Page 1

Попіпшити організацію відпочинку Піонерів і ШКОJІЯРіВ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, SДНАІІТЕСЯІ

J<W 76 (3981) П'ЯТНИЦЯ

17

Центральний Номітет КПРС розглянув питання 4:Про заходи

ТРАВНЯ

по дальшому полlпшенвю орРаНlзацІУ відпочинку піоверів

1 шко­

лярів•. У прийнятій поС'і'ІІІо8І М.Цавачається, що партійНі, радян­

р.

1974 Ціна 2

ські, профспілкові, комсомольські і ·госоодарські органи за останні роки провели значні ;заходи по волlпшевию ООДQрС>вчоУ

ІСОП.

роботи і організаціІ відпочинку піонерів

1

школярів.

У

1973

році в піонерських таборах, на дитячих майданчиках 1 турист­ ських базах відпочивало майже 14,5 мільйона піонерів і школя­ рів, 250 тисяч дітей пройшли курс лікувания в таборах сана­ торного типу .

Разом з тим Центральний Номітет КПРС Звертає увагу пар­

тійних, радянських і громадських органів ва необхідність по­ ліпшити організацію оздоровчоІ роботи 1 відпочинку школярів , більш активно використовувати літні канікули з метою трудо­ вого та . ідейно-політичного виховання підростаючого покопlння , ширше розгорнути різнобічну фізкультурно-спортивну, екскур­ сійно-туристську і оздоровчу роботу серед дітей і пlдлітнів.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТП УКРАІНИ. МІСЬКОJ І РАИОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ KBJBCЬKOJ ОБЛАСТІ

Запропоновано посилити увагу до виховання у школярів висо­ ких якостей комуністичноІ моралі, роз'яснення в доступній фор­ мі найважливіших політичних подій у краІн11 за рубежем, забез­

Т вмпи наростають Найпершою турботою хлібо­ робів племптахозаводу <<Руд­ НЮ> у цей період є догляд за посівами . Члени механізованих ланок

розгорнули

бур'янами

і

сільськогосподарських

Робота

ця ведеться

з

ня мережі заміських і міських піонерських таборів, оздоровчих

і трудових таборів для учнів старших класів, таборів санатор­

культур.

безперерв­

но .

У чистому . стані _ тримають картопляну плантацnо лаКкові Володимир Федорович Макарен­ ко та Петро Григорович Нов­ шун . Учора вони закінчили

До столу трудящих З року

в рік

··шробництво

збільшується

овочів

у

закрито­

грунті радгосnу ІV•~рський >>. Торік,

<< Велшшди­ наnриклад, валовий збір їх виконано на 133 nроценти. За перевиконання планової урожайності теплич­ никам виnлачено тільки премії

.1

і надбавки майже

47 тисяч нар­

бованців. Включившись у Всесоюзне соціалістичне змагання праців­ ників сільського госіюдарства , колектив

тепличного

господар­

ства зобов'язався виростити у цьому році на кожному квадрат­ ному метрі 13 кілограмів овочів при плані дев'ять. Слово під­ кріплюють конкретним ді~ом.

Так, у бригаДі Віри Єрмоленко робітниці Ніна Лучко , Ніна Ва­ сюк, Агафія Лучко і Параско­

вія Герасименко уже виростили на кожному квадратному метрі

кілограми огірків , а решта по 3,5. Усього бригада здала на

4

...,,юдаж

55

тонн огірків,

а що­

f•н'я надходить їх на склад чо­ тири

Ця бригада вирощує також на 0,5 гектара під плівкою роз­ саду nомідорів на 45 гектарів.

Дог лядають за нею тепличнИці Марія Юхта, Тетяна Крук, а також робітниці овочевої брига­

ди І . Селюка . Особливо хороше тру дяться Тетяна Рогова, Мот­

ря Онашко, Наталія Лебеди­ нець, Ганна Товстенко· та інші . За другою бригадою, яку очо­ лює Ольга Адамчук, закріпле­ но два гектари теплиць. Вона також зобов'язалась виростити по дванадцять кілограмів овочів на кожному квадратному метрі .

Найбільше збирають щодня огірків робітниці Варвара Дзю­ ба, Мотря Половко, Парасковія Нондратенко, Анастасія Нон­ дратенко. Відмінно трудяться оператори Галина Нузьмик, Ольга Земляк, Дмитро Нрук, Галина Васюк , Надія Нишенко. Розпочався збір огірків у теплиці N2 3 . У збиранні вро­ жаю і догляду за рослинами ве­ лику

допомогу

тепличникам

на­

дають учні середньої школи.

розnушування

на nлощі

115

ленко

і

тракторист

Людно

у

ці дні

на площах

го грунту. Перші чотири тонни редиски

вже вlДцравлено

в

ма­

газини Ниєва. йде збирання та­ кож цибулі на перо, шпінату та

Спеціалізуючись ванні

овочів,

у

на вирощу­

нашому

госпо­

нулому

рядках .

Сівба кукурудзи в госnодар­ стві ще не завершена, її ми проводимо в різні строки. Але не забуваємо і про боротьбу з

бур'янами на засіяних площах . 150 rектарів ранніх nосівів за­ бороновано до сходів. Широкого розмаху набрав обробіток посівів хімічними

Створити для

-

достаток

громадського таке

кормів

тваринництва

завдання

поставили

перед собою механізовані ланки П . І. Лобка , І. П. Дяченка та І. А. Радченка , які вирощують кунурудзу на зерно ,

а також на

зелений корм і силос .

Основні

посіви кукурудзи розміщені на площах з-під кращих поперед­ ників картоплі, ярих зерно­

зустрілися в палаці культури залізничників із с~їм кандида­

життя накреслення

чого

Микола

Григоро­

вич Слизький та Борис МRхай­ лович Чумак, які щозміни пере­ виконують

свої

виробничі

нор­

ми .

Вони

обробили

також

амін­

ною Сіллю проти евиріnи 200 гектарів ячменю. А всього буде

обприскано гербіцидом цієї

Темпи

культури .

обробітку

475

гек­

посівів

з

сланцям

до

з'їзду

XXIV

НПРС, дають накази

ту цю в ствелі строки виконали

ХОЗ&ВОДу.

році

наші

заступником дирек­

своїм по­

верховного

органу

Виборці Нриворізькоrо вибор­ округу зустрілися з своїм

кандидатом у депутати Ради Національностей ВерховноУ Ра­ ди СРСР бригадиром бригади гірників, Героєм Соц1апістичвої Праці О. С. Висоцьким, Дубнів­

ського

-

том у депутати Ради Союзу СРСР машnніетом-інструктором локомотивного

депо

станції

Нуп' янськ І. В. Євтушенком. Довірені особи розповідають про життєвий шлях кандидатів, їх самовіддану працю на благо народу, говорять про велике по­

літичне яке

і трудове

панує

щих.

в

піднесення,

колективах

трудя­

Вони . закликали вибордів

РовенськоІ області ;і віддати своІ голоси за кандИда­

кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР Героєм СоціалістнчвоІ Праці А. С. Гладчук ланковою кол­ госпу <<Ленінський ІІШях• Мли­

нівського району. ВвОорцl

Ни­

тів непорушного блоку стів і безпартійних.

комуні­

Наядидати в депутати Верхов­ ної Ради СРСР, які зустрілися з виборцями, сердечно дянували за виявлені Ім честь і довір'я

ївського -Московсьиоrо вибор­ чого округу по виборах до Ради Союзу Верховної Ради РСР

і запевнили, що віддадуть своІ сили служінню рідній ВітчизнІ. (РАТАУ).

оновлюється

дослідних інститутів, дослідних станцій, племінних заводів, які займаються поліnшенНJJМ «КО· стромського стада•, чисельність якого тепер досягла .650 тисяч голів. Завдання селекційного центру на найближчі роки підвищити в nлемінних госпо­ дарствах (а Іх тепер у країні двадцять) надо І молока від ко­ рови на рік до 5 тонн при жир­ ності молока не менше чоти­ рьох процентів. Нрlм того, має бути створений таКий тип тва­

передові

колаївни Постол моркви по

420

мали врожай

центнерів,

ЗЕРНОВЕ ПОЛЕ

ка­

У Назахстані почалася масо­ ва сівба ярих на головному

пусти.

садіння усіх овочів,

сівбу і

хлібному полі у ц1nнвних об­ ластях північної зони. Воно в республіці значно розширюєть­ ся і досягне 25 мільйонів гек­ тарів. Серед десяти раІqвова­

посилюємо

догляд за посівами.

І. ПОЛІЩУК.

.

иих тут уперше посіяно сорти зернових ярої пшениці сса~

ПОСІВИ

ратовська-40•. сшортавдив­ ська-25•, «грекум- 114•. У пів­

тори Богдан Іванович Дубик, Микола Ілліч Тарасенко. Щоб вирівняти

і

ущільнити

грунт,

зберегти вологу, рівномірно на потрібну глябину загорнути на-

сіння, площі обов'язково перед сівбою коткуємо. Сіємо суміш насіння сортів кукурудзи Буковинська-З

кукурудзи на озимині, спасеної

худобою або скошеної на зе­ лений корм. На підготовці грун­ ту сумлінно працюють мехаиіза-

І. СТАСЮК, rоаовввй агроном. Радгосп «Нрасилlвський•.

Продовжуємо поукіені посіви

безпартійних, про прагнення самовідданою працею втілити в

-

публіці, як і по всій краІн!, зу­ тора по науковій частині Ниїв­ стрічі виборців з кавдидflТ8JrІИ в ського науково-дослідвого інсти­ деnутати ВерховноІ РЗАИ туту туберкульозу 1 грудної СРСР . Іх учасники заявляють хірургlУ Героєм Соціалістичної про рішучість у день виборів Праці М. М. Амосовим. віддати голоси за канди~тів не­ Виборці Нуп'янськоrо вибор­ порушного блоку комуністів 1 чого округу Харківсько:.: області

державної влади.

трактористи

прийшли на зустріч з своУм кан­ дидатом

препаратами . Так, на всю nло­ щу озимої пшениці в 215 гек­ тарів внесено гербіциди. Робо­

ГОЛОВНИЙ агрОНОМ ПЛеІІІПТа­

ВІР-42 з одночасним внесенням у рядки двох центнерів амофо­ су на гектар. Тракторист Воло­ димир Степанович Тетерук з сl­ вачем Андрієм Антоновичем Дяченком засівають щодня по 16-17 гектарів.

вих. На кожний гектар внесено чотири-п'ять центнерів міне­ ральних добрив і майже по шість центнерів аміачної води.

В обстановці виєокоІ оопітвч:­ ної активності проходять в рес­

бригади, наприклад Галини Ми­

дарстві цього року буде зайнято

Поунісні

НАРОДУ

під ними 400 гектарів. На кож­ ному з них овочівники зобов'я­ залися виростити у виЗначаль­ ному році п'ятирічки 300 цент­ нерів городини. Це завдання нам цілком під силу. Адже ш,е в ми­

У ці дні закінчуємо

інших культур.

Зустріч з кандидатами

Михайло

Григорович Шимко . Ланка ро­ бітниць одночасно проводить на цій ділянці nрополювания в

спрямованих на nо­ (РАТАУ) .

міжрядь

М. БІЛЕЦЬКИИ,

городньої бригади кавалера ор­ дена Трудового Червоного Пра­ пора Петра Васильовича Нева­ довського з радгоспу <<Жердів­ ський•. Розпочався масовий збір ранніх овочів із відкрито­

Намічено здійснити також ряд заходів, ліпшення відпочинку піонерів і школярів.

гектарів.

кожним днем нщюстають.

Овочі 3 відкритого грунту

ного тиnу цілорічної дії.

Уnоралися з міжрядним об­ робітком 70 гектарів кормових буряків ланковий механізованої ланки Петро Панасович Гаври­

тарів

В. ВОЛОДИМИРОВ.

тонни .

друге

Передбачено розширення і зміцнення матеріальної. бази для організації вlдпочинну та лікування дітей і підлітків, збільшен­

всіх

боротьбу

шкідниками

печити більш активну участь старшокласників у продуктивній суспільно-корисній праці в період літніх канікул.

Ворошиловградська область . llо­ ударно"ІІу прашоє в нинішньому році бригада робітників очисного вибою шахти •:Дуванна» комбіна­ ту «Краснодонвугілля», яку очо­ лює комун-іст В. Журавльов. На рахунку бригади з ночатку року вже близько 10 тисяч тонн над­ планового

палива.

На фото: бригадир В. Журав­ льон (на передньому плані) з членами своєї бригади. Фото Р. АзрІеля .

(Фотохроніка РАТАУ) .

денній зоні республіки в остан­ ні роки розширюються посіви високоврожайного · сорту oЗIUIQI nшениці «дніпровСька-521•. В Алма-Атинській, ДиtаМбулській та інших областях ВОJІОДlННя П за останні роки збlаьшилися в кілька

разів.

* * •

НОВИН СЕЛЕІЩІRНИИ ЦЕНТР У Ностромі на базІ проблем­ ної лабораторії сільськогоспо­ дарського Інституту «Нарава­ єво• створено селекційний центр

по

вдосконаленню

кост­

ромськоУ породи великоІ

рога­

тої худоби. Призначення центру - об'єднувати 1 координувати зусилля навчальних

1 науково-

рин, який був би оридатвий до

промисловоУ

технологіІ

утри­

мання.

* * *

сМОЛОДШИВ ВРАТ• КамАЗу У молодому Бакинському, мі­ стІ Нафтокамську почалося будівництво заводу автосамо­ скидів. Цей смолодший брат• НамАЗу вmускатиме десятки

тисяч автомобілів на рік. 1ІІасі

для нього поставлятиме Намсь­ кий автовелетень. Першу про­

дукцію

-

автолебідки

-

завод

випустить уже в наступному ро­

ці. А в повиннІ

році з копвейєра зійти перші нафтокам­

1976

ські автосамоскиди.

(ТАРС).


Кращі за професією

Комуніст Володимир ЄвтихІАович СІКАЛЕНКО

-

ветеран завод;!', ударник

кому­

ністичної праці. Він трудиться старшим печовим, норми виробітку виконує на 11роцентів. Нагороджений значком «Відмінник соцзмагання Міністерства чорної т:с•ургії СРС.Р• .

120 ме­

ІІІШІІ:ШІІІІШШІІІШШІІІШІШІШІІІІІІІІШШІІІІІШtІІІІШІШіІ іІіІііІіШ іІШ!ІН!ІШІіІІІІІІіШlШІІШІІІJШІШІІІІШІІІІІІІШШШШШШІІШ іІН ШІІІІІШ і ІіІІШШ!ІІІІШШШШ Порошков::t металургія ще зовсім 'VІолода.

Десять років працює ,,ех у фрезерувальником І-ш~і

знд•Іком

«Переможець

Продукцію Нагородже­

соцзмагання

дуже

nерспективна.

І треба сказати, що створення но­ 'вих машин у недалекому майбут­ ньому цілком залежатиме від тем­ пів її розвитку . бо лише з її допо­

в ремонтно-механічному у дарник комуністичної

11раці Анатолій Віталійович €РЕП. здає лише з nepшorn nред'явлення.

але

1973 ро­

ку».

Ніропо градського ааводу

<<Черво­

на :з і pr\a >>.

З метою розширещrя номенкла­

тури деталей і nідвищення їх міц­ ності :завод разом з Новочерf:а­ ським політ ехнічним інститутом ве­

~югою можливо створювати нові ~rатерІалн із спеціальними власти­

де роботу по вnровадженню методу

востями -- жаростійкі . кі . магнітні та інші .

зносостій­

Це дозволить одержувати деталі з

Наш завод вnерше в Радянс<:.ко-

такими характеристиками міцно­ с ті, які властиві комnактним дета-

динамічного

гарячого

пресування.

КРОНИ ЗРОСТАННЯ му

Союзі побудовано

з

повним

замкнутим виробничим цюс1ом. Но визна nроми слової технології. а також відсутність технологічного устаткування для nорошкової мета­

лургії в освоєнні цпого nроцесу ви­ ~1агали від нашого колективу вели ­ ІШХ зусил~>. Вагомий вклад у його освоєння :з робили наукові ' сnівро­

бітники Інституту nроблем матеріа ­ лознавства АН УРСР і Запорізь­ кого філіалу Дніпропетровського ~rеталу ргійного інституту . В ре­ зультат і проведеної роботи :Jам іне­

но на більш nродуктивн і і надійні Віктор ник

цеху

Дмитрович

АНДРУЩЕНКО

спецпорошків

комунісТІІ'Іної

праці.

і

-

спІкаль­

головою

ДТСААФ.

сnецвиробів,

Обраний

в експлуатації

ударник

ряд технологічних

агрегатів: сушилки, ролико-маят­ никові мельниці для розмелювання

окалини, дробильне обладнання по­ рошкового відділення. запровадже­ но магнітну сепарацію за лізного порошку

тощо .

З доnомогою співробітників Ін­

ституту автоматики АН У,РСР про­

ведено значну роботу по вдоскона­

ленню конструкції печей ионверсії природного газу . Внаслідок цього цей про1~ес теж повніс тю автомати­ зова но .

Усі цІ заходи дають можливість значно вдосконалювати ниробни­ цтво зал і зного nорошку . підвищу ­ вати його якість та знижувати со ­ бівартість.

Парал ельно nол.еитив нашого за­ воду весь час у тісній сnівдружно­ с ті з 11ауновими інститутами напо­ легливо nрацював над

вдосконаленНЯ!\!

ня

виробів

та

освоєнням і

технології

nідбору

сп ікан­

їх

номен­

клатури.

На нашому заводі освоєно техно­ логію виробництва ионструкційни х

вироб ів на основі заліза, леговано­ го міддю . Найбільш характ е рними деталями із цієї серії є: поршен ь і сnрямовуюча штока амортизато­ ра автомобіля <<Москвич-408>>, нов­ пак гідроциліндра для тормозних пристроїв комбайнів «Нива'> і « Но­ лос». що виnускає Таганрозький комбайновий завод, катушка муфти для сівалок СУН-24А виробництва

Слюсар-Інструментал~овик АндРІА Семенович КОЗАК завдання дев'ятої п'ятирічки виконав за три роки . За досягнення висок~х виробничих по­ ка з ників

Він

-

його

занесено

громадський

ком а ндир

народної

на

Дошку

ін с nектор

з

пошани

цеху.

техніки безпеки,

дружини.

Д.JІЯ

лям.

що

виготовляються

у т ранторному та ав­

п уск

такого

потужн ого

рі в

під

керівництвом

Вnерше на нашому підприємстві був освоєний випус к зносостійких напт.ш нн х стр і чок . Ця nродукція до зв оляє

широко

с автомобільний завод НамаЗ. Юлька років тому за участю вчених Л енінграда і Ниєва нал а­ годжено виробництво детале й із т угопл а вких сполуІ\. Тепер виnус­ І{аєм о nресформи для гарячого пресування, кільця для волочиль­ них дротових станів, деталі nаперо­ обробних машин . За останній час дуже розшири­

лася географ ія виробничих зв'язків нашого заводу з різними підприЄм­ ствами Радян ського Союзу. Ми nо­ ставляємо с uої вироби більш як 200 заводам нашої нраїни. Приємно відзначити , що у спра­ ві дальшого технічного прогресу є

великий

вклад заводських новато­

рів і винах ідників. Наші працівни­ ки одержали 13 авто~ських сві­ доцт в на обладнання і різні мате­ ріал и . Вироби і розроблені техно­ логічні процеси, що експонувалися на виставці,

відзначені

П.

єнко

та

інші .

Особли ве місце в діялІ,ност і n1д­

nриЄмства . сnря мованій

Большеченко,

н акреслень все,

О

2

стор.

Q

Q

щоб

НОВЕ

викон ува ти

ЖИТТЯ

Q

на

високому

·

Досягнуті усnіхи

це резуль­

-

тат напол егливої боротr,б и нашого колективу за достронове втілення в жи ття мудрих накресJІень XXIV

а' ї :щу Номуніетично ї партії. У ро:з­ n'язанні складних технічних і орга­ нізаційних питаю, брали безnосе­ редн ю у часть усі від робітника до керівників заводу . В процесі творчої ПРаІ\і

нагрQмаджували до­

рогоцінний досвід , підвищували кваліфікацію інжен ерно-технічні працівники і робітники підприєм­ ств<~.

Згуртуванню дружного.

працьо­

витого колектив у сnрияла добре поставлена внутрізаводська орга­ ні зація :Jмагання, яне охоплює усі л::tюш підnриємства . І всюди в авангард і зма гання йдуть кому­ ністи, І-:о:,Іс m,юл ь І(і. передовики ви­

робництва. Зараз на за воді тру­ дит ь ся 859 ударНИІ{іВ , 8 бригад і діл ь ниць комуні стичної праці , 822 трудівинии і 47 бригад і дільниць

виборюі{)ТЬ це почесн е звання.

За висок і виробничі показники у виконанні завдань вос ьмої і дев'я­ тої п'ятирічок внеоних урядових

нагеірод

удостоєні

283

пра ців­

н шш підприє~І ст ва . Нолектив нашого заводу йшов до свого десятирічного

л ею з хорошими ус nі хами .

nіді­ юві­

Серед

підприємств району у боротьбі дострокове

винон а нн я

першому нварталі

завдань

за у

завоювали пер­

ше м ісце, а серед підприємств Мі­ ністерства чорної м~талургії СРСР - друге. А за останні 8 років це вже 24 раз здобуваємо призаве

місце. Люди у нас завзяті. Окриле ­

ні Першотравневим привітанням :омуністичної nартії та Радянсько­

го уряду, вони зроблять

усе для

дальшого підвищення ефективності пиробництва і дострокового вико­ нання

н а дал ь-

д ержавних

з авд ань.

О. БОЛЬШЕЧЕНКО , директор заводу.

ВИРОБНИЦТВА

С nрямовуючи свої зусилля н а п ідв ищення ефектив ­ ност і виробництва н а рідному завод і, ми не забува є мо і про сільське rосnодарство. Для пі дшефного р ад1·оспу << Гоголівський» спроектували картоплесортувальний пункт. А зараз працюємо н ад проектом механізовано­ го до їльного залу.

доз волив

Довг і

роки

сп ільної

праці згуртувал и

наш

творчий

колектив, який може в ирішув ати н айскл а дн іші в иро б­ н ичі проблеми. І тон у творчо м у з маганн і нових пошу­

ків з адають н а ші ветера ни Н. П . .Большеченко, М. М. Гол ов ач, Е. М. Дер ев 'янко, О . М . Кр ивенко, Н. П . Св ­ калова , Ю. П . Сущенко, які трудяться на підпри є мстві з п ер ших днів його існування. В. КЛИМЕНКО, начальник конструкторського відділу.

н а уково -

П'ятниця,

дів.

шину по обезпилю в а нню ( автор А . Н . Кол існиченко) .

'XXIV з'їзду КПРС, наш колектив робить

розробки

говорить про т е. що виробництво проду rщії із :залі:того порошну є Іmсокорентаое.тн,ни м. 6о сЬаитнчно одержуємо її і :! в иробничих відхо-

тсх н іLJІ1ОМУ рівні. І дуже приє мн о, що стара ння увіІІ­ чуют ься успіхам и . Торік одержа.1и два авторських св і ­ :юцтва на вертикальну піч по спік а нню фрикційних :t исків до тр актора Т - 1 50 ( автор О. М . К р ивенко) і ма ­

Прагн уч и зробити якнайбільший внесок у здійснення

XV .обласного зльоту ударників комуністичної nРа­ ці .

зо­

Єрошенио, технолог В . С. Івахов , конструктор Л. Ф. Лапіков, nресу­ вал.ьнини О . Д . Новал ь , І. Т. С ерг і­

залізного порошку. Тут ж е встановлено оригінальної конструкції при ­ стрій , розробл ений конструктором М. М . Го.1 овач е >1. 3 ВПрОВадЖеННЯ М ЙОГО у ВИрОбНИЦТВО МИ ВИріШИ.l Н важливу пробле му стабіліза ції якості продукц і ї . Пі д керівництвом конструктора О . М . .Кривенка роз ­ р об.1 ено проекти і модернізовано ряд печей нової .ко н­ ст рукції. Ці нововведення дають річн ий економічний ефект близько 500 тисяч карбованців.

Токар В а,1ентнн Грнгорович КОВШУН п'яти­ річний план виконав за три роки. Був учасником

двома

лотими, п 'ятьма срібними і дв ад­ цять одною бронзовою медалями ВДНГ СРСР. Серед удостоєних на­ город головний інженер заводу А . Н. Гайдученко, інжен ер О. І.

з бі.1ьшити продуктивність праці і зниз ити собів<Ірт і ст ь

І І І І І І

автоматизувати

процес наплавки зносостійкими ма­ теріалами робочих поверхень ма­ ШІШ і ;,rеханізмів . Одним із перших наших замовників на цю продуюtію

розр облений групою конструкто ­

Н.

трактора .

ПІ\ Т-150.

ЕФЕКТИВНОСТІ

N2 \,

методом

томоб ільному будуванні. Без нашої допомоги неможливим був би ви­

Вся т во рча робота кон структорського відділу спрн ­ мов а на на модернізацію існуючото обладнання і ство ­ рен н я нових , більш продуктивних і надійних у ро бо•· і м а шин і агрегатів. Так, наприклад., · проект устано В J(ІІ б рикетування шихти, барабанних сушилак та ш а р ових \Іе:І ьн иць у цеху

нів карбо~анціn. А це красномовно

Л!ІТТЯ або штампува ння. Ч е рез деякий час на заводі було освоєно процес виробництва фрик­ ційних дисІ\і в, як і знайшли широке :1а стосування

шнй технічю1іі прогрес , займає співробітництво :з Інститутом nроб­ лем матеріалознавства АН УРСР . Цією роботою охоnлено широке но­ ло технічних nитань, пов'язаних з освоєнням но вих технологічних процесів та вдосконаленням існу­ ючих. За даними інституту, пере­ віреними і підтвердженими на на­ шому заводі, від застосування в на­ родному госnодарстві виробів із металокера~1 ікн економічний еф ект дуже великий . Десятилітня експлу­ атація заводу дозволила наші й країні одержати економічний ефект у сумі більш як 60 мільйо­

17

травня

1974

року

Q


Трудовий Питанням трудового виховання, пра­ ВІтьного вибору місця в житті, nідго­ тщнш внеоноосвічених і нваліфінованих

молодих виробничнинів

на

XVII

rapm

орієнтуватись

у

питаннях,

.f\\ОЛОДІ

що виходять

далено за рамни виробництва. тим молодь nроходить нурс

з'їзді

ну вахту, вирішила

Разом з

теоретичної

зможемо звітувати ,

nідготовки. Після 3-5 місяців учнівства юнаки і

ВЛ:КСМ приділялося дуже багато ува­ ги. Генеральний секретар Ц:К :КПРС Л . І . Брежнєв, зокрема, у своєму вистуnі

дівчата на урочистому nосвяченні в

виконати

n'яти років за чотири .

завдання

Уже не~баром

що . слова

свого до-

тримали. Я, як бригадир комсомольськомолодіжної, вважаю, що ця форм~ тру-

ро-

дової організації і виховання молоді nов-

бітничий клас одержують свої перші по-

ністю себе виnравдовує, У молодіжному

перед нами, 'делегатами, говорив про необхідність формування гідної зміни робітничого класу, про виховання кад­

бом у нас підготовлено 280 молодих робітників рі·знцх сnеЦіальностей.

ся

Досвідчені робітники такі, як В. Горахівський, І. Продаu. Г. Безуглий та ба-

свої .традиції, свої погляди . Це єднає, nідвищує відповідальність, ставить ви-

моги до кожного робітника трудитися на совість.

гато інших охоче йдуть до молоді, допомагають тим, хто починає своє само· стійне життя на заводі.

«Духовний світ радянсьних людей грунтується на міцному фундаменті на-

Дальше своє вдосконалення у вибраному фаху робітник проходить шляхом nідвищення кваліфікації. Однією з форм

на з'їзді Л. І. Брежнєв. Завдання ідейновиховної роботи включають в себе всю багатогранність форм і методів. У 12

свідчення. За вісім років таким

рів молодих спеціалістів . Про це йшло­ й у

звіті

Центрального

комітету

ВЛ:КС\\1 і у виступах делегатів. У ку­ луарах з'їзду, під час зустрічей з ро_біт­ ниь:ами московс:ьюІх nідприємств ми про­ довжували

вести

:шгальноосв!тню

мову

про

підготовку

технічну молоді

й

завершують

велино.rо молодь

віном до ЗО років. Тож питання nідготов­

активну участь

ки молодих спеціалістів має особливе значення. Профтехучилища не готують

робітники

Наша молодь бере антивиу

і дівчат за,'!ишаєт ься нівство.

лодіжних колективів відзначається

пах по nідготовці до здачі норм

сокою ефективністю.

:Кадров і робітники передають їм свої

Наша

ГПО.

сить

ний орденом

бригадир комсомопьсько-молодІжвоі

бригада,

бригади

XVII

шлІфувапьввкtв,

делегат

~~--~----------~~

минуле

десятиріччя

охоплено

одержали

6130 чоловік,

загальну

та

спе-

ціальну освіту в школах робіт-

ничої молоді, технікумах і вузах близь.ко 280 робітників. .-{:( З 1963 по нинішній рік nідготовлено 1402 нових робіт-

ників,

422 -

О. М. ПАСЬКО, В. В. ДИРА, В. Я. ЯРЕМИЧ.

В. Д.

ЗАВОД МІЙ­ ГОР ДІ СТЬ МОИ! Десять

рок ів

тому

я

став

почесні

щеним ентузіазмом

на nустирі і робив свої

крони, щоб У

м айбутньому стати врівень з передовими підприємствами чор -

ної металургії. Саме тоді секретами майстерності вогняної nрофесії в першому цеху оволодівали В. О. Горох!вський, В . М. Антонов, І. В . Рябчун, І. Г. Марченко, В. Є. Сіналенко, М . І. Домароцький. Одночасно з нами почали свою трудову біографію

слюсарі В. В . Полінаров, В. М .

Сірик , В. П . Янко, В. С. При-

ходько, просі валь ниці залі зного

порошку Г. О. Романча та Г. С.

Острншенко та багато інших. Всі вони тепер стали ветеранами підприємства.

Згодом приходило нове по· повнення . Це В. В. :Кузнецов , В . С. Гусєв , В . П. Заnадловський, В. І. Дмитренко. С. Ф. Сидоренко, Г. С. Биховець та багато інших. Ми Ух

радо приймали у свій колектив , щедро ділилися досвідом, допома гали опанувати відповідними

професіями.

За пройдений час великі змі-

слідуючи

їх приклад .

з

підви­

nрацюють

і інші товариші. Особливо від­

р адні результати суперництво між

Сотні трудящих підприєм-

ку надпланової

Не забуваємо і про

шко­

лярів. На час літніх канікул заплановано

оздоро вити

в

250

ді­

піонерських таборах.

тей наших робітників.

робітники

П. ЛИТОВЧЕНКО, заступник голови робіт­ инчого комітету nроф­

ще

у кращі

здравиці нашої країни.

Великий

вклад у поліп-

ходів

зростає .

Якщо в

спІлки.

вадження

1964

148 рацпропозицій

торських свідоцтв

на

винахо-

ди. Впровадження у виробнн" цтво двох з них в цьому році даJЮ економію 49 тисяч карбованців. -{:( Лише за чотири місяці цього року економічна ефективність нововведень у 5 ра-

зів

перевершила року

показники

існування

заво­

. -{:(

ду

Понад 200 раціоналізато­ рів беруть активну участь у вдосконаленні виробничого процесу. Серед них слід від­ значити

начальника

бюро

пе­

чей О. М. Кривенка, який роз­ робив вертикал ьну прохі.цну nіч для спікання фрикційних дисків (річний економічний ефект 33,6 тисячі карбованців). Успішо працюють творці ново­ го В. І. Фігуров , В. О. Крат, І. С. Анісін, В. В. Зубець, В . П. Стушинський та багато інших. *: До nослуг працівникі в nідприємства 2 їдальні та 2 буфети

240

на

посадочних

місць, 2 магазини, де робітни­ ки можуть придбати різнома­ нітні товари. Незабаром має відкрцтися ще одна їдальня в новому побутовому корпусІ.

nродукції, яке

ми брали на честJ> свого деся­

тирічного ювілею, вже викона­ ли на 180 nроцентів. На передодн і заводського свя·

в І(од ектиа

та у житті нашого цеху відбу­ лася радісна подія nечово­ му Віктору Олександровичу Горохівському вручено орден Трудового Червоного Прапора, лечовому Івану Васильовичу

рову

-

nробдеми

28

дд я сnікання

керамічних

П'ятниця,

вКJІад вносять старшІ інженери

тори Ю.

комуніст

траввв:

конструк­

Е. М.

четвертого,

закінчити

до

В. ГРИЩЕНКО,

1974

-

П. Сущенко,

року

Де.

рев'яико та Н. П. Сакалова, аких ви ба­ чите за роботою.

Фото

старший майстер, секретар партІЬої оргаиlзації цеху.

17

метало·

виробІв.

В цю справу вагомий

орден «Знак Пошани•.

грудня.

реконструк­

ції конвеіієрних nечей

Висока оцінка nраці наших то­ робничу програ му

КОИСТРJК·

торського бюро sаво­ ду успішно вирішуа

Рябчуну медаль « За трудо­ ву доблесть•. слюсарю Володи­ миру Володимировичу Поліна­

шення умов праці і nідвищення ь:ультури виробництва.

о

та в

інших містах.

Кривош­

одержать

більше ста nутівок

тивності праці і по якості про­

визначального

поліn- \

До кіпця року

турист­

ші в Москві, Мінську

лик та інші .

nідприємства

подоро­

видаються

по місцях бойової слави . Од­ ні побували у Волгограді, ін-

рі В. Є . Захаров , І. А. Ваку­ К

ВІДПОЧИНОК ські путівки. Нещодавно ве­ лика група робітників та ін­ женерно-технічних працівни­ ків зробила цікаву nої:,щку

човий Ю. М. Маркін, слюса­ ленко, технік Т.

жувати,

ny-f

*:

шення виробництва вносять заводські умільці. З кожним роком кількість раціоналізаторських пропозицій та вина-

першого

Тим, хто любить

наш

Мельник та багато інших.

дукЦії .. Зобов'язання по виnус.

стання продунтивності nраці, по-

здешевлення, а та~ож

І

сорона чоловік одержали

раз попереду йдуть печові зміни << А>>, якою керує М. Л. Ру­ бальський. Однак зміна «Б• В . Я. Студяграда вже їм прн­ мо наступає на п'яти. В цілому наш цех залізних пороШІ{іВ міцно утримує nер­ шість на заводі по виконанню виробничого плану , по продук­

вариші в зобов'язує · нас nрацю­ вати ще нраще, щоб річну ви­

продукції, її

найкраща

відпусток.

тівки в санаторії та будинки в ідпочинку. Серед них - nе-

дає трудове змінами. За­

ни в ідбулися в переоснащенні ц еху новітнім устаткуванням .

Це nозитивно вплинуло на зро-

. для

11р0

nрофспілковий комітет nо­ стійно проявляє велику тур­ боту про те, щоб трудівники підnриємства змістовно й ці­ каво Провели вільний час. Останнім часом близько

СРСР В . О. Горохівський та В. М. Антонов та багато інших

жуть,

щойно тільки на родився, як ка·

пора

металурги

щозміни виконують свої завдан­ ня на 120-140 процентів. На­

JІіnшення якості

Весна і літо

н істи В. В. :Кузнецов, В. Є. Сі­ каленко,

членом молодої сім'ї заводу порошкової металургії. Завод

перші впевнені

Турбота

віддачею. Так, наприклад, наші передовики виробництва кому­

ж цеху

А . Ю. Сеглюк, майстер Ф. П.

становив 147 тисяч карбованців. Крім того, одержано 9 ав-

на виробничо-техніч-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ А в кращих умовах, звичай­ но, люди nрацюють з більшою

Сердюков,

цього

них курсах, 245 підвищили рівень економічних знань. ства, що закінчили середні школи, технікуми, інститути, пройшли через заводські курси підготовки кадрів, стали відмінними трудівниками і командирами виробництва. Серед них заступник начальника

БЛИЗНЮК,

В . А.

Nt 2

році їх було подано 66 на суму 20,8 тисячі карбованців, то в минулому році загальний економічний ефект від впро-

*

го року п'ятирічки і соціал істичних зобов'язань.

вивчили передові

цеху

фрезерувальник

методи праці , 906 оволодіпи суміжними професіями, 1161 - закінчили курси цільового призначення, 1593 на-

вч алися

а знімку:

СРСР.

ЩШ <{Р !Р Ш U <{Р il!liJl Ill

було

НИй, Р. Б. РАЧИНСЬКА ,

Міністер-

~ ~ --------~~~~~~~~~~'~

-{:( За

В'ригада В іктора Павловича НАКА

«Знак Пошани:.,

ства чорної .металургії

виробничо-технічним навчанням

першою на підприємств і рапортувала про вико­ нання виробничого плану І кварталу вирішаль но­

комуніст

Почесною грамотою

.... .. ..

з'ізду ВЛКСМ.

шліфувальник

Василь Федорович БЕЗУГЛИй, котрий уже трудиться в рахунок 1975 року. Нагородже-

В. ВУГЛАК,

ви-

ставши на nочатку n 'ятирічки на удар-

правильно

Великий вклад в організацію соціалісrичного змагання вн.о-

Усе це створює умови для гармонійного розвитку трудівника нової доби будівнина комуністичного сусnільства.

Хочеться відмітити, що змагання мо-

індивідуальне уч­

участь в

художній самодіяльності, фізично загартовується в спортивних секціях і гру-

в русі за комуністичну

виробничнинів nотрібних спеЦіальностей. Тому основною формою навчання юнаків

знання, досвід, допома гають

кількість здобуває освіту в школах робітничої молоді, в технікумах та вузах.

беруть

працю. За високе звання колективів комуністнчної праці борються всі 14 комсомоль-сько- молодіжні бригади заводу.

говорив

40 процентів всіх комсомольців. Значна

підготовку в трьох школах

передового досвіду. Майже всі молоді

-

гуртках і одному теоретичному семінарі номсомольської nолітосвіти навчається

Тільки в 1973 році 25 nереможЦів таких конкурсів nідвищили свій кваліфікаційний розряд. :Крім того, 46 юнаків і дівчат

еого виробництва, нових робітників. Це ж

-

шого революційного вчення»,

його є участь у конкурсах професійної майстерності , які nроводяться щорічно.

-

н е жарти: третина робітників металургійного nідnриємства

колектив! створюється свій мікроклімат,

_

до

активної участі у суспільному виробни­ цтві. Наш завод ще зовсім молодий, як мо­ лода і сама порошкова металургія. Де­ сятиріччя підприємства це ще і юві­ лей становлення. Це становлення но­

-

спосо-

нашого

кореспондента

В.

о

новЕ житrя

о

О

3

БЕНДИКА.

стор.

О


ЕСТАФЕТА РОБІТНИЧИХ ПОКОЛІНЬ Напередодні

святкування де­

сятирічного ювілею заводу по­ рошкової металургії на під­

приємстві проведено робітничих поколінь.

ШИРИТЬСЯ ПЕДАГОГІЧНА

,,11 1r ~

11 11 11

11 11 11

~ 11

ПРОПАГ АВДА

~

При Шеваtеюсівській середній~

:: шІСОлі організовані і працюють 11 ~три факультети філіалу НО;род-11

11 ного унівеj}(;итету педагогіІІних :: 11 знань: комуністичного вихован- 11 :: ня, для активу батьків та педа- 11 11 гогічний. Вже проведено чоти- 11 11 ри заняття на кожно.му факуль- :: 11 теті. Особливо виділяєть~я 11 11 з,ністовною роботою педагогtч- 11 ::ний факультет, де деканом _пра- 11 11 цює вцительки російської м_овtt

11

і літератури Клавдія ФедорІвна

ІІ Бачинська.

:: ного

Слухачі

були представники цеху .N'Q 7. Хотілося б ближче познайо­ митися

з

переможцями

естафети

естафету

Усі

робітничих

першої

понолінь.

учаснинlв забігу-удар­

У цьому ці·кавому змаганні взяли участь . 12 команд, до

нини комуністичної праці, акти­ вісти громадсьного та спортив­

складу

ного життя. Так, токар Анато­ лій Абрамов, який представляв робітників з дев'ятирічним ста­ жем і біг на другому етапі, за відмінну працю відзначений Почесною Грамотою Міністер­

кожної

входило

по

де­

сять спортсменів. На першому етапі 11 ОО-метрової дистанції в боротьбу вступили ветерани заводу: ті, хто працює на під­ приємстві 10 років. Далі вони передали естафету робітникам зі стажем 9, потім 8 років.

Останніми

ті.

бігли

хто працює

наймрлодші,

лише один рік.

Маршрут забігу пролягав по території

них

заводу,

цехів,

ники

де

мимо

основ­

працюють

естафети.

Чимало

учас­

зусиль

доклали робітники цеху .N'Q 2 для того, щоб здобути перемо­ гу,

проте

за

порушення

правил

передачі естафети команду бу­ ло покарано. Перше місце здо-

ства

чорної

рувальник

металургії,

Олександр

фрезе­

Кизима

nрацює в ра.J{унок 1975 року, він активно працює в цеховому комітеті разом ·з т о к а р е м

Олександром Єремєєвим, слю­ сар-інструментальник Віктор Атабаєв профгрупорг дільниці.

Усnішно трудяться, виконую­ чи завдання на 130~140 про­ центів, токарі Сергій Чалий та Михайло Дорошенко, діловими

ло Коломієць, Юрій Вони й принесли

Давидов. перемогу своїй команді, передаючи сим­ волічну естафетну паличку з

стріЧ V Міжнародному конкурсу імені

їх професійної майстерності. Добре пройшли дистанцію

ний

працівники цеху команду

.NQ 9.

заступник

Очолив

начальника

цеху Іван Бабич. Він же біr на першому

етапі

ветеранів

заво­

ду. Другим місцем команда зав­ дЯчує електрослюсарям Миколі Дарузі, Анатолію Степурину, електромонтерам Віталію люку та Василю Тарану.

Третіми

були

на

Ка­

фініші

представники цеху .N'Q 3. Голо­ ва суддівсьної колегії директор

заводу О. Г. Больтеченко вру­ чив

призерам

рям

першого

на

вічне

грамоти,

місця

зберігання

волода­

передано

кубок,

ко­

жен член команди одержав цін­

ний подарунон.

М. КУ ЛИRІВСЬКИй.

::

Перший Всесоюзний огляд ~е­

нвчому

класу:

,

присвяче-них робІТ·

сСтарший

майстер>,

11.25

«Щоб бути щасливим•. (Донецьк). Новини. і сШ кільний екран». Ро­ сійська література для учнів 10 КJІЗСУ. «Наш сучасни!< в радянській літера· турі>. Для дітей. «день нарІ!_д· ження Бутуза». Вистава МиколаІВ­ ського театру .1яльок. (Миколаїв). сНа шкільних широтах». Наша афіша. Перший Всесоюзний огляд телевізійних фільмів, присвя· чених робітничому класу: «Токар», <Скляні двері». (Донецьк). На· зvстріч аиборам до ВерховноІ Ради СРСР. «Особисто відповідальний». Те· ленарис про деnутата Верховної Рар.и СРСР сталевара Г. Г. Стенька. (ДнІП­ ропетровськ). Реклама. Оголо­

1.35 -

12.15 -

ний

13.10

16.55 -

18.30 \9.00 - Інформаційна 19.30 - «Щоденник

програма

І

Все­

20.15 -

21.00 -

..

23.05 -

стрибок».

артист УРСР Проrрама КТ

Сnіває заслуже­ Б. Жайворонок. (9-А канал)

18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екран студента-заочника. ПершиІі курс. Вища математика.

«Означення ВластІІвост!

інтеграла.

визначальІІого

виз.ІІачального інтеr.рала>-. !9.!0 --; Ю!ІострІчD м~у­ лих років. ХудожНІй фІльм сПо1зд Іде на схід». «Мальовнича Укра· їна». Телефільм «SIJIТa».

..

·

21.00 -

В кожно.Іlу цеху заводу пdрошповоі ме­ талургії буяють квіти. Це - заслуга колех­ тиву дільниці благоустрою підприємства, де

н

аmІ

правил

••

ПІДПРИЄМСТВУ

цасовій непрацездатності нара-

знаходився

чалася

по

йому

хворобі визна-

із

заробітку

по

,

останній., а не попередній ро-

днів хвороби немає підстав. у наведеному прикладі строк

боті. Тому для продовження

Зроблено 11 вої дисципліни nередбачено пе-

оп.1ачуваній

нижчу посаду на

·

циптнарного

Три місяці найбільший термін такого nереведення. Адміністрація може встановити

j

відповідності

ребування на нижчеоплачува.• б . . . • 1 вщтягує ного за-

клад, І березня працівник був

переведений на нижчеоnлачувану роборr на три місяці. ' З І по 15 квітня він не працю-

хворобу. Виникає

дисциплінарного стяг-

ЗО

державному

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ

ПОТРІБНІ: :інженер по праці і заробітній:

в

усІх

про

працю

вишідках

одекс

М. БРОУН,

соціальному

адвокат.

1·7r;;д~;;к~:~~~-;· І

1

ПЛАСТМАС

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

ТЕРМІНОВО

1пре~увальники,

••водії І і 11 класів для роботи • • :на дизельних автомобілях, елю-: •+сарі по ремонту ходової час- і

по ремонту обладнання, слю­ сарі-сантехніки, електрослю-

економіст

(тимчасово),

:тини автомобіля, слюсар по

fремонту .обладнання, газоелек-:

•трозварник.

: •

• :•

Ремробітники забезпечують- •і б лат и обідо а також :ся езп н м м, • будуть послані на курси шо- і

•fферів за ·рахунок підприємства. П б . _ ри авто азІ є щальня.

• :• : : ~

:м.

ровари, вул.

евченка,

1 1

І

Цікаві

знахідки

потрапили

!

ливар- Т

сарі, зачищиці.

Одинаки забезпечуються гур- і Звертатися

на

адресу:

І"· Бровари, промвузол. І Адміністрація.

t t

Броварському ремонтномеханічному заводові

І

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

і

-~

ПОТРІБНІ: токарі, електрозварники, слю­ сарі, столяр, муляр, газозварю­ вальник.

Звертатися на адресу: м. Бровари, промвузол. Іхати автобусами N2N2 І, 41 до зу­ пинки «РМЗ». Адміністрація.

І

БРОВАРСЬКІ Я ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ

:начальник виро НИЧОГО. ВІДДІлу,:

НА

ПОСТІйНУ РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

буси

' 4-5 розрядів, столяри, муляри. •• . об' ". тощо. Серед речей переважає • до PY!n учасниюв є~ваво. ек- ГЛИНЯНИЙ посуд. :: Адміністрація. ~ спедиції археологів Москви, • ~ знаки, немає майданчикІв длІІ по-11 Ленінграда 1 Києва, що працюЖитло площею приблизно ~садки і висадки пасажирів ва зу-11 BQJJИ на териюрП Лу<!іеащ.кого 16-18 квадратних метрів має.: РОЖНІВСЬКЕ ~ nивках маршруту, на дорозІ, ще 11 й П . ". земляну долівку, посередині і 1 11 веде з rоrолева до Жердови, є 6а- 11 ра ону олтавськоі ОwJІаст. ТОРФОПІДПРИЄМСТВО 11 rато вибоїн. ІfобJІИЗіУ села Хит,ц.l велися костровище, в кутку яма для 11 1111кі~~~:;о:;~=~~і,і~л;:::::"бу;:А:~: 1111 розкопки слов'яв:ськоrо горо- зберігання зерна. НеподалШ - ·~ВІДПУСНАЄ ТОРФ ОРГАНІЗАж дища. Знайден.о стародавнє nіч-горно, де виплавляJІИ заліЦІЯМ І н•СЕЛЕННЮ ЩО 11 до доердови. 11 житло. Наземна частина його зо. Вчені відносять поселення " ' • Дорога Гребельок потребує ДЕ О 11 крито 11 каnітального ремонту, у зв'взку з 11 зроблена з дерева, ЛОЗИ 1 гли- до 11- ІІІ СТОJІЇТЬ. : нн . :: ~~=тим:ш~~~"~~ села зараз вІд-:: ни. Учені виявили чимало уламІ. ЩЕРSАНЬ, і Адміністрація. t•iiii.iii••••iiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ ків ножів, серпів, а також кокор. РАТАУ. . ........................._..._

учнІ

тожитком.

:ри і майстри, головний енерге-

браслети

ливарники,

І

• ників, фрезерувальники, токарі, ; І газоелектрозварники, слюсарі

льорове скло, з якого виготов- ~тик, столяри-червонодеревники, ляли крученІ·

учні n~есуваль-

ниКІв,

:начальник цеху, старtщ майст-~

СВІДКИ СИВОІ ДАВВИНИ

ПОТРІБНІ:

:платі, інженер по техніці без- і '

: Адміністрація. • •• - - - - - - - - - - - - - : Броварській дослідно• "й б і" : експериментальнІ ме леви : : фабриці ~ : НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: : б · ·

законів

а не в робочих днях.

значення і виnлату допо"оги

по

: : : :

УРСР. Необхідно враховувати, · К передбачає урахування іспитоних строків у календарних

Положення про порядок при-

: : :

.Nt 2

: 0 динаки за б езпечуються гур:тожитком. : Іхати автобусами N2N2 І, 41 :до зупинки «ПМК-15». • • Звертатися на адресу: : Б Ш 21

що

травня чи в зв'язку з хворобою \5 червня. Згідно п. 24

f

БРОВАРСЬКІй

АВТОБАЗІ

· • строк не зараховується в період тимчасової непрацездатності та інші періоди, коли робітник був відсутній · Ц через поважНІ причини. е правило заnисано в ст. 27 Ко-

дексу

про час закінчення він

або

Іспитовни

сової непрацездатності. Наnри'

Закінчується

робітника

службовця в роботі, що йому доручається. в зв'язку з цим

кінчення на число днів тимча-

нення.

включає-

ВІДПОВІДЬ: Випробування при прийомі на роботу ветановлюється з метою перевірки

ня трудової дисципліни. Іноді думають, що час хвороби перериІіає тримісячний строк ne-

строку

Чи

-

пробування?

конкретних обставин nорушен-

через

ЗАПИТАННЯ·.

~ ...................................

+ : t

:пеки,

ться час хвороби у строк ви-

кожному окремому випадку із

вав

стягнення

ЗО травня.

і менший строк, виходячи в

суперечка

роботі на число

закінчення роботи згідно. дис-

той же строк.

ши ро оп

АдмініСтрація.

_ . , _ _ . . . , _ _ _ _.., ........ .,...._..._._...,.~

;: чи.Іlало. Висаджено близько ти- 11 реведення на нижчеоплачувану 11 сячі декоративних дерев. Про-11 роботу на три місяці, або змі-

на

ЗвертаmІіЯ на адресу: м. Брова.ри, вул. Металургів, 22.

на

нижчеоплачуваній роботі, то й допомога

09034

безпечуються гуртожитком), кон,в.уктори автобусів, автослюсарі всіх розря,в.ів, автоелектрики, мідник-паяльвик.

ця. Якщо рqбітник захворів у

внутрішнього

редактора

С. ПРИСТУПКО.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: шофери 1 і 11 класів для роботи на автобусах (одинаки за-

ховується із фа·ктичнег0 з~робітку робітника або. службов-

кол!f

Заступник

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ

страхуванню, доnомога по тим-.

період,

трудиться

Фото В.Бендика.

.au···

строку перебування на нюІ<:че-

щення

по-ударному

на цьому знімку.

ковсуль.. т·

::ків і службовців, які несуть згідно

уже десять років

Віра Єгорієна ЗАХАРОВА, яку ви бачите

ІІ На черговій сесії виконко.Іlу 11 трудового розпорядку, одним ;: Гоголівської сільської Ради об- 11 із засобів дисциплінарного 11 говорювалися результати .Іlісяч- :: стягнення за порушення трудо-

!

10.00 -

левізійних фільмів

на

І1 І1 ВПОРЯАКОВУЄТЬСR СЕЛО 11 дисциплінарну відповідальність

:1

телевистави

сОсь такі історії>. (ІсторІя 3-я). 21.00Інформацій'!<а nрограма «Час». 2і.ЗО І( т. сГолу6ий воrник». · Програма УТ (4-й·канал)

20.45 ,

11 ний строк перебування на ннж11 чеоплачуваній роботі в поряд~ ку дисциплінарного стягнення? 11 ВІДПОВІДЬ: Для робітни-

1:

баrатосерійної.

союзного or.:-r}JJ.Y. телевізійних фільмів, присвячених робітничому к~асу~. (До· нецьк). «Сатиричншr об єктив•. сНа добраніч, діти!». Програма «Час». (М.) 21.3~ -•Вnерше на' телеекрані. ХудожнІй фІльм сПраво

11 уково-практичну конференцію 11 ::на те.Іlу: «Ленінські основи ко-11 ЗАПИТАННЯ: Чи включає~ муніетичного виховання як си- :: ться час хвороби в тримісяч-

11 ведено значні роботи по благо-:: 11 устрою вулиць - 11 11 К щвськоt, .. головних В · М шка · атупна. е . нцt 11 11 д д 11 цих вулиць впоря кували во- 11 11 ~ри, полаго ди ли агор о ж І.. 11 Впорядковано центральний 11 сквер. Але роботи по благо-11 1111усrрою не припиняються: ува-11 11 ~га зараз звертається на з б ереиь 11 11 ження .Іlоло д их наса дже n • 11 11 підтриА-tання належного стану 11 В д 11 11 доріг. поря кавуються інші 11 11 11 вулиці села. Г. МЕДВЕДЕНКО. 11 11 11 11 громадський кореспои11 11 дент 11 11 :: · 11 11 11 11 Слtда.ми наших виступtв 11 11 11 •БУЛИ Б вдячнІ ... » :: 11 у .N. 49 rазети «Нове життя• від 11 11 29 березня ц. р. було надруковано 11 11 замітку мешканця села · r Р е'б ельки 11 ~ т. Коцюби, у якому він пропонував 11 І! відкрити до села автобусний марш-11 11 рут через Жердову. 11 11 Як повідомив редакції АИректор 11 9 0 :;~~ni~~~~~~~~~~ ~ з ;~о в.до".~~~~~~ :: 11 з цІею метою вивчено про1жджу 11 частину дороrи, що веде до Жер- 11 . 11 11 дової. 11 В цілому дороrа у задов1льиом>: 11 11 станІ, але разом з тим має значиІІІ 11 дефекти, які nоки що не дають 11 можливості відкрити автобусне 11 1111сполучення. НемаЄ маІіданчика д.ІІ·ІІ 11 розвороту автобуса на кінцевій s.y- ~ 11 пинцІ, вІдсутнІ необхідні дорожві 11

20.00

Прем"єра

«Вісті».

ІІ.Іlи. На.Іlічається провести на-1:

благоустрою.

Прем'єра документального телефІльму сТанцює Надя Павлова». (Пе_рм.).

шення.

1:

11

11.00 - сТрадицій­ збір». 15.45 Програма nередач. 15.50 -Проrрама документальних. філь­ мів студії · сАзербайджантелефІЛЬМ». 16.45 - 1(. т. Для дітей. сУм іл і руки». 18.00- Новини. 18.15 - еВеселі нотки». 18.35 - Прем'єра художнього теле­ фільму «Четвірка зі співів». 19.40 П. І. Чайковського.

17.00 -

факультету -. вчителі і !І

:1

ЦТ (2-й канал) сМонтажниці». 10.30 -Назу­

10 ОО -

ня і досвід свій молодим, вчили

11 педагогІч- 11

11 сте.Іlа фор.Іlування особливос11 ті». 11 В. МИКОЛАЄНКО. 11

П'ЯТНИЦЯ, 17 ТРАВНЯ

Проrрама

рук в руки, як передавали знан­

18.00,-

11 виховатс.1і груп продовженого 11 дня. 11 11 Вже заслухано й обго- 11 ::ворено реферати організаторf!_ 11 11 позакласноі' та позашкrл.ьноt 11 11 роботи П. П. Кудіна. «3МіС~ 1 :: 11 .нетоди роботи кожного керrв- 11 :: ника», «Психологічні осо~ли-11 11 вості учнів молодіиого шюль- ІІ 11 ного віку», «Роль и.tколи. в:: ~ естетичному вихованнІ учюв», 11 11 «Правове виховання учнів» 11 ::учителів В. Г. Дзюби, М. М. 11 11 Сташенко, П. Ф. Рябка. :: 11 Крім читання лекцій, планує- 11 :: ться проведення диспутів, кон- 11 11 ференцій, зустрічей з науков- 11 11 ЦЯ.Іlи столиці і знатни.Іlи людь-11

11 ника

якостями відзначаються майст­ ри Володимир Корогод, Михай­

кухонні працівники, техnрацівниці. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Шевченка, 21. Іхати автобусами N2N2 \, 41 до зупинки «Школа-інтернат».

t ......................................-................

Адміністрація.

~

~

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

~-~~;о:~;::.,~::~::~::"г::: '..-.с~с~:;: :л:::~q''';Е::::~=д~;::-:;::;~::::;-;:д:к:::~:.::7~~-~:аr:::::::~,~

Р

Р р

І(омму.нистической партии УкраинЬІ, rородского и районного Советов депутатов трудящихся Киевской области.

І

265аІ,

м. БРОВАРИ.. · .

вул, І<:иУвська, 154 ,

І відповідального секретаря, вІддІЛУ сІЛІоського г~сподарс;ва, кореспо~дента місцевого радіомовлення ,... 19-3-18,. вщдІлів промисловостІ, масової роботи, фотокореспондента _ 19-4·67.

~.~::::кі ~;~~: Обсяг 0,5 ф<tрмату газети «Правда,.,

."~.О.."з:С"#_,.Со..о"ІьО'І##:;С'.,.;f'сG'СІ~І#І'##'~..;""#оО'І:С#DО47~.0'DО#ь4'........ оІ'411:С_І"<І..:t"О:>О"чО',..........сС"сС"С"Ь~#О . . О ... r:О' Ф • 'J#,.ІчО',...,.#,СО...-.

ІНДЕКС

61964. Броварська друкарня Київського облуправління в ~щrавах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам.

2550-10.904.

І

76 номер 1974 рік  
76 номер 1974 рік  

76 номер 1974 рік

Advertisement