Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРАІН,

у міськкомі КП Jlкраїнлt

ЄДНАЯТЕСЯІ

.N2 76 (3384)

ВЧАСНО ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАІО

СЕРЕДА

7 ЧЕРВНЯ р.

1972 ЦІва

2

коп.

Цими днЯlМИ . В залі засідань MiCЬКlКOMY КП У.краї.ни відбу­

лось ,розширене засідання бюромІСЬКJ{ОJl1У КП ' України, ЯlІ{е

заслухало питання «Про виконання Поста:нови ЦН КПРС і Ра­ ди МінІстрів СРСР «Про заходи по забезпеченню збирання

' врожаю і заготІвель сіль,сь.когосподарських продукт1в У 1972

РІМ ВИДАННR ЗЗ-Й

'pOЦ!~.

З LнформаЦіЄЮ про стан догляду за посівами, ремонт техні­

.ки у ,радгоспах І птахофабриках району вистуlIПШ другий ceR'ретар міськкому КП У,країни М . О . Сергієнко . Шн Вlдзначив , що внаслідок проведеного догл.яду за зерновими КУЛЬТУІрами в

иРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

районі непогаНі види на врожай .

Ра зом 3 цим, сказав в ьн, в окремих господарствах значнІ площі о з имої пшениці, ячменю, ,вівса, люпину забур ' янені . Зок'рема , погано ВИlКotPистовують

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ *І'РУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ'

.гербіциди проти забур ' яненості радгоспи «ВеЛИКОДИlМеРСЬ:l\ИЙ», «Літкі, вський~ , «Зоря~, Богданівська і Калитянська птахофаб­ рики. ЛlПUе третина площ зернавих культур об,роблена гербі ­ Цllда' ми в радгоспі «ГОГОЛі, ВСЬКИЙ~. Кращого догляду потребу­

П'ЯТИРІЧКИ РИТМ ТРУДОВИЙ

ють

* *

затихає

прущення

на

трудове

ланах

на­

для

виготовлення

не

загубити

кІлограма

норм у .

Продукція понад пnан

тресту «УнрелеваТОРМЛlІнбуд » .

На

заготівлІ

стовуються

ного

і

корму

стимули

морального

Колентив заводу

викори­

заохочення.

рячі обіди. За перші дні закла­ дено близько 700 тонн цінного

пров'я­

норму , а всього його буде заго­ товлено 5600 тонн. Для цього використається зелена маса ба­ гаторічних і однорічних трав,

водП Володимир Вага, Антон Логвинещю , Михайло Трикоз, Михайло Литош . Вони пильно

а також трави природних луків

більше нІж з

900

гектарів.

Г. АНДРІЄНКО.

стежать за тим, щоб під час пе-

Дбаючи про режим економії , на

доглядаємо

року

требухівчани

вирощують високІ врожаї куну­

рудзи.

НинІшнього літа

ники

прагнуть

трудів­

одержати

по

250

центнерів зеленої маси і за­ нласти мІцну нормову базу на В радгоспІ стійловий період. ЩіРОЩУЄТЬСЯ

і

нунурудза

зерно. ПраЦІвнини полів вирі­ шили одержати на нруг по 36 центнерів

зерна

з

гентара.

tЗАСТОСОВ"7CjVО

t J J '-'.111. І1 ЕРБІЦИД"'1'.1

,

-

-

моркви

столоВі

налагодили

ви­

готовлено

з

них гребінців

Доглядати посіви цієї цінної культури доручено винлючно механізаторам. Вони вчасно провели сівбу, встрок підживили аміачною селітрою (2 центнери на гектар), а на онремих ділянках , добрив за

надпланову продунцію. Добре трудяться і робітники

Степановича Бабича

нового цеху, які освоїли вироб­ ництво світильнина «Криш­ таль-1» . Ця продунЦія нористу­ ється особливо великим попитом. У торговельну мережу вже

розпочали

розпушувати мІжряддя втретє . Одночасно ведеться і бороть-

ба з бур'янами хімічним

відправлено понад них свІтильників .

спо-

CIВlB оброблена бутиловим ефіром 2,4 Д . Роботи винонуються

6 тисяч та-

Л. ПАСІЧНИК,

нач. ПJJанового вlддіпу.

.

якісно.

На фото: складальниці М. Ф. Сінозацька, О. Г. Кирій, Н. Я. Мнколаєнко,

П. БОГДАНОВ, головний агроиом радгоспу «ТребухІвський» .

Н. М. ГрінчеRiКО,

Л. И. Кирилюк та Г. І. Ставкевич за монтажем каркасів світильника « Кришталь-1 » . Фото А. Нозана.

прометрином,

буряки

Пdpаrмі,НОМ .

на Цю

гентарах

22

роБО'Ту

за

Земля

розпушена

На

розміщено

ну ЛЬТ1ур

кормових в

чистоті

М'іmряцдя

ЇMe!JJ1i ЩО Р'С а

про надій молока господа.рст,вамн ,району ,РОКУ

господарств

,11,1

Н,7

+ , і,5

1і1 ,О

111,5 12,0

+1,6

86

+{),5 +0,6 +0,6 +'2,'2 +1,1 +1,3 +0,2 +1,2 +1,6

88 93 93 ,89

+5,2 +0,.3 +2,1 +3,3

193 93

~~Б об.Р и,ц ЬКlи'й » <qК!раС,И""J1; В'DЬК' ИЙ» ~< Рус а н,і ВIСЬКИlЙ»

11,0 10,8

111.,5

,«Ліrrк;,в,с ЬКИlЙ»

10,6

і1,5

«ЖеРIд!', ВіСЬКИlЙ»

, ІО,2

1'10

« 30.р я »

,10,0 9,4

111:0

8,7 7,9 6,9

110:0

127

130 12:0 13,0 111 :'5 1'2,0

« Тре'БУ'Х';'В О[lК иї!» « 3,а п .lа ВIНИ'Й » « ГОГОЛі :,ВС І>К,И' Й » « Ве ЛИlко,;щме,р,с ьки,й»

100 9,0 8,0

91

88

83 90 94

91

ЛТ АХОФAlБРИКИ: РАДГООПИ: і4 , 8

:С\Іені

1,2,1 11,6

к:,РОІва

«За ВОіР'И'UЬКИIЙ~

15,0 ;13,0 12,2

Басюка, які доповіли про стан догляду за пос'івами зернових 1 овочевих культур, викорис'таwня гербіциді,в проти забур'яне­ ностІ площ, про підroтовку теХ'wжи до збиральної кампанії.

Секретар партійної організщН радгоспу «Бобрицький~ В . М. Мемруи розпавїJВ n:ро Дос'ві'Д організаційної 1 масово"політичної 'роботи серед трудящих, зайнятих на прополюванні сіЛЬСЬ!J{ОГОС­ , подарських

культур.

Прокурор району М. Г . МИСIQPа звернув увагу керівнинів господарств, голів сільських Рад на необхіЩН'ість забезпечення ,охорони врожаю , забе зпечення правил теХНіНИ безпенн . Про накреслені з аходи по охорОНі врожаю ДОі!ІО'вів начальник районного відділу внутрішніх спра'в Д . Г. Но зан. Про з абезпечення протипожежних заходів в радгос-пах і пта·

хофабриках під час зБИtран,няврожаю Доповів начальник інспек­ ції держnожнагляду П . А . Левченко. Перший секретар міськкому КП УкраїНИ Ю . М . Соколов звернув . y~aгy сенретарів партійних орган'Ї з ацій і диренторі'в ,радгосП1В І птахофаб рик на те, щоб всюди вчасно був закІнче­ ний ремон.т збиральної теJCніки. зерносховищ і зерноочисних машин . ВІН т arкож говорив про неоБХ'ідність кращого торго­ ,вельного обслуговування сільсь,ких труД!і,вни.кі.в у полі. поліп­ шення

оргаwі з ації

говування

громадського

харчування ,

медичного

обслу·

тощо.

В прийнятій постанові бюро міСЬНІІ\ОМУ КП У,краї'ни зобов'я­ зало партійні органі'зації обговорити на збарах Постанову ЦК КПРС і Ради Міlністрі'в СРСР «Про заходи по з абезпеченню з бирання врожаю і з аготівель сільсыогосподарськихх продую'Ї в в ~972 році», забезпечити зак· j н.чен'ня ремонту зернових ком· баИ'ні'в до 15 червня, а картоплекомбайнів ДО 1 липня. . Керівників ГОСПОД<ilРСТВ з обов'язано створити всі умови тру·

І

моральНJ

заохочення .

червня на запро.~

у РОЗilЩТОК і зміцнення брат ер­

ВеРХОВНОІ ~ади С:РСР з офщій-

син між народами Радянського

ним

управлі,н,ня сіЛЬСI>КОГО гос·подаРСТl~а ,райвиконкому

«ПЛОСК:ВС'ЬКИЙ~

міськкому КП Унраїни заслухаЛо директора рад,госпу

У Москву

БУРЯКіВ .

Оперативні дані

Назви

Бюро

«Зоря~ А. П. Кулрійця І ДJJlрентора ра'дгоспу імені Щорса І. О .

шення

овочевих

1972

:і тра'нспортні засоби під час ремонту не обладнуються присто­ суванням для запобіга:ння втратам уpvжаю.

Иоеи" Броз Тіто У Москві

ВіД

Трубе жа

червня

жаю, ,ремонт зерноочисних машин, ВПОРЯДIІ{Уівання мехаНізова­ НИХ токів . Значне ві:дставання має місце і з пііДГОТОВ:КОЮ транс­ портних засобі'В. В окремих господарствах збиральні агрегати

u

головний агроиом.

5

пІДготовки

Редакції м і ськрайонної газети «Нове життя~ і місцевого , радіомовлення з обов'я з ано широко вИСВітлювати хід п Lдго­ товки ра дгоспів і птахофабрик до жнив.

трактористи Й,осип Ходос, Ми­ хайло Ба,дуJLЯ і Михайло Нака­ .'1южниЙ . І. МІЩЕНКО,

за

ЗaJ\Jінчення

госпах і птахофаqpиках із 112 з ернових комбайнів відремон­ товано лише 82, із 151 картоплезбирального комбайна відре­ монтовано 84, всього 72 проценти до плану полагоджено си­ лос них комбаЙінlв. Якщо окрем,і господарства наближаються до заверше'ННЯ ремонту збиральної техні'ки, то деякі надто відстають . У рад­ госпі «Н:расилlвський » із 6 зернових , 7 картоплезбиральних комбайнІв полавина ще не в І,др емантована. І з трьох силосоз би­ раЛblНИХ комбайWі,В лише один готовий до роботи . Такий же стан з IJIІщготавкою технІки до жнив у БогданLв'сь.КіЙ птахо­ ф а бриці, незадовільно цро.вадитьсн ремо нт збиральних машин у радгоспах «Жердіоський» , « Л:ітн,і'вський» , «Заплавний~ , іме· 'ні Щорса, Семиnолкі,ВСЬКіЙ птахофабриці. Переві'ркоювстанавлено, що надто повільно проводиться під­ fO'l'OBKa складських приміщень до приймання зерна нового вро­

матеРІ а льт

кар­

чиста

чимало

та

Тримають

і

за:плаві

на неоБХ;і>ДНістьсвоєчасного

го пе~едба,:,е!,j Постан?вою ЦН КПРС і Ра:ди МІНіСТРів СРСР

топлею ланковий мекані зованої ланки Петро Мільчарик І тр а.к­ торист Ілля Qi.рик . Кожен з них прові,в де!{\I лыаразовий обробі­ ток м'іжря\дь на 90 гектарах.

БУlр'яWі В .

КУЛЬТУІР·

ДJВни.кам для високопро.ду.ктивної п'раці , використавши для ЦЬО'

умі­

ло ВИlКонують механі з атори Ігор Г'УЧНЯИ та Іван Торкавенко. Старанно догля,дають

та

мильниць на суму 35,7 тисячі карбованЦів . У червні теж зроблено доб­ рий початок Снладальні брига­ ди комуністичної праЦі Антоні­ ни Круп'як, Лідії Нагоги , Жан­ ни Патринеєвої щодня здають

':.saхра:дгоспу «Бобрицький ». , 'ак, обробили капусту на 85 гектарах симероном , 17 гекта­ рі'В

ЯКІСНО

C?~OM. Значна частина площ по-

У боротьбІ з бур 'янами з а­ стосовуємо не тілыии механ,із­ ми, а й хіміЧWі засоби на посі­

пdдлриємстві

робництво товарІв ширвжитку з відходів. З початну року ви­

де обмаль азотних даними аГРОХімлабораторії, провели підживлення аміачною водою. Недавно ланни Олександра Івановича Корній;ка та BiIКTO'pa

на

електротех­

ні,чних виробі.в , гот~ючи гідну зустріч 50-річчю Союзу РСР, робить все для того, щоб дост­ роново винонати своє соціалі­ стичнезобов'язання на другий рік дев'ятої п'ятирічки. За п'ять МісяЦіВ випущено товар­ ної продукції понад план на 201 тисячу карбованців, у тому чис­ лі культурно-побутових та гос­ подарсьних товарів - на 117 тисяч нарбованцІв.

матеріаль­

До агрегатів доставляються га­

лено! трави зайнято дев ' ять ав­ ·О 'llашин . Сумлінно трудяться

Кожного

овоче.вих

На жаль, в цій справі в районі багато ще недоліків. У рад­

жодного

траншей на 1000 тонн яні спорудили в радгоспІ шеф~ - виробничники постійно-дІю­ чого будівельн о го поїзда .М 2

норми .

Посіви

і

всіх господарств, заготівельних і 11РаНlCПОРТНИХ організацій до

Сінаж занладається в одну з

сінажу.

транспортуванні

голошують

трьох

По-ударному трудяться на косо­ виЦі трактористи Василь Дер­ нач, Віктор Мишкоріз та Гри ­ горій Бутко. Працюючи групо­ вим методом , вони щодня зби­ рають нонюшину з 55-60 ген­ тарів , що у півтора раза більше

На

ревезеннн

радгоспу

« ГоголІвський». Тут механІза ­ тори збирають багаторічні тра­ ви

кукуруд зи

збирання нового врожаю І його заготівель .

З раннього ранну до пl'ЗН~ОГО не

площі

Постанові «Про заходи по забезпеченню збирання врожаю і 'з аготівель сільськогосподарських проду.ктів У 1972 році. на­

у півтора раза більше норми іО оО.•"о,· о· О Оо,о о о,о" ", . :.·о :о"'." ,:о,:о о_ вечора

окреМі

ЦеН'l'ральний КомІтет КПРС і Рада МіН!СТРі:в СРСР у своїй

+0,6 -0,2 +2,9

,85 91 90

ПrУ'Х : В'СЬКИIЙ ППР IК аоlИіТ Я'Н'С ьк а Се'1! ІШО,l,]J:IВ С lж а П.lем за:в о,J. «, Р'у1дін,я » Б O['IДalн.iBlCbK а

И:б

11,4

1'1,0 10,8

+1,9

95

89 88

5

ЦН КПРС

дружНІМ

і Пре~ИДIІI ської дружби і ,всебічних відно­

'~I З ':lТОМ

прибув

Президен~. СОЦ'lаЛ1СТИЧНОІ Фед~раТИВНОІ Республ ІIІ{И Юг~сл~Вll, Голов.а Союзу НОМУНJСТlБ Югосла, в'll Йосип Броз ТІТО. На BHY'KOBCb!lOIМY аеродромі йо~ипа Броз. ТІТО тепло І сердечно зустрІЛИ Генеральний секретар ЦК КПРС Л . І. Бреж-

Союз~і

Югославії,

активну

участь у боротьбі за мир і роз­ 'виток міжнаrpодного спlвробіт­ ни'цтва і в зв'язку з вlсімдесятирlччям З дня народження. На цepeMOH~H нагородження висту,ПИЛИ товариші М. В . Пlд­ гарний і ЙОСИП Броз Тіто. Іх виступи були зустрінуті оплес­

нев, член ПолІтбюро ЦК КПРС, ками Голова Президії Верховної Ра-'

.

!ЦИ СРСР М . В . Підгорний , член .ЦК КПРС, ПрезИ'д]я Верхов­ ПОЛІтБЮРО ЦК КПРС, Голова НОІ Ради СРСР і ,уряд СРСР Ра\llИ МІНістрі'В СРСР О . М . Ко- дали оБІд на честь президента

сигlн, К Ф.

секретар ЦК КПРС Катушев , інші Офіц і ЙНі

особи.

Того

ж

дня у

НремлІвському

СФРЮ, Голови Союзу IЮМУ'ніс­ тІв Югосла:в1ї РІосила Броз Ті­

то і ЙОГО дружини. Лід час обі-

Велиному ду'

палаці

Голова

Президії Верховної Ради СРСР М. В . ПіД'ГОРНИЙ вручив Plоси-

що

пройшOlВ

дружній обстановцІ,

у

теплій, Генераль­

ний се.кретар ЦК КПРС Л. І . Брежнєв і Йасип Броз Тіто обмі­

повІ Броз Т>іто орден Леніна . Цієї нагороди він удостоений за

нялися IПРQ;мовами, які були вислуха,н.і з великою увагою і

заслуги

не раз переРІшались оплооками.

іВ

спільній

боротьбі

фашизму, значний внлад

(ТАРС).


Напередодні Навчальний рік у системі партlИНОЇ ос-

технічного рівня, економічності та якості

віти наб.lижається до завершення. У всіх школах основ

ПІДСУМКОВОГО

ві л и, як ве ;lеться боротьба

всіх видів продукції » .

марксизму-ленінізму відбу-

:і реф~ра TO~( « ХХІУ з'їзд КПРС про зав-

.1ІЮІ пі:ІСУ~lкові заняття, а в проблемних се \!інарах КОНференції. На них переважна бі.lьшість слухачів виявила міцні

дання і шляхи підвищення технічного рівня, ек()номічності та якості продукції. Основні їх показники » виступив директор

з нання ПРОl'ра~IНОГО матеріалу, глибоке ро-

Рожнівського торфопідприємства В. д. Бог-

з уміння завдань,

поставлених ХХІУ ЗІЗ-

дюк. Змістовні відповіді на це питання да-

ДЮІ КПРС перед кожним комуністом по під-

ли також директор заводу будвиробів О. ~I.

вищенню свого ідейно-теоретичного рівня, о в олодінню марксистсько-ленінською теорією, творчому ~а стосуванню її в практику ~; f)муністичного будівництва.

Світличний і заступник керуючого трестом «Броварисільбуд » М. Н. Панченко. l!iкаво пройшло обговорення питання «Система бездефектного виготовлення і

Діяльно готуються до

СІшадання е&за-

заняття за підвищення

Яf(I)сті продукції на Їх підприємствах, про переваги нової економічної рефОрми,

Пі>0

ефективність від впровадження у виробництво наукової організації праці тощо .

Диреl)ТОР експериментал ьного заводу тресту «~r крелеватормлинбуд» П. О. Ха­ .rIецыйй і директор заводу пластичних

мас І. П. ,10патін докладно висвіТЛЮІИ пи­

тання «Матеріальн-і і моральні СТИМУШІ по­ ліпшення якості виробів та практика їх вит;ористання на підприємстві».

здачі продукціі ~ першого пред' явлення та умови її застосування на п1дприємствах».

CeMiHaprbKe :Jаняття пройшло на належному органі а ацїйному і методичному рівні,

Виступаю'Чі директор Броварської фабрики верхнього дитячого трикотажу Н. М . Кис-

при високій активності слухачів. Воно принесло чималу практичну допомогу слуха-

працівників IІРОМlІсловості . На ньому було

люк, директор Гоголівської

чам при підготовці до підсумкового занят-

розглянуто останню тему навчальної про-

кої фабрики М .Т. Кроль і керуючий трес-

менів і слухачі районної партlИНОЇ школи керівних кадрів . Минулої п'ятниці лоея семінарське ааняття слухачів

відбусекції

гра\1И « ХХІУ з ' їзд КПРС про підвищення

стрічко-ткаць-

тя,

том « Київшляхбуд» В. І. Рибников розпо-

Черкаська область. В селі Чер­ вона Слободка Черкаського райо­

яке відбудеться наприкінці поточного

НУ відкрито новий будинок побу­

місяця.

ту. До послуг сільських трудівни­

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • • • • &8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗВИВАТИ ТЕХНІЧНУ ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ Пк

свою

кровну

-

справу

сприйняли комсомольці

і молодь району головне завдання

п' ятирічки- забезпечити знач­ не піднесення матеріального і культурного рівня життя наро­

грудень

1974-1975

XVI

,нонкретно

ВЛНСМ

ни

чаннІ,

бюро пер­

Саме

во­

в праці і нав-

піКЛYlватися

про

побут

!дозвілля юнанів і дівчат, прово­

штабу БУ:Ці'ВНИJЦ11ва Едуард Бру­ сенський.

боротись

за

стварен­

згуртованості.

иомсомольська

ва

виробництва, підвищення його

му контакті з ВТВР. Саме про це йшла мова на останньому розширеному засіданні бюро

«БрQварисільбуд» в с'воїй ПОВ­ сякденній робаті звертає асаб-

МК ЛКСМУ,

номсомольсь'!\их

уково-технічного прогресу, зро­ стання продуктивності праці.

Завдання ховані

п'ятирічки

на працю

розра­

робота комітетів комсомолу за­

творчу, нат­

воду пластмас і Київської пта­ ХОфабрики по розвитку техніч­

високоорганізовану .

хненну,

первинних

НОМlIIлексу

цтва.

в

~Іольці

році,

комс 0-

взяли

активну

1971

району

участь у Всесоюзному огляді: « П' ятирічці майстерність і

пошук ~ІОЛОДИХ ». В ході цього огляду

було

внесено

багато

цінних пропозицій. Тільки

52

на

прожеКJора»

промислових

рацпро­ ефек-

що для підвищення кваліфіка­ ції на один розряд робітнику з

1' ОМ на суму 40 тисяч кар­ бованців. А всього на промис­

початковою освітою необхідно - 5 років, з 8 класами -

лових

2- 3

ду пластмас подали

41

позицію :J економічним

підприємствах

району ,

КЮІсомол ьці подал и 372 рац­ пропозиції. 3 них впровадже­ но у виробництво 318, еко­ номічна ефективність від їх впр(}Вадження

становить

тисячі карбованці.в. Серед них кращими визна­ но роботи Аркадія Кріпака, Леоніда Ланікова з заводу по­ рошкової MeTa.тJypгiї, Валерія володарсыогоo 3 експеримен­

570,4

тального

го

заводу

нестандартно­

комунального

Степана ської

обладнання,

Цимбалюка

птаХОфабрики

з Київ­ та

інших.

З ініціативи 1(1\ ВЛКСМ, ГО;10'ВНОГО комітету ВДНГ СРСР, В с есою :шої ради науко­ во-технічних

товари с тв і пре­

роки, з середньою

-

1

рік.

Кількість

раціоналізаторів

серед робі'тників, які мають по­ чаткову освіту, складав

лише

2-З проценти, 8 класів -' 11 процентів, середню - зо. Звідси ви~но, що комітети КОМСОМОЛУ,

бюро

комсомольських

первинних

річчю

присвячений

-

присвоєння

50-

комсомолу

с_ КЛОЧКО,

беТОНУВ8ЛЬННR,

групком-

copr.

За

~

вСіма

Clтежить

ДИЗЕЛІ

ду

Міський комітет

процесами

*

вають тепер у серійнаму вирабництві, станавить

12000

гадин

гадин да першаго пересиладан­

ня, що відпавідає найвищому світаваму рівню. Нажні два дви­ гуни з трьох мають Знан якості. У нинішньому п ' ятирІччі зав­ ДЯ ни зростанню продуктивнасті праЦі обсяг вирабництва зросте більш як на процентів .

30

Вирабництво дизелів у Латвії допамагали налагадити фахів­ ці ,з багатьах місць країни. Спаріднені підприємства Ленінгра-

да, Гарьного, Людинова, Велинога Токмака та інших міст при­ слали інженер і в, техніків, дали устаткування , забезпечили лит­

вам, деталями. З часам ці зв'язни дедалі ЗМіЦнювались. Рижа­ ни одержують метал з УкраїНИ й Уралу, прилади з Естанії і Азербайджану, електраустатнування з Нуйбишева, метале­ ві вироби ;з Литви, генератори з Вірменії. (ТАРС).

*

*

ЩОБ

Марка Ризькаго дизелебудівного заводу має добру славу від Балтини да ТИХОГО' акеану. Матаресурс дизелів, яні перебу­

4500

збираННIІ

транторист.

ДЛЯ ВСІЄї кр ДїНИ да напітальнага реманту і

Новий нар­

шин.

ЗАПОБІГТИ

ВТРАТАМ ВРОЖАЮ Перші 'три тисячі зернових комбайнів пщготували да ж,нив

механІ'затари хмельницы'ьїї об­ лаСТі. наї

Темпи

тех,ніни

портів

ники

ре,монту

збира.'ІЬ­

ПОВСЮДlНа

30

Більш як

,висакі.

гарантійних

видають

ЩОДНЯ

майстерень

пас­

праців­

«С~льгосптех­

н'іки» колгоопним номбаЙінерам. На всіх без ІВИНЯТНУ агрега:' тах

монтуються

зменшення к,ре.ма

пристрої

'ДЛЯ

'В,рожаю ,

B'l1paT

встановлюються

за­

додатко­

в'і бу,нк~и, що дасть змату роз­ Дільно збирати солому і полову . (ТАРС).

честь

району,

NQ

ливо

r

ституті

о

«Синlвсьне спасиБІ гро­ мадсьності Броварів , що увічнила пам'ять чудоваї лю­ і

талановитага

га-наватара

вича

«Комсом о JJ ь­

уклін

Антана

Манаренка. вам,

дорогі

педаго­

Семена­

Земний землякИ».

ці зворушливі рядни теле-

НОВЕ

хвилюючим,

ба

свага

Макаренкам. березня 1939 раку А. С. Манаренновиступав у Хар­ нівсьому педагогічному ін­

дини

о

1936

каланії

9

цього огляду широкі маси мо­

НОСКО,

з

Із

присвяче­

районно

тут

завідувачем

часу мав нагоду зустрічатись

ний 50-річчю утв оре н н Я СРСР». Завдання комсомоль­ ських організацій залучити до

с.

працював

ВІЧНИЙ

тех­

нання . завдань п'ятирічки.

радянсь­

5 ННВС УРСР. ДЛЯ мене мітинг був асоб­

постанову

робничників на успішне вико­

видатнага

наго педагога І письменника,

комсомолу

прийняв

« Про проведення огляду

штабу

годи.ну .

у цьому G10цi колектив заво­ виготовнть 1200 таних ма­

ціоналізаторів.

ський прожектор».

Q

за-

за

roплен0П3'Ч 'ВДВОЄ црадуНТИВНі­ ший, нІЗJt «НТП-2Б ВІн пра­ цює у зчепі Із ТG1аитором «Бє­ ларусь» 1не потребує додаlfКО­ ВОГО' обслуговуючого персоналу.

гуртки і на курси молодих ра­

вершенню дев'ятої п'ятирічки, стор.

міськному

метрі,в

•.

груп.

висту­

ПРИСТУПНО,

нам­

нічної грамотності молодих ви­ робничників, залучення їх в

начальник

2

самольських

~ращих

на вс'lх типах ГРУНТI'В 1.з lliiВИД­ к'lстювlд двох 'да 'восьми ніло­

рану

імені В. І. Леніна - січень 1973 - липень 1974 року; ІІІ етап присвячений за­

ф

дас<від

деталь­

ДіяльнІсть

.............................................................. .................................

лоді, активізувати молодих ви­

ІІ етап

номсо­

ви,вчати

було

СВО'Ю

заводу сlльсь:коrocподар­

сьних ,машин Гродненської аб­ ластІ. Напівна.вlсна 'дворяднова машина >Може обирати бульби

який

варського

КУ;

і

можна

анаЛізува'ти

виробництво ШВИД­ нар rr оплеиопачів почав нолектив Лід­

«НСТ-1,4» ськога

загальноосвітнього рівня, економічних знань, тех­

союзний

йде в три етапи: І етап-при­ свячений 50-річчю утворення СРСР до грудня 1972 ро­

Перед

на

вищення

ПОШУК "О.тJодих » розпочато Все­ ної творчості молоді. Він про­

На занlнчення групномсорги висловили побажання, щоб ча·

Серійне кіс Ін и Х

ше добиваючись постійного під-

нічної творчості молоді в ком­ сомольських організаціях Бро­

ОГЛЯД науково-техніч­

семінар

антивістами

інстру,ктор

ЗУПИlНИЛИСЬ

на

ударну

і

відбувся

ЛНСМУ Сергій

груп,

КАРТОПЛЕКОПАЧ

напрям­

бати.

нари , де б

mвидКІСНИП

молодіжн и м и

на питаннях внутрlспілнової ро­

*

*

МіЖ

стіше про:водились подібні семі­

Нали ­

КОРОТКО

са­

;ІМОЖУТЬ успішно розвивати технічну творчість молоді ли­

нещодавно

майстерність

пили

-

"ZfiVНLOJY.AV..иии-НО'НН.ин7,UAYдУІ

організац і й

зидії Центрапьної Ради ВТВР в рамках руху « П'ятирічці працю,

снла­

зма,гання

визначили

ю! д і яльності

свиновідгоДівельного

мольськими

Перевірка, проведена район­ ним штабом «Комсомоль"Ського підприємствах міста, показала,

раціоналізатори

які

будівницт,ві

ГРУЛlкомсаргі'в.

гресу.

заво­

МОЛОДИХ

груп,

бригадами ,

14

на діяльнІсть

на

винахідництва серед молоді. У нинішньому травні близь­ ко 700 юнаків і дівчат взяло участь в технічній творчості. Але наше завдання організувати ще ширші маси молоді на вирішення питань прискорення темпів науково-технічного про­

раціоналі з ації

Так,

Днями

комсомольських

молоді до винахідни-

тресту

молодіжних бригад.

т ЯНСЬJ{ОГО

діляють залученню

невltпадно­

дають ядра всіх комсамольсьиа­

ної творчості раціоналізації та

організацій значну увагу при-

Тому

КQМСОМОЛУ

ЛИlВУ Ylвагу

бю­

Тому КО~lітети комсомолу, ро

де заслухувалась

fюмітет

ціалістичнога

теле­

Фото І . Волчкова. (Фотохроніка РАТАУ).

груп­

комсоргам пра арганізаЦlю

нізацій зможуть лише в тісно­

прискорення на­

Вони разпавіли

ня в колектwвах атмосфери дружби, взаємодопомаги та

соціалістичного

ефективності,

а

доручень,

пів

розвитку

01'

номсамальсьн

перукарня,

вого будинку побуту.

дити реГУЛНРНі зві'ти комсо­ мальці:в пра ви;к,анання нИ'Ми

винних

орга­

начальник

прокату,

і фотоательє. На фото: в пункті прокату но­

відуюча сектором обл іну міськ, кому ЛНСМУ Нін а Попова та

і

ду на основі прискорення тем­

комсомольських

пункт

ГРУПНОМСОРГlВ

покликані допомогти кожній

молодl'Й людині

рр.

з авдання

груп.

ків швейна і шевська майстерні,

СЕМІНАР

чітко

визначив

комсомоль,ських

Розвиток технічної творчо­ сті молоді важливе і відпо­ відальне завдання комсомолу. У спішно вирішувати його ко­ мітети комсомолу,

з'їзд

ЖИТТЯ

Q

грами

калишнього

вихованця

і паслідовника Макаренна Семена Налабаліна звучали у квітні 1967 рону на мітин­ гу

представників

касті

столиЦі

Бровари, нриттю

Середа,

7

громадсь­

України

присвяченому мемаріальної

червня

1972

і

літературна-пе­

м.

сьній педагогіЦі. НіхтО' з нас

вlд­

не знав, ща це був останній йога публічний виступ, у

дошни

року.

на

дагагічнаму вечорі . Я був таді студентам . Пригадую, тага дня у вестибюлі Інсти­ туту панувала незвичайне пажвавлення. Ми йшли на зустріч із педагагам, який упертаю працею і боратьбаю тарував новий шлях у радян­

Q


СЛОВО

-

ї

їіЕРЕДОВИКАМ

• ••• •• СТАНІ ••••• =

ЮВІЛЕйНОГО

ЗМАГАННЯ

ПОСІВИ В ДОБРОМУ

Збереження соціалістичної власності

і

народного

від пожеж є одним

них

завдань

дянських,

добра

із голов­

партійних,

господарських

травня

цього

племптахорепродуктора

СемиполКівської птахофабри­ ки. У них вся техніка в доб­

року

форних та налійних добрив. До

затори

об'єктів у радгоспах, птахо­ фабриках та на промислових Були і труднощі. Ведучи допідприємствах міста і сіл ра­ сходовий догляд за посівами, ми дещо порушили гребені, що • йону. За цей період протипоже­ уснладнювало подальший об ро- • біток посівів, відхилились від. жний стан багатьох об'єктів

з

ножного

гентара

всіх

П.10Щ взяли по 172 центнери. Зваживши всі наявні резерви і можливості, прийшли до вис­ НОВНУ ,

що

досягнуте

не

межа.

Цього року взялись одержати на нруг по 180 центнерів. Янщо з

цим

завданням

справимось,

то господарство виробить 38500 тонн картоплі . Це дасть змогу богданівцям виконати план про­ дажу державі, занласти необхід­ ну КількіСть бульб для .влас'них потреб.

Цього літа птахофабрика ви­ рощує нартоплю на 175 гекта­ рах. Доглядати їх доручено ме­

ханізованим ланкам Віктора Михайловича Бобка. Григорія l{ост.янтиновича Бобка та моїй . Про нартоплю ми почали пін­ луватись ще восени. Вся 62гектарна площа була зорана на зяб. l{ожен гектар одержав по 55 тонн органічних добрив та 200 кілограмів аміачної селіт­ ри . Весною. як тільки розпоча­ лись весняно-польові роботи, провели безвідвальну оранну. Під культивацІю внесли по 3 центнери суМіші азотних, фос-

Першотравня рапортували завершення садіння.

про.

ляд

теХНОЛОГlІ

вирощування.

стурбувало неабиян.

Це

женню її собіваРТОСТі . Саме то­ му в радгоспі «Великодимер­ сьниЙ. створено новий вlдділон - парн"новО-тепличниЙ. яким

керує И. Малюта. Нолектив за­ нлав міцну основу

під урожай

другого рону п'ятирічкн. Брига­ дир Віра Миронівна Єрмолен­ ко

розпрвідає :

у першій і другій теплиці

-

огірки розпочали вирощувати раніше, ніж у третій і четвер­

Потрібно

рінни. З~вдяки вмілому ВJ:lКОРИстанню

ІХ ,

догляд

за

ПОСІвами ,

=

НинІ посіви нартоплі перебу-

= •

значно поліпшено . Так, на­ приклад, у радгоспах «Руса­

ПІд час ДІРУГОГО розпушу-.

вання міжрядь провели піджив-

=

добривами .

лення

калійними

йдучи

та

50-річчю. РСР, члени ••

утворення Союзу нашої

азотними.

назустріч

механізоваН!~ї

ланки

прагнуть виростити рясний уро-

жай нартОПЛі.

Ф. ХИЛЬКО,

ланковнй механізованої лан-

ки

Богданівсько'l

птахофаб-

• : • • •

огіркі·в. ранНІХ

ко-відводами , обладнано пер­ винними засобами пожежо" гасіння. Добре працює у цих господарствах

виростити

нвадратному мів

на

огірків при

овочів

Розпочався другий

щодня.

У коробах

ростуть

під

керівни-

у

ствах,

як

таких

господар­

радгоспи

« .Заплав­

НИЙ», «ЖердІвський» та l{алитянськїй птахофабриці

питанням безпеки не

протипожежної приділяють на­

28 травня вІдбувся район­ ний громадський огляд пе­ ревІрки та боєздатності по­ жежних дружин. Шдбиваючи ному стані у радгоспІ «Заво­ рицький » та Налитянській

=

води

вони

не

перебувають витримали

на­

тиску і в деяких Місцях про­

ща

пожежна

автомашина

цтвом учителя Григорія Михай- • радгоспу «Русанівський». ло,вича Дерін проходять вироб-.

ничу практику.

В. ЗАБЕРЕЖНИП,

громадський

кореспондеит.

та

вимпел. Так,

= • •

посилення боротьби

дань

поставлених

пожежна

госпу

«Бо.брицькиЙ»

перше

В. Єрмоленко

якому

на

ножному

Антон

протипожежних

за­

Фото А.

що

треба

СТВОРИТИ вихо-

як

освіти

дарському

розрахунку ,

лу,

на

витрати

який

зарплату

на

шко­

вчителям.

Студенти задавали багато запитань. Я поцікавився шля­

Семенович

,радив

вести

об­

лік порушень . але застерігав педагогів від дорікання ви­ ховаlНЦЯМ

вимоги

3

України

він змушений був залишити комуну імені Горького і ра­ зом із 150 своїми вихован­ цями перейшов у комуну ім. Дзержинського. Він за­ провадив

там

високу

органі­

зацію праці. Останні сІм ро­ ків

комуна

жила

на

логії. Вчитель географії щинської

Т роє­

6.

восьмирічної

В.

L(ибульський за активну участь в краєзнавчій роботі також на­

городжений грамотою облвно.

наступному

JI

навчаЛЬНОАIУ

році слід серйозніше готуватись до участі 8 олімпіадах.

П. МИКОЛАЄНКО.

Короленка маршруту

41

-

з а в-

багатьох

вулиць

про неОб-І

xiдHiCT~

відкриття кіоску

торгІВЛІ

товара.Jotи

вжитку.

А

то

для

щоденного

виходить

так.

Н а мою дУАIКу, працівникаАI

порушення,ми .

ка,

згадував,

. Непогані знання показали уч­ з MaTe.4taTUKll, хімії, біо­

НІ

§ Іlll В магазини, РОЗТlІшовані на § ааліЗНlI'Іній станції Бровари.

ренко

наркомату

ти.

Якщо треба купити коробку ISI сірників, ~lUла або ще щось,~ 9 доводиться їхати в центр Аllста §

визначного педагога. Ножен з нас думав про свою май­ бутню педагогічну роботу. ~' березневому номері жур­ налу «Огонек» за 1963 рік я прочитав статтю О. Сват­

його

кіна нагороджена грамотою об­ ласного відділу народної осві­

І

до­

і що

третє.

Вчителька школи Т. Т. Пен­

МеШlWнЦі

свід роботи в КОЛОЮІ І до­ свід колег-комунарів ще не раз треба перевірити. Про свою л і тературну роботу роз­ повідав як про форму педа­ гогічної діяльності. А. Мака­

молоді

-

SlI/ОРУШУЮТЬ питання

Ми поверталися з вечора збуджені і натхнені словом

вання

олімпіаді дісталось перше міс­ це, а десятикласниці Л . Рябій

негоди чи від пекучого сонця.

хами виховання свідомої дисципліни у школі. Антон

УЧИТЕЛЬ

Jlчениці 9-го класу цієї шко­ ли К. Міщенко на обласній

жди людно. Але вона необлад- 81

усі витрати на утримання ді­ тей.

комуністичного

~елика. заслуга вчителів укра­ lНс~кOl мови і літератури Ру_ саювської середньої школи.

. нана. Немає автопавільйону, . куди Аюжна б сховатись від

діЯЛЬflості.

те,

зайняли перше місце. В цьому

лиця ІмеНІ київського

окуповував

про

Найбільших успіхів на них добилися юні літератори. Вони

І J~;~~~~~~A~~Д~~~A.y І

би підвів підсумок усієї своєї педагогічної і літературної

основи

ворення СРСР.

~

квадрат-

Говорив Антон Семенович

проведені

шкільні районні і обласні олім­ піади, присвячені 50-річчю ут­

l{озака.

час

ні­

чального року були

дружин.

Семи­

Семенович

виБОРІ професії протягом нав­

пожнагляду.

ІЮГ, Ніна Лучко , Марія Тер­ люк, Анастасія Нрук, l{атерина Стеценко та Тетяна Нишенно . На закріплених площах вони виростили

меТІВ .l надання Їм допомоги у

держ­

ляд пожежні команди воду холодильників,

в учнів

астр,ОН?Мії, біології інших пpeд~

П. ЛЕВЧЕНКО,

бригади

Меланія

з метою виховання

заво­

На фото: районна комісія оглядає стан боє'здатності

Ф

інтересу до літератури •.матема­ тики, фізики, хімії, географії

му та цінні подарунки.

інспекції

«Гого­

На ОdлаСНіЙ олімпіаді

дружи­

зости­

за останній

Ф

назаводу холодильників (на­ чальнин О. П. Ільїн). Вели­ кій групі пожежників були вручені грамоти райвиконко­

начальник

радгоспу

ліВСЬiliИЙ. Грязєва А. Д.

(на­

місце

протипожежна

«Ж~дівсь!(иЙ.

тора ЗМіШторгу БунІка О. Д.,

Друге місце вибороли по­ жежнини Семиполнlвської птаХОфабрини (начальнин М. Е. Дворнин), третє - рад­ ,гаспу імені Щорса (началь­ ник В. Г . .{tириченно). чет­ верте радгоспу «Велико­ димерський. (началь ник П. П. Миронець). Серед промислових підприємств

від

парторганізац і ї

директора

подарунком.

ювала

редаJщія

відповіді

бlнату громадсЬіКОГО харчу­ 'вання Мншко Л. Ф., 'дирек­

му. грошовою премію та цін­ ним

фейле­

Яценка О. Я., директора НОМ­

рад­

Добре підготувалися і у всеозброєнні прибули на ог­ із

одержала

радгоспу

зав­

дружина

«Без

аварій»,

сек·регаря

При проведенні змагань дуже добре справилася з ви­ конанням

1

тон «Липкі рукн»

3

матерІаль­

робітниці

порушеиь

пожежами.

ного заохочення. ,Щотижня під­ водяться підсумки роботи, де відзначаються передовими. Хто найбільше здав огірків на смлад, 10Й одержує 5 карбован ­ ців преміальних, ЙОМУ ж вру­ чається перехідний червоний відзначені

На КРИТИЧНі ВИСтупи «На­

кому та райвиконкому по пи­

танню

ЛИСТІВ,

дої падають. Чому?».

облвикон­

зайняла перше місце на­ городжена перехідним куб­ ком, грамотою райвиконко­

Але

пожежні рукави. При подачі

=

рішення

чальник О. О. Литвин). Вона

пожеж .

птахофабриці

сині.

конують

ню

баклажани та інші овочі. Вели-. рвалися. Не змогла забрати ку допомогу овочівнинам на-. води із відкритого водойми­

дають учні, яні

255

рить про те , що керіВники цих господарств зовсім не займаються питаннями про­ типожежної охорони і не ри-

рожова охорона по запоБІган­

рамообо-.

рот і в парниковому господар-

ЗА ТРАВЕНЬ НАДПІШЛО

із

7.

плані

морального

= Продаж =

5,5 кілограма

огірків та інших збільшується.

автомашини

Богданівеької птахофабрини та радгоспу «Зоря». Це гово­

кілогра­

Успішному вимонанню бов'язань підпорядковані і мули

по

пожежні

ЛИСТІВ

1580

ог­

кожному

10

метрі

пожежно-сто­

При плані 101 тонна. підсумки. районна комісія овочів відділок уже • вІдзначила, що в незадовіль­

здав державі 195 тонн .

стві.

=

та« Боб.РицькиЙ»

тваринницькі і складсьні при­ міщення захищено блискав­

лежної уваги.

ному метрі

.!ІЯД

не прибули на

вають у хорошому стані. Через день-два розпочнемо обгортан-. нівський»

ня.

Зовсім

ОГЛЯД БОЄ3ДАТПОСТІ ПОЖЕЖНИКІВ

= •

не зірвався, провадився за bCi-. ма правилами технології виро-.

щування.

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА І

підготовлені .

не

було негайно рятувати нартоп-. лю. Заlстосyrвали спеціаЛbJні бо-.

тій, але і пізнІші посіви уже плодоносять. Готуючи достойну зустрІч 50-РіЧЧЮ утворення Со­ юзу РСР, робітниЦізобов'яза­ лися

стану

3 ПОЧАТКУ РОКУ

рому ста'ні, машини с:віжопо­

. Результати спеціалізації І ВНУl1рігосподарська спеціаліза­

протипожежного

• •

та

фарбовані, пожежнини добре

ог­

=

рики. --------------

((ія СПРИНТИlМе дальшому збlль•.uенню виробництва сільсько­ господарської продукції. зни­

громадський

«Бобриць­

ор­

l{артопля на наших грунтах родить непогано. Торін механі­

провадиться

радгоспів

КИЮ>, імені Щорса, «Велико­ димерський », Пухівсьиого

ра­

ганІв і всієї громадсьності. З метою посилення бороть­ би по запобіганню пожеж протягом

мас,

колишнього

вихованця

Макаренна. Автор писав про броварський період діяльнос­ ті педагога. Згодом почав

листуватися з Олександром Спиридоновичем і він чима­ ло

повідомив

А.

С.

про

Макаренка

роботу

в

Брова­

рах.

госпо-

Середа,

l{олонія

7

червня

закритого

1972

року.

типу

почала діяти в Броварах у травні 1936 року. Макарен­ ко був безпосереднім її ор­ ганізатором , а згодом і на­ чальником. Сюди було на­ правлено 350 «важких» ді­ тей, котрі збились Із життє­ вої дороги. Був Макаренко

внїхав до Моснви, ми листу­ валиоя. Він цікавився не

дуже

лишнім вихователем Я. М. Солошенком. Макаренко ра­ див вихователям брати коло­ ністів У с·воїЙ сім ' ї, адже ро­ динне тепло то найліпший

сувqpим,

вимогливим,

однак ніколи не підвищував голос на KOJIOHicTiB. Всі во­ ни дуже поважали його І лю­

били. Макаренко вчив дітей мріяти і здійснювати мрії.

колишнім

вихованцем

ко­

лонії Г. М. Татарчуном і ко­

виховний засіб . [ригорій Та­

Вітчизняної. Зараз працює в Броварах . Г. Татарчук, як і

«Якось

А. С. Макаренко

віршІ, згадує О. Сватко, - Антон Семенович прочи­ тав і сказав: «Ти ще хлоп­ чисько, а пишеш 'Вже добре. У тебе все попе.реду» . Він говорив

мені

про книгу,

нот­

ру пише до 20-річчя радян­ ської влади, і запропонував описати деякі факти з життя

колоністів.

прийомним

си­

§

водяну

колонку

І

у БогданівЦі біля комуналь­ них будинків стоїть водяна ко­ лонка . Ще в минулому році во­ на зіпсувал ась і до цього часу

І

Звертались ми до дирекції пта­ хофабрики за допомогою, але

ніКОАIУ

її

відремон т у в ати.

наше прохання залишилось без уваги .

Тим часом, динків кожеf{

мешканцям бу­ день доводить­

сотні інших вихованців Ма­ наренка, пішов у життя з

ся витрачаТи чимало часу H~ !юшуки води, бо, як відомо, піс­ ля робочого дня треба поми­

духовним

ви­

тись, !юnрати, приготувати їжу.

втілити заповіти.

Жаль, що цього не враховують дирекція і робітничий комітет

зарядом

хователя, щоб устремління його і

У

пам'яті

свого

броварчан

Мака­

профспілки птахофабрики, маЙ-І

ренно залишився вічним учи­

же

телем.

на

l{оли Макаренко

о

став

ном Я. М. Солошенка, :що­ був спеціальність слюсаря, воював на фронтах Великої

міста.

Відремонтувати

Мені довелось РОЗМОВЛЯТИ з

ЯКОЇ обрали

попросив мене принести свої

мешканець

... ».

тарчук

Сватна .

А. ПОГРЕБОВСЬКИП,

тільни моєю долею, а й жит­ тям усієї колонії, усіх вихо­ ванців

він розкривав їм велич соці­ алістичного будівництва. У колонії виходила стінна га­ зета «l{олоніст», редактором

О.

ЗАlішторгу треба вивчити це пи­ тання і подбати про Відкриття такої торговельної точки. L(e було б зручно всім.

!ІОВЕ житrя

М. ЄРЕМЕНКО, учитель Броварської школи .N9 3.

рік

зволікаючи

реАIОНТ

з

нарядом

колонки.

О. Карнаух, В. Сапітон, О. Лисак, М. Беm.ков та іншІ.

3

стор.

О


СКАРГИ МОГЛО Б НЕ БУТИ

'~леБаченнSI

За .листом до редакуії ПереДі мною

на,спіх вир,ва,Ні

з

Що в їдальні ТУЮТl>Cя погано, то

,страви го­ погано. А

-

СЕРЕДА, Перша

Скаржились

роботу їда,льні в робітком, сен­ ретаірЮ парткому т. Бондарю

зміну

про це не раз нагадували. Але

от скаржитись

радгоспі «Зорю> працюємо біль­ ше місяця. За цей час нам жод­

постільної білизни-не варто. ЦрO'l'е давайте поБYlваємо в

заходіlВ

ного

ГУРТОЖИl1КУ,

розмові

разу

не

замінили

ноїбіЛIІЗНIІ ... ». лось, меню ся

пост,іль­

ДаЛі розповіда-

що в радгоспній їдальні постійне, страви готують­

несмачними.

ТаJ\ИЙ лист .вимагав негаЙІНОЇ перевірки, ознайомлення з дійс­ ним

станом

спра,в.

Секретаря партійної організа­ ції т: Бондаря ми застали в

конторі в

чому

радго·спу. справа,

Довідавшись

сказав:

тожитну,

власні

привітання

тика'нток

жавних, політиЧlНИХ і Ііромадсь­ ких діяЧ'іlВ, Лік і побажали успіху її роботі.

техучилища

Ліду

ЦН

RПРС

Послан:ці

країн

континенту

Л.

піднLмаються висловити

на

за

і

внести

-

Немає

диться

~iMHaTi,

іВ

ПНР

з

Західний Берлін. Пі',д'ПИlсано заключний чотиристоронньої

З

~

ПИ­

по

скоротило­

бідноти, що загострює проблему ·безрабіТТЯ у .промислових цент­ країІНИ.

(ТАРС).

Торік

кожен

десятий житель оіЛI>СЬКИХ райо­ нів Японії переїхав у .місто ШУ­ кати кращої долі. Доходи япон­ ських сел.ян і далі :шижуються

ВціЛQ:МУ по країні .вони станов­ лять тепер БЛИЗI>КО 40 процен­ тіlВ бюджету селянських сімей Решту в їхніх доходах станов­ лять побічні заробіТКИ. Багато фірм, що випускають с.ільсьно­ гооподарський інвентар, наміча­ ють найближчим часом значно піlДIВИЩИТИ

ЦіНИ

на

ClВОЮ

про­

дукЦію, Життєві інтереси селян знову будуть принесеНі в жерт­ ву

великим

дромисловим

мо­

нополіям.

(РАТАУ).

-

Концерт. 12.10 телефільм <КамАЗ

-

17.30 -

Концерт "хору

«Прощавайте,

Програма

льорове

телебачення.

стріч з футбола:

]

коза

19.30 -

«Чао.

ро­

велосипед».

Міжнародна

-

зу­

зБІР­

змагання

Болгарії. 21.45 Концерт заключ­ Horo вечора УІ Всесоюзного. ПУШКІн­ ського свята поезії. По заКІнченНl --

програм~-УТ

ЗВІДси»

13

()о

Тележурнал

11.15-

(Київ-

Украlнське

-

420

на

приз

програма-·УТ

фільмі". 18.30 За накресленнями з'їзду КПРС·. Тележурнал «Про­ грес». (Харків). 19.00 Інформаційна

Концерт ,:,ай­ Наша афІша.

<Скарби

атлетики

Наша афіша. 17.00 .у сві­ ті музики». (Одеса). 17.45 Мульт­ фільм «Старий і жураве.1Ь». 18.00Огляд-конкурс дитячих aMaropcbKHX

ТелефіЛЬМ

-

... ». 19.50 _ . • На

16.55 -

Телевізійні вісті. молодих» «Дlала.г».

кольорове телебачення. стрів мистецтв. 15.55 -

17.00 -

легкої

Друга

11.00 -

<Родом

лауреати

з

новини.

Екран

мова».

газети «Правда •. 22.30- Кольорове те­ лебачення. «Російськнй романс». 23.00 Новини.

на

Друга

«Російська

полях країни». 20.00 М. Анчар~в «День за днем». Телевистава . (Розділ третій). 21.00 Програма «Час». 21.30 -- Кольорове телебачення. Міжнародні

20.00- Ко·

збірна СРСР

Документальний починається». 12.25

-

16.15 -

-

ставляємо

Ко­ теле­

-

Новини.

Навчальна передача. 17.00.- Для шко­ лярів. «j\1.аленькі та великі музикан­ ти. Концерт-нарис. 17.45 .Сім днів радгоспу «Гігант». (Передача четвер­ та). 18.00 - Новини. 18.10 - Виступ письменниці Т. Тесс. 18.30 .Підруч­ никам довге життя». 19.00 .Пред­

XXIV

народу».

«Вісті».

програма

«Новини

19.30 -

кі­

«На добраніч, ді­ (Львів). 17.30 Мультфільм .Таємни­ ноекрана». 20.45 Програма .Час». (М.). ця далекого острова». 18.00 Інфор- ·ти! •. 21.00 -

21.30 -

маційна програма «Вісті». 18.25 - Рек­ .1ама. Оголошення. 19.00 Музичний фільм «Моцарт ... Георг Отс». 19.30 Програма .Чао. (М.). 20.00 С. Гу­

-

вечірні

.Запорожець за театру

!

ЗАВОДУ

!

ФЕДИН.

БРОВАРСЬКІ" ~ ! ЦЕНТРАЛЬНІ" ДОСЛlДНО-: ВКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ"

і

МЕБЛЬОВІ" ФАБРИЦІ

~

~

І на ПОСТійну роОоту і

ІНЖЕНЕРИ-КОНСТРУКТОРИ,

.~

і- НА БУАІВНИЦТВІ ФАБРИКИ і

ІУ,

поmрібні:

:! t

V

РОЗРЯДУ, ВУЛКАНІЗАТОРНИКИ, ШОРОХУВАЛЬНИКИ,

~

і

ІЗОЛУ, СЛЮСАРІ.

і

теслярі, підсобні робіт-!

!,ники,

РОБІТНИКИ В ШРЦ І ЦЕХ

на

-

;

на роботу потрібні:

ЗВ€lртаIТl!іСЯ

«Нестерка» . драматнчного

.' '.1 1.".11.11.".".11.1 '.'1., •• 1'.11.1 ,." .. " .11.".1'.',.'

ШИНОРЕМОНТНОМУ

Б-рюlВ а,р,н,

-

НОВИНИ.

Редактор в.

Київського

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ

Вольськнй Білоруського

театру ім. я.куба Коласа. В перерві

---------------------------7 БРОВАРСЬКОМУ

'

В.

Вистава

БУХГАЛТЕРИ, КОНТРОЛЕРИ ВТК, КОМІРНИКИ,

«BOCXQД»

муляри, бетонники. і і

з.В€Р1'аIТИ~Я ін·а .а,д<ресу: м. Б,ро- ~

~ 'ва,ри, ·ВІУЛ'. Зал.іIЗіНlfiЧIна"

2,

~ ав ТООУ1СQlМ

з<уі11ИНIКИ!

N2 41 до

їх.аIТИ!

~ <~М€,бльО'ва ф.а1б,р И'ка». ~ Адміністрація.

адресу: ,місто

пром,вузол.

і

! !, 1.11.1 1.1 '.1' .11."....11.11.' 1.11., 1.1 •• 11.1'.".' 1.1 і.' І.":

Адмів1страція.

БРОВАРСЬКОМУ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ М

50

постіЙну роботу потрібні:

на

машиністи моториих катків, бульдозеристи, машииісти асфальтовкладальиих машив, слюсарі по ремоиту шляхових машии,

Ік,рб., МОПЕ­

.~рб.

~..

.._. -

електрики, еnектроrазозвариики,

БРОВАРСЬНОМУ

заВОАоБУАlвеяьному комбінату

іЦе.во,Ї

З'У'ПИНІКИ.

~

•••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . ..

СПЕЦIАЛlЗОВАНIП КОЛОНІ ом

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ІНЖЕНЕР-КОШТОРИОНИК, ГАЗО3ВАРНИКИ І

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ НАНТ АЖНИКИ.

станцій.

Опла'rа праці почасово. преміальна (100-150 крб.). Одинаки забезпечуються гуртожитком.

Сімейним

~ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОМУ' ЗI\ПРОШУЄ на постійну роботу:

надається

Іха'fИ автобусом

. . _._8_._._()...

N'g 1

до зупинки РМЗ.

4.

Адміністрація.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • "IIR . . . . . . .

fIt" ••••••••••••••••••

_a_"_8_~_._._._II_e_._I_._._I_

Заводові залізобетон,иих виробі,в тресту «Броварис.ільбуд:.

дов,:,дка,мизВ€.ртзти.сь аІ,а .3t.L',pe.cy( М. ІБро,вари·, вул. Но,ва, 20, ,бу.д. N2 ЗО (їха·т'И' а,wюб:у-

столя,ри-тесЛЯlрі,

ла М

елеКТРОЗ'ВIl!PЮIJКИ,ваитаж.ники -мо Б.рова,р.и" в'у.л. МеТ'3Л'УIРlГі,в, 4.

· ·СОІМ N2 l' до 'З'УПИНІКИ

екоиоміста-бухrалтера,

Звертатис,я 'На адресу: м. Б,ров3ІРИ, ВlУЛ. МетаЛУРГіВ,

За

І

інжеиера-будівельника,

: : :

на піnьгових умовах.

~

ВСІХ РО3РЯДІВ,

За пересувиий характер роботи до основиоrо заробітку додається 30 процентів надбавки.

;

житnо

ЕЛЕ:КТРОЗВАРНИКИ ВСІХ РОЗРЯ-

ДЩ

ШОфери на аварійні машини, чергові сnюсарі насосних

~ РЕСПУБЛІКАНСЬКА БАЗА ПО ~ ПОСТАЧАННЮ І ЗБУТУ

ЗАМІІРНИК,

ІІІ-У розрядів,

Адміністрація.

МЕХАНlЗОВ.д.НlR

-.КИІВСІЛЬСПЕЦБУД»

вик.ОНРОБИ-САНТЕХНІ\КИ,

газоелектрозварники

--------.--"----------------~

ПЕРЕСУВНІ"

ТРЕСТУ

терміново потрі6ні:

ІІІ-У розрядів,

ЛеО К·:ІН­

503

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦЬ САНТЕХНlЧНИХ РОБІТ,

сnюсарі-сантехніки

хар'чув а·НIНЯ.

N2 1

Адмів1страція.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

,к.рб. В'Иlд,зєrrься (),Дlнор,азове що~еIН­ беЗJl'.l,а·т,не

_.... -....•..-•.•...•.•-.........-.- •.... -...

ВОДОПРОВІДНО-НАНАЛІ­

-220

І.ха,ти ав,то,буСQlМ

Звертатися 'на адресу: м. Бровари, пров. Радистіs, 5, ШБУ·50, відділ кадрів, Іхати автобусом М 3 до зупин­ ки «І 'аЙшлюrnідділ •.

ііі

ЗАЦІ ИНОГО ГОСПОДАРСТВА

'заptпл.а.т а форму.ваЛЬНИlків пр,и ВИКQlН31НIН~ за,вдань 200

~

•••••••••••••

ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ.

Іне

._. _

Броварському

ФОРМУВАЛЬНИКИ,

1968

ся на 52 проценти. Це ВИКЛИ­ кає приплив у м1ста сільської

фільм

!

П отр І Б Н І:

рі.н число осіб, зайнятих у сіль­ СЬКОіМУ гос:подарств"і,

«Пригоди пса «Цивіля». (6 і серії). 11.05 - «Комуніст і час» . (Передача з Дніпропетровська). 11.35

Документаль·

-

сійської пісні м. Костроми. 18.50 льорове телебачення. Ху ~ожніЙ

."ak-АртемовськиЙ Дунаєм.. Вистава

П. МІЩЕНКО.

на постіЙНу роботу

фермерів

1947

П

лефіЛhМ

7

5

~ехиік по обліку шляхових машив. _ _ _ _ _ _ _ _ - . ..._ __ _ _

За остаННіі десять рокі.в число фе.рм у країІні сноро'Тилось на

Токіо.

172

«uути

Iб.40

і

(4

Документаль­ директором».

12.45 -

льорове телебачення.

Ди.рек.ці,я ,раА)1и.іверма.гу.

напружена і безлерервна війна між власниками великих напі­ талі,с'ТИЧНИХ господарств і дріб­ ними фермерами. Щороку розо­

рах

-

Цивіля».

Для школярів. Концерт. 18.00 Нов'!­ ни. 18.10 .Сім днів радгоспу 'ГІ­ raHT». (Передача третя). 18.25 Ко­

J1ВАГИ 110КJ1ПЦІВ/

ДА «ВЕРХОВИНА»

Нью-йорк. (ТАРС). У сіль­ ському господарСТВі США йде

n,роцеНТіВ.

НОВИНИ.

13.35 -

універмаг «Привітний» Броварської раЙспоживспіnки.

Селяни розоряються

25

Концерт. телефіЛЬМ

Якщо вам потрібно ПРИДБАТИ МОТОЦИКЛ «ВОСХОД» або МОПЕД «ВЕРХОВИНА», то завітайте у райунівермаг та

(ТАРС) п.РОТОКОЛ

тисяч

А

ки.

рідко.

ВАрп,СТЬМОТОЦИКЛА

пса

НИЙ телефільм «Едуард Тіссе».

!~~!~:~~?~::~:з::~~:_::,~;;~;:~.

стосуються Західного Угода наQрала чин­

сотні

реагуsали

пресувальники,

ності.

ряються

не

сна.ргу.

могло б 1 не бути, коли б своє, ча-сно були лі~відованl недолі~

набрали

З

радгоспу

СJ11рав!!jДЛИВУ

учні пресувальників,

;10

угоди

ний

слюсарі-інструментальники У, УІ розрядів,

відбувся

ФРН

чинності.

тань, нк1 Берліна.

на

автором

міняють

11.15 «П'ятирічка, ріК дру­ (Передача з Петрозаводська).

11.45 -

газав,ій І дуже

не з'вертав у:ваги, лиш обіЦяли.

СРСР і ФРН

11

дово­

серії). гий..

фрезерувальники ІІІ, ІУ розрядів,

обмін ратифікаційними lIPамо­ тами ДOiГ~IBOPY мІж Радянським Сою~3QIМ і ПНР. Того ж дня ВіД­ БYlВСЯ обмін раТИфі-каЦіЙНИМИ грамотами Договору між ПНР і ФРН. між

плита,

на звичайній готу\вати обіди.

не­

.Пригоди

ЧЕРВНЯ

8

програма-ЦТ

9.35 - Новини. 9.45 - Для школя, рів. «Написано для тебе». (Передача з Свердловська). 10.15 Художній те·

Художній теле­

10.15 -

фільм

ВечІрнІ

23.15 -

передач.

ЧЕТВЕР,

програма-Ц Т

стова,на-Дону).

передача.

Програма

Перша

Нов"нн. 9.45 - Для школярів. .Піонерія на марші». (П .. редача з Ро­

токарі ІУ, У, УІ розрядів, термісти ІУ, У, УІ розрядів, гальваніки ІУ, V розрядів, розмітник ІУ, УІ розрядів,

АОГОВОРИ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ

та

KYXOНlHa

60

того,

листі робітника повністю під­ тверджуються. Дивно, що не­

учні анваринків,

Договори мі'ж

Окрім

терміново потрібні:

пропози­

Тут

І}ЮНТИН­

прати. Не об­ ,ДЛЯ сушіння

тенденції

(ТАРС),

заlДОВОЛЬНИТИ

НОЕИНИ.

ЧЕРВНЯ

прикро, що на мої слова н!хто Дніпропетровськ) .. 12 10

Дово-

спимо,

,цП,спрямовані

Бонн.

до

ї

-Спортивна

9.35 -

г;~;;~:~~I~~;;:ii~~~-!

щоб

,робітництва. Всіх їх об'єднує спільне праІ1нення забезпе­ чити мир в Європ1.

дилось ПЛИ'ІЩl

В Кї,мнатах ніхто не при­

1_

на занріплення розрядки і спLв­

зверталась

Як бачимо, більшість фаКТіВ у

розмову

постіль

я

чоловік

справна

Він розловідає:

бирає,

раз

і

:де

ливарники,

до

~70

ір1внmш

листа.

-

Не

понижена в посаді).

гент віlдвідувачів, їх щодня

скар­

-кухні.

вже

можемо

немає ні­

сщраlведливо

иофтину,

сподіІвання

конкреТНі

-

діВЧGiта, щоб приго­ їжу, випрати су-кню,

ЯКі XlВИЛЮЮТЬ сьогодні європей­ фв,

гурто­

радгоспного керівництва, щоб добавили людей. Втрьох ми не

Максютов.

У ГYlртожитку

ОДНИМ

трибуну,

думки

Rорзун та

Вони тільки-но

БорИІСОВИЧ

умов,

европейсьно­

один

('вона

повернулись з роботи. Тут був і аіВТОР листа до ,редакЦії робітник БучаЖ:l>КОЇ ПМR-165

Бреmнєва. го

МаріЮ

Норінну.

Бурхливими оплесками 'зу­ С11Р:іли уча·снини Асамблеї ві­ тальне послання Генерального

сенретаря

RатюжансЬJЮГО проф­

Ведемо

дер­

з мешканцями

ГОВQРИМО з приводу негатив­ ної роботи їдальні з завідуючою

зна­

тощо.

визначних

дальшій

села В пишніlЙ зелені. Ми заста­ ли В ОДlНій з JrLMHaT Дівчат"прак­

їжу готу,вати, і ладнано кімнати

(ТАРС). Тут про­

огляді,

від центру

гуртожиток

ХОДИТЬСЯ неподалік

жаться тувати

ХОДИТЬ Асамблея.г.ромадських сил за безпеffiY і співробітницт­ во в Європі. В її роботі бе­ руть участь близьно тисячі представнинів партій, органі­ ,зацій , ПlрофсПіЛОН майже з 30 нраїн. На Асамблеї були зачи­ тані

на

очі.

-

Брюссель.

переконаємось

ніХто не ,вживає.

Однак при

житку, було встановлено, що постільну білизну міняють ТРИЧі на місяць.

яких

аА ІІПР в GBPOIII

побут у

н~регулярну

Робітничий

Микола

ВJQРУбfЖt~

на

незадовільну

гур­

уЧНіВСЬ-КОГО зошита два лист­ ки в юті тинку, ГУ'СТО за·сіяні аку,раТНIІМ почерном. «Ми в

на

на

опери та балету ім. Т. Г. Шевчеика. В перерві .На добраніч, дітиІ» . 22.30

5»).

ФШ·ко­

Адмікістрація.

-~_._,_._._._._._._.-

НА ПОСТІ"НУ РОБОТУ роб,ітники пи-

лорами, фор.м-у,вальн'ики, газо-І

ПОТРІБНІ:

ДЛЯ ,розвантаженкя вагонів.

З'ве,р,тат'ися

,на

а'дресу:

~~1_._._._._._._1_._._~_._._._1_._._._._1_._ АдмініСt1pаці,Я.

шоферів,

!

автослюсарів,

столярів,

\

автокранівииків, вантажників. З,вертатися

на

сто Бровари, вул,

69.

адресу:

мі­

RУТУЗ0J3а, ~

Адміністрація. ,...,.."....,..... _....____ ~ ....4_....._.,-...___'-...._...._4~"'

~

\

...". . . . . . . . .

НАША АДРЕСА: 255020.

~

БРОВАРИ.

М. . _ 'ВІУЛ. киI\Ік~ык..

«НОВАя. ЖИЗНЬ» орган Броварского горкома Коммунистической партин УкраинЬІ, городского Н районного

ТЕЛЕФОНИ: редактора _ 19-3·82, заступяика ред!lктора 19-4-47, відпо_lдального сек~етаря, вІддІлу СІЛьського

ІНДЕКС Газета у

Советов депутатов трудящихся КИ8ВСКОЙ областн,

'5 1 4.

господарст_а,

~

~

кореСПОllдеита

МІсцевого

~a

радlо-

___

\

Телефон -

t

промисловостІ.

середу,

суботу.

.. асо_оІ

111-4-67,

_~

154.

.І.торок,

п'ятвиЦJО

мовлеННІ! 19-3·18, віддІлІв роботи, фотокореспондента _

Бровароька друкарня, Київської області, вул. Київська,

611164. . виходить

19-4-57.

Зам.

PQ

1i8t18d

2452-9158.

76 номер 1972 рік  

76 номер 1972 рік

Advertisement