Page 1

Виходить з

І

17

квітня

Субота,

року

1937

І

ІіРОВАРАМ - 380!

благополуччя!

добробут

Броварu...J"инї

вересня

18

2010

року

N2 74 (10187)

ВІТАЄМО 3 ДНЕМ МІСТА, ШАНОВНІ ЗЕМПRИИ!

@Jіf';:.'Тh'О!'Шf11FJmГг'.JrШШШШІІіllіШШШШШШШШШШШШ1Гr1ЕШШШШШШШШ!ІПГ~@J І

~~

Шановні броварч_ани, дорогі земляки!

Шановні броварчани та гості міста!

Нашому мtсту - 380 років!

Від імені міської ради та її виконавчого комітету, від себе особисто вітаю

§ §

mJ кожного, хто відчуває себе броварчанином, хто народився у Броварах, хто ~~ приїхав колись, щоб залишитись тут назавжди, із ДНем Броварів! ~

День народження міста - завжди хвилююча подія для його мешканців,

", @ · свято улюблене і шановане

всіма броварчанами.

~~

Це свято займає окреме місце в наших серцях ще й тому, що воно при-

@1

урачене до дня визволення Броварів від фашистських загарбників. у цей

@.

виків-броварчан, партизанів. , підпільників, оборонців рідної землі. Завдяки

@

~~

Усі досягнення, якими багаті нині Бровари, складаються з вашої що пенної м

І ~~

робили та робите для рідного міста. Нехай цей День об'єднає всіх, кому місто дороге, у спільному прагненні

t=

~~~ ім ми маємо змогу жити в незалежній, мирній державі.

~:>; праці, знань і талантів, дорогі земляки. Дякую кожному з вас за все, що ви

зробити наші Бровари багатими і процвітаючими. Вірю що спільними зусиллями ми досягнемо цієї мети.

районної

державної

_

розвитку нашого прекрасного краю. Ацже майбутнє ~ ~

процвітання

звичне свято -День міста Бровари, свято всіх, неза-

бити с. ВІИ к.раи кр. асивим 1 благополучним, Ф ортНІшим 1 сучасНІшим. . .

ІЗ настанням осені на Броварщину приходить уже

роварщин~ залежить від нашої спільної

турботи про мІс!'о та ра ион, ВІд нашого бажання зро- ~~

професій.

"' @І

·

·

·

в

·-

и

@

стали. мудрими

наставниками, §

котрІ проишли в1ину., голод 1розруху, але не зломили- ~~~~

відпочити та на дозвіллі помилуватися красою Бра-

І

ся, не втратили ВІРИ~ а прод:_монстрували приклад @

варів, а й нагода вЩзначити всіх, хто працював і пра-

безкорисливого служІння мати батьКІвщинІ, змІнюю- ~~

цює для свого міста, примнсжуючи його велич і силу. Це день подяки броварчанам За зроблене. Бо

t"1 ~

чи с.воєю працею кожен день жи. ття на краще. в

найбільшим багатством міста є його мешканці: . щирі

@

Ітаємо також мо:;оде покотння, яке визначатиме ~~~

та працьовиті.

дол'? Бров_арІВ у маибутньому. . . ~ Вщ .УGІЄІ душІ бажаємо Броварам стабтьносТІ та @

у житт_і міста БроваР_И багато яскравих стоf?інок. І

процвІтання, а вам, дороп броварчани, зичимо мщного І~[

здоров'я, достатку і злагоди у ваших оселях, мудросТІ й ~~

натхнення у справах, любовІ, сімейного тепла, щасли- @ ІСJ

вої долі У рЩному МІСТІ й Божого благословення.

З повагою голова Броварської районної державної адміністрації

З найкращими побажаннями - в. о. міського голови Ігор САПОЖКО.

ком- ~

Честь І шана ветеранам БроварІв, ЯКІ є живою ~~

ІСТОР_ІЄЮ _мІста.

День міста - це не лише можливість змістовно

мешканЦів міста й району.

~ вими, а доля завжди буде щедрою до вас, ваших рЩних і близьких. ~ Слава Броварам і броварчанам! Зі святом, з ювілеєм!

rs@)

Б

щиро і сердечно вітаємо вас зі святом _ Днем міста!

вЩбуваються завдяки щоденній наполегливІи працІ

~ Нехай усі життєві дороги, що розпочинаються на рідній землі, будуть щасли-

~

Броварської

ми гордІ з того, що ЦІ здобутки та позитивні ЗМІНИ

'

Міцного вам здоров ·я, добробуту, радості, здійснення усіх мрій і сподівань.

§

імені

адміністрації та районної ради, усіх жителів району

лежно вЩ віку, віросповідання, політичних поглядів,

~~~ день ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих фронта-

І~~Ш)

ВЩ

Віримо, що ми з вами збережемо таке ж пора- !~!

зуміння, взаємну повагу і підтримку для подальшого !~ , . :11

~

~~ ~~~

голова Броварської районної ради

nетро ІВАНЕНКО.

Юрій КУШНІРЕНКО.

і~і

@]~~~@]

.ВІДrОМІН ПОДІЙ

.

За nринциnами nартнерства і довіри Київ­

активно впроваджуються нові підхо­

компаній,

щини та України став Міжнарод­

"Знаковою

ди влади до бізнесу: єдине інвес ­

діяльність

ний інвестиційний форум "Інтег­

тиційне вікно, що робить перші свої

варського

кроки,

компанія

рація

та

подією

для

-

партнерство··,

саме

такими словами розпочалося вітан­

стане

ключем

до

повно­

цінного партнерства .

Робота

ня Президента України Віктора Яну­

форуму

років

складалася

з

що

здійснюють

свою

території

Бро­

на

району,

"Шельф",

виробляє

як,

наприклад,

яка

свою

більше

12

проДукцію

в

Гоголеві . ТОВ "Корпорація розвитку

ковича, яке він надіслав учасникам

п'яти тематичних · "круглих столів",

Київської області" та АКВ "Аркада" з

форуму .

упродовж

2005

року впроваджують свій про­

-

Під

час

урочистого

яких

основна

увага

ак­

відкриття до представників наукової

центувалася на розвиткові агропро­

ект

та ділової еліти, вітчизняних та за­

мислового

містечка на територіі Богданівської

рубіжних інвесторів з побажаннями

маційних

плідної співпраці

меДицини, туризму, спорту, енер­

панії

гозберігаючих технологіях . В обго­

повідає,

воренні

проектів

n'яти

міністри,

виділено

алізації

та

успіхів

перспективних

звернулися

у

ре­

проектів

віце- прем'єр- міністр

комплексу,

технологій

і

перспективних

сільської ради .

Представник

Володимир що

котедЖІіОГО

за

Атаман

цей

мільйонів

час

ком­ роз­

близько

гривень

було

брали

ступник голови Київської облдерж­

провідні ексnерти

адміністраціі Ярослав Москаленко,

представники інвестиційних фондів,

відмовляють

місцевій

струкція свинокомплексу в Калиті ,

поліклініки, яке ми зд1иснюємо ра­

заступник голови КОДА Олександр

банківських,

громаді : асфальтують дороги, зна­

розвиток птахівництва, будівництво

зом з міською владою. Взагалі сьо­

Шевченко та інші. Як основний ор­

великих

ходять

реконструкцію

сміттєпереробного заводу та опто­

годні

ганізатор такого актуального нині й

виробників

школи та інших суспільно важливих

вого ринку на n'ять тисяч робочих

"район " ,

важливого заходу, Київська облдер­

ім'ям.

об'єктів.

місць

зміцнення

профільні

зв'язку,

будівництво

Укра·ін'и Віктор Слаута, перший за­

жадміністрація

участь

інфор­

світового рівня,

страхових

інвестиційних товарів

зі

світовим

виступає

за

Учасники та почесні гості форуму

міжрегіональної

розвитку

соціальної

інфраструктури села . Підприємці не

компаній, холдингів,

для

·

Те ,

у

допомозі

кошти

що

на

наш

регіон

а це означає, що чималий

гідного

життя

відсоток жителів міста й району ма­

варського краю " ,

тиме

Петрович.

"місто"

разом

мешканців

-

й

задля Бро­

констатує Петро

та

на власні очі могли пересвідчитися,

зується

що Український дім , який того дня

кліматом, підтверджує голова Бро­

партнерських стосунків державних

під своїм дахом зібрав усю бізнес­

варської РДА Петро Іваненко : "Сьо­

структур

та

годні на кожного жителя району в

протягом поточного року для оздо­

дав можливість повністю відновити

середньому припадає

ровлення

довіру

і

економічній

співпраці,

приватного та

капіталу

соціальній

в

сферах .

політичну

еліту,

відповідав своїй назві

-

справді

"Національ­

Під час виступів-вітань було зазна­

ний центр ділового та культурного

США

чено ,

-

інвестиційним

-

розділяємо

працюємо

розвиток

міжнародної

успішним

характери­

ми не

7600

доларів

це один з кращих показників

змогу

вирішити

проблему

Фахівці, учасники форуму схиля·

працевлаштування.

Якщо

нується

проаналізувати, економіки

залучити

то

лише

району

близько

пла­

одного

інвесторів

інвес­

співробітництва" . Декілька поверхів

у області . Та згідно з нашими роз­

мільярда євро. "Усе це дасть мож­

нерські

цієї поважної будівлі було охоплено

рахунками

ливість

державою.

сьогодні не потрібно , адже 'іі пере­

експозицією виставки інвестиційних

цифра

ваги

не

проектів Київщини . Гідне місце се­

ларів США

-

довести, що сьогодні розроблені й

перед

демонструвати

іншими

регіонами

викликають сумнівів. Головне інше

:

.

'

:

_

найближчим

сягатиме

25-35

часом тисяч

ця до­

стосунки

між

бізнесом

і

ре­

Лариса ШАПКА.

На фото автора: керівництво

ред численних успішних напрацю­

жителя" . ДІJ)ке попереду- будівниц­

Зараз на кінцеву стадію виходить

вань зайняли стенди підприємств і

тво двох

будівницт~rо

молочних

ферм,

рекон-

прискорить

та

яка

алізацію низки соціальних програм .

кожного

бюджети,

районний

влади,

місцевого

на

місцеві

поповнити

до

цей захід

справді допоможе встановити парт­

тиційну привабливість Київщини на

що

-

ються до спільної думки

міста й району

·

делегати

довгоочікуваної

Міжнародного форуму.

давництві К. Лавро працює го­ ловним художником), творчу манеру Костя Лавра важко сплу­

до Львова на Форум видавців, де

СПАННІ ПЮДИ ТВО[ ІіРОВАРИ!

Завітайте на виставку творів Костя Лавра! 15

У середу,

вересня,

у

Бро­

варському краєзнавчому музеї відбу­

лося відкритrя виставки робіт жите­ ля Броварів

-

члена Спілки худож­

ніІків України, лауреата Державних

премій ім. Т.Г. Шевченка та Лесі Ук­ раїнки Костя Тихоновича Лавра.

Художник народився в березні р. на Кіровоградщині, а броварцем став з п'ятирічного віку. Закінчив Республіканську середню художню школу, Ук­

1961

раїнський поліграфічний інсти­

тут.

Як художника

його нині

знають в усьому світі.

Як зазначає директор видав­ "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА­ ГА" Іван Малкович (у цьому ви-

ництва

тати з кимсь іншим. Його ілюст­ рації відтворюють вічну сутність бутrя . Упродовж останніх років у "А­ БА-БА-ГА-ЛА-МА-31" він проілюстрував книги "Ніч перед Різдвом", "100 казок", "Різдвяна рукавичка", "Улюблені вірші", "Українська абетка", "Пан Коцький" та ще ряд книжок - в інших видавництвах. Усі вони були представлені на міжнарод­ них книжкових виставках в Ук­ раїні, США, Швейцарії, Японії, Італії, Китаї, Бразилії, Ірані та здобули безліч нагород. До речі, Іван Малкович саме мав відкри­

широко представлена й художня

творчість нашого земляка. Навесні цього року К. Лавро став

першим

на

Броварській

землі лауреатом Національної премії України імені Тараса

Шевченка

20\0

року за ілюст­

рації до творів класиків вітчиз­ няної літератури та

монумен­

тальні розписи на тему україн­ ських народних казок у Держав­ ному академічному театрі ля­ льок у Києві. А ше серед сотні номінантів Кость Тихонович от­ римав тиrул друга футбольного

чемпіонату "Євро-2012" (диплом

за номером

8).

Ось який талант

живе у нашому місті!

вати броварську виставку свого

колеги Костя Лавра, але поїхав

Закінчення на стор.

2


2

Су6ота,

вереснв

18

201 О

року

НОВЕ ЖИТТЯ

f;~,~~~~~!8111Jsi11JJIIA._ 11 етаn ХІ 3'Ї3АУ Народної

Завітайте на вистав

Партії: "НормаІІьним 1110д•м­

Закінчення. nочаток на стор.

t

норма11ьне жиn•І" вересня

1Q

відбувся

/1

2010

ши,

року в "Українському домі"

депутатів

435 делегатів, 12 Героїв Ук­ 20 народ­

України,

України, заступник керівника Партії регіонів

Партії у виборчій кампанії з виборів депутатів

жовтня 20ІО року.

Крим,

місцевих рад,

міських голів

Зокрема,

ЗІ

він наголосив:

"Народна Партія має зобов'язання не лише брати участь у виборах, а й здобути результат".

Він зауважив, що сьогодні потрібно працюва­ ти над реалізацією поставлених завдань, щоб

мати можливість забезпечити спокійне життя людям. "Ми повинні навчитись, здавалося б, очевидному, але конче необхідному мистецтву жити - жити, як живуть люди", - підкреслив Володимир Литвин.

Віце-прем'єр-міністр України, заступник керівника Партії регіонів Андрій Клюєв заува­ жив, що Народна Партія - гідний коаліційній партнер, який має сильного, поважного ліде­

у

музею Віталій Корявий, заступ­ ник міського го­ лови Григорій Голубовський, колеги Костя Лавра по творчому цеху Левко Воєдило, Михайло Сплавник, Віталій Кунець та інші учасники вернісажу. - Це велика удача, - зазначив Гри­ горій Голубовський, - що до Дня міста саме цією виставкою ми відкриваємо

промовою щодо участі організацій Народної АР

участь

тор краєзнавчого

родної Партії Володимир Литвин виступив із

Ради

впро­

ли також дирек­

Голова Верховної· Ради України, Голова На­

селищних та

що

житті Броварів. Художника віта­

Андрій Клюєв та ін.

Верховної

Овді­

зазначив­

тивну

віце-прем 'єр-міністр

сільських,

М.Г .

довж багатьох років він бере ак­

раїни та Героїв Соціалістичної праці, них

зею єнко,

етап ХІ з їзду Народної Партії. На

з ІЗді були присутні

краєзнавчогому­

культурну програму свята.

На відкриття виставки до музею, де нині представлено З7 художніх робіт Костя Лавра, прийшли рідні й друзі митця, його колеги і шанувальники. · Вступне слово про художника виго­ лосила старший науковий співробітник

Друзі-шанувальники заспівали "Многії літа", а потім відбулося невиму­ шене спілкування з художником, ближ­ че знайомство з його творчістю . За задумом організаторів виставки, до

музею ·будуть запрошені вихованці старших груп дитсадків та учні молод-

ших класів, адже життєстверджуюча творчість Костя Лавра - це справжня

насолода для

цювати

в одній

-

коаліції,

-

сказав Андрій

Будемо разом будувати нову сильну

незалежну країну".

Під час з'їзду заступник Голови Народної Партії, народний депутат України Олег За­ вигол·осив Маніфест Народної Партії. Зокрема, він зазначив, що звертається

рубінський

"до тих, хто вже втомився від дешевого по­ nулізму, хто ніколи не дасть права іншим ду­ мати за себе, хто, незважаючи на всі труднощі,

лишається патріотом України". Олег Зарубінський наголосив, що пріоритет

Народної Партії

-

змінити основи державної

Усіею родиною "Надія" 12

вересня 2010 року в Мокрецькому будинку "Надія" відбулося

дитячому святкове

яскраво-барвисте

дійство,

наповнене спогадами про минулі та мріями про грядущі дні. Цього лагідно­ сонячного нинішні,

дня

вихованці

колишні

та

вихователі закладу ·разом

із

посланцями сільських та районних ор­ ганізацій

врочисто

відзначили

10-ту

річницю від часу створення закладу.

Було багато теплих і щирих слів-вітань

політики, поставивши в центр інтереси зви­

на адресу іменинників та подарунків від

чайної людини, а не емоції ненависті й проти­

спонсорів і поважних гостей, цікавих,

стояння . "Відповідь на питання "що робити?" має об'єднати суспільство, стати новою стра­ тегією держави. Ми повинні nодолати епідемію безвідповідальності. Нормальним людям

-

нормальне життя!"

переконаний на­

-

родний депутат України. У

ході

конференції

регіональних організацій виступили

з

представники

Народної

промовами,

Партії

поділилися

наболілими питаннями та обговорили основні

nитання підготовки до виборів ЗІ жовтня. Зокрема,

голова

Переяслав-Хмельницької

міської організації Народної Партії Марина Навальна

висловила

щиру

подяку . лідеру

Народної Партії за його далекоглядність та державницьку поміркованість. Крім того, вона

наголосила, що в ході підготовки до виборів ЗІ жовтня міська партійна організація має відповідні напрацювання. "Підготовлені члени ТВК,

-

сказала Марина Навальна.

-

зворушливо-хвилюючих і незабутніх зустрічей . А ще ж, звичайно, багато обіймів, поцілунків, посмішок, кВітів, нагород і слів подяки вихователям, най­ перше, від виnускників за людське теп­ ло, розуміннЯ і незабутні уроки життя . Загалом за десять років у будинку ви­ ховувалася ІОІ дитина, З9 уже пішли в самостійне життєве плавання, 20 учнів передано до інших навчальних за­ кладів, 5 дітей усиновлено за кордон (З y.C--lll.A та 2 в Італію), одного вихованця відправлено на навчання в Іспанію і 5 повернуто в біологічні сім'ї. Нині в "Надії" виховується І7 дітей . Першим до ювілярів та всіх присутніх зі словами вітання звернувся начальник

Броварського районного відділу освіти

для

адже навряд чи є українська родина, де

б у дитячій бібліотечці не було книжок з ілюстраціями Костя Лавра! Отож відкладіт.ь убік свої справи, беріть дітей за руку- і до музею! Виставка працюватиме упродовж двох місяців. Насолоджуйтеся справжнім мистецтвом! Валентина КОВАЛІВС.ЬКА. Фото автора.

·- . -

будь-якого політичного штурму. "Я сподіваю­

-Клює в.

-

дітей. Усі ті зайчики , котики, вовчики­ братики - справжні улюбленці у малечі,

ра, що може вивести партію неушкодженою з

ся, що ми з вами ще не один рік будемо пра­

дорослих і Чудова

мандрівка у світ фантазій і казок

святкувала св1и юв1леи

Сергій Лукашевич, коротко нагадавши історію закладу. Зокрема, його було

батьківськи підтримувати кожного осібно та дитячий будинок загалом, на­

створено

даючи необхідну допомогу; і з Jіюбов'ю

за ініціативою та дієвою підтримкою колишнього голови Бро­ варської райдержадміністрації Леоніда Вайсфельда. І, як наслідок, упродовж червня-вересня 2000 року на базі за­ пустілого дитсадка народився Дитячий будинок "Надія" . Із плином часу змінювалися керівни­ ки району, але кожен із них робив усе необхідне для того, щоб його мешканці почували себе в житті затишно, світло і

один до одного, до людей і, звичайно ж,

до Бога.· Нинішні вихованці установи, одяг­ нені в національні строї, склали "на відмінно" перед доброзичливою гля­ дацькою аудиторією мистецький іспит: вони співали і сольно, і в дуеті, і гуртом . Причому робили це настільки вправно та по-особливому натхненно і захопле­ но, наче намагалися ще раз ствердити

щасливо.

відомі слова про те, що "без пісні в Ук­

На завершення виступу С. Лукаше­ вич подарував "Надії" два комп'ютери. Затим естафетну паличку вітань-по­ дарунків один за одним переймали пер­ ший заступник голови правління ВАТ "Комбінат "Тепличний" Євгеній Чер­

раїні не буває свята".

нишенко (представник одного з· найго­ ловніших спонсорів цієї інституції),

Мокрецький сільський голова Микола Отрох, депутат Броварської районної ради Микола Діденко, представник релігійної громади села Микола Яро­ шенко та інші поважні гості. Усі виступаючі зичили іменинникам свята іти по життю із Вірою у світле майбутнє; Надією на те, що держава і добродійники будуть і надалі по-

На завершення урочистостей від імені ювілярів виступила директор Ди­ тячого будинку "Надія" Олена Мирна, котра

подякувала

спонсорам

за

ма­

теріальну підтримку у розв'язанні гос­ подарсько-побутових проблем, гостям­ за вітання і дарунки, вихователям - за сумлінну щоденну працю, дітям - за ро­ зуміння благородних намірів дорослих і слухняність. Окрім цього, вона вручила навчителям свої грамоти й грошові премії та, як і перший директор закладу Тетяна Отрох, закликала: "У мирі й злагоді учіться, діти, жити". ІванДОЦИН,

броварський журналіст.

У

всіх мажоритарних округах є претенденти у

Тривае всеукраїнський рейд "Урок"

кандидати міської влади. Уже сформований

план дій і ми втілюємо його в життя . Крім того, є домовленості з іншими політичними

Проблема невідвідування дітьмн нав­

мацію про забезпечення безумовного до·

перебувають

силами про взаємовигідну співпрацю, проте

чальних закладів завждн знаходиться в

тримання

канцелярське

на місцях народників турбує питання рівності

полі

у

спрямованого на реалізацію здобупя неnов­

районноїкомплексної програми подолання

політичних партнерів".

справах дітей.

"Урок .. як

нолітніми nовної загальної середньої освіти,

дитячої бездоглядності, підтримки сімей з

nопередження

шкідли­

дітьми

молоді,

кладів для дітей "Назустріч дітям" на

На

що

Володимир Литвин

відповів:

зору

орrанів

освітн

та

служб

Уперше рейд

всеукраїнську акцію було проведено у

вимог

чинногІ?

законодавства,

правопорушень та

та

на

обліку

в

службі,

надано

приладця за фінансуванням

реформування

інтернатних

за­

особисто буду nідтримувати усіх членів партії,

2001

адже

команда народників сьогодні має працювати за принципом: "Один - за всіх і всі

проrрамн

Задовго до nерщого nроведення рейду

нули заняпя, залишили родину, спільно із

-за одного". Тільки тоді можна розраховувати на гідний результат". І цьому не завадять .ні

''Урок" сnівробітники служб у справах дітей

ССД, КМСД своєчасно вживати дієві заходи

Броварському районі складає

щорічно проводили обстеження неблагоnо­

щодо

нолітніх. Станом на

тиск на партійців,

лучних сімей, щоб з'ясувати . чи готові діти· з

батьків або осіб, які їх замінюють, котрі не

чання приступИли всі учні . Але рейд "Урок"

цих сімей до nочатку навчального року.

виконують свої батьківські обов'язки щодо

ще

отримання їхніми дітьми

пильнуватиме

будь-які

політичні

ні перевербовування, ні провокації,

впевнений

лідер народників, адже Народна Партія має прекрасні

перспективи,

молоддю,

має

активно

авторитетних

та

працює

році на

виконання

..Дітн

Національної

Україин··.

Захід організовується з метою соціального

захисту дітей, заnобігання ·.х бездоглядності

поважних

та безпритульності, на виконання Закону Ук­

Делегати з'їзду одноголосно підтримали

учнівської

nритягнення

до

відnовідальності

nовної загальної

середньої освіти .

Улітку

2010

2017

2009-

роки .

Загальна кількість дітей Шкільного віку в

триває,

8160 неnов· 01 .09.2010 р. до нав·

служба за

у

сnравах

тим,

щоб

дітей

усі

діти

Броварського району здобували освіту .

року були відвідані всі діти,

разі

виявлення

дітей,

батьки

яких

В

не­

які опинились у складних жипєвих обста­

належним

1 вересня 2010

винах і nеребувають на

nрофілактичному

батьківські обов'язки або ухилятимуться від

обліку в службі у сnравах дітей райдерж­

· їх виконання, такі батьки будуть притягнуті

року не nристуnили до занять

у загальноосвітніх навчальних закладах.

кампанії з виборів депутатів Верховної Ради

гогічних

АР Крим, місцевих рад, сільських, селищних

nриміщенні

та міських голів ЗІ жовтня 20ІО року.

линівка,

орrанізації Народної Партії.

серед

раїни "Про освіту" щодо виявлення дітей, які

маніфест Народної Партії та участь організацій Народної Партії у виборчій

Прес-служба Київської реrіональної

звичок

своєчасно nовідомляти про учнів, які nоки­

з

представників у кожному регіоні.

вих

27.08.2010

р.

на

nрацівників,

будинку

службою

керівникам

у

конференцїї яка

nеда­

відбулася

культури сnравах

смт . дітей

навчально-виховних

адміністрації. Таких дітей у районі

- 43.

З

чином

дітьми та їхніми батьками проводиться кон­

184

Ка­

сультативна, роз'яснювальна робота, у разі

правопорушення.

всім

необхідності надається відповідна допомо­

Броварського району було доведено інфор·

га . У ня

60

Оксана ДОВГОДЬКО, начальник служби у справах дітей

дітям із малозабезnечених сімей, що

Броварської РДА .

2010

роках з нагоди

Кодексу України про Адміністративні

верес­

2009

та

свої

до адміністративної відповідальності за ст.

в

закладів

виконуватимуть

1


4

Субота,

18.00, 20.20 "Щасливі 19.15 Спортрепортер Здрасrуйте, я

18 разом"

ваша

мама!

вереси•

201 О

року

06.05, 21 .35 "Кулагін та партнери" 06.30 Т/с "Комісар Рекс" 09.35 Х/Ф "Брудні танці" 11 .50 Нез'ясовно, але факт · 12.40 Битва екстрасенсів 13.45, 20.15 помилки зірко"

15. 15 Euronews 15.25 Парламентські

06.00 Ранкова молитва Об 05, Об. ЗО, 07 ОО, 07.30, 08.00 Новини 06. 15. Об.З5 Вертикаль влади 07.05, 08.05 Сnорт· · 07.15 Ера бізнесу 07.20, 08.20 Мультфільм 07.50 Рейтингова панорама .15 Огляд nреси Соціальний компас Корисні nоради

, 21 .ОО , 21.25

Підсумки дня Слово регіонам Легко бути жінкою

10.00 11.05 Парк гумору 12.00, 15.00, 18.00 Новини 12.1 О, 21 .35 Діловий світ 12.20 Хай щастить 12.40 Кордон держави 1ЗО5

слукан­ ня у ВР України 18.10 Футбол. "Кримтеплиця" ·"Динамо· 20.00 Змішані єдиноборства

20.55 EuroVoice 21.45 Світ сnорту 22.00 Футбол. КС FiFA-2010. Ретроспектива. Німеччи­ на· Англія

1+1

06.05 Служба розшуку дітей Об. 10 Т/с "Янгол-охоронець" Об.55, 07.10, 07.45, 08.35, 09.10 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.25 М/Ф "Ну, постривай!" 08.05 Т /с "Універ" 10. 10, 18.25 Т/с "детективне агентство "Іван-да-Мар'я"

і

11.20

1З зо

Шість

13.25 Х/ф "Дві стріли" 15. 15 Euronews 15.З5 Книга.uа Ранкова молитва Об.ЗО, 07.00, 07 ЗО, 08.00 Новини 15, Об.З Вертикаль влади 08.05 Спорт

Ера бізнесу

07 40 .15 .20

Мультфільм

Огляд преси Рейтингова панорама Корисні поради 21 .ОО Підсумки дня

19.00

Про головне

10.00 Легко бути жінкою 11 .ОО Здоров'я 11.50 Слово регіонам 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12. 10, 15.25, 111.45 Діловий

16.00 Нащадки 17.00 Крок до зірок.

18.00 Шеф-кукар. Вечеря 19.40 Змішані єдиноборства 21.1 О EuroVoice 1+1 05.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07. 10, 07.45, 08.35, 09.10 Сніданок з "1+1" 07.00, 08 ОО, 09.00, 17.00, 19.ЗО тсн М/Ф "Пригоди Васі Ку­ ролєсова" 08.05 Т jc "Універ"

07.25

т;с "Детективне агентство "Іван-да-Мар'я" 11.20 Шість кадрів

10.10, 18.25

14.55 Давай одружимося 16.55, 18.05, 22.25 т;с "Адвокат" 18.00, 22.00 "Вікна"- новини 19. 1О Правила життя ТРК "УКРАЇНА" Об.ОО

апельсин

11.45 Т jc "Вогні великого міста" 12.45, 17.25 Сімейні драми 13.45, 21.15 Т/с "Маргоша-3" 14.45, 20.10 Т/с "Банди" 15.55 Кардіохірурги 22.20, 23.00 Т/с "Інтерни" ІНТЕР Шалені татусі

06.55 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.10, 07.40, 08.10, 08.40

Ра­

нок з "Інтером" 09. 1О Т/с "Повернення Муктара-2" 11. 1О Т;с "Невидимки" 12.15 Знак якості 12.45 Т jc "Каменська" 14.15 Детективи 15.00 Судові справи 1б.ОО Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 Т/с "Пропоновані об­ ставини"

13.45, 21.15 Т/с "Маргоша-3" 14.45, 20.10 Tjc "Банди" 15.55 Кардіохірурги 22.20, 23.00 Т/с "Інтерни" ІНТЕР Об. 55 Шалені татусі

07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.10, 07.40, 08.1 О, 08.40

Ра­

нок з "Інтером"

09.10

Т/с "Повернення Мук-

тара-2"

11. 10 Т ;с "Невидимки" 12.15 Знак якості 12.45 Т jc "Каменська" 14. 15 Детективи 15.00 Судові сnрави

ставини"

19.05 Т/с 20.00

08.00 Новини Об. 15, Об.З5, 23.25, 23.45

07.40 Будівельний майданчик 07.50 Рейтингова панорама 08.15 Огляд преси 08.20 Олімпіада: від малого

07.05, 08.05 Спорт 07.15 Ера бізнесу 07.20 Мультфільм

Корисні nоради

:· УВАГА' АКUІЯ' ',":- всІмnенсаонЕРАм-знижКА;о% . /

12.50 Нехай говорять 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя. 17.10 Критична точка 21.25 Т jc "Дорожній патруль" 22.25

17.00, 19.00 Подіі 18.00 Т/с "Єфросинія" 13.50 Т/с "Слід" 20.25 Т/с "Глухар" 19.30 Т/С "Маруся"

, Любов"

Об.О1, 22.30 Час-Тайм Об. 15 Час сnорту 06.30 Ранок на "5-му" 09. 10, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й еле-

19.05. Т/с "Кармеліта" 20. ОО Подробиці 20.30 Tjc "Обручка" 21 .35 Т ;с "Відкричать журавлі" ІСТV Об. ОО, 07.30 Ділові факти Об.1 О 300 секjгод Об.20 Світанок 07.40, 21.55 Tjc "Мент у законі"

мент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14 ОО, 15 ОО, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30 Час НОВИН

10.30, 11.30, 12.30 Прес-кон-

08.45 Факти. Ранок 09.25, 14.20 Comedy Club 10.30 Т/с "Солдати" 11.30, 17.35 Т/с "Менти-б" 12.45 Факти. День 13.00 Провокатор 14.05 Анекдоти 15.20, 19.55 Т/С "Морські ДИ·

ференціі у nрямому ефірі

10.55 Огляд nреси 11.20 Зверни увагу 15. ЗО Здорові історіі 1б .ЗО Арсенал

17.30 Велика політика 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Акцент

яволи-4"

18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 22.55 Х/Ф "Кульова блискавка"

НОВИЙ КАНАЛ

5

Об.15

КАНАЛ

20.30 Т/с "Обручка" 21.35 Т/с "Відкричать жураелі"

06.15

09.25, 14.25 Comedy Club 10.30 Tjc "Солдати" 11.30, 17.40 Т/с "Менти-б" 12.45 Факти. День 1З .ОО Максимум в Україні 14. ОО Анекдоти 15.25, 19.55 Tjc "Морські ди-

Час новин

10.30, 11.30, 12.30

у-

Огляд преси

Зверни увагу Життя в задоволення 1б.ЗО Драйв 17.30 Акцент 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Вільна гавань

НОВИЙ КАНАЛ

09.00, 20.55 Підсумки дня 09. 1О Слово регіонам 10.00 Легко бути жінкою 11.10 Віра. Надія. Любов 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10, 15.25 Діловий світ

Ільки

Прес-кон-

ференціі у прямому ефірі

5 КАНАЛ 22.30 Час-Тайм

26

Т /С· "Нотатки

вагітність-2"

07 ОО, 07. 10, 07.40, 08.40 Підйом

07.05 Смішарики 07.30, 08.30, 19.00 Репортер 09.00 Т(с "Ранетки" 11.05, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.10 Усе для вас 12.30, 20.20 Т jc "Татусеві доньки" Велике мульт. шоу м;с "Пригоди Джекі Чана" 14.35 М/с "Зоряні війни" 14.50, 15.50 Teen Тіmе 14.55 Т/с "Друзі" 15.55 Т/С "Відчайдушні ДОМО· госnодарки" 1б.50, 21.25 Т/с "Вороніни" 18.00 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.25 Зроби мені смішно

13.50 14.00

СТБ

07.05 Смішарики 07.30, 08.30, 19.00 Репортер 09.00 Т/с "Ранетки" 11.05, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.10 Усе для вас 12.25, 20.20 Tfc "Татусеві доньки"

13.50 14.00

Велике мульт. шоу М/с

Т(с

"Нотатки

про

13.00, 21.00 Музич~ий конкурс "Eurovoice" 15.15 Euronews 15.35 Околиця 16.00 Нащадки 1б.55, 19.10 Парк гумору

"Пригоди

08.35, 11.40 Мультфільм 08.45 Лікар на зв'язку 11 .ОО Тиждень моди 12.15 Погляд у майбутнє 1б.З5 Х/Ф "Сніданок на траві"

18.00 Сильні

світу цього

Об. ОО Бізнес Об.О5, 21.35 Т/с "Кулагін та nартнери" Об.30 Т/с "Комісар Рекс" 09.35 Х/ф "Смокінг по-рязанськи" 11.40 Нез'ясовно, але факт 12.45 Битва екстрасенсів 13.50 Чужі помилки 14.55 Давай одружимося 1б.55, 18.10, 22.25 Tjc "Адвокат" 18.00, 22.00 "Вікна"-новини

19.10 20. 15

Зіркове життя Російські сенсаціі

06.00

Срібний апельсин

ТРК "УКРАЇНА" Об.30,

17.00, 19.00 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 13.50 Т(с "Слід" 08.50, 21.25 т;с "Дорожній патруль-5"

09.50, 20.25 т;с 10.50, 19.30 Т(с

"Глукар-3" "Маруся"

Об.15, 21.35 Т/с "Кулагін та партнери" Об.45 Tjc "Комісар Рекс" 09.50 Х/Ф "Вам і не снилося" 11.50 Нез'ясовно, але факт 12.50 Битва екстрасенсів 13.55, 20.15 Російські сенсаціі 14.55 Давай одружимося 1б.55, 18. 10. 22.25 т;с "Адво­ кат"

Джекі

Чана"

14.35 М/с "Зоряні війни" 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 т;с "Друзі" 15.55 Tjc "Відчайдушні домогосподарки"

16.50, 21.25 Т(с "Вороніни" 18.00 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Сnортрепортер 22.25 Світлі голови

18.00, 22.00 "Вікна"-новини 19.1 О Моя правда ТРК "УКРАЇНА" Срібний апельсин Об.30, 17.00, 19.00 ПодіІ 07 ОО, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 13.50 Т/с "Слід" 08.50, 21.25 Т(с "Дорожній

06.00

патруль-5"

09.50, 20.25 Tjc "Глукар-3" 10.50, 19.30 Т/с "Маруся" 11.50 Т/с "Віра, Надія, Лю-

СТБ

Об.15 М/с "Майстер Менні"

Об.35

про

·

Підйом

еле-

мент

двічі"

Об.35

07.00, 07.1 О, 07.40, 08.40

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15 ОО, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.55 Х/ф "Живеш тільки

07.00, 18.45 Життя 07.30 Медицина. 07.55, 18.40, 20.25 24 ГОДИНИ 08.00, 10.50, 15.50 Твій хіт

вагітність-2"

Час спорту

09. 10, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й

'10.55 11.20 15.30

ТО НІС Об.ЗО Голос віруючого

"Майстер Менні"

Об.30 Ранок на "5-му"

ІСТV Об.ОО, 07.35 Ділові факти Об. 10 300 секjгод Об. 25 Світанок 07.45, 21.55 Tfc "Мент у законі" 08.45 Факти. Ранок

Об.О1

до великого

08.40

Об,30,

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 11 .50

яволи-4"

1б.ОО Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 Т/с "Пропоновані об­

11.45 т;с "Вогні вел'икоrо міста· 12.45, 17.25 Сімейні

Вертикаль влади

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30. 07 ОО, 07.30,

Євроба-

чення

НОВЕ ЖИТТЯ

Об. 1О Бізнес

бов"

18.00 Дурейтер 18.45 Магістраль 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Янгол-охоронець"

Червона Шапочка"

-

диція: три в одному

11.50 Т/с "Віра, Надія, Любов" 12.50 Нехай говорять 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17. 1О Критична точка 22.25 Заручники долі ТО НІС

06.30 Голос віруючого 07.00 24 години 07.30 Мультфільм 07.55, 18.40, 20.50 24 години 08.00, 10.50, 15.50 Твій хіт 08.45 Лікар на зв'язку 11 .ОО Навколосвітня експе­ диція: три в одному

12. 15 16.15

Погляд у майбутнє

Х/ф "Колишній колишній син"

-

вересня в МІСТІ

18.30, 20.30 24 години 18.45, 20.00 Життя 19.00 Магія та чаклунство 21 .ОО т;с "Сезон полювання" 22. 1О Містична Азія 12.50 Нехай говорять 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.10 Критична точка 22.25 Відкритий доступ 06.30

ТОНІС Переможний

голос

віруючого

0700, 18.45 Життя 07.35 Мультфільм 07.55, 18.40, 20.25 24 години 08.00, 10.50, 15.50 Твій хіт 08.45 Лікар на зв'язку 11 ОО Містична Азія 12.15 Погляд у майбутнє 16.30 Х/ф "Інспектор Гулл" 18.00 Сильні світу цього 18.30, 20.30 24 ГОДИНИ 19.00 Навколосвітня 20.45 24 години.

Б

08.05 Т(с "Універ" 10.10, 18.25 т;с "Детективне агентство "Іван·да-Мар'я"

11.20 Шість кадрів 11.45 Т/с "Вогні великого міста" 12.45, 17.25 Сімейні драми

І

ровари.

/

Товпри можнп придбати з

тато,

диція: три в

06.55, 07.1 О, 07.45, 08.35, 09.10 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.25 М/ф "Сірий Вовк &

1+1

18.30, 20.30 24 години 19.00 Бойовий ман 20.45 24 ГОДИНИ 21 .ОО Т(с "Сезон полювання" 22.1 О Навколосвітня експе-

11.00 до 12.00 за адресою: м. Бровари, вул .. Незале]І<ності, 4 Культурний центр ссПРОМЕТЕИн (малий зал)


Су6ота,

НОВЕ ЖИТТЯ

18

вереснв 201 О року

3

nЕРЕМАfАЄ &ІJІЬ, ВІДНОвnІОЄ СПJІО&И! Біnе мумійо (кам'яне масnо)- дивна і дуже цінна nриродна речовмна.

ПОВНЕ

ФAYPIIf.Aim8 (на88, . . . . . . . . фармупа)

Вже Q1ОЧаТКу вживання ФАУРІН..дКТИВ нОрмалізує зорові функції,

також преnарат ацатен відновruовати nошІ«ЩжеНі с:еrменти ока, оновлювати тканини утомучисnі зоровоrо нерва на кnі"nІнному рівні. ФАУРІН-АКТИВ усnішно справляється з: катаракrою, rпаукомою, міоnією і rиnерметропієй (коро11<030рісnо І д,аn81(030рістю), синдромом стомлених очей, кон'юнктивітом, захворюваннями роrівки.

ФАУРІН-АКТИВ

3ДЗТНИЙ

відновлювати

зір

без

дороrих лікувальних методик і оnерацій!

вживання

·

ФАУРІН-АКТИВ не nросто допомаrає уникнути оnерації при захворюванні очеіі, він ще 1 учит~о працювати очі по-tІОВОМу Унікаnьні актиані комnоненти несуть в собі nозитивну інформацію дnя кліток

хворих очей, нормалізують біоDітмолоrмю і РоботУ всіх стр ока. внаслідок LU!Qro і досягАЮТЬся ТАКІ висою і:'ЕЗУЛІ:) 'А ПРИ НАВІТЬ НАМВАЖЧИХ ФОРМАХЗАХВОРІОВАННЯОЧЕ • Ціна 1 фпІмDна ·120 rрн. Курс -З сtм-иДпя пенс:іонІІріеІ інших І1іnьrоемх ICimlq)iй ~5О%· 80 rрн.І лише дnя nенсІонерів і Інших nіnьrових катеrорІйІ Ціна за 3 фnаІСОНИ ·ВСЬОГО 150 rрн.І

ВИ3ИОН·АКТИВ • ВІДНОВЯЕННЯ І

ПОnІПWЕННЯ BAWOrO ЗОРУ!

~~--•о.011

Ефективний nри nорацх с:tndІІІІМ, .....-х І дмс!!JІОфІї роrіВ&И. n~ роботу 30poeoro нерва. ПІАаІіuм:

• Екстракт стеаіі "Creei111011 • очмщенІtІІ орrанаму• • це повне очищення орrанІ$Му від шлаків, радіонуклідів, токсинів, паразитів,сDІН!Ава-ихметапіввсІІ>Оmза30днівІ Унікальний nрепарат "Стееінтон • очищення організму• емготомеимй за новітньою унімаnьною технологією із збереженНІІМ усіх ціnющихІІкостейчудо·роспмни • стееіі.

еЕфемтмено виводить з- організму wлаки, токсини, wкідІІмві

JоФаїнських У._Чених, заснована на оаrатолІтньому досвіді tїоротьби з ·чоловічими· захворюваннями: простатитом, аденомою, статевою сnабкіст~. П~nарат розР,рблений ~ врахуеан.ням особливостей нинtшньо• . еколоrІЧНОІ ситуації 1

nІкуваnьно-nрофіnактичними вnастивоСТJІми. Тіnьки КАРДІОНОЛ

•Міtтить поаниііі набір ~о~еобхідІоІих людському орг<Іні3му вітамінів мікромементіІІ

собІ такі найважnмвІwІ властивості дт1 людей, що страждають rІnертонІєю І захворюваннями . серцево-судинної системи:

•Є вІдмі-природним антистресовим, sаспокііі.nивнмsасобом ПриАмаІОЧМ преnарат "СтевІ111011

nокращуе сnермотоrинез.

орrанЬму" уnродовж

складом і унікальними

на основі nриродних морських І роспммних комnонентів nоєднує в

311-'nl

ІІЕфективно знмжус метеозаnежкk:ть (залежнІсть самоnочуття від

ЦlпющІ eмкmUfl«<ffl ен~тІ!fІІІту стиии •CmNIRmoн • очищенНR ор~онІІІІІІУ~ п0теерІжttнІ кпІнІ'Інuми ~ІіІжttннями, npoaeдttнuмu ~um~-~ І tiiOICCIIffOIIO ім. л.н. 8ecJмttc1lr І~ "~

nідвищує до норми) • Стабілізує сердечний рмтм (ефективwиtї nри армтмrІ} • Живить серцевий м'яз • Зміаt"Юt: каnіляри І стінки

Ці

-----

... 1 уnако._ ...._

·

........... 82

...... -МІЦ8И- opr•~...

rрн.

судин • Заnобіrає :JіІКУІІ0рцІ судин очищає· їх вІд бляшок ІtОІ'ІІСТ8ринІв • 3нмжус рІВень хоnестерину в кровІ • Зменшує задишку • ПозбаІUІЯЄ вІд бonto в ділянки серця І rоловноrо болю

• Знмкают1о такІ -мща, як шум у вухах • Засnокоюt:, nозбавnяє від

l'leнciCNteJNІМ ІнааnідІІм І Іншим nlnlti'OИМ IUI'I'8t'Opl8м • безсоння! • Покращуt: nам'ять

ам.ааса12rрн.І

_ГС33НІІІІІ.О»2·0112ШJОІZt4<І1І • 3

КnІнІчнІ виnробування nідтвердЖують nозитивний вnл~ts

РекоменАСНІ•нмііІі курс no•мoro -мщемNІІ opnutlaмy

КАРДИОНОЛА

J118ІСО 8 ІСІІ(1 мІсJІц..nриііому)·ВСЬОrО 180rрм.І

&

Р АТ О Н

W

Мембраnон це nродуктs що мас баnrтий вІдновnенню

функцій

цеtt1Р8ІІЬНОі нер8О8ОІ сисnами nІсІІя nеренесеноrо Інсу.nьту, а тatco.JI( в цІпях йоrо nрофІnакпІси І ~еІІІЯ. МЕМ&РАТОН

серцево-судинної системи,

~рrаніа

в

структурі

кnітинних

мембран, знижують рівень

.Іt0n8С1'ермну, :sмемwують в'язкість ІСрОВі, тим самим знижуючи ризик

.....,.....,...,.

Сnрияє

стан

імунний статус: орrанізму людини. УнікальнІ комnоненти препарату

В И Д К Е ·незамінні

a1nuna "вtНЯ ПІСЛЯ.ІНСУЛЬm

скпад:.

на

кровотворення, скnад І nопзники ІСрОВі, nокращус судиннии тонус,

утвореннятромбІв.

КАРДІОНОП О&ОВ"ЯЗКОВО ДОПОМОЖЕ ВАWОМУ СЕРЦЮ! Вартість1 уnакоаки-160rрн.

-rсзз,.о•.оз.о2-о,,._,.," .,.ов

Дnя усіх nіnьrових катеrорій знюкка 50% .ао rрн. Рекомендований курс· З уnаковки. ТІлькидnя пенсІонерів і Інших

: ЕфеІсn48нмй ·в компnексному nІл~оrовихкатеrорІйІ ЦІІІ8 а• 3 Jd8ІСО8ІСІІ· всьоrо 200 rрн.І

пікуваннідnя~~ТНИІССММІ110Мі8s нормаnізуе

д1tu1ьн1сть ronoвнoro мозку, мозішвt'ІА ІфОІІООбІr, nам·ять, ДОКТОР ШЕРСТЬ - диво-nояс а cnyx. ЗаnобІrас ~І сnабІсос1І 1 ОО% натураn~аної ці.nющої

ШВИДКАДОПОМОГА ЦЕНТРАЛЬНІЙ НЕРВОВОй СИСТЕМІ! і "І в-........... 1 • 360 • Дnя nенсіонерів 1Інших ове'Іо шерстІ ..,....... упаковки rрн ПоJІс з овечоі шерстІ просто незаміwнмй nри:

nІnьrових катеrорій знижка 5О%· 180 rрн.!

захворюваннях ниР:ок, захвор10ваннях хребта І

Рекомендований курс 2 упаковки.

cyrno618 (у тому чиспі травми), боnІ в обnасті ~та І

nonepeкy, остеохондроз, радиКуЛіт І ревматизм. Також · notІC з натураnьної овІічо'f u.iepc:rt еФективний в МАСЛО НАСІННЯ КАВУНА • 6орщІ.бІ з надлишковою вaroto. Не о6Ійтися без цьоrо чу~овоrо ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ВАШИХ НИРОК! . в~ ІІІОДЯМ,J!Іd частобувають на n~rax і у воrкості, nіднІмають . ТЯJіаdсть, кращим nодарунокдmtводfівІ Macno насІння кавуна, .ааадяки високому ВМІсту Також Ви можете використовувати nояс ДОКТОР ШЕРСТЬ з 100% цІЛ10щих мінерапів, вІтамІнІв І Інwих бІоnоrічно натураnьноі овечоі шерсті nри боnях в кІнцівках, в колінних 1 активних ре'tОІІИн, виявлн потужну питоnитичес:ку дІІО nІктьових cymo6axl - сnрияє р03ЧиненнJО каn~оцІевих І уратнwх каменІв ЦІнацІлющоrоnоясуДОКТОРШЕРСТЬ·190rрн.

виутріwню архітектоніку каменІв буда.-tІкоrо тиnу!) І •ІІЇПеіііінсІііІо!іііінеіі1ріііаіїмііІііІнііwііиіімііnіІіnііІьіііrоІііііівііІимїіІіікатеііііііІіrоіІІірііІяїімЇІЗіііНіііИіііЖїіііКАііііІ50ііІ%._-9іі5ііrріііін.8І_ nІску, дрібних

виведенн10 з сечоаиеіДНИХ wnsaxiв спизу,

КОНІ(р8ментІв. Має nриродну М'tІку сечоrІнну діІО, ВИД8ІНІС ·~

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ВИ&РОМАССАЖЕР •

зайву рІдину 3 орrакІЗму. Стимуntое виробnенНІІ життєво ":;~·.~. •J(Vj важnиеих rормонапа.них речовин, nокращуе структуру ,

о'Іо о':Іо BAW ОСО&ИСТИn ДOMAWHin ДОКТОР

нирковоі тканмни, відноепаоє функцП нирок, очищає бруна.ки, еЗа nІченІ хвипини знtмас навtп. радикупитнwе боnІ!

•ЗаnобіrаеnередчаснійеякуляцП. •Ефективний nри nростатмтІ {утому числІ хронічному). •УсуваехронІчнувТомузнІмаестреси. •Очищає І відновлює весь орrаwІзм ЕРОСИП дnя ПІО&ВІ дАСТЬ

• очищенн11

який відрІзняється особпивим

дніа беа nерерам Ім доб'єтео .,._..,с рuулМ'аТІв • зв цеіІ •с ексrрІttТ nоrоди) • Покращуе роботу серцево-судинної сметеми і мозку • wтнміІ-уеІоргаttмІс--ВвшоrоорrвнІамуІ НормаnЬуе тиск {nри nідвищеному знижує, nри зниженому

......aз...,.....ma .. xtz.oe

ЕРОСиn • ЧопОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я!

ОсНовою КАРДЮНОЛАє унікаnІоні nрироднІ комnоненти, у тому чисп\ натуральний жир, що виділяється з nечінки акул,

• Має потужну nротизаnальну дію

Дnя nенс:іонерів і інших І'ІІnІ.nІвмх ІІі1'І'8І'СІрій 38tІІЖІаІ50% • ~ rрн. Курс, що рекомендует~ося, • З уnаковки; Лиwе для nенсlонерІеіІнших nІnьrовмхкатеrорlйІ _ r c 33

•Ефек:rивно nозбавnяt: від статевої сnабкостt. імnсn81ЩІї, ВідноВЛІОЄ ЧОІІОВЇ'оІу силу 8 буд~ віці! •Стимулює статеву актмвнІсть, niдcмniOt: ерекцІю,

• НАДІЙНИЙ ДРУГ ВАШОГО СЕРЦЯ! .

' ···

nсихолоrtчноrо стану сучасного чоловІка що дозволило nри

І

Пенсіонерам І Іншим nіnьrовим катеrорІям ЗНИЖКА 50%-55 rрн.І Рекомендований курс: 2 - 3 упаковки. Тіnьки дпя пенсіонерів і Інших ninьroвмlt катеrорІйІ ЦІна за 3 уnаковки- ВСЬОГО 140 rрн.І

підемщує оnірність орrані 3му

достуnній ціні отримати максимальний цілЮщий ефектІ УнікаЛьний збалансований скnад (лише 1ОО% натуральні біолоrічно актиані nриродні комnоwенти) забезnечує високі nоказники ефектманостІ преnарату АНТІПРОСТАТИТІ ЦІна АНППРОСТАТИТ -110 rрн.

ЦІназа3упаковки-ВСЬОГО140rрн.І

•-•·сзз ......"''"''"""""•••"' оз .. ""

_

ЦІна крему-бальзаму 6ІЛЕ МУМІИО {1 уnаковка) -110 rрн.

еПриводмтьв~о~ормумасутіпа

Препарат

АНТІПРОСТАТИТ АНТІПРОСТАТИТ • ц_е новітня розробка

кровообіг в пошкоджених ділянках, володіє чудовимиnротизаnальними і

антисептичними влаСТИВОС'!;ЯМИ.

КАРДІ О НОЯ

• Перешкоджає nередчасному старін~о~ю орrа~о~ізму, nовертає житт~ві сипи,

М Е М

~ .,,е.10.ое

Крем-беЛЬзам БІЛЕ МУМІЙО усуває або значно знижує больові відчуття. виводить солі. відновлює тканини, відновлює нормаsіьний

• НормадІзує мікрофдорукиwмоеика, носоrпотки і wкІрних nокриеіа • Нормаnізує обмінні процеси організму на кпітинномуріені •Нормапізуєріееньr11юкозмворганізмі

:JOPY, Ус:~ ttaenlд101 ~818. fІо36йпІІС від . ПсЖращус pooory орn~~~Ів :10J1Y в ціnому ·

ЦІна аа 3 уnІІСОВІІІМ ·ВСЬОГО 120 rрн.І

nродукти

житrедіяльності орrані3му

\.>'"' ' ;,;;..~,.;.:;.~,;., cnlnarм

У КОМПЛЕКСІ З ФАУРМН-АnИВОМ ДАЄ ПРЕКРАСНІ РЕЗУЛЬТАТИ! ВІІрrіс:п. 1 уnаКОВІІІМ • 90 rрм, Дnя усІх пІт.rових катеюрій ан- 5О% • 45 rрн. РекомендованІ4й курс 3 уnаковкм. ТІnІ>ки дт1 ninwvвмx КІІТ8rорІіІІ

РІВНІ

3А 30 ДНІВ &ЕЗ НЕЗРУЧНОСТЕЙ І ДИСКОМФОРТУ!

Українськими вченими сnільно з яnонськими фах!вцямм

уда.пося створити ревоnкщіі\ний препарат. .:JДаТНІоІМ лікувати захворювання очей без вживання складних хірургічних операцій, -ФАУРІН-АКТИВ. " Цей суперnреnарат добре nоказав себе і був рекомендований до вживання міністерствами охорони ~оров·я в клініках краін СНД JЕвроnи. ФАУРІН·АКТИВ містить в сеоєму складі уні!ІаІ1ЬНИЙ, біологічно активн~1й комnонент-фітор, якийдаєтакі вражаючі результати. ФАУРІН-АКТИВ є першим в світі nреnаратом, ~атним доnомаrати nрактжно при всіх захаорюваннях очей!

018f'АИІ310' НА

яка завдяки найбеrатwому природному складу має дуже великі цілющі властмвості, nроте основне їі nрмзwачення - знімати біль, відновЛювати клітини (має щонайnотужніші реrенеруючі властивості), відновлr<>вати імунну систему людини!

віднОВІІІОЄ киспотно-nужний 6апанс в орrанІзмІ. •ВІдноеnІО& рухпивІсть суrпОбІв 88prlcn. 1 у1181С011Ки • ТО rрн. Дrul nенсІонерІа І Інших • Псжращус. циркулtщІю кровІ, анімас rоповний біль і втому! nІJІ~оrових к•теrорІііІі а.нмж:ка 50% • 35 rрн.І еWвидко 1 ефективмо nозбаВІІtІС вІд nростуди! .

SArATO СМІ

Рекомендо•нмй курс 4уnако8ІСИ.

8артісn. ЕРОСМЯ- 240 rрн.

Дn• nенсІонерІв.ІІНІUИХ niJІr.roвиx катеrорІіІ SИІІЖІСІІ 50%•120rрН. -rc» ......о»__.... ....,.... к 2 3 уре, ЩО рекомендусn.с•, • уmнсовки.

КОЖНОМУ ПОКУПЦЕВ В ПОдАРУНОК

ТІпwси ІІІМ nенсІонерІа І Інших nlm.roвиx ІСІІ'І'еrорІіІІ

Ці

ВС.bOr0 1 20

4

І

-І'С33

4 НАСАДІСИ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ПО ВИКОРИСТАННІО МAeeAWEPAt .

.

Н8- yn81C081CH• rрн. 1806.03.0М<ІІ3868"':11.0U1 Усі товари. 6іопогі'ІНО 8/llflueнJ нatrlfPIIIЬIIi npodyкmu! Не t пlкарськшш

3~.;oїit3ЗНtOS.OS.o2-o3<122?SorOН1600

ЦІна

• 360 rрн. Дntl nенсІонерІв І Інших nlnr.roвиx ІСІІНrорІй 3НІІJІСІСІІ 5О%· 8CbOrO 180 rрн.І

&VU. ~~ ознаІіомтес:R 3 ~

38М88И1И 1C1D 8118дІНІUІО МІNКІІ81101111'810 niCJ181118Т818~o4a. ДОІІІ. . U. а/8 388,. 18JI.I082J IJI-88-88. lhlln1CП.118118CИIIIDI·'I8% ВІД 88111'8СТІ38МDІUІВИНІІ. 15.З5 Дурейтер

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.15, О6.З5·Вертикапь влади 07.05, 08.05 Спорт 07.15 Ера бізнесу 07.20 Автодрайв 07.45, 08.20 Мультфільм 08. 15 Огляд nреси 08.40 Корисні поради 09.00 Під().jМКИ тижня 10.00 Легко буrи жінкою 11.05 Парк гумору 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10, 15.25, 18.45, 21.35 Діловий світ 12.20 Точка зору 1З.ОО Право на захист 1З.20 Ревізор 1З.45 "Жінка, яка співає·

06.00

Ранкова молитва

06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 15, 06.35 Вертикаль влади 08.05 Спорт

.40 08.15 08.20

Ера бізнеDf Мультфільм Огляд преси Рейтингова панорама Корисні поради 21.00 ПідсУМКИ дня

Про головне

Легко буrи жінкою

ставини·

бов'ю" 1З.50 Х/Ф "Герцогиня·

15.15 Euronews 15.55 Нащадки 17.00 Шеф-кухар країни 18.00 ВіКно в Америку 19.00 Про головне 19.40 Змішані єдиноборства 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.45 Світ спорту 21.55 Фуrбольний код 22.50 Лото "'Трійка", "Кено" 2З.ОО Підсумки

19.05 Т/с "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Т/с "Обручка" 21.35 Т/с "Відкрwtать журавлі"

16.00 Анатомія слави 17.25 Т/с "Доктор Тирса·· 20.00 Міняю жінку-2 21.20 Зірка+зірка

ІСТV

06.00, 09.20, 12.55, 19.20

ІНТЕР

05.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.10, 07.40, 08.10, 08.40

Ра·

нок з "Інтером" 09.10 Т/с "Повернення Мухтара-2"

1+1

06.10 Т/с ·янгол-охоронець" 06.55. 07.10, 07.50, 08.35, . 11.1 О Т/С "Невидимки" 09.10 Сніданок з "1+1" 12.15 Знак якості 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 12.45 Т/с "Каменська· 19.ЗО тсн 14.05 Детективи 07.25 М/Ф ·ну, постривай!" 14.55 Зрозуміти. Пробачити 08.05 Т/с '"Універ" 15.40 Чекай мене 09.25 Смакуємо 17.20 Т/с "Сусіди" 10.1 О "Засліплені лю18.10 об· 11.05 пісня 11.50 Темний силует 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10, 15.25, 18.45, 21.З5 Діловий світ

12.25 Х/Ф "Звіробій"' 15.15 Euronews 15.З5 Золотий гусак 16.00 Нащадки

16.50 День знань 18.00 Шеф-кухар. Вечеря 19.00 Аудієнція 19.40 Змішані єдиноборства 21.25 Слово регіонам 21.45 Світ спорту 22.00 Футбол. ЧС FIFA-201 О. Ретроспектива.

Словач-

чина

• Італія 1+1

06.05 Служба РОЗШ}ІІ(У дітей 06.10 Tfc "Янгол-охоронець· 06.55, 07.10, 07.45, 08.З5, 09.10 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.25 М/Ф "Ну, постривай!" 08.05 т;с '"Універ" 10.10, 18.25 Т/с "Детективне агентство "Іван-да-Мар"я"

11.20 Шість кадрів 12.00 Т/с "Вогні великого міста· 1З.ОО, 17.25 Сімейні драми 14.00 Тирса" 15:55

Спорт

06.05, 07.З5 Ділові факти 06.10 ЗОО сек;год 06.25 Світанок 07.45 Факти тижня 08.45 Факти. Ранок 09.25 Море по коліно 09.55 Шури-мури 10.40 Т/с "Солдати"

19.25 Надзвичайні новини 19.55 Т/с "Десант є десант" 21.55 Т/с "Мент у законі" 5 КАНАЛ 06.01, 22.30 Час-Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й елемент 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.ЗО, 2З.ОО Час новин

1О.ЗО, 11.30, 12.30

Прес-кон-

ференціі у nрямому ефірі

11.З5 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"

10.5 Огляд nреси 11.20 Зверни увагу 15.10, 16.10 Майдан

12.45 Факти. день

17.ЗО Територія закону

21.50

Велика політика

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 М/с ·майстер Менні" 06.35 Т/с "Нотатки про вагітність-2"

07.00, 07.10, 07.40, 08.40 Підйом

07.05 Смішарики 07.30, 08.30, 19.00 Репортер 09.00 Т/с "Ранетки" 11.05, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.10 Усе для вас 12.30 Т/с "Татусеві доньки" 13.50 Велике мульт. шоу 14.00 м;с ·nригоди Джекі Чана"

14.З5 м;с "Зоряні війни"

1З.ОО Провокатор

18.ЗО Хроніка дня

14.50, 15.50 Teen Тіmе 14.55 Т/С ·друзі" 15.55, 2З.25 Т/с"Відчайдушні

14.00 Анекдоти по-українськи 14.40 Х/Ф "Непереможний• 18.45 Факти.

18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час

16.50, 21.25 Т/с ·вороніни" 18.00, 20.20

20.10 Т/С "Банди" 21.15 Т/с "Маргоша-З" 22.20, 23.00 Т/с "Інтерни"

16.00 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18. 1О Т{с "Пропоновані об-

ІНТЕР

06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

Ра­ нок з "Інтером" 09.10 Т/с "Повернення Мухтара-2" 11.10 Т/с "Невидимки· 12.15 Знак якості 12.45 "Каменська"

ставини·

19.00 Т/С "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.ЗО Т/С "Обручка" 21.З5 Т{с "Відкричать журавлі" ІСТV

07.10, 07.40, 08.10, 08.40

14.15 15.00

06.00, 07.З0 ДіІІОВі факти 06.1 О ЗОО сек{год 06.20 Світанок 07.40, 21.55 Т/с ·мент у законі" 08.45 Факти. Ранок 09.25, 14.15 10.ЗО Т/с 11.ЗО,

17

домогосподарки·

19.15 Спортрепортер 22.25 Новий погляд СТБ

06.1 О Бізнес 06.15 Док. детектив 06.40 Т/с "Комісар Рекс· 09.45 Лід і полум'я 12.45 Битва екстрасенсів 14.55 давай одружимося 16.55, 18.10, 22.25 Т/с "Адвокат"

18.00, 22.00 "Вікна" 19.10 У пошуках істмни 20.10 Чужі помилки 21.З5 "Кулагін та партнери"

16.З5 Хfф "Сніданок на

18.00 Сильні світу цього 18.30, 20.ЗО 24 години 18.45, 20.00 Життя 19.00 Найкрасивіші

бов"

19.55 Т/с "Морські дияволи· 22.55 Х/Ф ·rолдфінгер· 5 КАНАЛ 06.01, 22.ЗО Час· Тайм 06.15 Час спорту

16.ЗО Мотор-ТБ 17.ЗО Особливо небезпечно 18.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 На межі

06.ЗО Ранок на "5-му"

години. Бізнес

07.35 Мультфільм 08.00, 10.50, 15.50 Твій хіт 08.45 Лікар на зв'язку 11.00 Увага · їжа! 12.15 Погляд у майбуrнє

ТРК "УКРАЇНА"

20.30, 2З.ОО Час новин 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО Прес-конференції у прямому ефірі 10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.ЗО Не nерший погляд

09.10, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й елемент 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18. 19.00,

ТО НІС

06.30 Голос віруючого 07.00, 18.40, 20.50 24

06.00, 06.55 Сріб. апельсин 06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 07.10, 18.00 Tfc "Єфросинія" 08.10, 1З.50 Т/с "'Слід" 10.50, 19.30 Т/с "Маруся" 11.50 Т/С "Віра, Надія, Лю·

12.45 Факти. 1З.ОО ПІД прицілом 14.05 Анекдоти 15.15 Т/с "Десант є десант· 18.45 Факти. Вечір і9.20 Надзвичайні новини

12.50 Нехай говорять 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний DffWI 17.1 О Критична точка 20.25 Т/С "Глухар-З" 21.25 Х/Ф 'Примарний гонщик·

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 М/с "Майстер Менні" 06.40 Т /с "Нотатки про вагітність-2"

світу

21.00 Тtc "Невдача 22.50

Пуаро"

07.00, 07.1 о. 07.40, Підйом

07.05 Смішарики 07.30, 08.ЗО, 19.00 Репортер 09.00 Т/с ·ранетки" 11.05, 19.2бТfc "Курсанти" 12.10 Усе для вас 12.30, 21.00 "Татусеві 1З.50 Велике мул~т. М/с "Пригоди Чана"

14.00

14.35 М/с "Зоряні війни" 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с "Друзі" 15.55, 23.25 Т/с "Відчайдушні домогосподарки·

16.50, 21.25


Су6ота,

НОВЕ ЖИТТЯ

18

5

в~реснв 201 О року

«НЕВОТОН)): АЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО В БРОВАРАХ! Семья

Зто бЬІло год назад, коrда я сильно

Ха6м6рахмановЬІх

r.

глазах,

Ижевск: «Решили «Невотоном» подлвчить нашу бабушку, которой nотопал 91-й годок. Она не могла

давление то вверх то вниз, женские

даже rоловЬІ nриnоднять от подушки.

болела. Со здоровьем творилось что то непонятмое. Боль во всем теле, rоловокружение

и

туман

в

И таких отзь1вов сотни! Многим людям «Невотон» помог абрести

простати~

здоровье и радость жизни.

МИНЗДРАВРЕКОМЕНДУЕТ сНевотон» - единственнЬІй магнит-

даже

не

с

подняться, чтобь1 ползти на работу, а О

ВЬІПОЛНВНИИ

супружеСКОГО

восстановление

тонуса

кожи

и

ЛЕНИНГРАДСКОЕЧУДО

ДОЛга

и

КГБ.

Зтот

для

прави­

уникальнь;й

ИзвестнЬІе учень1е ле~:~инrрадских НИИ и кпиник ракомендовали «Невотон» кnроизводству. Исследования учень1х и врачей

показали, что nрибор, воздействуя на системь1 орrанизма, бь1стро снимает боль и помогает сnравиться со многими недугами. «Невотон» помогает nри травмах, ушибах,

ДОСТУПНО ВСЕМ «Невотон» - зто физиотерапевті'І­ ческий прибор-аппликатор в виде маленькой капсулЬІ. Она образует

стимулирует

мне

вокруг себя магнитмое nоле особой

корректора

совсем

локализации, которое действует на

тренние

отчаялась, но ему поверила. И не зря. сНевотон» вернул меня к жизни. Разумеется, зто произошло не

очаг заболевания. В результате nодобного воздействия клетки больного органа активизируются,

ности человека.

сНевотон» помогает при широком спектре заболеваний и очень nрост в

мгновенно. Сразу все только в сказках nроисходит. Ведь для

самоочищаются,

nрименении.

зашлакованности,

Но однаждЬІ мой давний друг подарип

мне

на

День

рождения

«Невотон»

и

сказал,

что

поможет.

Я

тогда

уже

восстановления

зто

здоровья

А видели бЬІ ВЬІ, какая она сейчас жизнерадостмая и бойкая, даже не

от

хронических болезней (а их у меня на самом деле. редкостнЬІй букет), которь1е буквально с детства разрушали мой организм, nонадоби­ лось время. Но улучшение самочу­ вствия произошло буквально на· второй день после начала примене­ ния. У меня окончательно перестала болеть голова и nрошли зти предобморочнЬІе состояния. А сегодня я чувстеую себя совершенно

верится. ЦелЬІМИ ДНЯМИ ХОДИТ, СИДИТ,

что-то делает, вместе со всей нашей

которЬІх рекомендован

подлечила свою гипертонию, а муж

-

язву жепудка. Зто и правда может показаться фантасти кой ... » ;:t:;~;';(t~~'WffiW'44 сЯ

'Сf1іліГrі~Мь36~V:б~11'\;~~~ з ноги,

назад.

Перестали

nроnали

морщинЬІ

болеть

на

лице,

уwли бессонница и депрессия. Я совершенно здоровая женщина!»

~~!!'~~ терпела

сильнейшую

никаких

не· осталось.

боль. И

Сил

вот

я

получила зто маленькое чудо. Я

сердечно-сасудистая

гипертония,

ишемия,

система:

дистония,

вариказное

ІНТЕР 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00,

09.00, 12.00, 18.00

19.05

Т/с "Кармеліта.

Ци·

ганська пристрасть"

Подробиці 20.ЗО ТІс "Обручка'" 22. ОО Велика політика

20.00 08.ЗО, Нови­

ни

07.10, 07.40, 08.10, 08.40

Ра·

нок з "Інтером"

Т/с "Повернення Мух·

тара-2"

11.1 О ТІс '"Невидимки· 12.15 Знак якості 12.45 Т/с "Каменська· 14.15 Детективи

Олімпіада: від малого великого

Корисні поради

Доки батьки сплять Так просто Курс іtпер"єра Коло Олімnіади Наша пісня

1.15 Хіт ·nарад

стави ни·

"Національна

двадцятка"

Король професій Світло Футбол. ЧУ.

ІСТV 06.00, 07.30 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.20 Світанок 07.40 Т/с "Мент у законі" 08.45 Факти. Ранок

-

невралгические

синдромьІ,

и

утомляемость,

09.25, 14.20, 22.10 Comedy Club 10.ЗО ТІс "Солдати" 11.ЗО, 17.З5 Т/с '"Вулиці розполь) • "Севастополь'" (Севастополь) 14.50 Європейський музичний конкурс "Eurovoice"" 17.00 В гостях у д. Гордона 18.00 Золотий rусак 18.25 Ревізор 19.00 Арена істини 21.00 Підсумки дня 21.40 Світ спорту 21.50 Фольк-musіс 22.45 "Мегалот" 22.50 Лото '"Суперлото'", '"Трійка", "Кено"

1+1

06.00 Літаючий будинок 06.50 Справжні лікарі 07.50 Світське життя 09.05 Квартирна лотерея "ХТО ТАМ'"

10.15 М/с "Клуб Міккі·Мауса" 10.45 Х/Ф "Стережіться, кра·

чення

11.00 Зірковий

ранок 11.ЗО Х/Ф "Леді Макбет Мценського повіту" 1З.ОО Хочу в армію 1З.25 Ближче до народу 13.55 Футбол. ЧУ. Прем'єрліга. "Оболонь" (Київ) "Волинь"

1+1 Велике перевті-

лення

08.00 Ремокт+ 09.05 Лотерея "Лото-Забава" 10.15 М/с "Клуб Міккі-Мауса" 11.25 Смакуємо 12.00 Х/Ф •Агект Коді Бенкс" 14.00 Міняю жінку-2 15.25 Х/Ф "Сnроба Віри" 19.ЗО тсн

20.ЗО, 2З.ОО Час новин 10.ЗО Вільна гавань 10.55 Огляд преси 11.20 Зверни уваrу 11.ЗО, 12.ЗО Прес·конфе· ренціі у nрямому ефірі 15.30 Своїми очима 16.ЗО На межі 17.ЗО Феєрія мандрів 18.ЗО, 2З.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Фактор безпеки

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 Х/ф "Ельвіра • володар· ка темряви" 10.00 Смак 10.50 Шури-мури 11.20 Люди, коні, кролики і ... домашні ролики 12.15 Квартирне питання 1З.1 О Наша Russia 1З.ЗО Велика різниця. Одесь· кий фестиваль 15.45 Під прицілом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Україні

ІНТЕР Велика політика Ігри чемпіонів 09.З5 Формула любові 10.З5 Городок 11.20 Позаочі 12.20 Найрозумніший 14.20 Х/Ф ·кактус і Олена" 16.45 Ювілейний концерт Е. П'єхи 20.00 Подробиці 20.25 Концерт І. Матвієнко ІСТV

06.15 Факти 06.40 Автопарк.

Парк авто­

мобільного перГоду

06.10 08.10

і новини життя

ІНТЕР Найрозумніший Гладіатори Юрського

періоду

09.30

18.45 Факти. Підсумок дня 18.55 Спорт 19.00 Х/Ф ""Армагедцон" 22.05 Велика різниця nо·ук· раїнськи 2З.1 О Прожекторперісхілтон

2З.55 Голі та смішні

20.10 Т/с "Інтерни 19+20+21 +22" 22.20 Світське життя

07.10, 10.40

цистит,

17.ЗО Футбол. "Металіст" "Шахтар" 19.ЗО тсн 20. 1О Х/Ф ·~проба Віри"

15.55 Шеф-кухар країни 17.00 В гостях у д. Гордона 18.00 Діловий світ

Обережно, діти! Крок до зірок. Євроба·

боnезнь,

14.55 Зірка+зірка

06.15 09.10

Школа лікаря Кома-

ровського

.

10.00 Україно, вставай! 10.25 Доки всі вдома 11.40 Х/Ф "Василевський острів"

15.50 Вечірній квартал 17.55 JЕ/Ф "Шукаю тебе" 20.00 ПодробицІ тижня 21.15 Х/Ф "РИсь" 2З.25 Х/Ф "Отрута" ІСТV

06.00 Факти 06.20 Т/с "Хартленд" 08.00 Смак 08.45 Анекдоти по-українськи

безо­

привЬІкания

и

часов, повторяя нетруднЬІе nроцеду­ РЬІ до вЬІздоровления.

пользоваться всечленЬІ семьи.

И что особенно важно, «Невотон»

аnробацию в научнЬІх медицинских

доступен

учреждениях странЬІ.

примен,нив

Его прототип

по

цене

каждому,

позволяет

разработан ленинградскими соборонщиками» еще в советское

деньги,

время

пенсионеров и молодЬІх семей.

и

бЬІл

доступен

лишь .в

которЬІе

лекарства,

что

ВЬІ

очень

а

его

зкономить

тратите важно

на для

нервно­

rоловнь1е

мочеполовая система: мочекамен­

ная

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

час

07.20 07.35

Здорове харчування Акваторія бізнесу Сільський час УкраВТОКОН'ТИНеtп Корисні поради Хто в домі хазяїн?

Мультфільм

5 КАНАЛ 06.01, 22.30 Час-Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок .на '"5·1.f{ 09.10, 22.15, 2З.20 Бізнес­

суні" 1З.55 Анатомія слави

18.З5 З перших вуст 18.45 Євробачення-2011. Національний відбір 20.ЗО Точка зору 21.00 Підсумки тижня _ 21.45 Чоловічий клуб. Змішані єдиноборства 22.50 Лото "Трійка", "Кено", "Максима" 23.00 Підсумки

06.00 Ранкова молитва 06.10 Док. фільм

2З.50 Голі та смішні

Совершенно

ВЬІЗЬІвает

хроническая усталость.

мект

23.10 Real Comedy

не

возмож­

ПСІІІХИЧеские расстройства: боnевьІе

битих ліхтарів. Меtпи·6"

кий фестиваль 21.50 Наша Russia

ану­

знергетические

ЖКТ: гастритьІ, колитЬІ, язвенная болезнь, заболевания 12-перстной кишки, пече ни и желчного nузЬІря/

-

1З.ОО Стоп-10

био­

суставов, артрит, .артроз, вьІв.ихи.

вала облегчение, А сейчас полностью здорова!»

14.00 Анекдоти по-ухраїнськи 15.20 Т/с "Морські дияволи· 4" 18.45 Факти. Вечір 19.15 Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Велика різниця. Одесь-

воздействием

активизируются

-

Читая отзЬІвЬІ в Интернете, я узнала о

12.45 Факти. День

пасен,

Под

вен, тромбофлебит, отеки. опорно-двигательнЬІй аnпарат: оСтеохондроз, радикулит, болезни

том, какие чудеса творит сНевотон». ВототрЬІвкиизписем:

15.00 Судові справи 16.00 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди'" 18.10 Т/с "Проnоновані об·

сон.

-

боnи, стрессьІ, неврозЬІ, бессонница,

1З.45 Т/С "Маргоша·З" Кохання під забороною" 15.55 І<ардіохірурги 20.1 О Без мандата 22.10 ГПУ 2З.15 Х/ф "Доки їі не було"

сил

нагрузки,

расширение

депала nроцедурЬІ утром 1 час и вечером 1 час. На 9-й день почувство­

14.45 Т/С '"Банди.

воостановление

физической

ПОВЬІШВеТ ВЬІНОСЛИВОСТЬ, нормализу­

ет

«Невотон» • nрошел длительную

сердечнЬІй приступ, постинсультмое состояние,

от

насЬІщаются

после

побочнЬІх зффектов. Он очень надежен и будет служить Вам до 1О летІ При зтом одним прибором могут

«Нево­

стенокардия,

вегетососудистая

избавляются

кислородом. Капсулу вешают на шею или крепят на больное место на 1-6

тон»:

месяца

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО ЗТОТ ЗНВМВНИТЬІЙ прибор прославилея своей зффективнос­ тью, простотой использования и надежностью. Разве зто не чудо, когда, казалось бЬІ, неизлвчимЬІй больной через 2-3 недели лвчения биокорректором начинает ходить, улЬІбаться и радоваться жизни?

нЬІй биокорректор, nолучивший патент, лицензию Минздрава РФ. Министерство официально утвердило перечень заболеваний, nри

здоровой. Моя семья счастлива.

10.00

ангина,

МЬІШЦ.

даже не думала. Я ходила по врачам и разнь1м бабкам. Сил не осталось.

09.10

система:

кожа, рубцьІ, морщинЬІ.

-

постели

медцентрах

прибор нельзя бЬІло нигде куnить.

дь1хательная

- кожнЬІе праблемЬІ: угри, жирная

постаронней

моmа

закрЬІТЬІХ

матки.

хронический бронхит, насморк, бронхиальнея астма, аллергия. - зубная боль, пародонтоз.

проблемьІ, на ногах такие отеки, что

помощи

нарушения

тельства

-

летом ходила только в сланцах. Мне всего 35, но чувствовала себя

старухой: с утра без

аденома,

цикла у женщин, мастопатия, миома

5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.20, 08.15 Тема тижня 18.45 Київський час 09.05 Прожекторперісхілтон 09.50 Квартирне питання 10.45 Ти не повіриш! 11.40 Козирне життя 12.20 Інший футбол 12.45 Спорт 12.50 Стоп-10 1З.45 Х/Ф "Конвоїри" Велика різниця по-ук· раїнськи 16.55 Море по коліно 17.З5, 19.30 Х/Ф "Полювання на вервольфа"

15.40

18.45 Факти тижня 22.40 Х/Ф "Монтана· 5 КАНАЛ 06.01, 09.ЗО Вікно в Америку 06.20, 08.10 Тема тижня 06.30 Київський час 06.45 Технопарк 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

импотенция,

05.25 ТІс "Колишня" 06.1 О Служба розшуку дітей 06.15 Мfс "Майстер Менні" 06.З5 Т/с "Нотатки вагітність-2"

14.50, 15.50 Teen Тіmе 14.55 Т/С "Друзі" 15.55, 2З.20 Т/с '"Відчайдушні ДОМОГоСПодарКИ"

про

16.50, 21.40 Tjc "Вороніни" 18.00 Т/с "Щасливі разом'" 19.15 Спортрепортер 22.05 Інтуїція

07.00, 07.10, 07.40, 08.40 Підйом

07.05 Смішарики 07.30, 08.ЗО, 19.00 Репортер 09.00 Tjc '"Ранетки'" 11.05, 19.25 Т/с "КурсаН1И" 12.10 Усе для вас 12.ЗО, 20.25 Т/с "Татусеві

СТБ

06.З5 Бізнес Т/с "Кулагін та партне·

06.40

ри"

07.05 Т/с "Комісар Рекс" 10.10 Х/Ф "Коли його зоВсім

доньки" 1З.50 Велике мультиnліка­ ційне шоу 14.00 Мfс "Пригоди Джекі чана·

14.З5 М/с "Зоряні

війни.

Війни клонів"

06.45, 11.ЗО Автоnілот-тест 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 2З.ОО Час новин Час спорту 07.З5, 08.50, 22.50, 2З.20 Бізнес-час 08.ЗО Бістро· ТБ 09.20 Своїми очима 09.45 Улюблена робота 10.15 Здорові історіі 10.З5 Не перший погляд 11.45 Технопарк 12.ЗО, 18.20 Хроніка тижня 1З.ЗО Драйв 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.ЗО Зверни уваrу 16.25 Арсенал 16.45 Шлях здоров'я 17.ЗО На межі

07.05

19.00, 2З.ОО Час новин 07.05 Час спорту 07.З5, 08.50, 22.45, 2З.20 Бізнес-час 08.ЗО Бістро· ТБ 09.15 Ділова кухня 1О.З5 Феєрія мандрів 11.20, 12.20 Час іtперв'ю 13.30 Жипя в задоволення

1З.40 Страховий патруль

14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.ЗО Мотор-ТБ 16.20 Фактор безпеки 17.1 О Податки 17.ЗО Не перший погляд 18.ЗО Народний контроль 19.15 Майдан

21.00 Час: підсУмки 22.00 Особливо небезпечно 22.ЗО Час-Тайм 2З.ЗО Хроніка дня

НОВИЙ КАНАЛ

05.55

небесна'"

·

не чекаєш" 17.50, 22.00 "Вікна"·НОВИНИ 18.00 Х/Ф "Самотнім надається гуртожиток" 20.00, 22.40 Танцюють всі!-З 2З.25 Х/Ф "Блеф" 19.ЗО, 20.ЗО Час іктерв·ю

НОВИЙ КАНАЛ

06.55 Х/Ф

·Джек Хактер і по· шухи могили Акенатона" 08.55 Мfс "Дональд Дак" 09.З5 М/с "Русалонька" 09.55 Зроби мені смішно 10.55 Здрастуйте, я - ваша мама! 11.55 Інтуїція

1З.15 Формула драйву 1З.55 Файна ІОкрайна

не

17.55 М/ф "102 далматинці" 20.00 Х/Ф "11 друзів Оушена" 22.15 Х/Ф "Новий хлопець моєї мами"

07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 08. З5 "Живчик" старти 09.05 Даєш, молодь! 09.15 МІс "Доброго ранку, Міккі!" Мfс "Русалонька"

Х/Ф "Новий хлопець

моєї мами'" 12.30 Кліпси

12.55

СТБ 05.З5 Наші улюблені мfф

Т/с "Глухар-З. Повернення·· 10.50, 19.ЗО Т/с '"Маруся" 11.50 Народна зірка. Третій сезон

15.З5 Щиросерде зізнання

16.00 Федеральний C'JfWI 17.10 Критична точка 20.25 Шустер Live ТОНІС

05.50 Диваки 06.ЗО Переможний віруючого

голос

08.55 Їмо вдома 09.55 ВусоЛапоХвіст 10.35 М/с "Губка Боб" 11.40 Танцюють всі!-З 14.40 Х/Ф '"Блеф" 17.00 Х/Ф "Самотнім надається гуртожиток"

19.00 Х-фактор 21.50 Смішні люди 2З.О5 Моя правда

ТРК "УКРАіНА"

вірить

Шоуманія 1З.40 Ексклюзив 14.ЗО Аналіз крові 15.10 Іпfо-шок 16.15 Новий погляд 17:15 Х/Ф "Красуня" 20. ОО Україна сльозам вірить 22.25 Файна Юкрайна 2З.О5 Голосування 2З.45 Спортрепортер

5" 09.50

СТБ Х/Ф "Казка про царя Салтана" 07.50 Караоке на Майдані

22.ЗО Вікно в Америку

09.55 1О.ЗО

Головне питання

Ої.ЗО Медицина

07.55, 1840, 20.50.

06.00 Шустер Uve 08.00 Х/ф "Кішки-мишки" 10.30 Без ГМО 11.00 Х/Ф ·Лісовик. Продав­ .ження історіІ" 15.45, 20.55 Т/с "Диверсант· 2. Кінець війни" 17.00 19.00 Х/Ф "Вогонь, вода й ... міІ,Іні труби" 08.45Імо вдома

24

08.00, 10.50, 15.50 Твій хіт 08.З5 Мультфільм

08.45 Лікар на зв'язку 11.00 Навколосвітня

ексnе·

диція: три в одному

12.15 Погляд у майбутнє 16.30 Х/Ф "Інспектор Гулл". 2 с.

18.00 Сильні світу цього 18.ЗО, 20.30, 2З.ЗО 24 години 18.45, 20.00, 2З.45 Жипя 19. ОО Елементи 21.00 Т/с "Сезон полювання'" 22.1 О Полігон 2З.ОО Х/Ф •Антиснайпер" ТО НІС

05.50 Диваки 06.ЗО Блага звістка Життя 07.ЗО Адреналін 08.ЗО PRO читання 09.00 Твій хіт 10.10 За сім морів 10.55 Полігон 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 Портрети А

07.00

природи

16.00 Народний богатир 16.ЗО, 17.25 Мультфільм 16.50 Що таке гарно і що таке погано? 17.З5 Х/ф "Спогади коров'ячий марш" 19.00 Таємниці світобудови

20.00 24 години. Бізнес 20. ЗО Сильні світу цього 21.00 Т/с "Сезон полювання" 22.05 на жипя

06.55 09.55

НеЙМОВірні ІСТОріі КО·

хан ня

11.00 Караоке на Майдані 12.00 Х·фактор 15.05 Смішні люди 16.00 Лід і полум'я 19.00 Битва екстрасенсів 21.00 Х/Ф "Кохаю тебе до смерті"

ТРК "УКРАіНА"

не

2З.40.

години. Бізнес

06.15

21.20 Народний контроль 22.00 Територія закону

14.20 Даєш, молодь! 14.55 Світлі голови 15.55 Україна сльозам

ТРК "УКРАЇНА"

06.00 Срібний аnельсин 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 1З.50 Т/С "Слід" 08.50 ТІс "Дорожній патруль-

06.00 Срібний апельсин 07.05 Відкритий доступ 08.00 Х/Ф "Лісовик. Продов­ ження історіІ" 12.50 Х/Ф "Антиснайпер" 14.50, 21.15 Т/с "Диверсакт2. Кінець війни" 17.05 Х/Ф "Реальний тато'" 19.00 Подіі 19.20 Т/С "Віра, Надія, Любов"

-ТОНІС

05.50 Диваки 06.З5, 08.00 Твій хіт 07.00, 20.00 24 години. Світ 07.30 Дім живих історій 08.40 Клуб Суперкниги 09.00 Жива енциклопедія 10.00 Медицина 10.10 Народний богатир 10.50, 15.20 Мультфільм 11.00 За сім морів 12. 15 Погляд у майбУJ!іє 15.00 Королі професіі 15.ЗО, 16.45 Таємни світобудови

16.00, 22.05 Зелена варта 17.25 Х/Ф "Бабусі сказали"

19.00 Увага: їжа! 20.ЗО Журфікс

21.00 Т/с "Сезон полювання" 22.40 Тиждень моди 2З.10 PRO читання


6

Су6ота,

вереси•

18

201 О

НОВЕ ЖИТТЯ

року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Дорогого нашого чоловіка, батька, дідуся, кума, хрещеного, доброго й надійного [!.Pyra

інформує:

Індекси споживчих цін

Науменка МиколуІвановича

у серпні

щиросердечно вітаємо з ювілейним днем народження.

-

турботливим і працелюбним чоловіком,

Минуло вже піввіку з того часу,

батьком, дідусем, порадником і помічником у всіх наших діяннях і справах жителів громади Тарасівки. З роси і

Як в вашому житті цвіла весна.

Миколо

склав

І стільки прожито і пережито разом,

Івановичу!

І скроні побілила сивина ... А в двері стукає ласкава осінь

Не сумуй, рідненький, що час швидко плине, Що на твої скроні впала сивина.

2009

Київській

За те, що долю порівну ділили

Мостом калиновим до ста літ несуть. З великою повагою і любов'ю- дружина Галнна, сн

Тож будьте нам здорові і щасливі!

повідомляє:

Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.

внукн Сергій, Юра, Мирослава, кумн, всі хрещеннкн, друзі, виборці Жердівської сільської радн.

·

БРОВАРСЬКИЙ БАЗОВИЙ МІСЬКРАЙЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

І стали гідним прикладом в житті.

Сергій, невістка Катерина, донька Вікторія, зять Сергій,

індекс

Наталія МАКСИМЕНКО

На хвилях часу, в радості й біді,

Хай тебе найкращі воронііконі

області

За дорученням

За те, що зберегли свою родину

Молодістю очі хай завжди цвітуть.

грудня

до грудня 2009 р: - 104,8%.

За ваші в парі прожиті літа.

Хай здоров'я квітне, як в саду троянда,

101,2%, · відносно - 104,3%.

споживчих цін становив у серпні ·2010 р. ДО ЛИПНЯ 2010 р.- 101,7%,

Як нагорода за лЮбов і мудрість,

А в твоєму серці .хай д~венить весна.

р.

По

-

Багата, щедра, справді золота!

Хай тобі всміха'ється доля журавлина,

року

За даними Держкомстату України індекс споживчих цін по Україні в серпні 2010 р. відносно липня

Зичимо довгих років життя, невичерпного оптимізму, бажанн бути таким, яким Ви є,

201 О

Ну а сьогодні ж хай лунає пісня

Ярмарок вакансій 2З вересня

2010

р. відбудеться

Ярмарок вакансій для незайнятих

Про новорічні nодарунки nод6айте завчасно Броварська

районна

вико­

ники відреагували позитивно.

тованих витрат на їх виробництво (копія Рішення додається).

соціального страхування з тим­

обов'язкове

страхування

про

подання

за­

явок щодо необхідної кількості дитячих новорічних пода­ рунків для забезпечення дітей застрахованих оGіб віком до 14

КП "Києво-Святошинська тепломережа" КОР інформує про затверд­ длЯ споживачів вjм Семиполки відповідно до рівня економічно обr'рун­

Тому ще раз нагадуємо подання

цівників

новорічними

рунками не пізніше цього року

20

пода­

жовтня

Броварській ра­

йонній виконавчій дирекції за адресою: м. Бровари, вул. Кірова,

90, офіс N!!S. Довідки 7-24-23 та 5-03-47. ди екто

Із

вересня ц. р. об'єктамн по­

7

БРВД ФСС з ТВП.

штового зв'язку Удnпз "Укрпош­ та" розпочато передплату з до­

ставкою з січня До

року.

2011

передплатних

каталогів

рік внесено понад

2011

менувань

видань

за

на

тис. най­

найрізно­

манітнішими тематичними

напрям­

ками.

Приймання ме:

на

передплати

тривати­

загальнодержавні

видання,

включені

до

"Каталогу

раїни на І півріччя

16.12.2010 ласної

до

"КаталогУ

24.12.201 О;

сфери

-

до

розповсюдження,

періодичних видань на до

року",

2011

включно; на видання об­

сфери·

включені

видань Ук­

місцевих

2011

рік",

-

на видання районної

розповсюдження,

включені

окремим

спис­

06.12.201 О.

У каталогах для більшості видань зазначено вартість видання з ураху­

Законами

України та

"Про ст.

житлово-комунальні

1.1.

доставкою

1

приймання

(за

1 абонемент) залежно від терміну 1 міс. · 0,90 грн.; на 2-3 міс. • 2,10 грн.; на 4-6 міс. - 2,55 грн.; на 7-12 міс.- 3,90 грн.

становить: на

На видання, що мають у каталозі

до "Каталогу місцевих періодичних

позначку

видань на

редплатну

вказано кінцеву пе­

"**",

грн. з ПДВ за

- 266,69

грн. з ПДВ за

Контроль за виконанням

державну підтримку засобів масової

рубіжних країн на І півріччя

2011

інформації

ку",

видання

адресної

розділу

системи

експедирування

"Каталогу

2

видань

рубіжних країн на І півріччя

2011

за­

ро­

та

журналістів"

соціальний і

яка

захист

включає

як

вартість видання з доставкою, так і

вартість приймання передплати. Приймання

передплати

здійс­

зірочками

нюється в усіх відділеннях поштово­

та на видання карткової систе­

го зв'язку, а також безпосередньо

ми експедирування за окремим спи­

листоношею на доставній дільниці.

ском

Передплату

ку",

(**),

позначених

двома

видань ранніх термінів здачі

замовлень

-

до

27.10.2010;

на ви­

дання адресної системи експедиру­ вання, крім видань розділу

2

"Ката­

логу зарубіжних країн на І півріччя

2011

року", позначених двома зіроч­

ками(**),· до

03.12.2010;

на видан­

ня карткової системи експедир ван-

можна

оформити

за

готівковим та безготівковим розра· хунком.

Не

гайте

часу,

завітайте

до

відділень зв'язку, ми чекаємо на вас! Відділ періодичних видань КОД УДППЗ "Укрпошта". Тел.:

(44 550-50-39, 553-28-19.

:;;.:._

,\

.. "'

i:N]J;&QІB lhJ3RO'IIIІOВ'!fШD-

raliiїintiaнoro. D9C~rtiiJeaинв -"

.;> · ," ··,·.., ·· .._

•НОВЕ ЖИПЯ• газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації. СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив редаКЦІї газети Броварські міська і районна ради, районна

держадміністрація.

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ Ng 259 від 10. 12. 1997 р.

Калитянеької

лищної ради

йону Київської області з по

15

се­

Броварського жовтня

ра­

15

ве­

оголошує

відпустки

по догляду за

дити­

rоловноrо бухrалтера.

по вул. Обіуха,

зицій:

ня

11

у с. Світиль­

Броварського

району

КИївської області. Рік

площа

nобудови

-

будинку

·

1947,

Тендерні пропозиції подаються в довільній формі друкованим шриф­

том не більше однієї сторінки з до­

Світильня

10-00. пропо­

Корольова,

Броварського

2,

Тендерні

пропозиції

Тел.:

роз­

ників тендеру

28.10.2010

р. о

ТОВ«Аrротехніка ... т.:

(044) 430

З1

сІльськогосподарського

Бр~~арськии р·н, село КулажинцІ,

~ ~~д!.И~Н_!І~·-

телефоном:

в

1

пІДпри· 1

вважати 1

____________________ ~

Зацікавлені особи можуть отри­

льова,

області,

Загублене свідоцтво про реєстрацію:

1 колективного

30.

ресою, зазначеною вище, або за

Київської

~

6-85-50, 6-83-03.

: ємства 'Т~УБІЖ', код 2488730Q, адреса::

10-

мати додаткову інформа: :,ію за ад­

с. Світильня Броварсько­

:

криті в nрисутності наявних учас­

nравоустановчих

району

за фахом не менше трьох років.

району

будуть

-

Вимоги: вища освіта, стаж роботи

с.

документів за адресою: вул. Коро­

2,

коnіями

вул.

р.,

тендерних

Київської області, в сесійному залі.

ЗО, 1 кв. м, сарай, огорожа.

даними

28.09.2010

Розкрипя

(04594) 3-02-24

: ,.. Втрачений Державний акт на право : : власності на землю І·КВ tФ-108562, виданий:

(голо­

1 Рожнівською сільською радою за реєстр. tФ.5301 1

: від 19.09.2001 р. на ім'я Михайла Федоровича: ~ І ~н!ар~н~а"' ~~~!И-Н_!!~~с~и_м:.. _________ ~

ва- Дяченко Ю.К.).

45, 430

ЗЗ

98, (098) 517 39 67

Матоблоки

r-------------------------------, І

о:..'

1

"

І

Втрачене посвідчення інваліда війни ІІІ групи, 1

: видане УП та СЗН м. Бровари від 10.10.2007 на ім'я: 1 Галини Миколаївни Хіцкової, вва-.:ати недійсним.

1

·------------------~------------·

r------------------------------~~ _,

І

І

"

Оголошення в газеті ·нове життя· від

21

травня

1

: 2008 року про втрату сертифіката на земельну часту (пай):

: ЧВ N20093843, виданий Семиnолківсько10 сjрадою: : OS.Q1... .97 р. на ' ім'я Удовенко Маріі Федорівни, вважати 1 . І ~ ~~Д!_И~Н_!І~ l ~В_я~ку ~ ~Н~~ОЕ!е~І!_Я~ i)~JCYM_!J~T~·- ____ ~

07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. НезвпежностІ, 2. (Редактор: 4-03· 76. Заступник редактора: 4-04·81.)

Відділи: вV:!діл з nитань сільського господарства бухгалтерія, nрийом оголошень

4-04-81; 4-23-26.

newllf~meta.ua

зайнятості.

строк·

АДРЕСА:

·

Григорій ПАШНЮК, директор міськрайцентру

лового буднику на тернторії Світнльнянської сільської радн

р.)

·

р.

конкурс на заміщення тимчасо­ во вакантної посади на час

1

·

2010

вересня

ною до трьох років

(067) 450-21-50, (04594) 4-60-89. 19.05.06

10-00 до 12·00 та 24 2010 р. з 1З-00до 15-00.

сесійному залі, особисто. Кінцевий

Вида10ться довідки npo nроведене лікування.

Тел.:

з

на придбання у власність жит­

(бульвар Незалежності, 4). Вартість лікування - 300 грн.

(Ліцензія МОЗУкраТни N!І11679З від

варського базового міськрайцен­

тру зайнятості 2З вересня

СвітиnьнІнська сіnьська раАа oronowyє тенАери

Знаний в Укр@Їні лікар-п((JІІхотерапевт

Валерій ГАЛІНОВСБКИИ (м. Київ)

Заnрошуємо мешканців міста й

ресня

го

nроводить за один. nрийом індивідуальне гарантоване лікування за методом О.Р. Довженка: 10.00 -від алкоголізму (nрийом без підготовки); 12.00 · від паління (не палити одну добу); 13.00 - від зайво'! ваги. ЗО вересня 2010 р.: м. Бровари, МКЦ "Прометей"

підприємствах

району взяти участь у заходах, які

Виконком

ня, включені до "Каталогу видань за­ ро­

на

молоДі на робітничі nрофесії.

Пантася О. І. сільський голова.

на

формою

регіону; nрофорієнтація учнівської

рішення покласти на члена виконкому

відповідно до Закону України "Про

завершиться:

населення,

проходитимуть у приміщенні Бро­

Приймання передплати на видан­

29.12.2010.

вартість,

ною

- 6,95

Гкал фактично спожитої теплової енергії;

З.

зайнятості

можливості стажування та прохо­ дження навчання за індивідуаль­

М.П. ВАСИЛЕНКО,

рік",· до

часової

для населення (І категорія споживачів):

визначену

2011

жавної служби зайнятості з тим­

· за відсутності nриладів обліку· 14,26 грн. з ПДВ на .одну особу; · за наявності приладів обліку- 1З,40 грн. з ПДВ за 1 куб. м води; 1.2. для бюджетних установ (11 категорія споживачів): • тариф на опалення · 852,52 грн. з ПДВ за 1 Гкал теплової енергії; 1.3. для інших споживачів (ІІІ категорія споживачів): ·тариф на опалення- 1121,74 грн. з ПДВ за 1 Гкал теплової енергії. 2. Ввести в дію затверджені тарифи з дати прийняпя рішення.

передплати

-

nолегшення роботи підприємств

б) тариф на підігрів води:

та

за

та служби зайнятості; послуг Дер­

за наявності nриладів обліку теплової енергії

·

професійної

переnідготовки

вадження електронної звітності

кв. м загальної nлощі;

вартості приймання передплати.

Вартість

від

"Про місцеве самоврядування в Ук­

за відсутності приладів обліку теnлової енергії

·

які

зайня­

робітничими професіями; запро­

а) тариф на опалення:

зв'язку при оформленні передплати

з

послуги"

можливості

nідготовки та

КОР на території вjм Семиполки Броварського району:

чається безпосередньо працівником

ляється передплата, і складається з

28

служба

працювати або змінити місце ро­ боти;

підігріву води, що надаються КП "Києво-Святошинська тепломережа"

падку передплатна вартість визна­

залежно від терміну, на який оформ­

n. 2

видів забезпечення,

державна

тості для громадян, які бажають

Затвердити тарифи на послуги з централізованого опалення та

1.

ванням його доставки. У цьому ви­

видання

надає

ВИРІШИВ:

ком видань ранніх термінів здачі за­

вартості

слуг та

обr'рунтованих планових витрат на житлово-комунальні послуги, керую­

е!<спедирування

до

ми можливостями; соціальних по­

тованих витрат та враховуючи висновки щодо розрахунку економічно

раїні", виконавчий комітет сільської ради

·

Бровари, Броварського району та для осіб з обмеженими фізични­

водопостачання (підігріву води) відповідно до рівня економічно обr'рун­

24.06.2004 N21875-IV

мовлень

посад і вільних робочих місць на підприємствах та установах міста

Розглянувши звернення КП "Києво-Святошинська тепломережа" КОР

ня, крім видань карткової системи за

ботодавцям; наявності вакантних

РІШЕННЯ N!!94 від 21 серпня 201 О року "Про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання (підігріву води), які надаються КП "Києво-Святошинська тепломережа" КОР, відповідно до рівня економічно обІ'рунтованих витрат"

чись

До. уваrи передплатників!

надано інформацію щодо: послуг державної служби зайнятості ро­

щодо затвердження тарифів на послуги з теnлоnостачання та гарячого

Микола ТЕРЕЩЕНКО,

ве­ для

У ході nроведення Ярмарку ва­

Виконавчий комітет

за тел.:

24

професій

кансій та Ярмарку nрофесій буде

Семиполківська сільська рада Броварського району Київської області

пра­

Ярмарок

-

учнівської молоді міста й району.

про

заявок

про забезпечення дітей

ресня

ження тарифів на послуги з централізованого опалення і підігрів води

років. На що не всі страхуваль­

навча дирекція Київського об­ ласного відділення фонду часової втрати працездатності зверталася в липні ц. р. в ЗМІ до керівників підприємств, ус­ тано.е, організацій та під­ приємців, до їх голів (уповно­ важених) із соціального

громадян міста й району,

ШАНОВНІ СПО.JКИВАЧІІ

Редвкців не заажди поділяє позицію авторів. Зв точність викладених фактів відповідає автор. ЛистуввннfІ з читачами - на сторінках газети.

Друк офсетний.

Віддруковано: ТОВ •Броварська друкарня" Тел.:

4-22-56

Зам. Тираж

1582 2950 прим.

#74 2010  
Advertisement