Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯ/

Від'їзд з Москви Прем'єр-Міністра

СТЯХЯ~О8(UЬ

Республіки Індії Джавахарлала Неру

Перебування

Джавахар.'Іа.'lа Неру

в

ському Союзі ВИЛи.'ІОСЯ

!...!!.(1214)

Індії, які прагнуть до демократичного розвитltу

Недіпя, 26 червня 1955 року 11 Ціна 15 коп.

товариші комсомольцї! бирає сил»-під таким

ком вміщено сьогодні

'Gаголон­

в «'Стаха­

заціі

калитянського

ку

ди ці столиці. Всюди букети квітів, привітні об­ личчя, вигуки «Ура». Робітниltи і службовці мос­ ковських підприємств, студенти, школярі, сол­

вирощенню

високого

вро­

ім. Сталіна. Факти, наведені в листі, самі про себе говорять:­ чат. 3аяви продовжують надхо­ комсомольська організація «наби­ дити». У боротьбі за виконання заврає си.'!» , тому ЩО комсомольці почали, як кажуть, «задавати дань партії про круте піднесення ТОН» у бригадах, ланках, на тва- всіх галузей сільського господар­

ринницьких фермах. Вони працю- ства стала справжнім помічником ють з комсомольським вогником. партійної організації, великою У цьому заслуга партійної орга'- силою в колгоспі комсомольськ.а нізації (секретар т. Мищенко П.), організація сільгоспартілі імені яка націлює комсомольців перш Сталіна, с. Русанів. Вона об'єднує за все на те, щоб вони добре пра- зараз 184 юнаків і дівчат. Комсо­ цювали в колгоспі. мольці в )'сіх рільничих, городніх, ,нкщо комсомольці д(}бре пра- кормодобувній, будівельній брига­ цюють у колгоспі, до них все дах, ланках, і усюди вони, рівня­ більше і бі.'lьше лине неспілкова ючись по комуністах, виступають ~lОлодь. Пошлемося знову на лист заспівувачами соціалістичного

з цієї ж аРl'ілі, який надіслав до змагання. редакції Б. Корнуе. Він розпові'-

своєї країни і загадьного миру.

ЙОГО з любов'ю вітали сотні тисяч москвичів, які,

ців задучив до роб(}ти по брига­ дах, на фермаХ,-робота серед мо­ лоді ожила. За 5 місяців прийня­ ди до комсомолу 1О юнаків і дів­

колгоспу

з'єднують нар(}ди Радянського Союзу з народами

незважаючи на ранню годину, вийшли на ву­

жаю кукурудзи, інших комсомоль­

новці» лист Петра ШевченlW. . секретаря комсомольської органі­

щирих симпатій і почуттів гаряqої дружби, що

вав комсомольськ(}-молодіжну лан­ по

посідає

вич КОРНУС. Говорячи про хід за­

1700

--------

Карпенко,

першість

по

димир Корнус такі теплі

ку продуктивність худоби, на бу­ дівництві СИЛОС них траншей та інших роботах. Попрацювавши на славу день, комсомольці і за іх прикладом нееПЇЛкова молодь бе­

ними

з

представниками

тру­

Піонери підносять Прем'єр-Міністрові і особам,

які ііого супроводять, букети квітів. Піонери співають «Пісню дощу» мовою хінді. Джавахардал Неру, його дочка IН)~ipa Ганді, генеральний секретар Міністеретва ~акордонних Справ Республіки Індії Н. Р. Піллаї і завідуючий Європейським відділом Міністеретва 3акордонних Справ Республіки: Індії А. Хуссейн під звуltlt ма.р­ шу піднімаються по трапу в літак. Джавахарлал Неру привітно махає .рукою проводжаючим.

9

годин

38

хвилин. Літак відривається від

зем.'Іі і .'Іягає на курс.

До Варшави Прем'єр-Міністра Республіки Індії Дж. Неру еупроводили завідуючий Прото­ кольним відділом Міністерства Закордонних Справ СРСР Ф. Ф. Молочков і Надзвичайний і Повно'­ важний Посол Республіки Індії в СРСР К. П. Ш. Менон. (ТАРС).

......--------

Звідусіль

На Оерегах майdутнього Каховського моря

літрів молока.

овочів та інших культур, за виео­

корпусу,

дящих Москви, з членами Президії ЦК КПРС.

нов, Мініс'lРИ СРСР П. Н. Антропов, І. О. Бене­ дікт()в, Г. К. Жуков, М. Д. Ковригіна, І. Г. Каба­ нов, М. О. Михайлов 11. І. Паршин, Д. Л. Райзер, М. С. Рижо'в, О. Г. Шеремет'ЬЄв, Маршал Радян­ ського Союзу В. Д. Сок.оловськиЙ, Головний Мар-

ar,

димир

дипломатичного

ПровО,\ити Джавахарла.Т(а Неру прибули М. О. Булганін:, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. І. Мікоян, М. Г. Первухін, М. 3. Сабуров, М. С. Хрущов, ГО;Іова Ради Мініетрів РРФСР О. М. Пузз-

Повнокровне життя в КОМСО3 кожним днем все вужчим стає готівлі раннього силосу, він не ПО скупився по заслугах п(}хвалити мольських організаціях колгоспів русло Дніпра в районі будівниряд кращих людей бригади. сІ',. Рожни, Літки, Плоске, Сві­ цтва Каховської ГЕС. Тут закінсказав він, якби всі так працю- тильне і ряду інших. Комсомольці чуються оста.нні приготування до вали на заготівлі силосу, як наші серед тих, що борються за висd­ перекриття ріки. Незабаром перекомсомольці Степан Кобза і Воло- кий урожай кукурудзи, картоплі, городить їй шлях потужЮl. земля-

колгоспу була б за нами, а корму для худоби-вдвоє більше, ніж запланували. Не вперше чув на зборах і в бесідах молодий колгоспник Воло-

Дж. Неру прощається з присутніми на аерод­ ромі міністрами і громадськими діячами, чденами'

... Центральний аеродром прикрашений щ­ жавними прапорами РеспубліlШ Індії і Радян­ ського Союзу.

друге місце серед доярок

Виступив бригадир Петро Мусійо­

'М. О. Булганін і Джавахарла.Т( Неру обміюr­ дися промовами.

проводжає.

На' МО.'lочно-товарніИ

-надоїла вже зараз від кожної з закріпленої групи корів близько

ходять перед фронтом почееної варти.

дати і офіцери Радянеької Армії-всі, хто був на вулицях столиці,-прагнули передати привіт і найкращі побажання народові Республіки Індії 'Іа її вида'гному державному діячеві Джавахарлалу Неру. Машини, в яких їхали на аеродром М. О. Булганін і Дж. Неру та особи, що їх супроводили, зустріча.1JИСЯ на вулицях бурхливими оплесками. Дж. Неру привітно махає рукою тим, хто його

фермі комсомолка Марія Пильтяй

дає, як пройшли комсомольськoL молодіжні збори в одній бригаді.

толовний редактор газети «Правда» Д. Т. Шепі­ .'Іов, заступник голови ВЦРПС д. М. Соловйов, rdлова виконкому Московської Ради М. О. ,нснов. На аеРОДромі серед проводжаючих-співробіт­ ники ІІОСО.'Іьства Республіки Індії, Глави По­ сольств і Місій, акредитовані в Москві. Начальник почесної варти зустрічає Джава­ харлала Неру і віддає рапорт. Оркестр виконує Державні Гімни Республіки Індії і Радянс,ького Союзу. Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і ПреМ'єр-Міністр Республіки Індії Дж. Неру про­

демонстрацію

3 винятковою хвилюючою теплотою провод­ жали Дж. Неру 23 червня жителі Москви. На всьому Ш;1ЯХУ Прем' єр- Міністра Респуб.'lіки Індії від ного резиденції до Центрального аеродрому

3а живі, конкретні діла~ «Комсомольська організація на­

в яскраву

відповіда.'ІЬНИЙ керівник ТАРС :М. Г. Пальгунов,

Радян­

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудящих Киівськоі оБJlасті 11

шал Авіації П. Ф . .жигарєв, генерал-полковник І. О. Сєров, заст)'пники міністрів СРСР А. А. Гро­ мико, В. В. К),знецов, В. О. 30рін, П. С. Кучумов,

Вранці 23 червня, після шістнащятиденного перебування в Радянському Союзі, з Москви від­ б),в Прем'єр-Міністр, Міністр Закордонних Справ Респубдіки Індії ДжавахаР.'Іал Неру'.

стають

старі

населені

пункти.

КО.1ГОСПИ і радгоспи Казахстану підняли під урожай 1956 року 5 мі,1ьйонів 500 тисяч гектарів

Нового вигляду наБУЛd село Кут, Апостолівського району, Дні­ цілинних і перелогових земель­

нропетровської області. Тепер тут на 2 мільйони 500 тисяч гектарів вулиці заnудовані краеивими цег­ більше, ніж на цей час у мину­ на гребля, і на величезному про- .1ЯНИМИ будинками, критими ши­ JIOMY році. сторі від Запоріжжя до Нової Ка- фером і черепицею. У селі-дво­ ховки р(}3іллється широке море. ловерхові будинки середньої шко'На Зап(}різькому трансформаторНаближаються до кінця роб()l['И ди, лікарні. До будинків прокла­

***

по переміщенню населених пунк- деН0 водопровід, підведено елек- ному заводі закінчено складання тів із зони затоплення в нові міс- трику, радіо На околиці оновле- першого

елова руть активну участь у роботі клу­ ця. На березі майбутнього

потужного

трансформатора

для

силового

Каховської

моря ного села-типові тваринницькі ГЕС. Він сконструй(}Ваний сила-

про своїх товаришів, і вони гли- Мв, бібліотек, в 'агітколективах, вже справили новосілля більше приміщення зпідвісними дорога- ми інженерно-технічних п"аЦl'в-

ми, водопроводом, автопоїлками. боко запали йому в серце. Воло- читають, вчатьея. Вони роетуть На березі майбутнього Каховдимир попроеив анкету про при- такими, якими їх хочуть бачити шести тисяч сімей колгоспників йом до комсомолу і, заповнюючи партія, народ-активними будів- Херсонської, Запорізької, Дніпр 0- ського моря створюються нові шоіі, сказав:-Клянуся, товариші, никами комунізму. петровської облаетеЙ. Невпізнан- сейні Ш.'ІЯХИ і залізничні колії. що не підведу, працюватиму, як Дуже мало таких прикладів

У свердловеыty будується найбільший на Уралі комбінат кам-

кращі комсомольці, щоб бути гід. ним членом лещнського комсо-

вольних тк;}нин. На ПЛОЩІ' в 15 гектарів розмістяться 10 виробни-

можна, на жаль, навести 3 З К сс. азии'я, няжичі та деяких

Б

,t'xmap-"інсь"а

Г'ЕС

J

***

молу. інших. Рівень виховної роботи Будівники Бухтармінської гід- меногорської гідроелеltтростанції. чих корпусів Чотирнадцять таких заяв, що серед молоді тут низький, комсО- роодектроетанції добились велиlt()- Створено можливість широltим приємств. йдуть З глибини сердець молодих мольські організації малочиелен-

го

успіху.

Завершено

відltачку фронтом приступити до основних

патріотів, комсомольська органі- ні: багато з тих, що у них на об- води з котлована. Цю велику ро- робіт по спорудженню гідровузла.

зація розглянула і задовольнила ліку, в колгоспне виробництво не боту проведено. в кілька раз riIвид- В котловані почато за час піеля звітно-виборних залучені. Це еерйозний докір пар- ше ,ніж при будівництві Усть-Ка- грунту. зборів. Ще 8 чоловік, повідомляє тійним організаціям.

т. Шевченко, готуються ветупу в комсомол.

до

За живі, конкретш' ДІ'ла, товариші комсомольці! Добиватися ак-

Звітуючи на бюро райкому пар- тивної участі всіх комсомольців,

Н а Кб' у аНІ

виймання

і'

ників підприємства.

і

підсобних

під-

** *

Для індивідуального будівництва в МТС України держава виділила в цьому році 58 мільйонів

карбованців.100Забудовникам відпускається тисяч кубічних

почались жнива

На І\,убані достиг озимий яч- тичної Праці Дмитро Кабанець в метрів лісу, ве.'Іика кількість пок-

тії про комуністичне виховання всієї колгосдної молоді у всена- мінь. hо.1ГОСПИ приступищ до зби- перший день зібрав 21 гектар рівельного листа, скла та інших б _.:' озимого ЯЧ~lеню і намолотив зІ будівельних матеріадів. •

МОЛОДІ,

'6

_

секретар паРТlИНОІ

'6

орга-

роднlИ

OPOгьul за перетворення в

нізації колгоспу ім. Леніна, с. Се- життя рішень партії про круте миполки, т.

. М алlИ 6

заявив: «З то-

піднесення

всіх

галузей

ського

тет при нашій допомозі

комсомольської організації.

....

організу-

---

господарства

-

го часу, як комсомольський комі-

сіль-

~---

При Міністерстві еільського сільськогосподарської виставки. господарства СРСР ств(}рюється Інститут вивчатиме методи най­ новий науковий заклад-Всесоюз- більш ефективного використання ний науково-дослідний інститут земель, машинної техніки і трудо­ економіки сільського господаретва. вих ресурсів, методи найкращої В його завдання входить розроб- організації, нормування і оплати

BaToplВ СІЛЬСЬКОГО господарства

зокрема,

.матері8JliВ

1,

Всесоюзиоі

j

Лабинської МТС

завдання

Новий науковий заклад

лення проблем економіки і організації виробництва в колгоспах, МТС і радгоспах і наукове узагальн~нн~ передового ,ll;освіду H~,

рання ВР0ж3Ю. 3натний комбайнер

праці в колгоепах, МТС і радгое­ пах і ряд інших питань, зв'язаних з ЗаБ,ІІ;анням збільшення виробни­ цтва. сільськогосподареьких про­ ДУКТІв.

(ТАРС).

Герой

Соціаліе-

зерна.

Багатий урожай абрикосів В радгоспах і колгоспах Вірменії вирощено багатий урожай аб-

В радгоспах і колгоспах респуб.'lіки збирають по 100-120

рикосів. Урожайність садів шурівняно з минущм роком вища в

центнерів плодів у середнь,ому з гектара, а на окремих ділянках-

півтора раза.

150-170

центнерів.

купок

молока,

м'яса.,

В Тулі відбувся пуск першої черги Щокінськогн газового заво­ ду, який постачз.тиме газ Москві. Нині по газопроводу Щокіно­

Москва, довжиною в 200 кілометрів, газ уже подається в кваvrи­ ри трудящих столиці. Почалася також газифікація Тули.

***

Продукти тваринництва-державі Колгоспи, КОЛГОСПНИltИ, праців-

** *

кожного гектара по 32 центнери

яєць

та

В цьому році колгоспи Черні­ гівської області засіяли різними

ники МТС і радгоспів Вінницької вовни.

сільськогосподарськими

культу­

облаеті достроково виконали піврічні плани заготівель і закупок

рами понад

гектарів

м'яса,

молока та

яєць,

колгоспи

Колгоспи Хмелівського району, Кіровоградської області, доетроко-

і .в:олгоспники Дрогобицької облас­ ~~ З:1верши.'ІИ річний план здачі ті-піврічні шани заготівe.u:ь і 33- і ПРОАажу вовни Аержа.ві.

20

тисяч

осушених земель. На зна.чних ма­ сивах вони розмістили кукурудзу. (За повідомленнями ТАРС j РАТАУ}.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГ АНІ3АЦІЯ НАБИРА€ СИЛ

.у райкомі

про

В СІТЦІ ПАРТІЙНОЇ ОСВІТИ

ко;

кукурудзу-аг-

Бюро райкому КП України об­

мольців не були зв'язані з колгоспни~[ виробництвом, не за-

радянська влада молоді» і «Комсомол в роки Великої Вітчизня-

року в сітці партійної освіти. Докладно РОЗГ.тянуто керівництво

хопдювадиея

лої віііни»-інструктор

В:авчанням комуністів в окремих

довго не будо. Бі.1ЬшістЬ комсо- роном т. Птуха; лекції «Що дала говорило

робо-

райкому

підсумки

навчального

тою. Останнім часом відбудися істотні зміни )1;0 кращого. 27 комсоІ![(}льців почали працювати в ар-

комсомоду т. Черненко. На збори партійних організаціях, діяльність і :Ielщії частіше почали прихо- деяких пропагандиетів. ДИ ти КОЩ'ністи, голова сільради, В прийнятому рішенні зобов'я­ Го:Іова кодГОСПУ і ряд інших ак- зало віддід пропаганди і агітації

ті.1і -

тивістів села. Їх поради для нас райкому, первинні партійні орга­

дві доярки, два пастухи,

Змагаючись за ДOCTPOKOB~ ~и- ' І лі худоби контора вже другий. рік конання завдань першого ПlВРІЧ-

є

чя, працівники відгодівельноі бази районної контори «ЗагІУГСКОТ» добидися хороших результатів. На 20 червня пда·н м'ясозаготівель і закупок виконано на 106 процентів. Понад піврічне завдання відгодовано 173 свині, здано проМис.товості за рахунок приросту 314 центнерів м'яса. 3а 5 місяців одержано доходів на і199 тисяч карбованців бідьше, ніж за-

ськогосподарської виставки. Цьо­ го почесного права ностоєні і ок­ ремі працівники. Вони нагороджені: Х. Бартен-керуючпи конто:.. рою--Ве.1ИКОЮ срібною медаллю, Г. Пшонніков-бригадир корм(}­ кухні свиновідгодівельного пую,,­ ту-Малою срібною медаллю та велосипедом, В. Музика-свинар­ ка-Малою срібною медаллю. Не­ щодавно повернулися з Виставки

учасником

плановано.

свинарки Н. Осипова та М. Оста-

дуже цінні. Активізуються комсомольці і в роботі клубу, драматичному гурт-

Особ.ШВО добра слава про комсоМО.1ьсько-молодіжну ланку кукурудзоводів на чолі з Валентиною

ку, редколегії щоденної C'l'інної МТС ОДЮf-два рази на місяць чи­ газети. Вороний Г., Зубчен:к.о В., тання лекцій з питань марксисІГ­ Шевченко П. і ряд інших вltЛюче- сько-ленінської теорії, про міжна­

Зубченко.

ні до складу агітколективу.

роднв становище та на інші теми

ному змаганні добилися свинарки учасників

Пожвавлення в ЖИ'l'rі організзції подобається неспіЛl~ОВій молоді, і вона б.1Ижче стає до комсомолу. За час після звітно-ви-

згідно тематичним планам хе:к.тоpl­ ських груп і відділення Товари­ ства по поширенню політичних і наукових знань УРСР.

М. Х~[ельова-щодобовий приріст

Молоді патріІУГИ зобо-

план

а,гротехнічних

контролює

заходів

їх в~конання,

і І борних зборів

14

юнаків і дівчат

ланка, вступили до комсомолу, 8-готу -

вивеЗJlа на закршлену площу по

ються до цього.

нізації влаштувати в літній період у бібліотеці райкому партії, на підприємствах, у колгоспах і

План першого півріччя-достроково

іздові, причіплювачі і ряд інmих, систематично відзначаються на роботі.

в'язалися виростити на кожному з 10 гектарів по 40 центнерів кукурудзи. За порадою агронома МТС Т. Птухи Н., який склав

Бюро зобов'язало віддLl пропа­

Далеко не все, ра.10М 3 тим, ще

товку до нового навчального року.

іі зараз так, як повинно бути. Чимало в селі молоді, що цурає-

Широко роз'яснити принцип доб­ рові.1ьності, подати активну допо­

сіЯJIИ, підживll.Ш, пильно доглядають посіви, щоб не було бур'я-

Тf>l:Я роботи в колгоспі. Маємо ще, на жаJIЬ, і трьох таких КОМСОмольців, що тільки дивляться, ЯК0

могу кожному конуністу В обранні форми навчання ДдЯ підвищення

у боротьбу за успішне ви:к.онання ріJП~НЬ січневого Пленуму ЦК КПРС 'і на ряді інших робіт. ІІе1850 тонн заготовдених і вивезених на по.1я місцевих добрив, 290 тисяч ТОРфо-перегніИних fOn'"

,...-

шечків, виготовлених їх руками,

працюють.

смго ідейного рівня.

***

Не розвинута

А

.

u

-

~e ~_ д~помого~ паРТlИНОІ орга-

Н1заЦll ІХ обов язково

них споруд.

Регулярно

проходять

комсо-

мольські збори. Прочитав для мо-

. . ЛОдl ДОПОВідь про рішення січ-

П. Шевченко,

секретар комсомольської організації.

останНІ номери журналу «Между-

Шlродная жизнь:., ряд брошур «На

допомогу пропагандисту»; райпрокурор

к.олгосп ім. Сталіна,

т.

достроково-до

38

річниці

жіночих

лочан

агроном

райкому ЛКСМУ. Войтовнч М.­ завідуюча райВНО, Калюк В.

ласної спартакіад. До складу оргкомітету ввійшли тт.кремець М.

-голова ДССТ «Колгоспник», Барило Т. голова райкому

(голова)-заступник голови викон-

ДТСААФ, Кучер Д.-голова ДСТ

кому райради депутатів трудящих,

«Спартак», ПИRдюра В.-завідую­

ванців.

У

соціа.1істичному

змаганні

ткацький цех, очодений Л. Кар­

України,

Г. Попенко.

ник-іх

най_ І.-фізрук Броварської серед­

оргкомІтету: Білокінь П.-секретар

НЬОІ школи.

випуску

продукції.

показники

за

Швеї

рахунок

другого

завданні

6

півріччя.

При

сорочок кожна зшиває

10-12. Нещодавно взяли нове зобов'я­ зання-виготовити понад річнии

шан

готового одягу на

ти­

350

сяч карбованців.

С. Гресь, голова промартілі березня,

ім. В·го

В. Можеяевський,

перше

секретар

парторг ані зації.

с. Літки.

І мов~лися

стріляти в своїх това­

РИШІВ.

.

Царський уряд звернувся до Ту-

.....

реччини

бою

й

про

проти

Інших

країн

поліцейську

повсталих

з

прось­

допомогу

матросів.

«Ту­

рецький султан,-писав Ленін.

повинен захистити царське

-

само- 4

МАТРОСI8-ПОТЬОМКIНUI8

державство від російського наро­ ду ... Трудно уявити собі кращий

(До 50-річчя повстання на броненосці "Потьомкін")

влади». (Тв., т. 8, стор. 517). Відчуваючи потребу в паливі і

ПОД8ИГ

Славною сторінкою в історію революційного руху народів на­ шої країни увійшли події 1905 ро­ ку на Чорноморському флоті. По· встання на броненосці «Потьом­ кін» було видатною подією пер­ шої російської революuії, яскра­ вим свідченням її загальнонарод­ характеру.

Більшовицька партія, додержу­ ючи вказівок великого Леніна, ще в передреволюційні роки розгор­ ну .. а серед солдатів і матросів не­ легальну роботу. Серед моряків Чорноморського флоту цією робо­ тою керував центр матросів со­ ціал-демократів. Один з його зас­ новників-чорноморець А. Петров підтримував зв'язок з Леніним, з більшовиками, які перебували в Женеві, одержував звідти вказів­ ки, необхідну літературу. Мат­

роський центр був зв'язаний з Се­ вастопольським та іншими при­ морськими комітетами РСДРП. Він спрямовував діяльність під­ пільних соціал - демократичних груп і гуртків на кораблях і в частинах Чорноморського флоту. Революційна боротьба робітни­ кІв і селян. яка розгорнулася в країні 11 1905 році,сИ.'!ьно вплива­ ла на армію і флот. Це створюва­ ло сприятливий грунт для біль­ шовицької пропаганди і агітації.

Виконуючи вказівки

партії, мат­

роський центр готував

на

Шlан

Л. Юрченко, М. Гаркава, Н. Кор­ нієнк.о і ряд інших працюють в

na-

~~I

иого

3у.1ьтати у М. Рожко, Н. IIUIlОВИЧ,

.Г. Костенко і д. Ковалевс,ької­ майже в 1,5 раза перевиконали

півріччя 125-140 процентів. У

Тана­

кому фізкультури і спорту, члени

вишивальному цеху найкращі ре-

лі П. Нетреба, В. Гресь, Г. Черед­

чий відділом пропагандн і агітаКП

сорочок

Броварської

госпах.

Утворено оргкомітет по підготов" ці до п~оведення районної та об-

парторганізаціі.

.-« олітичну пенко, посів першість-125 про­

теріальної заінтересованості в кол­

Назустріч районній і обласніli спартакіадам

райкому

б.туз,

МТС т. Чорний Г.-ряд матеріалів, центів плану. Відзначилися

с. Калита.

ції

суконь,

КПП

економію»;

секретар

ЗобовJязання виконано Колектив промартілі зобов'язав­

'шловічих, скатерок та іншої плосківського продукції на 1868 тисяч карбо­

колгос~у ім. Леніна т. Рябов П. -

М. Севрук,

3а високі показники у BiДГO~B-

ференцій і Пленумів ЦК»; секре­

в яких висвітлюється принцип ма­

Яхно М. (заступник)-голова рай-

бов'язань на 1955 рік, за почеене право бути учасником Всесоюзної

Тов· Виготовлено художніх виробів­

золюціях і рішсннях З'їздів, кон-

Комсомольська організація міцніє,тар парторганізаціі

сіна, силосу, будівництво СИ.'10С- набирає сил.

усунемо.

Інспектор райфінвідділу т.

Зараз ВК,1Іючаються

заготівлю

Колектив бази бореться за до-

свині становив 731 грам, В. Сун-

ся

стенко С. одержали «КПРС в ре-

сотні посаджених молодих дерев. в

Виставки-побувають

у Москві.

дук-712 грамів, Н. Осипова-

..

Є ще і ряд інших неДО.тІіків.

пенко. Ц~oг() року 16 чодовік -

живої ваги кожної доглянутої строкове виконання взятих зо-

фізкультура. З 40 чоловік тільки _ в бібліотеці раіікому КП Укра­ Великого Жовтня-виконати ви­ 11 передплачують газети. Прищю, І~И посилнвся попит комуністів на робничий план п'ятої п'ятирічки. І ЛІтературу з питань марксистсько- Використовуючи наявні резерви, ~o в сеДІ не працює БІ?лютека, ленінської теорії. Так, у червні на 1 О днів раніше завершили пів­ 1 мало хто з КОМСОМОЛЬЦІВ читає агроном красилівського колгоспу художню літературу. ~M. Жданова т. Шапрансь.ка А. та річне завдання на 113 процентів.

.

сшь­

698, П. Петренк&--697, М. Бо- сільськогосподарської виставки 1956 року. ні організації розгорнути підго- ришполець-695 грамів.

мінерадьних добрив на гектар. Старанно підготовиди насіння, по-

Зробили комсомольці свій вклад інші

Кращих успіхів у соціалістич-

Всесоюзної

ганди і агітації, первинні партій­

50 т<жн ІНОЮ і по 2 центнери

ну і проріджених місць.

1955 року

КП України

живе, діє. У нас такої боєздатної

громадською

червня

26

ПlДГОТОВКА ДО НОВОГО НАВЧАnЬНОГО РОКУ

Велика сила комсомольська невого Пленуму ЦК КПРС ·сек­ організація, а.те тідь&и якщо вона ретар парторганізації т. Мищен­ лекцію

НеАіnя,

кораБЛflХ

мцри.

повстаНЮI

Чорноморської

ес­

доказ

Броненосець «Князь Потьомкін­ Таврійський» був тодІ одним з великих і найновіших кораблів Чорноморського флоту. Серед матросів, яких налічувалось на «Потьомкіні» понад 700 чоловік, провадилась

кропітка

продовольстві,

до берегів

діика командира корабля Голіко­ ва і старшого офіцера Гіляров­

До складу комісії увійшло кілька більшовиків, але в ній виявились

ського переповнила чашу терпін­ ня. ПІд час їх спроби розстріляти групу матросІв хтось вигукнув: «До зброї!» Гіляровський двома пострілами смертельно поранив

також

меншовики,

еС~Рll

і

хісти. За рішенням цієї комісії «Потьомкін» і міноносець «267», який приєднався до нього, виру­ шнли В Одесу. Там відбувся по­ Григорія Вакулинчука, який на­ хорон Вакулинчука, що вилився в магався обеззброїти ііого. Це іі грандіозну демонстрацію. послужило сигналом до повстання. Робітники Одеси всіляко стара­ Пролунав заклик Панаса Матю­ .JIися підтримати потьомкінців, дос­ шенка: «До зброї, браттяl Досить тавляли на корабель продоволь­

бути рабами!».

ство, намагалися забезпечити бро­

Потьомкінці розправилися 3 неносець вугіллям. В той же час найбільш ненависними офіцерами, трудящі міста чекали від потьом­ і 14 (27). червня 1905 року на кінців активної 11ідrримки' в бо­ броненосці влада перейшла в ру­ ротьбі з царськими військами і ки матросів. Над' кораблем під­ поліцією. Але суднова комісія бро­ нявся червоний прапор. Здійсни­ неносця не виявила належної рі­ лась видатна подія в історії бо­ шучості. Вона не змог.,а згурту­ ротьби нашого народу проти екс­ ватикоманду в міцну революцій­ плуататорів. «... Вперше. писав ну силу, організувати боротьбу з Ленін,-велика частина військо­ .зрадниками, що були на кораблі. вої сили царизму,-цlлий брон.ено­ Відчувалась відсутність на броне­ сець,-переіішла відкрито на сто­ носці справжнього досвідченого рону революції» (Тв., т. 8, стор. керівника, яким був Григорій Ва­

509).

кулинчук.

старалися

ДЛfl управ.чіння кораблем по­ тьомкіиці обрали суднову КОІІісію

Царський уряд послав проти сПотьомкінр цілу ескадру кораб­

порив

матро­

сів і запобігти передчасиOllУ вис­

тупові. Проте

upo8OU1diu

царської

«Потьомкін» пішов

Румунії

і здався

ру­

D08e- ва

lJ08i

з ПaвatOJl МатIОШe.DОІІ.

.si..

спущений революційний прапор" який одинадцять днів' майорів над кораблем. У своїй відозві «До всього цивілізованого світу» по­ тьомкінці закликали народ до бо­ ротьби за свободу.

Великий Ленін

анар­

глибоко співчували одеському пролетаріатові і горіли бажанням підтримати страйкарів. Революційний дух І гнІв матро­ сів були настільки великими, що наЙМеНШИЙ привід міг привести до стихійного виступу. Таким приводом j стало червиве м'ясо, доставлене на корабель, що вик­ ликало величезне обурення всьо­ го екіпажу. Щоб не перешкодити підготов­ ці повстання на інших кораблях флоту, більшовики - потьомкінці стримати

краху

мунським властям. У Констанці в присутності всього екіпажу був

політична

робота, спрямовувана Григорієм Вакулинчуком і його бойовими товаришами-більшовиками Пет­ ром Алексєєвим, Іваном Личевим та іншими. 12 (25) червня 1905 року бро­ неносець «Потьомкін» вийшов у навчальне плавання в район ост­ рова Тендра, що знаходиться не­ далеко від Одеси. Туди ж мала прибути вся ескадра. В Одесі в той час відбувався загальний страйк робітників, і моряки бу .. и свідками нещадної розправн по­ ліцаїв із страйкарями. Матроси

повного

Лае матроси цих кораб.вів від-

високо

оцінив

подвиг потьомкінців. «Броненосець

«Потьомкін»,-писав він,-лишився непереможеною

територією

рево­

люції... перед нами в наявності безсумнівний і найзнаменніший факт: спроба утворення ЯДРА

РЕВ~ЛЮЦJИНОJ т.

АРМІІ»

(Тв.,

509). 1905-1907 рр. 8,

стор.

робітничому кла­ сові, всьому росІйському народові не

вдалося

звалити

самодержав­

ство і <:кинути з себе кайдани екс­ плуатації. Але досвід і загартуван­ ня, здобуті в цих боях, відіграли величезну роль в досягненні пере­ моги в жовтні 1917 року.

ві

Радянський народ і його військо­ моряки свято бережуть і по­

множують славні революційні тра­

диції. Те, про що півстоліття тому мріяли і за що безстрашно боро­ лися найкращі пре-дставники на­ шого народу. стало у нас прекрас­

ною дійсністю.

Капітан

2-ro

рангу

В. КОРШУНОВ.


Не.;ІІ",

червня

26

СТАХАНО8ЕЦЬ

1955 року

ГОЛОВНЕ

Розповідають учасники.

ЗАРАЗ

вчимося у ПЕРЕДОВИКІВ

В ДОГЛЯДІ КУКУРУДЗИ Важливу РО:ІЬ в забезпеченні високого врожаю кукурудзи від;іг­ рає своєчасний і якісний обробі­

ток

посівів.

Особ.1ІИве

значення

має це в умовах нинішнього ро­ ку,

коли

малосприятлива

нега:тивно

вплинула

на

ПОГ(}Д<l

розвиток

ральних

~юкрема ім. Жданова, с. Красилів­ ка, ім. Щорса, с. Княжичі, та інших, посіви ЇЇ в незадовільному стані.

суперфосфат по 1-2 центнери, аміачну селітру до 1 центнера, калійну сіль-по 75 кілограмів на

ня

грунту

в

міжряддях

у ,ll;вох

напрямах, обладнавши культива­

тори стрільчастими лапами або до­ лотами . При цьому ПИЛЬНО стеж.и­

ти, щоб не пошкодити посівів. Іх розс'гавляти так, щоб до рослин

залишалась санткметрів,

віддаль а

в

при

10-12

наступних

розпушуваннях-12-15 санти­ метрів. Кінні полільники облад­ нуються обмежувачами, яItі добре захищають рослини від механіч­ ного пошкодження.

Особливу увагу треба приділити проривці. Цей захід ПРОВОДЯ1'ь в

враження,

використовуtoть

вноси:ги

в

се­

редину міжрядь або на відстані

15-20 сантиметрів ві.ll; рядка у вологий грунт, а розчином місце­ вих добрив поливати рослини­ по літру рідини в гніздо. Друге піДЖИВ:'Іення слід робити перед викиданням султанів. Шд час пасинкування пасинки не обривають, а зрізують ножами знизу, бо обламування негативно

Кіровоградська область. Ме­ ханізатори Кормстівськоі МТС активно готуються до збирання врожаю. Вже відремонтовані де­ сятки самохідних комбайнів і комбайнів «Сталінець-6», про­ вадиться ремонт переобладна­ них комбайнів для збирання сте­ бел кукурудзн на силос та ін­ ших

силосних

И а

культур.

з нім к у :

механізатори

вшиває на врожай, сприяє зара­

Користівської МТС комсомольці

женню головних стебел пузир­ частою сажкою та іншими хворо­ бами. Пасинки слід буде згодову­ вати худобі. Необхідно старанно доглядати посіви кукурудзи на ділянках гіб­ ридизації. В ряді колгоспів досі

М. Ткач (зліва) і В. CaMoi!JleHко провадять збирання переоб­ ладнаного комбайна. Фото Г . Вєрушкіна (П рескліше РАТАУ).

гнізді

заЛJ!:шати

сильні

рослини.

дві-,.ри

більш

Одночасно

з

цим має провадитись розпушуван­

ня грунту сапками в гніздах. Досвід передовиків показує, що на проривці краще всього розподіли­ ти площу кукурудзи між членами ланки. Це підвищує в колгоспниць

почуття відповідальності за якість роботи. Установлено, що при за­ пізненні з проривкою погіршую­ ться умови для розвитку посівів, знижується врожай.

Дозріла рання капуста,

посад­

Внаслідок частих дощів у верх­ ніх шарах грунту не нагромаджує­

ться

легкорозчинний

азот,

що

H~piB на г.ек.тарі і, крім того, Л~-І· ч:али збирати врожаіі.

тонни артіль відпраВИ.1а кия­ нам. Здано також 2,5 тонни мо­ лодих СТО.10ВИХ буряків і морк­ ви, тонну клубники. Понад 2 тонни раншої капус­ ти, сто.'Іових бураків і моркви доставив у магазини Києва кол-

жари.

госп ім. Сталіна, с. Бобрик.

рядних

обробітків.

Своєчасне

о. Кисипенко, завідуючий бобрицькою

і

***

старанне виконання всіх

arpdrexдогляду KYIty-

нічних заходів по рудзи забезпечить високий урожаіі цієї цінної зерНОфуражної культури, виконання взятих зоб 0-

підживити кукурудзу як місцеви­

Понад 30 тонн свіжих овочів відправив киянам колгосп імені Хрущова, с. Требухів. Городні бригади збирають ранню капус­

головний агроиом Броварської МТС.

500 2

ника-комбінату ви'гра.чено 153 ти­ свиней необхідно сячі карбованців, тобто на 134 свинарники на 250 тисячі карбованців менше, ніж на

голів кожен за типовим проеItтом

039

Ддя БУ.ll;івництва цього свинар­

голів. Відомо, що для утри­

будувати

«Діпросільбуду».

Вартість

однієї такої споруди за проектом-

143,5 тисяч карбованців, а на бу­ дівництво двох приміщень треба витратити 287 тисяч карбованців. Свинарник-ItOмбіаат, що сп()­ рудили русанівці, має форму літе·­ ри «П». Він складається з свинар­

ника-маточника на 300 голів та 2-х свиновідгодів6.'ІЬНИХ площа­ док, кожна з .ІІКИХ ділиться на 5 секцій розміром 4ХІ0,5 мет­ ра, вигульні майданчики тут роз­ міром 4Х6 метрів. В кожній сек­ ції 20-25 свиней, а на всіх од­

свииарники, необхідні для ут­ римання так()ї кількості свиней.

2

дoBy' стіни якої викладені з цег­ ли, покриту шифером. ШАЛо-

з. Коропенко, товарознавець

заготконтори

раЙспожнвспілки .

фруктових дерев і ятідних кущів

різних сортів. Ознайомилися з наіібільш цінними сортами 'яб­ лунь,

щими

груш,

слив,

сортами

вишень,

винограду.

кра­

Віля

стендів значної Rількості колгос­ пів, які є учасниками виставки

На бригадних зборах зобов'яза­ лися зібрати нинішнього року по 25-30 центиерів фруктів з гек­ тара. Весною відремонтували сад, посадивши на :місцях загинулих дерев 1ООО дворічних яблунь та груш,

заклали

дичок,

якими

Плануємо

плодорозсадник

наді.'ІИЛИ

настуІІНОГО

з

сусіди.

року

за­

класти виноградник.

Для забезпечення високого врожаю плодів нинішнього літа 'ООріІ; восени міжряддя виорали на зяб в одному напрямі, а весною­ в другому і внесли на площу 1ОО ТОНН гною. Підживили дерева се­ чею та мінеральними добривами, переконали

пристовбурні

круги,

по садівництву, в тому числі і на- смуги міжрядь залишили під чис-

ша сусідня требухівська артіль тим паром і систематично культи­

ім. Хрущова, вивчали агротехніку

вирощення

високих

урожаїв

Сад у нашому колгоспі займає гектари, проте урожай фРУR­ тів досі збирали НИЗЬ&ИЙ, а тому і дохо'lИ від нього незначні. І це

83

з-за попередніх керівниItів артілі, що маііже не звертали уваги на

сад. Рідко коли тут утримували міжряддя чистими від бур'янів, не обкопували пристовбурні кру­

ги, не ве.'ІИ борот~бу з шкідни­ ками.

У 1954-1955 роках правлін:­ ня (голова т. Радько' і агроном т. Буртовий) змінило ставлення тів насамперед залежить від пра:­ вильної організаціі праці. За при­ кладом сусідів-ко.'ІГОСПУ імені Хрущова організували садову бригаду з 48 колгоспників та КО.1ГОСПНИЦЬ, в якій УТВОРИ.'ІИ дві ланки.

Допоміг

нам

плодорозсадником

завідуючий

артілі

вуємо їх.

На

гии рік є учасником Всесоюзної

обрізали

крони,

обприскали залізним купоросом та емульсією ДДТ. ШД час ЛЬ(}ТУ хрущів збира.тrи їх вручну і об­ пилили яб.'Іуні та груші гексахло­ раном. Крім цього, обприскали їх llP(}Ти грибкової хвороби-парші, яблуневої молі та плодо.жорки.

Вся площа зараз чиста, на дере­ вах жощого шкідника.

Можемо запевнити, щ() праця наша не даремна. Яблуні і груші густо всипані плодами. Запровад­ жуючи досвід передовиків-учас­ ників Всесоюзної сільськorоспо­ дарської виставки,

все, зробимо,

щоб зібрати нині високий уро­ жай фруктів, завоювати почесно право брати участь на всенаро){­ Ному огляді досягнен:ь сільського господарства наступного року.

о. Менжега,

імені

Хрущова В. Рогач, що вже дру­

деревах

очистили, побілили штамби де­ рев, до розпускання бруньок са.ll;

ланкова

садовоі

бригади.

Колгосп ім. Жданова, с. Крзсилівка.

Перший рік експлуатації приміщ~ння, побудованого в ItOлгоспі ім. Сталіна, дає можливість зробити висновок і про деякі інші ви-

свиней на відгодівельних площадках стаНОВИ1'Ь близько 800 грамів. ці перші досягнення доводять, що відгодівля на відкритих пло-

ЗРОСЛА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПТИЦІ Довгии час птахівництво в колгоспі ім. Леніна вважалося мало­ доходною га.'ІУЗЗЮ, інший рік на­ віть завдавало збитків. Причиною

го,в;и. Якщо розмістити поголів'я,

щадках у колгоспних умовах ду-

було те, що птиця зимувала в не­

середньою вагою в мів кожна.

Середньодобовий

120

кілогра­

приріст ваги

обладнаному приміщеmrі, догля­ дали її абияк, годували погано.

За останні півтора року зміни­ ли етаВ.'Іення ДО птиці, і справа пішла на краще. Насамперед при­

значили птахаркою кращу КОЛ-

госпницю У.'1яну Онопрієнко, Я&а навела зражовий порядоlt в при-

міщеuні і па подвір'ї ферми, CTa~ ла годувати птицю за раціоном. Доглядаючи 120 rYCOIt, т. Онопрієнко одержа.'1а нинішнього року

З наведених даних видно, що при чо~[у в літній період строк ни, іАІ. Молотова, с. Гоголів, і ін- від кожної по 25 яєць при зав­

вартість свиновідгодівельних пло- відгодівлі

на площадках С!і.ОРО- ші. Економічні показники капі- данні 20.

чується на місяць при однаковому раціоні. Це пояснюється тим, що свині на свіжому повітрі мають хор(}ший апети'r, згодовувана їжа доб-

тальни.х

з~трат иа будівництво площадоIt, пов'язаних з свинарником-~аТОЧ-1 ником, як комплекс ПРИМІЩень, переконують, що вони повинні СВИНОВІДГОДІвельних

вельник за прикладом R.олгоспу ре засвоюється ними. Свіже по- знайти

широIt6

Шдвищилаеь таItOж і продук­

тивність курей, яких доглядає

KOMCOMO~Ka Світла~а Роговець, щ(} заКІНчила ТОРІЕ. семирічну шко.'1У.

запровадження

КО.'Ігосп нині достроково, наба­

нових, кращих успіхів у віДГQдів-

карбованців доходу від птахівни-

ім. Сталіна, кожна артіль зеItOно- вітр,Я також загартовує організм в усіх ~олгоспа:х району. Це ,lI;aCTL га'I'О раніше, ніж в 1954 році, мить майже половину коштів. тварин, вони значно рідше хво- МОЖЛИВІСТЬ значпо знизити собі- виltOнав ll.'Iан здачі яйця держ:аві Але еltономічні показники та&О- ріють. Вже перших успіхів доби- вартісгь будівництва, добитися одержав перший десяток тис~

га в будові-дерев'яна, а на ви­ гульних площздItах--бeroнна. Ви­ го свинарника-відгодівельника не лис,Я тут свинарR.И Наталія Лигульні площадки ОГОРОJJ;жені шта­

Одним з ціRавих розділів вис­ тавки є мічурінський сад, по д()­ ріжках якого довго ходили. Тут на невеликій площі понад 2400

що в свинарнику-комбінаті, В двох же економічно вигідна. приміщеннях, то для обслужуванДо цього треба додати, що в Вартість свинарника-маroчника ня необхідно не менше 12 свизв'язку з тим, ЩО свині зна~она 300 годів: 96862 1t3рбованці нарок, тобто по 6 на кожнии. дяться групами по 20-25. ГОЛІВ, і 2945 1'Рудоднів, або 96862 : 300 До 4-5-ти місячного віку по- с~орочуєтьr,я строк роз~аЧl ItOр-323 карбованці на голову і росята знаходяться в приміщенні І МІВ, еКОНО~IИТhСЯ робочии час сви2945 : 300-9,8 ТРУ)(О,ll;НЯ. свинарника-маточника. Потім пе- нарок. Вар'РЇсть свиновідгодівельної В" . реводяться на свиновідгодівельні ІДГОДІВЛЯ на ВІдltритих плоплощадItи 20271 &арбованець і площадки, де перебувають 4-5 щаД&ах-нова справа... Я&а вже 645 TpY.ll;OAнiB, або 20271 : 200- місяців, 1'06то доки не досягнуть добре зарекомендувзла себе. Прик162 1t3рБОВ3'нці і 645 : 200 ваги 100-140 кілограмів. Шсля .'13,,"\ КО.'Ігоспу i~(. Сталіна насліду3,23 трудодня. цього знімаються з відгодівлі, ють артілі «Більшовик», с. Рож-

щадок в грошовому виразі в 3,2 ночасно можуть відгодовуватися раза, а в ТРУДО.ll;НЯХ-В 3,3 раза 200-250. Секції з'єднані між менша, ніж свинарника, що будуєсобою дверями для зручнос­ ться за типовим проектом. Ясно, ті очистки. Свиновідгодівельні що, будуючи свинарниIt-відгодіплоща,l;ltи ' являють O,I;НOCKaтнy бу­

3

БУДУВАТИ СВИНОВІДГОДІВЕЛЬНІ ПЛОЩАДКИ В КОЖНОМУ КОЛГОСПІ

З ДОСВІДУ колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів, хочеться розповісти про одну Сltономічно вигідну бу­ дівлю свинарцик-комбінат на мання

артіль здала понад

г. Чорний,

ми, так і мінеральними добрива­ ми. Перше підживлення слід зро-

мене

до справи. Високий урожай фрук­

овочеперевалкою.

так потрібний для рослин. Щоб в'язань кожним колгоспом, брига- ту, якої поповнити нестачу його, треба дою і лаНJtою. тонни.

500

Перші 2

лшшує ЯКІСТЬ зерна. Пилок з КВІток здорових, добре. розвинутих РОС.'Іин збирають у ВІДРО або в що ішпе, а п(}Тім ваткою переносять на маточкові ниточки качанів. Збір пилку і за.пилення проводиться ранком, піс.'ІЯ спаду роси до

Протягом вегетаціііного періоду рослин проводять деItiлька між-

на

плодів.

РАННІ ОВОЧІ-КИЯНАМ

недооцінюють штучне запилення, жена в торфо-перегнійних горшеч­ а воно, як показав досвід, під ви- &аХ, у КО.'Ігоспі ім. Ма.1енкова, .1IИсточків, щує врожайність на 4-5 цент- с. Світильне. Городні бригади по­

фазі трьох-чотирьох а.1е не більше п'яти. В кожному

яке оправила

столиця любимої Батьківщини, особливо виставка. Я подовгу за­ тримува.дася в кожному павіль­ йоні, біля бага'rьох стендів, най­ більше ТІЩ де х(}Тіла запозичити' досвід для своєї бригади.

гектар.

Добрива треба

учас­

ників та екскурсантів Всесоюзної еільськогосподарської виставки

ку 4-5 тонн гноївки або 2~3 тонни сечі на reItTap. Ці добрива роочиняють 3-5 частинами во­ ди. Вносять також пташиний послід, якого дають 4-5 цент­ нерів на таку ж площу. З міне­

кукурудзи, і тому в ряді колгоспів,

Які заходи вжити зараз, щоб забезпечити добрий розвиток ку­ курудзи? Насамперед, слід на всіх площах організувати глибоке-на 8-1 О сантиметрів-розпушуван­

сіЛЬСЬRогосподарської виставItИ. Відвідавши нас кілька разів, він под;ілився досвідом вирощення ви­ від району мені випала честь по­ соких YJЮжаїв фруктів, саджанців бувати в Москві, у всенародному плодових дерев, підказав, кого за­ університеті досягнень сільського лучити в садову бригаду, як орга­ господарства. Не передати словами нізувати роботу, Разом з першою групою

б~ти піс.'ІЯ· проривки З розрахун­

добрив

екскурсанти ВСГВ

вичерпую;гься здешевленням вар- товченко, Анастасія Варич, Ольга лі свиней.

тості

будівництва..

Вів вигі,l;llО Гула. Вони зняли з BiдгoдiBJIЇ за

хет(}м. Між ними дворик, де Аушева віА3Raчзвться також висоltlПfИ установха Щ .sупаншr свииеl. е.sсп.tУа.тацїЙИJUUI І&ІІИІІВ.

8 місяців, тобто з І жовтня 1954 IЮ&У ПО ~ЇlЬa .lесп&ів свинeJ

л. Берноаич,

завідуючий районним відді-

=~ будівництву в кол-

цтва.

І. Швачко, член ред~олегіі щоденної

стінгазети «Вперед». С. Жердова.

.


СТАХАНО8ЕЦЬ

4

НеАіяя;

ПО РАЙОНУ

На цілинних землях

ооласті

ще двох будинків.

Н а з нім к У (справа наліво): бригадир І. Помогаєв і тесляр демобілізований воїн А. Петров вкривають шифером дах нового будинку. Фото В. Мірясовз. (Прескліше РАТАУ).

-------*

*-------

НовІ

мІста

країни

За останні роки в Башкирії вн­ росло

нове

К:умертау.

промислове

Це

слово

в

місто

-

перекладі

означає вугільна гора.

Молоде місто справді збудова­ не на вугільній горі, розташова­ ній у південній частині Башкир­

ської АРСР. Зовсім ще недавно тут було глухе, дике місце. Тіль­ ки віковий ліс шумів на схи.,ах го­ ри. А тепер тут пролягли широкі вулиці з багатоквартирними жили­ мн буди,нками і котеджами. По асфальтованнх ву"ицях снують автомашннн, курсують автобуси. В місті вугільників тепер є дев'ять загальноосвітніх шкі." а також дві гірничопромислові і музична школи. Для гірників збу­ довано П'ять клубів. Є в місті ста­ діон і штучний водний басейн. К:умертау швидко зростає, впо­ рядковується. Скрізь видніються РИШТl'Івання, стріли баштових кра­ нів. Тільки в році місто збіль­ шилось на сорок багатоповерхо­ вих жилих будинхів, тринадцять будинків культурно побутового призначення, закладено лікарняне містечко.

1954

-

На ву.,иці Леніна споруджую­ ться будинки Палацу ку.,ьтури, міськкому партії, готелю, кіно­ театру,

корпуси

три-чотириповер­

хових жилих будинків.

Бурхливими темпами будують­ ся ПРО~lИслові підприємства моло­ дого міста. На дільниці видобутку вугіл­ ля і проведення розкривних ро­ біт продовжує надходити сучас­

на гірнича техніка. Зростаloть ряди механізаторів, які оволо­ діли технікою. На початку року машиністи екскаваторів ко­ муністи Федір Золотухін, Шаміль Фазульянов, комсомолець Василь Путилін виступили ініціаторами змагання за виймання кожним ек­ скаватором мільйона кубометрів

1954

грунту за рік, що в два з полови­ ною

рази

перевищує

завдання.

В К:умертау пущена в експлу­ атацію е.,ектростанція, яка дає електроенергію новобудовам ву­ гільного басейну, місту, а також колгоспам і радгоспам п'яти нав­

колишніх районів Башкирії. На околиці міста виросли просторі виробничі корпуси пер­ шої в республіці і однієї з най­

потужніших фабрики.

у

країні

Підприємство

лові підприємства молодого міста Башкирії. В. КИР'яиов. м. К:умертау.

питан-

що

силля. І лише наприкінці зустрі­ «Вуревісника» рятує командУ від

те ряд хибних ударів заважає. «Спартака» закінчили матч, по30 ~вилина першого тайму. В казавши зрос.1У майстерність.

Дук,лер.

Трудящі сердечно ,ll;якували артистам

і

піднесли

результаті точної пасовки м'яч

букети

опиняється

&вітів.

В олодимира

у

працівники

літківської

8 'березня-ка-

І

талися на човнах по Десні, на МaJIь,овничому

березі

---

.пк же Jнакше в~з~ачити ctaB-/ЗВУК-Хіба це не обрзз.'ІИВО Г.'Іяда­

ВІДПОЧИНОК НА ДЕСНІ

промартілі ім.

М. Яхно.

голова райкому фізкультури

і спорту.

Байдужість

Весело провели минулу не­ ділю

...

Горо-

---~

Значну допомогу в організа­ ції КОНференції і концерту по­

ріки-

дення раио~ого ВІДДІЛУ культури до якосТІ демонстрування кі-

чам, до яких, виходить, ті, хто Їх обс.1УЖУЄ.

НОФ.і;lЬМів '! нас, а також у РусаНОВІ та СВlТИЛЬНОМУ?

Так, трудящі нарікають і впра~ ві чекати, що це візьмуть до ува-

Справді, хіба темний екран, де невиразні

тіні

замість

баЙ,ІІ;ужі

ги, кому сдід.

чіткого

І. Стригун.

зображення, майже нерозбірливий

с. Ку.,аженці.

танці, ігри. М. Строй.

ТОРГІВЛЯ В ПОЛІ Гоголівське сільське спо­ живче товариство організувало під час догляду за посівами в колгоспах ім. Молотова та «Червона Україна» торгівлю в по.п. Виїжджають також у віддалену бригаду

в урочище

«Зоря» . Колгоспники вдячні працівникам кооперації. П. Рудешко. ВІДКРИТО НОВИИ ЛАРЬОК Для кращого

обслужування

працівників райконтори готскот» че

броварське

товариство

«За­

спожив­

відкрило

тут

.1арьок.

М. Севрук.

ня. Із ЗaJlВИ випливає,

кож важдиві міжнародні

подвоюють

цілковитої поразки. Спартаківці тут же ві;щовідають на забитий їм гo;тr нойим м'ячем у ворота гостей. З результатом 3: 1 футболіети

свідчить про новий важливий вклад урндів СРСР і Індії в спра'­

писана Спільна заява Голови Ра-

ди Міністрів СРСР М. О. Вулганіна

тайму

Далі гості посилюють натиск, зустрічаючи дружний опір противника, який стає все рішучішим. Щоразу вдалі комбінації броварчан мають віДItрити рахунок, про-

і Прем'єр-Міністра Індії Джава'харлала Неру. Цей документ великого історичного значення

СОЮЗУ І ІНДІЇ

першого

ного м'яча.

лаблення uіжнаРО,ll;ноі напруженості. Міжнародні подіі останньозаконні права Китайської Народ'­ 1'0 тижня є яскравим пцтвердної Республіки щодо Тайваню. женням того, що противникам мИВони вважають необхідним на- ру стає деда.'1і важче відкрито чидання Китаись&ій Народній Рес­ нити свою чорну справу і нехтупубліці її законного місця в Ор­ вати волю народів, які рішуче виступаlO'I'Ь проти політики підгоганізаЦії Об'єднаних Націй. Спільна заява зачіпає широке тооки нової війни. Такими подіякодо питань, які являють взаєм­ ми є ювілейна сесія Організації ний інтерес для r-бох країн, а та- Об'єднаних Націй, присвячена 10-

22 червня в Кремлі була під-

цем

але становище врятував воротар

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД ДАЛЬШЕ ЗМІЦНЕННЯ ДРУЖБИ МІЖ НАРОДАМИ РАДЯНСЬКОГО

спарта­

пон, О. Галицька. На закінчення силами ар­ тистів Украінської республі­ канської ,ll;ержавної філармонії був даний великий концер'!'. Виступив та:&Ож заслужений артист респубдіки Валентин

оснащене

кетування вугіJIЛЯ повністю ме­ ханізоване і автоматизоване. Стають до ладу і інші промис­

успіхом,

Юрій Лебедєв, прийнявши склад- чі прорив центрального нападника

брикетної

першокласним устаткуванням. Бри­

васильківців. Гол.

мишська, В. Радченко, М. Са­

дали шефи-колектив 4 Киів­ ської бібліотеки. М. Риженко.

НУМЕРТДУ

BOp(Yl'a

Підбадьорені

з спортсменами «Вуревісника» з

ліотекою О. Галицька. В обго­ воренні взЯJlИ участь О. Пше­

14

«Спартак»

Василькова. рахунок. Гра одразу набрала швидкого Прагнучи взяти реванш, гості темпу. Ініціатива-у господарів в другому TaJЇMi щоразу загрожу­ поля. Вув, однак, момент, коли ють броварчанам, однак злагодже­ Їх ,ворота опинилися під загрозою, на гра захисників паралізує зу­

літературі». 3 вступним: сло­ вом ВИСТУІІИла заві,ll;уюча біб­

бригаду будіве.lьників. За короткий строк його бригада встановила й отеп.,ила по.,ьо­ вих вагончиків, зібрала два 4-квартирних будинки, спорудила кіль­ ка підсобних виробничих приміщень. Бригада закінчує складання

футболу-брова.рська його у товариства

зустрілася на стадіоні райцентру &івці рішучою а'гакою перед кін­

радянської МОЛО,ll;і в художній

комсомоль­

з

к,оманда

Минулої неділі в сільсыtмуy клубі відбулася читацька кон­ Ференція на тему: «Патріотизм

прибув з

1955 року

Учасники змагань на першість І хівського, який влучно посилає

РЕСПУБЛІКАНСЬКОї ФIЛАРМОНI1 В ЗАЗИМ'І

Казахська РСР. Серед перших новоселів

червня

Перемога броварчан

АРТИСТИ

ською путівкою В радгосп «Жана-Аульський:, (Павлодарська область) столяр із Ставрополя Ілля Помогаєв. Тут він очолив

26

річчю підписання Статуту ООН,

між яка відкрилася

д е

Три газети -

ж

га 3 е т и?

«Радянська Ук-

І почалось. На 15 червня одер-

раїна», «Ра,ll;ЯНСЬк.а освіта» та жав лише тричі «Радянську Ук­ «Зірка» - я передплатив з квіт- раїну», та й то на день пізніше, ня по червень включно. 3 l' черв- решти газет нема. Прошу впли­ !lЯ з~[інив мив

a,ll;pecy,

про що повідо-

районного

організатора

(Союз~руку» т. Товстенка І. ---~

Слідами

нути

...

на

винних.

М. Потапенко. с. Свиноїди.

---

наших

виступІв

сРадіовузли не використовують

вжитих заходах ЗВ'язківці завез­

на повну потужнlcть:,-з матеріалом під цим заголовком виступив

ли в село потрібні матеріали, а колгосп ім. К:алініна виділив кош­

еСтахановець:.

травня, піддав-

ти на радіофікацію вулиць, де не­

ши критиці керівників Літківської сільради та районної контори Міністерства ЗВ'язку. Виконком районної Ради депутатів трудящих обговорив статтю і визнав факти дійсними. ЯК повідомив голова т. Мехед П., по

ма радіоточок. Поряд з тим у Гоголеві, Русанові та ряді інших сіл розширюється радіосітка. Намічено та­ кож до кінця цього року повністю радіофікувати Бобрик, Богданівку, Жердову та Рудню.

29

/

безпечити мирне і спокійне життя професор .жоліо -fiюрі. Він відзнз­ народаМ,-заявив В. М. Молотов, чив широкий представницький --ось високе і вдячне завдання характер Асамблеї, осудив політи­ Організації Об'єднаних Націй». ку «з позиції сили», з допомогою Радянський Союз вживав і якої деякі америк.ан.~ькі кола на­ вживає всіх заходів для того, щоб мага ються розв'язувати міжна­ завдання це· було розв'язане. То- родні питання, і закликав до вре­ го ж бажає ряд делегацій-учас- Гу.1ювання всіх С::Jірни! питань ників сесії, що висловилися за шляхом переговорів. Жоліо-Кюрі прийняття сесією спеціальної висловив впевненість в тому, ЩІ: деК.1арації про мир. Радянська де- в роботах Асамблеї «гpOMaдcь&~

легація схвально поставилась до думка почерпне необхі,ll;НУ силу»,

20 червня в Сан- такої деклз,раціі.

щоб примусити ці країни «uі1И

Радянським Союзом і Індією іс- Франціско (США), і Всесвітня Ця ідея не ;!Найшла підтримки шляхами миру». взаЄ~lорозуміння та єд- Асамблея Миру, що почала свою лише в колах американської де-' Всесвітня Асамблея Миру в пруженості, в справу зміцнення нують ність ПОГ.1ядів у цілому ряді пи- роботу 22 червня в Хельсінкі легації. Проте ідея ,ll;екларацїї про Хельсінкі має особливо велике миру і дружби між народами.

ву пом'якшення міжнародної на­

Спільна заява глав урядів Ін­ дії і Радянського Союзу переItон­ ливо показує, що відносини між Радянським СОЮЗ0М і Індією грун­ туються на міцній основі дружби і взаєморозуміння. ці відносини основані

на

п'яти

принципах:

тань, які мають важливе значен- (Фінляндія).

мир

ня

схвалення, і в цьому проявляється посилеШfЯ прагнень народів до

для

ослаблення

міжнародної

напруженості і зміцнення

миру.

Радянсько-індійська дружба і ра­ дянсько-індійські відносини є пе­ рек,ОН.1ИВИМ підтвердженням пра­ ВИ.1JЬНОс,ті проголошеного В. І. Деніним ПО,1Jоження про можли-

взаємному поважанні територі­ адьної цілісності і суверенітету, вість мирного співіснування і ненападі, невтручанні у внутріш­ співробітництва держав з різними ні справи один одного, рівності соціадьно-по.1ітичними системами. і взаємніН вигоді, мирному спів­ НЕЗДОЛАННИИ РУХ існуванні. СУЧАСНОСТІ В заяві намічено реальнии В наші дні прагнення народів шлях усунення причин напруже­ ності на Да,1lекому Сході. СРСР і до миру стало настільки всеосяжним і могутнім, а рух за мир наІндія щиро сподіваються, гово­ риться в заяві, що буде можливо стільки масовим, ЩО на це не МО-І мирними засобами задовольнити жуть не зважати 'противники ос-

-------------------------------6И

01556

Учасники сесії Організації Об'єднаних Націй у Са.н-Франціс-

зустрічає

дедалі

ширше значення в зв'Язку з тим, ЩО во-

ко ще раз нагадали про спра.вед- зміцнення миру і безпеки. .ТJивість тих основ, на яких ство-

на відбувається перед на.радою глав урядів чотирьох держа'З

(СРСР, США, AHf.1Jiї і Фр:шфї) в

Влагородній меті-знаити шля- Женеві . Голое

представлених на

рювалась ця організація, Статут хи зміцнення миру-присвячена і Асамблеї миролюбних сил аемн,)ї якої починається словами про необхідність ВРЯТУ1'З-ти дюдство від .'ІИХ вшни. Оцінюючи десятирічнии період діяльності Організації Об'єднаних Націіі, глава радянської де.1егації на ювілейній се-

ррбота Всесвітньої Асамб.ТJеі Ми­ ру. В ніН бере УЧ<!I~1'Ь близько двох тисяч делегатів з 90 країн. Це-JІЮДИ всіх колr,.:,рів шкіри, всіх націона"ЬJl()~'І'ей , Серед деле­ гаті в Асамблеї--робіТIІИКИ, селя-

сії В. М. Молотов вказав, що ни, представни!tи різних політич . якою б не БУ.'Іа справедливою КРИ- них партіІЇ і організацій, члени

тика діяльності ООН за минулий період, «нема пі,ll;СТз,в недооціню-

напруженості,

На ві,ll;&ритті А.зам:БJlеї виступив голова. Всесвітньої Ради Миру

Адреса редакції: с. Бровари, І<вівськоі області, вул_ І<иівська, НІ

142.

що

намагаюrЬСIl

ускладнити обстановку перед на­ радою чотирьох l\еРЖ::tв і СТВіфІІ­

ти труднощі ДJ!Я ї:і POU(lТfr.

Г. ПОАНопаєв.

парламентів, грома,ll;сыti діячі, вчені, письменники, служителі

вати важливості її існувания та церкви. її да.1JЬШОЇ діяльності для справи миру і міжнародної безпеки». «3з-

кулі звучить як пересторога про­ тивникам ~СJІаблення міжнародної

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

-------------------------------------3ам. l~ЗО -2500.

Броваpa..u раАоива дpyuрп Xвiвc:ь&Oro oб.tIасноro упрaмiвu культури.

76 номер 1955 рік  

76 номер 1955 рік

Advertisement