Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН. ЄДНАЯТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ ЗО-F1 •

.NII 76 (6222) ВІВТОРОК

1 ЛИПНЯ

Р.

1868 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО

КОМІТЕТ)' КОМ)'НІСТИЧНОІ ПАРТIt )'КРAlНВ

ТА РАВОННОІ РАДИ ДЕП)'ТАТІВ

УКАЗ

Впроваджувати наукову організаціЮ праці

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ЛЕНІНСЬКОІ

В райком,і парт.іі sідбувся семі­

КОМУНlСТИЧНОI СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАІНИ

нар секретарів цехових парт:йних орган; з зи:і й промислових піДlп.ри­

ОРДЕНОМ ЖОВТНЕВОІ РЕВОЛЮЦІІ

ОIСГВ. На ,ньому п.провз,:{ження

йшла мова про

наукової

оргаН'і за·

За активну участь в соціалістичному і комуністично­ му будівництві, за велику роботу по вихованню молоді в дусі відда,ності заповітам В. І. Леніна і в зв'язку з БО-'річчям ЛКСМ України нагородити Ленінську Кому­

Il і ї пра.ці на заводах і фабри.ках раїlOJlУ. Вже той фз'Кт, що на се­ м і нар з і'бра.1ИСЬ ceIqJeTapi цехових парті й них ор'га'ні з а,цій, свідчить,

ністичну Спілку Молоді України Революції.

яка ува ,га при,:{і.1ЯЄТЬСЯ за­ раз ,впрова'.1женню НОП на кож· HO~IY робочому місці .

Be.llf" a

Жовтневої

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПlДГОРНИИ.

Основне

Секретар Президії Верховно{ Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. чеРВІІЯ

1969

зав,:{аllНЯ, я'ке ставить

IIII!ld

парт і я пере,:{ комуністами і Bci~la праи:і,внwками промис.ловос­ ті , забезпечити 1нтеIlСИВНИЇ! р і ст виробництва без збі.lьшення кі.l!;l(ості працюючих .

Москва, КреМ.1Ь .

28

р.

Серед заХQ'':{+ В,

Одностайне

НОШ

об­

КПРС тов. Л. І. Брежнєв.

ської області з доповіддю виступив член Політбюро ЦК

з'їздів

же він,

Комуністичній

-

беззавітними

що

будемо

за'вжди

І

бойовими її поміч'никам'и,

тари

ГОТОВІ

лест

Пот:м т . Татур ов і дом

роботи

поділився

по

до-

будь-яку хвlt~ИНУ виконати бу,J.Ь-ЯКИ.Й ~8'каз Бать;.<ів~и­ (ТАРС).

-

-

то безперебійно

п~дrо­

,в систем,і партійної освіти та до проведе.ння з.ві'l'НО-ВИ,БО'р'НИХ збо-

за BO.'lY

рів.

пор{)шкової

металургії

РИТИ

про те,

Н. ГРИЦЬКОВА.

П~Л2'ИРZЧ'ВИ

Конюшина

СІно

ж

150

в с.кирті Непогана вродила КОНюшина ІІа

85 гектарах у радгоспі «Красилів­ ський».

6

щодня

на

.,ися, 'конюшину перевозили з чет­

вертої до восьмої години ранку і СКl1ртували на фуражному дворі недалеко від тваРИIІНlЩЬКИХ ферм .

З кожним днем кормів для ху­ доби все більше нагромаджується. Ф. ТИТАРЧУК, інженер по техніці безпеки.

ка­

Підгортання

.

заКІНЧИЛИ На дру_ому B!tддi.~KY радгоспу « Руса ні ос Ь1<И й» сере'Д просапних

гек­

культур

переВИlIЮНУЄ він норму ви­

ся на ПЛ()ЩІ сІНО.

Його

Микола

у валки. Щоб листочки не ОС;іпа­

, '.

ге'I,та­

три-чотири

Механізатори

вІН 'Виконає Павлович Павленко та Іван Яко­ проце:НТіВ, то ВИч Зінченко скосили її і згребли

пра­

ЯЇ'С'ть успішно 'закінчити збиранНЯ конюшини на 250 гe!tTapax, на ПО'вниЙ хц розгорнути ЗОllрання тимофіїв,ки. Не перележуєть-

Картопля на богарних землях

цехових

на

НОП на своєму пі'']'приємстві. З'аступник ГО .10ВНОГО 'інженера

швидко

найбільшу площу займає

'Картопля

2:Ю

-

гектарі'в .

гри механ:зован,і ланки

брига.ди,

л()грами.

Усі

ті,

хто

працює

на сінозбиранні, ' зацікавлені, щоб Яl\Jнайшв~ше ,ДО 'іІоча'l1КУ

жнив -

Так

справитися 3 рООотою.

працює

К()I!u'lодО'БУ'вна

приділили

Між,р~дие

Тому нашої

'Картопля

гребнеВIfМ

доглядові

<JПУ'шуваllіН,Я на всіх

плантаU1'ЯХ проведено

В'СЯ

з

я'К:і вирощують ЇЇ, особ­

ливу ува.гу посі вів.

Всього на сіlЮооиранні працює одержує додатково 5 кід()грам1в j:lесять к()Сарок. Це дало можли- сіна, на 120 пр(щентів - 3 кі­

"11 і повторити ПОДВИ[1И наших батьКІВ І старших оратlВ.

секретарів

паР11ійних органrззц.іЙ

тов'ку ДО нового навчального року

сович Хожай , Волщюшр Сергійо­ вич Л()гвинеНJ\О та інші.

в

на.ц,ілила

моралыlo

впр.ова,дженню

робітку. Ма'йже по стільки вико­ шують траl\ТОРИСТИ МИl\ода Тара­

lІадIИН~МИ,

ми

;J.итячого трикотажу .

рах. До вечора буде ще чотири . І

партії,­

СКРІЗЬ

і маггеріально». Завідуюча організаційним вісЦ ,ділом раЙ1КОМУ парт,ії Л. І . Ше·

які працю­

фіївка вже викошеона на

сказав на мітингу перший секретар. ЦК .ВЛКСМ. ~. Тя­ жельников,

мув'ати їх, заохочуsaти

му питанню ,приділяють на заводах ,порошкової металургії, 1l.1acTMac, на фабриці верхнього

Спра'вді так. от і сьогодні ще ті.'1ЬJ\И півдня минуло, а тимо­

3

шлях до з бі .%шення рос­

А.1е бі .lьше уваги иьому важливо-

цюватимеш весь день.

піднесе-

-

за'\tій-,допомогти ТВОРЧИМ брига­ дам, які 'ПQДЗЮТЬ ра.ціона l і затор­ Сl.>Ікі ПРО'П03llJЦії по НОП, пі,;J.ТРИ­

перших при-

лянеш трактор і косарку,

так

Ми урочисто обіцяємо

праці

норе~юнтному, нестандартного tКO~Іуна .шного обла;днання, мебльовій фабриці займаються мало .

ють на кО'сінні сіяних трав. Ось порається біля трактора «Т-28 » і к<Рсарки Іван Антонович Левчен­ ко. Він ОГЛjЦає кожен вузол, змащує, де неООх.jдно. - Якщо ранком ретельно ог­

ності.

-

~ироБIlИЦТВО

х'одять тра,ктористи,

Радkllе свято юності День радЯ'нської молоді ши­ роко ,відзначила 29 червня наша країна . Всюди цей -день був оглядом підготовки молодого покоління до З~lамен­ ної дати lOO-річчя з дня народження В. І. ЛеНІна.

Урочи'стий мітинг у Кремлівському Палаці

у

ні,затори. Одними з

парТll

нагоди свята проход:ив в атмосфері особливої

справою

ту ,продукції . Тому обов'язок сек­ ретарів цехових партіЙНIІХ oprЗ,lFi­

вже прямують дО ХУД!rОИ тваркн- на. Якщо НИіI\И, 'в тракторний стан-меха- норму 'на

про

підсумки М'ОСІЮВСЬКОЇ Наради , закликають партійні ор­ ганізаціі ще ширше розгорнУ'ГИ роботу по мобілізації трудящих на викона'Ння завдань п'ятирічки і взятих со­ ціалістичних зобов'язань. (РАТАУ).

ПОМІЧНИКИ

що

тільки зійшл,о 'сонце, а вулицями IlІ1затор одержує 25 ~lЛограМIВ СІ­

УчаСНИI\И зборів партійного активу, одностайно сх'ва ­

Бойові

виявилось,

НОП на заводобу,дівному комб і наті , за.водах ХOJIодильникі'в, ши-

вий день у рад,гоопі «Зоря » . Ще IIII~eМ'ii. 3а виконану ~OP'MY ~ex~­

Шелест.

ви партії по впроsадженню наУ'КО' вої орга'и іlЗац'її праці. Перед учасника,ми се~lінзру ВІІ­ ступив також завіДУЮЧIІЙ ПР'ОМИС­ ловО',транспортним ві,дділом рай ­ кО'му КП України Л. І . Павлен,ко. Я'кий .сказав: Наукова орган і зація

ІІЬОМУ

коротко

Рано Інині ' РО:JПочинають ТРУ;(О- рехцні червоні вимпели, грошО'ві

Ю.

Пленуму ЦК КПРС

це

Високовітамінне

Києва і Київ­

П.

як порошк і вці ВИ'КОіНують lІастано-

2'Р7ДОВИЙ

ЦК

ласті з доповіддю виступив Генеральний cel\peTap

Про

О . І. ЯрошеНіКО розповьв

бітничих партій.

У Москрі на зборах активу столиЦІ І столичної

,інформував

присутніх го.,ова ради НОП при раіІком'і парт.ії головний еко'номіст експериментального заіЮДУ торговельного маШИіНобудування д. С . Татур. - Нещода,вно ми зробили перев і рку ІІа 9 підіприєм,ствах. При

........................................................................ .

IJпрО'вадж у ють

чені підсумкам міжнародної Н-аради I\О:\1уністичних і ро­

люючи постанову червневого

на

я,к же броварські п U.щриємства

У країні проходять збори партійного активу, присвя­

КПРС, перший секретар ЦК КП України тов.

СПРЯ)10ваних

Зі':{ і иснен,н,я цієї мети , o,J.He з про­ відних місць на.lежить науко,вій орган,ізаці ї праці.

схвалення

У Києві на зборах партійного активу

2 коп.

ТР)'ДJlЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСІ'І

ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

орденом

Ціна

була

два

рави.

поса,джена

опособом, і це дозво­

лило першу культивацію провести

до CXOД~B, одночасно піджививши посіви аміачною вадою, я'Коі вно­ сили до 3,5 центнера. на гектар.

Меха,нізатори

,на

обробітку пра.

Посіви l(apTon.li на богарних цювали поВ'ниЙ світ.~овиЙ день, У ЦЬОМУ році в радгоспі «Літ­ [Іі\".l~рібають ТРIliКТОРНIfМИ грабля- бригщ,:\а, яку очолює Михайло lПост,: йно стежили за ЯlКістю. Ми­ чи­ ,)lи ВIliCИЛЬ ОпатіЙ()іВИЧ Шltнка'РеlI- ЯКО'ВИЧ Гр ()іМ. Rївськиі\ » на осушених болотних :1('~1.1ЯХ добре дог.lядаються, к ола Серг Ьйович Ха~lбі,р спушував зе:IJ.1ЯХ вперше поча ,lИ вирощува­ сті від бур'янів і ~\аЮтt. ХОРОШІІЙ ко, Ащрій Григорович К()Стяний М. ІВАНИЦЬКИИ.

ти картоп.'1Ю . На п.lантаціі у

82

гектаJИf виеаджено бу .lhби сор­ « бородянський » і « остров­

тів

ський » , rYCТO'fa сціння -

ВИГ.1ЯД. ОдеРЖЮ10 щонаііменше по та інші, а на crкиртуванні

120-130

І(ентнррів бу.ll,б з гр!\-

В. СІМЧУН,

агроном-меnіоратор.

55 тисяч кущів на гектарі. Перед садінням каРТОПіІі грунт

старанно

(.10

удобрено

На І>ОЖІ'Н

гектар

ВН(>С.1И

3

механізатори

центнери

калій-магнезію,

піритних недогарків, нери

-

по

по

3-

2 цент­

суперфОСфату.

липня 1969 РОІ\У об 11 ГОДІІ­ ні в районному Будинку культури відбудеться засідання третьої се­ сії районної РаДІ! депутатів тру­ ДЯЩІІХ (дsанадцятого скликання).

8

Райвиконком .

ІНя. Передовикам в}}учаютІ>СЯ

ПРОЩАННЯ

а нині пенс,іонер Микола

пе-

Марко-

IОТblCЯ п.ід час роботи.

Фото А. Коза'ка .

ШRО.JIОЮ

Це бу,в не3Вlrчаі~ний суботній ве-, Разом з атеста'тами вчорашиі ч і р. У. БУЛІНКУ 'КУ.1ЬТУРИ зібралися учні отримали паооорти. жите .11

се .lа,

щоб

випрО'водити

ІІа широку життєву дорогу ших випускни'Ків О,J.ержаНIІЯ.м

освіту

КП

ча .1ЬЮIК

aTeCTaTlВ про

.\ \. О .

юну зміну зі Зд'обут-

справ п;,дпо.1'КОВНИ'К

середню

на­

внут,ріШНlі'х міліці ї С. М.

,J.ире,!Пор

був виступ к-ла<:ного О. П . Кривобок.

міжрядд,я на 13-15 гектарах при нормі 11,5. На 38 гектарах, що

розташовані

на

заплаві, тра,кто­

В:д 11мені ВИIl')'lскнwків зистуnи·

освіти, нагаД)'ІВали ли Тетяна Некрашеви'l і Миха' мо

радгоспу

і мені Кірова О . М. Чижи'к, інспек­ тор paїl'BoНO І. Г . Репалюк.

'Всі ті досягнення,

Старш.і наказували

які ми маємо. лям і батька,м за науку, покляли­

мо~одим

па-

м ' ятати СіЮє село, ша.нувати чор­

lІиіІ

хл і б,

учиrrе­

.1юбити

Ба'гыівщину,'

П .lєокати рідну мову, ніколи не за­

бувати, що ти . людина ддя .1юдеЙ. Особ.1ИВО

і

живеш

хвилюючим

ся виправдати іх надії,

бути вір·

ни'ми синами й дочками Вітчизни .

М. МЕЛЬНИК, організато,р поза'класної ро­ боти ПОl'реБСI>КОЇ середньої шко д и.

об­

Тепер всі п.,ощі !Карroплі чисті 'від бур'янuв, ра.дують 0'1<0. Меха­ н~затО'ри закінчили sже і Підго.р­ тан,ня 'рослин . Цю jJO'боту уопіш­ но ви'кО'на .1И Петро Михай"О'вич

Юрчен'ко та Фед.і.р

~ерівни'Ка

з ЇІІ, ЯlКою нелеl1КОЮ ціною здобуто Серг.ієн'Ко. Вони дЯlкували

раЙ1КОМУ

Сергієнко,

раЙв'і'д.'lі .1У

CTenalleHKO,

пер· ЗJ.оровляли

~и,пус.кник,ів

приБУ .1И секрета,р

України

Учиrrелі, батьки, гост,і ЩIl1pО по-

нової середін,ьоі тям середньої

ШКО.1И . Прив і тати

ПОВІДОМЛЕННЯ

хаЙЛQ МихаJiлович Ткаченко.

На фото : 'колишні,й механізатор,

И'~/h9"~~~~~

міне-

ральними добривами.

Ми-

На сіноооиранні зamроваджено вич Мос,каленко ШВИ'ДlКО лі.кві.дує рист Семен Ти'хонович Рябий 'мо:ральне і матеріа:льне заох()чt!н- неполадки 'в м'а.шинах, я'кі тра,пля ­ робив ,посі,ви гербіцидом.

тара .

52-

-

Іванович Ві­

рнч .

добре догmщаються у нас і по ­

сіви овочевих культур. Тут лінно ·пра.цює тракторист

СУМ­ Іваи

І'ванович ,J\olliJЩеIllJ{О. Весною він по·

сjяв ДО 80 гектар'ів городини, а вліrrку двічі обробив ц·і площі, за­ 'раз за'Кitн'Чує фрезерувати. Проти бур'янів вне<:ені гербі!циди. Жі'нки з овочіВНlIІЦ!;J{ИХ ланок проводять друге

прополювання

Створюються одержання

вС'і

високого

в

РЯД6( а·х.

умови

для

врожаю.

І. ГУЛИИ,

бригадир тракторної бригади.


«з~:~>~ій:~аар~~~:~~за~Яh~~lаУД:'і~~:' Ії роботу ОЧО.llO€ партійний комі· тет. Иому

беЗоПосереJJ<НЬО

[І "ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

підпо-

РЯДJковані три Вh;щіЛКОВIІХ партій.Н'ИХ організації ОЗ правами первинної. Всі ,к,ОМУН':IСТИ об'єднуються

НАШ А

11

n

О

о РА .

чо~~~~~ ГзОТ:~~~~н~':оI~~,і~r~кові парторга'lІ,ізщії несуть віJJ.пові-

. '1. .про

в ,партор.га'ніза,u!її ·за виробннчотсриторіаЛbJИIІМ ПРИНЦИ;ПОМ. На в.і.дді.лку N~ 2 є Дві партійні r рупи. ПаРТК()І\1 радгоспу ,намагається розстаlВIІТИ СИ.1И так, щоб всі ді· ляпки ВI1ро'БНlІl1тва ш~ребува.,1И під його ІШЛИ ВаМ lі контролем, ак-

Л'огі'чtНа робота на віщп.ілках, в І партзбор'и, зас·іда,ння партбюро, б;mгадах.і н,а інших ,відпові.J:JЛЬ- надання ДOlпомоги .профсnілковіЙ і них діЛЯНІках. КОМС.QІІюльськіlЙ ОІ>га,н.ізаціям, ,кеНа В:lдділ.ку N2 1 секрзта'ре~1 рівництво IПJ'ртіЙни.ми комісіями парторганіза:ції Боковий П. А. та .група·~IИ народного .контролю, го.l0ВНИЙ і.нженер, на відді.1КУ лекцї'Ї, ДОПОВПдІі, бесіди, пол,іт~нN2 2 - Книш С. С. - за,відую- формації, індивіlдуальн,а робота з ЧИЙ ремма.ЙстеРllею, на відділку КОIМУНlїста,ми і безпарт.:fI,НИ-МИ. N2 3 - Га,,,ась І. Г. - брига.J:ИР Крім ЩО~lісячни.х планів, ві.J:ділр і лuничої бригади. В .партгрупі ,кові ла'рroрганізації 'керуються в

г~ворили .пога н1 УlМо~и пр.аЦІ мехаНІзаТОРІВ ~ зимовии перюд . В !"оточно.му ,роЦІ ми виправлЯ€мо цен недолж -будуємо в 2 трактори.их паlрках буд.инки, в я'ких ра~~"щуються ЛеНІНська. КІмната І ~,да.льня, слюсарня І кузня T~ ~IДOMK Д.1Я ре· ~IOHTY тра,ктора І ІІНШИХ ~Іашин в зи~IОВИХ УЧQвах . В с. к'у.lажинuях

ПІВізувати роботу кожного НЇ'стз, кожного ТРУІдіВІшка.

хутора Гребельки партгру.лор· гом .ветфеm",l,шер ПРОllенко А. Я.,

роботі пла,нам-и політмасової ро· боти на ,період різних господарсь-

буде побудована ра,дгоспу баня .

в т.ракторн:'Й

ких ка~l,паllіlЙ .

кому ·

В на'С жо,ден член партії lІе за·

.1НIІJени·ї! без доручеНIІ'Я. Постіїllпе поліпшення діяльності від,Дlі.1'КОВИХ ,парторга.нї-зац,і,Й і l!J~рТГрУ.п, а та·кож ПОСl1лення \Ке-

брига,'Jiі с. Світи.1Ь-

ІЮГО - тра;кroрист Заєць М. Г. Це КОМУНІ:СТИ з Д'остатнім досвідом і партстаже~l, знаючі свою ,справу спеціа\llісТIІ авторитетні

р:внИ<цтва цими НIfЗОВИМИ

ланка- .1ЮДИ.

СПРЯ\\ОВУЄ\ІО

віддіа- Iпарт'Комі ,раДjгоапу.

Чітке I1лоаИУ'вания роботи сприяє розr.oртаНIНЮ ді,йового со· ціа.1і:СТI1ЧНОГО З~lагання, створен· ню належних умов праці та за·

безпечен'НЮ воі\1

ми є ОЦllИ\1 З важ..1ИВИХ завдань Кожноr.o м-ісяця секретарі парт,парТ': йного "омітету, а тому по- 'органі-заiUJj,й від,ділюів і .партгр)'. СТIЇ1110 пере.бува~ в ПО.l.і зору. порги ві,двідують семі'нари при

Дlя.1ЬНIЇ сть

необхідним

біТllІ'иків ра.,!І!ГООПУ на р:од. Бі.1ьшkть партійних

. КОМУНІСТИ

,В:ДJ,і.11Ю1ві

для

робіl'ників

парторганізації

ра-

ЗО \1 з 'профспілковою орган,ізац>і.єю прид: .1'ЯЮТЬ з,начну увагу 'пита'Н' НЯ"І СОці'а.1.і'~l'ИЧНОГО з~агання. СвоєчаlСllе IПlдве.J:ен,ня ПіДСУ~IКlВ

ро- соцзмагаНIНЯ,

І

широка

гласність І

даЛI:А!ltі'сть за ідейне ЗЗогаРТУВ&КНJl

"OMYHk'roiB, за організоване проведен'ня Іза.н,ять, іх ві\ll:вшування, цікавляться, Яl!< вчаться комуліс­ ТИ, заслуховують їх про це на зборах чи за,сіJ.аннях бю.ро. ПаРl'і,йні орган.іlЗац~'і віц.ділків діють не самі по собі - не ОІКре\\10 ВІ:Д а;J,Мlіністраu'ії радгоспу. ВО1ни спрямовують свої зуси.л.~я на ви.конання одних і тих же зав. дань, а.lе не пі'Д~lіняють адмініст, рацію. ВИХОВУlOчи ,комуністів, всіх тру.

Д:'вник,ів, ~юбі.l:IЗУЮЧИ їх на ВИКО' ЩIlll.НЯ актуальних завдань, віл!дJЇ.1' кові op.гaH~'3a.иiї стали доброю опорою кеРlВНИlЦтва ра~госпу. З • .. .

Вlfчаино, ~ ІХ робон ще не все

певний пе., ЙОГО, д.оТРИlмання принципу мате., гаразд, деЯIК\1 питання випуак.а~­ ріального стимулюва' НіНЯ сприяють ться з ПО.1Я . зору: недостатн о зборів на пО'кращенню ТрУ'дової .J:исцип.1іllll про~о.диться. аГІтащино-~~асов~ ро­

ПРОДУК'І бота, не TaK~ 'в .нас, як ХОТІЛОСЯ ~'. наОЧlна аГ-lТаЦІЯ . . Слабо, я б викона·ння держаlВНИХ планів і я'кі виносяться .на обговорення ко- mexah-і'заТО)JIі'в, дОЯ·РО'К . В своїх ВИ· Фонд преміюваНIНіЯ призначений, с~азав, бояЗІКО В.ИРІШУЮТМ;Я О'кре· соціалі'СТИЧНИХ зобов'язань, зміц- 'ІІітету, бюро або Іпартзбор.ів рад- сту,пах воі присутні викри,вають Д.1Я ВИlплати премій безпосередньо МІ ,пита·ння .. на МІСЦЯХ, Hepl>IlKO .на:

КОВl1Х партор,ган-іза'цій на успішне ються до ПЇl;ІГОl'ОВКИ

Воии залуча· вїl.1.д.ілках 'ПРОВОДЯТЬСЯ

відкрити· В радгоспі і підвищенню

всіх питань, ми, з широкою участю роб,ітників, тивності праці.

нен'ня державної lі. парт.і·ЙJної ди- 'госпу, завжди заlПРОШУЮТЬСЯ на нe...:rо.1'lки і ,ПРОПОНУЮТЬ заходи для Сl(Иопліни комуніОТі'В Іі керівників, засі;дання па'Р1'ійного комітету. Іх у, сунення їх . ПОСИ .1еиня особнсто·ї від,повіда.1ЬHOCТli за доручену ділян'КУ роботи,

участь в цій роботі допомасає прави· .lЬНlіlше вирішувати всі пи-

коnекти, ву, ріст р·я,дів

1\11,

'KOHTPO"l~ а,дм:,нї'Страцїі, виховаНН,1 парт, ії,

/КС·

рівниІЦПЮ громаідіСЬКНМИ організ..!·

н.іЯ'\IИ .

Ці

воі питання

перед від,діл·КlQВН\1И

ставилися

' па'РтО'рган,іза·

ція'МИ ІІа засіда,ннях парткому, де

тання, г.lибше викривати своєчасно

ЇХ

Засідання партбюро І збори на Bi'дд; .~IKax ві· дБУ'ваються, я'к пра ви-

недолї-

виправляти.

необхіlJ,IНИХ

навиків

у

иесі ПОВСЯЮ.J:енної ,роботи. Партійний

гає швидше

про-

питання,

з,аслуховувалася робота їх секретарів. На Iпоса~l,У ,секретарів і партгрупор·гів ми пі,.J:ібра.lІІ достоїlНИХ

плани ро'боти .парторганізацій niA.J:іЛlкі,в і ЗоЗтверджує їх. В,сі переJ,бачені в НИХ 'заходи ВИП .lивають і з зага .1ЬНИХ завдань, що стоять

НІІЗОВИЙ I(О.lектив

В П .1аllах робот," на~1,ічаються та-

людей. Адже від того, хто очолює пере.J: 1(Q\lу,ністами K~~IYHiCTiB~ за-

наЗрІЛl

реагувати

зауваження

чих.

і

BiдlKPIITi

на

виступаю·

святами, а систематично. 8liід.'!іїо.жові парторгані'зації

заЙ·

маються також одним з ГО.10ElНИХ за'В.J:ань

-

,ПРИЙОМОМ

в

партію.

Вони краще знають .1юде· Й свого

-

за полі-

-

тра,кториста д. С.

І. С. Юхименка, Ще

н~ла,годити

ІДеИIllО'

виховну І оргаНl'за.ТО~СblКУ

роботу

орган!'за,ціях і партійних групах, діючи че!}еЗ них, пі.днести. авангародну роль на вироБНИЦТВІ кож· ІІЮГО комуніста.

Ю. БІЛИК,

Бартоша, елек·

трика С. В. Б.1Ifзнюка.

~leT~

.На.

безпо,середньо у Ві'ДДІ.1КОВIIХ парт·

людей

lІам Ковтуна, то.каря

тракторного па'рку в цьому роЦІ.

ПО:~lПШИТЬС:Я В . _Цlлому

:0..

робота ВCl€l парторгаНl·защ!.

виків, кращих

т';ю наi'tбі.1ЬШ заслужених пере;І,О'

значно

ви,користання

неДО.l'IМВ .поз-бу~ися. Якщо ~~и це

зроБЮIО, ша

ТИЧll'ЮIИ, діловими і моральни-ми ЯI"оIСТЯ'~IИ . За цей рік в нас при · jiJнято В партію БРllга\ди.ра МТФ .\\. Г. Каціона, MexaНli'Ka І. М.

покращити

Тому парТl'ИНИИ ],О.М'lтет в .Дании час п~а~ю€ над тим, щоб ВСІХ цих

в':д,д.і .1ка 'і тому ві.дбирають в пар·

Так, наприкла,Д, на IВl4ДКРИТИХ парт.зборах в тра,кторних бригадах flеред 'початком ПО.1ЬОВИХ ро· біт бу.1И ви'криті не;J,0 .1·:'КИ в орга-

господарства. lI'ізаl1іі праці. Це .:lOПОМОГ.10

.1ежить вся орган:і.заlЦlина та ІДео- ·к,і захо;J,И, WK з,а'криті

і

ДО· ПО~lа·

ВИ)JIішувати

своечаlСНО

кри'Тичн'і

розглядає

KO\liiTeT

парт~шму

керівни.ків радгоопу, що

кр,: \1 того, парто,рганізат.ори набувають

з участю ч.1енів

.100,

А

за виробничі псжа'зники. Ми його ~~а.гаються I~ ,перекласти на парт ВИІКОРИСТО'ВУЄМО 'не Тlі.1ЬКИ перед к(щ, дирекЦl~... •

секретар парткому

три

радгоспу

«Зоря'"

~lIIIlIlllIllllllllllllllllllllIJJIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkllIIIIllIIllIII11ІІІІІІ111111І1111111І1111111111111111111111І111111ІІІІ11111111111111111111111І111111І1ІІІІІ1111ІІІІІІІІІІІ8

Дбаємо про порядок на селі .виконавчий

к,омітет Требух'ів-

ської сідьської Ради ве,1ИКУ Уlва-

гу 'На:\ає в своїй

діяльності

ліпшенню бла, гоустрою РОТЬОІ

З

віа: нжлі'.J:УЮЧИ П'РИКЛЦ

населених ІПунктів району,

й

не

Иинувши в літню

до

підготуватись

воду

рушників рішень виконкому

дуть вжиті су,ворі

заходи

п.оРО"ШКОВОІ.

ИОМУ

метаЛУРГll.

не до.во~иться

виготовлення

порошку

КОJlИ BI~

рік першого порошку.

про-

1

TI~H,? стал~ на

республіки,

області, з підприємств міста, з

цехів:

інструмен-

.

.

~

ДУ')[аЄТI>СЯ,

спецІальних порошюв,

го- нераміни. А в цьому

ре.

що з \10ПОМОГОЮ заявку на своє

порядок в ,п~спортному госпщар-

громадськості села

етві. Жодна

привести lІІ'яющь до порядку. Ви-

"О fi Х б JУТИ ез ПРОПИСІШ. то ПРИ1хав .. нком нагцує на роботу за IПРlІзначенням, 130- П. М. Осначу, Г. прописатись. кварти-

СЛІ', своє

ми В

метало-

зуміємо

один цех.

І ~оли поглянеш

ДОВИИ

компленс,

"

Красиве

r\

подвір'я,

-

о . е

,-

вибілений

він Іне д<tзволить кільком

висоних

гоустрїй вулиць, :Іворів, майдан-

Пильно стежать За приладами,

на. той ЧУ-І' ни люди .вогняної прОфеСії: зе-

МИМОХІТЬ

«Радуга»

' «Впевнено нронує

при-

роцІ

терани

шДприємства

краЩІ

.

.

Г

чикlВ, СКlвеРІВ.

о'сподарі

двору,

~e нюraє таБЛИЧIКИ 3 назвою

сування

голова сільради.

нин

ми

матеріалами

Степан

змінні завдання

шлак, глина,

дрова),

залізного

. . _~ __ ...... .,. __ ~ __ .... ..:"".,..".:>."~~ __ .. .,,.,. __ ~q..:"

ву-

Федорович

стало нормою.

IІссе

ліс,

винахід-

тільни в ювілейному

роЦі вніс

і

раціоналІзатора,

яний

вісім раціоналізаторських

при-

позицій.

Не

обійде

про-

заступник

начальника цеху і слюсарів П. Г . Литовченка та Е . П. Мармій. Адже замІна водоохолод-

забороне-

трудо'ВУ

Горєлова, невтомного

нина

жувальних шиберів

.. -.._._.__ _ _ _ _ _ .... Гідно

на-

чаЛЬнина цеху. І розмову, ян завжди, почне з слюсаря А. В.

иноси1'и на ВУЛИЦЮ ПОI\ИДЬКИ,

висипати попіл суворо

РІДНІша иого серцю. Адже і вІН

виріс від слюсаря до механіна,

а згодом і до заступ нина

брати 'сміття.

В

довими,

тисяч

ленінську

яна

дала

нарбованців

нарборун-

цехові

шість

прибутку,­

справа і їх РУН.

комl\ТИВ цеху еокст·рузії за· П .lаСТИЧНltх мас . Кожного

А З8Jпа,сна ,нонвейєрна лінія! Скільни було без неї затримон

планову про.дукцїю. На Лlінії по виробництву ,пластмасових труб

та важкої ручної праці, ноли в процесІ виробництва траплялись аварії чи неполаДки. Годинами простоювали печі. А

вахту ВОДУ

ян,я- робіТIІІИIКИ

по·ударному

Вlllпусжають

трудиться

над­

а,паратник

М. КуБЛіЙ, який щозмі,ни вИ'Кону€ своє виробниче за,в·да·вня проuентів.

на

зараз все це позаду.

.110

-

На фото: М. Кублій під час ро­ Фото А. Коза,ка .

2

СІОР.

*

Чи змогли б ми без умі­

лих трудівничих рук, неначе ставить сам собі запитання Сте­

боти .

*

пан Федорович,

*

Зарао

багато

наШі

зусиль

ро­

донла­

дають до будівництва нової це­

хової бринетної фабрики. Чима­ ло її вузлів спроектовано цехо·

В

кабінеті секретаря партко­

му Є. О. Харламова майже

не

терне в ЖИ"1'Ті заводу у пе­ ,ред'ювілейному .роЦі, Єгор Олен,

ПОРОШКУ н?ли мова заходить про слюс~-

знищити

проти своїх сцпб бур'яни,

чорних мета ­ відп()відає: .-

Це

одержувати вироби найснладні- p~B .. Бо ЧЯ професІя чи не Ha~-

БУ.:lівеш>Ни-

(КЮlіння,

зекономити

то дзвінни телефону. На моє запитання, що найбільш харак­

на~Іальнина цеху залізних

в майбутнє порошюв

:шці, павинні .негаЙно вивісити її. Повин'ні також звільнити ву-

ли.ці ві:( аахараще1lIЬ

бітники

тонн за·

20

пе-

у вро них тепло говорить заступ­

пис а л и:

чо.лові- металургії».

В. МАКАРЕНКО,

Звичайно, ні.

температур.

будинок, п{)ла'годжена огорожа в кам, що втратили честь і СОВЇІСТЬ, І дійсно, то була цілина, по- І якІсть залізного порошну викожного - значить, чеПVРНИ~1 плmМ~'вати наше житг "'аЛl'чит долання яної дало змогу за до- сона. . J ,. m J я, n ' и помогою холодного, гарячого, Особли.во тепЛІ ВОГНИ,ІШ виБУ',1е все село . Отже, ВИКОlfКЮI, дитин,ство і сім'ю. зривного та інших видів пре- грають в очах то.в. Сидоренна,

по-друге, се'рйо;що взявся за бл а-

та

близько 10 ТОНН лів? І тут же

висту- .. .1VIACOBICTb

Ц crОСУЄТІ>СЯ насаМtперед ІХ. юний завод: обпаде декільна Сидоренно: «НаШі маяки». Для чжно облікувати .новонароджених Село наше КР8ісиве, заможне. налендарів, і закінчи\'ься ос- них сьогодні , в рІк ленінської і ПО'lе· рлих. Актив ц-оровий, численний. І ВОЄН ня ще однієї «цілини» в трудової вахти, перевиконувати \)

Щ

журналі

порошну

,l!;HTY;:JlA;:JJ\,lY

КJlинові

Теплюку, дентів Павла Облоги та Петра ський, В. М. Бондаренко.

В. С. Москаленку

видати .понад план лізного

нує лІНІЯ конвеиєра, вирує по-

ИJlацають

. П. Гольцю, ходять на думну слова нореспон- чові І. Г . Марченно, М. Л. Двор-

М.

і дати понад чоти­

ритмічно подають у печі піддо­ буває безмовно: то відвІдувачі,

~I. І. Грінченк}', М. А. Прудкому, Ямсьного, яні в 1966 В. д. Бабич'У,

ще

цеху

затвори,

ЦЮ».

році дав лум'я

існування

нового

вими вина~tднинами. Впевнені, що це принесе немалі прибутни і буде ще одним гідним пода­ рунном пам'ЯТі любимого вож­ дя В. І. Леніна.

шкіл. радгоспІв. Всі хотіли по-

заводському дивитись на «чудо-порошківни­

ПОДВІР І, де ГІгантами згуртува-

БJlОКИ

Тоді на

порошковии завод приїздили делегації з ін-

пи- ми ..А погляньте зараз .

~o при-

ходять в СІЛьеьку Раду

талургії.

в не ПИ!В і не бився». Кожний ро- таJlЬНОГО, pemohtho-~ехаШЧI!ОГО. в РОБОЧ?МУ наПІ~уженні

людина не повинна

стали

НезаБУТНіМ у пам'яті порош~K ковиків залишився 1963 рік,

ПОМІЖНИМИ цехами та служба

ЦЮ! ,1ано розпорядження навести

раНТІ'в за'ОРОІ'ЯЄТЬСЯ

чергову

бу- деюлька роюв тому,

Требухів- ЗУМНJ, яке це велике СJмеине

Без прописки приймати

від- робки та ще и при YMOВl, для що ОСНОВНИМ видом сировини

ри тисячІ нарбованців прибутну,

цех,. що ТІЛьки-но обростав д?~ ших міст країни,

Нерідк'О в {:елі ,процвітає

до яцтво. Жал.ь тих дітей,

пров<tдитиметься

бов'язаний H~гa· iiHO

на стаНЦІЮ

a;t;Mi- обслуговув.ав один

'ІІі, як .всесоюзниЙ пер~пис насе- сять: «Дщю, окажіть батьку, щоб 'лись сіЧlfі наступного POI\Y ·

резні цього року із планово:}бит­

об-

одн{),сельчан, проте паРТІЮ промисло~~х вироБІВ ~~- відходи підприємств чорної ме-

на- ні'Стративного ІIJILЛИВУ.

такої IвеЛИI\ОЇ шції в нашій ,краї-

лення, який

ших форм і конструкцій без до-

далечінь І даткової інструментально'~

пере- передж'УЄМО: ДО нееумдіНIНИХ і по- «ну.дьгуватИ». В безробІТТІ,

закликаємо

натхнення

ВОГНІ

ПРАЦЕЮ ЗРОСТАЄМО

вулицях,

ці вим'о,ги ВИ'конком неодноразово прав:л яє

де- ДОВЩИВ

в цьому

По-<перше,

всіх ГРОМ1І1ДЯН

І

від'ремон'Г}~вати.

кращих висновки зробили не всі. Тож по- СьогодНІ

ТВОРИТИ Требухів у село зразкової

пря)[ку?

;ь:а, слід

Горять

села, бо- а й в усіх провулках. Щоправ'а, веселий сигнал ' тепловоз t\ .

аморальними вчинками. Наш

Що ми робимо

огоро-

по- тільки на ~ентральних

'праВОПОР}'шеннями

КУ'ЛЬТУРИ.

но. Де не Biдpe~10HTOBaHa

НОВЕ життя

*

вийти у бе-

*

сащ:J.РОВИЧ .ВlI!ДпоВl!в: - МасовІсть ентузіазму як IЮМytНіі'C'l',ї,в, TClJH 1 безпартІйних.

ВзЯ'l'И хоч би таlНИЙ приклад. Не так давно комунІстами була внесена пропозиція про органі­ заЦІю на заводІ шкіл комуні­

стичної працІ . Зараз вони по­ чали працювати і набирають си­ ли. Іх ряди поповнюються кра­ щими виробничниками підпри­ ємства. Правда, ян і В усякій новій справі, тут є ще організа­ ційні недоліки, але саме почи­ нання про

уже

ствердно

велику

говорить

перспективу

цих

шкіл не тільки сьогодні, а і в майбутньому заводу. Це, так би мовити, буде постІйна нузня для гарту висококваЛ)фlкованих кадрІв.

Масовість

ентузІазму.

проявляється

і

в тому,

Вона що на

заводі працює 110 раціоналіза­ торІв. За перше пІвріччя ними подано 90 пропозицій. 54 з них. уже в дії І

ефект ки

дали

831500

одне

вальнина

ху А. Д. державі

економlчнип

карбованці.в. 'fiль­

нововведення

розточу­

інструментального це­

Шевчика заощадило карбованців , а ін­

906

женера-технолога В. А. Иратова

нарбованців. І все це - плоди ентузІазму,

-11190

пошуків, .натхнення, плоди творчої праці, яка переросла у

нрасу. В. ДОЛІН, робітник заводу порошковоІ металургі!, громадський ко­ респондент.

Вівторок,

1

JJВПШІ

1868

року

*


н О П і вир о б ни Ц m в о ~:::i:;:д:ь~!:~::~;~~e.,.:: заrвцдах

Перетворюючи в ЖИТТЯ рішсн- вої організації праці. :3 ними с.lід НЯ вересневого (1965 р.). П.lенуму ЦК КЛРС, 'промислові пr,щриЄ~[CTBa Вроварщини поча.'ІИ широко за'стосовувати у вир()бництві наУI,ОВУ організацію праці. На заво.:\ах, фа'бриках; в уетановах раііону ствпрено 21 раду НОП і 105 т~()р.чIlХ бригад, якими розробolено 411 заходів. 32-1 з них Тl'а,lИ путівку в ЖИТТЯ, завдяки

ознайо~IИТИСЬ Bci~1 І\l'рівникам підприємств, спеціа.lістам, передовим вироБНИЧНИl\а~f. З ~Іетою доскона.lішого вивчrння еl\Оllюlїl\И ПРЮIИС:lовості ВроваРЩИRИ, при раЙI\Юlі П1ll1Тії створено працює на громадських засадах бюро еКОНО~lічного ана.lі;{у з 11 ЧО,10вік, а та 1'-0 Ж рада по сприянню впровадження

заходів

праЦЮЮТІ, спеціа.1істи району. Вона прове.1а

95 цехів і 37 дільниць.

11 засідань, постійно

IfОГО тО'рговельного машинобу.:\У ваlННЯ , ПО"РОШI\ОВОЇ Ме'Талургії і фабрики верхнього дитячого триІщта;ку, які ДОСЯГ.1И значних реЗу.1ьтатів у ЦЬЮIУ напрямку, не-

фабричних рад НОЛ, подає їм меТОДІІЧНУ ДО'ПО~ІОГ}' В роботі. Соціа.lістичними З000В язання~ІИ на 1969 рік пррсдбачено пер!'творити в життя 25(; заходів

Творчими

бригадами

холодильників

втілено

під- 173 пропозиції,

Доеві.:\ за'во.:\і,в експерименталь- контро.1Ь за роботою завщських і приємства.

в з:вто-

підприємстві. На заводобудівному 1\01,l6інаті, наприклад, здійснення І на)lічрних комп.lексних планів дасть можливість до кінця п'яти­ річки одержати 350 тисяч карбо'ванців економії. Застосування на заводі шшстмас двостороннього :.и(шетчеJ}СЬКОГО зв'язку дало близько 20 тисяч карбованців економії.

також результат дос.1Jіджень і

-

3ДlИснює пропозицій творчих бригад

Зберегти хліб

ХОЛОJJ;ИЛМIИItlВ,

ІніціаТОРО)1 впроважження НОП', peMOHTH()-ІМеханічному, став l\о:Іl'I\ТИВ заводу ТОIІговельного машинобудування, де цією творчою справою займаюТl)СЯ всі, починаючи ві.:\ інжен~ра і кінчаючи робіТНИltO~l. На їх рахунку GaraTU хороших починань. У цеху N~ 3, наПРИК.lад, 3апровадЖ!'НItЙ метод ДВОТОЧI\ОВОГО контактногс зварювання труб, який :,озволив у 2,4 раза ПЇ!дВИЩИТИ

ЧО\ІУ одержано 185 тисяч карбо- HaYl\oBoї організації праці з 9 '10- продуктивність праці на цій опекуди ввшш;ш провідні рації. З'єднання 2 цехів в один Іщнців економії. Зараз над здій- ,10Bil\, сненням цих

ПЛ8ІСТМ8іС,

заводу в життя

тисяч карбован-

ТВt'рді КРОI\И зробила наукова <urB. організація праці і на заводі поЗар3іЗ у Киеві в Будинку наукоJ)ОІШІ\'О'ВОЇ металургії, де всю ро- во-технічної пропаганди прохо­ боту координує рада НОП. У це- дить обласна виставка-огляд впро­ хах і на ді;!ЬНИI\ЯХ створені lЮ- ,В~ЖetНIНJI НОП на пі.ЩІІРиємствах

щодавно бу.~о узага,%нено в рай- по НОН з еКОІюм'іЧНЮI ефеюом в І\іативні творчі групи, до ск.'шду Київщини. На ній

пожеж

,Нєзшбар(}М почнеть'ся ,зБИJ}ання зернових

-

К'Ультур

вцJповl;lалыlий

за врожа;Й. У минулі IjJ'OКИ

предстаВ.lено

в ряд,і 'lСолгоспів і Рl!.д,госпів рес­

.

'

реЗYlЛьтаТI 'JllКИХ загинуло немало

зерна і кормів. Ць(}го могло б не статися, коли б в У1сіх ствах ї10держували

Перше, що зара\З ~ба

-

ти,

них ма'СИlвів. В КОЖНО'МУ колгоспі

і ра';ll'оспі треlба виділити

об'ЇЖ'ДЧИl(ів, lІІ'іших організувати ження

шостійні

за

.~ .

..оО

ТІИЮ

оргаНІзаЦІІ

фаБРИI\И творчо

..

цих

заводІВ

трудяться

І

оО.._·

розвитку

науково!

оргаНІзаЦІІ

сячі

карбованців

над праці на підприємствах району в піДПРИЄ~lстві провrдено

вті.lеННЯ~1 у життя n:Jанів науко- цьому році.

стережеНІІЯ на

·-'-"'.,:1"#'#.,.#~#c-#.:r>,.:"#c-#~.,...:>o_"":>-"'''''#'':>'':>_·1

ц~x,. ЩU

.

3

досвіду

,КОЖ НИ}!

~Iic- на

люпину

-

нували нек'валіфіковані або мало-

ТОП.1і

кваJl'і'Фіковані ,працівники. Порушувалися строки і способи внесення ХІМІКатів, що негативно

1\0ЛJ1lСТИХ

200 2,4,];

'відбивалось на врожаї.

ПРЮlетрином

Створення брига.:\и

365

вне'сено

про­

гектарів

кар­

ДИl\отекс.

на кращу

руках

Проти широ­

5

гектарів МОРI\'ВИ і

ж

723

економії,

:1 25

таl\ИХ

пропозицій

І Л

. eIOHa,

.

що ~(~баг.ато праЦІ

І

ПО.1IПШИ.10

ПlДВИЩИ.lО

робництва.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

-

КОJIШИИ гектар

1,5

ви-

. . ., б' . на п ять гектарІВ 120-150 гектарах, то в цьому бованців.

всього

нес,прият-ливих

і

що

70

Але ум()іви скдалися

так,

вання витратиди

спортним

ВІДДІЛом

п{}иок}~ва'ння

СЕЛУ

торними обприскувачами

траl'?Ю . роб.очої

з

ви-

.

ВСІ

НОСТІ ВІ.:\ ВІКУ .:\ерев, густоти

на-

.:\ІВ 2,4Д у фазі TPbO,X-,П яти

6

риною не менш як

метрів. Ро­

биться це д~я того, щоб

в

pa~i

пожежі вогонь не шрекинувся на інший масив.

Всі збиральні агрегати --тpal\­ тори, ,комбайни і автомашини, які

бу:п'Ть ,зайняті на виве'зенні зер­ на, треба забезпечити СІІІравними

про­

приетрО"ями і пер­

рекомещує­

після чого ІПРИЙНЯТИ заліки і вру­ хО.:\'жеНI!lЯ пожежно-технічного міні,му'МУ.

це

.

У літній Іперіо.:\ в кожному 1(0.1Госпі і ра.:\гоопі повинні пра­ цювати .:\итячі сцки і оз.:\оро,вчі

знати

маіі:-'lанчики, треба 'розумно оргаВідомо, яку величезну роль у . б нізувати ч}звід.1Я ~ітей, не допусб ороть б ·· І з ШКІДниками І хворо а" "

ми сільськогосподарських відіграють

отрутохімікати.

рослин тити їх бе;ЦОГДЯ,1lності, пустуван­ Однак

їх потрібно застосовувати уміло, !lЯ з вогнем. щоб вони не шкодили. От червні «др.ужба»

.

~--

таl, називається

§(артоп.lезбираЛЬНIfЙ

«KKY~2», ЯhиїI

випускає

КО\lба,йі!

Ря'зан-

На прополю- транспорт. 150 В 1969 РЩljі ПІ;,діПРИЄ"lство

B~OM~ щО найб~ьша етійк~ть

ширину

орати вздовж прокосів смуги ши­

З механізаторами

ПОВИННІ

близько

рі.:\ини (в задеж- \ р?~.1JИН кукур}'.:\зи проти, гербіци­

ІГа

чити спеціальні посві.:\ки про про­

Про

що ськиЇі комбайновиїl завод. МаШIІ-

траn- ощи.:\ів.

шляхів треба

ться провести спеціальні заняття,

виго-

і

в

та липні в радгоспах

та

..

.

.:\опомога

. .

.

.

ТОХIМlкатами з ЛІТаКІВ

та назем-

ною апаратурою. Тому забороняє-

тих,

учителrв,

.

ч'леЮJ

б

"

ся обробка посівів картоплі отру-

y;le

Iriонервожа-

юнацьких

пожежних

ться випасання худоби та скошу- .:\ружин. вання

трави

біля

картопляних

Тру.:\івники

соціалістичних ла-

нів Д(ЖJШІИ багато 'сил, щоб

1!И-

Бджоли повинні бути віддалені РОСТИТИ .:\обриЙ у{}(}жаЙ. Треба зі. на

брати йО'Го до зернини,

відстань трьох кілометрів, або на

від місця хім обробки

чити ПОВІНе збереження.

полів

агроном СІЛЬГОСПГРУПИ.

3ро6вти

ли­

прове.:\енні цієї

ГО'СIIJВ І РЦГОС'ПlВ потрюна

(Фотохроні,ка ТАРС).

У

важ.1ИВОЇ роботи керівникам кол-

птаJофабриках району проводить-

товить 7000 ко"БМlНів. . б б оо карбованців у .:\есять разі,в перІОД о ро ки ІХ не випускати з о'l'пь,ше, т'", при застос"ваНIII' ге"На фото: готові машини перед вуликів. препарата-" "" J ... " Ю;J,правкою в КО.1ГОCnIl і радгоспи. В. !,АРЧЕНКО,

~и. Роблюь це переважно

від

о'бкосити і оборати

винними засобами пожежогасІння.

раикому

хворобами са.:\ів засто'совують об-

. РІ'ЗНИМИ

заIКРИТИ, а якщо це немож:

типожежними

КП України.

,ма-

І\ар-

життя.

Л. ПАВЛ ЕНКО,

заправ-

витраl или

ніЗ'мами і вручну.

шкі.:\никаШl

слова В. І.

завідуючий ~ро~ислово:.тран­

тири рази са.:\ пдощею в 400 гек- СИ.1JИ гербіци.:\и, обробля.ll1 меха- ~=;~~п.~яподаf~а,~~н~а~;єкте~~я звіД:~: в

праці,

займатись

наголО'шував,

ГPO~IaДCbKOГO

пого.:\них умовах, ми обробили чо- на шо,стий гектар МОРI\ВИ не вно- ,на відді.1ЯЄ бу.lьби від грунту, ба- площ.

у б ()РОТІІб і

про.:\у'ктивності

і псрr-

НИКУ, вартість витраченого паль-

ти Са',:\И вц шкt.:\ниКlВ І Х<воро

тарів.

до

фующіо-

кілограма .:\ію-

і П1Jвніше її використати. Лкщо шин ~ у'се це становить б.:lиI3ы\o 14 'ІНУЛІ' на гектар, а на В .М, . роки '.""И могли захисти ' - . ка"бо,ванців .

слі:.

гектарів кожна, зробити в них проко'си ,по 10-12 метр.ів і про­

І ШЗЩІЯ праЦІ є наиголовІОШИМ,

чої речOJВИНИ. Вартість гербіЦИ:lУ,

і

ТИlмча,сові Ш.'lя­ хи, які проходять через масиви

зору

___ ...... _.::>-, __ ...... _____ ,.#~ .... __......#..,.,.::>_ ___ .:r>.

за­ гек­

вишок.

хлібів j .:\0

умови корінним і ЗЛої}о.:\енним питаlННЯМ і,скрога'Сlниками, захиснJ1IМИ

Ку.llЬТУРУ

Постійно

,

~

з

раиону

ефеКТИВН()істі, це шлях

ЯІШИ

спостере­

масива~1И

триметри. У ,момент воскової стигЛО<сті xoJl'i06iB доцільно розбити великі масиви на ділянки 50

це ключ

-

тарах.

усю тех,ніку, більш кваліфіhовано ·ного і ма,стила, амортизація

рі ~i, навіть при

е ~ не

з ІПОЛЯ

пропозицію' 'постійІНО, пам'ятаючи

,бур'янів на площі в reI\Tap'i'B вне,сено гербіцид нуюТ!, тут 1lI!,О.lИ НОП (на<трієва сіль). Обробдено Дового досвіду.

'.:\a.:lO }ІОЖЛИ- зар,плата тра'I\ТОРИСТУ

вість З0,сере.:\ити в О.:\НИХ

випЩ'.\ає

ДО росту

кий» весною цьО'го року була ЛI\У ве':ІИчезну користь ~IaЄMO створена спеціальна брига.:\а. До вже зараз, можна СУ.:\ИТИ з такогО' неї 'Ввійшло дванa.;vцять чоловік, факту. Ми пасіяли 6 гектарів Ї'll було ви.:\fлено сім тракторів :\ІОРI\ВИ, П'ять з 'них обробиди та неоБХFДНУ l\ілы\стьь спеціаль- цро,меТРИНО~I, витративши на ЛIO;lЬМИ провели

ПlДПРИЄ~IСТВ~Х

Т('ХНІчно-?бгрунтованих Hepr.:\Ko

І\ОНКУРСИ

Щоб правильно і своєчасно 3 'ГЄll\тари кропу. Всього заст()сувати х!м~чні засоби захисту стасовано гербіциди на

З

щ

запроваджено на виробнИІ тві І д;!я ~адянсь~ої в.;шд~ саме. орга-

бур'янами. Раніше цю роботу ви'ко- меТРИIІ, а на

них машин.

ВСІХ

На заводі постійно ПРОВОДЯТІ)СЯ [\е наука, якою треба

reKTaJ)lB

ві.:\:повідні заняття.

результатами

..

ПОП впроваджується ІНтенсивно, шдвищити не стає вона справою кожного,

ти.

'когосподаj)'сы\хx

«Требухівсь-

267 робочих .

із брю(стів замісТІ) насипної ших-

Велика робота прове.:\ена 'в pa~­ по НОП. г(}спі по боротьб-і з бп'янами за .:\опо'мо,гоlO гер'біци.:\ів. На 150 12

ІЮСЛИН, у ра::ІІгоопі

.

ТО.:\ о.:\еjJlІ,alННЯ залі,зного порошку роБIlИЦТВО. НОП

POKO~ У сільському тар не З}lеншилася.

та

досягнутими

норм до 66 ПРОI\ентlВ. На рахун- пе'рвинних партійних організацій, ку ентузіастів НОП і новий ме- від чого, безперечно, терпиТІ, ви­

госпцарстві ,все більше впрова.:\жуються хі",ічні засоби боротьби 3 шк1.:\ника,ми, хворобами сіль'ськультур

руч

На

81 спо-І є в Ha~ І ря~ недоЛІКІВ.

доз~о.lИ;[О

I\ШЬКlСТЬ

Спецбригада за роботою 3

економії.

R,ін,них

дозорців або

ЛИВО', то хліб

по-

зроби­

це посилити о,хорону хліб­

спеціальний Еі'fЩЯ збирання

О.:\НIliК слід За3начити, що

. ІЗ

го-еподар­

елементарних

роботи спеціа.~ьні матеріа.1И НУЮТІ,СЯ. Радою по НОП розроб· ним ефеl\ТО'М у 110 тисяч кар. l)озповtДають, як первинні па р -, лений єдиний RОМn:JСКСНИЙ ш!ан бованців УЖ!) одержано 72 ти-

nbr

правил

І1У'бліки були допущеIl'і IІІ'Ожежі в

комі ІШ ~Ткраїни і рекомендовано 340 ТИСЯЧ карбованців. Пі.:\сумки І ЯКИХ ,ввійш.1JО 160 виробничникі'в. бaJгато наших завоДrв, про «Т,о{}г­ розповіда€

через

ПОРУШЄІННЯ встановлених

На період ДОСТИJГання

J1.1Я вивчення всім підприємствам. І першого півріччя Сlвідчать про :3а МИНУ.lий і цей рік ними роз- маш» У кабінеті оргаНіJаЦійно-партій-\ те, що взяті зобов'язання вико- рО'блено 240 захо.:\ів з емно'Міч~ плакат.

'найбільш

Іперіод у боротьбі

чого П'jJtОТИІІожежних лрamил.

внаслідок

заощаджено 48

ВІД

забезпе-

А. ГОНЧАРОВ,

заст. нача.льника Управління пожежної

УРСР.

охорони

МВС

нвиаitвраще

сцжень) :'0 2 тисяч і більше літ- СТОЧl\і,в 'Ї висотою не менше 10рів на ге'l\тар. В та 1\ ій робочій 15 сантиметрі'в. Саме в цій Фазі На Першот'равнеВО}IУ ВIДI.1КУ і бу.10 б .:\обре, щоб уже зараз зо- гекта'рів, але при такій організа­ рі;lині лише 0,2-2 проценти от- ми і ,почади вносити гербіци.:\ на СеМИ<ПО'Л'l\іВСЬRОЇ птахофаБРИI\И не- сере.:\ити грубі І\ОРМИ близько бі- ції Іпраці і 3а ТИЖlДень не встигPY1"xiMil\aTiB, а 'решта - вода. 200 гектарів кук}'р}".:\зи. по'гано органі,зовано збирання сі- ля тваринницького містечка. Та нем о шреве'зти.

В 3ІІ'язку з такою великою виНаша ПРОМИСЛOlвkть все більше яlних трав. Конюшина була СКО'- .:\ля цьогО' потрі1бні сили;j засоОпраlв.:\і, 'дуже <п'ОВіЛЬіНО Й;lе ро­ тратою рі.:\ини ,ItРО'.:\УRтивнirть об- і більше виготовляє гербіци.:\ів шена СВ06ча'сно Імайже на 60 га. би, а їх не вистачає. Тракторист бота. Траюор більше простоює,

ПРWСКУВl!.чів низька, а вартість .:\ля зжтосування на різних кудь- Особ.1ИВО хороше пр,ацюють меха- Василь Йонович ПО'ЖJ1lвіл скаржи- ніж працю€. Тим часо,м х;мари обробки сців висока. Тепер у турах. Не.:\алеко той час, коди нізатори МИКО.'lа Матюшко та ТІ>СЯ: гуляють ПО НООУ: нема-нема, та

на'С веНТИЛЯТОJ}ні обприскувачі, ручне ПРОПОЛЮВIliННЯ

зовсім ві.:\- ЮХИ~І Василенко, які викошують

що дало можливість застосувати 'па.:\е. ГерБFцидами ми повнrстю за .:\ень по 7,5-8 reKTapFB. так зване малооб'ємне О'1Уприс- ОЧИСТИМО наші Ш1ЛЯ Bi~ бур'янів, Д кування, то б то зменшити . трату РhДИНИ на гектар .:\0

кілогра'мів, ві.:\пов~.:\но

*

r

ЦЬO~IY

Ф. БОГДАНОВ,

отрутохімікатів на гек-

агроном по захисту рослин.

Вівторок,

1

На шревезенні конюшини й ХVIюпне

"о'бра вро.:\ила нинішньогО' рощо б'.'.~е великим K"OI\O)I впере~ -'А ,.. " І\У І\онюшина. ї просушу.ють і багато часу, .:\0 ВИСОКОЇ ,к)',льтури землероб-

збільшив- ства.

ши концентрацію її. При В\l1'рата

ви600

-

лнпня

1969

року

*

З<грі'бають у невеличкі копички

і зити

'" 110

,ДОЩ.

*

.

юсця

ти конюшину і ІПРИ потребі при-солити? Пере-везти ж до ферм

на можна

взим'ку -

буде

більше

а.втомашини. Тут площа вільних шщей і автомашин.

товарної ферми. 3а';\ум непоганий, пі.:\ конюшиною НОВЕ ЖИТТЯ

ДО'воДиться підво-

траву до одного

вqра'зу ж пе'ре'ВОЗЯТЬ до МОЛОЧіНО- стоянку

*

короткоча'Сний

,працює лише два автомобілі, та 3но'ву Де,кілька годин суши сіно. на на'вантаЖYlвання іх витрачаю А Ч1JМУ 6 на місці не заскиртува-

невелика

-

15

І. МИХАИЛЕНКО.

* з С'І'ОР. *


3

редаиційuої

ЩОБ ФАРИ НЕ СЛІПИЛИ ВОДІЯ

пошти

ОпеціаЛFСТИ

OДНlЄI

фі~и ств()рили

П'а:та

mвe::\CЬKOЇ роєм і фотоелементом. Коли ,світ­

1\Jпаратуру,

яка ло зустрічното авто досягає

призначена для 'захисту 'водії'в від /ної ЯСКIlа.В(}сті, світла зу'стрічних машИІН. Це 'спеціальна фара, яка 'пра,.цює

заводська

'ком,бінаціі з регулюючим

Ще не З3і&інчИіВСЯ 'старий 1968 рік, а Ч:іени раци Фізк}'ЛЬТУРИ

хані'Зм {(приглушує» промінь фа­ ри, оцночасно ві~вщячи його до

в

прист- краю дороги.

Слідами венадрукованих листів

заводу уже розробляли план про­

ведення п'ятої за'водськоі

пев­

ретулюючиі ме­

спар­

в листі

до

редакції

іншого листа

група

скаржився

на

те,

таl\іади. Було вирішено провести броварчан порушувала питання що через несправність водоко­ про необхідність встановити лон!ш дитсадка ,N'Q 1 провулок її з одина::ІІЦЯТИ видів 'С:ПОРТ}·. затопд'~­ лавки на автобусній зупинці Радянський весь час ЯК тrльки випав снІг, з того біля райконтори зв'язку. Автор ється водою і рух через нього часу і розпочала свою ПУТЬ спар­

став

"""""""

такіада. ВЗИМКУ ми організу'вали ШfЖlні 'ЮІМ'ання, а Я'к ті.'1ЬКИ роз­

ЗаЖУРИJlИСЬ верби

веснилось, спортсмени .цехів про­

лови міськвиконкому Г. Комар. «В даний час комбінат КОМУ­

вели е'стафі!ТУ 'ві.:l'ЮРИТТ'Я сезону, Заяоурились верби нц рікою, розі,грали між собою кубок з Нахиливши віти до води, -

ФУ'11бола. Я,кось

«30лоте П'ятдеся'т р()"ів Т()МУ Степанович Суботовський

назав-

Ж!ди зв'язав 'своє

ЖИ'ГГЯ 3 ДомахО'ю Микитівною. Пів'сторіччя сшільного життя 'зразок і\РУЖби і взаеморозуміння ЦЬОГО лоД'РУЖЖЯ. Чудових ДІтей

криття 'опортивного свята. Пара.:l,

веСІЛЛЯ»

;Михайло ріlВ тепло

вітали

школи П. І. Клишта, КОМСОМОЛЬЦі 1 піо­ нери. Вони побажали Михаилу Степановичу та Домасі Микитівні міцного Зі\ОР()В'я, довгих років

iPat:\ieHoro

життя.

оутніх зі святом молодості і сили. Далі змarання легкоатлетів. Перша чемпіонка 1969 року пре~ста]3lНИЦЯ заВОДОУlПравління Г3іЛина Бабенко. Bt'ua виграла CTO~I{,TPOBKY. Брало участь в зма­

Колишній :па,січник і робітниця ганнях 150 чоловік. Перше Ізатальнок,омандне ,місце зараз на З3іслуженому віі\ПОЧИН­ ку. ,Вони від душі дякували Пар­ в }lІІертій боротьбі зайняв колек­ і\очка Валя трудиться в ОІДному З тії і Уряду за забезпечену ста­ тив інструмента.1ЬНОГО цеху. В київських проектних інститутів. рість, а громадськості 'СeJIа - за ць()~y велика за'слуга фізорга Бо­ риса Гаврищука, начаЛЬНИl\а це­ Нещодавно громадськість села увагу і щирі !Привітання. Ч Є. Петрова ,Ї секретаря І\ОМСО­ . . С І А. КОВПАК, ВlДзначи:ш «ЗО,10те BCCI.1.1:j» у?осекретар первинної napTopra~ольської організаціі Г. Васюка. ,приміщення сільської

Вlдоулась

Ради,

цере~lонія

нізації.

де

«весілля».

с, Зазим'я.

На знімку: Михайло.

вич та Домаха

Степано-

МИ1КИТlвна

Субо­

Потім на лі'l1Нlю~rу майданчику ми товські. Фото Б. Поберезького. 'провели урочисті збори. Ювіля-

l.\'lедикаменти В житті ми частО' зустрічаЄМОСl, з

фактами,

подіями,

які ВИКJlикають подив,

явища~tи,

у нас усміШI,у,

заДОВО.lення

чи

протест.

Не анаю, який вираз буде ма­ ти ваше об.1JИЧЧЯ, КО.1И

Я розпо­

вім про те, як у ПухівськіИ апте­

ці оuслуговують клієнтів. Ви заи­ Ш.1И КУПИТІ! вати. Вам Jlюб'яано дають ного

пакетик

вати,

пакетика

а.1е

дають

в

до

в

зіпсуватись. Беріть!».

в

«причеп».

мар­

аі від

«усіх»

недуг,

жуючи ПОJісненням:

супровод­

«Цієї мазі в

.C_I&I1A=·_BI(~ ВІВТОРОК, Перша

третє

-

колектив

цеху

метало­

кеР3імі,ки.

Одночасно на СІПОРТИВНОМ:У маи­

--

можець

команда цеху спецви­

р(}бів.

Звертатися в ка'н.це.lяр'ію райлікарні вари, вул. к,ірова,

Наша афіша, 14,15 Пере· присвячена .~-річчю ~eHiHC?KO~

14 10 -

дача,

l\.омуніСТlІчноі СпіЛКIІ Мо ..10Дl УКРіl1НИ ~O 40 _ IІрограма кольорового телеба­ ч('ння ЧемпіОllат СРСР з футбола: «Дннамо» (Москва) «Дииамо»

(Киів) (2-й тайм) 21.15 інформа­ ційна програма .Час». (М). (ВlДео­

З31l11С) ~~ 45 -

21 43 Творчий

драматичног"

.Клуб композиторІВ •. вечір Московського

театру

Друга

1145 програма

На приз клубу СОЮЗНИЙ турнір (Рига). ІЗ 03 --

О.

Пушкіна.

програма

«Справи (М)

ім

піонерські»

1215 -

Для

Юно-

школяр'в,

.ЗолотиЙ М'ЯЧ»,, Все­ юних баскетбОЛІСТІВ. Телевізійні вісті 1655

Наша афіша 17 (Ю - .Джерело». ФОЛЬ""ОРIІИіі кл}б (Тбілісі). 174.,-

-

Новини. (М). 1$

00-

Дітям про звірят,

І

м.

БРОВАРИ,

вул. Київська,

адресу: м. Бро­

'на посТ'ійну роботу

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

інженери-конструктори і технологи, інженери по комплектації,

• • •

газое~ектрозварювальники,

і

учні вказаннх професій;

о

гальваностеги,

!

о

друкарка, копіювальниця.

і

і

Житлова площа буде на,дан'а на загаЛ\:jНИХ підставах. Звертатись на

а,дресу: м. Бровари, 'промвузо.1, ремонтно-

механ:чниїl завод, ві\дд'іл ,каіДрів. Телефон 7-88.

....... .............

.•._._.-._.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

.~.~.~.~.~.~.~.~.~

::Іага.льнозаводсь-

~

~

о. о. о. "K~I~~~~I~ ~T ~х~Ф-;;;;Щ-------І ,на пості'йну роботу

І

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: пт~wники (жінки і ЧOJlовіки), годувальники

бн, ста,вили КОЛОНКИ дЛЯ питної води.

--

Мешканці цієї буде і вода

вулиці раділи добра, й сухо

цей довгий

формувала

птиці, газозварювальникн с lІюсарі-сантехніки водії,

4-5 розрядів, 4-5 розрядІв,

СРСР

Чt'на

Промислова

Дні КУЛЬТУРИ Республіки в

виставка,

прнсвя­

25·річчю утворення ПНР. (М), - Інформаційна програма .Час».

(М). 1930 - Програма КО"'ЬОРОВОГО телебачення Чемпіонат СРСР з фут­ БО.,а: «Динамо» (Москва) ,Дина­ мо» (КИЇВ). 20 40 «На добраніч, ді­ ТІІ!»,

СЕРЕДА, 2 липня Перша ПРограма

10.30 - К, Симонов .Так і бу· де». Телеспектакль. (М,) 12 ЗО - Ек­ ран учителя. ,Звукотехнічні засоби навчання в малокомплектній школі::t ІЗ оо Телевізійні вісті. 1555 На· ша афіша 16,00 - Для дошкільників і МОЛОДШНХ школяріВ. 3. ЦинеБУ,lЬК - «Блакитне перло» Вистава Харків· ського лялькового театру ім. Н, Круп·

-

-

ськоі (Харків) 17 оо До lОО·річчя з дня народження В І. Леніна. Сторін· ки життя ілліча «ХаІ! жнве соціалі· етична революція». 17.ЗО Програма Українського КОЛ60РОnОГО телебачення І. «('Є"€POДOHeЦbK» . ДокументальннїІ

шляховнц,

пен­

фільм.

2.

церт·нарис. місцях»

.Пісні

Ю

18.30

«Ленін

.іІо

-

в

-

ні».

ГV.,я,ва».

Кон­

ленінських

('ибірському

засд;)н­

(М), 19 оо Телевізійні вісті Дні культури Польськоі На· родної Республіки в СРСР. .Став ка більша від життя». Прем',-· ра те.,евізіЙного багатосерій н о го художнього фільму (2 сері .. ), (М)

19,30 -

20 30 -

Інформаційна

програма

.Час~

(М). 21 15 Для юнацтва «Випуск· ник-59». 22 15 .Суперннки». МУЛІ,Т' фільм для дорослих. 22 ЗО - Міжна· родні змагання з легкої атлетики на прнз братів 3намеиських. (Одеса) 23,00 - 'ЛИСТІ! звідусіль. а пісні зі· ЛЬВОВ,». дачів.

Концерт

на

замов.,,,ння

г.'Я·

(Львів).

3-4

4-5

розрядів,

розрядІв,

3-4

маляри-wтукатури РОЗРЯДI8, допоміжні робітники на будівельні роботи, інженер-теплотехнік.

Одина'ки забезпечуються гуртожитком. Звертатися щоденно у відlділ Ікадрів птахофабрики на ад-

і

ресу: м. Київ, 89, Броварське шосе, і 41 ДО зупинки «ПЬвник».

16

км. Іхати автобу,са.ми

MN2 1, 3 ....-...

аа

а.

е

••е

ае

аа

••

'8

аа

аа

аа

••

ее

еа

••••••

Друга

17.15 -

Наша

програма

афіша

1720 -

Філ""

.Випадок» lї 30 - .Марка краіни Гонде.,упи» Те.,еспектакль 1845 «Наші гості», До відкриття гаСТJlолей Краснодарського

ім

М.

скоп •.

драматичного

19 оо

Горького. Популярна

-

естрадиа

КИІВСЬКО.\1У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПР_д,ВЛІННЮ N2 БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДОБУЩВНОГО КО.\1БІНАТУ НА ПОСТlНН)' 1'ОБОТУ ПОТРІБНІ: кранівннки дизелектричних кранів МКГ -2,5, СКГ -зо, кранівники Ди3t:ЛЬНИХ кранів УБ-162-2, автокранівники МК-І0, АК-75, електрикн,

токарі,

слюсарі по peMQНTY автокранів і мулярн, водії, трактористи, старwий бухгалтер, монтажники конструкцій, заступник головного бухгалтера,

KpaHoBoro

устаткування,

електрогазозварнкки.

Одинокі ЧОЛОВ:ІКИ забезпеч.уються ГУРТОЖИ1'ком

і

пропис­

кою.

теаТІ') .КалеЙдо­ програма

За довідками звертатися: м. Бровари,

промвузол,

Вlїдді.l

Ka~piB КСУ -2 БЗБк. Ухати автоБУ'СОМ

N2 1

по маршр.уту метро--Б!рова,ри дО Ю1Н­

цевої зупинки.

(Ленінград).

ТРАНСПОРТНІй КОНТОРІ БРОВАРСЬКОІ РАйСПОЖИВСПІЛКИ

•••••••••• I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,

ІНДЕКС

61964.

Газета виходить

у вівторок. четвер І суботу.

боти) і фотокореспондеита 4-67, відповідаm.ного сек­ ретаря - 3·18, відділу сільського господарства - 4-47.

...._ ........................................................................................................................................' .. 11...' ...'....'......' .........' ...' ..'..'"'...'"11...' .................... _ ............... 11" .................. .

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська.

муляри

сіонер.

154. \

Незаба­

С.ІІРАВИК,

колншній

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварекого районного комитета КП УкраинЬІ н районного Совета депутатов ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3·82, заступиика редактора, відділів (партійного жнття, промисловості. Ma~OBOЇ ро·

бруківку.

теслярі-стOJIЯРИ

і де­

ром розмитий люк розвалиться.

на вулиці. Та радощам незаба­ ром прийшов кінець. Колонка,

(Ленінград). 18.ЗО Польської ІІародної

час розмила

154. Телефон -

4-57. Зам 1969-6633.

такелажники, різноробочі,

• •

і

• і •

токарІ, слюсарі,

В. ЗОТОВ, голова ДСТ заводу пороw­ кової металургії.

с. Пух,ів"а.

" . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ••• "

НАША АДРЕСА:

на

47.

-.. ,. .., БРОВАРСЬКОМУ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗА~ОДУ

ким кросом.

Н. СТЕПАНЧЕНКО.

19.00

1 липня програма

Редавтор Є. ФЕД0.

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: старwий бухгалтер-ревізор, wофери всіх класів на всі види автомаwии, включаючи машини невідкладної допомоги, праля, тесляр, робітники.

пеніЦllліну. Хочеш бери, Чи не пора привести в на­ що на розі вулиць Степана Ра­ хочеш ні, а 1е вати без пеніцилі­ лежний стан вулицю Степана зіна і СадOlЮЇ, уже півроку не ну не візы\Іш!! Дуже приємно, Разіна, що в центрі міста? По працює, а вода, замість того, що ашекар Л. М. Дахновська по­ ній уже декілька разів шляхо­ щоб потрапляти в колонку, зро­ переджує: «ПеніЦШіін уже не вшш стелили бруківку, а водо­ била хід через люк і уже біль­ ше року витікає на поверхню. За І іІ10ста.чальники l1рокла.дали тру­

скажімо,

вирівняна.

БровАрсы(lй РАйОННІй ЛІКАРНІ

пляшечку

ЯКЩО ж бере,

і

-------------------------------------------------.~~----

«причеп»

.1Ю, то до неї даЮТІ, П.lяшеЧI\У ма­

спланована

Валентина ЗАХАРОВА, ученнця міської середньої школи .Ni 1.

кож­

придатний для вживання».

ває заходів до утримання авто­ бусних зупинок в належному CTtlHi~. По провулку Радянсько­ му несправність колонки ,1JiKBi-

і

ться у вересні

А як у вас?

для висипкн узбіччя. ККП вжи­

хів 'опtщпорош"ів та с.пецвиробів,

ТакИіМ чином, УРОЧИ1сте від­ Отож бо, друзі, ~lОжете в Пу­ криття ві~булося, а 'опартакіада мєдика- лише р()зпочала'сь. Вона закінчи­ хівській аптеці дістати

менти

пише

Дру,ге мі'ще зайняла команда це­

перетлгуванню канату. Це зма­ гання теж ІП'РОЙШЛО цікаво. Пере­

аптеці дуже багато, і вона може

--

-------------------------------,---------.-!----.•.•... . ............................--_..•

данчИl,У відбува.lОСЯ змагання по

«причеп»

підприємств,

--

він, замінив поламані лавки справними, а також завіз грунт

Попливла весна у сині далі На швидких червоних парусах, дована. Найближчим часом ця Залишивши вербам ті печалі, Що розтанут!. скоро в небесах. ділянка вулиці буде остаточно

Іпраш)'ри союзних Ре<СІПублік, 'духо­ вий оркестр ... Заступник ГОлОВНО­

СуботоВ'ськ.і: сини Анат'Олій працює ,БУХ1галтером на відділ,ку ра~госпу, Віталій очолює лісгосп,

товсмшх. Іх тепло ЗУ'СТрtли біЛЯ

иальних

Затужили вероби за весною, Що Ilе (жоро вернеться сю'ди.

го інженера заводу О. І. Ярошенко 'сільської ПОЗДОРОВ.1ЯЄ всіх учасників і при­

Bi.:l

РЦИ директор середньої

виховали щасливого,

в'Ї'дбулоея урочисте від­

неможливим.

На обидва листи надіслав відповідь редакції заступник го­

По

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: водії автомаwин, водії мотоцкклів, автослюсарі. питанню ТРУДОв.lаштування звертатися

в

транспортну

контору Брова,рсЬ'Кої раЙспоживопі.'FКИ на з'дресу: м. Бровари, вул. Богунська, Ng 2.

76 номер 1969 рік  

76 номер 1969 рік

Advertisement