Page 1

СЕСІЯ

lV

Лро.летар'

РІа •••авва 29·1

11:раlн, єднайтеся!

1ctx

.Nit 75 (2769) ЧЕТВЕР

Верховної Ради СРСР

27 ЧЕРВНЯ р.

1968 2

червня. (ТАРС). Сьогодні в столи­ сьо~юго ці відnрИ.1ася сесія Верховної Ра~ди СРСР

lHOCHBA. 25

ІWІІ.

Ціна

скликання.

О

10

годнні ранку в КремлІівському Па.'Іаці з'їздів

почалося за~і.дання Ради Союзу. В цеіі же час в Колонному залі Будинку спілок почала роботу Рада НацІовмьностей. На за~іданнях обох палат посланці наро~у вшану­

вали вставанням пам ' ять депутат.~в Ради Союзу і післ.І'. Ради НацІональностей, які вмерли за період т,ретьої сесії Верховної Ра•ди СРСР. було заслухано На .роздільних засіДаннях .палат

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСП

допові•ді мандатних комісій Ради Союзу і Ради На­ ціональностей .про перев~рку повноважень новообра­ було за11Верджено порядок них депута1'і•в. Потім де-нний сесії: 1. Про стан медичної допомоги населенню і захо­ ди по полtпшенню охQрони здоров'я в СРСР.

ПІВРІЧНИЙ ПЛАН-ДОСТРОКОВО

2. Про .проент Основ законсщ~тва Союзу РСР і союз них ре<Jпублік про шлюб та сі•м'ю. 3. Про мlЖІна;родне становище і зовнішню політн· ку Радянського Союзу. 4. Про за'І'вердження Указі•в Презид:ії Верховної Ради СРСР.

З доповіддю в першому

колектив райпобутком­ себе на взяв бінату

мі­

виступив

питанні

депутат В. В. Пет­

СРСР

ністр охорони здоров'я

Готуючи гідну зуст ­ річ 50-річчю Комуніс­ тичної партії України,

ровський. !Він навів яскраіВі. факти, які викликають почуnя гордості за нашу .соціалістичну Вітчизну. - У нас на ножпІ десять тисяч чоловік населен­

ня прппадає

•25

'

їх.

виконує

лІ:,арів. По забезпеченості лікаря.ми

тиме

28,5

25

склада-

ремонтників

r.

В. І. Андрух, м-айстри

ненко,

ОДЕСА. Дв і вулиЦі се ­ ла Червонознам'янки Іва ­ ні.вського •ра,йону названо іменам и В асиля Атанаса­ ва і І·вана Сербіна - пер­ ших са.'Іьсью!х номун і стІв. ЯІ\·і на світанку Радянсь­ організували в .1ади ної тут партійний осере:док.

лІквІдовано такі

пара ­ небезпечні інфекції, як віспа, Чj'Іма, холера, зитичні тифи. Практнчно відІійшли в мину ле танож

людей .

Здоров'я .радянсько У людини, іпродовження її ЖІП­

тя і црацездатності, :підкреслив Б. В. Петровський, нерозривно зв'язані з захистом природи, заnобіган­ nовІтря і водой м. ням забрудненню атмосфериото

Багато важлнвих проблем треба розв'язати. Це -

ще ефективніший захиС1' прощук-rІJВ вЬд забруднення домішками; хі-мічними мікробами І шкідливими

дальше , підвищення санітарної культу:ри на·роду, по­ ширення медичних і гігієнічних знань; будівництво

нових лLкарень і медичних пунктів; дал ьше поліл­ допомоги насе­ щення лінувалІ>Но-профілактичної

ленню і,

зокрема,

в с:\льських

місцевостях;

зміц­

С'І1і,в у селі булп створено

Гі ;1.ний трудовий пода рунок готу- .1ода комуністка Катерина Петрен­ ють

до

тнчної партії У кр аїни робітнию1 со- Г.1єб, Марія Мозгова, Марія Жу­ Щорса. З ПJющі 2,85 геюар а вони на Авраменко, Галина Ц а рнк. Кож­

вже відвант а ж~ли в _торговельну ІІа з них із площі 500 квадратних мережу сто.ли_Іf 1 Укр а tни - Києв~ метрів закритого грунту зібрала по

3

вирощуванні овочів дом огтtся

Вісті в

~епута·нв Верховної Ради СРСР . що ми в і-д­ вас дамо всі свої сили і знання, все тепло своїх сердецh

най rу маннішій меті людей

-

-

буд~вників

охороні здоров'я радянсьnих

номуtйаму!

26 ч ервня у Москві продовжувала ;роботу сес ія Верховної Ради СРСР. О 10 годині ранку в Нолон­ відкрилося зас іданн я спі .'ІОК ном.у залІ Будинку Ради Союзу .

Депутати обговорюють доповідь міністра охорони << П:ро стан здоров'я СРСР Б. В. П ет:ровс ького медичної ·ДО!lіомоrи населенню і заходи по поліпшен ­

зе рна Врожай з Назахстані

Госпо­

в засіки Бать­ засипали тонн ківщини 30 тис яч хліба. Це більше п ланово­ завдання.

го

Майже по

30

центне рів

зе-рнових

одеІРжують

ко1ююго

гектара

з

госпо­

дарства Вахшсьного райо­ ну на півдні Таджикиста­ ну.

БЕЗ ВТРАТ Близько ста тисяч гек­

ВСЕСОЮЗНИИ

ОГЛJІД КУЛЬТУРНО­

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ На ознаменj"вання 100•річчя з дня народження В. І. Лені,на •Провести всесоюзний огляд культурно­ - тану постанову uрофспІлок осв і тніх закладів прийняла Президія ВЦРПС. Для пере.можців огля­ ду, пJдсумки якого будуть nідбиті

до

100 -р.іччя з

дня народженн я В. І. Леніна , всталювлено дипломи ВЦРПС і грошові премії.

торіІв і ком6айні;в, ин Ііншнх машин.

десят­

ЗмІнилося і обличчя се­ ла, іншим став побут нол­ гоопн и~1в . За останні ро­

таріІв ,колоскових і гороху меха•ні за т о р и

скосили

ОдесЬ'}{ої області.

Заслу­

говує н а увагу досвід рад­

госпу << Березине». Тут ви ­ ·Рішили ,двічі обмолочува­ ти вални високостеблевих хлібі•в. Для цього зазда­ легLдь переобладнано ча­ з таким стину h'Ом6айні·в розрахj'Інком,

щоб

після

пе ршого обмолоту солома не

дягала

в

копиці,

ЖИВІ

а

ва.1ю1.

ном•у

На півдні УNраїни просадіння літнє У 1 вадитьс я

об\Ю- картоплі. Плантації її ни­

Повторнии

одночас-

пров а~нться

соло-

~о :з ~~дР_Ібнення~f

ні

значно

При

розш~рюються.

<<двоврожай н і Й>>

ж тран- нультурі відпадає потреба

· ІИ. Я~) вщразу

c~OP!J ю;ь до :нісць зи- в сортооновленні садив­ насІння юв.1І XJ доби . Но:11байне- ног0 ~іатеріалу

pa:vt при дpyro:vty об~юлоі

ті основна

оп.lата

додаткова

провадиться

спеціа .1ьними

за

розцінна:vt':!

- за тонну подрІбненоІ досоломи і за центн е р зердатnово одержаного

.

с тійке

проти

·

.

сюжозібра­

вИІрощене вщ них

бульб.

!1рибкових і ба·ктеріальних об . . захворювань. д ре рі га ється взим.ку.

з

бе­

(РАТАУ) .

на .

Дво­ буде вручено С аші Маніївської рану. учнев і школи .N'2 58. середньої 24 червня хлолчин, разом з С'Воїми 17 -.'Тітніми това­ ришами

по

навчанню,

з іспит склав останній лі те.ратури 1 У"Країнської дістав <<П'ят ірку~. Найви­ щі оцінки у Сашка з усіх дисциплін ,

крі:Іt

однієї .

кан ­ медаль .

-

Юний випусІVник дидат на срібну

Відзначаючи

здібності

шкоЛІі

дирентор

Сашка.

підкрес­ О . П. П авл енко ста­ лює його особливу ра нність .

Саша хоче вступити до університету, тис я

щоб

зайня­

точними науками,

до

яних у нього особливі на­ хили,

ділиться

В народ­

планами

його мама Зінаїда ГрИго­ сусід­ в чителька рівна, ньої школи. (РАТАУ).

луганського

музеї

ордена Леніна тепловозо­ і~ені заводу бУІдівного ·револ ю ц і ї Жовтневої експозиція,

створюєтьс я

Но­ присвячена 5Q,річчю М)'Ністичної па:ртії Украї ­ ни.

Історія за:воду і історія

його парт!йноr органі.зац!ї од­ rневtддільн1 одна від ної. В травні 1900 року, коли було випущено Пер­ ший .пСІJровоз, тут зародив­ ся і перший соціал-демок­ ратичний гурток . У 1902 заводську роц.і створено па;ртLйну орrан~зацію. Во­ на

Атестат аріпості в 12 років

при­

ТРАДИЦП

ЛУГАНСЬК

КАРТОПЛЯ

.

.1от

триповерхове

міщення школи.

<<ДВОВРОЖАИ:НА»

РІВноюрно склад~лась

дарства Чардарінськоrо і районі,в Саріагачського ЧимІ\ентської ·області вже

ню охорон и здоров'я в СРСР ».

До lfiO·pi'l<t.q, з дкл кароджеккл В. І. ЛЕНІНА

13 них

На

гентарі.в.

п:рацюють пона.д.100 тран­

диться

Фоrо А. Козака.

мо-

ПОЛІВ .

зібрано перших

ста тисяч геnтаrрів.

nетренко збирає ОГІрки.

на

.

з

ЖНИВА В СЕРЕДПІП АЗІІ

радянської охоро­

.1о~иною мільйонLв медичних nрацівників дозво.'Іьте запевнити Но:о.Іуністичну п арт-ію , уряд. весь народ .

усп і хів

ві драдних

Особливо

історії людства перспек­

цієї високої трибуни вtд імені чотирьох з по­

тисяч

оtльш е , шж торш на цен час (n.1o-~

Велична прог,рама комуністичного буді вництва науни і

займають

Ffoгo поля

ни тут опоруджено понад Це ~аполовину 2200- 2500 кілограмів огірків. 800 житлових будинків, . . На фото. комун_t стка Катерина збудовано пал ац культу­ ща торік становила 2,5 гектара). ри, .ТІІікарню , їдальні, зво­

~? тонн _огtркt~.

Свою доповідь Б . В. Пе11ровський закінчив сло­

медичної

ковська, Катерина Кравченко, Тетя­

імені

радгоспу

теплиць

ІІячних

вами:

тнви розвитку ни здоров 'я.

Оксана

Зеленка,

П араскаві я

ко,

ювілею Комуніс-

славного

<< Дружба».

.нол госл

тут

Тепер

зем.rrі.

обробітку

ротній нореспокдеtщії немож.1иво перелічити.

-

по спІльному

товариство

нення матеріально-технічної бази охорони здоров'я ... Всі проблеми. лостаіВлені в доповіді МІіністра, в но­

віднриває безприкладні в

комуні­

За ініціативою

малярія і трахома. лІІквLдовано noJJloмlєлiт, близько до ліквідації ,дифтерія ; •Різко знижено захворюван­ ,ня на бруцельоз. коклюш, соорочуються ревматизм, туберкульоз та інші хвороби.

.

А.

ІМЕНІ ПЕРШИХ КОМУНІСТІВ

буваються в стацLоІІарнпх медичних закладах.

дянськи.х

Н.

днректор ;;омбінаїу.

nрий­ нас материнство. В 98 випадках із ста роди мають медичні nращlІІІНИХи, а 91 процен'),'_ родів від­

·

столяр

КОВБАСИНСЬКИft ,

В.

у вили 91 іКОпІйку. В нкнішньому роц1 ці вицатни ставови­ нас (теж в розраrху.нку НQ одну людину) тимуть близько 34 нарбаванцtв. - Всенародною пошаною І повагою оточене у

ня дальшого поліпшення справи охорони здоров'я ра-

А.

Колпашников.

здо­

В доповіді міні~тра поставлено конкретні завдан­

Г.

Дзюбенко, л. ·с . Миро­

.ров 'я на орін. в розрахунку на о~у JІІОД~. стано­

За ,радянські рони ·в ~ра,їнl

ОДЯГУ

ПОШИВУ

жави.

-

1\0\Ібі.

майстри-взуттє­

ВІШИ А . А. Воронешщ

дей , створеної G безnосередньою участю В. І. Лені­ на в перші ж місяці встановлення РадянсьІюї дер­

затрати на охорону

( бригадир

Є . Конош). Кр<Іщі ЛЮД І!

нату :

країнах земної кулі. - До революції середня тривалість життя робіт­ ника і сеЛЯІНина лише трохи перевищувала 30 ро­ ків; тепер середня тривалість іh"'ИТТЯ людини в СРСР зросла до 70 ро~і.в. · .Все це - резуль'І'ат перемоги соціалізму, ре­ лю­ здоров'я зультат ·радянської системи охорони

І ще 1\ілька фактів. - В царській РосН

тисячі карбо ­

ванців . Кращі брига ­ процентів. по пошиву вер х­ За п'ять ~Іісяців ко­ ди лект ив комбінату виро­ нього одягу (закрійни ­ бив товарів і виконав ки В. Т. Мальчевський ро біт на 23 тисячі ка р­ та В . І . Шпак), взуття пон ад план . в с. Літ-ки (бригадир бо ванців За 6 місяців при буток П . П . Пуч01~). столярів ­

114

підвищені соціалістич­ зобов'язання й ус-

СРСР ·заІЙ·має перше міоце ·в світі. ___:_ Лорї.вняУ.о з дореводюцtйним періодом загаль­ майже в чо­ на смертнісїь по країні зменцшJ!ась тири рази •(а дитяча с·мертність скоротилась більш 'інших в ніж як у 1О ра·з), і rепер вона нижча,

на

виконано

червня

чимало

виховала

ге­

роіів революції. Серед них видатні полководц.і К. Є.

Ворошилов

і О.

Я.

Пар­

хомешю.

Славні революційні луганці традиції бойові •ПіРИмножують

трудовими

:rІО,ЦВиrами. В ршш першої п'ятирічни тут прол унав за << П'ятирічку ·нлич який під­ чоти;рк роки)), Нині хопила вся нраїна. колектив -- ініціа­ цей тор

змагання

серед

тру­

дящих області за достро­ нове виконання п'ятиріч­ ки.


П1JJ:::E І ТУРБОТИ КОМУНІСТІВ ВІДДІЛКОВОЇ

11

<<Гоголівський• ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ радгоопу перебувають нараховує 126 1\омуністЬв. 46 з ·них на обJJ~ку у цеховій парторганізації І •відді~ка. одна з найбільших Ця відділкава органі-зація цехових у радгоспі. В ній .три nартnрупи. Ії .комуні­ на

сти трудяться

дlляю\ах

різних

-

тварин­

в

трак­ рослинництві, гаражі, в будівелЬІній, 1 шляховій бригадах, на радіовузлі . В неї ж

нІщт.ві, торній

входить адм•Lнтех:персонал.

відді.сша, як бачи:мо, широОтже, у ко~1уніст.l•В на ролі аванга•рдної кс поле діяльносТІі. Ві:Д їх своїх д1.1 янках в значній мірі залежать успіхи всьо­ го

господарс11ва.

І треба ска·зати, що члени nартії на І відділку в Вони ~ніціативні . переважній більшос1\і активНІ!,

внннають у виробництво, вишукують нові ре зерви для йоrо піднесення. Питання, які .розглядались на зборах, говорять самі за себе: про nартійну 1 трудо­

ро­

ву дисцІш.іІ!ну, готовні-сть теХІні•ки до весняІНих біт,

ш~о nо­

про стан продуюивностl 11варинництва,

ліпшення культури землеробст.ва, про роботу трак­ торного nарку 1 Ін.

особиНе проходить nов-з увагу членів nартії ста nоведі•нка їх товаришів. Комуністи М. С. Миш­ коріз та l\1. І. Левченко nочали було част еньк.? заг­ лядати в чарку,

а це

робничу діяльнісТІ,

бригади. другий

-

-

бригадир

догJІядач худоби).

rx

ви.~

ІХ

вnливало .на

негатІlВНО

(один

тракторноІ

поведшку

було розглянуто на партзборах, вони одержали пар-

В Б.lОІШОТ АГ11'АТОРОВ1

лізе, щоб зобразити

йоrо в овечій подобі . Але дійсЩ.сть нещадно вик­

риває ці силкуваиня. Мілlтар..зацlя економіки, кризи і безробіття, політНІ'ПІа і расова дискримі­

нація, rанrстеризм 1 духовне роз_тлішІя, .непри­ критий rеиоцид 1 відродження фашистськ01 тира­

зборах майже не вист.у nає. На це їй тантовно вка. зали . Уздовий І. М. Шевель в партії з 1953 року . але

товараш

Воєнні витрати а11ресИІВІ-}ОІ10 ПІвнічно-Атлантич­ ного блоку зросли в 1967 році порівняно з 1966 ·ро­ ком на 12.089 мільйоНІіВ доларІв 1 досягли фантас­ 98.828 міл!Манlв доларів . Все це тиqної суми -

.важким тягарем ля-г.ає на nлечі трудящих мас країн - учасниць НАТО.

З часу існування ФРН боннський уряд витра­

тив 152 мільярди марок на створення і пlдтрима:н.ня ста;новили бундесверу. В 1967 році воєннІ витрати майже третину феде­ пон-ад 25 мільярдів марок рального бюджету.

*

В ба.гатьох штатах Америки заборонено шлюб між представниками рі :з:них рас . За nорушення цьо­ го закону

в Адаба:мі

загрожує

7

років

тюре:много

10 років, в Індіані ув.'язнення , в Міссісіпі років тюрми і тисяча доларів штрафу.

*

10

.

За визнання:'>І nр~зидента Джонсона. 54 міл~.:

йони а:'>Іериканців не закінчили навчання в середиш школі. З кожних n 'яти nЬдліткl!в три розстаються з

навчанням і, розчарувавшись в житті , стають

*

чинця-ми або наркоманами.

У Латинській Ам.ериці

виправИВоСя .

М. Ф. Дол­ чий відділком Г. А. Голець, інженер онрем'І за женков оі ін. Члени бюро відnовідають тимчасові ділянки. Нерідко ном:ун і-сти одержують журналіІВ, і газет прн nередnлаті доручення І\О.1И треба мобіл!зу.вати людей на недільник . (Діють разо:м групи з кому:ні.стів і депута11l!в), при розnов­

В результаті такої уваги

освІти,

Найкращим

-

переnовне­

І, не ному безробітними, <Ві·н не міг знайти роботу маючи можливості платити за житло, змушений був

. тулитись у склеnі на кпадовищі. Га~ета рlо»

«Ель діа­

писала, що .1юди знайш.'Іи тут << своє могильн е

;китло через відсут.ність :~-ю;кливості :\tати

будинок

*

серед ЖИВИ Х» .

Венесуе.1ьс ькі трудящі гостро nотребують при ­ близно мі .1 ьйон 1\вартир. П'ятс-от тисяч сімей ;ки­ і ли­ .вуть зараз в халуnах, збудованих з картону сті в жерсті. А ІВ цей час прИІваТІні будіве.1ьні комnа­ нії сnо руджують розкішні особняки 1 дорогі багато­ квартирні будинки, багато з яких стоять порожніми.

*

На Каролінс~:~ки-х, Маріанських і Маршаллових островах, що nеребувають під «оnікою >> США, од~н лікар .припадає на 11 тися ч чоловік. 90 процентІВ JОВороб. шлункових м-ісцевих жителів те рnить від

*

Майже все місцеве населення неnисьменне.

Боннські nолітики виявляють зворушливе пік­

лування про тих, хто у свій час

Гітлеру.

старанно

38 п-к:яч «титулованих>> пенсіонеріІВ

служив

ФРН

щороку одержують з державної назни дв а мільйоНІ'!

*

Після встановлення в Греції диктатури війсь ­ близько

45

тисяч кращих синів на роду

було арештовано і кинуто .в тюрми і вивезено на ос ­

*

20

процен­

50-

В

трови смерті .

Тепер США мають більше двох тисяч військо­

кулі. земної вих опорних пунктів в усіх частинах Бу·дівництво їх обійшлося в 200 мільярдів доларів. Зроблено це не в інтересах вла сної оборони, а для того, щоб створити трампліни агресії, nридушувати нацІонально- визвольний рух, втручатись у внутріш ­ їх інтересам nідкоряти ні сnрЗІви Інших ·народІІВ,

американських монополій.

но веде заnиси П . Т. Шевель. В щоденнику в нього і облік партдоручень. ви .nобачите і плани роботи, Про це знають члени па.ртnрули, і це їх n!дтягує_

Одни:.І словом, ПС~іртійні лрупи є бойовими організа­

торами своїх Іюлективі•в. роботі парто.ргаон.ізац.ії ?>> <<А недол•іки ж є в не nомиля­ запитаєте ви . Є, звичайно. Тільки той парторганіза­ ється, хто нічого не робить. Ось 1 у

про

nитання

ції відді.11:а шт: тп1 .1и з поля зору

вересня (з nеріод ·прийо:-.t в nар11ію . За зві11ний 1967р.) не прийнято іІІОдного чолов~ка. хоч остан­ нім часом . .правда, ци:м зайнялися. Не добилися тут, щоб кожного місяця nроходили партзбо:ри . Це nору­ шення статуту. Є й ряд і·нших недол·Lків. Проте в даному виnадку JЮ'І'lлось розnовІсти про віцділ­ Адже зерна хорошого доовіду гоголhвчан .

де і найперша інстанція, кова nарторганізаЦІя виховують. 1 мобілізують, а я.к '!1реба, то й nитают~:о за недбалість комуністів. І гоголі.вчани в цьом:у від ношенні зробили немало nозитивного. С.'1ід сказати. що :роботу воіХ' вtддJлкових органі­ зацій радгоопу і партгруп спрямовує nартком . Що ­

місяця тут проводяться семінари з партійними ак­

rwo

ведеНІня партійного гос­ тивістами . де йдеться ·і подарс1'ва, і про членські .внески , і про nолітмасову роботу, наочну агітацію і т. п. Нерідко на nартком і

Тан, слухають nитання про відділковІ орган ізації. нещодавно звітували секретар.! nарторганізацій 11 і бу­ часто ІІІ ·відділ.-і•в . Члени nat{YI1Koмy радrоспу вають у відділновИ х 1 tнших. цехових органІзац·іях їх LНкавляться (деякі й на обліку стоять в них). опра1вами.

підказують,

у-в агу

на що слід звернути

органі­ Вони _ гарту­ заторської ролі цехових організацій. ються у повсякденній роботі з масами, стають заспі­ вува чамн у вс-іх громадських сnравах.

А. СЕР ДЕЧНИИ·.

нині

упаги

11е нтрі

і юrісне

16крання

с іна і підотqвка

~о жнив,

вчасне

У.краіни-партійна органі- догляд за посівами. Всі ці

МІІКолаівська об­ Завідуюча .,асть . с.і.lь ­ І•ван,jос ькю·t СЬІКЮІ клуба:~~ Очарайо;ну ІКівськоrо О.1е.на КОlІІУ•НІіс.т ак я~ковеНІКО лол.ітін­ ТИ!І'НИЙ Ії вифор·ма.тор .

зація, комуністи, весь ко- роботи У нас ПІЮВО)tJІТЬСЯ лектив радгоспу «Плоск ів- організовано, компве~tt~~о. нові до­ ський » вважаІ01'ь успіхи в праці, сягнення виконанні

у

де ржавних

планів.

До видатної

закінчено

подіі

ремонт

культосвітІ!іх тваринницьких

буде

ШЕМИ.

зама А і в, приміщень, буяівництво

Готуючись до відзначен- завершиться ня цієї знаменної дати, ди- І\ормоцеху. В ці дні приводяться в по· рекція і бюро партійної організації наІ>ресшІлн захо- рядок ву:шці, двори, тери­

.1 И по гіднш зустрІЧІ

юві- торії фер~.

Тва-

секретар партійної

ринники продадуть державі

ганізації радгоспу.

nішно

виконуються .

косl·Г·О·ап­

с.1ухають

і~tен і

арт-і.'Fі іНИки іll:ІІІЇІДТа.

Фото К. Ду.з;ченка.

(Ф от.охрош.:,к а РАТАУ) .

М. БУЗНИК,

ністю сказати, що вони ус-

,j-н,тересО.~І

ІВЄ.1ІІКІІ:І!

Іх прикрасить

З

ЗЗ•ВЖІ'{И

СТУПИ

дею . Зараз можна 3 уnевне- яскрава наочна агітація . ор-

J<ОРМИ ВСЬОМУ ГОЛОВА

е

ЗроОимо всі нормові

ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ тваринництво наших

гос­

·високоякісних

кор­

подарс:тв

достат.ньою

кількі,стю

їх вироб­ М іІВ, н еобхLдно в денілька ра з збі льшити шщт во. Одни:vt з основних джерел дешевих і nовно­ цінних кор:111~в повинні стати природні кор:~-юві угід­

Безу:мовно, ве.1и ке значення в одержанні вис оких

ста.1их :у~рожаїв з пр иродних кормових у гід ь має їх

раціональне використ ання.

ОсоблІІво важ.1нве воно

при організаЦії пультурних nасовищ, які є одним :1

найбільш інтенсивних с nособі!!- використання 1\ор:о.ю­

дн .

внх угідь.

На Кнї·вщині таких угідь нараховуєтьс я 168 тн. сяч гектарів. Одн ак nродуюивні с ть їх ще ннзьІ\а, у 13 не nеревищує бі.1ьшост1 районів урожай сіна

сь ко гос:nода•рські уnІддя, які мають зернові або зс р­

цсн т нерLв з гектара ..1ише в Києво-Святошинсько~tу і Богус.1авсько~tу районах збнрають понад 17 цент­ н ерІв.

Низька продуктивність .1ук полснюється ти:-.1, що за нюш ще нема .нале;к ного догляду . Багато dіноІю­ сLв і особливо ласовищ перебу.ває в н е задовільному к у.l ьту;рно-т ехНІічному стаІН'і, на них н е систематично в.носяться добрив а (до речі . оку.nлюва.Н>і-сть їх .на лу­ ках вища, ніж при внес енні пLд nольові культури).

не дотри­ При .корінному .nоліпшенні лук часто nорушуються оnти­ муються агротехкічні вимоги !\tальн і строки сі вби, .не досить ретельно nроводить­ час nід ся nере~nосі•вний обробіток г.ру>нту. Часто види виоі•ваються залуження не вносять добрив, трав, не пристосован і до умов · росту.

марок.

кової хунти

щоден­

ПСІІртгрулорги !J,ікавлятF>Ся

комуністів.

дано ранніх овочів.

славному річчю Комуністичної партії

воєню

Мамаю

Іносенсіо

В місті,

мо.1ока

тонн

понад план, на

подарунком

ювілею

300

тів більше плану буде про­

подарунок

уряди

витрачають на

робітник

Ніна з своїми двома братами.

близько

Найкращий

25 про~

Півроку nровl.в на кладіОВИЩі болі.війської сто:

ли.ці Ла-Пас молодий

і

найближчим часом. Все. це сцрияє підвищенню боєздатності,

цілі.

*

виховання .

до -nитань

~ІУ

ни:~-І виконанням виробничих завдань. У нер1вннкід3 партгруп є щоденники їх роботи. Особливо рете ль ­

.

латино-американських НІраїн ІВ сере~ньо:о.tу державного бюджету

комуні­

активізації кожного кому:ніста парторганізація боє-

ки ·двоє можуть здобути •вищу освіту. ЛJ?и мізерних

центів

молодими

з

ста:о.tи. Іх тут трн - Г. Д. Гавриленко (касир), Г. Є. Заха:рченко (зЗІв. складом). М. І. Левченко (Т<вари.н­ індивіду­ для постійної ник). За ними за~ріплені В. І. зоотехнік альної 1роботи старші комуністи Розбицький , член партії з 1952 року, К М. Ва­ сильєв, nарт11рулорг П. Т. Краоножон.

не .вміють читати і nисати. З кожних ста учнІВ тІль­ сумах, що виділяються на потреби

і

бореться ланки ко'\Іу1Ністиt~ної nраці (а вся ферма 1а високе зван•ня) . Звичайно, немала заслуга в цьо­

~ол~юк

мільйонів

59

зло-

на

~вічі. Комуністи віддіЛ!кової пост.ійно виконують nевні керую­ доручення. ПоJІІі·ТіІНформа;торами працюють

Тепер загальне число nовністю безробітних ста­

*

виходить

часом не

но і•нфор:о.tує nрисутн іх npo виконання рішень, прий­ нятих рюііше. До деяких nитань ·nовертаються знову. Так. про нультуру землеробства на зборах йшлося

иоrо світу.

*

nояилок,

цього правила Доходити до кожного ко:муніста стараються дотриматись у Гоголеві в ()організаційно­ партійній роботі. Не забувають контролювати і виконання ·власних корот­ ·рішень. Майже •На кожних зборах секретар

рактеризують обличчя так звавоrо вільвоrо захід­

*

доnустив :Ряд

роботу. З ним поговорив на nрохання віДДілнового nартко:v1у секретар особисто nартійного Івожака дома, і радгоспу А. В . С~Ієхов, побували в нього

трудящим масам лад експлуатацІІ і варварства. Нижче публікуються цифри і факти, що ха­

,новить у США близько 3 мільйонів чодовік, в Анг­ 248 тисяч, в понад 630 тисяч, Франції лії близько 1,5 мІльйона чоловік і т . д. Туреччині -

А от на

ходить на недільники, виконує доручення.

такий сьоrоднl капіталізм, rлибоко чужий

иіІ -

Ше­

Секретар ·>ВіІдділкової паtрторган1~ацlї Д. М.

вель турбується, щоб кожен ком.у:н1ст ЗОІ{ре:.tа брав і в участь у вирішеннІ . громадських спр~~ завжди Д. JVI. Захарченко. усьому був активним, ділови:м. робітниця буд'івелІ>ної бригади. член nар11Ії з 1958 ніби не пасе задніх. Ви­ роІ>у (стаж не малий), -

сюд;кенні літерат:у~ри і ін. Певна робота проводиться

КаnітаJІіЗІ, RКИІ ВіН Є Буржуазна пропаrавда із шкури якось обілити сучасний капіталізм,

т.ійкі .с тяг-нення. НинІ вицрЗІвились .

здаmа 1 може усnішно аирішувати поставлені пере~ свято нею завдання. Так, нещод31вно на релігІйне оголосили недільник . Як :і треба бу,1о чекати, но:му­ зіб­ ністи подали .nриклад . В той день ними було рано 1. складено в копиЦі д<> 30 геюарі•в сіна. Не можна не сказати і про дІяльцІ.сть -nартгруn . на Вони є в гаражі (парттрупорг П. Т. Шевель). nарку тракторному в М ТФ (П. Т. Іtрасножон). ( і\І. Т. Кирій) . Прафвники гаража борються за зван­ є дві ня 1\олективу комуністи-чної rfpaцi . На МТФ

Ті ж госnодарства . які добре доглядають свої лу­ і по 25 - 30 ки. одержують ІВИсоh1і врожаї ·с~на більше центне рі<в з гектара. Н аЛІриклад. в радгоспі << Русані.вський » 1'Орі;к зібрали з площі 200 ге.ктарі·в ПО 2 1 ЦеоН11Неру Сі•На. Чисде нні досліди ·науково-дослідних установ гово­ відnовід­ рять про те, що nри щорічному внесенні них добрив на луки із задовілІ>ним і хорошим тра­

востоє ~f вони можуть давати по

25 - 40

центнері-в.

до 60 - 70 це нтне­ а сіяні 11рави на торфовищах з ма·си р і в сіна , або 200 - 300 ценТІнері в зеленої

гектара.

Ку.'ІІ,ту.рні багаторічні n асовища-це

такі

с і.1ь­

но6обові Т раВОСТОЇ оВІІСОКОЇ nродуКТИВНОС 1'і і ВИКОРИ · на стовуються для виnасання х;у.доби. За пооіва:ми ІЩХ

пасовищах

регулярно

ведеться

їх

догляд.

й органіч­ обов'язково nідживлюють мінеральними шнш добривами . Інтенсивне стравлювання кожного загон у чергується з тривалим .відпочинк ом

(25 -35

днів), за час якого тра•ва 'встигає відрости :до 15 - 20 ПІроходит ь са нтимет.рі·в . За:вдяки цьому норм ально і н е ІВИС:.нажується фотосинт ез, корен ева система умовах лугові трави без ne pe-olвy при нормал ьних ростуть багато .ро~rІв. час па­ На культурних п асовищах тварини •весь 100 В суться на rюживній молОДій зеленій ·т раві. нілограмах трави найh1Ращих зернобобових пасовищ

міститься понад

10

кlлоr.ра:о.тів nеретрав ного

білка .

Крім того, в ній є велика кІлькkть житт єво н еобхід­ танож ни х каротину та вітамінів С, Д , Е, К і В, а в с і найважливіші макро- І міНІроелементи . Завдяки цьом у , а також п еребуtванню на .повітрі І с онці ,

11в арини, що пасуться .на

хорошому

n асов и ­

не щі, відзначаються міцною бу:довою і здоров'ям. :мають а тому підДаються різним захворюва•нням, вищу nродуктwвність і плодовитість, ніж при утрп­ :манні й годі•ВJr.і на С11іЙJІ!і. На хороших культурних

nасовищах корови з'ї.да ють за добу 12 - 13, а деякі навіть .1 5 - 16 1\Ормових одиниць , або 75 - 80 к•і.1о­

грюtі.в трави . Це забезnечу є одержання майже

кі.1ограмlв молока.

20


: 1 1;~~~~-11 НА СТАРТІ !! ~~=~--="== ! :

Цими днями наша рейдова завітала у Літкн. В конторі радrоспу зустрілися з господарства.

кер;вникамн

В.

агроном

Головний

МойсеЕико та головниіІІ ін· женер І. К. Довгодько по· своїми з нас знайомили планамн

А.

на час збиральних

робіт. Документація

в

на-

600 гек­ озимих та 255 ярих тарів передбачено впорати за 12 днів. Дв шести комбайнів - це цілком реально. Огляд техніки почали з подвір'я. центрального Стоїть там один сСК-3:. від· Правда, не ремонтований. прнстосуванобладнаний

лежиому поркдку.

запобігання -'-'!'Ра·

ням для

збиран&і низько­

при

там

рослих хлібів. Але - господа~ рі запевняють, що цю недо· робку неrайно буде виправ­

Довrодько та Микола Сус.до

Ідемо на четвертий відді­

токи,

підготовлені

добре

зерноочисні

відремонтовані

ним стажем і доброю труславоЮ. Видно, що довою

машини, провадиться одно­ часно ремонт картопляних

ремонті:

та кукурудзяних комбайнів.

на

попрацювали

коси, нові

нові

поставили

лено.

солід·

комбай~ри з

-

одному

в

трІUІспортер-и,

робиться

словом,

Одним

щоб

по-господарськи,

все

механізаторській На лок. по­ переджнивне садибі кермом За жвавлення.

замінено мотовикомбайні ло, обладнано машини елекдля ротроустаткуванням

року п'я­ врожай третьоrо тирічки зібра·ти своєчасно й без найменших втрат.

«СК-4:. Мнкол11 Музиченко. - Qце комбаіін хоч і

боти у вечірній час. на відзначити, що Слід радгоспу відділках всіх

побажаемо літків · Тож чанам на жнивуванні успіхів!

справний, - каже він,- але хочу ще раз пересві;~~.читись, все зроблено бездог.ан­ чогось і не Інколи ж

що но.

доглянеш.

справа у Миколи Гірша Воробія. Комбайн відремон· тований, та не вистачає од· ного підшипника, через що

І. ЗАХАРЧЕНКО, пред­ бриrада: Рейдова «Сільгосптехніка», райоб'єднання ставник району електромереж, інженер І. СМАЛІFІ, П. АНТОНЕНКО, голова групи иарюдного кон ­ тролю радгоспу «Літківський•, А. КОЗАК, пра· цівник редакції газети «Нове життя». рейдова псреві'ряє роботу "пмбаЇІна На фото: Миколи Музиченна .

варіа- • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • приєднати не можна .тора. дрібничка, Здається, а все гальмує. Тут механік відділка І. С. Тарасенко по­ потилицю.

чухав

Не димо. І

-

строк,

догледіли, полаго· в поле виїдемо в

-

він.

запевняє

на цьому Відрадно, що відділку навели належний заправном·у

на

порядок

пункті. Раціоналізатор'И зро­ били спеціальний пристрій заправки механічної для шприців мастилами.

Потім побували - на тре­ відділку. І там свої тьому турботи. Іван хліборобські

ПРОВІДНИХ

СЕРЕД

Київському оперному

колектив і в

мис.тецьких

Радянського Союзу гі.щне місце посі-дає Держ-авний академіч­ ордена Леніна ний театр опери та бале­ ту УРСР і:v~ен;і Т. Г. Шев­ ченка. Здійснюючи поста­ новІш найскладніших тво­ рів вітчизняного · і світо­ вого оперного й балетного

сто

-

приїздив П. Чайковський, щоб поставити <<Оnричні­ на:~> та <<Пікову даму:~>; в l\1. Ри'V!­ Ниеві гостював готуючи сь.юІй-Норсаков, << Снігуронь­ овою оперу ка~; з трІ·умфом пройшла ніч>> вносить в театрІ <<РІіздвяна він репертуару, значний вклад у розвнтон М. ЛосенІ\а, здійснена під

кої урядової нагороди -ще А Леніна. орде-на теат­ час через деякий

.поЕазують овою майстер­ ність, а й подають квалі­

ральному закладові

нпка\1

за КЄІРі•ВНІЩ11ВОМ автора, участю українського пись­

ваІ\Ьв, танцюристів, музи­ режи­ кант-ів, диригенті•в, серів . В його складі тепер

мистецтва,

радянського естетично~LУ

по

роботу

П.lіДІІу

ПрОВОДІІТЬ

ню т,рудящих

~'"раїни.

'V!еннина М. Старицького. на РадЯІІСІ,кої Тут працювали відомі той час диригенти, режи­ вихован­

Літочислення театру по. чалося сто років тому, ко­

ли оперою О . Верстовеько­ го <<Аснольдова могила~ було .ві-дкрито перший се­ зон. Дванадцять солістів, нечисленні хор та оркестр, досить скромний реквізит

-

з

ось

чого

починала

Ниїв­ свш творчий шлях сьІ\а опера. І треба сh:аза­ що,

ти,

nерепони

нині-в,

незважаючи

царських

вона

досить

на

чинов­

швид­

ко здобула визнання пуб­ звучали .1іки. З її сцени опери 'V!айже всі ·видатні унраї.нсьн и х російських, заХІі·.щно-европейських та ко~~гюзиторІв. Сюди двічі

виступали

співаки.

сери,

видатні :російсь.кі біжні актори.

і зару­

мистецьних

.роз~ту, колектив

висот

театру

до­

сяг після перемоги Велн­ сцену На Іюго Жовт.ня. та­ театру прийшли нові ланти, які з честю несли соціалістичну народ в иулптуру.

В

1936

кади

році, пі-д час Де­

української

.1\тера­

тури і мистецтва у Моск­ ві. "олеитив театру за ви­ датні

уопіхи

вітчизняного

розвитку і оперного в

мистец­ хореог-рафічного тва б~в ~достоєний висо-

Г. Шевчен­

ка.

За роюt Радянсьної вла­ ці.1у

виховав

театр

ди

славнозвісних

плеяду

спІ­

народні аршсти СРСР і УРСР, стільки ж заслу­

24

ки,

республі­

артистів

жених

лаУ'реатtв

39

міжна­

учас­

фіковану допо~югу художньої

самоді­

яльності.

Добра слава про Ниїв­ ба­ ський театр опери та лету і\1ені Т. г. Шевчен­ ка с1ш1е по всій Вітчизні, 11 за далеко перелітає

громад­ Глядачі, :v~ежі. зарубіж­ сt.кість і преса них кра'Lн з неприхованим дають

захопленням

най­

ві-ртуозному

оцінии

вищі

уn:раїнсьиих

мистецтву

назвати артистів. Важко иониур­ юр~їну, де б не знали Бе­ респ~блі·канських сLв. лу Руденко. Дмитра Гна­ Мірошни­ Нолеитив театру не об­ тюка, Євгенію Нали­ Валентину діяльність ченко. межує творчу лише ра!І-Fнами своєї сце­ tювську та багатьох інших виїжджає акторів, я"і є гордістю на­ ни. Він охоче на пLдприє:~~Іства і будови. шого мистецтва. радгоспи. і колгос-пи в Численні шанУ'вальниии до учнів і студеюів -до столичного теа11ру опери всіх, хто любить музику, та балету гаряче дякують хто віддає мистецтву свою украї-нсьним за митцям увагу і доз84-лля. Мабуп •. натхненне, сонячне мисте­ в цтво, немає жодної області нових їм зичать де б шевчен­ творчих успіхів, нових пе­ респуб.щі, перед ре'VІОГ. кrвцІ не звітували ~рудящи~ш. Під час таких л. солошин. зустрічей вони не тільки (РАТАУ). та

всесоюзних

родних,

Та слравжНІ.ого творчо­ го

своїлн ім'я Т.

гіри­

центнері-в кормових одиниць з гек-тара.

40-50

Щоб одер­

роджується дротом, натягнутим в

2-3

До того ж д.1я одержання таких врожаУ·в доводиться

стух.ів».

300 центнерів вшю·віІвса, 55-65 центrнерів польо· вого сіна або 25-30 центнері•в кормових зернових . :1атрачаш в кілька .раз більше робочої сили та добрив , ніж при використанні

пасовищ. Так, затрати робочого

часу

й тяглової культурних

на 1 гектар

150 центнері-в ку.1ьтурних пасовищ врожайні.стю втричі менші, ніж при використаннІ на корм одно­ річних тра-в. і в два рази менші,· ніж багаторічних. СобіІвар11ість кормової одию.щі трави з культур­ них

пасовищ

навіть

при

невисокій

її

врожайності

центнерів) не перевищує 2 копійки. Во­ кор'VІової собі•вартості на приблизно вдвічі нижча

(100-120

одиниці при урожаї зернових культур 12-18 цент­ нерів з геnтара і с~на багаторічних трав при врощаї

30-40 центнері-в з гектара, в 4-6 .разі-в нижча собівартості кормової одиниці силосних кулІ>тур та t;оренебульбоnлодів на-віть при врожаї їх 400-450 центнерів з гекта-ра.

Де і як мотна с'І'ворювати к·ульту.рн.і пасовища? поліп­ Для цІ.оrо існує кілька опособЬв: поверхневе шення

природних і старосіяних 11равостої<в;

1\орінне

поліпшення малопроду,ктнвних лук і осушених бо­ літ; використання nід культУJрні пасовища насінни1\• Lв багаторічних трав. В залежності в~д типів лун, на яких закладають .. ся 1\ультурні пасовища. і потреб господарств вони 'V!ожуть бути баrаторlчними :і перемlиними.

Багаторічні нуль11У'РІ\і пасовища створюють з роз­ 0,5 гектара на корову. Нажне стадо рахунку 0,3 повинне бути не більше 200-250 голLв і мати своє пасовище, поділене на 12-20 загонів. Загін обго-

рів. Щоб з:vІеншити витрати

8-10

мет­

МОіІша постійною загорожею обнести т.Ільки прогін, пасти худобу за допо:~югою так званих <<елеюропа­

Слід па:~t'ятатн, що при наявності достатньої кіль­ худобі иос'І'і травн на пасовищі давати підгод~вJ!ю та недоці.1І>Но. ДослІда~ш. проведени:-.ш в н·ашому інших інстнтутах, доведено, що тrідгоді•вля здорожує тваринннцьну продукцію і знижує коефіцієнт пасовищних

ристання

вико­

трав.

Д.1я одержання високих і сталих урожаї!В трави на І\у.1ьтурно'V!у пасовищі треба щороку вносити в грунт ·мінеральні добрИJВа. Коренева система пасо­ вищних

тра•в , розташова•на

в

основному

в

поверхне­

вому шарі r.рунту на глибині 5-8 сантиметрів, то­ На добрива. му вона добре використооує внесені торфяниках обов'язоово ·слід вносити калійні, один фосфорні, один раз в 4-5 ро­ раз на два роки І,,і:в

В

---:.

мі-дні.

сприятливих

умовах.

при

інтенсивному

удоб­

ренні азотними, з !fультурних пасовищ можна одер­

трави, що становлять 10 тисяч І жувати .врожаї гектара П-ри низькій з більше нормових одиниць собівартостІ.

Притому

вміст

протеїну

в

не батьнів Закінчилась війна, тисячі і тисячі повернулися з поля бою. Іх діти нікоЛІ! не ви:-.ювля ­ приєднуються вони ли слово <<батьку». Сьогодні до голосу Олександра Захарченка з Донбасу, який Союзу на могилі свого батьІ\а Героя Радянсьного

В. С . Захарченка, п-охоаано.rо в се .1і Ліп<а·х , сІ\азав <<Слухай, батьку . Всі ~о'і роки я прожив без те­ бе. І якщо нік-оли я не міг по-хлопчачому ніжно звернутися до тебе <<тату>>, то ·в ньому винна війна ...

твоїх

І сьогодні над 'І'воє.ю могилою, над могш-іою

кляну·сь бути гіднюї твого жипя,

побратимів подвигtв,

-

бути

нлянусь

Цвіте і ;\Ііцніє

вірним

-

ь:раїна,

наша

тво!х

Вітчизниі ,>.

сино~І

на

сі'іазав

закінчення В. Бурлака,- але наші серця сповнені тривоги за спокііі і мир. Нров, що ллється у В'єт ­ ще

намі, кли'Че нас, молодих, свої ря,ди

тісніше з rуртуваТІі пожн ­

новнх

загроз 'ім.перІалі·з~'ІУ,

nроти

рищ війни . В урочнетій тиші лунає номанда: <~. Вогннщс - с:ІІ :\І­ радян ­ планl' ·

вол немер!шучої слави І героїчного подвигу ських людей, що віддаЛІ! життя за мнр на

ті,

-

запалити!>>.

Звучить мелодія пісні <<Священная война >> . Вете­ рани rенерал-'VІайор у відставці М. Д. Важно і під­ П.

полковник запа-су чесного

Г.

Нириченио в супроводі по ­ підходять

фаІ\еламн

з

еснорту

і

складешого хмизу

до

вогнище .

nідпалюють

1\УПІІ

його

полум ' я ві.ддзер~;алюється у водній гладіні озера.

До

мікрофону

номісар М.

М.

війсьноЕий

районний

підходить

Молочко.

В своє\ІУ виступі він заї; ­

тшає юнанів і дівчат наполегливо ово .1одіватн вій ­ ГОТОВШ111

сьнови~ш ЗНа:ННЯ'VІН, буТИ ЗаВЖДІІ

СТ3ТІІ

ІЕІ

захист Батьківщини, дати відсіч ворогові.

З .:юбінJ. Трьох синів виростнла Раїса Павлівна Два з них служать в Радянсьи.ііі Армії, третій го ­ її В братам . тується незабаром прийти на зміну тривога за ~tаіі­ словах, звернутих до всіх матері•В, бут.нє ,пІдрост.аючого поколі-ння, -гнІвний .осуд бруд ­ яку ро-зв'яза.111

землі,

війни на ·в'є-тнамськlй

зону,

і коштів,

матеріалів

землі.

могти, утвердити мир і щастя на

праця.

-

:1вернувс:1

до

який прибув присутніх єфрейтор Пе11ро Норольов, на запрошення 1із .однієї ·з частин Ниїв.сьного гарні­

зобетонні або дерев'янl стовnчики. Між загонами за­ "1ншається проrін д.1я худоби шириною

Ішли у бій сини на заклик матері-ВІтчизни, щоб землю •і, можливо, овоєю кров'ю скропи~и рідну пере ­ ніколи не ступити на поріг рідної оселі, але

американсьні агресори. Ваша мирна творча -

ряди на залі­

а;ати їх 'V!айже вдвічі менше з ло.'Іьових зе'V!ель (25 --30 центнері-в), треба збирати з геюара по 250-

бу.1n не ТАКОІ НІЛЬНОСТІ вІдвІдувачів давно сюдн вечори в міському парку. Того червневого прийшли комсомольці, молодь, учасники грпмадян ­ ської і Ві-тчизняної воєн, ветертш праці. з згроз Мітинг-nротест молоді Броварщипи проти війни відкриває nерший сенретар райно~ІІ- ЛІ\С!\ІУ Віктор Бурлака. - 27 років тому , - rо,ворить він ~· вступно :Ії у слові,- коли l'.шрно опали діти, коли буйнюІІ щас ­ ливим життям розквітала наша Батьнівщина , німе­ піднралися: цькі загарбники хижою вовчою зграєю до наших кордонів. Вони принесли нашо~ІУ народ у кров і сльсrJи, невимовні страждання і горе .

ної

УГіІІН ВИСОИОПРD!УИТИВНИМИ Такі ку.1ьтурні пасовища дають не менше

ЗА МИР НА ПЛАНЕТІ

зернових

травостоях може досягти більше 22 проценті·в, тоб­ то буде вищим, ніж в бобових травах. Великий ефект дає повер:юневе внесення на куль­ прийом Цей добрив. турні пасовища оргаНІічних

-

в ІНадійних

руІ\ах .

Ми

буде~ю

стояти на варті завоювань наших дідів

і

пи.1ьно

батьнів.

З інтересо~'! слухали учасники ~їітинrу виступ ко­ лишнього -1\О'\іандира .партизансьнога з'єднання шrсь­ менника Нузмш Юндратовича Гриба . Він розповів про бойові дії народних меснинів н.а УманщиlНі, їх героїзм в боротьбі з гітлерівсr.нюш головорізами . Мітинг закінчено . З :1апалени~ш факела~ш шикує ­ ться молодь в загошt . ПІд 'V!арш духового оркестру

Ле­ колона проходить по вулиці Ниївській в пари нінського комсомолу до обелі-ска Слави героям. Після поклада-ння rовіті·в до підніжжя обелІска за·

стигають в ~вилинному мовчани.! присутні. Вкарбо­ << Ре~tвієма1> вуються в па:v~·ять схвильовані рядки Р . Рождес11венсьІ\ого. які читає Люда Петрова: Люди! Покуда сеr.·дца стучатся,Помни-rе, какою ценою завоевано счастье,­ помните! ..

- Тут, на священній землі Броварщини, біля обе­ rоворить сеК:рета:р райкому "1іска Слави героям, ми зіЦралися, щоб своїм комсомолу В. Бурлака, старшого ідеям серцем присягнути на вLрні-сть боях за в покоління, вша·нуват.и пам'ять полеглих незалеЖІНість нашої Вітчизни. <<Імене:v~ сонця, імене-м життя, світли'VІ іменем твоїм,

Вітчизно, клянемось

героям, що полягли

в боях з ворогом, ДОСІ]]івати їх пісню, добудува­ почато. Пам'яттю серця ти те, що їх руками клянемось! Нлянемось! Клянемось! Клянемось! РадянсьІ\ого партії Слава рідній НомунІ,стичнІй Союзу!>>. лунає тисячоголосо ~ Слава! Сла-ва! Слава! над нічним парком .

важ"1ивий .не тільки для поЛ!Lпшення у'VІов живлення мікробіологічних поmвавленrня •росли_н, але й ·для

СхвильованІ. і збуджені розходи..1ися по домі-вках юнаки і дівчата. Цей вечір залишив у їх nа'VІ'яті не­

.процесі-в.

еабутнє враження.

(Закінчення ва 4·1й стор).

в. полотнян.


Джерело ОДИЇGЇ мудрОСТі Гумореска 11

А там, коли вже діти поростуть, Все буде їм. Нехай собі живуть! .. Вони оратимуть чи сіятимуть в пеці, Я чекати вийду під тоnолі Оті, що виростуть за садом на межі ... » Тут заєць як схоnивсь, як nобіжить! Відтоді стали nриказку казати, Що ду1рень, \ІОВЛЯВ, Д)')!ІКОЮ баТЗІТИЙ. В. ІВАНЧЕНКО.

Над сонUІИІМ за-й:це:о.~ роо:о.~·~ріІЮВу!Вав Арте:о.~: «Тепер і ми ПО"'ЛЮДСЬІКИ зажІtВем! .. :'.\б'ю вухатоr.о, •nродам ващобрі гроші, Куnлю свиню на ярмарку хорошу. Овин.я •нарщить шту;к,дІван~цятьІавинок! Я поросят не повезу на ринок. А .в,же як в,сі >наро;щть •по .дванадщя.ть, Куплю будинок, посаджу садок. Дасть бог, женюсь, діждуся діточок.

У Літках

крито

Іtідпочиваючих

від­

кафе «·Л~вада». Там

завжди

до

в мальовничо- ~

~ry куточку над Десною до послуг

t"

є

великий вибір

страв і напоїв.

Наnинає вітер на човні вітрила,

t t

Чи :шайду дорогу у !\раї незнані, Чи потрачу си.1и у тюккім б.JуІ\анні'? Все си.1ьніше вітер у снастях співає,

Тяжко весш чuппJ, як снаги немає. Чи дійду до ці:Іі, чи зва.'Іюсь ;з утоми? А тим часом вітер в море човна гонить ... Тож нехай нестримний наtіина вітриіІа

Буду вести човна, поки стане сили.

Зробимо всі кормові угіддя високопродуктивними тивнос11і

культурних сі1н01юсLв

і

па.совищ є зрошен­

ня. Як показали досЛ!іди 'В зарубіжних країнах, прибалтійських .роспубJІІіках, Московсь·кій області, на поливних землях можна одержувати 500-600 центнерів зеленої ;:'d,аси з гектара або 200 центнерів

сіна. Але таhІі ,врожаї можливі тільки при внесенні достатньої І\Іількос11і добрив

разом

з

овоєчасним

полином.

увагу

приділено

полі,пшенню

природних

Все це буде запоруІюю різкого підвищення про­ дуктивності кормових улідь 'і, таким чином, значно­

го зміцнення кормової бази для 'ТваринницТІва.

І. ПАЛАМАРЧУК, старший науковий спlвробlтиик УкраІнського иауj.\ово-доtлlдиоrо інституту землеробства, кандидат сlльськоrосподарських наук.

кqрмооих

ЗАПИТАННЯ:

Що слід

розуміти

під безперервним

стажем роботи на одному ПІдnриємстві чи в установі при визначенні розміру допомоги за державним соціаль­ ним страхуванням? ВІДПОВІДЬ: При визначенні робітникам і службов­ цям допомоги за тимчасовою непрацездатністю. вагіт­ ністю і родах, а також в разі народження дитини без­ перервний стаж визначається за тривалістю безперерв­ ної роботи на даному підприємстві чи в установі. Однак .в ря·ді :ВИІПЗІJ!ІОіІВ, З!ЛЇІД)НО З ~іЮЧИІ~1 ЗЗІКіОІНОДЗІВС'ГВОМ,ІЦрИ ,пе­ реході з однієї роботи на іншу безперервний стаж ;~бері­ гається. J,на~кше к8іЖучи, робота •на І<Ііль:кох ІПІЇUІJПриємет­ вах чи в установах розглядається як робота в одному. Виnадки збереження безперервного стажу при перехо­ ді з однієї роботи на іншу перелічені в пункті 128 По­ ложення про nорядок призначення і внnлати допомоги за державним соціальиим страхуванням. Відповідно до цього nункту, збереження безnерервного стажу роботи в одних виnадках залежип, від формулювання звільнен­ ня з останнього місця роботи. в інших як від форму­ лювання звільнення, так і від тривалості перерви в ро­ боті. Скажімо, безперервний стаж зберігається незалежно від тривалості перерви в роботі при персводах на іншу роботу, при зві~1ьне;нні ,в з.в';язку :з ІіНІва.1і'дн.:·стю, при пе­ реході на пенсію по старості і т. д. При звільненні за

власним бажанням. за скороченням штатів безперервний стаж зберігається, якщо перерва в роботі не перевищує одного місяця. Розглянемо такий приклад. Жінка, яка nрацювала на одному підприємстві три роки, була звільнена за скороченням штату. Протягом місяця вона пішла на іншу роботу, а через два роки звільнилася в зв'язку з народженням щпини. Протя­ гом

року

з

дня

народження

дитини

ця

жінка

знову

ІВ.lашту,ва.lаtсь яа робо11у. Неза,баром воша 'За:10ворі•1а. Як визначати їй безnерерВІНІІ'Й ютаж? Зn:~д,но з іl').'lіП)'НктаІ\ІИ «Л» і «Н» nункту 128 вказаного вище Положення, без­ перервний стаж у неї зберігається і становить більш як 5 років, тобто вважається, що вона увесь цеЇ! час була

18

на одній роботі. Згідно з nунктом

того ж Положен­

,ня, д·ОПО\ЮГу За ТmІЧ8'СОВОЮ ~еПІраце:u_ат:нІkТЮ В ДаІНО~ІУ

разі жінка одержнть в розмірі

80

процентів заробітку.

Бірюзові фарби сіє сонце зранку, У неволю гоюІТЬ молоденьку бранку. Не втекти в байраки, не сховапtсь в гори. Де кінець стражданню? Чим розвіять горе? - Ти сама вирішуй, - серц~ б'є тривогу. Ти сама вже можеш вибнраrгь шороrу ... Пох.~Іу,рні.lе небо гонить JQMa•p ота~ри, Нери:'ГМ!Ї!Ч'ІЮ сеорц~ 'Відби.ва )\Дари. ДуІі.ІІКа .С~ШНІТЬ МОООК, ЗЇІР СЛЬОЗа. тумаюпь, Думка ятрить душу, як пекучу рану. Піднімають ноги із доріг пилюку. Хто простягне в горі для підтримки руку? Гай шматує згадку солов'їним співом, У ді:вчпни очі ,налИІЛІІ'СЯ rtні,вом. Та невже ж усю ти проспівала пісню. Та невже ж злим кулям в білім світі тісно?! Понеслась, як пташка, у зелене жито: -Краще смерть на волі, як в неволі жити. ... Мабуть, тісно кулям у широкім світі. Бо ·наnна.1а ,браІНІку у зелені~І жиТІЇ. В. ЮРЧЕНКО. м. Б;ровари.

ції.

,угідь і створенню куль·турних пасовищ. Передбача-

Юридична консультація

З НЕВОЛІ

ється організувати спе~іальні бригади і ланки по заготівлі кормів, ввести акордно-nремlалЬІНу систе­ :-.tу оплати в залежності від виконання планІв заго­ ті:влі кормів, їх якосrі 1 соб1вартос'І11. Отже, обов'яз­ Іrово потрібно впорядкувати і облік виходу продук­

У поста•нові Ниї•вського обкому парт.ії і облвикон­ кому, що була прийнята в минулому місяці, велику

святкові дні на підприємствах, в установах та організа­ ціях, що. перейшли на п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними?

НІДПОВ/ДЬ:

З:rі.:~~но з ПуlНІК:ТШІ

Ро.з'я<:~не~ня Дер­

2

жаІВіІюго кшvі;тетv Ради М:Ін,і.ст,рuв СРСР ,з питань .nраці і

за,робіт.ної n.1ати.та ПрезІЩії ВЦРПС від 12 ЛІІІПІН:Я 1967 року

N2

6/П-18,

на

nідприємствах.

в

установах

та

оргаntJзацЬях, що 1nерейшли ,на п',ЯіпіДенІНий рабочий тиж­ .:~ень з д,вома 'ВИХІіІдJНЮІИ, в ІПераzщвягг~ові дніі (н8Іпере­ ІдQДІнrі І с:ІЧІНЯ. 8 Березн.я, І ТравНІя, 9 1'р8ІВІН<Я, 7 лисrо­ рада і 5 грудня) тривалість робочої зміни у осіб,

•я:кі '"'РІІ tшестиІденному тиж•ні мали ~емИІгодинний робо­ чий день, ск01рочуєтЬІся ·на QДjHY гщнцу. А дJІ!Я ти•х, у кого робочий день при шестиденному тижні станов_ив шість годин і менше, тривалість робочої зміни при п я­ тиденному тижні в nередсвяткові дні не змінюється. У тих 13ипадках, коли святковому дню передують дні щотижневого відпочинку, тривалість робочої зміни не скорочується.

ЗАПИТАННЯ: Який максимальний за тимчасовою неnрацездатністю?

розмір

допомоги

ВІДПОВІДЬ~ У зв'язку з скасуванням nункту

20

По­

Редактор Є. ФЕДЯИ .

......................................................,.• ., •..•..•..•• ,•..•..•..•..•,,.,,.,,.,,.".''·'·····! ЛЬВІВСЬКИй ПОЛІГРАФІЧНИй ТЕХНІКУМ

!

! ! ! і

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ на 1968-1969 навчальний рік.

!

! ! !

t

t

кількох учбових

закладах. та

ін.).

а в деяких

ІП[JНІК.lа,д,

су•МІЇ•ашжн

..нештат,ні

!

А.

СТЕСІН,

!

і

! ! і

Перша

27

Перша

Чt::РВНЯ

11.00 -

програма

11.10 16.3017.00 -

Телевізійні вісті. •Трикутник». Новий худож­ ній фільм. Наша афіша. Для дітей •Наше •Вед­ межатко•. Те,,евізіІіниіІ фільм, Урочисте засідання І концерт. приевичені 100-річчю І(иївського ордена Леніна Дер­ жавного академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шев­

IJ.OO -

ченка.

Після

16.25 -

(Трансляція

закінчення

з

театру).

-

В

перерві

концерту міжнародний Друга програма

-

телевізійні

вісті.

і

!

!

самодіяльності. Міжнародні

огляд.

18.00 - Для школярів. •Конструкторс~ке бюро •Саморобка•. (М.). 18.30 •Нова економічна реформа в дІї•. (М.). 19.00Г. Нікітін - •Мити•. Телевізіііний спектакль. 20.15 •На доб-

Друга

17.45 -

вул. Київська, ТЕЛЕФОНИ: ,ІІ.ІлІв

редактора

(nартійного

життя,

- 3-82,

заступника

роботи) І

фо-

- 4-67,

Київська, ІМ. Телефон -

4-57.

Зю1.

в

~~раї•нськ~' (т.вtір), хі·~Іію

гру.nи:

На

•за.ОЧ\не •В'UддІіл•еНJІJЯ

-

з

11равн•я

3

серпНІя 1968 ,рСJІку. •В.стуш,НІі .~спшrи ,провщятьоя з 1968 року. A;J.poca тех,нікус'іу: ІМ. Львm, ~ька, І.

1

:по

20

по

10

серпня

п.1. РЗІДя:н­

4,

- 3·18,

• • • І.ІІеІІ.ІІ.ІІ.ІІ+ІІ.ІІеІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ·fІ·ІІ.І . . ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ··••н+••••••ІІ•·•••

вtд­

2369- 6500

...

~уу.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,УУТУУУУУУУ

І :t

~

,__.....................................................................................................................,..................................... броварська друкарня, Київської області, вуд.

.1ітера,туру

а) ~а ,базі неnов.ної Сt1Редньої школи ·з І черв­ ·ня ПО 31 Л ИІПJtЯ 1968 •РОН:}', б) ,на базі 'середJньої шкою1 з І чер.ВІН'Я по 15 серrшя 1968 роюу.

19.00-

ІНДЕІ(С 61964. Газета внхо,1,ить у вІвторок,

- 4-47.

(диютант),

Дирекція.

програма

вІдповідального секретаря

ділу сільського госnодарства

украі:JІІСЬО<JУ або роаі,йсьоку мову м ЗІтем'а·тІІКJ' (уюно); на базі середньої школи:

ня

22.00 -

20.30-

редактора, вІд-/ токареспондента

масовоТ

ба:Jі

Для встуnу треба подати зая.ву. св:,доцт,во прп о~в:ту (в ориrіІна:ІІі), а'втобіоJ:Ірафію, ,ж~дичлу до­ в:·.1;ку (форма N2 286), три фотокар'Т'КИ (ЗХ4 см). За,я.вІІ ПІриймаються - Іна •стаціона,рне ІВіІJJділен­

17.30 -

~етаер І суботу.

nромисловостІ,

на

(уо:ю).

юрист.

•Відлуння спортивного світу•. (М.). Фести­ валь фільмів, присвичениіІ 50-річчю Комуністичної партії Укра­ їни. •Спадкоємці•. Художній фільм. •На добранІq, діти!•.

154.

ісnити

'~ІЗіТl'~ІаТИКа (')1СІНО); ,аа опеuіа,.1ь.нkть фототехніка або рооі<іkьку ~юву і :rітературу

Концерт випускників шкіл. і морю назустріч•. Кон­ (Одеса). Естафета но­ змагання з боротьби дзю-до.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ• орган Броварского районного комитета КП УкраиньІ и районного Совета депутатов трудящихся І(иеІІскоІ! области.

м. БРОВАРИ,

вступні

(11В~р),

(на­

..............................................................................,................................................................... НАША АДРЕСА:

ЗАають

У•КІра·~нс~>ку або 1рооИkьку моВІу

програма

23.00 -

Вступкики

неповної сtреАІІьоі школи:

'

11.10 -

церт художньої вин. (М.). (М.),

фот оте хнІі•к']в, бу х·г алтері1в.

! !

Телевізійні вісті. Фестиваль фі.,ьмів. при­ свячений 50.річчю Комуністичної партії України. сСпадкО<емці•. Художній фільм. Наша афіша. д.•и юнацтва.

17.25 • Робити життя з кого ... •. 18.00 (Дніпропетровськ). 18.30 •Сонцю

б) На базі сере,ІJ;ІІЬОі WКОJІИ:

!

раніч, діти!•. 20.30 Інформаційна програма •Час•. (М ). 21.15 - Передача з Москви. 22.15 - •Майстри мист~цтв•. (€. €встигнєєв). (М.). П'ЯТНИЦЯ, 28 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР,

школи:

:те~НІЇ'КЇВ-ТеХJНОІЛОЛЇІВ ВИСО>КОГО дру!Ку, 'Тt'X.floiKЇІB"TeXJHOЛQr,i,B ІПЛОQКОГО •друку, те~!fіІІ{і,в-rеХІнсх1,оrів бр·ОШ)1_рува,1ЬІlю-;палJіту,рІНОГО ВКр.обННІЦ11В8і;

t

'Гренери-шик.1адачі).

ЗАПИТАННЯ: Чн скоро~ується робочий час у перед-

а) на базі неповної середньої та середньої

!

виnа.1ках

ю• вшце, 'Н>іж з су;}ІІJ сцmієї став·кн а6о ок.1аду

НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ГОТУЄ:

і

!

третіх випадках не више суми полуторної тарифної став.кн (,в,•шт-е.l·і, вик.1ацачn і виховате.1і, що nрацюють у

-

техніків-технололі,в високого друку, технік:в-механ:іюів по еІООплуата<щії ло.тігра­ фічних машин та уета'llК}ЧВЗІІІН'Я, фототехніків; б) на базі середньої школи: технік:в-техно.1оrів п-лоского дру•ку.

і ! і

CTAUIOHAPHOMY ВІДДІЛЕННІ ГОТУЄ:

а) на базі неповної середньої школи:

і

за державним соціальним страхуванням теnер розмір допомоги за тимчасовою неnрацездатністю не обмеже­ ІІШЙ Я•КОІОСЬ П6ВІJЮЮ СУМОЮ, ,fl'K Це було раніше (,\0 Кар­ бованців на день nри шестиденному робочому тижні і 12 карбованців при п'ятиденному). Однак в тих виnад­ ках, коли середньоденний заробіток робітників і служ­ бz)ВЦІ''в, ШО 'ЗНаХQД,Я'ТЬОЯ :На Ві•ДJЩДНІі'Й ОПЛ8111і ПірІИІJі, пере­ НІІШУЄ суму їх подвійної тарифної ставки, допомога за тимчасовою неnрацездатністю в усіх випадках, крім трудового ка.1іцтва і nро-фесійного захворювання, об­ чнс.uюєтЬІся З СУJ)ІИ ПQДВІі>ЙІНОЇ ТЩрифНОЇ ОТ8ІВКИ. Допомога за тимчасовою непрацездатністю внаслідок трудового каліцтва і професійного захворюваннSІ обчис­ люється з фактичного заробітку без обмеження йога су­ мою nодвійної тарифної ставки (пункт 31 вказаного ви­

ще Положення). В інших випадках допомога обчислюється з фактич­ І:юrо Заtробіmку, а.1е ;Jie ВИЩе ·ОУІ:І-ІН ПОдJВіІЙІНОГО ІПОС8ІДОВО­ ГО окладу (артисти, літературні nрацівники та ін.), в

НА

і

доnомоги

ложення про порядок призначення і виnлати

ЦІЛІ

За бортом вирує білопінна хвиля.

!

Фorro А. Козака.

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.) Дуже ефективни:11 прийочо~1 підвнще!ІІІЯ продук­

rx

t• • !: t t Е

..

••••

•••-81 . , _

.., ..,, 4

~.уу

БРОВАРСЬ~ОМУ ЗАВОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУ:ДУВАННЯ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: електрогазозварювальники,

4

: : :

:4

вантажники,

4

Одинаки забезпечуються гуртожиткам.

: : :

с.люсарі, столяри.

.Звертатися

д1вна,

N2

І.

на адресу: м. Бровари, Мащино6}"-

..

·~········································ ·•·····•·

3

~

75 номер 1968 рік  

75 номер 1968 рік

75 номер 1968 рік  

75 номер 1968 рік

Advertisement