та ЕвітІв до

наназ

служи·

..

мир До nрисутнІх зверта·

єтьсЯ ПааJІо

Забєпtв,

юімnаЮІ.

що на 219 10нн більше, ніЖ торІк. Це стаповИ1Іt у середньо:vІу no 225 ні.'ІОfрамІв на 1<С'1Жну ~о рову, Що є s особистій масності жителів району. Особлнво успішно займалися зануnіваею моло­ па в иаселення Поrребівсьний і Рожнівсьний сіль­ виконкоми. ТрудІвники. яні проживають у цих на­ селених nуннтах. реал!зуБа.1и держав! etrtr:oвi;tИO

108 і 128 ТОНН М0.10На. Що на ОДВУ 1\О~()йу СТі:!НО· виt.ь nонад 500 lіідоrрамів.

*дня* * урочистІ

Того

1

nокладання

na·

м'ятнинів загиблим воУ· нам.

односельчанам

БІдбулнея в райОну.

слюсар-ремонтник фаб·

заtотівельно'і

на

мІському стадІоні від­ бу.1ося масоІjе гуляння трудящих. Учаснини

мітинги

йому

на­

Звучить ГІмн Рад!!lІ• сьного Союзу, мітинг

раз мій син Володимир служить у лавах_ Ра· дянсьноІ АрмІї. Я д.а­

ти Вітчиз~і з найnовнІ· шо!О вІддачею. берегти

аг­

ресивність. І стримати її можна тільки силою.

1ШМ

. для

що

р.і.алізм, ян

.:кріnити

nовто­

досвІДІ л

nеренонався,

Тому л

не

інтер~

у Афганістан!. Боляче було дивитися на сnа­ ЛенІ населенІ пункти, йбитих людей. При братній доnомозІ ра­

року

більше

свій

національний обов'язои

А ми s свою чергу ро­ битимемо все для то· го, щоб червень 41·го

За чотири місяЦІ цього рану на заrотівельнІ t.Іунк!іІ сІл рАйОну МД!ЙШ!/0 1.623 ТОНШІ MOЛO·ftii,

'rOPIK

нас~т~ння

мeмop!aJr!r;,

no·

лося на

ЗА ІНЩІАТИВОІО ТРЕ&УХІВЦІВ

1

М. й. ТодІ

конструкцІй.

серцях .. Ножний

Як бойовий наназ

занрІtі.rJення

!2~ЛЬІ.і.ИХ

ний

сприймаємо ми ю:аз!Б· ни nартії про розвитоr,:.

1

го­

працею!». Цей занлик паьт!ї знайшов широ­

тєвий досв!д rпдросtа· ЮЧОМу t!ОІ\О,1іННЮ.

-

-

ворить роб!tнІ!Ця зав6ду алюмінієвих будІ­

рився.

Перемоги стоїмо у бо· tioвo:'vly строю. Тру­ заво;~ах

- УЖІ! 39, рСJкІв над нами мирне небо. Але в цей час з вини Імnе­

вас Із Днем Перемоги. Побажати зам довгих років ЩаС.'ІИВОГО ЖИТ· тя nІд ~шрним небом.

:Важні бої точилися під

на

рокІв

ДорогІ ветерани, сьогоднІ від щирМо серця хочу nривітати

буе rе­

nередзємо

39

І'іиfь більше рідного

раїчний шлях. Тут .ножна п'ядь зе:~-1.11 по­ лита нров'ю. Особливо

rю.1ях.

раДісну ЗІІіСТІ\У нашу Пер@могу 11

тими,

-

;шмося

npo

долю

nочула в школі.

ті,

ня ЗвІ.'!Ьняти рі.:1НУ ~·нраїну, і! nотім По.іь­ щу, Чехословаччину !!ІД фашистських за­

rарбнинІв. Це

Рівно

--ТОму

за

n~ бу ЛИ СJ!ЬОЗіІ pa,t{OC•

- На мою до:1ю, на долю моїх nобратимів !з 205·го стрілецьІ<оr.о ГвардІйС!.ного nолну

вого героїзму на відбу­ дові народного госnо­

8

І

радянсьzщх людей, від• nовІдальнІсть

ників

назували

no

ть ГЛИбону :вдячнІсть рІдній nарт!І та уряду

yclx ceJlax

М. ГОМЕНЮК,

На

звlмках:

пои.nа­

деиия гірлянди

до па­

м'.іІтНИка заrнб.nІМ брС)­ варЧанам; ва уроч&сто•

му м:J.тнttry Jllttfyпaюtь rOJtoJІa

мkьквІІRоИR«УйУ

Л. Х. Чeptrenкa (фоrь вrO}fl) та ветеран Sе­ ЛІПtої Вітчизняної вій:· ан із заво~у -пdpemxoo

!ІіоІ

мe:ranypti~ 1111,.... ЕіО-річчи РадЯJІС!ІІкdї

Уs~аїик ко;

в

рави; шем

І. О.

Лисев·

-

строю

веоrе­

УJЮ'ІІІСТИМ крокують

~ар. ЮІІмu­

мШЦі, Фtno М.

Ce10i111ora,

Нрlм т"rо, до є1011у жителІв 1\пєІ!а на;1ійшло

487 тонн м'яса, ща торік. 1 498 тнс.яч. штtк

на

ніж

11єць.

205

1

t?ровар!а

1онн біл:еше.

3 нас1анн.11м зесни nр6даж ,ІtерЖАйl ш!ШЮ~ c!:rtr tос!1rфодунr!в. о;tt!рЖІ!них грома.:(ян<!.~ти в дсобистих

ttіДс\Ооних tосподарстмх, збіJJЬ;UjІВСЯ. стави смдІмтИся, що завдання t!O ЇХ: Заку!!МХ буМ ВіШОЕс1НО.

ne

nepшoro

дає ПІД·

півріччя

О. ХИЛЬІЮ, eкo!iO!\llci райnш;н;·.


сН О В Е

Ж И Т Т..Я•

ПРО УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ по мІсту Бровари по виборах АО PaAtr Союзу ВерховиоІ Ради СРСР ХІ сипикання no Ки€во•Свитоmd~ському виборчому окруrу }і 474 РіtпевиJІ ~

йІ,t(

162

Деиабристіf!, ФурМаном, Чайновсьного,

вична,

rраІІИІІ

11

1984

ДЗеfhі'і:ІШсьносй, ниfііеБсМtоrд; РtІви Jtюиё~м- цt RИІвсьkоІ), nлас1унtьна, Чернлховс&1!бtо, бурr; ШОвtіtеВА, C'l'eriAнA РІНіі" J!еваневсьноrо; Воrунсьна, МІІ{Жданова. Заліз- на, dІі.ЦЬва, ЛlДЩ,, :JIIIO~cf:IUA, яновсьноrо, житJfоо1 буюшни

Ci'!ptf~tHI!I,

MMaJ1Yfjfiв. 40 j}дiiJs koмcG~iij,

ЩоЛіt6:8сві!і1, Парібменка, ШІІі-

tанМа.

fіровулюі

JPOB.AI'cЬJtA ВИБQРЧА

жнtі{у ЗаМЛ:У nороши~ИоІ Ме- ММі<І3. 4а. о. ба; 6Q., 7, S4.~u. талурr!'l іМ, ІЮ-tНччй РадянсttBrOBAPCЬl{A БИ:t;()Р~А

но'f

УtфаШИ

~

ТранторtІий,

featpy .трьмєт~й• з змючен- ханізаторlв. Пархом~Шtіt.

АІJІЬИИЦЯ ·.м 1 и.ям ti!J)Иfopil :йу.і!іЩІ 50 t\Ofl:lй "''"1~ ~··"t.щенкя "''Pf6ЙЛКС.М - ... ЖИтЛові бv. р.,"'ЮНій цСп р .._ .. l!tJ'Лl'! 'І! е

йkЛЮчеин!ім

ДtJІ:ЬНИЩІ .NЬ 1

pfJк)'

Ме-

t;P6ІJA:PcBkA BH'В()F'tJA ДІ. ль•н•.t.о. nnпцп -~ 13

f1ровf.Пkн

Да}J§ОіА,

від N!!

. лівий '-праіІий оіи .. ТарініфJСЬК!Ї. Ан-

мt~ot(~~jl~pt&.A· ..~ ...>СhЧА Dr

onPLall

DПD\Ir

древва.

ДІJ:tвНИЦІІ Н 18

ДІJt:&НИЦЯ :М 8

N2 2

ЖИтловІ

до

~tJ

.N2

t•

бУДіінюі, віД

Цент" - П+ійМіtцення кnn .. tjtt tt 'i'дfJI'1вJti з IHIJIIOvn> ри уhравЛНfня бік.

""'' - . '.. . .. Центр - щJИМ!Щ~НІtя paffott~ Ченням т~рйtор11 вулІfЦь АнПровулон RьtтЯнtина Заслоного t;yДili-Iky kульtури 8 Цkліо- дрєєва -'-- жИтЛові буДИНІШ від· пd~а:.

ЧеннЯм терИfор!І вулиць ИnІв~

.NQ

7Я До іфЩя

:310а. 31~. ){~~л~нWА ...... Ж!f1- nечення: ~ !_кл:юченням. tер_ито- бін та вІд М 1~9 до іШШЯ ~ бу.цинни від м

ДtЛЬПІіЦЯ .М З

До. N2 79 -

м 1 до ;м. lH ..., ..ііlвий бІн вІД м !;! ііо м 10 - npaйiilt

-=-

tфSБйй біІ!

'БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА

териі'орі.І JІулиuь КЮйсмА . .і.= Центр ---' nримІЩення міёь- сЬFіа -:- житлоВі_ будннkИ ІJ1д та вfд М 63 дб кіНця -·.лі~ Жи'1Ло!1 бу.І(иІіЮf .ММ 310, f10ro ltlДДl.rfy соціа,тJf:.н6гб забеЗ- М. j 70 Дб NQ 28!3 ~ fi~aвиtl вий біи, . Київська - . ЖИтловІ

JІІ0Ві будинки Ji<iM 41. 49. jO. Рії вулиці 50 ронін ~ЛК~М 51, 52. 5~. ~3!; 55, М. ol, жиrJіозt бvдиннй NQM 10, lba. бlа. 63. б5, Є1. 11. '11!, 12, 14. 15. . БPdSAI'CMtA АНБО~А ~ftOBAI'tbt(A ВЙGОРЧА

1

Пoilito- бtн та. від

лівий

/5ін.

ДІЛЬНИЦЯ .N!! 92 ·

f:J1 lf.o м 157-

І'альбичs.,

Центр ~ nрнмНЦІ:!нШі серед-

ХХІІ ліви/і бін та віД м So до ньоУ шнdли М 6 з внm(1ченням з'Ізду Рад . .NQ 168 _ npaвiiif бІК, Сєрова, території· ву,rJиць ПатІиtна,

з'ї;зду КПРС, 8-to Шєвченюі, Нокн1наЮ, РаДГQGП- Запорізьна. чмюск1на. Лёонtо- ОсйІіОВсі; МІчуріна, Суворова; на, ГераУБ РёВОJіюціІ, I:J-to вича, ВоровGького. Куйбишева. ШронІіа. Лугова, Гоголя. Гejl" Бер.езн.Я. J!Исенkа.

Провулсrk ТИіИЙ.

цена,

Ватутlна,

Постишев11

Цей'і'Р ~ fІриМНЦ8ннА t~р@д• . І1ровулни ХХІ! з'Ізду t<ПРС, БРОВАіftЬм 1Ji~!;t1i'ЧA ЧубарЯ. пь6" ш"• .1/И м 5 з ІЮtЮче.нЦентр ....... lJVИМlщеннА серед-' Пирогова, ДІЛhйИ lt ..м HJ Про ву лkн Онезькиіі, МІЧу .. "' • nu ньоІ шнолн М 9 З вІ<JіtQЧенням ріпа Е е"тt-~н·•·І"' няl'l t~pнтo}ff'f йj'.ІіиЦt, Klfiйttt- f~риторП іІу;tИцfІ Вбзz'ЄІНtання БРОЙАРС:ЬКА ВИБОРЧА 11ентр - лrінмі!ЦеІ-іня сереД· л п Р .; "· на _ жU1Л6іі буДИнкИ ММ _ жfіf,1 д§і буДt~нни ММ Sa, . ДІЛЬНИ~- .N2 14 . ньої tШtбЛи л; З З вн}ІюченБРОВАРСЬКА :OHBOP·tJA зМ. М6~. ззІ'Ю. МОй, 30~. t 7а 9 11' ю, Гarapit<a . Ц!!нтр - tJfШм!Щеннп tаЯ" ням і'ЕфИтор!У вуm.Щь 1-го ДІЛЬНИЦЯ .N!! 23 $02а, 304. М~. · М. ЛАf~И(t• 1fЇитл6fіІ 'бу.rщ'юш ММ 14. 16, е~іДстанцП З вк~ЮЧеНі!.іJм БеН: ТравfJЯ, По.ііярнпttів, t{енрасової ~ жИ'ffІМиі:t бу)!нUок М 18. ... . . . . . . ЛlІ!ув!шьннх норnусІв, ЯНІ зна- ва, Леніна, Фр~r!Jзе, НоцюбИttЦентр -'- fitНiiti!щe!I!JЯ япубу ""РОВАРСЬ'И. А І!іИІЮ'РЧА ВРОйАt'СЬkА йИ1H')'fltfA :)юдяться на тЕ'фнторії централь- ('>.ного. ПуШкіна, РеlVJонтник!в, деревообробного номбівату 3 v · · · йffй ;М Й ДІЛЬНИЦЯ ..N9. 9 ноУ і дитЯtrtі1 .tНМреьь. Франна. внлюченням території ВJ>~іщв ДІЛ&Н ц · ·. . . Центр - іфИМіЩення rурто. - "Ь"" *"н.,.. 0 ... rfровулнИ У.rімШ6вйх. Пар- Вонзвлміа. Щербакова; Нуту• Цінт~ ~ nJЩміщенИ~ сер~~- житну завоДобуДівНОrб номбіБ,РО~~р.._, ~~. s.ns · rЧА тrізансьний, Дем'яна Б~Д}іого. зова, Тельмана, БyдьorrRoro, нь6ї школи М ~ 3 1rлю:11\нням )!ату' з. в:ключеіJніfМ fepиtcrPlї ДІЛЬНИЦЯ .N9 lli ФІ.'!атова. ШонерсьюІй, ПаркоПронvлІт РаДйстіtJ, Хдл6· терUtорії . Іулицl lVt~ Jtдtyнo- вv.rrиui fO. rмарfна -'- ЖИТJТОЦентр ---' примІщення нонта- вий. ДИ 'ІННЙН, ВавІлова. ~ої -жи,.,тлІ"!!і будинки .Nt;:,:"fg_~, І'Н будинки ~N9 2, 3, 4, 5 55, ри тр~tту «БроварисІльбуд:~> з БРОВА. . РсЬuА B.i1ИOPttA +<Nн~o<rлnr.• ••А В,..,.. ..._А 3 5 t1 ' 7а, ё, 9. f:!a, 1v, 1 . 6 7 ~'~ 9 10 1"'а· 1"' 1::&~ вvпюченням терит-орІ'І ву· Л'!І'Ь IJo.. . prvп r\o..oro. nюvr~ 1~a,'13(j;.1&,Hi.l1,17a.17'u, ·,о,· ' v . ~. ~ ... "" • r, ДІJІЬіІИцп.N920 ДШЬНИЦЯ.м24 ."" """' . БРО8АРСЬ~А 8йБОt'Ч .. А :Юрова, ІІ1олом-Алейхема. НаЦентр -:nриміщення· ю1убv,. 11:1 ~~;v .u4>~. лінlна, nлоtці ШевчеІнrа Центр .-.. прИмІЩенІНі бу,(Іии• ВРОіМРСЬІf.А ttИS0P"1A ДІоІвіШЦJt М 10 · житловИй буДИнок м 4 . 60 управ.rJінн~ tшробіШчо-технtчtюну ль тури енсhёрнМ~пtа.ііьtю• .Ц1ЛЬНИ1\Я .М 4 . . Ден'І'р ..... rфИМііЦёнІtИ тресту раkів СРСР. го обладнання f коwшленtації ну го заводу тсфrовtіfо МаІ.Шrнобу~ Цt!снтр __,. . йРИмІщеtНІ!' typro- ~т~tr.лицьt~Jt~6нтаж~ з P.:ftлldПровулин Радянсьний, ее- з внлюче1шнм · тернторії в"іrJ1Іщь дування ім. XXVI а·їзду жИfку' tpki'Y ~БpotІapиrtpoJJI· чet1fHiM 'fе)jИтар11Вvлнць Ю. Га• м~Ш:!!Ь, RcфMt.OM. . Матросова. Ломоносова. СергІЯ НПРС з внлWt1еннnм теритбfJ!і жИ'J'.M6y.lf,j ~ fll!."i!(jtff!fИЙM тери· rарінА - жИтлоМ буДйнkи !*N! БРОВАРСЬVА ВИБО*'f"Л Єс;еніна. ГOjThROГa, Лес! 'УІфа• вуШщь ЛермонтоmІ, ОстровtЬ• · .. """ -•"·t и ...... .,..я жчт 19 23 27 29· 50 ранlв n. .~; -:1 Унюt, БілоДібрdвна. J?оmенна; МІІрШаШІ Нрасовс!інаrо, ~~~~ б;~~~~и n~м""~ЄЄа, . 200~ 13JЇКСМ' ""':" 'жіfтл(ш буДИНІш ДІJІЬ:НИЦЯ ~ 16 Чаnаєва (віД ву.І/іщf НиївсьнІП ного. 292, ~4. 298, 296&. 29&а. мМ ~. 2а. Центр - приміщення серед дб нІнця). Геологів. МанаренІіа; ЕrІгельєа, .,;""""t'ІАись••л •n~OPtfA БР6В. А. Р. с. ь. k. А. B:tffiOI'tJA ньої шноли М 1 з внліоЧешіЯм ГМРД!йсьна. БPOBAPChRA ВИВОРЧА orvD r n. n о t ПИ території вупиць Щорса, ПеПравулни CeptlЯ Лазо, ЛІ· ДІJіЬНІіфї 1f, 2~ . Д1.1ІЬ1tИ:Щ{ .М 5. Д JІЬ ЦЙ .N.! 11 тровського, Оболонсьна .. tepo]li Щі1!іІ~й. Центр .,__ iijШMlЩeliнtt ё~fіед• Центр - nриміщейня гуртоЦент!) - rrрнмІщения· с~ред- СталінграДа, Новnака, МолоEPt1BAPCЬkA ВИІЮРЧА ньо1 шноіІн М 2 з іtнлючен#tі~І житну зatCI,ty tiJJ!cfM~ 3 вклю- ньої ш:кмм ;М; 't g · в~Jrtаченням діжна, 'і'ургенєІ3а, Червона, ДlЛЬІІНЦЯ М ~~ вулицІІ Пan.тjbn&; ченням 'f~pflt6pli tJyn~nr; 50 терит~рії АуЛіЩІ!t ПбrІМІюї, Дмитра tienypJJOt(). Центр "- nриmіЩения нонто- територп рон!в ~ЛИСМ .._, жи:rn~)ti б,у- J\..fд~RО!СМ!Ої, Федорова, 40 ДИJІRИ .N!M За, Зб, ю. Гагарі- НіЙ Жf:JtJtнil, rлtнки.

на ..... жиМознй ~удиоон М 1 t. М. !JагуНОІЮІ - житЛоІіі будинни мм 2. 4а та іулищ.

·

pCJ-

"'""'А

....н......,пл nnnvr-:1 АІJіЬИ:fЩя 1.л. 12

:SPOBAP-.;nn

Прову.Тікіт Тиt1уй, 0боJ1онсь- ри радгосnу il\'1. ЮроІJа, з Нарла Маркса, ПаfІОІШЧа, .~ РусалІІЮьШІ. Фrtб<! нИй, .Озерний. Чехова, ДеснлrІ- внлюченням 1@:J111ftфlї йулиць товсьного,

сьИrfі_ .БРОВАРСЬ«А :ВИБОРЧА ДІ.ftь:ющя .м 11

Свердл:ова. Ннїнсьна ~ житло- рична, ГІІєтмл~. .tipymбu, Eиt'l'to ві будинки від .NQ 1 до ,N'Q 89 нЄЕІа; 3t~лена, М. Paty;at;j!1 .ттtяий ІJнt та від м 2 ~османаАтіІІ, АJіІІЩійШt, МЩ7УІ

ОленсзнАІ'~А В~І 1 Лl>J~ісЬка, Цett't'p ~ nриміЩення panЦентр ~ nрИміщеншr копто- дЬ .J\IQ 78 -'- правий бік, Ком- БуДівельна, В. Xм@.tit;iШЦІ>kVfOt Карбиш&ІІf~ . Р"кОсМвсtокого. С>б'~JtЮНІня «С!лвtасптехніка" ри фіібрини верхнього дитячого сомо.іьсЬІщ Чаnаєва (До ву.'ІИ­ Ч:Іїалава, ОлІмлНІсЬіt<а. ЧернІtіІІс:вма, Пат6ржинсьноrо, з вКЛЮ'і1!!1пfя:м територіt ву- тримтю«у з вюІЮЧеішям те­ Бепінськоr6, kамд. Upl!~нta, лИць Наоnерати~на, Hopo!IE!Ji- р11тор!І вулиць Попудt,енна, Голова викdЩІІІМ1 ІІіісІ!Ікоі Ради· klfІJ*Jtкмx .littl~fttiв НурчатGsа. Ол~rа Hollioвt!M. юі жит.tІЬВl будИнки вІд толст&о, Маяновсьного 11. ЧЄРНtНИО. ВРОВАРСЬИА. ви1}0РttА М і А6 .М 45 ~ ЛіВИй бік І житлові будишш від ,N'Q 81 Да ~ммУаІІ RиІfон"ому міської І'Іадн fflirt0'4HMI itfl1fltl8 ДІЛЬЯНІJ.ІІ .М в вlд М ~ До кІнця nравий н!нця - лівИй бін та від .NQ 28 ~. 6АГНІОk, · Центр nриміщення кІно- бfк, · Дніtфа1!Сьrtа. ДШ\штрсва. до нінцл правнй біи, Чер-

ПРО УТВОРЕННЯ ВИБ~ЧИХ ДІЛЬНИЦЬ no

;айону по виборnх до Ради Союзу ВерховноІ

Броварськом:.т

ХІ ск·ликаиня по Києво·Святошинському виборчому округу РішеnшІ .М

204

ві~ 1t тр8йd1f

1984

Pa.tth СРСР ~ 47 4

року

:ви:кенком районноУ РаЦ:іі иарб,І{ИП деnуtат!в !И}Яfішв:

раїнни, ІваІІа Євтушенка. Гого­ мep:ftct, примІщення в6сьмнр!'і- на, 8улиц1 .іtшннна, села ЗopJlj Виборча діJіьіІйЦя М 68 На fdЯt''fni n. O'l. 16, 17, 18 Закову Союзу Раданс~ннх Л!вёЬНО.ї ~ від буд N2 1 до ної шкоJГИ. з внлючею~ям UyСоц.іаlІіе'fХЧВНХ Респу~.пhі .npe). вИбори ~о Верховної РадИ бу;(. J..2 56. Пугачова, пьшт<)­ mЩь НіnО,fІаєва, Павла Поnови- . t(ентр __. селЬ rиголі'В. nри· сРСіf· $'Tifdpli'fft Іtо В~•му jidoay сМ./Ь'ЮЧі ви&Ор1:1і ВОЇ, п. Морозова. Гагаріна. Ча, Гоtолівсьно1 _:_. Від бу):{. Мlщення середньої !1JІ!U!ІИ; з

дільниці по виборах А+ 6~ииа,ццwrоrо є~'ІИК&ИИЯ окр~rу _м

474.

Союзу Верховної РадІf СІ'СР' Боrдані~сьної - від буд. М 1 .М 56 до кінця. АндрІЯ Зелена- вkлюченням !Іу.ЛиЦь НІі1l!сьно1 Кuєво-Святошииському виОорчо'"у до буд. ~ 15. Ненрасова; Пет- го, 'Чапвєва, П&рнинової, Ниїв· ~ ВІд буд, J\g 160 ло t.f'A-. П€ршотравнеs6І. Івана М 167, 1-го Травня під 6у,Ц~ tвt!ЬUого вІд буд . .NQ 1 до сьної, Фrс1нна. Богд~на Хмельницько- М 18 ДІ1 М 2·3, MPo!tJ:Ікora, 1

l'd,.a

JIO

·

SOSPИ~I(A CtJfЬCЬKA ~АДА

Dи~O,Ifi ДIJІt.1fffЦ~ ~ М Щитр ~ ~е.16 BMihtк. nРИ· міЩtft!НІ середн~>6і Іпка.іrи ~

jклrочениям території

~ика ФJ)Уf!ЗІ,ки.

'

.

сіл gоб•

.

cM<dr~ Даnомtжноrо rocnoдap- сь:(н.~р~Йул~:· ~~~~l~tвf~~~Jg: ства.

ВЕДЦ~Q.ДffJУІЕРС:Ь!{А СІЛЬСЬКА 'АДА ~JJ6op'la .цt.вииf(я .М 63

!{ейtр -

мєrка.

но·

..

~ОfдА.Пf&С~.КД

С~~()

Велика

ftрИМіщ~ннІІ

вулиці ПуШЮна

Cittfleвoї. НвІт!'Іев(}ї.

BJtбGpчil ;tЩІьwнц• .М

Ц!J(rp -

міщення

ctлcr Залісся,

Ди-

централь-

Виборч11 діJІЬИИЦЯ .Ni 85

Центр -

контори радгоспу •Велина.о мtfша,

..

село

Ве.1нНа ди~

nрн&фЦення

Ді!тя~ом

.~~:им~f>сJ>ниіі•, а внлюченй~М в~- садUа м 3, ·s включенням ву-

будuн~tу

з ·B!{Jilб'teF/iНiM

62

n~и-

. УШОСДОР.

't~p#topiї·

села

Залісся, За.1ісьноrо ~·, · "1ю~.~ив сь.кого _ rо~нодарстsа, Бровар-

nьльОВОІ,

Ноцюбинськьrо, Чаhаєва.

ву лка Польоf/Ога.

Дзержинс~НОГО',

йс?<І

вврсьІtоі

-

ву лиць Вр<1- Фрунзе, Вннарсьного, Ч111ІлСJfІ~;

від буд . .NQ

57

до Імна

.

Франна,

kiiiШf. ЗеЛеної, Нірова,. пРовул- ИалінІна. Вf!tут!ІНі ІІа Юрава.

ГОГОЛІВСЬКА

динІ/ів .NQ.NQ

Нотовсьно~о•

....... до бу..

11-54. проІJу .11111в Ватутlна._ ЛенІна. .

СІЛЬСЬЖСА рАДА Вн4ор'tа іfльниФІ .М 119 . • Центр село Гог():•l~. nрИ. R"Mr.' ~Иборча ~~ль1hfц.tt NJ 67 мІщення ~бс'ИНфіLІної шнолИ, 8 Ueнtp .-.. село . Гоголів. tфй· нІ{.'ІІ<Jченням вулиць Ватут!и~ ..... .~~~ бy:J;t • .)\& S7.. Щорса. }{руп- Uушн!на, вулиць ВоUЗ~льнМ, сЬкої, fІарх6менна. nрову~ків Городньс>І. 0:1ЄрfІоІ. f5обрнt:t!;- MfЩ~MнJf ft!ly/)y l!тfi!ЧHM!l!Ц&IflJI від 6уJІ. . .N!JW 13-56. Лермо~~оt Щ6рса. ПІіfr':tбмЕ!Ю!а, ~ул. npo• кдІ. НОtаt~ького, ntaдeltUOI, фtбрИНИ. 1 включеннІІm .tулица това. Ре11Іна. Папфіііова, Ma!ot рІзмї. . . Степана. РазІна. Петровського Київ.с:ької - до буД. M.JW 188 росева. Жовтухи, і{ольцова;.АР., Вйборча дІn•ИІІ~ .Ni 64 - иід буд. М 9 до :кіпця, На- -ifj5, fребухІ!іськ6J, Upacli- тем!!. ПеtроІJсьмrо. Шев-ченка, Фyp'v!aнofja, М;ншо!!k Ценrр .-.. села Веnика ЛІf• nіиіна, Євдоиlї Безсмертної. л!всьноІ. Жовтнt!RОї. 1-го Tpalt· Щорса. ня- до буД, .NQM 16=~1. rірб- с&Іюго. Чєрня~івського. Толсто. мерна, nриміщення се-редньої Берегової. Курчатова. ву л:ка 1-ro Травня. ву mщі 1\Уй- ro, Некрасот;, Нат .1яреяrьког<>.1 'тшоли, з ВІ\ЛібЧ~юнrм .· ву.т•ць Виборча діпьнипя .Ni! G6 (:аа.кlRченнн на 4-ін стор.). · Горьког6, Манареика,. Лесі УкЦенrр село велика Ди- бишева, npasyлxa Івана ФраІ;І·

СІЛЬСЬКА РАДА . лиць ЛенІна, Радtосnної, Пар~ лиць Sогданlвсьної ...... вtд бу~. lt)J60)t'l& J&іЛЬЩА .м $1 Йорошилова. Шё!!Ч~ЮІа. Н1 15 Дtі кІнця. пyurf(flfll ..._ вtд :Цt111J) - см6 Боrдд.ні~н~. fjp6sapc[>R6i ~~~ буд. М 1 ~уд. М 53 до кінця. пров~ка

!1'f7HM!ЩM11JI ~I.''J.ІtC'I!IOH) :Ву;1иику культурІ!, 8. ЕНJ!ІОЧ~ННЯМ території сел~ Вогданівки.

го,

в!д буД. Коr.fсомольсьм1, Димиrрове~, J!Овс:і.ного, Боженка. Ствскт*• N2 і до буд. М 51. Березневої, Жо!!тнев01, Лермонтова. про- Друця, черііоІJОармІй с ь ко 1,


ПРО УТВОРЕПНЯ ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ по Броварському· району по виборах до Ради Союзу Верховноі Ради СРСР ХІ скликання по Києво-Святошивському виборчому округу .N2 47 4 (ЗакіичеRНJІ. Поч. ва 3-й стор.). МолодІжноrо Гоголя, Остапа

1; З, 5. .No 78

Кошо!!ОГО, РадяНського, Озер· включенням території седа ного. Павлина Морозова, Буз­ жівка. Налита, кового, Лугового, Виноградного, РОЖНІВСЬКА nриміщення сере~ньоі школи з Садового, Мельника, СІЛЬСЬКА РАДА Грушево­

шевського.

ЖЕРДІВСЬ КА СІЛЬСЬКА РАДА

Виборча дІльниця

ММ·

-

Виб(!рча дільниця Центр --' сеJ]ище

ВишнІ, Черни­

в:к,дюченням

вулиць

ЧервоноармЦіськоІ,

.N2 70

ського,

Садової,

Леніна,

Турчин9в·

Виборча дільниця .NЬ

го.

Виборча діпьниц.іt М

від буд. Ng 52 до буд·. N2 60, Північної. Пушніна, Піщаної, Лісової. Зеденої, Щорса. Пролетарсьної, Франна, Городньої, Ноцюбинського, Травневої. Партизанської, Червоноармійської, Шевченна, Старе село. Нової Хутірської.

від буд.

хової. Хоменна

96.

СІЛЬСЬКА РАДА

Налініна. Зеленої, Номсомоль· ської, Титова, Зарічної. Про· р•ізної, Юрова, Жовтневої. Ра­ дянської. Нвітневої, провулків

-

Центр

се.1о

100

Семиподни,

Виборча дільниця

ровської. Пролетарської, 60річчя Жовтня. · Єсеніна, Зо І Носмодем'янсьноr. Озерної, Л1сової; Ноцюбинськоrо. Франна, ЛесІ Україн·h-и, провулна Остер· ського. Остерського шосе від буд . .М 32 до буд ..М 128 та від буд . .М 25 до буд . .М 97,

Нарла Марнса від

.N2 94

В~борча дІльНІfЦJІ ,м

радгоспу 4'Літкlвсьний'>, з вклю-

80

Центр .- село Нняжичl. nриміщення середньо! Школи, з включенням ву:1 ищ; ниrвськоУ - від буд. N 2 2 до буд. м 130

чевням вvлиuь Ниївської

вІд буд.

N2 48 61

буд .. .М 21 до буд . .М 63. Гага­ рін·а. Hanaє:Sa. Настенка, Некра­

Виборча дільниця

.N!! 101 се.1о Треб"х!в, nри'

Центр -

.NQ •1

до буд ..М 47, від буд. вІд до буд. NQ 50, Сибірсьної. РУДИЯНСЬКА

-

буд.

Центр примішення сі.'1Ь- до буд. Ng 70 та від буд . .М ського клубу, з вн.1юченням ву- до буд. N2 91 .. лиць Леніна. Рибальської, Ли· ТРЕБУХІНСЬКА сенна, Садової, Носмонавті'В, СІЛЬСЬКА РАДА

Центр се.1о Заворичі. при­ включенням територ!У села Опа· Виборча дільниця .N2 85 міщення середньої школи. з насів. Центр село Літки. пnимІ.включенням вулиць Леніна КН.ЯЖИЦЬКА щення конт!)ри відділка .М 1 Нооперативної. Шкільної, Шля-

ДJ буд. М

nровут\Їв Смо·

ВІІборча дільниця .NЬ

93

село Гожни, примf-

провулкІв Франка. Ниївс:ької - від буд. Захарівка, шового, Левицького, Шнільного, Першотравневого, .М 1 до буд. М 20. Шевченка Бредака, Чкалова. вутіць П~т­ :ВІД бу,:!.. NQ 1 ДО буд. .м 33. Виборча дільниця .No 71 ровського. Постишева, Шевчен­ Леніна, Харченна від буд. Центр село Тарасівка. ка, Пінчука, Лесі Украінки. N~ 1 до буд . .М 32, Чоnовсьно­ nриміщення середньої школИ, Першотравневоr, Пушкін·а. _но. го,' Лес:! Українки. Номсомо.1Ь· 3 включенням території сіл Та­ товського, НовоУ. Щорса, Ско· ськоУ, Площі Перемоги. провул­ расівна, Вільне, Михайлівка. :на, Франна. ків Базарного. Нузнечного, . ЗАВОРИЦЬКА · Виборча діЛЬІЦІЦJІ .No ·79 Петровськогq. Дачного, ЯгІ;:шо­ СІЛЬСЬКА РАДА Центр -. село Орана сів .. при~ го, Чехова. Вишневого, Тначів, міщення сільського нлу~у .. з РІЧко:воrо. Берегового. Виборча дІльницs .No 72

дова, Нуйбишево, ПідлІсся.

N2. 20

N2 30,

ловика, Енгельса. Пушкіна. Мlчуріна., Ю. Гагаріна, Семипод.нівського лІсництва.

H'l· Будинку нультури, з приміщення середньої шко.1ш, Це>іТР -.!:~ло Літки. примІ­ щення Rоц~бИн· щення з включенням вулиць Леніна, контори радгоспроб­ внлюченням вулиць Хоменка 0,1era ·.Ко­ ноопу, з включенням вулиць від буд. М 49 до буд. N2 65, Боженка, Нрасуцьного. Дніл­

Гоголя,

Центр село Жердова. при· іМ:іщеннЯ Будинку культури, з бережно'І'. НруrовоУ. ського, Піонерської. :включенням території сІл Жер­

-

Цен-тр

84

Ро· до буд.

Ng 2

мІщення Будинку

включенням

ну.1ьтури, з

вулиць

Ватутіна,

СІЛЬСЬКА РАДА Шевченка. Н. Маркса. Парни• Виборча дільниця N!! 95 кової, Нраєвої, СадовоУ. Нуту· Центр _ село Рудня, при- 3Ова, Піонерської, провулна

сава, НалІнІна. Rоцюбинськоrо, nровулнів Зеленого. Почаїв· (nрава сторона), від буд. Ng ·1 ського. Рибальського, Щорса, міщення , Виборча дільниця .No 73 Будинну культури, з Амбулаторного. вулиць Луго­ до буд . .]\fQ 107 (,1 іва сторона), Пушкінського. Че.ЛюскІна, Бус- включенням територІї седа Руд- вої, Постишева, Мічуріна, Бро­ Центр се.1о Заворичі, nри­ Поповича, гагаріна, .. ЛенІна, лівсь.кого, 8 Березня. ·варсьної, Натовського. Чаnаєва, МІщення Будинку культури; з ЛІТОЧКІВСЬКА ня. РУСАНІВСЬКА Леніна, Пролетарська!, ' ВонСІЛЬСЬКА ·рАДА включенням вулиць Hoonepa· о синнова, л аrун.овоІ, шк!льноі, Пляжноrо. Леніна, НвіrtІевого.

· ·

тивної,

Суворова,

Червоноар­ Лисенка.

·

Горо~·я.

Глибо.кої.

мійської, Шевченка, Л~ніна від буд. ММ 1-20. Набереж­

1\Іайської,

Максименка

Петренка.

Нуuенка,

-

(.1tва сторона)..

госпної, Будівельників, Трубізь­ кої, Ну.'Іьтури, провулків Виш·

45

вк.'ІюЧенням

точни

.

Виборча дlJІІ!ИНЦJІ .М 81 Центр село· Нияжичl, .при·

невого, Вокзального.

зальної,

Гагаріна,

Нрупської,

Виборча дІльниця ,м 9Б Зеденої. Годорньої, провулка, вІд буд. м·2в· Центр - село Літочни, nри· Центр _ се.10 Русанів,' nри- Польового, вулиць Тихої, Цент­ (nрава сторона), мІщения Будинку культури. з міщення Будинну нультури. 3 радьної, Першотравневої, Пар,

до буд. N2 38 від буд. N~ 29 до, буд. м

Tynoro,

ної, провулка вулиць Залізничної, Вокза.1ьної, Рад­

СІЛЬСЬКА рАДА.

Виборча дІльниця .NЬ 86

· терtпор!ї 1 Соба.1!Івка.

сіл ЛІ-

МОFРЕЦЬКА

СІЛЬСЬКА· РАДА Виборча дільницJІ .N9

КОБОЇ.

включенням території сІ.'І Русанів та Першотравневе. СВІТИЛЬНЯНСЬКА

СІJІЬСЬКА. РАДА

87

Виборча дільниця ,м 102 Центр·- село_ Требухів, при-

мІщення

. ..

виконкому

сільська І

Виборча, дільниця х2 97 Ради. з включеннЯм вулиць ЗАЗИМ'ЯНСЬКА м.1щення . сідьськоrо .клу~у .. з Цен-т.р ~ се·.'Іо Мо.крець. при· Центр _ сем Світильне, nри· Гоголівської. Щорса, · МатросоСІЛЬСЬКА РАДА вкдюченням вулиць Rнї,вськоІ мІщення' · середньої шноди, 3 ва, Номінтерна; Пушкіна, Но­ Виборча дільниця .NЬ 74 села міщення сільвиконкому, з вклю- цюбинського, Червоноар мі Й· - вІд буд .. N~ 132 до ~уд. вк.люЧення:м -rерИт.ор!ї Центр село За зим' я. nри· .М 248 (права сторона) 1 вІД' Мокрець. ченням території сіл Світи.'ІЬ· ської, Поповича, Чнадова, Сува-

міщення

середньої

шко.1и,

включенням території се.1а зим'я. КАЛИНІВСЬКА

не. Гребе:тьни. ро п· 1 с 109 до .буд. М 167 · Виборча Дtnниця: .NЬ 88 Виборча дільниця .N9 g 8 ва, ятниц . вердлова, сторона), . Дачf!аі, Rомсо$Центр смо Бервиця, лри­ ентр _ село НулаженцІ. Горького, Жовтневої. ц модьської, Стогнія. Залозного, м1щ.ення контори відДілна ,N'g 2 Виборча дільниця .NЬ 103 Центр _ седо ПереможецЬ; Чкалова.. Челюс!t!на,. Щорса, радгоспу •Заnлавний~. з внлю­ приміщення с1.1ьського · к.1убу, з

буд . .М

з

За­ (ліва

СІЛЬСЬКА РАДА.

Лісової. Ну1узова. Максименка ченням тернторії села Бервиця. включенням території села лаженці. - від буд . .М 2 до буд . .М 24 ПЛОСКІВСЬКА СЕМИПОЛЩВСЬКА

Виборча дільниця .N!! 75 Центр се.10 Калинівксі,

Ку· nриміщення клубу, 3 вндючен­

ням 'ТериторІї седа Пере~ю(nрава сторона) 1 вІд будинку СІ.ДЬСЬ~А РАДА СІЛЬСЬКА РАДА жець. nриміщен!'Ія середньої школи, N2 1 'До буд. N2 27 (діва Виборча дІльниця .NЬ 89 ТРОЄЩИНСЬКА :Виборча дільниця .No 99 3 включенням території c!;'t ·На­ t:rop6нa). Центр село Пдоске, nри· СІЛЬСЬКА РАДА Центр село Семиподки. линівки та Скибин. Виборча дільниця .N~ 104 КРАСИЛІВСЬКА міщен.ня середньої школи. з nриміщення Будинку кудьтури. Виборча дільниця .N2 76 СІЛЬСЬКА рАДА ВН;JЮЧення:м тернтор !І сіл П,10С· .Центр ·село Троєщина. Центр

-

село

nриміщення

Димитрова,

контори·

радосnу «НрасилівсьRий•. Центр З ВК:ІЮЧеННЯМ території Сі.'! ДИ· приміщення

J\2 2

КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛІТRІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільниця .N9.

.N2 77 Ка.1ита,

нів,

·

мІщення

середньої

шко.'JіJ,

з

Матросова.

ві<люченням територіІ се.1а nо­ від буд.

83

треби.

Центр седо ЛІт ки.. nри· r.!іщення Будияну культури .. з будинків вулиць Червоноармій· включенням вулиць Лісової. пкої N\?M 14, 16, Леніна ЧервоноармійсЬІ>ої,' СадовоУ,

СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільниця .N2

Центр мІщення

91

середньої

школи,

<НеспокІйнІ . .серця•. Зустріч nрацівників nap·

12.30

тійних·

нова.

18.0.0

МіЖнародна

18.45

НЕДІЛЯ, І

8.00

13

Мультфільм стривай!•. 19.00 Заключний

ТРАВНЯ

Програма сЧас>. народнІ

ритми.

8.55

Док

телефі.'1ЬМИ

no· 14.~~и~fІ!сня

сІІІіс­

то ля

на річці Псьол•. •Бі­ зяайомих 6ерегіа>. 9.30 Будильник 10.00 Служу Радянському Союзу! 11.00 Програма <Здоров'я•. 11.45 <Ранкова nошта•. 12.15 Зустрічі на радянській ЗЄ1\!ЛЇ. 12.30 Сільська година. 13:30 Музичний кіоск 14.00 Пре~!'єра художнього телефільму сПросто жах•. 1 і 2·.серії. . 18.10 К.'!уб мандрівнинІв. 17.10 Новини. · 17.15 Прем'єра ·фільму-нон-

ний

20.45

мистецтв

. ОГ.і1ЯД.

'

Велогонка

редача

з

Миру.

21.СО Пj:юграиа

21.35 22.10

ту

Світ

Пе-

Чехословаччи­

ни.

і

молодь.

фестивалю

<Московські Кремлівсь!іого

концер·

·

мистецтв

зірки• з Палацу

з'їздІв.

23.10

новини.

ПРОГРАМА

УКРАТНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1о:со наііини. 10.20 Концерт

симфонІчноІ

музики.

11.50 <3

людьмн

1

.дл.ІІ

.1110•

дей•.

12.20. Новини.

Газета вь1ходит е Дни вЬІхода: ·вториик. Редактор

(На

vкраинском

tІ3ЬІКе).

17 апреля 1937 rода. cpena. nt~тница. суббота. Е.

ФЕдЯR.

скликає

уч.

Натрусин

1а:оо В, Шубрт. до -І'іівночі~.

дРУ· nio-

«За

годину

Прем'єра

9.55

те-

теле.ви-

Унраїнські ·народнІ

на

телефІльм

nасовище•.

П. церт

N• 1

но

оркестром.

з

хору.

тових

20.00

друзІв.

Вечірня

:казка.

21.З5 Художній філь~І чиніть вінна•.

сЛас­

тівки•.

ПОТРІБНІ

НА

ПОСТІАНУ

РОБОТУ

Чайковський. Кондля фортеліа-

ників. 15.05 Розnовідають коресnонденти.

15 40

все·

Пісні

виконують

нашІ

народів

І.

світу

Мальгіна

та Е. Бабаєв. . 16.20 Хvдожній фІльм еСер. це Бонівура•. 4 серія.

· 17.15 Видатні радянські ви-

~ее- ·

робітники різних спеціальностей у вироб· ничий цех, а також токар 5 розряду. Дирекція.

:конавці

лауреати Ле-

Колt~ктие &роварс~окоі райсільгосnтехнІки ви­ СІІОІІІІІОЄ глибоке сnівчуття працівницям nідпри­

ємства м.

ї."

матері. Колектив

боко

сумує

n.

Куц та А.

n.

nремкомбІнату

:s

приводу

Куц з приводу смертІ

райсnоживсnіnки

смерті

коnиwиього

: 19·3·82; :sастуnника редактора,

19.4-47; . еІдnоеІДАЛІіІІоrо. сеиретарІі,

гІІІІ·

працав·

ни ка

Мииоnи Федоро!ІJ4ча НОВІКОВА вислоеntос сердечне сnіечуття рідним покійного.

255020, .Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154.

вІ,ІІдіnу nартІАного житт 11

віддіnу сільського госnодарства _ 19-3-18; радІомовnеннJІ 19-3-05; відділів nромисловостІ, nистав

мореtnои,~~еита міс:цевоrо масовоі· 'роСSотм .19·U7. ·

сРоз.

Броварському молочному заводУ

ТЕРМІНОВО

12.30 lішоnанорама. 14.05 Музина наших сучас-

школа nлаванНJІ. УРСІК 1. 20.Ji5 сНа добраніч, .а.Іти!•. 21.00. Проr.рама сЧас•.

ФІлЬм•. , '· · 23.()5 <сУпутник · XVII

20.15 Державний РоеІйсьиий . музей. В. Сєров. , 20.45 НароднІ ме.'Іодtr. 21.00 Програма <Ч.ас•.

н!нської nрем!!. Сnівав М. Бієшу. Переможці. Клуб фрон­

на морі.

rric·

союзнИх 'кінофестивалІв. Художній фІл!.м;· «доnит•. СтУJ:ІіЯ <АзеРбайдЖа·и-

Н. БІЛИМА.

18.25

11.00 Очевидне - неймовір12.cfoe.Ha землі, в небесах 1

20.30 ТелевІзійна

. 21.35 ФІль·ми-rфнз·~ри

Дон,

10.20

камера.

но~!•.

иІнофестива. ЗаКіНЧЄі!Ні _,

ка~Іерноrо

тундру

,

Про-довження

А. БЕРЕЗОВСЬКИй.

На зарядку. ставай! Док. фільми. ·

ного

ет ави · сЗа. годину до ПІІІ·

иt:

села

Редантор Є. ФЕДRА.

Російська мова. 9.ЗО Концерт Новосибірсь-

Teneфotnii . рвд.мтора -

-

8.20 9.00

та

59

народних. депута.тів

НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00

кінозал.

левистави. Актуальна

;.!0.20

нультури,

території

·виборча дільниця .N9 105 Центр село Шевченнове.

-:-

Маркса

до буд. М

·секретар· виконкому районної Ради

ІІ ЗАГАЛ .. НОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

СеЛо І люди•. С.'1ава солдатська.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ:

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Броварскоrо rородсІІО· комитета Коммунистической nартии УкраинЬІ, городекого и районного Советов иароднЬІХ деnу·

ro

татов Киевской области.

15,30 16.()0 17.00

19.00 19.30

с"!ас•.

Продовження

з

зів•. Телефестиваль нерсьної nісні.

сМосковсьні зірни•. У n_е­ рерві 19.35 Футболь-

8.З5 Болгар.ські

Києва

НЯМИ ШКі.'! І nрофтехучи-

нонцерт

,

фестива:~ю

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ ·

сНу,

Л!О>. По Новини.

громадських

організацій

nанора-

ма.

та

СОІОЗНОГО

Нарла

N2 1

,районної Ради народних депутатів

з

Дзержинського, Тодетоrо, Му· вкщоченняІІІ території се.1а Пу· зичен1(а. Шевченка - від N2 34 хі в на. до N9 151,. Харченка :вІд Виборча дільниця .N2 92 23. прову:тна Юві.'Іейноrо М 33 до .N2 98, Зої Rосмо­ Центр село Рожівна. при­ .J'\g.]\fg 1, 3, 5. 7, провулRа дем'янської, nрову:днів Одега міщення ~1.1ьськоrо клубу, з

церту. сМ. Лермонтов. еДемом•.. Читає народна аDтистна СРСР А. Стеnа­

вкдюченням

Перший заступник гоn!]ВИ виконкому

сёло ПухІвна. nри­

-

.N!i.N'g 24. 26. 28. 30, 32, 34, 36, 38, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, Шевченка - ,N'gNg 19. 20.

21,

з

Петровсьного,

від буд . .]\fg 2 до буд. N2 46, приміЩення винониому с!.'Іьвнлюченням те­ Остерсьне шосе від буд~ .]\fg 1 ської Ради. з до буд . .N9 23 та від буд. N2 2 риторІї села Шевченкове.

Іі'УХІВС&КА

включенням багатоповерхових

-

Шевченна,

МиналИ Роносуєва, . Примако­ Троєщина. 8иборча дlJІЬниця .NЬ 90 ШЕВЧЕНКІВСЬКА ва. Рильського, 1-ro Травня, Центр село Погреби. при­ Гайової, СІЛЬСЬКА РАДА Миру, Олександра

nриміщення Будинку Rультури,

3

вкдюченням вулиць НиївсьІ>е шосе. Щорса, Героїв-Партиза­ приміщення Будинку

ПОГРЕВІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Rрасилівка,

середньої школи, з вкдюченням тернтора се,1а Нрасилівка.

іІ:итрово і Перемога.

Виборча дільниця Центр се.1ищне

се.'Іо

82

3

·

!іе, .Першотравневе.

Виборча дlльницJІ .М

відділка

Індекс Друк

ІІDvкnвІІний

12.760

61285.

високий. вркvш.

Обсяr

І

Тирваа

nримірникІв.

Замовлення

No 2034.

------------~~~--~--~--------------------------------------------------~--~~-13роварська 1\РУК&РИJІ к:мrВсьЖІ~ .облв-еногn vnрІІвл_ІнFfя ~ r.npaвax RИІ'авництR. nолІгпафІІ І ннижцовоt торrІвп1. ·· · АІР.оса АРУК&Р~ ~iiO~Q, ~Х.с~а !!.О~с:41>, м. l)PQвapJii, sy11. ltиІвська, li4. .

#76 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you