Page 1

Пролетарі .єіх країн, єднайтесяl

НЕДІЛЯ

Партія і уряд надаюп. виключно важливого значення зяб­ левій оранці. 3авдаllНЯ партійних і радянських орг~нізацій, усіх комуністів, комсомольців, сіЛЬОЬІІ(ОЇ інтелігенції, колгоспного ак­

19 ВЕРЕСНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киівськоl ОБЛАСТІ З ЧЕСТЮ

БІльше уваrи школі В перший день ного

року

до

сільради

і школи. Повторна перевір­ ка показала, що облік ді­ тей шкІльного віку був про­

ведений погано. Люди,яким це було доручено несумлІн­ до

свого

почесного обов'язку.

В меншІй мірі, факти мали

• • СОЦlаЛlстичноrо

(На відкритих партзборах в

в.-димерсь­

поставились

але

місце і

інших сел району.

коп.

15

завершити

такі

в ряді

В Бро-

"Червона Україна" с. Гоголів)

Понад 400 колгоспників і нях, на тих недолІках, які кількості ходок кожної ав­ томашини. колгоспниць прийшли У ка- ще € в роботі. пітально-відремонтований, -Нам треба підняти 1260 По-діловому були обгово­ електрофlкований клуб на гектарів зябу, а € всього рені всі інші питання: за­ підго­ відкриті партзбори послуха- тільки біля 200. Ми повин­ кінqення обмолоту, ти і прийняти участь у об- ні будьщо вийти з прори­ товка насіння на всю пло­ говоренні перших підсум- ву. Покластися тільки на щу ярого клину, кожен

ків

боротьби

за

врожай МТС,-зазначив

у своєму пункт постанови

Ради

Мі­

сільськогосподарсько- слові комуніст т. Шевель,­ ністрів ~'PCP і ЦК КП(б)У го року і ВИКОНclння зобо- бу де неп равильно. У нас є "Про організацію перед­ в'язань, даних товаришеві зараз можливіеть налягти на жовтневого соціаЛістично­

1948

СтаЛіНУ.

живе тягло, щоб, таким чи­

АртіЛь успішно виконала ном, не пізніше

10-12

жовт­

го змагання за

дострокове

виконання державного ну

розвитку

пла­

тваринництва,

поставок державі твариннв­

цької

в соціалlСТИ1ІНОМУ змаганні тваринників Московської об­ ласті перше місце займає дояр­ на Олена Степанова із колгос­ пу імені Фрунзе, nунцівського району. За 7 з половиною міся­ ців цього POJ<Y вона нздоїла від J<ОЖНОЇ фуражної корови по 4712 літрів молока,

продукцїr і підготов­

ки до зимІвлі худоби".

ходили учителІ до громадя-

план розвитку тваринництва, увагу приділили копанню Па рторганізація (секрета р а вІн знято з контрактаціТ і постав- картоплі і виконанню плану т. Горбатовський) виступи­ ні за що не хоче пустити лено на ферми до 100 голів картоплепоставок, яких ар­ ла організатором соціалістич своІх дітей-Дмитра і Лео- молодняку. НаР2ховано по тіль має здати державІ до ного зобов'язання колгоспу Hl.lI.a до школи. Чому ж до- 1,5 кілограма зерна аван- 700 тонн. за Гідну зустріч ХХХІ річ­

нина Андреєва С. І.,

допомогу школі

прийшла селищна

не сом на трудодень.

рада, ко-

лектив будівельнот

Кожен розділ

конто- повіді

-За всіма даними

своєІ

комуніст

до-

голова

-

да скоро

пого­ річниці Жовтня

погіршає,-зазна­

чив у своєму виступІ т.

вивершити

успішно

-

весь

комплекс

ка вилась територіальна па р-

хановцlв, які

відзначились

мо

зараз

но у нас

залученням

ВИХ причин

до

не

змаган-

Р ишеві Сталіну. Імена цих ня, щоб ні одна колгоспни­

які з різ- кращих

ЛІОдей

колгоспу, ця не пішла з поля,

ці комуністи тт. Тимко,Шевель, Кирій тут же в клубl на Дошці пошани, в стіннІй газеті, багатьох бойових листках. Відзначивши досягнуте, доповідчик, а за ним 10комуністів і безпартійних, що виступили на цих зборах,

госпниці,

а

конували

норми на копанні

як це роблять кращі наші стахановки: Хан Надія Ми­ хайлівна, Науменко Марія Савівна, Малаш Палажка Минівна, Вага Марія Мак­ симівна, Хан Марія Сте­ панівна і багато інших.

ХОДКИ на темніло,

.

"цими справами

~о:;л~н~~ Т:~Й~:::~:и п~:аМн~

ня-невірно. У Rисокій ус-

ланки

переви-

заготпункт; а будівельна

гада ще у П<?вному працювала.

зання-до

Іх

колгосп

20

перевиконав

І,зокрема,

по свинях

РусаНІВ,

вже чі опоросилссь-9. Вже за­ бри-

раз € в середньому на одну

складі свиноматку по

соцзобов'Я-

жовтня побу-

Приміщеннядля тваринно­

нової сотні голів молодня- до Ф. Музиченко,

3ав.орг.відділу РК КП(б)У.

ділових

15

поросят.

цілком

зими.

підготовлені

План

заготІвлі

кормів для худоби

переви-

конаниЙ.

І{.

Рубанік,

Головний зоотехнік

.

РСГВ

-~o-.--

в.-ди-! ДУJ<ТИВНІСТЬ праЦІ.

не тІльки учителі, в всі ми, розглянув питання про хід мерський КО.'ІГОСП ім.Леніна,

план

ро- виконано на 180 процентів. три З 18 свиноматок по дnі­

300ати на 380 ВСЮ плоту ПlН ПОСІВ НDИІ трудящих травня с.

річний

~Ілан розвитку тварини цтва

Позавчора I'lиконком рай- і POBCЬK~ГO С. ГОГО-,!іВ, "l-ше внаслід~к ЦЬОго,Н.ИЗЬІеа про- Закінчено

пішності учнІв зацікавлені ради депутатІв

Райвиконком

зобов'язав

весь народ, держава, партія . зяблевої оранки по району. де з 700 гектарів за планом, директорів МТС забезпеПеревіркою на мІсцях бу- виорано вже зараз понад чити круглодобову оранку По ряду

Русанівський

дувати новий телятник для цтва

Правлінню потрІбно подба­ ку . ти і про те, щоб збільшити ГромадськІ організаціі села головний наголос зробили транспорт на вввозці кар­ знають про цІ факти і вва- на ще не вирішених завдан- топлі, овочів, на збільшення жають, що

\

плугів; вже не окремі кол- \ тяй)

поки картоплі; три машини норми, так били до вечора по

вчилися в серед яких на першому міс- не перевиконsє

школі. ТІльки в Гоголеві є таких пlдлlтків-19,які і зараз ще не вчаться. За останНі двІ в погребській школі з 302 учнІв щоразу 12-13дітей пропускають навчання. Коли перевірили чому, то виявилося, що баТЬІШ залишають Тх пасти худобу.

б

Другого дня на зяблеву "Перше травнп~ (голова т. ведуть перед у тільки тим, що всі виходять оранку було пущено 16 Гура, зав. фермою т. ПИJJЬ­

неблагополуч- ня зобов'язань, даних това- нути соціалістичне

з

бl

задовольнятися

тlйна та комсомольська орга- і сьогодні нізаці1? боротьбі за повне виконан- на роботу. СлІд так розгор-

школи підЛіТКіВ,

Х

сільськогuсподарських роудо за езпечена біт, достроково виконат~ тепла і сита зимівля

ри, де Авдреєв працює піч- колгоспу т. Нинарський Жмінька, а у нас ще. і по­ ником? Чому, нарешті, підкріплює переліком імен ловини врожаю картоплі не всІ види поставок держаВІ роботою школи не заці- десятків членів артілl-ста- зібрано. Тому ми не може­ і фінансових платежів.

Особливо

найкращі агротехнічні

змаrання

нолгоспі

варах ще і досі є декІлька річний план хлібопоставок,в ня виконати план зяблево! дІтей, які з вини своІх несві- строк і на високому агротех- оранки. домих батькіВ,не відвІдують ніЧному рІвні провела осінКожен з виступаючих, і школу. Вже декілька разів ню сівбу, виконала ріЧНИЙ збори цілком особливу

сІ на

в

строки.

ПарторrанізаціЯ --орrанїзатор переджовтневоrо

кої школи прийшло більше дітей, ніж було передба­

но

Ціна

засоби, щоб оранку зябу

ВИКОНАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНІ ТОВАРИШЕВІ СТАЛІНУ

навчаль­

чено за списками

тиву, всіх агітаторів- цовести до кожного тракториста звернен­ ня Ради Міністрів УРСР і ЦІ{ I{П(б)У, мобілізувати всі сили, всі

р.

1918

.N! 76 (455)

П

шкІл раЙQНУ у ..'іО встановлено, що у бро-

обмолот

конюшини

овністю зібрано,

обмо-

400. Особливо неприпусти- зябу тракторами; головам лочено і витерто врожай з нас ще е певні недоробле- варСЬКіЙ і, особливо,у боб- мвм визнано становище в колгоспів зняти тягло зі 22 ге!<тарІв конюшини. На­ ності у пІдготовцІ до зими,

рицькій МТС, У значній час- колгоспах

ім. Щорса і ім.

не виготовлена. вся ~~еб;ІЯ.Го ТlІні колгоспІв, не зроблені Леніна с. Княжич,

всіх

другорядних

робіт і

молочено

в середньому

лова с~мИПIЛ~lВСЬКОГО кол- ще І досІ практичні виснов- ний прапор" і ім. Димитро- виконання графіку оранки; ра.

госпу ІМ. ЛеНІна т. Лебеди ки Із звернення Ради Мі- ва с. Красилівки.

нець, наприклад,ще і досі не І ністрів УРСР виконав

них

п~станову

зБОРІВ

палв~а

про

для

загал~-

заВІЗ

вІд

10

На

першому

нути цІ НctДОJIіКи, всім дітям для

створити

належні

тяглом

трьох тиж­

так і

колгоспи

умо!!и

по оранку

зябу.

В

повністю

чеj)ГУ,

підготовити

зяб

І. Семенов,

живим по оранці не доведені до депутат райради депутатів ТРУ­

ім. Пет- бригад,

На перше мІсце

по вро-

окремих орачів і,

дящих.

працюють тільки

В рівень з ланкою ПРіСЬ-j чи з ними,

ІІІ-я бригада-

жайності і темпах копки ки Стригун йде ланка Па- бригадир т. Кот. За рішен­ комітети картоплі вийшла ланка мо- ші Коваленко, яка вивершує ням парторганізації для по­

в декіль­

кох школах. Це не нормаль­ но і слід також якнайшвидш~ це виправити.

Партійні,

лодот

колгоспниці,

члена сьогоднІ копання

картоплі

правління-Прlськи Стри- І у цій ланці врожайність гун.Вона виростила і збирає значно вище за планову. без втрат на площі 6 гектаУ соціалІстичному змарІв по 300 центнерів кар- ганні мІж бригадами не ус-

комсомольські топлі

з

гектара.

силення

соціалістичного

змагання у IJI-ю бригаду над і с л а н о для роботи комуніста т. Дяченка П. Ф. і агітатора-учите.1ЬКУ т.

Рівняю- тупають один одному І-ша Руденко О'о В.

Перей~~и

ше уваги нашІй рідній шко­

чис.ь по ланковій вибирають і 11 брпгади-~ригЗ.l.ИРИ тт. на щоденнии випуск. боиаІшинкаренко 1 Сизоненко. вого листка в бригаДІ. 56 '

лІ,

ЛІ КОЛГОСПНИЦІ

органІзаціі, сІльрад\!- біль­ комуністичному

ванню наших дітей.

вихо­

щодня по

.

- .сотих картопМ . П

раска ДячеНІ<О.

арва І

Обидві

з дня в день пере-

а- виконують

с. Бобрик.

графік

копки

І<аРТОПJIі. ВlдстаЄ,порlвнюю-

М

.

т

каченко,

голова колгоспу "Зоря",

с. Кулаженці.

До всІх редак­ торІв стlнгазет 27

нів, як розпочалося навчан­

ня, а батькІвські

П. Хорошун,

Колгосп ім. Сталіна,

багатьох на всю площу під картоплю.

завдання

На першому мІсцІ-ланка Прlськи Стригун

успІшного навчання.

Вже близько

місці

чали наявне живе тягло на

ш к О Л В темпах зяблевої оранки, як інших у-олгоспах

ПОТРІбно якнайшвидше усу- тракторами,

Керlвни- до І-го жовтня в кожному

і ЦК КП(б)У ки цих колгоспів не вклю- колгоспі, у першу

вересня.

з

"Черво- забезпечити щоденне пере- гектара по півтора центне­

вересня

п'яти­

-

ріЧЧЯ ::І дня

звільнення

району від загарбників.

німецьких

Прохання

жовт­

1-5

ня надіслати до

редак­

ціі "Стахановець" мера стінгазет,

но­

які бу­

дуть випущеНі в вашо­ му ·селі,

колгоспі,

під­

приємстві, установі, присвячені цій знамен­ ній даТі.

Редакція

"Стахановець" .


.ii I________

_ .... ! _______

жовтня-ХХХ­ рІччя ВЛКСМ

29

товки

підго­

і проведення святку­

всі

первиннІ

парторганізаціІ

посилити

керІвництво кем організа­ ціями в пl.l.готовці до юві­

-

ім. Леніна

члени

ааристваuи

П!~

про~одом

наша KpalНa, весь народ

о-

j

на чолі з партійними

орга-

такі люди, як голова

на

р~ться за виконання п'яти-І нізаціям.и колгоспів, сіль ра- гос лу т. Ле6единеuь і ряд

силами

сприяти

Зразок

УСП.ІШНОМУ виконанню цьо- чіткості в

МИJlИ соцзобов'язання, скла­ будівництва має кожен кар: ли плани агротехніЧНИХ за­ бованець, с~оєч~сно здании ходіВ по вирощенню 200 до каси. РІДНОЇ держави. центнеріВ картоплі з кож­ Тим то І пояснює~~ся прагЛанкові

Боровик

-

Г.

році.

комсомолки

і

Батюк

зобов'язуються

зібрати

т.

органІзованості

роботі

щення до

Кизименко.

с. СвиноТди.

СТАХАНОВСЬКА ВАХТА З Iні~lативв комсомольсь­

кої організації організована стахановська вахта на честь

ХХХ-річчя ВЛКСМ. Молодь артілІ тт. Омель­ ЧУК Н., Костенко Г., Пу­ чок Г., Юрченко Н., Сав­

12 вересня правління кол­ госпу »Червона УкраІНI!" заслухало звіт бригадира будівельноТ бригади т. Крем­ цЯ В. про вивершення капі­ тального ремонту

мога швидше" ~ост?(жово вим. Покраuщ.JИ свою робоСлово трудящих райо~у Сlл,ьгос: І ту за останню декаду сільра- -.ЦО 27-го вере~ня ПОВН1С­ сплатити

СІЛЬГОС110да-

ми.

СІЛЬСЬКИХ

"3а Батьківщину".

*

рад,

*

t;.

І. соколов.ський,

заступник ЗАВІДУЮЧОГО

" ра Rф'ІНВIДДlJlОМ.

В

Нетреба і евдокіЯ

200

процеНТіВ.

r.

Ворона

хІдний

Райкому

Куркіна,

вже,

кого клубу. ДверІ, красками.

ВІкна,

' вана ПОВМ,іС Клуб

меБЛІ' -все пофар60

І ляними

:~C;~ забезпечений пали-

D

t;.

І. Оксюта.

як гадирів, ланкових-доклас­ дах розгорнута роз'яснююча ченко Н. виконують норми Активно допома­ с. Русанів. трудящі нашого села утри- ти всіх зусиль і надалі З8К­ робота. на 140-170 процентів, Софія гають бюджетній комІсії мують в своїх руках пере- ріПИТИ першість за селом. Клуб колгоспу ім. СталІна

на

року

стінгазети

B~ЬOГO апарату .раЙонного с. Тре.буХіВ. фІнансового вІддІЛУ. ЗаКІнчено ремонт Ci~ЬCb-

МИ УТDимаЕМО ПВD8хідний Ч~DВОНИЙ n ВПО Близько

У загальносільському клу· бl до ремонту ще не прис1 упили. Редколегія

ва чеСТІ 1 обов язок ВСІХ трудящих р~йону, бойове завдання

кл убу і

кімнати-читальні.Клуб пов­ ніСтю підготовлений до зи­

заборгованосТІ' які стають серйозними npe- ток, повинно бути виконатендентами на перехідний не. Заб~зпечити, uе-спр~-

РусаНівці першими в ра- Червоний прапор району. йоні взяли соціалістичне зоАле в цілому по району бов'язання-до 27 вересня- / надходження Сільгосподатп'ятиріччя з дня визволення І ку І інших фінансових пларайону від німецьких за· тежів проходить ще вкрай гарБНlІків повн. істю роз р а-1 незадовІльно. Особливо від, хуватися з державою по стає В-Димерка (голова т.

зими

с. Гоrолів.

Р?жівки т.т. Максименко і ДІДенко, з вини яких тут ще, .фактично,по справжньо­ м.у І не розпоча.то збирання

з п?даТОк,~IКВlдувати ВСІ Інш~! ди сс. Требухова,Троєщини, І тю

райспоживспілки.

ПовнІстю nIArOTOвити клубнІ примІ­

так само в роботу по мобl­

Н. сплатити ~е~ЖаВІ

процента.

---c::r-

показу~ лізації КGштів не включив­

інтелігенції села. Тут май-' же повністю вж~ покриті всі недоїмки і по збору сільгосподатку село на дру_

105,4

ГОЛQва

нення трудящих рапону,яко- гаму МіСЦі, вслід за Русано- СIЛЬГОСDодатку І недоїмок.

всlеІ площі по 300- 350 ф1НаНСО.ВІ держаВІ. центнерІв з гектара. І.

то­ пер­

Т. f{резуб,

дою усП]шно виконують взя- Інших керівників колгоспів, те зобов'язання-вони сьо- бригад, ланок. Відстають годні на першому місці вЛітки, Семиполки, Гоголів, районі. Калита, Вигурівщина, де

нонання норм на копанні люють, яке величезне зна- коло якоІ зосереджено знач- полегливості в роботі голо­ нартоплІ. Вони також офор' чення для високих теМПіВ: ний актив КО.'1госпниКів і ви сільрад с.с. Княжич і

1949

району

тальний план то:аарообороту

кол-

сільрада с. БогданіВКИ (го- ся ще весь актив цих сел.Не ВЛКСМ вступили У соцІаліс­ го ІСТОРИЧНОГО завдання. Радянські люди усвідомлова т. Бобко П. М.), нав-, проявляють інІціативи, на­ тичне з магання за переви­

ного гектара в

зма­

шість здобуло споживче то­ вариство с. Гоголева (го­ лова т. Конах Н. С.). 10 ве­ ~еликоr сільгооюдатку і інших пла- Шайзакоя), де серед борж- ресня ССТ виконало квар­

паРТIІ ЛеНІНа-СтаЛІна вся тежах. Патріоти pycaHOBal ників державі є ' навіть , ще б і

СОЦ30БОВ 'Я3АННЯ МОЛОДИХ ЛАНКОВИХ ГОТVЮЧИСЬ до 30-ріЧЧЯ ВЛКС-М всі 13 ланкових кол­ як .ВСІма госпу

соціалістичному

ганнІ між спо;кивчими

Бойове завдання сільрад

~ІЧКИ В чотири роки. H~Maє І не може бути зараз БІЛЬШ почесного обов'язку у кожного ~адянського патріота,

лею.

у

нання 'плану післявоєнної сталінської П'ятирічки

~кy

Виконано пnан товарообороту

-це вклад у всенародну справу достроковоrо вико­

вання ХХХ-річчя ВЛКСМ в райОНі. Бюро РК КП(б)У зобов'язало

_________l_9_ВересВJI 1948

КQжен достроково сплачений державі карбованець;

В РК КП(б)У Затверджено план

~c.IT;.-~A~x~-..:;A~H..;O~-~В~Е~ц~Ь__ •

Червоний

КП(б)У

прапор

і

виконкому за зразкове

артілі ім. 8-го березня.

конання щоквартальних планів мобілізації коштів.

Д0 ЛАВ КОМ

сомолу

Думка

ХХХ -річ чя ВЛКСМ посилилась тяга З наБЛtlженням до

і тверде

сесії

ви-

рішення-до

всіх колгоспників і КОЛГI)СПниць і, перш за все,

акти-

по і

сільгосподатку, по

недоїмках

лав

6 мо-

подих стахановпів колгоспу

К алити.

промов.

СПАРТАКІАДА колгоспноl МОЛОДІ вересня в с.

для безпартійних.

Хрущов

більше TPYДOДНlB. М. Оснач.

За

останню

п'ятиденку

. СІЛИ

Сергійович в одній 3 своїх в

одно З передових місць раиоНІ по дострокові Й

П ухlвки, З азим

н,

u

Комуністи

як ті, що працюють по кол- фінансових платежів. Слід

за дострокову

сплату сіль- ради (голова т. Сидоренко

господатку і інших

фінан-

І

.

Г)

.,

членів правління кол-

Погребів, Троєщини, Вигу- сових платежів. По кому- госпу (голова т. Сидоренко рlвщини. ністах рівняються депутати 1.3.), брига.J.ирів,бухгалтера

З 100 молодих спортсме- сільради, актив, вся маса колгоспу т. Крутько і ря­ hb-40 здали норми на зна- колгоспників І завдяки ЦЬО- ду інших активІстів села. чок

ГТО

МИ

сільгосподатку

,

в

му село наше сплатило вже

першого ступеня. до 50 процентів ПершІсть на спартакіаді податку. здобула комсомольська орА

** *

ПравлІння колгоспу ім. організаціІ на ЛеНіна с. Опанасів не тіль­

га партійної

агітатори дуже ма­

ло і слабо роз'яснюють тру­ дящим

величезне

народно­

датку.

ки не турбується про ре­ монт клубу до зими, але розпорядилося, на віть,зайня­

че приймає участь у робо­ драматичного і інших гуртків, які організував зав.

Вже другого дия-l0 ае­ ті ресня, проведена нарада

да­

ла віАрадні наслідки. Пере­ клубом т. важна більшість активу, агі­

таторів самі рахувалися

чали

Ім майже

"Жовтень" т.

І.

3

державою,ПО­

органІзовувати бесіди

розгорнулося

лютно не

господаток

СОuіалістичне

змагання

за

нарада акти- на неодвої заборгованості ее-

СЬОГОДНІ В БРОВАРАХ молодІжний крос

на честь

ХХХ-річчя ВЛКСМ. Збирання учасників кросу о

10-іЙ годині ранку в примі­

§И

02841

того,

щоб

село з честю виконало БЗЯ-

те зобов'язання-до ресня повністю

заціІ роботи

по мобілізаuіІ

ходження коштів і, сумніву нема, якщо актив не пссла-

'27 ве- коштів. Тут же була розгор- бить свою роботу У ці днІ,

роз раху ва- нута БІльшовицька критика Троєщина може перемогти

тися з державою по Фінан- тих товаришів з присутніх,

сових податках.

. А. Буряк,

голова СІЛЬВИКQНКОМУ,

щенні райбудинку культури. с. Требухів.

ругогй-третього Аня

і нічогісінько ритІ всі недоліки в органі- ще більш посилилось над-

не робить для

у соціалістичному змаганні

ІЯКі самі з ріЗНИХ причин бу- між селами району.

ли боржниками перед дер-

пристосоаано для

цього.

Л. Жук.

живе, ділове

У тому,як тут організова- те, яка десятихатка, ланка,

П. лася широка

пра­

повністю роз­ uювати,бо приміщення абсо­

сільгос- но з б ирання сільгосподатку, бригада швидше сплатить є багато повчального і про сільгосподаток. За цей це слід більш докладно

Сом

Горкавенко. Але неможливо

по десяти-і Дl'lадцятихатках,

голова РКфізкультури і спор- Він сам ще не сплатив сіль- ву. На uій нараді були вик- ла.

Районний комсомольсько­

*

новному ліквідована забор­ с. Княжичі. З вини голови колгоспу гованість по недоїмках. ім. 17-го партз'їзду т. Кася­ Я. Соловей, на, який забрав будівель­ голова сІльвиконкому , ників на інші роботи, при­ с. Русанів. пинено ремонт клубу. П. Вітер.

Відповідальний

Н. Шварцман,

редактор

С. А. ПОГРЕБШСЬКИЙ.

ДО ВІДОМУ НАСЕЛЕННЯ

РАЙЦЕНТРУ

"Червоне село" с. Пухівки. села іде комуніст колгоспу організації 9 вересня відбу- 10 процеНТіВ В"сіеї суми фіту.

плакати,

М. Топіха. :\:

ос­

Гlнізація і молодь колгоспу зІ :~iє~a ::;;~p~:Hi~a~~;~ розповісти.З ініціативи парт- тільки день надійшло до В. Калюк,

нові

сплаті сільськогосподарсь- господарське значення дост­ ти його під зерносховище. кого' . Молодь С.Світильного охо­ нашого села, податку І ряду ІНших рокової сплати сільгоспо­

12 вІдбулася кущова спарта- люють зараз патріОТИЧНУ органlзаціі(секретар т.Круть ніада колгоспної молоді с,с. ініціативу трудящих села ко М. К.), депутатів сільРожівки,

виготовленІ

На 18 вересня нцlйшло діаграми. біля 70 процентів всієї е.у­

Так З3З- трудящ І села т роєщини по- те, що

госпах, таІ{ і ті, що працю- відзначити, що у цьому, Зазим'я ють на інших роботах,ОЧО- перш за все, заслуга парт­

,

колгоспів зразково підготовлений ~o зими. Придбана література,

Ім. Сталіна т. Мальвlн, ім. Першого травня т. Гура.

Сила прикладу активу

Комуиісr повинен в усіх відношеннях бути зразком

б ив на ря300 І начив Микита по

Кожен з них виро

.

інших

керівниц-

сільради голови

-----.,;:-.-----------=-----:;...

бюро РК ЛКСМУ одержали Обов'язок комунІста

роботах

Під

як

так

ком- ців, депута-rів сільради, чле- твом парторгапізації при пів правлінь колгоспів, бри- колгоспах по всіх брига-

На останньому засІданні

,пових

_

звільнен­

хуватися З державою,

ців колгоспів до сомолу.

с.

вересня

рішення ня району, повністю розра-

стаханов- ву-комуністів, комсомоль- податків.

.Переможець"

одностайне

21

п'ятиріччя 3 дня

нращих молодих

номсомольськl квитки

сільвиконкому

Рай- нами прийнято

секретар КСМ організаціі ПРОМ­ с. Літк".

На

* *

Всіll ежеКТРОlІонтераJl

Іцаlі

епецluьві uосвіJ{чеввя на пра­ во перевірКIІ ежектроустатку­ ваввв.

РаllОIlУВГОСП ПР.ИІІІЄ 8&1101жевня ва еJектрифlкацію БУЖІВ­ кІв. Ма.теріаЖІ 8&lІовців. пі';ИllOчевн JI 3а саvовіЖЬllе ежеКТРО1;ОЧОК 1ІІІі ПРІтвгають­ .110 BЇ;IDOBi.ll!lbIOCTi.

'JI

Ф. RУJAЖИН. З&в. раIКОIІУIГОСПОV •

засту пннк керуючого обласnоі

жавою. Звернута була ува- контори сільгоспбанку.

М. Бровари. Киів~ькоJ обл., вул. Кірова

Друкария райгазети "Стахавовець·

Тир.

2500

76 номер 1948 рік  

76 номер 1948 рік

Advertisement