Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Про проведення збирання врожаю, заготівель ільськоrосподарської продукціі в 1957 році та заходи по значному збільшенню виробництва м'яса, молока та інших продуктів тваринництва в Українській РСР

СТЯХАНОВЕUЬ

Постанова Плен.у.му ЦК КП України, прийнята

Орrаи Вроваре:ьвоrо райоивоrо воиІтету КоиунІетиqиоі партІІ f:краЬи та райоииоі Ра,ци ,цепутатJв трур;.кщи:х Киіве :ь:коі об.ІаетІ

1ё 75 (1524:)11 СереАа,

червня

26

1957

року.

\\

Ціна

15

ноп.

ТРИЧІ ОРДЕНОНОСНЕ МІСТО ЛЕНІНА СВЯТКУ€ ЮВІЛЕЙ 22

червня увечері ·в Ащем~ч­

ному театрі опе-ри т,а балету іме­

ні С. М. Кірова відбулась уро­ чиста ювіJІе•йна сесія JІе·НІінград­ депутатів Р.ади СЬІООЇ liLicЬIOOii трудящих, присвячена 250-річчю

Лені·нграда. В залі 3!ібрали.сь ІДе­ а таrwж. путати місьl\іоJ Р·ади, делегації і зарубіжні гості представ·ники братніх р~нсь&их роопу·блік і liLicт Радянсьмго С<І­ в Ленінград юзу, що .nрибуди на евяпування.

відкривав

сесію

Ювілейну

ЛенМJіськрщв;и

rо.'юва в.иІююtому

М. І. Смирнов. Урочисто звучить Гімн Ра](янсь.юого Союзу. До Ш).. одно­ чооноІ президії присутні стайнО> о.бирають Президію Цент­ Комуністич­ рально.го Комітету ної

na.JY11ii. про

250-річчя

JІенін11ра,да виступив

голО<ва ви­

.3

доnові'ддю

прапор На .сцену вино.ситься Ленінграда. Член Президії Вер­ ховно.і Ра·ди ОРОР А. А. Андрєєв в:ручае ()орден Леніна. ВисQк.у на­ гоrю~У ІІ~рийма.ють першик секре­

.обла.сюУrо ЛеІІІінград·сьаtого тар К()омітету КПРС Ф. Р. Козлов, rо­ JІен:міськрЩJtи виконкожу Л()оВа. М. І. Смирнов, перший секрета·р ЛеRінrра}{ськоrо м:tськоrо :коміте­ ту lШРС І. В. Спи·рщоно,в. Верховно.і Від імені Президії Іt()оl\LЇ­ Ра;ци СРСР, Центрального тету Комунї.стичної партії і Ра­

Aн~PGGB тов. дянсЬІК(}ГО УРЯ!І(У ленінгра.JЩі:в пал.ко Ш>JД(}ро·ІWІЄ з висо.юою і заслу·ж.е11ою наrоро­

~~;ою

і бажав

труДЯІЩим

міста

JІенін·а великих успіхів у бо.І)(}Ть­ бі за всена.рОJtНУ справу Потім: будову ммунізиу.

А·щрвєв

nо­ 'f'().D.

зачитуе привітання ·від

Ради СРСР, Президії Верхо·вноі lІLісь.юоі Ра,~~;и Міністрів· СРСР і Централькон.юому Ле.нінrра:~tсьІWtі Дооові~ач 11()110 Комітету ltоиуністичноі пар­ Ради :М. І. Смирнов. р()ЗПО·ВЇ)І;ае ПРО· історію ВелИ!W'ГО тії Радянського Союзу. російського liLicтa, аке стало &k На сесії виступили ним: з наи.більmих центрів н·ау­ Металічного вальни.к

Обговоривши питання про про­ ведення збирання врожаю, заго­ тівлі сільськогосподарської про­ дУІКції в 1957 році та заходи по значному збільшенню виробницт· ва м'яса, молока та інших про·

к.и,

культури

і праці.

М. І.

Смирнов rов(}рИТЬ про СЛ•ІІІВНІЇ ре­

за~у Герой Соціалістичної Іфаці О ..в.

Воро.~;ул.ін, акадеиіаt М. П: Jtо.с­

:міста, як.е волюційні тlІ8V(вщіі університету сту,~;ент&а т·еико., носить ім:'я велиrwrо JІені.на. Наташа Маркова. Презщіі Верхо.вноі Секретар ленінгра;щів вітали Тепло Ради СРСР М. П. Гоорrа~з~ зачи.­ со·юзни.х б·ратніх туе у,І\іаЗ Президії .Верховноі Ради представники СРСР про наrо,()О'.в;ж.ення JІенін­ ре.спублі.к. і зарубіжні rості.

(ТАРС).

гр~а орденом Леніна.

ТОРЖЕСТВА В ЛЕНІНГРАДІ

23

червня зра.нк.у десятки ти­

сяч ленінгра:.щів вийmл.и на ву­

тисти М()скви, Ленінграда та ін­ ших міст країни.

вперше на.}{ Невою Опіщні ПJІ·ощі. Всю~и лиці, прrепекти, пролуна.в перерви 20-річно.і після - святкове пожвавлення. Ба:гато ленінгр~ прИІйШ:Ли на ·ста,JІіон гариа.тн.ий поотріл. Це била гар­ імені Ш.рова, щоо лодивити(JЛ не­ буваJІу Щ()JtO м:<'!<с::пrта:бів тєатралі­ зова'Ну

Щ>и-овячену

виставу,

Українсь­

в

тваринництва

кій РСР, Пленум ЦК КП Украї­ ни відзначає, що завдяки послі­ JІеНіНСЬКQЇ

ЗДІИСНеННЮ

довному

зміц­ індустріалізації, ненню колгоспного ладу в нашій країні зараз назріли всі можли· політики

вості

збільшення

значного

для

сіль­

і

промислової

виробництва

продукції.

ськогосподарської

Комуністичною Зщійснювані урядом Радянським партією і удоскона­

дальшому

по

заходи

ленню організації управління про­ мисловістю і будівництвом сприя· могутньому більш ще тимуть піднесенню всіх галузей народ· ного

господарства.

Колгоспи і радгоспи України, з'їзду ХХ рhиення виконуючи січневого вересневого і партії,

всемірно

КПРС,

ЦК

Пленумів

якою сільське промисловість озброює певних добились господарство, успіхів в дальшому розвитку зер· ново.го господарства і тваринни­ виробництво збільшилось цтва; техн~ку,

використовуючи

державі

здача

і

молока,

м'яса,

масла, яєць та іншої тваринниць­

кої продукції. Однак досягнутий Р'івень вироб­ тваринництва ництва· продуктів тепер

може

не

задовольнити.

нас

Інтереси дальшого розвитку на­ родного господарства нашої краї­ ни і зростаючі потреби населен· ня вимагають більш високих тем·

пів збільшення

виробництва про·

дукції тваринництва.

фрооер·у­

мата., встановлена ·на НарІІШКін­ ПетРООІавлОІВ­ бастіоні сь.юому ськ.ої фортеці, ві,uюдж.уючи ста­

ЦК

Пленум вить

України

КП

партійними,

перед

ста·

радянсь­

сільськогосподарськими і кими органами, перед всіма працівни­ ками сільського господарства зав­ збільшення добитися дання по виробництва м'яса в цілому республіці на 100 гектарів сільсь­ когосподарських угідь, в живій вазі, в 1980 році не менш як 100 51 центнера, проти центнерів, одержаного в 1956 році; молока не менш як 400 центнерів, проти 275 центнерів в 1956 році. По ря­ ду областей, залежно від досяг­ нутого .рівня виробиицтва і наяв­ виробництво можливостей, них м'яса повинно зрости в три ра­ зи, а по багатьох колгоспах, рад­ чотири­ у районах госпах і п'ять і більше раз. виробництва Таке збільшення буде тваринництва продуктів значним вкладом нашої респуб­ поставленого ліки в розв'язання партією

завдання

-

наздогнати

Сполучені Штати Америки по ви­

спо.стерігали 3& ·висту;пам:и легко­

РУ тра}{ицію м:o,pcьROrro м:іс'l'З. На.ро.щі гуляння відбулись на площах, у li&'pitaX і са.,~~;ах різних рІІІіонів. О 22 Г(),ХИНі пролунали

атлетів, иотоциu~еті.в, ·кіннотни­ ків, гі1оІ!настів .різних спортивних

салюту

залпи артилерійсь.юоrо салюту на честь Ватьшівщини

угідь не менш як 100 центнерів м'яса і не менш як 400 центнерів цілком нелегка, але молока успішно сnрава. Щоб реальна

славном:у юв:ілееві тричі ·ордено­

носного liLicтa. ЧиоСJІенні глsцачі

з інтересо~

товари~в. Свою маістервість на. cлaJmOro ювіл.я;ра. ювілейному

свЯ'Dі

пок.а.з·али

ар-

(ТАРС).

Закладка монумента захисникам Ленівграда Тисячі ленів:ГР31Цці.в зібралися віхбулася за:к.ла,жІ;,а. :аюнум:ента 23 червня на mіще'ІШій окол.ИJЦі пам'ятнпа героїчним: захисними

м:іста, в кінці Мос.:ковсЬІtоrо ІІІЮ- JІеиін.r.ра,;а. в роки ВелиJtОі Віт-

СJІекту. Тут біля розвилки доріг ЧИЗЮІНОЇ ві•йни.

(ТАРС).

Нагородженин трудІвникІв сІnьського господарства JІенІнгрвдськот обnасті 3а ·BИCWti

теМ'ШІ

·зроtСТаНИ.Я,

далям:и групу Іі.ОЛ·Г(}СПНИ'ІtЇ·В, пра­

збільшення ·вИJрОбНИІЦТВ& щю.п;УR- цівник.ів МТС і рахrоспів, спt­ тів тваринництва на 1ОО гекта- ціалістів сільсьІt()ІГ() .J'()ІСJІО~арств·а., раіJ;Я111рі.в сільськогосn(},ІІ;а:рських уЩь, працівипів партійних, і СЇЛІ>СЬІЮІООП~рсЬКИІХ І]І;ерж.аІІІНИХ СЬКИХ успішне ВИ!t()НаПНЯ

планів заrотіІІ'Єль і закупо,к про- о.рга.нів ІІенінrрадськоі об.nасті. І'ОСіnодарства Всього на.го.ро,tж.ено 717 чоловік.. )І;ук.тів сільсь:&Оrо

та поліпшення забезnече:ння тру-

За вщаТН!і ус.піхи в тваринии­

.м:. JІен·Ьн~а збира.ним:

цтві групі передових :&()JІrоспни­

АJПЦИХ

JІІ()JІООЮХ, м:'JЮООІ, :&аV,ЮШІе·ю і к.і.в прж:.вовио sвання fеро.и Оо­ овоча.м:и ПрезІІ,ІlЇJІ Верховкої Рар ціuіСТИЧІЮі Праці. (ТАРО). СЮР иаrороди.n& opJeвau і ке-

червня

року

1957

па доповідь товариша Киричепка О. І.

дуктів

ЮвіJІейна сесія Ленміськради, присвячена 250-річчю Ленінграда

19

робництву м'яса, молока і масла на

населення.

душу

виробництва на

Досягти

розв'язати

треба і

100

сільськогосподарських

гектарів

поставлене

далі

господарство,

завдання,

зернове

розвивати як

основу

всього

сільськогосподарського виробницт­ ва. В кожному колгоспі і радго­ збільшити спі республіки різко валові збори зерна, пам'ятаючи, що зернову проблему можна вва· жати розв'язаною лише тоді, ко· ли будуть в достатку забезпече· ноі потреби населення в продуктах тваринництва.

Винятково

важливим

питанням

для різкого збільшення виробни­ тваринництва е продуктів цтва створення міцної кормової бази. Наші зобов'язання лишаться на папері, якщо всі колгоспи і :рад­ госпи не забезпечать вдосталь ху­ добу бими

соковитими, та

зеленими,

концентрованими

гру­ кор­

мами. Для створення міцної кор­ мової бази колгоспи і радгоспи України мають величезні можли­ вості і невичерпні резерви, на­ самперед аа рахунок абІm.wеиІUІ аро&пщти кукурудан,

а також

і таких

картоплі лок рох,

культур,

як

багатих люпин,

конюшина,

вика,

на

бі­

соя,

го­

еспарцет,

інші.

люцерна та

Передбачене збільшення вироб­ ництва м'яса і м~лока вимагає дальшого зростання поголів'я всіх її підвищення видів худоби та

цього продуктивності. Добитись треба передусім за рахунок влас­ ного відтворення худоби в кол­ госпах і радгоспах. Для цього необхідно збільшити маточне по­ голів'я, щоб одержувати потріб· ну кількість молодняка; в широ­ ких розмірах проводити контрак­ тацію телят у колгоспників, ро­

бітників і службовців. бути повинна Головна увага збіль­ зосереджена на різкому шенні виробництва м'яса, бо ця проблема є найскладнішою . .Для успішного її розв'язання ми та­ кож маємо великі можливості і резерви. Основним резервом збі­ є м'яса льшення виробництва свинарство, як найбільш скоро­ тваринництва. За спіла галузь рахунок відгодівлі свиней на м'я· СО і бекОН КОЖНИЙ КОЛГОСП і рад· може різко збільшити ви· госп рабиицтво і здачу державі сви· нини. Великим, ще далеко не ви­ користаним резервом є збільшен­ В яловичини. виробництва ня кожному господарстві треба ор­ ганізувати відгодівлю і нагул ·ве­ ликої рогатої худоби, особливо дорощування

молодняка.

Значний резерв збільшення ви­ собою робництва м'яса являють птахівництво і кролівництво. Пле.· нум схвалює роботу, яка прово­ диться в багатьох колгоспах і радгоспах Сталінської, Миколаїв­ ської, Одеської і Черкаської об­ ластей

по

широкому

розведенню

птиці, зокрема водоплавної, а та­ кож крол~в. Досягти дальшого різкого збі­ льшення виробництва м'яса, мо­ лока та іншої продукціі тварин­

ництва неможливо без серйозної роботи по поліпшенню породнос­ ті худоби, її племінних якостей.

шиОсновний засіб для цього роке впровадження в кожному господарстві штучного осіменіння корів і овець. Велику роботу треба провести по забезпеченню зростаючого поприміщеннями. худоби голів'я Правильно роблять ті господа,рст-

тваринницькі будують ва, які типу, спрощеного приміщення використовуJОчи для цього такі

дешеві місцеві будівельні мате· саман, комишит, череріали бу-ювий

пашник,

камінь,

околот

тощо. Цей досвід заслуговує все· бічної підтримки. Треба також широко механізувати трудомісткі водопроцеси в тваринництві постачання, доїння корів, підготовку й роздачу кормів та інші роботи. Організуючи виконання соціавзятих зобов'язань, лістичних колгоспами і радгоспами, партійні, радянські і сільськогосподарські

органи

особливу

увагу

по-

винні звернути на дальше підвиматеріальної заінтересощення ваностІ

колгоспникІв, ,працівників

збільшенні радгоспів у МТС і сільськогосподарсь­ виробництва запроваджувати продукції, кої в колгоспне виробиицтво прогре­ сивні форми основної і додатко· вої оплати праці. Необхідно і да­ лі дбати про зміцнення економі· ки колгоспів, знижувати собівар­ тість nродукціі, забезпечити рен­ табельну роботу всіх радгоспів. Треба також мати на увазі, що можна

задовольнятися

тепер

не

лише

досягненнями

передових

б колгоспів .j радгоспів, якими вони значними не були. Головне добитися т.ому, 1щоб полягає в різкого збільшення виробництва м'яса і молока в середніх і осо­ бливо у відстаючих колгоспах. Пленум нагадує партійним, ра­ дянським і сільськогосподарським .органам, що розв'язання постав­ різко збіль­ леного завдання шити виробництво продукціі тва­ риниицтва в кожному колгоспі і

не якась далека пер­ радгоспі спектива, а справа найближчих років. Не можна заспокоювати себе тим, що для цього є ще ба· гато часу, треба вже зараз роз· гор·нути наполегливу боротьбу за його виконання. Необхідно поліп· шити керівництво сільським гос­ пода·рством, докорінно перебуду­ вати всю нашу роботу, викорис· тати буквально всі резерви, всі і рад· можливості колгоспного госпно11о виробництва.

Пленум ЦК КП України закли· кає всіх колгоспників, робітнІІ· ків МТС і радгоспів, спеціаліс­ з господарства сільського тів соціаліс­ взяті честю виконати :різкому по тичні зобов'язання збільшенню виробництва продук· тів тваринництва кожним колгос­ пом і радгоспом. Комуністи і ком­

сомольці повинні очолити бороть­ своїм і трудівників села бу особистим прикладом мобілізува­ ти їх на дальше неухильне під­ несення сільського господарства. .Готуючи гідну зустріч 40-м ро· •ковинам Великої Жовтневої соціалістичної революції, ми повин­

ні добитись, щоб 1957 рік став переломним роком у боротьбі за збільшення виробницmа та здачі сільськогосподарських державі продуктів. Зараз слід в кожному колгос· ·пі, радгоспі, підсобному госпо­ дарстві, виходячи з конкретних умов, розробити практ~чні захо­ ди по виконанню взятих соціаліс­

тич.них зобов'язань на 1957-1960 роки. В цих зобов'язаннях треба ясно визначити, що буде зробле­ но для одержання

високого вро·

жаю всіх культур, скільки і в якому м.ісці буде поставлено на нагул і відгодівлю великої ро­ гатої худоби, свиней, овець, звід· ки буде взято недостаючу кіль· кість тварин, скільки потрібно за· рахунок кормів і за готовити яких джерел, які збудувати при­ міщення і в які ст,роки. Встано" за вити повсякденний контроль виконания,м розроблених заходів і

подавати

колгоспам

і

радгос­

пам потрібну допомогу. Пленум ЦК КП України

пос·

тановляє:

І. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДАЛЬШЕ ПІДНЕСЕННЯ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ОРГАНІЗОВАНО ПРОВЕСТИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЗАГОТІВЛІ

СІЛЬСЬКОГОСПОААРСЬКОІ ПРОДУКЦІІ В 1957 РОЦІ найважливішим 1. Вважати завданням партійних, радянських органів, і сільськогосподарських керівників МТС і радгоспів, прав­

лінь колгоспів забезпечити даль·

ше різке збільшення валових збо~ рів зерна

в кожному господарст­

добитись т,реба ві. Для цього одержання високого врожаю всіх насамперед зернових культур і озимої

пшениці,

кукурудзи,

зер­

нобобових, проса, гречки. Винят· культурі кову увагу приділити землеробства, піднесенню родю· чості грунтів, організувати в кож­ ному господарстві протягом всьо­ го року виробиицтво органічних

.ч,обрив

-

гною,

торфокомпостів

з тим, щоб у 2-3 рази збільши­ ти внесення їх в грунт. Широко органо-мінеральні застосовувати суміші. Повністю освоїти сівозмі­

ни, краще обробляти землю. В областях західних поліських і значно розширити посів люпину та багаторічних трав, провадити

вапнувішня кислих грунтів. по Провести серйозну роботу поліпшенню насінництва зернових культур, маючи на увазі, що це один з головних засобів підви­ ПриСІКорити щення врожайності. впровадження у виробництво· кра­

щих високоврожайних

сортів

( ПроАОІЖеІІU ва 2-й стор.)•

і


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

СереJІа,

червня

26

Про проведення збирання врожаю, заготівель сільськогосподарської продукції в

року.

1957

1957

році

та заходи по значному збільшенню виробництва м'яса, молока та інших продуктів тваринництва в Українській РСР Постанова Пленуму ЦК НП України, прийнята (Продовження)

виконкомів

забезпечити

З.

старанну

гібридів, навести належний поря- підготовку матеріально-технічної док у вирощуванні насіння на на- бази заготівельних пунктів і під­ сінних ділянках колгоспів l рад- приємств промисловості до без­ госпів. Своєчасно проводити сор- перебійного приймання, зберіган­ тооновлення та апробацію· сорто- ня, переробки і відвантаження вих посівів. Добитись, щоб кожний промисловим центрам сільська­ колгосп і радгосп повністю за- господарських продуктів - ово­ безпечував себе власним добір- чів, картоплі, фруктів та іншої ним насінням районованих сортів продукції. Не допускати fюмилок

усіх

сільськогосподарських

куль-

тур і створював у потрібних роз-

мірах страхові фонди для того, щоб, починаючи з 1958 року, перейти на суцільні сортові посіви. Поліпшити вирощування гібридного насіння кукурудзи, організу-

минулого року, коли з вини за­

нізацій в ряді областей були ви­ падки стримування приймання сі­ льськогосподарських продуктів, особливо ов?чів, худо_би,_ птиці

вати правильне його зберігання, сшв. Все це призвело до значних підготувавши для цього необхід-І втра: -tир?щеного вр?жаю ·кар­ тоnл1~ овочІв та фру~тІВ, а. також

рів зерна і кормів дуже важливе

по,роч_на практика з_авдає ве~иких

2. Для збільшення валових збо- живоt ваги худоби І птиЦІ. Така

значення мають скорочення стро-

збитюв колгоспам І державІ.

ків збирання і значне зниження втрат

урожаю.

Пленум

вимагає

від партійних, радянських

сіль-

ськогосподарських органів, кер_івників МТС і радгоспів, правлІНь

4. _З метою підвищення врожай­ році зобов'язати

Міністер­

колгоспів забезпечити старанну підготовку та проведення збирання всіх сільськогосподарських культур у кожному колгоспі й рад-

ство ~Ільс~кого госпо.~арства, об­ коми 1 ранкоми партн, облвпкон­ коми і райвиконкоми, директорів МТС і. радгоспів та прав~іння колгосПІв забезпечити розмІщен­ ня озимих посівів по кр_ащих по­

госпі

передниках,

в

найбільш

Добитися

строки.

своєчасно

1

збиральних машин, виконорм виробітку кожним

~ати достат~ю юльк_Ість чистих І чорних парІв, оргаНІзувати ста­

комбайнів

та всіх

ПІвденних

раион~х

ранний їх обробіто~. Посіяти ~зи:

Колгоспи, МТС і радгоспи республіки намітили в цьому році зібрати роздільним способом

мину в нанкращІ агротехНІчНІ стро~и, застосовуючи • в широких ро~м~ра~ вузькоря_днии, nepe~pec-

50-60 процентів колосових культур. Треба найближчим часом закінчити підготовку всіх мате-

нии 1 ДІагональнии _способи _сІвби. ~часно зорати ч_орнІ п~ри пщ по­ СІВ У 1958 рощ та ПІдняти зяб

ріалнпо-технічних

на всю площу ярих культур.

засобів

для

роздільного збирання. Ні в якому разі не допустити запізнення з початком збиральних робіт. З перших днів збирання вро-

Вжити заходів до дальшого різ·кого підвищення урожайності цукрових буряків, льону-довгунця, конопель, картоплі, овочів,

жаю організувати

соняшнику,

хліба,

насіння

здачу державі

олійних

культур,

сіна та інших продуктів кожним колгоспом і радгоспом з тим, щоб достроково виконати ветановлені плани заготівель. З. Пленум вимагає від Міністерства сільського господарства, Міністерства хлібопродуктів, Міні-

стерства

торгівлі,

Укоопспіл-ки,

раднаргоспів, обкомів і райкомів партії, облвиконкомі11 та рай-

махорки

інших технічних культур.

ву.

Своєчасно

поливати

посіви

на

райвиконкомів на те, що основою

виконання

поставленого

партією

3авдання по різкому 3більшенню виробництва продуктів тварин­ ництва є дальше 3міцнення кор­ мової ба3и і повне забезпечення худоби кормами. Щоб задоволь­

нити потребИ тваринництва в кор­ мах, т.реба збільшити виробницт­ во концентрованих кормів у

1959-1960 1956 роком

роках в

середньому

публіці

майже

бих

у

-

порівняно

в

три

по

рес­

рази,

гру­

півтора раза, сіна

соковитих

кормів,

в

тому

з

та

числі

силосу і зелених кормів вдвоє, а окремі колгоспи і радгоспи по­

винні

виробити

ко.рмів.

ДлЯ

значно

цього

більше

слід викорис­

тати всі

наявні можливості під­

вищення

врожайності

всіх

куль­

тур, поліпшити структуру посів­ них площ, сіяти в необхідних розмір~х

кукурудзу,

картоплю,

цук;ровІ буряки, багатор-ічні однорічні бобові трави.

2.

Основною

розв'язує

культурою,

справу

та яка

забезпечення

тваринництва кормами, є кукуру­

дза. Багато

передових

ланок і

бригад, колгоспів і радгоспів рес­ публіки,

застосовуючи

прогресив­

ні прийоми агротехніки, рік у рік вирощують по 50-60 і більше центнерів зерна, по 400-500 цен­

та

по

рес­

плі

на

для

випасання

прифермських

ділянках

свиней.

люпину

на

На

зерно,

силос

та

зе­

Розширити ущільнені, та післяжнивні посі­

посівах

кукурудзи,

кар­

а також молодих плодових

насадженнях,

на

хів

підсадку

провести

обочинах

шля­

гарбузів,

тваринництва.

В

широких розмірах організу­ відгоді.влю свиней на м'ясо та бекон. Збільшувати кількість свиней за рахунок власного від­ творення поголів'я. Для цього в.ідбирати потрібну кількість кра­ вати

об­

щих

них ток,

евинок

лове

на і зеленої маси, з чим не мож­

на далі миритися. Пленум вва-

для

вирощування

основних і разових широко

опороси

і

свинома­

застосувати

міжпородне

схрещування

з

турові промис­

свиней.

Докорінно поліпшити дорощу­

вання, ·відгодівлю і нагул вели­

_

підвищити врожай кукурудзи в середньому по республіці не менш

кої рогатої худоби. В кожному колгоспі і радгоспі провадити

збирати і силосувати в молочновосковій та восковій стиглості, коли вона дає найбільшу кіль-

голови не менш як ЗОО кілоnра­ мів. Не допускати здачі в м'ясо­ заготівлю мол~дщяка малої ваги

як до ЗО центнерів зерна і до 400 центнерів силосної маси з гектара. Основну масу кукурудзи

кість кормів.

.

В:кити заходІв, щоб У ц_ьому роЦІ в кожному госпо~арств~ бу-

:

,безумовно викон~НІ. взятІ зо-

в язання

по

заготІВЛІ

с_илосу.

Рекомендувати колго~п~м

І рад-

госпам ~овести заготІВЛІ силосу в.

1960 роцІ

на кожну корову не менш

як до ІЗ-14 тонн і по З центне-

часом

завершити

ртування

сіна,

косовицю

і ски­

забезпечити

ви­ кошування всіх сінокісних угідь в лісах, на смугах відчуження

шляхів. зібрати ярих

Своєчасно й всю солому

та

озимих

правило,

без втрат й полову

культур,

закін­

роботу одночасно із Косовицю хлібів, як

провадити

на

низькому

зрізі. Вважати недопустимим, колІt- в ряді колгоспів і радгоспів такий цінний · корм, як стебла кукуру­ дзи, посіякої на зерно, своєчасно не збирають, на корм худобі не використовують і навіть залиша­ ють на зиму в полі. Забезпечити

в цьому році в кожному колгоспі

і радгоспі збирання і використан­ ня всіх стебел кукурудзи, зібра­ ної в повній стиглості. Організувати

правильний

облік

і

економ­

не витрачання кормів. Провади­ ти необхідні роботи по поліпшен­ ню лук і пасовищ з тим, щоб різ­

ко

підвищити

їх

продуктивність.

інтенсивне дорощування молодняка на м'ясо до півтора-дворіч­ ного віку, живою вагою однієї

та невгодованоІ худоби. ЗабезпеІ чити збільшення поголів'я корів

1

для одержання необхідної кількості молодняка. Ліквідувати яловість

маточного

встановити контроль

ням в

планів

по1'рібних

ва~~

поголів'я,

за виконан­

Різ,ко

збільшити розве-

дення курей та індиків. Широке р:JЗвивати

в

колгоспах

і

радгос

пах кроJІівниrп!Jо, бджільництво,

широких

розмірах

к;ористати всі можливості для ме­

ханізації ферм, забезпечити кож­ ну тваринницьку ферму

водою.

ДОБИТИСЯ

lV.

дАЛЬШОГО ЗМЦJНЕННЯ ЕКОНОМІКИ КОЛГОСПІВ І ПІДВИЩЕННЯ ОПЛАТИ

ПР AUI КОЛГОСПНИКІВ, ЗНИЖЕННЯ

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКUІЇ В КОЛГОСПАХ І РАДГОСПАХ І.

Пленум

вважає

невідклад­

ним завданням Міністерства сіль­ ського господарства, обкомів і райкомів партії, облвиконкомів та райвиконкомів дальше зміц­ нення економіки колгоспів. Спря­ му;вати організаторську роботу партійних і радянських органіе насамперед на те, щоб відстаючі і середні колгоспи підтягти до рівня передових. На основі поліп­ шення організації nраці та роз­ ширення механізації трудомі.ст­ ких процесів у всіх галузях кол­ госпного і рад:госпного виробни­ цт.ва забезпечити дальше nідви­ щення продуктивності праці та

значне

зниження

витрат

на

ви­

рабиицтво одиниці сільськогоспо­ дарської

проду,кції.

Забезпечити розвиток

багато­

ський апарат.

прир-одно-економічних умовах да-

господарства

колгос­

скати при цьому збільшеннн r.и- пів, розвивати саме ті галузі трат на адміністративно-управлін- виробництва, які в конкретних ють

найбільші

прибутки.

Зокре-

З. Пленум ЦК КП України зо- ма, значно розширити площі са­ бов'язує партійні, радянські і -дів і виногра,Іщиків, організува­

сільськогосподарські

органи

до-

корінно поліпшити керівництво розвитком вівчарства. Виходячи з конкретних умов колгоспів і радгоспів, переглянути раніше намічені плани по розвитку вівчарства, розроби_т~ заходи по

ти в кожній області і районі ви­

рощування потрібної кількості садивного мат~ріалу необхідних порід і сортів; докорінно поліп­ шити догляд за садами та вино­ градниками, збільшити виробни­ цтво і заготівлю фруктів, ягід та

збІльшенню погошв я овец_ь, особ- винограду. ливо тонкорунних та нашвтонко-І р

рунних, і виробництва вовни та

забезпечити практичне здійснення завдань, поставлених в листі ЦК

КПРС і Ради Мініс1'рів Союзу РСР у цьому питанні.

, екоменду.вати

Міністерству сільського подарства, обкомам партії

гос­ та

облви~онкомам забезпечити доко­ рінне поліпшення роботи науково­ дослідних закладів по виведенню високоврожайних сортів і гібри­ дів

сільськогосподарських

тур

з· добрими

куль­

господарськими

якостями, високопродуктивних по­

рід

і

породних

груп

великої

ро­

гатої худоби та свиней м'ясного та беконного напряму. Організу­ вати вирощування в племінних радгоспах і на племінних фермах

колгоспам

за

прИІКладом передових. господа рст~ створюв.ати моло;арю, сироварю,

невели~І зав~ди 1 пун~ти по пе­ реробЦІ овочІв, фруктІв та ви­ нограду,

4.

методом якісного поліпшення ху-

.

в

галузевого

ко:nгоспниюв,

Щороку

цього

саман, бутовий камінь, очерет, околот тощо. Вважати важливі­ шим завда·нням місцевих партій­ них і радянських органів найближчим часом збільшитц виробництво місцевих будівель­ них матеріалів у 2-З рази. Ви­

білLше розеюдити риби. Не допу-

контракту-

розмірах

у

заплави.

колгоспів необхідної кількості мо­ лодняка, особливо плідників для продажу ~олгоспам. Основним

парування.

м~ло~няк

чи дл11 цього водоймища, лимани,

для

льону,

конопель,

а

та-

кож млини з комбі1юрмовими це­ хами. Ощадливо вести артільне господарство, не допускати зай­ вих витрат. Все це значно збіль­ шить ГрОШОВі ДОХОДИ, ЗМіІ.\'НИТЬ економіку колгоспів і підвищить ОПЛаТу nраці ІЮЛГОСПНИКіВ. Широко застосувати С"І;Имули матеріальної заінтересованості КОЛГОСПНИІКіВ, ВІ]рОВадЖуЮЧИ більш прогресивні форми оплати праці керівних кадрів колгоспів і кюлгоспників відповідно . до кількості, якості та собівартості одержуваної продукції.

2.

Пленум

відмічає,

що

пар­

тійні і радянські органи ряду об­ ластей

досі не приділяють

пот­

ри на вівцю; на свиноматку за- ро пниюв І службовцІв. доби і далі повинно бути штуч­ рібної у1ваги поліпшенню роботи гоrовляти не менш як 4-5 тонн Максимально використати всі І не осіменіння тварин. Довести в радгоспів. Внаслідок цього бага­ подрібнених качанів кукурудзи додаткові резерви для збільшен- 1960 році в середньому по рес­ то радгоспів мало виробляють в молочно-'Восковій стиглості. з ня виробництва м'яса, зокрема публіці штучне осіменіння корів сільськогосподарської продукЦії метою збільшення запасів силосу широко організувати в кожному не менш як до 65 процентів, на 100 гектарів угідь, особливо повністю використати для сило- місті, районному центрі, при про- овець - на півдні до 80-90 і в м'яса і молока, допускають ви­ сування гичку цукрових буряків, мислових підприємствах, їдаль- решті районів до 70 процентів. соку собівартість L є збитковими.

бадилля кукурудзи тощо. Орга- нях, санаторіях, будинках відпо- З цією метою щороку відкрива­

нізувати в значно· більших розмірах раннє силосування, використовуючи для цього природні трави, дику рослинність, очерет, а

в

західних

областях, крім шин·у. Закінчити

і

того, конюпідготовку

потрібної кількості силосних споруд до початку масового силосу-

вання кукурудзи. Своєчасно під-

кормів.

чинку тощо відгодівлю свиней на харчових відходах. Облвиконкомам, раднаргоспам, райвиконкомам подати кошоспам допомогу

ти в областях і районах пот.рібну кількість державних стаицій, колгоспних і радгоспних пунктів штучного осіменіння худ:оби. поліських в ~рганізації мі~олгоспни~ від5. Організувати в кожн-ому кол-

готувати до збирання і пе.ревозки силосної маси всі матеріаль· тнері·в силосної маси кукурудзи на гектарі. Тимчасом у ряді об­ но-технічні засоби в колгоспах, ластей і районів ще мало дба­ МТС і радгоспах. Широко впроють про вирощування цієї куль­ ваджувати наземне силосування тури, 3бирають низькі врожаї зер-

середньому

Зобов'язати партійні, радян­ й сільськогосподарські орга­ ни, керівникі.в МТС і радгоспів, правління колгоспів забезпечити дальше з-ростання поголів'я всіх видів худоби та птиці в кожному господарстві у розмірах, необхід­ них для виконання взятих соціа­ лістичних зобов'язань і наміче­ них місячних та квартальних пла­ нів виробництва і здачі державі м'яса, молока та іншої продукції

зрошуваних

жає невідкладним завданням

у

І. ські

11. СТВОРИТИ MIUHY КОРМОВУ БАЗУ В КОЖНОМУ КОЛГОСПІ Й РАДГОСПІ І. Пленум ЦК КП України звертає увагу Мініетерства сіль­ ського господарства, обкомів і райкомів парті.ї, облви.конкомів та

сої

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДАЛЬШЕ ЗРОСТАННЯ ВСІХ ВИДІВ ПОГОЛІВ'Я ХУДОБИ І ПТИUf. ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИ В НІСТЬ ТВАРИННИUТВА

Забез­

та

люпину,

чивши цю збиранням.

ви.

печити старанний обробіток кож­ ної культури в найкращі для неї агротехнічні строки. Звернути особливу увагу на якість міжрядного обробітку та додержання потрібної густоти насадження рослин на кожному гектарі посі­ рабляпІ ·землях.

кабачків,

радгоспах

топлі,

5.

тютюну,

кормових тощо.

4. Приділити виняткову увагу створенню необхідних запасів грубих кормів; заготовити в цьо­ му році потрібну кількість соломи і сіна для худоби. Найближчим

го

. респубЛІки

агрегатом.

і

райкоми парт-ії, облвиконкоми та райвиконкоми значно збільшити, насамперед на Полісеї і в захід­ них областях, площі під картоп­ лею. Для успішного виконання планів виробництва м'яса, особ­ ливо свинини, в цих областях треба виробити картоплі не менш як по 4-5 тонн на свиноматку та по З-4 тонни на корову. До­ вести врожайність картоплі в найближчі роки в колгоспах і

лену масу. післяукісні

високо­

я~і-сно провест~ оранку грунту: в

використання

інших нання

стислі

високопродуктивного

обкоми

Звернути особливу увагу на збільшення виробництва білко­ вих кормів, для чого значно роз­ ширити посіви вики, гороху, чини, сої, багаторічних трав. У полісь­ ких районах забезпечити різке збільшення виробництва кормово­

ностІ зернових культур в наступ­

ному

господарства,

публіці не менш як до 150-160 центнерів з гектара, а в багатьох районах і навіть цілих областях є всі умови збирати ще вищий врожай. Проводити посіви карто­

та_ молока вщ колгосПІв І радго­

ні приміщення та сушарні.

року на доповідь товариша Кириченка О. І.

1957

Зобов'язати Міністерство сі­

льського

готівельних і торговельних орга­

червня

19

гощвельних пуик;1в при шдпри: ємс"tВах харчово! промисловостІ

для

відгодівлі

бардою,

худоби

жомом,

картопляною мязгою та

іншими відходами.

розведення в широких розмірах

!Ю.ІІОnлавноі птиці, використовую-

Міністерство

господарства,

шити

керівництво

радгоспами

зміцнювати

кадрами,

допомагати

ім

но

стаючого поголів'я

щоб протягом одного-двох

великої

з•ро­

ро­

господарськоі

у

всебіч

поліпшенн

діяльності

з тим

рокіІ

свиней, овець і зробити всі радгоспи високоrо птиці. Збудувати в цьому році потрібну кількість n:риміщень для варними і високорентабельним~ телят і молодняка, відгодівель­ господа•рствами. них майданчикі-в для свиней, а (Закінчення на 3 стор).

також

кошар,

використовуючи

і

систематично в·никати в іх робо·

ред спрощеного типу, в розмірах, необхідних для розміщення

сіль·

обкоми

райк;оми партії, облвиконкоми і райвиконкоми докорінно поліп·

госпі і радгоспі будівниц"tво т.вату, риюіицьких приміЩень, насампе-.

2. Зобов'язати партійні, радян- гатоі худоби,

ські і сільськогосподарські органи. керівників МТС, радгоспів та правління колгоспів забезпечити

Зобов'язати

ського


Сереаа,

26

череня

1957

року.

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

ПІДНЕСТИ ОРГАНІЗАТОРСЬКУ І МАСОВО-ПОЛІТИЧНУ РОБОТУ НА РІВЕНЬ НОВИХ ЗАВдАНЬ

V.

(Закінчення)

І.

Пленум

ЦК

КП

направляти

України

вважає, що успішне виконання поставленого партією завдання по різ.кому збільшенню виробни­ цтва м'яса і молока вимагає ве­ ЛІfКоrо напруження в роботі пар­ тійних організацій, кожного ко­ муніста і комсомольця, всіх тру­ дящих, мобілізації всіх резервів та можливостей кожного колгос­ пу, МТС та радгоспу і зобов'я­ зує обкоми і райкоми партії, первинні партійні організації під­ нести всю партійну і радянську роботу на вищий рівень, який би відповідав новим завданням і за­ безпечував практичне їх вико­ нання. Треба і далі удосконалю­ вати методи керівництва колгос­ пами, МТС і радгоспами, зро­ бити його конкретним і високо­ кваліфіJКова·ним, пам'ятаючи, що головне тепер

-

це організатор­

ська робота по виконанню взятих соціалістичних зобов'язань. Треба добитись того, щоб кері.вні пар­ тійні і радянські кадри повсяк­ часно оволодівали знанням кон ­ кретної економіки, вивчали всі галузі сільськогосподарського ви­ робництва.

2. Обкомам, райкомам партії, первинним партійним організа­ ціям докорінно поліпшити масо­ во-nолітичну і агітаційну роботу на селі. В лекціях, доповідях, че­ рез пресу, радіо широко роз'яс­ нювати

працівникам

rосuодарства

сільського

величезне

народно­

господарське і політичне значен­ ня поставленого .партією завдан­ НІІ по різкому збільшенню вироб­ мицтва продуктів тваринництва.

Агітаційно-масова на бути бойовою, nосередженою

них

завдань

робота nовин­ наступальною,

навколо

кожного

конкрет­

колгоспу,

радгоспу, МТС і району.

Редакціям

республіканських,

обласних, ,районних та міських газет і жу:рналів широко висвіт· лювати хід соціалістичного зма­ гання

за

виконання

взятих зобо­

в'язань та пе•редовиі! досвід по збі.льшенню виробництва продук­ тів тва;ринництва.

Вирішальною умовою виконан­ ня nоставленого nартією завдан­ ня є дальше зміцнення колгоспів, МТС і радгоспів здібними, до­ свідченими кадрами. Питання до­ бору і розстановки кадрів повин ­ ні бути в центрі уваги партійних орга•нізацій. Треба і надалі зміц­ нювати керівні кадри колгосnів,

го господарства, піднести їх роль в колгоспному і радгоспному ви­ робництві . Рекомендувати кол­ госпам сміливіше висувати кра­ щих спеціалістів на посади брига­ дирів та завідуючих фермами.

но

з

1957

числа

року

nропозицію направлення ще ЗО тисяч

молоді,

випускників

переваж­ середніх

шкіл, на nостіАну роботу в тва­ ринництві. Партійні і комсомоль­ ські організації повин·ні створити всі необхідні умови для успіш­ ної праці молодих тваринників . Постійно підтримувати ініціативу комсомольців і молоді в роботі по збільшенню виробництва про­ дуктів тваринництва, зокрема за рахунок

розведення

водаплавної

птиці і кролів.

У виконанні завдань по різ.ко ­ му збільшенню n•родуктів тва­ ринництва всебічну допомогу труді·вникам села повинні под ати партійні організації міст і nро­ мислових

центрів.

ЦК

КП

України

за-

кликає колгосnників, колгоспниць,

робітників МТС і радгоспів, спе­ ціалістів сільського всіх трудівників

госnодарства, Радянсокоі

Украіни докласти всіх зусиль, щоб у цьому році в кожному колгоспі і радгосnі організовано і без втрат провести збирання

Зростають рщи МО.JЩІtИХ колва, які всту;п.ають до л.ав ленін-

CJ>SOO'O ком:сшюлу. Нещояюrно на ;Ю(}рах комсомольськ.ої

~рганіза-

цИ кОJІгоспу «Більшовик.», село Р~жни, було прийнято Jt'O ммоо-

1\IOJIY

r.

Мичака,

______..,

м.

Мехеда,

Г. ДовrоАЬКа. і П. Карпенка; к.ол-

о

о

Хід соціалістичного змагання

Справа не тІльки в погоді

між Броварською і Бобрицькою МТС

Радують Шl•с види на в·рожаИ. Пшениці 'М•<WМІІ• 200 геtк.тарів ,

Броварська М Те

НА

20

ЧЕРВНЯ

Бобрицька М Те

(8 Щ>ОЦ, дn ІІ.ІІІНУ)

82 Прополено картоплі 2-й раз 83 87 Прополено овочів 1-А раз 87 65 Прололено овочів 2-іі раз 59 85 Прололено кукурудзи 1-А раз 89 62 Прополено кукурудзи 2-й раз 54 10 Скошено природних луків 17 74 Скошено сіяних трав на сіно 100 3,1 Засилосовано кормів 32 121 Виконання nлану тракторних робіт за перше шврtччя 112 40 Виробництво органічних добрив (в проц. до річного плану) 53 1366 Надоєно молока на фуражну корову (в кілограмах) 1312 НА 1 ЧЕРВНЯ Надоєно молока на 100 гектарів сільськогосподар89,1 ських угідь (у центнерах) 87,8 Вироблено м'яса на 100 гектарів сільськогосподар9,8 ських угідь (в центнерах) 10,2 Вироблено свинини на 100 гектарів орної землі 7 (в центнерах) 8,6 Зведtт'Н.ІІ про хія сідьськ~}госПершою нашо-ю В·іяповіцю ділода.рських ро·біт, щюду1ш•ивність лом на' :рішеяня Пленуму ЦК &П

ашануємо зібрати

менш як по

н на RРУ'Г не

ЦffіІтнерів.

14-15

А ще ж не так давно· на наших піщаних грунтах в.ро.жаї

7-

-

центнерів вва-жалися за вели­

8 ке

Д(}сягнення.

Деяк.і люди кажуть, що все це 3а·щяки

сприятливііі

нагоді

ни­

нішнього року. Це ч<J.Jстково пра­ видьно.

А.1е

хіба

тільки

ци.м

можна пояснити те , що· на наших

П():JІЯХ СWГОДНі КОЛО·СЯТЬСЯ дорід­ ні хді•б а? Зростання урожаїв насдіІдок наполегливо-ї ще

rочніше

праці ,

кажучи

:\

збідь­

-

шеН'Ня добрив і люпині3ацИ грун­ тів.

Шзнавши силу цих по-.справжнмму

захо.дів,

взюrи.ся

за

ви­

rр<>ма:деькото тв:ар.иннидтва, що У кра:і·ни :повинно бути різке готовлення органічних ·добрив 3 вміщені в че:рвневих номерах по·силення соціалkтичн<Jrо зма­ тим, щоб уже в н.жтупному році . обла.сної га.зети, показують, що га.н1ня на. всіх ділинках сідьськ.о­ внести ' їх не менш Я'К по 1О ряду найважливіших

пООtазників

MlfC,

багатьом МТС Київщини. Особ- колгоспи раЙ:QНУ можуть і повин.шво ві-ястають ЗЗіраз на закладці НJі поеісти на Київщині таке ж ра:ннього

колгоспи зони

С ИJІ()су

Броварської МТС.

тонн

У

на

rюжен

гектар.

нинішнwму ·році

вади ЮfГОТОВИТИ тарф()-гно.йових

за~ща.ну­

ТИСЯЧ ТОНН компостів. Поки

19

саме почесне місце, як і по ви­

що ви.рообиди

робницт,ву О'}Уганічних добрив.

тонн. 3,8 тисячі тонн з них вже внесли у грунт. Заріl!З в 25 бур­ тах лежить 1800 тонн добротних

-------

ПОПЕРЕДУ ЕРИГАДА КОМУНІСТА

6

близько

тисяч

торфо-тноіfових :к.омп()стів. Це

-

На rоС'Подарстві дРУГ()Ї діль­ си до транше-ї тут створена к,ом­ під врож.ай наступного року . робництво продуктів тваринницт­ ниці к.ол·rоспу «Червона У країна» С·QІм.о.льськ.о-молодіжна ла нка . ва, успішно виконати встановле­ ВИС·()Ча'fь окиртП за:пашнОО'О сіна ВИJЮбництво органічних доб­ Особлиоо відзначаються в роботі врожаю,

різко

підвищити

ви­

ні плани заготівель і закупок усіх сільськогосподарських nродуктів, гідно зустріти 40-і роковини

к,онюшини.

Щоб

тва•ринники

взимку не витра.qали багато ча­

Великої Жовтневої соціалістичної

су на яоставку К()рмів ху~бі з

революції.

поля,

Пленум ЦК КЛ Украіни запев­ няє ЦК КПРС , що колгоспники,

сІіJІали в ·соки.рти рільничі брига­

колгоспниці,

n.рацівники

МТС

і

радгоспів, сnеціалісти сільського господарства, всі трудящі рес­

публіки

nід керівництвом

Кому­

ністичної nартії Украіни, яка бу­ ла, є і буде вірним бойовим за­ гоном великої КПРС, ще ширше розгорнуть

тичне

всенародне

змагання

і

соціаліс­

зроблять

все

для того, щоб значно збільшити виробництво м'яса, молока та ін­ ших nродуктів тваринництва в

еіно підвезли

до ф~рм і

сек:ретар

м:исомольської

органі­

рив не припиняємо

ні на день.

з.а·ції Іван Немеровець, Во.лодимир 3ві.стка про те, що наш район на­ Кроль та. Володимир Логвиненм. горо,в;жен() перехідним Че.рвонu Вони щщня nідвооять н-:1. 2-3 праШJ'Р<НІ Еиїв.сь.кого ~tбкому Rll У·~ра.їни та оол.t•сної Ра-J;и депу­ тонни ма.си більше норми .

ди ;м 6 і М 7. Так з.робили брига..ци і на господарстві першої

татів трудящих за (}ргані,з,а.цію Дбаючи про міцну .кормову базу, 'брига.в;и за·кінчили С'ІtИРТУ­ виробництва. добрив, поТІЮЇЛа на­

дільниці.

В1ІТИ

Колгоспники таК()Ж силосують К.О!)3tИ.

П{)nер~ду

у

змага.ІrRі

бригада, JІJIOIO Itepy6 комуЮст Григорій Лень. Д(}бре •КО<СJІть оон­ ху вику в суміші з вівеом мл­

кuнюшину,

зі-брали

сіно

нр. 100 гежтз.рах природних лу­ ків, за.ІіJІа..1и rre:pшi 300 тонн ранньо.rо

силосу.

О. Гапімурза, секретар

rоооники Ник.ифор Гуть, Стел.а.н Сушк<J та інші. Для nі~tвооки ма-

парторганізаціі

Броварської

МТС.

с. Гоголів .

шу енергію і бажання ще кр-аще

працювати.

Одноч.а,сно з виrотовленням ТО}>фо-'ГН-<>ЙОВИХ ІW.МПОСТЇВ ·fЮЗШИ­ РИМО площу під люпин. У ниRіш­ ньому .(ЮЦі маємо йо·го 409 гек­ тарів. Це небувал<~. цифра ~ла нашого к.олго·сm:у. М. Теnпюк, застуnник

Українській РСР.

Моподі коnгосnники встуnають до комсомолу госпників-ntредQJІШКів в.иро.бницт-

РІШЕННЯ

КП УКРАЇНИ

обидві н-аші МТС поступилися П() г~tеподарсьwго виробництва.

* * *

Пленум

о

на тваринницькі фер­

комсомольців і

ЗДІИСНИМО

ПЛЕНУМУ ЦК

роботу з спеціалістами сільсько­

протягом

u

УСПІШНО

ми і в бригади кращих досвід­ чених колгоспнИІКів, комуністів і комсомольців.. значно поліпшити

Пленум схвалює ЦК ЛКСМУ про

3

голови

Колгосп ім.

СІНОЗБИРАННЯ-ДРУГІ ЖНИВА Луки нашого

колrо~пу

с.

келгосл у.

Андрєєва,

Богданівка.

тери. Косять траву 250 косарj,в. За декілька · днів закінчим() го·спу і'М. Ан~рвева, с. Богд,анів- нудися вздавж Тру.Оежа.. Тут ВисокиІt урожаІt суниці ·к.а, М. Теплюка, І. Кеуша, виросли яоорі трави, і 3а!раз во­ роботу на еіножатях біля ТрубеУ нас в КОдГ()СІІІі 3 геwrа,ри ни такі, що тільки зб.ирати. Щоб жа, а потім пе.реї,це:мо ·на луки Ф. Ткаченка, В. Теплюка. плодоНООН()Ї суниЦі. Ягоди в ни­ Бюро ·райк.о·му ктюомолу за­ не ВТРЗ'І'ИТИ ЖОДНОЇ NІРИЯТЛИООЇ до с . Бервиці. Все ·сіно на 600 нішньому році УІЮдили на славу, твер)('Ило рішення :Юе·ремо первинних години, почали rоосовицю. Сі.но­ гекта·р.ах 111:0 ш~чатку вже зібрали по 40 центнерів з це другі жнива, і жнив . <>рганізацій і ~ручило ·нов.<>прий­ збирання Ф. Ностиря, гектара. Bitit реалізації їх ()Д6р­ бухгалтер . На. лук.и ВИ•ЙШЛИ .всі КМГО!С'ПНИ&И. няти.'ІІ: ІWМІrомольсьRі к.в.итки. жано. близІJІt() 70 тисяч Іt'арбо­ Колгосп ім. Сталіна, Тут також бу,д іоольнИІки, екотарі, о. Герасименко, ва'Іщів доходу. с. Русанів . пр аці,внюtи :ктгrори, електром:()нЬнструктор райкому ЛКСМУ. Н<'і.йбільш яюжайним ·виявив­ ро зки­

~------

***

ся у на.~ сорт суниці

«

100»,

Нодгосп «Зоря». З()оов'язав- 300. Оіно не ·за.л·ежується на. лу- ЯКОЇ 'ІЮСеНИ ЦЬОГО року ШJ<С&ДИ'МО тись ,в;о початку жнив закінчи- ка.х, його зразу ЗЩ)~бають. ще 1 ге.ктар. А. Хоменко, Г. Дяченко,

ти ·сіноо~ира:ння, брига,~~;и ·ск.осили

160

гектарів

ТІJ'З.В при

пла.ні

секретар

с.

колгосnу.

Кулаженці.

агроном .

Колгосn ім. Димитрова, с.

В . -Димерка.

У дмитроаському районІ, Московськот оdласті, з яким змагаємося Вида:но пл.а.к·ат ек.земплярів гання

про

тиражем підс умки

тв.аринни:к.ів

за

проду:кти.вність ху;до·би 3а СJЩіВ •НИНіШНМJГО ро.ку.

500

не!ра м:<Ілока на

зма­

еільськогмподарсЬІКих угі'дь, одер-

ви соку

5

мі-

Найбільше виробив молока. ·на гектарів сільсь'lііОrос.подар­

1ОО

Сільгоспа·ртілі Кримської області пристулили до роздільного збирання озимого ячменю. Одними з nерших nочали вибіркаву косо ­ вицю механізатори Сакської МТС . Вони мають зібрати в сільгосп­ артілі імені І(ірова майже 600 гектарів зернових розд·ільним спо· собом. На nолях колгосnу п,рацюють три віндроуери. За д:ва дні скошено близько 100 гекта·рів ячменю nри нормі 60 гектарів.

На фото: розді.льне збирання ячменю в колгосnі імені Кірова. (Фотох.роніка РАТАУ). Фото Г. Бородіна.

1ОО

гек·та.рів

тарів сілЬІськІОrосподаІJ<ських УІ1Ї\ІtЬ вироблено

по

14 7, 9

.це,нт~rера

жавши на 41,9 ц~нтнера білЬше, ммока, а.оо надоєно по 12·59 Іtі­ ніж ~бу.х:і..вці. логражів ві.- .кожної ~оІЮВи; еви­ Серед д<mрок району @рші:сть нини вироблено .по 6,8 Це'НТНера в соціалістичн()VУ ЗМ·ЗJганн.і за- ·на 1ОО гект.арів орної зюІ.ІІі.

воювала ~мрка колrосnу

ім:вні

***

ськ.их у·гідь по 394,8 цент­ Хрущо.ва А. І. ШироІt(}Ва, яка не.ра, що СІіJІЗІ,Цає по 1492 кіло- надойла по 1965 кілогрwів мограми від •КОЖНОЇ :&О·РООІИ, lOO.JI- л·ака ві•д кожної з зщіплених за ГOCIII «3а.рл», який зм:а.таєтьсл нею :к.Оtрів. По 'ВИІ[>()бнИЦ11В'У сви.нИІНи на з к.алитЯ"нсьмю ЗІртіллю ім:. Огз­ перше міоце вийшов MJLrocп ліна. На д'РУТО•:м:у мkці в раJЮні «Победа.», одержавши ,по 30,8

Цими жням:и з м. Дмитров,а Н&Аійшли Аа.ні про надій ІЮлом за 20 дні'в червня. На:іі'бі.пІІШе

млгоопом іх. Хрущ~ва., с. Требу- землі.

млгос-п ім. Мічуріна і посі·в JРУ-

ОАержав йо-го за. дві декшди цю­

го мk:яця

307 xiJiorpwiв МJІТООП ім. Пуm:кіна. По 303 к.Моr.рам:и liiOJrrocn «Побе)(а». 3маrrаюqись 3 центнера на 100 гектарів орної моло:к.а. вЦ КОЖ'НОЇ К(}рови НІЦОЇ.В

хів, він ·виро.бив по

218,4

цент-

Всього по району на

100

гек-

-

від ІООЖної

li()

&орови

ге місце в районі.


4

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

"Приходьте до нас частіше" У шевській м<'lJйстерні -

ча·с І час'l1іше», -

обідньої перерви, але ніхто ніку-

ратури

То() -

цехах

вона

школи.

почала

книгу

Минулого

тут

чит·ати

Горбунов.а

Х·оплюючу

вго.тО<с

«Ледолюt»,

розповідь

про

післяре.волюційні ·роки

за­

часто·

перші

пошивоч1ю:11у

нашій

читки

пров-одяться

і

Позю!'юра відбудася

в

цеху

пр·оводить

звіти директорів середньої і се­ мирічно.і шкіл тт. Мир(}ненка М.

бrб­

тrрі.алами в газетах.

сторінках 'КНиги. Вон.а не тільки

Бібліотека

вести ГОЛО•СНі

ЧИТКИ

образи риси

otH(}BHi

героїв, їх

книги

Останні хвилини о,бі.днього від-

працjвюrкам

допомагає

Сергіївна за-

бібліотеки

стар.т

на татів,

Ви•стуmа­

ряд

цінних

вис­

1.,

зауважень

ла.сті.

чоловіJ:к моло)tі.

гівлі НДР з соціалістичними і капіталістичними країнами зросте на

Щороку в ці порти заходить до На фото:

юоманди

(Бровари)

і

Н·орму

34

секунди і

третього

викІJнав

підприєм­

м.

Бровари.

Нооа<дадік

від нашої шІWли

довгий час лежав пу•стир. На ньому було МГ4ТО вибоїв і яр­

ків. Тому цю площу, зда.вадося, не можна .було ні ддя чого RИІіІо­ ристати. Але ось сюди прийшли 'l1ри будьдозери. 3а кідьк,а. годин вони

вирівняли

д·ідянку.

того

щощу,

відну

Сесія запІЮпонувада директору

rvонференція

на

тему:

«Войови:й шлях ленінськ(}го ком­ СОІІ'ОJІу».

200

Присутніх

Ч{І.'ІОВік,

будо

із 'НИХ

провела

на ній відпо­

ІЮзбивку.

Т!'пер тут буде

секретар

с.

мнференції

сидами

учасників худОtЖньої самодіяльно­ сті був влаштований ко.нцерт.

поюІJД

Прикро, що на. конфе<ренції не

а'КТИВНУ видно будо керLвниmів села і &ол-

уЧ(ІІСТЬ в оого~ооренні Ениг взяли К()ИООМ:Ольці С. Дяченк.о, Т. 3і·н­

го спу.

В

Ще ие так, як скрізь, воно жило,

У кОJІгоспі там порядку не було. Правління про це знало Та завгоспа все шукало.

який

ставили к•омщію «JІгунья». Тру­ АЯJЩі Броварів гаряче }!;Я!Кували а:ртистам Ро·сШ.ської Фе)(ерації за

ll(}C.TatHOBKY.

Т. Широніна, завідуюча

райвідділом культури.

У бригаді не зміниються діла.

доглядати

Ослику віддати.

А до того і село враз загуло:

На посаду до птахів ...

-

Та в роботі щоб «Не збитись»,

Тут, Козел вмить занімів,

Доручають Ослу грядки,

Помина усю громаду

Потім

І склика

І

Сам встає із-за стола

-

трохи

Лиса ставлять до гусей,

усміхнувся

всіх отак

Що це раптом за порядки:

А шкодливого Кота

зrвернувся:

Хочу я спитать у вас поради,

-

До сметани й молока.

-

І nоважно промовля:

Кого взять на цю посаду?

У селі отім

-

Правда,

Довелось недавно буть мені;

У нас тут, бачу, неполадки

в

Оболоні

Опустіли усі грядки;

В мене є такий знайомий

Ферма зовсім. занепала

Лис Микита

-

Молока дає щось мало;

І на гусях

Кури яйця не несуть,

Всі озвались:

-

-

А Козел:

Лише Тхір тут замурчав,

Не підібраний улад.

Бо на пташник сам бажав.

Тому

Знов

«ЯК

керівний:.,

Тоді приймаємІ

Козел заговорив:

Соціалістичні перетворення сільського господарства Румунії За чо.тири перших

місяці

цьо!'О ро1ку в кмективні госmо­ ;(арства. і сільсF.lііоrос.подарські Румунії

щих

більше

в.стуnuо

-сімей трудя­

240.000 седян в

mівтара раза

ніж за ток .же періо.д

1956 р():Ку.

JІк rmвідомляє Чехословаць­ ПGВ•нk'І.1Ю мопе·рувалнся се­ &е телеграфне агентство, ч~ ляни 13 районів Іwнстанцько<і, ак,адемія

наук

м:ав тепер 85 н.аум.вих зак.ла­ дів, у тому числі 29 інститу­ тів і 29 да;боратор1й. В мину­ лому ІЮЦі

співробітники Че-

х~словаЦDкоі ака-демії наук у,спішно :працювали на)( роов 'JІ1ЗаНJІЯМ 32 7 Пр(}бле.м:, ЯКі ОХQ.плюють всі галузі науки. 3()Ікрема, ВО'НИ рСУзро,били ме'l'OJ( бетонуоо:ння У великих блоках, який за:сrосовуватиметься на

бу,ДJівництві гідро-

Галацької і Вухаре,стсью()ІЇ об­

ла·стей. ПартійІІJі і державні органи Румунськ.ої

Народної

Реmrуб­

ліки, вик.ориеrовуючи влаений

нагромаджений досві·д соціалістично:го Пе'J)етворання сі.'ІЬ­ СЬlWІГО ГООІІОІдарства, а та І\() Ж досвід інших соціалістичних країн, ·борються за. те, щоо ){О кінця цієї п'ятИІрічки с·о­ Ціа.J[істичниіі се~т(}р .сідьськQ­

роіJробиди го господа'J)СТва

-

л.ової .киаоти, необхіДНQЇ для

70

виробництва штучної

цтва товарного зерна.

дава'11и

оовни,

про поставки ракетної зброї Газети повідо:мляють, ЩО· стор­

т:mнг (пшрламІШт)

шення норвезь:мrо уряду п:ро

ставки

в

берг. Голова війсь:rовоrо коміте­

затвердив рі­ ту сrортИ'ІІІ'У Чес і міністр обо-

НО"рветію

ПQ­

амерnа.н­

СЬК()Ї раке.тноОї збр(}Ї. Проти цьо­ го рішення голосували деІІІУта.ти

любо, мило,

60-

лІЮцентів усього виро,бни­

Норвегія прийняла пропозиції США

ві); .ко.муністичної партії і депу­ тат від робітничої паІJ'І1ії С. Ле-

рони Хандал у ·своіх

виступах

в

що

тиnи

ракет, про які йде мо·ва, в

«·()00-

сrортИRгу

твердили.

ронною зброєю».

(ТАРС).

Редактор С. ПОГРЕВІНСЬКИR.

А де ж Козел?

Знаєм, знаєм!

Свині тільки що- живуть.

ста.ро·слав'ян-снкі

в М(}равії.

Пр~tмо серце звеселіло.

удівець

Це тому, що весь тут штат я,

Куди не глянеш

о, знавець!

-

Мазі

і

наук

процес виrото·влення терефта.- наро,~;ному !'О<С[[ООДарству

- Ну, тепер, щоб зак·ріпитись, 1Треба нам усім обмитись.

Горобця

ак.адемії

ту виявили

товариства

спор)'ІІІ;и «Ор.лі:к»,

Огороди

до

22

червня в БУАИНКУ ·культури по-\

Молодого удальця.

-

будинків,

академії наук

Х!ослооацька

водить свої гастрмj ·в КиGві,

І нарешті підшукали Козла на цю посаду підібрали. Ну, а він, щоб закріпитись

«вузьку» нараду.

П()Верхових ЖИ.JИХ

Діяльність Чехословацької

про­

грипу

на,селен­

тисяч чоловік, збудовано багато громад·ських і багато.

АРТИСТИ БРЯНСЬКА

театру,

поrгуж­

Археологітшmй інститут Че­ х•осло.ваць.каї

по.селення

Димитро·ВІгрЩІІ;і,

міськради.

Невідомо, як вмивзлись І як саме закріплялись. Та йде тиждень, мина два,

На завтокоІІt

«Маріца-

40

Н. Чухно,

Красилівка.

Пропоную штат новий. Перш за все, до молока Пропоную я Кота,

проти

більше

------------------------------{гУМОРЕСКА І к о 3 Е л

Років зо три у селі Мазі Побувать прийшлось мені.

та.к,і

року.

комсомолець.

с.

Тут збудовано

ри і відпочинку.

М. Чуняк,

Ч6Нк.о, О. Дяченко, О. Окидан, Галин·а Дяченlї!о,- Нііна Чуняк.

ве­

ПЇДГ()'lІ(}ВЦі до нового навчального

драматичн(}го

Шс.'LЯ

з

ня .вакцини

нови~й

менінгіту.

центрів

ня якого налічує тепер майже

У БРОВАРАХ

о

одним

відкладні завдання шкіл міста в

Русанів.

р

став

ПРОМИСЛО·ВИХ

шшіл, місьхий теат·р, 7 кіно­ театрів, сwдіон на. 10 тисяч місць, СТВ()рено парк культу­

Артисти Брянськ()ІГ() обласно!'О

к

рО<ків Ди­

10

та інші.

приоско,рити ремQнтні роботи і за­

сільради.

Льове (Центральбільд).

сканструюва.JІи

;юедектроцентра.'Іей

ників ·нег.айн{І виправити ті не­

секретар

країн світу.

підприємства, як ХІімічник зроб:JІІВ кілька відкриттів, які комбінат імені Сталіна, одна мають свіrове значення. 3о­ з найбільших в Бмтарії теп­ &рема., сmів).).О'бітники інститу­

семирічної школи т. Лапшину Г. і голові міськради т. Какуну К.,

Л. &ожук,

В сільснкому к.дубі відбулася чит<щьк.а

В·СЮ

20

радянського судна

ний електронний мікІЮс:мп, розробили процес ВИ!'ОІJ'()'ВЛен­

країни.

рішенНІі відзначелі і всі інші не­

З(ІІСІWродила

Розвантаження

Цими днями минуло 10 р~ к.ів бмга:рському місту Димит­

ликих

цесам.

спортивний майданчик.

Шсля

пр и

молодь

Росток, Бісмар і Штральзунд.

тисяч суден з

Димитровграду-10 рокІв

митровград

віз палива. У лрийня'І'ОtМ.'у сесією

Споруджено спортивний майданчик

процентів.

<(:{------

р()вгра.ду. 3а ці

«Спар- Д{J.ліки, які вони діllІусти:ди при

головний секретар кросу

350

розряду.

-

6

Фото

Першим фінішував ·ІWJІгоспник так» (Віла Це.ркм). Гра закін­ будів'НИЦТВЇ НОІЮГО ПрИМJЇЩеННЯ с. В.-ДІІМерки ГригО<рій Шусть. чилася з рахункQ,М 3:3. ш1юли. Дирек·тора сереДІньої шко­ Він пробіг 1500 метр.ів за 4 В. Наnюк, ли т. Миро,н~нк-а М. зоооів'язано хвидини

40

------й

го .навчання учнів трудовим про­

«Бу­

на

«Селенга», яке прибуло з вантажем з Риги.

ка робо.чих МІісць для лра.ктично~

гра·:м:·отами

в порту Вісмар.

матеріально­

б}}(}варських

-

процентів, а обсяг торгівлі з СРСР

ся через порти Балтійського моря

йшла пропозиція про те, щоб на основних

25

Значна частина зовнішньоторговельних зв'язків НДР здійснюєть·

на лерnІJЇ<сть {)б­ щоб вони зажа,дали від буJ{Jвмь­

3у.стрілися

ре·вісник»

Успішно розвиваються торговельні зв'язки Німецької Демокра· тичної Республіки. В цьому році загальний обсяг зовнішньої тор·

·СПО<ртсменів, ств<ах було о.бладнано. по декіль­

10

нагороджені

&росу, в гра з футбо.л:а

600

зв'язків

батьмми.

техні'ІНоі бази для .політе:rНІі'за­ ції. Одностайну лМтримку зна­

фл.агштоку почадися спортивні рай·кому ЛКСМУ та РіlJЙО·нно•ї ра­ зм,агання з воле;йбода, баскетбо- ди сільсьюого спортивного това­ ла, ·С11Рільби, легwї атлетики та риства «ІWлго·сшН:ик». перетягувмшя каната. О 12 гоНа за.кінчення .юросу відч5у.1ася участь понад

ПQсилеrнні

з

цевих підприємств

що доби.тшся найк;ращих .резудь-

дині було дано-

н~

Щ(}Д·О зміцнення з допомогою міе­

чепка.

якому взяло

шкmІах,

пе~агогів Л(}ВИЛІІ

студентки.

Шев- другого ступеня.

пра'Лора

педагогіч­

юЧІі, з·окрема т. К·ривоб·ок

Н. Сукманська, л. Чабаненко,

У неділю H<t місьмму стадіо- учасників крІ)су оклали нор:~~и ні ві-дбув-ся комсююльсько-модо- на шачок ГПО першого ступеня ді:жний крос імені Героя Радян- і понад 100 юнаків норми Шсля підняття

поліпшенні

ного ЛІЮЦесу, ВИХ{ІВНОЇ роботи В

Комсомольсько-.молодіжний крос

Союзу Олександра

До,по­

ГОЛОМ

-

року.

дальшому

а.ктив.

кінЧУ/і читати. «Приходьте до нас

сь:кого

'І~И\У.

У СВ{І-ЇХ виступах тт. Оста.пець М., ШеВ'Чук М., Мінчук JI. ·О.с{Ібдивий наrодос зІЮбили на

винам Велик{)•ГО Жовтня, і по ба­ гатьох інших підпрю:шствах. У цій: прекрасній формі ПІЮІІІагащи

ха-

рашrерів.

починку. Галина

СПіВД()lJОВідач

чального

ХУДОЖНЬОЇ

читає, але й пояснює о•кремі см- літератури і пуб.::rіцистичних М·аепізоди, допомwrае с.тухача.м тері.'lлів, присвячених 40 р()ІКО­ уявити

відачі,

з тим і !ІІІід.сумки минуло!'О на,в­

запданувала про-

ва,

під·кресдює

навчадьно,га

ків цеху також з основними ма- виступаючі lІJ)оанадізували раJ::юм

гадує з:~~іст раніше прочита·нот·о, а потім ве.де слухачів даді ЛІJ

чіткіше

про підготовку ДО

Н()Ваго

ПО.СТіЙНОЇ ІЮМЇСіЇ З ПИ'ІІаІНЬ кудЬТ­ О·СВіТНІ>ОЇ рйООти т. Бондар П.,

туха. Вона знайомить працівни-

Галина Сергіївна спо.чатку на-

r.

і Лалшина

ко.мбінату

завідуюча

чер!'Ова

сесія Брова·рськ.(}Ї міськради. Де­ путати засдуха.ти j обго,вори.ш

•1іотекою Таїсія. Григорівна Золо­

країні.

року.

навчального року

лро:ІІарті.::rі i)t. Пан.філо.ва, і в Браварсько:~~у комбінаті по~ бутомго обслужування. Їх орга­ нізатор районна бібліотека. В

разу

1957

залІЮшують її чле- про підготовку до нового

Голосні читки художньої .1іте­

вчителька Броварської се­

реднь(}Ї

червня

26

Сесія міськради

ни арті.ті.

ди не поспішав: сьогщні в цех лрийшда Гадина Се.ргіїв·н.а Ман­

Середа,

Люди з радістю сказали:

-

Вже давно його нагнали. М. Риженко, службовець.

с. Зазим'я.

Сидоряченко

Петро

Маркович,

який живе в с. Семиnолки, nору­ шує

сnраву

про

розлучення

з

дружиною Сидоряченко Зінаідою

Адреса редакції: м. Бровари, Київської обпасті, вул. Київська,

Іванівною, Справа родному варського

яка

живе

там

слухатиметься суді

1-оі

дільниці

в

же. на­ Бро­

району.

N2 138.

Броварська районна друкарня Київського об.Іrасноrо управління культури.

Зам.

2584-2580

75 номер 1957 рік  

75 номер 1957 рік

Advertisement