Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Ми, двnеrати першоУ Укра'иськоТ респуБЛІканської конференціf

ЧЕТВЕР

прихильників миру, висловлюємо тверду впевненість у тому, що кам­

20

панія по збираНIІЮ підписів під Зверненням ВсесвітньоТ Ради Миру викличе нове піднесення політичио' і трудово' активності трудящих

ВЕРЕСНЯ

1951 НІ!

ОРГАН І;РОВАРСЬІЮГО РАliІЮМУ ІШ(G)У ТА ГАііРАДН ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ , київської ОБЛАСТІ u

ЗА ВИСОКИИ

УРОЖАЙ В НАСТУПНОМУ РОЦІ .... В мииулl роки, і

спеціалІсти

збирання

сlльського 3верненням

прохо-

підписів

Всесвітньої

під

Ради

ия високого врожаю не з осенІ, а перетворюються cKpiSb на яскраглибокою знмою, коли багато що ву демонстр ацію єдності всіх

було упущенеlі втрачене" .Котовцl-

її

А дальшиА розвиток rpOMaACbKoro

-Самовідданою

ініцІатори соціалістичного 8MaraH- ра)I,ЯІІСЬКИХ люде НЯ 8а одержання високсго врожаю бі за мир.

в їх

б

ороть-

працею

на

в сівбі озимих, збиранні врожаю

1952 роцІ, вживають зараз всІ за- і піднятті зябу підкріпимо свої ходи, щоб

БІльше

не

цієТ помилки.

допустити

Таку ж саму помилку при пусти-

піДПИСil під

3вернеННЯJl!-під

дання на збиранні цукрових буряків. 3натний водій буря­ від­ l{опідйомника Велико - Поло­ значають вахту миру мехапіза­ вецької МТС Роман Кошовий у тори Волині. Більше 50 бригад колгоспі «Червоний гігант » на достроково виконали річний Київщині підкопав за sиіну план тракторних робіт. Маши­ 11 ,47 гюtтара цукрових буря­ ніст Черчпцької МТС Дмитро l~iB при нормі 3 гектари. Видатних успіхів добивають­ Голота намолотпв у колгоспі ім. Ватутіна за 22 години 30 ся в дні вахти миру збираль­ 151 топну 405· хвилин Кіло- ниці баВОВНIІ Херсонської об­ грамів зерна, перекривши на ла стіданкова колгоспу « і Трав­ 831 кілограм рекорд зн атного ня » , Сltадовського району, Ге· маШІІніста МИКОЛИ Бредюка. рой Соціалістичної Праці Ка­ Тисячі тракторпстів і ком- терп на Меркотан зібрала за байнерів перевиконують зав- світловий день 467 кілограмів

J

і можливостях, поруч з такими кол- сільського госпаМИ4 бриrадами,

якІ

успlШН~ подарства

виконують І перевиконують

ВЗЯТІ

публіки.

врожаю всіх

культур, У нас

.. . ' ку на перше мІсце в раАоні по \ СЬКОІ 1 Вороши­ виАшов

цього ро-

врожаАностl всіх культур І ШИjl?- ·

ловградської

ко був представлениА на раАОНIіІА областеfi сільськогосподарсьКіА виставцl,.

закін-

землі колгоспlв Ім. Щорса с. Кня- чилп СlВбу ози­ жичі та ім. Жданова с. Красилів-

мих,

значно

кн. В обох цих колгоспах урожаА перевиконавши набагато нижчнА, ніж У колгоспl

Ім. Хрущова. Чому так? Тому, що план сівби ози

в колгоспl Ім. Хрущова з року в мої пшениці. рік дбають про урожаА з осені, Першими наВін­

по-справжньомУ борються за здіАс­

нення BCboro комплексу аГРОЗ8- ничині ходІв. Тут

уже

минулого

року нали план сів­

ліквІдували веснооранку І зараз вжитІ заходи, щоб У вересні ПОВ-

ністю

виконати

вико-

би ОЗІІМІІХ КОЛ­

план зяблевоТ гос пи Вінниць­

кова цього

РаАонна

сільськогосподарська

виставка наочно покаЗапа. що

кожному з нашиХ колгоспlв,

В

на­

віть у тих, що в ідстають, є пере­

довики-маАстри високих врожаїв рослиниицтва І твариnництва.Зав· дання полягає тепер у т .. му, щоб зробити досвід передовикІв над­ банням всіх к о лгоспннків. По·ді­ ловому, по-бlльшовнцькому пІдхо­ пити патрlотнчну Ініціативу котов· ців--практичн() означає: не гаючи

ЖОJ1НОГО дня.

розгорнути масове соц.lалlстичне змагання за ство­ рення мlцноТ основи високого вро­ жаю в наступному році, за даль­

rpOMaACbKoro

шиА розвнток

тва­

ринництва .

ПочитаАте,

товаришІ,

вислов­

лювання, яке друкуємо в

зання за високиА

урожаА

ступному роцІ як

свіА

в

на­

СКРОМl!иА

вклад у боротьбу за мир у всьо­

му світі. Так. конкретними діла­ ми, повинен відповідати на патрlо­ тичниА почин котовцlв КОЖllиА кол­

і більше sерновпх, вирощено високий урожай ЮLртоплі,овочів. Як і всі раlЯІІські ЛЮД ІІ, мп сповнені рішимості відстояти мир . f'адянськиf1 народ не доз­ волить американо-англійським іМ!І.еріалістам здійснити їх зло­

міі. великими державами.

чинні задуми-знову розuалити

Минулого року

.ми разом

в'язання за

рільництві

високі

І

у

слід

CborOAHI

ж пІдкрІпити високими темпами зяблеваТ оранки, збиран­ ня картоплІ. овочІв, обмолотом всіх зернобобовнх культур,успlш­

ною підготовкою ситоТ Й зимІвлі для

теплоТ

BCboro rpOMaACbKoro

тваринництва.

По-більшовицькому очолити по­ літичне І трудове пІднесення се­

ред колгоспникlв І механІзаторІв, допомогти кожнlА ланцІ, бригаді, колгоспові органlзувати соцІалІс­ тичне

змагання

за

прикладом

котовцlв --справа честІ І обов'я­ аок всlвТ партlАноТ opгaHl8a~1I раАону.

заявляємо,

.СтаВЛЯЧIІ свої пі д писи під Зверненням Всесвітньої Ради Миру .з азн а ч е но в пер едовій стат ті, КОЖНИЙ З нас ще з більшою енергією , ще кращ е буде вико­ нувати доручен у йому д е ржа­ вою , н а ро д ом. колгосп,м ро б о­ ту. Цим самим ми ще !Jа з про­ демонструємо

що

працювати­

тупному році по 1~-~o цент­ нерів зернових . Ми щозмінно вироблятимемо на оранці sябу по півтори норми і більше. М. Сом, бригадир тракторної

Ми. трактористи, - -ЛЮДJI мир­

бригади.

М. Оснач, П. Костюк,

Хрущова дали слово виростити ної праці й працює мо для того,

ВИСОКІІЙ урожай всіх культур

щоб всім нашии людям

лобре

О. Овдівнко, І. Овдієнко, Слова дотримали. 3ібрано на жилося. Лідписуючись під 3вер­ трактористи. великих цлощахпо 100 пудів ненням Всесвітньої Ради Мп- Броварська МТС.

------------------------------------

Я-комсомолець, тракторист- конали дві річних НОрМІІ. за-j з них 40 гектарів на зеконом­ вважаю своїм першочерговим мість 640 гектарів, в переводі леному пальному. Це моя від­ обов' язком працювати так, щоб на и' яку о. ранку: вже 6 на І повіДІ> на заклик механізаторів

seмля колгоспу, на якitt я пра- нашому P~XYHKOВl 1285. Кагарлицького району, - }lій цюю, з року в рік давала все .3 великим з адоволенн~м ~ удар по американо-англійських дог- Пlдписую 3вернення Все СВІТНЬОІ

..

лядаЮЧll свою зброю в бо роть- Ради Миру і зобов'язуюся-до палlЯХ ВІЙНИ. Gi за комунізм-трактор, ми з кінця сіЛЬСJ,когосподарського

15

ве рес.ня ви- року виорати ще

200

гектарів,

------------------------------------

І. Буряк,

тракторна бригада N'J З .

ЗВЕДЕННЯ

раііплодоовочторгу про виконання державних поставок овочів і картоплі колгоспами району станом на 18 вересня (8 процентах) Назва ССJlа І колгоспу

Картопля

Назва ce.~a І колгоспу

ОвочІ

Картопля

11

Пухlвка, Ім. ВатутіІІа КняжичІ. Ім . Шорса Семиполки. ім. Леніна Погреби, ім. Кірова Богданївка, ім. Андреєва ГоголІв. ім. Молотова Бобрик, Ім. Сталіна Жердова, Ім. Леніна Калита. ім. Сталіна

ЗЗ ЗЗ ЗІ ЗІ ЗО

17 0.6 18

24 22

11

18 17 16

8 22

9

2

Рожни •• БІльшовик· Літки. Ім. Калініна Требухів, Ім. Хрущова

72

Зазим'Я, "ШЛЯХ Ілліча"

58 55 51

28

50

69

48 47

З9

Плоске. ім. Леніна РусанІв. ім. Сталіна Троєщина. Ім. Ворошилова

Кулаженцї. "Зоря" СвІтильне, ім. Маленкова Краснлівка, ім. Жданова

3аворичl. ім. Кi~OBa n.·Димерка, ім. Леніна

71 БО

З5 З2

27 26

44

49 31 19

38

21

44

Руди". Ім. Кагановича ~OKpeць. іМ. Будьонного

ві дда ність

Всі останні матеріали в стін­ газеті пройняті цією ж думкою. Вони розповідають про славні патріотичні діда стахановців. "Я глибоко усвідом .1ЮЮ.-ПИ­ ше колгоспник т. Мирошнич с н­ КО К -що з яб,піднятий У всррс­

..

ні-це

з апорука високого

З

жави.

Я зобов ' Я З УЮСЯ щод ня вико­ нувати норму на зяблевій оран­ ці на 120-1f>0 процентів і ЦИМ самим з аб ез печити, щоб до 28 вересня з яблева оранка була з авершена".

І

Агроном колгоспу т. Жигало П. розповідає про успіхи трак­ тористів Т.Т. Гуртовенка і Бі­ би, які, ставши на вахту МІІРУ, перевиконують норми на зяб­ левій оранці; про рільничу бригаду .N! 2, яка Beд~ перед на копанні картоплі.

"Ми виконали план закладки

силосу на !ОО ПРОЦСlІтів , -пише бригаДIfР КОРМОJ.обувної брига­ ;1.1І т. ПотапеНКО.-Ставшн на вахту миру. зобов'язуємось зак­

лаСТIІ по"а д план ще 15і1 тонн цінного корму для худоби".

.як і весь раДЯIІСЬІШ:.ІІ н арод, трудящі рапону стали на мх­ ту миру . Щоденні стінгазеТІІ

покликані широко

О.()3

висвітлюва­

ти політичне і трудове підне­ сення серед колгоспників і ме­ хааіЗ<LТОРIВ, всем ірно сприяти

дальшому розгортанню соціа­ лістичного змагання за успіш­ не виконання всіх нашпх зо­ иороносцем

веЛИКИ~1

миру

пра­

товаришем

Сталіним.

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРОВІ Виставки на те му

« Народи

світу в боротьбі за мир» улаш­ тували партіttниfi }{абіпет і рай­ бібліотека. На виставках пред­

ставлена реt:оиепдована літе­ ратура на допомогу агітаторам для проведення бесід серед кол­ госпників. Г. Попенко, Н. Музика.

Від районної комісії сприяння Радянському Номітету

37 4З

вро­

жаЮ , а ВИСОКИЙ урожай-це дал ь­ ШИЙ ріст міці нашої рідної дер­

бов' JJзань перед

Підписуюсь і зобов'язуюсь

вищий урожай. Любовно

свою

Радянського уряду".

Верховної

мемо ще наполегливіше , допо­ ИІ,жемо колгоспу зібрати в нас·

з нову світову війну .

колгоспу імені

зобо-

показники

тваРИННіlЦтві

ру,

вийшов однн З

останніх номерів щоденної стін­ газети «За комунізм » в колгос­ пі ім. Кірова, с. 3аворичі.

lPATAY).

госпник і механізатор нашого ра­

Аону. Кожне соціалістичне

Лід такии заГО~lОВІtOМ н а всі п' ять КОЛОНОК

колгоспу, депу­

Соціалістич ної Праці Олександра Гришко зібрала з а день 503 кілограми бавовни, вико­ навши більше11 норм. Лізніше ба в ОВІшрі області довідались про новий рекорд. У колгосні імені Леніна, НовоМая чківського району, Таісія Московська обла::ть. Збирання пі д писів під Зверненням Все­ Марти но.ва зіб­ світньої Ради Миру про укла д ення Пакту Миру між п ' ятьма ве­ рала за робочий ликими державами в коиоспі імені Ворошилова Ухтомського району . На знімку : Герой Соціалістичної Праці Т . І. Сіземова і лан­ день 555 кіло­ кова М. В. Глинська (еправа) пі д пнсуються під зверненням. грамів бавовни.

Наша тракторна БРИГ<Lда палко вітає заклик Радянського Комітету захисту миру про проведення в СРСР зБИР<LННЯ lІідписів під 3верненням Все світньиї Р<LДИ М.иру про уклаД·· ННtI Пакту Миру між п'ять-

напарником до

вклад у справу миру"

тат

І рой

CboroA-

нішньому номері г а зети .Стахановець", тракторист а Івана Буря­ ка пІд час підписаlWlЯ ним звер­ нення ВсесвітньоТ Ради Миру про укладення П а кту Миру мІж п'ять­ ма великими державами. МолодиА радянськиА патріот цілком вірно розглядає соцІ а лІстичне зобов'я­

"Стахановська праця - наш

ж

На благо любимої БатькіВIl\ИИИ

трудіВНlІками:

стахановську працю

справі мнру, одностайну під­ тримку миролюбної ПО .1іТIІКИ

оранки. Не так ще, на жаль, ор- кого району . 3а­ ганізована боротьба за врожаА по колгоспах ім. Щорса, Ім. Жда­ ИОВ8 І ряду Інших.

За наполегливу

сирцю.3натна лан-

Ради УРСР, Ге­

3 вели­

є ще цlлиА ряд колгоспіIJ, бригад. ням несуть во­ ланок, що навІть своТ планові зап- нп вахту миру. дання по врожаАностl ·,не викона~и. І~олгоспи Хар Поруч з землями колгоспу ІМ. ківської СталінХрущова, якиА

І

гос­

рес­

зобов'язания по вирощенню висо- чезним піднесен

Koro

ОГЛЯД ПРЕСИ

--- І бавовни -

те­

колгоспів, бригад І нашого раАону. пер тр vдівники Тому-то, при всІх однакових умовах

докладуть

(І з ре з олюції Уь:раїнської республіканської конфер е нції ПРИХИ Л ЬНlІків МИРУ) .

такии лозунгом

ли в минулі роки значна кількІсть працюють

Украіии

свІй гідний вклад у справу боротьби радянського народу за мир.

коп.

В обстановці великого полі-/І{інчпли сівбу таі\ОЖ раДГОСІІИ

пишуть у по всій пашій країні,

тваринництва

15

Радянсько'

ТИЧlIОГО і трудового піднесешІЛ Вінницького цукротресту. в містах і селах України, як і ТРУДОВИМП перемогами

rOCnOAapCTBa KOTOBcbKoro раАоиу, Миру. 3бори, присвячені з6ц--багато колгаспіs І бригад раАоиу починали боротьбу за одержан- ранню підписів під 3верненням,

ПРОДУКТИВНОГD

75 (770)

Ціна

щО трудящі

всіх сил до того, щоб успішно виконати і перевиконати виробничі плани промисловості та сільського господарства і тим самим внести

Трудівники сільського господарства на вахті миру

своєму листі колгоспники, механі- ДИТЬ

затори

мас Укра'нсько' РСР,

р.

захисту миру Доводиться до відома

адреса

районної комісії сприяння Ра­ дянському

миру:

Комітету

Бровари,

КУЛЬТУРИ.

захисту

раt1БУДИIIОК


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

НА РАЙОННІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ЗА МИР УР0 1ІПС,Т1J Н11 ВПІ'.!ІНД )Іалп \'J НС-

вересня

,оку.

1951

Знаменна дата в історії більшовицької преси

ВИСТАВЦІ ПІд ЗНАКОМ БОРОТЬБИ

20

Кінець

ПО~I. Стоять ('тсбла кукурудаи, ПУ з

ХІХ

і

початок

ХХ бітників поєднувати

еКОІІОllіч-

270 фуражних корів-то- сторіччя ознамепувавея велп· ну боротьбу з політичною. на ш,пх ПО 5 -6 качанів, ЧІІС- рік було Нjб - складасl815 кою нодісю в історії заК:ШJ[азьСлідуючий помер газети лепні el,CIlOH:lТII картоплі, бу- літрів 10Joka-стіJIЬЮІ надошо ІШХ народів. Саме 1',ОДІ' П,І'," ке- « Б' . , 1\ рдзола» з являстьея у СВІТ рнкін, МОj)];ВП, І,апусти, l'іРКІІ за весь 1950 рік. Ilе--паслідоr\ ріВlIlll'ТВОМ товариша 11. В. " ' 01 , в листопаДI-ГРУДШ НІ року.

ДІ'ЛІО, 1u~ веlJеСШJ, І>lюваlJИ. ІІа центральних ву ЛllЦЯХ, В шtрку яuл)ї\, груш, I'РОН<1 1ІІ1l10граду. Зішрова;.\жеIllШ иеХі1l1іЗ<іці ї Ні1 СТilлі ІІа і його lіаfiБЛШК'lIlХ со- Як і в першому номері, пере-

ім. Т. Г. Шевченка-повно !ШВсі евяшово pOA v. J

одягнені.

БІЛЯ ПАВІЛЬЙОНУ

КОЛГОСПУ ім. ХРУЩОВА

фермах,

зеленого

конвеіісру, раТНИІ\ів J. Кецховелі і О. Цру- дова стаття «Росі!1ська соціал-

двозмінної робоТll донрок. І\і,~зе СI\лалаrя ,і СllJOР~I\rRаJlася У" J

.

демократична партІЯ

.... 11

Т.1.

па

It -

~сюдп портреш В. І. Лсніна, Тут відпідумчі подовгу заколгоспі високиН врожаіі реПОЛlOціііlI<L лсвінсько-іСI\РОВ- ближчі заRдання») належала 11. Н. СталіН<1, "РіШОР" , пл- ТJ!ИМУ ЮТЬСЯ. С чому НОВЧIIТИСЯ фруктів- по 105-11 О центнерів СІ,ка СОI(іаЛ-ДСМОIСРі1ТIІ ЧН<1 ОРl'а- товарпшеві Сталіну. Підкрес­

Ш1ТИ, траllСllараПТІІ, ЛОЗУIll'lJ: у ma!<-тріll РОСЛИНШІЦтва. ЦеП нблук і груш дас КОЖШllі гек· ніЗі1I\ія в Тпфлісі.

ЛІОІОЧИ необхідність посдпапня

«Хай живе ВСЛІІкиft прапоро- колгосп вппшов па перше міс- та,р плодоносного саду. Тут таВ l\еП час 11. Н. CTaJiH і ке- наукового соціалізму з стихій­ носець МИРУ товаРIlШ Сталін" І(е 110 ПРОЖ(1ПІІості всіх сільсь- кож виноград, нова ДЛЯ району рована НІВІ цептральпа група НІІМ робітничим РУХОМ,ТОв.:tриш і багато інших, прпсвяченпх КОГОСIІОдарських культур. нівденна культура-персики. Тllф.lіСЬІіОї соціал-деМОI\ратіі, Сталіп вкаЗУlав Н<1 керівну боротьбі З<1 иир, даЛl,ШОМУ зиіцБРlmtда т_ ltорпitiка Я., нап- НОВЕ НА ТВАРИННИЦЬКИХ нанерекір опортуністичнitl біЛl,- роль робітнич )го класу і станепню нашої палко любнмої риклад, зібрала на кожному з\ ФЕРМАХ шості «Месаме-дасі», перехо· вив завдання .оргаuізації сакосРадянської Батьківщнни. 4;) гск:-арів по 23 цептнери З ВeJШ,ИIІ інтересом огля- дпть від вузької пропагандист- тїЙної подіти'шої партії пролета-

Понад 10 ТИСНЧ

труднщlfX п~еlШЦl ,;.:1ютесценс l!». K~P-I дають відвідувачі механізацію, СЬКОї робоТlI в робітничих гурт- ріату. Викриваючи

зібралося на иітинг, прпсвнче- П.ltlко І\Оротко

розпошдає ВlД- лка запроваджена на

«економіс­

тварин- ках до масовоІ політичної агі- тів», які розповсюджували берн­

ниft відкриттю районної сільсь- Вlдувача~ про застосовану НИМ ницькпх фермах колгоспу «Чер- тації, до організації страtlкіВ,де- штейніанство, товариш Сталін lигосподарської ВlIстаВl\И. Впс- аГРОТСХIllКУ: попереДНlIК-ЛЮ- вона Україна» с. Гоголева. Всі lІонстрацій, починає нелегально підкреслював, що «поки полі­ тупили голова виконкому райра- НИІІовиtl пар, внеслп па кож.ниtl з зацікавленням спостерігають випускати революційну літера- тична влада не переПде в ру­

ди депутатів трудящих т. Па- reltTap по ~O тонн гною 1 2 процес еJ:ектродоїННЯ корів. Тут туру. ки пролетаріату (диктатура про­ зепок С., заетупНlШ головп вп- ц.ентнерп IІшеральн~х добрив, же установлені автопапувалки, У 1901 році Тифліська со- летаріату), неможлива зміна іс­ КОНКОІІУ 'КпїВСЬКОї облрадп депутатів ТРУДЯЩИХ т. Боришполець Н., секретар раЙКЮlУ БЩб)У т. Шульга І., ceK~eTa~ па,рторганізації колгоспу Імеш

СІЛли ~5 серпня,. П\джи~лювали по мерзлотаЛІЙ зеМЛ.l - 1 цеНТlIер СУl!е.р.фо~.фату. 1 0,75 цеlIтпера каЛll1НОJ СОЛІ. ТакиЙ же fi ще ВllЩПЙ Jрожай на ве-

і тварини з них п'ють свіжу воду, працюють молоткові зерно-і макуходробарки, універсальниfi млин. Парові кормозапаРНІІКИ, каРТОRлем'яЛ!ш, під-

ціал-демократпчна оргаиізація створює в м. Баку нелегальну партШну друкарню, де, крім революцitiнпх листівок, прокламацitt і брошур, передруко-

нуючого ладу, неможливе пов­ не визволення робітників» (Тво­ ри, т. 1, стор. 18). Особливого значення газета і:Брдзола» надавала пи~нню

Сталіна с. Русанова. т.Гулиіі А., ЛИКИХ площах Зlорали бригадп вісна Й наземна рейкові доріж- вувалась з матриць, які одер- інтернаціонального виховання голова колгоспу ім. Хрущова с. т.т. Бабича А., Ігнатенка Ф. кидляпрпставки кормів худобі, жувалпсь з-за кордону, газета робітників, згуртування проле­

Требухова т. Бовбасинсыйй І., та інших.

вивезення гною з ферм-все це «lIскра».

тарНв усіх національностей 3а-

ланкова цього ж колгоспу т. Ланкова, депутат 'Київської представлено на ГlJOllадськиfi Але. ви.няткове зна.ч. ення в .. Р ади депутатІВ . трудя- огляд, на виставку. кавказзя, нещадно громила різП Честь Б а б ІІЧ. ' ПІ'Дlrоттан пр~по'" оолаСНОІ спраВІ 5МЩІІеНН:І паРТІЙНИХ ор~ 400 ні буржуазно-націоналістичні голо ано б К О ра виставки уло над J щих, льга уць зоирас по В колгоспі споруджена водо- ганізацій 3акавк.tззя, у відстоюх о ат Р ов . - 350 теорії. Газета підкреслювала, J]

.

.

ВІ колгоспу Н!." рущ В . н - цептнерІВ капусти І цент- насосна станція і водонапірна ванНІ ІСКРОВСЬКОГО напрякку, . ЩО тільки разом з б асинському І . та од. І II'й З l'na ".t' нерш 1I0рКВП 3 кожного гекта- башта, прокладено водопровід в РОЗВИТltу революцitlного ру-

ЩIIХ лаНКОВІІХ колгоспу імені ра, ланкова Валентина Оснач- із скляних труб.

Леllіна с. B.-ДимеРI'И т. ГРllШ- ІІО НЮ центнорів цибулі і 2nO

*

ко Г, Лунає Гімн Радянського центнерів огірків. У цілоиу по Союзу, Вllконапп

ром.

.

РОЗРІзана

.

Іtецховелі перша нелегальна l'а- волення

нерів овочів на КОЖНОІІУ з 151 пи району, ряд

СТРІчка. гектара.

артілей,

грузинські

ро-

рована товаришеи Сталіни!!! і біТНИІШ зможуть доБИТПСL ВИЗ-

від

У сільськогосподарс~кій висб Й зведеНІІМ хо- КОЛГОСПУ буде понад 200 цент- тавці взяли участь ВСІ КОЛГОС- зета на грузllнсыїііi мові" Брдзо- ра ства.

червона

Почався огляд.

І ху відіграла організована і ке- пролетаріатом

російським

промислових л~» ((Боро.тьба») - орган ~иф-

інкубаторна

У грудні 1902 POlty вийшов

станція, ,ЛІС~КОІ .~ОЦlа.JI-демокраТИЧНОl ор- четвертий

Колгосп бореться за ще ВИ- Київська державна стаііня, бр 0- Г~lllзаЦll.

номер

«Брдзо./Ш».

ставила РІСТ МЕХАНІЗАЦІУ щиtl уражаtt в наступному ро- варська база ci:JaroTcKoT» ліс- ПІсля (IIСІ\РЬІ» марксистська п~ре~ .робіТНичии класо~ велиШироко представлена на вис- ці. Сівба: 0ЗИ~ИНИ проведена в НИЦТВО. 'газета в Росії. . кl ЦІЛІ, вказувала ЯСНІ перс-

та.вці могутня вітчизняна сіль- найкраЩІ строки, попередники

Відвідувачі оглядають ВШОКО-

Це

капіталістичного

Перший

була найкраща Сталінська «Брдзола»

номер

«Брдзоли» пектпви. Вона .ВСЯ ~росяк.нута

сыIгосподарськаa техніка, яку -приора.ниЙ люпин на зеле~е ПРОДУКТИВНИХ KJpiB, породистих вийшов У вересні 1901 року. І закликом до СШЛЬНОІ ПОЛІТИ~І­ все, більше fi більше постачає, ~обриво І пл~ст конюшини. П~Д свиноматок, які вже в цьому Передова стаття цього номера бу- ноІ боротьби. Велика енергІЯ

держава МТС і колгоспам ра- Jtaр~оплю посlЛНО 400 гек~арш році 3 третім опоросом, чисто· ла н~ии~ана ~оваришем Сталіllllll народ~у~ться лише для всли­ йопу - Ilотужні ,трактори, ком-, пожн~вного ЛІ~пин~. У СПlШ~ІО КРОВНИХ жеребців орловської і В НІЙ ЧІТКО І ясно визначались КОІ . ЦІЛІ, вказував. товариш бі1ЙН~: «С -- 6»), "самохіДНIІЙ йде IIlДННТТЯ. зяоу. ВlIl буде ПlД- інших порід. ~fилують око ху- завдання гааети. Вона мала бу- СтаЛlI!. Цей рев?люЦІЙНИЙ ви~­ « С-4",

траl\торпі картоплесад- готовлепий ПІД увесь ярпfi КЛПН. дожпі вироби тонкої роботи: ти .ОдIlШI з найголовніших за- новок. став K~PIВHIIM

жаЛКll і картоплекопачі, само-

РІК ПІСЛЯ УКРУПНЕННЯ

11. зібрав у цьому році 500 гек-

3

хідні сінокосаРIШ та ря~ інших КОЛГОСПУ машпн. Привабливо, художпьо офорНа тракторах і комбайнах млеППll павільйоп колгоспу ім. таблички: «l\оибайнер т. дось Сталіна с. Русанова. діі1грам довідуємось: у

тарів аернобобОВIІХ культур ПрlІ РОI(і колгосп

одержав

1950

у. ВСІЙ

чоловічі шовкові СОрОЧІШ, жі- собш революціl1пот робоТll. Га- даЛЬШІ~ роБО!.1 нашот БIЛІ,ШО-

ночі блузки, плаття та інше. Біля павільйону броварсыоїї бази«Заготскот»-перехідвиfiЧервонИЙ прапор, вручениfi за до-

сягнуті

усиіхи

прибу- м'ясомолочної

з~та, пис.ав товариш Сталін в вицыIоll па~Тll. ЦІЙ стаТТІ, повинна очолити роУ березНІ 1903 року за постабlТНИЧИЙ рух, вказувати йому новою 'Кавказького союзу РСДРП шлях, берегти fioro від поми- газета. «Брдзола» була об'сдпа-

Міністерством лок.

промислово.

на з ~lrке!lСЬКОЮ газетою ~(Пр?­

«Брдаола» твердо стояла

на летаРІат» І виход~л~ даЛІ

ПІд

плані 360, наМОЛОТIІВ ПОНdД TOI~ в 1 мільйон 300 тпсяч CP~P і ВЦРПС. В .ряді паВі~ь- позиціях ленінської «lIскрю>, назвою «ПролетаРlаТI.С Брдзола» 6000 центнсрів aeplli:p, «Траl\- карбованців, а зп, 8 місяців цьо- ЙОНІВ У багатьох ДІаграмах ВІД- ПРПНЦllllОВО і послідовно від _ (( Боротьба ~ролетаРlату:') г~y­

торнсти Т.Т. l'о.lСЦh М. та ГрінЧСIIКО Г. впробили трактором «НАТІ» 1200 геюарів>. Тут же - діагра"а росту механізації в поріВІІнппі з 1940 РОКОМ,-

го року -1 міл,ііОН 569 ТИСЯЧ, в тоиу числі S80 тисяч карбоВі1нців від ТВі1ришшцтва, - на 50U тиснч більше протп МИНУЛОІ'О роч. Зараз удШ па І,ОЖ-

тракторів ІІа І -~~------_ . _.-

110

бито ріст культурп, заМОіІ\НОГО житт~ трудящих. . ВеЧІР. Виста.вка-у СЯИВl електричних вогнів.На об.еліску го рдо майорить чеРВОIlИП прапор-

процентів,

,

к()мбаfillів- па 117, елеI\ТРОМО·

торів-на

----..~ I·

Державниіl

пранор

створепня централізован~ї пар- й сьогодні живі і дійові ряд-

нашої тії робітнпчого

класу.

Газета ки сталінських творів,

МИРУ

УСММУ

..В

СВІТІ.

кашшз~я з

революці!1ною

бо- ли тепер

дорожчу. ~ЮДІІ-

жешш

ну в (,ВІТІ, пра до активної БОРОТl,Бп проти са-

знаТІ/ОГО меха-

пороносця

ніза тора

ру

краї-

ПИ, БРIlГаДИj)~L тр а 1\ тор]] о ї

Сталіна.

l\lTC

Далі па ('тенМі1Й-

великого

-

дображеннл па

лосистої,

ми-

радісне ЖИТТЯ

не знаtlшло ві-

1\0-

'( Искра»,

вчила

!la

боротьбу за

перемогу КОIІУНlЗМУ.

ро-

лист до

І. Шиwлов.

ПРО ДЕЯКІ ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

РЕДА К Цlї

Є У нас в селі філія літків- І гаки прпватників. Немає устат· ськоі про}шртілі

по

пошиву кованої бані, нерукарні.

одягу (зав. т. Шевченко А.),

але ПI)ащо(; дуже погано. Вона

Виставка

не забезпечеП<1 навіть матеріа-

Доярка КОЛГОСПУ i~l. Калініна, Рул.ківського району, ДрогобllЦЬ- ('вою

роботу

. Б' ,;Іа зоБОВ'lІзаПТlя-надоїти від І(QЖНОЇ закріпленої кореви по 3200 ЛІТрІВ BeIJecIIIТ. ни , ншенпЦl . 1- мnлока. За 8 місяців вона надоїла б іЛl,ШС 25('0" Л1ТрlВ молока. ., з янтарним зер- вона підготува.~а до обласної СільськогосподаРСLКОЇ виставки.

вона

* .. * IІроДовжувала

На знімку: М. Г. ПАСТЕРНАК з кращим!! своїми короваМlІ, яких

закликала }юбітників нові покоління

модержаветва,

ЛОК для ремонту одягу.

же в ріст ЛЮДI!- кої області, Марія l'ригорівна Пастернак на початку 1951 року .вз~- також 17 -18 терні ДЛЯ

ля IІІIХ - ~lіllIlШ

г. Андрієнко.

тас па ці питання піякої уваги?

Група колгоспників.

Майс- с. СеМИП8ЛКИ.

ПОШIlВУ й peMOllТY .

взуття некас, ІнаселеНІІЯ при-

мушенс користуватися

Чому сільрада, зо~рема куль-

турно-побутова секцІЯ, не звер-

послу-

Редактор

С. поrРЕБIНСЬКИИ'.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова

БИ

07845

ста-

МІЛьйонам

усьому

нам щасливе fj

Бунєt;Ва _ все

дах-спопи

в

світі, про того, хто аабезпечив

Івана

11

доступНІ

ЩIO~ІІ ЛУНilЮТЬ РОтьбоІО пролстаріату всієї Ро- читачів Радянського Союзу і ПJСIll про най- сії. Газета, як і леніНСЬК<1 за рубежем. Вони запалюють

методу

стендах

вміще-

боротьби робітничого класу 3а.- надруковані у «Бр~зо.'1.і»,

та по годшшому графіку, дос від :!3.lІровад-

бригади

зинською, ВІриенською І РОСІЙськ~ю lІо~ами. ПІВСТОРІЧЧЯ минуло З часу B~XOДY в світ першого ,номера БІЛЬШОВИЦЬКОї «Брдзоли», але

м?гутвьоїБать- «Брдзол(],» боролась !lа нероз- них У ~іЙ.~Включені.у Зібра~КlВЩИlШ - фор- РПВНIlЙ зв'язок революці!1НОї ня ТВОРІВ И. В. СтаЛІНа праЦІ,

теці

297

процентіВ. Робо

стою вала теоретичні основи маРК~lIЗМУ, ідеЮДІІктатури пролетаРІату, ленінську ідею гегемонії пролетаріату в буржуазнодемократичнi.tl революції ідею

Брорарська районна дру"арня Київського обласного управління в справах 110ліграфlі та видавництва

Зам. 975-2З80

75 номер 1951 рік  

75 номер 1951 рік

75 номер 1951 рік  

75 номер 1951 рік

Advertisement