Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

76 (146)

І

РІ" тому РаД_8сьи. Унраїпа ПОiJ­ lістю була ВИ3Rолена від lІімецько·фа­

НЕДІЛЯ

14

wистсь\{~tХ заг.арБНИКіВ.

ЖОВТНЯ

1940

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМV КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, київської

Завтра минає пеРШІ ріЧНИ робітничий клас і

колгосп­ не селянство УкраІни від страхіття німецького рабст­

визво­

тель YKpaf НИ, веЛИКЮf

Високий ВDожай

Єдина сім'я

лення Радянської УкраІни від німецько - фашистських ва, повернула Ім счастя пра розбійників. В ніч на 15 цювати на себе, на свою со відВ нашій артілі 8ИСОКИt'I ЖОВТИ1\: 1944 року, о 11 го­ ціалістичну ,в:ержаву, крила можливості індустріаурожаll моркви-998 ЦІП з ,1І.ині вечора в П столиці, міс кожного гектара, на площі ті Києві, один по одному лі~ації кратни та піднесення 3 гектари,домоглася ланко прогриміли залпи гармат. Во сільського господарства до ва комсомольсько,молодіж­ ни сповістили світ, що

ша багата і рідна ка земля вільна,

ТІІКОГО рівня, який залишить

на­

українсь­ що

позаду той

високий рівень,

завойований

ного озброєного нtмця не за їні,в:о війни.

ЛJlШИЛОСЯ НІ П територіі.

Jlюбов'ю і

минулого

цнт моркви

Uей

Народ український тор­ гордістю вимовляє імена сво жествує, святкує перемогу! Іх )ахисників, шо в жорсВ цей щаСJlИВИЙ і радіс­

більше.

рекордний

498

врожай

одержаний в наслідок напо легливоІ працІ, в наслідок ТОКіЙ боротьбі з німецьки- велv-кого бажання домогти­ ний день, він перше своє розбійниками відстояли ся не тільки виконанн", а CJlQBO щироІ подяки ВИСЛОВ ми честь і своGоду нашої мате й перевиконаНН1\: взятих со­ лює визволнтеЛhці-геРОїЧНіЙ

рі-Вітчизни, не дали німцям·

Червоній АрмН, яка приму­ супостатам знущатися з Н<1сила гітлерівську Німеччину ших батьків і матерів, друта імперіалістичну Японію жин і дітей, сестер і братів. капітулювати, стати

на колі

жмвуть молодим, Іх завжди

можна

ставлять на но бачити на нодвір'ї, ЧИ

ги господарство, колгосП!1И-

ки артілі »Жовтень", С. Тре

в по

ЛІ, як

ВОНИ виконують те,ЧИ

інше

завдання

бригадира.

бухів. Старики не відстають Перший із них одержав аван­ в роботі ВІД МОЛО ... і, а мо- сом 55 пудів хліба, а дру11

ЛОД'" від старикІв.

гнй--44 пуди.

Колгоспнику Михайлові Дідусь, Клим Рогач виророку Штакуну 70 років. Але не бив 300 трудоднів і одер­

кожен гектар уродив на

Наш народ з

Дружною сім'єю і працюють,

ної ланки, Настя ЛНТlшнен­

який бум досягнутим на Укра ко. Проти

ні од­

l ТАЛІ"!

Самовідданою і наполеГЛИВОIО працеlО помножимо багатства Батьківщини!

народу ПОIШОГО

Шна 15 ком.

ОБЛАСТІ

Свято українського ця ві,!. дНЯ

Хай .нве наш мудрий ВОЖJlЬ, ризво.аи­

р.

зважаючи

вік, він

на

свій

похилий

славиться

жав на

них

авансом

18

пу­

доброю дів жита і до 10 l1удів пше приклади ниці, 2 Євдоким Мельнічея

роботою, показує

наполегливоІ праці, заохочує на трудові подвиги ін·

ко, виконуючи різні роБОJИ, виробив 320 трудоднів. Ио­

ших. Не було випадку, щоб му видано

пудіВ

29

хліба.

він Відмовився, чИ не викоСамовіддано трудиться мо нав дорученої бригадиром ЛОДЬ. Підліток Микола Ро­ ціалісти"!них зобов'язань. або правлінням роботи. Ми- гач працює на різних робо­ Л·10ЛОДИ~1 патріоткам­ ХSЙЛО Штакун, на виробле· Т8Х-В полі і на подвір'І. Менжега Уляні, Скидан Мот ні трудодні за 7 місяців, Він вже має 289 трудодні., рі, Івашко Марті, Гусак Гя­ одержав авансом жита і пше і одержав на них аВIІНСОМ, лі, Гісар Галі, Зінченко Па­ ниці Б4 пуди. 26 пудів жита та пшениuі.

Серед ЮіХ знайомі нам імена Героїв РадянськогuСоюзу расці, Зінченко Га.'і, Чуняк Добре пранюють 65-річні Дівчина, Марія Каленчекко. зброю, ТІ керівнику і нат­ гваРДlї-мамора Григорія КО-І Галі, Дяченко Мар'ї. Яку­ колгоспники Мусій Кален- виробила 235 трудоднів, а хненику веJ1ИЧНИХ перемог, стенка,ВИХОДI(Я із села Ліпж. бовській Галі, Кононенко Ві ченко і Федір Бабич. В ро- ланкова Ольга Заєць--230. Генералісимусу Радянсько­ молодшого JIейтенанта Сте- рі, Кононенко Галі, Таран боті вони не поступаються В. СОЛОДКИЙ. го Союзу рідному Сталіну панаМикала,колишнього кол МаРії, Лобко Катерині та на

і у

В

иаших ніг

... ень свого

скластн

великого свя

та, укратнський народ з

чуттям

від­

любові і безмежноІ

Відданості, виносить свою га

Р"ЧУ, сердечну подяку біль шовицькій иа ртіІ і кому

ра.J:ЯНСЬ­

щиру

ПОД"КУ,

старшому брату, росіАському

своєму

великому

народові

і всі М

Пухівки

та ланковій МарН Литвиненко,

ряд іНШИХ, чиї імена бу.lf.УТЬ ДОGелося

в літопис історії. В час великого

разом

з усіма

на­

родами Радянського Союзу, В

єдиній, могутній радянсь­

т'

го тор)!'ества в радісний день нерталися додому,

,

свого виqволення ~

'ікраІнсь-

, .

.

кожен

корІНЬ,

'

б

берегли ну. З двору ВИlзджають ПІд

виполювали

БОРОТI'ІС1l, щоб швидше за· ривзли моркву. ра!11'1

води

.

за городиною

ворога,

. 1

б

війни,

швидше

ня, ланкові з своІми

За попередніми підрахун-

.

в ЛІС,

ками, ланка МаріТ Литвинен тарів картоплі та кагатуван ко, одержить для розпОДілу Н1\: ЇЇ.

між собою до

600 цнт морк

Н

б

. .. ВІД ПlДЛІТКl8 до стариКІВ ВСІ наявні в колгоспі коні, 96 .

а ро

.

.

отах працюють ВСІ-

.

людь- корів артілі та

ми на копання останніх гек

користування

особистого

членів артілі.

Колгоспники борються за швидке вивершенн",

всього

Дружно і завзято праuю- комплексу сіЛЬСЬКОГОСllOдар

ви додаткової оплати праці ють к()лгоспники З

ранньо- ських робіт,

готують гідну

дорідними хлібами, а в гос- ие винагорода за ста ханов- го ранку і до І1ізнього ве- зустріч. великим святам. подарствах було повно різ- ський труд патріоткам. чора. Вони посіяли 335 гекного добра.

Г. ДЯЧЕі-ІКО

Під прапором партіІ Лені­ на -Сталіна український на­ зміг рОД, при допомозі всього Ра­

тарів озимини,

яка росте

і

Н. КОРНУС

Поооа слава

кій державі, український на "ОД зміг розбити свого вічного лютого

. n

Зі CXO.J:OM сонця починаЄ-І КУЩИТЬСЯ. вже викопали 80

кий народ клянеться, ще з ур яни, розпушували грунт ~ орач! на оранку зя у' жlнбільшою силою і завзяттям в МIЖРЯДД\4Х, своєчасно про І ки З коговами на боронуван гоїти

ЛЮД"

рядковою Сівалко,?, Рано ви т.ься робота в. ~ВіТИJIЬ~іВСЬ- гектарІВ картоплі, виорали народно- ходили на роботу І ПІзно по КОМУ: КОЛГОСПl .~M. КОМlНтер- на зяб 60 гектарІВ.

народам-братам за допомо­ відБУ)l.увати народне ГОСIIOгу, подану в священній бо­ дарство і культуру, невтом ротьбі з запеклим і підступ но ТР\ТДfПИСЬ, щоб змову ним ворогом в ім'я свободи колгоспні лани колосилися і незалежності Батьківщини. Тільки

ПDУ'ID'НІ'

чимало попрацю-

вписані золотими літерами \вати в полі. Сіяли моркву \

уряду.

Український народ,вислов лює

госпнrп,а се .... а

ПJ!:ОЩУ Ilл~чей "р-,дянського Hapoд~ ~оможеть, lа:{ і тепер, іде добра слава про наслі,!.у- дівчата, а IlOTiM каРТОI1ЛЮ ПРОI10ЛОЛИ. Ро­ мо НІмецько! невоЛІ. ся ще прекраСіН1ШОГО, щас- вачку СlТрани незабутньоІ Дуні Бєзсмерт- боту провели якісно, не залишили ні од­ Червона Армія захистила ливого ЖИТТЯ. ноІ, комсомолку Пашу Єрмоленко, ноІ бур'янини. На місцях, де не з'йшла

сІ{ин~ти з C~.Oїx

У

Великій Димерці, "к минулого року, Легкими боронками заборонували

ланковv комсомольсько-молодіжно!

УКРАїНА -

колгос~у ім. Петровського.

БАТЬКІВЩИНІ

Паша

ланки

МИНУЛОІ осени на гектарі ім. Дуні

769

Безсмертної зібрала

цит

каfJТОПЛі, а

цього року-800. Вона розповіла, скільки зусиль доклала їт ланка, щоб домогтись

ТРУБИ

картопля,

насадили. кущі,

вирощеНі в роз

саднику, дали їй піJ:живлення розведеним у воді куриннм ПОСJlідом. І росла картоп­ ля

розкішна, набиралася соків землі ситоІ.

Ра,Ціли дівчата, що не марна їхня праця. Знову, як тільки почали з'являтись бу-

МАРІУПОЛЬ. По всій кра тресту »Мосгаз" відванта­ ТаКОГО високого врожаю. р'яни на площі, Іх ВИПОJIОЛИ, розпушили іні розходиться Пfю,!,укція жено 2 тис. труб ріЗНОГО "Рано весною,КОЛИ вітер весняний у до добре грунт, внесли додаткове підживлен відроджених

металургійних

діаметру. Колектив

заводу

линках брижив

воду

талого

снігу, а

на

ня, а тоді картоплю окучили.

горбках I1росушував грунт, ВИЙШJIИ МИ В міста. Завод ім. КУЙбишева, тонн труб для будіВlоІицтва поле, взялися ,в:о роботи. надсилає. свою продукцію газопроводу Саратов-Моск Ідоб сита і багата була, добре родила земля, на площі розкидали 58 тонн переНtiiфl"овикам Баку. В адресу ва. гною. Почали готувати ріллю. Орали кіньРУДА ~tИ, копали вручну, якісно, глибиною 22 ТУРБІНИ см. А як закінчили цю роботу, РОЗСіЯЛИ КРИВИЙ РІГ. В;дродже­ ХАРКІВ. Харківські ТУР­ І Б цнт попілу з частиною розмеленого КУ-

В наполеГЛИВІЙ, невтомній праці проминуло літо, настала золота осінь. Вийшла ланка дружно копати картоплю. Працювали завзято, в грун ті не залишали жодного клубня. А коли на землю веЧірНІ сутінки сповзали, П мір НИЦЯUll: перемірювали та накривали соло­ мою. Так робили кожного дня, ПОКИ вико

ні шахти басейну

пали всю картоплю".

та трубопрокатних

ють високоякі сну

заводів

ім. Ільїча

надсила­ руду

руда

топиться в

металу~.гіЙних з~вода~ Рос-

містах

СРСР.

Півдня

lНШИ)( І

ри ного

посліду, ділянку своІми

коровами

заборонували. У розпушений добре грунт, садили дівелектростанцій за межами чата відбірні та пров'ялеНі клубні картопреспубліки. ВідБУ.J:овані за­ лі, вагою кожен 50--80 грамів, Р1\:ДОК від водо", ТУРОІНИ вже вироб­ рядка 60 см і кущ від куща в рядку 40 см. Через декілька днів з'ЯВИЛИС1l сходи. ля ють електроенергію на Нові турботи, нові хвилювання: треба дотурбінами

домнах Косогорського заво ду (Тульська область), на ТОВСЬКОІ облаСТІ та

1925

бобу ді вельники зsбезпечили

да­

mжо за межі УкраїНи. Кри­

ворізька

відправив

Центру Мозирській

ІСіЯ).

багато

ГE~

міських

(Біло ру- І лянути кожну рослину, захистити ШКідників, не дати

заГЛУШll:ТИ

Ії від І

бур'янам.

В день свят. -І-оУ річниці повного визволеНН!f РаДЯdськоІ УкраІНИ від німець­ ко-фашистськ х загарбників, Паша і ЇІ по­ други, зобов'я а.llИСЯ ПРіЩlОвати краще і наполегливіше щоб в наступному РОці ВИростити ще ВИЦИЙ урожай і постачиги БатьКівщині більше продуктів.

А.

ГАВРИЛЕНКО.


КОМСОМОЛЬСЬКЕ

3АКОРДОПli І

АкТИВізувати ПООDТУ сіЛЬСЬКих Ра!

ЖИТТЯ

ПаТDіОfl допомагиють в ооооті

За ро КН ВіТЧИЗІІЯНОЇ війни, що УСІІішно закінчилася ге­

роБОТ!-І,

вони ~

окремими

органами

сільради,

а

ІЗ

ЦІ­

ро{)ота становить КОМСОМОJlьці сільськоІ та ДЛ" сцени клубу придба роїчною перемогою наших лому Іх доблесних воІнів Червоної роботу с1льра,I.И. Таки!>! чи­ вчитеJlЬСЬКОТ КСМ організа- ти занавіс. трудіl!lників тилу ном у селі праЦЮЮТh не ли цій CeJI8 Красилівки, подаНа відзнаку .ll:ругях РОІ<О­ АрМіІ і ють допомогу колгоспа!.l від

вин визволення

будовувйти

мец.ких ОКУПд"тів,

господарство,

села від ні­

над Німецько-фашистськимн

комсо­ розбійниками, сталися знач­

зруtноване мімецько-фаШI1СТ мольці підготуваJIН та пос­ ськими розбійниками. Поряд тавили в КJlубі п'єсу, ви­

ше

го.10ва та

ради,

а

всі

.. епутати

зроблені лави.

І розбійників та 28-м РОКОВИ-

На нров~д~них КСМ зборах, І нам ЖовтневоІ революціІ. які нещодавно відбулися,ком сомольці

винесли

рішення

ВОНИ здобудуть І

fJ ()

,

спеціальності

. Вже ~ дні проводить СВОЮ,· СВИНІ ДЛЯ

ної

партії

ЛОНДОН,

та ак­

9. (ТАРС). ЯК

передає агентство PeilТep, у

праціВНИ­

НІВ.

Виконкоми сільрад зобо­ ня про майбутнє Індії, опу­ в'язані повсякденно органі­ бліковааій 8 жовтня, англій­

заяві

нювати

керіВНИЦТВО

!ІрО

ська

ПНТ,Jfj­

комуністична

8имагсє,

ними,

ыlіш::снняя

щоб

!l::Jртія

уряд пімоту­

вав виборчі списки ДЛЯ в.сієї ІндіТ на основі Нl1дання ви­ а минулому недостатньо зна їх зага~ьного і практичнvго борчого праwа всьому доиомих з цією роботою. От­

шла значна кіJlькіст. людt:і\,

потріб­

ширше розгорнути

ЛУЧf}ВШИ до

H~T

орга­

депутатів,

відновлюючи через Ull:рші зв'язки з

КОЛГОСПІВ

комун істи ч­

депутатів

НІзаційно-масову роботу, за­

району

d нглі Й·

заяву

ків !\IicцeB.~X Рад

но

секретар ІіОI орг:tпіоаціі

про

ні зміни в складі

же, В даний період

А. РОГАЧ,

РеЙіер

ської

виконання цієl роботи, ком І конали ря,ц пісень і танЦіВ. ТРУДЯЩИХ. зовувати роботу депутатів, сомольці ремqнтують сільКСМ організація готує гід За час війни до керівниц ський клуб. Іхніми СИJIами ну зустріч великим святам­ тва місцевими Радами прий реагувати Тй практично 3.J1: ЙС проведено електрику, відре 2-м рокови"ам визволення монтовані двері та вікна,. міста Києва від німецьких

Агентств()

сіль

cekpetal-'

ТЕЛЕГРАма

них най

масами-ви­

боrцями. Н[1йбільш 3:1ре1\омендовз­

роботу районна иризивна ко

ними формами залучеrlНЯ де

допомагати їм 11

поширенні

світогляду.

рослому

насеJlенню;

визво­

Для залучеНШI депутатів лив усіх політичних в'я.ші!, до роботи необхідно також ЩО залишилися, і скасував

скликати сесії, які б СПРІІЯ- всі о(імеіІ\ею;я СВОбоди- ІІЕ:'­

ли мобiJrізаціі активу і

ни- і ресувзння,

СІона і

борців на вирішення :-;авдань,

ДОЗRО,'ІИВ створеш!я

ЩО

СОЮІХ

стоять

ІІеред Радами.

збор:а; ТIJ>І'--!~:-

IJредст:~!"'ниЦl)КИХ уря-

І ді в У п fЮІ3і н Іlія х ДJJI1 Н<і ГЛЯ-

. "

Відповідно стаТТІ 6.3 Коl'!- іду за піДІ'ОТОВІ<ОЮ до ilИ()О­ ститупіі УРСР сесії сільсь- рів, а також в ціJI5ІХ ко 1-1-

місія по Ві .. бору молоді для Для поповнення СВ!lНО­ путатів і активу села до ро депутаТі в тру д,,- тролю над ПРОД'}ВОJl},СТВОМ ПОСИJlЮІ в Дарницьку шко- ферм артілей нашого раііо­ бuти на селі є організація ІОН Рад лу ФЗН N28. ну 06,13е\lві.l,діл занаря:он! П\,И Радах іJOстійнодіЮчих ЩИХ скликаЮТі,С51 Тх вико-, і ціна.'сIИ, ВР:1ХОВУЮЧ!! ГО,іIОД В перший день прийшли із КО.lІ'ОСllів Баришівського !{омісій та проведення сеСІіі Н::JВЧИМИ ОРГ3!1IJмине менше І У країflі; СТВОРІ/В ТИМ4асо­ одн,ОГО р~зу ]1а MIC~ЦЬ. A~e вий віДПОВідальний уряд на на комІСію юнаки із села району 180 СВ!lнеЙ. ,депутатів місuевих Рад. Княжичі. Всі вони медичною ні до списку

НИЙ ПЛАН

ДЛЯ посилки в

школу. Добре пройшов при

ЗИБ молоді по

актив сел

бажання

Про це яскраво СВІДЧИТЬ IlрИ

~lеДIІЧНУ ,Олекса.

на

підходить

призивноr комісії,

бажає він

піти

до

віДIJОSів,

що бажає.

явив про

бажаНf\51

ших.

нас­

11 [юцеНl и.

ВИГРАШІВ

Кожного дня трудящі

чи

ра

с!{ли:.:ають Іх не регулярно.

меншинств

, ' . ,"" ного разу не скликали сеПр. и С:ВIПIЛЬНIВСЬІ,1!І СIЛh-_ С"'І І' наl'!-'П !'е м"з!{)ть об-''л І' , ' .1[ '." ,

(ЬІ<'ІІ " Р"ДІ ,

OPI-а!IIЗ0вано .. " _ 11"['У ПОСТ1ИНОДIЮЧ1іХ EO\fJCII[ І З3-

·Уl'а'''I'В "~ьгади . і СІ»

ВЧИТИСD

'

" '

ду.

l))

,

за5'ВI

ТЗК()Ж

ВП('ЛОRJIЮ-

('. киll!-!)ЄС , ' , 'ТРЕ'~-Ю!lIО"·В т'"пеlJ ')(:а11' ·\1';\че.:О ДО lюБОТІ1 В НИХ 1~ Всі ІІаве,1"ні негативні " '~'-" ~ - J. ;(СII\,I:1Т;; і (;5 Ч(I![ОВі;, ,ІКТИ- факти ве"еШІЯ оргмасово'і вав своє rlIl.:еННЯlllР~. ІІОСИ/Іву ё~ла. При ГОІО,lівськііі "uботи потрібно в ДЗЛhН:- ку делега~11 !!о _/'ІДJI. С'льраді праllЮЮТЬ 7 постій шому ліКВtДУВНИ і ШИРОКО деll

І ЄТЬСЯ

роБОТі

яких

де:;утатів та

вимога

ЩОu

КОНФІСі(ЛШЯ ЗАПАСIR

IiОДIЮЧИХ комісій,

УЧnСТЬ в розгорнути діяльність депуr: ЗОЛОТА, СРІБJ1Л І f!JIAПрИИМ<1ЮТЬ О татів, 110стійнодіючих КО'l;і4~ ТИНИ в ЯПОІ-Ні о ЧО;ІОвік ак- сій, СКЛИКАТИ сесії, притягу-

йону

", .

представництві

'1:Е'путатів до роботи, праве Рожівська, М(жреаька, Плос з ТИ\!, щоб Індії не Н:JВ'язу 1и р5ТЛ: захояів і г..оОи:rися К;ВСI,ка, КулажеНСhка, Ро ж- 8;)JlИСЯ ніякі рішення еконо включення в робот:' знач- ні:зська, БеРВlщька сільради мічного або податкового 110 І10Т КількосТі депуТ:ПіR. на протюі 194') року жnд- рядку без ЗГО;11'1 цього уря-

гаЦIІ в раиощаДЮJ.СI; ~ .. 9 ТIІ3У, при ТDебухіRСhкііlсj,ll, ючи ШНРОlіl-lЙ радянський та ~Іісяців 1'1~5 року .,:,ип.'!uЧР-1 і J11-6 !lОстійj-!О;1іючнх hOMi колгоспнни актив, Сільську

ЛОНД,ОН,

9. (T\l)C).

ЯК

передає кореСП()Н:lЄНТ 3іе~п­

но ви.граIJ~,IВ ~II,O ,BIIIC_~IJ)~,~.\ СіїI, до роботи R них ЗІІЛУ-; іНlеліl-енніЮ для УСrIіШНОІ-О ства Рейтер з Токіо, Ш': зб ~ОЗИ~;)Х І aBLyMY 40.LOO :'~:' чен() 9 деl:утаТіВ та 39 чо-' fJlшонаНllЯ ЗiJвдань, що 110- МакаРТУ1 1іі повідомив, Р',О Василь, оова JI(ІIJ. союзні Е.1асті hОНФО;УВЗЛИ . иплачеl:_О О,:,н" і лuві!{ активу. стаН.1ені 1іеред Радами.

ряд

RI1ГРС:Ш в

ін-

10

ООО кар0 ,два r.;i

граші по 2..100 крб. і 8 виг-І

М. БУ ЛАВСЬКИЙ

рашів ІЮ 1000 крб.

та КОІІМОВИХ RODlНHHIlB Відповідальне завдання є шеТ (з

псреСИ Т1КОЮ

запаси золота, СРНJла і

Кожна з цих коміс:й від­

зеМ.lі)

своєчасне збирання маточ- ПОЕИІІНО вм;щуватнсь вне!ного матеріалу висадок з док каIlуr:ти не менше 200 площ насінників дворічних кг, а60, 90-100 ШТУК, буря овочевих культур і КОРМО- ка і моркви--250-300 кг вих КОРІнняків та за6езrrе- або 1100-2000 штук. Основною вимогою пр!! че ння якісного Іх кагатуван , до за~fOрозків. кагатуванні-не ДОПУСК<.;ТІІ Відповідно до I1лану кага РОЗРИliУ між зuираllНЯ\1 Т(1

шари, шаХ\1ННИМ порпдком,

\lОрозах,

'-О.lовками

навскоси,

сів, IЮі3~РХ соломи ДОДilТК()-

п~реСrlf!аПJ!ЯМ

зе),1.1I:Ю,

гоо вкриТІ! мата\'1І а60 стзри

:а06 ОДИН Юlчан

не 'i-ОРІ<ав-

~ ся

ВБерх

другого.

Під час збираянн,

п~ред

в!\л~_танням в овочесховище насіННIІКИ обс~режно вш,опують з ЗЄМJІею, обрізують ,1!\СIН зовсім, заАишаючн ро H~T!{Y

дЛЯ

вкривання

ки К:ШУСТR.

бі;r"ше-'20

ми мішками,

Розетка' пови 11-

гра:іу_1 ють ГРУНТО!lУ перемичку

намочеИI1МИ

30

СМ.

ВклаДаЮТЬ

у

ками і

ВІ1садки

ПРИСИllаЮТh

РЯ;l­ ({()п\~H

волі.

РЯДОК ІІ/аром

землі

циБУ;llО :опер гаПІ на гратчастих ПОJlИUЯХ, ТОRІЦlIНОЮ 25 см або у вінках чи пу'l' ках, пілві!ІІСIIIiХ на п('реК.1;І-

!НОЮТЬ на 10-1с') СМ. ,'.'I';.'Ii-і;:е І;і внсаДI,I! З?ОlIlаюп, Іі"'­

2-301.

у ЖІІТЛОВИХ пrиміщеннях Траншеї ДО РЄ'рху не З<lі](jR

P()~I грунту вище Н:іД п()в,'р ХііСК' на ~O О! і приб};Н:І()ГЬ

ДИ;lах (ЖС'j1,'ТhЗХ), при теМІТе· лопат(}ми.

голов'

на бути не МО;':рОЮ.

І1ла­

тини в Японії на загальну суму ПОНIJД :г50 м.rГІ,ДОЛ::Jрів.

В. КРИВОШЛИК,

ПОВ!;Lає за Б:ДПОВ!ДIiУ І',ІЛУЗЬ

Пагатуваннн наСіННИКіВ Оll~Ч8ВИ~ В'У ЛЬТУD

ня

за.1учення

KOHl-РI:СУ і ліlИ, IІрИ

Він за­

_

перевіРЯЮТh свої об,1і

важливість

є с]льсью Ради, ЯЮ ЗОВСІМ основі ріВНОСТі не скликають сесій, або ж мусульмаНСІ';';ОІ

школи,

на слюсаря. Такіж відпові­ ді на запитання Д3.1И Дуня

Дмитро, ШИГОЛЬ Ковпак Микоаа та

1U2

ВИПЛАТА

до столу. На запитання го­ ЛОНІ1

В

пла!t ІІІ-го кварта:ІУ 110 ~ia сових ПРИUУЛ{2Х Вllf{ОI13НШ!

зав молоді 110 СЄ.lУ Jа.-шм'я,

Після цього він

домогли­

роботі.

:І:ДОК lIIиrЮI,О розгорнутого соціЗ,.1іСТfі'lНО!'О змаr-а н н Я

вів здобувати спеllіальності.

пройшов Шиголь

районv

ся УСIIIХУ В

іти в школн трудових резер­

Першим :комісію

МіЛ!!

ПраllіdННКИ Броварськогu раЙфіі--!ВЇ.'.(ділу та фінансовиіі

селу Tpef5y-

хів, В. Димерка. Jvl0ЛОДЬ ІШЯВ./ЯЄ

Більшість сіЛпр:JД, зрозу-

ВИКОНАНО КВАРТАЛЬ­

комісією ОГЛЯНУТі та занесе

р;; ту іll. liе вище

1!,1 юс 2

Г Р і:1-1j

1-1 ,1 кр!: В" ЮТІ,

К'1 Г1','1!

"

"'-

га-

дуси. зи. Перше ІІІСЛЯ того, j;:, ",а 13 траfIШf>ЯХ цибулю з{)ері' l,аггТУВU.:I!1 ЕИ','(j;[!{іJ, 111,'ТО,!

тування ВНС3ДОК городніх кагатуванням Іх, не доп:;ЗБЕРІГАННЯ Lt~1БУЛI. г:):оть В 1!('НС.1ИІ{іЙ кількості ІСО.СОМИ y.1-30 СМ '1'(1 Ш,l:)()\! культур кожен КОЛl'ОС!і по- скати в'янеllНЯ насіl/НИКіl! ,\\а';-еріал циБУJ'1і зберіl'аЮТh Яі, :(.'ІЯ f1іюf)н, r:опзють ТреШ! l'I) У іl' У 10 О" При 11С'I 'I "I:IХ винен заздалегідь заготуваЗБЕР!I'АННЯ КАПУСТИ, в ;.r:НТJ10ВИХ ТИ потрібну кіJlькість тран- На насінннки цю Ky.1bTYf1y!;(IJOBijJHO

ПРИМіщеннях, шсї: r-либнною-О,КО ~I, Ш!І-! з~морозках IlереЕОДЯ::, .',::у_ пристuсованих риною,-1 м та довжиною-- ге БКРИТїЯ L!I:!іlО~1 cO,;O:"JII

шей та кагатіВ, СОЛОМИ Д:І" найкраще відбірати ГО.:І()в- 1 ,:51 цьо,о, на вкривання, термометрів, ор- ками і зберігати в овочz'- та в траншеях.

lорищах .')--10 м !\аl'аТУЄТhСН циnу- 20 см в СТИС!О\ІУ ля так як і морква, тілью! грунту 20-:2.'5 С\!,

ста!!і та

ганізуваТІ! ланки кагатуваль сховищах, де можна ПРОТЯЦього року колгоспи бу- :~ п.. ересипкою сухої ЯЧМіН-1 Нl)~1Мі-іjjl,і;а lTv.I!~paTyra в u"ків. І'ОМ всього періОДУ схоро- !tYTh зGерігати ЧИМ;JЛО цибу НОІ j.jО.'1О10И, І ка l-аТ<:Іх llО~:ШіН8 (JYH': Д.їх Ві,.lJ,повідаЛЬНQЮ особою нення вести догляд і 11::11 лі американських сорТІВ, б' UнБУ,l-Я на матку повинна ЮШ\'СТИ ~З ш~,')У,'lі 11.'юс :2

~,a провс:деllНIl всіх

робіт

j

потребі Т1ер~водити пегеС,і- '):!О!'lчні властивості якої ще БУі!! щоrовою (не пошкод_1 градуси, !\ОГ'J;IН\lків 1:.1ЮС \1:і,;1О Р,іл.ОМі для нас. To~ry Жl'IU1), /І.О{) ре висушеною, 3,4 IТаДУС!! 110 ис.1і>сії. !,ЄКО\f('НДУЄТ!'СЯ в основно- [ІСІ,рита забарвленими ПClКUiH:J-.JJШР-I'ОРО,:н!!!-: ПОЕИ"

.зберігання насінників є брн- рання. гадир городньої бригади. Можна також насіННИІ;" Під його доглядом перево' капусти зберігати в льохах , б'Ір висалоктиппч,'з доброю вентиmР'ією ДИТЬСЯ ЯJД - " , 1"111 'І· ноТ форми для кожного сор- l:JiiXCYTHOCTi в них інших ту, які новинні бути здоро свіжих або квзшених 080зими, не пошкоджені шкід

Н!Jками та хвоrобами.

чів.

~,1Y зберігати П на ГОРИШаХ rівннми II_lівк!ми з

':-<]

В житлових пrиміIUl'Н!IЯХ

l'IIИI'j'I:()"). • "

СУХОЮІ нен З<1IІГ'опадrПІі Сl1стемгтич

! " нии

ДОГЛЯД

за

З2К(1!'3ТОf3аНlІ

На горищах, підстеЛИ8ШИ КОР;ННЯКИ СТОЛОВ! І ~lII l:'иса,l,:,,'МН, заlll'ОlJ:!;І.!~!:1І!'1р СОМ)МИ, цибулю скла- ТА І<ОР,\\ОI:3l (МОРі,;ва, 6у-IШ1J 06UB'H3KCJUO /i-:Y~)II;I_l 14() Д:іІОТЬ невеликими (іУРТ[1МИ,

рнк)

зберіП.ЮТhСJJ В

овоче::: ДОГ.1Я,1У, н lІЮ:Й :-j'lI:IІС\'В3111

Роз:із відсутн:стю овочеСХf)- ро основі І ~leTf', товщиною сховишах Т? В Тjlill'!ііеях, і наСJlіДhl1 c"oe,-!,е'I,""і". МіроМ насінники lшбулі 110-, ВИЩ та льохіВ, каllУСТУ ;-\'j-4-0 см. Від,'І.З,1J, 8('1. :ювніш РО:П:JШОВУЮТЬ траншеї 1Іі1 І О. Сі L~~-~\!\O!»A, винні бути не менше 1--' зберігають в траншея\, НІ,ОЇ (надвірНОЇ) стjнки не підвищених \1іспях, з 1I:r. lIo f ;"І" НО" р:!,; см, буряка ст()Лового-б О", PO:1~IIPOM: довжина - 10 ~O. ~Іе!!ше І метр. чі ІІа Ilівдснь. Ро:іМір тган-: ___,,_, моркви сорту ~HaIICЬKa--IM, шприна--І---1,5 м і Г.'ІН-І Перед мо~оза .. и БУРТI1[І!lеІ:;':'ОВЖllна-,IО20 м, ШІІІ Від,IIСВіда.lh!!"Й ре.1 а ктср :з свм, інших сортів - 4 СМ'Jбllна-, 0,8-1 М. НаСіlllif;ЮJ·ші.!I,НО вкрити СОJIомоютов,рин()-1Мі г.1ибина-1 м'по В, PYДEHX~ O,l:HOMY кубомеТf1і тран-' ВК1;1ЛI1}(\Т!, R ТРіНШН"!() R () І!"'І'ПЮ 100 СМ При г,еЛJшихj дов)кині, '1'';)(':'1 3-5 м ."а,;Нlша j - -...... В'И 50138 М:-Бровари, КИївська!; оол. t1УЛ. ~1r:. ЦpYi,apH~ -раіl азети-. 6ахановець " , '(;,і;~--ЧЮН=ре;~к'Ц;~- 2 ДЗІ;!. Т1!Р8ж"1'=:;:';:5'---~

76 номер 1945 рік  

76 номер 1945 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you