Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАйТЕСЯI

Мітинг, присвячений дружбі

СТЯХЯНОВ[UЬ

між Радянським Союзом і Індією Перебування в Радянсь\tЮlУ Союзі Пре!І'єр-Міністра Республіки Індії Джавахарлала Неру ви-

На мітингу були присутні: Надзвичаинии і ПовноважниїІ Посол Республіки Індії в СРСР

Урочисто звучать Державні Гімни Республіки Індії і Радпського Союзу.

лилось В яскраву хвилюючу де-

К. П. Ш. Менон, дипломатичний

Слово надається Джавахарлалу

ОргаJl Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі монстрацію

почуттів

дружби, склад Індійського посольства, гла- Неру. Знову вибухають бурхливі

партіІ Украіни та районноі Ради депутатів трудящих якими сповнений радянський на- ви і співробітники Посольств і овації, гримлять оплески. Він г().. КиіВСЬКОі області

род до народів Індії.

N! 15 (1213) "П'ЯТНИЦЯ, 24 червня 1955 року \ ЦІна 15 коп.

-

РІВНЯТИСЯ ПО ПЕРЕДОВИКАХ ТВАРИННИЦТВА Помітних

Дими днями в пресі оголошено

успlXlВ

у

боротьбі

підсумки соціадістичного змаган­

за збільшення виробництва моло­

ня областей, районів і МТС Ук­

ка

раїни

у

розвитку

тваринництва

в колгоспах за період з 1 жовтня 1954 року і підготовці до дітнього утримання громадської худоби. Серед переможців Києво-Свято­

добилася

значна

ники прагнуть якнайкраще вико­

ристати

мося.

утримання худоби.

Рішенням

Ради

Міністрів

Запалюючий патріотичний при:­ клад києво-святошинців кличе всіх тваринників нашого району потроїти ?усилля в боротьбі за рі­ шуче збільшення виробництва продуктів тваринництва, зокрема

молока. Він зобов'язує провести літнє утримання худоби, підготов­ ку до зимівлі

тваринництва так,

щоб стати врівень з передовика­ ми змагання в республіці.

Досвід передових колгоспів ра­ йону свідчить, що маємо всі мож­ ливості

наздогнати

києво-свято­

шинців. Втілюючи на практиці досвід кращих тваринників­

коl поваги і сердечного ставлен-

кожну

добу

літнього

Заслуговує уваги партійних ор·

ганізацій, керівників колгоспів ініціатива партійної організації семиполківського колгоспу імені Леніна, про що сьогодні вміщено ма.теріал в «Стахановці». За прик­ ладом колгоспів Літок і Мокреця, У Семиполках взялися орган ізу вати нічний і загінний випаси ху­ доби та ряд інших заходів, що по­ винно привести до значного збіль­ шення надоїв молока під час літ­ нього табірного утримання худоби. Керівники

пухівського

колгоспу

інші могли б тут, разом з тим,

повчитися, як треба вести всі ро­ боти в комплексі, щоб і догляд за посівами, і підготовка до жнив були поставлені, як слід, і щоб

Радянським Союзом і Індією, ого-

М()гутня лошується закритим.

Після закінчення мітингу три спортсменів

виконують

і службовці ~!осковських підпри- носять букети квітів Джавахарла- ~; ра.!». На бігову доріж:&у виїжд­

єметв і установ, трудівники соціа- лу Неру, к{)рівникам Комуністич- :ж.ають мотоциклїС'ги. На передній лістичних полів, державні і грома)ські діячі, діячі науки і куль­

тури,

преі\ставники

Ap~!iї

заповнили

Радянської

трибуни

ста-

ді ону.

М.

О.

Булганін

22

червня в

Кремлі прийняв Прем'єр-Міністра Республіки Індії Джавахарлала

Неру. Під час прийоуу відбулась p03~OBa,

в якій

ної партії і Радянс~кого уряду. Мітинг відкриває

голова

ви­

КОНКОМУ Московської Ради М. О.

взяли

участь

М. Каганович, А. І. Мікоян і М. С. Хрущов.

На розмові були присутні супроводжуюч.і Дж. Неру особи: l"енеральнии СекреТ1ІР МЗС Республіки Індії Н. Р. Піллаї, завідую­

чий Європейським Відділом Міністерства Закордонних Справ Рес­ публі:&и Індії А. Хуссеіін, Надзвичайний і Повноважний Посол Рес­

Ш. Менон і Перший Секретар Посоль­

ства Республіки Індії в СРСР П. Н. Кауль. З радянськ()ї сторони на розмові буди присутні: Перші Заступ­

иики Міністра Закордонних Справ СРСР А. А. Громи:&о і В. В. Кузнецов.

Розмова ПРОХО,IИJIа в обстановці 'сеРlечності і Аруzби. (ТАРС).

машині-державні прапори Рес­ публіки Індії і Радянського Союзу, на інших мотоциклах-червоні прапори із словом «Мир».

(ТАРС).

Лснов.

Перебування Джавахарлала Неру в СРСР 20 червня Прем'єр-Міністр Республіки Індії ДжаваХ1lрлал Неру і особи, які його с}"прово-

Після огляду заводу Прем'Єр~IiHiCTP Республіки Індії побував }" Палаці піонерів імені Жданова,

ністр Республіки Індії Д:ж.авахарлал Неру і ос~и, які його супроводять.

металічний завод імені

ви:шачні місця Ленінграда.

ся група індійських журналістів,

дять,

відвідали

Ленінградський відвідав Сталіна,

де ознаиомилися з виробництвом величезних турбін

Петродворець,

оглянув

Одночасно в Москву повернула-

Вранці 21 червня, після деся-І що гостюють в СРСР на запро­

для електро-І тидеююї поїздки по !Іоскву

повернувся

країні, .в І шення ТАРС.

ПреМ'ЄР-МІ-

(ТАРС).

Відвідання Джавахарnаnом Неру атомно' еnектростанцll АкадеміТ наук СРСР ліки Індії А. Хуссейн відвідали першу атомну електростанцію Академії наук СРСР. Разом з Джавахарлалом Неру атю!Ну електростанцію відвідали ральнии ceKpe'rdp Міністерства перші заступники Голови Ради Закордоюrих Справ Республіки Міністрів СРСР Л. М. Каганович Індії Н. Р. Піллаї, завідуючий і А. І. Юкоян.

22 червня Прем'єр-Міністр, Міністр Зак.ордонних Справ Рес­ публіки Індії Джавахарлал Неру, його дочка Індіра Ганді, гене-

європейським відділом

Міністер-

ства Закордонних Справ Респуб-

Джавахарлала Неру супроводи-

.'Іи: перший заступник

Закордонних Справ СРСР В. В. Кузнецов, Надзвичайний і Повно­ важний Посол Республіки Індії в СРСР К. П. Ш. Менон і Дипломатичнии склад посольства, заві,u-­ ючий протокольним відділом Мі­

ністерства

Зак.ОРАОННИХ

Справ

СРСР Ф. Ф. МОJlОЧКОВ.

(ТАРС).

міністра

--------~. ~---------

РАДГОСПИ УКРАїНИ ЗАВЕРШИnИ РЕМОНТ ~ОМБАЙНІВ «С-4» матимуть підбирачі. Ком­ байни устатковано спеціальни­ ми пристроями для збирання по­ де.глих хдібів, зерновловлювача­ ми,

вдосконалени:ми

очистками.

Для збирання і скиртування со­ ломи підготовлено металеві сіт:&и, елеватори, стогоклади та інші пристрої, що забезпечують повну

механізацію цих робіт.

Сто но~их мебльових фабрик Більше чотирьох тисяч піх­ приємств промислової кооперації випускають меблі різноманітного асортименту. Тільки в цьому ро­ ці вони дадуть продукції на ява мільярди карбованців.

Будуються нові мебльові під­ приємства. Протягом найближчих півтора-двох років їх буде спо­ руд:ж.ено близько ста. Перші 37 фабрик мають бути

Заготівля хліба нового врожаю

Розмова Голови Ради МІНістрІв СРСР М. о. БУЛГАНІНА 3 Прем'єр-Міністром Республіки Індії Джавахарлалом НЕРУ

11.

Суслов.

Після виступу М. О. Булганіна

мітинг, присвячений дружбі між

нии ДРУJI,бі мілі Радянським Сою- місць, лунають вигуки на честь вправи з червоними і оранжовими

пущені

)1;0

Колгоспи Узбек.истану присту- артілі ltашка-Дар'інсь:&Ої області.

к.інця року. Вже стали до ладу нові фабрики на Украіні, в Біл()..

пиди до здачі державі хліба НО- Великими партіями хліб нового

русії, Вірменії, Башкирії, Уямур­

---~.~---

публіки Індії в СРСР К.

А.

ня радянського' народу до індій- хвиля ощесків прок.очується по

Радгоспи Міністерства рад­ госпів УРСР перевиконали план пере,J;овиків приносить перші від- бов'язань. ремонту комбаИнів. радні плоди і ряду інших колгос­ Вчитися у передовиків, зробити У нинішньому році на значних пів району. Енергійно' борються їх досвід надб:шням усіх кол­ ШІощах колосові культури і про­ за перемогу в змаганні з літківгоспів - . найважливіша, найвід­ СО будуть зібрані роздідьно. Для чанами тваринники плосківськ.о­ новідальніша ділянка роботи пар­ цього підготовлено необхідну го колгоспу ім. Леніна, русанів­ тійної організації. На це ш>винн~ кількіс'гь лафетів до. хедерів ком­ ськ.ого ім. Сталіна, мокрець:к.ого бути спрямована діяльність агіт- байнів, що будуть використані як ім. Будьонного, який ряд років колективів, лекторських груп, жниварки, а машини «С-6» і відставав у розвитку господар- клубів, стінних газет-вся поства, зокрема тваринництва. літично-масова робота.

.1.

М.

мовою­

Гарячими оваціями зустрічаєть­ ся виступ Голови Ради Міністрів СРСР М. О. Булганіна.

ського народу-мітинг, присвяче- трибунах. Всі підводяться із своїх ~'исячї

ім. Ватутіна (голова т. Висоць­ станцій к.раїни. кий І.), «Шлях Ілліча», с. Зазим'я, (голова т. Рубаник К.) та деякі

учасників Всесоюзної сільськогос­ подарської виставки, літків­ ський колгосп ім. Калініна за ста­ удої молока постійно зростали. ном на 15 червня надоїв П() 128 Завдання полягає в тому, щоб центнерів молока на 100 гекта­ організувати СОЦіалістичне зма­ рів орної землі, лук і пасовищ. гання за дальше піднесення тва­ Варто тільки всім керівникам кол­ ринництва, створення міцної кор­ госпів і партійних організацій, мової бази і максимальне виJ.tO-­ зоотехнікам, всім тваринникам ристання наявних МОЖJIИВостей взятися за збільшення виробниц­ для збільшення виробництва про­ тва продуктів тваринництва, як дуктів тваринництва, забезпечи­ літківчани, і ми можемо посісти ти оперативне керівництво і своє­ почесне місце серед передовиків часне проведення перевірок викореспубліки. Запозичений досвід нання взятих соціалістичних зо­

Голова Ради Міністрів СРСР

пєлов,

рідною

хінді.

кодгоспів зони діяльності Боб­ зом і ІНІ'ЇЄЮ. Він відб"вся ввече· прапорами, дружно скандують: риц ької ~ITC. Очолювані партій­ " J дружби радянського і індійського , рі 21 червня в Москві на Цент«С" ВlТOВl мир.», вигу:&ують: ною організацією, при активній ральному стадіоні «Динамо». По- народів, привітання і добрі поба- «Хай живе дружба індійськ()Го і участі зооветспеціалістів, тварин­ над 80 тиеяч чодовік-робітники жання народам Індії. Піонери під- радянського народів! Ура! Ура!

шинський раїІОН, з яким змагає­

УРСР і ЦК ІШ України йому при­ суджено перехідний Червоний прапор і другу грошову премію.

група

ці почуття Місій, де.'rerація індійських жур- в()рить СВОІіЮ

радянські люди палко і щиро ви- налістів, яка гостює в СРСР, ра­ ражали Джавахарлалу Неру всю- ДЯНСІ,кі та іноземні кореспонденти. ди під час його поїздки по РадянУ Центральнііі ложі з'являють­ ському Союзу, КО.:ІИ він зустрі- ся Джавахардал Неру, М. О. Бул­ ча вся ~ численними представни- ганін, It. Є. ВоРОІПилов, Л. М. Ка­ ками всіх верств насе.1еНЮІ Ра- ганович, Г. М. Маленков, А. І. дянської країни. Мікоян, М. Г. Первухін, М. З. СаНовии і яскравии прояв глиб 0- бур()в, М. С. Хрущов, П. ~I. Пос­

вого врожаю.

Триста автомашин

з пшеницею і ячмене~! доставили врожаю почав надходити і з Сана приймальні пункти

сільгосп-

маркандсь&оі "Uласті.

тії. Підготовлені до пуску такі підприємства в Карело-Фінській РСР і Азербайджані.

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці методів обробітку грунту і сівби

ті, де чверть століття працює рільником Т. С. Мальцев. У 1954 році в цьому господарстві ояер:ж.а­

У сусідньому ж колгоспі імені Ка­ лініна, де застосовується звичай­ ний обробіТQК грунту, на один

зернових к),льтур, запропонованих

ли з

Т. С. Мадьцевим. Тепер ця систе­ ма обробітку грунту застосо­ вує'гьсл 3 урахуванням природних умов і особливостей різних райо­ нів на сотнях тисяч гектарів. У цьому році ті.IIЬКИ в колгоспах РРФСР за його методом оброблено

по

людино-день вироблено 2,8 цеН'Г­ нера зерна і 3 центнери сіна ба­

Величезний інтерес у відвіду­ вачів виставки

понад

700

викликає

показ

тисяч гектарів.

У павільйоні «Урал» на одному із стендів дем(}нструється КОЛ-

гектара ва великих площах

21,4

центнера зерна,

по

360

центнерів зеленої маси кукурудзи

гаторічних трав.

з качанами і по 36 центнерів сіна У павільйоні «Механізація і однорічних трав. Середні удоі від 8J18:&трифікацїя сільсь:&Ого госпо­ кожної корови збільшилися за ми­

дарства»

нулий рік на

кілограмів мо­

машини і знаряд,І(Я, що застосову­

лока. Грошові доходи колгоспу в

ються при новому способі оБJЮ­ бітк.у грунту: плуг, .IIJШ)[ орють

510

1954 році підвищилися з 1,5 до 4 мільйонів карбоваІЩів. На один

екскурсанти

оглядають

без обороту пласта на глибину саН'Гиметрів, дисRoВИЙ людино-день у господарстві ви­ ЛУЩИJIЬНИК, в,і.1lьчастиЙ ItOТOK,

госп «3аветЬІ 'Ленина», ШадРін-1 роблено 4 центнери зерна і 7,7

сьхоro\ раіону, Кургансьв;ої оБJlас-1 цеитиер& сіна ОAJЮPЇЧШП трав.

40-50

лапасту і нож(}вQJlY борони.

(РАти).


СТАхА.НОВЕЦЬ

2 ПАРТІЙНЕІ життя

-----

П'ятниця,

ПРИКЛАД, ГІДНИЙ НАСЛІДУВАННЯ

за доетроиовии

nYJ:K

черВНІ

24

1955

року

КаховаТ ГЕС

ЦІННА ІНІЦІАТИВА ред працівників тваРИННІщгва, І Ділове обговорення досвіду двох Бюро партійної організації з бува~ на вир~бни:их Hap~дax_ доя- cy~i~~ix колг.оспі.~ доп~могло пар­ та інструктора

рок І пастухІВ, ВІД СУМЛlННОІ ро-

ТIИНIИ

райко~!у партії по зоні Бобрицької МТС тт. Дворового А. і Прок.опенка М. обговорило днями підсумки роботи молочно-товарних ферм колгоспу за 8 місяців господарського року в тваринництві. ІІо-

участю сеКРe'l'аря

боти яких У вирішальній мірі залежить продуктивність ХУдоби. Нещодавно, наПРИК.'!а;(, т. Музиченко провів бесіду про систе}IУ ДО;ЩТІ\ОВОЇ ,ШЮ1ТИ r,epeд тваринників. Про те, скільки кожна

БЮІ зборів ВИI\РИТИ ще ряд серйоо­ них недоліБів у догляді за худо­ бою, обліl')" надоєного молока. Су­ ВОРій І\ритиці були піддані на зборах заві;пючі фермами, деякі члени правління, зокрема зоотех­

рівняно ::І торішніми, удої молока систематично зростають. Про це говорять цифри. У січні 1954 року на.Цоєно· від усіх корів 1786 літрів, за січень 1955 року -

доярка, ВИ&ОНJВШИ взяте з(}бов'язання, одержить до;щткової оплати, розповідають також плакати, художньо оздоблені стенди , фанерні щити.

нік Бобрицької МТС ПО колгоспу т. Бігун І. «Бін,-заявив у своє­ му виступі голова колгоспу т. Че­ репаха Д. і довів це фактами,­ працює без творчої ініціативи і

8366; у лютому, відповідно, 2178 і 9352; березні-3471 і 19324; травні-19203 і 42555 літрів. у дої молока по колгоспу заJIИша ються, проте, ще незадовільними. за CTaHO~1 на 15 червня надоєно в середньому по 775 літрів

ОРГ3НlзаЦll,

ВСІМ

учасни­

3 ким з дояро& не поговориш, l'зпружеНня. Над всіляк.ими па­ всі змагаються, по-справжньому пірцями, яких у ньогоповнап!ап­ борються за кожен літр

молока.

ка, часом днями просиджує, а за

Корови виведені в табір, хоч, слід місяць, що худоба в літніх та­ сказати, ще не зовсім устаткова- БОР!lХ, був там лише декідька ра­

нии; вночі, а в дощові дні-і зів».

вдень тварин підгодовують в до-

Хтось з )Іісця сказав:-Повчи-

від корови. статку зеленою масою. В ході обговорення цього питанУ Літках, повідомив т. Печонка, ня ВИНИКJIа думка-ознайомитисяпокінчено з яловістю корів і це

тися б нашому Бігуну, як треба боротися за підвищення продуктивності хпоби, у зоотехніків

І(олектив будівників І(аховського гідровузла, :;магаючись за дострокове виконання П'ятирічного плану, зобов'язався провести перекриття русла р Дніпра і підготувати шлюз до пропуску суден в другому кварталі року, завершити п'ятирічну програму будівельно,монтажних робіт до 38·х роковин Великого Жовтня і здати в експлуатацію два гідроагрегати до кінця нинішнього року.

..

На пускових об ' єктах повним ходом провадяться монтажні і бе· тонні роботи. За перший квартал цього року гідромонтажники встановили близько 8000 тонн металічної арматури при 3920 тонн. На .з нім к у: на будівництві судноплавного шлюзу.

з досвідом сусідніх колгоспів в значній мірі :Jавдяки табірному МТС, щО працюють у дітківському ім. Калініна, с. Лігки, та ім. Бу- утриманню худоби. Тут заведено і )!()крецькому колгоспах.

дьонного, с. Мокрець, де з пер-· точний облік отеду і парування.

ків на чолі з комуністами-заві- дуктивності худоби в мокрецькому дуючими фермами

тт. Викарен-

КОJIгоспі. І це цілком природньо.

НОННРЕТНЕ РІШЕННЯ Так ca~1O, як обговорення допо­ віді і співдоповіді, активно прой­ шло і прийнято рішення. Воно небагатослівне, кон&ретне.

ком п. і Бойком С . , які другого дня після засідання бюро вже БУJIИ в Літках і Мокреці. Одночасно з цим готуваJIИСЯ до відкритих партійних зборів. Пра них повідомила ~1 інгазета, ряд агітаторів провели бесіди. БЮlіО

Учасники зборів, як і всі кол­ І'ОСПНИКИ, знають, що про артіль ім. Будьонного з~вжди говорили, як про наЙвідстадішу. Тепер вона 3а ПРИl\ладом колгоспів ім. Ка­ по удоях молока посідає четверте місце в районі. Від кожної корови лініffа та ім. Будьонного до 20 надої.IИ на 600 літрів більше, червня провести слідую чі заходи:

затвердило порядо't денний зборів:

ніж торі& за такии же період.

доповідь «Хід виконання кол-

госпои рішень січневого Пденум}" у чаСНИКІІ делегації розповіJIИ, ЦК КПРС і лютневого Пленуму в чому секрет будьоннівців, які в ДК КП України про збіJIьшення п~ршіЇІ дек.аді червня, наприклад,

виробництва продуктів тваринни- надоїли по 103 лігри від корови, цтва>: (доповіда.ч--секретар парт- а в нас 'гільки по 77. У них з

організації т. Ма.лій В. ); перших днів утримання худоби в співдоповіді «Про досвід кол- літніх таборах організовано ніч­

госпів ім. Калініна, с. Літки, та ний та загінний випаси худоби, ім. Будьонного, с. Мокрець, в ор- чого у нас нема. У них корови на

організувати нічний 'ra загін­ пиП випаси худоби, UРl"ilніз)'ва'ІЩ випас корів по групах, не більше налагодити

50

у кожній,

безперебійну

дос­

тавку і здрібнювання зеленої ма­ си ДJIЯ підгодування корів, а та­ ІЩЖ солі-лизунця, визначити оплату

праці

пас­

тухам залежно від &ількості на­ доєного MO.1JUKa по кожній групі мрів,

ганізації літнього табірного утри- випасі розбиті по групах, а у нас встановити щоденний контроль мання худоби» (доповідачі пасуться гуртом. У будьоннівців тт. Викаренко п. і Бойко С.). розумно ПОСТ:НJ.llено ОПJIату праці 33 ВИК(lнанням графіка удоїв і

Є ЧОГО ПОВЧИТИСЯ Мало не з усіма тваринниками колгоспу' ім. К3JIіпіна,-рооповідає т. Печонка, що побував У

-

пасту хам-в заJIежнО<;ті від кіль-

кості надоєного молока, а ті, що доглядають корів уночі, одержу­ ють, за тим же принципом, у пів­ тора раза вищу оплату. Не тіль­

Літках,-я говорив. Вони мені ки обліІ(.овець, а і1: годова колгос­ щиро все покзз3JIи, як і що роб- пу т. Мадьвін М., зоотехнікт. Да­ лять, щоб наздогнати передові видьон П.-агітатори, я&і разом з колгоспи Києво-Святошинського району, з яким змагаємось. Уже

завідуючими фермами з дня в день і по ночах, по черзі, бувають у

зараз надоєно по 128 центне'- таборах, і пастухи пильно сте­ рів молока на кожні 1ОО гек- жать, щоб корови одержуваJIИ на тарів

угідь, що становить по підгодіВJIЮ вдосталь і найкращої літрів від корови. зеленої маси, пили води досхочу, Взяте зобов'язання-надо- щоб молоко ніхто не розтриньку­ Ї1'И дО 1 жовтня по 2500 літрів вав. Самі тваринники зажадали від КОIЮВИ-ВИІwнаЄМО,-заявля- від правління, щоб завезли у та­ ють літвівчани,-і МИ,-говорить бір сіль-лизунець ДJIЯ худоби, і т. Печонк.а,-упевнені, що вони це, як вони переконаJIИСЯ на дотрю!ають слова,. Люди на це мо- практиці, сприяє підвищенню білізовані, в чому велика З3СJIуга УДОЇЕ. парторганізації, я&у очолює Всього цього, відзначили висту­ т. Музиченко С. Не тільки агіта- паючі, у нас в IWлгоспі немає. тори, а й він сам, хоч зайнятий Тому так повільно іде вгору кри­ по роботі, як годова сіJIЬРа.~и, си- ва УДI)ЇВ, а по деяких днях і па­ стематично ПРОВОАИТЬ бесіди се- дає.

1447 -

вести облік надоєного молока від кожної корови, розгорнути ремонт тваринниць­

ких приміщень.

у рішенні зазначено, хто персо­ надыо

відповідає

за

уже

розпушують

вдруt'е

піСJIЯ

жують худобу в таборах. Перед­

бачено також випуск додатку да щоденної стїНгазети спеціально для працівників тваринництва, а таlі.ОЖ

ВИГОТОВJIення

ряду

ПJIака­

тів, з&кликів. Зобов'язано бюро доповісти на чергових партійних зборах про ви&она}{ня приїнято1"0 рішення.

член КПРС. І(о.hгосп ім. Леніна, с. Семиполки.

пити до лав ДобровіJIЬНОГО това-

требухівської артіді ім. Хрущова, свідчать прекрасні види на вро-

вого колективу тракториста т. Сома М;, далі-редколегію, ку­

ди ввіЙШJIИ тт. Дідусь І., Оксю­ та Р., Овдієнко М., Житій М. і

жай зернових, у тому числі куНещода.вно, за планом лектор- Велидченк.о В. Перший" номер курудзи, каРТОПJIЇ, овочів. ської групи МТС, прочитав у бригадної стінної газети присвя-

У ді дні . брига,l{а наПOJIеглив6 бригаді JIекцію про міжнародне чений ходу соціаJIістичного змаl)ООПУШУЄ міжряддя ItуItУI!У,l;ЗИ і становище. каРТОШіі, якої в колгоспі сотні По закінченні лекції механіза-

reK'j.'a.piB.

Обидві

ці

КУJlЬТУРВ ТорВ ВИc.lОВIWI побuа.иня всту-

ганнJl.

П. Гапімурза, секретар парroрганізації.

Броварська мтс.

газо,пилового

середовища,

світлових років. Але наука неза ·

галактиках.

баром розбила ці помилкові уяв­ лення. Вже в році астрономи спостерігали небесні тіла на від· далі мільйонів світлових років.

Світ існує як безконечний про· цес розви.тку матерії. Матерія 'іч· на. Закон збереження матерії ()ув відкритий 2()() років тому веЛИlрім російським вченим Михайлом Ва· сильовичем Ломоносовим. Передо­ ва матеріалістична наука роз~ля­

1927 4

1929

140

А тепер спостерігаються космічні утворення, які знаходяться від нас на відда.1і до мільярда світлових років. Єдино правильним є марксист­ сько·ленінськиЙ світогляд, який визнає безконечність і вічність все· світу. У всесвіті є, крім нашоі Га· лактики, безліч інших галактик­

таких же .зоряних островів, як і наша

Галактика.

Тепер

астроно,

мам відомі десятки мільйонів га· лактик. З РОЗВИТКО!d більш потуж' них теJІескопів буде поставлене на чергу питання про вивчення будо­ ви світу галактик. Незважаючи на те, що сучасні дqсягнення техніки дають можли, вість спостерігати дуже віддалені космічні утворення, доступна аст· рономічним спостереженням части­ на світового простору становить

тільки незначну частину всесвіту. Все нові світи відкриваються пе· телескdПамн людина

броювалась,

вона

не аз·

однаково

не

конечний у просторі і часі . З будь· якої його точкн він безконеч· но простирається в усі сторони . Всесвіт не має ні форми, ні цент· ра. Протягом багатьох століть центром світу:. помнлково вважа· ли Землю, на якій ми живемо . З часів І(оперніка центром світу

довгий час вважали Сонце. Тепер вченим добре відомо, що всесвіт не має і не може мати ніякого центра.

Ідеалісти числі

і церковники

вважають,

що

в. тому

весь СВІТ ЗІ­

рок і планет виник одночасно і що не може бути мови про походжен­

О. Ножанов,

ного

Ідеаліст Джінс у році пи· сав, що межі всесвіту знаходять· ся від нас на віддалі мільйонів

знайде кінця всесвіту. Всесвіт без ­

торів для пол.ітично-виховної ро­ боти серед тваринників, що оБСJIУ­

утворення нових зоряних світів, що зірки виникають групамн, асо­ ціаціями . Планетна система, як гадають ак-адемік о. ю. Шмідт та інші вчені, виникла з матеріаль. яке колись оточувало Сонце, Вl}на виникла в результаті єдиного про­ цесу розвитку матерії. Цей процес є загальним і має місце в усіх

ІІартіііні збори зобов'язаJIИ та­ кож бюро провести семінар агіт­

3, ЯIWЮ дворазового боронування. Праг- риства сприяння армії, авіації і gepye т. Лук'яненко Ф. Про якість нення трактористів - перемогти флоту. Обрали організатором низо­ у змаганні з сусідньою бригадою, яку очолює комуніст т. Сом М., і одержати перехідний Червоний прапор МТС.

Питання про те, конечний чи без· конечний світ, є одним з основних ,питань світорозуміння. Церковни­ ки і ідеалісти твердять, що все· світ обмеже~ий у просторі і часі.

ними

для тракторної бригади ;М

роботи, щ)()веденої цього ро&у разом з колгоеIlllИКaми на полях

ВСЕСВІТУ")

ВСЕСВІТ ВІЧНИR І БЕ31(ОНЕЧНИR

кожного з ЦИХ пунктів.

РОСТЕ АКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗАТОРІВ Перевиконувати норми-закон

Б УДОВА

виконання . ред поглядом, але якими б потуж,

колективу, виділити групу агіта­

плані

БесІди на природничо-наукові теми

Цї.ШОМ вірне зауваження, і не

ших днів переходу на літнє УТТреба, І)азuм 3 тим, відзначити, 1 іJiЬКИ щодо т. Бігуна, а й заві­ римання худоби удої зростають ЩІ) ос()u;lИвии інтерес на зборах дуючих фермами, ГОJIОВИ КОJIГОСПУ більш високими темпами. Виріши- викликали повіДОМJIення про і секретаря парторганізації. Є їм ли виділити дві групи тваринни- серйозні успіхи у піднесенні про- чого поВtЩТИСЯ і треба повчитися.

1955

ня в наш час яких би то не було космічних тіл, що кінець світу не­ минучий. Але ці домисли повністю спростовуються останніми досяг­ неннями

наvки.

Академік ·В. А. Амбарцумян до­

вів, що і в 'наш

*)

Закінчення.

номері від

час відбувається Початок див.

22 червни.'

в

дає зоряний світ не як бездіЯЛl>не скупчення,

приречене

на

охо.цод­

ження і вмирання, <: як сооєрі,1' ну фабрику, яка безперестанно викидає в світовнй простір ~ою продукцію У вигляді газу. Цей · rаз

не розсіюється безслідно. При цев­ них умовах він може перетворю­ ватися в порошиики і бути мате­

ріалом для утворення тих чи ін­ ших космічних тіл. У природі зав­ жди щось ВИНilІІ:ає і розвивається, щось руйнується і відживає свій вік. Світ одночасно і безмежно старий і вічно юний.

Земля

порівняно з

летнями

являє

«порошннку",

зірками,ве·

.'Інше

але

невелику

вона

разом

з

іншими такими ж «порошннкамн:. бере участь у швидкому бігу на· шого Сонця. На цій малій «поро­ шинці:. перебуваємо всі «мн:,-всі люди і весь тваринний і рослинний

світ. Людина міцно влаштувалася на Землі, як на якомусь колосаль­ ному космічному кораблі.

Людина надзвичайно мала по­ рівняно з космічними гігаНТ1ІМИ, тут втрачають СМИСЛ які,н~будь порівняння і маСШТ;lби. Проте об· дарована розумом людина мислен­

но оглядає всю велич, всю безКD' нечну різноманітність природи. Вона підкоряє собі сили природи і все глибше пізнає її таємниці. Людина перетинає моря і океани і досліджує іх водні глибини; вона завоювала повітряний океан і, як орел, ширяє в голубих просторах неба; вона проклал.а глибокі ту. нелі

крізь

гори,

мисленно

прони,

кає вона в глибокі на.ll.ра Землі і навіть в надра далеких зірок. Лю­ дина проникла своїм генієм у таємницю атомного ядра і загля­

дає далеко за межі Млечної путі. Людському пізнанню справді нема

межі, як

нема

межі безко,

нечному всесвітові.

.......---

---

Г. Аристов.

ПЕРШИМИ В ЗМАГАІІІІІ Ширltться змаганНЯ серед кі­ номеханіків сід району за від­

чів.

Жм

присуджено

Червоний

вимпеJI райвіМЇJIУ КУJIЬТУРИ. мінну якість Демонстрування Не поступається в роботі фільмів. Нещодавно підбито пер­ т. Антоненко ю. з 3аворич. Знач­ ші підсумки. ну допомогу йому подає заві~ую­ Піврічний ПJIа.н виконано ~O 5 чий сільським клубо~ т. . Анчервня тт. КамепюIWМ п. та Ідь­ друх Ф. Т. Широніна. ченком М. з Jlіто&, .ui з початку завідуюча районним росу. ООс.іу&ИJlll 12 ТИc.lЧ t.lJЦaвідділом культурНо


~'атииЦR,

24

ЧВpвttR

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

ГОЛОВНЕ ЗАРАЗ-ДОГЛЯД ПОСІВІВ,

з

1 ' = = = Учасники 8сеСОlOзноі сіnьськогосподаРСЬКОі вистаВКИ===!І

ЗАГОТІВЛЯ кор МІВ

**

Без втрат зОеремо врожай Добрі нині озимі хліба в арті­ лі. ЖИl'о--в ріст людини, почало

наливатися, пшениця цвіте. Від­ мінна вона в третій рільничій брига,!(і на 75 гектарах і в кормо­ вій-на 40. Види на урожай ози­ мих-хороші: буде зерна з кож­

жа,ток, 50 косарів, понад 240 в'язальниць. Крім цього, 150 колгоспників і колгоспниць бу­ дуть зайняті на обслужуванні комбайнів, складанні кіп і пере­ возці снопів та на ряді інших р(}­ біт, зв'язаних з збиранням вро­

ного гектара в півтора раза Сіль­ жаю. Все СП,ll&Нували так, щоб зібше проти торішнього. Швидко ростуть ярі кюоскові, зокрема рати урожай озимих і ярих хлі­ ячмінь на 30 reK'l!apaX у бригаді бів у стислі строки, без втрат, до­ Ф. Лисенка, яка зібрала торік на строково ВИIWнати план здачі кожному з 16 гектарів по 17 хліба державі і натуроплати за центнерів. роботи МТС, своєчасно засилосу-

Артіль готується до жнив., вати кукурудзу в стадії молочн()­ Склали робочий план збирання, воекової СТИГ~ОСТі і ,l(обре догля­ лкии обговорили і затвердили на

кравлінні.

високопродуктивне

вико­

та жатками-за 7 ,l(нів. У полі працюва1имуть 3 комбайни, 7

12

агроном.

Колгосп ім. Молотова, с. Гоголів.

Всі роботи ведемо комплексно, не допускаємо розриву між ними. На міжрядному обробітку куку­ ру,!(зи працює трактором «Універ­ са'І» з культиватором «КОН-2,8» І. Писаний. .якість роботи ,!(обра. Кс>лгоспниці розпушують грунт

ще й вручну,

знищуючи . при

цьому бур'яни.

На 70 гектарах

~.укуру'!(зу вже

прорвали,

в гніздах

більш

Щоб не втяг'{ути косовицю і силосування в жнива, зараз розгор­

нули заготівлю кормів. У траншеї

за&лали 1000 тонн

міцні

різнотрав'я.

Силосування продовжуємо. Трак­ торист Г. Костюк машиною «ХТ3- 7»

з

сінокосаркою

скосив

60 гектарів конюшини. На час­ тині площі сіно згребли і склали в IWпиці. Косимо трави на природних луках_ Колгосп завершує

підготовку

року ·з колгоспу «Шлях до IшмvніЗ,МV:t. DЮРИСІПЛlЬ-

М. Кособnик, агроном.

Колгосп ім. Сталіна,

не

прийняли постанову про додаткову

курудзи, буде проведена, виходячи

оплату їх праці. Правлінням кол­ госпів рекомендується за рішенням загальних зборів видавати кол­ госпникам і механізаторам додат­

додня по колгоспу в цілому. При поділі половини всієї додаТК080Ї оплати на 21.433 трудодні, вироб­

ково,

понад

оплату,

що

належить

15

процентів

їм по трудоднях, до

кг спілих качанів, ·3,49 кг за­ силосованих і 6,98 кг силосу із

2,59

стебел і листя. Щождо колгоспників. одержать

ви­

ренційовану одержаного валового

за

провадиться

понад

новлені

відрахування

перед

одержати в порядку додаткової оплати колгоспник і механізатор розрахунків,

проведених

ництві кукурудзи,-48 цнт. і

зібрано при повній стиглості і 100

189

гектарів-у молочно-восковій стиг- ВИДНО, що ланка тов. Твердохліб

НЕ КОСЯТЬ, НЕ СИЛОСУЮТЬ .

лості. Виробничим планом колгос-

виробить на виробництві кукуруд-

ловий урожай спілих качанів ку-

чити, скільки трудоднів виробили

І пу на 1955 рік передбачений ва- зи 1.440 трудоднів. ЯК же визна-

Густі трави виросли на лук.ах сування досить РіЗнотрав'Я_ Р(}- курудзи-7.420 цнт., качанів у мо- в цій же ланці механізатори? ДЛЯ

ВЗ-С>ВЖ берегів Трубежа. На знач- бочий план жнив, силосування лочно-воскові.Й стиглості "

Й площі вже

час

Але н& чути тут

ЇХ збирати.

дзвону

кіс

стреJtотіння &осарок. Не заготовляють в колгоспі

кукурудзи

.

в

молочн(}-восковій

і СТИГЛОСТІ та&ож не складений.

СОIWвитих кормів, хоч ~ля сило-

В. Петренко.

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске .

красива будова. Це-дитячі ясла . корму-кожна на 65 тонн. Вири­ на 50 малят. На території ясел то ще 17 таких ям. Найближчим облицюють

Г. Костерева. Будівельна бригада, якою ке­ с. ТреБУХІВ. рує 3. Бабич, закінчує споруджен[я нового чотирирядного механі­ Коnгосп ім. Ж.анова. 9 траншей зованого корівника на 200 голів. Гут також обладнується &ормоцех, на 1150 тонн СОIWвитого корму ІІа другому поверсі-кімната ві,!!;- спорудила бригада, якою керує очннку для доярок. На бригаJJ;­ т. ДяченIW. Почато будівництво 3 H1U подвір'лх збудовано в ниніш­ цегли НЩlOго зерносховища на ІІЬОМУ році 6 стаєнь, кожна на 300 тонн, З3Еершується споруд­

***

10 коней.

ження пташника на 1000 голів.

Дружно працює група бу,!!;івель­

ІІИЩ щО очолює М. 1tовбасив-

В; Рorач. с. Красилівха.

гектар кукурудзи. Поділивши за-

на

припадає

трудоднів в

механізаторів

середньому

на

один

вання кукурудзи 21.433 трудодні, з гальну кількість трудоднів, виробних працівниками тракторних лени~ механіза.т~рами на вир.ощутрудоднів.

ський, на спорудженні траншей. Вже готові 13 круглих облицьо­ ваних ям на 845 тонн соковитого

будівельники

вирощування, збирання і силосу-

затратити

бригад-2.880 трудоднів, а на всі BaH~I, збиранНІ І силосу~анНІ качаНІВ, на всю п~о щу ПОСІВУ куку .-

НА БУДIВЕnЬНИХ МАЙдАtlЧИКАХ КОnГОСПlВ

літня It}'ХНЯ, ~[айданчик для ігор часом !VтеЙ. і їх.

скільки

Передбачено

роботи в колгоспі за рік-221 тис.

_ _ _ _ _ ..... to-----

Ко:дrосп ім. Хрущова. На по~вір'ї першої та другої рільничих бригад нещодавно виросла нова

10.000 иього спочатку треба обчислити.

б 20 ООО цнт:, сте ел І листя-. центнеРІВ.

І

рудзи в КОЛГ~ПІ ~2.880 ТРУДОДНІВ

на 240 гектаРІВ) ДІстанемо 12 тру­ ОБГ050РИВШ~ постанову. Цент- доднів. Отже, по ланці тов. Твер­ ра.л~ног? КОМІтету КП~С І Ради дохліб механізаторам слід раху­ MI.НlCTplВ СРСР .«Про ПІДвищ~нн~ вати 192 трудодні (16 гектарів по­ заlНт~ресо.ваносп.

праЦlВНИК.ІВ

колгоспниКІВ

тра.кторних

І

бригад

МТС у зБІльшенНІ ~иробницт~а куКУРУД3И в 195~ РО.ЦІ», загал~н~ ~бори колгоспниКІВ СlльгоспарТlЛl Іме-

ні Хрущова прийняли рішення видати в порядку додаткової оплати 15 процентів валового врожаю,

тобто спілих качанів-І.113 цнт., засилосованих-I.500 цнт., силосу із стебел і листя-3 .ОО0 центнерів. Половина цієї кількості (556,5 цнт. спілих качанів, 750 цнт. засилосованих і 1.500 цнт. силосу із сте-

множені на

новитиме

12

трудоднів), що ста­

разом

з

трудоднями

колгоспників 1.632 трудодні (1.440 трудоднів плюс 192 трудодні).

спілих качанів

0,339 кг-засило­

сованих і 0,678' кг силосу із стебел і листя.

.

бригадири виробничих брнгад одержують до 150 процентів· тієї кількості качанів і снлосу, яка припадає

в

середньому

працездатного

ла.нки тов. !веРДОХЛlб одержать СПlлих качаНІВ по 2,94 кг, з~сило­ сова~их-по 5,79 кг, си~осу ІЗ сте­ бел І листя-по 11,58 КІлограма.

бел і листя) буде видана на трудодні, вироблені на виробництві кукурудзи, а друга

Н~,-вони

одержать

ВІДПОВІДно

всі трудодні. вироблені в колгоспі за рік. Зважаючн на те, що роздільне

БІЛЬШУ додаткову оплату. Крім 240 гектарів виробничих (товарних) посівів, у колгоспі іме­

нарахування трудоднів працівникам тракторної брнгади по виробиичих бриrадах і ланках у колгоспі

ні Хрущова посіяно 36 гектарів батьківських форм гібрида куку­ рудзи ~уковииськиЙ-l:t. Планом

на

одиого

колгоспника

його

бригади, а голова і агроном (~oo­ техиік) колгоспу-до 130 процен­ тів від кількості, що припадає в середньому на одного бригадира виробничої бригади. Бригадирові тракторної бригади буде видано до 150 процентів і його помічннкові до 130 процентів від кількості качаJtів і силосу, що припадають в

середньому

ста

на

одного

трактори·

тракторної бригади.

За бажанням колгоспників і ме­ ханізаторів правЛІННЯ колгоспу може видавати їм замість качанів кукурудзи і силосу інші продукти або виплачуватн їх вартість гріш­ ми в розмірах, встановлюваних рі-

Тепер Н; важко ПІдрахувати. ЩЗ шенням загальних на кожнии тру?-одень, вироблении госпників. на ~ироБНИЦТ!!1 куку~удзи, члени

Так само провадиться підраху­ нок і по і~ших ланках. Само со­ бою ЗРОЗУМІЛО, щО кол~ члени лан­ ки перевиконають СВОІ ЗО?ОВ'я~ан­

половина-на

визначити її розмір в тому ж кол­ госпі імені Хрущова, треба всю додаткову оплаjу, виділену на ці трудодні (556,5 цнт. спілих кача­ нів, 750 цнт. засилосованих і 1.500 цнт. силосу із стебел і листя) по­ ділити на всі трудодні, вироблені по колгоспу за рік (221 тис. тру­ доднів). дістанемо, що на кож-, ний трудодень припадає 0,252 кг

У відповідності з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР

цнт.,

центнерів.

З виробничого плану

3 виробничих посівів.

колгоспу

кількості становитиме, відповідно·, 96 цнт., 189 цнт. і 378 цнт., а по­ ловина, ща підлягає видачі на тру­ додні, вироблені тільки на вироб­

по колгоспу імені Хрущова, Кіц­ манського району, Чернівецької області, який посіяв 240 гектарів

буде

одержаних

94,5

щі валового збору спілих качанів

держ.звою.

кукурудзи

качанах,

Слід сказати, що в тих колгос, пах, де всі механізовані роботи по виробництву кукурудзи вико, нують В кожиій колгоспній. брига­ ді або в окремих ланках спеціа.1Ь­ но прикріплені до них механіза­ тори, нарахування їм трудодиів, вироблених на кукурудзі, і видача додаткової оплати на ці трудодні провадиться по кожній виробничій бригаді і .~aHцi окремо, диферен­ ційовано.

640 цнт., в молочна-восковій стиг­ лості - 1.260 цнт., сте~ел і листя 2520 центнерів. Додаткова оп­ лата, або 15 процентів з цієї

Скільки качанів і силосу може

з

врожаю.

рються за одержания з цієї пло­

незалежно від виконання зобов'Я­ зань

(різну), залежно від по бригаді (ланці)

для

видачі авансом на ТРУАОдні і внут­ рігосподарські потреби колгоспу і

цієї

в

однакову додаткову оплату. UЦоб

вста­

зерна

Видача

проведена

на

водом Катериною Твердохліб. Чле­ ни її ланки вирощують 16 гектарів кукурудви, з яких 9 гектарів намі­ чено зібрати в повній стиглості качанів і 7 гектарів-в період мо­ лочно-воскової стиглості. Вони бо­

вирощу­

нів.

вони

наприклад, ланку, очолювану досвідченим кукурудзо­

вання, збирання і силосування ку­ курудзн

то

оплату

Візьмемо,

року.

оплата

додаткову

передбачений валовий урожай ка­ чанів на цій площі 1.908 цнт. і за­ трата 2.664 трудоднів колгоспників і механізаторів. В додаткову опла­ ту намічено виділити 30 процентів валового врожаю качанів або 572,4 центнера. Отже, на кожний трудодень колгоспників і механі­ заторів, вироблений на цій ділянці, припадає по 21,48 кг спілих кача­

Щождо трудоднів, вироблених по колгоспу за весь рік, то на кожиий з цих трудоднів всі кол­ госпники і механізаroри одержать

кожний трудодень, вироблений на вирощуванні, збираині і силосуван­ ні кукурудзи, не однакову, а дифе­

робленим на вирощуванні, збиран­ ні і силосуванні кукурудзи, а реш­ та кукурудзи і силосу-між всіма колгоспниками і працівниками тракторних бригад на всі трудо­ дні, вироблені ними в громадсько­ му господарстві колгоспу з по­ Додаткова

колгоспні

.~eHi на виробництві кукурудзи, ви­ ходить, що на кожний з цих тру­ доднів механізаторам належить

курудзи. До половини всієї додат­ кової оплати розподіляється між колгоспниками і механізаторами

чатку

всі

із середньої вартості одного тру­

чанах при повній стнглості, а та­ кож засилосованих качанів у мо­ лочно-восковій стиглості і закладе­

трудодням,

бо

шинами приблизно в однаковій мі­ рі, оплата трудоднів, вироблених механізаторами на виробництві ку­

зібраного врожаю кукурудзи в ка­

пропорціонально

ведеться,

бригади і ланки обслужуються ма­

кукурудзи; з них' 140 гектарів буде

с. Русанів.

(Прескліше РАТАУ).

Фоro С. Михайлової.

Для підвищення заінтересова­ ності колгоспників і працівників тракroрних бригад МТС у збіль­ шенні виробництва кукурудзи ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР

видно

до жнив.

зали­

рослини. Робимо це акуратно, щоб

І

закріплених за нею св ;шомаroк.

ного силосу із стебел і листя ку­

основних стебм. Давши слово зібрати по 180- не ПОШIWдити 3лагодженість, добра організа­ 200 центнерів картоплі з гекта­ вирішують успіх. ра, рільничі бригади С. Тоnіхи, ція праці -

вручну.

ВСГВ

Додаткова оплата праці за виробництво кукурудзи в 1955 році

мини. 3араз основне-догля,l( посівів і СИJIосування кормів. Рільничі

Добра організація вирішує успіх

К. Солов'я, К. СемнюIta та інших В.l:руге прополюють посіви КЇНИИМИ поліЛЬНИ&аМИ, після чого кол­ госпниці поправляють рослини

Учасники

нути rrpосапНl культури.' у виз­

ристання складних і простих збиральних машин, включили усі бригади у співдружності з меха­ інші сільськогосподарські роботи, нізаторами ведуть міжрядний об­ робіток кукурудзи, прополюють що припадають на час жнив,­ догляд посівів li.укуру~зи, кар- картоплю й овочі. Разом з тим топлі, овочів, силосування куку­ силосуємо корми. Перша, друга і рудзи в стадії МОЛОЧНО-ВОСIWвої третя рільнич:і та кормодобувна стиглості, піДГО1'ОБIta до сівби бригади закінчують забивати різ­ нотрав'я у три траншеї. Зелену озимини. масу ПОJlрібнюємо і утрамбовуємо. Маємо зібрати понад 700 гек­ Такого соковитого корму буде в тарів озимих, у тому числі 410 цих траншеях 400 тони. гектарів комбайнами за 1 О робо­ В. Буnавка, чих днів і 292 гектари-вручну

шивши

ної з

В ньому передбачили начении строк почати СІВбу ози­

раціональну розстановку робочої СИИИ,

Київська область.

ського району. І. Доярка О. Т. Гопкало, яка ~адоїла в минулому році по _ від кожної з закріплених за нею корів. 2. ЗоотехНІК К. К. ГРИИШПУН,-колгосп У минулому роЦІ одержав по 20 центнерів свинини на кожні НЮ гектарів орної землі. 3. Ветфельдшер Ф. С. Гопка· ло, який забезпечив зразковий ветеринарний догляд за тваринами і повне збереження поголів'Я громадської худоби. 4. Свинарка М. Ф. Вітер, яка одержала по 19.2 ділових порося! від кож­

UЦоб

зборів

забезпечити

розподіл додаткової колгоспниками

МТС зувати

вання)

і

і

кол­

правильний оплати

між

механізаторамн,

колгоспи

повинні

органі­

роздільний

облік

(зважу­

валового

арожаю

спілих

качанів, качанів у молочно-воско­ вій

стиглості,

а

також

листя по бригадах

стебел

і ланках.

м; ВаСИJlЮК головний

агроном по куку·

рудзі Міністерства сільсько­

ro

J осподарства УРСР.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

.- --

По

З"'р

П'ятниця,

Листи із столиці

району

- ~-~-~-..~-

Радянської України

На заводі імені fopbKoro

Відкриття Всесвітньої АсамОлеі Миру

Людині, яка вперше потраПИJlа на цей завод, важко повірити, що

вона на підприємстві, а не в те­ нистому парку. В зелені гостро-­

листих K.'leHiB і пишних каштанів потопають корпуси цехів. Ас­ фальтовані доріжки обрамовані яс­ кравими клумбами і газонами.

Верстатобудівники заводу імені Горького заслужено пиша.ються і чарівним садом, який вони самі виростили, і висоltoю культурою виробництва, і видатними успіха­

ми в праці. Тільки за післявоєн~ ні

роки

вони

створили

більше

20

двадцяти типів автоматичних вер­

хвилин курсують автобуси 3 Поштової площі Києва до залізничної

статів, які ШЩJOко за.стосовуються

з б·ьї години ранку до

11

години

30

хви ,~ин вечора кожні

станції Бровари. На фот о: на автобуснiJi зупинці в цеН1 рі Броварів. Фuто М . Строя .

*-----------

------------*

ПОБУТОВЕ ОБСЛУЖУВАННЯ

НОНЦЕРТ

У ВIДДАЛЕtмИ БРИГАДІ

ТРУДЯЩИХ

Гуртки художньої самоді­ яльності русанівського сіль­

бінату раиспоживспілки виго­

ського кл)' бу часто

товляють

ють

у віддалених

ральної

від

садиби

бригадах. товано

Чотири майстерні ПРОМКЮІ­

виступа­

Нещодавно концерт

госпників, що на хуторі Пер­

«польку»,

Г. Бережко. НОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ

виконала

«лявониху»

та

У

че­

магазин

даж 60 те.llевізорів найновішої конструкції-КВН-49. За пер­ ші дні трудящі придбали 10

І. СоnовеЙ.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ГОРОДНИЦТВО

телевізорів.

Цього року з ініціативи профспілкових організацій по­ над 1 ООО робітників і службов­ ців підприємств і установ Бро-­ варів займаються індивідуаль­

М. Жогnо.

ТЕЛЕВІЗОР І РАДІОЛУ

овочі,

вирощують

шують

технологічні

робничому стенді ми бачимо три НJВИХ

ЧО'l'иришпиндельних

авто­

мати з відполіро.ваними до блис:к.у

дета;lЯ~И і красивою заводською МilРІ;ОЮ із зображенням силуету відомого пам'ятника Богданові хыльницькомуy в Києві . Три вели­ чезних верстати, які легко обслу­

жує один робітник, автоматично і з високою точністю виконують

найрізноманітніші операції-чер­ нову і ЧИСТОВУ обточку, свердлін­

Кожнии з них заміняє, приблизно, шість універrальних токарних верстатів.

Державна комісія дала оцінку

цим чудовим

створеним

високу

.

заВОДІ

устаткування

ме­

кольоровог~ металів, які зда­

вання,

МТС.

автоматич-

машинобу)l.у­

де створюється

автомаТИЗ0ваНlІЙ цех по виробни. цтву тракторних плугів. Така лі­

вели перший обробіток посівів. Види на врожай хороші. Д. Меnьнин.

сільське споживче товариство

нія відзначається технічною

видало школі телевізор і радіолу. В. Леонова.

коналістю і високою ПРО)l.уктив­ ністю. В GПf·ціальніЙ камері ле­ міш нагрівається струмами висо­

броварське

Оберігати ліс від вогню Слід та:к.ож рішуче просікати

будь-які спроби псувати молоді

лює небезпеку виникнення поже­

зелені насадження, коли рубають дерева на огорожі садиб тощо.

жі в лісах ракону. дбаючи про збереження і охорону народног!) добра, важливо ПИльно стежити

ГРО!!адськість району має взяти під нагляд наші ліси, не допусти­

за .якнайсуворішим дотриманням кожним

грокадянином

вимог

жежноі безпеки, строго

ти наїІыншоїї шкоди.

по-

Н. БобровНltцький,

спита.ти

лісовод.

З порушників.

Бровари.

І

кокісії-впорядкувати облік і збе~ реження будівельних матеріалів. Нема лише діла: ні правління, ні бухгалтерія цього не зроБИJlи.

лісоматеріали

витрачаються

безгос­

подарно, обліку та охорони--ніяких. І. Карпенко.

...

iJ;OC-

на гідравлічниіі прес, де під тис-

еЩе в передовій стапі під цим заго· ловком, вміщеній в «Стахановці» 10 червня, серед колгоспів, де не організоваио дитячих ясел, назва·

но артілі ім. І\алініна, с. Літки,

Колгосп ім. Кірова, с. Заворичі.

гою

на

хуліганську

Д. Ходоса з Бобрика.

який ОГО.'lошує Всесвітню Асамб----~

Голови

В одному з мальовничих місць Болгарії-в долині Троянд збудована гребля гідровузла імені

01552

(ТАРС).

----

гідровузла зміниться вигляд Ка­ занликського і ос()бливо Старо­ загорського районів, які терплять

Георгія Димитрова, який після від посухи. Водами ріки ТУН)l.жl зрошуватимуться пона,ll; 450 ти­

закінчення будівництва складатиметься з водоймища, двох ri)l.рое.1ектростанціЙ і двох магістральних зрошувальних к.а.налів. Після завершення будівництва

сяч· де&арів станції

560

земель.

дадуть

Електро­

електроенергію

селам і багатьом кооператив-

НИ~І господарствам цього раііону.

Від'їзд делегації Демократичної Республіки В'єтнам в' СРСР і КНР Як повідомляє В'єтнамське ін-/ ної Республіки Формаційне агентство,

22

червня

намськ.ої

В'єтнам

партії

і В'єт­

'грудящих,

0'10-

з Ханоя в Радянський Союз і КІ!тайську Народну Республіку на

лювана преЗИ,ll;ентом Демократиq­ ної Республіки В'єтнам Хо Ші

запрошення урядів цих двох кра-

Міном.

(ТАРС).

їн виїхала делегація Демократич-

Репресивні заходи англіltСЬКIІХ властеlt у Кенії недавно там опубліковано нову постанову,

кувати землі всіх учасників на-

правлінь тт. Музичен,

ко Ф. і Винарський М. сповістнли редакцію, що ясла нині вже пра· цюють.

не

З,ll;а,ll;УТЬСЯ

властя!l

10

За

бів і врожаю у негрів, які активно борються за свої права..

повіiJ;омленням з Найробі,

(ТАРС).

Піратськl дії гомІнданівців БІля узбереЖЖІ кнр За повідомленням з Гонконга, 21 червня чанк.а.Йшістські ка.в:о­ нерки затримали біля узбережжя

КНР два

англійських

них судна

«Гелікон» і «Інчжу­

ра» , що прямували в китаіський порт Фучжоу.

(ТАРС).

торговель-

США контролюють бельгійський уран 20 За УГОАОЮ Бельгія не має пра-

Ві)l.повідно до опублікованої червня нової

сыtoї угоди Сполучені Штати }{іс- видобуті на її територіях, іншим

американо-бельгій-

ва продавати

ядерні

матеріали,

Палкий відгук зустріло на за- тають право закуповувати до 90 країнам, крім Сполучених Шта­

воді звернення учасників Всесо- процентів уранової руди, що ви-

Д обува'гиметься в Бельгійському тів і Англії, не проконсультував­ юзної наради працівників промисл()Вості. В усіх цехах ще ширше Конго протягом найближчих двох шись з американським урядом . .

РОЗГОРНУЛQСЯ соціалістичне зка- років. гання

за

достроltOве

(Т-АРС).

виконання

бітників уже завершили свої п'я­ тирічні виробничі завдання. Вага­ то виробничників мають на своє­ му рахунку 3 початку п'ятирічки по

дееять-п'ятнадцять

норм. ри

СтихІйне пихо на островІ Кюсю В результаті сильних злив, що

'шлися

Кюсю (Японія)

букин­

1

чоловік заги-

нув, 6 поранено і 3 rrpопало без- вих полів. вісті.

Потоки

води

(ТАРС).

зруйнували Редактор

зуборізальник

Горького перекриває

творити,

1500

річних

Місяць у місяць найбільший в столиці ~Ткраїни верстатобудівний

завод імені

або понесли 3 собою

трива.'ІИ 24 години, на острові ків і затопили 3500 акрів рисо­

Серед них-раціоналізато­

виробництва:

впроваджувати

нове, прогресивне.

поведінку домило, що на Д. Ходоса накла·Н. деН0 адміністративне стягнення.

,11;0

липня.

гщття .

виробничі плани. Иого люди нав­

Районне відділення міліції пові·

не тільки земель, але також гро-

ціональнО-визвольного руху, які шей, худоби, транспортних засо-

'

ПРОМКОllбіиат

ВІДКРИВ

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

райспоживспілки

МАЙСТЕРНЮ

по ремонту примусІв, иероrазів, eneкTpoYTlOriB, enектропnи­

ток та інших побутових речей. Ремонтуються також акумулятори, більні камери і покришки тощо.

вулканізуються

автомо,

Адреса майстерні-Бровари, Киівська вул, (поблизу сквера).

Організації , які бажають дати замовлення на pe:lfOHT, можуть ОП.1атити вартість його, переказавши на розраХУНКОI!НЙ рахунок

промкомбінату Н2

91016 У Броварському відділенні Держбанку.

t ,

ДирекціJl.

eBreHOB.

(Кор. РАТАУ).

----------------------------------------------------------------------------------------Адреса редакції: с. Бровари, Київської області. вул. Киівська, НІ

!іН

...

Гідровузол імені Георгія Пимитрова в Болгаріі

---

Слідами неопублІкованих листів Редакція одержала листа 3 ска р .,

зібралося близько натор нюландсыtoї губернії Фін~ тисяч делегатів від 90 краін, ШІНдії, член Всесвітньої Ради Ми­ численні представники преси, ра­ ру Бяйне Мелтті. На засіданні діо і кіно. Величс.1НИЙ зал при­ були оголошені тексти привітань к.рашеішЙ державними прапорами від бельгійської королеви Єлиза­ країн, з яких прибули ,ll;елегати. вети, пані Рамершварі Неру, ко­ За пропозицією генерального JІИШНЬОГО президента Мексіки Ла­ секретаря Всесвітньої Ради Миру саро Карденаса, почесного го­ Жана Лаффі'rа обирається презИ"­ лови Національних зборів Франції дія Асамблеї в складі 150 чоло­ Едуарда Ерріо. вік. Потім 3 велико~ промовою Головою засідання 22 червня виступ~в голова Всесвітньої Ради обирається ГОлова Всесвітиьої Ради Миру ФреiJ;ерік Жоліо-Кюрі, ~{иру Фредерік Жоліо-Кюрі.

ком в двісті атмОСфер провадиться

Шульженко, слюсар-складальник МакаАОВ, фрезерувальЩІК Костю­ Слідами наших виступів ченко, коваль Олифіренко, розто­ раз про дитячі ясла»­ та «Червона Україна», с. Гоголів. чувальник Лопай. ---~

заді засідань

кої частlYfИ до 800 градусів. Потім він транспортером ПОАається І

цього року. Більше п'ятисот ро­

от наслідки:

Itолгоспників, і вимога ревізійної розкидані,

.

послан­

2

зав~ань п'ятої п'ятирічки і плану

Безгосподарність Є й постанова загальних зборів

ців миру від імені фінських .при­ хильників миру звернувся губер­

промовою

повністю

зданий

Середина літа з її спекою поси·

сом у залі «Мессухаллі» відкри­

лась Всесвітня Асамблея Миру. В

Власті Кенії видали

них ліній, призпачених для загар­ товування і гну'М'я лемешів. Иого замовив Алтайський завод сіль­ ськогосподарського

металолом

до

робничниками підприємства.

но на с&лад вторсировини. За

Броварської

З короткою

вітальною

і ви-

Більшість городни:к.ів уже про­

ханізатори

лею Миру віДІ'РИТОЮ.

верстатам,

конструкторами

над 25 тонн відходів чорного і

підготовці грунту подали

процеси,

вдоеконалюють верст·а.ти. На ви­

-

Учні середньої школи рай­ центру зібрали останніх два місяці перед канікулами по­

ltу&урудзу. Значну допомогу в

Борючись за дальший техніч­ ний прогрес, виробничники поліп­

червня в Хельсінкі о 16 го­ дині 45 хвилин за місцевим ча­

22

А ось виготовлене недавно на постанову, як.а. дозволяє ItOнфіс- що дає властям право конфіскації

В ПОДАРУНОН ШНОЛІ

городництвом-посадили

к.а.ртоШІЮ,

броварський

на машинобудівних заводах СРСР і краін народної демократії.

ня, розточку .'lеl'алеИ і так далі.

культтоварів надійшли у про­

сь&ий танець.

ним

одяг

туфель і спортивного взуття.

пісні, а також частівки. Тан­ група

ремонтують

страми Ф . Єрмоленко, К . Пи­ сьмак, М. Яхно, І. Шумановим та І. П·га.шпиком освоєно ви­ готовлення лакових жіночих

влаш­

для· кол­

шотравневому. З задоволенням сл}' хали присутні у виконанні хору російські і українські цювальна

та

і взуття населенню Броварів і сіл району. Цими днями май­

цент­

колгоспу

24 червня 1955 року

.

142.

Броварс:ькараАоииа дpyкapВII КвіВCЬJWro обласиоro упрauiввll куm.ТУРВ.

3аll.

1800 -2500.

75 номер 1955 рік  

75 номер 1955 рік